JAARVERSLAG 2009 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2009 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2009 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE (Verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2009) 24, place Vendôme Paris Tel. : Fax : Société anonyme. Onderneming voor portefeuillebeheer (erkenning n GP 9708 du 13/03/97), met een kapitaal van euro, H.R. Parijs B

2 CABINET VIZZAVONA 22, avenue Bugeaud PARIS Tel Fax KPMG AUDIT 1, Cours Valmy, Paris La défense cedex Tel Fax GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Verslag van de accountant betreffende het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2009

3 Dames en heren, In uitvoering van de opdracht die ons werd toevertrouwd door de Raad van Bestuur van de beheersmaatschappij, stellen we u hierbij ons verslag voor over het boekjaar dat werd afgesloten op 31 december 2009, met betrekking tot: - de controle van de jaarrekeningen van het gemeenschappelijke beleggingsfonds CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE, zoals ze bij dit verslag zijn gevoegd, - de verantwoording van onze bevindingen, - de specifieke controles en informatie die zijn voorzien door de wet. De jaarrekeningen werden uitgegeven door de Raad van Bestuur van de beheersmaatschappij. Het is onze taak op basis van onze audit een oordeel te geven over deze rekeningen. I - OORDEEL OVER DE JAARREKENINGEN Wij hebben onze audit uitgevoerd in overeenstemming met de in Frankrijk geldende beroepsnormen; deze normen vereisen dat onze controles zorgvuldig worden uitgevoerd zodat er met redelijke zekerheid kan worden gesteld dat de jaarrekeningen geen wezenlijke onregelmatigheden bevatten. Een audit bestaat uit het onderzoek, op basis van steekproeven, van de bewijsstukken die de gegevens in de jaarrekening rechtvaardigen. Aangezien het om een ICBE gaat, heeft de audit geen betrekking op de databanken verschaft door onafhankelijke derden voor het opstellen van de risicoblootstellingstabellen en de buitenbalansstaat in de jaarrekeningen. De audit omvat eveneens een beoordeling van de toegepaste principes voor financiële verslaggeving en van de relevante ramingen die weergegeven zijn in de afsluiting van de rekeningen, evenals een beoordeling van de algemene presentatie. We zijn van oordeel dat onze controles een redelijke basis vormen voor het hierna uitgedrukte oordeel. Naar onze mening zijn de jaarrekeningen regelmatig en oprecht opgesteld in overeenstemming met de Franse regels en grondslagen voor financiële verslaggeving, en geven zij een getrouw beeld van het resultaat van de verrichtingen van het afgelopen boekjaar en van de financiële situatie en het vermogen van de ICBE aan het einde van dit boekjaar.

4 II VERANTWOORDING VAN DE BEVINDINGEN In toepassing van de bepalingen van artikel L van de Handelswet betreffende de verantwoording van onze bevindingen, brengen we u de volgende elementen ter kennis: In het kader van onze evaluatie van de boekhoudkundige regels en principes van uw fonds hebben we de relevantie en de juiste toepassing van de evaluatiemethodes van het fonds gecontroleerd. Die evaluaties kaderen in onze controle van de jaarrekeningen in hun geheel, en hebben dus bijgedragen tot onze beoordeling, die in het eerste deel van dit verslag is geformuleerd. III - SPECIFIEKE CONTROLES EN INLICHTINGEN In overeenstemming met de in Frankrijk toepasselijke beroepsnormen zijn wij eveneens overgegaan tot de specifieke controles die door de wet worden voorgeschreven. Wij hebben geen opmerkingen met betrekking tot de oprechtheid en de overeenstemming met de jaarrekeningen van de informatie in het jaarverslag en in de documenten bestemd voor de houders van deelnemingsrechten over de financiële toestand en de jaarrekeningen. Paris La Défense en Paris, 9 maart 2010 KPMG Audit Departement van KPMG S.A. Cabinet VIZZAVONA Isabelle Bousquié Partner Robert Mirri Partner

5 JAARVERSLAG 2009 VAN CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Kenmerken van de ICBE Classificatie Gediversifieerd. Bestemming van het resultaat Kapitalisatie-GBF. Boekingsmethode met opgelopen rente. Landen waar het fonds voor verkoop is toegelaten Frankrijk en Nederland. Beheerdoelstelling Carmignac Investissement Latitude is een feeder-fonds van het master-fonds Carmignac Investissement, waarvan we hier de beleggingsdoelstelling herhalen: Het fonds wordt discretionair beheerd met een actieve assetallocatie van beleggingen in internationale waarden en met een risicoprofiel dat vergelijkbaar is met dat van zijn referentieindicator, de wereldwijde MSCI AC World Free Index, omgerekend in euro s. Het beheer streeft ernaar een beter rendement te verwezenlijken dan zijn referentie-indicator, met een lagere volatiliteit. Carmignac Investissement Latitude kan op de termijnmarkten handelen om tot 100% van de blootstelling aan het aandelenrisico van het master-fonds af te dekken. De bedoeling is een absoluut en positief rendement op jaarbasis te behalen, voornamelijk bij ongunstige ontwikkelingen op de aandelenmarkten. Referentie-index De referentie-indicator is de wereldwijde MSCI AC World Free Index, omgerekend in euro s. Deze index vormt geen restrictieve afbakening van het beleggingsuniversum, maar geeft de belegger een idee van het rendement en het risicoprofiel die hij kan verwachten als hij in het fonds belegt. Het marktrisico van het fonds is vergelijkbaar met dat van zijn referentie-indicator. De Morgan Stanley Capital Investment All Countries World Free-index wordt door Morgan Stanley berekend in dollar, zonder herbelegde coupons, (Bloomberg-code: MXWD) en omgerekend in euro. Deze index bevat ongeveer waarden, die representatief zijn voor de internationale ondernemingswereld (gegevens op 30 september 2004). Beleggingsstrategie Carmignac Investissement Latitude is een feeder-gbf dat permanent en integraal wordt belegd in deelnemingsrechten van het GBF Carmignac Investissement en in aanvullende liquiditeiten. Het feeder-fonds kan ten belope van 0 tot 100% worden blootgesteld aan het aandelenrisico van het master-fonds. Om zich globaal tegen het risico van ongunstige beursontwikkelingen af te dekken, kan het feederfonds naargelang de verwachtingen van de beheerder beleggen in vaste en voorwaardelijke financiële termijninstrumenten, verhandeld op gereglementeerde of onderhandse markten van de eurozone en/of de internationale markten.

6 De afdekking gebeurt voornamelijk door de verkoop van termijncontracten op aandelenindices met een correlatie met de volledige portefeuille of een gedeelte ervan en/of de aankoop of de verkoop van op een georganiseerde markt genoteerde opties op de belangrijkste internationale referentie-indices voor aandelen. In alle gevallen is de maximale verbintenis als gevolg van verrichtingen op derivatenmarkten gebonden aan de begrenzing van één keer het vermogen van het fonds, met dien verstande dat de verbintenis van het vermogen op het niveau van het feeder-fonds rekening houdt met eventueel door het master-fonds Carmignac Investissement uitgevoerde verrichtingen. Herhaling van de beleggingsdoelstelling van de master-icbe Het fonds wordt discretionair beheerd met een actieve assetallocatie in internationale beleggingen, met een risicoprofiel dat vergelijkbaar is met dat van zijn referentie-indicator, de wereldwijde MSCI AC World Free Index, omgerekend in euro s, en met een lage volatiliteit als doelstelling. Het beheer streeft naar een absoluut en positief rendement op jaarbasis. Herhaling van de beleggingsstrategie van de master-icbe De beheerstrategie volgt een dynamische aanpak en is toegespitst op Franse en buitenlandse aandelen in de internationale financiële markten, maar andere effecten zijn niet uitgesloten. De beleggingsstrategie is niet aan vooraf bepaalde beperkingen onderworpen op het vlak van zone, sector, type of grootteorde van de beleggingen. Onder voorbehoud van de reglementaire maxima is Carmignac Investissement doorlopend ten belope van 60% van de activa blootgesteld aan aandelen van de OESO en van de opkomende landen. De spreiding van de portefeuille over de verschillende activaklassen en categorieën van ICBE s (aandelen, gediversifieerd, obligaties, geldmarkt, ) is gebaseerd op een fundamentele analyse van de wereldwijde macro-economische omgeving en haar ontwikkelingsperspectieven (groei, inflatie, deficits enz.) en kan variëren naargelang de verwachtingen van de beheerder. De aandelen worden geselecteerd met behulp van financiële studies, door de ondernemingen belegde vergaderingen, bedrijfsbezoeken en de dagelijkse berichtgeving. Naargelang de omstandigheden zijn de voornaamste criteria: de waarde van de activa, het rendement, de groei en de kwaliteit van het management. Aangezien het fonds actief en discretionair wordt beheerd, kan de assetallocatie sterk afwijken van de samenstelling van de referentie-indicator. Ook de portefeuilles die op basis van een grondige financiële analyse voor elk van de activaklassen worden samengesteld, kunnen beduidend verschillen van de wegingen in de referentie-indicator, zowel op het gebied van geografische regio, als sector, rating of looptijd. Vooral de globale gevoeligheid van de portefeuille van renteproducten en -instrumenten kan sterk afwijken van die van de referentie-indicator. De globale gevoeligheid van de portefeuille wordt gedefinieerd als de kapitaalfluctuatie van de portefeuille (in %) bij een wijziging van de rentevoet van 100 basispunten. De gevoeligheid van de portefeuille kan schommelen tussen -4 en +5. Het fonds wordt voortdurend voor 60% van de nettoactiva blootgesteld aan aandelen en andere effecten die direct of indirect toegang tot het kapitaal of het stemrecht geven of kunnen geven, die zijn toegelaten tot de handel op de markten van de eurozone en/of internationale markten, en meer bepaald voor een mogelijk belangrijk deel daarvan in de opkomende landen. Het GBF kan beleggen in vastrentende obligaties, verhandelbare schuldinstrumenten, obligaties met variabele rente en aan de inflatie gekoppelde obligaties van de markten van de eurozone en/of de internationale en opkomende markten. Het fonds kan tot 10% van de nettoactiva in ICBE's beleggen. Het GBF kan gebruikmaken van deposito's en van leningen in contanten om het kasbeheer van het fonds te optimaliseren. Het GBF kan van tijd tot tijd repotransacties afsluiten om de inkomsten van de ICBE te optimaliseren.

7 De beheerder kan beleggen in vaste en voorwaardelijke financiële termijninstrumenten (aandelen, rentevoeten, wisseltransacties), die worden verhandeld op gereglementeerde of onderhandse markten van de eurozone en/of de internationale markten. De maximumverbintenis als gevolg van operaties op de derivatenmarkten is gebonden aan de limiet van één keer de activa van het fonds. De beheerder kan van tijd tot tijd beleggen in effecten met geïntegreerde derivaten (warrants, credit link notes, EMTN, warrants, indexcertificaten op de volatiliteit van de aandelenmarkten) die worden verhandeld op gereglementeerde of onderhandse markten in de eurozone en/of de internationale markten. Het bedrag dat in effecten met geïntegreerde derivaten wordt belegd, mag in geen geval hoger zijn dan 10% van de nettoactiva. Risicoprofiel Het gebruik van financiële termijninstrumenten kan eventueel de blootstelling en het feitelijke risicoprofiel wijzigen van het feeder-gbf ten opzichte van het risicoprofiel van de master-icbe, het GBF Carmignac Investissement. Door middel van financiële termijninstrumenten kan het feeder-fonds de portefeuilleblootstelling aan het aandelenrisico integraal afdekken. Herhaling van het risicoprofiel van de master-icbe Het fonds wordt belegd in ICBE's en financiële instrumenten die worden geselecteerd door de beheermaatschappij. Deze ICBE's en financiële instrumenten ondergaan de ontwikkelingen en wisselvalligheden van de markt. Het risicoprofiel van het GBF stemt overeen met een beleggingshorizon van meer dan 5 jaar. Zoals bij elke financiële belegging moeten potentiële beleggers zich er bewust van zijn dat de waarde van de activa van het fonds afhankelijk is van de schommelingen op de internationale aandelen- en obligatiemarkten en daardoor sterk kan variëren. Er wordt de houders van deelnemingsrechten niet gegarandeerd dat ze het belegde kapitaal zullen terugkrijgen. De hieronder beschreven risicofactoren zijn niet exhaustief. Elke belegger dient het risico dat aan deze belegging verbonden is, te analyseren en onafhankelijk van CARMIGNAC GESTION zijn eigen mening te vormen, indien nodig door advies in te winnen bij alle ter zake gespecialiseerde adviseurs, in het bijzonder om zich er van te vergewissen dat deze belegging op zijn financiële omstandigheden is afgestemd. De discretionaire beheerstijl steunt op de vooruitzichten voor de ontwikkeling van de verschillende markten (aandelen, obligaties). Het risico bestaat dat de ICBE niet altijd in de best presterende markten belegt. Aandelenrisico: aangezien het fonds voor minimum 60% blootgesteld is aan het risico van de aandelenmarkten van de eurozone, internationaal, en in de opkomende landen, kan de nettoinventariswaarde van het fonds dalen ingeval de aandelenmarkten dalen. Op de markten voor kleine en middelgrote kapitalisaties is het volume van de beursgenoteerde effecten bovendien beperkt, zodat er snellere en meer uitgesproken neerwaartse marktfluctuaties optreden dan bij grote kapitalisaties. De netto-inventariswaarde van het fonds kan dus snel en hevig dalen. De aandacht van de beleggers wordt gevestigd op het feit dat de werking van en het toezicht op de opkomende markten mogelijk afwijken van de normen op de grote internationale markten. Renterisico: Het fonds is blootgesteld aan het renterisico in de markten van de eurozone en/of internationale en/of opkomende markten via beleggingen in financiële instrumenten. Het renterisico vertaalt zich in een daling van de netto-inventariswaarde als de rente stijgt. Als de gevoeligheid van de portefeuille positief is, kan een stijging van de rente een daling van de waarde van de portefeuille teweegbrengen. Als de gevoeligheid negatief is, kan een rentedaling een daling van de waarde van de portefeuille teweegbrengen.

8 Kredietrisico: het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent zijn verbintenissen niet zou kunnen nakomen. Indien de kwaliteit van een uitgevende instelling in de privésector verslechtert, bijvoorbeeld als de kredietbureaus de rating verlagen, kan dat een waardedaling veroorzaken van de bedrijfsobligaties van die instelling of de aan die instelling gekoppelde derivaten ( credit default swaps ). De netto-inventariswaarde van het fonds kan dalen. De beheerder behoudt zich de mogelijkheid voor om te beleggen in obligaties met een rating onder investment grade. De gemiddelde rating van de obligaties die het fonds via ICBE's of rechtstreeks aanhoudt, is minstens investment grade (d.w.z. minimaal BBB-/Baa3 volgens de ratingbureaus Standard and Poor s en Moody s). Wisselrisico: Het GBF wordt aan wisselrisico blootgesteld door effecten op te nemen die in een andere valuta dan de euro zijn uitgedrukt, of indirect door financiële instrumenten te verwerven die in euro zijn uitgedrukt, maar waarvan de beleggingen niet tegen wisselrisico zijn afgedekt, alsook als gevolg van valutatermijntransacties. Liquiditeit: Op de markten waarop het GBF handelt, kan af en toe een tijdelijk gebrek aan liquiditeit optreden. Deze marktverstoringen beïnvloeden mogelijk de prijzen waartegen het GBF zijn posities kan vereffenen, innemen of wijzigen. Risico van kapitaalverlies: Het GBF biedt geen enkele garantie of bescherming. Potentiële beleggers en beleggersprofiel Het fonds staat open voor alle beleggers. Aangezien het fonds voor een groot deel in internationale waarden is belegd (alle types marktkapitalisaties), richt het zich tot alle types beleggers, zowel natuurlijke als rechtspersonen, die hun belegging willen diversifiëren in buitenlandse effecten. Wegens de blootstelling aan de aandelenmarkt van het master-fonds is de aanbevolen beleggingsduur in het feeder-fonds meer dan 5 jaar. Welk bedrag redelijkerwijs in dit GBF kan worden belegd hangt af van de persoonlijke situatie van de houder. Om dat te bepalen moet hij rekening houden met zijn persoonlijke vermogen, zijn behoefte aan liquiditeiten op dit ogenblik en over 5 jaar, maar ook met zijn bereidheid om al dan niet risico's te nemen. We raden de belegger aan het advies van een professioneel adviseur in te winnen om zijn beleggingen te diversifiëren en om te bepalen welk gedeelte van de financiële portefeuille of van zijn patrimonium in dit beleggingsfonds belegd wordt. Het is ook raadzaam de beleggingen voldoende te diversifiëren, zodat ze niet enkel aan de risico's van deze ICBE worden blootgesteld.

9 Beleggingsbeleid Beheerverslag Nettoactiva (euro) Aantal deelnemingsrechte n 31/12/ , , ,96 31/12/ , , ,24 Waarde deelnemingsrecht (euro) per Groei sinds het begin van het jaar Fonds +30,7% Indicator +27,4% In de loop van 2009 steeg het fonds met 30,7% tegenover 27,4% voor zijn indicator. Al in het derde kwartaal van 2009 wezen we erop dat de zwakke economische activiteit in de ontwikkelde landen niet noodzakelijk nadelig voor de aandelenmarkten was. Deze toestand bevordert namelijk de noodzakelijke verdere schuldafbouw bij de bedrijven en schuldverplaatsing naar de overheid. Deze combinatie van zwakke groei, lage rente en overvloedige liquiditeiten, terwijl veel beleggers onvoldoende posities in de aandelenmarkt hebben, biedt naar onze mening globaal genomen goede perspectieven voor onze favoriete markten. En inderdaad sloten de markten het jaar 2009 over het algemeen af op hun hoogste punt, ondanks de matige economische cijfers in de geavanceerde economieën. De opkomende landen met hun duidelijk superieure groei presteerden dan ook beter dan de ontwikkelde landen, in het bijzonder de Europese landen. De extra afdekkingen op enkele onzekere momenten kostten Carmignac Investissement Latitude een prestatiepunt. De Amerikaanse economische gegevens sinds december wijzen volgens ons op een mogelijk versneld herstel van de Amerikaanse economie, dankzij een minder sombere arbeidsmarkt en een - zij het bescheiden - heropbouw van de bedrijfsvoorraden. Wij zijn van mening dat de bevestiging van dit herstel gunstig zal zijn voor de aandelenmarkten want, zoals we hebben uiteengezet in het verslag voor Carmignac Investissement, geloven we niet dat de verwachte groei een sterke inflatiestijging zal veroorzaken. We denken integendeel dat de verwachte goede economische cijfers de achterblijvers onder de beleggers zullen aanmoedigen om terug te keren naar de aandelenmarkten en zo een nieuwe stijgingsgolf op de beurs zullen inleiden. Volgens onze interpretatie van de macroeconomische gegevens is echter meer voorzichtigheid geboden ten opzichte van de inflatie in de opkomende landen. China en India, twee landen die aanzienlijk bijdragen tot het krachtige elan van de groeilanden, hebben nu al te kampen met inflatoire druk, waardoor China zijn monetaire beleid al moest verstrakken. Hoewel we geloven dat de economische dynamiek in die landen zal volstaan om de op handen zijnde renteverhogingen te incasseren, vrezen we dat de lokale aandelenmarkten op korte termijn misschien slecht zullen reageren en de ontwikkelde markten een even zeldzame als welkome periode van meerprestatie in een haussemarkt zullen schenken. We willen Carmignac Investissement Latitude zo goed mogelijk positioneren om maximaal te profiteren van de naar onze mening uitzonderlijk gunstige marktomstandigheden voor de komende maanden. Om puur tactische redenen is het fonds 2010 ingegaan met een afdekking op een derde van zijn posities in de opkomende markten en de goudsector, maar we zullen het normaal snel weer zo positioneren dat het van het volledige stijgingspotentieel van het masterfonds kan profiteren. Als onze interpretatie van de macro-economische gegevens sterk zou veranderen, bijvoorbeeld als gevolg van een verhoogde kans op een voortijdige stopzetting van de overheidssteun, of omgekeerd een grotere kans op een nieuwe economische terugval, zullen wij vanzelfsprekend een veel voorzichtiger beleid voeren. In dat geval zullen we onze gebruikelijke strategieën voor het afdekken van algemene en thematische risico's aanwenden. Naast vaste en voorwaardelijke financiële termijninstrumenten kunnen we eventueel ook volatiliteitsinstrumenten op aandelenindexen als afdekkingsinstrument gebruiken. Het feit dat de volatiliteit van de indexen zich opnieuw op een lager niveau bevindt dan tijdens de periode voor het failliet van Lehman Brothers, biedt immers een belangrijk stijgingspotentieel bij een eventuele terugval van de aandelenindexen. Op die manier versterkt Carmignac Investissement Latitude zijn mogelijkheden om de beleggers een hoge rentabiliteit te bieden (netto-inventariswaarde ongeveer verdubbeld sinds 2005) terwijl ze tegelijkertijd voor een groot deel worden gevrijwaard van negatieve marktontwikkelingen zoals in In het verleden behaalde prestaties vormen geen indicatie voor de toekomst.

10 Reglementaire informatie Selectiebeleid voor tussenpersonen In haar hoedanigheid van beheermaatschappij selecteert Carmignac Gestion tussenpersonen wier uitvoeringsbeleid het best mogelijke resultaat kan opleveren bij het doorgeven van de orders voor rekening van de icbe s of de cliënten. Carmignac Gestion selecteert ook dienstverleners voor bijstand bij beleggingsbeslissingen en orderverwerking. Carmignac Gestion heeft een beleid gedefinieerd voor de selectie en evaluatie van de beide soorten tussenpersonen. Hierbij worden een aantal criteria gevolgd, waarvan u de bijgewerkte versie kunt terugvinden op de website Op diezelfde website treft u een beknopt verslag aan met betrekking tot de kosten van tussenpersonen. Gebeurtenissen betreffende de ICBE Aanstelling van KPMG Audit als co-accountant voor de fondsen naar Frans recht: Vanaf het boekjaar 2009 verzekert PMG Audit samen met Cabinet Vizzavona de audit van de fondsen naar Frans recht. Diversen Indirecte vaste beheerskosten Tijdens het boekjaar bedroegen de indirecte beheerskosten voor de aandelen A van het masterfonds Carmignac Investissement niet meer dan 1,50% all-in. Totale vaste beheerskosten Uw ICBE is een feederfonds van het GBF Carmignac Investissement. De totale ingehouden kosten bedragen 2%, waarvan 1,50% voor Carmignac Investissement en 0,5% voor Carmignac Investissement Latitude.

11 JAARREKENINGEN VAN CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Deze jaarrekeningen werden opgesteld volgens dezelfde vormen en dezelfde waarderingsmethodes als die van het vorige boekjaar.

12 BALANS VAN CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE ACTIVA 31/12/ /12/2008 Vaste nettoactiva Deposito's Financiële instrumenten , ,74 Aandelen en gelijkgestelde waarden Verhandeld op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt Niet verhandeld op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt Obligaties en gelijkgestelde waarden Verhandeld op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt Niet verhandeld op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt Schuldbewijzen Verhandeld op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt Verhandelbare schuldbewijzen Andere schuldbewijzen Niet verhandeld op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt Instellingen voor collectieve belegging , ,05 Europese geharmoniseerde ICBE's en Franse ICBE's met algemeen doel , ,05 ICBE's voorbehouden aan bepaalde beleggers - Fondsen voor investering in risicokapitaal - Gemeenschappelijke fondsen voor interventie op de termijnmarkten Beursgenoteerde beleggingsfondsen en FCC's Niet-beursgenoteerde beleggingsfondsen en FCC's Tijdelijke transacties op effecten Vorderingen die beleende effecten vertegenwoordigen Vorderingen die uitgeleende effecten vertegenwoordigen Geleende effecten Uitgeleende effecten Andere tijdelijke transacties Financiële termijninstrumenten , ,69 Transacties op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt , ,00 Andere transacties ,69 Andere financiële instrumenten Vorderingen , ,93 Valutatransacties op termijn Andere , ,93 Financiële rekeningen , ,37 Liquiditeiten , ,37 Totaal van de activa , ,04

13 BALANS VAN CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE PASSIVA 31/12/ /12/2008 Eigen vermogen Kapitaal , ,92 Overdracht Resultaat , ,33 Totaal eigen kapitaal (= Bedrag dat de nettoactiva vertegenwoordigt) , ,59 Financiële instrumenten , ,00 Overdrachttransacties op financiële instrumenten Tijdelijke transacties op effecten Schulden die wederingekochte effecten vertegenwoordigen Schulden die geleende effecten vertegenwoordigen Andere tijdelijke transacties Financiële termijninstrumenten , ,00 Transacties op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt , ,00 Andere transacties ,44 Schulden , ,14 Valutatransacties op termijn Andere , ,14 Financiële rekeningen , ,31 Lopende bancaire kredietverleningen , ,31 Leningen Totale passiva , ,04

14 BUITENBALANSPOSTEN VAN CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE 31/12/ /12/2008 INDEKKINGSVERRICHTINGEN Verbintenissen op gereglementeerde of gelijkgestelde markten Futurescontracten Onderhandse verbintenissen (OTC) Andere verbintenissen ANDERE TRANSACTIES Verbintenissen op gereglementeerde of gelijkgestelde markten Futurecontracten EUREX EUROSTX ,00 EUREX EUROSTX ,00 Opties LIFFE 3M EUR/0309/CALL/ ,50 Onderhandse verbintenissen (OTC) Futurecontracten HUI-ML2-B ,89 Opties JM USD/JPY/0109/CALL/ ,68 Andere verbintenissen

15 RESULTATENREKENING VAN CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE VAN CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 31/12/ /12/2008 Opbrengsten uit financiële transacties Opbrengsten uit deposito's en financiële rekeningen 1.312, ,35 Opbrengsten uit aandelen en gelijkgestelde waarden Opbrengsten uit obligaties en gelijkgestelde waarden Opbrengsten uit schuldbewijzen Opbrengsten uit tijdelijke aankopen en overdrachten van effecten 3.563,15 Opbrengsten uit financiële termijninstrumenten Andere financiële opbrengsten Totaal (1) 1.312, ,50 Onkosten gekoppeld aan financiële transacties Onkosten gekoppeld aan tijdelijke aankopen en overdrachten van effecten Onkosten gekoppeld aan financiële termijninstrumenten Onkosten gekoppeld aan schulden 6.365,04 193,32 Andere financiële lasten Totaal (2) 6.365,04 193,32 Resultaat op financiële transacties (1-2) , ,18 Overige opbrengsten (3) Beheerkosten en dotaties aan afschrijvingen (4) , ,41 Nettoresultaat van het boekjaar ( ) , ,23 Regularisatie van de inkomsten van het boekjaar (5) , ,10 Gestorte voorschotten voor het boekjaar (6) Resultaat ( of - 5-6) , ,33

16 BIJLAGE OVER DE BOEKHOUDING VAN CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Boekhoudkundige regels en methoden De jaarrekening wordt opgesteld conform het reglement van het regelgevend comité voor financiële verslaglegging, nr , zoals gewijzigd, betreffende het boekhoudplan van ICBE s. De algemene boekhoudprincipes zijn van toepassing: - waarheidsgetrouw beeld, vergelijkbaarheid, bedrijfscontinuïteit, - regelmaat, eerlijkheid, - voorzichtigheid, - bestendigheid van de methoden tussen boekjaren. De opbrengsten uit vastrentende effecten worden ten bedrage van de opgelopen rente geboekt. De aankopen en verkopen van effecten worden exclusief kosten geboekt. De referentievaluta voor de boekhouding van de portefeuille is de euro. Een boekjaar duurt 12 maanden. A- Regels voor de waardering van de activa: De financiële instrumenten worden in de boekhouding geregistreerd volgens de historischekostprijsbenadering en op de balans geboekt tegen hun actuele waarde, die bepaald wordt aan de hand van de laatst gekende marktwaarde of, bij gebrek aan een markt, met behulp van externe middelen of via financiële modellen. Het verschil tussen de bij de berekening van de netto-inventariswaarde gebruikte actuele waarde en de historische kostprijs van de effecten bij aankoop wordt geregistreerd in de rekeningen ramingsverschillen. De waarden in andere valuta s dan die van de portefeuille worden gewaardeerd volgens het hieronder beschreven principe en daarna omgezet in de valuta van de portefeuille tegen de valutakoers op de waarderingsdag. 1. Financiële termijninstrumenten: 1,1 Financiële termijninstrumenten die op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt verhandeld worden: Financiële termijninstrumenten die op een gereglementeerde markt verhandeld worden, worden aan de dagkoers gewaardeerd. 1,2 Financiële termijninstrumenten die niet op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt verhandeld worden: Swaps: Rente- en/of valutaswaps worden gewaardeerd tegen hun marktwaarde, op basis van de berekening van de actuariële waarde van de toekomstige kapitaalstromen tegen de rentevoet en/of wisselkoers in de markt. Die waarde wordt bijgesteld voor het emittentenrisico. Indexswaps worden gewaardeerd volgens een actuariële methode op basis van een door de tegenpartij verstrekte referentierente. De overige swaps worden gewaardeerd tegen hun marktwaarde of tegen een waarde die geschat wordt volgens procedures die door de beheermaatschappij (GBF) of de raad van bestuur (sicav) bepaald worden.

17 1.2.2 Buitenbalansverbintenissen: Vaste termijncontracten worden tegen hun marktwaarde in de buitenbalansverbintenissen opgenomen tegen de in de portefeuille gehanteerde koers. Voorwaardelijke termijncontracten worden gewaardeerd tegen het equivalent in de onderliggende waarde. De verbintenissen in verband met swaps worden tegen hun nominale waarde opgenomen of, bij gebrek daaraan, voor een equivalent bedrag. B- Beheerskosten: De beheerskosten worden bij elke waardering berekend op basis van de nettoactiva van de vorige dag. Die kosten worden in de winst- en verliesrekening van de ICBE geboekt. De beheerskosten worden integraal betaald aan de beheermaatschappij, die de operationele kosten van de ICBE s ten laste neemt. De transactiekosten zijn niet in de beheerskosten inbegrepen. Het tarief is 0,5% all-in, berekend op basis van de nettoactiva van de vorige dag. Bij elke inventariswaarde wordt rekening gehouden met te ontvangen retourprovisies op beheerskosten. Het bedrag van de provisie is het gedeelte van de verworven retourprovisie in verhouding tot de betreffende periode. C- Bestemming van het resultaat: Het nettoresultaat van het boekjaar is gelijk aan het bedrag van de rente, onbetaalde bedragen, dividenden, premies en loten, vermeerderd met alle op dat moment beschikbare bedragen. De beheerskosten en de kosten voor financiële verrichtingen worden van die bedragen afgetrokken. De latente of gerealiseerde meer- of minderwaarden en de inschrijvings- en terugkoopprovisies worden niet in het resultaat opgenomen. Het voor uitkering beschikbare bedrag is gelijk aan het nettoresultaat van het boekjaar, met toevoeging van de overdracht en vermeerderd of verminderd met het saldo van de overlopende rekeningen van de inkomsten van het afgesloten boekjaar. De ICBE zal de uitkeerbare bedragen volledig kapitaliseren in overeenstemming met de bepalingen in de bijsluiter of in het volledige prospectus.

18 ONTWIKKELING VAN DE NETTOACTIVA VAN CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE 31/12/ /12/2008 Nettoactiva bij het begin van het boekjaar , ,55 Inschrijvingen (met inbegrip van de inschrijvingsprovisies verworven voor de ICBE) , ,37 Terugkopen (na aftrek van de terugkoopprovisies verworven voor de ICBE) , ,86 Gerealiseerde meerwaarden op deposito's en financiële instrumenten , ,24 Gerealiseerde minderwaarden op deposito's en financiële instrumenten , ,55 Gerealiseerde meerwaarden op financiële termijninstrumenten , ,41 Gerealiseerde minderwaarden op financiële termijninstrumenten , ,82 Transactiekosten , ,73 Wisselkoersverschillen , ,66 Variatie van het ramingsverschil op deposito's en de financiële instrumenten , ,40 Ramingsverschil boekjaar N , ,95 Ramingsverschil boekjaar N , ,45 Variaties van het ramingsverschil op financiële termijninstrumenten , ,95 Ramingsverschil boekjaar N , ,14 Ramingsverschil boekjaar N , ,81 Uitkering van het vorige boekjaar Nettoresultaat van het boekjaar vóór overlopende rekening , ,23 Gestorte voorschotten tijdens het boekjaar Andere elementen Nettoactiva op het einde van het boekjaar , ,59

19 UITSPLITSING VOLGENS JURIDISCHE OF ECONOMISCHE AARD VAN DE FINANCIËLE INSTRUMENTEN VAN CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Bedrag % ACTIVA Obligaties en gelijkgestelde waarden TOTAAL Obligaties en gelijkgestelde waarden Schuldbewijzen TOTAAL schuldbewijzen PASSIVA Overdrachttransacties op financiële instrumenten TOTAAL overdrachttransacties op financiële instrumenten BUITENBALANSPOSTEN INDEKKINGSVERRICHTINGEN TOTAAL INDEKKINGSVERRICHTINGEN ANDERE TRANSACTIES INDEX ,89 2,34 TOTAAL ANDERE TRANSACTIES ,89 2,34

20 UITSPLITSING VOLGENS AARD VAN DE RENTE VAN DE ACTIVA, PASSIVA EN BUITENBALANSPOSTEN VAN CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Vaste rente % Variabele rente % Herzienbare rente % Andere % Activa Deposito's Obligaties en gelijkgestelde waarden Schuldbewijzen Tijdelijke transacties op effecten Financiële rekeningen ,08 0,30 Passiva Tijdelijke transacties op effecten Financiële rekeningen ,90 0,13 Buitenbalans Indekkingsverrichtingen Andere transacties

21 UITSPLITSING VOLGENS RESTERENDE LOOPTIJD VAN DE ACTIVA, PASSIVA EN BUITENBALANSPOSTEN VAN CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE < 3 maanden % Activa Deposito's Obligaties en gelijkgestelde waarden Schuldbewijzen Tijdelijke transacties op effecten Financiële rekeningen ,08 0,30 Passiva Tijdelijke transacties op effecten Financiële rekeningen ,90 0,13 Buitenbalans Indekkingsverrichtingen Andere transacties ]3 maanden - 1 jaar] % ]1-3 jaar] % ]3-5 jaar] % > 5 jaar % Voor de termijnposities op de rentemarkt wordt de vervaldatum van de onderliggende waarde in aanmerking genomen.

22 UITSPLITSING VOLGENS UITDRUKKINGS- OF EVALUATIEVALUTA VAN DE ACTIVA, PASSIVA EN BUITENBALANSPOSTEN VAN CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE USD AUD GBP Andere valuta s Bedrag % Bedrag % Bedrag % Bedrag % Activa Deposito's Aandelen en gelijkgestelde waarden Obligaties en gelijkgestelde waarden Schuldbewijzen Deelbewijzen van icb s Tijdelijke transacties op effecten Vorderingen ,60 0,13 Financiële rekeningen ,96 0, , ,63 Passiva Overdrachttransacties op financiële instrumenten Tijdelijke transacties op effecten Schulden Financiële rekeningen ,90 0,13 Buitenbalans Indekkingsverrichtingen Andere transacties ,89 1,19

23 VORDERINGEN EN SCHULDEN: INDELING NAAR SOORT VAN CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Aard van debet/krediet 31/12/2009 Vorderingen Deposito ,60 Vorderingen Uitgestelde betalingen ,83 Totaal vorderingen ,43 Schulden Uitgestelde betalingen ,80 Schulden Beheerkosten ,85 Totaal schulden ,65

24 AANTAL UITGEGEVEN OF TERUGGEKOCHTE EFFECTEN VAN CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE C Inschrijvingen op deelnemingsrechten of aandelen tijdens het boekjaar Terugkopen van deelnemingsrechten of aandelen tijdens het boekjaar Aantal deelnemingsrechten of aandelen in omloop aan het einde van het boekjaar In deelnemingsrechten Bedrag , , , , ,214

25 INSCHRIJVINGS- EN/OF TERUGKOOPPROVISIES VAN CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE C Bedrag van de verworven inschrijvings- en/of terugkoopprovisies Bedrag van de verworven inschrijvingsprovisies Bedrag van de verworven terugkoopprovisies Bedrag

26 BEHEERKOSTEN VAN CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE 31/12/2009 C Percentage vaste beheerkosten 0,50 Vaste beheerkosten ,52 Variabele beheerkosten Retrocessies van de beheerkosten

27 ONTVANGEN EN VERLEENDE VERPLICHTINGEN VAN CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Waarborgen ontvangen door de ICBE: Geen. Andere ontvangen en/of gegeven verbintenissen Geen.

28 BEURSWAARDE VAN DE EFFECTEN IN OPGENOMEN EFFECTENLENINGEN VAN CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Voor terugkoop geleverde effecten Geleende effecten 31/12/2009

29 BEURSWAARDE VAN DE IN WAARBORG GEGEVEN EFFECTEN VAN CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE In waarborg gegeven financiële instrumenten die in de oorspronkelijke post zijn behouden In waarborg gegeven financiële instrumenten die niet in de balans zijn ingeschreven 31/12/2009

30 FINANCIELE INSTRUMENTEN VAN DE GROEP IN DE PORTEFEUILLE VAN CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE 31/12/2009 Aandelen Obligaties Verhandelbare schuldbewijzen ICBE ,90 Financiële termijninstrumenten Totaal van de effecten van de groep ,90

31 BESTEMMING VAN HET RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR VAN CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE 31/12/ /12/2008 Nog te bestemmen sommen Overdracht Resultaat , ,33 Totaal , ,33 C 31/12/ /12/2008 Bestemming Uitkering Overdracht van het boekjaar Kapitalisatie , ,33 Totaal , ,33 Informatie betreffende de aandelen of deelnemingsrechten die recht geven op dividenduitkering Aantal aandelen of deelnemingsrechten Uitkering per eenheid Belastingkredieten

32 Tabel van de resultaten en andere kenmerken in de LOOP VAN DE laatste 5 boekjaren van CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Datum Nettoactiva Aantal effecten Deelnemingsrecht Nettoinventariswaarde per eenheid Uitkering per eenheid Belastingkredieten per eenheid Totale coupon van het boekjaar Kapitalisatie 29/12/2005 Kapitalisatie , , ,04-0,57 29/12/2006 Kapitalisatie , , ,87-0,74 31/12/2007 Kapitalisatie , , ,16-0,82 31/12/2008 Kapitalisatie , , ,96-0,82 31/12/2009 Kapitalisatie , , ,24-0,89

33 INVENTARIS VAN CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE OP 31 DECEMBER 2009 Omschrijving van de waarden Valuta Aantal of nominale waarde Beurswaarde % Nettoactiva III ICBE s Algemene Franse icbe s FRANKRIJK CARMIGNAC INVESTISSEMENT FCP PART A 3DEC EUR , ,90 99,82 TOTAAL FRANKRIJK ,90 99,82 TOTAAL algemene Franse icbe s ,90 99,82 TOTAAL III - ICBE s ,90 99,82 VI VERBINTENISSEN OP TERMIJNMARKTEN Vaste verbintenissen op termijn Vaste verbintenissen op termijn op een gereglementeerde markt Overige landen EUREX EUROSTX 0310 EUR ,00 0,04 TOTAAL andere landen ,00 0,04 Onderhandse verbintenissen (OTC) Overige landen HUI-ML2-B 0110 USD ,44-0,11 TOTAAL andere landen ,44-0,11 TOTAAL Vaste verbintenissen op termijn op een gereglementeerde markt ,00-0,04 TOTAAL Vaste verbintenissen op termijn ,00-0,04 TOTAAL Onderhandse verplichtingen ,44-0,11 TOTAAL VI - VERBINTENISSEN OP TERMIJNMARKTEN ,44-0,07 VIII - KASPOSITIE Schulden en vorderingen Margin calls FRANKRIJK Margin calls C.A.I. EUR ,00-0,04 TOTAAL FRANKRIJK ,00-0,04 TOTAAL Margin calls ,00-0,04 TOTAAL Schulden en vorderingen ,00-0,04 TOTAAL VIII - KASPOSITIE ,00-0,04 DEBITEUREN EN ANDERE VORDERINGEN ,43 0,40 CREDITEUREN EN ANDERE SCHULDEN ,65-0,28 BANKEN, FINANCIËLE ORGANISMEN EN INSTELLINGEN ,18 0,17 NETTOACTIVA ,42 100,00 Deelnemingsrechten C , ,24 In overeenstemming met de reglementen is het jaarverslag van CARMIGNAC INVESTISSEMENT, het masterfonds van uw GBF, als bijlage bij dit document gevoegd.

34 JAARVERSLAG 2009 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT (Verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2009) 24, place Vendôme Paris Tel. : Fax : Société anonyme. Onderneming voor portefeuillebeheer (erkenning n GP 9708 du 13/03/97), met een kapitaal van euro, H.R. Parijs B

35 CABINET VIZZAVONA 22, avenue Bugeaud PARIS Tel Fax KPMG AUDIT 1, Cours Valmy, Paris La défense cedex Tel Fax GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT Verslag van de accountant betreffende het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2009

36 Dames en heren, In uitvoering van de opdracht die ons werd toevertrouwd door de Raad van Bestuur van de beheersmaatschappij, stellen we u hierbij ons verslag voor over het boekjaar dat werd afgesloten op 31 december 2009, met betrekking tot: - de controle van de jaarrekeningen van het gemeenschappelijke beleggingsfonds CARMIGNAC INVESTISSEMENT, zoals ze bij dit verslag zijn gevoegd, - de verantwoording van onze bevindingen, - de specifieke controles en informatie die zijn voorzien door de wet. De jaarrekeningen werden uitgegeven door de Raad van Bestuur van de beheersmaatschappij. Het is onze taak op basis van onze audit een oordeel te geven over deze rekeningen. I - OORDEEL OVER DE JAARREKENINGEN Wij hebben onze audit uitgevoerd in overeenstemming met de in Frankrijk geldende beroepsnormen; deze normen vereisen dat onze controles zorgvuldig worden uitgevoerd zodat er met redelijke zekerheid kan worden gesteld dat de jaarrekeningen geen wezenlijke onregelmatigheden bevatten. Een audit bestaat uit het onderzoek, op basis van steekproeven, van de bewijsstukken die de gegevens in de jaarrekening rechtvaardigen. Aangezien het om een ICBE gaat, heeft de audit geen betrekking op de databanken verschaft door onafhankelijke derden voor het opstellen van de risicoblootstellingstabellen en de buitenbalansstaat in de jaarrekeningen. De audit omvat eveneens een beoordeling van de toegepaste principes voor financiële verslaggeving en van de relevante ramingen die weergegeven zijn in de afsluiting van de rekeningen, evenals een beoordeling van de algemene presentatie. We zijn van oordeel dat onze controles een redelijke basis vormen voor het hierna uitgedrukte oordeel. Naar onze mening zijn de jaarrekeningen regelmatig en oprecht opgesteld in overeenstemming met de Franse regels en grondslagen voor financiële verslaggeving, en geven zij een getrouw beeld van het resultaat van de verrichtingen van het afgelopen boekjaar en van de financiële situatie en het vermogen van de ICBE aan het einde van dit boekjaar.

37 II VERANTWOORDING VAN DE BEVINDINGEN In toepassing van de bepalingen van artikel L van de Handelswet betreffende de verantwoording van onze bevindingen, brengen we u de volgende elementen ter kennis: In het kader van onze evaluatie van de boekhoudkundige regels en principes van uw fonds hebben we de relevantie en de juiste toepassing van de evaluatiemethodes van het fonds gecontroleerd. Die evaluaties kaderen in onze controle van de jaarrekeningen in hun geheel, en hebben dus bijgedragen tot onze beoordeling, die in het eerste deel van dit verslag is geformuleerd. III - SPECIFIEKE CONTROLES EN INLICHTINGEN In overeenstemming met de in Frankrijk toepasselijke beroepsnormen zijn wij eveneens overgegaan tot de specifieke controles die door de wet worden voorgeschreven. Wij hebben geen opmerkingen met betrekking tot de oprechtheid en de overeenstemming met de jaarrekeningen van de informatie in het jaarverslag en in de documenten bestemd voor de houders van deelnemingsrechten over de financiële toestand en de jaarrekeningen. Paris La Défense en Paris, 9 maart 2010 KPMG Audit Departement van KPMG S.A. Cabinet VIZZAVONA Isabelle Bousquié Partner Robert Mirri Partner

38 JAARVERSLAG 2009 VAN CARMIGNAC INVESTISSEMENT Kenmerken van de ICBE Classificatie Internationale aandelen. Bestemming van het resultaat Het GBF omvat twee categorieën van deelnemingsrechten, A en E. De inkomsten van de deelnemingsrechten A en E worden integraal gekapitaliseerd. Boekingsmethode met opgelopen rente. Landen waar het fonds voor verkoop is toegelaten Deelnemingsrechten A: Duitsland, Oostenrijk, België, Italië, Luxemburg, Zwitserland, Nederland, Spanje en Frankrijk. Deelnemingsrechten E: Frankrijk, Spanje, Italië en Nederland. Beheerdoelstelling Het fonds wordt discretionair beheerd volgens een actieve assetallocatie in internationale beleggingen, met een risicoprofiel dat vergelijkbaar is met dat van de referentie-indicator, de MSCI AC World Free Index, de wereldwijde index voor internationale aandelen van Morgan Stanley, omgerekend in euro. Het beheer streeft ernaar een beter rendement te verwezenlijken dan zijn referentie-indicator, met een lagere volatiliteit. Referentie-index De referentie-indicator is de wereldwijde index voor internationale aandelen van Morgan Stanley, de MSCI AC World Free Index, omgerekend in euro. Deze index vormt geen restrictieve afbakening van het beleggingsuniversum, maar geeft de belegger een idee van het rendement en het risicoprofiel die hij kan verwachten als hij in het fonds belegt. Het marktrisico van het fonds is vergelijkbaar met dat van zijn referentie-indicator. De Morgan Stanley Capital Investment All Countries World Free-index wordt door Morgan Stanley berekend in dollar, zonder herbelegde coupons, (Bloomberg-code: MXWD) en omgerekend in euro. Deze index bevat ongeveer waarden, die representatief zijn voor de internationale ondernemingswereld (gegevens op 30 september 2004). Beleggingsstrategie De beheerstrategie volgt een dynamische aanpak en is toegespitst op Franse en buitenlandse aandelen in de internationale financiële markten, maar andere effecten zijn niet uitgesloten. De beleggingsstrategie is niet aan vooraf bepaalde beperkingen onderworpen op het vlak van zone, sector, type of grootteorde van de beleggingen. Onder voorbehoud van de reglementaire maxima is Carmignac Investissement doorlopend ten belope van 60% van de activa blootgesteld aan aandelen van de OESO en van de opkomende landen. De spreiding van de portefeuille over de verschillende activaklassen en categorieën van ICBE s (aandelen, gediversifieerd, obligaties, geldmarkt, ) is gebaseerd op een fundamentele analyse van de wereldwijde macro-economische omgeving en haar ontwikkelingsperspectieven (groei, inflatie, deficits enz.) en kan variëren naargelang de verwachtingen van de beheerder.

39 De aandelen worden geselecteerd met behulp van financiële studies, door de ondernemingen belegde vergaderingen, bedrijfsbezoeken en de dagelijkse berichtgeving. Naargelang de omstandigheden zijn de voornaamste criteria: de waarde van de activa, het rendement, de groei en de kwaliteit van het management. Aangezien het fonds actief en discretionair wordt beheerd, kan de assetallocatie sterk afwijken van de samenstelling van de referentie-indicator. Ook de portefeuilles die op basis van een grondige financiële analyse voor elk van de activaklassen worden samengesteld, kunnen beduidend verschillen van de wegingen in de referentie-indicator, zowel op het gebied van geografische regio, als sector, rating of looptijd. Vooral de globale gevoeligheid van de portefeuille van renteproducten en -instrumenten kan sterk afwijken van die van de referentie-indicator. De globale gevoeligheid van de portefeuille wordt gedefinieerd als de kapitaalfluctuatie van de portefeuille (in %) bij een wijziging van de rentevoet van 100 basispunten. De gevoeligheid van de portefeuille kan schommelen tussen -4 en +5. Het fonds wordt voortdurend voor 60% van de nettoactiva blootgesteld aan aandelen en andere effecten die direct of indirect toegang tot het kapitaal of het stemrecht geven of kunnen geven, die zijn toegelaten tot de handel op de markten van de eurozone en/of internationale markten, en meer bepaald voor een mogelijk belangrijk deel daarvan in de opkomende landen. Het GBF kan beleggen in vastrentende obligaties, verhandelbare schuldinstrumenten, obligaties met variabele rente en aan de inflatie gekoppelde obligaties van de markten van de eurozone en/of de internationale en opkomende markten. Het fonds kan tot 10% van de nettoactiva in ICBE's beleggen. Het GBF kan gebruikmaken van deposito's en van leningen in contanten om het kasbeheer van het fonds te optimaliseren. Het GBF kan van tijd tot tijd repotransacties afsluiten om de inkomsten van de ICBE te optimaliseren. De beheerder kan beleggen in vaste en voorwaardelijke financiële termijninstrumenten (aandelen, rentevoeten, wisseltransacties), die worden verhandeld op gereglementeerde of onderhandse markten van de eurozone en/of de internationale markten. De maximumverbintenis als gevolg van operaties op de derivatenmarkten is gebonden aan de limiet van één keer de activa van het fonds. De beheerder kan van tijd tot tijd beleggen in effecten met geïntegreerde derivaten (warrants, credit link notes, EMTN, warrants, indexcertificaten op de volatiliteit van de aandelenmarkten) die worden verhandeld op gereglementeerde of onderhandse markten in de eurozone en/of de internationale markten. Het bedrag dat in effecten met geïntegreerde derivaten wordt belegd, mag in geen geval hoger zijn dan 10% van de nettoactiva. Risicoprofiel Het fonds wordt belegd in ICBE's en financiële instrumenten die worden geselecteerd door de beheermaatschappij. Deze ICBE's en financiële instrumenten ondergaan de ontwikkelingen en wisselvalligheden van de markt. Het risicoprofiel van het GBF stemt overeen met een beleggingshorizon van meer dan 5 jaar. Zoals bij elke financiële belegging moeten potentiële beleggers zich er bewust van zijn dat de waarde van de activa van het fonds afhankelijk is van de schommelingen op de internationale aandelen- en obligatiemarkten en daardoor sterk kan variëren. Er wordt de houders van deelnemingsrechten niet gegarandeerd dat ze het belegde kapitaal zullen terugkrijgen. De hieronder beschreven risicofactoren zijn niet exhaustief. Elke belegger dient het risico dat aan deze belegging verbonden is, te analyseren en onafhankelijk van CARMIGNAC GESTION zijn eigen mening te vormen, indien nodig door advies in te winnen bij alle ter zake gespecialiseerde adviseurs,

JAARVERSLAG 2009 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

JAARVERSLAG 2009 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 JAARVERSLAG 2009 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 (Verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2009) 24, place Vendôme 75001 Paris Tel.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

JAARVERSLAG 2008 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 JAARVERSLAG 2008 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 (Verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2008) 24, place Vendôme 75001 Parijs

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT

JAARVERSLAG 2012 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT JAARVERSLAG 2012 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT (Verrichtingen van het per 31 december 2012 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris Tel.

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 GBF conform de Europese normen CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Volledig prospectus CARMIGNAC PROFIL REACTIF

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders)

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Parijs -

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Parijs -

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC SECURITE

JAARVERSLAG 2012 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC SECURITE JAARVERSLAG 2012 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC SECURITE (Verrichtingen van het per 31 december 2012 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris Tel. : 01 42

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible)

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EMERGENTS

JAARVERSLAG 2014 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EMERGENTS JAARVERSLAG 2014 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EMERGENTS (Verrichtingen van het per 31 december 2014 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris - Tel.: 01

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC COURT TERME

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC COURT TERME HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC COURT TERME (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris - Tel.: 01

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht (EdR India) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

CARMIGNAC EURO-INVESTISSEMENT

CARMIGNAC EURO-INVESTISSEMENT GBF conform de Europese normen CARMIGNAC EURO-INVESTISSEMENT Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht (fonds commun de placement) Vereevoudigd prospectus CARMIGNAC EURO-INVESTISSEMENT

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

CARMIGNAC EMERGENTS ICBE

CARMIGNAC EMERGENTS ICBE Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG ICBE naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming Rechtsvorm en lidstaat

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield)

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017.

HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017. Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017... 3 HOOFDSTUK II ANDERE BEPALINGEN VOOR HET INTERNE BELEGGINGSFONDS... 6 1. Beheer van het fonds... 6

Nadere informatie

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Alternatief beleggingsfonds naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. GEDETAILLEERDE KENMERKEN VORM VAN DE ICB Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Rechtsvorm

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE

JAARVERSLAG 2013 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE JAARVERSLAG 2013 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE (Verrichtingen van het per 31 december 2013 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris Tel.: 01

Nadere informatie

Jaarverslag Millesimo Carmignac

Jaarverslag Millesimo Carmignac Millesimo Carmignac - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 Millesimo Carmignac Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Carmignac... 2 3. Samenstelling van Millesimo

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali Carmignac Portfolio Investissement Latitude

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali Carmignac Portfolio Investissement Latitude Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali Carmignac Portfolio Investissement Latitude BELEGGINGSPOLITIEK VAN HET FONDS Het interne fonds Generali Carmignac Portfolio Investissement Latitude (het

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Beheersreglement (ref. : RG PFL + / N / 09-2010) V834NL 2

INHOUDSTAFEL. Beheersreglement (ref. : RG PFL + / N / 09-2010) V834NL 2 - V834NL INHOUDSTAFEL 1. BESCHRIJVING VAN DE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1.1 Capital Secure... 3 1.2 Capital Balanced... 3 1.3 Capital Dynamic... 3 1.4 Capital Growth... 4 1.5 Capital Focus... 4 2. GEMEENSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Allianz Invest V873 NL Ed. 09/12 2

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Allianz Invest V873 NL Ed. 09/12 2 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN DE INTERNE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1. AI Europe... 3 2. AI Court Terme... 3 3. AI Patrimoine... 4 4. AI Emergents... 5 HOOFDSTUK II - GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN

Nadere informatie

Primavera Force Talents 1

Primavera Force Talents 1 Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE

JAARVERSLAG 2008 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE JAARVERSLAG 2008 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE (Verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2008) 24, place Vendôme 75001 Parijs Tel.: 01

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE

JAARVERSLAG 2013 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE JAARVERSLAG 2013 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE (Verrichtingen van het per 31 december 2013 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris Tel.: 01

Nadere informatie

CARMIGNAC INVESTISSEMENT

CARMIGNAC INVESTISSEMENT Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC INVESTISSEMENT ICBE naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

CARMIGNAC PATRIMOINE

CARMIGNAC PATRIMOINE GBF conform de Europese normen CARMIGNAC PATRIMOINE Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Prospectus December 2011 1 Categorieen van deelnemingsrechten

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

DORVAL MANAGEURS EUROPE

DORVAL MANAGEURS EUROPE DORVAL MANAGEURS EUROPE PROSPECTUS GBF conform de Europese normen Pagina 1 DORVAL MANAGEURS EUROPE I. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de icbe Naam: Dorval Manageurs Europe Rechtsvorm en lidstaat waar de icbe

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE

JAARVERSLAG 2014 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE JAARVERSLAG 2014 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE (Verrichtingen van het per 31 december 2014 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris - Tel.: 01

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 26 februari

Nadere informatie

CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS

CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF)

Nadere informatie

REGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS DEEL I ACTIVA EN DEELBEWIJZEN

REGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS DEEL I ACTIVA EN DEELBEWIJZEN REGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS DEEL I ACTIVA EN DEELBEWIJZEN ARTIKEL 1 DEELBEWIJZEN IN MEDE-EIGENDOM De rechten van de mede-eigenaars worden uitgedrukt in deelbewijzen, waarbij elk

Nadere informatie

Woordenlijst Active Return: Verschil tussen het rendement van het fonds en van de referte-index. Alpha: Indicator die de bijdrage van de beheerder tegenover de referte-index aangeeft, rekening houdend

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een

Nadere informatie

CARMIGNAC PATRIMOINE

CARMIGNAC PATRIMOINE Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC PATRIMOINE ICBE naar Frans recht Prospectus juli 2014 1 1. ALGEMENE KENMERKEN VORM VAN DE ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017

HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017... 3 HOOFDSTUK II - ANDERE BEPALINGEN VOOR HET INTERNE GELEGGINGSFONDSEN 6 2. Regels voor de evaluatie

Nadere informatie

AXA Life Protected Millesimo RS

AXA Life Protected Millesimo RS AXA Life Protected Millesimo RS - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 AXA Life Protected Millesimo RS Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo RS 1... 2

Nadere informatie

aandelen aandelen aandelen aandelen

aandelen aandelen aandelen aandelen ICBE conform de Europese normen SPDR MSCI Europe Consumer Staples SM ETF VEREENVOUDIGD PROSPECTUS 17 juni 2010 STS (Code Euronext) ISIN-code: FR0000001745 Classificatie: Internationale DEEL A - STATUTAIRE

Nadere informatie

Hoge toppen scheren met uw beleggingen

Hoge toppen scheren met uw beleggingen Hoge toppen scheren met uw beleggingen September 2013 Amundi Uitsluitend bestemd voor Belgische beleggers Amundi is een gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht (fonds commun de placement).

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD SELECTIVE JAPAN (EdR Selective Japan)

EDMOND DE ROTHSCHILD SELECTIVE JAPAN (EdR Selective Japan) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Millesimo Tocqueville Dividend 1

Millesimo Tocqueville Dividend 1 Millesimo Tocqueville Dividend 1 - Halfjaarverslag 30.06.2011-1 / 5 Halfjaarverslag 30.06.2011 Millesimo Tocqueville Dividend 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Tocqueville

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC SECURITE

JAARVERSLAG 2014 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC SECURITE JAARVERSLAG 2014 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC SECURITE (Verrichtingen van het per 31 december 2014 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris - Tel.: 01

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD CHINA (EdR China) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD CHINA (EdR China) ICBE naar Frans recht (EdR China) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is

Nadere informatie

CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE

CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk

Nadere informatie

Securex Life Select One. Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015

Securex Life Select One. Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015 Securex Life Select One Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015 Verzekeringsprod uct Samenstelling van het fonds Nettoinventariswaarde van het fonds Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan

Nadere informatie

CARMIGNAC PATRIMOINE

CARMIGNAC PATRIMOINE Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC PATRIMOINE ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 1. ALGEMENE KENMERKEN VORM VAN DE ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille!

Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille! Flexibele fondsen Inhoud Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille! De voordelen van flexibele fondsen 4 Gediversifieerde gemengde fondsen 4 Een zeer flexibel actief beheer 4 Expertise en onafhankelijkheid

Nadere informatie

Fondsen van De Goudse

Fondsen van De Goudse Fondsen van De Goudse Informatie voor de klant In deze brochure vindt u de verkorte jaarverslagen van de beleggingsfondsen binnen Aktief Sparen en het Flexx Vermogensplan. Als u het volledige jaarverslag

Nadere informatie

DEXIA LONG SHORT CREDIT

DEXIA LONG SHORT CREDIT DEXIA LONG SHORT CREDIT PERIODIEK INFORMATIEDOCUMENT OVER HET HALFJAAR per 28 juni 2012 Gemeenschappelijk Beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht Beheersmaatschappij: DEXIA ASSET MANAGEMENT - 40 rue Washington

Nadere informatie

SAINT-HONORE EUROPE SYNERGIE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE EUROPE SYNERGIE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAINT-HONORE EUROPE SYNERGIE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EmA 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR

Nadere informatie

WOORDENLIJST A Active Return: Verschil tussen het rendement van het fonds en van de referte-index. Alpha: Indicator die de bijdrage van de beheerder tegenover de referte-index aangeeft, rekening houdend

Nadere informatie

DORVAL CONVICTIONS. PROSPECTUS GBF conform de Europese normen

DORVAL CONVICTIONS. PROSPECTUS GBF conform de Europese normen DORVAL CONVICTIONS PROSPECTUS GBF conform de Europese normen Pagina 1 DORVAL CONVICTIONS Vorm van de icbe: Naam Rechtsvorm Oprichtingsdatum I. ALGEMENE KENMERKEN DORVAL CONVICTIONS Gemeenschappelijk beleggingsfonds

Nadere informatie

CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS

CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS CARMIGNAC PORTFOLIO Société d Investissement à Capital Variable BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS 16 november 2015 Geachte aandeelhouder, De leden van de raad van bestuur (de "raad") van CARMIGNAC PORTFOLIO,

Nadere informatie

CARMIGNAC PROFIL RÉACTIF 50

CARMIGNAC PROFIL RÉACTIF 50 Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC PROFIL RÉACTIF 50 ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF)

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali R Valor F

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali R Valor F Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali R Valor F Beleggingsobjectief van het Fonds Het interne fonds.generali R Valor F (het "Fonds") heeft de bedoeling om een rendement te genereren dat in

Nadere informatie

CARMIGNAC SÉCURITÉ Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Prospectus

CARMIGNAC SÉCURITÉ Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Prospectus GBF conform de Europese normen CARMIGNAC SÉCURITÉ Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Prospectus Januari 2013 Vrije vertaling 1. ALGEMENE KENMERKEN

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

TwinStar Beheersreglement van de beleggingsfondsen

TwinStar Beheersreglement van de beleggingsfondsen OMSCHRIJVING De interne beleggingsfondsen van TwinStar (zie bijlage 1) worden door AXA Belgium, hierna de verzekeringsmaatschappij genoemd, beheerd in het uitsluitend belang van de intekenaars en van de

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een discretionair beheersmandaat

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

SAINT-HONORE CHINE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE CHINE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAINTHONORE CHINE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 8 februari 2010 SAINTHONORE CHINE ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL

Nadere informatie

CARMIGNAC SÉCURITÉ ICBE

CARMIGNAC SÉCURITÉ ICBE Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC SÉCURITÉ ICBE naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

De datum van inwerkingtreding is voorzien voor 15 november I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

De datum van inwerkingtreding is voorzien voor 15 november I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Amundi Funds Société d Investissement à Capital Variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 10

Nadere informatie

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

aandelen aandelen aandelen aandelen

aandelen aandelen aandelen aandelen SPDR AEX Index ETF VEREENVOUDIGD PROSPECTUS 17 juni 2010 DEEL A - STATUTAIRE BEPALINGEN ICBE conform de Europese normen AEXT (Code Euronext) ISIN-code: FR000001893 Classificatie: Aandelen uit de landen

Nadere informatie

CARMIGNAC SECURITE. Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht (fonds commun de placement) Vereenvoudigd prospectus

CARMIGNAC SECURITE. Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht (fonds commun de placement) Vereenvoudigd prospectus GBF conform de Europese normen CARMIGNAC SECURITE Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht (fonds commun de placement) Vereenvoudigd prospectus GBF CONFORM DE EUROPESE NORMEN CARMIGNAC

Nadere informatie

HAPPY LIFE. Beheersreglement van het interne beleggingsfonds happy life AB Global Strategy 60/40

HAPPY LIFE. Beheersreglement van het interne beleggingsfonds happy life AB Global Strategy 60/40 BESCHRIJVING Het interne beleggingsfonds happy life AB Global Strategy (zie bijlage 1) wordt beheerd door AXA Belgium, hierna 'de verzekeringsmaatschappij' genoemd, in het exclusieve belang van de intekenaars

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Millesimo Tocqueville Dividend 1

Millesimo Tocqueville Dividend 1 - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van in bedragen en in percentages op 31 december 2014... 3 4. Beheerders...

Nadere informatie

Millesimo Richelieu 1

Millesimo Richelieu 1 - jaarverslag 31.12.2016-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2016 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van in bedragen en in percentages op 31 december 2016.... 3 4. Beheerders...

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement van het beleggingsfonds Allianz Rendement 2021 V937 NL 09/2015 2

Inhoudstafel. Beheersreglement van het beleggingsfonds Allianz Rendement 2021 V937 NL 09/2015 2 Inhoudstafel 1. Intekenperiode... 3 2. Premie... 3 3. Betaaldatum... 3 4. Investeringdatum... 3 5. Investeringsperiode... 3 6. Beschrijving van het interne beleggingsfonds... 3 Oprichtingsdatum van het

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 Generali Belgium HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 US Equities generali.com INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Beleggingsbeleid... 4 2.1 Globale aanpak 4 2.2 De activa 4 3 Evolutie van de portefeuille... 5 3.1 Waardering

Nadere informatie

Werkprogramma statistieken (ISA 800)

Werkprogramma statistieken (ISA 800) Bijlage 2 Circulaire _2011_06-2 dd. 14 februari 2011 Werkprogramma statistieken (ISA 800) Toepassingsveld: Openbare instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal

Nadere informatie

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitalisatie is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Allianz Invest V908 NL Ed. 06/15 2

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Allianz Invest V908 NL Ed. 06/15 2 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN DE INTERNE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1. AI Europe... 3 2. AI Court Terme... 3 3. AI Patrimoine... 4 4. AI Emergents... 5 5. AI Strategy Neutral... 6 6. AI Strategy

Nadere informatie

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE DELTA LLOYD INDEXFONDS STAATSOBLIGATIES VERKORT PROSPECTUS IN EURO LUIDENDE OBLIGATIES EN SCHULDINSTRUMENTEN ICBE IN OVEREENSTEMMING MET DE EU- NORMEN KORTE PRESENTATIE WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Nadere informatie

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen.

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Bent u als belegger op zoek naar rendement én bescherming, zonder de zorgen van het

Nadere informatie

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 maart 2017

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 maart 2017 FACT SHEET 31 maart 2017 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een matig risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

Primavera Optimal Active 1

Primavera Optimal Active 1 Primavera Optimal Active 1 - Jaarverslag 31.12.2012-1 / 6 Jaarverslag 31.12.2012 Primavera Optimal Active 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van de Primaver Optimal Active 1...2 3.

Nadere informatie

EEN PORTEFEUILLE MET KWALITEITS- EFFECTEN

EEN PORTEFEUILLE MET KWALITEITS- EFFECTEN BEHEER MET DIRECTE BELEGGINGEN EEN PORTEFEUILLE MET KWALITEITS- EFFECTEN De beheersformule met individuele effecten wordt aangeboden voor portefeuilles van meer dan twee miljoen euro. Het vermogen wordt

Nadere informatie

Risico s en kenmerken van beleggen

Risico s en kenmerken van beleggen Risico s en kenmerken van beleggen 1. Risico s en kenmerken in het algemeen Beleggen brengt risico s met zich mee. Vaak geldt: hoe hoger het verwachte rendement, hoe meer risico s. Ook geldt dat in het

Nadere informatie

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 8 september

Nadere informatie

Capital Life 1. Doelgroep. Type levensverzekering. Waarborgen. Fondsen. Rendement. Rendement uit het verleden

Capital Life 1. Doelgroep. Type levensverzekering. Waarborgen. Fondsen. Rendement. Rendement uit het verleden Financiële infofiche Levensverzekering Tak 23 Capital Life 1 1 Deze 'financiële info fiche levensverzekering' beschrijft de product- modaliteiten die van toepassing zijn vanaf 15 december 201. Type levensverzekering

Nadere informatie