JAARVERSLAG 2014 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2014 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2014 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE (Verrichtingen van het per 31 december 2014 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme Paris - Tel.: Fax: Société anonyme. Onderneming voor portefeuillebeheer (erkenning nr. GP 9708 van 13/03/97), met een kapitaal van euro, H.R. Parijs B Vrije vertaling Pagina 1 van 63

2 CABINET VIZZAVONA 64, boulevard Maurice Barrès Neuilly-sur Seine Tel.: KPMG AUDIT 1, Cours Valmy, Paris La défense cedex Tel.: Tel Fax GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRMOINE Accountantsverklaring over de jaarrekening van het boekjaar dat werd afgesloten op 31 december 2014 Vrije vertaling Pagina 2 van 63

3 Dames en heren, Ingevolge de opdracht die ons is toevertrouwd door het bestuursorgaan van de beheermaatschappij van het fonds, vindt u hierbij het verslag over het per 31 december 2014 afgesloten boekjaar, betreffende: - de controle van de jaarrekeningen van het gemeenschappelijke beleggingsfonds CARMIGNAC PATRIMOINE, zoals ze bij dit verslag zijn gevoegd, - de verantwoording van onze bevindingen, - de specifieke controles en informatie die zijn voorzien door de wet. De jaarrekeningen werden opgesteld door de beheermaatschappij. Het is onze taak op basis van onze audit een oordeel te geven over deze rekeningen. I - OORDEEL OVER DE JAARREKENINGEN Wij hebben onze audit uitgevoerd conform de in Frankrijk toepasselijke professionele normen. Die normen vereisen dat onze controles zorgvuldig worden uitgevoerd zodat er met redelijke zekerheid kan worden gesteld dat de jaarrekening geen wezenlijke onregelmatigheden bevat. Bij een audit worden op basis van steekproeven of door middel van andere selectiemethoden de bewijsstukken voor de cijfers en de gegevens die in de jaarrekening voorkomen gecontroleerd. De audit omvat eveneens een beoordeling van de toegepaste principes voor financiële verslaglegging, de vermelde relevante ramingen en de algemene presentatie van de rekeningen. We zijn van oordeel dat de gegevens die wij hebben verzameld een redelijke en geschikte basis vormen voor onze beoordeling. Naar onze mening zijn de jaarrekeningen regelmatig en waarheidsgetrouw opgesteld in overeenstemming met de Franse regels en grondslagen voor financiële verslaggeving, en geven zij een getrouw beeld van het resultaat van de verrichtingen van het afgelopen boekjaar en van de financiële situatie en het vermogen van de ICBE aan het einde van dit boekjaar. Zonder te tornen aan de bovenstaande beoordeling wijzen wij u erop dat de wijzigingen die zijn aangebracht in de regelgeving voor financiële verslaglegging consequenties hebben voor de presentatie van de jaarrekening. Dit staat nader beschreven in de toelichting "Boekhoudkundige regels en methoden van de bijlage. Vrije vertaling Pagina 3 van 63

4 II VERANTWOORDING VAN DE BEVINDINGEN Overeenkomstig de bepalingen van artikel L van het Wetboek van Koophandel betreffende de verantwoording van ons oordeel brengen we u de volgende elementen ter kennis: In het kader van onze beoordeling van de boekhoudkundige principes die door de ICBE worden gehanteerd en die zijn beschreven in de toelichting Boekhoudkundige regels en methoden in de bijlage, hebben wij meer bepaald de correcte toepassing gecontroleerd van de waarderingsmethoden die zijn gebruikt voor de financiële instrumenten in de portefeuille. Die evaluaties passen in het kader van onze controle van de jaarrekeningen in hun geheel, en hebben dus bijgedragen tot onze beoordeling, die in het eerste deel van dit verslag is geformuleerd. III - SPECIFIEKE CONTROLES EN INLICHTINGEN In overeenstemming met de in Frankrijk toepasselijke beroepsnormen hebben wij eveneens de specifieke controles uitgevoerd die de wetgever voorschrijft. Wij hebben geen opmerkingen met betrekking tot de oprechtheid en de overeenstemming met de jaarrekeningen van de informatie in het jaarverslag en in de documenten bestemd voor de houders van deelnemingsrechten over de financiële toestand en de jaarrekeningen. Parijs La Défense en Neuilly-sur-Seine, 16 maart 2015 KPMG Audit Afdeling van KPMG S.A. Isabelle Bousquié Partner Cabinet Vizzavona Patrice Vizzavona Partner Vrije vertaling Pagina 4 van 63

5 JAARVERSLAG 2014 VAN CARMIGNAC PATRIMOINE Kenmerken van de ICB Classificatie Gediversifieerd. Vaststelling en bestemming van de voor uitkering vatbare bedragen Voor uitkering vatbare bedragen Bestemming van het nettoresultaat Bestemming van de gerealiseerde meer- of minderwaarden Deelnemingsrechten acc Kapitalisatie (boekingsmethode met opgelopen rente). Kapitalisatie (boekingsmethode met opgelopen rente). Deelnemingsrechten dis Uitkering of overbrenging naar het volgende boekjaar bij besluit van de beheermaatschappij Uitkering of overbrenging naar het volgende boekjaar bij besluit van de beheermaatschappij Landen waar het fonds voor verkoop is toegelaten Deelnemingsrechten A: Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, België, Spanje, Italië, Luxemburg, Nederland, Zwitserland en Zweden. Deelnemingsrechten E: Frankrijk, Italië, Spanje en Nederland. Deelnemingsrechten GBP: Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Beheerdoelstelling De doelstelling van het fonds is om over een aanbevolen minimale beleggingstermijn van drie jaar betere prestaties neer te zetten dan de benchmark Referentie-indicator De referentie-indicator is samengesteld uit de volgende indexen: voor 50% uit de MSCI AC World NR (USD), de wereldwijde MSCI-index voor internationale aandelen met herbelegging van netto dividenden, en voor 50% uit de Citigroup WGBI All Maturities Eur met herbelegde coupons, de wereldwijde obligatie-index. De wegingen van de indicator worden elk kwartaal bijgesteld. Deze samengestelde indicator vormt geen restrictieve afbakening van het beleggingsuniversum, maar geeft de belegger een idee van het rendement en het risicoprofiel die hij kan verwachten als hij in het fonds belegt. Het marktrisico van het fonds is vergelijkbaar met dat van zijn referentie-indicator. De MSCI AC World NR (USD) is representatief voor de grootste internationale beursgenoteerde bedrijven uit ontwikkelde en opkomende landen. Deze wordt door MSCI berekend in dollar op basis van herbelegd dividend (Bloomberg-code: NDUEACWF). Beschrijving van de Citigroup WGBI All Maturities Eur: de referentie-index voor het obligatiegedeelte is de Citigroup WGBI All Maturities Eur. Deze index wordt berekend door Citigroup, in euro en met herbelegde coupons (Bloomberg-code: SBWGEU). Beleggingsstrategie Gebruikte strategieën De beheerstrategie volgt een beleid van risicodiversificatie door middel van spreiding van de beleggingen. De spreiding van de portefeuille over de verschillende activaklassen en categorieën van ICB s (aandelen, gediversifieerd, obligaties, geldmarkt, enz.) is gebaseerd op een fundamentele analyse van de internationale macro-economische situatie en vooruitzichten (groei, inflatie, tekorten, enz.) en kan variëren naargelang de verwachtingen van de beheerder. Vrije vertaling Pagina 5 van 63

6 Aangezien het fonds actief en discretionair wordt beheerd, kan de assetallocatie sterk afwijken van de samenstelling van de referentie-indicator. Evenzo kunnen de wegingen in de portefeuille, die op basis van een diepgaande financiële analyse van de afzonderlijke activaklassen wordt samengesteld, aanzienlijk afwijken van die in de referentie-indicator, zowel naar regio, sector, rating als looptijd. De aandelen worden geselecteerd met behulp van financiële studies, door de ondernemingen belegde vergaderingen, bedrijfsbezoeken en de dagelijkse berichtgeving. Naargelang de omstandigheden zijn de voornaamste criteria: de waarde van de activa, het rendement, de groei en de kwaliteit van het management. De beheerder baseert zijn keuzes met betrekking tot de blootstelling aan het valutarisico op een wereldwijde macro-economische analyse van met name de vooruitzichten voor de groei, de inflatie, het monetair beleid en het begrotingsbeleid van de verschillende landen en economische regio s. De beheerder neemt ook posities in onderhands verhandelde futures in om de in andere valuta's dan de euro luidende deelnemingsrechten af te dekken tegen het wisselkoersrisico. Beschrijving van de activaklassen Schuldbewijzen en geldmarktinstrumenten Het nettovermogen van het fonds wordt voor 50% tot 100% belegd in geldmarktinstrumenten, schatkistcertificaten, aan de inflatie gekoppelde bedrijfs- en staatsobligaties met variabele en/of vaste rente uit de eurozone en de internationale markten en opkomende markten (in dit laatste geval beperkt tot maximaal 25% van het nettovermogen). De totale modified duration van de portefeuille renteproducten en -instrumenten kan sterk afwijken van die van de referentie-indicator. De modified duration wordt gedefinieerd als de kapitaalfluctuatie van de portefeuille (in %) bij een renteschommeling van 100 basispunten. De modified duration van het fonds kan variëren tussen -4 en +10. De gewogen gemiddelde rating van de obligaties die het fonds via ICB's of rechtstreeks aanhoudt, is minstens "investment grade" volgens de waarderingsschaal van ten minste een van de toonaangevende ratingbureaus. Het fonds kan beleggen in obligaties zonder rating of met een rating onder investment grade. De keuze van de effecten is aan geen enkele beperking onderworpen ten aanzien van looptijd of verdeling over bedrijfs- en staatsobligaties. Aandelen Maximaal 50% van het nettovermogen van het fonds wordt blootgesteld aan aandelen en andere effecten die direct of indirect toegang verlenen tot het kapitaal of de stemrechten, die toegelaten zijn tot de handel op de markten van de eurozone en/of de internationale markten. Het fonds kan posities innemen in aandelen van opkomende landen (in dat geval tot maximaal 25% van het nettovermogen). De nettoactiva van het fonds kunnen worden belegd in kleine, middelgrote en grote kapitalisaties. Valuta's Het fonds kan, zowel om posities in te nemen als ter afdekking, gebruikmaken van andere valuta s dan de waarderingsvaluta van het fonds. Het fonds kan transacties op vaste en voorwaardelijke financiële termijninstrumenten afsluiten op gereglementeerde, georganiseerde of onderhandse markten, om het fonds bloot te stellen aan andere valuta s dan de waarderingsvaluta of om het fonds te beschermen tegen wisselkoersrisico. De netto-blootstelling aan valuta s in het fonds kan verschillen van die van zijn referentie-indicator en/of die van de portefeuille van aandelen en obligaties alleen. Derivaten Het fonds kan beleggen in financiële termijninstrumenten die worden verhandeld op gereglementeerde, georganiseerde of onderhandse markten van de eurozone en internationale markten. Teneinde de beheerdoelstelling te verwezenlijken, kan het fonds posities innemen om de portefeuille af te dekken tegen en/of bloot te stellen aan alle sectoren en geografische zones. Het fonds kan daarbij gebruikmaken van de volgende onderliggende waarden: valuta's, rentevoeten/krediet, aandelen (elke marktkapitalisatie), ETF's, dividenden en/of indexen (inclusief kredieten-, grondstoffenen volatiliteitsindexen met een limiet van 10% van de netto-activa voor elk van de laatste twee categorieën). Vrije vertaling Pagina 6 van 63

7 Het afdekken of blootstellen van de portefeuille wordt gerealiseerd door het kopen of verkopen van opties (standaard, barrier, binair) en/of vastetermijncontracten (futures/forward) en/of swaps (inclusief rendementswaps). Het fonds kan kredietderivaten gebruiken om de portefeuille af te dekken tegen en/of bloot te stellen aan het kredietrisico door middel van kredietderivaten op indexen, kredietderivaten op een emittent en kredietderivaten op meerdere emittenten. Transacties op de markt voor kredietderivaten blijven beperkt tot 10% van het nettovermogen. Bij het afsluiten van derivaten worden de tegenpartijen door de beheermaatschappij geselecteerd volgens het principe "Best Execution/Best Selection" en in naleving van de goedkeuringsprocedure voor nieuwe tegenpartijen. Verhoogde blootstelling via transacties op de derivatenmarkten voor rentevoeten en aandelen is beperkt tot maximaal één keer de activa van het fonds. Effecten met geïntegreerde derivaten Het fonds kan beleggen in Europese en/of internationale converteerbare obligaties en in dit laatste geval met name in opkomende landen. Het fonds kan beleggen in effecten met geïntegreerde derivaten (met name warrants, converteerbare obligaties, credit link notes, EMTN's en dergelijke) die worden verhandeld op gereglementeerde, georganiseerde of onderhandse markten van de eurozone en/of internationale markten. Het in effecten met geïntegreerde derivaten belegd bedrag mag in geen geval hoger zijn dan 10% van de netto-activa. ICB's en beleggingsfondsen Het fonds kan tot 10% van de netto-activa beleggen in: - deelnemingsrechten of aandelen van ICBE's naar Frans of buitenlands recht ; - deelnemingsrechten of aandelen van ABI's naar Frans of Europees recht ; - beleggingsfondsen naar buitenlands recht. Op voorwaarde dat de ICBE's, ABI's en beleggingsfondsen naar buitenlands recht voldoen aan de criteria van artikel R van het Frans monetair en financieel wetboek (Code monétaire et financier). Het fonds kan beleggen in door Carmignac Gestion beheerde ICB's. Het fonds kan gebruikmaken van trackers, beursgenoteerde indexinstrumenten en exchange traded funds'. Deposito's en liquide middelen Het Fonds kan gebruikmaken van deposito's om het kasbeheer van het fonds te optimaliseren en de verschillende valutadata voor inschrijving/terugkoop van de onderliggende ICB's te beheren. Tot 20% van het vermogen kan in deposito's bij eenzelfde kredietinstelling worden ondergebracht. Er wordt slechts bij wijze van uitzondering van dergelijke transacties gebruikgemaakt. Het fonds kan daarnaast liquide middelen aanhouden, vooral om aan verzoeken om terugkoop van deelnemingsrechten van beleggers te kunnen voldoen. Het uitlenen van contanten is verboden. Leningen in contanten Het fonds kan van tijd tot tijd contanten lenen, met name om het kasbeheer van het fonds te optimaliseren en de verschillende valutadata voor inschrijving/terugkoop van de onderliggende ICB's te beheren. Deze transacties zijn aan reglementaire limieten gebonden. Tijdelijke aan- en verkoop van effecten Om de inkomsten te optimaliseren, kan het fonds niet alleen tijdelijke aan- en verkooptransacties van effecten uitvoeren, maar ook haar liquiditeiten beleggen of de portefeuille aanpassen aan schommelingen in het beheerde vermogen. Het fonds voert de volgende transacties uit: - Het verrichten van cessie- en retrocessietransacties ; - Effecten lenen/uitlenen. Vrije vertaling Pagina 7 van 63

8 Eventuele repo- en omgekeerde repo-transacties worden steeds uitgevoerd tegen de geldende marktvoorwaarden en binnen de reglementaire limieten. In het kader van deze transacties kan het GBF financiële borgstellingen (onderpand) ontvangen/betalen. Het functioneren en de kenmerken van deze borgstellingen staan beschreven in de rubriek "Beheer financiële borgstellingen". Meer informatie is te vinden in de rubriek Kosten en provisies. Beheer financiële borgstellingen In het kader van de uitvoering van onderhandse transacties in financiële derivaten en transacties voor het tijdelijk kopen/verkopen van effecten kan het GBF bepaalde financiële activa ontvangen die als borgstelling worden beschouwd en die ten doel hebben de blootstelling van het fonds aan tegenpartijrisico te reduceren. De ontvangen financiële borgstellingen zullen, in geval van onderhandse transacties in financiële derivaten, hoofdzakelijk bestaan uit contanten, en in geval van transacties voor het tijdelijk kopen/verkopen van effecten uit contanten en daarvoor in aanmerking komende staatsobligaties. Het totale tegenpartijrisico bij zowel onderhandse transacties in derivaten als transacties voor het tijdelijk kopen/verkopen van effecten mag niet meer zijn dan 10% van de netto-activa van het GBF indien de tegenpartij een kredietinstelling conform de huidige regelgeving is en 5% van de activa in alle andere gevallen. Alle ontvangen financiële borgstellingen (collateral) die bedoeld zijn om de blootstelling aan tegenpartijrisico te beperken, dienen aan de volgende criteria te voldoen: - zij wordt verstrekt in de vorm van contanten of van door OESO-landen, hun lokale of regionale overheden of door supranationale instellingen en organisaties met een communautair, regionaal of mondiaal karakter uitgegeven obligaties; - zij wordt aangehouden door de bewaarder van de ICBE of door één van haar tussenpersonen of derden onder toezicht van de ICBE of door een externe bewaarder onder prudentieel toezicht, die geen enkele band heeft met de verstrekker van de financiële borgstellingen; - de borgstellingen moeten, conform de huidige regelgeving, te allen tijde voldoen aan de geldende criteria op het gebied van liquiditeit, waardebepaling, kredietkwaliteit van de garantiegever, correlatie en diversificatie, waarbij de blootstelling aan een enkele garantiegever maximaal 20% van de netto-activa mag bedragen. - financiële borgstellingen in contanten zullen in de meeste gevallen bij daarvoor in aanmerking komende entiteiten in bewaring worden gegeven en/of worden gebruikt voor repo-transacties en in mindere mate voor hoogwaardige staatsobligaties en kortetermijn-geldmarkt-icbe s. De als financiële borgstelling ontvangen staatsobligaties worden tussen 1 en 10% lager gewaardeerd. Risicoprofiel Uw geld wordt voornamelijk belegd in door de beheermaatschappij geselecteerde financiële instrumenten. Deze instrumenten staan bloot aan de ontwikkelingen en wisselvalligheden van de markt. Het risicoprofiel van het fonds is afgestemd op een beleggingshorizon van meer dan 3 jaar. Potentiële beleggers dienen zich te realiseren dat de waarde van de activa van het fonds afhankelijk is van de schommelingen op de internationale aandelen-, obligatie- en valutamarkten en dus sterk kan fluctueren. De hieronder beschreven risicofactoren zijn niet exhaustief. Elke belegger dient het risico te analyseren dat aan een dergelijke belegging verbonden is, en zijn eigen mening te vormen, onafhankelijk van CARMIGNAC GESTION, indien nodig door advies in te winnen bij alle ter zake gespecialiseerde adviseurs, met name om zich er van te verzekeren dat deze belegging goed afgestemd is op zijn financiële omstandigheden. Risico van kapitaalverlies: Het GBF biedt geen enkele garantie of bescherming. Aandelenrisico : Het fonds is via beleggingen in financiële instrumenten voor 0% tot 50% van de netto-activa blootgesteld aan het aandelenrisico van de markten van de eurozone, de internationale en de opkomende markten. Op de markten voor kleine en middelgrote kapitalisaties is het volume van de beursgenoteerde effecten bovendien beperkt, zodat er snellere en meer uitgesproken neerwaartse marktfluctuaties optreden dan bij grote kapitalisaties. De netto-inventariswaarde van het fonds kan dus snel en hevig dalen. Vrije vertaling Pagina 8 van 63

9 Risico verbonden aan valutablootstelling : De blootstelling is het totaal van de absolute waarden van de nettoblootstelling aan de afzonderlijke valuta's. Als valuta's stijgen of dalen bestaat het risico dat de netto-inventariswaarde afneemt. Renterisico : Het renterisico vertaalt zich in een daling van de netto-inventariswaarde als de rente stijgt. Als de modified duration van de portefeuille positief is, kan een stijging van de rente een daling van de waarde van de portefeuille teweegbrengen. Als de modified duration negatief is, kan een rentedaling een daling van de waarde van de portefeuille teweegbrengen. Opkomende-landenrisico : De werking en het toezicht in deze markten kunnen afwijken van de normen die gelden op de grote internationale beurzen. Kredietrisico : Het fonds is belegd in effecten met een investment grade -rating en in speculatieve effecten. Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent zijn verplichtingen niet zou kunnen nakomen. Indien de kwaliteit van een uitgevende instelling in de privésector verslechtert, bijvoorbeeld als de kredietbureaus de rating verlagen, kan dat een waardedaling veroorzaken van de bedrijfsobligaties van die instelling of de aan die instelling gekoppelde derivaten ( credit default swaps ). De netto-inventariswaarde van het fonds kan dalen. Bovendien is er een specifiek kredietrisico verbonden aan het gebruik van kredietderivaten (credit default swaps). De onderstaande tabel toont in welke situaties het gebruik van CDS met risico s gepaard gaat: Onderliggende waarde van de CDS in portefeuille Opzet van de beheerder bij het gebruik van de CDS Kredietrisico al dan niet aanwezig JA Verkoop van protectie Ja, als de kredietkwaliteit van de onderliggende instelling verslechtert JA Aankoop van protectie Ja, al naar gelang het verzuim van de emittent NEE Verkoop van protectie Ja, als de kredietkwaliteit van de onderliggende instelling verslechtert JA Aankoop van protectie Ja, als de kredietkwaliteit van de onderliggende instelling verslechtert Dit kredietrisico wordt gemonitord aan de hand van een kwalitatieve analyse ter beoordeling van de solvabiliteit van de ondernemingen (door het team van kredietanalisten). Valutarisico : Het wisselkoersrisico is verbonden aan de blootstelling aan andere valuta s dan de waarderingsvaluta van het fonds door de beleggingen en transacties ervan in financiële termijninstrumenten. Voor deelbewijzen in een andere valuta dan de euro is het valutarisico dat voortvloeit uit de schommeling van de euro ten opzichte van de waarderingsvaluta een restrisico omdat het systematisch wordt afgedekt. Als gevolg van deze afdekking kunnen de rendementen van deelbewijzen met verschillende valuta's onderling verschillen. Volatiliteitsrisico: De netto-inventariswaarde kan als gevolg van een hogere of lagere volatiliteit afnemen. Het fonds is aan dit risico blootgesteld, met name via derivaten met volatiliteit als onderliggende waarde. Risico verbonden aan grondstoffenindexen: De prijsschommelingen van grondstoffen en de volatiliteit van deze sector kunnen een daling van de netto-inventariswaarde tot gevolg hebben. Liquiditeitsrisico : Op de markten waarop het GBF handelt, kan af en toe een tijdelijk gebrek aan liquiditeit optreden. Deze marktverstoringen beïnvloeden mogelijk de prijzen waartegen het GBF zijn posities kan vereffenen, innemen of wijzigen. Vrije vertaling Pagina 9 van 63

10 Risico verbonden aan het discretionair beheer : Het discretionair beheer berust op het anticiperen op de ontwikkeling van de financiële markten. Het rendement van het fonds zal afhangen van de ondernemingen die de beheerder heeft geselecteerd. Het risico bestaat dat de beheermaatschappij niet de best presterende ondernemingen selecteert. Tegenpartijrisico : Het tegenpartijrisico komt voort uit alle met dezelfde tegenpartij onderhands gesloten financiële overeenkomsten zoals repo- en omgekeerde repo-transacties en alle overige onderhands gesloten derivatenovereenkomsten. Het tegenpartijrisico vormt een maatstaf voor het risico dat de ICBE een verlies lijdt doordat een tegenpartij zijn verplichtingen niet kan nakomen voordat de transactie definitief is afgewikkeld in de vorm van een overdracht van financiële middelen. Om de blootstelling van de ICBE aan het tegenpartijrisico te beperken, kan de beheermaatschappij een borgstelling verlenen ten gunste van de ICBE. Betrokken beleggers De deelbewijzen van dit fonds zijn niet geregistreerd krachtens de US Securities Act (Amerikaanse effectenwet) van Ze kunnen dan ook volgens de definitie van de Amerikaanse "Regulation S" niet direct of indirect worden aangeboden of verkocht of voor rekening of ten gunste van een "U.S. person". De deelnemingsrechten van dit fonds mogen daarnaast evenmin worden aangeboden of verkocht, direct of indirect, aan "US persons" en/of aan entiteiten die in handen zijn van een of meerdere "US persons" zoals vastgelegd in de Amerikaanse "Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)". Dit is de enige uitzondering. Verder staat het fonds open voor alle beleggers. Alleen de in het pond Sterling genoteerde deelbewijzen zijn uitsluitend bestemd voor beleggers in het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Luxemburg. Het fonds kan worden gebruikt als instrument binnen levensverzekeringscontracten met rekeningeenheden. Welk bedrag redelijkerwijs in dit fonds kan worden belegd hangt af van uw persoonlijke situatie. Om dat bedrag te bepalen, is het raadzaam het advies van een professionele adviseur in te winnen om de beleggingen te diversifiëren en de omvang van de financiële portefeuille of van het in het fonds te beleggen vermogen te bepalen, in het bijzonder ten aanzien van de aanbevolen beleggingsduur en de blootstelling aan de eerder vermelde risico s, alsook ten aanzien van het persoonlijk vermogen en de eigen behoeften en doelstellingen. De aanbevolen minimale beleggingsduur is 3 jaar. Vrije vertaling Pagina 10 van 63

11 Beleggingsbeleid Verslag van het beheer Carmignac Patrimoine noteerde in 2014 een rendement van +8,81% (deelbewijs A EUR acc ISINcode: FR ), tegenover +15,97% voor zijn referentie-indicator. Aandelengedeelte Ons aandelengedeelte heeft in eerste halfjaar te lijden gehad van zijn positionering voor een versnelling van de Amerikaanse groei. Door de tegenvallende BBP-groei in de Verenigde Staten in het eerste kwartaal van 2014 kon ons thema Amerikaanse groei niet aan het resultaat bijdragen en bleef het verwachte positieve meezuigeffect op de opkomende landen en Japan beperkt. Uitgaande van deze nog altijd lage groeiverwachting voor de wereldeconomie, werd het aandelengedeelte in de loop van de tweede helft van 2014 voorzichtig gepositioneerd en lag het accent op een selectie van bedrijven met over het algemeen goed voorspelbare resultaten en een sectorallocatie die defensiever was dan in het eerste kwartaal van Dankzij een dynamisch beheer van de aandelenblootstelling konden we onze activa beschermen tijdens de terugval van de markten in oktober. Op deze daling volgde echter een periode van stijging tijdens welke onze voorzichtige positionering het rendement licht negatief beïnvloedde. Onze effectenselectie van bedrijven die in staat worden geacht om bij een lage groei goed te presteren, had een positieve impact op het rendement. Ook onze strenge selectie in het opkomende universum wierp tijdens dit tweede halfjaar vruchten af. Vooruitkijkend naar 2015 verwachten we dat de markten, gezien de matige wereldwijde groei, volatiel zullen blijven. We handhaven onze beleggingsstrategie, die bij de algemene portefeuille-opbouw de voorkeur geeft aan groeiaandelen met een grote voorspelbaarheid, in combinatie met een actief beheer van de aandelenblootstelling, vooral door de volatiliteitspieken op te vangen met derivaten. Obligatiegedeelte De maatregelen van de ECB om de groeiende deflatiedruk tegen te gaan en de teleurstellende macroeconomische situatie in de eurozone te verbeteren, deden de rente van de perifere eurolanden verder dalen. Wij hebben dan ook flink geprofiteerd van onze staatsobligaties van perifere landen, die vorig jaar tot gemiddeld 21% van het fondsvermogen stegen. Aangezien de versnelling van de economische activiteit in de VS pas in een later stadium plaatsvond, werd het rendement van onze short-posities in Amerikaanse staatsobligaties, vooral tijdens het eerste kwartaal van 2014, gedrukt. In de eerste weken van oktober verhoogden we de algemene modified duration van het fonds vanwege de onzekerheid over het herstel van de wereldeconomie, met name door een long-positie op de Amerikaanse tienjaarsrente in te nemen. Een door de normalisatie van het monetair beleid in de VS gerechtvaardigde negatieve modified duration voor de Amerikaanse vijfjaarsrente maakt deze positie ten dele goed. In het kredietgedeelte hebben we in onze allocatie een aantal sector- en geografische rotaties doorgevoerd door onze blootstelling aan bankobligaties te verhogen, waarbij we ons toespitsten op de Europese markt. Het verruimingsbeleid van de ECB bleef namelijk, naast de sanering van de banksector, in de eurozone gunstig voor onze obligaties van Europese financiële instellingen (gemiddeld 12,5% van de activa in 2014). Wij hebben daarentegen een verslechtering van de Amerikaanse bedrijfsobligatiemarkt, afgemeten aan zowel kerncijfers en waardering als technische factoren, geconstateerd. Valutastrategieën In het valutagedeelte was onze short-positie in de yen aan het begin van het jaar verliesgevend. We konden echter profiteren van de stijging van de dollar tegenover de euro. De dollar heeft namelijk profijt getrokken van het verschil in groei en in monetair beleid tussen de Verenigde Staten en Europa. Verder werden onze long-posities op het Britse pond in de eerste helft van het jaar ondersteund door het herstel van de economische activiteit in het Verenigd Koninkrijk en de mogelijke normalisering van het monetair beleid van de Britse centrale bank. Resultaten uit het verleden zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. Vrije vertaling Pagina 11 van 63

12 Efficiënte portefeuillebeheertechnieken en financiële derivaten a) Blootstelling verkregen door efficiënte portefeuillebeheertechnieken en door financiële derivaten Blootstelling via efficiënte portefeuillebeheertechnieken: 71786,00 - Effectenleningen: ,00 Blootstelling aan onderliggende waarden via financiële derivaten: ,70 - Opties: ,69 Termijnwissel: ,43 Future: ,49 - Renteswaps: ,09 b) Identiteit van de tegenpartij(en) bij efficiënte portefeuillebeheertechnieken en financiële derivaten Efficiënte beheertechnieken Financiële derivaten (*) CACEIS BANK LUXEMBOURG (*) behalve de genoteerde derivaten UBS LIMITED LONDON NOMURA INTL LONDON NATIXIS MORGAN STANLEY & CO INTL LONDON MERRILL LYNCH INTERNATIONAL (GLOBAL FOREIGN EXCHANGE) HSBC BANK PLC (VOORHEEN MIDLAND BANK PLC ) JP MORGAN SECURITIES LONDON CACEIS BANK FRANCE GOLDMAN SACHS INTL LTD DEUTSCHE BANK AG LONDON CITYBANK N.A - LONDON c) Door de ICBE ontvangen zekerheden om het tegenpartijrisico te beperken Type instrumenten Bedrag in portefeuillevaluta Efficiënte beheertechnieken Financiële instrumenten ,94 Contanten Totaal ,94 Financiële derivaten Financiële instrumenten Contanten Totaal d) Operationele inkomsten en kosten die voortvloeien uit de efficiënte beheertechnieken Operationele inkomsten en kosten Bedrag in portefeuillevaluta Inkomsten (**) ,65 Totale inkomsten ,65 Directe operationele kosten Indirecte operationele kosten Totale kosten (**) Opbrengsten uit leningen en repo's Vrije vertaling Pagina 12 van 63

13 Reglementaire informatie Selectiebeleid voor tussenpersonen In haar hoedanigheid van beheermaatschappij selecteert Carmignac Gestion tussenpersonen wier uitvoeringsbeleid het best mogelijke resultaat kan opleveren bij het doorgeven van de orders voor rekening van de ICBE s of de cliënten. Carmignac Gestion selecteert ook dienstverleners voor ondersteuning bij beleggingsbeslissingen en orderverwerking. Carmignac Gestion heeft een beleid gedefinieerd voor de selectie en evaluatie van de beide soorten tussenpersonen. Hierbij worden een aantal criteria gevolgd, waarvan u de bijgewerkte versie kunt terugvinden op de website Op diezelfde website treft u een beknopt verslag aan met betrekking tot de kosten van tussenpersonen. Criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur (ESG) In het kader van onze inzet voor de naleving van de PRI (Principles for Responsible Investment) worden onze portefeuilles door MSCI geanalyseerd. Gekeken wordt naar de drie grote pijlers van maatschappelijk verantwoord beleggen: milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur. Carmignac Patrimoine heeft een ESG-totaalrating en een rating per onderwerp. Wij zijn niet alleen op zoek naar bedrijven met stevige economische fundamenten in het kader van ons beheer zijn dit cruciale criteria voor financiële analyse maar hechten ook bijzonder veel belang aan de kwaliteit van het management. Zo heeft 93% van onze portefeuille een rating van B of hoger en bijna 70% een rating tussen BBB en AAA. Op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid presteert het fonds beter dan zijn referentie-indicator wat betreft veiligheid van chemische producten, toeleveringsketens en personeelsbeleid. Op het gebied van goed ondernemingsbestuur doet het fonds het beter dan zijn indicator als het gaat om gedrag dat in strijd is met de mededinging, fraude en ethisch zakendoen. Van de aandelen in onze portefeuille kunnen we het Spaanse bedrijf Inditex vermelden, dat de hoogste rating AAA (rating MSCI ESG) heeft verkregen. Vooral doordat veel werk wordt uitbesteed, heeft het toepassen van maatschappelijke normen consequenties voor met name de textielsector. Inditex heeft zich op positieve wijze onderscheiden door zijn rigoureuze aanpak op dit gebied. Het bedrijf heeft een ecosysteem van lokale leveranciers opgezet, dat aansluit op de autonome groei van de groep. Dit verantwoord systeem werd verkozen boven de klassieke aanpak, die bestaat uit het inzetten van een complex netwerk van toeleveranciers en tussenpersonen die vaak aan de andere kant van de wereld zijn gevestigd. Deze keuze zou in de textielindustrie een concurrentievoordeel kunnen worden en draagt bij aan de structurering van het "fast fashion" assortiment van Inditex. Wij blijven in het algemeen attent op maatschappij- en milieugerelateerde criteria. Omdat ons beheerteam veelvuldig op locatie aanwezig is, kunnen wij de ondernemingen waarin wij beleggen aan een grondig onderzoek onderwerpen. In de opkomende landen besteden wij dan ook bijzondere aandacht aan corporate governance en de kwaliteit van het management. Berekeningsmethode voor het totale risico Het totale risico van het fonds wordt berekend volgens de relatieve-var-methode. Er wordt gebruik gemaakt van het volgende model en de volgende parameters: VaR (99%, 20 dagen) berekend volgens de historische methode met gebruikmaking van een historische reeks gegevens over een voortschrijdende periode van 2 jaar. De referentieportefeuille van het fonds is de MSCI All Countries World NR, omgezet in EUR. Onderstaande tabel toont de hoogste, de laagste en de gemiddelde VaR in de loop van het boekjaar: VaR 99%, 20 dagen Min Gemiddeld Max Carmignac Patrimoine 3,35 4,63 5,91 Hefboom Min Gemiddeld Max Carmignac Patrimoine 0,83 1,15 1,54 Vrije vertaling Pagina 13 van 63

14 Gebeurtenissen betreffende de ICB in februari 2014 Toevoeging van een zin over de omzetting van de referentie-indexen. Alle inkomsten die voortvloeien uit efficiënte portefeuillebeheertechnieken, verminderd met de directe en indirecte operationele kosten, moeten worden terugbetaald aan de ICBE. 1 juli 2014 Opneming van het FATCA-statuut Wijziging van het tijdpad voor de berekening van de dagelijkse liquidatiewaarde: inachtneming van het door Euronext Paris gehanteerde tijdpad. "Concretisering" van de meerprestatie behorende bij de teruggekochte deelnemingsrechten: bij terugkopen komt het deel van de prestatievergoeding bij meerprestatie dat betrekking heeft op de teruggekochte deelnemingsrechten toe aan de beheermaatschappij. Vrije vertaling Pagina 14 van 63

15 ACTIVA Vaste nettoactiva Deposito's BALANS VAN CARMIGNAC PATRIMOINE 31/12/ /12/2013 Financiële instrumenten , ,33 Aandelen en daarmee gelijkgestelde waarden , ,16 Verhandeld op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt , ,16 Niet verhandeld op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt Obligaties en daarmee gelijkgestelde waarden , ,55 Verhandeld op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt , ,55 Niet verhandeld op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt Schuldbewijzen , ,97 Verhandeld op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt , ,97 Verhandelbare schuldbewijzen , ,97 Andere schuldbewijzen Niet verhandeld op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt Instellingen voor collectieve belegging ,36 Algemene ICBE's en ABI's voor niet-professionele beleggers in andere landen Andere fondsen voor niet-professionele beleggers in andere EU-lidstaten Alternatieve beleggingsinstellingen voor professionele beleggers in andere EU-lidstaten en genoteerde entiteiten voor securitisatiedoeleinden Andere beleggingsfondsen voor professionele beleggers in andere EU-lidstaten en niet-genoteerde entiteiten voor securitisatiedoeleinden Andere niet-europese entiteiten Tijdelijke transacties met effecten ,57 Vorderingen die beleende effecten vertegenwoordigen Vorderingen uit hoofde van uitgeleende effecten ,57 Geleende effecten Uitgeleende effecten Andere tijdelijke transacties ,36 Financiële termijninstrumenten , ,29 Transacties met een gereglementeerde of gelijkgestelde markt , ,08 Andere transacties , ,21 Andere financiële instrumenten Vorderingen , ,43 Valutatransacties met termijn , ,08 Andere , ,35 Financiële rekeningen , ,10 Liquiditeiten , ,10 Totaal van de activa , ,86 Vrije vertaling Pagina 15 van 63

16 BALANS VAN CARMIGNAC PATRIMOINE PASSIVA Eigen vermogen 31/12/ /12/2013 Kapitaal , ,58 Vroegere niet-uitgekeerde netto meer- en minderwaarde (a) Overdracht (a) , ,35 Tijdens het boekjaar gerealiseerde netto meer- en minderwaarde (a,b) , ,12 Resultaat van het boekjaar (a,b) , ,10 Totaal eigen kapitaal (= Bedrag dat de nettoactiva vertegenwoordigt) , ,91 Financiële instrumenten , ,00 Overdrachttransacties met financiële instrumenten Tijdelijke transacties met effecten ,94 Schulden uit hoofde van repo-overeenkomsten Schulden uit hoofde van geleende effecten Andere tijdelijke transacties ,94 Financiële termijninstrumenten , ,00 Transacties met een gereglementeerde of gelijkgestelde markt Andere transacties , , ,00 Schulden , ,25 Valutatransacties met termijn , ,16 Andere , ,09 Financiële rekeningen , ,70 Lopende bancaire kredietverleningen , ,70 Leningen Totale passiva , ,86 (a) Inclusief overlopende rekeningen (b) Verminderd met de gestorte voorschotten voor het boekjaar Vrije vertaling Pagina 16 van 63

17 NIET IN DE BALANSTELLING OPGENOMEN POSTEN VAN CARMIGNAC PATRIMOINE Afdekkingsverrichtingen Verplichtingen op gereglementeerde of daarmee gelijkgestelde markten Futurescontracten 31/12/ /12/2013 CME S&P500 MINI ,05 EUREX EUROBND ,00 Verplichtingen op de onderhandse markt Futurescontracten BC50 SG SGWLD ,70 BC52 ML MLBAZ ,20 BC60 DS DBCT ,12 Andere verplichtingen Andere transacties Verplichtingen op gereglementeerde of daarmee gelijkgestelde markten Futurescontracten BC00 UBS CARM ,17 BC00 UBS CARM ,66 BC00 UBS CARM ,59 BC00 UBS CARM ,41 BC00 UBS CARM ,33 BC00 UBS CARM ,02 BC00 UBS CARM ,49 CBO CBOT UST ,22 CBO CBOT UST 5A ,68 CBOT UST 5A ,51 HKF HS CHINA EN ,95 LIF LIFFE LG GI ,20 OSE OSE JGB ,76 TY CBOT YS ,45 Verplichtingen op de onderhandse markt Futurescontracten Opties BC35 UBS CARM ,60 AUD/USD C ,52 EUR/CHF C ,14 EUR/CHF C ,86 EUR/JPY P ,00 EUR/USD P 1.21 Vrije vertaling Pagina 17 van 63

18 NIET IN DE BALANSTELLING OPGENOMEN POSTEN VAN CARMIGNAC PATRIMOINE 31/12/ /12/2013 EUR/USD P ,00 GBP/CAD C ,00 GBP/USD C ,17 Renteswaps BLCDIR/0.0/FIX/ ,87 BLCDIR/0.0/FIX/ ,10 FIX/10.78/BLCDIR/ ,19 FIX/10.78/BLCDIR/ ,22 FIX/10.8/BLCDIR/ ,89 FIX/12.26/BLCDIR/ ,92 FIX/12.265/BLCDIR/ ,66 FIX/12.35/BLCDIR/ ,24 Andere verplichtingen Vrije vertaling Pagina 18 van 63

19 RESULTATENREKENING VAN CARMIGNAC PATRIMOINE 31/12/ /12/2013 Opbrengsten uit financiële transacties Opbrengsten uit deposito's en financiële rekeningen , ,69 Opbrengsten uit aandelen en daarmee gelijkgestelde waarden , ,53 Opbrengsten uit obligaties en daarmee gelijkgestelde waarden , ,40 Opbrengsten uit schuldbewijzen , ,12 Opbrengsten uit tijdelijke aankopen en overdrachten van effecten , ,75 Opbrengsten uit financiële termijninstrumenten ,62 Andere financiële opbrengsten Totaal (1) , ,49 Onkosten gekoppeld aan financiële transacties Onkosten gekoppeld aan tijdelijke aankopen en overdrachten van effecten Onkosten gekoppeld aan financiële termijninstrumenten , , ,41 Onkosten gekoppeld aan schulden , ,19 Andere financiële lasten Totaal (2) , ,60 Resultaat op financiële transacties (1-2) , ,89 Overige opbrengsten (3) Beheerkosten en dotaties aan afschrijvingen (4) , ,23 Nettoresultaat van het boekjaar (L ) ( ) , ,66 Regularisatie van de inkomsten van het boekjaar (5) , ,86 Gestorte voorschotten op het resultaat voor het boekjaar (6) , ,70 Resultaat ( ) , ,10 Vrije vertaling Pagina 19 van 63

20 BOEKHOUDKUNDIGE BIJLAGE VAN CARMIGNAC PATRIMOINE Boekhoudkundige regels en methoden De jaarrekening wordt aangeboden in de vorm zoals voorgeschreven door Règlement ANC , dat in de plaats komt van het gewijzigde Règlement CRC Deze regeling omvat de nieuwe AIFM-classificatie van ICB's, maar brengt geen wijziging aan in de toepasselijke boekhoudkundige principes of de methoden voor de waardering van activa en passiva. Zoals vermeld in de toelichting van de Autorité des Normes Comptables (ANC), zijn de terminologie en de toewijzing van de ICB-rubriek aan de actiefzijde van de balans als volgt gewijzigd en laten wij zich op de volgende manier omschrijven: De subrubriek "ICBE s en algemene beleggingsfondsen voor niet-professionele beleggers en vergelijkbare fondsen in andere landen" komt overeen met oude subrubriek "Europese geharmoniseerde ICBE's en Franse algemene ICBE's". De subrubriek "Overige fondsen voor niet-professionele beleggers en vergelijkbare fondsen in andere lidstaten van de Europese Unie" komt overeen met de oude subrubriek "ICBE's voorbehouden aan bepaalde beleggers - Fondsen voor investering in risicokapitaal - Gemeenschappelijke fondsen voor interventie op de termijnmarkten". De subrubriek "Beursgenoteerde algemene fondsen voor professionele beleggers en vergelijkbare fondsen in andere lidstaten van de Europese Unie en securitisatiebedrijven" komt overeen met de oude subrubriek "Beursgenoteerde beleggingsfondsen en FCC's". De subrubriek "Overige niet-beursgenoteerde beleggingsfondsen voor professionele beleggers en vergelijkbare fondsen in andere lidstaten van de Europese Unie en securitisatiebedrijven" komt overeen met de oude subrubriek "Niet-beursgenoteerde beleggingsfondsen en FCC's". De subrubriek "Andere niet-europese entiteiten" is ingevoerd door Règlement nr van de ANC. De algemene boekhoudkundige principes zijn van toepassing: - getrouw beeld, vergelijkbaarheid, continuïteit van de activiteit, - regelmaat, authenticiteit, - voorzichtigheid, - continuïteit van de methoden over de verschillende boekjaren. De boekhoudkundige methode die wordt gebruikt voor het boeken van de opbrengsten van vastrentende effecten is de methode met opgelopen rente. Inkomende en uitgaande effecten wordt exclusief kosten geboekt. De referentievaluta voor de boekhouding van de portefeuille is de euro. Het boekjaar telt 12 maanden. Regels voor de waardering van de activa De financiële instrumenten worden in de boekhouding opgenomen volgens de methode van de historische kosten en op de balans ingeschreven tegen hun actuele waarde, op basis van de laatst bekende marktwaarde of, als er geen markt voor bestaat, met behulp van alle externe middelen of door middel van financiële modellen. Het verschil tussen de actuele waarde die wordt gebruikt voor de berekening van de netto-inventariswaarde en de historische kosten voor de effecten bij hun opname in de portefeuille wordt geboekt in een rekening Ramingsverschil. De effecten die niet in de valuta van de portefeuille zijn uitgedrukt, worden gewaardeerd conform het hieronder beschreven principe en vervolgens omgezet in de valuta van de portefeuille op basis van de wisselkoersen op de waarderingsdag. Deposito's: Deposito s met een resterende looptijd van drie maanden of minder worden gewaardeerd volgens de lineaire methode. Vrije vertaling Pagina 20 van 63

21 Aandelen, obligaties en andere waarden die op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt worden verhandeld Voor de berekening van de netto-inventariswaarde worden aandelen en andere waarden die op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt worden verhandeld, gewaardeerd op basis van de laatste beurskoers van de dag. Obligaties en daarmee gelijkgestelde waarden worden gewaardeerd tegen de slotkoers die wordt meegedeeld door diverse verleners van financiële diensten. De opgelopen rente van de obligaties en daarmee gelijkgestelde waarden wordt berekend tot op de datum van de netto-inventariswaarde. De OAT-staatsobligaties worden gewaardeerd tegen de middenkoers van een verdeler (primary dealer geselecteerd door het Franse Ministerie van Financiën), op basis van door een dataprovider verstrekte informatie. Op die koers wordt nog een betrouwbaarheidscontrole uitgevoerd via een vergelijking met de koersen van verschillende andere primary dealers. Aandelen, obligaties en andere waarden die niet op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt worden verhandeld: Waarden die niet op een gereglementeerde markt worden verhandeld, worden onder de verantwoordelijkheid van de beheermaatschappij gewaardeerd door middel van methoden op basis van de vermogenswaarde en het rendement en rekening houdend met de prijzen die bij recente belangrijke transacties zijn toegepast. Verhandelbare schuldbewijzen: Verhandelbare schuldinstrumenten en daarmee gelijkgestelde instrumenten waarin geen belangrijke transacties plaatsvinden, worden actuarieel gewaardeerd op basis van een referentierente die hierna wordt gedefinieerd, eventueel vermeerderd met een marge die de intrinsieke kenmerken van de uitgevende instelling weergeeft: Verhandelbare schuldinstrumenten met een looptijd van 1 jaar of minder: Interbancaire rente in euro (Euribor); Verhandelbare schuldbewijzen met een looptijd van meer dan 1 jaar: Rente op de schatkistcertificaten met jaarlijkse genormaliseerde rente (BTAN) of rente op de fungibele staatsobligaties (OAT) met een vergelijkbare vervaldatum voor de langste looptijden. Verhandelbare schuldinstrumenten met een resterende looptijd van 3 maanden of minder kunnen volgens de lineaire methode worden gewaardeerd. Schatkistcertificaten worden gewaardeerd tegen de marktrente die dagelijks door Banque de France wordt bekendgemaakt. ICB's in portefeuille: Deelnemingsrechten of aandelen van ICB s worden gewaardeerd tegen de laatste bekende nettoinventariswaarde. Tijdelijke transacties met effecten: Effecten waarover een omgekeerde repo-overeenkomst is gesloten, worden in de activa opgenomen onder de rubriek Vorderingen uit hoofde van omgekeerde repo-overeenkomsten tegen het in de overeenkomst vastgelegde bedrag, vermeerderd met de te ontvangen opgelopen rente. Effecten waarover een repo-overeenkomst is gesloten worden geboekt in de long portefeuille tegen hun actuele waarde. Schulden uit hoofde van repo-overeenkomsten worden geboekt in de short portefeuille tegen de in de overeenkomst vastgelegde waarde, vermeerderd met de te betalen opgelopen rente. Uitgeleende effecten worden gewaardeerd tegen hun actuele waarde en in de activa opgenomen onder de rubriek Vorderingen uit hoofde van uitgeleende effecten tegen de actuele waarde, vermeerderd met de te ontvangen opgelopen rente. Geleende effecten worden opgenomen in de activa onder de rubriek Geleende effecten voor het in de overeenkomst vastgelegde bedrag, en in de passiva onder de rubriek "Schulden uit hoofde van geleende effecten" voor het in de overeenkomst vastgelegde bedrag, vermeerderd met de te betalen opgelopen rente. Vrije vertaling Pagina 21 van 63

22 Financiële termijninstrumenten: Financiële termijninstrumenten die op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt worden verhandeld: Financiële termijninstrumenten die op een gereglementeerde markt worden verhandeld, worden gewaardeerd tegen de verrekeningskoers van die dag. Financiële termijninstrumenten die niet op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt worden verhandeld: Swaps: Renteswaps en/of valutaswaps worden gewaardeerd tegen hun marktwaarde op basis van de prijs die wordt berekend door discontering van de toekomstige rentestromen tegen de marktrente of de marktwisselkoers. Die prijs wordt gecorrigeerd voor het emittentenrisico. Indexswaps worden actuarieel gewaardeerd op basis van een referentierente die door de tegenpartij wordt verstrekt. Andere swaps worden gewaardeerd tegen hun marktwaarde of tegen een geschatte waarde op basis van door de beheermaatschappij bepaalde regels. Verplichtingen buiten de balanstelling: Vaste termijncontracten worden tegen hun marktwaarde in de verplichtingen buiten de balanstelling opgenomen tegen de in de portefeuille gebruikte koers. Voorwaardelijke termijncontracten worden omgezet in het equivalent in de onderliggende waarde. Verplichtingen met betrekking tot swaps worden opgenomen tegen hun nominale waarde, of bij gebrek daaraan, tegen een equivalent bedrag. Financiële instrumenten: NAAM CBOT UST 5A 0315 TY CBOT YS EUREX EUROBND 0315 HKF HS CHINA EN 0115 LIF LIFFE LG GI 0315 OSE OSE JGB 0315 BESCHRIJVING Future Amerikaanse staatsobligaties 5 jaar Future Amerikaanse staatsobligaties 10 jaar Future Duitse staatsobligaties 10 jaar Future Hang Seng China Future Britse staatsobligaties 10 jaar Future Japanse staatsobligaties 10 jaar BC60 DS DBCT 0315 BC52 ML MLBAZ 0315 BC50 SG SGWLD 0315 BC35 UBS CARM 0315 Forward op mandjes aandelen Forward op mandjes aandelen Forward op mandjes aandelen Forward op mandjes aandelen AUD/USD C EUR/CHF C 1.22 EUR/CHF C 1.22 GBP/USD C EUR/JPY P EUR/USD P 1.24 EUR/USD P 1.21 Wisselkoersoptie Wisselkoersoptie Wisselkoersoptie Wisselkoersoptie Wisselkoersoptie Wisselkoersoptie Wisselkoersoptie Beheerkosten De beheerkosten worden bij elke waardering berekend over de netto-activa. Die kosten worden geboekt in de resultatenrekening van de ICB. De beheerkosten worden integraal betaald aan de beheermaatschappij die de werkingskosten van de ICB s geheel ten laste neemt. De transactiekosten zijn niet in de beheerkosten inbegrepen. Vrije vertaling Pagina 22 van 63

JAARVERSLAG 2013 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE

JAARVERSLAG 2013 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE JAARVERSLAG 2013 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE (Verrichtingen van het per 31 december 2013 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris Tel.: 01

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EMERGENTS

JAARVERSLAG 2014 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EMERGENTS JAARVERSLAG 2014 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EMERGENTS (Verrichtingen van het per 31 december 2014 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris - Tel.: 01

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE

JAARVERSLAG 2013 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE JAARVERSLAG 2013 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE (Verrichtingen van het per 31 december 2013 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris Tel.: 01

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders)

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT

JAARVERSLAG 2012 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT JAARVERSLAG 2012 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT (Verrichtingen van het per 31 december 2012 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris Tel.

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Parijs -

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC SECURITE

JAARVERSLAG 2012 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC SECURITE JAARVERSLAG 2012 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC SECURITE (Verrichtingen van het per 31 december 2012 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris Tel. : 01 42

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible)

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Parijs -

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht (EdR India) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield)

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

CARMIGNAC PATRIMOINE

CARMIGNAC PATRIMOINE GBF conform de Europese normen CARMIGNAC PATRIMOINE Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Prospectus December 2011 1 Categorieen van deelnemingsrechten

Nadere informatie

CARMIGNAC PATRIMOINE

CARMIGNAC PATRIMOINE Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC PATRIMOINE ICBE naar Frans recht Prospectus juli 2014 1 1. ALGEMENE KENMERKEN VORM VAN DE ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

CARMIGNAC EMERGENTS ICBE

CARMIGNAC EMERGENTS ICBE Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG ICBE naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming Rechtsvorm en lidstaat

Nadere informatie

CARMIGNAC PATRIMOINE

CARMIGNAC PATRIMOINE Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC PATRIMOINE ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 1. ALGEMENE KENMERKEN VORM VAN DE ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC COURT TERME

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC COURT TERME HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC COURT TERME (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris - Tel.: 01

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

CARMIGNAC INVESTISSEMENT

CARMIGNAC INVESTISSEMENT Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC INVESTISSEMENT ICBE naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC SECURITE

JAARVERSLAG 2014 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC SECURITE JAARVERSLAG 2014 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC SECURITE (Verrichtingen van het per 31 december 2014 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris - Tel.: 01

Nadere informatie

CARMIGNAC PROFIL RÉACTIF 50

CARMIGNAC PROFIL RÉACTIF 50 Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC PROFIL RÉACTIF 50 ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF)

Nadere informatie

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Alternatief beleggingsfonds naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. GEDETAILLEERDE KENMERKEN VORM VAN DE ICB Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Rechtsvorm

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD SELECTIVE JAPAN (EdR Selective Japan)

EDMOND DE ROTHSCHILD SELECTIVE JAPAN (EdR Selective Japan) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

DORVAL MANAGEURS EUROPE

DORVAL MANAGEURS EUROPE DORVAL MANAGEURS EUROPE PROSPECTUS GBF conform de Europese normen Pagina 1 DORVAL MANAGEURS EUROPE I. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de icbe Naam: Dorval Manageurs Europe Rechtsvorm en lidstaat waar de icbe

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

CARMIGNAC SÉCURITÉ ICBE

CARMIGNAC SÉCURITÉ ICBE Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC SÉCURITÉ ICBE naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

CARMIGNAC SÉCURITÉ Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Prospectus

CARMIGNAC SÉCURITÉ Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Prospectus GBF conform de Europese normen CARMIGNAC SÉCURITÉ Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Prospectus Januari 2013 Vrije vertaling 1. ALGEMENE KENMERKEN

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPHERE (EdR Goldsphere) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPHERE (EdR Goldsphere) ICBE naar Frans recht (EdR Goldsphere) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS

CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF)

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD CHINA (EdR China) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD CHINA (EdR China) ICBE naar Frans recht (EdR China) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali Carmignac Portfolio Investissement Latitude

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali Carmignac Portfolio Investissement Latitude Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali Carmignac Portfolio Investissement Latitude BELEGGINGSPOLITIEK VAN HET FONDS Het interne fonds Generali Carmignac Portfolio Investissement Latitude (het

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

JAARVERSLAG 2008 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 JAARVERSLAG 2008 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 (Verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2008) 24, place Vendôme 75001 Parijs

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017.

HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017. Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017... 3 HOOFDSTUK II ANDERE BEPALINGEN VOOR HET INTERNE BELEGGINGSFONDS... 6 1. Beheer van het fonds... 6

Nadere informatie

CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE

CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk

Nadere informatie

CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 GBF conform de Europese normen CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Volledig prospectus CARMIGNAC PROFIL REACTIF

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Allianz Invest V873 NL Ed. 09/12 2

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Allianz Invest V873 NL Ed. 09/12 2 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN DE INTERNE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1. AI Europe... 3 2. AI Court Terme... 3 3. AI Patrimoine... 4 4. AI Emergents... 5 HOOFDSTUK II - GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN

Nadere informatie

Risico s en kenmerken van beleggen

Risico s en kenmerken van beleggen Risico s en kenmerken van beleggen 1. Risico s en kenmerken in het algemeen Beleggen brengt risico s met zich mee. Vaak geldt: hoe hoger het verwachte rendement, hoe meer risico s. Ook geldt dat in het

Nadere informatie

DORVAL CONVICTIONS. PROSPECTUS GBF conform de Europese normen

DORVAL CONVICTIONS. PROSPECTUS GBF conform de Europese normen DORVAL CONVICTIONS PROSPECTUS GBF conform de Europese normen Pagina 1 DORVAL CONVICTIONS Vorm van de icbe: Naam Rechtsvorm Oprichtingsdatum I. ALGEMENE KENMERKEN DORVAL CONVICTIONS Gemeenschappelijk beleggingsfonds

Nadere informatie

CARMIGNAC EURO-INVESTISSEMENT

CARMIGNAC EURO-INVESTISSEMENT GBF conform de Europese normen CARMIGNAC EURO-INVESTISSEMENT Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht (fonds commun de placement) Vereevoudigd prospectus CARMIGNAC EURO-INVESTISSEMENT

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017

HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017... 3 HOOFDSTUK II - ANDERE BEPALINGEN VOOR HET INTERNE GELEGGINGSFONDSEN 6 2. Regels voor de evaluatie

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een

Nadere informatie

CARMIGNAC COURT TERME. PROSPECTUS November 2015. Vrije vertaling. ICBE naar Frans recht. 1 Vrije vertaling

CARMIGNAC COURT TERME. PROSPECTUS November 2015. Vrije vertaling. ICBE naar Frans recht. 1 Vrije vertaling CARMIGNAC COURT TERME ICBE naar Frans recht PROSPECTUS November 2015 1 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming CARMIGNAC COURT TERME Rechtsvorm en lidstaat

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD COMMOSPHERE (EdR Commosphere)

EDMOND DE ROTHSCHILD COMMOSPHERE (EdR Commosphere) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

CARMIGNAC COURT TERME

CARMIGNAC COURT TERME Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC COURT TERME ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 1 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

REGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS DEEL I ACTIVA EN DEELBEWIJZEN

REGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS DEEL I ACTIVA EN DEELBEWIJZEN REGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS DEEL I ACTIVA EN DEELBEWIJZEN ARTIKEL 1 DEELBEWIJZEN IN MEDE-EIGENDOM De rechten van de mede-eigenaars worden uitgedrukt in deelbewijzen, waarbij elk

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

JAARVERSLAG 2009 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE JAARVERSLAG 2009 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE (Verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2009) 24, place Vendôme 75001 Paris

Nadere informatie

CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS

CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS CARMIGNAC PORTFOLIO Société d Investissement à Capital Variable BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS 16 november 2015 Geachte aandeelhouder, De leden van de raad van bestuur (de "raad") van CARMIGNAC PORTFOLIO,

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 26 februari

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

DEXIA LONG SHORT CREDIT

DEXIA LONG SHORT CREDIT DEXIA LONG SHORT CREDIT PERIODIEK INFORMATIEDOCUMENT OVER HET HALFJAAR per 28 juni 2012 Gemeenschappelijk Beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht Beheersmaatschappij: DEXIA ASSET MANAGEMENT - 40 rue Washington

Nadere informatie

Woordenlijst Active Return: Verschil tussen het rendement van het fonds en van de referte-index. Alpha: Indicator die de bijdrage van de beheerder tegenover de referte-index aangeeft, rekening houdend

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE DELTA LLOYD INDEXFONDS STAATSOBLIGATIES VERKORT PROSPECTUS IN EURO LUIDENDE OBLIGATIES EN SCHULDINSTRUMENTEN ICBE IN OVEREENSTEMMING MET DE EU- NORMEN KORTE PRESENTATIE WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Nadere informatie

aandelen aandelen aandelen aandelen

aandelen aandelen aandelen aandelen ICBE conform de Europese normen SPDR MSCI Europe Consumer Staples SM ETF VEREENVOUDIGD PROSPECTUS 17 juni 2010 STS (Code Euronext) ISIN-code: FR0000001745 Classificatie: Internationale DEEL A - STATUTAIRE

Nadere informatie

Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille!

Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille! Flexibele fondsen Inhoud Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille! De voordelen van flexibele fondsen 4 Gediversifieerde gemengde fondsen 4 Een zeer flexibel actief beheer 4 Expertise en onafhankelijkheid

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.

Nadere informatie

AMUNDI ETF S&P 500 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF

AMUNDI ETF S&P 500 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF Parijs, 15 februari2017 Mevrouw, Mijnheer, U bent houder van deelbewijzen in het Gemeenschappelijk Beleggingsfonds (GBF) AMUNDI ETF S&P 500 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF (FR0011133644) waar wij u hartelijk

Nadere informatie

Primavera Force Talents 1

Primavera Force Talents 1 Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

aandelen aandelen aandelen aandelen

aandelen aandelen aandelen aandelen SPDR AEX Index ETF VEREENVOUDIGD PROSPECTUS 17 juni 2010 DEEL A - STATUTAIRE BEPALINGEN ICBE conform de Europese normen AEXT (Code Euronext) ISIN-code: FR000001893 Classificatie: Aandelen uit de landen

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE DELTA LLOYD INDEXFONDS BEDRIJFSOBLIGATIES VERKORT PROSPECTUS IN EURO LUIDENDE OBLIGATIES EN ANDERE SCHULDINSTRUMENTEN ICBE IN OVEREENSTEMMING MET DE EU- NORMEN KORTE PRESENTATIE WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Beheersreglement (ref. : RG PFL + / N / 09-2010) V834NL 2

INHOUDSTAFEL. Beheersreglement (ref. : RG PFL + / N / 09-2010) V834NL 2 - V834NL INHOUDSTAFEL 1. BESCHRIJVING VAN DE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1.1 Capital Secure... 3 1.2 Capital Balanced... 3 1.3 Capital Dynamic... 3 1.4 Capital Growth... 4 1.5 Capital Focus... 4 2. GEMEENSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

Levensloop Rendement

Levensloop Rendement Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

Securex Life Select One. Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015

Securex Life Select One. Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015 Securex Life Select One Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015 Verzekeringsprod uct Samenstelling van het fonds Nettoinventariswaarde van het fonds Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan

Nadere informatie

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR)

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR) JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg

Nadere informatie

Markt voor onderhandse derivaten in korte tijd sterk gekrompen

Markt voor onderhandse derivaten in korte tijd sterk gekrompen Markt voor onderhandse derivaten in korte tijd sterk gekrompen De mondiale markt voor onderhandse derivaten - niet gestandaardiseerd verhandeld op de beurs maar in maatwerk tussen grote partijen - is sinds

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali Carmignac Patrimoine

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali Carmignac Patrimoine Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali Carmignac Patrimoine BELEGGINGSPOLITIEK VAN HET FONDS Het interne fonds Generali Carmignac Patrimoine (het "Fonds") heeft de bedoeling om een rendement

Nadere informatie

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Aandelen Serie J in ThinkCapital ETF s N.V. 15 oktober 2012 I. Belangrijke informatie Dit Supplement moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

WOORDENLIJST A Active Return: Verschil tussen het rendement van het fonds en van de referte-index. Alpha: Indicator die de bijdrage van de beheerder tegenover de referte-index aangeeft, rekening houdend

Nadere informatie

Halfjaarverslag. 31 maart 2016 CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE. Rechtsvorm: Société d investissement à capital variable. Beheermaatschappij:

Halfjaarverslag. 31 maart 2016 CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE. Rechtsvorm: Société d investissement à capital variable. Beheermaatschappij: CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE Halfjaarverslag 31 maart 2016 Rechtsvorm: Beheermaatschappij: Bewaarder: Bedrijfsrevisor: Société d investissement à capital variable CamGestion 1, boulevard Haussmann -

Nadere informatie

Levensloop Rendement Bouw

Levensloop Rendement Bouw Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.

Nadere informatie

AXA Life Protected Millesimo RS

AXA Life Protected Millesimo RS AXA Life Protected Millesimo RS - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 AXA Life Protected Millesimo RS Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo RS 1... 2

Nadere informatie

Jaarverslag Millesimo Carmignac

Jaarverslag Millesimo Carmignac Millesimo Carmignac - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 Millesimo Carmignac Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Carmignac... 2 3. Samenstelling van Millesimo

Nadere informatie

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 8 september

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE

JAARVERSLAG 2008 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE JAARVERSLAG 2008 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE (Verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2008) 24, place Vendôme 75001 Parijs Tel.: 01

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte houder, Luxemburg, 12 februari

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

Beleggingrisico s. Rendement en risico

Beleggingrisico s. Rendement en risico Beleggingsrisico s Beleggingrisico s Onderstaand tref je de omschrijving aan van de belangrijkste beleggingsrisico s die samenhangen met jouw keuze voor een portefeuilleprofiel. Je neemt een belangrijke

Nadere informatie

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement van het beleggingsfonds Allianz Rendement 2021 V937 NL 09/2015 2

Inhoudstafel. Beheersreglement van het beleggingsfonds Allianz Rendement 2021 V937 NL 09/2015 2 Inhoudstafel 1. Intekenperiode... 3 2. Premie... 3 3. Betaaldatum... 3 4. Investeringdatum... 3 5. Investeringsperiode... 3 6. Beschrijving van het interne beleggingsfonds... 3 Oprichtingsdatum van het

Nadere informatie

Woordenlijst KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Achtergestelde obligaties

Woordenlijst KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Achtergestelde obligaties Woordenlijst Achtergestelde obligaties Achtergestelde obligaties zijn obligaties die bij een faillissement of liquidatie van de desbetreffende onderneming pas terugbetaald worden na de andere schuldeisers

Nadere informatie

Hoge toppen scheren met uw beleggingen

Hoge toppen scheren met uw beleggingen Hoge toppen scheren met uw beleggingen September 2013 Amundi Uitsluitend bestemd voor Belgische beleggers Amundi is een gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht (fonds commun de placement).

Nadere informatie

EEN PORTEFEUILLE MET KWALITEITS- EFFECTEN

EEN PORTEFEUILLE MET KWALITEITS- EFFECTEN BEHEER MET DIRECTE BELEGGINGEN EEN PORTEFEUILLE MET KWALITEITS- EFFECTEN De beheersformule met individuele effecten wordt aangeboden voor portefeuilles van meer dan twee miljoen euro. Het vermogen wordt

Nadere informatie

Resultatenrekening. B. Andere

Resultatenrekening. B. Andere Resultatenrekening I. Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden A. Obligaties en andere schuldinstrumenten a) Obligaties C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a)

Nadere informatie

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE DELTA LLOYD INDEXFONDS AANDELEN WERELD VERKORT PROSPECTUS INTERNATIONALE AANDELEN ICBE IN OVEREENSTEMMING MET DE EU- NORMEN KORTE PRESENTATIE WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE ISIN-CODE FR0010752915 NAAM

Nadere informatie