JAARVERSLAG 2012 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2012 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2012 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT (Verrichtingen van het per 31 december 2012 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme Paris Tel. : Fax : Société anonyme. Onderneming voor portefeuillebeheer (erkenning n GP 9708 van 13/03/97), met een kapitaal van euro, H.R. Parijs B

2 CABINET VIZZAVONA 22, avenue Bugeaud PARIS Tel Fax KPMG AUDIT 1, Cours Valmy, Paris La défense cedex Tel Fax GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT Verslag van de wettelijke accountant Betreffende het per 31 december 2012 afgesloten boekjaar

3 Dames en heren, Ingevolge de opdracht die ons werd toevertrouwd door het bestuursorgaan van de beheermaatschappij van het fonds, vindt u hierbij het verslag over het op 31 december 2012 afgesloten boekjaar, met betrekking tot: - de controle van de jaarrekening van het gemeenschappelijk beleggingsfonds CARMIGNAC INVESTISSEMENT, dat bij dit verslag is gevoegd, - de verantwoording van onze bevindingen, - de specifieke controles en informatie die zijn voorzien door de wet. De jaarrekeningen werden opgesteld door de beheermaatschappij. Het is onze taak op basis van onze audit een oordeel te geven over deze rekeningen. I - OORDEEL OVER DE JAARREKENINGEN Wij hebben onze audit uitgevoerd conform de in Frankrijk toepasselijke professionele normen. Die normen vereisen dat onze controles zorgvuldig worden uitgevoerd zodat er met redelijke zekerheid kan worden gesteld dat de jaarrekeningen geen wezenlijke onregelmatigheden bevatten. Een audit controleert, op basis van steekproeven of door middel van andere selectiemethoden, de bewijsstukken voor de cijfers en de gegevens die in de jaarrekeningen voorkomen. De audit omvat eveneens een beoordeling van de toegepaste principes voor financiële verslaglegging, de vermelde relevante ramingen en de algemene presentatie van de rekeningen. We zijn van oordeel dat de gegevens die wij hebben verzameld een redelijke en geschikte basis vormen voor onze beoordeling. Naar onze mening zijn de jaarrekeningen regelmatig en waarheidsgetrouw opgesteld in overeenstemming met de Franse regels en grondslagen voor financiële verslaggeving, en geven zij een getrouw beeld van het resultaat van de verrichtingen van het afgelopen boekjaar en van de financiële situatie en het vermogen van de ICBE aan het einde van dit boekjaar.

4 II VERANTWOORDING VAN DE BEVINDINGEN Overeenkomstig de bepalingen van artikel L van het Wetboek van Koophandel betreffende de verantwoording van ons oordeel, brengen we u de volgende elementen ter kennis: In het kader van onze beoordeling van de boekhoudkundige principes die door de ICBE worden gehanteerd en die zijn beschreven in de toelichting Boekhoudkundige regels en methoden in de bijlage, hebben wij meer bepaald de correcte toepassing gecontroleerd van de waarderingsmethoden die zijn gebruikt voor de financiële instrumenten in de portefeuille. Die evaluaties kaderen in onze controle van de jaarrekeningen in hun geheel, en hebben dus bijgedragen tot onze beoordeling, die in het eerste deel van dit verslag is geformuleerd. III - SPECIFIEKE CONTROLES EN INLICHTINGEN In overeenstemming met de in Frankrijk toepasselijke beroepsnormen hebben wij eveneens de specifieke controles uitgevoerd die de wetgever voorschrijft. Wij hebben geen opmerkingen met betrekking tot de oprechtheid en de overeenstemming met de jaarrekeningen van de informatie in het jaarverslag en in de documenten bestemd voor de houders van deelnemingsrechten over de financiële toestand en de jaarrekeningen. Parijs - La Défense en Parijs, 25 maart 2013 KPMG Audit Afdeling van KPMG S.A. [Handtekening] Isabelle Bousquié Partner Cabinet Vizzavona [Handtekening] Robert Mirri Partner

5 JAARVERSLAG 2012 VAN CARMIGNAC INVESTISSEMENT Kenmerken van de ICBE Classificatie Internationale aandelen. Vaststelling en bestemming van de voor uitkering vatbare bedragen Voor uitkering vatbare bedragen Deelnemingsrechten acc Deelnemingsrechten inc Bestemming van het nettoresultaat met opgelopen rente). gedeeltelijke overbrenging naar Kapitalisatie (boekingsmethode Volledige uitkering, of het volgende boekjaar bij besluit van de beheermaatschappij Bestemming van de gerealiseerde meer- of minderwaarden Kapitalisatie (boekingsmethode met opgelopen rente). (vanaf 1januari 2013) Volledige uitkering, of gedeeltelijke overbrenging naar het volgende boekjaar bij besluit van de beheermaatschappij Landen waar het fonds voor verkoop is toegelaten Deelnemingsrechten A: Duitsland, Oostenrijk, België, Italië, Luxemburg, Zwitserland, Nederland, Spanje, Frankrijk en Zweden. Deelnemingsrechten E: Frankrijk, Spanje, Italië en Nederland. Deelnemingsrechten GBP: Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Beheerdoelstelling De doelstelling van het fonds is om over een aanbevolen beleggingstermijn van 5 jaar beter te presteren dan de MSCI AC World Index, berekend exclusief dividend. Referentie-indicator De referentie-indicator is de wereldwijde aandelenindex MSCI All Countries World, berekend exclusief dividend. Deze index vormt geen restrictieve afbakening van het beleggingsuniversum, maar geeft de belegger een idee van het rendement en het risicoprofiel die hij kan verwachten als hij in het fonds belegt. Beschrijving van de MSCI AC World Index: de MSCI All Countries World Index is representatief voor de grootste internationale beursgenoteerde bedrijven uit ontwikkelde en opkomende landen En wordt door MSCI berekend in dollar, exclusief dividend (Bloomberg-code: MSEUACWF). Beleggingsstrategie Gebruikte strategieën Er wordt een actief beleggingsbeleid gehanteerd dat is toegespitst op internationale aandelen die genoteerd zijn op beurzen in de hele wereld, maar andere effecten zijn niet uitgesloten. De beleggingsstrategie is niet aan vooraf bepaalde beperkingen onderworpen op het vlak van zone, sector, type of grootteorde van de beleggingen. Carmignac Investissement is permanent voor ten minste 60% van het nettovermogen blootgesteld aan aandelen uit de eurozone en/of de internationale en opkomende markten. De spreiding van de portefeuille over de verschillende activaklassen en ICBE-categorieën (aandelen, gediversifieerd, obligaties, geldmarkt, en dergelijke) is gebaseerd op een fundamentele analyse van het wereldwijde macro-economische klimaat en de ontwikkelingsvooruitzichten (groei, inflatie, tekorten, enz.) en kan variëren al naargelang de verwachtingen van de beheerder.

6 Aangezien het fonds actief en discretionair wordt beheerd, kan de assetallocatie sterk afwijken van de samenstelling van de referentie-indicator. Evenzo kunnen de wegingen in de portefeuille, die op basis van een diepgaande financiële analyse van de afzonderlijke activaklassen wordt samengesteld, aanzienlijk afwijken van die in de referentie-indicator, zowel naar regio, sector, valuta, rating als looptijd. Met name de totale gevoeligheid van de portefeuille voor renteproducten en -instrumenten kan aanzienlijk afwijken van die van de referentie-indicator. De globale gevoeligheid van de portefeuille wordt gedefinieerd als de kapitaalfluctuatie van de portefeuille (in %) bij een wijziging van de rentevoet van 100 basispunten. De modified duration van de portefeuille kan schommelen tussen -4 en +5. De beheerder baseert zijn keuzes met betrekking tot de blootstelling aan het valutarisico op een wereldwijde macro-economische analyse van met name de vooruitzichten voor de groei, de inflatie, het monetair beleid en het begrotingsbeleid van de verschillende landen en economische regio s. Daarnaast kan het fonds voor ten hoogste 20% worden blootgesteld aan de grondstoffensector, via in aanmerking komende financiële contracten. De beheerder neemt posities in om de in andere valuta dan de euro genoteerde deelbewijzen tegen het valutarisico af te dekken via onderhandse vaste valutatermijncontracten. Beschrijving van de rendementsbronnen Aandelen Het fonds is voor ten minste 60% van het nettovermogen permanent belegd in aandelen en andere effecten die direct of indirect toegang (kunnen) geven tot kapitaal of stemrechten en die verhandeld mogen worden op de markten van de eurozone en/of internationale markten, en voor een mogelijk aanzienlijk deel ook in de opkomende landen. Het nettovermogen van het fonds kan worden belegd in kleine, middelgrote en grote ondernemingen. Valuta's Het fonds kan, zowel om posities in te nemen als ter afdekking, gebruikmaken van andere valuta s dan de waarderingsvaluta van het fonds. Het fonds kan transacties in vaste en voorwaardelijke financiële termijninstrumenten afsluiten op gereglementeerde, georganiseerde of onderhandse markten om het fonds bloot te stellen aan andere valuta s dan de waarderingsvaluta of om het valutarisico van het fonds af te dekken. De netto valutablootstelling kan 125% van het nettovermogen bedragen en kan afwijken van die van de referentie-indicator en/of van die van de aandelen- of de obligatieportefeuille afzonderlijk. Schuldbewijzen en geldmarktinstrumenten Om de beheerdoelstelling te verwezenlijken kan het fondsvermogen bij gelegenheid worden belegd in vastrentende obligaties, verhandelbare schuldbewijzen, variabelrentende obligaties en aan de inflatie gekoppelde obligaties van de markten van de eurozone en/of de internationale en/of opkomende markten. Aangezien het fonds discretionair wordt beheerd, zijn er geen vooraf vastgestelde beperkingen ten aanzien van de spreiding. De gewogen gemiddelde rating van de obligaties die het fonds via ICBE's of rechtstreeks aanhoudt, is minstens investment grade (d.w.z. minimaal BBB-/Baa3 volgens de ratingbureaus Standard and Poor s en Moody s). Het fonds kan beleggen in obligaties zonder rating of met een rating onder investment grade. De keuze van de effecten is aan geen enkele beperking onderworpen ten aanzien van looptijd of verdeling over bedrijfs- en staatsobligaties. Derivaten Het fonds kan beleggen in vaste en voorwaardelijke financiële termijninstrumenten die worden verhandeld op gereglementeerde, georganiseerde of onderhandse markten van de eurozone en internationale markten. In dit kader kan het fonds posities innemen om de portefeuille af te dekken tegen en/of bloot te stellen aan sectoren, regio's, rentevoeten, aandelen (elke marktkapitalisatie), effecten en daarmee gelijkgestelde vermogenstitels of indexen teneinde de beheerdoelstelling te verwezenlijken. Om de portefeuille dynamischer te maken of af te dekken, verkoopt of koopt de beheerder op de gereglementeerde, georganiseerde of onderhandse markten genoteerde opties en/of futures op de belangrijkste wereldwijde referentie-indexen voor aandelen en rentevoeten.

7 Het fonds kan voor het beheer van de renteblootstelling eventueel ook renteswaps afsluiten. De maximumverplichting uit hoofde van transacties met de rente- en aandelenderivatenmarkten is gebonden aan de limiet van één keer de activa van het fonds. Effecten met geïntegreerde derivaten Het fonds kan beleggen in effecten met geïntegreerde derivaten (warrants, credit link notes, EMTN's en dergelijke) die worden verhandeld op gereglementeerde, georganiseerde of onderhandse markten van de eurozone en/of internationale markten. Het bedrag dat in effecten met geïntegreerde derivaten wordt belegd, mag in geen geval hoger zijn dan 10% van de nettoactiva. Het aan dit type beleggingen verbonden risico blijft beperkt tot het bedrag waarvoor effecten met geïntegreerde derivaten zijn gekocht. ICBE s, beleggingsfondsen en trackers of Exchange Traded Funds (ETF) Het fonds kan tot 10% van de nettoactiva in ICBE's beleggen. Het fonds kan beleggen in door Carmignac Gestion beheerde ICBE's. Het fonds kan binnen de reglementair vastgestelde limieten beleggen in: - ICBE's conform de Europese richtlijn, naar Frans of buitenlands recht; - ICBE's naar Frans recht die niet conform de Europese richtlijn zijn; Het fonds kan gericht gebruikmaken van trackers, beursgenoteerde indexinstrumenten en exchange traded funds'. Deposito's en liquide middelen Het Fonds kan gebruikmaken van deposito's om het kasbeheer van het fonds te optimaliseren en de verschillende valutadata voor inschrijving/terugkoop van de onderliggende ICBE's te beheren. Tot 20% van het vermogen kan in deposito's bij eenzelfde kredietinstelling worden ondergebracht. Er wordt slechts bij wijze van uitzondering van dergelijke transacties gebruikgemaakt. Het fonds kan daarnaast liquide middelen aanhouden, vooral om aan verzoeken om terugkoop van deelnemingsrechten van beleggers te kunnen voldoen. Het uitlenen van contanten is verboden. Leningen in contanten Het fonds kan van tijd tot tijd contanten lenen, met name om het kasbeheer van het fonds te optimaliseren en de verschillende valutadata voor inschrijving/terugkoop van de onderliggende ICBE's te beheren. Deze transacties zijn aan reglementaire limieten gebonden. Tijdelijke aan- en verkoop van effecten Het fonds kan van tijd tot tijd repotransacties afsluiten om de inkomsten van de ICBE te optimaliseren. Eventuele repo- en omgekeerde repotransacties worden steeds uitgevoerd tegen de geldende marktvoorwaarden. Meer informatie is te vinden in de rubriek Kosten en provisies. Het fonds kan repo- en omgekeerde repotransacties afsluiten. Risicoprofiel Uw geld wordt voornamelijk belegd in door de beheermaatschappij geselecteerde financiële instrumenten. Deze financiële instrumenten staan bloot aan de ontwikkelingen en wisselvalligheden van de markt. Het risicoprofiel van het fonds is afgestemd op een beleggingshorizon van meer dan 5 jaar. Potentiële beleggers dienen zich te realiseren dat de waarde van de activa van het fonds afhankelijk is van de schommelingen op de internationale aandelen-, obligatie- en valutamarkten en dus sterk kan fluctueren. De hieronder beschreven risicofactoren zijn niet exhaustief. Elke belegger dient het risico te analyseren dat aan een dergelijke belegging verbonden is, en zijn eigen mening te vormen, onafhankelijk van CARMIGNAC GESTION, indien nodig door advies in te winnen bij alle ter zake gespecialiseerde adviseurs, met name om zich er van te verzekeren dat deze belegging goed afgestemd is op zijn financiële omstandigheden.

8 Aandelenrisico: het fonds is voor ten minste 60% tot van het nettovermogen blootgesteld aan het aandelenrisico van de markten van de eurozone en de internationale en opkomende markten. Als de waarde van de aandelen of indexen waaraan de portefeuille is blootgesteld omlaag gaat, kan ook de netto-inventariswaarde van het fonds dalen. Op de markten voor kleine en middelgrote ondernemingen is het volume van de beursgenoteerde effecten beperkt, waardoor er snellere en grotere neerwaartse marktfluctuaties optreden dan bij grote ondernemingen. De netto-inventariswaarde van het fonds kan dus snel en hevig dalen. De aandacht van de beleggers wordt gevestigd op het feit dat de werking van en het toezicht op de opkomende markten mogelijk afwijken van de normen op de grote internationale markten. Risico verbonden aan valutablootstelling: de blootstelling is het totaal van de absolute waarden van de nettoblootstelling aan de afzonderlijke valuta's en kan oplopen tot 125% van het nettovermogen. Als de valuta's dalen of stijgen, bestaat het risico dat de netto-inventariswaarde afneemt. Valutarisico: het valutarisico houdt verband met de blootstelling, via beleggingen en ingrepen met financiële termijninstrumenten, aan een andere valuta dan de waarderingsvaluta van het fonds. Voor deelbewijzen in een andere valuta dan de euro is het valutarisico dat voortvloeit uit de schommeling van de euro ten opzichte van de waarderingsvaluta een restrisico omdat het systematisch wordt afgedekt. Liquiditeitsrisico: op de markten waarop het GBF handelt, kan af en toe een tijdelijk gebrek aan liquiditeit optreden. Deze marktverstoringen beïnvloeden mogelijk de prijzen waartegen het GBF zijn posities kan vereffenen, innemen of wijzigen. Risico verbonden aan het discretionair beheer: het discretionair beheer berust op het anticiperen op de ontwikkeling van de financiële markten. Het rendement van het fonds zal afhangen van de ondernemingen die de beheerder heeft geselecteerd. Het risico bestaat dat de beheermaatschappij niet de best presterende ondernemingen selecteert. Grondstoffenrisico: de prijsschommelingen van grondstoffen en de volatiliteit van deze sector kunnen een daling van de netto-inventariswaarde tot gevolg hebben. Opkomende-landenrisico: de werking en het toezicht in deze markten kunnen afwijken van de normen die gelden op de grote internationale beurzen. Renterisico: het renterisico vertaalt zich in een daling van de netto-inventariswaarde als de rente stijgt. Als de duration van de portefeuille positief is, kan een stijging van de rente een daling van de waarde van de portefeuille teweegbrengen. Als de modified duration negatief is, kan een rentedaling een daling van de waarde van de portefeuille tot gevolg hebben. Kredietrisico: Het fonds is belegd in effecten met een investment grade -rating en in speculatieve effecten. het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent zijn verplichtingen niet zou kunnen nakomen. Indien de kwaliteit van bedrijfsemittenten achteruitgaat, bijvoorbeeld als de ratingbureaus hun rating verlagen, kan de waarde van bedrijfsobligaties dalen. De nettoinventariswaarde van het fonds kan dalen. De beheerder behoudt zich de mogelijkheid voor om te beleggen in obligaties zonder rating of met een rating onder investment grade. Risico van kapitaalverlies: het GBF biedt geen enkele garantie of bescherming. Potentiële beleggers en beleggersprofiel De deelnemingsrechten van dit fonds zijn niet geregistreerd krachtens de US Securities Act (Amerikaanse effectenwet) van Ze kunnen dan ook volgens de definitie van de Amerikaanse "Regulation S" niet direct of indirect worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten of voor rekening of ten gunste van een "U.S. person". Dit is de enige uitzondering. Verder staat het fonds open voor alle beleggers. Alleen de in het pond Sterling genoteerde deelbewijzen zijn uitsluitend bestemd voor beleggers in het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Luxemburg. Het fonds kan worden gebruikt als instrument binnen levensverzekeringscontracten met rekeningeenheden.

9 Welk bedrag redelijkerwijs in dit fonds kan worden belegd hangt af van uw persoonlijke situatie. Om dat bedrag te bepalen, is het raadzaam het advies van een professionele adviseur in te winnen om de beleggingen te diversifiëren en te bepalen welk gedeelte van de financiële portefeuille of het vermogen in het fonds belegd wordt, in het bijzonder ten aanzien van de aanbevolen beleggingsduur en de blootstelling aan de voormelde risico s, alsook van het persoonlijk vermogen en de eigen behoeften en doelstellingen. De aanbevolen beleggingsduur is 5 jaar.

10 Beleggingsbeleid Verslag van het beheer Over het hele jaar 2012 boekte Carmignac Investissement een winst van +8,90%. Het fonds bleef daarmee achter bij de referentie-indicator, die met 11,69% is gestegen. Dit komt ten dele door de daling van de beleggingen in goudmijnexploitanten en de strategische beleggingen in indexderivaten. Aan het eind van de verslagperiode bedroeg de bijdrage aan het resultaat van de portefeuille 11,75%, -1,44% voor de strategische beleggingen in indexderivaten en +0,19% voor onze valutastrategieën. Het jaarresultaat van Carmignac Investissement werd sterk beïnvloed door de te voorzichtige positionering van het fonds aan het begin van de zomer. De initiatieven van de voorzitter van de ECB hebben de markten namelijk weer doen opveren, terwijl het fonds gepositioneerd was voor een escalatie van de Europese crisis, die volgens ons noodzakelijk was om de Europese autoriteiten te bewegen tot doortastende maatregelen. Teneinde ons vermogen te beschermen tijdens deze ernstige crisis op het oude continent hadden wij een beperkte aandelenblootstelling, wat ongunstig is gebleken in juni en juli. Vanaf begin augustus was de portefeuille geheel belegd in aandelen, omdat de verklaringen van de voorzitter van de ECB het systeemrisico in onze ogen fors verminderden. Om beter te kunnen profiteren van de terugkeer van de risicobereidheid op de markten heeft het fonds bovendien zijn beleggingen in dollar gedeeltelijk afgedekt teneinde te voorkomen dat de winst op beleggingen in lokale valuta's zou worden uitgewist door een daling daarvan tegenover de euro. Voorts hebben we de yen gemeden. Ondanks de fraaie stijging van een aantal effecten, zoals Franco-Nevada, had het fonds ook te lijden van zijn beleggingen in de goudmijnsector. In de grondstoffensector presteerden onze energiegerelateerde beleggingen (bijvoorbeeld HRT Petroleo en Core Laboratories) matig. Niettemin noteerde Carmignac Investissement over het hele voorbije jaar een fraaie stijging dankzij de centrale thema s in de portefeuille, zoals de stijgende levensstandaard in de opkomende landen. De portefeuille heeft namelijk flink geprofiteerd van de behoorlijke stijging van de posities in financiële instellingen en bedrijven in de consumptiesector, die de vruchten plukten van de dynamiek van de opkomende landen, zoals bijvoorbeeld China Overseas Land en ICICI Bank, maar ook van de beleggingen in fabrikanten van luxeartikelen Richemont en LVMH. Aan het eind van het boekjaar vertegenwoordigde dit thema 39,9% van het fondsvermogen. Wij zijn tevreden over ons thema innovatie: het Amerikaanse bedrijf Apple leverde de grootste bijdrage aan het jaarresultaat. Wij hebben overigens onze positie in dit aandeel volledig van de hand gedaan. In de loop van 2012 hebben we ook nieuwe thema s in de portefeuille geïntroduceerd. Zo hebben bijvoorbeeld de Europese banken hun opwachting in onze portefeuille gemaakt. Omdat deze beleggingen over het geheel genomen winstgevend waren pakte dit thema gunstig uit voor het resultaat van het fonds. Sinds de opname van de banken in de portefeuille begin augustus zijn ze gemiddeld met 30% gestegen, wat onze winstnemingen in het vierde kwartaal rechtvaardigde. Op grond van onze overtuiging dat de huidige economische vertraging in Frankrijk nog erger zal worden, hebben we winst genomen op BNP Paribas en Société Générale. Hierdoor vertegenwoordigden de beleggingen in dit thema op 31 december nog slechts 3% van het fondsvermogen in plaats van 5,4%. In laatste kwartaal van het jaar heeft het fonds posities genomen op basis van twee nieuwe beleggingsthema's: de Japanse reflatie en de Amerikaanse groei. Deze thema s werden rechtstreeks ingegeven door onze macro-economische analyse. Aan het eind van het boekjaar vertegenwoordigde de Japanse reflatie reeds 9,4% van de aandelenblootstelling, nadat aandelen van de bank Nomura en autobouwer Toyota in de portefeuille waren opgenomen. In aanvulling daarop hebben wij voor 5,1% van de activa termijncontracten gekocht op de Topix- en de Nikkei-index. Nomura zal normaal gezien volop profiteren van de abrupte opvering van de Japanse markt, terwijl de daling van de yen de omzet en de marges van de export van Toyota ruim zal ondersteunen. Het thema "Amerikaanse groei", dat indirect al in de portefeuille aanwezig was via met name Europese fabrikanten van luxegoederen en oliediensten, werd versterkt door een belegging in chemiebedrijf LyondelBasell, dat profiteert van de Amerikaanse energierevolutie, en Bank of America, een groep die bijzonder goed gepositioneerd is om te profiteren van de opvering van de kredietverlening en de aanhoudende opleving van de vastgoedmarkt. De portefeuille van Carmignac Investissement gaat het nieuwe jaar in met een maximale aandelenblootstelling, maar de blootstelling aan de dollar en de daaraan gekoppelde valuta's blijft dicht bij die van de prestatie-indicator.

11 De verwachte opleving van de Amerikaanse economie en de, door analisten onderschatte, zwakke groei in Europa zullen de dollar namelijk vroeg of laat doen stijgen tegenover de euro. De aandelenblootstelling van het fonds is dus in deze verslagperiode actief beheerd en bedroeg per 31 december ,64%. Resultaten uit het verleden zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten.

12 Reglementaire informatie Selectiebeleid voor tussenpersonen In haar hoedanigheid van beheermaatschappij selecteert Carmignac Gestion tussenpersonen wier uitvoeringsbeleid het best mogelijke resultaat kan opleveren bij het doorgeven van de orders voor rekening van de icbe s of de cliënten. Carmignac Gestion selecteert ook dienstverleners voor bijstand bij beleggingsbeslissingen en orderverwerking. Carmignac Gestion heeft een beleid gedefinieerd voor de selectie en evaluatie van de beide soorten tussenpersonen. Hierbij worden een aantal criteria gevolgd, waarvan u de bijgewerkte versie kunt terugvinden op de website Op diezelfde website treft u een beknopt verslag aan met betrekking tot de kosten van tussenpersonen. Criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur (ESG) Het fonds heeft ten opzichte van zijn index wel enkele punten verloren door zijn grote blootstelling aan de opkomende markten. Meer dan 80% van onze portefeuille heeft echter de rating B of hoger en bijna 25% van de portefeuille heeft een rating van A tot AAA. Wel moet worden opgemerkt dat wij geen posities hebben in omstreden sectoren als de productie van wapens, mijnen en bommen. In de sectoren gezondheidszorg en technologie scoren wij beter dan onze refentie-index. Onze scores voor productveiligheid (zoals verantwoorde beleggingen en gegevensbescherming), menselijk kapitaal (zoals omstreden herkomst) en veiligheidsnormen zijn veel beter dan die van onze index. Wij blijven attent op deze maatschappij- en milieugerelateerde criteria. Omdat ons beheerteam ter plekke aanwezig is kunnen wij de ondernemingen waarin wij beleggen aan een grondig onderzoek onderwerpen. In de opkomende landen besteden wij dan ook bijzondere aandacht aan corporate governance en de kwaliteit van de bedrijfsleidingen. Nestlé is een van de bedrijven in de portefeuille met een matige score. De bedrijfsleidingen nemen de ESG-criteria zeer serieus. Deze onderneming heeft bijvoorbeeld een aantal overeenkomsten gesloten en maatregelen ingevoerd ter verbetering van aspecten in verband met bedrijfsbestuur, milieu en sociale kwesties. Berekeningsmethode voor het totale risico Het totale risico van het fonds wordt berekend volgens de relatieve-var-methode. Het verwachte hefboomeffect bedraagt 200% van het belegd vermogen. Er wordt gebruik gemaakt van het volgende model en de volgende parameters: VaR (99%, 20 dagen) berekend volgens de historische methode met gebruikmaking van een historische reeks gegevens over een voortschrijdende periode van 2 jaar. De referentieportefeuille van het fonds is de MSCI All Countries World NR, omgezet in EUR. Onderstaande tabel toont de hoogste, de laagste en de gemiddelde VaR in de loop van het jaar: Min Gemidd Max Value-at-Risk (99%, 20 dagen) 9,06% 11,14% 14,28% Gebeurtenissen betreffende de ICBE Niet in euro genoteerde deelbewijzen worden gehedged vanaf de bepaling van de netto-inventariswaarde op 19 juni De bestaande deelbewijzen A, E en GBP werden in juli A EUR acc, E EUR acc et I GBP acc. Voorts zijn 4 nieuwe deelbewijzen uitgegeven: A CHF acc, A USD acc, D GBP inc en D EUR inc. De beheerkosten voor deelbewijs I GBP acc zijn verlaagd van 1,5% naar 0,85%. De deelbewijzen GBP zijn geregistreerd en uitsluitend bestemd voor beleggers in het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg en Zwitserland. De termijn voor de betaling van de levering is D+4 in plaats van D+3. Op 12 november 2012 zijn de deelbewijzen A EUR acc in tienen gesplitst.

13 JAARREKENINGEN VAN CARMIGNAC INVESTISSEMENT Deze jaarrekeningen werden opgesteld volgens dezelfde vormen en dezelfde waarderingsmethodes als die van het vorige boekjaar.

14 BALANS VAN CARMIGNAC INVESTISSEMENT ACTIVA 31/12/ /12/2011 Vaste nettoactiva Deposito's Financiële instrumenten , ,17 Aandelen en daarmee gelijkgestelde waarden , ,96 Verhandeld op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt , ,96 Niet verhandeld op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt Obligaties en daarmee gelijkgestelde waarden Verhandeld op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt Niet verhandeld op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt Schuldbewijzen ,03 Verhandeld op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt ,03 Verhandelbare schuldbewijzen ,03 Andere schuldbewijzen Niet verhandeld op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt Instellingen voor collectieve belegging Europese geharmoniseerde ICBE's en Franse algemene ICBE's ICBE's voorbehouden aan bepaalde beleggers - Fondsen voor investering in risicokapitaal - Gemeenschappelijke fondsen voor interventie op de termijnmarkten Beursgenoteerde beleggingsfondsen en FCC's Niet-beursgenoteerde beleggingsfondsen en FCC's Tijdelijke transacties met effecten Vorderingen die beleende effecten vertegenwoordigen Vorderingen uit hoofde van uitgeleende effecten Geleende effecten Uitgeleende effecten Andere tijdelijke transacties Financiële termijninstrumenten , ,18 Transacties met een gereglementeerde of gelijkgestelde markt , ,62 Andere transacties , ,56 Andere financiële instrumenten Vorderingen , ,40 Valutatransacties met termijn , ,03 Andere , ,37 Financiële rekeningen , ,68 Liquiditeiten , ,68 Totaal van de activa , ,25

15 BALANS VAN CARMIGNAC INVESTISSEMENT PASSIVA Eigen vermogen 31/12/ /12/2011 Kapitaal , ,97 Overdracht Resultaat , ,52 Totaal eigen kapitaal (= Bedrag dat de nettoactiva vertegenwoordigt) , ,45 Financiële instrumenten , ,63 Overdrachttransacties met financiële instrumenten Tijdelijke transacties met effecten Schulden die wederingekochte effecten vertegenwoordigen Schulden uit hoofde van geleende effecten Andere tijdelijke transacties Financiële termijninstrumenten , ,63 Transacties met een gereglementeerde of gelijkgestelde markt , ,63 Andere transacties Schulden , ,92 Valutatransacties met termijn , ,70 Andere , ,22 Financiële rekeningen , ,25 Lopende bancaire kredietverleningen , ,25 Leningen Totale passiva , ,25

16 NIET IN DE BALANSTELLING OPGENOMEN POSTEN VAN CARMIGNAC INVESTISSEMENT 31/12/ /12/2011 AFDEKKINGSVERRICHTINGEN Verplichtingen op gereglementeerde of gelijkgestelde markten Futurescontracten EUR EUREX EUROS ,00 S&P500 MINI ,82 Verplichtingen op de onderhandse markt Futurescontracten KOSPI MARS ,08 KOSPI MARS ,34 KOSPI MARS ,02 S5RETL-02SG A ,84 S5RETL-03ML A ,46 S5RETL-03ML B ,49 Andere verplichtingen ANDERE TRANSACTIES Verplichtingen op gereglementeerde of gelijkgestelde markten Futurescontracten OSE OS NIKKEI ,70 SIM SGX NIK ,05 TSE TSE TOPIX I ,24 Verplichtingen op de onderhandse markt Opties OBEU/0113/CALL/ ,00 OXEU/0113/CALL/ ,00 Andere verplichtingen

17 RESULTATENREKENING VAN CARMIGNAC INVESTISSEMENT 31/12/ /12/2011 Opbrengsten uit financiële transacties Opbrengsten uit deposito's en financiële rekeningen , ,09 Opbrengsten uit aandelen en daarmee gelijkgestelde waarden , ,06 Opbrengsten uit obligaties en daarmee gelijkgestelde waarden ,58 Opbrengsten uit schuldbewijzen 1.900, ,49 Opbrengsten uit tijdelijke aankopen en overdrachten van effecten , ,33 Opbrengsten uit financiële termijninstrumenten Andere financiële opbrengsten Totaal (1) , ,97 Onkosten gekoppeld aan financiële transacties Onkosten gekoppeld aan tijdelijke aankopen en overdrachten van effecten Onkosten gekoppeld aan financiële termijninstrumenten ,78 281,70 Onkosten gekoppeld aan schulden , ,83 Andere financiële lasten Totaal (2) , ,53 Resultaat op financiële transacties (1-2) , ,44 Overige opbrengsten (3) Beheerkosten en dotaties aan afschrijvingen (4) , ,93 Nettoresultaat van het boekjaar ( ) , ,49 Regularisatie van de inkomsten van het boekjaar (5) , ,97 Gestorte voorschotten voor het boekjaar (6) Resultaat ( ) , ,52

18 BOEKHOUDKUNDIGE BIJLAGE VAN CARMIGNAC INVESTISSEMENT Boekhoudkundige regels en methoden De jaarrekeningen worden opgesteld conform de bepalingen van het reglement van het comité voor financiële verslaglegging nr , zoals gewijzigd, betreffende het boekhoudplan van ICBE's. De algemene boekhoudkundige principes zijn van toepassing: - getrouw beeld, vergelijkbaarheid, continuïteit van de activiteit, - regelmaat, authenticiteit, - voorzichtigheid, - continuïteit van de methoden over de verschillende boekjaren. De boekhoudkundige methode die wordt gebruikt voor het boeken van de opbrengsten van vastrentende effecten is de methode met opgelopen rente. Inkomende en uitgaande effecten wordt exclusief kosten geboekt. De referentievaluta voor de boekhouding van de portefeuille is de euro. Het boekjaar loopt over 12 maanden. Regels voor de waardering van de activa De financiële instrumenten worden in de boekhouding opgenomen volgens de methode van de historische kosten en op de balans ingeschreven tegen hun actuele waarde, op basis van de laatst bekende marktwaarde of, als er geen markt voor bestaat, met behulp van alle externe middelen of door middel van financiële modellen. Het verschil tussen de actuele waarde die wordt gebruikt voor de berekening van de nettoinventariswaarde, en de historische kosten voor de effecten bij hun opname in de portefeuille wordt geboekt in een rekening Ramingsverschil. De effecten die niet in de valuta van de portefeuille zijn uitgedrukt, worden gewaardeerd conform het hieronder beschreven principe en vervolgens omgezet in de valuta van de portefeuille op basis van de wisselkoersen op de waarderingsdag. Deposito's: Deposito s met een resterende looptijd van drie maanden of minder worden gewaardeerd volgens de lineaire methode. Aandelen, obligaties en andere waarden die op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt worden verhandeld: Voor de berekening van de netto-inventariswaarde worden aandelen en andere waarden die op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt worden verhandeld, gewaardeerd op basis van de laatste beurskoers van de dag. Obligaties en daarmee gelijkgestelde waarden worden gewaardeerd tegen de slotkoers die wordt meegedeeld door diverse verleners van financiële diensten. De opgelopen rente van de obligaties en daarmee gelijkgestelde waarden wordt berekend tot op de datum van de netto-inventariswaarde. Aandelen, obligaties en andere waarden die niet op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt worden verhandeld: Waarden die niet op een gereglementeerde markt worden verhandeld, worden onder de verantwoordelijkheid van de beheermaatschappij gewaardeerd door middel van methoden op basis van de vermogenswaarde en het rendement en rekening houdend met de prijzen die bij recente belangrijke transacties zijn toegepast. Verhandelbare schuldbewijzen: Verhandelbare schuldinstrumenten en daarmee gelijkgestelde instrumenten waarin geen belangrijke transacties plaatsvinden, worden actuarieel gewaardeerd op basis van een referentierente die hierna wordt gedefinieerd, eventueel vermeerderd met een marge die de intrinsieke kenmerken van de uitgevende instelling weergeeft: Verhandelbare schuldinstrumenten met een looptijd van 1 jaar of minder: Interbancaire rente in euro (Euribor),

19 Verhandelbare schuldinstrumenten met een looptijd van meer dan 1 jaar: Rente op de schatkistcertificaten met jaarlijkse genormaliseerde rente (BTAN) of rente op de fungibele staatsobligaties (OAT) met een vergelijkbare vervaldatum voor de langste looptijden. Verhandelbare schuldinstrumenten met een resterende looptijd van 3 maanden of minder kunnen volgens de lineaire methode worden gewaardeerd. Schatkistcertificaten worden gewaardeerd tegen de marktrente die dagelijks door Banque de France wordt bekendgemaakt. ICBE s in de portefeuille: Deelnemingsrechten of aandelen van ICBE s worden gewaardeerd tegen de laatste bekende nettoinventariswaarde. Tijdelijke transacties met effecten: Effecten waarover een omgekeerde repo-overeenkomst is gesloten worden in de activa opgenomen onder de rubriek Vorderingen uit hoofde van omgekeerde repo-overeenkomsten tegen het in de overeenkomst vastgelegde bedrag, vermeerderd met de te ontvangen opgelopen rente. Effecten waarover een repo-overeenkomst is gesloten worden geboekt in de long portefeuille tegen hun actuele waarde. Schulden uit hoofde van repo-overeenkomsten worden geboekt in de short portefeuille tegen de in de overeenkomst vastgelegde waarde, vermeerderd met de te betalen opgelopen rente. Uitgeleende effecten worden gewaardeerd tegen hun actuele waarde en in de activa opgenomen onder de rubriek Vorderingen uit hoofde van uitgeleende effecten tegen de actuele waarde, vermeerderd met de te ontvangen opgelopen rente. Geleende effecten worden opgenomen in de activa onder de rubriek Geleende effecten voor het in de overeenkomst vastgelegde bedrag, en in de passiva onder de rubriek "Schulden uit hoofde van geleende effecten" voor het in de overeenkomst vastgelegde bedrag, vermeerderd met de te betalen opgelopen rente. Financiële termijninstrumenten: Financiële termijninstrumenten die op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt worden verhandeld: Financiële termijninstrumenten die op een gereglementeerde markt worden verhandeld, worden gewaardeerd tegen de verrekeningskoers van die dag. Financiële termijninstrumenten die niet op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt worden verhandeld: Swaps: Renteswaps en/of valutaswaps worden gewaardeerd tegen hun marktwaarde op basis van de prijs die wordt berekend door actualisering van de toekomstige rentestromen aan de marktrente of de marktwisselkoers. Die prijs wordt gecorrigeerd voor het emittentenrisico. Indexswaps worden actuarieel gewaardeerd op basis van een referentierente die door de tegenpartij wordt verstrekt. Andere swaps worden gewaardeerd tegen hun marktwaarde of tegen een geschatte waarde op basis van door de beheermaatschappij bepaalde regels. Verplichtingen buiten de balanstelling: Vaste termijncontracten worden tegen hun marktwaarde in de verplichtingen buiten de balanstelling opgenomen tegen de in de portefeuille gebruikte koers. Voorwaardelijke termijncontracten worden omgezet in het equivalent in de onderliggende waarde. Verplichtingen met betrekking tot swaps worden opgenomen tegen hun nominale waarde, of bij gebrek daaraan, tegen een equivalent bedrag.

20 Financiële instrumenten Benaming SIM SGX NIK TSE TSE TOPIX I 0313 OSE OS NIKKEI OBEU/0113/CALL/1.34 OXEU/0113/CALL/1.34 Beschrijving Future Nikkei Future op Topix Future Nikkei Valuta-optie EUR/USD Valuta-optie EUR/USD Beheerkosten De beheerkosten worden bij elke waardering berekend op de nettoactiva. Die kosten worden geboekt in de resultatenrekening van de ICBE. De beheerkosten worden integraal betaald aan de beheermaatschappij die de werkingskosten van de ICBE s ten laste neemt. De transactiekosten zijn niet in de beheerkosten inbegrepen. Het tarief bedraagt: DEELNEMINGSRECHT A EUR: DEELNEMINGSRECHT I GBP: DEELNEMINGSRECHT E EUR: DEELNEMINGSRECHT A CHF: DEELNEMINGSRECHT A USD: DEELNEMINGSRECHT D EUR: DEELNEMINGSRECHT D GBP: van 31/12/11 tot en met 31/01/2012: 1,50% over de netto-activa van de vorige dag; van 01/02/12 tot en met 31/12/12: 1,50% over de netto-activa van dezelfde dag; van 31/12/11 tot en met 31/01/2012: 1,50% over de netto-activa van de vorige dag; van 01/02/12 tot en met 18/06/12: 1,50% over de netto-activa van dezelfde dag; van 19/06/12 tot en met 31/12/12: 0,85% over de netto-activa van dezelfde dag; van 31/12/11 tot en met 31/01/2012: 2,25% over de netto-activa van de vorige dag; van 01/02/12 tot en met 31/12/12: 2,25% over de netto-activa van dezelfde dag; van 19/06/12 tot en met 31/12/12: 1,50% over de netto-activa van dezelfde dag; van 19/06/12 tot en met 31/12/12: 1,50% over de netto-activa van dezelfde dag; vanaf 19/06/12: 1,50% over de netto-activa van dezelfde dag; 1% all-in van de nettoactiva. De variabele beheerkosten worden berekend op basis van de volgende methode: Zodra het rendement sinds het begin van het boekjaar positief is en meer bedraagt dan 10% op jaarbasis, zal een dagelijkse provisie van 10% van deze meerprestatie worden opgebouwd. Als de meerprestatie afneemt, dan zal een dagelijkse terugname van 10% van deze minder goede prestatie uit de provisie worden gehaald tot een maximaal bedrag van de totale dotatie die sinds het begin van het jaar werd samengesteld. Deze provisie wordt jaarlijks door de beheermaatschappij geïnd op de laatste netto-inventariswaarde van de maand december. Bestemming van het resultaat Het nettoresultaat van het boekjaar is gelijk aan het bedrag van de rente, uitkeringen, premies en loten, dividenden, vermeerderd met de opbrengsten van tijdelijk beschikbare bedragen. De beheerkosten en de kosten voor financiële verrichtingen worden van die opbrengsten afgetrokken. Latente of gerealiseerde meerof minderwaarden en inschrijvings- en terugkoopprovisies worden niet als opbrengsten beschouwd. Het voor uitkering vatbare bedrag is gelijk aan het nettoresultaat van het boekjaar, met toevoeging van de overdracht en vermeerderd of verminderd met het saldo van de overlopende rekeningen van de inkomsten van het afgesloten boekjaar.

21 Zoals in het prospectus is bepaald wordt het nettoresultaat over de verschillende categorieën deelbewijzen of aandelen verdeeld naar verhouding van hun aandeel in het totale nettovermogen. Het deel van de voor uitkering vatbare bedragen behorende bij de deelbewijzen of aandelen D wordt uitgekeerd, het deel behorende bij de deelbewijzen of aandelen C wordt gekapitaliseerd. Veranderingen die ter kennis van de houders dienen te worden gebracht Per 12 november 2012 is de netto-inventariswaarde van deelbewijs A EUR door 10 gedeeld en is het aantal aangehouden deelbewijzen met 10 vermenigvuldigd. De tot en met de cut-off van vrijdag 9 november 2012 geplaatste orders zijn op 12 november uitgevoerd tegen de op die dag gepubliceerde netto-inventariswaarde van 9 november, dus tegen de oude waarde van ieder deelbewijs. Bij de vanaf 12 november geplaatste orders is rekening gehouden met de splitsing. De eerste gesplitste netto-inventariswaarde is die van 12 november. Deze is op 13 november gepubliceerd.

22 ONTWIKKELING VAN DE NETTOACTIVA VAN CARMIGNAC CARMIGNAC INVESTISSEMENT 31/12/ /12/2011 Nettoactiva aan het begin van het boekjaar , ,04 Inschrijvingen (met inbegrip van de inschrijvingsprovisiesverworven voor de ICBE) Terugkopen (na aftrek van de terugkoopprovisies verworven voor de ICBE) , , , ,09 Gerealiseerde meerwaarden op deposito's en financiële instrumenten , ,27 Gerealiseerde minderwaarden op deposito's en financiële instrumenten , ,34 Gerealiseerde meerwaarden op financiële termijninstrumenten , ,36 Gerealiseerde minderwaarden op financiële termijninstrumenten , ,01 Transactiekosten , ,46 Wisselkoersverschillen , ,02 Variatie van het ramingsverschil op de deposito's en de financiële instrumenten , ,72 Ramingsverschil boekjaar N , ,98 Ramingsverschil boekjaar N , ,74 Variaties van het ramingsverschil op de financiële termijninstrumenten , ,07 Ramingsverschil boekjaar N , ,07 Ramingsverschil boekjaar N ,07 Uitkering van het vorige boekjaar Nettoresultaat van het boekjaar vóór overlopende rekening , ,49 Gestorte voorschotten tijdens het boekjaar Andere elementen Nettoactiva op het einde van het boekjaar , ,45

23 UITSPLITSING NAAR JURIDISCHE OF ECONOMISCHE AARD VAN DE FINANCIËLE INSTRUMENTEN VAN CARMIGNAC INVESTISSEMENT Bedrag % ACTIVA Obligaties en daarmee gelijkgestelde waarden TOTAAL Obligaties en daarmee gelijkgestelde waarden Schuldbewijzen TOTAAL Schuldbewijzen PASSIVA Overdrachttransacties met financiële instrumenten TOTAAL Overdrachttransacties met financiële instrumenten NIET IN DE BALANSTELLING OPGENOMEN POSTEN AFDEKKINGSVERRICHTINGEN TOTAAL AFDEKKINGSVERRICHTINGEN ANDERE TRANSACTIES Aandelen ,99 5,10 Valuta's ,00 0,33 TOTAAL ANDERE TRANSACTIES ,99 5,44

24 UITSPLITSING NAAR AARD VAN DE RENTE VAN DE ACTIVA, PASSIVA EN NIET IN DE BALANSTELLING OPGENOMEN POSTEN VAN CARMIGNAC INVESTISSEMENT Activa Deposito's Obligaties en daarmee gelijkgestelde waarden Schuldbewijzen Tijdelijke effectentransacties Vaste rente % Variabele rente % Herzienbare rente % Andere % Financiële rekeningen ,15 0,53 Passiva Tijdelijke effectentransacties Financiële rekeningen ,80 0,05 Niet in de balanstelling opgenomen posten Afdekkingsverrichtingen Andere transacties

25 UITSPLITSING NAAR RESTERENDE LOOPTIJD VAN DE ACTIVA, PASSIVA EN NIET IN DE BALANSTELLING OPGENOMEN POSTEN VAN CARMIGNAC INVESTISSEMENT < 3 maanden % ]3 maanden - 1 jaar] % ]1-3 jaar] % Activa Deposito's Obligaties en daarmee gelijkgestelde waarden Schuldbewijzen Tijdelijke transacties met effecten Financiële rekeningen ,15 0,53 Passiva Tijdelijke transacties met effecten Financiële rekeningen ,80 0,05 Niet in de balanstelling opgenomen posten Afdekkingsverrichtingen Andere transacties ]3-5 jaar] % > 5 jaar % Activa Deposito's Obligaties en daarmee gelijkgestelde waarden Schuldbewijzen Tijdelijke transacties met effecten Financiële rekeningen Passiva Tijdelijke transacties met effecten Financiële rekeningen Niet in de balanstelling opgenomen posten Afdekkingsverrichtingen Andere transacties Voor de termijnposities op de rentemarkt wordt de vervaldatum van de onderliggende waarde in aanmerking genomen.

26 UITSPLITSING NAAR UITDRUKKINGS- OF EVALUATIEVALUTA VAN DE ACTIVA, PASSIVA EN NIET IN DE BALANSTELLING OPGENOMEN POSTEN VAN CARMIGNAC INVESTISSEMENT Activa Deposito's Aandelen en daarmee gelijkgestelde waarden Obligaties en daarmee gelijkgestelde waarden Schuldbewijzen ICB Tijdelijke transacties met effecten USD JPY HKD Andere valuta s Bedrag % Bedrag % Bedrag % Bedrag % ,49 44, ,88 10, ,58 4, ,63 24,32 Vorderingen ,04 0,31 14,02, ,83 1, ,47 1,99 Financiële rekeningen ,26 0, ,95 0,01 Passiva Overdrachttransactie s met financiële instrumenten Tijdelijke transacties met effecten Schulden ,54 22, ,81 5, ,03 4,01 Financiële rekeningen ,02 0,04 12, ,70 Niet in de balanstelling opgenomen posten Afdekkingsverrichting en Andere transacties ,99 5,10

27 VORDERINGEN EN SCHULDEN: VERDELING VOLGENS AARD VAN CARMIGNAC INVESTISSEMENT Soort debet/credit 31/12/2012 Vorderingen Aankopen van valuta s op termijn ,01 Te ontvangen betalingen op valutatermijnverkopen ,99 Verkopen tegen uitgestelde betaling ,11 Te ontvangen inschrijvingen ,95 Waarborgdeposito s in contanten ,59 Coupons en dividenden in liquiditeiten ,12 Totaal Vorderingen ,77 Schulden Verkopen van valuta s op termijn ,99 Te betalen bedragen op valutatermijnverkopen ,12 Aankopen tegen uitgestelde betaling ,64 Te betalen terugkopen ,27 Beheerkosten ,43 Deposito ,00 Overige schulden ,22 Totaal Schulden ,67

28 AANTAL UITGEGEVEN OF TERUGGEKOCHTE EFFECTEN VAN CARMIGNAC INVESTISSEMENT In deelnemingsrechten Bedrag Deelnemingsrecht A CHF acc Inschrijvingen op deelnemingsrechten tijdens het boekjaar , ,92 Terugkopen van deelnemingsrechten tijdens het boekjaar , ,59 Nettosaldo van de inschrijvingen/terugkopen , ,33 Deelnemingsrecht A EUR acc Inschrijvingen op deelnemingsrechten tijdens het boekjaar , ,67 Terugkopen van deelnemingsrechten tijdens het boekjaar , ,78 Nettosaldo van de inschrijvingen/terugkopen , ,11 Deelnemingsrecht I GBP acc Inschrijvingen op deelnemingsrechten tijdens het boekjaar 8.368, ,54 Terugkopen van deelnemingsrechten tijdens het boekjaar , ,59 Nettosaldo van de inschrijvingen/terugkopen 5.275, ,95 Deelnemingsrecht A USD acc Inschrijvingen op deelnemingsrechten tijdens het boekjaar , ,53 Terugkopen van deelnemingsrechten tijdens het boekjaar -244, ,56 Nettosaldo van de inschrijvingen/terugkopen , ,97 Deelnemingsrecht E EUR acc Inschrijvingen op deelnemingsrechten tijdens het boekjaar , ,21 Terugkopen van deelnemingsrechten tijdens het boekjaar , ,62 Nettosaldo van de inschrijvingen/terugkopen , ,41 Deelnemingsrecht D EUR inc Inschrijvingen op deelnemingsrechten tijdens het boekjaar , ,96 Terugkopen van deelnemingsrechten tijdens het boekjaar -367, ,47 Nettosaldo van de inschrijvingen/terugkopen , ,49 Deelnemingsrecht D GBP inc Inschrijvingen op deelnemingsrechten tijdens het boekjaar 10, ,64 Terugkopen van deelnemingsrechten tijdens het boekjaar Nettosaldo van de inschrijvingen/terugkopen 10, ,64

JAARVERSLAG 2012 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC SECURITE

JAARVERSLAG 2012 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC SECURITE JAARVERSLAG 2012 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC SECURITE (Verrichtingen van het per 31 december 2012 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris Tel. : 01 42

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EMERGENTS

JAARVERSLAG 2014 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EMERGENTS JAARVERSLAG 2014 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EMERGENTS (Verrichtingen van het per 31 december 2014 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris - Tel.: 01

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders)

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE

JAARVERSLAG 2013 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE JAARVERSLAG 2013 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE (Verrichtingen van het per 31 december 2013 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris Tel.: 01

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Parijs -

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible)

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Parijs -

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE

JAARVERSLAG 2013 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE JAARVERSLAG 2013 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE (Verrichtingen van het per 31 december 2013 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris Tel.: 01

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC COURT TERME

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC COURT TERME HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC COURT TERME (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris - Tel.: 01

Nadere informatie

CARMIGNAC EMERGENTS ICBE

CARMIGNAC EMERGENTS ICBE Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG ICBE naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming Rechtsvorm en lidstaat

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield)

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

CARMIGNAC INVESTISSEMENT

CARMIGNAC INVESTISSEMENT Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC INVESTISSEMENT ICBE naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht (EdR India) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE

JAARVERSLAG 2014 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE JAARVERSLAG 2014 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE (Verrichtingen van het per 31 december 2014 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris - Tel.: 01

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Alternatief beleggingsfonds naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. GEDETAILLEERDE KENMERKEN VORM VAN DE ICB Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Rechtsvorm

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD SELECTIVE JAPAN (EdR Selective Japan)

EDMOND DE ROTHSCHILD SELECTIVE JAPAN (EdR Selective Japan) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

JAARVERSLAG 2008 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 JAARVERSLAG 2008 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 (Verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2008) 24, place Vendôme 75001 Parijs

Nadere informatie

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

CARMIGNAC PATRIMOINE

CARMIGNAC PATRIMOINE Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC PATRIMOINE ICBE naar Frans recht Prospectus juli 2014 1 1. ALGEMENE KENMERKEN VORM VAN DE ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

DORVAL MANAGEURS EUROPE

DORVAL MANAGEURS EUROPE DORVAL MANAGEURS EUROPE PROSPECTUS GBF conform de Europese normen Pagina 1 DORVAL MANAGEURS EUROPE I. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de icbe Naam: Dorval Manageurs Europe Rechtsvorm en lidstaat waar de icbe

Nadere informatie

CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 GBF conform de Europese normen CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Volledig prospectus CARMIGNAC PROFIL REACTIF

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

CARMIGNAC PATRIMOINE

CARMIGNAC PATRIMOINE Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC PATRIMOINE ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 1. ALGEMENE KENMERKEN VORM VAN DE ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017.

HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017. Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017... 3 HOOFDSTUK II ANDERE BEPALINGEN VOOR HET INTERNE BELEGGINGSFONDS... 6 1. Beheer van het fonds... 6

Nadere informatie

CARMIGNAC SÉCURITÉ Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Prospectus

CARMIGNAC SÉCURITÉ Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Prospectus GBF conform de Europese normen CARMIGNAC SÉCURITÉ Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Prospectus Januari 2013 Vrije vertaling 1. ALGEMENE KENMERKEN

Nadere informatie

REGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS DEEL I ACTIVA EN DEELBEWIJZEN

REGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS DEEL I ACTIVA EN DEELBEWIJZEN REGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS DEEL I ACTIVA EN DEELBEWIJZEN ARTIKEL 1 DEELBEWIJZEN IN MEDE-EIGENDOM De rechten van de mede-eigenaars worden uitgedrukt in deelbewijzen, waarbij elk

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

JAARVERSLAG 2009 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE JAARVERSLAG 2009 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE (Verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2009) 24, place Vendôme 75001 Paris

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD CHINA (EdR China) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD CHINA (EdR China) ICBE naar Frans recht (EdR China) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali Carmignac Portfolio Investissement Latitude

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali Carmignac Portfolio Investissement Latitude Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali Carmignac Portfolio Investissement Latitude BELEGGINGSPOLITIEK VAN HET FONDS Het interne fonds Generali Carmignac Portfolio Investissement Latitude (het

Nadere informatie

Woordenlijst Active Return: Verschil tussen het rendement van het fonds en van de referte-index. Alpha: Indicator die de bijdrage van de beheerder tegenover de referte-index aangeeft, rekening houdend

Nadere informatie

CARMIGNAC PATRIMOINE

CARMIGNAC PATRIMOINE GBF conform de Europese normen CARMIGNAC PATRIMOINE Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Prospectus December 2011 1 Categorieen van deelnemingsrechten

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS

CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF)

Nadere informatie

CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE

CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk

Nadere informatie

Risico s en kenmerken van beleggen

Risico s en kenmerken van beleggen Risico s en kenmerken van beleggen 1. Risico s en kenmerken in het algemeen Beleggen brengt risico s met zich mee. Vaak geldt: hoe hoger het verwachte rendement, hoe meer risico s. Ook geldt dat in het

Nadere informatie

CARMIGNAC SÉCURITÉ ICBE

CARMIGNAC SÉCURITÉ ICBE Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC SÉCURITÉ ICBE naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

CARMIGNAC COURT TERME. PROSPECTUS November 2015. Vrije vertaling. ICBE naar Frans recht. 1 Vrije vertaling

CARMIGNAC COURT TERME. PROSPECTUS November 2015. Vrije vertaling. ICBE naar Frans recht. 1 Vrije vertaling CARMIGNAC COURT TERME ICBE naar Frans recht PROSPECTUS November 2015 1 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming CARMIGNAC COURT TERME Rechtsvorm en lidstaat

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Beheersreglement (ref. : RG PFL + / N / 09-2010) V834NL 2

INHOUDSTAFEL. Beheersreglement (ref. : RG PFL + / N / 09-2010) V834NL 2 - V834NL INHOUDSTAFEL 1. BESCHRIJVING VAN DE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1.1 Capital Secure... 3 1.2 Capital Balanced... 3 1.3 Capital Dynamic... 3 1.4 Capital Growth... 4 1.5 Capital Focus... 4 2. GEMEENSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC SECURITE

JAARVERSLAG 2014 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC SECURITE JAARVERSLAG 2014 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC SECURITE (Verrichtingen van het per 31 december 2014 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris - Tel.: 01

Nadere informatie

CARMIGNAC PROFIL RÉACTIF 50

CARMIGNAC PROFIL RÉACTIF 50 Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC PROFIL RÉACTIF 50 ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF)

Nadere informatie

CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS

CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS CARMIGNAC PORTFOLIO Société d Investissement à Capital Variable BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS 16 november 2015 Geachte aandeelhouder, De leden van de raad van bestuur (de "raad") van CARMIGNAC PORTFOLIO,

Nadere informatie

WOORDENLIJST A Active Return: Verschil tussen het rendement van het fonds en van de referte-index. Alpha: Indicator die de bijdrage van de beheerder tegenover de referte-index aangeeft, rekening houdend

Nadere informatie

CARMIGNAC EURO-INVESTISSEMENT

CARMIGNAC EURO-INVESTISSEMENT GBF conform de Europese normen CARMIGNAC EURO-INVESTISSEMENT Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht (fonds commun de placement) Vereevoudigd prospectus CARMIGNAC EURO-INVESTISSEMENT

Nadere informatie

aandelen aandelen aandelen aandelen

aandelen aandelen aandelen aandelen ICBE conform de Europese normen SPDR MSCI Europe Consumer Staples SM ETF VEREENVOUDIGD PROSPECTUS 17 juni 2010 STS (Code Euronext) ISIN-code: FR0000001745 Classificatie: Internationale DEEL A - STATUTAIRE

Nadere informatie

CARMIGNAC COURT TERME

CARMIGNAC COURT TERME Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC COURT TERME ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 1 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

aandelen aandelen aandelen aandelen

aandelen aandelen aandelen aandelen SPDR AEX Index ETF VEREENVOUDIGD PROSPECTUS 17 juni 2010 DEEL A - STATUTAIRE BEPALINGEN ICBE conform de Europese normen AEXT (Code Euronext) ISIN-code: FR000001893 Classificatie: Aandelen uit de landen

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017

HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017... 3 HOOFDSTUK II - ANDERE BEPALINGEN VOOR HET INTERNE GELEGGINGSFONDSEN 6 2. Regels voor de evaluatie

Nadere informatie

DEXIA LONG SHORT CREDIT

DEXIA LONG SHORT CREDIT DEXIA LONG SHORT CREDIT PERIODIEK INFORMATIEDOCUMENT OVER HET HALFJAAR per 28 juni 2012 Gemeenschappelijk Beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht Beheersmaatschappij: DEXIA ASSET MANAGEMENT - 40 rue Washington

Nadere informatie

Resultatenrekening. B. Andere

Resultatenrekening. B. Andere Resultatenrekening I. Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden A. Obligaties en andere schuldinstrumenten a) Obligaties C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a)

Nadere informatie

DORVAL CONVICTIONS. PROSPECTUS GBF conform de Europese normen

DORVAL CONVICTIONS. PROSPECTUS GBF conform de Europese normen DORVAL CONVICTIONS PROSPECTUS GBF conform de Europese normen Pagina 1 DORVAL CONVICTIONS Vorm van de icbe: Naam Rechtsvorm Oprichtingsdatum I. ALGEMENE KENMERKEN DORVAL CONVICTIONS Gemeenschappelijk beleggingsfonds

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD COMMOSPHERE (EdR Commosphere)

EDMOND DE ROTHSCHILD COMMOSPHERE (EdR Commosphere) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

PARVEST BOND EURO SHORT TERM

PARVEST BOND EURO SHORT TERM Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus september 00 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Allianz Invest V873 NL Ed. 09/12 2

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Allianz Invest V873 NL Ed. 09/12 2 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN DE INTERNE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1. AI Europe... 3 2. AI Court Terme... 3 3. AI Patrimoine... 4 4. AI Emergents... 5 HOOFDSTUK II - GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

JAARVERSLAG 2009 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 JAARVERSLAG 2009 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 (Verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2009) 24, place Vendôme 75001 Paris Tel.

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

Securex Life Select One. Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015

Securex Life Select One. Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015 Securex Life Select One Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015 Verzekeringsprod uct Samenstelling van het fonds Nettoinventariswaarde van het fonds Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan

Nadere informatie

Halfjaarverslag. 31 maart 2016 CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE. Rechtsvorm: Société d investissement à capital variable. Beheermaatschappij:

Halfjaarverslag. 31 maart 2016 CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE. Rechtsvorm: Société d investissement à capital variable. Beheermaatschappij: CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE Halfjaarverslag 31 maart 2016 Rechtsvorm: Beheermaatschappij: Bewaarder: Bedrijfsrevisor: Société d investissement à capital variable CamGestion 1, boulevard Haussmann -

Nadere informatie

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Hoge toppen scheren met uw beleggingen

Hoge toppen scheren met uw beleggingen Hoge toppen scheren met uw beleggingen September 2013 Amundi Uitsluitend bestemd voor Belgische beleggers Amundi is een gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht (fonds commun de placement).

Nadere informatie

Fondsen van De Goudse

Fondsen van De Goudse Fondsen van De Goudse Informatie voor de klant In deze brochure vindt u de verkorte jaarverslagen van de beleggingsfondsen binnen Aktief Sparen en het Flexx Vermogensplan. Als u het volledige jaarverslag

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 26 februari

Nadere informatie

Werkprogramma statistieken (ISA 800)

Werkprogramma statistieken (ISA 800) Bijlage 2 Circulaire _2011_06-2 dd. 14 februari 2011 Werkprogramma statistieken (ISA 800) Toepassingsveld: Openbare instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR)

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR) JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg

Nadere informatie

Primavera Force Talents 1

Primavera Force Talents 1 Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille!

Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille! Flexibele fondsen Inhoud Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille! De voordelen van flexibele fondsen 4 Gediversifieerde gemengde fondsen 4 Een zeer flexibel actief beheer 4 Expertise en onafhankelijkheid

Nadere informatie

Markt voor onderhandse derivaten in korte tijd sterk gekrompen

Markt voor onderhandse derivaten in korte tijd sterk gekrompen Markt voor onderhandse derivaten in korte tijd sterk gekrompen De mondiale markt voor onderhandse derivaten - niet gestandaardiseerd verhandeld op de beurs maar in maatwerk tussen grote partijen - is sinds

Nadere informatie

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE DELTA LLOYD INDEXFONDS STAATSOBLIGATIES VERKORT PROSPECTUS IN EURO LUIDENDE OBLIGATIES EN SCHULDINSTRUMENTEN ICBE IN OVEREENSTEMMING MET DE EU- NORMEN KORTE PRESENTATIE WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 Generali Belgium HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 US Equities generali.com INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Beleggingsbeleid... 4 2.1 Globale aanpak 4 2.2 De activa 4 3 Evolutie van de portefeuille... 5 3.1 Waardering

Nadere informatie

Woordenlijst KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Achtergestelde obligaties

Woordenlijst KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Achtergestelde obligaties Woordenlijst Achtergestelde obligaties Achtergestelde obligaties zijn obligaties die bij een faillissement of liquidatie van de desbetreffende onderneming pas terugbetaald worden na de andere schuldeisers

Nadere informatie

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE DELTA LLOYD INDEXFONDS BEDRIJFSOBLIGATIES VERKORT PROSPECTUS IN EURO LUIDENDE OBLIGATIES EN ANDERE SCHULDINSTRUMENTEN ICBE IN OVEREENSTEMMING MET DE EU- NORMEN KORTE PRESENTATIE WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 8 september

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van dynamic... 2 3. Samenstelling van AXA Life Opportunity Selection 2 dynamic in bedragen en

Nadere informatie

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement van het beleggingsfonds Allianz Rendement 2021 V937 NL 09/2015 2

Inhoudstafel. Beheersreglement van het beleggingsfonds Allianz Rendement 2021 V937 NL 09/2015 2 Inhoudstafel 1. Intekenperiode... 3 2. Premie... 3 3. Betaaldatum... 3 4. Investeringdatum... 3 5. Investeringsperiode... 3 6. Beschrijving van het interne beleggingsfonds... 3 Oprichtingsdatum van het

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE

JAARVERSLAG 2008 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE JAARVERSLAG 2008 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE (Verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2008) 24, place Vendôme 75001 Parijs Tel.: 01

Nadere informatie

Levensloop Rendement

Levensloop Rendement Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie