JAARVERSLAG 2009 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2009 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2009 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 (Verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2009) 24, place Vendôme Paris Tel. : Fax : Société anonyme. Onderneming voor portefeuillebeheer (erkenning n GP 9708 du 13/03/97), met een kapitaal van euro, H.R. Parijs B

2 CABINET VIZZAVONA 22, avenue Bugeaud PARIS Tel Fax KPMG AUDIT 1, Cours Valmy, Paris La défense cedex Tel Fax GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 Verslag van de accountant betreffende het boekjaar dat is afgesloten op 31 december 2009

3 Dames en heren, In uitvoering van de opdracht die ons werd toevertrouwd door de Raad van Bestuur van de beheersmaatschappij, stellen we u hierbij ons verslag voor over het boekjaar dat werd afgesloten op 31 december 2009, met betrekking tot: - de controle van de jaarrekeningen van het gemeenschappelijke beleggingsfonds CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100, zoals ze bij dit verslag zijn gevoegd, - de verantwoording van onze bevindingen, - de specifieke controles en informatie die zijn voorzien door de wet. De jaarrekeningen werden uitgegeven door de Raad van Bestuur van de beheersmaatschappij. Het is onze taak op basis van onze audit een oordeel te geven over deze rekeningen. I - OORDEEL OVER DE JAARREKENINGEN Wij hebben onze audit uitgevoerd in overeenstemming met de in Frankrijk geldende beroepsnormen; deze normen vereisen dat onze controles zorgvuldig worden uitgevoerd zodat er met redelijke zekerheid kan worden gesteld dat de jaarrekeningen geen wezenlijke onregelmatigheden bevatten. Een audit bestaat uit het onderzoek, op basis van steekproeven, van de bewijsstukken die de gegevens in de jaarrekening rechtvaardigen. Aangezien het om een ICBE gaat, heeft de audit geen betrekking op de databanken verschaft door onafhankelijke derden voor het opstellen van de risicoblootstellingstabellen en de buitenbalansstaat in de jaarrekeningen. De audit omvat eveneens een beoordeling van de toegepaste principes voor financiële verslaggeving en van de relevante ramingen die weergegeven zijn in de afsluiting van de rekeningen, evenals een beoordeling van de algemene presentatie. We zijn van oordeel dat onze controles een redelijke basis vormen voor het hierna uitgedrukte oordeel. Naar onze mening zijn de jaarrekeningen regelmatig en oprecht opgesteld in overeenstemming met de Franse regels en grondslagen voor financiële verslaggeving, en geven zij een getrouw beeld van het resultaat van de verrichtingen van het afgelopen boekjaar en van de financiële situatie en het vermogen van de ICBE aan het einde van dit boekjaar.

4 II VERANTWOORDING VAN DE BEVINDINGEN In toepassing van de bepalingen van artikel L van de Handelswet betreffende de verantwoording van onze bevindingen, brengen we u de volgende elementen ter kennis: In het kader van onze evaluatie van de boekhoudkundige regels en principes van uw fonds hebben we de relevantie en de juiste toepassing van de evaluatiemethodes van het fonds gecontroleerd. Die evaluaties kaderen in onze controle van de jaarrekeningen in hun geheel, en hebben dus bijgedragen tot onze beoordeling, die in het eerste deel van dit verslag is geformuleerd. III - SPECIFIEKE CONTROLES EN INLICHTINGEN In overeenstemming met de in Frankrijk toepasselijke beroepsnormen zijn wij eveneens overgegaan tot de specifieke controles die door de wet worden voorgeschreven. Wij hebben geen opmerkingen met betrekking tot de oprechtheid en de overeenstemming met de jaarrekeningen van de informatie in het jaarverslag en in de documenten bestemd voor de houders van deelnemingsrechten over de financiële toestand en de jaarrekeningen. Paris La Défense en Paris, 9 maart 2010 KPMG Audit Departement van KPMG S.A. Cabinet VIZZAVONA Isabelle Bousquié Partner Robert Mirri Partner

5 JAARVERSLAG 2009 VAN CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 Kenmerken van de ICBE Classificatie Gediversifieerd. ICBE van ICBE's Hoger dan 50% van de nettoactiva. Bestemming van het resultaat Kapitalisatie-GBF. Boeking volgens de methode met geïnde coupons. Landen waar het fonds voor verkoop is toegelaten Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië, Nederland, België, Luxemburg en Zwitserland. Beheerdoelstelling Het fonds wordt discretionair beheerd volgens een actieve assetallocatie van internationale beleggingen. Het beheer streeft naar een absoluut en positief rendement op jaarbasis, met een risicoprofiel dat vergelijkbaar is met dat van zijn referentie-indicator, de MSCI AC World Free Index. De volatiliteitsdoelstelling is om onder de jaarlijkse volatiliteit van de referentie-indicator te blijven. Referentie-index De referentie-indicator is de MSCI AC World Free Index, omgerekend in euro s. Deze samengestelde index vormt geen restrictieve afbakening van het beleggingsuniversum, maar geeft de belegger een idee van het rendement en het risicoprofiel die hij kan verwachten als hij in het fonds belegt. Het marktrisico van het fonds is vergelijkbaar met dat van zijn referentie-indicator. Beschrijving van de MSCI AC World Free-index: de referentie-index van het aandelengedeelte is de Morgan Stanley Capital Investment All Countries World Free, omgezet in euro. Hij wordt door Morgan Stanley berekend in dollar en zonder herbelegde coupons (Bloomberg-code: MXWD) en omgerekend in euro. Deze index bevat ongeveer waarden, die representatief zijn voor de internationale ondernemingswereld (gegevens op 30 september 2004). Beleggingsstrategie De beheerstrategie volgt een beleid van risicodiversificatie door middel van spreiding van de beleggingen. Het fonds is een ICBE van ICBE's, voornamelijk belegd in ICBE's beheerd door CARMIGNAC GESTION. De gemiddelde belegging in deelnemingsrechten of aandelen van ICBE's en de verdeling tussen de verschillende activa zullen afhangen van de marktomstandigheden en de diversificatiemogelijkheden van de portefeuille en zullen op discretionaire wijze worden bepaald door de beheermaatschappij. Onder voorbehoud van de reglementaire beleggingsmaxima zal het beleggingsniveau in ICBE's tussen 50% en 100% van de nettoactiva bedragen. Het fonds zal regelmatig worden belegd in gespecialiseerde ICBE's op de groeimarkten. Het fonds kan beleggen in externe ICBE's als de gewenste spreiding niet kan worden uitgevoerd via uitsluitend ICBE's beheerd door CARMIGNAC GESTION.

6 De aandelen worden geselecteerd met behulp van financiële studies, door de ondernemingen belegde vergaderingen, bedrijfsbezoeken en de dagelijkse berichtgeving. Naargelang de omstandigheden zijn de voornaamste criteria: de waarde van de activa, het rendement, de groei en de kwaliteit van het management. Het fonds zal ter hoogte van maximum 100% van de nettoactiva worden blootgesteld aan aandelen en andere effecten die rechtstreeks of onrechtstreeks toegang geven of kunnen geven tot het kapitaal of stemrecht, toegelaten voor verhandeling op de markten van de eurozone en/of de internationale markten en met name in dit laatste geval voor een mogelijk belangrijk gedeelte op de opkomende landen (zonder echter 25% van de netto-activa te overschrijden). Om de beheerder de mogelijkheid te bieden de portefeuille te diversifiëren, kunnen de activa van het GBF onder meer worden belegd in vastrentende obligaties, verhandelbare schuldinstrumenten, obligaties met variabele rentevoet en aan de inflatie gekoppelde obligaties van de markten van de eurozone en/of de internationale markten, en wat deze laatste betreft, voor een mogelijk belangrijk deel in de opkomende markten (echter maximaal 25% van de nettoactiva). Het fonds zal wellicht tussen 50% en 100% van zijn nettoactiva beleggen in ICBE s beheerd door CARMIGNAC GESTION. De beheerder kan beleggen in vaste en voorwaardelijke financiële termijninstrumenten, die worden verhandeld op gereglementeerde of onderhandse markten van de eurozone en/of de internationale markten. De maximumverbintenis als gevolg van operaties op de derivatenmarkten is gebonden aan de limiet van één keer de activa van het fonds. De beheerder zal kunnen beleggen in Europese en/of internationale converteerbare obligaties en in dit laatste geval met name in groeilanden zonder echter meer te bedragen dan 25% van de netto-activa. De beheerder kan van tijd tot tijd beleggen in effecten met geïntegreerde derivaten (warrants, credit link notes, EMTN, warrants, indexcertificaten op de volatiliteit van de aandelenmarkten) die worden verhandeld op gereglementeerde of onderhandse markten in de eurozone en/of de internationale markten. Het bedrag dat in effecten met geïntegreerde derivaten wordt belegd, mag in geen geval hoger zijn dan 10% van de nettoactiva. Het GBF kan gebruikmaken van deposito's en van leningen in contanten om het kasbeheer van het fonds te optimaliseren. Het GBF kan van tijd tot tijd repotransacties afsluiten om de inkomsten van de ICBE te optimaliseren. Risicoprofiel Het fonds wordt belegd in ICBE's en financiële instrumenten die worden geselecteerd door de beheermaatschappij. Deze ICBE's en financiële instrumenten ondergaan de ontwikkelingen en wisselvalligheden van de markt. Het risicoprofiel van het GBF stemt overeen met een beleggingshorizon van meer dan 5 jaar. Zoals bij elke financiële belegging moeten potentiële beleggers zich er bewust van zijn dat de waarde van de activa van het fonds afhankelijk is van de schommelingen op de internationale aandelen- en obligatiemarkten en daardoor sterk kan variëren. Er wordt de houders van deelnemingsrechten niet gegarandeerd dat ze het belegde kapitaal zullen terugkrijgen. De hieronder beschreven risicofactoren zijn niet exhaustief. Elke belegger dient het risico dat aan deze belegging verbonden is, te analyseren en onafhankelijk van CARMIGNAC GESTION zijn eigen mening te vormen, indien nodig door advies in te winnen bij alle ter zake gespecialiseerde adviseurs, in het bijzonder om zich er van te vergewissen dat deze belegging op zijn financiële omstandigheden is afgestemd. De discretionaire beheerstijl steunt op de vooruitzichten voor de ontwikkeling van de verschillende markten (aandelen, obligaties). Het risico bestaat dat de ICBE niet altijd in de best presterende markten belegt.

7 Aandelenrisico: de blootstelling aan het aandelenrisico kan variëren van 0% tot 100% van de nettoactiva, waarvan een deel zal blootgesteld zijn aan de internationale en opkomende markten. Het fonds is blootgesteld aan de Europese en internationale aandelenmarkten, voornamelijk via beleggingen in ICBE's beheerd door CARMIGNAC GESTION en, in voorkomend geval, via rechtstreekse beleggingen in financiële instrumenten. Het fonds is blootgesteld aan het aandelenrisico doorheen alle geografische regio's (Europa, internationaal, opkomende landen), alle types beurskapitalisaties (grote, middelgrote en kleine) en aan het risico van converteerbare obligaties (gelijkgesteld aan aandelenrisico). De aandacht van de beleggers wordt gevestigd op het feit dat de werking van en het toezicht op de opkomende markten mogelijk afwijken van de normen op de grote internationale markten. Renterisico: het fonds is voor 0% tot 100% van de nettoactiva blootgesteld aan het renterisico van de markten van de eurozone en de internationale markten via beleggingen in ICBE's en/of rechtstreeks in financiële instrumenten. De beleggingen in vastrentende obligaties of andere vastrentende effecten kunnen negatieve resultaten laten optekenen ten gevolge van renteschommelingen. Kredietrisico: de beheerder behoudt zich de mogelijkheid voor om te beleggen in ICBE's met een rating onder investment grade. De gemiddelde rating van de obligaties die het fonds via ICBE's of rechtstreeks aanhoudt, is minstens investment grade (d.w.z. minimaal BBB-/Baa3 volgens de ratingbureaus Standard and Poor s en Moody s). Wisselrisico: het fonds is blootgesteld aan het wisselrisico door de verwerving van effecten die zijn uitgedrukt in een andere valuta dan de euro, of indirect door de verwerving van financiële instrumenten die zijn uitgedrukt in euro, maar waarvan de investeringen niet zijn ingedekt tegen het wisselrisico, evenals door valutawisseltransacties op termijn. Liquiditeit: op de markten waarop het GBF handelt, kan af en toe een tijdelijk gebrek aan liquiditeit optreden. Deze marktverstoringen beïnvloeden mogelijk de prijzen waartegen het GBF zijn posities kan vereffenen, innemen of wijzigen. Risico van kapitaalverlies: het GBF biedt geen enkele garantie of bescherming. Potentiële beleggers en beleggersprofiel Alle inschrijvers. Welk bedrag redelijkerwijs in dit fonds kan worden belegd hangt af van uw persoonlijke situatie. Om dat bedrag te bepalen, is het raadzaam het advies van een professionele adviseur in te winnen om de beleggingen te diversifiëren en te bepalen welk gedeelte van de financiële portefeuille of het vermogen in het fonds belegd wordt, in het bijzonder ten aanzien van de aanbevolen beleggingsduur en de blootstelling aan de voormelde risico s, alsook van het persoonlijk vermogen en de eigen behoeften en doelstellingen. De aanbevolen beleggingsduur is 5 jaar.

8 Beleggingsbeleid Beheerverslag Nettoactiva (euro) Aantal deelnemingsrechten 31/12/ , , ,32 31/12/ , , ,31 Waarde deelnemingsrecht (euro) per Ontwikkeling in 2009 Fonds 26,46% Index 27,42% Over het volledige jaar hebben onze drie geprofileerde fondsen, CPR 100, CPR 75 en CPR 50, met rendementen van respectievelijk 26,5%, 19,2% en 13,2%, tussen 0,2% en 1,2% minder goed gepresteerd dan hun referentie-indicator. In het eerste kwartaal viel het relatieve rendement van de fondsen in de portefeuille van de geprofileerde fondsen heel gunstig uit, maar tijdens het tweede kwartaal bleef het relatieve rendement soms achter als gevolg van onze beslissing om een eerder defensieve portefeuillestructuur aan te houden. De globaal defensieve positionering die tijdens het derde kwartaal werd ingenomen, bleek nadelig voor de rest van het jaar. De geprofileerde fondsen deden hun voordeel met de deelname van onze aandelenfondsen in de stijging van 27,4% over het jaar van de wereldwijde index, die het meest profiteerde van de langzame consolidatie van de wereldwijde groei als gevolg van de monetaire en budgettaire expansiepolitiek. Daarentegen hebben de vrijwel stabiele obligatiemarkten en het in de buurt van nul stagnerende geldmarktrendement slechts marginaal bijgedragen tot de winstgevendheid van onze dakfondsen tegen het einde van het jaar. Op de staatsobligaties werd namelijk de impact van de begrotingstoestand van hun emittenten voelbaar en het geldmarktrendement had te lijden onder de aanhoudende overvloed aan liquiditeiten op de markten. Alleen de bedrijfsobligaties leverden een positieve bijdrage, dankzij de betere economische vooruitzichten en de sanering van de bedrijfsbalansen in de loop van het jaar. Op het einde van het jaar waren de grootste bijdragen tot het rendement van de fondsen Profil Réactif afkomstig van Carmignac Emergents en Carmignac Commodities, die in het vierde kwartaal respectievelijk 10 en 12% beter presteerden dan hun eveneens stijgende indicatoren. Carmignac Emerging Discovery zette in het vierde kwartaal een zeer verdienstelijke +9% neer en versterkte nog de doorslaggevende invloed van de thema s van de opkomende markten en de grondstoffen op het rendement van de geprofileerde fondsen. In het Europese universum slaagde Carmignac Euro- Entrepreneurs er in het vierde kwartaal in een veel sterkere prestatie neer te zetten dan zijn index met een rendement van bijna 6%, een welkome bijdrage tot de geprofileerde fondsen. Met rendementen rond -1%, tegenover bijna-nulrendementen voor hun indicator, drukten Carmignac Market Neutral en Carmignac Global Bond op het rendement van de fondsen Profil Réactif, niet alleen in het vierde kwartaal, maar gedurende het hele jaar. Uiteindelijk waren de enige noemenswaardige vertegenwoordigers van het defensieve deel van de portefeuille enerzijds Carmignac Sécurité, dat massaal voor beleggingen in bedrijfsobligaties koos en een jaarrendement van ongeveer 10% haalde, meer dan het dubbele van zijn indicator, en in mindere mate Carmignac Euro-Patrimoine, dat weliswaar licht achterbleef bij zijn indicator, maar toch een zeer behoorlijk rendement genereerde tijdens het kwartaal en tijdens het hele jaar. In het verleden behaalde prestaties vormen geen indicatie voor de toekomst.

9 Reglementaire informatie Selectiebeleid voor tussenpersonen In haar hoedanigheid van beheermaatschappij selecteert Carmignac Gestion tussenpersonen wier uitvoeringsbeleid het best mogelijke resultaat kan opleveren bij het doorgeven van de orders voor rekening van de icbe s of de cliënten. Carmignac Gestion selecteert ook dienstverleners voor bijstand bij beleggingsbeslissingen en orderverwerking. Carmignac Gestion heeft een beleid gedefinieerd voor de selectie en evaluatie van de beide soorten tussenpersonen. Hierbij worden een aantal criteria gevolgd, waarvan u de bijgewerkte versie kunt terugvinden op de website Op diezelfde website treft u een beknopt verslag aan met betrekking tot de kosten van tussenpersonen. Gebeurtenissen betreffende de ICBE Aanstelling van KPMG Audit als co-accountant voor de fondsen naar Frans recht: Vanaf het boekjaar 2009 verzekert PMG Audit samen met Cabinet Vizzavona de audit van de fondsen naar Frans recht. Diversen Indirecte kosten van de doel-icbe's Het fonds heeft belegd in ICBE's waarvan de totale kosten de maxima die worden vermeld in het prospectus ervan, niet hebben overschreden: - vaste beheercommissie: 2% all-in van de nettoactiva. - inschrijvingsprovisie: 1% all-in. - terugkoopprovisie: 1% all-in.

10 JAARREKENINGEN VAN CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 Deze jaarrekeningen werden opgesteld volgens dezelfde vormen en dezelfde waarderingsmethodes als die van het vorige boekjaar.

11 BALANS VAN CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 ACTIVA 31/12/ /12/2008 Vaste nettoactiva Deposito's Financiële instrumenten , ,63 Aandelen en gelijkgestelde waarden Verhandeld op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt Niet verhandeld op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt Obligaties en gelijkgestelde waarden Verhandeld op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt Niet verhandeld op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt Schuldbewijzen Verhandeld op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt Verhandelbare schuldbewijzen Andere schuldbewijzen Niet verhandeld op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt Instellingen voor collectieve belegging , ,44 Europese geharmoniseerde ICBE's en Franse ICBE's met algemeen doel , ,44 ICBE's voorbehouden aan bepaalde beleggers - Fondsen voor investering in risicokapitaal - Gemeenschappelijke fondsen voor interventie op de termijnmarkten Beursgenoteerde beleggingsfondsen en FCC's Niet-beursgenoteerde beleggingsfondsen en FCC's Tijdelijke transacties op effecten Vorderingen die beleende effecten vertegenwoordigen Vorderingen die uitgeleende effecten vertegenwoordigen Geleende effecten Uitgeleende effecten Andere tijdelijke transacties Financiële termijninstrumenten , ,19 Transacties op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt , ,19 Andere transacties Andere financiële instrumenten Vorderingen , ,20 Valutatransacties op termijn Andere , ,20 Financiële rekeningen , ,55 Liquiditeiten , ,55 Totaal van de activa , ,38

12 BALANS VAN CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 PASSIVA 31/12/ /12/2008 Eigen vermogen Kapitaal , ,20 Overdracht Resultaat , ,64 Totaal eigen kapitaal (= Bedrag dat de nettoactiva vertegenwoordigt) , ,56 Financiële instrumenten , ,84 Overdrachttransacties op financiële instrumenten Tijdelijke transacties op effecten Schulden die wederingekochte effecten vertegenwoordigen Schulden die geleende effecten vertegenwoordigen Andere tijdelijke transacties Financiële termijninstrumenten , ,84 Transacties op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt , ,84 Andere transacties ,33 Schulden , ,94 Valutatransacties op termijn Andere , ,94 Financiële rekeningen , ,04 Lopende bancaire kredietverleningen , ,04 Leningen Totale passiva , ,38

13 BUITEN BALANS VAN CARMIGNAC PROFIL REACTIF /12/ /12/2008 INDEKKINGSVERRICHTINGEN Verbintenissen op gereglementeerde of gelijkgestelde markten Onderhandse verbintenissen (OTC) Futurescontracten HUI-ML2-B ,09 Andere verbintenissen ANDERE TRANSACTIES Verbintenissen op gereglementeerde of gelijkgestelde markten Futurescontracten CME S&P500 MINI ,18 CME MINI NASDA ,41 EUREX EUROSTX ,00 CME MINI NASDA ,56 EUREX EUROSTX ,00 Onderhandse verbintenissen (OTC) Andere verbintenissen

14 RESULTATENREKENING VAN CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 VAN CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 31/12/ /12/2008 Opbrengsten uit financiële transacties Opbrengsten uit deposito's en financiële rekeningen 468,65 Opbrengsten uit aandelen en gelijkgestelde waarden Opbrengsten uit obligaties en gelijkgestelde waarden Opbrengsten uit schuldbewijzen Opbrengsten uit tijdelijke aankopen en overdrachten van effecten Opbrengsten uit financiële termijninstrumenten Andere financiële opbrengsten Totaal (1) 468,65 Onkosten gekoppeld aan financiële transacties Onkosten gekoppeld aan tijdelijke aankopen en overdrachten van effecten Onkosten gekoppeld aan financiële termijninstrumenten Onkosten gekoppeld aan schulden 476,06 Andere financiële lasten Totaal (2) 476,06 Resultaat op financiële transacties (1-2) -7,41 Overige opbrengsten (3) Beheerkosten en dotaties aan afschrijvingen (4) , ,74 Nettoresultaat van het boekjaar ( ) , ,74 Regularisatie van de inkomsten van het boekjaar (5) , ,10 Gestorte voorschotten voor het boekjaar (6) Resultaat ( of - 5-6) , ,64

15 BIJLAGE OVER DE BOEKHOUDING VAN CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 Boekhoudkundige regels en methoden De jaarrekening wordt opgesteld conform het reglement van het regelgevend comité voor financiële verslaglegging, nr , zoals gewijzigd, betreffende het boekhoudplan van ICBE s. De algemene boekhoudprincipes zijn van toepassing: - waarheidsgetrouw beeld, vergelijkbaarheid, bedrijfscontinuïteit, - regelmaat, eerlijkheid, - voorzichtigheid, - bestendigheid van de methoden tussen boekjaren. De boekhoudmethode voor de vastrentende producten is de boeking met geïnde rente. De aankopen en verkopen van effecten worden exclusief kosten geboekt. De referentievaluta voor de boekhouding van de portefeuille is de euro. Een boekjaar duurt 12 maanden. A- Regels voor de waardering van de activa: De financiële instrumenten worden in de boekhouding geregistreerd volgens de historischekostprijsbenadering en op de balans geboekt tegen hun actuele waarde, die bepaald wordt aan de hand van de laatst gekende marktwaarde of, bij gebrek aan een markt, met behulp van externe middelen of via financiële modellen. Het verschil tussen de bij de berekening van de netto-inventariswaarde gebruikte actuele waarde en de historische kostprijs van de effecten bij aankoop wordt geregistreerd in de rekeningen ramingsverschillen. De waarden in andere valuta s dan die van de portefeuille worden gewaardeerd volgens het hieronder beschreven principe en daarna omgezet in de valuta van de portefeuille tegen de valutakoers op de waarderingsdag. 1. Deposito's: Deposito s met een resterende looptijd van 3 maanden of minder worden lineair gewaardeerd. 2. Aandelen, obligaties en andere effecten die op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt verhandeld worden: Voor de berekening van de netto-inventariswaarde worden aandelen en andere effecten die op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt verhandeld worden, gewaardeerd op basis van de laatste beurskoers van de dag. Obligaties en gelijkgestelde effecten worden gewaardeerd aan de slotkoersen die door verschillende financiële instellingen worden verstrekt. De opgelopen rente van obligaties en gelijkgestelde effecten wordt berekend tot op de waarderingsdag. De OAT s worden gewaardeerd op basis van de middenkoers van een koersenleverancier. 3. Aandelen, obligaties en andere effecten die niet op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt verhandeld worden: Effecten die niet op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt worden verhandeld, worden gewaardeerd onder de verantwoordelijkheid van de beheermaatschappij (GBF) of de raad van bestuur (sicav) met behulp van methoden op basis van de vermogenswaarde en het rendement en rekening houdend met de gehanteerde prijzen voor recente significante transacties.

16 4. Verhandelbare schuldbewijzen: Verhandelbare schuldbewijzen en gelijkgestelde waarden waarin geen significante transacties afgesloten worden, worden gewaardeerd via een actuariële methode op basis van de onderstaande referentierente, desgevallend verhoogd met een marge voor de specifieke kenmerken van de emittent. Verhandelbare schuldbewijzen met een looptijd van 1 jaar of minder: Interbancaire biedrente in euro (Euribor) Verhandelbare schuldbewijzen met een looptijd van meer dan 1 jaar: Rente op de Franse schatkistcertificaten met jaarlijkse genormaliseerde rente (BTAN) of rente op de Franse fungibele staatsobligaties (OAT) met een vergelijkbare looptijd voor langere looptijden Verhandelbare schuldbewijzen met een resterende looptijd van 3 maanden of minder kunnen lineair worden gewaardeerd. De schatkistcertificaten worden gewaardeerd aan de marktrente die dagelijks door de Banque de France bekendgemaakt wordt. 5. ICBE s: De deelnemingsrechten of aandelen van ICBE s worden gewaardeerd aan de laatst bekende nettoinventariswaarde. 6. Tijdelijke transacties op effecten: De in omgekeerde repotransacties ontvangen effecten worden in de activa opgenomen in de rubriek Vorderingen met betrekking tot effecten in omgekeerde repotransacties voor het in het contract bepaalde bedrag, vermeerderd met de te ontvangen opgelopen rente. De in repotransacties overgedragen effecten worden in de koopportefeuille opgenomen tegen hun actuele waarde. De schuldvordering met betrekking tot de in repotransacties overgedragen effecten wordt in de verkoopportefeuille opgenomen voor het in het contract bepaalde bedrag, vermeerderd met de te betalen opgelopen rente. Uitgeleende effecten worden aan hun actuele waarde gewaardeerd en in de activa opgenomen in de rubriek Vorderingen met betrekking tot uitgeleende effecten tegen hun actuele waarde, vermeerderd met de te ontvangen opgelopen rente. Geleende effecten worden in de activa opgenomen in de rubriek Geleende effecten voor het in het contract bepaalde bedrag en de passiva in de rubriek Vorderingen met betrekking tot geleende effecten voor het in het contract bepaalde bedrag, vermeerderd met de te betalen opgelopen rente. 7. Financiële termijninstrumenten: 7.1 Financiële termijninstrumenten die op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt verhandeld worden: Financiële termijninstrumenten die op een gereglementeerde markt verhandeld worden, worden aan de dagkoers gewaardeerd. 7.2 Financiële termijninstrumenten die niet op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt verhandeld worden: Swaps: Rente- en/of valutaswaps worden gewaardeerd tegen hun marktwaarde, op basis van de berekening van de actuariële waarde van de toekomstige kapitaalstromen tegen de rentevoet en/of wisselkoers in de markt. Die waarde wordt bijgesteld voor het emittentenrisico.

17 Indexswaps worden gewaardeerd volgens een actuariële methode op basis van een door de tegenpartij verstrekte referentierente. De overige swaps worden gewaardeerd tegen hun marktwaarde of tegen een waarde die geschat wordt volgens procedures die door de beheermaatschappij (GBF) of de raad van bestuur (sicav) bepaald worden Buitenbalansverbintenissen: Vaste termijncontracten worden tegen hun marktwaarde in de buitenbalansverbintenissen opgenomen tegen de in de portefeuille gehanteerde koers. Voorwaardelijke termijncontracten worden gewaardeerd tegen het equivalent in de onderliggende waarde. De verbintenissen in verband met swaps worden tegen hun nominale waarde opgenomen of, bij gebrek daaraan, voor een equivalent bedrag. B- Beheerskosten: De beheerskosten worden bij elke waardering berekend op basis van de nettoactiva van de vorige netto-inventariswaarde. Die kosten worden in de winst- en verliesrekening van de ICBE geboekt. De beheerskosten worden integraal betaald aan de beheermaatschappij, die de operationele kosten van de ICBE s ten laste neemt. De transactiekosten zijn niet in de beheerskosten inbegrepen. Het tarief, op het bedrag van de bij de vorige netto-inventariswaarde berekende nettoactiva, is 1% allin. Bij elke inventariswaarde wordt rekening gehouden met te ontvangen retourprovisies op beheerskosten. Het bedrag van de provisie is het gedeelte van de verworven retourprovisie in verhouding tot de betreffende periode. De variabele beheerskosten worden als volgt berekend: Zodra het rendement sinds het begin van het boekjaar positief is en meer bedraagt dan 10% op jaarbasis, zal een dagelijkse provisie van 10% van deze meerprestatie worden opgebouwd. In geval van daling ten opzichte van deze meerprestatie wordt een dagelijkse terugname van de provisie uitgevoerd van 10% van die verminderde prestatie op de provisies die aangelegd zijn sinds het begin van het jaar. Deze provisie wordt jaarlijks door de beheermaatschappij geïnd op de laatste netto-inventariswaarde van de maand december. C- Bestemming van het resultaat: Het nettoresultaat van het boekjaar is gelijk aan het bedrag van de rente, onbetaalde bedragen, dividenden, premies en loten, vermeerderd met alle op dat moment beschikbare bedragen. De beheerskosten en de kosten voor financiële verrichtingen worden van die bedragen afgetrokken. De latente of gerealiseerde meer- of minderwaarden en de inschrijvings- en terugkoopprovisies worden niet in het resultaat opgenomen. Het voor uitkering beschikbare bedrag is gelijk aan het nettoresultaat van het boekjaar, met toevoeging van de overdracht en vermeerderd of verminderd met het saldo van de overlopende rekeningen van de inkomsten van het afgesloten boekjaar. De ICBE zal de uitkeerbare bedragen volledig kapitaliseren in overeenstemming met de bepalingen in de bijsluiter of in het volledige prospectus.

18 ONTWIKKELING VAN DE NETTOACTIVA VAN CARMIGNAC PROFIL REACTIF /12/ /12/2008 Nettoactiva bij het begin van het boekjaar , ,92 Inschrijvingen (met inbegrip van de inschrijvingsprovisies verworven voor de ICBE) , ,88 Terugkopen (na aftrek van de terugkoopprovisies verworven voor de ICBE) , ,80 Gerealiseerde meerwaarden op deposito's en financiële instrumenten , ,76 Gerealiseerde minderwaarden op deposito's en financiële instrumenten , ,41 Gerealiseerde meerwaarden op financiële termijninstrumenten , ,13 Gerealiseerde minderwaarden op financiële termijninstrumenten , ,70 Transactiekosten , ,90 Wisselkoersverschillen , ,37 Variatie van het ramingsverschil op deposito's en de financiële instrumenten , ,11 Ramingsverschil boekjaar N , ,00 Ramingsverschil boekjaar N , ,11 Variaties van het ramingsverschil op financiële termijninstrumenten , ,16 Ramingsverschil boekjaar N , ,16 Ramingsverschil boekjaar N ,16 Uitkering van het vorige boekjaar Nettoresultaat van het boekjaar vóór overlopende rekening , ,74 Gestorte voorschotten tijdens het boekjaar Andere elementen Nettoactiva op het einde van het boekjaar , ,56

19 UITSPLITSING VOLGENS JURIDISCHE OF ECONOMISCHE AARD VAN DE FINANCIËLE INSTRUMENTEN VAN CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 ACTIVA Bedrag % Obligaties en gelijkgestelde waarden TOTAAL Obligaties en gelijkgestelde waarden Schuldbewijzen TOTAAL schuldbewijzen PASSIVA Overdrachttransacties op financiële instrumenten TOTAAL overdrachttransacties op financiële instrumenten BUITENBALANSPOSTEN INDEKKINGSVERRICHTINGEN INDEX ,09 1,32 TOTAAL INDEKKINGSVERRICHTINGEN ,09 1,32 ANDERE TRANSACTIES INDEX ,59 7,86 TOTAAL ANDERE TRANSACTIES ,59 7,86

20 UITSPLITSING VOLGENS AARD VAN DE RENTE VAN DE ACTIVA, PASSIVA EN BUITENBALANSPOSTEN VAN CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 Vaste rente % Variabele rente % Herzienbare rente % Andere % Activa Deposito's Obligaties en gelijkgestelde waarden Schuldbewijzen Tijdelijke transacties op effecten Financiële rekeningen ,58 1,89 Passiva Tijdelijke transacties op effecten Financiële rekeningen ,83 0,33 Buitenbalans Indekkingsverrichtingen Andere transacties

21 UITSPLITSING VOLGENS RESTERENDE LOOPTIJD VAN DE ACTIVA, PASSIVA EN BUITENBALANSPOSTEN VAN CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 < 3 maanden Activa Deposito's Obligaties en gelijkgestelde waarden Schuldbewijzen Tijdelijke transacties op effecten Financiële rekeningen ,58 1,89 Passiva Tijdelijke transacties op effecten Financiële rekeningen ,83 0,33 Buitenbalans Indekkingsverrichtingen Andere transacties % ]3 maanden - 1 jaar] % ]1-3 jaar] % ]3-5 jaar] % > 5 jaar % Voor de termijnposities op de rentemarkt wordt de vervaldatum van de onderliggende waarde in aanmerking genomen.

22 UITSPLITSING VOLGENS UITDRUKKINGS- OF EVALUATIEVALUTA VAN DE ACTIVA, PASSIVA EN BUITENBALANSPOSTEN VAN CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 USD HKD GBP Andere valuta s Bedrag % Bedrag % Bedrag % Bedrag % Activa Deposito's Aandelen en gelijkgestelde waarden Obligaties en gelijkgestelde waarden Schuldbewijzen Deelbewijzen van icb s Tijdelijke transacties op effecten Vorderingen ,01 0,49 Financiële rekeningen ,16 0,03 Passiva Overdrachttransacties op financiële instrumenten Tijdelijke transacties op effecten Schulden Financiële rekeningen ,14 0, ,69 0,01 Buitenbalans Indekkingsverrichtingen ,09 0,01 Andere transacties ,59 4,45

23 VORDERINGEN EN SCHULDEN: UITSPLITSING VOLGENS AARD VAN CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 Aard van debet/krediet 31/12/2009 Vorderingen Deposito ,01 Vorderingen Uitgestelde betalingen ,24 Totaal vorderingen ,25 Schulden Beheerkosten ,23 Schulden Uitgestelde betalingen ,29 Totaal schulden ,52

24 AANTAL UITGEGEVEN OF TERUGGEKOCHTE EFFECTEN VAN CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 C Inschrijvingen op deelnemingsrechten of aandelen tijdens het boekjaar Terugkopen van deelnemingsrechten of aandelen tijdens het boekjaar Aantal deelnemingsrechten of aandelen in omloop aan het einde van het boekjaar In deelnemingsrechten Bedrag , , , , ,551

25 INSCHRIJVINGS- EN/OF TERUGKOOPPROVISIES VAN CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 C Bedrag van de verworven inschrijvings- en/of terugkoopprovisies Bedrag van de verworven inschrijvingsprovisies Bedrag van de verworven terugkoopprovisies Bedrag

26 BEHEERKOSTEN VAN CARMIGNAC PROFIL REACTIF /12/2009 C Percentage vaste beheerkosten 1,00 Vaste beheerkosten ,35 Variabele beheerkosten ,27 Retrocessies van de beheerkosten

27 ONTVANGEN EN GEGEVEN VERBINTENISSEN VAN CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 Waarborgen ontvangen door de ICBE: Geen. Andere ontvangen en/of gegeven verbintenissen Geen.

28 BEURSWAARDE VAN DE EFFECTEN IN OPGENOMEN EFFECTENLENINGEN VAN CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 Voor terugkoop geleverde effecten Geleende effecten 31/12/2009

29 BEURSWAARDE VAN DE IN WAARBORG GEGEVEN EFFECTEN VAN CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 In waarborg gegeven financiële instrumenten die in de oorspronkelijke post zijn behouden In waarborg gegeven financiële instrumenten die niet in de balans zijn ingeschreven 31/12/2009

30 FINANCIËLE INSTRUMENTEN VAN DE GROEP IN DE PORTEFEUILLE VAN CARMIGNAC PROFIL REACTIF /12/2009 Aandelen Obligaties Verhandelbare schuldbewijzen ICBE ,39 Financiële termijninstrumenten Totaal van de effecten van de groep ,39

31 BESTEMMING VAN HET RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR VAN CARMIGNAC PROFIL REACTIF /12/ /12/2008 Nog te bestemmen sommen Overdracht Resultaat , ,64 Totaal , ,64 C 31/12/ /12/2008 Bestemming Uitkering Overdracht van het boekjaar Kapitalisatie , ,64 Totaal , ,64 Informatie betreffende de aandelen of deelnemingsrechten die recht geven op dividenduitkering Aantal aandelen of deelnemingsrechten Uitkering per eenheid Belastingkredieten

32 RESULTATEN EN ANDERE KENMERKEN IN DE LAATSTE 5 BOEKJAREN VAN CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 Datum Nettoactiva Aantal effecten Deelnemingsrecht Nettoinventariswaarde per eenheid Uitkering per eenheid Belastingkredieten per eenheid Totale coupon van het boekjaar Kapitalisatie 29/12/2005C Kapitalisatie , , ,66-5,38 29/12/2006C Kapitalisatie , , ,05-2,18 31/12/2007C Kapitalisatie , , ,09-1,90 31/12/2008C Kapitalisatie , , ,32-1,53 31/12/2009 C Kapitalisatie , , ,31-4,17

33 INVENTARIS VAN CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 OP Omschrijving van de waarden Valuta Aantal of nominale waarde Beurswaarde % Nettoactiva III ICBE s Algemene Franse icbe s FRANKRIJK CARMIGNAC INVEST LATIT FCP 3DEC EUR ,00 9,44 CARMIGNAC INVESTISSEMENT FCP PART A 3DEC EUR ,98 7,63 CARMIGNAC INNOVATION EUR ,64 6,76 CARMIGNAC EURO ENTREPRENEURS 3DEC EUR ,74 11,91 CARMIGNAC SECURITE 3DEC EUR ,60 0,11 CARMIGNAC EURO INVESTISSEMENT 3DEC CAPIT EUR ,82 6,61 CARMIGNAC GESTION CARMIGNAC EMERGENTS FCP 3DEC EUR ,22 19,01 TOTAAL FRANKRIJK ,00 61,47 TOTAAL algemene Franse icbe s ,00 61,47 Europese geharmoniseerde icbe s en gelijkgestelde waarden LUXEMBURG CARMIGNAC PF GRANDE EUROPE 2 DEC EUR ,13 6,42 CARMIGNAC COMMODITIES CA.2DEC EUR ,75 13,40 CARMIGNAC PTF GL BD (EUR) C 3DEC EUR ,00 5,20 CARMIGNAC PTF EME DISCO C 3DEC EUR ,20 9,65 CARMIGNAC ALT MARKET NEUTRAL C EUR 8.022, ,31 3,77 TOTAAL LUXEMBURG ,39 38,44 TOTAAL Europese geharmoniseerde icbe s en gelijkgestelde waarden ,39 38,44 TOTAAL III - ICBE s ,39 99,91 VI VERBINTENISSEN OP TERMIJNMARKTEN Onderhandse verbintenissen (OTC) HUI-ML2-B 0110 USD -3, ,33-0,12 TOTAAL Onderhandse verplichtingen ,33-0,12 Vaste verbintenissen op termijn Vaste verbintenissen op termijn op een gereglementeerde markt Overige landen CME S&P500 MINI 0310 USD ,72-0,01 CME MINI NASDA USD ,52-0,02 EUREX EUROSTX 0310 EUR ,00 0,09 TOTAAL andere landen ,76 0,06 TOTAAL Vaste verbintenissen op termijn op een gereglementeerde markt ,76 0,06 TOTAAL Vaste verbintenissen op termijn ,76 0,06 TOTAAL VI - VERBINTENISSEN OP TERMIJNMARKTEN ,57-0,06 VIII - KASPOSITIE Schulden en vorderingen Margin calls FRANKRIJK Margin calls C.A.I. EUR ,00-0,09 Margin calls C.A.I. USD , ,23 0,03 TOTAAL FRANKRIJK ,77-0,06 TOTAAL Margin calls ,77-0,06 TOTAAL Schulden en vorderingen ,77-0,06 TOTAAL VIII - KASPOSITIE ,77-0,06 DEBITEUREN EN ANDERE VORDERINGEN ,25 0,89 CREDITEUREN EN ANDERE SCHULDEN ,52-2,23

34 BANKEN, FINANCIËLE ORGANISMEN EN INSTELLINGEN ,75 1,55 NETTOACTIVA ,53 100,00 Deelnemingsrechten C , ,31

JAARVERSLAG 2009 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

JAARVERSLAG 2009 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE JAARVERSLAG 2009 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE (Verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2009) 24, place Vendôme 75001 Paris

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

JAARVERSLAG 2008 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 JAARVERSLAG 2008 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 (Verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2008) 24, place Vendôme 75001 Parijs

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Parijs -

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Parijs -

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris

Nadere informatie

CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 GBF conform de Europese normen CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Volledig prospectus CARMIGNAC PROFIL REACTIF

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT

JAARVERSLAG 2012 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT JAARVERSLAG 2012 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT (Verrichtingen van het per 31 december 2012 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris Tel.

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC SECURITE

JAARVERSLAG 2012 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC SECURITE JAARVERSLAG 2012 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC SECURITE (Verrichtingen van het per 31 december 2012 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris Tel. : 01 42

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible)

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders)

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EMERGENTS

JAARVERSLAG 2014 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EMERGENTS JAARVERSLAG 2014 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EMERGENTS (Verrichtingen van het per 31 december 2014 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris - Tel.: 01

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht (EdR India) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Allianz Invest V873 NL Ed. 09/12 2

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Allianz Invest V873 NL Ed. 09/12 2 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN DE INTERNE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1. AI Europe... 3 2. AI Court Terme... 3 3. AI Patrimoine... 4 4. AI Emergents... 5 HOOFDSTUK II - GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC COURT TERME

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC COURT TERME HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC COURT TERME (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris - Tel.: 01

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE

JAARVERSLAG 2013 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE JAARVERSLAG 2013 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE (Verrichtingen van het per 31 december 2013 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris Tel.: 01

Nadere informatie

CARMIGNAC EMERGENTS ICBE

CARMIGNAC EMERGENTS ICBE Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG ICBE naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming Rechtsvorm en lidstaat

Nadere informatie

CARMIGNAC EURO-INVESTISSEMENT

CARMIGNAC EURO-INVESTISSEMENT GBF conform de Europese normen CARMIGNAC EURO-INVESTISSEMENT Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht (fonds commun de placement) Vereevoudigd prospectus CARMIGNAC EURO-INVESTISSEMENT

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

DORVAL MANAGEURS EUROPE

DORVAL MANAGEURS EUROPE DORVAL MANAGEURS EUROPE PROSPECTUS GBF conform de Europese normen Pagina 1 DORVAL MANAGEURS EUROPE I. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de icbe Naam: Dorval Manageurs Europe Rechtsvorm en lidstaat waar de icbe

Nadere informatie

Primavera Force Talents 1

Primavera Force Talents 1 Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE

JAARVERSLAG 2013 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE JAARVERSLAG 2013 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE (Verrichtingen van het per 31 december 2013 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris Tel.: 01

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield)

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017.

HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017. Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017... 3 HOOFDSTUK II ANDERE BEPALINGEN VOOR HET INTERNE BELEGGINGSFONDS... 6 1. Beheer van het fonds... 6

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE

JAARVERSLAG 2008 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE JAARVERSLAG 2008 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE (Verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2008) 24, place Vendôme 75001 Parijs Tel.: 01

Nadere informatie

Jaarverslag Millesimo Carmignac

Jaarverslag Millesimo Carmignac Millesimo Carmignac - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 Millesimo Carmignac Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Carmignac... 2 3. Samenstelling van Millesimo

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC SECURITE

JAARVERSLAG 2014 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC SECURITE JAARVERSLAG 2014 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC SECURITE (Verrichtingen van het per 31 december 2014 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris - Tel.: 01

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Beheersreglement (ref. : RG PFL + / N / 09-2010) V834NL 2

INHOUDSTAFEL. Beheersreglement (ref. : RG PFL + / N / 09-2010) V834NL 2 - V834NL INHOUDSTAFEL 1. BESCHRIJVING VAN DE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1.1 Capital Secure... 3 1.2 Capital Balanced... 3 1.3 Capital Dynamic... 3 1.4 Capital Growth... 4 1.5 Capital Focus... 4 2. GEMEENSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

AXA Life Protected Millesimo RS

AXA Life Protected Millesimo RS AXA Life Protected Millesimo RS - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 AXA Life Protected Millesimo RS Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo RS 1... 2

Nadere informatie

CARMIGNAC PROFIL RÉACTIF 50

CARMIGNAC PROFIL RÉACTIF 50 Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC PROFIL RÉACTIF 50 ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF)

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS

CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF)

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

aandelen aandelen aandelen aandelen

aandelen aandelen aandelen aandelen ICBE conform de Europese normen SPDR MSCI Europe Consumer Staples SM ETF VEREENVOUDIGD PROSPECTUS 17 juni 2010 STS (Code Euronext) ISIN-code: FR0000001745 Classificatie: Internationale DEEL A - STATUTAIRE

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE

JAARVERSLAG 2014 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE JAARVERSLAG 2014 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE (Verrichtingen van het per 31 december 2014 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris - Tel.: 01

Nadere informatie

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Alternatief beleggingsfonds naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. GEDETAILLEERDE KENMERKEN VORM VAN DE ICB Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Rechtsvorm

Nadere informatie

CARMIGNAC INVESTISSEMENT

CARMIGNAC INVESTISSEMENT Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC INVESTISSEMENT ICBE naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 26 februari

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

CARMIGNAC PATRIMOINE

CARMIGNAC PATRIMOINE GBF conform de Europese normen CARMIGNAC PATRIMOINE Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Prospectus December 2011 1 Categorieen van deelnemingsrechten

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD CHINA (EdR China) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD CHINA (EdR China) ICBE naar Frans recht (EdR China) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is

Nadere informatie

CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE

CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk

Nadere informatie

SAINT-HONORE EUROPE SYNERGIE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE EUROPE SYNERGIE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAINT-HONORE EUROPE SYNERGIE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EmA 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR

Nadere informatie

Woordenlijst Active Return: Verschil tussen het rendement van het fonds en van de referte-index. Alpha: Indicator die de bijdrage van de beheerder tegenover de referte-index aangeeft, rekening houdend

Nadere informatie

DEXIA LONG SHORT CREDIT

DEXIA LONG SHORT CREDIT DEXIA LONG SHORT CREDIT PERIODIEK INFORMATIEDOCUMENT OVER HET HALFJAAR per 28 juni 2012 Gemeenschappelijk Beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht Beheersmaatschappij: DEXIA ASSET MANAGEMENT - 40 rue Washington

Nadere informatie

REGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS DEEL I ACTIVA EN DEELBEWIJZEN

REGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS DEEL I ACTIVA EN DEELBEWIJZEN REGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS DEEL I ACTIVA EN DEELBEWIJZEN ARTIKEL 1 DEELBEWIJZEN IN MEDE-EIGENDOM De rechten van de mede-eigenaars worden uitgedrukt in deelbewijzen, waarbij elk

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD SELECTIVE JAPAN (EdR Selective Japan)

EDMOND DE ROTHSCHILD SELECTIVE JAPAN (EdR Selective Japan) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Securex Life Select One. Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015

Securex Life Select One. Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015 Securex Life Select One Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015 Verzekeringsprod uct Samenstelling van het fonds Nettoinventariswaarde van het fonds Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan

Nadere informatie

SAINT-HONORE CHINE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE CHINE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAINTHONORE CHINE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 8 februari 2010 SAINTHONORE CHINE ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017

HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017... 3 HOOFDSTUK II - ANDERE BEPALINGEN VOOR HET INTERNE GELEGGINGSFONDSEN 6 2. Regels voor de evaluatie

Nadere informatie

Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille!

Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille! Flexibele fondsen Inhoud Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille! De voordelen van flexibele fondsen 4 Gediversifieerde gemengde fondsen 4 Een zeer flexibel actief beheer 4 Expertise en onafhankelijkheid

Nadere informatie

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

aandelen aandelen aandelen aandelen

aandelen aandelen aandelen aandelen SPDR AEX Index ETF VEREENVOUDIGD PROSPECTUS 17 juni 2010 DEEL A - STATUTAIRE BEPALINGEN ICBE conform de Europese normen AEXT (Code Euronext) ISIN-code: FR000001893 Classificatie: Aandelen uit de landen

Nadere informatie

CARMIGNAC SÉCURITÉ Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Prospectus

CARMIGNAC SÉCURITÉ Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Prospectus GBF conform de Europese normen CARMIGNAC SÉCURITÉ Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Prospectus Januari 2013 Vrije vertaling 1. ALGEMENE KENMERKEN

Nadere informatie

Millesimo Tocqueville Dividend 1

Millesimo Tocqueville Dividend 1 Millesimo Tocqueville Dividend 1 - Halfjaarverslag 30.06.2011-1 / 5 Halfjaarverslag 30.06.2011 Millesimo Tocqueville Dividend 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Tocqueville

Nadere informatie

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitalisatie is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

CARMIGNAC PATRIMOINE

CARMIGNAC PATRIMOINE Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC PATRIMOINE ICBE naar Frans recht Prospectus juli 2014 1 1. ALGEMENE KENMERKEN VORM VAN DE ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

DORVAL CONVICTIONS. PROSPECTUS GBF conform de Europese normen

DORVAL CONVICTIONS. PROSPECTUS GBF conform de Europese normen DORVAL CONVICTIONS PROSPECTUS GBF conform de Europese normen Pagina 1 DORVAL CONVICTIONS Vorm van de icbe: Naam Rechtsvorm Oprichtingsdatum I. ALGEMENE KENMERKEN DORVAL CONVICTIONS Gemeenschappelijk beleggingsfonds

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Allianz Invest V908 NL Ed. 06/15 2

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Allianz Invest V908 NL Ed. 06/15 2 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN DE INTERNE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1. AI Europe... 3 2. AI Court Terme... 3 3. AI Patrimoine... 4 4. AI Emergents... 5 5. AI Strategy Neutral... 6 6. AI Strategy

Nadere informatie

CARMIGNAC PATRIMOINE

CARMIGNAC PATRIMOINE Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC PATRIMOINE ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 1. ALGEMENE KENMERKEN VORM VAN DE ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

CARMIGNAC SÉCURITÉ ICBE

CARMIGNAC SÉCURITÉ ICBE Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC SÉCURITÉ ICBE naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali Carmignac Portfolio Investissement Latitude

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali Carmignac Portfolio Investissement Latitude Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali Carmignac Portfolio Investissement Latitude BELEGGINGSPOLITIEK VAN HET FONDS Het interne fonds Generali Carmignac Portfolio Investissement Latitude (het

Nadere informatie

CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS

CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS CARMIGNAC PORTFOLIO Société d Investissement à Capital Variable BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS 16 november 2015 Geachte aandeelhouder, De leden van de raad van bestuur (de "raad") van CARMIGNAC PORTFOLIO,

Nadere informatie

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van dynamic... 2 3. Samenstelling van AXA Life Opportunity Selection 2 dynamic in bedragen en

Nadere informatie

WOORDENLIJST A Active Return: Verschil tussen het rendement van het fonds en van de referte-index. Alpha: Indicator die de bijdrage van de beheerder tegenover de referte-index aangeeft, rekening houdend

Nadere informatie

CARMIGNAC SECURITE. Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht (fonds commun de placement) Vereenvoudigd prospectus

CARMIGNAC SECURITE. Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht (fonds commun de placement) Vereenvoudigd prospectus GBF conform de Europese normen CARMIGNAC SECURITE Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht (fonds commun de placement) Vereenvoudigd prospectus GBF CONFORM DE EUROPESE NORMEN CARMIGNAC

Nadere informatie

JAARVERSLAG VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75

JAARVERSLAG VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 JAARVERSLAG VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 (Verrichtingen van het per 31 december 2015 afgesloten boekjaar) CABINET VIZZAVONA 64, boulevard Maurice

Nadere informatie

Primavera Optimal Active 1

Primavera Optimal Active 1 Primavera Optimal Active 1 - Jaarverslag 31.12.2012-1 / 6 Jaarverslag 31.12.2012 Primavera Optimal Active 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van de Primaver Optimal Active 1...2 3.

Nadere informatie

Millesimo Tocqueville Dividend 1

Millesimo Tocqueville Dividend 1 - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van in bedragen en in percentages op 31 december 2014... 3 4. Beheerders...

Nadere informatie

CARMIGNAC COURT TERME. PROSPECTUS November 2015. Vrije vertaling. ICBE naar Frans recht. 1 Vrije vertaling

CARMIGNAC COURT TERME. PROSPECTUS November 2015. Vrije vertaling. ICBE naar Frans recht. 1 Vrije vertaling CARMIGNAC COURT TERME ICBE naar Frans recht PROSPECTUS November 2015 1 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming CARMIGNAC COURT TERME Rechtsvorm en lidstaat

Nadere informatie

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE DELTA LLOYD INDEXFONDS STAATSOBLIGATIES VERKORT PROSPECTUS IN EURO LUIDENDE OBLIGATIES EN SCHULDINSTRUMENTEN ICBE IN OVEREENSTEMMING MET DE EU- NORMEN KORTE PRESENTATIE WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Nadere informatie

Millesimo Richelieu 1

Millesimo Richelieu 1 - jaarverslag 31.12.2016-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2016 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van in bedragen en in percentages op 31 december 2016.... 3 4. Beheerders...

Nadere informatie

CARMIGNAC COURT TERME

CARMIGNAC COURT TERME Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC COURT TERME ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 1 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 Generali Belgium HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 US Equities generali.com INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Beleggingsbeleid... 4 2.1 Globale aanpak 4 2.2 De activa 4 3 Evolutie van de portefeuille... 5 3.1 Waardering

Nadere informatie

Fondsen van De Goudse

Fondsen van De Goudse Fondsen van De Goudse Informatie voor de klant In deze brochure vindt u de verkorte jaarverslagen van de beleggingsfondsen binnen Aktief Sparen en het Flexx Vermogensplan. Als u het volledige jaarverslag

Nadere informatie

Millesimo Click 1. Halfjaarverslag Inhoudsopgave

Millesimo Click 1. Halfjaarverslag Inhoudsopgave Millesimo Click 1 - Halfjaarverslag 30.06.2011-1 / 6 Halfjaarverslag 30.06.2011 Millesimo Click 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Click 1...2 3. Samenstelling van Millesimo

Nadere informatie

SAINT-HONORE VIE ET SANTE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN

SAINT-HONORE VIE ET SANTE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN SAINTHONORE VIE ET SANTE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Multi-Invest V932 NL Ed. 12/14 2

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Multi-Invest V932 NL Ed. 12/14 2 - V834NL Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN DE INTERNE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1. Multi-Invest Balanced... 3 2. Multi-Invest Dynamic... 5 Oprichtingsdatum... 5 HOOFDSTUK II - GEMEENSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

TwinStar Beheersreglement van de beleggingsfondsen

TwinStar Beheersreglement van de beleggingsfondsen OMSCHRIJVING De interne beleggingsfondsen van TwinStar (zie bijlage 1) worden door AXA Belgium, hierna de verzekeringsmaatschappij genoemd, beheerd in het uitsluitend belang van de intekenaars en van de

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Werkprogramma statistieken (ISA 800)

Werkprogramma statistieken (ISA 800) Bijlage 2 Circulaire _2011_06-2 dd. 14 februari 2011 Werkprogramma statistieken (ISA 800) Toepassingsveld: Openbare instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement van het beleggingsfonds Allianz Rendement 2021 V937 NL 09/2015 2

Inhoudstafel. Beheersreglement van het beleggingsfonds Allianz Rendement 2021 V937 NL 09/2015 2 Inhoudstafel 1. Intekenperiode... 3 2. Premie... 3 3. Betaaldatum... 3 4. Investeringdatum... 3 5. Investeringsperiode... 3 6. Beschrijving van het interne beleggingsfonds... 3 Oprichtingsdatum van het

Nadere informatie