JAARVERSLAG 2008 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2008 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2008 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 (Verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2008) 24, place Vendôme Parijs Tel.: Fax: Société anonyme. Onderneming voor portefeuillebeheer (erkenning nr. GP 9708 van 13/03/97), met een kapitaal van euro, H.R. Parijs B

2 CABINET VIZZAVONA PATRICE VIZZAVONA Accountant - Bedrijfsrevisor - Docent aan de faculteit van Parijs 64, Boulevard Maurice Barrès Neuilly sur Seine Tel Fax GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 Verslag van de wettelijke accountant betreffende het boekjaar dat werd afgesloten op 31 december 2008

3 Dames en heren, In uitvoering van de opdracht die ons werd toevertrouwd door de Raad van Bestuur van de beheersmaatschappij, stellen we u hierbij ons verslag voor over het boekjaar dat werd afgesloten op 31 december 2008, met betrekking tot: - de controle van de jaarrekeningen van het gemeenschappelijke beleggingsfonds CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100, zoals ze bij dit verslag zijn gevoegd, - de verantwoording van onze bevindingen, - de specifieke controles en informatie die zijn voorzien door de wet. De jaarrekeningen werden uitgegeven door de Raad van Bestuur van de beheersmaatschappij. Het is onze taak op basis van onze audit een oordeel te geven over deze rekeningen. I - OORDEEL OVER DE JAARREKENINGEN Wij hebben onze audit uitgevoerd in overeenstemming met de in Frankrijk geldende beroepsnormen; deze normen vereisen dat onze controles zorgvuldig worden uitgevoerd zodat er met redelijke zekerheid kan worden gesteld dat de jaarrekeningen geen wezenlijke onregelmatigheden bevatten. Een audit bestaat uit het onderzoek, op basis van steekproeven, van de bewijsstukken die de gegevens in de jaarrekening rechtvaardigen. Aangezien het om een ICBE gaat, heeft de audit geen betrekking op de databanken verschaft door onafhankelijke derden voor het opstellen van de risicoblootstellingstabellen en de buitenbalansstaat in de jaarrekeningen. De audit omvat eveneens een beoordeling van de toegepaste principes voor financiële verslaggeving en van de relevante ramingen die weergegeven zijn in de afsluiting van de rekeningen, evenals een beoordeling van de algemene presentatie. We zijn van oordeel dat onze controles een redelijke basis vormen voor het hierna uitgedrukte oordeel. Naar onze mening zijn de jaarrekeningen regelmatig en oprecht opgesteld in overeenstemming met de Franse regels en grondslagen voor financiële verslaggeving, en geven zij een getrouw beeld van het resultaat van de verrichtingen van het afgelopen boekjaar en van de financiële situatie en het vermogen van de ICBE aan het einde van dit boekjaar.

4 II VERANTWOORDING VAN DE BEVINDINGEN In toepassing van de bepalingen van artikel L van de Handelswet betreffende de verantwoording van onze bevindingen, brengen we u de volgende elementen ter kennis: In het kader van onze evaluatie van de boekhoudkundige regels en principes van uw fonds hebben we de relevantie en de juiste toepassing van de evaluatiemethodes van het fonds gecontroleerd. Die evaluaties kaderen in onze controle van de jaarrekeningen in hun geheel, en hebben dus bijgedragen tot onze beoordeling, die in het eerste deel van dit verslag is geformuleerd. III - SPECIFIEKE CONTROLES EN INLICHTINGEN In overeenstemming met de in Frankrijk toepasselijke beroepsnormen zijn wij eveneens overgegaan tot de specifieke controles die door de wet worden voorgeschreven. Wij hebben geen opmerkingen met betrekking tot de oprechtheid en de overeenstemming met de jaarrekeningen van de informatie in het jaarverslag en in de documenten bestemd voor de houders van deelbewijzen over de financiële toestand en de jaarrekeningen. Neuilly sur Seine, 26 februari 2009 Cabinet VIZZAVONA Patrice VIZZAVONA Bedrijfsrevisor

5 JAARVERSLAG 2008 VAN CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 Kenmerken van de ICBE Classificatie Gediversifieerd. ICBE van ICBE's Hoger dan 50% van de nettoactiva. Bestemming van de resultaten Kapitalisatie-GBF. Boeking volgens de methode met geïnde coupons. Landen waar het fonds is toegelaten voor verkoop Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië, Nederland, België, Luxemburg en Zwitserland. Beheerdoelstelling Het fonds wordt discretionair beheerd met een actief beleid van activatoewijzing, en belegd in internationale waarden. Het beheer streeft naar een absoluut en positief rendement op jaarbasis, met een risicoprofiel dat vergelijkbaar is met dat van zijn referentie-index, de MSCI AC World Free-index, omgerekend in euro. Het doel op het vlak van volatiliteit is om onder de jaarlijkse volatiliteit van de referentie-index te blijven. Referentie-index De referentie-index is de MSCI AC World Free-index, omgerekend in euro. Deze samengestelde index vormt geen restrictieve afbakening van het beleggingsuniversum, maar geeft de belegger de mogelijkheid om zich een beeld te vormen van het rendement en het risicoprofiel dat hij kan verwachten als hij in het fonds belegt. Het marktrisico van het fonds is vergelijkbaar met dat van zijn prestatie-index. Beschrijving van de MSCI AC World Free-index: de referentie-index voor het aandelengedeelte is de Morgan Stanley Capital Investment All Countries World Free-index, omgerekend in euro. Hij wordt berekend in dollar en zonder herbelegde coupons door Morgan Stanley (Bloomberg-code: MXWD) en omgerekend in euro. Deze index groepeert ongeveer waarden die representatief zijn voor de internationale ondernemingswereld (gegevens op 30 september 2004). Beleggingsstrategie De beheerstrategie volgt een beleid van risicodiversificatie door middel van een spreiding van de beleggingen. Het fonds is een ICBE van ICBE's, voornamelijk belegd in ICBE's beheerd door CARMIGNAC GESTION. De gemiddelde belegging in deelbewijzen of aandelen van ICBE's en de verdeling tussen de verschillende activa zullen afhangen van de marktomstandigheden en de diversificatiemogelijkheden van de portefeuille en zullen op discretionaire wijze worden bepaald door de beheermaatschappij. Onder voorbehoud van de reglementaire beleggingsmaxima zal het beleggingsniveau in ICBE's tussen 50% en 100% van de nettoactiva bedragen. Het fonds zal regelmatig worden belegd in gespecialiseerde ICBE's op de groeimarkten.

6 Het fonds kan beleggen in externe ICBE's als de gewenste spreiding niet kan worden uitgevoerd via uitsluitend ICBE's beheerd door CARMIGNAC GESTION. De keuze van de aandelen wordt bepaald op basis van financiële studies, vergaderingen die worden georganiseerd door de ondernemingen, bezoeken aan diezelfde ondernemingen en het dagelijkse nieuws. De in aanmerking genomen criteria zijn in het bijzonder de waarde van de activa, het rendement, de groei en de kwaliteit van het management, naargelang de omstandigheden. Het fonds zal ter hoogte van maximum 100% van de nettoactiva worden blootgesteld aan aandelen en andere effecten die rechtstreeks of onrechtstreeks toegang geven of kunnen geven tot het kapitaal of stemrecht, toegelaten voor verhandeling op de markten van de eurozone en/of de internationale markten en met name in dit laatste geval voor een eventueel belangrijk gedeelte op de opkomende landen (zonder echter 25% van de netto-activa te overschrijden). Om de beheerder de mogelijkheid te bieden de portefeuille te diversifiëren, kunnen de activa van het fonds 0% tot 40% vastrentende obligaties, verhandelbaar schuldpapier, obligaties met variabele rente en op de inflatie uit de eurozone en/of de internationale inflatie geïndexeerde obligaties bevatten en met name in dit laatste geval voor een mogelijk groot deel op de opkomende landen (zonder echter meer te bedragen dan 25% van de nettoactiva). Het fonds zal wellicht tussen 50% en 100% van zijn nettoactiva beleggen in ICBE s beheerd door CARMIGNAC GESTION. De beheerder zal kunnen beleggen in financiële termijninstrumenten, vaste en voorwaardelijke, verhandeld op gereglementeerde of onderhandse markten van de eurozone en/of internationaal. De operaties op derivatenmarkten zijn gebonden aan de limiet van een maximumverbintenis van één keer de activa van het fonds. De beheerder zal kunnen beleggen in Europese en/of internationale converteerbare obligaties en in dit laatste geval met name in groeilanden zonder echter meer te bedragen dan 25% van de netto-activa. De beheerder zal nu en dan kunnen beleggen in effecten met geïntegreerde derivaten (warrants, credit link note, EMTN, geïndexeerde certificaten op de volatiliteit van de aandelenmarkten) die worden verhandeld op de gereglementeerde of onderhandse markten, in de eurozone en/of internationaal. In elk geval mag het bedrag van de beleggingen in effecten met geïntegreerde derivaten niet meer bedragen dan 10% van de nettoactiva. Het GBF zal gebruik kunnen maken van deposito's en leningen in contanten om de liquiditeiten van het fonds te optimaliseren. Het fonds zal nu en dan repotransacties kunnen uitvoeren om de inkomsten van de ICBE te optimaliseren. Risicoprofiel Het fonds zal worden belegd in ICBE's en financiële instrumenten die worden geselecteerd door de beheermaatschappij. Deze ICBE's en financiële instrumenten zullen de ontwikkelingen en wisselvalligheden van de markt ondergaan. Het risicoprofiel van het GBF is geschikt voor een beleggingshorizon van minstens 5 jaar. Net als voor elke financiële belegging moeten potentiële beleggers zich er bewust van zijn dat de waarde van de activa van het fonds onderhevig is aan schommelingen op de internationale aandelenen obligatiemarkten en dat die waarde sterk kan variëren. De houders van deelbewijzen wordt niet gegarandeerd dat ze hun belegde kapitaal zullen terugkrijgen. De hieronder vermelde risicofactoren zijn niet exhaustief. Elke belegger dient het risico te analyseren dat aan een dergelijke belegging verbonden is, en zijn eigen mening te vormen, onafhankelijk van CARMIGNAC GESTION, indien nodig door advies in te winnen bij alle ter zake gespecialiseerde adviseurs, met name om zich er van te verzekeren dat deze belegging goed afgestemd is op zijn financiële omstandigheden.

7 De discretionaire beheerstijl berust op het anticiperen van de ontwikkeling van de verschillende markten (aandelen, obligaties). Het risico bestaat dat de ICBE niet op elk ogenblik belegd is in de best presterende markten. Aandelenrisico: de blootstelling aan het aandelenrisico kan variëren van 0% tot 100% van de nettoactiva, waarvan een deel zal blootgesteld zijn aan de internationale en opkomende markten. Het fonds is blootgesteld aan de Europese en internationale aandelenmarkten, voornamelijk via beleggingen in ICBE's beheerd door CARMIGNAC GESTION en, in voorkomend geval, via rechtstreekse beleggingen in financiële instrumenten. Het fonds is blootgesteld aan het aandelenrisico doorheen alle geografische regio's (Europa, internationaal, opkomende landen), alle types beurskapitalisaties (grote, middelgrote en kleine) en aan het risico van converteerbare obligaties (gelijkgesteld aan aandelenrisico). We vestigen de aandacht van de Franse belegger op het feit dat de omstandigheden voor de werking en de controle van de groeimarkten kunnen verschillen van de normen op de grote internationale beurzen. Renterisico: het fonds is voor 0% tot 100% van de nettoactiva blootgesteld aan het renterisico van de markten van de eurozone en de internationale markten via beleggingen in ICBE's en/of rechtstreeks in financiële instrumenten. De beleggingen in vastrentende obligaties of andere vastrentende effecten kunnen negatieve resultaten laten optekenen ten gevolge van renteschommelingen. Kredietrisico: de beheerder behoudt zich de mogelijkheid voor om te beleggen in ICBE's met een rating die lager kan zijn dan "investment grade". De gemiddelde rating van de obligatiebeleggingen in het fonds, via ICBE's of rechtstreeks, zal ten minste "investment grade" zijn (d.w.z. minimaal BBB- /Baa3 volgens de agentschappen Standard and Poor s en Moody s). Wisselrisico: het fonds is blootgesteld aan het wisselrisico door de verwerving van effecten die zijn uitgedrukt in een andere valuta dan de euro, of indirect door de verwerving van financiële instrumenten die zijn uitgedrukt in euro, maar waarvan de investeringen niet zijn ingedekt tegen het wisselrisico, evenals door valutawisseltransacties op termijn. Liquiditeit: de markten waarin het GBF handelt, kunnen af en toe getroffen worden door een tijdelijk gebrek aan liquiditeit. Deze marktstoringen kunnen een invloed hebben op de prijzen waartegen het GBF posities kan vereffenen, innemen of wijzigen. Risico van kapitaalverlies: het GBF biedt geen enkele garantie of bescherming. Betrokken beleggers en profiel van de gemiddelde belegger Alle inschrijvers. Het bedrag dat redelijk is om te beleggen in dit fonds, hangt af van uw persoonlijke situatie. Om dat te bepalen, is het aangeraden om advies in te winnen bij een professionele adviseur om de beleggingen te diversifiëren en de verhouding te bepalen van de financiële portefeuille of zijn vermogen dat zal worden belegd in het fonds, in het bijzonder ten aanzien van de aanbevolen beleggingsduur en blootstelling aan de voormelde risico's van het persoonlijke vermogen, de behoeften en de eigen doelstellingen. De aanbevolen beleggingsduur bedraagt 5 jaar.

8 Beleggingsbeleid Beheerverslag Nettoactiva Aantal deelbewijzen Waarde per deelbewijs 31/12/ , , ,09 31/12/ , , ,32 Evolutie van de netto-inventariswaarde over het jaar Fonds -39,10% Het voorbije kwartaal is voor de aandelenmarkten catastrofaal en voor de staatsleningen ruimschoots winstgevend geweest: de sterke inkrimping van de activiteit ging gepaard met een zeer grote vermindering van de inflatoire verwachtingen. Tegenover een daling van 21% van de wereldindex over het kwartaal, of van 26% voor de opkomende landen, staat een daling van de rente op de staatsleningen over 2 jaar met 172 basispunten, wat de obligatiebeleggingen ten goede komt. Met een blootstelling aan de aandelenmarkten die beperkt was tot 60% van het toegestane maximum, heeft Carmignac Profil Réactif 100 over het kwartaal 3,2% beter gepresteerd dan zijn prestatie-indicator. Over het hele jaar slaagt CPR100 erin zijn referentie-indicator te overtreffen. Wij hebben lessen getrokken uit het derde kwartaal en besloten om de reeks van geprofileerde fondsen bijkomende middelen toe te wijzen om hun absolute prestatiedoelstelling te bereiken binnen deze context van uitzonderlijke marktvolatiliteit, die nu al bijna 2 jaar aanhoudt. Om te beginnen kunnen onze fondsen van fondsen voortaan direct gebruikmaken van dekkingsinstrumenten om de specifieke inherente risico s van de geselecteerde activatoewijzing te beheren. Waarom zouden we ons immers het gebruik ontzeggen van een element dat al jaren de kracht van ons gediversifieerde beheer uitmaakt? Vervolgens kunnen de CPR s voortaan beleggen in ons alternatieve beheer, dat het voordeel van een lage marktcorrelatie biedt. Ten slotte hebben we het mechanisme van dagelijkse herbalancering van activatoewijzing laten vallen. Dit viel nadelig uit voor de prestaties van de fondsen van fondsen in belooft alvast beter! Het faillissement van Lehman Brothers op 15 september 2008 heeft bijgedragen tot een verdere verslechtering van de internationale economische situatie. De liquiditeitscrisis is ontaard in een solvabiliteitscrisis, die een ware credit crunch heeft veroorzaakt tijdens het vierde kwartaal. De enorme terugval van de kredietactiviteit heeft de toekenning van commerciële kredieten een halt toegeroepen, wat geleid heeft tot een zeer negatieve bijdrage van de internationale handel aan de wereldwijde groei. Bovendien zijn de voorraden van afgewerkte producten wegens hun financieringskost afgebouwd, zijn bestellingen geannuleerd en investeringsprojecten voor onbepaalde tijd uitgesteld. De economische gegevens vertoonden sinds oktober een duizelingwekkende daling. Hoewel de depressie goed en wel omzeild zal kunnen worden doordat de politieke en monetaire instanties zich snel rekenschap hebben gegeven van de ernst van de economische situatie, zal de deflatoire impact van de vermindering van het hefboomeffect in de wereldeconomie zich nog lange tijd laten voelen. In dit klimaat zetten we 2009 in met een bijzonder voorzichtige opstelling. CPR100 is zodoende voor 35% blootgesteld. Om tot deze uiterst defensieve toewijzing te komen, maken wij gebruik van de nieuwe mogelijkheid om een beroep te doen op derivaten voor de verkoop van goud-, energie- en technologie-indices. Dankzij hun nieuwe arsenaal beschikken de geprofileerde fondsen over een mobiliteit die hen in staat stelt zich zeer snel terug in lijn met de markten te positioneren zodra het ogenblik ons gunstig lijkt om opnieuw risico te nemen.

9 Reglementaire informatie Selectiebeleid voor tussenpersonen In haar hoedanigheid van beheermaatschappij selecteert Carmignac Gestion tussenpersonen wier uitvoeringsbeleid het best mogelijke resultaat kan opleveren bij het doorgeven van de orders voor rekening van de icbe s of de cliënten. Carmignac Gestion selecteert ook dienstverleners voor bijstand bij beleggingsbeslissingen en orderverwerking. Carmignac Gestion heeft een beleid gedefinieerd voor de selectie en evaluatie van de beide soorten tussenpersonen. Hierbij worden een aantal criteria gevolgd, waarvan u de bijgewerkte versie kunt terugvinden op de website Op diezelfde website treft u een beknopt verslag aan met betrekking tot de kosten van tussenpersonen. Gebeurtenissen betreffende de ICBE Wijziging van de bewaarder van de Franse fondsen van Carmignac Gestion, een functie die sinds 1 juli 2008 wordt waargenomen door Caceis Bank. Wijziging van de gevolmachtigde voor het boekhoudkundige beheer Ten gevolge van de overdracht van Natixis diensten als boekhoudkundig beheerder van icbe s aan Caceis Fastnet, wordt deze laatste de facto de gevolmachtigde voor het boekhoudkundige beheer van onze fondsen naar Frans recht in vervanging van Natixis Investor Servicing. Beleggingsregels op het gebied van de berekening van de verbintenissen Nadere gegevens over de berekeningswijze van de verbintenissen, het GBF heeft gekozen voor de lineaire methode om de verbintenissen buiten balans te berekenen. Aanbevolen beleggingshorizon Wijziging van de aanbevolen beleggingshorizon: van 2 tot 5 jaar. Diversen Indirecte kosten van de doel-icbe's Het fonds heeft belegd in ICBE's waarvan de totale kosten de maxima die worden vermeld in het prospectus ervan, niet hebben overschreden: - vaste beheerprovisie: 2% all-in van de nettoactiva. - inschrijvingsprovisie: 1% all-in. - terugkoopprovisie: 1% all-in.

10 JAARREKENINGEN VAN CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 Deze jaarrekeningen werden opgesteld volgens dezelfde vormen en dezelfde waarderingsmethodes als die van het vorige boekjaar.

11 BALANS VAN CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 ACTIVA Vaste nettoactiva Deposito's 31/12/ /12/2007 Financiële instrumenten , ,49 Aandelen en gelijkgestelde waarden Verhandeld op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt Niet verhandeld op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt Obligaties en gelijkgestelde waarden Verhandeld op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt Niet verhandeld op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt Schuldbewijzen Verhandeld op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt Verhandelbare schuldbewijzen Andere schuldbewijzen Niet verhandeld op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt Instellingen voor collectieve belegging , ,49 Europese geharmoniseerde ICBE's en Franse ICBE's met algemeen doel , ,49 ICBE's voorbehouden aan bepaalde beleggers - Fondsen voor investering in risicokapitaal - Gemeenschappelijke fondsen voor interventie op de termijnmarkten Beursgenoteerde beleggingsfondsen en FCC's Niet-beursgenoteerde beleggingsfondsen en FCC's Tijdelijke transacties op effecten Vorderingen die beleende effecten vertegenwoordigen Vorderingen die uitgeleende effecten vertegenwoordigen Geleende effecten Uitgeleende effecten Andere tijdelijke transacties Financiële termijninstrumenten ,19 Transacties op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt ,19 Andere transacties Andere financiële instrumenten Vorderingen ,20 Valutatransacties op termijn Andere ,20 Financiële rekeningen , ,29 Liquiditeiten , ,29 Totaal van de activa , ,78

12 BALANS VAN CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 PASSIVA 31/12/ /12/2007 Eigen vermogen Kapitaal , ,78 Overdracht Resultaat , ,86 Totaal eigen kapitaal (= Bedrag dat de nettoactiva vertegenwoordigt) , ,92 Financiële instrumenten ,84 Overdrachttransacties op financiële instrumenten Tijdelijke transacties op effecten Schulden die teruggekochte effecten vertegenwoordigen Schulden die geleende effecten vertegenwoordigen Andere tijdelijke transacties Financiële termijninstrumenten ,84 Transacties op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt ,84 Andere transacties Schulden , ,86 Valutatransacties op termijn Andere , ,86 Financiële rekeningen ,04 Lopende bancaire kredietverleningen ,04 Leningen Totale passiva , ,78

13 BUITEN BALANS VAN CARMIGNAC PROFIL REACTIF /12/ /12/2007 INDEKKINGSVERRICHTINGEN Verbintenissen op gereglementeerde of gelijkgestelde markten Onderhandse verbintenissen Andere verbintenissen ANDERE TRANSACTIES Verbintenissen op gereglementeerde of gelijkgestelde markten Futurecontracten CME MINI NASDA ,56 EUREX EUROSTX ,00 Onderhandse verbintenissen Andere verbintenissen

14 RESULTATENREKENING VAN CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 VAN CARGNAC PROFIL REACTIF 50 31/12/ /12/2007 Opbrengsten uit financiële transacties Opbrengsten uit deposito's en financiële rekeningen Opbrengsten uit aandelen en gelijkgestelde waarden Opbrengsten uit obligaties en gelijkgestelde waarden Opbrengsten uit schuldbewijzen Opbrengsten uit tijdelijke aankopen en overdrachten van effecten Opbrengsten uit financiële termijninstrumenten Andere financiële opbrengsten Totaal (1) Onkosten gekoppeld aan financiële transacties Onkosten gekoppeld aan tijdelijke aankopen en overdrachten van effecten Onkosten gekoppeld aan financiële termijninstrumenten Onkosten gekoppeld aan schulden Andere financiële lasten Totaal (2) Resultaat op financiële transacties (1-2) Overige opbrengsten (3) Beheerkosten en dotaties aan afschrijvingen (4) , ,37 Nettoresultaat van het boekjaar ( ) , ,37 Regularisatie van de inkomsten van het boekjaar (5) , ,49 Gestorte voorschotten voor het boekjaar (6) Resultaat ( of - 5-6) , ,86

15 BOEKHOUDKUNDIGE BIJLAGE VAN CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 Regels voor de waardering en boeking van de activa De jaarrekeningen voor het boekjaar van 12 maanden, dat word afgesloten op de dag van de laatste netto-inventariswaarde van het lopende jaar, worden opgesteld conform de bepalingen van het reglement van het comité voor financiële verslaglegging nr van 02 oktober 2003 betreffende het boekhoudplan van ICBE's. Belangrijkste wijzigingen die worden ingevoerd door het nieuwe boekhoudplan voor ICBE's Van de vroegere presentatie van de financiële instrumenten op de balans, die de risicoverdeelsleutels volgde, wordt afgestapt ten voordele van een voorstelling volgens de aard van de instrumenten. De posities buiten balans worden vermeld volgens hun economische betekenis. Wisselverrichtingen worden nu weergegeven in nominale waarde. De bijlage evolueert om de lezer betere informatie te bieden over de aard van de risico s verbonden aan de financiële instrumenten evenals aan de beheerstrategie die worden vermeld in het prospectus of de informatienota. De boekhoudkundige valuta is de euro. Waarderingsmethodes van de balansposten en de vaste en voorwaardelijke termijnverrichtingen Effectenportefeuille De waarden die in de portefeuille komen, worden geboekt tegen hun aankoopprijs, exclusief kosten, en de waarden die de portefeuille verlaten, tegen hun verkoopprijs, exclusief kosten. De in vreemde valuta uitgedrukte effecten en vaste en voorwaardelijke financiële termijninstrumenten in de portefeuille worden omgezet in de boekhoudkundige valuta op basis van de wisselkoers te Parijs op de waarderingsdag (ASFFI-koers om uur, met uitzondering van de USD, waarvoor de koers gebruikt wordt van REUTERS om uur GMT, op de pagina MGTX). De portefeuille wordt gewaardeerd op basis van de volgende methodes: De Franse waarden - contant, systeem uitgestelde betaling: op basis van de laatste koers. - vrije onderhandse markt: op basis van de laatste bekende koers. De OAT-staatsobligaties worden gewaardeerd tegen de middenkoers van een verdeler (primary dealer geselecteerd door de Franse schatkist), waarbij de informatie wordt aangeleverd door een server. Op die koers wordt nog een betrouwbaarheidscontrole uitgevoerd door vergelijking met de koersen van diverse andere primary dealers. De buitenlandse waarden - genoteerd en gedeponeerd in Parijs: op basis van de laatste koers. - niet genoteerd en niet gedeponeerd in Parijs: - op basis van de laatste bekende koers voor die van het Europese vasteland, - op basis van de laatste bekende koers voor de overige. De effecten waarvan de koers niet wordt vastgesteld op de waarderingsdag of waarvan de koers werd gecorrigeerd, worden gewaardeerd op verantwoordelijkheid van de beheermaatschappij tegen hun waarschijnlijke handelswaarde.

16 De ICBE's tegen de laatste terugkoopprijs of tegen de laatste bekende nettoinventariswaarde Ze worden gewaardeerd tegen de laatste terugkoopprijs of de laatste bekende netto-inventariswaarde. De verhandelbare schuldinstrumenten en synthetische activa samengesteld uit een verhandelbare schuldvordering die samengaat met een of meerdere renteswaps en/of deviezenswaps ("asset swaps ) Voor instrumenten waarop grote transacties werden uitgevoerd en met een resterende looptijd van meer dan 3 maanden: tegen de marktprijs op basis van informatie op een server voor financiële informatie (Bloomberg, Reuters enz ). Voor deze waarop geen grote transacties werden uitgevoerd en met een resterende looptijd van meer dan 3 maanden: tegen de marktprijs op basis van informatie op een server voor financiële informatie (Bloomberg, Reuters enz.) over gelijkwaardige verhandelbare schuldinstrumenten waarvan de prijs, indien nodig, zal worden aangepast met een marge die representatief is voor de intrinsieke kenmerken van de emittent, en gebruikmakend van een actuariële methode. Voor deze met een resterende looptijd van 3 maanden of minder: lineair. Bij een schuldvordering gewaardeerd tegen de marktprijs waarvan de resterende looptijd lager wordt dan of gelijk wordt aan 3 maanden, zal het laatste in aanmerking genomen percentage worden vastgelegd tot aan de einddatum voor terugbetaling, tenzij een specifieke gevoeligheid een waardering tegen de marktprijs noodzakelijk maakt (zie de vorige paragraaf). De repo- en omgekeerde repotransacties volgens de voorwaarden voorzien in het contract Deze verrichtingen worden gewaardeerd op basis van de voorwaarden van het contract. Bepaalde vastrentende verrichtingen met een looptijd van meer dan drie maanden kunnen worden gewaardeerd tegen de marktprijs. Vaste en voorwaardelijke termijnverrichtingen De aan- en verkopen op termijn van valuta worden gewaardeerd rekening houdend met de afschrijving van de agio/disagio. De buitenbalansverrichtingen Verrichtingen op de gereglementeerde markten Vaste termijnverrichtingen: deze verrichtingen worden, naargelang de markten, gewaardeerd op basis van de compensatiekoers. De verbintenis wordt als volgt berekend: koers van het futurecontract x nominale waarde van het contract x hoeveelheden. Voorwaardelijke termijnverrichtingen: deze verrichtingen worden, naargelang de markten, gewaardeerd op basis van de eerste koers of de compensatiekoers. De verbintenis is gelijk aan de omzetting van de optie in haar equivalent in de onderliggende waarde. Ze wordt als volgt berekend: delta x hoeveelheid x quotiteit of nominale waarde x koers van de onderliggende waarde. Verrichtingen op de onderhandse markten Renteverrichtingen: waardering tegen de marktprijs op basis van informatie van een server voor financiële informatie (Bloomberg, Reuters enz.) en, indien nodig, met toepassing van een actuariële methode. Renteswaps: met een resterende looptijd van meer dan 3 maanden: waardering tegen de marktprijs op basis van informatie van een server voor financiële informatie (Bloomberg, Reuters enz.) en met toepassing van een actuariële methode. Gedekte of ongedekte transacties: Vaste rentevoet / Variabele rentevoet: nominale waarde van het contract Variabele rentevoet / Vaste rentevoet: nominale waarde van het contract

17 Voor deze met een resterende looptijd van 3 maanden of minder: lineaire waardering. Bij een renteswap gewaardeerd tegen de marktprijs waarvan de resterende looptijd lager wordt dan of gelijk wordt aan 3 maanden, zal het laatste in aanmerking genomen percentage worden vastgelegd tot aan de einddatum voor terugbetaling, tenzij een specifieke gevoeligheid een waardering tegen de marktprijs noodzakelijk maakt (zie de vorige paragraaf). De verbintenis wordt als volgt berekend: Gedekte transacties: nominale waarde van het contract Ongedekte transacties: nominale waarde van het contract Andere transacties op de onderhandse markten Verrichtingen op rente, wisselkoersen of kredieten: waardering tegen de marktprijs op basis van informatie van een server voor financiële informatie (Bloomberg, Reuters enz.) en, indien nodig, met toepassing van een actuariële methode. De verbintenis wordt als volgt voorgesteld: nominale waarde van het contract. Boekingsmethode van de interesten en de inkomsten van de vastrentende effecten De inkomsten worden geboekt volgens de methode van de verworven opbrengsten. Berekeningsmethode van de vaste en variabele beheerkosten De vaste beheerkosten bedragen ten hoogste 1% (all-in) van het daggemiddelde van de beheerde activa. Ze worden geboekt bij elke netto-inventariswaarde. De berekening gebeurt pro rata temporis op basis van de beheerde activa. De variabele kosten: zodra het rendement sinds het begin van het boekjaar positief is en meer bedraagt dan 10% op jaarbasis, zal een dagelijkse provisie van 10% van deze meerprestatie worden opgebouwd. In geval van daling ten opzichte van deze meerprestatie wordt een dagelijkse terugname van de provisie uitgevoerd van 10% van die verminderde prestatie op de provisies die aangelegd zijn sinds het begin van het jaar. Deze provisie wordt jaarlijks door de beheermaatschappij afgehouden op de laatste netto-inventariswaarde van de maand december. Omzetprovisie (niet gecontroleerd door de bedrijfsrevisoren): Er wordt geen omzetprovisie geheven. Uitkeringsbeleid Aangezien het om een kapitalisatiefonds gaat, zijn er geen uitkeringen. Boekhoudkundige valuta De boekhouding van het GBF gebeurt in euro.

18 ONTWIKKELING VAN DE NETTOACTIVA VAN CARMIGNAC PROFIL REACTIF /12/ /12/2007 Nettoactiva bij het begin van het boekjaar , ,78 Inschrijvingen (met inbegrip van de inschrijvingsprovisies verworven voor de ICBE) , ,74 Terugkopen (na aftrek van de terugkoopprovisies verworven voor de ICBE) , ,56 Gerealiseerde meerwaarden op deposito's en financiële instrumenten , ,25 Gerealiseerde minderwaarden op deposito's en financiële instrumenten , ,40 Gerealiseerde meerwaarden op financiële termijninstrumenten ,13 Gerealiseerde minderwaarden op financiële termijninstrumenten ,70 Transactiekosten ,90 Wisselkoersverschillen ,37 Variatie van het ramingsverschil op de deposito's en de financiële instrumenten , ,48 Ramingsverschil boekjaar N , ,11 Ramingsverschil boekjaar N , ,63 Variaties van het ramingsverschil op de financiële termijninstrumenten ,16 Ramingsverschil boekjaar N ,16 Ramingsverschil boekjaar N-1 Uitkering van het vorige boekjaar Nettoresultaat van het boekjaar vóór overlopende rekening , ,37 Gestorte voorschotten tijdens het boekjaar Andere elementen Nettoactiva op het einde van het boekjaar , ,92

19 UITSPLITSING VOLGENS JURIDISCHE OF ECONOMISCHE AARD VAN DE FINANCIËLE INSTRUMENTEN VAN CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 Bedrag % ACTIVA Obligaties en gelijkgestelde waarden TOTAAL Obligaties en gelijkgestelde waarden Schuldbewijzen TOTAAL schuldbewijzen PASSIVA Overdrachttransacties op financiële instrumenten TOTAAL overdrachttransacties op financiële instrumenten BUITENBALANS INDEKKINGSVERRICHTINGEN TOTAAL INDEKKINGSVERRICHTINGEN ANDERE TRANSACTIES INDEX ,56 1,97 TOTAAL ANDERE TRANSACTIES ,56 1,97

20 UITSPLITSING VOLGENS AARD VAN DE RENTE VAN DE ACTIVA, PASSIVA EN BUITENBALANS VAN CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 Vaste rente % Variabele rente % Herzienbare rente % Andere % Activa Deposito's Obligaties en gelijkgestelde waarden Schuldbewijzen Tijdelijke transacties op effecten Financiële rekeningen ,55 0,01 Passiva Tijdelijke transacties op effecten Financiële rekeningen ,04 0,02 Buitenbalans Indekkingsverrichtingen Andere transacties

CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 GBF conform de Europese normen CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Volledig prospectus CARMIGNAC PROFIL REACTIF

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Parijs -

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Parijs -

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE

JAARVERSLAG 2008 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE JAARVERSLAG 2008 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE (Verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2008) 24, place Vendôme 75001 Parijs Tel.: 01

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

JAARVERSLAG 2009 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 JAARVERSLAG 2009 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 (Verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2009) 24, place Vendôme 75001 Paris Tel.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

JAARVERSLAG 2009 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE JAARVERSLAG 2009 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE (Verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2009) 24, place Vendôme 75001 Paris

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC COURT TERME

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC COURT TERME HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC COURT TERME (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris - Tel.: 01

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

CARMIGNAC EMERGENTS ICBE

CARMIGNAC EMERGENTS ICBE Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG ICBE naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming Rechtsvorm en lidstaat

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017.

HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017. Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017... 3 HOOFDSTUK II ANDERE BEPALINGEN VOOR HET INTERNE BELEGGINGSFONDS... 6 1. Beheer van het fonds... 6

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders)

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible)

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

CARMIGNAC EURO-INVESTISSEMENT

CARMIGNAC EURO-INVESTISSEMENT GBF conform de Europese normen CARMIGNAC EURO-INVESTISSEMENT Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht (fonds commun de placement) Vereevoudigd prospectus CARMIGNAC EURO-INVESTISSEMENT

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT

JAARVERSLAG 2012 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT JAARVERSLAG 2012 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT (Verrichtingen van het per 31 december 2012 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris Tel.

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield)

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Jaarverslag Millesimo Carmignac

Jaarverslag Millesimo Carmignac Millesimo Carmignac - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 Millesimo Carmignac Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Carmignac... 2 3. Samenstelling van Millesimo

Nadere informatie

CARMIGNAC PATRIMOINE

CARMIGNAC PATRIMOINE GBF conform de Europese normen CARMIGNAC PATRIMOINE Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Prospectus December 2011 1 Categorieen van deelnemingsrechten

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC SECURITE

JAARVERSLAG 2012 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC SECURITE JAARVERSLAG 2012 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC SECURITE (Verrichtingen van het per 31 december 2012 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris Tel. : 01 42

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Allianz Invest V873 NL Ed. 09/12 2

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Allianz Invest V873 NL Ed. 09/12 2 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN DE INTERNE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1. AI Europe... 3 2. AI Court Terme... 3 3. AI Patrimoine... 4 4. AI Emergents... 5 HOOFDSTUK II - GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht (EdR India) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is

Nadere informatie

CARMIGNAC PROFIL RÉACTIF 50

CARMIGNAC PROFIL RÉACTIF 50 Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC PROFIL RÉACTIF 50 ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF)

Nadere informatie

Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille!

Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille! Flexibele fondsen Inhoud Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille! De voordelen van flexibele fondsen 4 Gediversifieerde gemengde fondsen 4 Een zeer flexibel actief beheer 4 Expertise en onafhankelijkheid

Nadere informatie

CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS

CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF)

Nadere informatie

Primavera Force Talents 1

Primavera Force Talents 1 Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

REGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS DEEL I ACTIVA EN DEELBEWIJZEN

REGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS DEEL I ACTIVA EN DEELBEWIJZEN REGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS DEEL I ACTIVA EN DEELBEWIJZEN ARTIKEL 1 DEELBEWIJZEN IN MEDE-EIGENDOM De rechten van de mede-eigenaars worden uitgedrukt in deelbewijzen, waarbij elk

Nadere informatie

DEXIA LONG SHORT CREDIT

DEXIA LONG SHORT CREDIT DEXIA LONG SHORT CREDIT PERIODIEK INFORMATIEDOCUMENT OVER HET HALFJAAR per 28 juni 2012 Gemeenschappelijk Beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht Beheersmaatschappij: DEXIA ASSET MANAGEMENT - 40 rue Washington

Nadere informatie

DORVAL MANAGEURS EUROPE

DORVAL MANAGEURS EUROPE DORVAL MANAGEURS EUROPE PROSPECTUS GBF conform de Europese normen Pagina 1 DORVAL MANAGEURS EUROPE I. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de icbe Naam: Dorval Manageurs Europe Rechtsvorm en lidstaat waar de icbe

Nadere informatie

AXA Life Protected Millesimo RS

AXA Life Protected Millesimo RS AXA Life Protected Millesimo RS - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 AXA Life Protected Millesimo RS Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo RS 1... 2

Nadere informatie

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EMERGENTS

JAARVERSLAG 2014 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EMERGENTS JAARVERSLAG 2014 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EMERGENTS (Verrichtingen van het per 31 december 2014 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris - Tel.: 01

Nadere informatie

DORVAL CONVICTIONS. PROSPECTUS GBF conform de Europese normen

DORVAL CONVICTIONS. PROSPECTUS GBF conform de Europese normen DORVAL CONVICTIONS PROSPECTUS GBF conform de Europese normen Pagina 1 DORVAL CONVICTIONS Vorm van de icbe: Naam Rechtsvorm Oprichtingsdatum I. ALGEMENE KENMERKEN DORVAL CONVICTIONS Gemeenschappelijk beleggingsfonds

Nadere informatie

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Alternatief beleggingsfonds naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. GEDETAILLEERDE KENMERKEN VORM VAN DE ICB Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Rechtsvorm

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE

CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT

JAARVERSLAG 2008 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT JAARVERSLAG 2008 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT (Verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2008) 24, place Vendôme 75001 Parijs Tel.:

Nadere informatie

CARMIGNAC INVESTISSEMENT

CARMIGNAC INVESTISSEMENT Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC INVESTISSEMENT ICBE naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van dynamic... 2 3. Samenstelling van AXA Life Opportunity Selection 2 dynamic in bedragen en

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 26 februari

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Beheersreglement (ref. : RG PFL + / N / 09-2010) V834NL 2

INHOUDSTAFEL. Beheersreglement (ref. : RG PFL + / N / 09-2010) V834NL 2 - V834NL INHOUDSTAFEL 1. BESCHRIJVING VAN DE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1.1 Capital Secure... 3 1.2 Capital Balanced... 3 1.3 Capital Dynamic... 3 1.4 Capital Growth... 4 1.5 Capital Focus... 4 2. GEMEENSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Werkprogramma statistieken (ISA 800)

Werkprogramma statistieken (ISA 800) Bijlage 2 Circulaire _2011_06-2 dd. 14 februari 2011 Werkprogramma statistieken (ISA 800) Toepassingsveld: Openbare instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

SAINT-HONORE EUROPE SYNERGIE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE EUROPE SYNERGIE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAINT-HONORE EUROPE SYNERGIE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EmA 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR

Nadere informatie

Woordenlijst Active Return: Verschil tussen het rendement van het fonds en van de referte-index. Alpha: Indicator die de bijdrage van de beheerder tegenover de referte-index aangeeft, rekening houdend

Nadere informatie

CARMIGNAC COURT TERME. PROSPECTUS November 2015. Vrije vertaling. ICBE naar Frans recht. 1 Vrije vertaling

CARMIGNAC COURT TERME. PROSPECTUS November 2015. Vrije vertaling. ICBE naar Frans recht. 1 Vrije vertaling CARMIGNAC COURT TERME ICBE naar Frans recht PROSPECTUS November 2015 1 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming CARMIGNAC COURT TERME Rechtsvorm en lidstaat

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

CARMIGNAC SÉCURITÉ Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Prospectus

CARMIGNAC SÉCURITÉ Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Prospectus GBF conform de Europese normen CARMIGNAC SÉCURITÉ Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Prospectus Januari 2013 Vrije vertaling 1. ALGEMENE KENMERKEN

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017

HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017... 3 HOOFDSTUK II - ANDERE BEPALINGEN VOOR HET INTERNE GELEGGINGSFONDSEN 6 2. Regels voor de evaluatie

Nadere informatie

CARMIGNAC PATRIMOINE

CARMIGNAC PATRIMOINE Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC PATRIMOINE ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 1. ALGEMENE KENMERKEN VORM VAN DE ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

CARMIGNAC PATRIMOINE

CARMIGNAC PATRIMOINE Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC PATRIMOINE ICBE naar Frans recht Prospectus juli 2014 1 1. ALGEMENE KENMERKEN VORM VAN DE ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Multi-Invest V932 NL Ed. 12/14 2

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Multi-Invest V932 NL Ed. 12/14 2 - V834NL Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN DE INTERNE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1. Multi-Invest Balanced... 3 2. Multi-Invest Dynamic... 5 Oprichtingsdatum... 5 HOOFDSTUK II - GEMEENSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

CARMIGNAC SÉCURITÉ ICBE

CARMIGNAC SÉCURITÉ ICBE Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC SÉCURITÉ ICBE naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

aandelen aandelen aandelen aandelen

aandelen aandelen aandelen aandelen ICBE conform de Europese normen SPDR MSCI Europe Consumer Staples SM ETF VEREENVOUDIGD PROSPECTUS 17 juni 2010 STS (Code Euronext) ISIN-code: FR0000001745 Classificatie: Internationale DEEL A - STATUTAIRE

Nadere informatie

Fondsen van De Goudse

Fondsen van De Goudse Fondsen van De Goudse Informatie voor de klant In deze brochure vindt u de verkorte jaarverslagen van de beleggingsfondsen binnen Aktief Sparen en het Flexx Vermogensplan. Als u het volledige jaarverslag

Nadere informatie

CARMIGNAC COURT TERME

CARMIGNAC COURT TERME Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC COURT TERME ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 1 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Allianz Invest V908 NL Ed. 06/15 2

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Allianz Invest V908 NL Ed. 06/15 2 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN DE INTERNE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1. AI Europe... 3 2. AI Court Terme... 3 3. AI Patrimoine... 4 4. AI Emergents... 5 5. AI Strategy Neutral... 6 6. AI Strategy

Nadere informatie

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD SELECTIVE JAPAN (EdR Selective Japan)

EDMOND DE ROTHSCHILD SELECTIVE JAPAN (EdR Selective Japan) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Millesimo Tocqueville Dividend 1

Millesimo Tocqueville Dividend 1 - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van in bedragen en in percentages op 31 december 2014... 3 4. Beheerders...

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

PARVEST BOND EURO SHORT TERM

PARVEST BOND EURO SHORT TERM Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus september 00 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

Millesimo Tocqueville Dividend 1

Millesimo Tocqueville Dividend 1 Millesimo Tocqueville Dividend 1 - Halfjaarverslag 30.06.2011-1 / 5 Halfjaarverslag 30.06.2011 Millesimo Tocqueville Dividend 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Tocqueville

Nadere informatie

TwinStar Beheersreglement van de beleggingsfondsen

TwinStar Beheersreglement van de beleggingsfondsen OMSCHRIJVING De interne beleggingsfondsen van TwinStar (zie bijlage 1) worden door AXA Belgium, hierna de verzekeringsmaatschappij genoemd, beheerd in het uitsluitend belang van de intekenaars en van de

Nadere informatie

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE DELTA LLOYD INDEXFONDS STAATSOBLIGATIES VERKORT PROSPECTUS IN EURO LUIDENDE OBLIGATIES EN SCHULDINSTRUMENTEN ICBE IN OVEREENSTEMMING MET DE EU- NORMEN KORTE PRESENTATIE WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Nadere informatie

WOORDENLIJST A Active Return: Verschil tussen het rendement van het fonds en van de referte-index. Alpha: Indicator die de bijdrage van de beheerder tegenover de referte-index aangeeft, rekening houdend

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

Primavera Optimal Active 1

Primavera Optimal Active 1 Primavera Optimal Active 1 - Jaarverslag 31.12.2012-1 / 6 Jaarverslag 31.12.2012 Primavera Optimal Active 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van de Primaver Optimal Active 1...2 3.

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Allianz Excellence V909NL Ed. 06/15 2

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Allianz Excellence V909NL Ed. 06/15 2 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN DE INTERNE BELEGGINGSFONDSEN... 4 1. AE Oddo Avenir Europe... 4 2. AE Oddo Valeurs Rendement... 4 3. AE Oddo ProActif Europe... 5 4. AE Oddo Court Terme...

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali Carmignac Portfolio Investissement Latitude

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali Carmignac Portfolio Investissement Latitude Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali Carmignac Portfolio Investissement Latitude BELEGGINGSPOLITIEK VAN HET FONDS Het interne fonds Generali Carmignac Portfolio Investissement Latitude (het

Nadere informatie

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitalisatie is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Securex Life Select One. Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015

Securex Life Select One. Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015 Securex Life Select One Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015 Verzekeringsprod uct Samenstelling van het fonds Nettoinventariswaarde van het fonds Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD CHINA (EdR China) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD CHINA (EdR China) ICBE naar Frans recht (EdR China) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Allianz Invest V908 NL Ed. 03/14 2

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Allianz Invest V908 NL Ed. 03/14 2 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN DE INTERNE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1. AI Europe... 3 2. AI Court Terme... 3 3. AI Patrimoine... 4 4. AI Emergents... 5 5. AI Strategy Neutral... 6 6. AI Strategy

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

Millesimo Richelieu 1

Millesimo Richelieu 1 - jaarverslag 31.12.2016-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2016 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van in bedragen en in percentages op 31 december 2016.... 3 4. Beheerders...

Nadere informatie

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement van het beleggingsfonds Allianz Rendement 2021 V937 NL 09/2015 2

Inhoudstafel. Beheersreglement van het beleggingsfonds Allianz Rendement 2021 V937 NL 09/2015 2 Inhoudstafel 1. Intekenperiode... 3 2. Premie... 3 3. Betaaldatum... 3 4. Investeringdatum... 3 5. Investeringsperiode... 3 6. Beschrijving van het interne beleggingsfonds... 3 Oprichtingsdatum van het

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

aandelen aandelen aandelen aandelen

aandelen aandelen aandelen aandelen SPDR AEX Index ETF VEREENVOUDIGD PROSPECTUS 17 juni 2010 DEEL A - STATUTAIRE BEPALINGEN ICBE conform de Europese normen AEXT (Code Euronext) ISIN-code: FR000001893 Classificatie: Aandelen uit de landen

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE

JAARVERSLAG 2013 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE JAARVERSLAG 2013 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE (Verrichtingen van het per 31 december 2013 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris Tel.: 01

Nadere informatie

CARMIGNAC SECURITE. Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht (fonds commun de placement) Vereenvoudigd prospectus

CARMIGNAC SECURITE. Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht (fonds commun de placement) Vereenvoudigd prospectus GBF conform de Europese normen CARMIGNAC SECURITE Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht (fonds commun de placement) Vereenvoudigd prospectus GBF CONFORM DE EUROPESE NORMEN CARMIGNAC

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement van het interne beleggingsfonds Allianz Global Megatrends 2027 V979 NL 03/2017 2

Inhoudstafel. Beheersreglement van het interne beleggingsfonds Allianz Global Megatrends 2027 V979 NL 03/2017 2 Inhoudstafel 1. Intekenperiode... 3 2. Premie... 3 3. Betaaldatum... 3 4. Investeringsdatum... 3 5. Samenstelling en evaluatie van het fonds... 3 6. Waarde van de eenheid... 4 7. Prestaties... 4 8. Risico

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Allianz Excellence V909NL Ed. 10/14 2

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Allianz Excellence V909NL Ed. 10/14 2 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN DE INTERNE BELEGGINGSFONDSEN... 4 1. AE Oddo Avenir Europe... 4 2. AE Oddo Valeurs Rendement... 4 3. AE Oddo ProActif Europe... 5 4. AE Oddo Court Terme...

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement Plan for Life + V925 NL Ed. 10/14 2

Inhoudstafel. Beheersreglement Plan for Life + V925 NL Ed. 10/14 2 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN DE INTERNE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1. AI Europe... 3 2. AI Patrimoine... 3 3. AI Emergents... 4 4. AI Strategy Neutral... 5 5. AI Strategy Balanced... 8 6.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE

JAARVERSLAG 2014 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE JAARVERSLAG 2014 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE (Verrichtingen van het per 31 december 2014 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris - Tel.: 01

Nadere informatie

CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS

CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS CARMIGNAC PORTFOLIO Société d Investissement à Capital Variable BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS 16 november 2015 Geachte aandeelhouder, De leden van de raad van bestuur (de "raad") van CARMIGNAC PORTFOLIO,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE

JAARVERSLAG 2013 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE JAARVERSLAG 2013 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE (Verrichtingen van het per 31 december 2013 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris Tel.: 01

Nadere informatie

Millesimo Click 1. Halfjaarverslag Inhoudsopgave

Millesimo Click 1. Halfjaarverslag Inhoudsopgave Millesimo Click 1 - Halfjaarverslag 30.06.2011-1 / 6 Halfjaarverslag 30.06.2011 Millesimo Click 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Click 1...2 3. Samenstelling van Millesimo

Nadere informatie