JAARVERSLAG 2013 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2013 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2013 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE (Verrichtingen van het per 31 december 2013 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme Paris Tel.: Fax : Société anonyme. Onderneming voor portefeuillebeheer (erkenning nr. GP 9708 van 13/03/97), met een kapitaal van euro, H.R. Parijs B

2 CABINET VIZZAVONA 22, avenue Bugeaud PARIS Tel Fax KPMG AUDIT 1, Cours Valmy, Paris La défense cedex Tel Fax GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE Accountantsverklaring Betreffende het per 31 december 2013 afgesloten boekjaar 2

3 Dames en heren, Ingevolge de opdracht die ons is toevertrouwd door het bestuursorgaan van de beheermaatschappij van het fonds, vindt u hierbij het verslag over het per 31 december 2013 afgesloten boekjaar, betreffende: - de controle van de jaarrekeningen van het gemeenschappelijke beleggingsfonds CARMIGNAC PATRIMOINE, zoals ze bij dit verslag zijn gevoegd, - de verantwoording van onze bevindingen, - de specifieke controles en informatie die zijn voorzien door de wet. De jaarrekeningen werden opgesteld door de beheermaatschappij. Het is onze taak op basis van onze audit een oordeel te geven over deze rekeningen. I - OORDEEL OVER DE JAARREKENINGEN Wij hebben onze audit uitgevoerd conform de in Frankrijk toepasselijke professionele normen. Die normen vereisen dat onze controles zorgvuldig worden uitgevoerd zodat er met redelijke zekerheid kan worden gesteld dat de jaarrekeningen geen wezenlijke onregelmatigheden bevatten. Een audit controleert, op basis van steekproeven of door middel van andere selectiemethoden, de bewijsstukken voor de cijfers en de gegevens die in de jaarrekeningen voorkomen. De audit omvat eveneens een beoordeling van de toegepaste principes voor financiële verslaglegging, de vermelde relevante ramingen en de algemene presentatie van de rekeningen. We zijn van oordeel dat de gegevens die wij hebben verzameld een redelijke en geschikte basis vormen voor onze beoordeling. Naar onze mening zijn de jaarrekeningen regelmatig en waarheidsgetrouw opgesteld in overeenstemming met de Franse regels en grondslagen voor financiële verslaggeving, en geven zij een getrouw beeld van het resultaat van de verrichtingen van het afgelopen boekjaar en van de financiële situatie en het vermogen van de ICB aan het einde van dit boekjaar. Zonder te tornen aan de bovenstaande beoordeling wijzen wij u erop dat de wijzigingen die zijn aangebracht in de regelgeving voor financiële verslaglegging consequenties hebben voor de presentatie van de jaarrekening. Dit staat nader beschreven in de toelichting "Boekhoudkundige regels en methoden" van de bijlage. 3

4 II VERANTWOORDING VAN DE BEVINDINGEN In toepassing van de bepalingen van artikel L van de Handelswet betreffende de verantwoording van onze bevindingen, brengen we u de volgende elementen ter kennis: In het kader van onze beoordeling van de boekhoudkundige principes die door de ICB worden gehanteerd en die zijn beschreven in de toelichting "Boekhoudkundige regels en methoden" in de bijlage, hebben wij meer bepaald de correcte toepassing gecontroleerd van de waarderingsmethoden die zijn gebruikt voor de financiële instrumenten in de portefeuille. Die evaluaties kaderen in onze controle van de jaarrekeningen in hun geheel, en hebben dus bijgedragen tot onze beoordeling, die in het eerste deel van dit verslag is geformuleerd. III - SPECIFIEKE CONTROLES EN INLICHTINGEN In overeenstemming met de in Frankrijk toepasselijke beroepsnormen hebben wij eveneens de specifieke controles uitgevoerd die de wetgever voorschrijft. Wij hebben geen opmerkingen met betrekking tot de oprechtheid en de overeenstemming met de jaarrekeningen van de informatie in het jaarverslag en in de documenten bestemd voor de houders van deelnemingsrechten over de financiële toestand en de jaarrekeningen. Parijs - La Défense en Parijs, 18 maart 2014 KPMG Audit Afdeling van KPMG S.A. [Handtekening] Cabinet Vizzavona [Handtekening] Isabelle Bousquié Partner Robert Mirri Partner 4

5 JAARVERSLAG 2013 VAN CARMIGNAC PATRIMOINE Kenmerken van de ICB Classificatie Gediversifieerd. Vaststelling en bestemming van de voor uitkering vatbare bedragen Voor uitkering vatbare bedragen Deelnemingsrechten acc Deelnemingsrechten dis Bestemming van het nettoresultaat Bestemming van de gerealiseerde meer- of minderwaarden Kapitalisatie (boekingsmethode met opgelopen rente). Kapitalisatie (boekingsmethode met opgelopen rente). Uitkering of overbrenging naar het volgende boekjaar bij besluit van de beheermaatschappij Uitkering of overbrenging naar het volgende boekjaar bij besluit van de beheermaatschappij Landen waar het fonds voor verkoop is toegelaten Deelnemingsrechten A: Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, België, Spanje, Italië, Luxemburg, Nederland, Zwitserland en Zweden. Deelnemingsrechten E: Frankrijk, Italië, Spanje en Nederland. Deelnemingsrechten GBP: Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Beheerdoelstelling De doelstelling van het fonds is om over een aanbevolen beleggingstermijn van 3 jaar beter te presteren dan zijn referentie-indicator, die als volgt is samengesteld: voor 50% uit de MSCI AC World NR (USD), de wereldwijde MSCI-index voor internationale aandelen, en voor 50% uit de Citigroup WGBI All Maturities Eur, de wereldwijde obligatie-index. Referentie-indicator De referentie-indicator is als volgt samengesteld: voor 50% uit de MSCI AC World NR (USD), de wereldwijde MSCI-index voor internationale aandelen met herbelegging van netto dividenden, en voor 50% uit de Citigroup WGBI All Maturities Eur met herbelegde coupons, de wereldwijde obligatie-index. De wegingen van de indicator worden elk kwartaal bijgesteld. Deze samengestelde index vormt geen strikte afbakening van het beleggingsuniversum, maar geeft de belegger een idee van het te verwachten rendement en risicoprofiel als hij in het fonds belegt. Het marktrisico van het fonds is vergelijkbaar met dat van zijn referentie-indicator. De MSCI AC World NR (USD) is representatief voor de grootste internationale beursgenoteerde bedrijven uit ontwikkelde en opkomende landen. Deze wordt door MSCI berekend in dollar op basis van herbelegd dividend (Bloomberg-code: NDUEACWF). Beschrijving van de Citigroup WGBI All Maturities Eur: de referentie-index voor het obligatiegedeelte is de Citigroup WGBI All Maturities Eur. Deze index wordt berekend door Citigroup, in euro en met herbelegde coupons (Bloomberg-code: SBWGEU). Beleggingsstrategie Gebruikte strategieën De beheerstrategie volgt een beleid van risicodiversificatie door middel van spreiding van de beleggingen. De spreiding van de portefeuille over de verschillende activaklassen en ICB-categorieën (aandelen, gediversifieerd, obligaties, geldmarkt en dergelijke) is gebaseerd op een fundamentele analyse van het wereldwijde macro-economische klimaat en de ontwikkelingsvooruitzichten (groei, inflatie, tekorten, enz.) en kan variëren al naargelang de verwachtingen van de beheerder. 5

6 Aangezien het fonds actief en discretionair wordt beheerd, kan de assetallocatie sterk afwijken van de assetallocatie waarvoor zijn referentie-indicator heeft gekozen. Evenzo kunnen de wegingen in de portefeuille, die op basis van een diepgaande financiële analyse van de afzonderlijke activaklassen wordt samengesteld, aanzienlijk afwijken van die in de referentie-indicator, zowel naar regio, sector, rating als looptijd. De aandelen worden geselecteerd met behulp van financiële studies, door de ondernemingen belegde vergaderingen, bedrijfsbezoeken en de dagelijkse berichtgeving. Naargelang de omstandigheden zijn de voornaamste criteria: de waarde van de activa, het rendement, de groei en de kwaliteit van het management. De beheerder baseert zijn keuzes met betrekking tot de blootstelling aan het valutarisico op een wereldwijde macro-economische analyse van met name de vooruitzichten voor de groei, de inflatie, het monetair beleid en het begrotingsbeleid van de verschillende landen en economische regio s. Ook neemt de beheerder posities in om de in een andere valuta dan de euro genoteerde deelbewijzen tegen het valutarisico af te dekken via onderhandse vaste valutatermijncontracten. Beschrijving van de activaklassen Schuldbewijzen en geldmarktinstrumenten Het nettovermogen van het fonds wordt voor 50% tot 100% belegd in geldmarktinstrumenten, schatkistcertificaten, aan de inflatie gekoppelde bedrijfs- en staatsobligaties met variabele en/of vaste rente uit de eurozone en de internationale markten en opkomende markten (in dit laatste geval beperkt tot maximaal 25% van de nettoactiva). De totale modified duration van de portefeuille renteproducten en -instrumenten kan sterk afwijken van die van de referentie-indicator. De globale gevoeligheid van de portefeuille wordt gedefinieerd als de kapitaalfluctuatie van de portefeuille (in %) bij een wijziging van de rentevoet van 100 basispunten. De modified duration van het fonds kan variëren tussen -4 en +10. De gewogen gemiddelde rating van de obligaties die het fonds via ICB's of rechtstreeks aanhoudt, is minstens "investment grade" volgens de waarderingsschaal van ten minste een van de toonaangevende ratingbureaus. Het fonds kan beleggen in obligaties zonder rating of met een rating onder investment grade. De keuze van de effecten is aan geen enkele beperking onderworpen ten aanzien van looptijd of verdeling over bedrijfs- en staatsobligaties. Aandelen Het fonds wordt voor ten hoogste 50% van het nettovermogen belegd in aandelen en andere effecten die direct of indirect toegang (kunnen) geven tot kapitaal of stemrechten en die verhandeld mogen worden op de markten van de eurozone en/of internationale markten. Het fonds kan posities innemen in aandelen van opkomende landen (in dat geval tot maximaal 25% van het nettovermogen). Het nettovermogen van het fonds kan worden belegd in kleine, middelgrote en grote ondernemingen. Valuta's Het fonds kan, zowel om posities in te nemen als ter afdekking, gebruikmaken van andere valuta s dan de waarderingsvaluta van het fonds. Het fonds kan transacties met vaste en voorwaardelijke financiële termijninstrumenten afsluiten op gereglementeerde, georganiseerde of onderhandse markten om het fonds bloot te stellen aan andere valuta s dan de waarderingsvaluta of om het valutarisico van het fonds af te dekken. De netto valutablootstelling kan afwijken van die van de referentie-indicator en/of van die van de aandelen- of de obligatieportefeuille afzonderlijk. Derivaten Het fonds kan beleggen in financiële termijninstrumenten die worden verhandeld op gereglementeerde, georganiseerde of onderhandse markten van de eurozone en internationale markten. Teneinde de beheerdoelstelling te verwezenlijken kan het fonds posities innemen om de portefeuille af te dekken tegen en/of bloot te stellen aan alle sectoren en geografische zones. Het fonds kan daarbij gebruik maken van de volgende onderliggende waarden: valuta's, rentevoeten/krediet, aandelen (elke marktkapitalisatie), ETF's, dividenden en/of indexen (inclusief kredieten-, grondstoffen- en volatiliteitsindexen met een limiet van 10% van de netto-activa voor elk van de laatste twee categorieën). Het afdekken of blootstellen van de portefeuille wordt gerealiseerd door het kopen of verkopen van opties (standaard, barrier, binair) en/of vastetermijncontracten (futures/forward) en/of swaps (inclusief performanceswaps). 6

7 Om de portefeuille af te dekken tegen of bloot te stellen aan het kredietrisico, kan het fonds gebruikmaken van zowel kredietderivaten op indexen als kredietderivaten op één of meerdere emittenten. Transacties met de markt voor kredietderivaten blijven beperkt tot 10% van het nettovermogen. Bij het afsluiten van derivaten worden de tegenpartijen door de beheermaatschappij geselecteerd volgens het principe "Best Execution/Best Selection" en in naleving van de goedkeuringsprocedure voor nieuwe tegenpartijen. Verhoogde blootstelling via transacties met de aandelen- en obligatiederivatenmarkten is gebonden aan een limiet van één keer de activa van het fonds. Effecten met geïntegreerde derivaten Het fonds kan beleggen in Europese en/of internationale converteerbare obligaties en in dit laatste geval met name in opkomende landen. Het fonds kan beleggen in effecten met geïntegreerde derivaten (met name warrants, converteerbare obligaties, credit link notes, EMTN's en dergelijke) die worden verhandeld op gereglementeerde, georganiseerde of onderhandse markten van de eurozone en/of internationale markten. Het in effecten met geïntegreerde derivaten belegde bedrag mag in geen geval hoger zijn dan 10% van de nettoactiva. ICB's en beleggingsfondsen Het fonds kan tot 10% van de netto-activa beleggen in: - deelnemingsrechten of aandelen van ICBE's naar Frans of buitenlands recht ; - deelnemingsrechten of aandelen van ABI's naar Frans of Europees recht ; - beleggingsfondsen naar buitenlands recht. Op voorwaarde dat de ICBE's, ABI's en beleggingsfondsen naar buitenlands recht voldoen aan de criteria van artikel R van het Frans monetair en financieel wetboek (Code monétaire et financier). Het fonds kan beleggen in door Carmignac Gestion beheerde ICB's. Het fonds kan gebruikmaken van trackers, beursgenoteerde indexinstrumenten en exchange traded funds'. Deposito's en liquide middelen Het Fonds kan gebruikmaken van deposito's om het kasbeheer van het fonds te optimaliseren en de verschillende valutadata voor inschrijving/terugkoop van de onderliggende ICB's te beheren. Tot 20% van het vermogen kan in deposito's bij eenzelfde kredietinstelling worden ondergebracht. Er wordt slechts bij wijze van uitzondering van dergelijke transacties gebruikgemaakt. Het fonds kan daarnaast liquide middelen aanhouden, vooral om aan verzoeken om terugkoop van deelnemingsrechten van beleggers te kunnen voldoen. Het uitlenen van contanten is verboden. Leningen in contanten Het fonds kan van tijd tot tijd contanten lenen, met name om het kasbeheer van het fonds te optimaliseren en de verschillende valutadata voor inschrijving/terugkoop van de onderliggende ICB's te beheren. Deze transacties zijn aan reglementaire limieten gebonden. Tijdelijke aan- en verkoop van effecten Om de inkomsten te optimaliseren kan het fonds niet alleen tijdelijke aan- en verkooptransacties van effecten uitvoeren, maar ook haar liquiditeiten beleggen of de portefeuille aanpassen aan schommelingen in het beheerde vermogen. Het fonds voert de volgende transacties uit: - Het verrichten van cessie- en retrocessietransacties ; - Effecten lenen/uitlenen. Eventuele repo- en omgekeerde repotransacties worden steeds uitgevoerd tegen de geldende marktvoorwaarden en binnen de reglementaire limieten. In het kader van deze transacties kan het GBF financiële borgstellingen (collateraal) ontvangen/betalen. Het functioneren en de kenmerken van deze borgstellingen staan beschreven in de rubriek "Beheer financiële borgstellingen". 7

8 Meer informatie is te vinden in de rubriek Kosten en provisies. Beheer financiële borgstellingen In het kader van de uitvoering van onderhandse transacties van financiële derivaten en transacties voor het tijdelijk kopen/verkopen van effecten, kan het GBF bepaalde financiële activa ontvangen die als borgstelling worden beschouwd en die ten doel hebben om de blootstelling van het fonds aan tegenpartijrisico te reduceren. De ontvangen financiële borgstellingen zullen, in geval van onderhandse transacties van financiële derivaten, hoofdzakelijk bestaan uit contanten, en in geval van transacties voor het tijdelijk kopen/verkopen van effecten uit contanten en daarvoor in aanmerking komende staatsobligaties. Het totale tegenpartijrisico zowel bij onderhandse transacties van derivaten als bij transacties voor het tijdelijk kopen/verkopen van effecten, mag niet meer zijn dan 10% van de netto-activa van het GBF indien de tegenpartij een kredietinstelling conform de huidige regelgeving is en 5% van de activa in alle andere gevallen. Alle ontvangen financiële borgstellingen (collateral) die bedoeld zijn om de blootstelling aan tegenpartijrisico te beperken, dienen aan de volgende criteria te voldoen: - de borgstelling bestaat uit contanten of obligaties die zijn uitgegeven of gegarandeerd door lidstaten van de OESO dan wel hun territoriale publiekrechtelijke lichamen of door supranationale organisaties van gemeenschappelijke, regionale of mondiale aard. - de borgstelling is in bewaring bij de depothouder van de ICBE of bij een van zijn filialen of derden die onder zijn controle staan, dan wel bij elke willekeurige depothouder die onder prudentieel toezicht staat en die op geen enkele wijze verbonden is met de partij die de financiële borgstelling heeft afgegeven ; - de borgstellingen moeten, conform de huidige regelgeving, te allen tijde voldoen aan de gestelde criteria op het gebied van liquiditeit, waardebepaling, kredietkwaliteit van de garantiegever, correlatie en diversificatie, waarbij de blootstelling aan een enkele garantiegever maximaal 20% van de netto-activa mag bedragen ; - financiële borgstellingen in contanten zullen in de meeste gevallen bij daarvoor in aanmerking komende entiteiten in bewaring worden gegeven en/of worden gebruikt voor repotransacties en in mindere mate voor hoogwaardige staatsobligaties en kortetermijn-geldmarkt-icbe s. De als financiële borgstelling ontvangen staatsobligaties worden tussen 1 en 10% lager gewaardeerd. Risicoprofiel Uw geld wordt voornamelijk belegd in door de beheermaatschappij geselecteerde financiële instrumenten. Deze instrumenten staan bloot aan de ontwikkelingen en wisselvalligheden van de markt. Het risicoprofiel van het fonds is afgestemd op een beleggingshorizon van meer dan 3 jaar. Potentiële beleggers dienen zich te realiseren dat de waarde van de activa van het fonds afhankelijk is van de schommelingen op de internationale aandelen-, obligatie- en valutamarkten en dus sterk kan fluctueren. De hieronder beschreven risicofactoren zijn niet exhaustief. Elke belegger dient het risico te analyseren dat aan een dergelijke belegging verbonden is, en zijn eigen mening te vormen, onafhankelijk van CARMIGNAC GESTION, indien nodig door advies in te winnen bij alle ter zake gespecialiseerde adviseurs, met name om zich er van te verzekeren dat deze belegging goed afgestemd is op zijn financiële omstandigheden. Risico van kapitaalverlies: het GBF biedt geen enkele garantie of bescherming. Aandelenrisico: Het fonds is via beleggingen in financiële instrumenten voor 0% tot 50% van het nettovermogen blootgesteld aan het aandelenrisico van de markten van de eurozone en de internationale en opkomende markten. Op de markten voor kleine en middelgrote kapitalisaties is het volume van de beursgenoteerde effecten bovendien beperkt, zodat er snellere en meer uitgesproken neerwaartse marktfluctuaties optreden dan bij grote kapitalisaties. De netto-inventariswaarde van het fonds kan dus snel en hevig dalen. Risico verbonden aan valutablootstelling: De blootstelling is het totaal van de absolute waarden van de nettoblootstelling aan de afzonderlijke valuta's. Als valuta's stijgen of dalen bestaat het risico dat de nettoinventariswaarde afneemt. 8

9 Renterisico: Het renterisico vertaalt zich in een daling van de netto-inventariswaarde als de rente stijgt. Als de duration van de portefeuille positief is, kan een stijging van de rente een daling van de waarde van de portefeuille teweegbrengen. Als de modified duration negatief is, kan een rentedaling een daling van de waarde van de portefeuille teweegbrengen. Opkomende-landenrisico: De werking en het toezicht in deze markten kunnen afwijken van de normen die gelden op de grote internationale beurzen. Kredietrisico: Het fonds is belegd in effecten met een investment grade -rating en in speculatieve effecten. het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent zijn verplichtingen niet zou kunnen nakomen. Indien de kwaliteit van een uitgevende instelling in de privésector verslechtert, bijvoorbeeld als de kredietbureaus de rating verlagen, kan dat een waardedaling veroorzaken van de bedrijfsobligaties van die instelling of de aan die instelling gekoppelde derivaten ( credit default swaps ). De netto-inventariswaarde van het fonds kan dalen. Bovendien is er een specifiek kredietrisico verbonden aan het gebruik van kredietderivaten (credit default swaps). De onderstaande tabel toont in welke situaties het gebruik van CDS met risico s gepaard gaat: Onderliggende waarde van de CDS in portefeuille JA JA NEE JA Opzet van de beheerder bij het gebruik van de CDS Verkoop van protectie Aankoop van protectie Verkoop van protectie Aankoop van protectie Kredietrisico al dan niet aanwezig Ja, als de kredietkwaliteit van de onderliggende instelling verslechtert Ja, afhankelijk van de betrouwbaarheid van de emittent Ja, als de kredietkwaliteit van de onderliggende instelling verslechtert Ja, als de kredietkwaliteit van de onderliggende instelling verslechtert Dit kredietrisico wordt opgevolgd aan de hand van een kwalitatieve analyse ter beoordeling van de solvabiliteit van de ondernemingen (door het team van kredietanalisten). Valutarisico: Het valutarisico houdt verband met de blootstelling, via beleggingen en ingrepen met financiële termijninstrumenten, aan een andere valuta dan de waarderingsvaluta van het fonds. Voor deelbewijzen in een andere valuta dan de euro is het valutarisico dat voortvloeit uit de schommeling van de euro ten opzichte van de waarderingsvaluta een restrisico omdat het systematisch wordt afgedekt. Als gevolg van deze afdekking kunnen de rendementen van deelbewijzen met verschillende valuta's onderling verschillen. Volatiliteitsrisico: De netto-inventariswaarde kan als gevolg van een hogere of lagere volatiliteit afnemen. Het fonds is aan dit risico blootgesteld, met name via derivaten met volatiliteit als onderliggende waarde. Risico verbonden aan grondstoffenindexen: De prijsschommelingen van grondstoffen en de volatiliteit van deze sector kunnen een daling van de netto-inventariswaarde tot gevolg hebben. Liquiditeitsrisico: Op de markten waarop het GBF handelt, kan af en toe een tijdelijk gebrek aan liquiditeit optreden. Deze marktverstoringen beïnvloeden mogelijk de prijzen waartegen het GBF zijn posities kan vereffenen, innemen of wijzigen. Risico verbonden aan het discretionair beheer: Het discretionair beheer berust op het anticiperen op de ontwikkeling van de financiële markten. Het rendement van het fonds zal afhangen van de ondernemingen die de beheerder heeft geselecteerd. Het risico bestaat dat de beheermaatschappij niet de best presterende ondernemingen selecteert. 9

10 Tegenpartijrisico: Het tegenpartijrisico komt voort uit alle met de dezelfde tegenpartij onderhands gesloten financiële overeenkomsten zoals repo- en omgekeerde repotransacties en alle overige onderhands gesloten derivatenovereenkomsten. Het tegenpartijrisico vormt een maatstaf voor het risico dat de ICBE een verlies lijdt doordat een tegenpartij zijn verplichtingen niet kan nakomen voordat de transactie definitief is afgewikkeld in de vorm van een overdracht van financiële middelen. Om de blootstelling van de ICBE aan het tegenpartijrisico te beperken kan de beheermaatschappij een borgstelling verlenen ten gunste van de ICBE. Potentiële beleggers en beleggersprofiel De deelnemingsrechten van dit fonds zijn niet geregistreerd krachtens de US Securities Act (Amerikaanse effectenwet) van Ze kunnen dan ook volgens de definitie van de Amerikaanse "Regulation S" niet direct of indirect worden aangeboden of verkocht of voor rekening of ten gunste van een "U.S. person". De deelnemingsrechten van dit fonds mogen daarnaast evenmin worden aangeboden of verkocht, direct of indirect, aan "US persons" en/of aan entiteiten die in handen zijn van een of meerdere "US persons" zoals vastgelegd in de Amerikaanse "Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)". Dit is de enige uitzondering. Verder staat het fonds open voor alle beleggers. Alleen de in het pond Sterling genoteerde deelbewijzen zijn uitsluitend bestemd voor beleggers in het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Luxemburg. Het fonds kan worden gebruikt als instrument binnen levensverzekeringscontracten met rekeningeenheden. Welk bedrag redelijkerwijs in dit fonds kan worden belegd hangt af van uw persoonlijke situatie. Om dat bedrag te bepalen, is het raadzaam het advies van een professionele adviseur in te winnen om de beleggingen te diversifiëren en te bepalen welk gedeelte van de financiële portefeuille of het vermogen in het fonds belegd wordt, in het bijzonder ten aanzien van de aanbevolen beleggingsduur en de blootstelling aan de voormelde risico s, alsook van het persoonlijk vermogen en de eigen behoeften en doelstellingen. De aanbevolen minimale beleggingsduur is 3 jaar. 10

11 Beleggingsbeleid Verslag van het beheer In 2013 is Carmignac Patrimoine gestegen met +3,53% en bleef het fonds iets achter bij zijn referentie-indicator, die steeg met +4,67%. Deze krimp is voornamelijk te wijten aan de impact van de wijziging van het Amerikaanse monetaire beleid in de maanden mei en juni op onze beleggingen in aandelen en obligaties uit opkomende markten. Beleggingsstrategie 2013 stond voor Carmignac Patrimoine in het teken van de koerswijziging waartoe de Federal Reserve in mei besloot. We hadden niet verwacht dat Ben Bernanke de voorwaarden zou opsommen waaronder de onconventionele monetaire stimuleringsmaatregelen zullen worden afgebouwd, aangezien hij enkele maanden daarvoor de centrale banken had opgeroepen om een dergelijk beleid juist wel in te voeren. De positionering van het fonds was dus gericht op een aanhoudend soepel monetair beleid van de Amerikaanse centrale bank Als gevolg van deze maatregel, in een context die gekenmerkt werd door het risico van stijgende Amerikaanse rentevoeten, hebben wij besloten tot een gematigd negatieve modified duration en een uitgesproken blootstelling aan de dollar. Vanaf mei lag de modified duration van Carmignac Patrimoine tussen 2 en -2. Aan het einde van het jaar bedroeg deze -1,9. De aandelenblootstelling van de portefeuille is begin september tot dichtbij zijn maximale waarde opgevoerd, terwijl de allocatie aan Europese aandelen en aandelen die profiteren van de versnelde Amerikaanse groei, werd verhoogd ten koste van de opkomende landen. In afwachting van het economische en monetaire beleid van de Japanse regering hebben wij onze blootstelling aan Japanse aandelen en onze shortpositie op de yen gehandhaafd. Gezien de door de ECB georkestreerde economische stabiliteit handhaven we onze blootstelling aan staatsobligaties van perifere eurolanden. De schulden van Italië en Spanje kunnen minder sterk worden afgebouwd dan in 2013 maar obligaties van deze landen bieden nog altijd een aantrekkelijke carry. We handhaven ook een blootstelling aan bedrijfsobligaties van circa 25% teneinde profijt te trekken van het rendement, terwijl de verkrapping van de kredietspreads naar verwachting bescheiden zal blijven. Wij geven de voorkeur aan Europese bedrijfsobligaties uit de financiële sector. Wat de valuta's betreft zal de groeiversnelling in Groot-Brittannië van het tweede halfjaar van 2013 zich naar verwachting in 2014 voortzetten. Wij hebben een positie genomen in het Britse pond, dat naar verwachting zal profiteren van de aantrekkende Britse conjunctuur. Rendement Het fonds behaalde op de aandelen een brutowinst van +5,09%, terwijl de referentie-indicator steeg met +8,67%. In de loop van 2013 heeft het fonds geprofiteerd van zijn blootstelling aan de financiële en de consumptiesector. Op zijn obligaties leed het fonds een brutoverlies van -0,27%, tegen een daling van -3,99% voor de referentie-index. De bedrijfsobligaties hebben een positieve bijdrage geleverd aan de performance van het fonds, vooral dankzij de financiële sector. We hebben in de loop van het jaar geprofiteerd van zowel de carry als de verkrapping van de spreads, vooral die van de Europese banken. Het resultaat van het fonds werd ook ondersteund door zijn staatsobligaties van perifere Europese landen, dankzij de aanhoudende daling van de overheidsrente in de Zuid-Europese landen (Spanje en Italië). Deze positieve bijdrage werd echter volledig tenietgedaan door onze blootstelling aan in lokale valuta's luidende obligaties van opkomende landen, die deze zomer zwaar verlies leden als gevolg van de dreigende vermindering van de obligatie-inkopen door de Fed. We hebben onze staatsobligaties van opkomende landen na de hoge volatiliteit in juni allemaal verkocht. Hoewel deze activaklasse naar onze mening nog altijd heel wat kansen biedt, mijden wij dit marktsegment om het evenwicht in de portefeuille niet te verstoren, aangezien we ook aandelen van opkomende landen in de portefeuille hebben en we een hoge aandelenblootstelling handhaven. Derivaten hebben zo het afgelopen jaar in totaal +0,24% aan het brutoresultaat van het fonds bijgedragen. De daling van de yen was een belangrijke factor in 2013 en heeft het resultaat fors ondersteund. Wij blijven goed gepositioneerd om profijt te trekken van de aanhoudende daling van de yen, omdat we vertrouwen hebben in de vastberadenheid van de Japanse centrale bank om haar inflatiedoelstelling van 2% te halen, hetgeen nieuwe monetaire versoepelingsmaatregelen zou vereisen, met name ter compensatie van de btw-verhoging met 3% waardoor de BBP-groei 0,8% lager zou kunnen uitvallen. Resultaten uit het verleden zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. 11

12 Reglementaire informatie Selectiebeleid voor tussenpersonen In haar hoedanigheid van beheermaatschappij selecteert Carmignac Gestion tussenpersonen wier uitvoeringsbeleid het best mogelijke resultaat kan opleveren bij het doorgeven van de orders voor rekening van de icbe s of de cliënten. Carmignac Gestion selecteert ook dienstverleners voor bijstand bij beleggingsbeslissingen en orderverwerking. Carmignac Gestion heeft een beleid gedefinieerd voor de selectie en evaluatie van de beide soorten tussenpersonen. Hierbij worden een aantal criteria gevolgd, waarvan u de bijgewerkte versie kunt terugvinden op de website Op diezelfde website treft u een beknopt verslag aan met betrekking tot de kosten van tussenpersonen. Criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur (ESG) Wat betreft de ESG MSCI-criteria heeft Carmignac Patrimoine ten opzichte van zijn index wel enkele punten verloren door zijn grote blootstelling aan de opkomende markten. 90% van onze portefeuille heeft echter de rating B of hoger en bijna 28% van de portefeuille heeft een rating van A tot AAA. Vooral op de criteria die betrekking hebben op menselijk kapitaal realiseert het fonds een score die dicht bij die van de referentie-index ligt. Yum! is een van de bedrijven in de portefeuille met een matige score, vooral omdat de palmolie die het bedrijf heeft gebruikt niet voorzien was van het label "duurzame ontwikkeling". Het bedrijf heeft echter wel aangekondigd dat er een plan op tafel ligt om het gebruik van palmolie in de restaurants van de keten te reduceren. Yum! Brands heeft daarentegen wel veel vooruitgang geboekt, vooral in Azië, met het gebruik van zowel hergebruikt karton en papier als van karton en papier dat afkomstig is van bosbouw die voldoet aan de normen van duurzame ontwikkeling. Wij blijven attent op deze maatschappij- en milieugerelateerde criteria. Omdat ons beheerteam ter plekke aanwezig is kunnen wij de ondernemingen waarin wij beleggen aan een grondig onderzoek onderwerpen. In de opkomende landen besteden wij dan ook bijzondere aandacht aan corporate governance en de kwaliteit van de bedrijfsleidingen. Berekeningsmethode voor het totale risico Het totale risico van het fonds wordt berekend volgens de relatieve-var-methode. Er wordt gebruik gemaakt van het volgende model en de volgende parameters: VaR (99%, 20 dagen) berekend volgens de historische methode met gebruikmaking van een historische reeks gegevens over een voortschrijdende periode van 2 jaar. De referentieportefeuille van het fonds is de 50% MSCI All Countries World NR omgezet in EUR + 50% Citigroup World Global Bond Index All Maturities. Onderstaande tabel toont de hoogste, de laagste en de gemiddelde VaR in de loop van het jaar: VaR 99%, 20 dagen Min Gemiddeld Max Carmignac Patrimoine 4,15 5,55 6,81 Hefboom Mi Gemiddeld Max Carmignac Patrimoine 0,80 n 1,14 1,48 Gebeurtenissen betreffende de ICBE Januari 2013: - Toevoeging van twee onderliggende derivaten: Volatiliteitsindex (maximaal 10% van de netto-activa) en grondstoffenindex (maximaal 10% NA). Toevoeging 3 risico's: volatiliteit, grondstoffenindexen, en opkomende landen. Actualisering van de referentie-indicator (herbelegging uitgekeerde dividenden) en de Bloomberg-codes. - Actualisering van de verwijzingen naar regelgevende bepalingen, woordenlijst ; - Definitie van Amerikaans burgerschap: toevoeging criteria van de FATCA ; - Tijdstip pre-centralisatie Carmignac Gestion verwijderd ; 12

13 - Actualisering evaluatiemoment valutakoersen ; - Actualisering definitie voor uitkering vatbare bedragen. Maart 2013: - Introductie van twee deelnemingsrechten in Yen. A JPY inc JPY FR Halfjaarlijkse Uitkering Betalingen in april en oktober JPY (hedged) Alle inschrijvers JPY deelnemingsrecht Termijn voor de betaling van de levering: 4 Franse EN Japanse werkdagen VA N: 4% FG: 1% B JPY inc JPY FR Halfjaarlijkse Uitkering Betalingen in april en oktober JPY Alle inschrijvers JPY deelnemingsrecht Termijn voor de betaling van de levering: 4 Franse EN Japanse werkdagen VA N: 4% FG: 1% - Afschaffing van het verkoopverbod in de Verenigde Staten: verkoopverbod alleen voor US persons. Het minimum bedrag voor deelname geldt niet voor de groep Carmignac. - Nadere informatie over de definitie van de prestatievergoeding bij outperformance: " (2) De prestatievergoeding is gebaseerd op de vergelijking tussen de performance van het fonds over het boekjaar (m.u.v. niet-afgedekte deelnemingsrechten) en die van zijn referentie-indicator. Wat de nietafgedekte deelnemingsrechten betreft wordt de prestatievergoeding berekend op basis van het rendement van het recht, vergeleken met de performance van de referentie-indicator, omgewisseld in de valuta van het deelnemingsrecht. Juni 2013: - Actualisering van de ESMA-regels inzake financiële waarborgen en tijdelijke verkoop van effecten ; - Aanduiding enige centraliserende bank: Caceis Bank France. November 2013: - Wijziging nomenclatuur deelnemingsrechten ; - Herweging van de samengestelde index per kwartaal i.p.v. per jaar ; - Namen van de uit het prospectus verwijderde ratingbureaus ; - Wijziging nomenclatuur ICBE's/ICB's als gevolg van de AIFM-richtlijn - Nadere informatie over de berekening van de VaR ; - Afschaffing van effecten zuiver op naam. 13

14 JAARREKENINGEN VAN CARMIGNAC PATRIMOINE Deze jaarrekeningen werden enerzijds opgesteld volgens de nieuwe reglementaire voorschriften, in het bijzonder de Bepaling N van 01/08/2011 waarin de aard van de in ICB's voor uitkering vatbare bedragen is gewijzigd in de zin dat ook de geboekte netto meer- of minderwaarde kan worden uitgekeerd, en anderzijds volgens dezelfde vormen en dezelfde waarderingsmethodes als die van het vorige boekjaar. 14

15 BALANS VAN CARMIGNAC PATRIMOINE ACTIVA 31/12/ /12/2012 Vaste nettoactiva Deposito's Financiële instrumenten , ,62 Aandelen en daarmee gelijkgestelde waarden , ,96 Verhandeld op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt , ,96 Niet verhandeld op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt Obligaties en daarmee gelijkgestelde waarden , ,83 Verhandeld op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt , ,83 Niet verhandeld op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt Schuldbewijzen , ,41 Verhandeld op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt , ,41 Verhandelbare schuldbewijzen , ,41 Andere schuldbewijzen Niet verhandeld op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt Instellingen voor collectieve belegging ,36 Europese geharmoniseerde ICB's en Franse algemene ICB's ,36 ICB's voorbehouden aan bepaalde beleggers - Fondsen voor investering Beursgenoteerde in risicokapitaal beleggingsfondsen - Gemeenschappelijke en FCC's fondsen voor interventie op de termijnmarkten Niet-beursgenoteerde beleggingsfondsen en FCC's Tijdelijke transacties met effecten Vorderingen die beleende effecten vertegenwoordigen Vorderingen uit hoofde van uitgeleende effecten Geleende effecten Uitgeleende effecten Andere tijdelijke transacties Financiële termijninstrumenten , ,42 Transacties met een gereglementeerde of gelijkgestelde markt , ,02 Andere transacties , ,40 Andere financiële instrumenten Vorderingen , ,75 Valutatransacties met termijn , ,85 Andere , ,90 Financiële rekeningen , ,19 Liquiditeiten , ,19 Totaal van de activa , ,56 15

16 BALANS VAN CARMIGNAC PATRIMOINE PASSIVA 31/12/ /12/2012 Eigen vermogen Kapitaal , ,62 Vroegere niet-uitgekeerde netto meer- en minderwaarde (a) Overdracht (a) 6.149,35 Tijdens het boekjaar gerealiseerde netto meer- en minderwaarde (a,b) ,12 Resultaat van het boekjaar (a,b) , ,31 Totaal eigen kapitaal (= Bedrag dat de nettoactiva vertegenwoordigt) , ,93 Financiële instrumenten , ,76 Overdrachttransacties met financiële instrumenten Tijdelijke transacties met effecten Schulden uit hoofde van repo-overeenkomsten Schulden uit hoofde van geleende effecten Andere tijdelijke transacties Financiële termijninstrumenten , ,76 Transacties met een gereglementeerde of gelijkgestelde markt , ,76 Andere transacties Schulden , ,21 Valutatransacties met termijn , ,88 Andere , ,33 Financiële rekeningen , ,66 Lopende bancaire kredietverleningen , ,66 Leningen Totale passiva , ,56 (a) Inclusief overlopende rekeningen (b) Verminderd met de gestorte voorschotten voor het boekjaar 16

17 NIET IN DE BALANSTELLING OPGENOMEN POSTEN VAN CARMIGNAC PATRIMOINE Afdekkingsverrichtingen 31/12/ /12/2012 Verplichtingen op gereglementeerde of daarmee gelijkgestelde markten Futurescontracten CBO CBOT UST ,78 CBO CBOT UST 5A ,30 CBO CBOT USTB ,95 CME S&P500 MINI ,05 EUREX EUROBD ,00 Verplichtingen op de onderhandse markt Andere verplichtingen Andere transacties Verplichtingen op gereglementeerde of daarmee gelijkgestelde markten Futurescontracten BC00 UBS CARM ,66 BC00 UBS CARM ,59 BC00 UBS CARM ,49 BC00 UBS CARM ,33 BC00 UBS CARM ,02 BC00 UBS CARM ,17 BC00 UBS CARM ,41 CBO CBOT UST ,22 CBO CBOT UST 5A ,68 EUREX EUROSTX ,00 OSE OS NIKKEI ,95 SIM SGX NIK ,47 S&P500 MINI ,58 TSE TSE TOPIX I ,37 Opties EUREX EURO BUND 01/2013 PUT ,05 Verplichtingen op de onderhandse markt Opties EUR/USD OTC 01/2013 CALL ,00 EUR/USD OTC 01/2013 CALL ,00 EUR/USD OTC 01/2013 CALL ,00 EUR/USD OTC 01/2013 CALL ,00 GBP/CAD C ,00 Andere verplichtingen 17

18 RESULTATENREKENING VAN CARMIGNAC PATRIMOINE 31/12/ /12/2012 Opbrengsten uit financiële transacties Opbrengsten uit deposito's en financiële rekeningen , ,54 Opbrengsten uit aandelen en daarmee gelijkgestelde waarden , ,32 Opbrengsten uit obligaties en daarmee gelijkgestelde waarden , ,94 Opbrengsten uit schuldbewijzen , ,60 Opbrengsten uit tijdelijke aankopen en overdrachten van effecten , ,54 Opbrengsten uit financiële termijninstrumenten ,41 Andere financiële opbrengsten Totaal (1) , ,35 Onkosten gekoppeld aan financiële transacties Onkosten gekoppeld aan tijdelijke aankopen en overdrachten van effecten , ,31 Onkosten gekoppeld aan financiële termijninstrumenten ,88 Onkosten gekoppeld aan schulden , ,24 Andere financiële lasten Totaal (2) , ,67 Resultaat op financiële transacties (1-2) , ,68 Overige opbrengsten (3) Beheerkosten en dotaties aan afschrijvingen (4) , ,26 Nettoresultaat van het boekjaar (L ) ( ) , ,42 Regularisatie van de inkomsten van het boekjaar (5) , ,89 Gestorte voorschotten op het resultaat voor het boekjaar (6) ,70 Resultaat ( ) , ,31 18

19 BOEKHOUDKUNDIGE BIJLAGE VAN CARMIGNAC PATRIMOINE Boekhoudkundige regels en methoden De jaarrekeningen worden opgesteld conform de bepalingen van het reglement van het comité voor financiële verslaglegging nr , zoals gewijzigd, betreffende het boekhoudplan van ICBE's. Artikel 18 van de bepaling staat de uitkering van de netto meerwaarde over het boekjaar, mits geopend na 1 januari 2013, toe. Het boekhoudplan van de ICBE's is gewijzigd om rekening te houden met deze nieuwe mogelijkheid. De wijziging heeft betrekking op de definitie van de voor uitkering vatbare bedragen. De gerealiseerde meerwaarde, na aftrek van kosten, verminderd met de gerealiseerde minderwaarde, na aftrek van kosten, wordt aan het netto resultaat toegevoegd om de voor uitkering vatbare bedragen te bepalen. De gegevens van voorgaande boekjaren zijn hier niet in verwerkt. De algemene boekhoudkundige principes zijn van toepassing: - getrouw beeld, vergelijkbaarheid, continuïteit van de activiteit, - regelmaat, authenticiteit, - voorzichtigheid, - continuïteit van de methoden over de verschillende boekjaren. De boekhoudkundige methode die wordt gebruikt voor het boeken van de opbrengsten van vastrentende effecten is de methode met opgelopen rente. Inkomende en uitgaande effecten wordt exclusief kosten geboekt. De referentievaluta voor de boekhouding van de portefeuille is de euro. Het boekjaar loopt over 12 maanden. Regels voor de waardering van de activa De financiële instrumenten worden in de boekhouding opgenomen volgens de methode van de historische kosten en op de balans ingeschreven tegen hun actuele waarde, op basis van de laatst bekende marktwaarde of, als er geen markt voor bestaat, met behulp van alle externe middelen of door middel van financiële modellen. Het verschil tussen de actuele waarde die wordt gebruikt voor de berekening van de netto-inventariswaarde, en de historische kosten voor de effecten bij hun opname in de portefeuille wordt geboekt in een rekening "Ramingsverschil". De effecten die niet in de valuta van de portefeuille zijn uitgedrukt, worden gewaardeerd conform het hieronder beschreven principe en vervolgens omgezet in de valuta van de portefeuille op basis van de wisselkoersen op de waarderingsdag. Deposito's: Deposito s met een resterende looptijd van drie maanden of minder worden gewaardeerd volgens de lineaire methode. Aandelen, obligaties en andere waarden die op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt worden verhandeld: Voor de berekening van de netto-inventariswaarde worden aandelen en andere waarden die op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt worden verhandeld, gewaardeerd op basis van de laatste beurskoers van de dag. Obligaties en daarmee gelijkgestelde waarden worden gewaardeerd tegen de slotkoers die wordt meegedeeld door diverse verleners van financiële diensten. De opgelopen rente van de obligaties en daarmee gelijkgestelde waarden wordt berekend tot op de datum van de netto-inventariswaarde. De OAT-staatsobligaties worden gewaardeerd tegen de middenkoers van een verdeler (primary dealer geselecteerd door het Franse Ministerie van Financiën), op basis van door een dataprovider verstrekte 19

20 informatie. Op die koers wordt nog een betrouwbaarheidscontrole uitgevoerd via een vergelijking met de koersen van verschillende andere primary dealers. Aandelen, obligaties en andere waarden die niet op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt worden verhandeld: Waarden die niet op een gereglementeerde markt worden verhandeld, worden onder de verantwoordelijkheid van de beheermaatschappij gewaardeerd door middel van methoden op basis van de vermogenswaarde en het rendement en rekening houdend met de prijzen die bij recente belangrijke transacties zijn toegepast. Verhandelbare schuldbewijzen: Verhandelbare schuldinstrumenten en daarmee gelijkgestelde instrumenten waarin geen belangrijke transacties plaatsvinden, worden actuarieel gewaardeerd op basis van een referentierente die hierna wordt gedefinieerd, eventueel vermeerderd met een marge die de intrinsieke kenmerken van de uitgevende instelling weergeeft: Verhandelbare schuldinstrumenten met een looptijd van 1 jaar of minder: Interbancaire rente in euro (Euribor), Verhandelbare schuldinstrumenten met een looptijd van meer dan 1 jaar: Rente op de schatkistcertificaten met jaarlijkse genormaliseerde rente (BTAN) of rente op de fungibele staatsobligaties (OAT) met een vergelijkbare vervaldatum voor de langste looptijden. Verhandelbare schuldinstrumenten met een resterende looptijd van 3 maanden of minder kunnen volgens de lineaire methode worden gewaardeerd. Schatkistcertificaten worden gewaardeerd tegen de marktrente die dagelijks door Banque de France wordt bekendgemaakt. ICB's in portefeuille: Deelnemingsrechten of aandelen van ICBE s worden gewaardeerd tegen de laatste bekende nettoinventariswaarde. Tijdelijke transacties met effecten: Effecten waarover een omgekeerde repo-overeenkomst is gesloten worden in de activa opgenomen onder de rubriek "Vorderingen uit hoofde van omgekeerde repo-overeenkomsten" tegen het in de overeenkomst vastgelegde bedrag, vermeerderd met de te ontvangen opgelopen rente. Effecten waarover een repo-overeenkomst is gesloten worden geboekt in de long portefeuille tegen hun actuele waarde. Schulden uit hoofde van repo-overeenkomsten worden geboekt in de short portefeuille tegen de in de overeenkomst vastgelegde waarde, vermeerderd met de te betalen opgelopen rente. Uitgeleende effecten worden gewaardeerd tegen hun actuele waarde en in de activa opgenomen onder de rubriek "Vorderingen uit hoofde van uitgeleende effecten" tegen de actuele waarde, vermeerderd met de te ontvangen opgelopen rente. Geleende effecten worden opgenomen in de activa onder de rubriek "Geleende effecten" voor het in de overeenkomst vastgelegde bedrag, en in de passiva onder de rubriek "Schulden uit hoofde van geleende effecten" voor het in de overeenkomst vastgelegde bedrag, vermeerderd met de te betalen opgelopen rente. Financiële termijninstrumenten: Financiële termijninstrumenten die op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt worden verhandeld: Financiële termijninstrumenten die op een gereglementeerde markt worden verhandeld, worden gewaardeerd tegen de verrekeningskoers van die dag. 20

21 Financiële termijninstrumenten die niet op een gereglementeerde of gelijkgestelde markt worden verhandeld: Swaps: Renteswaps en/of valutaswaps worden gewaardeerd tegen hun marktwaarde op basis van de prijs die wordt berekend door actualisering van de toekomstige rentestromen aan de marktrente of de marktwisselkoers. Die prijs wordt gecorrigeerd voor het emittentenrisico. Indexswaps worden actuarieel gewaardeerd op basis van een referentierente die door de tegenpartij wordt verstrekt. Andere swaps worden gewaardeerd tegen hun marktwaarde of tegen een geschatte waarde op basis van door de beheermaatschappij bepaalde regels. Verplichtingen buiten de balanstelling: Vaste termijncontracten worden tegen hun marktwaarde in de verplichtingen buiten de balanstelling opgenomen tegen de in de portefeuille gebruikte koers. Voorwaardelijke termijncontracten worden omgezet in het equivalent in de onderliggende waarde. Verplichtingen met betrekking tot swaps worden opgenomen tegen hun nominale waarde, of bij gebrek daaraan, tegen een equivalent bedrag. Financiële instrumenten: NAAM BESCHRIJVING CME S&P500 MINI 0314 Future S&P 500 BC00 UBS CARM 0314 Forward op mandjes Aziatische aandelen CBO CBOT UST 5A 0314 Future Amerikaanse staatsobligaties 5 jaar CBO CBOT UST 10A 0314 Future Amerikaanse staatsobligaties 10 jaar BC00 UBS CARM 0314 Forward op mandjes Aziatische aandelen BC00 UBS CARM 0314 Forward op mandjes Aziatische aandelen BC00 UBS CARM 0314 Forward op mandjes Aziatische aandelen BC00 UBS CARM 0314 Forward op mandjes Aziatische aandelen BC00 UBS CARM 0314 Forward op mandjes Aziatische aandelen BC00 UBS CARM 0314 Forward op mandjes Aziatische aandelen GBP/CAD C Valuta-optie GBP/CAD Beheerkosten: De beheerkosten worden bij elke waardering berekend op de nettoactiva. Die kosten worden geboekt in de resultatenrekening van de ICBE. De beheerkosten worden integraal betaald aan de beheermaatschappij die de werkingskosten van de ICBE s ten laste neemt. De transactiekosten zijn niet in de beheerkosten inbegrepen. Het tarief bedraagt 1,5% van de netto-activa voor de deelnemingsrechten A EUR acc, A CHF acc Hdg, A USD acc Hdg en A EUR Y dis, 2% van de netto-activa voor het deelnemingsrecht E EUR acc, 1,00% van de netto-activa voor de deelnemingsrechten F GBP Qdis Hdg, A JPY inc Hdg en B JPY inc, 0,85% van de netto-activa voor het deelnemingsrecht F GBP acc Hdg. De prestatievergoeding is gebaseerd op de vergelijking tussen de performance over het boekjaar van het gemeenschappelijk beleggingsfonds en van zijn referentie-indicator. De referentie-indicator is als volgt samengesteld: 50% van de MSCI AC World Index, de wereldwijde MSCI index voor internationale aandelen, geconverteerd in euro, en 50% van de Citigroup WGBI All Maturities Eur., de wereldwijde obligatie-index. De prestatie van het gemeenschappelijke beleggingsfonds wordt berekend op basis van de ontwikkeling van de netto-inventariswaarde. Als het rendement sinds het begin van het boekjaar positief is en meer bedraagt dan die van de samengestelde index 50% van de MSCI AC World (Eur), de wereldwijde index voor internationale 21

JAARVERSLAG 2013 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE

JAARVERSLAG 2013 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE JAARVERSLAG 2013 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE (Verrichtingen van het per 31 december 2013 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris Tel.: 01

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT

JAARVERSLAG 2012 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT JAARVERSLAG 2012 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT (Verrichtingen van het per 31 december 2012 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris Tel.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE

JAARVERSLAG 2014 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE JAARVERSLAG 2014 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE (Verrichtingen van het per 31 december 2014 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris - Tel.: 01

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders)

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC SECURITE

JAARVERSLAG 2012 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC SECURITE JAARVERSLAG 2012 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC SECURITE (Verrichtingen van het per 31 december 2012 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris Tel. : 01 42

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EMERGENTS

JAARVERSLAG 2014 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EMERGENTS JAARVERSLAG 2014 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC EMERGENTS (Verrichtingen van het per 31 december 2014 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris - Tel.: 01

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Parijs -

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible)

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

CARMIGNAC PATRIMOINE

CARMIGNAC PATRIMOINE Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC PATRIMOINE ICBE naar Frans recht Prospectus juli 2014 1 1. ALGEMENE KENMERKEN VORM VAN DE ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

CARMIGNAC PATRIMOINE

CARMIGNAC PATRIMOINE Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC PATRIMOINE ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 1. ALGEMENE KENMERKEN VORM VAN DE ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Parijs -

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht (EdR India) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is

Nadere informatie

CARMIGNAC EMERGENTS ICBE

CARMIGNAC EMERGENTS ICBE Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG ICBE naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming Rechtsvorm en lidstaat

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield)

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

CARMIGNAC PATRIMOINE

CARMIGNAC PATRIMOINE GBF conform de Europese normen CARMIGNAC PATRIMOINE Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Prospectus December 2011 1 Categorieen van deelnemingsrechten

Nadere informatie

CARMIGNAC INVESTISSEMENT

CARMIGNAC INVESTISSEMENT Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC INVESTISSEMENT ICBE naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD SELECTIVE JAPAN (EdR Selective Japan)

EDMOND DE ROTHSCHILD SELECTIVE JAPAN (EdR Selective Japan) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC COURT TERME

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC COURT TERME HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC COURT TERME (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris - Tel.: 01

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Alternatief beleggingsfonds naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. GEDETAILLEERDE KENMERKEN VORM VAN DE ICB Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Rechtsvorm

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC SECURITE

JAARVERSLAG 2014 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC SECURITE JAARVERSLAG 2014 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC SECURITE (Verrichtingen van het per 31 december 2014 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris - Tel.: 01

Nadere informatie

CARMIGNAC SÉCURITÉ Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Prospectus

CARMIGNAC SÉCURITÉ Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Prospectus GBF conform de Europese normen CARMIGNAC SÉCURITÉ Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Prospectus Januari 2013 Vrije vertaling 1. ALGEMENE KENMERKEN

Nadere informatie

CARMIGNAC SÉCURITÉ ICBE

CARMIGNAC SÉCURITÉ ICBE Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC SÉCURITÉ ICBE naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

CARMIGNAC PROFIL RÉACTIF 50

CARMIGNAC PROFIL RÉACTIF 50 Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC PROFIL RÉACTIF 50 ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF)

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

Woordenlijst Active Return: Verschil tussen het rendement van het fonds en van de referte-index. Alpha: Indicator die de bijdrage van de beheerder tegenover de referte-index aangeeft, rekening houdend

Nadere informatie

DORVAL MANAGEURS EUROPE

DORVAL MANAGEURS EUROPE DORVAL MANAGEURS EUROPE PROSPECTUS GBF conform de Europese normen Pagina 1 DORVAL MANAGEURS EUROPE I. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de icbe Naam: Dorval Manageurs Europe Rechtsvorm en lidstaat waar de icbe

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD CHINA (EdR China) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD CHINA (EdR China) ICBE naar Frans recht (EdR China) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE

CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk

Nadere informatie

CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS

CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS CARMIGNAC PORTFOLIO Société d Investissement à Capital Variable BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS 16 november 2015 Geachte aandeelhouder, De leden van de raad van bestuur (de "raad") van CARMIGNAC PORTFOLIO,

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali Carmignac Portfolio Investissement Latitude

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali Carmignac Portfolio Investissement Latitude Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali Carmignac Portfolio Investissement Latitude BELEGGINGSPOLITIEK VAN HET FONDS Het interne fonds Generali Carmignac Portfolio Investissement Latitude (het

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

Risico s en kenmerken van beleggen

Risico s en kenmerken van beleggen Risico s en kenmerken van beleggen 1. Risico s en kenmerken in het algemeen Beleggen brengt risico s met zich mee. Vaak geldt: hoe hoger het verwachte rendement, hoe meer risico s. Ook geldt dat in het

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017.

HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017. Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017... 3 HOOFDSTUK II ANDERE BEPALINGEN VOOR HET INTERNE BELEGGINGSFONDS... 6 1. Beheer van het fonds... 6

Nadere informatie

CARMIGNAC COURT TERME. PROSPECTUS November 2015. Vrije vertaling. ICBE naar Frans recht. 1 Vrije vertaling

CARMIGNAC COURT TERME. PROSPECTUS November 2015. Vrije vertaling. ICBE naar Frans recht. 1 Vrije vertaling CARMIGNAC COURT TERME ICBE naar Frans recht PROSPECTUS November 2015 1 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming CARMIGNAC COURT TERME Rechtsvorm en lidstaat

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

JAARVERSLAG 2008 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 JAARVERSLAG 2008 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 (Verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2008) 24, place Vendôme 75001 Parijs

Nadere informatie

WOORDENLIJST A Active Return: Verschil tussen het rendement van het fonds en van de referte-index. Alpha: Indicator die de bijdrage van de beheerder tegenover de referte-index aangeeft, rekening houdend

Nadere informatie

CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS

CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF)

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

CARMIGNAC COURT TERME

CARMIGNAC COURT TERME Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC COURT TERME ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 1 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Allianz Invest V873 NL Ed. 09/12 2

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Allianz Invest V873 NL Ed. 09/12 2 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN DE INTERNE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1. AI Europe... 3 2. AI Court Terme... 3 3. AI Patrimoine... 4 4. AI Emergents... 5 HOOFDSTUK II - GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

JAARVERSLAG 2009 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE JAARVERSLAG 2009 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE (Verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2009) 24, place Vendôme 75001 Paris

Nadere informatie

CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 GBF conform de Europese normen CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht ( Fonds commun de placement ) Volledig prospectus CARMIGNAC PROFIL REACTIF

Nadere informatie

CARMIGNAC EURO-INVESTISSEMENT

CARMIGNAC EURO-INVESTISSEMENT GBF conform de Europese normen CARMIGNAC EURO-INVESTISSEMENT Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht (fonds commun de placement) Vereevoudigd prospectus CARMIGNAC EURO-INVESTISSEMENT

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD COMMOSPHERE (EdR Commosphere)

EDMOND DE ROTHSCHILD COMMOSPHERE (EdR Commosphere) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

DORVAL CONVICTIONS. PROSPECTUS GBF conform de Europese normen

DORVAL CONVICTIONS. PROSPECTUS GBF conform de Europese normen DORVAL CONVICTIONS PROSPECTUS GBF conform de Europese normen Pagina 1 DORVAL CONVICTIONS Vorm van de icbe: Naam Rechtsvorm Oprichtingsdatum I. ALGEMENE KENMERKEN DORVAL CONVICTIONS Gemeenschappelijk beleggingsfonds

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017

HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017... 3 HOOFDSTUK II - ANDERE BEPALINGEN VOOR HET INTERNE GELEGGINGSFONDSEN 6 2. Regels voor de evaluatie

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 26 februari

Nadere informatie

Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille!

Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille! Flexibele fondsen Inhoud Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille! De voordelen van flexibele fondsen 4 Gediversifieerde gemengde fondsen 4 Een zeer flexibel actief beheer 4 Expertise en onafhankelijkheid

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

DEXIA LONG SHORT CREDIT

DEXIA LONG SHORT CREDIT DEXIA LONG SHORT CREDIT PERIODIEK INFORMATIEDOCUMENT OVER HET HALFJAAR per 28 juni 2012 Gemeenschappelijk Beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht Beheersmaatschappij: DEXIA ASSET MANAGEMENT - 40 rue Washington

Nadere informatie

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR)

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR) JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

REGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS DEEL I ACTIVA EN DEELBEWIJZEN

REGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS DEEL I ACTIVA EN DEELBEWIJZEN REGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS DEEL I ACTIVA EN DEELBEWIJZEN ARTIKEL 1 DEELBEWIJZEN IN MEDE-EIGENDOM De rechten van de mede-eigenaars worden uitgedrukt in deelbewijzen, waarbij elk

Nadere informatie

aandelen aandelen aandelen aandelen

aandelen aandelen aandelen aandelen ICBE conform de Europese normen SPDR MSCI Europe Consumer Staples SM ETF VEREENVOUDIGD PROSPECTUS 17 juni 2010 STS (Code Euronext) ISIN-code: FR0000001745 Classificatie: Internationale DEEL A - STATUTAIRE

Nadere informatie

Markt voor onderhandse derivaten in korte tijd sterk gekrompen

Markt voor onderhandse derivaten in korte tijd sterk gekrompen Markt voor onderhandse derivaten in korte tijd sterk gekrompen De mondiale markt voor onderhandse derivaten - niet gestandaardiseerd verhandeld op de beurs maar in maatwerk tussen grote partijen - is sinds

Nadere informatie

aandelen aandelen aandelen aandelen

aandelen aandelen aandelen aandelen SPDR AEX Index ETF VEREENVOUDIGD PROSPECTUS 17 juni 2010 DEEL A - STATUTAIRE BEPALINGEN ICBE conform de Europese normen AEXT (Code Euronext) ISIN-code: FR000001893 Classificatie: Aandelen uit de landen

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE DELTA LLOYD INDEXFONDS STAATSOBLIGATIES VERKORT PROSPECTUS IN EURO LUIDENDE OBLIGATIES EN SCHULDINSTRUMENTEN ICBE IN OVEREENSTEMMING MET DE EU- NORMEN KORTE PRESENTATIE WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Nadere informatie

PARVEST BOND EURO SHORT TERM

PARVEST BOND EURO SHORT TERM Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus september 00 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

Resultatenrekening. B. Andere

Resultatenrekening. B. Andere Resultatenrekening I. Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden A. Obligaties en andere schuldinstrumenten a) Obligaties C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a)

Nadere informatie

CARMIGNAC PATRIMOINE

CARMIGNAC PATRIMOINE Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC PATRIMOINE ICBE naar Frans recht Prospectus Februari 2014 1 1. ALGEMENE KENMERKEN VORM VAN DE ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE DELTA LLOYD INDEXFONDS BEDRIJFSOBLIGATIES VERKORT PROSPECTUS IN EURO LUIDENDE OBLIGATIES EN ANDERE SCHULDINSTRUMENTEN ICBE IN OVEREENSTEMMING MET DE EU- NORMEN KORTE PRESENTATIE WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Levensloop Rendement Bouw Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd.

Nadere informatie

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Aandelen Serie J in ThinkCapital ETF s N.V. 15 oktober 2012 I. Belangrijke informatie Dit Supplement moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

Hoge toppen scheren met uw beleggingen

Hoge toppen scheren met uw beleggingen Hoge toppen scheren met uw beleggingen September 2013 Amundi Uitsluitend bestemd voor Belgische beleggers Amundi is een gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht (fonds commun de placement).

Nadere informatie

Primavera Force Talents 1

Primavera Force Talents 1 Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali Carmignac Patrimoine

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali Carmignac Patrimoine Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali Carmignac Patrimoine BELEGGINGSPOLITIEK VAN HET FONDS Het interne fonds Generali Carmignac Patrimoine (het "Fonds") heeft de bedoeling om een rendement

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte houder, Luxemburg, 12 februari

Nadere informatie

Levensloop Rendement

Levensloop Rendement Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Beheersreglement (ref. : RG PFL + / N / 09-2010) V834NL 2

INHOUDSTAFEL. Beheersreglement (ref. : RG PFL + / N / 09-2010) V834NL 2 - V834NL INHOUDSTAFEL 1. BESCHRIJVING VAN DE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1.1 Capital Secure... 3 1.2 Capital Balanced... 3 1.3 Capital Dynamic... 3 1.4 Capital Growth... 4 1.5 Capital Focus... 4 2. GEMEENSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014

Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2014 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE

JAARVERSLAG 2008 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE JAARVERSLAG 2008 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE (Verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2008) 24, place Vendôme 75001 Parijs Tel.: 01

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 Generali Belgium HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 US Equities generali.com INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Beleggingsbeleid... 4 2.1 Globale aanpak 4 2.2 De activa 4 3 Evolutie van de portefeuille... 5 3.1 Waardering

Nadere informatie

AXA Life Protected Millesimo RS

AXA Life Protected Millesimo RS AXA Life Protected Millesimo RS - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 AXA Life Protected Millesimo RS Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo RS 1... 2

Nadere informatie

Securex Life Select One. Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015

Securex Life Select One. Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015 Securex Life Select One Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015 Verzekeringsprod uct Samenstelling van het fonds Nettoinventariswaarde van het fonds Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan

Nadere informatie

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE DELTA LLOYD INDEXFONDS AANDELEN WERELD VERKORT PROSPECTUS INTERNATIONALE AANDELEN ICBE IN OVEREENSTEMMING MET DE EU- NORMEN KORTE PRESENTATIE WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE ISIN-CODE FR0010752915 NAAM

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

JAARVERSLAG 2009 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 JAARVERSLAG 2009 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 (Verrichtingen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2009) 24, place Vendôme 75001 Paris Tel.

Nadere informatie

Jaarverslag Millesimo Carmignac

Jaarverslag Millesimo Carmignac Millesimo Carmignac - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 Millesimo Carmignac Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Carmignac... 2 3. Samenstelling van Millesimo

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement van het beleggingsfonds Allianz Rendement 2021 V937 NL 09/2015 2

Inhoudstafel. Beheersreglement van het beleggingsfonds Allianz Rendement 2021 V937 NL 09/2015 2 Inhoudstafel 1. Intekenperiode... 3 2. Premie... 3 3. Betaaldatum... 3 4. Investeringdatum... 3 5. Investeringsperiode... 3 6. Beschrijving van het interne beleggingsfonds... 3 Oprichtingsdatum van het

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een

Nadere informatie

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Beleggingen Het totaal rendement over het afgelopen boekjaar 2010 is uitgekomen op 15,6%. Als we naar de onderverdeling kijken zien we het

Nadere informatie

JAARVERSLAG VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE

JAARVERSLAG VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE JAARVERSLAG VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PATRIMOINE (Verrichtingen van het per 31 december 2015 afgesloten boekjaar) CABINET VIZZAVONA 64, boulevard Maurice Barrès

Nadere informatie