ICBE CONFORM DE EUROPESE RICHTLIJN 2009/65/EG VARENNE VALEUR GBF. Essentiële beleggersinformatie, Prospectus en Reglement

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ICBE CONFORM DE EUROPESE RICHTLIJN 2009/65/EG VARENNE VALEUR GBF. Essentiële beleggersinformatie, Prospectus en Reglement"

Transcriptie

1 ICBE CONFORM DE EUROPESE RICHTLIJN 2009/65/EG VARENNE VALEUR GBF Essentiële beleggersinformatie, Prospectus en Reglement

2 Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit GBF. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico s van beleggingen in dit GBF. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen. VARENNE VALEUR - Deelbewijs A EUR - ISIN-code: FR Beheermaatschappij: VARENNE CAPITAL PARTNERS BELEGGINGSDOELSTELLINGEN EN -BELEID Het GBF streeft ernaar om door middel van discretionair beheer een hoger rendement te genereren dan de CNO-TEC 5. Gezien de wijze waarop het fonds wordt beheerd, is vergelijking met een benchmark niet mogelijk. De CNO-TEC 5, de constante equivalente rente op Franse vijfjarige staatsobligaties, kan evenwel worden gebruikt als rendementsindicator a posteriori voor een belegging over de aanbevolen termijn van 5 jaar. Voor het toepassen van zijn discretionaire strategie maakt het GBF gebruik van alle hierna beschreven activaklassen uit Frankrijk, uit andere landen van de eurozone of uit landen buiten de eurozone. Het GBF belegt evenwel voor minstens 75% in effecten die in aanmerking komen voor een "Plan d Epargne en Actions" (aandelenspaarplan naar Frans recht). De Enterprise Picking-strategie in het aandelengedeelte stoelt op beleggingstechnieken voor niet-genoteerde bedrijven en wordt gebruikt om geconcentreerde portefeuilles samen te stellen van bedrijven die een duurzaam concurrentievoordeel hebben en bij aankoop met een flinke korting noteren. Na uitsluiting van de meest risicovolle sectoren van de beurs, zoals deze met een hoog technologisch risico, financiële of cyclische bedrijven, voert het beheerteam elke week op basis van eigen gegevens screenings uit van de fundamentals en het gedrag van de bedrijven. Met de Absolute short-strategie zoeken de beheerders naar bedrijven waar zich binnen 18 tot 24 maanden een "capital event" kan voordoen, zoals een kapitaalverhoging, een herstructurering of een vereffening. Voor Special situations richt het beheerteam zich uitsluitend op aangekondigde en vriendschappelijke fusies/overnames en kapitaalherstructureringen. Beleggingen die inspelen op fusies/overnames en wijzigingen in de kapitaalstructuur van bedrijven doen de correlatie van de portefeuille met de index dalen en bieden het fonds extra rendement, met name op dalende markten. RISICO- EN RENDEMENTSPROFIEL Lager risico, potentieel lager rendement Gebruik van derivaten in het kader van op gereglementeerde of georganiseerde markten en onderhands verhandelde futures, opties, swaps en/of valutatermijncontracten om zich in te dekken tegen of blootstelling te verkrijgen aan aandelenrisico's, renterisico's of valutarisico's. Voor de afdekking van macro-economische risico's: Bij het beheer wordt gebruikgemaakt van instrumenten met een asymmetrisch risico/rendementprofiel, zoals opties, om de portefeuille te beschermen tegen een negatief economisch scenario, zonder evenwel de marktblootstelling van de portefeuille te beperken. Het GBF kan tot 10% van zijn vermogen beleggen in deelbewijzen of aandelen van ICBE's die in Frankrijk tot de verkoop zijn toegelaten. In het obligatiegedeelte selecteert de beheerder posities in vastrentende producten op grond van zijn verwachtingen voor de rentecurve. Hij kan beleggen in schatkistcertificaten, staatsobligaties met vaste of variabele rente, verhandelbaar schatkistpapier en door overheden of bedrijven uitgegeven obligaties op de secundaire of primaire markt. Het GBF kan zijn blootgesteld aan valutarisico's, die de beheerder niet systematisch zal afdekken. De netto-opbrengst en de gerealiseerde nettomeerwaarde worden gekapitaliseerd. De NIW wordt dagelijks berekend. Inschrijvings- en terugkooporders worden uitgevoerd in duizendsten van een deelbewijs en worden elke dag waarop de NIW wordt berekend om uiterlijk 11 uur MEZT (D) gecentraliseerd bij CACEIS Bank en uitgevoerd tegen de volgende NIW (onbekende koers). De daaropvolgende dag (D+1) geldt als valutadatum van de betaling. Dit GBF is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. Hoger risico, potentieel hogere rendement De historische gegevens die werden gebruikt voor de berekening van deze synthetische risico-indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het GBF. Het risicoprofiel uit het verleden geeft geen indicatie over het risicoprofiel in de toekomst. De laagste risicocategorie betekent niet dat de belegging risicoloos is. Dit GBF behoort tot 'categorie 4' omdat VARENNE CAPITAL PARTNERS discretionair beheer toepast en voornamelijk belegt in eigenvermogensinstrumenten van Europese ondernemingen. BELANGRIJKE RISICO S VOOR HET GBF WAAR DE INDICATOR GEEN REKENING MEE HOUDT: Invloed van beheertechnieken: het gebruik van op gereglementeerde of georganiseerde markten en onderhands verhandelde derivaten kan tot grotere verliezen leiden. In voorkomende gevallen kan het GBF zijn blootgesteld aan het liquiditeitsrisico dat is verbonden aan small- en midcaps. 2

3 KOSTEN De kosten en vergoedingen die de belegger betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het GBF, met inbegrip van marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten verlagen de potentiële groei van de belegging. Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend Instapvergoeding Uitstapvergoeding 2% Nihil Kosten die in de loop van een jaar aan het GBF worden onttrokken Lopende kosten 1,79% Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het GBF worden onttrokken Tijdens het laatste boekjaar in rekening Prestatievergoeding gebracht percentage: 0,3% Deze vergoeding bedraagt maximaal 14,95% all-in van de outperformance van het GBF ten opzichte van het gemiddelde rendement van de CNO-TEC 5 over een voortschrijdende periode van een jaar. Het genoemde percentage is het maximumpercentage dat in rekening kan worden gebracht over uw kapitaal voordat het wordt belegd. In sommige gevallen betaalt de belegger minder. De feitelijke instap- en uitstapvergoedingen zijn verkrijgbaar bij uw financieel adviseur of distributeur. De lopende kosten en de prestatievergoeding zijn gebaseerd op de cijfers van het voorgaande boekjaar, dat werd afgesloten op 31 december Dit percentage kan variëren van jaar tot jaar. De lopende kosten zijn exclusief: prestatievergoedingen, bemiddelingskosten, behoudens de instap- en/of uitstapvergoedingen die het GBF betaalt wanneer het deelbewijzen van een andere instelling voor collectieve belegging koopt of verkoopt. Meer informatie over de kosten vindt u in het hoofdstuk 'Kosten en vergoedingen' van het prospectus van dit GBF, dat beschikbaar is op de website van de beheermaatschappij. IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN DEELBEWIJS A-EUR De weergegeven resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Het rendement van het GBF is berekend met herbelegde nettocoupons. Aan het GBF werd vergunning verleend op 24 januari 2003 en deelbewijs A-EUR werd geïntroduceerd op 31 januari De in het verleden behaalde resultaten zijn berekend in euro. PRAKTISCHE INFORMATIE Rendement op jaarbasis van Varenne Valeur deelbewijs A-EUR Het gediversifieerde, flexibele en discretionaire karakter van het GBF maakt een vergelijking a priori met een benchmark niet mogelijk. Houders van deelbewijzen kunnen eventueel de CNO-TEC 5 gebruiken als afspiegeling van de 'opportuniteitskosten' van hun belegging over een redelijke tijdshorizon. Bewaarder: CACEIS Bank De maandelijkse verslagen, de halfjaarlijkse beheerverslagen, het door de AMF (Franse toezichthouder) goedgekeurde prospectus, de NIW van het GBF in het verleden en het beloningsbeleid van de beheermaatschappij zijn beschikbaar op Fiscaliteit: Het GBF voldoet aan de PEA-normen ('Plan d Epargne en Actions', Frans aandelenspaarplan). Afhankelijk van de belastingregeling die op u van toepassing is, kunnen de eventuele uit deelbewijzen van het GBF voortvloeiende meerwaarde en opbrengsten aan belasting onderhevig zijn. Wij raden u aan hierover meer inlichtingen te vragen aan de verkoper van het GBF. Varenne Capital Partners kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van het GBF is. Het GBF biedt andere deelbewijzen aan voor categorieën van beleggers die zijn omschreven in het prospectus. Aan dit GBF is in Frankrijk vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Autorité des Marchés Financiers. Aan Varenne Capital Partners is in Frankrijk vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Autorité des Marchés Financiers. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 28/09/

4 Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit GBF. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico s van beleggingen in dit GBF. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen. VARENNE VALEUR - Deelbewijs A-EUR CHF - ISIN-code: FR Beheermaatschappij: VARENNE CAPITAL PARTNERS BELEGGINGSDOELSTELLINGEN EN -BELEID Het GBF streeft ernaar om door middel van discretionair beheer een hoger rendement te genereren dan de CNO-TEC 5. Gezien de wijze waarop het fonds wordt beheerd, is vergelijking met een benchmark niet mogelijk. De CNO-TEC 5, de constante equivalente rente op Franse vijfjarige staatsobligaties, kan evenwel worden gebruikt als rendementsindicator a posteriori voor een belegging over de aanbevolen termijn van 5 jaar. Voor het toepassen van zijn discretionaire strategie maakt het GBF gebruik van alle hierna beschreven activaklassen uit Frankrijk, uit andere landen van de eurozone of uit landen buiten de eurozone. Het GBF belegt evenwel voor minstens 75% in effecten die in aanmerking komen voor een "Plan d Epargne en Actions" (aandelenspaarplan naar Frans recht). De Enterprise Picking-strategie in het aandelengedeelte stoelt op beleggingstechnieken voor niet-genoteerde bedrijven en wordt gebruikt om geconcentreerde portefeuilles samen te stellen van bedrijven die een duurzaam concurrentievoordeel hebben en bij aankoop met een flinke korting noteren. Na uitsluiting van de meest risicovolle sectoren van de beurs, zoals deze met een hoog technologisch risico, financiële of cyclische bedrijven, voert het beheerteam elke week op basis van eigen gegevens screenings uit van de fundamentals en het gedrag van de bedrijven. Met de Absolute short-strategie zoeken de beheerders naar bedrijven waar zich binnen 18 tot 24 maanden een "capital event" kan voordoen, zoals een kapitaalverhoging, een herstructurering of een vereffening. Voor Special situations richt het beheerteam zich uitsluitend op aangekondigde en vriendschappelijke fusies/overnames en kapitaalherstructureringen. Beleggingen die inspelen op fusies/overnames en wijzigingen in de kapitaalstructuur van bedrijven doen de correlatie van de portefeuille met de index dalen en bieden het fonds extra rendement, met name op dalende markten. Gebruik van derivaten in het kader van op gereglementeerde of georganiseerde markten en onderhands verhandelde futures, opties, swaps en/of valutatermijncontracten om zich in te dekken tegen of blootstelling te verkrijgen aan aandelenrisico's, renterisico's of valutarisico's. Voor de afdekking van macro-economische risico's: Bij het beheer wordt gebruikgemaakt van instrumenten met een asymmetrisch risico/rendementprofiel, zoals opties, om de portefeuille te beschermen tegen een negatief economisch scenario, zonder evenwel de marktblootstelling van de portefeuille te beperken. Het GBF kan tot 10% van zijn vermogen beleggen in deelbewijzen of aandelen van ICBE's die in Frankrijk tot de verkoop zijn toegelaten. In het obligatiegedeelte selecteert de beheerder posities in vastrentende producten op grond van zijn verwachtingen voor de rentecurve. Hij kan beleggen in schatkistcertificaten, staatsobligaties met vaste of variabele rente, verhandelbaar schatkistpapier en door overheden of bedrijven uitgegeven obligaties op de secundaire of primaire markt. De beheerder dekt het EUR/CHF-wisselkoersrisico van het deelbewijs systematisch en volledig af. De netto-opbrengst en de gerealiseerde nettomeerwaarde worden gekapitaliseerd. De NIW wordt dagelijks berekend. Inschrijvings- en terugkooporders worden uitgevoerd in duizendsten van een deelbewijs en worden elke dag waarop de NIW wordt berekend om uiterlijk 11 uur MEZT (D) gecentraliseerd bij CACEIS Bank en uitgevoerd tegen de volgende NIW (onbekende koers). De daaropvolgende dag (D+1) geldt als valutadatum van de betaling. Dit GBF is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. RISICO- EN RENDEMENTSPROFIEL Lager risico, potentieel lager rendement Hoger risico, potentieel hogere rendement De historische gegevens die werden gebruikt voor de berekening van deze synthetische risico-indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het GBF. Het risicoprofiel uit het verleden geeft geen indicatie over het risicoprofiel in de toekomst. De laagste risicocategorie betekent niet dat de belegging risicoloos is. Dit GBF behoort tot 'categorie 4' omdat VARENNE CAPITAL PARTNERS discretionair beheer toepast en voornamelijk belegt in eigenvermogensinstrumenten van Europese ondernemingen. BELANGRIJKE RISICO S VOOR HET GBF WAAR DE INDICATOR GEEN REKENING MEE HOUDT: Invloed van beheertechnieken: het gebruik van op gereglementeerde of georganiseerde markten en onderhands verhandelde derivaten kan tot grotere verliezen leiden. In voorkomende gevallen kan het GBF zijn blootgesteld aan het liquiditeitsrisico dat is verbonden aan small- en midcaps. 4

5 KOSTEN De kosten en vergoedingen die de belegger betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het GBF, met inbegrip van marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten verlagen de potentiële groei van de belegging. Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend Instapvergoeding Uitstapvergoeding 2% Nihil Kosten die in de loop van een jaar aan het GBF worden onttrokken Lopende kosten 1,79% Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het GBF worden onttrokken Prestatievergoeding Tijdens het laatste boekjaar in rekening gebracht percentage: N.v.t. Deze vergoeding bedraagt maximaal 14,95% all-in van de outperformance van het GBF ten opzichte van het gemiddelde rendement van de CNO-TEC 5 over een voortschrijdende periode van een jaar. Het genoemde percentage is het maximumpercentage dat in rekening kan worden gebracht over uw kapitaal voordat het wordt belegd. In sommige gevallen betaalt de belegger minder. De feitelijke instap- en uitstapvergoedingen zijn verkrijgbaar bij uw financieel adviseur of distributeur. De lopende kosten en de prestatievergoeding zijn gebaseerd op de cijfers van het voorgaande boekjaar, dat werd afgesloten op 31 december Dit percentage kan variëren van jaar tot jaar. De lopende kosten zijn exclusief: prestatievergoedingen, bemiddelingskosten, behoudens de instap- en/of uitstapvergoedingen die het GBF betaalt wanneer het deelbewijzen van een andere instelling voor collectieve belegging koopt of verkoopt. Meer informatie over de kosten vindt u in het hoofdstuk 'Kosten en vergoedingen' van het prospectus van dit GBF, dat beschikbaar is op de website van de beheermaatschappij. IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN DEELBEWIJS A- CHF De weergegeven resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Het rendement van het GBF is berekend met herbelegde nettocoupons. Aan het GBF werd vergunning verleend op 24 januari 2003 en deelbewijs A-CHF werd geïntroduceerd op 15 juni Tot 28/09/2018 werd et deelbewijs gelabeld in EUR De in het verleden behaalde resultaten zijn berekend in euro tot in 28/09/2018 vervolgens in Zwitserse frank. Rendement op jaarbasis van Varenne Valeur deelbewijs A- CHF Het gediversifieerde, flexibele en discretionaire karakter van het GBF maakt een vergelijking a priori met een benchmark niet mogelijk. Houders van deelbewijzen kunnen eventueel de CNO-TEC 5 gebruiken als afspiegeling van de 'opportuniteitskosten' van hun belegging over een redelijke tijdshorizon. PRAKTISCHE INFORMATIE Bewaarder: CACEIS Bank De maandelijkse verslagen, de halfjaarlijkse beheerverslagen, het door de AMF (Franse toezichthouder) goedgekeurde prospectus, de NIW van het GBF in het verleden en het beloningsbeleid van de beheermaatschappij zijn beschikbaar op Fiscaliteit: Het GBF voldoet aan de PEA-normen ('Plan d Epargne en Actions', Frans aandelenspaarplan). Afhankelijk van de belastingregeling die op u van toepassing is, kunnen de eventuele uit deelbewijzen van het GBF voortvloeiende meerwaarde en opbrengsten aan belasting onderhevig zijn. Wij raden u aan hierover meer inlichtingen te vragen aan de verkoper van het GBF. Varenne Capital Partners kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van het GBF is. Het GBF biedt andere deelbewijzen aan voor categorieën van beleggers die zijn omschreven in het prospectus. Aan dit GBF is in Frankrijk vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Autorité des Marchés Financiers. Aan Varenne Capital Partners is in Frankrijk vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Autorité des Marchés Financiers. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 28/09/

6 Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit GBF. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico s van beleggingen in dit GBF. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen. VARENNE VALEUR - Deelbewijs A-USD - ISIN-code: FR Beheermaatschappij: VARENNE CAPITAL PARTNERS BELEGGINGSDOELSTELLINGEN EN -BELEID Het GBF streeft ernaar om door middel van discretionair beheer een hoger rendement te genereren dan de CNO-TEC 5. Gezien de wijze waarop het fonds wordt beheerd, is vergelijking met een benchmark niet mogelijk. De CNO-TEC 5, de constante equivalente rente op Franse vijfjarige staatsobligaties, kan evenwel worden gebruikt als rendementsindicator a posteriori voor een belegging over de aanbevolen termijn van 5 jaar. Voor het toepassen van zijn discretionaire strategie maakt het GBF gebruik van alle hierna beschreven activaklassen uit Frankrijk, uit andere landen van de eurozone of uit landen buiten de eurozone. Het GBF belegt evenwel voor minstens 75% in effecten die in aanmerking komen voor een "Plan d Epargne en Actions" (aandelenspaarplan naar Frans recht). De Enterprise Picking-strategie in het aandelengedeelte stoelt op beleggingstechnieken voor niet-genoteerde bedrijven en wordt gebruikt om geconcentreerde portefeuilles samen te stellen van bedrijven die een duurzaam concurrentievoordeel hebben en bij aankoop met een flinke korting noteren. Na uitsluiting van de meest risicovolle sectoren van de beurs, zoals deze met een hoog technologisch risico, financiële of cyclische bedrijven, voert het beheerteam elke week op basis van eigen gegevens screenings uit van de fundamentals en het gedrag van de bedrijven. Met de Absolute short-strategie zoeken de beheerders naar bedrijven waar zich binnen 18 tot 24 maanden een "capital event" kan voordoen, zoals een kapitaalverhoging, een herstructurering of een vereffening. Voor Special situations richt het beheerteam zich uitsluitend op aangekondigde en vriendschappelijke fusies/overnames en kapitaalherstructureringen. Beleggingen die inspelen op fusies/overnames en wijzigingen in de kapitaalstructuur van bedrijven doen de correlatie van de portefeuille met de index dalen en bieden het fonds extra rendement, met name op dalende markten. Gebruik van derivaten in het kader van op gereglementeerde of georganiseerde markten en onderhands verhandelde futures, opties, swaps en/of valutatermijncontracten om zich in te dekken tegen of blootstelling te verkrijgen aan aandelenrisico's, renterisico's of valutarisico's. Voor de afdekking van macro-economische risico's: Bij het beheer wordt gebruikgemaakt van instrumenten met een asymmetrisch risico/rendementprofiel, zoals opties, om de portefeuille te beschermen tegen een negatief economisch scenario, zonder evenwel de marktblootstelling van de portefeuille te beperken. Het GBF kan tot 10% van zijn vermogen beleggen in deelbewijzen of aandelen van ICBE's die in Frankrijk tot de verkoop zijn toegelaten. In het obligatiegedeelte selecteert de beheerder posities in vastrentende producten op grond van zijn verwachtingen voor de rentecurve. Hij kan beleggen in schatkistcertificaten, staatsobligaties met vaste of variabele rente, verhandelbaar schatkistpapier en door overheden of bedrijven uitgegeven obligaties op de secundaire of primaire markt. De beheerder dekt het EUR/USD-wisselkoersrisico systematisch en volledig af. De netto-opbrengst en de gerealiseerde nettomeerwaarde worden gekapitaliseerd. De NIW wordt dagelijks berekend. Inschrijvings- en terugkooporders worden uitgevoerd in duizendsten van een deelbewijs en worden elke dag waarop de NIW wordt berekend om uiterlijk 11 uur MEZT (D) gecentraliseerd bij CACEIS Bank en uitgevoerd tegen de volgende NIW (onbekende koers). De daaropvolgende dag (D+1) geldt als valutadatum van de betaling. Dit GBF is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. RISICO- EN RENDEMENTSPROFIEL Lager risico, potentieel lager rendement Hoger risico, potentieel hogere rendement De historische gegevens die werden gebruikt voor de berekening van deze synthetische risico-indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het GBF. Het risicoprofiel uit het verleden geeft geen indicatie over het risicoprofiel in de toekomst. De laagste risicocategorie betekent niet dat de belegging risicoloos is. Dit GBF behoort tot 'categorie 4' omdat VARENNE CAPITAL PARTNERS discretionair beheer toepast en voornamelijk belegt in eigenvermogensinstrumenten van Europese ondernemingen. BELANGRIJKE RISICO S VOOR HET GBF WAAR DE INDICATOR GEEN REKENING MEE HOUDT: Invloed van beheertechnieken: het gebruik van op gereglementeerde of georganiseerde markten en onderhands verhandelde derivaten kan tot grotere verliezen leiden. In voorkomende gevallen kan het GBF zijn blootgesteld aan het liquiditeitsrisico dat is verbonden aan small- en midcaps. 6

7 KOSTEN De kosten en vergoedingen die de belegger betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het GBF, met inbegrip van marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten verlagen de potentiële groei van de belegging. Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend Instapvergoeding Uitstapvergoeding 2% Nihil Kosten die in de loop van een jaar aan het GBF worden onttrokken Lopende kosten 1,79% Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het GBF worden onttrokken Tijdens het laatste boekjaar in rekening Prestatievergoeding gebracht percentage: 0,66% Deze vergoeding bedraagt maximaal 14,95% all-in van de outperformance van het GBF ten opzichte van het gemiddelde rendement van de CNO-TEC 5 over een voortschrijdende periode van een jaar. Het genoemde percentage is het maximumpercentage dat in rekening kan worden gebracht over uw kapitaal voordat het wordt belegd. In sommige gevallen betaalt de belegger minder. De feitelijke instap- en uitstapvergoedingen zijn verkrijgbaar bij uw financieel adviseur of distributeur. De lopende kosten en de prestatievergoeding zijn gebaseerd op de cijfers van het voorgaande boekjaar, dat werd afgesloten op 31 december Dit percentage kan variëren van jaar tot jaar. De lopende kosten zijn exclusief: prestatievergoedingen, bemiddelingskosten, behoudens de instap- en/of uitstapvergoedingen die het GBF betaalt wanneer het deelbewijzen van een andere instelling voor collectieve belegging koopt of verkoopt. Meer informatie over de kosten vindt u in het hoofdstuk 'Kosten en vergoedingen' van het prospectus van dit GBF, dat beschikbaar is op de website van de beheermaatschappij. IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN DEELBEWIJS A-USD De weergegeven resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Het rendement van het GBF is berekend met herbelegde nettocoupons. De resultaten zullen worden berekend in dollar. Aan het GBF werd vergunning verleend op 24 januari 2003 en deelbewijs A-USD werd geïntroduceerd op 19 juli Rendement op jaarbasis van Varenne Valeur deelbewijs A-USD Het gediversifieerde, flexibele en discretionaire karakter van het GBF maakt een vergelijking a priori met een benchmark niet mogelijk. Houders van deelbewijzen kunnen eventueel de CNO-TEC 5 gebruiken als afspiegeling van de 'opportuniteitskosten' van hun belegging over een redelijke tijdshorizon. PRAKTISCHE INFORMATIE Bewaarder: CACEIS Bank De maandelijkse verslagen, de halfjaarlijkse beheerverslagen, het door de AMF (Franse toezichthouder) goedgekeurde prospectus, de NIW van het GBF in het verleden en het beloningsbeleid van de beheermaatschappij zijn beschikbaar op Fiscaliteit: Het GBF voldoet aan de PEA-normen ('Plan d Epargne en Actions', Frans aandelenspaarplan). Afhankelijk van de belastingregeling die op u van toepassing is, kunnen de eventuele uit deelbewijzen van het GBF voortvloeiende meerwaarde en opbrengsten aan belasting onderhevig zijn. Wij raden u aan hierover meer inlichtingen te vragen aan de verkoper van het GBF. Varenne Capital Partners kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van het GBF is. Het GBF biedt andere deelbewijzen aan voor categorieën van beleggers die zijn omschreven in het prospectus. Aan dit GBF is in Frankrijk vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Autorité des Marchés Financiers. Aan Varenne Capital Partners is in Frankrijk vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Autorité des Marchés Financiers. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 28/09/

8 Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit GBF. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico s van beleggingen in dit GBF. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen. VARENNE VALEUR - Deelbewijs P-EUR - ISIN-code: FR Beheermaatschappij: VARENNE CAPITAL PARTNERS BELEGGINGSDOELSTELLINGEN EN -BELEID Het GBF streeft ernaar om door middel van discretionair beheer een hoger rendement te genereren dan de CNO-TEC 5. Gezien de wijze waarop het fonds wordt beheerd, is vergelijking met een benchmark niet mogelijk. De CNO-TEC 5, de constante equivalente rente op Franse vijfjarige staatsobligaties, kan evenwel worden gebruikt als rendementsindicator a posteriori voor een belegging over de aanbevolen termijn van 5 jaar. Voor het toepassen van zijn discretionaire strategie maakt het GBF gebruik van alle hierna beschreven activaklassen uit Frankrijk, uit andere landen van de eurozone of uit landen buiten de eurozone. Het GBF belegt evenwel voor minstens 75% in effecten die in aanmerking komen voor een "Plan d Epargne en Actions" (aandelenspaarplan naar Frans recht). De Enterprise Picking-strategie in het aandelengedeelte stoelt op beleggingstechnieken voor niet-genoteerde bedrijven en wordt gebruikt om geconcentreerde portefeuilles samen te stellen van bedrijven die een duurzaam concurrentievoordeel hebben en bij aankoop met een flinke korting noteren. Na uitsluiting van de meest risicovolle sectoren van de beurs, zoals deze met een hoog technologisch risico, financiële of cyclische bedrijven, voert het beheerteam elke week op basis van eigen gegevens screenings uit van de fundamentals en het gedrag van de bedrijven. Met de Absolute short-strategie zoeken de beheerders naar bedrijven waar zich binnen 18 tot 24 maanden een "capital event" kan voordoen, zoals een kapitaalverhoging, een herstructurering of een vereffening. Voor Special situations richt het beheerteam zich uitsluitend op aangekondigde en vriendschappelijke fusies/overnames en kapitaalherstructureringen. Beleggingen die inspelen op fusies/overnames en wijzigingen in de kapitaalstructuur van bedrijven doen de correlatie van de portefeuille met de index dalen en bieden het fonds extra rendement, met name op dalende markten. Gebruik van derivaten in het kader van op gereglementeerde of georganiseerde markten en onderhands verhandelde futures, opties, swaps en/of valutatermijncontracten om zich in te dekken tegen of blootstelling te verkrijgen aan aandelenrisico's, renterisico's of valutarisico's. Voor de afdekking van macro-economische risico's: Bij het beheer wordt gebruikgemaakt van instrumenten met een asymmetrisch risico/rendementprofiel, zoals opties, om de portefeuille te beschermen tegen een negatief economisch scenario, zonder evenwel de marktblootstelling van de portefeuille te beperken. Het GBF kan tot 10% van zijn vermogen beleggen in deelbewijzen of aandelen van ICBE's die in Frankrijk tot de verkoop zijn toegelaten. In het obligatiegedeelte selecteert de beheerder posities in vastrentende producten op grond van zijn verwachtingen voor de rentecurve. Hij kan beleggen in schatkistcertificaten, staatsobligaties met vaste of variabele rente, verhandelbaar schatkistpapier en door overheden of bedrijven uitgegeven obligaties op de secundaire of primaire markt. Het GBF kan zijn blootgesteld aan valutarisico's, die de beheerder niet systematisch zal afdekken. De netto-opbrengst en de gerealiseerde nettomeerwaarde worden gekapitaliseerd. De NIW wordt dagelijks berekend. Inschrijvings- en terugkooporders worden uitgevoerd in duizendsten van een deelbewijs en worden elke dag waarop de NIW wordt berekend om uiterlijk 11 uur MEZT (D) gecentraliseerd bij CACEIS Bank en uitgevoerd tegen de volgende NIW (onbekende koers). De daaropvolgende dag (D+1) geldt als valutadatum van de betaling. Dit GBF is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. RISICO- EN RENDEMENTSPROFIEL Lager risico, potentieel lager rendement Hoger risico, potentieel hogere rendement De historische gegevens die werden gebruikt voor de berekening van deze synthetische risico-indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het GBF. Het risicoprofiel uit het verleden geeft geen indicatie over het risicoprofiel in de toekomst. De laagste risicocategorie betekent niet dat de belegging risicoloos is. Dit GBF behoort tot 'categorie 4' omdat VARENNE CAPITAL PARTNERS discretionair beheer toepast en voornamelijk belegt in eigenvermogensinstrumenten van Europese ondernemingen. BELANGRIJKE RISICO S VOOR HET GBF WAAR DE INDICATOR GEEN REKENING MEE HOUDT: Invloed van beheertechnieken: het gebruik van op gereglementeerde of georganiseerde markten en onderhands verhandelde derivaten kan tot grotere verliezen leiden. In voorkomende gevallen kan het GBF zijn blootgesteld aan het liquiditeitsrisico dat is verbonden aan small- en midcaps. 8

9 KOSTEN De kosten en vergoedingen die de belegger betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het GBF, met inbegrip van marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten verlagen de potentiële groei van de belegging. Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend Instapvergoeding Uitstapvergoeding 2% Nihil Kosten die in de loop van een jaar aan het GBF worden onttrokken Lopende kosten 1,20% Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het GBF worden onttrokken Tijdens het laatste boekjaar in rekening Prestatievergoeding gebracht percentage: N.v.t. Deze vergoeding bedraagt maximaal 14,95% all-in van de outperformance van het GBF ten opzichte van het gemiddelde rendement van de CNO-TEC 5 over een voortschrijdende periode van een jaar. Het genoemde percentage is het maximumpercentage dat in rekening kan worden gebracht over uw kapitaal voordat het wordt belegd. In sommige gevallen betaalt de belegger minder. De feitelijke instap- en uitstapvergoedingen zijn verkrijgbaar bij uw financieel adviseur of distributeur. (1) De lopende kosten en de prestatievergoeding zijn gebaseerd op cijfers van het vorige boekjaar dat op 31 december 2017 werd afgesloten. Dit percentage kan variëren van jaar tot jaar. De lopende kosten zijn exclusief: prestatievergoedingen, bemiddelingskosten, behoudens de instap- en/of uitstapvergoedingen die het GBF betaalt wanneer het deelbewijzen van een andere instelling voor collectieve belegging koopt of verkoopt. Meer informatie over de kosten vindt u in het hoofdstuk 'Kosten en vergoedingen' van het prospectus van dit GBF, dat beschikbaar is op de website van de beheermaatschappij. IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN DEELBEWIJS P-EUR Introductie in de loop van Er mogen geen resultaten worden getoond die zijn berekend over een periode van minder dan een jaar. De weergegeven resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Het rendement van het GBF is berekend met herbelegde nettocoupons en exclusief instapkosten. De resultaten zullen worden berekend in euro. Aan het GBF werd vergunning verleend op 24 januari 2003 en deelbewijs P-EUR werd geïntroduceerd op 25 oktober Het eerste volledige boekjaar wordt afgesloten op 31 december Het gediversifieerde, flexibele en discretionaire karakter van het GBF maakt een vergelijking a priori met een benchmark niet mogelijk. Houders van deelbewijzen kunnen eventueel de CNO- TEC 5 gebruiken als afspiegeling van de 'opportuniteitskosten' van hun belegging over een redelijke tijdshorizon. PRAKTISCHE INFORMATIE Bewaarder: CACEIS Bank De maandverslagen, de halfjaarlijkse beheerverslagen, het AMF-prospectus, de historische netto-inventariswaarden van het GBF en het vergoedingsbeleid van de beheermaatschappij zijn te vinden op de website Fiscaliteit: Het GBF voldoet aan de PEA-normen ('Plan d Epargne en Actions', Frans aandelenspaarplan). Afhankelijk van de belastingregeling die op u van toepassing is, kunnen de eventuele uit deelbewijzen van het GBF voortvloeiende meerwaarde en opbrengsten aan belasting onderhevig zijn. Wij raden u aan hierover meer inlichtingen te vragen aan de verkoper van het GBF. Varenne Capital Partners kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van het GBF is. Het GBF biedt andere deelbewijzen aan voor categorieën van beleggers die zijn omschreven in het prospectus. Aan dit GBF is in Frankrijk vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Autorité des Marchés Financiers. Aan Varenne Capital Partners is in Frankrijk vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Autorité des Marchés Financiers. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 28/09/2018 9

10 Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit GBF. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico s van beleggingen in dit GBF. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen. VARENNE VALEUR - Deelbewijs P-USD - ISIN-code: FR Beheermaatschappij: VARENNE CAPITAL PARTNERS BELEGGINGSDOELSTELLINGEN EN -BELEID Het GBF streeft ernaar om door middel van discretionair beheer een hoger rendement te genereren dan de CNO-TEC 5. Gezien de wijze waarop het fonds wordt beheerd, is vergelijking met een benchmark niet mogelijk. De CNO-TEC 5, de constante equivalente rente op Franse vijfjarige staatsobligaties, kan evenwel worden gebruikt als rendementsindicator a posteriori voor een belegging over de aanbevolen termijn van 5 jaar. Voor het toepassen van zijn discretionaire strategie maakt het GBF gebruik van alle hierna beschreven activaklassen uit Frankrijk, uit andere landen van de eurozone of uit landen buiten de eurozone. Het GBF belegt evenwel voor minstens 75% in effecten die in aanmerking komen voor een "Plan d Epargne en Actions" (aandelenspaarplan naar Frans recht). De Enterprise Picking-strategie in het aandelengedeelte stoelt op beleggingstechnieken voor niet-genoteerde bedrijven en wordt gebruikt om geconcentreerde portefeuilles samen te stellen van bedrijven die een duurzaam concurrentievoordeel hebben en bij aankoop met een flinke korting noteren. Na uitsluiting van de meest risicovolle sectoren van de beurs, zoals deze met een hoog technologisch risico, financiële of cyclische bedrijven, voert het beheerteam elke week op basis van eigen gegevens screenings uit van de fundamentals en het gedrag van de bedrijven. Met de Absolute short-strategie zoeken de beheerders naar bedrijven waar zich binnen 18 tot 24 maanden een "capital event" kan voordoen, zoals een kapitaalverhoging, een herstructurering of een vereffening. Voor Special situations richt het beheerteam zich uitsluitend op aangekondigde en vriendschappelijke fusies/overnames en kapitaalherstructureringen. Beleggingen die inspelen op fusies/overnames en wijzigingen in de kapitaalstructuur van bedrijven doen de correlatie van de portefeuille met de index dalen en bieden het fonds extra rendement, met name op dalende markten. RISICO- EN RENDEMENTSPROFIEL Lager risico, potentieel lager rendement Gebruik van derivaten in het kader van op gereglementeerde of georganiseerde markten en onderhands verhandelde futures, opties, swaps en/of valutatermijncontracten om zich in te dekken tegen of blootstelling te verkrijgen aan aandelenrisico's, renterisico's of valutarisico's. Voor de afdekking van macro-economische risico's: Bij het beheer wordt gebruikgemaakt van instrumenten met een asymmetrisch risico/rendementprofiel, zoals opties, om de portefeuille te beschermen tegen een negatief economisch scenario, zonder evenwel de marktblootstelling van de portefeuille te beperken. Het GBF kan tot 10% van zijn vermogen beleggen in deelbewijzen of aandelen van ICBE's die in Frankrijk tot de verkoop zijn toegelaten. In het obligatiegedeelte selecteert de beheerder posities in vastrentende producten op grond van zijn verwachtingen voor de rentecurve. Hij kan beleggen in schatkistcertificaten, staatsobligaties met vaste of variabele rente, verhandelbaar schatkistpapier en door overheden of bedrijven uitgegeven obligaties op de secundaire of primaire markt. De beheerder dekt het EUR/USD-wisselkoersrisico systematisch en volledig af. De netto-opbrengst en de gerealiseerde nettomeerwaarde worden gekapitaliseerd. De NIW wordt dagelijks berekend. Inschrijvings- en terugkooporders worden uitgevoerd in duizendsten van een deelbewijs en worden elke dag waarop de NIW wordt berekend om uiterlijk 11 uur MEZT (D) gecentraliseerd bij CACEIS Bank en uitgevoerd tegen de volgende NIW (onbekende koers). De daaropvolgende dag (D+1) geldt als valutadatum van de betaling. Dit GBF is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. Hoger risico, potentieel hogere rendement De historische gegevens die werden gebruikt voor de berekening van deze synthetische risico-indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het GBF. Het risicoprofiel uit het verleden geeft geen indicatie over het risicoprofiel in de toekomst. De laagste risicocategorie betekent niet dat de belegging risicoloos is. Dit GBF behoort tot 'categorie 4' omdat VARENNE CAPITAL PARTNERS discretionair beheer toepast en voornamelijk belegt in eigenvermogensinstrumenten van Europese ondernemingen. BELANGRIJKE RISICO S VOOR HET GBF WAAR DE INDICATOR GEEN REKENING MEE HOUDT: Invloed van beheertechnieken: het gebruik van op gereglementeerde of georganiseerde markten en onderhands verhandelde derivaten kan tot grotere verliezen leiden. In voorkomende gevallen kan het GBF zijn blootgesteld aan het liquiditeitsrisico dat is verbonden aan small- en midcaps. 10

11 KOSTEN De kosten en vergoedingen die de belegger betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het GBF, met inbegrip van marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten verlagen de potentiële groei van de belegging. Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend Instapvergoeding Uitstapvergoeding 2% Nihil Kosten die in de loop van een jaar aan het GBF worden onttrokken Lopende kosten 1,20% (1) Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het GBF worden onttrokken Tijdens het laatste boekjaar in rekening Prestatievergoeding gebracht percentage: N.v.t. Deze vergoeding bedraagt maximaal 14,95% all-in van de outperformance van het GBF ten opzichte van het gemiddelde rendement van de CNO-TEC 5 over een voortschrijdende periode van een jaar. Het genoemde percentage is het maximumpercentage dat in rekening kan worden gebracht over uw kapitaal voordat het wordt belegd. In sommige gevallen betaalt de belegger minder. De feitelijke instap- en uitstapvergoedingen zijn verkrijgbaar bij uw financieel adviseur of distributeur. (1) Aangezien het eerste boekjaar van het GBF nog niet is afgesloten, wordt alleen een raming van de lopende kosten vermeld. Deze kosten zullen met ingang van de afsluiting van het eerste boekjaar van het GBF in dit document worden vermeld. Dit percentage kan variëren van jaar tot jaar. De lopende kosten zijn exclusief: prestatievergoedingen, bemiddelingskosten, behoudens de instap- en/of uitstapvergoedingen die het GBF betaalt wanneer het deelbewijzen van een andere instelling voor collectieve belegging koopt of verkoopt. Meer informatie over de kosten vindt u in het hoofdstuk 'Kosten en vergoedingen' van het prospectus van dit GBF, dat beschikbaar is op de website van de beheermaatschappij. IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN DEELBEWIJS P-USD De weergegeven resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Er mogen geen resultaten worden getoond die zijn berekend over een periode van minder dan een jaar. Het rendement van het GBF is berekend met herbelegde nettocoupons. De resultaten zullen worden berekend in dollar. Aan het GBF werd vergunning verleend op 24 januari 2003 en deelbewijs P-USD werd geïntroduceerd op 22 maart Het eerste volledige boekjaar wordt afgesloten op 31 december Het gediversifieerde, flexibele en discretionaire karakter van het GBF maakt een vergelijking a priori met een benchmark niet mogelijk. Houders van deelbewijzen kunnen eventueel de CNO-TEC 5 gebruiken als afspiegeling van de 'opportuniteitskosten' van hun belegging over een redelijke tijdshorizon. PRAKTISCHE INFORMATIE Bewaarder: CACEIS Bank De maandelijkse verslagen, de halfjaarlijkse beheerverslagen, het door de AMF (Franse toezichthouder) goedgekeurde prospectus, de NIW van het GBF in het verleden en het beloningsbeleid van de beheermaatschappij zijn beschikbaar op Fiscaliteit: Het GBF voldoet aan de PEA-normen ('Plan d Epargne en Actions', Frans aandelenspaarplan). Afhankelijk van de belastingregeling die op u van toepassing is, kunnen de eventuele uit deelbewijzen van het GBF voortvloeiende meerwaarde en opbrengsten aan belasting onderhevig zijn. Wij raden u aan hierover meer inlichtingen te vragen aan de verkoper van het GBF. Varenne Capital Partners kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van het GBF is. Het GBF biedt andere deelbewijzen aan voor categorieën van beleggers die zijn omschreven in het prospectus. Aan dit GBF is in Frankrijk vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Autorité des Marchés Financiers. Aan Varenne Capital Partners is in Frankrijk vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Autorité des Marchés Financiers. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 28/09/

12 Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit GBF. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico s van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen. VARENNE VALEUR - Deelbewijs IT - ISIN-code: FR Beheermaatschappij: VARENNE CAPITAL PARTNERS BELEGGINGSDOELSTELLINGEN EN -BELEID Het GBF streeft ernaar om door middel van discretionair beheer een hoger rendement te genereren dan de CNO-TEC 5. Gezien de wijze waarop het fonds wordt beheerd, is vergelijking met een benchmark niet mogelijk. De CNO-TEC 5, de constante equivalente rente op Franse vijfjarige staatsobligaties, kan evenwel worden gebruikt als rendementsindicator a posteriori voor een belegging over de aanbevolen termijn van 5 jaar. Voor het toepassen van zijn discretionaire strategie maakt het GBF gebruik van alle hierna beschreven activaklassen uit Frankrijk, uit andere landen van de eurozone of uit landen buiten de eurozone. Het GBF belegt evenwel voor minstens 75% in effecten die in aanmerking komen voor een "Plan d Epargne en Actions" (aandelenspaarplan naar Frans recht). De Enterprise Picking-strategie in het aandelengedeelte stoelt op beleggingstechnieken voor niet-genoteerde bedrijven en wordt gebruikt om geconcentreerde portefeuilles samen te stellen van bedrijven die een duurzaam concurrentievoordeel hebben en bij aankoop met een flinke korting noteren. Na uitsluiting van de meest risicovolle sectoren van de beurs, zoals deze met een hoog technologisch risico, financiële of cyclische bedrijven, voert het beheerteam elke week op basis van eigen gegevens screenings uit van de fundamentals en het gedrag van de bedrijven. Met de Absolute short-strategie zoeken de beheerders naar bedrijven waar zich binnen 18 tot 24 maanden een "capital event" kan voordoen, zoals een kapitaalverhoging, een herstructurering of een vereffening. Voor Special situations richt het beheerteam zich uitsluitend op aangekondigde en vriendschappelijke fusies/overnames en kapitaalherstructureringen. Beleggingen die inspelen op fusies/overnames en wijzigingen in de kapitaalstructuur van bedrijven doen de correlatie van de portefeuille met de index dalen en bieden het fonds extra rendement, met name op dalende markten. RISICO- EN RENDEMENTSPROFIEL Lager risico, potentieel lager rendement Gebruik van derivaten in het kader van op gereglementeerde of georganiseerde markten en onderhands verhandelde futures, opties, swaps en/of valutatermijncontracten om zich in te dekken tegen of blootstelling te verkrijgen aan aandelenrisico's, renterisico's of valutarisico's. Voor de afdekking van macro-economische risico's: Bij het beheer wordt gebruikgemaakt van instrumenten met een asymmetrisch risico/rendementprofiel, zoals opties, om de portefeuille te beschermen tegen een negatief economisch scenario, zonder evenwel de marktblootstelling van de portefeuille te beperken. Het GBF kan tot 10% van zijn vermogen beleggen in deelbewijzen of aandelen van ICBE's die in Frankrijk tot de verkoop zijn toegelaten. In het obligatiegedeelte selecteert de beheerder posities in vastrentende producten op grond van zijn verwachtingen voor de rentecurve. Hij kan beleggen in schatkistcertificaten, staatsobligaties met vaste of variabele rente, verhandelbaar schatkistpapier en door overheden of bedrijven uitgegeven obligaties op de secundaire of primaire markt. Het GBF kan zijn blootgesteld aan valutarisico's, die de beheerder niet systematisch zal afdekken. De netto-opbrengst en de gerealiseerde nettomeerwaarde worden gekapitaliseerd. De NIW wordt dagelijks berekend. Aankoop- en verkooporders, in hele deelnemingsrechten, moeten elke dag waarop de netto-inventariswaarde wordt berekend vóór de sluiting om uur MEZT worden geplaatst op de ETFplus market van Borsa Italiana, en worden uitgevoerd tegen de volgende NIW (onbekende koers), die de volgende dag wordt gepubliceerd (D+1). De derde daaropvolgende werkdag (D+3) geldt als valutadatum van de betaling. Dit GBF is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. Hoger risico, potentieel hogere rendement De historische gegevens die werden gebruikt voor de berekening van deze synthetische risico-indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het GBF. Het risicoprofiel uit het verleden geeft geen indicatie over het risicoprofiel in de toekomst. De laagste risicocategorie betekent niet dat de belegging risicoloos is. Dit GBF behoort tot 'categorie 4' omdat VARENNE CAPITAL PARTNERS discretionair beheer toepast en voornamelijk belegt in eigenvermogensinstrumenten van Europese ondernemingen. NIET IN DE INDICATOR OPGENOMEN BELANGRIJKE RISICO'S VOOR HET GBF: Invloed van beheertechnieken: het gebruik van op gereglementeerde of georganiseerde markten en onderhands verhandelde derivaten kan tot grotere verliezen leiden. In voorkomende gevallen kan het GBF zijn blootgesteld aan het liquiditeitsrisico dat is verbonden aan small- en midcaps. 12

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE TRUSTEAM OPTIMUM. Deelbewijs A: FR Trusteam Finance

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE TRUSTEAM OPTIMUM. Deelbewijs A: FR Trusteam Finance ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible)

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders)

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016 Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016 Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Staatsobligatiefonds

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield)

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Risico- en. compartiment. een zo hoog. het belegdee. beleggen in. 20- index samenstellen. Aanbeveling Dit die nemen. België hebben.

Risico- en. compartiment. een zo hoog. het belegdee. beleggen in. 20- index samenstellen. Aanbeveling Dit die nemen. België hebben. Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmatem eriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld omm

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht (EdR India) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD SELECTIVE EUROPE (EdR Selective Europe)

EDMOND DE ROTHSCHILD SELECTIVE EUROPE (EdR Selective Europe) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

BND Euro Obligatie Indexfonds Leeswijzer

BND Euro Obligatie Indexfonds Leeswijzer BND Euro Obligatie Indexfonds Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Euro Obligatie

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE SYNERGY (EdR Europe Synergy) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE SYNERGY (EdR Europe Synergy) ICBE naar Frans recht (EdR Europe Synergy) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD CHINA (EdR China) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD CHINA (EdR China) ICBE naar Frans recht (EdR China) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is

Nadere informatie

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE THREADNEEDLE (LUX) AMERICAN (HET "FONDS") Doelstellingen en beleggingsbeleid. Risico- en opbrengstprofiel

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE THREADNEEDLE (LUX) AMERICAN (HET FONDS) Doelstellingen en beleggingsbeleid. Risico- en opbrengstprofiel ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL EMERGING (EdR Global Emerging)

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL EMERGING (EdR Global Emerging) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD SELECTIVE JAPAN (EdR Selective Japan)

EDMOND DE ROTHSCHILD SELECTIVE JAPAN (EdR Selective Japan) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPHERE (EdR Goldsphere) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPHERE (EdR Goldsphere) ICBE naar Frans recht (EdR Goldsphere) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is Geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GEOSPHERE (EdR Geosphere) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GEOSPHERE (EdR Geosphere) ICBE naar Frans recht (EdR Geosphere) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

BND Wereld Indexfonds - Hedged Leeswijzer

BND Wereld Indexfonds - Hedged Leeswijzer BND Wereld Indexfonds - Hedged Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Wereld Indexfonds

Nadere informatie

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Wereld Indexfonds (het

Nadere informatie

AMUNDI ETF S&P 500 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF

AMUNDI ETF S&P 500 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF Parijs, 15 februari2017 Mevrouw, Mijnheer, U bent houder van deelbewijzen in het Gemeenschappelijk Beleggingsfonds (GBF) AMUNDI ETF S&P 500 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF (FR0011133644) waar wij u hartelijk

Nadere informatie

PowerShares Dynamic US Market UCITS ETF (het Fonds ) Een subfonds van PowerShares Global Funds Ireland Plc (het Paraplufonds ) (ISIN: IE00B23D9240)

PowerShares Dynamic US Market UCITS ETF (het Fonds ) Een subfonds van PowerShares Global Funds Ireland Plc (het Paraplufonds ) (ISIN: IE00B23D9240) Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD COMMOSPHERE (EdR Commosphere)

EDMOND DE ROTHSCHILD COMMOSPHERE (EdR Commosphere) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund (het Fonds )

Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund (het Fonds ) Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is Geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

DNCA Invest - Eurose - Deelbewijs I - EUR

DNCA Invest - Eurose - Deelbewijs I - EUR 0 Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit compartiment. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en

Nadere informatie

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE DELTA LLOYD INDEXFONDS STAATSOBLIGATIES VERKORT PROSPECTUS IN EURO LUIDENDE OBLIGATIES EN SCHULDINSTRUMENTEN ICBE IN OVEREENSTEMMING MET DE EU- NORMEN KORTE PRESENTATIE WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 2012

Essentiële Beleggersinformatie 2012 1 Essentiële Beleggersinformatie 2012 Inhoudsopgave Doelstelling en beleggingsbeleid 3 Risico- en opbrengstprofiel 3 Kosten 4 In het verleden behaalde resultaten 5 Praktische informatie 6 2 Essentiële

Nadere informatie

BIJLAGE II IIB SUPPLEMENT W&O EUROPEES AANDELENFONDS

BIJLAGE II IIB SUPPLEMENT W&O EUROPEES AANDELENFONDS BIJLAGE II IIB SUPPLEMENT W&O EUROPEES AANDELENFONDS Behorend bij prospectus W&O Beleggingsfondsen. Opgericht per 10 november 2018 voor onbepaalde tijd. 1. DEELNAME Het W&O Europees Aandelenfonds is een

Nadere informatie

TRUSTEAM OPTIMUM Deelbewijs A: FR Deelbewijs D: FR Trusteam Finance DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID

TRUSTEAM OPTIMUM Deelbewijs A: FR Deelbewijs D: FR Trusteam Finance DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE DELTA LLOYD INDEXFONDS BEDRIJFSOBLIGATIES VERKORT PROSPECTUS IN EURO LUIDENDE OBLIGATIES EN ANDERE SCHULDINSTRUMENTEN ICBE IN OVEREENSTEMMING MET DE EU- NORMEN KORTE PRESENTATIE WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

FAQ in verband met het gebruik van de "essentiële beleggersinformatie", ookwel KII, in de relatie met de cliënt. Aanbieding/overhandiging van de KII

FAQ in verband met het gebruik van de essentiële beleggersinformatie, ookwel KII, in de relatie met de cliënt. Aanbieding/overhandiging van de KII Belgische Vereniging van Asset Managers Veelgestelde vragen FAQ in verband met het gebruik van de "essentiële beleggersinformatie", ookwel KII, in de relatie met de cliënt Deze FAQ wordt op regelmatige

Nadere informatie

Hoge toppen scheren met uw beleggingen

Hoge toppen scheren met uw beleggingen Hoge toppen scheren met uw beleggingen September 2013 Amundi Uitsluitend bestemd voor Belgische beleggers Amundi is een gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht (fonds commun de placement).

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Het is geen marketingmateriaal. De informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS (de Bevek ) Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

AXA WORLD FUNDS (de Bevek ) Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal AXA WORLD FUNDS (de Bevek ) Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 16 december

Nadere informatie

Instructies voor het direct aanvragen van Perlasplan

Instructies voor het direct aanvragen van Perlasplan Pagina I 1 I aanvraagformulier Perlasplan Direct rechtspersoon Instructies voor het direct aanvragen van Perlasplan Is het als vertegenwoordiger van de rechtspersoon volgende op u van toepassing? Ik ben

Nadere informatie

BlackRock Developed World Index Sub-Fund. BlackRock

BlackRock Developed World Index Sub-Fund. BlackRock BlackRock Developed World Index Sub-Fund BlackRock ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte

Nadere informatie

BIJLAGE II - IIA SUPPLEMENT W&O BRIGHT NEW WORLD

BIJLAGE II - IIA SUPPLEMENT W&O BRIGHT NEW WORLD BIJLAGE II - IIA SUPPLEMENT W&O BRIGHT NEW WORLD Behorend bij prospectus W&O Beleggingsfondsen. Opgericht per 6 april 1993 voor onbepaalde tijd. 1. DEELNAME Het W&O Bright New World is een Subfonds van

Nadere informatie

Wij informeren u dat Amundi Asset Management (de beheermaatschappij ) besloten heeft vanaf 1 maart 2017 de referentie-index te wijzigen.

Wij informeren u dat Amundi Asset Management (de beheermaatschappij ) besloten heeft vanaf 1 maart 2017 de referentie-index te wijzigen. Parijs, 23 januari 2017 Mevrouw, Mijnheer, U bent houder van deelbewijzen in het Gemeenschappelijk Beleggingsfonds (GBF) AMUNDI ETF EURO CORPORATES UCITS ETF (AMUNDI ETF EURO CORPORATES UCITS ETF - EUR

Nadere informatie

Instructies voor het direct aanvragen van Perlasplan

Instructies voor het direct aanvragen van Perlasplan Pagina I 1 I aanvraagformulier Perlasplan Direct Instructies voor het direct aanvragen van Perlasplan Is het volgende op u van toepassing? Ik ben op de hoogte dat de dienstverlening van Perlas execution

Nadere informatie

BIJLAGE II - IIA SUPPLEMENT W&O BRIGHT NEW WORLD

BIJLAGE II - IIA SUPPLEMENT W&O BRIGHT NEW WORLD BIJLAGE II - IIA SUPPLEMENT W&O BRIGHT NEW WORLD Behorend bij prospectus Paraplufonds Nederlandse Beleggingsfondsen. Opgericht per 6 april 1993 voor onbepaalde tijd. 1. DEELNAME Het W&O Bright New World

Nadere informatie

Essentiële-Informatiedocument

Essentiële-Informatiedocument Essentiële-Informatiedocument Doel Dit document geeft u belangrijke informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

BlackRock Developed World Index Sub-Fund

BlackRock Developed World Index Sub-Fund ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE BlackRock Developed World Index Sub-Fund Een subfonds van BlackRock Index Selection Fund Doelstellingen en beleggingsbeleid Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds

Nadere informatie

ESSENTIËLE-INFORMATIEDOCUMENT

ESSENTIËLE-INFORMATIEDOCUMENT ESSENTIËLE-INFORMATIEDOCUMENT DOELSTELLING Dit document geeft u belangrijke informatie over dit beleggingsproduct. Dit is geen marketingmateriaal. Deze informatie wordt u verstrekt op grond van een wettelijke

Nadere informatie

BIJLAGE II IIB SUPPLEMENT W&O EUROPEES AANDELENFONDS

BIJLAGE II IIB SUPPLEMENT W&O EUROPEES AANDELENFONDS BIJLAGE II IIB SUPPLEMENT W&O EUROPEES AANDELENFONDS Behorend bij prospectus Paraplufonds Nederlandse Beleggingsfondsen. Opgericht per 10 november 2018 voor onbepaalde tijd. 1. DEELNAME Het W&O Europees

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 26 februari

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS (de Bevek ) Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

AXA WORLD FUNDS (de Bevek ) Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal AXA WORLD FUNDS (de Bevek ) Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 10 november

Nadere informatie

REGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS DEEL I ACTIVA EN DEELBEWIJZEN

REGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS DEEL I ACTIVA EN DEELBEWIJZEN REGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS DEEL I ACTIVA EN DEELBEWIJZEN ARTIKEL 1 DEELBEWIJZEN IN MEDE-EIGENDOM De rechten van de mede-eigenaars worden uitgedrukt in deelbewijzen, waarbij elk

Nadere informatie

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file. This file has been cleaned of potential threats. If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file. fe8d70f977d979a351e48470fa662ea3e16e5e18c6a2f394cd7a642e6066997a

Nadere informatie

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE DELTA LLOYD INDEXFONDS AANDELEN WERELD VERKORT PROSPECTUS INTERNATIONALE AANDELEN ICBE IN OVEREENSTEMMING MET DE EU- NORMEN KORTE PRESENTATIE WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE ISIN-CODE FR0010752915 NAAM

Nadere informatie

het investeringsdomein is niet meer sectorgebonden, maar beslaat in potentie het geheel van de sectoren van de MSCI Europe index.

het investeringsdomein is niet meer sectorgebonden, maar beslaat in potentie het geheel van de sectoren van de MSCI Europe index. BRIEF AAN DE AANDEELHOUDER VAN HET GBF 'AMUNDI ETF MSCI EUROPE IT UCITS ETF' Parijs, 2 januari 2014 Mevrouw, Mijnheer, Hierbij delen we u, als aandeelhouder van het Gemeenschappelijk Beleggingsfonds 'AMUNDI

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

CARMIGNAC EURO-INVESTISSEMENT

CARMIGNAC EURO-INVESTISSEMENT GBF conform de Europese normen CARMIGNAC EURO-INVESTISSEMENT Geharmoniseerd gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht (fonds commun de placement) Vereevoudigd prospectus CARMIGNAC EURO-INVESTISSEMENT

Nadere informatie

Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille!

Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille! Flexibele fondsen Inhoud Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille! De voordelen van flexibele fondsen 4 Gediversifieerde gemengde fondsen 4 Een zeer flexibel actief beheer 4 Expertise en onafhankelijkheid

Nadere informatie

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitalisatie is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Fund Life Opportunity Index

Fund Life Opportunity Index - Jaarverslag 31.12.2018-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2018 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van AXA Life Opportunity Index in bedragen en in percentages op 31

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Lock fondsen. Voor wie tactisch wil beleggen

Lock fondsen. Voor wie tactisch wil beleggen Lock fondsen Voor wie tactisch wil beleggen Lock fondsen Wilt u graag beleggen in de aandelen- of obligatiemarkten en tegelijk eventuele verliezen trachten te beperken? Belegt u liefst in open fondsen,

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

Wij informeren u dat Amundi Asset Management (de beheermaatschappij ) besloten heeft vanaf 1 maart 2017 de referentie-index te wijzigen.

Wij informeren u dat Amundi Asset Management (de beheermaatschappij ) besloten heeft vanaf 1 maart 2017 de referentie-index te wijzigen. Parijs, 23 januari 2017 Mevrouw, Mijnheer, U bent houder van deelbewijzen in het Gemeenschappelijk Beleggingsfonds (GBF) AMUNDI ETF EURO CORPORATE FINANCIALS IBOXX UCITS ETF (FR0011020957) waar wij u hartelijk

Nadere informatie

Wij informeren u dat Amundi Asset Management (de beheermaatschappij ) besloten heeft vanaf 1 maart 2017 de referentie-index te wijzigen.

Wij informeren u dat Amundi Asset Management (de beheermaatschappij ) besloten heeft vanaf 1 maart 2017 de referentie-index te wijzigen. Parijs, 23 januari 2017 Mevrouw, Mijnheer, U bent houder van deelbewijzen in het Gemeenschappelijk Beleggingsfonds (GBF) AMUNDI ETF EURO CORPORATE EX FINANCIALS IBOXX UCITS ETF (FR0011020940) waar wij

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

Instructies voor het aanvragen van Perlasplan ten behoeve van uw (klein) kind

Instructies voor het aanvragen van Perlasplan ten behoeve van uw (klein) kind Pagina I 1 I aanvraagformulier Perlasplan (klein) kind Instructies voor het aanvragen van Perlasplan ten behoeve van uw (klein) kind Als u via onze website een Perlasplan ten behoeve van uw (klein)kind

Nadere informatie

Fidea DNCA Invest Global Leaders

Fidea DNCA Invest Global Leaders Waarschuwing - U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is. Fidea DNCA Invest Global Leaders Algemeen Dit Essentiële informatiedocument (EID) heeft

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75

HALFJAARVERSLAG VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 HALFJAARVERSLAG VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 (Verrichtingen van het op 30 juni 2017 afgesloten boekjaar) 1 HALFJAARVERSLAG 2017 VAN CARMIGNAC PROFIL

Nadere informatie

Fidea RAM European Equities

Fidea RAM European Equities Waarschuwing - U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is. Fidea RAM European Equities Algemeen Dit Essentiële informatiedocument (EID) heeft betrekking

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer

Nadere informatie

Fidea BGF Euro Corporate Bond

Fidea BGF Euro Corporate Bond Waarschuwing - U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is. Fidea BGF Euro Corporate Bond Algemeen Dit Essentiële informatiedocument (EID) heeft betrekking

Nadere informatie

AMUNDI ETF MSCI GERMANY UCITS ETF

AMUNDI ETF MSCI GERMANY UCITS ETF Parijs, 27 april 2018 Geachte heer, geachte mevrouw, U bezit deelnemingsrechten van het gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) AMUNDI ETF MSCI GERMANY UCITS ETF (AMUNDI ETF MSCI GERMANY UCITS ETF- EUR

Nadere informatie

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE DELTA LLOYD INDEXFONDS ONROEREND GOED VERKORT PROSPECTUS INTERNATIONALE AANDELEN ICBE IN OVEREENSTEMMING MET DE EU- NORMEN KORTE PRESENTATIE WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE ISIN-CODE FR0010752907 NAAM

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie