PL 3. Leida, Rijksmuseum van Oudheden, stamnos del Funnel Group: lato B, dipinto dal Pittore di Berliner satiro con timpano

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PL 3. Leida, Rijksmuseum van Oudheden, stamnos del Funnel Group: lato B, dipinto dal Pittore di Berliner satiro con timpano"

Transcriptie

1 48 M.HARARI PL 3 PL 3. Leida, Rijksmuseum va Oudhede, stams del Fuel Grup: lat B, dipit dal Pittre di Berlier satir c timpa

2 49 EEN MIDDENNEOLITHISCH NEDERZETTINGSTERREIN EN EEN KUIL VAN DE STEIN-GROEP OP DE VOORMALIGE KRAAIENBERG BIJ LINDEN, GEMEENTE BEERS (N.-Br.) L P LOUWE KOOIJMANS e L B M VERHART INHOUD Vdstgeschiedems l l Otdekkmg e meldmg l 2 Prefderzek 3 Opgravmg Het terrem 2 l Gelgie e relief 2 2 Vdste m de aaste mgevmg Bdemprfiel e grdspre 3 l Bdemprfiel e stratigrafie 3 2 Grdspre 3 2 l Kleie grdspre 322 Grte grdspre 3 3 Datermg I Jzertij dvdste Klkbekerscherve 6 Kraaieberg 2 ee kuilmhud va de "Stem-grep" 9 6 l Vdstsituatie 6 2 Vdstmateaal 6 3 Het laatehthische aardewerk 6 4 De "Stem-grep" 6 5 Fuctiele mterpretatie va de kuil Kraaieberg l Hazedk 2-ederzettigsmateaal 7 l Aardewerk 7 l l Algemee 7 l 2 Techlgie 7 l 3 Mrflgie 74 Verspreidmgspatre 7 l 5 Datermg e culturele affimteit 7 2 Vuurstee 7 2 l Ileidig 722 Grdstf 723 Verbradmg 724 Bewerkmgstechmek 725 Gebrmkspre p met-geretucheerde artefacte 726 Werktuige 726 Algemee 7262 Geretucheerde klige e afslage 7263 Krabbers 7264 Stekers 7265 Ruimers 7266 Spitse 7267 Bijle 727 Verspreidmg 728 Techmsch-typlgische vergelijkmg 73 Stee 7 3 l Grdstf 732 Werktuige 733 Verspreidmg 7 4 Cclusies Summary 8 l Discvery, excavati techique 8 2 Cservati, sil traces 8 3 Ir Age, Bell Beaker 8 4 Fid grup Kraaieberg 2, Late Nelithic 44-4 BP 8 5 Fid grup Kraaieberg l, Middle Nelithic c 5 BP Literatuur / l Otdekkmg e meldmg l VONDSTGESCHIEDENIS Half September 977 trf de heer M F M Kle, beked amateur- archelg te Grave, ee grt aatal aardewerkscherve e vuurstee artefacte aa m de rad va ee uitbreidmg va de immese tzadmg te rdweste va het huldige drp Lide, waarbij de zg Kraaieberg praktisch is verdwee Het terrem had reeds verscheidee male archelgische vdste va verschillede uderdm 2 pgeleverd, zdat hij de graafwerkzaamhede attet vlgde De heer Kle meldde de vdst bij de prvmciaal archelg, drs W J H Verwers, die de meldmg p 7 September aa de schjvers drgaf Te tijde va de pgravmg heette dit drp Grt-Lmde maar a gemeetehjke hermdelmge zy Grt- e Klei- Lide samegevegd der de aam Lide O a vdste va de klkbekercultuur e uit de ijzertijd (Verwers/Beex 978, 9)

3 5 L P LOUWE KOOIJMANS e L B M VERHART Fig.. De liggig va de vidplaats Kraaieberg e ekele i de tekst veel geemde middeelithische ederzettige. Tpgrafie schaal :5.. Lcati f the Kraaieberg ad sme frequetly metied Middle Nelithic sites. Scale f tpgraphy :5.. Uit de telefische beschrijvige dr de heer Kle was het duidelijk dat het m ee vdstgrep hadelde, die veel vereekmst tde met die va Het Vrmer 3, terwijl het vuurstee ee Sterke Michelsbergislag bezat. Va de vidplaats zelf was echter iets meer ver, daar de vdste ware gedaa i ee terrei, waar - rafgaade aa de eigelijke tzadig - de bvegrd "tt i het gele zad" was afgegrave. Dit beteket dat het ees aawezige bdemprfiel geheel was verdwee. De vdste ware gedaa i ee ZW-NO gerieteerde bruie verkleurig va circa 4 χ 8 m, met ame i de wat diepere uiteide daarva. Het valt iet meer uit te make f we hier met ee athrpgee structuur - d.w.z. ee gegrave kuil f gracht - te make hebbe, f met ee pgevulde atuurlijke depressie. Bij de verkeig va het terrei werde g eige rest-spre va deze verkleurig aagetrffe, met daari ekele karakteristieke, tt Kle's vdstgrep behrede scherve. Hierdr was het vdstbericht geverifieerd e k de vidplaats i het meetsysteem va de pgravig wrde vastgelegd..2. Prefderzek Bij ee eerste terreiispectie p 2 September 977 bleke er imiddels circa 25 m verder westelijk wederm vdste te zij gedaa dr de heer Kle e de heer J. Kelig, eveees ee beked amateur-archelg, uit Cuyk. Het bleek mgelijk e zivl m de vlgede dag ee klei vlak blt te legge m de perspectieve vr ee pgravig te berdele. I deze werkput, grt 5x8m, werd vastgesteld dat der ee erstig dr vrachtaut's verstrde bvegrd g ee itact bdemprfiel (ee bruie bsgrd) bewaard was gebleve e dat er sprake was va ee vrij düe, maar uitgebreide vdststriig. Teves werde grdspre -ekele kuilvullige e paalgate- vastgesteld. Ee pmerkelijke vdst verdiet hier vermeldig. Het is de basis va ee driehekige pijlspits, afkmstig uit ee diep deel va ee gestrde kuilvullig. Deze basis bleek te passe aa ee pijlspitsfragmet, dat eige dage eerder 25 m stelijker (p de eerste vidplaats) dr de heer Kelig was pgeraapt..3. Opgravig 3. Luwe Kijmas 98. Het prefderzek rechtvaardigde ee pgravig. Het was de eerste maal dat i Nederlad temiste ee deel

4 EEN MIDDENNEOLITISCH NEDERZETTINGSTERREIN 5 Legeda stuwwal dekzad jge vierafzettige ude vierafzettige beekafzettmge veige grde bebuwmg/water middeehthische ederzettmge Fig 2. Ladschappehjke situatie va het stdeel va de Maaskat e het Lad va Maas e Waal. Schaal l:.. Gegraphy f the easter pari f the "Maaskat" ad the "Lad va Maas e Waal" Scale l..

5 KRAAIENBERG 977 l 2 ι 22, 23, 24, 25, 26, 27 ι 28 ι 29, 3, 3, 32, 33, 34,35, 36, 37, 38, 39, 4,4, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 5, 52, 53, 54 ι Fig. 3. Kraaieberg. Liggig, ummerig va de pgravigsputte e crdiatestelsel va het meetsysteem i vakke va 2x2 m. Kraaieberg. Lcati, umbers f excavati treches ad grid System i squares f 2 χ 2 m. Fig. 4. Hgtelijekaart va de directe mgevig va de vidplaats Kraaieberg. I zwart is de liggig va het pgravigsterrei aagegeve. Schaal l :2.. Ctur map f the viciity f the Kraaieberg site. The lcati f the excavaled area is marked i black. Scale :2..

6 EEN MIDDENNEOLITISCH NEDERZETTINGSTERREIN 53 va ee ederzettigsterrem va ee "Michelsbergide" cultuur 4 systematisch k wrde derzcht De heer Smals, directeur va de Grmt- e Zadexplitatie Maatschappij Smals B V gaf hierte testemmmg e zegde vlledige medewerkmg te bij de uitvermg va de grdwerkzaamhede 5 Dak zij de bemiddelmg va de heer K Grevig 6, was het mgelyk p körte termij ver geschlde grdwerkers te beschikke Dmsdag 27 september k de pgravmg begie Er is gewerkt m putte va 4 m breedte e ee wisselede legte, waarm de bvegrd machmaal werd verwijderd tt aa de vdsthudede laag Deze werd vervlges schavederwijs met de schp verdiept tt aa de basis va het bdemprfiel Op deze diepte werd het eerste vlak geschaafd Ee tweede vlak werd, machmaal f met de had, 5 a cm dieper aagelegd De vdste werde verzameld i vakke va 2 χ 2 m te beheve va de vervaardigig va verspreidmgskaarte, waarmee evetuele ccetraties e daarmee de mate va hmgemteit va het mateaal zu kue wrde bepaald Er is met systematisch gezeefd i verbad met de vereiste werkselheid Stellig is daardr emg klei archelgisch mateaal verlre gegaa Ctrle va de strtgrd leerde echter, dat dit va weiig betekems was Wel werde emge vulhge va kuile e adere depressies bemsterd e gezeefd vr het verzamele va verklde zade, echter verweged met egatief resultaat Het ttale, tusse 27 September e 4 Oktber derzchte ppervlak bedraagt 825 m 2 Bij de tdekkmg, verkemg e pgravmg p de Kraaieberg is i ttaal 28 8 gram aardewerk gevde Ee klei deel (7%) wrdt p techische e mrflgische grde m de ijzertijd gedateerd e er zij 8 (klk)bekerscherve Het vege mateaal wrdt gevrmd dr ee laatehthische kuilmhud met circa 6 kg aardewerk, hiera beschreve als "Kraaieberg 2" e dr middeelithisch ederzettmgsafval, aagetrffe m ee wijde vdststrg e hier "Kraaieberg l" geemd Het betreft 973 gram aardewerk e daarmee geasscieerde vuurstee e stee artefacte 7 2 l Gelgie e rehef 2 HET TERREIN De drpe Katwijk e het vrmalige Klei- e Grt- Lmde zij gelege p ee laggerekte zadhgte tusse de huldige Maas e ee breed, verlate vierbed Dit laatste is ee derdeel va het laatglaciale (verwilderde) viersysteem, dat i het rdste va Nrd-Brabat aa de ppervlakte hgt e dat zij vrtzettmg te rde va de Maas heeft m het stelijke deel va het Lad va Maas e Waal 8 Op de hgere dele va deze "vierleemgrde", gelege tusse de ude beddmge, köre plaatsehjk läge dekzadheuvels vr I het drp Lide bereikt ee dergehjke heuvel ee hgte va lets meer da 2 m De "Kraaieberg" te rdweste va het drp is - f liever was lets lager Het maaiveld va de ude Maasbeddmge hgt p 8 a 8,5 m bve NAP Het rehef is m abslute zm dus gerig, maar tch markat, drdat de rade va de beddmge vaak als ee steilrad zij twikkeld 2 2 Vdste m de aaste mgevmg Op de Kraaieberg zij bij tgrdmgswerkzaamhede i de jare diverse vdste gedaa dr de here Kle e Kehg Ze zij gelcaliseerd m ee strk va circa χ 4 m te ste va de pgravmg (fig 5) Het betreft de vlgede vdstgrepe Kle 3A (85 4/48 35) Vdstgrep va 3 stuks vuurstee e ekele rlstee Het vuurstee mvat ekele regelmatige e regelmatige kere, ee grte kerverieuwmgsafslag, ee krabber e ee brtje De patmeg e de afwezigheid va aardewerkscherve hjke te wijze p ee pre-elithische uderdm Va vier cmplete, platte, kwartsitische rlstee bezitte er de beschadigde heke Het hjke slagstee te zij geweest Kle 3C (85 /48 3) Ee "bradpiek" met ee Schragradur met crematiereste, ee klkbeker- e ee wikkeldraadscherf, zeve scherve va mteelpede makelij Kehg 22(85 4/48 32) Bdem/buikfragmet va ee kleie klkbeker, versierd met mgekerfde f igedrukte mtieve 9 Deze beker- 4 Lumg Wij zij de firma Smals e de uitverder, de heer G J Steebrugge, zeer erketehjk vr hu medewerkmg 6 Wij dake de heer K Grevig e de Rijksdiest vr het Oudheidkudig Bdemderzek vr het beschikbaar stelle va perseel 7 De mdelmg va het elithicum i Nederlad e mhggede lade ket zeer mteelpede cveties (Luwe Kijmas 976, 59) Vr Zuid-Nederlad wille wij de fase va de Michelsbergcultuur met "midde", die va Stei-Viaardige met "laat" aaduide 8 Va Diepe 952, Ps Afgebeeld m Verwers/Beex 978, 9, Afb 2

7 54 L P LOUWE KOOIJMANS e L B M VERHART,22C l 43B -22 A/B i u43a,3c 22D Fig 5 Liggmg va de m de tekst beschreve amateurvdste p de Kraaieberg geprjecteerd te pzichte va het Nederlads crdmatestelsel De pgravmg is gearceerd weergegeve De ummers verwyze aar de beschjvmge m de tekst Schaal l Lcati f amateur fids frm the Kraaieberg prjected m accrdace with the atial Dutch gd System The excavati is shw hatched The umbers refer t the descptw m the text Scale l reste zy, aar mededelmg va de vmder, aagetrffe m ee ccetratie crematiereste Gezie de zeldzaamheid va crematiegrave va de Klkbekercultuur m Nederlad e de aawezigheid va urbijzettmge p hetzelfde terrei, ka de beker iet zder meer met de crematiereste geasscieerd wrde Kelmg 22 (85 2/48 35) "Reste mt de midde-ijzertijd" Kelmg 22 A/B (84 89/48 32) "Keieccetratie" met ijzertijdscherve, waarder ee half Harpstedter ptje Kelmg 22E (l84 86/48 4) - Wadscherf met agehdrukke m V-mtief, 8 mm dik, rssig, met zad verschraald aardewerk Waarschijhjk bekerederzettigsaardewerk - Acht grte wadscherve, dik -6 mm, verschraald met gebrke kwarts e relatief veel grf vergruisd aardewerk, zeer sterk vereekmed met het m kuil 4 i de pgravmg aagetrffe laatehthisch aardewerk, met ame pt 7 - Emge ijzertijdscherve.22 - Grte afslag va fijkrrehge, gjze vuurstee, met l mm dikke, gelige crtex Lägs de ee zijde gebruiksbeschadigmg, lägs de adere kat wat retuche Imprtstuk uit Zuid-Limburg Uit bvestaade vdstgegeves bhjkt dat het terrei va de Kraaieberg bewmgsspre e grave heeft bezete uit mgehjk pre-elithische tijd, het laat-elithicum, de klkbekercultuur e de vrege e middeijzerüjd De laatehthische kuilvullig, de (schaarse) klkbekervdste e de düe strg va ijzertijdscherve m het pgegrave terrei slmte ged aa bij dit bewmgsbeeld Het is veges pmerkehjk, dat er te ste va de pgravmg gee Michelsbergide reste zij gevde Bhjkbaar is de stehjke begrezig va het middeelithische vdstareaal de atuurhjke (rsprkehjke) gres daarva 3 BODEMPROFIEL EN GRONDSPOREN 3 l Bdemprfiel e stratigrqfie Het pgegrave terrei wrdt aa de zuidzijde begresd dr de tzadig e het daarbij behrede gebied waa de "bvegrd" reeds was afgegrave Aa de rdst- e rdwest-zijde lage jbae va vrachtwages, grd- e steedepts Bie de pgravmg zij de zes te derscheide (fig 7) ) Ee cetraal gebied va circa 35 m 2, waarbme het gehele bdemprfiel met de vdsthudede laag/ lage e het leesbare vlak daarder bewaard was gebleve Dit is ee archelgisch vlkme gestrde ze 2) Ee partieel gestrde ze rd het vrgaade areaal, waa wel het leesbare vlak bewaard was gebleve, maar waa het bdemprfiel aar buite te steeds sterker gestrd was I deze ze is dus wel de pgravigsplattegrd betruwbaar, maar zij de verspreidmgskaarte dit slechts te dele Daar het Zie vr beschjvmg p e fig 4 Fig 6 Kraaieberg Schematische drsede va de verstgszes i het bdemprfiel Kraaieberg Schematic sectw f the vaus zes f disturbace m the silprfile

8 EEN MIDDENNEOLITISCH NEDERZETTINGSTERREIN 55 l l ze l l l ze 2 ze 3 ccetratie Kle Fig. 7. Kraaieberg. Verspreidig va de verstrigszes i de pgravigsputte. Schaal l :4. Kraaieberg. Distributi f the varius zes f disturbace i the excavati treches. Scale :4. middeelithische materiaal vral f uitsluited i het derste deel va het bdemprfiel vrkwam zij de verspreidigsbeelde daarva k lägs de rade va het gestrde terrei g betruwbaar. Overiges blijke de vdstverbreidige slechts icideteel tt i deze ze te reike. Deze ze beslaat circa 425m 2. 3) Va het vlledig verstrde terrei valt circa m 2 bie de pgravigsputte. Het bruie bdemprfiel, zals dit i het iet verstrde terrei bewaard is gebleve, tt i het meredeel va de pgetekede drsede ee tweedelig. Op ee meer raje-kleurige e mider kleihudede laag bevd zieh ee bruier, kleiiger iveau. Op ekele plaatse werde beide lage gescheide dr ee du laagje geel zad va ekele cetimeters, keelijk ee verstuivig va de derste laag. Het is iet vast te stelle f deze plaatselijk f ver grte ppervlakke is geerdeerd. Wij achte dit echter wel waarschijlijk. Deze tweedelig was bij het verdiepe va de pgravigsputte iet duidelijk waareembaar e bleek pas uit de drsede. Ok bij de verkeig was deze scheidig reeds waargeme e was teves gecstateerd dat de derste laag materiaal uit het midde-elithicum bevatte, de bveste laag scherve uit de ijzertijd. Dit werd bevestigd bij het terugzette va ee 4 m lag deel va het stprfiel va put VII ver ee breedte va 5 cm, waarbij vdste stratigrafisch werde verzameld. Klaarblijkelijk is het bdemprfiel - va het type Hltpdzl 2 - verstve, waara er pieuw bdemvrmig e kleibijmegig plaatsvd. Dit laatste ka het gevlg zij va ee düe kleibedekkig bij icidetele verstrmige met Maaswater e ee daarp vlgede hmgeisatie. Het valt iet te bepale f dit laatste vr f a de ijzertijdbewig plaats vd. De beschrijvig va het teruggezette deel va het stprfiel va put VII mag represetatief geemd wrde vr het bdemprfiel i de pgravig e luidt als vlgt: maaiveld: m - tt 25 cm plegvr, grauw zad met kleibijmegig, grit, steekl e ader recet materiaal. Scherpe regelmatige dergres. tt cm zad met wat kleibijmegig, brui, dergres vaag. Kleur: 7.5 YR 4/4 (dark) brw 3. Uzertijd-scherve cm zad, brui, iets humeus e ijzerhuded, dergres vaag. Kleur: 5 YR 4/4 reddish brw. Nelithische scherve cm vlekkerig iveau met veel diergage, kleiarm, geel. Kleur: YR 5/8 yellwish brw. 6 cm e.v. zad met wat diergage, kleiarm, geel. Kleur: YR 5/8 yellwish brw.. Ok de waaremige te Gassei dersteue deze pvattig (Verhart/Luwe Kijmas 989). 2. De Bakker/Schellig Musell Sil Clr Charts.

9 56 L. P. LOUWE KOOIJMANS e L. B. M. VERHART - kleie grdspre, diameter kleier da 5 cm, dermeer paalspre - grte grdspre, diameter grter da 5 cm, vramelijk de vullige va kleie kuile e ee grt aatal grtere, waarschijlijk atuurlijke pvullige va "depressies". Fig. 8. Kraaieberg. Liggig va de prfiele. Kraaieberg. Lcati f the sectis Grdspre (fig. ) I het leesbare vlak is ee verscheideheid aa grdspre aagetrffe. Deze zij als vlgt i te dele: Kleie grdspre De kleie grdspre zij rd f vaal, met drsede va tt 4 χ 6 cm e dieptes va tt 58 cm beede het hgste leesbare vlak. Zij zij licht- tt (zeer) dkergrijs, sms bruigrijs, va kleur. Er zij bie deze categrie drie kwaliteitsklasse te derscheide: - paalspre. Het betreft 4 verkleurige met diameters va 5 tt 4 χ 6 cm, verweged 25-4 cm. De dieptes Legeda verstrd UHU! zadige klei ι ι ι ι humeus zad met ijzerispelig l iets lemig zad l l l zad met ijzerispelig l geel zad η H ; π3ΐπ^π]ΐ[ΐιπ^ η l 39 [- Fig. 9. Kraaieberg. Prfiele. Kraaieberg. Sectis.

10 c c ε «> B u ε II! ll I s s- 2Ξ S 2 2 Gß JO D- DO Ό W) φ c c c (N 3 ο [Λ c CM (O CM C οι^ Μ), ; ta <^ s ^ a i c 8 j C <-> α > *. ε ^ e ^ - c CM s:.s -l.2ί.* S ο b Ε

11 58 L. P. LOUWE KOOIJMANS e L. B. M. VERHART beede het getekede vlak variere va tt 58 cm, zij veriges i het algemee meer da 5 cm e gemiddeld 2 cm. De drsede zij steeds eevudig U-vrmig. Deze grep is ee keuze va de duidelijkste e regelmatigste kleie grdspre, die p veriges vrij subjectieve grde i het veld als "paalspr" werde beemd. - paalspre? Het betreft 3 verkleurige met diameters als i de vrige grep (5-4 cm), dch met zeer gerige diepte (mider da 8 cm) e/f zeer vage aftekeig. - verige kleie grdspre. Het betreft circa 75 vage, regelmatige e diepe grdverkleurige met diameters va 8 tt 6 cm. Ee aatal miskebare diergage e wrtelspre is buite beschuwig gelate. Het is duidelijk dat allee de spre va diep igegrave, zware pale bewaard zij gebleve e dat spre va düe paaltjes i elk geval verlre zij gegaa, maar k veel diep igegrave pale hebbe gee spre agelate i het getekede vlak. Uit de diameters va de paalspre is het duidelijk dat er zware structure zij geweest, maar er zij auwelijks cfiguraties aa te wijze, die s iets ver de aard va de buwwerke kue zegge. Slechts ekele wijd uitee gelege spre lijke p lage, rechte f gebge lije te ligge. Dit is met ame het geval vr ekele reekse "zekere" paalspre, maar het lijkt iet mgelijk meer te zegge, da dat we met fragmetair geregistreerde (zware) structure te make hebbe. Grdspre va deze categrie zij verspreid ver het gehele pgegrave gebied, tt aa de verstrde rade. I het westelijke deel e lägs de rdelijke rad is het aatal echter gerig, terwijl er sprake is va eige clusterig i het cetrale deel e va ee duidelijke peehpig i de sterk verstrde zuidst-hek. Er bestaat dus eige samehag met de verspreidig va de middeelithische vdste e de vdstccetratie va de heer Kle. De drie categriee kleie grdspre gedrage zieh i dit pzicht weiig verschilled, met uitzderig va het rdelijk deel, waar zieh ee grep "verige spre" afteket i ee zeer vdstarm deel zder duidelijke pale. Dit is ee rede m ee atuurlijk tstaa va deze grep aa te eme. Eveals de hiera te bespreke kleie, dkere kuile, tekede de paalspre zieh pas af der het bruie bdemprfiel e slechts zelde p ee iets hger iveau, dat wil zegge i f aa de derzijde daarva. I veel gevalle is er k sprake va ee markat kleurverschil tusse het grijze paalspr e de rajebruie bdem. 4. Harsema 983. Sms was de vergag tusse beide z abrupt e scherp, dat me aa ee ersievlak k deke als adere verwegige dit iet tegesprake. Wij mee te möge ccludere, dat de vrmig va de rajebruie bdem, f geheel a de vrmig va deze grdspre heeft plaatsgevde, f g geruime tijd daara heeft vrtgeduurd, waarbij het hgere deel va de paalspre vlledig werd uitgewist. Er is sprake va versterkte bdemvrmig i de pale, zals bij pdzlerig p arme zadgrde. De paalspre make k ee adere uitspraak mgelijk ver de evetuele ersie e verstuivig va het Hltpdzlprflel. Wij cstatere allereerst dat het getekede vlak p ± 4 cm beede het huidige ppervlak va dit prfiel ligt. Vrts eme we aa, dat het tbreke va duidelijke paalcfiguraties (lees: huisplattegrde) het gevlg met zij va het uitwisse va de diepere pale dr bdemvrmig. Te derde möge we als vuistregel aaeme, dat huis-stijle vr temiste 2 % ware igegrave, f wel miimaal 4 cm, i het algemee meer 4. De pst-elithische ersie heeft dus ekele dm bedrage, waarschijlijk mider Grte grdspre - kleie, zwarte kuilvullige, diameters i het vlak 6 a 7 bij 6 a 9 cm, dieptes 5 tt 5 cm, vaal f rd va vrm. I ttaal vier stuks, waarva drie bijee gelege bie de vdstccetratie va het middeelithische materiaal. - kleie, dkerbruie kuilvullige, diameters i het vlak 45 ä 8 bij 7 ä cm, dieptes praktisch tt 42 cm, vaal f (sms) rd va vrm. I ttaal 8 ä 9 stuks. De kuilvullige ligge meer verspreid ver het terrei da de vrige categrie e er is gee duidelijke crrelatie met de middeelithische vdste. De rdeig va vier kuile (s. 2, 3, 4, 5) p ee gebge lij met regelmatige derlige afstade va 4 m ka teval zij. - bruie grdverkleurige, 35 stuks, met uiteelpede afmetige: va 6 χ 6 tt 5 χ 25 cm e met dieptes va praktisch tt 6 cm, dch ver het algemee 2-3 cm, alles gereked respectievelijk i e der het vlak. De kleiste verkleurige zij regelmatig va vrm (rd f vaal) e verschille hieri va de grtste verkleurige (diameter > 6 cm), die regelmatige vrme bezitte. Sms lijke deze samegesteld te zij uit ee aatal kleiere. Twee verkleurige va deze grep zij smal e laggerekt (s., 22). Ekele cmplexe grdspre i het zuidste lijke va ee adere categrie e verrzaakt dr ispelig der latere verstrige. Alle hebbe zij ee eevudige schtelvr-

12 EEN MIDDENNEOLITISCH NEDERZETTINGSTERREIN 59 mige drsede Wij hebbe het sterke vermede dat de vdste va de heer Kle uit ee f meer va dergelijke grdverkleurmge stamme Reste daarva ware g aawezig aa de rade va de verstge (A e B), die bij de vdstbergig ware tstaa De brume verkleurmge ligge ver het gehele terrem verspreid, waarbij zij i het stehjke deel schaarser e kleier zij da m het weste Emge relatie tt de verspreidmg va de middeelithische vdste lijkt afwezig Deze grdspre zij vrts verweged vdstls f zeer vdstarm, met uitzdeg va ekele exemplare, die i f aast de vdstccetratie(s) ligge De vdste ligge da z willekeug m de vullig verspreid, dat wij aa ee secudaire liggmg mete deke Alles met elkaar blijke deze grdspre latere verschijsele te zij, die i gee verbad staa met de middeelithische bewig Wij hebbe het vermede dat k de vdstccetratie va de heer Kle i het zmdstehjke deel va de latere pgravmg verbad hudt met ee wydere vdststrimg m ee (verdekte) fssiele bdem, dat echter bij het weggrave va de bvegrd vlledig is verstrd De brume verkleurmge zij het beste te mschjve als plaatse waar de bdemvrmig dieper reikte da rmaal Nerges was sprake va structure f verschille i structuur, die ee mterpretatie als "kuilvullmge" testd Als mgelijke rzaak valt te deke aa de verstg va de bdemstructuur- ee lsser makedr de twrtelig va bme Wij maakte hierbve reeds duidehjk, dat de bdemvrmig temmste a het grave va de paalgate vrtduurde Aderzijds wrdt ee verkleug versede dr de laatehthische kuil 4 Aa deze kuil wrdt ee aparte paragraaf gewijd 3 3 Dateg Vr de datermg va de diverse categee grdspre zij de gegeves schaars Zij zij alle pmerkehjk vdstarm, met mtzdeg va de laatehthische kuil 4 I de zwarte/dkerbrume kuile werd g relatief veel mateaal aagetrffe, zdat we deze kleie grep grdspre zder bezwaar aa de middeelithische bewig kue teschjve Twee dkere kuile (s 2, 22) bevatte ijzertijdvdste De grte brume verkleurmge zij evewel zeer vdstarm, zelfs m het midde va de vdstccetratie e het mateaal dat e is gevde, is zwel ehthisch als va latere uderdm Dit is mede ee argumet m bij deze grdspre met aa igravige, maar aa bdemvrmig te deke De hutsklccetratie uit ee verkleurmg 24, middem het ehthische vdstgebied leverde ee verrassede uitkmst p GrN ± 35 BP Vrts wrdt ee brume verkleurmg versede dr de laatehthische kuil Hu vrmig strekt zieh dus temmste uit ver de pede BP De paalspre kue, gezie hu kleurverschille, stamme uit de verschillede gebruiksfase va het terrem Er is gee vdstmateaal uit de pvullmge dat s emg huvast ka geve Er is gee ruimtelijke assciatie met de middeelithische vdstccetraties, die er p zu kue wijze dat zij (verweged) daarbij gereked zude mete wrde Ee paal drsijdt de laatehthische kuil 4 e is dus jger Oder srtgehjke cdities zij paalspre uit de ijzerüjd m het algemee duidelijker e is er bvedie sprake hetzij va ee veel dichtere clustermg, hetzij va emge cfiguratie m de vrm va ee ekele spieker De verwachte uitkmst va de C4-dateg va hutskl uit kuil 24 waarschuwt s dat de klkbekeractiviteite misschie mtesiever zij geweest da de schaarse scherfvdste suggerere Mgehjk behrt het meredeel der paalspre m deze fase thuis De scherpe scheidig tusse de brume bdem e de gjze vullmge va de paalgate tt dat deze bdemvrmig drliep tt a de vrmig va deze spre Er is wel emge vereekmst met het kaartbeeld va Mleaarsgraaf e veel klkbekerterreme zij tir arm aa vdste 5 4 IJZERTIJDVONDSTEN Het ijzertijdaardewerk (7 scherve [l 2 gr] e 848 gr gruis) wrdt gekemerkt dr de afwezigheid va gebrke stee e zad als verschralig, de aawezigheid va chamtte als zdaig f de zichtbaarheid va ee evetueel verschrahgsmiddel De kleur is m het algemee grauwer da die va het ehthische aardewerk Het aardewerk is vj zacht, m kleie scherve gebrke e m het algemee gal geslete Ekele scherve zij besmete, ekele versierd met lijbudels f vigertpmdrukke Alle radscherve hebbe ee gladde bverad zder mdrukke Ee radscherf is besmete tt aa de rad Elemete als ee haakrad, scherpe buikkmk, "Kalederbergversieg", verweged vlakke bverade e ee laag percetage besmete make ee datermg m de vrege- e midde-ijzertijd het meest waarschijhjk 6 Waaremmge m de afgravmgswad e m het teruggezette prfielblk (fig 9) i de vakke MN-24 tde, 5 Luwe Kijmas Va de Breke 987

13 6 L P LOUWE KOOUMANS e L B M VERHART dat het ijzertijdmateriaal stratigrafisch gescheide va het elithische vrkwam. Slechts i ekele grdspre werde ijzertijd-artefacte aagetrffe. Te zame met de zeer düe vdststriig möge we aaeme, dat er gee sprake is geweest va bewig ter plaatse, maar dat we te make hebbe met ee weiig itesief f zeer krtstdig gebruikt gebied, mgelijk behred bij ee ederzettig i de abije mgevig. Het ijzertijdaardewerk kmt i ee zeer düe, iet hmgee vdststriig ver het gehele gestrde terrei vr e eveees i de "ccetratie-kle". Deze laatste bevat 3 scherve, bij de pgravig zij er 72 gevde, hetgee- ee egale striig aaemed- beteket dat de "ccetratie-kle" iderdaad va ee beperkt ppervlak afkmstig is, dch waarschijlijk va ee wat wijder gebied da aagegeve is i fig. 8. De verspreidig va de ijzertijdscherve is ee gede idicatr va de mate va verstrig: het is duidelijk dat de vdstlaag met ijzertijdscherve i de lichtgrijze ze (fig. 7) praktisch veral is verdwee, uitgezderd i het zuidweste, e dat deze i de witte ze verweged g aawezig was. Dit is va belag bij de iterpretatie va de elithische kaartbeelde. Die zij dus i elk geval i de witte ze iet dr verstrig be'ivled. Fig.. Kraaieberg. Bekeraardewerk. Schaal :3. Kraaieberg. Beaker pttery. Scale KLOKBEKERSCHERVEN Twee kleie scherve, met idrukke va ee getad spateltje versierd, te klkbekeractiviteite p het terrei aa eveals ee C4-daterig. Beide scherve zij zwart va kleur e bijzder du (5 mm). Zes adere scherve zij versierd i techieke e met streg gerdede mtieve die exacte parallelle hebbe i ederzettigsvdstgrepe va de late bekerculture 7. I makelij e kleur verschille zij echter auwelijks va het middeelithische aardewerk. Met ame de tepassig va grf zad als verschraligsmiddel is bij beide pmerkelijk. Dit lijkt echter mider exclusief vr middeelithisch aardewerk als eerst 8 werd aageme e is bij vrbeeld te Meerler Heide 9 k i bekeraardewerk tegepast. Versierig dr middel va greflije e vigertpidrukke i streg gerdede patre tbreekt zwel p het aardewerk va Het Vrmer 2, Gassei 2 als p dat va de fase Hazedk 2 e 3 p de Hazedk 22. Wij hebbe daarm de bewuste zes scher- 7. Luwe Kijmas 974; Verlide Luwe Kijmas 976b. 9. Verlide Luwe Kijmas Verhart/Luwe Kijmas Luwe Kijmas 976b. ve tch uit het middeelithische materiaal gelicht e aa ee latere (beker)activiteit tegeschreve. Dit beteket veriges, dat er zieh k tusse het verige vdstmateriaal iet als zdaig te herkee, versierde bekerscherve kue bevide. Daar het versierigspercetage i bekerederzettigsvdstgrepe i het algemee hg is, zal deze vertreiigig veriges gerig zij. Het bekermateriaal is afkmstig va twee pute i het pgegrave terrei: vak Q-26 e de vakke K/L-33/ 36 (fig. 3), e uit de "ccetratie-kle". Het tbreke i de vdstccetratie i het westelijke deel va de pgravig is ee dersteued argumet vr het uitzdere va geemde zes scherve uit het verige materiaal. 6. KRAAIENBERG 2: EEN KUILINHOUD VAN DE "STEIN-GROEP" 6.. Vdstsituatie Aa het eide va de pgravigscampage werd i de vakke R/S-27, te rde va het middeelithische vdstareaal, i ee praktisch vdstls gebied, ee relatief grt aatal scherve bijee aagetrffe i ee dkere, rdwest-zuidst gerieteerde grdverkleurig. I eerste istatie zij de scherve rutiematig

14 EEN MIDDENNEOLITISCH NEDERZETTINGSTERREIN 6 per vak verzameld, maar wel gescheide gehude va de verspreide vdste. Te bleek dat er sprake was va ee uitzderlijk verschijsel zij de verige vdste zrgvuldig vrijgelegd e idividueel igemete. Het bleek te gaa m het allerdiepste gedeelte va ee afgerd rechthekige kuil, i het laagste vlak 9 χ 29 cm grt e slechts bewaard ver ee diepte va maximaal 2 cm. De vdste, zwel degee die als "ccetratie" werde verzameld, als de later idividueel igemete scherve, bevde zieh i f aa de basis va deze vullig, verweged i primaire liggig. De kuilvullig - vr zver bewaard gebleve der de ter plaatse diep verstrde bvegrd - was bvei egaal dkergrijs gekleurd. Oderi was de vullig zeer bleek met vuilgrijze vlekke. Er zij gee aawijzige vr de rsprkelijke aawezigheid va eige iwedige structuur, zals ee hute bekistig f iets dergelijks. De vullig versijdt ee va de restbruie verkleurige e wrdt zelf versede dr twee kleie (dker) grijze grdspre, uit ee is ee ijzertijdscherfje afkmstig Vdstmateriaal Uit het - hiera als laatelithisch beschreve - vdstmateriaal late zieh ekele scherve afscheide p grd va afwijkede typ- e/f techlgie: Fig. 2. Kraaieberg. Aardewerk va de Stem-grep uit kuil r. 4: pt r. -4. Schaal :3. Krameberg. Pttery f the Stem-grup frm pit r. 4' pts rs. -4. Scale l 3.

15 62 L P LOUWE KOOIJMANS e L B M VERHART Fig. 3. Kraaieberg. Aardewerk va de Stem-grep uit kuil r. 4: pt r. 5-6 e scherve mt de pgegrave vakke. Schaal l.3. Kraaieberg. Pttery f the Stem-grup frm pit r. 4. pts ms. 5-6 ad sherds frm the excavated squares. Scale l 3. - Ee radscherf met hriztale lije tuwidrukke, die weges het tbreke va rad- e/f bieradversierig veel waarschijlijker va ee vrege stadvetbeker (type l a) da va ee AOO-beker (2IIb) afkmstig is 23. Er is gee verschralig zichtbaar. Dikte 5 mm. Kleur 7.5 YR 6/6 (reddish yellw). De scherf is gevde aa de strad va de "vdstccetratie", middei de kuilvullig e te midde va de laatelithische scherve. Het is da k het meest waarschijlijk dat de scherf p dezelfde wijze ter plaatse is geraakt als de adere scherve e hiervr daterede waarde heeft. Tege het alteratief - ee secudaire ligplaats e da ee daterede waarde als termius pst quem vr de kuilihud - pleit het vlgede: - de stadvetbekerscherf is iet sterker geslete f verweerd, da de adere scherve, - adere SVB-scherve kme bie het pgegrave terrei iet vr; de secudaire assciatie zu dus uitermate tevallig zij, 23. Va der Waals/Glasberge Va Iters Schlte/De Ves-Metz 98; Va Vee het vrkme juist bie de vdstpeehpig is i dit geval eveees pmerkelijk, te meer daar va drie herkebare middeelithische scherve (die wij als vertreiigig pvatte) er twee buite de vdstccetratie ligge. Ee primaire liggig e ee directe assciatie met de kuilihud beteket ee daterig tusse 44 e 4 BP. Dit is i vereestemmig met de Vlaardige-sequetie, maar relatief laat te pzichte va de gagbare daterige va de Stei-grep. De assciatie va dit mateiiaal met de SVB-scherf is vrts vergelijkbaar met srtgelijke assciaties tusse SVB- e Vlaardige-materiaal 24. Vr de trechterbekercultuur zij veriges (g) gee eveude bekerassciaties aagetd. - Drie scherve (97 gram) zij p grd va techlgische kemerke afgezderd uit het verige materiaal e tt het middeelithische aardewerk gereked. Het betreft ee scherf uit de "ccetratie" e twee scherve uit het midde va de kuil e geheel aa de basis va de pvullig gelege. Zij te alle rlaazette aa de breuke, zij alle verschraald met fij f matig grf gebrke kwarts e chamtte. Twee hebbe ee ged glad afgewerkt ppervlak e ee va beide laatst geemde scherve is dik e grf besmeerd.

16 EEN MIDDENNEOLITISCH NEDERZETTINGSTERREIN 63 Fig 4 Kraaieberg Aardewerk va de Stem-grep uit kuil r 4 pt r 6-7 Schaal l 3 Kraaieberg Pttery f the Stem-grup frm pit r 4 pt ms 6-7 Scale l 3

17 64 L.P. LOUWE KOOIJMANS e L.B M. VERHART - Op de bdem va de kuil lage twee grte stee, beide va eezelfde, lichtgrijze, iet erg grve cglmeraat. Het leidt weiig twijfel f zij zij va ee grter artefact afkmstig. Beide stee zij hekig e bezitte dele va ee atuurlijk ppervlak, het kleiste stuk bvedie ee werkvlakrest. Gewichte: 2 e 375 gram. I het pgravigsmateriaal kmt deze steesrt verder iet vr. Ee rsprkelijke assciatie met de verige vdste uit deze kuil is zeer waarschijlijk. - Drie stukke leem, waarva ee grt fragmet (circa 25%, 95 gram) va ee grt eevudig cilidrisch gewicht met cetrale drbrig (fig. 5), behre eveees tt de vdstgrep 25. Fig. 5. Kraaieberg. Lere gewicht uit kuil r. 4. Schaal l :3. Kraaieberg. Lam weight frm pit r. 4. Scale : Het laatelithische aardewerk Te beheve va ee duidelijk derscheid zulle wij de vlgede beamige bezige: 25. Ok uit Hekelige zij dergelijke artefacte - hewel vlakker i uitverig - beked. Het bleek iet mgelijk deze artefacte eeduidig fuctieel te te wijze. Ee iterpretatie als etverzwarig f weefgewicht lijkt het meest aaemelijk. (Asmusse 984). 26. Het exacte gewicht k iet meer vastgesteld wrde mdat ee deel va het aardewerk reeds gerestaureerd was. We schatte de heveelheid gips vr pt l p 4 gram e vr pt 2 p 5 gram. 27. Deze chamtte is zichtbaar als dker bruirde krreis met ee diameter tt 3 mm. De mgelijke rigie is duidelijk. Het ka speciaal tegevegd aardewerkgruis zij, maar k ijzerccetraties i de rsprkelijke pttebakkersklei behrt tt de mgelijkhede. Het is wel pvalled dat deze tevegig allee i het laatelithische materiaal ka wrde vastgesteld. I het middeelithische aardewerk is deze chamtte iet aagetrffe. Kraaieberg l = het middeelithische vdstcmplex Kraaieberg 2 = de hier besprke laatelithische kuilvullig De vdstgrep Kraaieberg 2 mvat -a het aaeeplakke va passede scherve- 6 scherve met ee ttaal gewicht va circa 6 gram 26. De verschralig va het aardewerk bevat steeds gebrke kwarts, i zeer wisselede heveelhede e sms allee i ee grve fractie (partikels tt mm), sms met ee spreidig va fij tt grf. Vrts kmt steeds chamtte vr e ee ekele maal ee weiig zad 27. Het ppervlak is wel geglad f geplijst maar it ged vlak gemaakt e steeds eigszis f sterk hbbelig. De grve verschraligspartikels -zwel va kwarts als va aardewerkgruis- zij vaak siecht weggewerkt e steke da iets buite het ppervlak uit. De dikte varieert va 8-3 mm. De kleur va het buiteppervlak is i het algemee rssig, va 2.5 YR 6/6 (light red) tt YR 6/8 (yellwish brw). Het aardewerk bezit krachtige S-vrmige prfiele met zware vlakke bdems e eevudig afgerde rade. Het is versierd. Het meredeel va de scherve -met ame de grtere e de igemete scherve p de bdem va de rsprkelijke kuil- liete zieh aaeevege tt, respectievelijk tewijze aa, ee beperkt aatal ptte, die als zdaig herkebaar zij dr mi f meer duidelijke verschille i verschralig, ppervlakte-afwerkig, kleur, dikte, vrm e frmaat. Ee pt is praktisch cmpleet (r. ), ee pt is vr de helft bewaard (r. 2) e twee stuks zij vr 2 ä 25% aawezig (r. 3 e 4). Ee zeer grte "pt 5" wrdt gevrmd dr ee aatal grepe scherve, die weliswaar grte vereekmste verte, maar die per grepje k eige kemerke bezitte. Deze lijke evewel grtedeels terug te vere p verschille i bdemkudige situatie e verwerig. Wij möge evewel iet uitsluite dat er i "pt 5" twee f zelfs drie sterk p elkaar gelijkede, dch i kleur e verschralig eigszis verschillede ptte schuil gaa. Oder de ummers 6-5 zij reste va ptte geragschikt die elk met vier (rs. 6 e 7) f mider scherve vertegewrdigd zij. Er reste g 2 wadscherve (39 gram f 5 % va het ttaal), die te dele f grtedeels tt de 5 derscheide ptte kue behre, dch vr ee deel k va iet ader te idetificere ptte afkmstig zulle zij. De vdstspreidig bie de kuilvullig tt ee ccetratie i het diepste deel, glbaal lägs de rad, zals die zieh i het diepste vlak, eve bve de basis, aftekede (fig. 6). De reste va de derscheide ptte - vr zver dr vier f meer scherve vertegewrdigdlate ee duidelijke clusterig zie p verschillede plaat-

18 EEN MIDDENNEOLITISCH NEDERZETTINGSTERREIN 65 Fig. 6. Kraaieberg. Rechts het igemete aardewerk va de Stei-grep i kuil r. 4. De mtrek va de kuil i twee vlakke is aagegeve met ee derbrke lij. Met ee stippellij is het gebied gemarkeerd waari ee grt aatal scherve als ccetratie is verzameld. Schaal l :2. Liks de liggig va de derscheide ptte. Kraaieberg. Right: pla fpit r. 4 with exact lcati f the sherds f Stei-grup pttery. The dashed lies idicate the cturs f the pit at tw levels. The dtted lie marks the area where a large umber f sherds were fud ccetrated. Scale :2. Left: the lcati f the idividual pts. se bie de kuil. Pt l heeft zieh rsprkelijk i mi f meer cmplete Staat i het rdwestelijke eide bevde. Pt 2 lag aa de westzijde. De scherve va pt 3 zij grtedeels iet exact igemete. Zij lage eveees i het rdweste. Pt 4 lag i het uiterste rde. De scherve va de grte pt 5 ver de gehele bdem verspreid. De verschillede subgrepe va deze pt ligge elk i verschillede dele va dit verspreidigsgebied, waardr iderdaad de verkleurigs- e cserverigsverschille kue wrde verklaard. De reste va de verschillede ptte - met ame k va pt l e 2 - lage iet i "aatmisch verbad". Z lag va pt 2 de bdem met de derzijde aar bve met gedeeltelijk daarp ekele radscherve. Beschrijvige Pt : Op ekele scherve a cmpleet (9%), waarva geveer 3/4 igemete, i gerestaureerde Staat 24 gram, waarva circa 2 gram rgieel. Rijk verschraald met gebrke kwarts (max. diameter mm) e eig chamtte (max. diameter 3 mm), i de vrm va dkerrde, afgerde partikels. Gee rlpbuw zichtbaar, vrij glad afgewerkt ppervlak met uitstekede grve verschralig. Dikte -2 mm. Kleur 2.5 YR 6/6 (light red). Samegesteld uit 24 scherve. Pt 2: Vr circa 5% bewaard, geheel igemete, i gerestaureerde Staat gram, waarva circa 5 gram rgieel. Rijk verschraald met gebrke kwarts (max. diameter 6 mm) e eig chamtte (max. diameter 2mm). Gee rlpbuw zichtbaar, allee de aazet va de wad aa de bdemschijf. Oppervlak vrij grf geplijst e hbbelig; verschralig weiig zichtbaar. Dikte -2 mm. Kleur 5 YR 6/6 (reddish yellw). Samegesteld uit 4 scherve. Pt 3: Bdem-wad-fragmet e 2 hals-wad-fragmete, circa 2 % va ee pt, 28 gram. Vramelijk uit R-27 (ccetratie), maar slechts ekele scherve igemete. Rijk verschraald met fije e grve gebrke kwarts (max. diameter mm) e met fije chamtte (max. diameter 2 mm). Gee rlpbuw zichtbaar. Oppervlak hbbelig met uitstekede verschralig. Dikte 9 mm. Kleur 2.5 YR 6/8 (light red). Samegesteld uit 6 scherve.

19 66 L P LOUWE KOOIJMANS e L B M VERHART Pt4 Grt rad-hals-fragmet e twee kleie scherve, circa 25 % va ee pt, 65 gram, vjwel geheel mgemete Weiig verschraald met wat chamtte e gebrke kwarts Gee rlpbuw zichtbaar Ged glad afgewerkt met emge plijstspre Dikte 8 mm Kleur ppervlak YR 6/8 (yellwish brw), bmezijde e ker dkergjs Samegesteld uit 5 scherve Pt 5 Wadfragmet va beededeel (tt de bdemaazet) e vier wadscherve, circa % va ee pt, 9 gram, allee de grte scherf mgemete Rijk met chamtte verschraald (max diameter 2 mm) e met emge gebrke kwarts (max diameter 4 mm) Gee rlpbuw zichtbaar Oppervlak zeer hbbehg Dikte 8-9 mm Kleur buitezijde 5 YR 5/4 (reddish brw), bmezijde YR 6/6 (hght red) Samegesteld uit 5 scherve Oderdeel va ee pt als r l Pt 6 Radscherf, vetscherf, 3 zeer grte, uit ee aatal scherve samegestelde wadscherve (va het derste gedeelte) met 9 daarbij behrede scherve, te zame 45 gram Verschrahg vj jk met grf gebrke kwarts (max diameter mm) e chamtte (max diameter 4 mm), zichtbaar als dkerrde rde partikels Gee rlpbuw zichtbaar Oppervlak glad e hbbehg met uitstekede verschrahg Dikte 9-4 mm (k bie ee scherf variabel) Kleur buitezijde va 2 5 YR 6/6 (hght red) tt 6 YR 7/6 (reddish yellw) Pt? Grte e kleie scherf, 28 gram Matig tt jk verschraald met gebrke kwarts (max diameter 5 mm) e chamtte (max diameter 3 mm) Oppervlak hbbehg met uitstekede verschrahg Er hjkt ee scheve rlaazet zichtbaar Dikte 9- mm Kleur buitezijde 5 YR 6/7 (reddish yellw), bmezijde 2 5 YR 6/7 (hght red) 6 4 De "Stem-grep" Odaks het vrkme va ee stadvetbekerscherf möge wij de kuilmvetas met beeme als "ederzettmgsaardewerk va de stadvetbekercultuur" Te eerste verschilt de bekerscherf aaziehjk m makelij va het vege mateaal Te tweede tbreke vr SVB- 28 Bijvrbeeld het grafivetas va Putte (Va Giffe/ Addmk-Samplius/Glasberge 97), Uffelte (Taayke/ Westmg/Wubbels 978), Aartswud (Va Iters Schlte/De Ves-Metz, 98)e Vrschte-"De Dk" (Va Vee 989) 29 Va der Waals 964a, 964b 3 Glasberge, et al Glasberge, et al 968, Va Vee Va Iters Schlte/De Ves-Metz Va der Waals/Glasberge 959, Va Haare/Mdderma Amem , 7-36 Luwe Kijmas 976b, Luwe Kijmas Luwe Kijmas 976b, vdstgrepe kemerkede elemete als glfrade 28 e amfre 29 Vrege SVB-ederzettmgskeramiek is veges m Nederlad auwelijks beked Bekeraardewerk, zals dat uit de VL-ederzettmge te Leidschedam 3 e Vrschte 3 e uit de zigzagbeker-ederzettmg te Aartswud 32 verschilt evewel m makelij e de versiegsmtieve va Kraaieberg 2 Wel sluite de S-prfiele (pt l e 4) e de vlakke bdems met stevige vet aa p de vrege stadvetbekervrme Ok hebbe de beide gedrge ptte (2 e 3) vrmverwatschap met SVB-amfre uit s lad, speciaal met die uit het cetrale graf va het Jdebergje bij Zeije 33 Duidehjker is aar ze memg evewel de relatie met ee aatal vdstgrepe i het Maasdal, die m de pede a de Michelsbergcultuur wrde gedateerd e waarvr Va Haare e Mdderma de beammg "midde-elithicum va Limburg" iverde 34 Er zij verschallede redee m deze aam dr ee meer specifleke term te vervage - "midde-ehthicum" is hier gebruikt vlges de m 966 vr Nederlad vastgestelde cvetie, die aaslmt bij het Skadiavische chrlgie-systeem 35 De derhavige traditie heeft echter -aar het zieh laat aazie- met f auwelijks bmdmge met de trechterbekercultuur maar juist aar het zuide e (meer hypthetisch) aar het ste, waar me de bewuste tijdsede respectievehjk ehthique tardife Jugehthikum 2 emt 36 - verwarrmg met het eveees aar Limburg geemde vregehthische aardewerk is met dekbeeidig - er zij sedert de pubhcatie va Va Haare e Mdderma ieuwe vdstgrepe beked gewrde, die het mgehjk make ee culturele eeheid i e rd het Limburgse Maasdal te defiiere, die gehjktijdig is met SOM, TRB e VL e verwat aa de laatste De eerste auteur dezes verde hierte lags ee aatal argumete aa e stelde daarbij vr te spreke va "Stem-grep", die zijs izies te zame met de "Vlaardmge-grep" deel mtmaakte va ee cmplex verwate cultuurverschijsele tusse de trechterbekercultuur e de Seme-Oise-Mare-cultuur 37 Overzie wij de hiera pgesmde vdstcmplexe da is het dmdehjk dat aa Stei, als eerst beschreve, meest bekede e ged geslte vdstgrep het aamgevmgsrecht tekmt Wij wille m het krt de vereekmste e verschille bespreke, die de verschillede vdstcmplexe va de Stem-grep met "Kraaieberg 2" verte Deze vdstgrepe werde te zame met emge geisleerde scherfvdste reeds eerder bijee gebracht 38, aa welke

20 EEN MIDDENNEOLITISCH NEDERZETTINGSTERREIN 67 psmmmg de recete vdste va Geijstmge 39 e ekele adere kleie vmdplaatse kue wrde tegevegd ) Stei 4 De pt uit de grafkelder kmt m vrm, dikte, verschralig e kleur m böge mate veree met pt l va Kraaieberg 2 De datermg daarva circa 44-4 BP vrmt ee dersteued argumet vr ee lets latere datermg va de grafkelder, da de C4-datermg aageeft 4 De kraagfles met stervrmige hals is g steeds ee uicum m het beede-maasgebied 2) Kmgsbsch 42 De beammg "midde-elithicum va Limburg" is vral verbüde aa twee, circa 35 m uitee gelege, kleie ccetraties scherve e ee m de abijheid gevde kraagfies-hals, derscheide als aardewerkgrepe I, II, III e IV 43 Verschalle tusse deze grepe zij eerder te mterpretere als verschille tusse mdividuele ptte, da als ee cultureel f chrlgisch derscheid I techisch pzicht kmt het aardewerk ged (zij het met m alle details) veree met Kraaieberg- 2 het is vj dik (verweged 8-2 mm), verschraald met matig grf gebrke kwarts (max 5 mm), m cmbmatie met wat chamtte e sms k zad Het is rdbrm (2 5 YR 5/4) va kleur e glad afgewerkt f emgszms geplijst Ee deel bezit ee bladdege f platige structuur, die det deke aa ee pbuw uit smalle kleirlle met Z-vege 44 De vlakke bdems e ekele prfiele 45 köre redehjk veree met Kraaieberg 2, maar de markate pt met hggeplaatste kbbelre e radperfraües heeft daar gee tegehagers 46 Aardewerkgrep I wrdt dr de auteurs e s izies met recht geasscieerd met Ster e Tterfut Vr de geemde pt levert Geijstmge u parallelle Ee vergehjkmg met de Hazedk-sequetie maakt ee plaatsmg aast de fase Vlaardmge l a aldaar (circa 47 BP) de meest waarschijhjke De gerige mvag va beide vdstgrepe te Kmgsbsch beperkt evewel de mgelijkheid tt vergelijke Zeer pmerkehjk is de erme vuursteejkdm m ctrast met het vlledig tbreke va vuurstee p de Kraaieberg De verklag zal allereerst gezcht mete wrde i ee fuctie-verschil va beide sites Het vuurstee va Kmgsbsch maakt a aftrek va de herkebare meslithische bijmegmg ee hmgee mdruk e hjkt p het eerste gezicht represetatief vr de Stemgrep Ekele Michelsberg-scherve 47 waaraa mgehjk k zeve harde, met zad verschraalde scherve tegevegd mete wrde (aardewerkgrep VII) 48 mae echter tt vrzichtigheid Smmige bijle, dehekige pijlspitse, grte krabbers e klige zude tt deze udere, met Kraaieberg l gehjktijdige, bewmgsfase kue behre De pmerkelijke Lusberg-cmpet bij de vuurstee bijle kee we va gee adere ehthische vmdplaats e hewel ee dateg te Kmgsbsch i het laat-ehthicum waarschijhjk is, Staat deze g geeszis vast Op de Lusberg zelf werde zahlreiche Keramikfragmete, die auf grud ihrer Magerug, Oberfachebeschafteheit ud Farbe als Reste der Michelsbergkultur agesprche werde köe, gevde 49 Ee (aar het schijt hiermee met direct geasscieerd) hutsklmster leverde ee datermg KN ± 4 v Chr (cv ) Vr de Michelsberg-cultuur is dit ee zeer late uitkmst, maar de sigma is grt e de assciatie met duidelijk I elk geval betreft het ee emdfase va de explitatie e is het dus duidelijk dat de Lusberg k al tijdes de Michelsberg-cultuur werd tge Opmerkehjk is vrts het geheel tbreke va Lusberg-bijle te Geijstmge, waar wel exemplare va Valkeburg- e Rijckhlt-type-vuurstee zij gevde Beide plaatse, Geijstmge e Kmgsbsch, hgge evever va de Lusberg e lijke p grd va aardewerk- e vuurstee-typlgie tt de Stem-grep te behre' 3) Tterfut l e 2 SO Het betreft twee sterk vereekmede, slechts 3 m va elkaar verwyderde vdstgrepe, beide bestaade uit ekele hderde, meredeels kleie scherve e wat vuurstee Va Beek wijst vr Tterfut 2 p de vereekmste e de verschille met het aardewerk va de Vlaardmge-cultuur eerzijds e met dat va de SOM-cultuur aderzijds, zder tt ee teschjvmg aa ee va beide te gerake Het aardewerk va de beide vdstgrepe is vj dik (i h a 8-2 mm) e jk met grf gebrke kwarts verschraald, bij site 2 is er m % sprake va chamttebijmegmg e m 2 5 % (k) va grf zad De vleiede S-prfiele bezitte sms ee weiig aagezette schuder, m vdstgrep 2 köre k ekele sterk gekrmde halsprfiele vr, met aar buite gebge lip, vergehjk- 39 Heijmas/Vermeersch Mdderma 964, Luwe Kijmas 976b, 277, fig 8 4 Luwe Kijmas 976b, t Va Haare/Mdderma Va Haare/Mdderma 973, Luwe Kijmas 976b, 279, 98, Luwe Kijmas 976b, fig Mgehjk is deze uder e behrt da meer tt de Hazedk-sfeer 47 Va Haare/Mdderma 973, fig 3 48 Va Haare/Mdderma 973, Weier/Weisgerber 98, 7 5 Glasberge 954, I, 98-99, Va Beek 977

6 Het inwendig product

6 Het inwendig product 6 Het iwedig prdct Te algebra e meetkde gescheide vakke ware, was h vrtgag lagzaam e h t beperkt Maar sids beide vakke zij vereigd, hebbe ze elkaar derlig versterkt e zij ze gezamelijk pgetrkke aar perfectie

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek.

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek. 006 Wolters-Noordhoff bv Groige/Houte De steekproefomvag Ee toelichtig op het belag e het berekee va de steekproefomvag i marktoderzoek. Ihoud 1 Ileidig Eerst ekele defiities 3 Steekproefomvag e respose

Nadere informatie

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw 1.2 Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw Nu er steeds hogere e extremere gebouwe otworpe worde, biedt ee ekelvoudig stadleidigsysteem de mogelijkheid om gemakkelijker

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) Wiskude B, (ieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereided Weteschappelijk Oderwijs 0 0 Tijdvak Izede scores Uiterlijk op jui de scores va de alfabetisch eerste vijf kadidate per school op de daartoe

Nadere informatie

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs.

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs. c. d. Stichtig Zorgverzekerige f I- I J /' Bided advies Partije, Zaak Zaakummer Zittigsdatum : A te B, i deze vertegewoordigd door C vs. D te E : Hulpmiddelezorg, MOTOmed : 2006,02175 : 2 mei 2007 Geschillecommissie

Nadere informatie

Herontwikkeling Havenstraatterrein, Amsterdam

Herontwikkeling Havenstraatterrein, Amsterdam Hertikkelig Havestraatterrei, msterdam I pdracht va Gemeete msterdam, Stadsdeel Zuid Vrkeursvariat Mdel Stedelijk e ktber 2009 0 50 20 10 40 30 100 must 1:1000 Havestraatterrei msterdam - ruimtelijke strategie

Nadere informatie

Welstandsnota Heerhugowaard 2006

Welstandsnota Heerhugowaard 2006 Heerhugwaard stad va kase Welstadsta Heerhugwaard 2006 Deelpla 1 Reclamebeleid 2008 gemeete Heerhugwaard Afdelig Omgevigsverguig 19 jui 2008 Welstadsta Heerhugwaard 2006 Deelpla 1: Reclamebeleid 2008

Nadere informatie

Ongelijkheden. IMO trainingsweekend 2013

Ongelijkheden. IMO trainingsweekend 2013 Ogelijkhede IMO traiigsweeked 0 Deze tekst probeert de basis aa te brege voor het bewijze va ogelijkhede op de IMO. Het is de bedoelig om te bewijze dat ee bepaalde grootheid (ee uitdrukkig met ee aatal

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

Spatial 360. Licht als accent. Zachte en uniforme lichtspreiding

Spatial 360. Licht als accent. Zachte en uniforme lichtspreiding Spatial 360 Licht als accet Zachte e uiforme lichtspreidig 10% va de lichtopbregst va de armature wordt gebruikt om wade e plafod aa te lichte Beperkte lumiatieverschille tusse armatuur, Spatial 360 TM

Nadere informatie

Waterdichte argumenten voor Ubiflex loodvervanger! Ik stel me niet bloot aan lood

Waterdichte argumenten voor Ubiflex loodvervanger! Ik stel me niet bloot aan lood Waterdichte argumete voor Ubiflex loodvervager! Ik stel me iet bloot aa lood Met de Ubiflex loodvervager valt veel wist te behale! Ubiflex va Ubbik is dé loodvervager die wordt toegepast i alle bouwdetails

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A vwo 2010 - I

Eindexamen wiskunde A vwo 2010 - I Eidexame wiskude A vwo - I Beoordeligsmodel Maratholoopsters maximumscore 3 uur, 43 miute e 3 secode is 98 secode De selheid is 495 98 (m/s) Het atwoord: 4,3 (m/s) maximumscore 3 Uit x = 5 volgt v 4,4

Nadere informatie

Ubiflex, de slimme voordelige loodvervanger. Ik stel me niet bloot aan lood

Ubiflex, de slimme voordelige loodvervanger. Ik stel me niet bloot aan lood Ubiflex, de slimme voordelige loodvervager Ik stel me iet bloot aa lood Met de Ubiflex loodvervager valt veel wist te behale! Ubiflex va Ubbik is dé loodvervager die wordt toegepast i alle bouwdetails

Nadere informatie

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013 Toelichtig bij Opbregstgegeves VAVO 2011-2013 Ihoud Ileidig Aatal deelemers exame Kegetalle toezicht exames CE-cijfer alle vakke CE-cijfer alle vakke - tred SE-cijfer mius CE cijfer alle vakke Percetage

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave va het Koikrijk der Nederlade sids 1814. Nr. 6416 10 maart 2015 Regelig va de Miister va Oderwijs, Cultuur e Weteschap va 27 februari 2015, r. FEZ/732697 houdede wijzigig

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete project Cross Your Borders Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete project Cross Your Borders Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete project Cross Your Borders Pagia 1 va 7 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete project Cross Your Borders juli 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie.0) veilig e gezod werke Wat is lichamelijke belastig? Oder lichamelijke of fysieke belastig verstaa we het aaeme va houdige, het make va bewegige e het zette va kracht. Alle medewerkers,

Nadere informatie

Appendix A: De rij van Fibonacci

Appendix A: De rij van Fibonacci ppedix : De rij va Fiboacci Het expliciete voorschrift va de rij va Fiboacci We otere het het e Fiboaccigetal met F De rij va Fiboacci wordt gegeve door: F F F F 4 F F 6 F 7 F De volgede afleidig is gebaseerd

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 009 tijdvak wiskude B, Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordelig Algemee regels Vakspecifieke regels Beoordeligsmodel 5 Izede scores Regels voor de beoordelig

Nadere informatie

Praktische opdracht: Complexe getallen en de Julia-verzameling

Praktische opdracht: Complexe getallen en de Julia-verzameling Praktische opdracht: Complexe getalle e de Julia-verzamelig Auteur: Wiebe K. Goodijk, Zerike College Hare Beodigde Voorkeis: 1 = i Het complexe vlak. Notatie: z = a + bi of z = r(cosϕ + i si ϕ) Regel va

Nadere informatie

ACO DRAIN. Monolithische goten. Zekerheid, stabiliteit en hoge functionaliteit ACO Drain Monolithische goten. www.aco.nl

ACO DRAIN. Monolithische goten. Zekerheid, stabiliteit en hoge functionaliteit ACO Drain Monolithische goten. www.aco.nl Moolithische gote Zekerheid, stabiliteit e hoge fuctioaliteit ACO Drai Moolithische gote. www.aco.l Wij zorge voor de afwaterig De ACO-groep staat wereldwijd voor kwaliteit, ervarig e iovatie op het gebied

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke Wat is werke op hoogte? Bij werkzaamhede op ee hoogte vaaf 2,5 meter moete voorzieige worde aagebracht, zodat veilig gewerkt ka worde. De voorkeur gaat

Nadere informatie

We kennen in de wiskunde de volgende getallenverzamelingen:

We kennen in de wiskunde de volgende getallenverzamelingen: Masteropleidig Fiacial Plaig Kwatitatieve Methode Relevate wiskude We kee i de wiskude de volgede getalleverzamelige: De atuurlijke getalle: N = {0,,,,4, } De gehele getalle: Z = {, -,-,-,0,,,, } (egels:

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.1)

imtech Arbodienst (versie 2.1) imtech Arbodiest Vervoer va gevaarlijke stoffe (versie 2.1) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat verstaa we oder het vervoer va gevaarlijke stoffe? Gevaarlijke stoffe zij stoffe die op éé of adere

Nadere informatie

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO Evaluatierapport Tevredeheidsoderzoek NMV Nederladse Motessori Vereigig 2005 Eidrapportage BvPO Bureau voor praktijkgericht oderzoek, Groige BvPO BUREAU VOOR PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK POSTBUS 9505, 9703

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B1. tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VWO. wiskunde B1. tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame VW 007 tijdvak woesdag 6 mei.0-6.0 uur wiskude B Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 0 vrage. Voor dit exame zij maximaal 8 pute te behale. Voor elk vraagummer staat hoeveel

Nadere informatie

Buren en overlast. waar je thuis bent...

Buren en overlast. waar je thuis bent... Bure e overlast waar je thuis bet... Goed wooklimaat HEEMwoe vidt het belagrijk dat bewoers prettig woe i ee fije buurt. De meeste buurtbewoers kue het goed met elkaar vide. Soms gaat het sameleve i ee

Nadere informatie

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland Regelige e voorzieige CODE 1.1.3.46 Overlijde: uw rechte i Duitslad e Nederlad brochure broe Bureau voor Duitse Zake, www.svb.l/bdz Ihoudsopgave Overlijde Uw rechte i Duitslad e Nederlad Deskudig e betrouwbaar

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame HAVO 2013 tijdvak 2 woesdag 19 jui 13.30-16.30 uur wiskude A Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 21 vrage. Voor dit exame zij maximaal 80 pute te behale. Voor elk vraagummer

Nadere informatie

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven Huisstijl e logogebruik Associatie KU Leuve Associatie huisstijlhadboek > Ihoudstafel 1 Ihoudstafel 1. Gebruik va de huisstijl of opame va het associatielogo 3 2. Huisstijl Associatie KU Leuve 4 2.1 Opame

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut De verieuwig va Slotjes-Midde Sociaal Statuut Ihoudsopgave Sociaal Statuut voor de verieuwig va Slotjes-Midde 3 Artikel 1: Overwegige 4 Artikel 2: Algemee 4 Artikel 3: Procedure bij sloop 4 Artikel 4:

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B1. tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VWO. wiskunde B1. tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame VW 007 tijdvak woesdag 6 mei.0-6.0 uur wiskude B Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 0 vrage. Voor dit exame zij maximaal 8 pute te behale. Voor elk vraagummer staat hoeveel

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ. PC SBO De Sleutel

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ. PC SBO De Sleutel DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ PC SBO De Sleutel Plaats : Vroomshoop BRIN-ummer : 01KZ Arragemetsummer : 77559 Oderzoek uitgevoerd op : 26 ovember 2009 Rapport

Nadere informatie

Rijen. 6N5p

Rijen. 6N5p Rije 6N5p 0-03 Rije Ileidig I de wiskude werke we vaak met formules e/of fucties die elke mogelijke waarde aa kue eme. Als bijvoorbeeld f( x) = 5x + 5x 3, da ku je voor x (bija) elke waarde ivulle e ka

Nadere informatie

1. Weten dat in het geval van compressoren rekening moet gehouden worden met thermische effecten

1. Weten dat in het geval van compressoren rekening moet gehouden worden met thermische effecten Hoofdstuk 4 Compressore Doelstellige 1. Wete dat i het geval va compressore rekeig moet gehoude worde met thermische effecte 2. Wete dat er ee gres is aa het verhoge va de druk va ee gas 3. Wete welke

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Proeftentamen IBK1LOG01

Proeftentamen IBK1LOG01 Proeftetame IBK1LOG01 Opgave 1 ( 20 pute) Beatwoord de oderstaade vrage met waar of iet waar: 1.De bereikbaarheid va iformatie over ee product bij ee iteretwikel is ee voorbeeld va pre-trasactie elemet

Nadere informatie

alsmede de beleidsregel: - Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg, kenmerk BR/CU-2136;

alsmede de beleidsregel: - Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg, kenmerk BR/CU-2136; PRESTATIE- E TARIEFBESCHIKKIG A- EXAMETHAS ummer atum iwerkigtredig atum vaststellig TB/CU-2055-01 1 ktber 2015 0 september 2015 Geldig tt bepaald Behadeld dr irectie Zrgmarkte Cure e ederladse Zrgautriteit

Nadere informatie

m n Mijn uitvaarttestament n Naam n Geboorteplaats n n n Ziektekostenverzekering n Burgerservicenummer n Naam bank en rekeningnummer

m n Mijn uitvaarttestament n Naam n Geboorteplaats n n n Ziektekostenverzekering n Burgerservicenummer n Naam bank en rekeningnummer Mij uitvaarttestamet m Mij gegeves Naam Geboorteplaats Mij geboortedatum Mij huidige adres Ziektekosteverzekerig Burgerserviceummer Naam bak e rekeigummer Pesioefods Verzekerige, polisummers Begrafeisverzekerig

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo 2008-II

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo 2008-II Groepsfoto s Alle mese kippere met hu oge. Daardoor staa op groepsfoto s vaak ekele persoe met geslote oge. Sveso e Bares hebbe oderzocht hoeveel foto s je moet make va ee groep va persoe om 99% kas te

Nadere informatie

Koftig Texel & Lesformulier Texel per dag

Koftig Texel & Lesformulier Texel per dag Koftig Texel & Lesformulier Texel per dag Mica de Jog 0807580 2a DBKV Marlee Aredok Ihoud: Voorbereidig Lesformuliere Koftig Opgestuurde bestad aar Wieeke Voorbereidig Begisituatie: Ik ga erva uit dat

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes i hade heeft Als zelfstadig oderemer bet u gewed aa het eme va risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat u wilt

Nadere informatie

SUNRAIN. Terraszonweringen SUNRAIN

SUNRAIN. Terraszonweringen SUNRAIN Terraszowerige Ook bij rege va het terras geiete? We kee het allemaal: de barbecue-avod of het verjaardagsfeestje op het terras staat al lag op de ageda, maar iemad ka zegge of het weer da meespeelt. Ee

Nadere informatie

Inleiding. Het gipsverband

Inleiding. Het gipsverband Gipsverbanden 2 Inleiding U heeft p de afdeling Spedeisende Hulp f p de gipskamer een (kunststf) gipsverband gekregen. Deze flder infrmeert u he u hiermee m met gaan; waar u rekening mee met huden bij

Nadere informatie

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1)

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1) imtech Arbodiest asbestregelgevig (versie 2.1) veilig e gezod werke Wat is asbest? Asbest is de verzamelaam voor ee zestal vezelachtige stoffe. Veel toegepaste soorte zij chrysotiel (wit asbest), crocidoliet

Nadere informatie

Warmtebehandelingen. Deel 2 - Harden, ontlaten en veredelen v. Materialenkennis. voor de laspraktijk 9

Warmtebehandelingen. Deel 2 - Harden, ontlaten en veredelen v. Materialenkennis. voor de laspraktijk 9 Materialekeis voor de laspraktijk 9 Geri va Krieke Warmtebehadelige Deel 2 - Harde, otlate e veredele v Voordat er ka worde gelast, zal er eige voorkeis moete zij va het te lasse basismateriaal e hoe dit

Nadere informatie

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen Ja, ik wil Trouwe i Vlaardige Ihoud Pagia 4 Locatie kieze Pagia 5 Tijdstip kieze Pagia 6 De plechtigheid Pagia 8 I odertrouw Pagia 9 Tot slot Pagia 11 Bijlage Gefeliciteerd met uw voorgeome huwelijk of

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat is legioella? Legioella is ee bacteriefamilie die voorkomt i alle mogelijke waters: riviere, mere e ook i leidigwater. Waeer waterdruppeltjes

Nadere informatie

Convergentie, divergentie en limieten van rijen

Convergentie, divergentie en limieten van rijen Covergetie, divergetie e limiete va rije TI-spire e rije 7N5p GGHM 22-23 Eigeschappe rekekudige rij b = begiwaarde v = verschil tusse twee opeevolgede terme recursieve formule: u = u + v met u = b directe

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Farel College Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Farel College juli 201 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Evaluatie pilot ipad onder docenten

Evaluatie pilot ipad onder docenten Evaluatie pilot ipad oder docete Oderwerp equête Geëquêteerde Istellig Evaluatie pilot ipad Docete OSG Sigellad locatie Drachtster Lyceum Datum aamake equête 19-06-2012 Datum uitzette equête 21-06-2012

Nadere informatie

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State EVALUATIE TER STATE Marin Matthijssen, Marn van Rhee Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) juli 2005 In pdracht van Raad van State Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) Auteur: Marin Matthijssen en

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

PUBAS, een vernieuwd systeem voor arbeidsbegroting In: Agro Informatica 4 (oktober 1999), p. 25 28.

PUBAS, een vernieuwd systeem voor arbeidsbegroting In: Agro Informatica 4 (oktober 1999), p. 25 28. PUBAS, ee verieuwd systeem voor arbeidsbegrotig I: Agro Iformatica 4 (oktober 999), p. 25 28. Aet Vik, tel. 037-476452 Gerrit Kroeze, tel. 037-476459 Istituut voor Milieu- e Agritechiek, Cluster Systeemkude

Nadere informatie

Slagerij - Traiteur. Markt 15 9850 Nevele Tel. 09 371 51 30. www.slagerijmortier.be info@slagerijmortier.be

Slagerij - Traiteur. Markt 15 9850 Nevele Tel. 09 371 51 30. www.slagerijmortier.be info@slagerijmortier.be Slagerij - Traiteur M o r ti Markt 15 9850 Nevele Tel. 09 371 51 30 www.slagerijmortier.be ifo@slagerijmortier.be Beste klat, met deze brochure west Slagerij-Traiteur M o r ti e r u te iformere over :

Nadere informatie

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013 Eidrapport Leerligtevredeheidsoderzoek Floracollege Eidexameklasse 2013 Juli 2013 Ihoudsopgave Samevattig 3 Vrage over schoolwerk 5 Vrage over jezelf 6 Vrage over docete 8 Vrage over de metor 11 Vrage

Nadere informatie

Verandazonwering UG Raamzonwering

Verandazonwering UG Raamzonwering Veradazowerig UG Raamzowerig www.leier.de Beschaduwigssysteme voor glasoppervlakke UG 100 Zowerig oder het dak 600 00 1000 Serres, kouddake, glaze costructies e grote glasoppervlakke scheppe ee gevoel

Nadere informatie

Mag systeem. Vloerreiniging

Mag systeem. Vloerreiniging NL Mag systeem Vloerreiigig Mag systeem Cocept Eé houder voor alles! Dat was er og ooit: Bij het Mag systeem past éé houder bij alle mopmethode. Zo ka ter plekke telkes de optimale werkbreedte, textielkwaliteit

Nadere informatie

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Pagia Ee eige huis waar u zich helemaal thuis voelt. Dat wil iederee!

Nadere informatie

Jongeren en media Onderzoek uitgevoerd door de binnenlandredactie van het Reformatorisch Dagblad - meer informatie: sdbruijn@refdag.

Jongeren en media Onderzoek uitgevoerd door de binnenlandredactie van het Reformatorisch Dagblad - meer informatie: sdbruijn@refdag. Jogere e media Oderzoek uitgevoerd door de bieladredactie va het Reformatorisch Dagblad - meer iformatie: sdbruij@refdag.l A. Algemee 3 1.Leeftijdsverdelig odervraagde 2.Geslacht odervraagde 3.Kerkelijke

Nadere informatie

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning Alles wat u moet wete over asbest i e om uw woig is meestal iet gevaarlijk. Maar waeer da wel? Dat kut u leze i deze folder. We legge uit wat asbest precies is, welke soorte er zij, welke gezodheidsrisico

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : F.K.L. Spijkervet DB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 30 september 2014 NUMMER : WM/MIW/SSl/8372 OPSTELLER : J.M.U. Geerse, 0522-276864

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

Scootmobiel rijden. Vertrouwd, veilig en zelfverzekerd deelnemen aan het verkeer. rijbewijs rijbewijs. www. scootmobielrijden.nl

Scootmobiel rijden. Vertrouwd, veilig en zelfverzekerd deelnemen aan het verkeer. rijbewijs rijbewijs. www. scootmobielrijden.nl Scootmobiel rijde S S rijbewijs rijbewijs Vertrouwd, veilig e zelfverzekerd deeleme aa het verkeer. www. scootmobielrijde.l Overal ka het gedrag va weggebruikers verschille. Let daarop bij voetgagerspromeades.

Nadere informatie

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen JANUARI 2016, NUMMER 7 DE PASSER RESPONZ Passed atwoord op speciaal oderwijsvrage Ifobulleti over relevate otwikkelige voor medewerkers Ee ieuw Strategisch Beleidspla: Same beter, beter same! THEMANUMMER

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

Functionele Fysiotherapie bij mensen met een verstandelijke beperking: De ontwikkeling van een behandelprogramma

Functionele Fysiotherapie bij mensen met een verstandelijke beperking: De ontwikkeling van een behandelprogramma Fuctiele Fysitherapie bij mese met ee verstadelijke beperkig: De twikkelig va ee behadelprgramma Dit artikel geeft izicht i de twikkelig e resultate va ee fuctied fysitherapeutisch behadelprgramma vr mese

Nadere informatie

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning.

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning. ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN we wille graag zelf klusse i oze ieuwe woig. ECHT WEL. Zelf uw woig aar wes veradere De woig die u va os huurt, wilt u atuurlijk aar uw eige smaak irichte. U kiest zelf

Nadere informatie

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen Elke leerlig ee ieuwe kas Tijdelijk aar oderwijsopvag om uitval te voorkome 0 Samewerkigsverbad Koers VO werkt met de schole voor voortgezet oderwijs aa ee passede plek voor elke leerlig. Soms wijkt de

Nadere informatie

figuur 2.50 Microscoop

figuur 2.50 Microscoop 07-01-2005 10:20 Pagia 1 Microscoop Ileidig Ee microscoop is bedoeld om kleie voorwerpe beter te kue zie, zie figuur 2.50. De bolle les dicht bij het oog (het oculair) heeft ee grote diameter. De bolle

Nadere informatie

Eindexamen natuurkunde 1-2 compex havo 2007-I

Eindexamen natuurkunde 1-2 compex havo 2007-I Ogave 1 Kerfusie I de zo fusere waterstofkere tot heliumkere. Bij fusie komt eergie vrij. O deze maier roduceert de zo er secode 3,9 10 26 J. Alle eergiecetrales o aarde roducere same i éé jaar ogeveer

Nadere informatie

Deel A. Breuken vergelijken 4 ----- 12

Deel A. Breuken vergelijken 4 ----- 12 Deel A Breuke vergelijke - - 0 Breuke e brokke (). Kleur va elke figuur deel. Doe het zo auwkeurig mogelijk.. Kleur va elke figuur deel. Doe het telkes aders.. Kleur steeds het deel dat is aagegeve. -

Nadere informatie

SPREEKBEURT GRIEKSE LANDSCHILDPAD

SPREEKBEURT GRIEKSE LANDSCHILDPAD SPREEKBEURT GRIEKSE LANDSCHILDPAD l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n REPTIELEN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE

Nadere informatie

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 Ee samevattig va de CAO voor Uitzedkrachte 2012-2017 Uitgave juli 2015 Ihoudsopgave 1. Ileidig 5 2. Fasesysteem 5 2.1 Fase A 6 2.2 Fase B 6 2.3 Fase C 6 2.4 Oderbrekigsregels 7 2.5 Overgagsregelig fase

Nadere informatie

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon Reglemet Tele-Equity betreffede het doorgeve va orders via fax e telefoo (Retail Cliëte) 02541 Om redee va efficiëtie e selheid ka de Cliët wese om zij orders per fax e/of telefoo aa de Bak over te make.

Nadere informatie

Opgave 5 Onderzoek aan β -straling

Opgave 5 Onderzoek aan β -straling Eidexame vwo atuurkude 214-I - havovwo.l Opgave 5 Oderzoek aa β -stralig Zoals beked bestaat β -stralig uit elektroe. Om ee oderzoek aa β -stralig te doe heeft Harald ee radioactieve bro met P-32 late

Nadere informatie

Ontwerpen van een schakelkast

Ontwerpen van een schakelkast Projectmatige aapak Otwerpe va ee schakelkast Voor het aasture va ee trasportsysteem Gebudeld door F. Rubbe VTI BRUGGE 2011 F. Rubbe 2 1. Ileidig tot de case study Aa de had va ee reëel probleem wordt

Nadere informatie

Rijen met de TI-nspire vii

Rijen met de TI-nspire vii Rije met de TI-spire vii De tore va Pisa Me laat ee bal valle vaaf de tore va Pisa(63m hoog) Na elke keer stuitere haalt de bal og ee vijfde va de voorgaade hoogte. Gevraagd zij: a) De hoogte a de e keer

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Lesje Keniaanse cultuur

Lesje Keniaanse cultuur ieuwsbrief@looijetomate.l 30 maart 2012 Lesje Keiaase cultuur Door Michiel Botebal begoe met het samestelle va het team e het orgaisere va de reis. Toe ik de reis voor ee groot gedeelte had geregeld, liet

Nadere informatie

Verwarmingsenergie uit de lucht gegrepen.

Verwarmingsenergie uit de lucht gegrepen. DUURZAME ENERGIE LUCHT WATER-WARMTEPOMPEN Verwarmigseergie uit de lucht gegrepe. Gratis omgevigswarmte uit de lucht gebruike met warmtepomptechiek voor verwarmig e warm water. 09 2015 STIEBEL ELTRON zit

Nadere informatie

SPREEKBEURT KALKOEN VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN. l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n

SPREEKBEURT KALKOEN VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN. l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT KALKOEN VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE KALKOEN BIJ ELKAAR

Nadere informatie

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014 diestverleig bij Zadkie Pagia 1 va 10 www.rocspiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Zadkie Zadkie diestverleig bij Zadkie locatie: Marcoistraat april 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014 DigiDoc ROCspiegel.l

Nadere informatie

Die procenten moeten we niet onderschatten.

Die procenten moeten we niet onderschatten. Blauw: PMS 281 Geel: PMS 123 GOED WONEN if-magazie herfst 2013 Vrwrd Ee paar prcet, ee wereld va verschil I dit ummer: 1 Vrwrd 2 Wakkrd 3 Buredag 2013 4 Cetrum vr gezdheidszrg 5 Vrtgag buurtteams Samewerke

Nadere informatie

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON Committee / Commissio ECON Meetig of / Réuio du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Olle LUDVIGSSON NL NL Otwerpamedemet 6802 === ECON/6802 === igedied door Commissie

Nadere informatie

Opgaven OPGAVE 1 1... OPGAVE 2. = x ( 5 stappen ). a. Itereer met F( x ) = en als startwaarden 1 en 100. 100...

Opgaven OPGAVE 1 1... OPGAVE 2. = x ( 5 stappen ). a. Itereer met F( x ) = en als startwaarden 1 en 100. 100... Opgave OPGAVE 1 a. Itereer met F( ) = e als startwaarde 1 e 1. 16 1............... 16 1............... b. Stel de bae grafisch voor i ee tijdgrafiek. c. Formuleer het gedrag va deze bae. (belagrijk is

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Translease Holding B.V. (hierna te. noemen: "Translease") 07 /267 F. 23 mei 2007. mr. R.M. Vermaire. mr. A.C. Schroten

Translease Holding B.V. (hierna te. noemen: Translease) 07 /267 F. 23 mei 2007. mr. R.M. Vermaire. mr. A.C. Schroten vocate FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 juli 2007 Gegeves failliet Traslease Holdig B.V. (hiera te oeme: "Traslease") Faillissemetsummer Datum uitspraak Curator R-C 07 /267 F 23 mei 2007 mr. R.M.

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 2 donderdag 18 juni uur

Examen VWO. wiskunde B (pilot) tijdvak 2 donderdag 18 juni uur Eame VW 05 tijdvak doderdag 8 jui.0-6.0 uur wiskude B (pilot) Dit eame bestaat uit 7 vrage. Voor dit eame zij maimaal 79 pute te behale. Voor elk vraagummer staat hoeveel pute met ee goed atwoord behaald

Nadere informatie

Rollenspel Jezus redt

Rollenspel Jezus redt Rllenspel Jezus redt Krte mschrijving prgrammanderdeel De leerlingen spelen samen een bestuursrechtzaak bij de Raad van State na. De Raad van State is de hgste bestuursrechter van Nederland. In deze rechtszaak

Nadere informatie

Product-Data-Blad. Tzerra. De condensatieketel heruitgevonden! Anders, maar toch vertrouwd. the comfort innovators

Product-Data-Blad. Tzerra. De condensatieketel heruitgevonden! Anders, maar toch vertrouwd. the comfort innovators Product-Data-Blad Tzerra De codesatieketel heruitgevode! Aders, maar toch vertrouwd the comfort iovators Tzerra Remeha comfort e kwaliteit ieuwe gedaate Remeha bregt ee compleet ieuwe HR TOP-ketel op de

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke (Gezodheids)risico s bij autorijde Buite de verkeersveiligheid e de oderhoudsstaat va de auto ka ook het lagdurig zitte i de auto tot (gezodheids)klachte

Nadere informatie

12 MANIEREN OM EEN FUSIE

12 MANIEREN OM EEN FUSIE 12 MANIEREN OM EEN FUSIE (NIET) TE VERPRUTSEN +EEN CHECKLIST TEGEN POSTFUSIESTRESS JOHAN VAN HOOF 12 MANIEREN OM EEN FUSIE (NIET) TE VERPRUTSEN Praktijkervarige voor het JOHAN VAN HOOF IhoudsopgavE Joha

Nadere informatie

Brio vloerelementen Grote tijdsbesparing voor renovatie en nieuwbouw

Brio vloerelementen Grote tijdsbesparing voor renovatie en nieuwbouw Brio vloerelemete Grote tijdsbesparig voor reovatie e ieuwbouw Kauf dekvloersysteme 04/2010 Kauf, uw parter i afbouw Kauf is ee producet voor ioverede afbouwmateriale e systeme die hu veelzijdige toe passig

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN. Tentamen Inleiding Experimentele Fysica (3NA10 of 3AA10) Tentamen OGO Fysisch Experimenteren voor minor AP (3MN10)

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN. Tentamen Inleiding Experimentele Fysica (3NA10 of 3AA10) Tentamen OGO Fysisch Experimenteren voor minor AP (3MN10) TECHISCHE UIVERSITEIT EIDHOVE Tetame Ileidig Experimetele Fysica (3A10 of 3AA10) Tetame OGO Fysisch Experimetere voor mior AP (3M10) d.d. 0 jauari 010 va 9:00 1:00 uur Vul de presetiekaart i blokletters

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde B vwo 2010 - II

Eindexamen wiskunde B vwo 2010 - II Eideame wiskude B vwo 200 - II Sijde met ee hoogtelij Op ee cirkel kieze we drie vaste pute, B e C, waarbij lijstuk B gee middellij is e put C op de kortste cirkelboog B ligt. Ee put doorloopt dat deel

Nadere informatie

Semi-orthopedische schoenen (OSB)

Semi-orthopedische schoenen (OSB) Semi-orthopedische schoee speciaal voor uw voete gemaakt Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse Orthopedische chirurge Reumatologe AWBZ

Nadere informatie