Rapport tevredenheid opdrachtgevers en samenwerkingspartners VWON 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport tevredenheid opdrachtgevers en samenwerkingspartners VWON 2014"

Transcriptie

1 Rapport tevredenheid opdrachtgevers en samenwerkingspartners

2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Middelen... 4 Resultaten... 5 Bereikbaarheid... 5 Snelheid van levering... 5 Nakomen van afspraken... 6 Deskundigheid... 6 Houdingsaspecten... 6 Overig... 6 Conclusies en aanbevelingen... 7 Bijlagen... 8 Bijlage 1: Opmerkingen en suggesties... 8 Bijlage 2: Vragenlijst... 8 Bijlage 3: Rapport onderzoek Paginanummer 2/13

3 Inleiding VluchtelingenWerk Oost Nederland heeft in 2014 een tevredenheidsmeting uitgevoerd onder opdrachtgevers en samenwerkingspartners. De enquête is opgesteld met het doel inzicht te krijgen in de volgende indicatoren: bereikbaarheid; snelheid van levering; nakomen van afspraken; deskundigheid; houdingsaspecten. De resultaten helpen bij het bepalen van de positie van VWON volgens het INK managementmodel. Voor een overzicht van de vragen zie bijlage 2. Om ontwikkeling zichtbaar te maken zijn de resultaten voor zover mogelijk vergeleken met de resultaten van eenzelfde onderzoek uit De resultaten daarvan zijn ter referentie toegevoegd onder bijlage 3. Paginanummer 3/13

4 Middelen Er is gebruik gemaakt van een digitale enquête die via is verstuurd. Er is voor gekozen om per relatie maximaal 1 medewerker uit te nodigen tot deelname. De enquête is verzonden aan 152 unieke adressen. Na de eerste uitnodiging zijn er maximaal twee herinneringen verstuurd aan de mensen waar nog geen reactie van was ontvangen. Dit leverde een respons op van 36% (54 reacties). Paginanummer 4/13

5 Resultaten Bereikbaarheid De indicator bereikbaarheid werd gemeten aan de hand van 10 vragen (zie bijlage). Uit de vragen blijkt dat men tevreden tot zeer tevreden is met de bereikbaarheid van VluchtelingenWerk Oost Nederland. De website en sociale media worden weinig gebruikt. Het merendeel (67%) van de respondenten gaf aan contact te hebben met verschillende medewerkers, in 2010 had dit ook het grootste aandeel in de antwoorden (71%). Contact verloopt veelal via . De meeste contacten zijn op uitvoeringsniveau, (51%, in 2010 was dit 60%). Ongeveer evenveel respondenten geven aan 1 tot 2 keer per maand contact te hebben als het aantal respondenten dat aangeeft 1 tot 2 keer per week contact te hebben (resp. 37% en 35%). In 2010 had 1 tot 2 keer per week het grootste aandeel (31%). De bereikbaarheid van VWON via verschillende contactmethoden is goed. Het best wordt gescoord op bereikbaarheid via , 100% van de respondenten is tevreden (78% goed en 22% voldoende), dat is marginaal beter dan in 2010, toen 97% aangaf tevreden te zijn. Bereikbaarheid in persoon scoort ook goed met 86% tevreden respondenten (69% goed en 17% voldoende). Dat is een afname van 6% ten opzichte van het vorige onderzoek, toen 92% aangaf tevreden te zijn. Het minst goed scoort de telefonische bereikbaarheid, hierbij geeft 15% aan de bereikbaarheid als onvoldoende te beoordelen, dit is 11% meer dan in het vorige onderzoek, toen 4% aangaf de bereikbaarheid via telefoon onvoldoende te vinden. De website van VWON wordt nauwelijks gebruikt door de respondenten, slechts 35% gaf aan soms gebruikt te maken van de website, de overige 65% gaf aan nooit gebruik te maken van de website. In vergelijking met 2010 is dit een toename van het aantal dat geen gebruik maakt van de website, 56% van de respondenten gaf toen aan nooit van de website gebruik te maken. De bereikbaarheid van de website, de VWON Facebook pagina en Twitter leeft niet onder de respondenten, 77% had geen mening over de website en 94% geen mening over de Facebook pagina en het VWON Twitter account. De respondenten die wel gebruik maken van de sociale media en de website gaven aan de bereikbaarheid voldoende te vinden. Hierin is geen vergelijking te maken met 2010, dit onderdeel bestond niet in de toen gebruikte enquête. Wanneer gevraagd naar de bruikbaarheid van de informatie van de website vindt 24% dit voldoende (19% voldoende, 5% goed, 74% geen mening). De enige respondent die ontevreden is heeft de tijd genomen aan te geven waarom hij/zij niet tevreden is met de informatie op de website. Dit is terug te vinden in de paragraaf overig. Het aantal tevreden respondenten is afgenomen en het aantal respondenten zonder mening is gegroeid ten opzichte van het onderzoek uit 2010 (30% tevreden en 67% geen mening). Snelheid van levering Deze indicator bestaat uit 4 vragen (zie bijlage). De vragen hebben te maken met de dienstverlening van VWON. De vragen samen komen op een hoge score van boven de 90% voldoende en goed. De snelheid van reageren op contactverzoeken is reden tot grote tevredenheid, 96% is tevreden (59% goed en 37% voldoende). Dit is een verbetering in vergelijking met het onderzoek uit 2010, toen was 94% tevreden (53% goed en 41% voldoende). De dienstverlening van VWON in het algemeen wordt eveneens goed bevonden, 90% van de respondenten geeft een waardering van voldoende tot goed (33% goed, 59%voldoende). De verdeling is veranderd ten opzichte van 2010, het aantal beoordelingen met goed is afgenomen met 16% (49% in 2010 t.o.v. 33% in 2014) en de beoordelingen met voldoende zijn toegenomen met 18% (41% in 2010 t.o.v. 59% in 2014). Ook de beoordeling van VWON als samenwerkingspartner is goed, 99% van de respondenten beoordeelt dit Paginanummer 5/13

6 met tevreden tot goed (69% goed en 30% voldoende), een toename ten opzichte van het vorige onderzoek met 8% (91% tevreden respondenten in 2010). De relatie van VWON met haar opdrachtgevers en samenwerkingspartners lijkt stabiel. Van de respondenten verwacht 72% geen verandering in de relatie met VWON in de komende jaren. Een vergelijking met 2010 is voor deze vraag niet te maken gezien deze veranderd is. Van de respondenten die hebben aangegeven een verandering te verwachten in de komende jaren meent 86% procent dat de samenwerking zal intensiveren. Nakomen van afspraken Het nakomen van afspraken is gemeten met behulp van 1 vraag (zie bijlage). Volgens de respondenten komen VWON en haar medewerkers afspraken goed na, 98% van de respondenten is tevreden tot zeer tevreden met hoe afspraken worden nagekomen (43% zeer tevreden en 56% tevreden). Vergeleken met het onderzoek uit 2010 is er een toename van 3% tevreden respondenten (95% tevreden respondenten in 2010). Deskundigheid Het nakomen van afspraken is gemeten met behulp van 1 vraag (zie bijlage). De deskundigheid scoort ook heel hoog, 95% van de respondenten is tevreden tot zeer tevreden (65% zeer tevreden, 30% tevreden. De tevredenheid over de deskundigheid is toegenomen met 6%, in 2010 was dit 89%. Houdingsaspecten De houdingsaspecten werden beoordeeld met behulp van twee stellingen en een vraag (zie bijlage). De scores zijn erg goed, de drie aspecten samen geven een tevredenheid boven de 90%. De stellingen over vriendelijkheid en respectvolle bejegening scoren identiek. 96% is het eens tot zeer eens met de stelling (57% zeer mee eens, 39% eens). Dit laat een afnamen zien van 3%, in het onderzoek van 2010 scoorden deze stellingen beide 99% tevredenheid. Er is ook voldoende tijd een aandacht voor de respondenten volgens 93% van de doelgroep, hiermee wordt iets lager gescoord dan in 2010, toen was 95% tevreden. Overig Afsluitend hebben de respondenten nog de mogelijkheid gekregen een reactie te geven op de enquête of een wens/suggestie achter te laten, 17% heeft deze mogelijkheid aangegrepen Er zijn in totaal 9 reacties gegeven, 2 reacties signaleerden werkdruk bij (vrijwillige) medewerkers van VWON. De opmerking genoemd in het onderdeel bereikbaarheid is een suggestie voor het relevanter maken van de website. De respondent vroeg zich af of er meer lokale informatie en/of informatie met betrekking tot de locatie op de website vermeld kan worden. Voor een volledig overzicht van de reacties zie bijlage 1. Paginanummer 6/13

7 Conclusies en aanbevelingen De algemene tevredenheid is erg goed. Slechts op enkele gebieden zijn er kleine verschuivingen in de tevredenheid. De website wordt nog altijd weinig gebruikt. Dit kan komen doordat de lijnen tussen de contactpersonen over het algemeen zo kort zijn dat de informatie op een andere manier wordt opgevraagd dan via de website. De telefonische bereikbaarheid scoort slechter dan in het vorige onderzoek. Er moet onderzocht worden hoe deze kan worden verbeterd. De resultaten worden gepubliceerd op de website en via de nieuwsbrief. Paginanummer 7/13

8 Bijlagen Bijlage 1: Opmerkingen en suggesties Voor instanties een contactenlijst met adressen en telefoonnummers. Het lijkt me voor de zichtbaarheid van Vluchtelingenwerk beter om het lokale gedeelte van de website uit te breiden met lokale informatie, zoals aantal vluchtelingen dat jaarlijks naar (...) komt, met welke vragen men naar het spreekuur kan komen, een foto van de locatie van het spreekuur, informatie over andere activiteiten van Vluchtelingenwerk, zoals de opvang van mensen die naar (...) komen, de taalhulp bij de inburgering, de conversatiegroep voor ingeburgerde vrouwen. De laatste tijd worden nieuwe vrijwilligers/stagiaires steeds beter ingewerkt, was voorheen helaas wel anders. Ik vind het persoonlijk jammer dat als je elkaar net wat beter kent, de samenwerking soms alweer ophoud en steeds met nieuwe mensen te maken hebt. Uiteraard heb ik er begrip voor dat zij het vrijwillig doen en daarom ook niets meer dan respect. Ik heb af en toe wel het gevoel dat de vrijwilligers ontzettend druk zijn en in het hele proces zijn veel schakels. Hopelijk kunnen de processen in de toekomst efficiënter. De collega's van Vluchtelingenwerk hebben het erg druk, de komende jaren zal dat alleen maar toenemen, dus er zal iets gedaan moeten worden aan de werkdruk. (meer personeel) Ik krijg geen reactie op de vraag oom de facturen voor de begeleiding van nieuwkomers van na 2013 die zich in 2014 hebben gevestigd. De eerste keer dat ik de vraag heb gesteld is rond april geweest. door de vele wisselingen bij de medewerkers en vrijwilligers is het soms lastig vaste contactpersonen te hebben voor mijn cliënten. voor hen is dit namelijk van belang. noodzaak om mee te bewegen binnen het netwerk van het sociaal domein. Het zou fijn zijn als de vrijwilligers van Vluchtelingenwerk die de statushouders begeleiden beter de verantwoordelijkheden van de statushouders door zouden nemen. Zoals het afsluiten van verzekeringen maar ook het onderhoud van de woning (en Tuin). Samenwerking kan m.i. 'out of the box' veel effectiever zijn; niet omdat het moet (omdat je tot elkaar bent 'veroordeeld' in een beleidsdomein') maar omdat je elkaar werkelijk iets te bieden hebt en elkaars kwaliteiten - voor je klanten- in de ander (h)erkent en daar ook iets mee doet. Bijlage 2: Vragenlijst Zie pdf document 'Bijlage 2 Vragenlijst.pdf Paginanummer 8/13

9 Bijlage 3: Rapport onderzoek 2010 Paginanummer 9/13

10 Leverancierstevredenheidsonderzoek 2010 St. VluchtelingenWerk Midden Gelderland (SVMG); (t.b.v. opdrachtgevers en samenwerkingspartners) Eerste resultaten Er hebben 83 respondenten deelgenomen aan het onderzoek (persoonsgegevens ingevuld), maar 80 daarvan hebben alle vragen beantwoord. In onderstaande originele vragenlijst staat per antwoordcategorie hoeveel respondenten dat antwoord hebben gegeven. Als de antwoorden bij elkaar worden opgeteld komt dat niet altijd op 80 uit. Soms zijn er meer respondenten die een vraag niet hebben ingevuld. En bij vraag 3 konden meerdere antwoorden worden aangekruist. Aan het eind van de vragenlijst zijn ook alle antwoorden op de laatste open vraag weergegeven. De resultaten zijn over het algemeen (zeer) positief. De respondenten hebben alleen weinig ervaring met de website. En enkele respondenten geven aan dat het werken met verschillende (contact)personen (vele wisselingen hierin) niet prettig is. Op basis van deze eerste resultaten kan worden bepaald of en welke verdere analyses nodig zijn. Algemene gegevens: Naam organisatie: Gemeente waarin de organisatie is gevestigd: Uw functie binnen de organisatie: 1. Hoe vaak heeft u contact met SVMG? A. 1-2 keer per week 25 B. 1-2 keer per maand 21 C. 1-2 keer per kwartaal 24 D. 1-2 keer per jaar Op welk niveau zijn deze contacten? A. op directie/management niveau 15 B. op uitvoeringsniveau 48 C. beide niveaus Het contact is meestal (meerdere antwoorden mogelijk) A. per telefoon 58 B. per 63 C. persoonlijk 42 D. schriftelijk 6 4. Het contact is A. met dezelfde medewerker van SVMG 23 B. met meerdere medewerkers van SVMG 57 Paginanummer 10/13

11 5. Vindt u dat de medewerkers van SVMG voldoende tijd en aandacht voor u hebben? A. ja 76 B. nee 2 C. geen mening 2 6. Hoe beoordeelt u de bereikbaarheid van SVMG? 6A: per telefoon A. goed 31 B. voldoende 37 C. onvoldoende 3 D. geen mening 9 6B: per A. goed 56 B. voldoende 21 C. onvoldoende 2 D. geen mening 1 6C: persoonlijk A. goed 46 B. voldoende 27 C. onvoldoende 2 D. geen mening 5 7. Wat vindt u van de snelheid waarmee wij contact met u opnemen, nadat u contact hebt gezocht met een medewerker van SVMG? A. goed 42 B. voldoende 33 C. onvoldoende 1 D. geen mening 3 8. Hoe beoordeelt u het nakomen van afspraken door medewerkers van SVMG? A. ik ben zeer tevreden 44 B. ik ben tevreden 32 C. ik ben ontevreden 2 D. geen mening 1 9. Hoe beoordeelt u de deskundigheid van medewerkers van SVMG? A. goed 49 B. voldoende 22 C. onvoldoende 2 D. geen mening Hoe beoordeelt u de houdingsaspecten van medewerkers van SVMG? 10A. Stelling: de medewerkers van SVMG zijn vriendelijk A. zeer mee eens 28 B. mee eens 51 C. mee oneens 0 D. geen mening 0 10B. Stelling: de medewerkers van SVMG zijn respectvol A. zeer mee eens 32 B. mee eens 47 C. mee oneens 0 D. geen mening 0 Paginanummer 11/13

12 11. Hoe beoordeelt u de dienstverlening van SVMG? A. goed 39 B. voldoende 33 C. onvoldoende 1 D. geen mening Hoe beoordeelt u SVMG als samenwerkingspartner? A. goed 42 B. voldoende 31 C. onvoldoende 3 D. geen mening 2 12A Zou u de volgende keer weer met SVMG in zee gaan? a. Ja 68 B. Nee 0 C. Weet niet/geen mening Hoe tevreden bent u over de prijs/kwaliteitsverhouding? A. ik ben tevreden 34 B. ik ben ontevreden 1 C. geen mening Maakt u gebruik van de website van SVMG? A. regelmatig 1 B. soms 32 C. nooit 45 14A. Hoe beoordeelt u de bruikbaarheid van de informatie op de website? A. goed 5 B. voldoende 19 C. onvoldoende 0 D. geen mening Open vraag: Heeft u nog suggesties of wensen betreffende de dienstverlening van of samenwerking met SVMG? Samenwerking bevalt uitstekend; gewoon doorgaan dus! Zorgen voor continuiteit van medewerkers (in drie jaar tijd drie verschillende personen). Ik krijg signalen van vrijwilligers van SVMG dat zij niet correct behandeld worden. Bijv. declaraties die veels te lang blijven liggen. Het zou fijn zijn als de professionele krachtenvaker aanwezig, dus bereikbaar zouden zijn. Ik begrijp dat dit niet mogelijk is a.g.v. de bezuinigingen van de afgelopen jaren. de samenwerking met de locatie in Barneveld is uitstekend en wij vullen elkaar erg goed aan ten dienste van de vluchteling die in Barneveld wordt gehuisvest Op dezelfde voet doorgaan. nee Er is een groot verschil tussen de verschillende vrijwilligers. De werkwijze verschilt per persoon. De manier van aanpak van de één is prettig; van de ander vind ik dat niet. Nee niet die zo n mij opkomen Paginanummer 12/13

13 Prima zo, we waren tevreden, hopen volgend jaar weer een beroep op jullie kunnen doen. Vriendelijke groeten Bert Carpaij nee. Als bekend is wie in een woning komt te wonen, meteen goede afspraken maken met COA en corporatie en niet de boel laten versloffen zodat er bij de corporatie leegstand ontstaat. Een blijvende vruchtbare samenwerking. over het algemeen is de houding van de medewerkers, zowel vrijwilligers, trajectbegeleiders als management, er een van samenwerking. Samen voor de klant. Dat is heel prettig en waardevol, ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid. In Nijkerk delen we de voordeur. Collegiaal gezien werken we - indien nodig - goed samen. We vinden elkaar. de personele bezetting kan beter, er is teveel werk voor het aantal personeelsleden inhoudelijke samenwerking - ondersteuning van het leren van de Taal en Inburgering bij Laaggeletterden verder uitbouwen Vooral de vrijwilligers zijn niet altijd even realistisch tov hun clienten. Verwachten te veel van andere instanties en nemen te veel de verantwoordelijkheid van de client over. nee Minder wisseling van de wacht. I.v.m tijdelijke contracten. Voor consulent integratie heb ik binnen 3 jaar tijd te maken gehad met 4 verschillende medewerkers. Dat bevorderd niet erg. Medewerkers dienen zich bewust te zijn van de juiste verhouding tussen de gemeente en SVMG en hun houding daarop af te stemmen. Recent contact gehad met uw instelling. Mocht u klanten hebben die een beroep willen doen op Schuldhulpverlening, dan kunt u deze gericht verwijzen naar de gemeente, afdeling Publiekszaken. Wij zijn met drie budgetconsulenten werkzaam op deze afdeling. Op dit moment niet. Dit is al besproken. Graag meer inhuren... Een prima partner voor ons werk. nee, het gaat goed. betrokkenheid van SVMG medewerkers is groot. soms is de nabijheid van de medewerkers m.b.t. deelnemrs zodanig dat dit soms de professionaliteit in de weg staat. Cliënten hebben meestal 2 medewerkers. Het gebeurt regelmatig dat beide medewerkers een dag of paar dagen na elkaar dezelfde vraag stellen. Ik stel voor dat er gediciplineerd een logboek bijgehouden wordt, zodat dit dubbel werk voorkomen kan worden. Over het algemeen wordt contact met ons gezocht, met vragen over bijstand en bijzondere bijstand. De medewerkers waar wij contact mee hebben dienen wij met advies. Het contact met hen is prima. 'S middag is de stichting telefonisch niet bereikbaar. adressen zijn vaak ook niet bekend en dit houd dan weer de boel op. Mijn ervaring met SVMG in Wageningen is goed. Realistisch samenwerken is het meest zinvol voor zowel clienten en organisaties. Paginanummer 13/13

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!!

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! De brief: Het Venster F.D. Rooseveltlaan 18 Postbus 2157 5600 CD Eindhoven Eindhoven, 29 november 2011 Betreft: Enquete cliënttevredenheid Beste

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN Tevredenheidsonderzoek ketenpartners SUN Groningen Colofon Opdrachtgever SUN Groningen Datum Maart 2017 Auteurs Bert van Putten David Scheffer KWIZ Stavangerweg

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015)

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) In het voorjaar van 2015 is een tevredenheidsonderzoek onder de particuliere klanten van Warmtenet Hengelo gehouden. Aan alle particuliere klanten van Warmtenet

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Publicatienummer: 1715 Datum: Februari 2013 In opdracht van: Gemeente Breda Kredietbank West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20 Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek 2015 1/20 1. Inleiding In december 2015 is voor de gemeente De Bilt het tweejaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Hiervoor zijn personen

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Onderzoek naar patiënttevredenheid

Onderzoek naar patiënttevredenheid Onderzoek naar patiënttevredenheid Uitslag patiënten enquête 2012 Dermatologisch Centrum Amstel & Vechtstreek Oktober 2012 Introductie In dit rapport vindt u de resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid

Nadere informatie

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 Rapportage CQ Zorg Thuis ZGAO 2016 1 1. Inleiding Met het oog op het handhaven en/of verbeteren van de kwaliteit van de zorg die ZGAO levert,

Nadere informatie

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers Samenvatting KTO NV schade 2015 31 maart 2016 Situatie en centrale vraagstelling Onderzoek naar de tevredenheid en loyaliteit

Nadere informatie

Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein

Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein De ingekochte individuele maatwerkvoorzieningen en de gemeentelijke dienstverlening worden gemeten op hun kwaliteit. Wat zijn de eerste bevindingen? Alice van

Nadere informatie

Burgerpeiling communicatie 2014

Burgerpeiling communicatie 2014 Burgerpeiling communicatie 2014 Datum: 22 oktober 2014 Versie 2.0 Uitgevoerd door: Auteurs: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Buitinga & drs. K. Meeusen Gemeente Midden-Delfland

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013 Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 21 Oktober 21 1 Inhoudsopgave H1 Inleiding H2 Aantal vrijwilligers per sector/locatie en respons H Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 21

Nadere informatie

Resultaten enquête collecte 2016

Resultaten enquête collecte 2016 Resultaten enquête collecte 2016 Beste lezer, Ieder jaar vragen wij onze collecteleiders om hun mening te geven over de collecte die zij georganiseerd hebben. We hebben van het grootste deel een emailadres

Nadere informatie

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei Kübra Ozisik Mei 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl @basisvoorbeleid BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 4 2. Resultaten 5 2.1 Respons 5 2.2 Bekendheid

Nadere informatie

ABBW Kinderopvang en Buitenschoolse opvang. Klanttevredenheidsmeting

ABBW Kinderopvang en Buitenschoolse opvang. Klanttevredenheidsmeting ABBW Kinderopvang en Buitenschoolse opvang Klanttevredenheidsmeting Inhoud Inleiding... 3 De werkwijze... 3 Respons gegevens... Algemene aspecten dienstverlening... 6 De communicatie met de pedagogisch

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

CQI-Concernrapport Volckaert

CQI-Concernrapport Volckaert Ervaringen van somatische cliënten, contactpersonen van cliënten met een psychogeriatrische indicatie en thuiszorg cliënten CQI-Concernrapport Volckaert Juni 2015 Samenstelling: drs. J.J. Haamers, Versie:

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 1 Juni 1 Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de huidige mate van tevredenheid van tolken en vertalers, afnemers van tolk- en vertaaldiensten

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch. Nulmeting 2017

Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch. Nulmeting 2017 Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch Nulmeting 2017 Afdeling Onderzoek & Statistiek Maart 2017 Samenvatting De gemeente geeft indicaties af voor Wmo hulpmiddelen. Voor de levering van de hulpmiddelen

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidonderzoek onder ouders Stichting Lentekind

Rapportage tevredenheidonderzoek onder ouders Stichting Lentekind Rapportage tevredenheidonderzoek onder ouders Stichting Lentekind Versie 1.0.0 November 2016 VOORWOORD Met genoegen hebben we een tevredenheidmeting onder onze ouders uitgevoerd. De resultaten van deze

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

Het vertrouwen in Woonwaard

Het vertrouwen in Woonwaard Het vertrouwen in Woonwaard Achtste peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard juli 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders over uiteenlopende onderwerpen

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 20: evaluatie panel December 2012 1. Inleiding Het Internetpanel Dienst Regelingen bestaat nu bijna vijf jaar. Dat vinden de opdrachtgever Dienst Regelingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Verzekerdenpanel Februari 2010

Nieuwsbrief Verzekerdenpanel Februari 2010 Nieuwsbrief Verzekerdenpanel Februari 2010 Beste Panelleden, Het is alweer even geleden dat u nieuws van ons hebt ontvangen. In 2009 hebben we weer een aantal interessante onderzoeken over de zorg en uw

Nadere informatie

CQI-Concernrapport Volckaert

CQI-Concernrapport Volckaert Ervaringen van somatische cliënten, contactpersonen van cliënten met een psychogeriatrische indicatie en thuiszorg cliënten CQI-Concernrapport Volckaert December 2016 Samenstelling: drs. J.J. Haamers,

Nadere informatie

Verleden en toekomst in Oud-West

Verleden en toekomst in Oud-West Verleden en toekomst in In mei 009 is aan de panelleden van stadsdeel gevraagd naar hun mening over de ontwikkelingen die in het stadsdeel zichtbaar zijn. Deze ontwikkelingen betreffen onder andere inkomsten,

Nadere informatie

Verslag tevredenheidsonderzoek ouders Ziezo B.V. Juli/Augustus 2014. Copyright Ziezo B.V. 1

Verslag tevredenheidsonderzoek ouders Ziezo B.V. Juli/Augustus 2014. Copyright Ziezo B.V. 1 Verslag tevredenheidsonderzoek ouders Ziezo B.V. Juli/Augustus 2014 1 Inhoudsopgave Verantwoording.... 4 Respons.... 4 Opzet enquête.... 4 Data.... 4 Vragen.... 4 Netto Promotor Score (NPS).... 4 Weergave

Nadere informatie

Verslag tevredenheidsonderzoek gastouders Ziezo B.V. Juli/Augustus 2014

Verslag tevredenheidsonderzoek gastouders Ziezo B.V. Juli/Augustus 2014 Verslag tevredenheidsonderzoek gastouders Ziezo B.V. Juli/Augustus 2014 Mark Paardekooper 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Verantwoording.... 4 Respons... 4 Opzet enquête.... 4 Data...

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index December 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Cliënttevredenheid 2016

Cliënttevredenheid 2016 Cliënttevredenheid 2016 (Thuis)begeleiding Rapportage Cliënttevredenheid 2016 Fenneke Vegter, Lonneke Gijsbers Project Z7267 19-1-2017 Achtergrond, doel- en probleemstelling Op verzoek van Vitras heeft

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda Gemeten met de CQI index Februari 2015 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEID WWB. Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014

KLANTTEVREDENHEID WWB. Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014 KLANTTEVREDENHEID WWB Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Bewonerspanel Communicatie

Bewonerspanel Communicatie Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Communicatie Context Van 16 tot 30 november 2015 heeft IB Onderzoek een peiling gehouden onder

Nadere informatie

Inspectie Jeugdzorg. Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014

Inspectie Jeugdzorg. Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014 Inspectie Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014 Samenvatting Opzet belevingsonderzoek naar klanttevredenheid De Inspectie heeft een belevingsonderzoek naar klanttevredenheid gedaan, om inzicht

Nadere informatie

Resultaten klanttevredenheid

Resultaten klanttevredenheid Resultaten klanttevredenheid onderwijsinstellingen 2 Facts are stubborn, but statistics are more pliable. INHOUDSOPGAVE PAGINA. Inleiding 3 2. Doel van het onderzoek 3 3. Opzet. Response 5 5. Samenvatting

Nadere informatie

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015 RESULTATEN OUDER-ENQUÊTE 01 INLEIDING In dit document worden de resultaten besproken van de ouderenquête die is afgenomen in november 01 (schooljaar 01-015). Doelstelling van de enquête is het meten van

Nadere informatie

Uw imago onder uw regionale belanghouders. Resultaten imago-onderzoek Wonen Noordwest Friesland

Uw imago onder uw regionale belanghouders. Resultaten imago-onderzoek Wonen Noordwest Friesland Uw imago onder uw regionale belanghouders Resultaten imago-onderzoek Wonen Noordwest Friesland Over het onderzoek Wonen Noordwest Friesland heeft in oktober 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat

Nadere informatie

Pilot Brandveilig Leven in Meerzicht

Pilot Brandveilig Leven in Meerzicht Pilot Brandveilig Leven in rzicht Evaluatie huisbezoeken VERSIEBEHEER Versie Datum Auteur 1. juni 212 RP 1.1 2 juni 212 RP 1 Samenvatting Dit is de evaluatie van de pilot Brandveilig leven in rzicht, die

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek diensten PGO Support

Tevredenheidsonderzoek diensten PGO Support Tevredenheidsonderzoek diensten PGO Support Esther Poort en Annemarie Venemans Maart, 2014 Leiden: De Onderzoekerij www.onderzoekerij.nl 1 1. Inleiding Deze rapportage beschrijft de resultaten van een

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân Tevredenheid WWB-klanten 2013 Dienst SoZaWe NW Fryslân COLOFON Samenstelling Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Naomi Meys Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking Maart 2014 SGBO

Nadere informatie

Stappenplan ONLINE PERSONEELTEVREDENHEIDSPEILING

Stappenplan ONLINE PERSONEELTEVREDENHEIDSPEILING Stappenplan ONLINE PERSONEELTEVREDENHEIDSPEILING Een succesvolle peiling start met een goede voorbereiding. Door alle betrokkenen vooraf goed te informeren wordt draagvlak gecreëerd, dat komt de respons

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid 2015

Onderzoek klanttevredenheid 2015 Onderzoek klanttevredenheid 2015 Onderzoek naar de tevredenheid over het contact met een Wijksteunpunten Wonen in 2014 Onderzoeksverslag april 2015, Stedelijk Bureau Wijksteunpunten Wonen Inhoud 1. Over

Nadere informatie

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 1. Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de gebruikerspeiling over de regeling Koopsubsidie. Meer specifiek gaat het

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Inspectie Kinderopvang 2010

Klanttevredenheidsonderzoek Inspectie Kinderopvang 2010 Klanttevredenheidsonderzoek Inspectie Kinderopvang 2010 Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) Inspectie Kinderopvang 2010 GGD Hollands Noorden, februari 2011 Auteur: Mandy van den Brink, epidemioloog, namens

Nadere informatie

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat externe tevredenheidsmeting Pagina 1 Rinske Rill en Dea Bobeldijk. 21 mei 1 Inhoud Samenvatting... 1. Inleiding... 4 2. Aantallen respondenten...

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, december 2004

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, december 2004 Gehoor gehoord Een onderzoek naar de tevredenheid van medewerkers over de Informatielijn van de dienst Sozawe Ard Jan Leeferink Louis Polstra Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, december 2004 Bureau Onderzoek

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Kinderdagverblijf (KDV) Resultaten & Aanbevelingen

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Kinderdagverblijf (KDV) Resultaten & Aanbevelingen Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Kinderdagverblijf (KDV) Resultaten & Aanbevelingen Inhoudsopgave Inleiding Blz. 2 Vragenlijsten klanttevredenheidsonderzoek 2016. Blz. 4 Totaal beoordeling Kindercentrum

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index December 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en werkwijze

Nadere informatie

VERWACHTINGEN VAN PURMERENDERS BIJ CONTACT MET DE GEMEENTE

VERWACHTINGEN VAN PURMERENDERS BIJ CONTACT MET DE GEMEENTE VERWACHTINGEN VAN PURMERENDERS BIJ CONTACT MET DE GEMEENTE Verwachtingen van Purmerenders bij contact met de gemeente 1 In opdracht van: Project Antwoord Raymond Gabriëls Uitgevoerd door: Team Beleidsonderzoek

Nadere informatie

Vragenlijst Schoolverlaters 2015

Vragenlijst Schoolverlaters 2015 Vragenlijst Schoolverlaters 2015 Uitslagen Vragenlijst De Ark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 1. Algemeen In het Westerkwartier is het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 afgerond en zijn de resultaten hiervan inmiddels bekend. In 18 van de 23 Groningse

Nadere informatie

Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus'

Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus' Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus' Aansluiting mbo-opleidingen op de arbeidsmarkt gev16-0731mr/bes_alg 1 1. Inleiding Aanleiding en achtergrond onderzoek Op 14 oktober 2015 heeft Tweede Kamerlid

Nadere informatie

Enquête SJBN 15.10.2013

Enquête SJBN 15.10.2013 Enquête SJBN 15.10.2013 1 Inhoudsopgave Steekproef Resultaten enquête Algehele tevredenheid Arbeidsomstandigheden Urennorm Ondernemersaspecten Kijk op de toekomst Conclusies 2 Steekproef: achtergrond kenmerken

Nadere informatie

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08 Glazen Huis 2011 peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 08 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS SCHOOLJAAR 2012/2013

TEVREDENHEIDSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS SCHOOLJAAR 2012/2013 TEVREDENHEIDSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS SCHOOLJAAR 2012/2013 Utrecht, maart 2014 Voorwoord De Inspectie van het Onderwijs vindt het belangrijk om te weten hoe besturen en scholen haar toezicht waarderen.

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

1. Wat is voor u de belangrijkste reden geweest om te kiezen voor Finovion? Keuzes Percentage Aantal. Financiële deskundigheid 27,33%

1. Wat is voor u de belangrijkste reden geweest om te kiezen voor Finovion? Keuzes Percentage Aantal. Financiële deskundigheid 27,33% Reactie Overzicht 63 Afgeronde reacties Views 734 Begonnen reacties 69 Succespercentage 22,2% Verlatingspercentage 77,79% Gemiddelde tijd 5m44,6s 8 7 6 5 4 3 2 Respondentinformatie Views Afgerond Onafgerond.

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Vriendendiensten Deventer 2016

Tevredenheidsonderzoek Vriendendiensten Deventer 2016 Tevredenheidsonderzoek Vriendendiensten Deventer 2016 Rapportage op basis van kwantitatief onderzoek onder deelnemers en vrijwilligers van Vriendendiensten Deventer, uitgevoerd door Kansmanager Interim

Nadere informatie

RESULTATEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK INSTELLINGEN VOOR KINDEROPVANG EN SCHOLING IN CHAAM DORPSRAAD CHAAM

RESULTATEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK INSTELLINGEN VOOR KINDEROPVANG EN SCHOLING IN CHAAM DORPSRAAD CHAAM RESULTATEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK INSTELLINGEN VOOR KINDEROPVANG EN SCHOLING IN CHAAM DORPSRAAD CHAAM Chaam, 15 juli 2015 INHOUD 1. INLEIDING 3 2. BASISSCHOOL DE DRIESPRONG 4 3. BASISSCHOOL HET BEEKDAL

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO

Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Klanttevredenheidsonderzoeken PIKO Samenvatting Juni 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding en respons p. 3 2. Algemene tevredenheid & loyaliteit p. 6 3. Communicatie & informatievoorziening p. 7 4. Opvangtijden

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index April 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

Bevolkingstevredenheidsonderzoek

Bevolkingstevredenheidsonderzoek Bevolkingstevredenheidsonderzoek Lokale Politie Politiezone Erpe-Mere/Lede Korpsleiding Administratief Centrum 2 9340 Lede T +32 53 60 64 64 1 Inleiding Met het oog op de gemeenschapsgerichte politiezorg

Nadere informatie

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Tevredenheid over MEE Brancherapport 2011 Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Zoetermeer, 21 december 2011 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Uitkomsten enquête communicatie

Uitkomsten enquête communicatie Uitkomsten enquête communicatie Medezeggenschapsraad 8 e Montessori 11 oktober 2016 CONCLUSIES Belangrijkste conclusies 1. De beleving van de ouders verschilt sterk van die van de leerkrachten: leerkrachten

Nadere informatie

Verslag Gastouderonderzoek Ziezo B.V.

Verslag Gastouderonderzoek Ziezo B.V. Verslag Gastouderonderzoek Ziezo B.V. Mark Paardekooper 1 Inleiding Voor u ligt het verslag van het onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van gastouderbureau Ziezo B.V. onder haar gastouders. De gastouderopvang,

Nadere informatie

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003 Tevredenheid Abw-cliënten Benchmark rapportage gemeente Maassluis December 2003 Benchmark Werk, Inkomen en Zorg Postbus 85932 2508CP Den Haag telefoon (070) 346 93 00 e-mail: gsd.benchmark@vng.nl website:

Nadere informatie

Schakel(en) tussen klanten

Schakel(en) tussen klanten Schakel(en) tussen klanten Onderzoek naar klanttevredenheid dienstverlening Agentschap SZW EUROPESE UNIE Europees Sociaal Fonds Het Agentschap SZW voert Europese en nationale subsidieregelingen uit op

Nadere informatie

Enquete leerkrachten. Uitslagen Vragenlijst. CBS Melodie

Enquete leerkrachten. Uitslagen Vragenlijst. CBS Melodie Enquete leerkrachten Uitslagen Vragenlijst CBS Melodie Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Voorwoord. Namens Stichting IBASS T. Horstik en P. Fopma

Voorwoord. Namens Stichting IBASS T. Horstik en P. Fopma Voorwoord Al onze cliënten zijn uitgenodigd om anoniem via internet een enquête in te vullen over hun tevredenheid met de dienstverlening van Stichting IBASS. 34 cliënten (22 mannen en 12 vrouwen) hebben

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Buitenschoolse opvang (BSO) Resultaten & Aanbevelingen

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Buitenschoolse opvang (BSO) Resultaten & Aanbevelingen Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Buitenschoolse opvang (BSO) Resultaten & Aanbevelingen Inhoudsopgave Inleiding Blz. 2 Vragenlijsten klanttevredenheidsonderzoek 2016. Blz. 4 Totaal beoordeling Kindercentrum

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEID ONDERZOEK 2012 KINDEROPVANG SOLIDOE

KLANTTEVREDENHEID ONDERZOEK 2012 KINDEROPVANG SOLIDOE KLANT ONDERZOEK 2012 KINDEROPVANG SOLIDOE Aalsmeer/Uithoorn December 2012 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1. ALGEMENE RESULTATEN KLANTONDERZOEK 2010... 4 2. DE BEST BEOORDEELDE STELLINGEN... 5 3. DE MINST

Nadere informatie

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1. Methode van onderzoek 1 1.2. Responsverantwoording 1 1.3. Leeswijzer 2 2. Tevredenheid Wmo-cliënten 3 2.1. Aanvragen van de voorzieningen 3 2.2. (On)Tevredenheid PGB 4 2.3. Tevredenheid

Nadere informatie

Evaluatie bewonerspanel Oud-West

Evaluatie bewonerspanel Oud-West Evaluatie bewonerspanel Oud-West Van 18 oktober tot en met 24 oktober 2007 is het bewonerspanel van Oud-West vragen voorgelegd over het bewonerspanel zelf: wat vinden de panelleden van de onderwerpen waar

Nadere informatie

Klanttevredenheid Inspectieproces

Klanttevredenheid Inspectieproces Klanttevredenheid Inspectieproces afgenomen 30 mei - 20 juni 2011 Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 14 Klanttevredenheid Inspectieproces

Nadere informatie

1 Samenvatting kwaliteitsmeting 2010

1 Samenvatting kwaliteitsmeting 2010 1 Samenvatting kwaliteitsmeting 2010 1.1 Inleiding De acht deelnemende gemeenten in Noord-Groningen willen meer grip krijgen op de kwaliteit van het doelgroepenvervoer. Daarom hebben zij Mobycon gevraagd

Nadere informatie

TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs.

TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs. ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs april 2016 1

Nadere informatie

Gemeente Ede. Memo. Aan : Gemeenteraad. Van : College van Burgemeester en Wethouders. Datum : 24 november 2015. Opgesteld door : Rolieke Sietsma

Gemeente Ede. Memo. Aan : Gemeenteraad. Van : College van Burgemeester en Wethouders. Datum : 24 november 2015. Opgesteld door : Rolieke Sietsma Gemeente Ede Memo Aan : Gemeenteraad Van : College van Burgemeester en Wethouders Datum : 24 november 2015 Opgesteld door : Rolieke Sietsma Bijlage : Factsheet gemeente Ede Onderzoek Kinderombudsman naar

Nadere informatie

Redactie Klein Verzet.

Redactie Klein Verzet. Oldenzaalse Wielerclub Enquete toekomst Klein Verzet: analyse, trends en conclusie. Klein Verzet is het clubblad van de OWC met als doelstelling haar leden en sponsoren te informeren over wat er binnen

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Versie: Fictivia B.V. Junior Consult Groningen Fictief 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Directieoverzicht 4 Leiderschap.7

Nadere informatie

[ENQUETE COMMUNICATIE]

[ENQUETE COMMUNICATIE] 13 [ENQUETE COMMUNICATIE] Enquête communicatie Brederode Wonen Inleiding Brederode Wonen zet zich in voor optimale communicatie met haar huurders en goede informatievoorziening voor een ieder die daar

Nadere informatie

NV schade is goed beoordeeld in 2014 Samenvatting KTO NV schade 2014 24 maart 2015

NV schade is goed beoordeeld in 2014 Samenvatting KTO NV schade 2014 24 maart 2015 NV schade is goed beoordeeld in 2014 Samenvatting KTO NV schade 2014 24 maart 2015 Situatie en centrale vraagstelling Onderzoek naar de tevredenheid en loyaliteit van werkgevers en werknemers NV schade

Nadere informatie

Markt- en Opinieonderzoek. Zeker Meten. KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK HULP BIJ HUISHOUDEN

Markt- en Opinieonderzoek. Zeker Meten. KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK HULP BIJ HUISHOUDEN Markt- en Opinieonderzoek. Zeker Meten. KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK HULP BIJ HUISHOUDEN 1 PROJECT I1754 Rapportagedatum : 12 februari 2015 Klant : Gemeente Amstelveen Contactpersoon bij klant : Celina

Nadere informatie

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Meting KWH-Goed Werkgeverschaplabel Rapportage opgesteld door KWH in samenwerking met EVZ organisatie-advies Bijlagen Corporatie Rotterdam, 20xx Inhoudsopgave

Nadere informatie

Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013

Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 Onderzoek is uitgevoerd en gerapporteerd door Panteia in opdracht van Loopbaankamer Tilburg Bronvermelding van hieronder vermeldde gegevens: Panteia,

Nadere informatie

Samenvatting resultaten klanttevredenheidsonderzoek In 2016 is NV schade goed beoordeeld door werkgevers en werknemers

Samenvatting resultaten klanttevredenheidsonderzoek In 2016 is NV schade goed beoordeeld door werkgevers en werknemers Samenvatting resultaten klanttevredenheidsonderzoek 2016 In 2016 is NV schade goed beoordeeld door werkgevers en werknemers 3 mei 2017 Inleiding Wij willen onze dienstverlening steeds blijven verbeteren,

Nadere informatie

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3 Rapportage Burgerpanel meting 3: Juni 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Horst aan de Maas Dhr. F. Geurts Utrecht, juli 2013 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

Jaarrapport Het Voorbeeld BV 2007

Jaarrapport Het Voorbeeld BV 2007 Jaarrapport Het Voorbeeld BV 2007 Copyright Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cenzo worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. Voor het gebruik van

Nadere informatie

Memo. Datum: 19 oktober 2015 Onderwerp: Enquête Studieadvies

Memo. Datum: 19 oktober 2015 Onderwerp: Enquête Studieadvies Memo Datum: 19 oktober 2015 Onderwerp: Enquête Studieadvies Inhoud Hoofdstuk 1: Introductie... 1 Hoofdstuk 2: Algemene uitkomsten... 1 2.1 De weg naar de studieadviseur... 1 2.2 Hulpvraag... 2 2.3 Waardering

Nadere informatie

Opinie project riolering Lijnbaan

Opinie project riolering Lijnbaan Opinie project riolering Lijnbaan Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen Stadsbeheer van de gemeente Dordrecht is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van rioolvervanging en herinrichtingsprojecten.

Nadere informatie

Klanttevredenheid SWA

Klanttevredenheid SWA Klanttevredenheid SWA ONDERZOEK ONDER KLANTEN, 2017 Inhoud 1. Conclusies 2. Mantelzorgondersteuning 3. Sociaal Raadslieden 4. Activiteiten SWA staat voor Stichting Welzijn Alblasserdam. Deze uitvoeringspartner

Nadere informatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0 Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie