CQI-Concernrapport Volckaert

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CQI-Concernrapport Volckaert"

Transcriptie

1 Ervaringen van somatische cliënten, contactpersonen van cliënten met een psychogeriatrische indicatie en thuiszorg cliënten CQI-Concernrapport Volckaert December 2016 Samenstelling: drs. J.J. Haamers, Versie: december 2016

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 Extra toelichting: NPS 2 2. Resultaten Volckaert 3 Somatiek; algemeen 3 Contactpersonen; algemeen 4 Thuiszorg; algemeen 5 Uitkomsten per thema somatiek 6 Indicatoren per locatie en vergelijking met de landelijke scores; somatiek 8 Uitkomsten per thema contactpersonen 10 Indicatoren per locatie en vergelijking met de landelijke scores; contactpersonen 12 Uitkomsten per thema thuiszorg cliënten 14 Indicatoren in vergelijking met de landelijke scores; thuiszorg 16 Aanvullende vragen somatiek 17 Aanvullende vragen contactpersonen 19 Aanvullende vraag thuiszorg cliënten 21 Bosscher & De Witte c.s. 1

3 1. Inleiding Dit rapport is een samenvatting van de meest belangrijke constateringen en resultaten die voortkomen uit het CQI-onderzoek dat in 2016 is uitgevoerd onder de somatische cliënten, de contactpersonen van cliënten met een psychogeriatrische indicatie en thuiszorg cliënten van Volckaert. Waar nodig is verwezen naar de resultaten zoals zijn vastgelegd in de onderliggende rapporten, die per doelgroep en per locatie zijn opgesteld. Hoofdstuk 2 is een weergave van de scores op de indicatoren verantwoorde zorg, waarbij een vergelijking is gemaakt met landelijke cijfers. Tevens zijn de Net Promotor Scores opgenomen die cliënten en contactpersonen aan de instellingen en aan de zorgverleners hebben toegekend. Daarna zijn de scores per thema weergegeven, waarbij tevens de trends zijn weergegeven in relatie tot de scores van 2015 en is weergegeven wat de scores op de indicatoren verantwoorde zorg zijn. Dit rapport dient naast de rapporten per locatie gelezen te worden. Er is voor gekozen om zo min mogelijk in herhaling te vervallen en vooral stil te staan bij de algemene lijn die te constateren is voor Volckaert en inzicht te bieden in de verschillen tussen de locaties. Het onderzoek onder de contactpersonen van cliënten met niet aangeboren hersenletsel van afdeling De Kamillehof is een op zich staand (lees: niet CQI) onderzoek. Daarom is ervoor gekozen de resultaten van dit onderzoek niet in dit rapport op te nemen. Voor een uitgebreide weergave van alle resultaten is verwezen naar de rapporten per locatie. Een opsomming van meest kenmerkende scores per locatie en hiermee ook de meest belangrijke aandachtspunten, is terug te vinden in de hoofdstukken 2 van de rapporten Samenvatting van de resultaten. Extra toelichting: NPS In de nieuwe CQI vragenlijsten wordt niet meer gevraagd of de cliënt een rapportcijfer wil geven aan de organisatie. Totale waardering wordt gemeten aan de hand van de Net Promotor Score (NPS), waarbij gevraagd wordt of de cliënt de zorginstelling aan familie of bekenden zou aanbevelen. Dit wordt gescoord van beslist wel (in punten een 10) tot beslist niet (in punten een 0). De NPS wordt berekend door het percentage promotors (score 9 of 10) af te trekken van het percentage criticasters (score 0-6), waarmee de organisatie een beeld krijgt van de verhouding tussen zeer enthousiaste klanten en kritische klanten. Omdat er een waarderingsscore van 0-10 is meegegeven aan de NPS, is voor Volckaert een gemiddelde score tussen de 0 en 10 op de NPS weergegeven. Een dergelijke score komt het dichtst in de buurt van een rapportcijfer voor de gehele organisatie. Deze gemiddelde NPS scores zijn tevens in dit rapport weergegeven. Voor Volckaert is de gemiddelde NPS score berekend voor de totale organisatie (bewoners, contactpersonen PG en thuiszorgcliënten V&V). De NPS score voor alle zorgsoorten van Volckaert is +13,87% en kent een gemiddelde score van 7,66 In 2015 was dit +17,25% resp. 7,52 Bosscher & De Witte c.s. 2

4 Oosterheem Dongepark De Doelen 2. Resultaten Volckaert In dit hoofdstuk zijn de resultaten per locatie, per thema en per indicator weergegeven. Hierbij is tevens op vraagniveau aangegeven waar de organisatie ondergemiddeld scoort, wat richting kan geven aan de te benoemen verbeterpunten. Tevens zijn de scores op de aan dit onderzoek toegevoegde vragen opgenomen. Somatiek; algemeen In totaal zijn 73 bewoners voor dit onderzoek persoonlijk geïnterviewd. De steekproefgrootte is vanuit de CQIrichtlijnen vastgesteld op 30 interviews (waar mogelijk). De respons per locatie was als volgt: Locatie Aantal bewoners gesproken De Doelen 21 Dongepark 27 Oosterheem 25 Hieronder is de waardering door cliënten weergegeven in de NPS, waarbij is gevraagd zou u Volckaert bij uw vrienden en familie aanbevelen. NPS ,81% +25,93% +52,00% Gemiddelde score ,14 8,00 8,44 NPS ,77% +38,71% +79,31% Gemiddelde score ,81 8,00 9,00 Uit deze cijfers blijkt dat de NPS in alle locaties wat is afgenomen. De gemiddelde score laat een wat ander beeld zien. Hierover dient te worden opgemerkt dat, als de NPS afneemt terwijl de gemiddelde score gelijk blijft of toeneemt, dit wordt veroorzaakt door een grotere score in de middencategorie (scres 7 en 8). Voor alle onderzoeken onder bewoners van Volckaert is de NPS en de gemiddelde score op de NPS berekend en afgezet tegen de scores van 2015: NPS somatiek 2016 NPS gemiddelde 2016 NPS somatiek 2015 NPS gemiddelde ,25% 8,19 +50,00% 8,28 3

5 Oosterheem Dongepark Buurstede Contactpersonen; algemeen De meting onder contactpersonen is dit jaar deels schriftelijk en deels digitaal uitgevoerd. In totaal zijn de resultaten verwerkt van 100 contactpersonen. Per locatie was de respons als volgt: Locatie Enquêtes verstuurd Bruikbare respons Respons op enquêtes Buurstede ,1% Dongepark % Oosterheem ,3% Totaal ,6% Hieronder is de waardering door contactpersonen weergegeven in de NPS, waarbij is gevraagd zou u Volckaert bij uw vrienden en familie aanbevelen. NPS ,64% -34,09% +0% Gemiddelde score ,73 6,20 7,00 NPS ,70% -9,52% +0% Gemiddelde score ,52 7,00 7,47 Uit deze cijfers blijken dat de NPS voor Buurstede is toegenomen en bij Oosterheem is gelijkgebleven. Bij Dongepark is een afname van de NPS te zien en is er ook een negatieve score, wat wil zeggen dat er onder de contactpersonen meer criticasters zijn dan promotors. Voor alle onderzoeken onder contactpersonen van Volckaert is de NPS en de gemiddelde score op de NPS berekend en afgezet tegen de scores van 2015: NPS contactpersonen 2016 NPS gemiddelde 2016 NPS contactpersonen 2015 NPS gemiddelde ,57% 6,97 0% 7,30 4

6 Oosterhout Dongen Thuiszorg; algemeen In totaal zijn de resultaten verwerkt van 71 thuiszorg cliënten, die verpleging en/of verzorging ontvangen vanuit Volckaert. De respons van deze meting was als volgt: Enquêtes verstuurd Bruikbare respons Respons op enquêtes Thuiszorg Dongen ,5% Thuiszorg Oosterhout ,5% Totaal thuiszorg Volckaert ,3% Hieronder is de waardering door thuiszorgcliënten weergegeven in de NPS, waarbij is gevraagd zou u Volckaert bij uw vrienden en familie aanbevelen. Hierbij is ook de gemiddelde score op de NPS berekend en afgezet tegen de scores van 2015: NPS % +34,00% Gemiddelde score ,52 8,22 NPS ,50% +25,53% Gemiddelde score ,34 7,91 Uit deze score blijkt dat de NPS score in Oosterhout is toegenomen en de score ook positiever is dan in Dongen. Opvallend is dat de gemiddelde score in Dongen wel positiever uitpakt, terwijl de NPS is afgenomen. Voor beide onderzoeken onder thuiszorg cliënten van Volckaert is de NPS en de gemiddelde score op de NPS berekend en afgezet tegen de scores van 2015: NPS thuiszorg 2016 Gemiddelde score 2016 NPS thuiszorg 2015 Gemiddelde score ,94% 8,01 +20,25% 7,68 5

7 Uitkomsten per thema somatiek In de onderstaande tabellen zijn de positieve en negatieve antwoorden van alle vragen per thema bij elkaar opgeteld. Hiermee krijgt de organisatie een beeld van welke thema s het meest in positieve zin scoren en welke het meest kritisch. Totalen per thema % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Deskundigheid zorgverleners 89,5% 10,5% Afspraken en overleg 76,0% 24,0% Communicatie en informatie 90,3% 9,7% Woon- en leefomstandigheden 92,7% 7,3% Overige vragen 78,9% 21,1% positieve antwoorden negatieve antwoorden Totalen per thema % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Deskundigheid zorgverleners 88,1% 11,9% Afspraken en overleg 83,1% 16,9% Communicatie en informatie 86,2% 13,8% Woon- en leefomstandigheden 92,1% 7,9% Overige vragen 79,7% 20,3% positieve antwoorden negatieve antwoorden 6

8 Deskundigheid zorgverleners: van 88,1% positief in 2015 naar 89,5% in 2016 Afspraken en overleg: van 83,1% positief in 2015 naar 76% in 2016 Communicatie en informatie: van 86,2% positief in 2015 naar 90,3% in 2016 Woon- en leefomstandigheden: van 92,1% positief in 2015 naar 92,7% in 2016 Overige vragen: van 79,7% positief in 2015 naar 78,9% in 2016 N.B. in bovenstaande tabel is een 1% marge aangehouden voor het toewijzen van vooruitgang of achteruitgang aan het betreffende thema. 7

9 Landelijk Oosterheem Dongepark De Doelen Indicatoren per locatie en vergelijking met de landelijke scores; somatiek De scores op de indicatoren verantwoorde zorg zijn afgezet tegen de beschikbare landelijke referentiecijfers. In onderstaande tabel zijn de resultaten van de vergelijking van de locaties weergegeven. De scores lopen op een schaal van 1-4. Dus de hoogst mogelijke score is in deze scoringswijze 4. In de locatierapporten is terug te vinden welke vragen elke locatie ondergemiddeld scoorde binnen deze indicatoren. In de tabel op de volgende pagina zijn de landelijk gemiddelde scores weergegeven, waarmee te zien is wat de score van de locatie is, ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Ter vergelijking is de score voor Volckaert als geheel hierin ook opgenomen. In tabel 2 is tevens achter de indicatoren tussen haken vermeld welke vragen uit de meting de scores op de betreffende indicator bepalen. Naar aanleiding van deze vergelijking zijn tevens die vragen opgenomen, die voor Volckaert als totaal ondergemiddeld scoren. Hiermee is een aanzet gedaan voor het benoemen van verbetermogelijkheden naar aanleiding van deze metingen. Score somatiek per locatie per indicator 1.1 Maaltijden 2,99 2,80 3,11 3, Omgang met elkaar 2,69 2,95 3,42 3, Schoonmaken 3,81 3,26 3,33 3, Inrichten 100,00% 100,00% 100,00% 99,9% 2.4 Privacy 3,95 3,96 3,96 3, Zinvolle dag 4,00 3,96 3,95 3, Bejegening 3,43 3,31 3,42 3, Beschikbaarheid personeel 2,68 2,64 2,50 2, Kwaliteit personeel 3,75 3,64 3,57 3, Inspraak 3,11 2,86 3,22 3, Informatie 4,00 3,80 3,46 3, Veiligheid 3,67 3,81 3,92 3,79 Hieronder is een overzicht gegeven van welke indicatoren de locaties (boven)gemiddeld dan wel ondergemiddeld scoren, gebaseerd op de meest recente cijfers van de landelijke benchmark. Locatie Indicatoren (boven)gemiddeld Indicatoren ondergemiddeld De Doelen 7 5 Dongepark 8 4 Oosterheem

10 Score somatiek Volckaert totaal t.o.v. het landelijk gemiddelde Score 2016 Score 2015 Landelijk gemiddeld 1.1 Ervaringen met maaltijden (25,26) 2,95 3,09 3, Omgang met elkaar (20) 3,06 3,18 3, Gastvrijheid; ervaringen met schoonmaken (19) 3,44 3,42 3, Gastvrijheid: ervaringen met inrichten (23) 100,00% 100,00% 99,9% 2.4 Gastvrijheid; ervaren privacy (21) 3,96 4,00 3, Zinvolle dag (24) 3,97 3,81 3, Ervaren bejegening (16,17,18) 3,38 3,39 3, Ervaren beschikbaarheid personeel (7) 2,60 3,22 2, Ervaren kwaliteit personeel (6,8,9,10) 3,65 3,53 3, Ervaren inspraak (11,12,13) 3,05 3,27 3, Ervaren informatie (14,15) 3,72 3,69 3, Ervaren veiligheid (22) 3,81 3,85 3,79 Uit de vergelijking blijkt dat Volckaert als totaal op 8 van de 12 indicatoren (boven)gemiddeld scoort ten opzichte van de landelijke cijfers. Ten opzichte van de eigen score van 2015 is consolidatie dan wel vooruitgang geboekt op 8 indicatoren. Hierbij is een marge van 0,1 aangehouden. De vragen die bij de metingen somatiek ondergemiddeld scoren, zijn: Vraag 7: is er genoeg personeel in huis (46% soms/nooit, in 2015: 17%) Vraag 11: kunt u meebeslissen over wat voor zorg of hulp u krijgt (35% soms/nooit, in 2015: 16%) Vraag 12: kunt u meebeslissen over wanneer u zorg of hulp krijgt (35% soms/nooit, in 2015: 27%) Vraag 20: gaan bewoners prettig met elkaar om (29% soms/nooit, in 2015: 23%) Vraag 25: zijn de maaltijden lekker (37% soms/nooit, in 2015: 35%) 9

11 Uitkomsten per thema contactpersonen In de onderstaande tabellen zijn de positieve en negatieve antwoorden van alle vragen per thema bij elkaar opgeteld. Hiermee krijgt de organisatie een beeld van welke thema s het meest in positieve zin scoren en welke het meest kritisch. Totalen % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Afspraken en overleg 78,4% 21,6% Communicatie met de zorginstelling 84,6% 15,4% Contact met de zorgverleners 65,5% 34,5% Professionaliteit van de zorgverlening 72,1% 27,9% Woon- en leefomstandigheden 80,6% 19,4% Activiteiten en dagbesteding 68,5% 31,5% Maaltijden 81,3% 18,7% positieve antwoorden negatieve antwoorden Totalen % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Afspraken en overleg 80,4% 19,6% Communicatie met de zorginstelling 86,9% 13,1% Contact met de zorgverleners 73,6% 26,4% Professionaliteit van de zorgverlening 76,7% 23,3% Woon- en leefomstandigheden 89,8% 10,2% Activiteiten en dagbesteding 73,4% 26,6% Maaltijden 82,8% 17,2% positieve antwoorden negatieve antwoorden 10

12 Afspraken en overleg: van 80,4% positief in 2015 naar 78,4% in 2016 Communicatie met de zorginstelling: van 86,9% positief in 2015 naar 84,6% in 2016 Contact met de zorgverleners: van 73,6% positief in 2015 naar 65,5% in 2016 Professionaliteit van de zorgverlening: van 76,7% positief in 2015 naar 72,1% in 2016 Woon- en leefomstandigheden: van 89,8% positief in 2015 naar 80,6% in 2016 Activiteiten en dagbesteding: van 73,4% positief in 2015 naar 68,5% in 2016 Maaltijden: van 82,8% positief in 2015 naar 81,3% in 2016 N.B. in bovenstaande tabel is een 1% marge aangehouden voor het toewijzen van vooruitgang of achteruitgang aan het betreffende thema. 11

13 Landelijk Oosterheem Dongepark Buurstede Indicatoren per locatie en vergelijking met de landelijke scores; contactpersonen De scores op de indicatoren verantwoorde zorg zijn afgezet tegen de beschikbare landelijke referentiecijfers. In onderstaande tabel zijn de resultaten van de vergelijking van de locaties weergegeven. De scores lopen op een schaal van 1-4. Dus de hoogst mogelijke score is in deze scoringswijze 4. In de locatierapporten is terug te vinden welke vragen elke locatie ondergemiddeld scoorde binnen deze indicatoren. In de tabel op de volgende pagina zijn de landelijk gemiddelde scores weergegeven, waarmee te zien is wat de score van de locatie is, ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Ter vergelijking is de score voor Volckaert als geheel hierin ook opgenomen. In tabel 2 is tevens achter de indicatoren tussen haken vermeld welke vragen uit de meting de scores op de betreffende indicator bepalen. Naar aanleiding van deze vergelijking zijn tevens die vragen opgenomen, die voor Volckaert als totaal ondergemiddeld scoren. Hiermee is een aanzet gedaan voor het benoemen van verbetermogelijkheden naar aanleiding van deze metingen. Score contactpersonen per indicator per locatie 1.1 Eten en drinken 3,15 3,10 3,31 3, Omgang met elkaar 2,58 2,66 2,33 2, Schoonmaken 3,02 2,49 3,00 3, Inrichting 95,35% 92,86% 100,00% 94,96% 2.4 Privacy 3,40 3,56 3,83 3, Zinvolle dag 3,09 2,74 2,73 3, Bejegening 2,88 2,70 2,64 3, Kwantiteit personeel 2,24 2,11 1,83 2, Kwaliteit personeel 3,33 3,07 2,81 3, Inspraak 3,11 2,93 3,06 3, Informatie 3,44 3,18 3,30 3,44 Hieronder is een overzicht gegeven van welke indicatoren de locaties (boven)gemiddeld dan wel ondergemiddeld scoren, gebaseerd op de meest recente cijfers van de landelijke benchmark. Locatie Indicatoren (boven)gemiddeld Indicatoren ondergemiddeld Buurstede 6 5 Dongepark 1 10 Oosterheem

14 Score contactpersonen Volckaert totaal t.o.v. het landelijk gemiddelde Score 2016 Score 2015 Landelijk gemiddeld 1.1 Ervaringen eten en drinken (27, 28, 29) 3,14 3,24 3, Ervaren omgang met elkaar (24) 2,59 2,78 2, Ervaringen met schoonmaken (20) 2,78 3,06 3, Ervaren inrichting (22) 94,51% 97,14% 94,96% 2.4 Ervaren privacy (21) 3,50 3,61 3, Ervaringen zinvolle dag (23, 25, 26) 2,91 2,96 3, Ervaren bejegening (13, 14, 15) 2,78 2,94 3, Ervaren kwantiteit personeel (16) 2,15 2,34 2, Ervaren kwaliteit personeel (17, 18, 19) 3,18 3,26 3, Ervaren inspraak (6, 7, 11) 3,03 3,05 3, Ervaren informatie (8, 9,10,12) 3,32 3,36 3,44 Uit de vergelijking blijkt dat Volckaert op 2 indicatoren (boven)gemiddeld scoort ten opzichte van de landelijke cijfers. Ten opzichte van de eigen score van 2015 is consolidatie dan wel vooruitgang geboekt op 5 indicatoren. Hierbij is een marge van 0,1 aangehouden. De vragen die bij de metingen onder contactpersonen het meest ondergemiddeld scoren, zijn: Vraag 6: kunt u meebeslissen over wat voor zorg of hulp de bewoner krijgt (25% soms/nooit, in 2015: 29%) Vraag 12: reageert de leiding of directie goed op uw vragen, suggesties of klachten (24% soms/nooit, in 2015: 19%) Vraag 13: hebben de zorgverleners genoeg tijd voor de bewoner (53% soms/nooit, in 2015: 43%) Vraag 14: hebben de zorgverleners genoeg aandacht voor hoe het met u gaat (34% soms/nooit, in 2015: 21%) Vraag 16: is er genoeg personeel in huis (62% soms/nooit, in 2015: 56%) Vraag 18: nemen de zorgverleners de gezondheidsklachten van de bewoner serieus (21% soms/nooit, in 2015: 16%) Vraag 20: wordt de woonruimte goed schoongehouden (38% soms/nooit, in 2015: 19%) Vraag 24: gaan de bewoners prettig met elkaar om (40% soms/nooit, in 2015: 28%) Vraag 26: sluiten de georganiseerde activiteiten aan op wat de bewoner leuk vindt (39% soms/nooit, in 2015: 37%) Vraag 29: is er genoeg hulp bij het eten (42% soms/nooit, in 2015: 37%) 13

15 Uitkomsten per thema thuiszorg cliënten In de onderstaande tabellen zijn de positieve en negatieve antwoorden van alle vragen per thema bij elkaar opgeteld. Hiermee krijgt de organisatie een beeld van welke thema s het meest in positieve zin scoren en welke het meest kritisch. Totalen per thema % 20% 40% 60% 80% 100% Afspraken over uw thuiszorg 72,3% 27,7% Communicatie met de zorginstelling 82,5% 17,5% De bereikbaarheid van uw thuiszorg organisatie 86,7% 13,3% Professionaliteit van uw zorgverleners 93,5% 6,5% Uw verzorging en gezondheid 93,3% 6,7% Uw zelfstandigheid en activiteiten 74,6% 25,4% positief negatief Totalen per thema % 20% 40% 60% 80% 100% Afspraken over uw thuiszorg 70,2% 29,8% Communicatie met de zorginstelling 76,8% 23,2% De bereikbaarheid van uw thuiszorg organisatie 82,6% 17,4% Professionaliteit van uw zorgverleners 91,3% 8,9% Uw verzorging en gezondheid 90,0% 10,0% Uw zelfstandigheid en activiteiten 67,5% 32,5% positief negatief 14

16 Afspraken over uw thuiszorg: van 70,2% positief in 2015 naar 72,3% in 2016 Communicatie met de zorginstelling: van 76,8% positief in 2015 naar 82,5% in 2016 De bereikbaarheid van uw organisatie: van 82,6% positief in 2015 naar 86,7% in 2016 Professionaliteit van uw zorgverleners: van 91,1% positief in 2015 naar 93,5% in 2016 Uw verzorging en gezondheid: van 90% positief in 2015 naar 93,3% in 2016 Uw zelfstandigheid en activiteiten: van 67,5% positief in 2015 naar 74,6% in 2016 N.B. in bovenstaande tabel is een 1% marge aangehouden voor het toewijzen van vooruitgang of achteruitgang aan het betreffende thema. 15

17 Indicatoren in vergelijking met de landelijke scores; thuiszorg cliënten De scores op de indicatoren verantwoorde zorg zijn afgezet tegen de beschikbare landelijke referentiecijfers. De scores lopen op een schaal van 1-4. Dus de hoogst mogelijke score is in deze scoringswijze 4. In de tabel zijn de landelijk gemiddelde scores weergegeven. Tevens is achter de indicatoren tussen haken vermeld welke vragen uit de meting de scores op de betreffende indicator bepalen. Naar aanleiding van deze vergelijking zijn tevens die vragen opgenomen, die voor Volckaert ondergemiddeld scoren. Hiermee is een aanzet gedaan voor het benoemen van verbetermogelijkheden naar aanleiding van deze metingen. Indicator Dongen Oosterhout Landelijk gemiddeld 4.3 Ervaren bejegening 3,54 3,43 3, Ervaringen met lichamelijke verzorging 3,25 3,16 3, Ervaren kwaliteit personeel 3,38 3,52 3, Ervaren inspraak 2,84 3,10 3, Ervaren informatie 3,29 3,29 3,22 Werkgebied Indicatoren (boven)gemiddeld Indicatoren ondergemiddeld Thuiszorg Dongen 3 2 Thuiszorg Oosterhout 3 2 De scores voor beide thuiszorg regio s zijn over de gehele linie vergelijkbaar. Score Thuiszorg Volckaert totaal op de indicatoren Landelijk gemiddeld 4.3 Ervaren bejegening (17, 18, 19) 3,46 3,39 3, Ervaringen met lichamelijke verzorging (20, 21, 22, 23) 3,18 3,15 3, Ervaren kwaliteit personeel (13, 14, 15, 16) 3,48 3,42 3, Ervaren inspraak (3, 4, 5, 6, 8) 3,02 2,93 3, Ervaren informatie (7, 9, 10, 11, 12) 3,29 3,18 3,22 Uit deze vergelijking blijkt dat Volckaert ten opzichte van de landelijke cijfers op 3 van de 5 indicatoren rond of boven het gemiddelde scoort. Ten opzichte van de eigen score van 2015 is op alle indicatoren consolidatie dan wel vooruitgang geboekt. Hierbij is een marge van 0,1 aangehouden. De vragen die bij de metingen onder thuiszorgcliënten ondergemiddeld scoren, zijn: Vraag 4: kunt u meebeslissen over de tijdstippen en dagen waarop u thuiszorg krijgt (30% soms/nooit, in 2015: 28%) Vraag 5: kunt u meebeslissen over van wie u thuiszorg krijgt (welke zorgverlener) (61% soms/nooit, in 2015: 70%) Vraag 10: hoort u het op tijd als een zorgverlener op een ander moment komt of uitvalt wegens ziekte of vakantie (35% soms/nooit, in 2015: 46%) Vraag 22: kunt u de dingen doen die ú belangrijk vindt (42% soms/nooit, in 2015: 54%) 16

18 Aanvullende vragen somatiek Volckaert heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt nog enkele eigen vragen aan het onderzoek toe te voegen. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% A.1 Voelt Volckaert vertrouwd als thuis (n=69) 35% 32% 33% score % 25% 19% A.4 Wordt er met u gesproken over uw wensen m.b.t. de laatste levensfase (n=66) 44% 5% 52% score % 4% 65% A.7 Bent u tevreden over de kwaliteit van zorg en ondersteuning die u ontvangt (n=72) 40% 53% 7% score % 21% 12% altijd meestal soms/nooit 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% A.9 Weet u hoe u de cliëntenraad kunt bereiken (=72) 42% 58% ja nee 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% score % 72% ja nee 17

19 0% 20% 40% 60% 80% 100% A.2 Is er aandacht voor uw persoonlijke wensen en behoeften (n=70) 31% 51% 17% A.3 Wordt u op de hoogte gehouden van veranderingen binnen Volckaert (n=65) 57% 26% 17% A.5 Houdt men zich aan de afspraken die gemaakt zijn met u (n=69) 45% 51% 4% A.6 In Volckaert gaan we er van uit dat cliënten eigenaar zijn van hun eigen leven en zo veel mogelijk zelf beslissen. Kunt u zelf keuzes maken over hoe u wilt leven (n=68) 38% 38% 24% A.8 Bent u aanwezig bij de periodieke evaluatie van uw zorgleefplan (n=60) 32% 42% 26% altijd meestal soms/nooit Van de aanvullende vragen, verdienen de volgende vragen de aandacht (score >30% kritisch): Vraag A.1: voelt Volckaert vertrouwd als thuis (33% soms/nooit, in 2015: 19%) Vraag A.4: wordt er met u gesproken over uw wensen m.b.t. de laatste levensface (52% soms/nooit, in 2015: 65%) Vraag A.9: weet u hoe u de cliëntenraad kunt bereiken (58% nee, in 2015: 72%) 18

20 Aanvullende vragen contactpersonen 0% 20% 40% 60% 80% 100% A.1 Voelt Volckaert vertrouwd als thuis? (n=90) 15,6% 48,9% 35,6% score ,0% 42,0% 39,0% A.3 Weet u wat van u als familielid/mantelzorger verwacht wordt bij Volckaert? (n=90) 23,3% 57,8% 18,9% score ,7% 50,5% 15,8% A.6 Wordt er met u gesproken over de wensen van uw naaste m.b.t. de laatste levensfase? (n=89) 21,3% 23,6% 55,1% score ,3% 13,7% 52,0% A.9 Ben u tevreden over de kwaliteit van zorg en ondersteuning die uw naaste ontvangt? (n=90) 28,9% 45,6% 25,6% score ,2% 61,2% 12,6% altijd meestal soms/nooit 0% 20% 40% 60% 80% 100% A.4 Weet u hoe u de cliëntenraad kunt bereiken? (n=90) 80,0% 20,0% ja nee 0% 20% 40% 60% 80% 100% score ,0% 20,0% ja nee 19

21 0% 20% 40% 60% 80% 100% A.2 Is er aandacht voor de persoonlijke wensen en behoeften van uw naaste (n=89) 18,0% 53,9% 28,1% A.5 Wordt u op de hoogte gehouden van veranderingen binnen Volckaert (n=90) 40,0% 38,9% 21,1% A.7 Houdt men zich aan de afspraken die gemaakt zijn met uw naaste (n=90) 24,4% 52,2% 23,3% A.8 In Volckaert gaan we er van uit dat cliënten eigenaar zijn van hun eigen leven en zo veel mogelijk zelf beslissen. Heeft u de indruk dat uw naaste zo veel mogelijk de keuzes (mee) maakt over zijn of haar leven (n=88) 9,1% 48,9% 42,0% A.10 Bent u aanwezig bij de periodieke evaluatie van het zorgleefplan van uw naaste (n=89) 78,7% 14,6% 6,7% altijd meestal soms/nooit Van de aanvullende vragen, verdienen de volgende vragen de aandacht (score >30% kritisch): Vraag A.1: voelt Volckaert vertrouwd als thuis (35,6% soms/nooit, in 2015: 39%) Vraag A.6: wordt er met u gesproken over de wensen van uw naaste m.b.t. de laatste levensfase (55,1% soms/nooit, in 2015: 52%) Vraag A.8: heeft u de indruk dat uw naaste zo veel mogelijk de keuzes (mee) maakt over zijn of haar leven (42% soms/nooit) 20

22 Aanvullende vragen thuiszorg 0% 20% 40% 60% 80% 100% A.1 Is er aandacht voor uw persoonlijke wensen en behoeften (n=55) 21,8% 60,0% 18,2% A.2 Wordt u op de hoogte gehouden van veranderingen binnen Volckaert (n=59) 45,8% 32,2% 22,0% A.3 Wordt er met u gesproken over uw wensen m.b.t. de laatste levensfase (n=44) 6,8% 6,8% 86,4% A.4 Houdt men zich aan de afspraken die gemaakt zijn met u (n=61) 45,9% 45,9% 8,2% A.5 In Volckaert gaan we er van uit dat cliënten eigenaar zijn van hun eigen leven en zo veel mogelijk zelf beslissen. Kunt u zelf keuzes maken over hoe u wilt leven (n=60) 65,0% 33,3% 1,7% A.6 Bent u tevreden over de kwaliteit van zorg en ondersteuning die u ontvangt (n=61) 59,0% 36,1% 4,9% A.7 Bent u aanwezig bij de periodieke evaluatie van uw zorgleefplan (n=50) 82,0% 10,0% 8,0% altijd meestal soms/nooit 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% A.8 Weet u hoe u de cliëntenraad kunt bereiken (n=61) 57,4% 42,6% ja nee Van de aanvullende vragen, verdienen de volgende vragen de aandacht (score >30% kritisch): Vraag A.3: wordt er met u gesproken over uw wensen m.b.t. de laatste levensfase (86,4% soms/nooit) Vraag A.8: weet u hoe u de cliëntenraad kunt bereiken (42,6% nee) 21

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index April 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index December 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en werkwijze

Nadere informatie

Ervaringen bewoners St. Elisabeth - verpleeghuis Roosendaal

Ervaringen bewoners St. Elisabeth - verpleeghuis Roosendaal Ervaringen bewoners St. Elisabeth - verpleeghuis Roosendaal Meting 2014 Gemeten met de CQI index November 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: november 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1

Nadere informatie

Ervaringen bewoners (somatiek) De Nieuwpoort Alkmaar Gemeten met de CQI index

Ervaringen bewoners (somatiek) De Nieuwpoort Alkmaar Gemeten met de CQI index Ervaringen bewoners (somatiek) De Nieuwpoort Alkmaar Gemeten met de CQI index Augustus 2013 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Ervaringen contactpersonen van cliënten van Huize het Oosten Bilthoven

Ervaringen contactpersonen van cliënten van Huize het Oosten Bilthoven Ervaringen contactpersonen van cliënten van Huize het Oosten Bilthoven Gemeten met de CQ-Index April 2014 Samenstelling: drs. J.J. Haamers, Versie: april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 CQI-onderzoek;

Nadere informatie

Samenvatting rapportage CQ index Zinzia Zorggroep 2014

Samenvatting rapportage CQ index Zinzia Zorggroep 2014 Samenvatting rapportage CQ index Zinzia Zorggroep 2014 J. Hogeling Mei 2014 0 Inleiding De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de vertegenwoordigers van cliëntenraden

Nadere informatie

Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna (Wonen met Zorg)

Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna (Wonen met Zorg) Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna (Wonen met Zorg) Bewonerstevredenheidsonderzoek, oktober 2014 2.1 Inleiding De conclusies hieronder zijn

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Hamrikheem Lentis/Dignis. Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners

CQ-Index VV&T. Hamrikheem Lentis/Dignis. Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners CQ-Index VV&T Hamrikheem Lentis/Dignis Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Opbouw rapport... 3 HOOFDSTUK 2. UITVOERING

Nadere informatie

CQ-Index VV&T Lentis / Dignis Concernrapportage cliëntervaringsonderzoek

CQ-Index VV&T Lentis / Dignis Concernrapportage cliëntervaringsonderzoek CQ-Index VV&T Lentis / Dignis Concernrapportage cliëntervaringsonderzoek Versie 4.1 ARGO BV juli 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Leeswijzer... 4 HOOFDSTUK 2. Uitkomsten

Nadere informatie

Ervaringen somatische cliënten De Kooimeer - Alkmaar Gemeten met de CQI index

Ervaringen somatische cliënten De Kooimeer - Alkmaar Gemeten met de CQI index Ervaringen somatische cliënten De Kooimeer - Alkmaar Gemeten met de CQI index Oktober 2012 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: juni 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T. CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Opbouw rapport... 3 HOOFDSTUK 2. UITVOERING

Nadere informatie

Ervaringen contactpersonen van cliënten van SWZ-Willibrord Wassenaar

Ervaringen contactpersonen van cliënten van SWZ-Willibrord Wassenaar Ervaringen contactpersonen van cliënten van SWZ-Willibrord Wassenaar Gemeten met de CQ-Index Januari 2015 Samenstelling: drs. J.J. Haamers, Versie: januari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 CQI-onderzoek;

Nadere informatie

Wat vinden vertegenwoordigers van de zorg?

Wat vinden vertegenwoordigers van de zorg? Wat vinden vertegenwoordigers van de zorg? Zorggroep Tangenborgh, De Bleerinck, afdeling De Bleerinck -onderzoek naar ervaringen met de zorg van PG-cliënten in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht,

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? AxionContinu, De Schutse onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, december 2013 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart

Nadere informatie

Deel 2 Conclusies en aanbevelingen cliëntenraadpleging met de CQ-index VV&T. Sint Joris Vestakker

Deel 2 Conclusies en aanbevelingen cliëntenraadpleging met de CQ-index VV&T. Sint Joris Vestakker Deel 2 Conclusies en aanbevelingen cliëntenraadpleging met de CQ-index VV&T Sint Joris Vestakker oktober - december 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Conclusies... 7 1 Lichamelijk welbevinden en gezondheid...

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg?.. Stichting Jan Berchmans, Berchmanianum. -onderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, september 2015 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Zorggroep Raalte

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Zorggroep Raalte Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Zorggroep Raalte Versie 1.0.0 Juli 2012 Drs. J.J. Laninga CQPG-4.0 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Thuiszorg Dichtbij Zorg Thuis Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Kenmerken respondenten... 5 3. Afspraken over

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? AxionContinu, Woon- en Zorgcentrum Tolsteeg onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, december 2013 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage Stichting Het Lichtpunt Meting april 2014 Uw consultant Carolien Wannyn E: carolien.wannyn@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Cliënttevredenheidsonderzoek bewoners De Schutse Sint Annaland. 1.Inleiding

Cliënttevredenheidsonderzoek bewoners De Schutse Sint Annaland. 1.Inleiding 1 Cliënttevredenheidsonderzoek bewoners De Schutse Sint Annaland 1.Inleiding In opdracht van de Raad van Bestuur van de De Schutse te Sint Annaland is door Bureau De Bok de cliënttevredenheid onderzocht

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Centraalzorg Vallei en Heuvelrug Leusden. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Centraalzorg Vallei en Heuvelrug Leusden. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Centraalzorg Vallei en Heuvelrug Leusden Zorg Thuis Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Kenmerken respondenten...

Nadere informatie

Rapportage VV&T (thuiszorg) ROZA zorg totaal - zonder exclusie

Rapportage VV&T (thuiszorg) ROZA zorg totaal - zonder exclusie Rapportage VV&T (thuiszorg) ROZA zorg totaal - zonder exclusie Versie 1.0.0 November 2012 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 INLEIDING...3 DEEL 1 TOTAAL RAPPORTAGE

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) MT Thuiszorg. www.triqs.nl

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) MT Thuiszorg. www.triqs.nl Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) MT Thuiszorg Versie 0.0.1 Oktober 2014 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening.

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening. Cliënt tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Inleiding en samenvatting 1 In het kader van een cliënt tevredenheidsonderzoek heeft Olcea een vragenlijst samengesteld. Deze vragenlijst is bedoeld voor thuiswonenden

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (somatiek) Christelijke Stichting BCM zorg en dienstverlening - locatie Beukenhof

Rapportage CQI-meting VV&T (somatiek) Christelijke Stichting BCM zorg en dienstverlening - locatie Beukenhof Rapportage CQI-meting VV&T (somatiek) Christelijke Stichting BCM zorg en dienstverlening - locatie Beukenhof Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga Januari 2013 SOM4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (IV) Stichting Woonzorgcentrum De Beyart

Rapportage CQI-meting VV&T (IV) Stichting Woonzorgcentrum De Beyart Rapportage CQI-meting VV&T (IV) Stichting Woonzorgcentrum De Beyart Versie 1.0.0 November 2012 Drs. J.J. Laninga SOM4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Buurtzorg Nederland, Buurtzorg Nederland onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, april 2013 is hét kennis- en expertisecentrum

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Amstelring Groep Meting februari 2015 Uw projectmanager Carolien Wannyn E: carolien.wannyn@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Onderzoeksopzet...3

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? RST Zorgverleners, RST Zorgverleners -onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, mei 2014 is hét kennis- en expertisecentrum in

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van vertegenwoordigers van bewoners in een verpleeg- of verzorgingshuis

Ervaringen met zorg van vertegenwoordigers van bewoners in een verpleeg- of verzorgingshuis Ervaringen met zorg van vertegenwoordigers van bewoners in een verpleeg- of verzorgingshuis Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de zorg op basis van een enquête onder vertegenwoordigers van bewoners

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Zorgcentrum De Wittenberg

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Zorgcentrum De Wittenberg Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Zorgcentrum De Wittenberg Versie 2.0.0 Juni 2013 Drs. J.J. Laninga PG4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntenraadpleging Dagactiviteiten cliënten

Uitkomsten cliëntenraadpleging Dagactiviteiten cliënten Uitkomsten cliëntenraadpleging Dagactiviteiten cliënten Het Mennistenerf/ Wijksteunpunt Dirk Prins maart - mei 2014 Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Marloes zuidgeest 2 juni 2010

Marloes zuidgeest 2 juni 2010 Marloes zuidgeest 2 juni 2010 Op weg naar verantwoorde zorg Opzet onderzoek Resultaten Reflectie Conclusie Aanbevelingen NormenvoorVerantwoordeZorg Indicatoren: Zorginhoudelijke(zelf meten) zelfevaluatie

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van vertegenwoordigers van bewoners in een verpleeg- of verzorgingshuis

Ervaringen met zorg van vertegenwoordigers van bewoners in een verpleeg- of verzorgingshuis Ervaringen met zorg van vertegenwoordigers van bewoners in een verpleeg- of verzorgingshuis Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met de zorg op basis van een enquête onder vertegenwoordigers van bewoners

Nadere informatie

Ouders/ vertegenwoordigers raadpleging Sector Specialistisch

Ouders/ vertegenwoordigers raadpleging Sector Specialistisch Ouders/ vertegenwoordigers raadpleging Sector Specialistisch Hoofdrapportage Meting oktober 2013 Uw consultant Onno de Wildt E: onno.de.wildt@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Sigma Zorg

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Sigma Zorg Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Sigma Zorg Versie 1.0.0 December 2013 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Rapportage CQ-Index Somatiek Zinzia Zorggroep De Rijnhof. Concept 2014 J. Cellarius-Weistra C.M.S. Huijben

Rapportage CQ-Index Somatiek Zinzia Zorggroep De Rijnhof. Concept 2014 J. Cellarius-Weistra C.M.S. Huijben Rapportage CQ-Index Somatiek Zinzia Zorggroep De Rijnhof Concept 2014 J. Cellarius-Weistra C.M.S. Huijben Van Loveren & Partners BV past al sinds 1989 inzichten uit de gerontologie toe in Research & Development-programma's

Nadere informatie

Rapportage CQ-Index Somatiek Zinzia Zorggroep Oranje Nassau's Oord. Concept 2014 J. Cellarius-Weistra C.M.S. Huijben

Rapportage CQ-Index Somatiek Zinzia Zorggroep Oranje Nassau's Oord. Concept 2014 J. Cellarius-Weistra C.M.S. Huijben Rapportage CQ-Index Somatiek Zinzia Zorggroep Oranje Nassau's Oord Concept 2014 J. Cellarius-Weistra C.M.S. Huijben Van Loveren & Partners BV past al sinds 1989 inzichten uit de gerontologie toe in Research

Nadere informatie

Benchmarkrapport: Betere Thuis en Kraamzorg (BTKzorg)

Benchmarkrapport: Betere Thuis en Kraamzorg (BTKzorg) Benchmarkrapport: Kengegevens Kengegevens Organisatorische eenheid Postcode Naam concern 7556 TW Stichting Betere Thuiszorg Twente & Achterhoek Kwaliteitsindicatoren per jaar Onderstaande tabellen geven

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Vredewold, Vredewold -onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, december 2014 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van

Nadere informatie

Rapportage CQ-Index PG Eilandzorg Kleinschalig wonen. december 2012 C.M.S. Huijben. Van Loveren & Par tners Kwaliteit in zorg

Rapportage CQ-Index PG Eilandzorg Kleinschalig wonen. december 2012 C.M.S. Huijben. Van Loveren & Par tners Kwaliteit in zorg Rapportage CQ-Index PG Eilandzorg Kleinschalig wonen december 2012 C.M.S. Huijben Van Loveren & Par tners Van Loveren & Partners BV past al sinds 1989 inzichten uit de gerontologie toe in Research & Development-programma's

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Interzorg Regulier BV

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Interzorg Regulier BV Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Interzorg Regulier BV Versie 1.0.0 Januari 2013 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Zorgtoppers. www.triqs.nl

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Zorgtoppers. www.triqs.nl Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Zorgtoppers Versie 1.0.0 December 2014 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg)

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Zorggroep Raalte Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga Juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg? Prismantonderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling (verzorgingshuis) L.G. Bosman dr. D.H.M. Frijters drs. J.J.M. Geraets K.D. Hekkert, MSc. D.J. Homberg,

Nadere informatie

Stichting Werkt voor Ouderen

Stichting Werkt voor Ouderen Stichting Werkt voor Ouderen Thuiszorg Werkt voor Ouderen 25-4-2014 Uitkomsten CQ cliënten zorg thuis Meting door PwC in de periode januari tot en met april 2014 Inhoudsopgave 1. Introductie 2 2. Uw uitkomsten

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Christelijke Stichting BCM zorg en dienstverlening

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Christelijke Stichting BCM zorg en dienstverlening Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Christelijke Stichting BCM zorg en dienstverlening Versie 1.0.0 Januari 2013 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij

Nadere informatie

Van Loveren & Par tners Kwaliteit in zorg. Rapportage CQ-Index Somatiek Zonnehuisgroep IJssel-Vecht Woonzorgcentrum De Molenhof

Van Loveren & Par tners Kwaliteit in zorg. Rapportage CQ-Index Somatiek Zonnehuisgroep IJssel-Vecht Woonzorgcentrum De Molenhof Rapportage CQ-Index Somatiek Zonnehuisgroep IJssel-Vecht Woonzorgcentrum De Molenhof 2013 J. Cellarius-Weistra C.M.S. Huijben Van Loveren & Par tners Van Loveren & Partners BV past al sinds 1989 inzichten

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage mei - juni 2014 Uw consultant Carolien Wannyn E: carolien.wannyn@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding en verantwoording...3

Nadere informatie

Rapportage cliëntenraadpleging interviews met bewoners

Rapportage cliëntenraadpleging interviews met bewoners Rapportage cliëntenraadpleging interviews met bewoners Stichting Sint Annaklooster Logeerhuiszorg in locaties (Eindhoven) en Valkenhaeghe (Helmond) februari - april 2014 Over Facit Facit is opgericht in

Nadere informatie

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015 RESULTATEN OUDER-ENQUÊTE 01 INLEIDING In dit document worden de resultaten besproken van de ouderenquête die is afgenomen in november 01 (schooljaar 01-015). Doelstelling van de enquête is het meten van

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Woonzorg Unie Veluwe, extramuraal -onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, juli 2015 is hét kennis- en expertisecentrum in het

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) CarePool

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) CarePool Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) CarePool Versie 1.0.0 Augustus 2012 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.0 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!!

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! De brief: Het Venster F.D. Rooseveltlaan 18 Postbus 2157 5600 CD Eindhoven Eindhoven, 29 november 2011 Betreft: Enquete cliënttevredenheid Beste

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Zorgfederatie Oldenzaal Mariahof

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Zorgfederatie Oldenzaal Mariahof Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Zorgfederatie Oldenzaal Mariahof oktober - november 2014 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit

Nadere informatie

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Wat vinden de cliënten van de zorg thuis? Meriant, Zorg thuis Heerenveen onderzoek naar ervaringen met de thuiszorg Vragenlijst versie 4.1 Utrecht, oktober 2015 is hét kennis- en expertisecentrum in het

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Leger des Heils - Totaal

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Leger des Heils - Totaal Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Leger des Heils - Totaal Versie 1.0.0 Juli 2014 Drs. J.J. Laninga PG4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Cliënten over de kwaliteit van de zorg

Cliënten over de kwaliteit van de zorg Cliënten over de kwaliteit van de zorg Uitkomsten cliëntenraadpleging bij SGL Utrecht, 20 oktober 2008 Geschreven door: Drs. Dominique van t Schip Drs. Helena Wiersma 2 LSR, landelijk steunpunt medezeggenschap

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg INIS

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg INIS Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) Thuiszorg INIS Versie 1.0.0 Juli 2013 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Benchmarkrapport: St. Anna Zorggroep. St. Anna Zorggroep. Kengegevens Naam. St. Anna Zorggroep. Geldrop

Benchmarkrapport: St. Anna Zorggroep. St. Anna Zorggroep. Kengegevens Naam. St. Anna Zorggroep. Geldrop Benchmarkrapport: Kengegevens Naam Plaats Aantal locaties Aantal orginisatorische eenheden Aantal bestuurders Aantal toezichthouders Geldrop 2 7 2 9 Algemene informatie over het concern 1 Informatie VVT

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Zorgbureau Endless Almere Zorg Thuis Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten... 3 Resultaten

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartspraktijk Stationsstraat

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartspraktijk Stationsstraat Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Huisartspraktijk Stationsstraat Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Wormerveer

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Wormerveer Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Huisartsenpraktijk Wormerveer Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE

Nadere informatie

Rapportage: CQI onderzoek ZuidOostZorg - Lijtehiem PG

Rapportage: CQI onderzoek ZuidOostZorg - Lijtehiem PG Rapportage: CQI onderzoek ZuidOostZorg - Lijtehiem PG In opdracht van ZuidOostZorg Dr. Prakkenleane 14 9247 BZ Ureterp www.zuidoostzorg.nl (0512) 305305 Contactpersoon Mevr. R. de Jong Uitvoerende organisatie

Nadere informatie

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten en

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? onderzoek naar ervaringen met de zorg Opdrachtgever: dr. D.H.M. Frijters D.J. Homberg, MSc dr. H.C.M. Kamphuis drs. S.J.W. de Kroon drs. J.J.A. Stavenuiter drs.

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Medisch Centrum 't Sant - Huisartsen van den Heuvel en de Koning

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Medisch Centrum 't Sant - Huisartsen van den Heuvel en de Koning Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Medisch Centrum 't Sant - Huisartsen van den Heuvel en de Koning Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO BV www.argo-rug.nl

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Stichting Hervormde Wooncentra Ede Bethanië

Rapportage CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Stichting Hervormde Wooncentra Ede Bethanië Rapportage CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Stichting Hervormde Wooncentra Ede Bethanië april - juni 2015 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland.

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek. Meting april - mei 2013. Uw consultant Emile van Geelen. Groepsrapportage Sjaloom Zorg Cliënten. E: Emile.van.Geelen@effectory.

Cliëntenonderzoek. Meting april - mei 2013. Uw consultant Emile van Geelen. Groepsrapportage Sjaloom Zorg Cliënten. E: Emile.van.Geelen@effectory. Cliëntenonderzoek Groepsrapportage Sjaloom Zorg Cliënten Meting april - mei 2013 Uw consultant Emile van Geelen E: Emile.van.Geelen@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? Curadomi onderzoek naar ervaringen met de zorg Utrecht, januari 2012 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de zorg. Wij willen de Nederlandse zorgsector

Nadere informatie

Business case Mantelzorg & Familieparticipatie: vragenlijst over baten

Business case Mantelzorg & Familieparticipatie: vragenlijst over baten Business case Mantelzorg & Familieparticipatie: vragenlijst over baten Investeren in participatie van mantelzorgers & familieleden levert de organisatie baten op. Denk dan aan tijdwinst, meer aandacht

Nadere informatie

Rapportage VV&T (IV) Leger des Heils Gelderland - De Wending. Officieus. Mei 2012. www.triqs.nl

Rapportage VV&T (IV) Leger des Heils Gelderland - De Wending. Officieus. Mei 2012. www.triqs.nl Rapportage VV&T (IV) Leger des Heils Gelderland - De Wending Versie 1.0.0 Mei 2012 www.triqs.nl Drs. A. Weynschenk Officieus VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Medisch Centrum 't Sant - Huisarts van Sichem

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Medisch Centrum 't Sant - Huisarts van Sichem Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Medisch Centrum 't Sant - Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING

Nadere informatie

Rapportage Dagbesteding en Vervoer. www.triqs.nl

Rapportage Dagbesteding en Vervoer. www.triqs.nl Rapportage Dagbesteding en Vervoer Versie 1.0.0 Juli 2012 Drs. J.J. Laninga DBV2.0 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde meting. Deze rapportage

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Puur Zuid Locatie Torendael

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Puur Zuid Locatie Torendael Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Puur Zuid Locatie Torendael juni 2015 Over Facit Facit is opgericht in 2000 door zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland. Facit is een stichting zonder

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg. Mei 2013 CQI-ZT4.1

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg. Mei 2013 CQI-ZT4.1 Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) ContactZorg Versie 1.0.0 Mei 2013 GPS Rouwenhorst - Semzorg CQI-ZT4.1 0 VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting.

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Medistate - Huisarts Naber

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Medistate - Huisarts Naber Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Huisartsenpraktijk Medistate - Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING

Nadere informatie

Benchmarkrapport: Verpleeghuis Bergweide. Verpleeghuis Bergweide. Kengegevens Naam. Verpleeghuis Bergweide. Heerlen

Benchmarkrapport: Verpleeghuis Bergweide. Verpleeghuis Bergweide. Kengegevens Naam. Verpleeghuis Bergweide. Heerlen Benchmarkrapport: Kengegevens Naam Plaats Aantal locaties Aantal orginisatorische eenheden Aantal bestuurders Aantal toezichthouders Heerlen 1 1 6 1 Algemene informatie over het concern Informatie VVT

Nadere informatie

Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk Werk Rivierenland

Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk Werk Rivierenland Benchmarkrapport: Kengegevens Naam Plaats Aantal locaties Aantal orginisatorische eenheden Aantal bestuurders Aantal toezichthouders Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk Werk Rivierenland Tiel 1 1 6

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? onderzoek naar ervaringen met de zorg Utrecht, juli 2012 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de zorg. Wij willen de Nederlandse zorgsector optimaal

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken Huisartsenpraktijk. Huisartspraktijk Beenakker en Soerland

Door Cliënten Bekeken Huisartsenpraktijk. Huisartspraktijk Beenakker en Soerland Door Cliënten Bekeken Huisartsen Samenvatting rapportage voor: Huisarts Beenakker en Soerland Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING VAN

Nadere informatie

Deel 2 Conclusies en aanbevelingen cliëntenraadpleging met de CQ-index VV&T. Zorgcentrum Beukenstein Beukenstein

Deel 2 Conclusies en aanbevelingen cliëntenraadpleging met de CQ-index VV&T. Zorgcentrum Beukenstein Beukenstein Deel 2 Conclusies en aanbevelingen cliëntenraadpleging met de CQ-index VV&T Zorgcentrum Beukenstein Beukenstein juni - juli 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Conclusies... 7 1 Lichamelijk welbevinden

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting. Rijn en Valleizorg. Ervaringen met de zorg thuis

Rapportage CQI-meting. Rijn en Valleizorg. Ervaringen met de zorg thuis Rapportage CQI-meting Rijn en Valleizorg Ervaringen met de zorg thuis Onderzoeksleider: Margo de Leijer Meetorganisatie: Kleemans B.V. Onderzoeksperiode: November 2012 Januari 2013 Datum rapportage: 04-02-2013

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

7,8. Cliënten aan het woord over. Uitkomsten cliëntwaarderingsonderzoek door Kiwa Prismant

7,8. Cliënten aan het woord over. Uitkomsten cliëntwaarderingsonderzoek door Kiwa Prismant Cliënten aan het woord over In het laatste kwartaal van 2011 heeft het onafhankelijke onderzoeksbureau Kiwa Prismant onderzocht wat de klanten van Stichting tantelouise-vivensis vinden van de zorg en dienstverlening.

Nadere informatie

CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek Carepower 2010

CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek Carepower 2010 CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek Carepower 2010 Datum : 01-02-2011 Auteur : Versie : 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Methode van onderzoek 3. Vraagstelling 4. De onderzoeksresultaten. Samenvatting

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting. Thuiszorg Zorg voor Mensen. Ervaringen met de zorg thuis

Rapportage CQI-meting. Thuiszorg Zorg voor Mensen. Ervaringen met de zorg thuis Rapportage CQI-meting Thuiszorg Zorg voor Mensen Ervaringen met de zorg thuis Onderzoeksleider: Margo de Leijer Meetorganisatie: Kleemans B.V. Onderzoeksperiode: september 2012 november 2012 Datum rapportage:

Nadere informatie

Rapportage: CQI onderzoek ZuidOostZorg - Thuiszorg

Rapportage: CQI onderzoek ZuidOostZorg - Thuiszorg Rapportage: CQI onderzoek ZuidOostZorg - Thuiszorg In opdracht van ZuidOostZorg Burg. Wuiteweg 140 9203 KP Drachten www.zuidoostzorg.nl (0800) 571 71 71 Contactpersoon Mevr. R. de Jong Uitvoerende organisatie

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (PG)

Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Rapportage CQI-meting VV&T (PG) Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga December 2015 PG4.1 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting. Deze rapportage

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? onderzoek naar ervaringen met de zorg Utrecht, december 2011 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de zorg. Wij willen de Nederlandse zorgsector optimaal

Nadere informatie

CQI onderzoek - De Lijte Somatiek

CQI onderzoek - De Lijte Somatiek CQI onderzoek - De Lijte Somatiek In opdracht van ZuidOostZorg Burg. Wuiteweg 140 9203 KP Drachten www.zuidoostzorg.nl (0512) 571 800 Contactpersoon Mevr. R. de Jong Uitvoerende organisatie ZorgfocuZ Leonard

Nadere informatie

7,2 JEUGDTHERMOMETER GGZ CENTRUM KINDEREN EN JEUGD. Jongeren vanaf 12 jaar Ouders / verzorgers Ouderbegeleiding

7,2 JEUGDTHERMOMETER GGZ CENTRUM KINDEREN EN JEUGD. Jongeren vanaf 12 jaar Ouders / verzorgers Ouderbegeleiding JEUGDTHERMOMETER GGZ CENTRUM KINDEREN EN JEUGD Jongeren vanaf 12 jaar Ouders / verzorgers Ouderbegeleiding 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 7,2 Ralph Feenstra en Annet Nugter Afdeling Onderzoek & Monitoring Juli 2011

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T interviews met bewoners Vierstroom Borchleen december 2013 januari Publicatie van (delen van) deze rapportage

Nadere informatie

Publieksversie bij het rapport van de Stuurgroep Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg Verpleging, Verzorging en Zorg Thuis (VV&T)

Publieksversie bij het rapport van de Stuurgroep Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg Verpleging, Verzorging en Zorg Thuis (VV&T) Publieksversie bij het rapport van de Stuurgroep Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg Verpleging, Verzorging en Zorg Thuis (VV&T) Deze publieksversie wordt u aangeboden door de Stuurgroep Verantwoorde Zorg,

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) HVP Zorg. www.triqs.nl

Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) HVP Zorg. www.triqs.nl Rapportage CQI-meting VV&T (thuiszorg) HVP Zorg Versie 1.0.0 December 2014 Drs. J.J. Laninga CQI-ZT4.1 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

Van Loveren & Par tners Kwaliteit in zorg. Rapportage CQ-Index Somatiek Kloosterverzorgingshuis Zusters Onder de Bogen

Van Loveren & Par tners Kwaliteit in zorg. Rapportage CQ-Index Somatiek Kloosterverzorgingshuis Zusters Onder de Bogen Rapportage CQ-Index Somatiek Kloosterverzorgingshuis Zusters Onder de Bogen 2014 J. Cellarius-Weistra C.M.S. Huijben Van Loveren & Par tners Kwaliteit in zorg Van Loveren & Partners BV past al sinds 1989

Nadere informatie

Kwaliteit door bewoners gezien Resultaten van de cliëntenraadpleging

Kwaliteit door bewoners gezien Resultaten van de cliëntenraadpleging ZAB Nederland juni 2008 cliëntenraadpleging Kwaliteit door bewoners gezien Resultaten van de cliëntenraadpleging 2 KLANQ Cliëntenraadpleging ZAB Nederland, 2008 KLANQ Inhoud Inhoud...4 Ten geleide...6

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQI Kraamzorg. Kraamzorg JoNa BV

Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQI Kraamzorg. Kraamzorg JoNa BV Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQI Kraamzorg Kraamzorg JoNa BV Uitgevoerd door Kraamzorg Prestatie Monitor (Qualizorg B.V.) Periode: Van 01 01 2013 t/m 31 12 2013 Geaccrediteerd door : Inleiding In

Nadere informatie