HUISREGELS AKI ArtEZ Academie voor Art & Design Enschede Ingangsdatum: 1 januari 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HUISREGELS AKI ArtEZ Academie voor Art & Design Enschede Ingangsdatum: 1 januari 2015"

Transcriptie

1 HUISREGELS AKI ArtEZ Academie vr Art & Design Enschede Ingangsdatum: 1 januari 2015 Algemeen Van ieder academielid wrdt verantwrdelijk gedrag verwacht ten pzichte van elkaar en de mgeving. Dit geldt k vr het gebruik van de gebuwen en faciliteiten. Aanwijzingen en regels kunnen zwel schriftelijk als mndeling wrden gegeven dr de studieleiding en hierte bevegde medewerkers (Facilitaire dienst,.a. de cnciërges) en werkplaatsbeheerders. Bij misbruik f nalatigheid vlgen sancties. De werkwijze hierbij is als vlgt: Indien de student f medewerker zich niet verantwrdelijk gedraagt zal hij hierp wrden gewezen Bij een tweede keer vlgt een melding bij de (studie)leiding waar de student f medewerker nder valt Als het gedrag zich een derde keer vrdet, kan een frmele waarschuwing dr het Cllege van Bestuur vlgen en kan de student f medewerker de tegang tt de gebuwen en mgeving vr bepaalde tijd wrden ntzegd. Z n maatregel wrdt niet eerder genmen dan nadat de student f medewerker m uitleg is gevraagd In het geval dat p een waarschuwing van een medewerker verbaal f lichamelijk geweld van hem f haar vlgt, zal direct melding wrden gedaan aan de leidinggevende en het CvB, waarna een frmele waarschuwing en/f directe schrsing vlgt. Tegen het nemen van een bvengenemde maatregel kan de student berep aantekenen bij het Cllege van Berep vr het Hger Onderwijs binnen zes weken nadat de beslissing is meegedeeld. Openingstijden De student heeft naast deelname aan het nderwijs recht p tegang tt het gebuw van de hgeschl p de dagen dat het gebuw pen is en binnen de uren die daarvr zijn vastgesteld. De gebuwen zijn in de regel gepend van maandag t/m dnderdag van 8.30 uur tt uur, vrijdag van 8.30 tt 17:00. Gedurende een deel van het jaar is het gebuw k p zaterdag gepend. Het is niet mgelijk m buiten de peningstijden dr te werken. Wanneer buiten de penstelling van het gebuw gewerkt wil wrden met dit zver mgelijk tenminste twee weken van te vren wrden aangevraagd bij het management van AKI ArtEZ zdat tijdig bezetting vr de receptie geregeld kan wrden. In uitznderlijke gevallen is het mgelijk m binnen de algemene peningstijden en buiten peningstijden van de werkplaatsen te werken in de werkplaatsen. Dit kan alleen na schriftelijke testemming van de werkplaatsbeheerder. Gebuwen en inventaris De student is verplicht zich te gedragen vereenkmstig de aanwijzingen van het persneel dat is belast met de veiligheid, het beheer, en de zrg vr rde en netheid binnen de gebuwen en terreinen. Hiervr gelden de vlgende regels: Algemeen Ga zrgvuldig m met het schlgebuw. Gebreken aan het gebuw f faciliteiten kunnen mndeling wrden gemeld bij de receptie f via de en Gebuwen, apparatuur en faciliteiten meten wrden gebruikt vereenkmstig de daaraan gegeven bestemming. Aantasten en neigenlijk gebruik van het gebuw en inventaris is niet tegestaan: muren, grdijnen, deuren, jalezieën, lampen, vleren, vitrinekasten, gebuwinstallaties en andere faciliteiten mgen niet verwijderd en/f geverfd, vrzien van

2 graffiti f beplakt wrden en dienen intact gelaten te wrden. Bren en/f spijkeren in vler, plafnd, kastenwanden en de muren is niet tegestaan znder vraf gegeven testemming. Beschadigingen die vrtkmen uit misbruik f ander neigenlijk gebruik van het gebuw en meubilair dr een student wrden verhaald p die betreffende student. Het is niet tegestaan vleren, wanden, deuren, tappenhuizen ect. te schilderen. Mcht er ten beheve van een expsitie, examen, f anders ndzakelijk zijn een wand aan te passen c.q. p te frissen. Kan dat aangevraagd wrden via het management van AKI ArtEZ aan facilitaire zaken. Er mag alleen gebruik wrden gemaakt van verven die aangekcht zijn dr AKI ArtEZ. Verzeken m aanpassingen aan het gebuw f het aanschaffen van faciliteiten kunnen via het management van AKI ArtEZ wrden gericht aan facilitaire zaken. Het is niet tegestaan m wat dan k aan te plakken in de tiletten, in de lift, vluchtpaden, vluchtdeuren, trappenhuizen e.d. van het academiegebuw i.v.m. de brandveiligheid. Vr de werkplekken van studenten geldt: sluit de ramen bij vertrek. Laat geen etensresten achter. Eten en Drinken Het bereiden van warme maaltijden in het gebuw buiten de keuken p de begane grnd is niet tegestaan. Magnetrn maaltijden zijn van deze regel uitgeslten. In verband met de milieuvergunning is het niet tegestaan afvalstffen als gevlg van vedselbereiding te lzen p de vuilwaterafver. Afwassen van gebruikte bakjes vr de maaltijd kan p daarvr aangewezen plaatsen als het keukenblk vr het persneel. Vraag bij twijfel bij de cnciërges wat wel f niet mgelijk is, Ksten die de AKI in rekening gebracht krijgt als gevlg van het niet naleven van deze regel, wrden verhaald p de afstudeerrichting c.q. de vervuilers. In de werkplaatsen is eten niet tegestaan. Alchlische dranken zijn in principe niet tegestaan in het gebuw. Uitznderingen zijn speciale gelegenheden die als zdanig dr het management aangeduid en tegestaan zijn. Lckers Vr het veilig bewaren van werkstukken f persnlijke eigendmmen zijn in het gehele gebuw diverse lckers aanwezig. Het is mgelijk m bij de receptie een sleutel van een lcker te krijgen tegen een brg van Ok staan er veel lckers die afgeslten kunnen wrden d.m.v. een hangslt. Een hangslt dient men zelf aan te schaffen. Apparatuur Via de uitleen is het mgelijk m de eerste studiebendigdheden te kpen en diverse (rand)apparatuur te lenen. Uitlenen is alleen mgelijk wanneer men een WA verzekering heeft en met achterlating van de studentenpas en in vrkmende gevallen een brg. Bij het niet tijdig terugbrengen van apparatuur en/f beschadigd terugbrengen kan een bete pgelegd wrden f uitsluiting van lening vr een bepaalde peride. Geluidsverlast Het gebruik van geluidsapperatuur in de algemene ruimtes is tegestaan vr pnames in het kader van de studie f dr het afluisteren via een hfdtelefn mits dit geen geluidsverlast plevert vr de andere gebruikers. In verleg met de studieleiding f management kan ten beheve van expsities f activiteiten van deze regel wrden afgeweken. Schnmaak/afver van materialen Studenten die een eigen werkplek hebben meten deze zelf schnhuden. In het algemeen geldt dat meegebrachte materialen dr de studenten zelf weer meten wrden weggebracht dan wel weggegid:

3 Alle vlumina die dr de student aangeverd wrden, meten dr de student zelf weer wrden afgeverd naar de daarvr bestemde tt/klik die p div. plekken in het gehele gebuw staan. Alle grte/specifieke vlumina die dr de studenten zelf aangeverd wrden, meten vr eigen rekening dr de studenten zelf wrden weggebracht naar de gemeentelijke strtplaatsen. Als de academie zrg met dragen vr het afveren van dr de student meegebrachte bankstellen, meubilair en dergelijke dan kmen de ksten vr rekening van de student. Dr individuele studenten f grepen studenten in gebruik genmen ruimtes wrden geacht dr de studenten zelf f dr de verantwrdelijke binnen de grep pgeruimd en schngemaakt te wrden. Rken In het gebuw van de academie geldt een algeheel rkverbd. In die gevallen dat het niet naleven van het algemeen rkverbd in de academie leidt tt een bete vr AKI ARTEZ, zal deze altijd wrden verhaald p de verrzaker. Het rkverbd geldt k vr het rken met alternatieve middelen rkmiddelen zals bijvrbeeld de e- sigaret f een shishapen. Huisdieren Huisdieren zijn niet tegestaan in het gebuw, tenzij het een hulphnd betreft en deze als zdanig getraind is en te herkennen is. Ververmiddelen In het hele gebuw met uitzndering van de aangewezen plekken zijn het gebruik en de stalling van middelen vr persnenverver niet tegestaan. Lgische uitzndering hierp zijn vrzieningen vr minder validen. Parkeren Parkeren p het terrein rnd AKI ArtEZ is niet tegestaan, behalve in de daarvr bestemde parkeervakken in de Hulsmaatstraat. Een uitzndering vrmt laden en lssen binnen een krt tijdsbestek, de aut dient daarna weggezet te wrden. Aansprakelijkheid Studenten zijn verantwrdelijk vr de eigen werkstukken en eigendmmen, die zich in het gebuw bevinden. AKI- ArtEZ kan niet verantwrdelijk en/f aansprakelijk wrden gesteld vr beschadiging, diefstal f vermissing van werk en/f andere eigendmmen dr welke rzaak k. Werk van studenten in algemene en vluchtruimten is niet tegestaan en zal ten alle tijden, znder vrafgaande berichtgeving, wrden verwijderd en pgeslagen. In andere gevallen stelt de academie de student tijdig (minimaal 1 week van tevren) p de hgte van pruim-, verhuis- f schnmaakwerkzaamheden als deze anders dan regulier zijn. De bekendmaking vindt plaats via de studieleiding, de cnciërge en/f dr middel van aanplakbiljetten. Het Cllege van Bestuur kan studenten aansprakelijk stellen vr het al dan niet pzettelijk beschadigen f den zekraken van bezittingen, eigendmmen van de hgeschl en zaken van derden die zich (tijdelijk f permanent) in het gebuw bevinden waarvr de hgeschl zrgplicht heeft (gehuurde apparatuur, eigendmmen van nutsbedrijven e.d.). Affiches en Psters Affiches, psters f aankndigingen die niet p de daarvr aangewezen plekken zijn pgehangen wrden verwijderd. Aangewezen plekken zijn bijvrbeeld de prikbrden. Uitznderingen daarp

4 zijn mgelijk in het kader van bijzndere evenementen zals rnd het eindexamen f de pen dag en wanneer daarvr testemming is gegeven dr het management. Veiligheid, gezndheid en milieu AKI- ArtEZ heeft een ARBO- beleidsplan. Del van dit plan is de studie en werkmstandigheden van studenten en persneel met betrekking tt veiligheid, gezndheid en milieu z ptimaal mgelijk te maken. Daarm meten bijzndere vrschriften vr het gebruik van persnlijke bescherm- middelen wrden pgevlgd. Dat geldt k vr andere vrschriften ter bevrdering van het milieu en de gezndheid. Ongevallen meten altijd wrden gemeld aan de receptie en wrden geregistreerd. Algemene veiligheid De student en de medewerker zijn verplicht de bepalingen ten aanzien van de veiligheid in acht te nemen. Vr de algemene veiligheid zijn dit de vlgende: Gangen, trappenhuizen en nduitgangen meten altijd vlledig vrij tegankelijk zijn in verband met de vluchtwegen en de brandveiligheid. Werken in deze ruimten en andere vluchtruimten is niet tegestaan. De nduitgangen dienen altijd vrij drgankelijk te zijn en mgen alleen in geval van nd wrden gepend. Brandblusmiddelen meten te allen tijden vrij tegankelijk blijven en mgen niet wrden verplaatst. In de academiegebuwen is de aanwezigheid van gevaarlijke stffen niet tegestaan. Uitznderingen zijn alleen mgelijk in het kader van het nderwijs en alleen wanneer dit van te vren ged is afgestemd met de verantwrdelijken. Dit in verband met de berdeling f de uitzndering is tegestaan, p welke plek dit mgelijk is, en welke aanvullende maatregelen getrffen meten wrden. Mgelijke brandhaarden zals bijvrbeeld elektrische verwarmingstestellen, kkplaten, verfafbranders, mgen niet znder tezicht gebruikt wrden In geval van calamiteiten is iedereen verplicht de aanwijzingen van de Bedrijfshulpverleners (BHV- ers) p te vlgen. Niet- nderwijs gebnden activiteiten Activiteiten die verlast, gevaar vr derden en/f schade aan het gebuw kunnen verrzaken zijn in principe niet tegestaan. Onderwijs gebnden activiteiten, welke verlast en/f gevaar vr derden kunnen verrzaken, dienen ten alle tijde zrgvuldig behandeld te wrden. De betreffende studieleiding en/f werkplaatsinstructeur is hiervr verantwrdelijk. Persnlijke veiligheid Er mgen geen activiteiten wrden ntplid die de veiligheid en/f gezndheid van iemand zelf en/f die van anderen in gevaar brengen. Vrschriften vr het gebruik van persnlijke beschermingsmiddelen en vrschriften met betrekking tt de gezndheid meten wrden pgevlgd. Werken met gevaarlijke en/f irriterende stffen is uit het gpunt van schadelijke invled p de gezndheid van de gebruiker en anderen in de mgeving in het gebuw van de academie verbden. Het gaat hier bijvrbeeld m asbest, plyester, plsmiddel hudende verven en lijmen, spuitbussen, plyurethaan. Gebruik waar mgelijk in plaats daarvan beschikbare milieuvriendelijke alternatieven. Neem bij twijfel cntact p met de werkplaatsbeheerder f met de cördinatr facilitaire zaken en ARBO. In verleg met de dcent kunnen bepaalde verven f materialen gebruikt wrden. De dcent heeft hierver van te vren cntact gehad met de studieleiding. Ongevallen meten altijd wrden gemeld bij de receptie.

5 Elektrische apparatuur Alle elektrische apparatuur, bekabeling, verlengkabels, stekkerdzen dienen vrzien te zijn van een KEMA keurmerk f equivalent. Drlussen en werken met krnsteentjes is niet tegestaan. Wanneer dit gecnstateerd wrdt, wrdt deze bekabeling verwijderd. RSI RSI (Repetitive Strain Injury, zals een muisarm) is een aandening die heel meilijk kan genezen. Het kan iemands tekmst ruïneren. Vlg de instructies die dr de werkplaatsinstructeurs, dcenten en leidinggevenden aangaande RSI wrden gegeven p. Het vrkmen van RSI kan nder andere dr: Regelmatig pauzes te nemen Het werken nder stress te vermijden Het gebruik van de speciale sneltetsen Tijdens het cmputerwerk een gede huding aan te nemen Uitgebreidere infrmatie is te verkrijgen in de cmputerwerkplaatsen en bij facilitaire zaken. Milieu AKI ArtEZ heeft een milieuvergunning. Met regelmaat wrden cntrles uitgeverd dr de verheid. Wanneer er slrdig mgegaan wrdt met het milieu kan dit betekenen dat de vergunning ingetrkken wrdt en er bepaalde activiteiten f lessen niet meer gegeven mgen wrden. De aanwijzingen van de werkplaatsbeheerders en cnciërges p het gebied van het milieu meten daarm k wrden pgevlgd. Het is in principe verbden gevaarlijke en/f gezndheidsbedreigende materialen in het gebuw te brengen. Daar waar dit vr het nderwijs ndzakelijk gevnden wrdt met eerst van tevren verleg geweest zijn ver he met deze stffen mgegaan met wrden. Van iedereen wrdt verlangd dat milieubelastende activiteiten tt een z laag mgelijk niveau wrden beperkt. Vlg de instructies p de prductverpakking en in de veiligheidsbladen die in de werkplaatsen aanwezig zijn. Werken met gips en cement is in principe niet tegestaan in het gebuw, behalve in verleg in een aangewezen ruimte, bijvrbeeld in de garage f mgelijk in de werkplaats Keramiek. Chemisch/fysisch afval mag niet dr de gtstenen van wasbakken en tiletten wrden gespeld. Dit betekent dat: Kwasten die wrden gebruikt vr waterverven meten wrden gereinigd in de speciaal daarvr aangekchte kwastreiniging bakken die p div. plekken in het gebuw aanwezig zijn. Chemisch materiaal en afval dat daaruit ntstaat dat dr de student aangekcht is, met dr de student zelf k weer p verantwrde wijze afgeverd wrden. Spuitbussen Het is niet tegestaan m met spuitbussen te werken in het gehele gebuw, inclusief de garage.

Regionale leidraad Zorgcontinuïteit

Regionale leidraad Zorgcontinuïteit Reginale leidraad Zrgcntinuïteit Waarbrgen van zrg bij rampen in en rndm zrginstellingen in de Veiligheids en Gezndheidsregi Gelderland-Midden versie 2.0 nvember 2012 1 Inhudspgave Pagina 1 Inleiding 4

Nadere informatie

VEILIGHEIDSVADEMECUM VOOR STUDENTEN

VEILIGHEIDSVADEMECUM VOOR STUDENTEN Vlaams Luchtvaartpleidingscentrum Nieuwprtsesteenweg 954c 8400 Ostende Tel.: 059 / 30 81 50 Fax: 059 / 30 81 53 inf@vlc.eu VEILIGHEIDSVADEMECUM VOOR STUDENTEN 2013 2014 VLOC Ostende Inhudstabel 1. Vrwrd...

Nadere informatie

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen heeft met betrekking tot onze algemene voorwaarden.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen heeft met betrekking tot onze algemene voorwaarden. Algemene Vrwaarden Hsting4ever.nl Hsting4ever is een dienst van ME Media V.O.F. Abraham Strickstraat 4 7521EV Enschede Laatste aanpassing: 09-09-2015 We vragen u deze vereenkmst dr te nemen vr u een bestelling

Nadere informatie

Dyslexieprotocol Locatie MHV RSG Pantarijn

Dyslexieprotocol Locatie MHV RSG Pantarijn Dyslexieprtcl Lcatie MHV RSG Pantarijn Januari 2012 Dyslexieprtcl Pantarijn MHV Pagina 1 Inhud blz. 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten dyslexiebeleid MHV Pantarijn 3 3. Screenen en testen p dyslexie 5 4.

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen Prtcl medicijnverstrekking en medisch handelen Pagina 1 Inhudspgave Inleiding De leerling wrdt ziek p schl Het tedienen van medicijnen p verzek Vrbehuden en risicvlle handelingen Wet en regelgeving Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Reglement OC en COR Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschlse pvang (BSO), Halve Dagpvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Telichting bij Reglement Oudercmmissie en Reglement Centrale Ouderraad

Nadere informatie

Richtlijnen i.v.m. het beveiligen van gegevens en documenten op basis van classificatie.

Richtlijnen i.v.m. het beveiligen van gegevens en documenten op basis van classificatie. Richtlijnen i.v.m. het beveiligen van gegevens en dcumenten p basis van classificatie. KMS PROC OP-ICT-PB-IB Inhud 1 Del... 2 2 Classificatie als methdiek vr een 'passende' beveiliging... 2 2.1 Classificatie

Nadere informatie

Bedrijfhulpverleningsplan KDV Polderpret

Bedrijfhulpverleningsplan KDV Polderpret Bedrijfhulpverleningsplan KDV Plderpret Inhudspgave Inleiding... 3 1 Ontruimingsplan... 3 2 Kinder-EHBO en BHV... 3 3 Bedrijfshulpverlening... 3 3.1 Del van bedrijfshulpverlening... 3 3.2 Uitgangspunt...

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

Algemeen reglement rioolaansluitingen

Algemeen reglement rioolaansluitingen Tussenmuren 17 9700 Oudenaarde 1 Stad Oudenaarde Algemeen reglement rilaansluitingen Tussenmuren 17 9700 Oudenaarde 2 INHOUDSOPGAVE Opzet van het Algemeen Reglement Rilaansluitingen 2. Administratieve

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013 Algemene Vrwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 nvember 2013 Bij de aankp van prducten heeft de cnsument de mgelijkheid de vereenkmst znder pgave van redenen te ntbinden gedurende 7 dagen. Uitgeslten van dit recht

Nadere informatie

Spelregels ebook cadeau

Spelregels ebook cadeau Spelregels ebk cadeau Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Pagina: 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Pagina: 1 Artikel 3 - Tepasselijkheid Pagina: 2 Artikel 4 - Het aanbd Pagina: 2 Artikel 5 - De

Nadere informatie

Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement

Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement Reglement Raad van Cmmissarissen Cncept III REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN WONINGSTICHTING MAASDRIEL Dit reglement en bijlagen A, B en C zijn vastgesteld dr de raad van cmmissarissen van

Nadere informatie

Enhancing ethical practice and critical reflection by the stimul experience in a care-ethics lab. stimul Care Ethics Lab Handleiding

Enhancing ethical practice and critical reflection by the stimul experience in a care-ethics lab. stimul Care Ethics Lab Handleiding Enhancing ethical practice and critical reflectin by the stimul experience in a care-ethics lab stimul Care Ethics Lab Handleiding Ten geleide Het INTERREG IVA 2 Zeeën prject 'Dignity in Care' werd pgestart

Nadere informatie

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen Vrbehuden en risicvlle handelingen binnen het primair nderwijs Prtcl Medisch Handelen J.C. v.d. Wal September 2013 INHOUD Inleiding... 3 1 De leerling wrdt ziek p schl... 4 2 Het verstrekken van medicatie

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Verzekeringen

Hoofdstuk 6 Verzekeringen Hfdstuk 6 Verzekeringen In dit hfdstuk bespreken we de meest vrkmende verzekeringen die betrekking hebben p pleegzrgplaatsingen. 1. W.A.-verzekering a. 15 b. 15-16 jaar c. 16+ d. 18 + 2. Rechtsbijstandverzekering

Nadere informatie

VOORWAARDEN DITZO AUTOVERZEKERING MT 1004

VOORWAARDEN DITZO AUTOVERZEKERING MT 1004 He gaan wij m met deze vrwaarden? Alles vastleggen in vrwaarden kan niet. Dat prberen we daarm k niet. Onze vrwaarden zijn daardr simpel en leesbaar. We handelen niet naar de letter maar naar de geest

Nadere informatie

Daltonbeleidsplan. De Zonnebloem. Akker 7 7621GL Borne

Daltonbeleidsplan. De Zonnebloem. Akker 7 7621GL Borne Daltnbeleidsplan De Znneblem Akker 7 7621GL Brne 1 Inleiding In 2006 heeft het team van ec. basisschl de Znneblem samen met de MR het besluit genmen m een daltnschl te wrden. De reden was, dat de schl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schlndersteuningsprfiel OSG Willem Blaeu te Alkmaar 1. Inleiding Het schlndersteuningsprfiel is als het ware een ft van de stand van zaken en bevat tevens de ambities van de schl. Het biedt de uders de

Nadere informatie

072huren Kanaalkade 16 1811 LP Alkmaar Tel:072-520 8259 info@072huren.nl www.072huren.nl

072huren Kanaalkade 16 1811 LP Alkmaar Tel:072-520 8259 info@072huren.nl www.072huren.nl 072huren Kanaalkade 16 1811 LP Alkmaar Tel:072-520 8259 inf@072huren.nl www.072huren.nl INHOUDSOPGAVE 1. 072huren p. 3 2. Beheer, alle gemak nder één dak p. 4 3. Ksten p. 5 4. Q & A s vr de verhuurder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. ARTIKEL 1 Definities. ARTIKEL 2 Werkingsfeer en aard voorwaarden. ARTIKEL 3 Totstandkoming.

ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. ARTIKEL 1 Definities. ARTIKEL 2 Werkingsfeer en aard voorwaarden. ARTIKEL 3 Totstandkoming. ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. Tevens gedepneerd bij de Kamer van Kphandel Leeuwarden,, nder nummer 01121628. Te allen tijde raadpleegbaar p de website van DataCenter Nrd B.V. ARTIKEL

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

VOORWAARDEN AUTOWEEK AUTOVERZEKERING MTAutoWeek 1004

VOORWAARDEN AUTOWEEK AUTOVERZEKERING MTAutoWeek 1004 He gaan wij m met deze vrwaarden? Alles vastleggen in vrwaarden kan niet. Dat prberen we daarm k niet. Onze vrwaarden zijn daardr simpel en leesbaar. We handelen niet naar de letter maar naar de geest

Nadere informatie

Beroepscode en gedragsregels

Beroepscode en gedragsregels Berepscde en gedragsregels vr predikanten en kerkelijk werkers Vastgesteld dr de generale synde in nvember 2011 en april 2012 Inhud 1 Inleiding 3 2 BEROEPSCODE 3 2.1 Predikanten 3 2.1.1 Leiding 3 2.1.2

Nadere informatie

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP 2012 Kadergrep FNV bndgenten DSM Limburg BV/ Lanxess Elastmers Nederland bv Occupatinal Safety and Health T create safety and healthy wrkplaces Een instructie methde

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolplan

Inhoudsopgave schoolplan 1 Inhudspgave schlplan Pagina 1. Inleiding 1.0 Vrwrd 3 1.1 uitgangspunten 5 1.2 De grndslag vr het functineren van de Viersprng 6 1.3 Delen en functies van het plan 1.4 Prcedure pstellen en vaststellen

Nadere informatie

Datum bekendmaking: Projectomschrijving: Registratienummer:

Datum bekendmaking: Projectomschrijving: Registratienummer: Gemeentebladnummer: 2012-18 Datum bekendmaking: Prjectmschrijving: Registratienummer: 16 februari 2012 Beleidsregels fiscale aspecten BD 12.2896153 persnele vergedingen en verstrekkingen Beleidsregel fiscale

Nadere informatie

Richtlijnen en dienstbeschrijving Website

Richtlijnen en dienstbeschrijving Website Richtlijnen en dienstbeschrijving Website 1. Inleiding Deze Richtlijnen en Dienstbeschrijving Website Services ( Richtlijnen ) vrmen een aanvulling p de Algemene Vrwaarden van Khris.nl ( Algemene Vrwaarden

Nadere informatie

Rapport naar aanleiding van het herhaalbezoek aan Laser Surgery 01 augustus 2012 te Haarlem

Rapport naar aanleiding van het herhaalbezoek aan Laser Surgery 01 augustus 2012 te Haarlem Rapprt naar aanleiding van het herhaalbezek aan Laser Surgery V 46765-434129 Amsterdam, augustus, Amsterdam, augustus Inhud 1 Inleiding 3 2 Cnclusie 5 2.1 Inleiding 5 2.2 Het medisch handelen is niet cnfrm

Nadere informatie