Evaluatie acties afsluiting Afrit 55

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evaluatie acties afsluiting Afrit 55"

Transcriptie

1 Evaluatie acties afsluiting Afrit 55 Effect- en duurzaamheidsstudie van E-bike en OV actie Datum Kenmerk SR088F MuConsult B.V. Postbus CB Amersfoort Telefoon Fax Internet

2 Inhoudsopgave Samenvatting I 1. Inleiding Inleiding Hoofdvragen Respons Leeswijzer 3 2. Minder Hinder Totaaleffect benuttingsmaatregelen Verdieping effect E-Bike actie Effect Minder Hinder dankzij OV-pas 7 3. Duurzaamheid gedragsverandering Duurzaamheid gedragsverandering Duurzaamheid gedragsverandering naar E-Bike Duurzaamheid gedragsverandering naar OV Leerervaringen Leerervaringen algemeen Leerervaringen E-Bike actie Leerervaring OV-pas Conclusie 23 Bijlage 1. Aanvullende uitkomsten 25 Bijlage 2. Methoden 27 Vragenlijst 27 Respons en datacleaning 27 Betrouwbaarheid 27

3 Samenvatting Aanleiding Afrit 55 van de A2 was in april en mei 2014 tijdelijk afgesloten voor verkeer. Regioregie heeft werknemers op aangrenzend bedrijventerrein Randwyck de mogelijkheid gegeven hun werk te bereiken via het OV of met de E-Bike, in plaats van met de auto. Dit gebeurde door middel van leen-e-bikes en een OV-pas voor gratis OV tijdens de afsluiting. Methode MuConsult evalueert de E-Bike en OV acties in het rapport dat voor u ligt. Dat is gedaan door middel van een vragenlijst onder deelnemers aan de acties. Daarin werd gevraagd naar hun mening over de actie, hoeveel zij met OV of E-Bike reisden tijdens de afsluiting van afrit 55, en of zij dat zullen blijven doen wanneer de afrit weer toegankelijk is. Hinderbeperking door Benuttingsteam In de 5 weken durende afsluiting van afrit 55 zijn elke dag 134 ochtendspitsritten gemeden door de 284 deelnemers. Dat is 68% van hun normale ochtendspitsritten. In totaal zijn tijdens de afsluiting in de ochtendspits ritten en autokilometers gemeden door de deelnemers aan beide acties. De deelnemers aan de E- Bike actie meden 310 ochtendspitsritten (28% van hun ritten) en de deelnemers aan de OV actie meden ochtendspitsritten (79%). Het effect van de E-Bike actie is lager vanwege het feit dat de meeste deelnemers de E-Bike 1 week probeerden, terwijl de OV-pas gedurende de hele afsluiting geldig was. Duurzame gedragsverandering Veel deelnemers zijn van plan een E-Bike of trajectkaart aan te schaffen, nu zij dit eenmaal hebben getest. Op basis van hun inschatting of zij vanaf nu zullen reizen met het alternatief, berekenen we de duurzame gedragsverandering. Het gaat om een structurele mijding van 46 dagelijkse ochtendspitsritten (23% van hun dagelijkse ochtendspitsritten vóór de afsluiting). Bij de E-Bikers is er 35% duurzame gedragsverandering (15 ritten), bij de OV ers is dat 20% (31 ritten). Aanbevelingen voor volgende acties Benuttingsteam Uit de enquête blijken de volgende aanbevelingen: In het deelnameproces zijn het uploaden van een foto en het inleverproces na afloop van de actie de slechts beoordeelde onderdelen. Hier zijn verbeteringen mogelijk. Het aantal klantcontacten met OV gebruikers was relatief hoog in verband met een storing in het OV product in de eerste week. Men is zeer positief over de klantbehandeling bij de storing. Ook het nabellen viel in goede aarde. We hebben de deelnemers gevraagd over niet-deelnemende collega s. Collega s die niet meededen aan de E-Bike actie voldeden volgens de deelnemers vaak niet aan de voorwaarden. Ook waren er onvoldoende E-Bikes beschikbaar en was men niet (op tijd) op de hoogte van de actie. Dit biedt aanknopingspunten voor verbeteringen. Collega s die niet meededen aan de OV actie hadden volgens de deelnemers een negatieve beleving van het OV en besloten daarom niet mee te doen. Zij bleven liever in de auto, vonden het OV aanbod omslachtig of vonden het OV geen reëel alternatief. Dit toont aan hoe moeilijk het is om automobilisten in het OV te krijgen. I

4 II

5 1. Inleiding 1.1 Inleiding Afsluiting afrit 55 Dit rapport beschrijft de evaluatie van acties die zijn ingezet tijdens de tijdelijke afsluiting van afrit nummer 55 van de A2 gedurende een periode van 5 weken. Deze afrit ligt nabij bedrijventerrein Randwyck en de afsluiting (in april en mei 2014) had consequenties voor autoforenzen die naar Randwyck gaan. Zij konden hun locatie niet meer via de gebruikelijke route bereiken en moesten daarom een alternatief bedenken. Dit kan zijn dat zij een andere route kiezen met de auto, een ander vervoermiddel, ze kunnen op een ander tijdstip reizen of zelfs helemaal niet reizen, door thuis te werken. De afsluiting biedt een kans voor MB, namelijk dat autoforenzen alternatieven kunnen uitproberen en daar (goede) ervaring mee kunnen opdoen. Het is mogelijk dat zij deze alternatieven tijdelijk proberen, zodat er minder overlast ontstaat op de weg tijdens de afsluiting. Het is daarnaast mogelijk dat de autoforenzen na hun positieve ervaring gebruik blijven maken van het alternatieve gedrag. Dit is een structurele gedragsverandering. Regioregie De afsluiting van afrit 55 biedt een kans om tot (duurzame) gedragsverandering te komen. Die wordt gegrepen door het Benuttingsteam van de regioregie. De regioregie functioneert thans als volgt. - Afstemmingsteam: richt zich op afstemmen van wegwerkzaamheden/evenementen. - Benuttingsteam: richt zich op het aanbieden van benuttingsmaatregelen (bv. gratis ov-abonnement) tijdens wegwerkzaamheden en/of evenementen. - Communicatieteam team: richt zich op het verzorgen van communicatiemiddelen voorafgaand en tijdens bepaalde cumulatie van wegwerkzaamheden en/of evenementen. - Doorstromings-team: richt zich op het onderzoeken van de doorstroming tijdens cumulatie van werkzaamheden. - Escalatieteam: richt zich op het nemen van besluiten over kwesties waarover binnen regioregie geen consensus bestaat. Het Benuttingsteam heeft met de acties rond afrit 55 haar eerste grootschalige project uitgevoerd. De acties die zijn ingezet door het Benuttingsteam, zijn: E-bike uitprobeeractie van een week per persoon Uitprobeeractie OV-pas voor gebruik gedurende alle weken van de afsluiting MuConsult heeft de vraag gekregen om het effect van de acties te evalueren. Het rapport dat voor u ligt beschrijft de resultaten van die evaluatie. 1.2 Hoofdvragen De hoofdvragen die tijdens de evaluatie worden gesteld zijn: 1) Draagt het Benuttingsteam bij aan Minder Hinder? a. Hoeveel autoritten worden er gemiddeld per dag minder gereden door de overstap van auto naar E-Bike tijdens de afsluiting? 1

6 b. Hoeveel autoritten worden er gemiddeld per dag minder gereden door de overstap van auto naar het OV tijdens de afsluiting? 2) In hoeverre zijn mensen van plan het nieuwe gedrag te verduurzamen? a. Zijn mensen van plan om structureel het nieuwe gedrag te laten zien? b. Hoe vertaalt zich dit door naar verwachtte spitsmijdingen per dag? 3) Wat zijn de leerervaringen voor het Benuttingsteam? a. Hoe denken de deelnemers aan de acties over de acties (houding)? b. Wat vonden de deelnemers aan de acties van de communicatie rond de acties? 1.3 Respons Aan de E-bike actie hebben 76 mensen meegedaan. Aan de actie OV-pas hebben 208 mensen deelgenomen. Deelnemers hebben contactgegevens achtergelaten en zijn via hun adres uitgenodigd tot deelname aan een enquête. Er hebben in totaal 204 deelnemers aan de acties gereageerd op de uitnodiging, waarvan 193 deelnemers de enquête hebben afgerond. Er is een datacleaning uitgevoerd waarin de kwaliteit van de gegevens wordt gecontroleerd. Vier van de respondenten zijn niet meegenomen in de eindresultaten, omdat zij bijvoorbeeld de enquête niet af maakten of omdat hun antwoorden geen logisch verband tot elkaar hielden. Drie respondenten die de enquête niet afrondden, zijn echter toegevoegd aan de analyse omdat zij vlak voor het eind van de enquête zijn opgehouden, waardoor de resultaten toch bruikbaar zijn. Uiteindelijk zijn in de enquête 192 bruikbare respondenten meegenomen (zie tabel 1.1). Tabel 1.1: Respons forenzenenquête afrit 55 Deelnemers Respons van genodigden E-Bike % OV-pas % Totaal % We zien dat de respons voor de E-bike actie iets lager is dan voor de actie OV-pas. De totale steekproef van beide groepen is hoog genoeg om betrouwbare uitspraken te doen. De uitkomsten van het onderzoek zijn daarom representatief voor de hele populatie van 284 deelnemers. Waar nodig worden de resultaten daarom opgehoogd. Aan de enquête deden 71% vrouwen en 29% mannen mee. We zien dit in tabel 1.2, waar ook de leeftijdverdeling en het opleidingsniveau van de steekproef in staat. 2

7 Tabel 1.2: Geslacht, leeftijd en opleidingsniveau in de steekproef* Man 29% Vrouw 71% jaar 4% jaar 21% jaar 20% jaar 40% jaar 15% Basisonderwijs of lager onderwijs 1% Lager beroepsonderwijs of VMBO, VGLO, LAVO, MAVO, MULO 3% Middelbaar beroepsonderwijs of HAVO, VWO, MMS, HBS 29% Hoger beroepsonderwijs of universiteit 66% Anders 2% Totaal 100% * Door afronding kan het totaal van de aantallen anders zijn dan 100% 1.4 Leeswijzer In hoofdstuk 2 gaan we in op de mate waarin het Benuttingsteam bijdraagt aan Minder Hinder tijdens de afsluiting. Dit doen we door na te gaan hoeveel autoritten er tijdens de spits minder worden gemaakt dankzij de maatregelen die het B-team heeft genomen. In hoofdstuk 3 wordt de vraag beantwoordt hoe duurzaam dit gedrag is. De vraag wordt beantwoord of deelnemers van plan zijn vanaf nu vaker met de E-Bike/OV te gaan, en voor hoeveel dagelijkse spitsmijdingen dit zal zorgen. In hoofdstuk 4 worden de leerervaringen benoemd die het B-team kan meenemen naar vervolgacties. In hoofdstuk 5 worden lessen en conclusies getrokken. In bijlage 1 zijn aanvullende uitkomsten opgenomen. In bijlage 2 volgt een beknopte toelichting van de gebruikte methoden. 3

8 2. Minder Hinder In dit hoofdstuk beschrijven we welke bijdrage de acties van het B-team hebben aan Minder Hinder. Minder Hinder wordt geoperationaliseerd als: het aantal autoritten dat minder worden gereden tijdens de afsluiting dankzij de acties E-Bike en OV-pas. In paragraaf 2.1 laten we zien hoeveel autoritten er zijn vermeden dankzij de beide acties. In paragraaf 2.2 en 2.3 worden deze effecten uitgesplitst en aanvullend toegelicht voor de E-Bike en OV-pas acties apart. 2.1 Totaaleffect benuttingsmaatregelen Er deden aan de beide acties in totaal 284 mensen mee, vrijwel zonder uitzondering automobilisten. In totaal rijden zij normaliter spitsritten gedurende 5 weken; tijdens de ochtendspits en tijdens de avondspits. Tijdens de afsluiting worden ochtendspitsritten gemeden (68% van het totaal). Het grootste aandeel van de spitsritten en spitsmijdingen worden gemaakt door gebruikers van de OV-pas. Zij hebben een hoger aandeel spitsmijdingen tijdens de afsluiting dan de gebruikers van de E-Bike. Dat komt met name doordat de 76 E-Bikers meestal maar één week de E-Bike uitrprobeerden, en de 208 OV ers konden de gehele periode de OV-pas gebruiken. Meer details volgen in paragraven 2.2 en 2.3. Tabel 2.1 toont het effect van de maatregelen in de ochtendspits tijdens de afsluitingsperiode van 5 weken. In de tabel is te zien hoeveel spitsmijdingen de deelnemers in totaal tijdens de ochtendspits hebben gemaakt, en hoeveel er gemiddeld per ochtendspits zijn gemaakt. De spitsmijdingen per dag zijn vergelijkbaar met de in de geclusterde effectmeting gerapporteerde spitsmijdingen. Tabel 2.1: Gedragsreactie door deelnemers in de ochtendspits tijdens de afsluiting (hinderbeperking) Normaal in ochtendspits Gemeden in ochtendspits Gemeden in ochtendspits Gemeden aandeel in 5 weken in 5 weken per werkdag Kilometers steekproef ,6% Kilometers opgehoogd ,8% Ritten steekproef ,5 69,5% Ritten opgehoogd ,3 68,0% Per dag dat afrit 55 was afgesloten hebben de 284 deelnemers samen 134,3 ochtendspitsritten gemeden. Over de gehele periode telt dit op tot gemeden ochtendspitsritten 68% van het totaal. Het gaat in totaal om gemeden ochtendspitskilometers. 2.2 Verdieping effect E-Bike actie Wanneer we kijken naar het effect van de E-Bike actie moeten we eerst achterhalen wat het huidige werk- en reisgedrag is van de deelnemers aan de actie. Daarna berekenen 4

9 we de gedragsverandering ten opzichte van het normale reispatroon. Werk- en reispatroon voor de afsluiting De gemiddelde deelnemer aan de E-Bike actie werkt 4,3 dagen per week. De gemiddelde woon-werkafstand van de deelnemers aan deze actie is 12 kilometer. 9% van de deelnemers woont verder dan 20 kilometer van Randwyck. In tabel 2.2 zien we de deelnemers uitgesplitst naar het hoofdvervoermiddel (zie kolom aandeel ). Door de woon-werkafstand te combineren met het aantal dagen dat men gebruik maakt van een vervoermiddel, kunnen we erachter komen hoeveel kilometers de deelnemers aan de E-Bike actie gemiddeld rijden per week. Ook dit is opgenomen in tabel 2.2. In tabel 2.3 zien we dezelfde informatie over het aantal ritten. Tabel 2.2: Hoofdvervoermiddel en wekelijkse reiskilometers in de ochtend- en avondspits vóór afsluiting afrit 55, door deelnemers aan de E-bike actie Hoofdvervoermiddel Gem. kms OS+AS p/w met HVV Totaal kms OS+AS p/w met HVV Totaal kms OS+AS p/w opgehoogd Auto 71% Trein 7% Bus 4% Fiets 16% E-Bike 0% Thuis werken 0% Anders 2% Totaal 100% Tabel 2.3: Hoofdvervoermiddel en wekelijkse ritten in de ochtend- en avondspits vóór afsluiting afrit 55, door deelnemers aan de E-bike actie Hoofdvervoermiddel Gem. ritten OS+AS p/w met HVV Totaal ritten OS+AS p/w met HVV Totaal ritten OS+AS p/w opgehoogd Auto 7, Trein 7, Bus Fiets 8, E-Bike Thuis werken Anders Totaal 8, We zien dat 71% van de deelnemers de auto gebruikt als hoofdvervoermiddel en 16% gebruikt de fiets het meest. Niemand maakt al gebruik van de E-Bike. De gemiddelde deelnemer aan de E-Biker actie reist 103 kilometer per week in 8,5 ritjes (heen en terugreis opgeteld). De automobilisten rijden gemiddeld 95 kilometer, de fietsende deelnemers aan de actie rijden gemiddeld 79 kilometer per week. In totaal rijden de 76 deelnemers aan de E-Bike actie 436 ritten met de auto per week in een normale week (zonder afsluiting). Ze rijden dan spitskilometers. Gebruik E-bike tijdens afsluiting Tijdens de afsluiting hebben mensen één of meerdere weken een E-Bike geleend om 5

10 mee te reizen. In tabel 2.4 zien we het gebruik van de E-Bike tijdens de afsluiting. De meerderheid, 67%, heeft de E-Bike 1 week uitgeprobeerd tijdens de afsluiting. 33% testte 2 of meer weken de E-Bike. Dit was mogelijk, maar nieuwe deelnemers hadden voorrang boven deelnemers die twee weken een E-Bike wilden lenen. Tabel 2.4: Aantal weken dat men de E-Bike uitprobeerde tijdens de afsluiting Aantal weken 1 week 67% 2 weken 22% 3 weken 7% 4 weken 0% 5 weken 4% Totaal 100% In tabel 2.5 zien we het gemiddelde gebruik van de E-Bike tijdens de leenperiode. De E- Bike is door 76% van de deelnemers gebruikt op alle dagen. Andere deelnemers hebben aangegeven de E-Bike op meer dan de helft van de probeerdagen te hebben gebruikt (18%) of minder dan de helft van de probeerdagen (6%). De E-Bike wordt dus zeer intensief getest door de deelnemers aan de actie. Tabel 2.5: Aantal dagen gebruik van de E-Bike tijdens leenperiode Aantal dagen Alle dagen 76% Niet alle dagen 24% Meer dan de helft van de dagen uitgeprobeerd 18% Minder dan de helft van de dagen uitgeprobeerd 6% Totaal 100% In tabel 2.6 zien we waar de E-Bike zoal voor gebruikt is naast woon-werkritten. De E- bike is door 96% van de deelnemers aan de actie gebruikt voor andere doelen. Van hen gebruikte 18% de E-Bike niet alleen voor woon-werkritten maar ook voor zakelijke ritten (zoals naar een afspraak). De E-Bike is echter naast het gebruik voor woon-werkverkeer vooral populair voor persoonlijke doelen zoals de boodschappen (47%) en recreatieve doeleinden (62%). Tabel 2.6: Gebruik E-Bike naast woon-werkverkeer (meerdere antwoorden mogelijk) Doel Zakelijk (bijvoorbeeld naar een afspraak) 18% Boodschappen 47% Recreatief 62% Andere doelen 29% Geen andere doelen 4% Gemeden kilometers Tenslotte hebben we het gebruik van de E-Bike doorgerekend naar het aantal vermeden autokilometers. De E-Bike ritten kwamen deels in plaats van autoritten (en deels in plaats van treinritten e.d.). De tabel hieronder gaat alleen over de vermeden autoritten. Gemiddeld meed een deelnemer 8,1 spitsritten in de opgetelde ochtend- en avondspits tijdens de gehele afsluiting (dat zijn dus ca. 4 ritten heen en 4 terug). Opgeteld en opgehoogd naar alle deelnemers aan de E-Bike actie hebben zij 620 ritten gemeden in de ochtend- en avondspits over 5 weken tijd. Per dag is dat in totaal bijna 25 ritten in de 6

11 ochtend en avondspits. Een gemiddelde ochtendspits tijdens de afsluiting had dus ruim 12 minder automobilisten dankzij de E-Bike actie. In tabel 2.7 zien we dit alles. Tabel 2.7: E-Bike Aantal gemeden spitskilometers en -ritten in de ochtend en avondspits tijdens gehele afsluiting per persoon en voor totale steekproef Gemeden kilometers steekproef Gemeden ritten steekproef Gemeden kilometers opgehoogd Gemeden ritten opgehoogd Per persoon per dag 3,6 0, Per persoon totaal 90,2 8,1 - - Alle deelnemers per dag 162,3 14,7 274,1 24,8 Alle deelnemers totaal gemeden kilometers In tabel 2.8 zien we in de eerste twee kolommen de spitskilometers en spitsritten die men normaal rijdt tijdens 1 week en die men normaal rijdt tijdens 5 weken. In de kolom gemeden tijdens afsluiting zien we de gemeden kilometers en ritten tijdens de afsluiting van 5 weken. Wekelijks worden er normaal door 76 mensen 436 ritten gereden over de gehele periode van 5 weken zou dat ritten zijn. Daarvan worden er 620 gemeden met behulp van de E-Bike en dat is 28,4% van het totaal. Tabel 2.8: Wekelijkse kilometers en ritten en gemeden spitsritten in de ochtend- en avondspits, door deelnemers aan de E-bike actie E-Bike Per normale week Gehele afsluiting Gemeden tijdens Gemeden aandeel afsluiting Kilometers steekproef ,5% Kilometers opgehoogd ,5% Rit steekproef ,4% Rit opgehoogd ,4% Dit lijkt veel, want de E-Bikers mochten maar één week de E-Bike testen. Gemiddeld hebben zij echter 1,5 week de E-Bike getest. Een verdere verklaring kan zijn, dat men in retrospect overschat hoeveel dagen men de E-Bike gebruikt in verhouding tot het normale aantal dagen dat men met de auto komt. Effect E-Bike actie op autogebruik Samengevat: van de 76 deelnemers aan de E-Bike actie maakt 71% gebruik van de auto op gemiddeld 4,3 dagen per week. Zij meden gemiddeld 8,1 ritten de spits tijdens de afsluiting. Opgeteld zou men gedurende de afsluiting van 5 weken in totaal autoritten gereden hebben, en daarvan zijn er 620 gemeden. Dat is 28,4%. In een gemiddelde dagelijkse ochtendspits worden 12 spitsmijdingen behaald dankzij de E-Bike actie. 2.3 Effect Minder Hinder dankzij OV-pas Wanneer we kijken naar het effect van de actie OV-pas moeten we eerst achterhalen wat het huidige werk- en reisgedrag is van de deelnemers aan deze actie. Daarna 7

12 berekenen we de gedragsverandering ten opzichte van het normale reispatroon. Werk- en reispatroon voor de afsluiting De gemiddelde gebruiker van de OV-pas werkt 4,1 dagen per week. De gemiddelde woon-werkafstand van de deelnemers aan deze actie is 28,1 kilometer. In onderstaande tabel 2.9 zien we de deelnemers uitgesplitst naar het hoofdvervoermiddel (kolom aandeel ). Door de woon-werkafstand te combineren met het aantal dagen dat men gebruik maakt van een vervoermiddel, kunnen we erachter komen hoeveel kilometers de gebruikers van de OV-pas gemiddeld rijden per week. Ook dit is opgenomen in tabel 2.9. In tabel 2.10 zien we dezelfde informatie over het aantal ritten. Tabel 2.9: Hoofdvervoermiddel en wekelijkse kilometers in de ochtend- en avondspits vóór afsluiting afrit 55, door gebruikers van de OV-pas Totaal kms OS+AS p/w met HVV Hoofdvervoermiddel Gem. kms OS+AS p/w met HVV Totaal kms OS+AS p/w opgehoogd Auto 93% Trein 5% Bus 0% Fiets 2% E-Bike 0% Thuis werken 0% Anders 0% Totaal 100% Tabel 2.10: Hoofdvervoermiddel en wekelijkse ritten in de ochtend- en avondspits vóór afsluiting afrit 55, door gebruikers van de OV-pas Hoofdvervoermiddel Gem. ritten OS+AS p/w met HVV Totaal ritten OS+AS p/w met HVV Totaal ritten OS+AS p/w opgehoogd Auto 7, Trein 6, Bus Fiets E-Bike Thuis werken Anders Totaal 8, We zien dat 93% van de deelnemers de auto gebruikt als hoofdvervoermiddel en 5% gebruikt de trein het meest, voorafgaand aan de actie. De gemiddelde gebruiker van de OV-pas reist 232 kilometer per week in 8,2 ritjes (heen en terugreis opgeteld). De automobilisten rijden gemiddeld 229 kilometer over 7,9 ritten. In totaal rijden de 208 gebruikers van de OV-pas ritten met de auto per week in een normale week (zonder afsluiting). Ze rijden dan spitskilometers. Gebruik OV tijdens afsluiting Tijdens de afsluiting hebben mensen het OV gebruikt om mee naar hun werk te reizen. 8

13 In tabel 2.11 zien we het gebruik van het OV tijdens de afsluiting. 55% heeft het OV gebruikt op alle dagen. Andere respondenten hebben aangegeven het OV op meer dan de helft van de dagen te hebben gebruikt (23%) of minder dan de helft (22%). Tabel 2.11: Aantal werkdagen gebruik van het OV tijdens leenperiode Aantal dagen OV Alle dagen 55% Niet alle dagen 45% Meer dan de helft van de dagen uitgeprobeerd 23% Minder dan de helft van de dagen uitgeprobeerd 22% Totaal 100% Gemeden kilometers Tenslotte hebben we het gebruik van het OV doorgerekend naar het aantal vermeden spitsritten en spitskilometers. De OV-ritten kwamen deels in plaats van autoritten (en deels in plaats van fietsritten e.d.). De tabel hieronder gaat alleen over de vermeden autoritten. Gemiddeld meed een deelnemer 29,3 spitsritten in de opgetelde ochtend- en avondspits tijdens de gehele afsluiting. Opgeteld en opgehoogd naar alle gebruikers van de OV-pas hebben zij spitsritten gemeden over 5 weken tijd. Per dag is dat 244 spitsritten. Tijdens een gemiddelde ochtendspits tijdens de afsluiting werden 122 spitsmijdingen behaald dankzij de OV-pas. In tabel 2.12 zien we dit alles. Tabel 2.12: OV-pas Gemeden spitskilometers en -ritten in de ochtend- en avondspits tijdens afsluiting per persoon en voor totale steekproef Gemeden kilometers steekproef Gemeden ritten steekproef Gemeden kilometers opgehoogd Gemeden ritten opgehoogd Per persoon per dag 31,2 1,2 - - Per persoon totaal 780,9 29,3 - - Alle deelnemers per dag Alle deelnemers totaal gemeden kilometers In tabel 2.13 zien we in de eerste twee kolommen de spitskilometers en spitsritten die men normaal rijdt tijdens 1 week en die men normaal rijdt tijdens 5 weken. In de kolom gemeden tijdens afsluiting zien we de gemeden kilometers en ritten tijdens de afsluiting van 5 weken. Wekelijks worden er normaal door 208 mensen ritten gereden over de gehele periode van 5 weken zou dat ritten zijn. Daarvan worden er gemeden met behulp van de OV-pas en dat is 79,2% van het totaal. 9

14 Tabel 2.13: OV-pas Wekelijkse kilometers en ritten en spitsmijdingen in de ochtend- en avondspits, door gebruikers van de OV-pas Per normale week Gehele afsluiting Gemeden tijdens afsluiting Gemeden aandeel Kilometers steekproef ,9% Kilometers opgehoogd ,9% Rit steekproef ,2% Rit opgehoogd ,2% Effect OV-pas op autogebruik Samengevat: van de 208 gebruikers van de OV-pas maakt 93% gebruik van de auto op gemiddeld 4,1 dagen per week. Opgeteld zou men gedurende de afsluiting van 5 weken in totaal autoritten gereden hebben, en daarvan zijn er gemeden. Dat is 79,2%. In een gemiddelde dagelijkse ochtendspits worden 122 spitsmijdingen behaald dankzij de OV-pas. 10

15 3. Duurzaamheid gedragsverandering In dit hoofdstuk wordt de vraag beantwoordt in hoeverre het nieuwe reisgedrag duurzaam is. Dat wil zeggen dat de deelnemers aan de acties van plan zijn om het nieuwe reisgedrag voort te zetten als de prikkel weg is. In dit geval is er sprake van twee prikkels om het gedrag te veranderen: de afsluiting van afrit 55 is de ene, de acties van het B-team zijn de andere. 3.1 Duurzaamheid gedragsverandering Aan de deelnemers aan de acties is de vraag voorgelegd of zij van plan zijn vaker gebruik te maken van het OV of de E-Bike in de vorm van stellingen. In tabel 3.1 staat hoe men op de stellingen heeft gereageerd. In de kolom E-Bike zien we de antwoorden door de deelnemers aan de E-Bike actie, in de kolom OV de gebruikers van de OV-pas. Één stelling werd alleen aan OV-gebruikers voorgelegd. We zien overall soortgelijk percentages. De uitschieters zijn: van de deelnemers aan de E-Bike actie is 24% van plan een E-Bike aan te schaffen, en slechts 11% van de OVpashouders is van plan een trajectkaart aan te schaffen. Dit beeld wordt genuanceerd als we het aantal werkdagen meenemen: 16% van deelnemers die 5 dagen per week werken is van plan een trajectkaart aan te schaffen. Met minder dan 4 wekelijkse werkdagen is dit niet kosteneffectief. Van de deelnemers aan de E-Bike actie zegt 4% dat de E-Bike géén aantrekkelijk alternatief is of zelfs dat het fietsen niks voor hen is. Bij de OV-groep is dat in totaal 17%. We zien dus een duidelijk verschil in het enthousiasme over de E-Bike versus het OV na deelname aan de acties. Tabel 3.1: Stellingen over het vervolg na de actie Stelling E-Bike OV Ik ga zeker een E-Bike/trajectkaart aanschaffen voor mijn woonwerkreis 24% 11% Ik ga vaker met het OV, maar ga geen OV trajectkaart aanschaffen - 8% Ik overweeg om (op termijn) een E-Bike/trajectkaart aan te schaffen 42% 37% Ik heb een positieve ervaring gehad maar ben voorlopig niet van plan 24% 20% een E-Bike/trajectkaart aan te schaffen De E-Bike/Het OV is voor mij géén aantrekkelijk/interessant alternatief 4% 14% Het OV/fietsen op een E-Bike is niks voor mij 0% 3% Anders, namelijk 5% 7% Totaal 100% 100% Als de deelnemers aan deze actie inderdaad gevolg geven aan deze voornemens, dan zullen zij duurzame gedragsverandering laten zien. We kunnen berekenen hoeveel spitsritten zij zullen mijden. In tabel 3.2 zien we dat terug. 11

16 Tabel 3.2: Duurzame vermindering wekelijkse kilometers en ritten in de ochtend- en avondspits, door deelnemers aan de acties bij duurzaamheid van nieuwe gedrag Totaal wekelijks voorheen Mijden door E-Bike/ trajectkaart Duurzaamheidseffect Kilometers steekproef ,4% Kilometers opgehoogd ,6% Rit steekproef ,7% Rit opgehoogd ,1% We veronderstellen dat de deelnemers in het vervolg even vaak van het OV of de E-Bike gebruik zullen gaan maken als zij doorgaans met de auto reden vóór de afsluiting. In totaal (opgehoogd) zullen zij dan duurzaam 456 spitsritten per week gaan mijden. Per ochtendspits komt dat neer op 46 gemeden autoritten. Dat is ruim 23% van hun normale spitsritten. In de komende twee paragraven staat dit uitgewerkt voor de twee acties apart. 3.2 Duurzaamheid gedragsverandering naar E-Bike Eerst bespreken we in welke mate deelnemers aan de E-Bike actie overtuigd zijn geraakt om de E-Bike aan te schaffen en te gebruiken. Reden gebruik E-Bike actie Deelnemers aan de E-Bike actie hebben aangegeven wat de belangrijkste reden is geweest om de E-Bike uit te proberen. Zie tabel 3.3 voor de antwoorden. De meeste deelnemers aan deze actie geven aan dat zij willen ervaren of de E-Bike een geschikt alternatief is voor de auto in het woon-werkverkeer (49%). Ook wil 29% de E-Bike uitproberen in het algemeen. 14% overwoog al een poos een E-Bike aan te schaffen. Tabel 3.3: De belangrijkste reden om de E-Bike uit te proberen tijdens de afsluiting Reden Uitproberen E-Bike in het algemeen 29% Ervaren of de E-Bike een geschikt alternatief is voor auto in woon-werkverkeer 49% Ervaren of de E-Bike sneller is dan de auto (bijv. i.v.m. files) 4% Om te bepalen of de E-Bike kan bijdragen aan mijn gezondheid/conditie 4% Ik overweeg al langere tijd om een E-Bike te kopen 14% Totaal 100% E-Bike aanschaffen Hierna werden aan de deelnemers de vraag voorgelegd, welke stelling het beste bij hen past in relatie tot de aanschaf van een E-Bike. Zie tabel 3.4 voor de antwoorden. We zien dat 24% van plan is om een E-Bike aan te schaffen en nog eens 42% overweegt om dit (op termijn) te doen. Een derde groep bestaat uit mensen die wel een positieve ervaring rijker zijn, maar niet van plan zijn een E-Bike aan te schaffen. Deze mensen kunnen als ambassadeur dienst doen. 12

17 Tabel 3.4: Stellingen over het vervolg na de E-Bike actie Stelling Ik ga zeker een E-Bike aanschaffen voor mijn woon-werkreis 24% Ik overweeg om (op termijn) een E-Bike aan te schaffen 42% Ik heb een positieve ervaring gehad maar ben voorlopig niet van plan een E- 24% Bike aan te schaffen De E-Bike is voor mij géén aantrekkelijk/interessant alternatief 4% Het fietsen op een E-Bike is niks voor mij 0% Anders, namelijk 5% Totaal 100% Vervolgens vroegen we aan de deelnemers aan de actie die van plan zijn nu of in de toekomst een E-Bike aan te schaffen, wat daarvoor de belangrijkste reden is. Zie tabel 3.5 voor de antwoorden op deze vraag. De meeste mensen geven aan dat zij vanwege hun gezondheid en conditie overwegen een E-Bike aan te schaffen (73%). Daarna volgt dat zij geen last hebben van file en parkeerproblematiek (43%). Kosten- en tijdbesparing worden respectievelijk door 23% en 17% gekozen. Tabel 3.5: Reden om nu of in de toekomst een E-bike te willen aanschaffen (meerdere antwoorden mogelijk) Reden aanschaf E-Bike Vanwege gezondheid en conditie 73% Geen last van file en parkeerproblematiek 43% Sneller dan met de auto 17% Omdat het mij energie geeft 33% Vanwege het gevoel van altijd wind mee 33% Ik wil bijdragen aan een schoner milieu 27% Kostenbesparing 23% Anders 3% Aan de deelnemers aan de E-Bike actie die niet van plan zijn een E-Bike aan te schaffen, vroegen we wanneer zij zouden overwegen om dit toch te doen. Zie in tabel 3.6 de antwoorden op deze vraag. De belangrijkste overweging is de kosten van de aanschaf van een E-Bike; dit is voor 40% van hen op te lossen door een aantrekkelijke financieringsmogelijkheid of korting. Dat biedt kansen voor MB. Voor 27% van deze groep geldt, dat geen van de bovenstaande overwegingen hen zal overhalen. Tabel 3.6: Wanneer zal men overwegen om toch een E-Bike aan te schaffen (meerdere antwoorden mogelijk) Aanschaf E-Bike wanneer Wanneer mijn huidige vervoermiddel toe is aan vervanging 0% Zodra E-Bikes goedkoper worden 40% Als mij een aantrekkelijke financieringsmogelijkheid of korting wordt geboden 40% Zodra de accu s van E-Bikes een groter bereik hebben 7% Zodra er beter/snellere laadmogelijkheden zijn 0% Geen van bovenstaande overwegingen 27% Doorrekening bij duurzame gedragsverandering Nu we een beeld hebben van het aantal deelnemers dat een E-Bike wil aanschaffen, en waarom, kunnen we doorrekenen wat het effect is van hun gedragsverandering. De doorrekening van een gedragsverandering is echter lastig want deze hangt van een aantal factoren af. In welke mate zullen de gedragsveranderaars de E-Bike gaan gebruiken wanneer er 13

18 geen afsluiting is van afrit 55? In welke mate zijn de antwoorden uit de enquête sociaal wenselijk? Dit kan leiden tot een overschatting van de gedragsverandering. In welke mate houden wij rekening met onvoorziene omstandigheden en overwegingen die gaan spelen tussen het beantwoorden van de enquête en het aanschaffen van de E-Bike? In hoeverre is de deelname aan de enquête een representatieve selectie van alle deelnemers aan de actie? Deze laatste vraag speelt overigens ook bij de ophoging naar de totale populatie. Het is waarschijnlijk dat de respondenten van de enquête enthousiaster zijn over de actie en de geleende E-Bike vaker gebruikten, dan de niet-respondenten. Door de hoge respons op de enquête houden we verder geen rekening met deze mogelijkheid. Om het effect van een duurzame gedragsverandering te berekenen moeten we enkele veronderstellingen doen. Die zijn: Van de deelnemers die zeggen dat zij zeker een E-Bike zullen aanschaffen verwachten we dat 90% dit daadwerkelijk zal doen Van de deelnemers die overwegen (op termijn) een E-Bike aan te schaffen, verwachten we dat 25% dit daadwerkelijk zal doen Van andere deelnemers verwachten we dat 5% een E-Bike zal aanschaffen De laatste veronderstelling die we doen is dat een gedragsveranderaar even vaak zal E- Biken als tijdens de afsluiting van afrit 55. Wellicht valt dit in de praktijk iets lager uit omdat er geen fysieke belemmering meer is om de auto te pakken. Desondanks rekenen we alsof zij dit wel zullen doen. Effect duurzame gedragsverandering We rekenen met de bovenstaande veronderstellingen. Dat wil zeggen dat we de E-Bikers in groepen verdelen: waarschijnlijk E-Bike kopen (11 deelnemers), misschien E-Bike kopen (19) en waarschijnlijk geen E-Bike (13). Twee deelnemers aan de actie hebben anders ingevuld bij de vraag of zij een E-Bike willen gaan aanschaffen. Zij gaven bij de open antwoorden aan dat zij dit inmiddels al hebben gedaan. Van deze vierde groep rekenen we 100% van het effect mee. In tabel 3.7 zien we de duurzame vermindering van wekelijkse ritten en kilometers, door de steekproef en opgehoogd naar alle deelnemers. Tabel 3.7: Duurzame vermindering wekelijkse kilometers en ritten, door deelnemers aan de E-bike actie Totaal wekelijks voorheen Mijden door E-Bike Duurzaamheidseffect Kilometers steekproef ,2% Kilometers opgehoogd ,2% Rit steekproef ,7% Rit opgehoogd ,7% In totaal reden de 76 mensen die een E-Bike leenden voorheen 436 wekelijkse spitsritten. Daarvan verdwijnen er 145 door duurzame gedragsverandering. Doordat een deel van de deelnemers een E-Bike aanschaft, zal 34,7% van de spitsritten duurzaam 14

19 gemeden worden. Per ochtendspits gaat het om 15 duurzame mijdingen. Dit is een aanzienlijk effect, en hoger dan het aandeel spitsmijdingen dat we zagen tijdens de afsluiting van afrit 55 (28%). Dat komt doordat mensen toen meestal één van de vijf afsluitingsweken een E-Bike gebruikten. In deze doorrekening gaan we ervan uit dat ze iedere week zoveel van de E-Bike gebruik maken als tijdens de week dat ze de E- Bike mochten lenen. 3.3 Duurzaamheid gedragsverandering naar OV Eerst bespreken we in welke mate gebruik van een OV pas overtuigd zijn geraakt om het OV vaker te gebruiken. Reden gebruik OV-actie Gebruikers van de OV-pas hebben aangegeven wat de belangrijkste reden was om het OV uit te proberen. Zie tabel 3.8 voor de antwoorden. De meeste deelnemers aan deze actie geven aan dat zij willen ervaren of het OV een geschikt alternatief is voor de auto in het woon-werkverkeer (49%). Verder wil 14% weten of het OV sneller is en of het prettig reizen is (8%). In de antwoorden bij anders zien we vooral kostenbesparing en angst voor files tijdens de afsluiting terugkomen. Tabel 3.8: De belangrijkste reden om het OV uit te proberen tijdens de afsluiting Reden Uitproberen OV in het algemeen 8% Ervaren of het OV een geschikt alternatief is voor auto in woon-werkverkeer 49% Ervaren of het OV sneller is dan de auto (bijv. i.v.m. files) 14% Om te bepalen of reizen met het OV prettig is 8% Om uit te proberen of ik mijn tijd nuttig kan besteden in het OV 0% Ik overweeg al langere tijd om met het OV te reizen 6% Anders 16% Totaal 100% Trajectkaart aanschaffen Hierna werden aan de deelnemers de vraag voorgelegd welke stelling het beste bij hen past in relatie tot het vaker gebruiken van het OV, al dan niet met een trajectkaart. Zie tabel 3.9 voor de antwoorden. We zien dat 11% van plan is om een trajectkaart aan te schaffen en nog eens 37% overweegt om dit (op termijn) te doen. Een klein deel (8%) wil in ieder geval vaker van het OV gebruik gaan maken. Een volgende groep bestaat uit mensen die wel een positieve ervaring rijker zijn, maar niet van plan zijn een trajectkaart aan te schaffen. Zij kunnen als ambassadeur van het OV dienst doen. 15

20 Tabel 3.9a: Stellingen over aanschaf van een trajectkaart Stelling Ik ga zeker een OV trajectkaart aanschaffen voor mijn woon-werkreis 11% Ik ga vaker met het OV, maar ga geen OV trajectkaart aanschaffen 8% Ik overweeg om (op termijn) het OV te gebruiken voor mijn woon-werkreis 37% Ik heb een positieve ervaring gehad met het OV maar ben voorlopig niet van 20% plan er vaker gebruik van te maken Het OV is voor mij géén aantrekkelijk/interessant alternatief 14% Het OV is niks voor mij 3% Anders, namelijk 7% Totaal 100% Het wekelijks aantal werkdagen heeft invloed op de overweging een trajectkaart aan te schaffen. De stelling Ik ga zeker een OV trajectkaart aanschaffen voor mijn woonwerkreis wordt vaker gekozen door deelnemers die 4 of 5 dagen per week werken, dan door deelnemers die minder dagen per week werken. In de groep met 5 wekelijkse werkdagen geeft 16% aan dat zij dit overwegen en in de groep met 2 of 3 wekelijkse werkdagen is dat slechts 3%. Daarentegen wordt de stelling Ik ga vaker met het OV, maar ga geen OV trajectkaart aanschaffen veel vaker gekozen door deelnemers die minder dan drie dagen per week werken (18% versus 4% bij de deelnemers die 5 dagen per week werken). Zie tabel 3.9b voor de kruistabel aantal werkdagen en de stellingen. Hieruit concluderen we dat het aantal werkdagen van groot belang is voor de overweging een trajectkaart aan te schaffen. Tabel 3.9b: Stellingen over aanschaf van een trajectkaart en aantal werkdagen Stelling 2/3 4 5 werkdagen per week Ik ga zeker een OV trajectkaart aanschaffen voor de woon-werkreis 3% 11% 16% Ik ga vaker met het OV, maar ga geen OV trajectkaart aanschaffen 18% 6% 4% Ik overweeg om (op termijn) het OV te gebruiken voor mijn woonwerkreis 36% 34% 40% Ik heb een positieve ervaring gehad met het OV maar ben voorlopig 21% 20% 20% niet van plan er vaker gebruik van te maken Het OV is voor mij géén aantrekkelijk/interessant alternatief 6% 17% 14% Het OV is niks voor mij 3% 3% 2% Anders namelijk 15% 8% 4% Totaal 100% 100% 100% Vervolgens vroegen we wat de belangrijkste reden is om een trajectkaart te willen aanschaffen, aan degenen die dat van plan zijn (tabel 3.10). De meesten geven aan dat ze met het OV geen last hebben van file en parkeerproblematiek (75%). Daarnaast zegt 38% dat de kostenbesparing belangrijk voor ze is. Ook het milieu telt sterk mee in de overweging (32%). 16

Evaluatie acties afsluiting afrit 1

Evaluatie acties afsluiting afrit 1 Evaluatie acties afsluiting afrit 1 Effect- en duurzaamheidsstudie van e-bike en OV actie Datum 03-10-2014 Kenmerk SR088G MuConsult B.V. Postbus 2054 3800 CB Amersfoort Telefoon 033 465 50 54 Fax 033 461

Nadere informatie

Meten van structurele gedragsverandering onder voormalig deelnemers van OV-stimuleringsacties van Maastricht Bereikbaar

Meten van structurele gedragsverandering onder voormalig deelnemers van OV-stimuleringsacties van Maastricht Bereikbaar Meten van structurele gedragsverandering onder voormalig deelnemers van OV-stimuleringsacties van Maastricht Bereikbaar Maartje van der Aa MuConsult m.vanderaa@muconsult.nl Lisette Hoeke Maastricht Bereikbaar

Nadere informatie

Duurzame spitsmijdingen dankzij tijdelijke afsluitingen

Duurzame spitsmijdingen dankzij tijdelijke afsluitingen Duurzame spitsmijdingen dankzij tijdelijke afsluitingen Effectstudie van gedragsmaatregelen rond Maastricht Miriam Dorigo MuConsult M.Dorigo@muconsult.nl Angel Willems Maastricht Bereikbaar Angel.Willems@maastricht-bereikbaar.nl

Nadere informatie

Rapportage. Evaluatie onderzoek Het succes van de stimuleringsregeling E-bike

Rapportage. Evaluatie onderzoek Het succes van de stimuleringsregeling E-bike Rapportage Evaluatie onderzoek Het succes van de stimuleringsregeling E-bike In opdracht van: Stadsregio Arnhem Nijmegen Datum: 11 februari 2013 Projectnummer: 2012171 Auteurs: Ronald Steenhoek & Marieke

Nadere informatie

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid. Beter Benutten. Gedragsmeting 2016

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid. Beter Benutten. Gedragsmeting 2016 LANDELIJKE FACTSHEET Beter Benutten Gedragsmeting 2016 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid De tabel op de volgende pagina toont de belangrijkste uitkomsten van de Gedragsmeting 2016, een landelijk mobiliteitsonderzoek

Nadere informatie

Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2.0

Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2.0 Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2. Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Werving en achtergronden deelnemers... 6 2.1 Interpretatie van de gegevens...6 2.2 Werving...6 2.3 Doelgroep...7 2.4 Kenmerken

Nadere informatie

HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB

HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB CONCEPT HANS ONKENHOUT AMSTERDAM, OKTOBER 2011 HOE SLIM REIS JIJ? Een kwantitatief onderzoek naar

Nadere informatie

Figuur 1: onderverdeling spitsmijdingen per gebied. Figuur 2 bekendheid Ga 3.0 acties.

Figuur 1: onderverdeling spitsmijdingen per gebied. Figuur 2 bekendheid Ga 3.0 acties. Enquête Bereikbaar Haaglanden Hoe gaan mensen naar het werk? En waarom reizen ze zoals ze reizen? In de regio Haaglanden wordt door overheden en werkgevers samengewerkt om de regio zo optimaal mogelijk

Nadere informatie

Onderzoek Trappers. rapportage. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen

Onderzoek Trappers. rapportage. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen Onderzoek Trappers rapportage Opdrachtgever Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen Opdrachtnemer DTV Consultants B.V. Ruben van den Hamsvoort en Alex van Ingen POM 8267 Breda, maart 2009

Nadere informatie

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Context voor reisgedrag. Beter Benutten. Gedragsmeting 2015

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Context voor reisgedrag. Beter Benutten. Gedragsmeting 2015 LANDELIJKE FACTSHEET Beter Benutten Gedragsmeting 2015 1. Context voor reisgedrag Het effect van maatregelen in het kader van Beter Benutten is niet alleen afhankelijk van de drivers die mensen hebben

Nadere informatie

Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008

Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008 Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008 Belangrijkste uitkomsten Van de leaserijders maakt 71% nooit gebruik van het openbaar vervoer voor het werk. Bij een mogelijkheid voor een nieuwe

Nadere informatie

Resultaten enquête Uithoornlijn

Resultaten enquête Uithoornlijn Resultaten enquête Uithoornlijn Juni 2015 Resultaten enquête Uithoornlijn Inleiding De gemeente Uithoorn en de Stadsregio Amsterdam willen graag weten wat inwoners van Uithoorn belangrijk vinden aan het

Nadere informatie

Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Twente

Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Twente Factsheet Factsheet eerste Beter effecten Benutten Beter Benutten regio Maastricht regio Twente Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Twente Inleiding Voor de montoring en evaluatie van de tien

Nadere informatie

Uitkomsten t.b.v. de visie

Uitkomsten t.b.v. de visie Achtergrond Ten behoeve van de regionale bereikbaarheidsvisie IJmond is in de periode april-juni 2012 een digitale enquête gehouden onder de inwoners van de IJmond. Via regionale pers en diverse websites

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Monitoring tevredenheid en gebruik Nulmeting onder bewoners. Zomer 2014

Monitoring tevredenheid en gebruik Nulmeting onder bewoners. Zomer 2014 Monitoring tevredenheid en gebruik Nulmeting onder bewoners Zomer 2014 nulmeting Monitoring tevredenheid en gebruik van het OV onder bewoners Monitoren tevredenheid en gebruik Om na afloop van de pilot

Nadere informatie

Spitsmijden in Brabant Wegwerkzaamheden: een voorwaarde voor spitsmijden?

Spitsmijden in Brabant Wegwerkzaamheden: een voorwaarde voor spitsmijden? Spitsmijden in Brabant Wegwerkzaamheden: een voorwaarde voor spitsmijden? Yvonne van Velthoven-Aarts Samenwerkingsverband Regio Eindhoven y.vanvelthoven-aarts@sre.nl Pierre van Veggel APPM Management Consultants

Nadere informatie

Rapportage online raadpleging OV Lijnennet 2018

Rapportage online raadpleging OV Lijnennet 2018 Rapportage online raadpleging OV Lijnennet 2018 In oktober 2016 organiseerde de Stadsregio Amsterdam een publieksraadpleging over het nieuwe OV Lijnennet. Een online vragenlijst maakte onderdeel uit van

Nadere informatie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Resultaten 4 e peiling: verkeer en bereikbaarheid april 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de vierde peiling met het burgerpanel Overschie. Het

Nadere informatie

Bijlagen. Tevredenheid van potentiële werknemers

Bijlagen. Tevredenheid van potentiële werknemers Bijlagen Tevredenheid van potentiële werknemers Evaluatie Pastiel Bijlagen Tevredenheid van potentiële werknemers Pastiel Drs. Jan Dirk Gardenier MBA Erik Geerlink, MSc Lotte Piekema, MSc Februari 2014

Nadere informatie

RAPPORT EVALUATIE 2 KAARTJE HEUVELLANDLIJN 2014

RAPPORT EVALUATIE 2 KAARTJE HEUVELLANDLIJN 2014 RAPPORT EVALUATIE 2 KAARTJE HEUVELLANDLIJN 2014 Opdrachtnemer: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Gemeente Maastricht Opdrachtgever: Roy Cornelissen Projectleider Topdagen en Evenementen Programmabureau

Nadere informatie

Reizigersoverleg Brabant. 1) Klanttevredenheidsonderzoek april 2015 Aan het onderzoek hebben 440 panelleden deelgenomen.

Reizigersoverleg Brabant.  1) Klanttevredenheidsonderzoek april 2015 Aan het onderzoek hebben 440 panelleden deelgenomen. Geacht panellid, In heeft u deelgenomen aan één of meerdere onderzoeken van het digitaal reizigerspanel. 1) Klanttevredenheidsonderzoek 1 7 april en 1 mei 2) Informatievoorziening 20 juli 17 augustus 3)

Nadere informatie

Onderzoek onder medewerkers Eekte Hazewinkel Jufferbeek

Onderzoek onder medewerkers Eekte Hazewinkel Jufferbeek Onderzoek onder medewerkers Eekte Hazewinkel Jufferbeek Onderzoek naar de vervoerwijze van medewerkers die werkzaam zijn op deze bedrijventerreinen in Oldenzaal September 2017 Hazewinkel Jufferbeek 1 Samenvatting

Nadere informatie

Resultaten. LimeSurvey Eenvoudige statistieken Vragenlijst 36685 'Enquête elektrische auto' Vragenlijst 36685

Resultaten. LimeSurvey Eenvoudige statistieken Vragenlijst 36685 'Enquête elektrische auto' Vragenlijst 36685 Resultaten Vragenlijst 36685 Aantal responses in deze vragenlijst: Totaal aantal responses in deze vragenlijst: Percentage van het totaal: 929 929 1.% page 1 / 65 page 2 / 65 Samenvatting voor Rijbewijs

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 20: evaluatie panel December 2012 1. Inleiding Het Internetpanel Dienst Regelingen bestaat nu bijna vijf jaar. Dat vinden de opdrachtgever Dienst Regelingen

Nadere informatie

Elektrische fiets gebruik als gevolg van fietsstimuleringsprogramma B-Riders

Elektrische fiets gebruik als gevolg van fietsstimuleringsprogramma B-Riders Elektrische fiets gebruik als gevolg van fietsstimuleringsprogramma B-Riders Onderzoek naar verschuivingen in vervoerwijzenkeuze van deelnemers E-Bike Bonus als gevolg van B-Riders programma Auteurs Joost

Nadere informatie

Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA. 1 Motivaction International B.V.

Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA. 1 Motivaction International B.V. ANWB Kiezen voor mobiliteit - Files en bereikbaarheid - conclusies Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA 1 Motivaction International B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Draagvlakmeting Projectnummer: 10063 In opdracht van: Ingenieursbureau Amsterdam (IBA) Rogier van der Groep Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014

Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014 Resultaten peiling EnschedePanel Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014 In 2012 heeft de gemeenteraad van Enschede de Fietsvisie vastgesteld. Doel van deze visie is om meer te gaan doen voor fietsers.

Nadere informatie

Quickscan Stichting Katholiek Onderwijs Enschede

Quickscan Stichting Katholiek Onderwijs Enschede Quickscan Stichting Katholiek Onderwijs Enschede Uitkomsten nulmeting 13-2-2013 2 Uitkomsten nulmeting Stichting Katholiek Onderwijs Enschede Vandaag Doel en methode Werkgeversvragenlijst Werknemersvragenlijst

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

OORDEEL EN BELEVING OV-CHIPKAART NA UITFASERING NVB

OORDEEL EN BELEVING OV-CHIPKAART NA UITFASERING NVB OORDEEL EN BELEVING OV-CHIPKAART NA UITFASERING NVB Kwantitatief Onderzoek in de Regio Rotterdam MEIJERS RESEARCH Maart 2010 10011/01 1. Inleiding. Per 11 februari 2010 is het NVB in de regio Rotterdam

Nadere informatie

Kosteneffectiviteit en het programma Beter Benutten

Kosteneffectiviteit en het programma Beter Benutten Kosteneffectiviteit en het programma Beter Benutten Beter Benutten: kosteneffectieve maatregelen Rijk, regio en bedrijfsleven werken in het programma Beter Benutten samen om de bereikbaarheid in de drukste

Nadere informatie

Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA. 1 Motivaction International B.V.

Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA. 1 Motivaction International B.V. ANWB Kiezen voor mobiliteit -luchtvervuiling- conclusies Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA 1 Motivaction International B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland

Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland Indicatie van het potentieel van Mobility Mixx wanneer toegepast op het gehele Nederlandse bedrijfsleven Notitie Delft, november 2010 Opgesteld door: A.

Nadere informatie

Digipanel over Duurzaam Deelvervoer

Digipanel over Duurzaam Deelvervoer Digipanel over Duurzaam Deelvervoer Afdeling O&S december 2011 Inleiding Digipanel over "Duurzaam Deelvervoer" In steeds meer gemeenten in Nederland komen de laatste tijd autodeel initiatieven van de

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Emmen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5

Nadere informatie

Rapportage stelling 1 Ik wil zelf mijn tandarts kunnen kiezen. Juli 2014. Baas in eigen

Rapportage stelling 1 Ik wil zelf mijn tandarts kunnen kiezen. Juli 2014. Baas in eigen Rapportage stelling 1 Ik wil zelf mijn tandarts kunnen kiezen Juli 2014 Baas in eigen mond! 1 Inleiding Het initiatief voor het oprichten van het Consumenten Platform Mondzorg is eind 2013 genomen om de

Nadere informatie

Onderzoek gebruik fietsenstallingen rondom station Zwolle

Onderzoek gebruik fietsenstallingen rondom station Zwolle fietsen Advies en Faciliteiten AF Stadskantoor Lübeckplein Postbus 538 8000 AM Zwolle Telefoon (038) 498 2008 www.zwolle.nl Onderzoek gebruik fietsenstallingen rondom station Zwolle Opdrachtgever Opdrachtnemer

Nadere informatie

Mobiliteit & flexibiliteit Medewerkers en hun vervoerskeuze. www.alphabet.com

Mobiliteit & flexibiliteit Medewerkers en hun vervoerskeuze. www.alphabet.com Mobiliteit & flexibiliteit Medewerkers en hun vervoerskeuze www.alphabet.com Onderzoek Behoefte van zakelijke rijders aan variatie in vervoersmiddelen Flexibele mobiliteit Keuzevrijheid vooral voor jongeren

Nadere informatie

Uit auto en OV, op de fiets

Uit auto en OV, op de fiets Nationaal Fietscongres 2016 Uit auto en OV, op de fiets Michael Myles Groningen Bereikbaar Minke Pronker Provincie Gelderland 1 Nationaal Fietscongres 2016 Stellingen De E-bike heeft een suf imago en is

Nadere informatie

Resultaten fietsenquête

Resultaten fietsenquête Resultaten fietsenquête Geslacht 16% meer mannen dan vrouwen hebben deze enquête beantwoord. 1 Leeftijd Minder jonge mensen hebben de enquête ingevuld. Zij zijn dus ondervertegenwoordigd in de resultaten

Nadere informatie

ONNA ONNA CAR CHALLENGE Een kwantitatief onderzoek naar de challenges van Nederlandse vrouwen tijdens het autorijden

ONNA ONNA CAR CHALLENGE Een kwantitatief onderzoek naar de challenges van Nederlandse vrouwen tijdens het autorijden ONNA ONNA CAR CHALLENGE Een kwantitatief onderzoek naar de challenges van Nederlandse vrouwen tijdens het autorijden JORIS DE JONGH CAROLINE VAN TEEFFELEN AMSTERDAM, 1 MEI 2015 2 VOORAF 3 VOORAF ACHTERGROND

Nadere informatie

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Behorende

Nadere informatie

Rapportage KTO OV panel Noord-Holland Maart Provincie Noord- Holland

Rapportage KTO OV panel Noord-Holland Maart Provincie Noord- Holland Rapportage KTO OV panel Noord-Holland Maart 2014 Provincie Noord- Holland Donderdag 22 mei 2014 Concessie Haarlem-IJmond Donderdag 22 mei 2014 Projectnummer: 13082 Rapportage KTO OV panel Noord-Holland

Nadere informatie

Stadspanel-onderzoek naar mobiliteit en City Line

Stadspanel-onderzoek naar mobiliteit en City Line Stadspanel-onderzoek naar mobiliteit en City Line Wat is het Stadspanel? De gemeente Assen heeft een digitaal stadspanel. Iedere inwoner kan meedoen. Momenteel telt het stadspanel ruim 1 leden. Elk lid

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1 Inleiding Eis: Aantoonbaar inzicht in de meest materiele emissies uit scope 3 middels 2 ketenanalyses. Voor het in kaart brengen van scope III

Nadere informatie

Vervoer in het dagelijks leven

Vervoer in het dagelijks leven Vervoer in het dagelijks leven Doordat de afstanden tot voorzieningen vandaag de dag steeds groter worden neemt het belang van vervoer in het dagelijks leven toe. In april 2014 zijn de leden van het Groninger

Nadere informatie

Rapport REIZIGERSONDERZOEK. Gedecentraliseerde treindiensten Limburg 26 september

Rapport REIZIGERSONDERZOEK. Gedecentraliseerde treindiensten Limburg 26 september Rapport REIZIGERSONDERZOEK Gedecentraliseerde treindiensten Limburg 26 september 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2017/109 Datum

Nadere informatie

OV-knooppunt met P+R bij De Punt. Analyse van nut en noodzaak

OV-knooppunt met P+R bij De Punt. Analyse van nut en noodzaak OV-knooppunt met P+R bij De Punt Analyse van nut en noodzaak Inhoud Aanleiding & doel van het onderzoek Probleemanalyse Oplossingsrichtingen Advies Aanleiding & doel van dit onderzoek Omgevingsvisie Drenthe:

Nadere informatie

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over fietsen in Groningen Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Eilandzorg Schouwen-Duiveland Zierikzee. Hulp bij het Huishouden

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Eilandzorg Schouwen-Duiveland Zierikzee. Hulp bij het Huishouden 0 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Eilandzorg Schouwen-Duiveland Zierikzee Hulp bij het Huishouden Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Verslagjaar 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Gemiddelde

Nadere informatie

Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer. www.alphabet.com

Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer. www.alphabet.com Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer www.alphabet.com Duurzame mobiliteit. Onderzoek naar gedrag en keuzes van leaserijders op gebied van duurzaamheid. Leaserijders steeds milieubewuster.

Nadere informatie

Campagnevoorbeeld: Actieweek fietsbeloning. 1 Inleiding. 1.1 Omschrijving. 1.2 Wanneer. 1.3 Betrokken partijen. 1.4 Doel(en) Utrecht, 17 februari 2010

Campagnevoorbeeld: Actieweek fietsbeloning. 1 Inleiding. 1.1 Omschrijving. 1.2 Wanneer. 1.3 Betrokken partijen. 1.4 Doel(en) Utrecht, 17 februari 2010 Campagnevoorbeeld: Actieweek fietsbeloning Utrecht, 17 februari 2010 1 Inleiding In deze notitie is een korte beschrijving gegeven van de campagne Actieweek fietsbeloning Zaanstad / Amsterdam-Noord. Aan

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 213, Leven a.s.r. Rapportcijfer 8, Rapportcijfer a.s.r., per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 13, Leven Allianz Rapportcijfer Allianz, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Haren. Uitgave Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 13, Leven Avéro Achmea Rapportcijfer Avéro, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

Spitsvrij reizen: van tijdelijke beloning naar duurzame gedragsverandering

Spitsvrij reizen: van tijdelijke beloning naar duurzame gedragsverandering Spitsvrij reizen: van tijdelijke beloning naar duurzame gedragsverandering Jan-Pieter van Schaik AT Osborne jsc@atosborne.nl Matthijs Dicke-Ogenia Goudappel Coffeng BV mdicke-ogenia@goudappel.nl Bijdrage

Nadere informatie

Tussentijdse evaluatie. gratis openbaar vervoer 65-plussers. Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkelingen Sector Beleid en Projecten

Tussentijdse evaluatie. gratis openbaar vervoer 65-plussers. Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkelingen Sector Beleid en Projecten Tussentijdse evaluatie gratis openbaar vervoer 65-plussers Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkelingen Sector Beleid en Projecten 10 februari 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1 Inleiding...

Nadere informatie

FACTSHEET MTO Villa Attent BV, Nijverdal 7,9

FACTSHEET MTO Villa Attent BV, Nijverdal 7,9 Het onderzoek FACTSHEET MTO 2017 Villa Attent BV, Nijverdal Online, van 10 april t/m 22 mei Aantal benaderde medewerkers: 11 Aantal ingevulde vragenlijsten: 11 Respons: 100% Algemene waardering voor Villa

Nadere informatie

Buurt- en dorpsenquête Openbaar vervoer

Buurt- en dorpsenquête Openbaar vervoer Buurt- en dorpsenquête 2009 Openbaar vervoer Buurt- en dorpsenquête 2009 Openbaar vervoer In juni 2009 hebben 7.250 inwoners van 18 jaar en ouder een uitgebreide vragenlijst ontvangen in het kader van

Nadere informatie

Maatregelenpakket Mobiliteitsmanagement in het kader van Beter Benutten en het Actieprogramma Luchtkwaliteit

Maatregelenpakket Mobiliteitsmanagement in het kader van Beter Benutten en het Actieprogramma Luchtkwaliteit Maatregelenpakket Mobiliteitsmanagement in het kader van Beter Benutten en het Actieprogramma Luchtkwaliteit Onderstaand Maatregelenpakket is opgesteld binnen de aanpak mobiliteitsmanagement in de gebieden

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

MKB Den Haag gaat fietsen. Resultaten e-bike pilot

MKB Den Haag gaat fietsen. Resultaten e-bike pilot MKB Den Haag gaat fietsen Resultaten e-bike pilot Meer MKB bedrijven met een fietsvriendelijk beleid De Fietsersbond wil graag aan de slag met het MKB en fietsstimulering. Naast meer fietsen, is vergroten

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Onderwerp: Gratis openbaar vervoer Eindhovense minima.

gemeente Eindhoven Onderwerp: Gratis openbaar vervoer Eindhovense minima. gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst01057 Dossiernummer 14.36.401 2 september 2014 Raads informatiebrief Onderwerp: Gratis openbaar vervoer Eindhovense minima. Inleiding a b Actueel maatschappelijk onderwerp/probleem

Nadere informatie

Marktplaats voor Mobiliteit BONNENBOEKJE

Marktplaats voor Mobiliteit BONNENBOEKJE Marktplaats voor Mobiliteit BONNENBOEKJE Vipre BV: Collectief vervoer en Shuttles voor first & last mile Vipre biedt producten en diensten aan op het gebied van collectief vervoer. De dienst bestaat uit

Nadere informatie

OV-plangedrag Breng-reizigers

OV-plangedrag Breng-reizigers OV-plangedrag Breng-reizigers Lectoraat Human Communication Development Auteurs: Daphne Hachmang Renée van Os Els van der Pool Datum: 9-9-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Achtergrond onderzoek 4 2.1

Nadere informatie

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Ervaringen Wmo Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Inhoud 1. Achtergrond van het onderzoek... 2 2. Het regelen van ondersteuning... 4 3. Kwaliteit van de ondersteuning... 6 4. Vergelijking regio...

Nadere informatie

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08 Glazen Huis 2011 peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 08 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat Rijkswaterstaat van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat hem nulniveau 2 heeft toegekend in verband met het project FileMijden A6. Beoordeling Algemeen

Nadere informatie

Een onderzoek autoverzekeringen. Pricewise 26-11-2014. Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003

Een onderzoek autoverzekeringen. Pricewise 26-11-2014. Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003 Een onderzoek autoverzekeringen Pricewise Rapportage Auteurs: Yvette Randsdorp, Rob Doornbos Project Z5003 26-11-2014 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3 Conclusies Pagina 4 Methode

Nadere informatie

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Algemeen rapport Inhoud Samenvatting onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Evaluatie leerlingenvervoer 2013

Evaluatie leerlingenvervoer 2013 Evaluatie leerlingenvervoer -Oordeel van ouders- januari 2014 Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek Evaluatie leerlingenvervoer -Oordeel van ouders- 1 Evaluatie leerlingenvervoer -Oordeel van ouders-

Nadere informatie

Fietsen, lopen en veiligheid

Fietsen, lopen en veiligheid Uitkomsten stellingendebat Als onderdeel van de Startbijeenkomst Verkeersbeleidsplan Bunnik (datum: 10-10-2013) is een Stellingendebat gehouden. Er waren circa 18 mensen aanwezig die hebben meegedaan met

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Onderzoek Tariefwijziging NS

Onderzoek Tariefwijziging NS Onderzoek Tariefwijziging NS 25 april 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek deden 16.367 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Hiervan reizen 1077 mensen minstens 1x per week met de trein naar

Nadere informatie

Eindrapportage Tariefactie Amersfoort Connexxion Openbaar Vervoer

Eindrapportage Tariefactie Amersfoort Connexxion Openbaar Vervoer Eindrapportage Tariefactie Amersfoort Connexxion Openbaar Vervoer Mare Veltman Donderdag 3 Maart 2011 10663 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksopzet 3. Uitgebreide Resultaten Reisgedrag Naamsbekendheid

Nadere informatie

Effecten van cliëntondersteuning. Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten

Effecten van cliëntondersteuning. Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten Effecten van cliëntondersteuning Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten MEE Nederland, 4 februari 2014 1. Inleiding In deze samenvatting beschrijven

Nadere informatie

Rapport bereikbaarheid BZO

Rapport bereikbaarheid BZO Rapport bereikbaarheid BZO 1 Voorwoord Via het Ondernemers Trefpunt zijn wij in contact gekomen met VBZO. Er is ons gevraagd een onderzoek uit te voeren voor deze bedrijvenvereniging inzake de bereikbaarheid

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omnibusenquête 2015. Onderzoek en Informatie. Bekendheid Alarmnummer

Gemeente Breda. Omnibusenquête 2015. Onderzoek en Informatie. Bekendheid Alarmnummer Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Omnibusenquête 2015 Bekendheid Alarmnummer Publicatienummer: 1790 Datum: december 2015 In opdracht van: Kabinet van de Burgemeester Uitgave: Gemeente Breda BBO/Onderzoek

Nadere informatie

Burgerpeiling communicatie 2014

Burgerpeiling communicatie 2014 Burgerpeiling communicatie 2014 Datum: 22 oktober 2014 Versie 2.0 Uitgevoerd door: Auteurs: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Buitinga & drs. K. Meeusen Gemeente Midden-Delfland

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

ING Publiek-private samenwerking biedt uitkomst bij wegwerkzaamheden Marieke Grobbe, ING

ING Publiek-private samenwerking biedt uitkomst bij wegwerkzaamheden Marieke Grobbe, ING Gezamenlijke verantwoordelijkheid ING huldigt het standpunt dat de werknemer in eerste instantie zelf verantwoordelijkheid draagt om zijn woon-werkverkeer goed te regelen. Daarbij hebben de werkgever en

Nadere informatie

Wat vinden de inwoners van gemeente Westland van haar openbaar vervoer netwerk en staan zij open voor veranderingen?

Wat vinden de inwoners van gemeente Westland van haar openbaar vervoer netwerk en staan zij open voor veranderingen? Wat vinden de inwoners van gemeente Westland van haar openbaar vervoer netwerk en staan zij open voor veranderingen? Opdracht voor het vrije studiepunt Ysabel van der Meer 13117920 Meneer de Vos SLB 29

Nadere informatie

BIJLAGE 3: Kruistabellen meest/minst belangrijk

BIJLAGE 3: Kruistabellen meest/minst belangrijk BIJLAGE 3: Kruistabellen meest/minst belangrijk UW VERPLAATSINGEN 3. Van de 11 bovenstaande zaken, welke vindt u het meest belangrijk als u zich verplaatst? Alle verschillen zijn significant voor p 0,001.

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

12 mei De Veiligheidsbarometer 2011 OV gebruikers

12 mei De Veiligheidsbarometer 2011 OV gebruikers 12 mei 2011 De Veiligheidsbarometer 2011 OV gebruikers Insert picture in this frame Insert picture in this frame Onderzoeksopzet In mei 2011 hebben we een online onderzoek uitgevoerd onder regelmatige

Nadere informatie

Projectnummer: 9177 In opdracht van: Dienst IVV en Stadsdeel Oud-Zuid. Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658. 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam

Projectnummer: 9177 In opdracht van: Dienst IVV en Stadsdeel Oud-Zuid. Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658. 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam Projectnummer: 9177 In opdracht van: Dienst IVV en Stadsdeel Oud-Zuid drs. Idske de Jong dr. Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon 020 251 0421

Nadere informatie

Resultaten Bewonerspanel: : septemberpeiling 2012

Resultaten Bewonerspanel: : septemberpeiling 2012 Afdeling Bestuursinformatie, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Resultaten Bewonerspanel: : septemberpeiling 2012 Van 10 t/m 23 september 2012 heeft Bestuursinformatie

Nadere informatie

ING Minder autoverkeer en tevreden medewerkers met OV-jaarkaart

ING Minder autoverkeer en tevreden medewerkers met OV-jaarkaart Auto van de hand dankzij OV-jaarkaart Bij ons kunnen medewerkers zonder leasauto kiezen tussen gebruik van de eigen auto voor woonwerkverkeer óf het OV. De OV-jaarkaart die we hun bieden is in heel Nederland

Nadere informatie

Bewonerspanel Bereikbaarheid

Bewonerspanel Bereikbaarheid Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Bereikbaarheid Leden Bewonerspanel Utrecht vinden bereikbaarheid centrum afgenomen De respondenten

Nadere informatie

Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013

Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 Samenvatting uit het Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 Onderzoek is uitgevoerd en gerapporteerd door Panteia in opdracht van Loopbaankamer Tilburg Bronvermelding van hieronder vermeldde gegevens: Panteia,

Nadere informatie

Vaakgestelde vragen van werkgevers Fietsactie 2014 versie 1 mei 2014

Vaakgestelde vragen van werkgevers Fietsactie 2014 versie 1 mei 2014 Vaakgestelde vragen van werkgevers Fietsactie 2014 versie 1 mei 2014 De Fietsactie 2014 op hoofdlijnen: Een medewerker die vaak naar het werk fietst, vraagt zijn/haar collega-automobilist mee te doen aan

Nadere informatie

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Digitaal Cursisten - Panelonderzoek 1 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, mei 2007 In geval van overname van het datamateriaal is bronvermelding

Nadere informatie

Onderzoek naar vervoersarmoede: BEVINDINGEN STUDENTEN VAN HET MBO

Onderzoek naar vervoersarmoede: BEVINDINGEN STUDENTEN VAN HET MBO 1 Onderzoek naar vervoersarmoede: BEVINDINGEN STUDENTEN VAN HET MBO In opdracht van: Ruben de Cuyper December 2016 2 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Vervoersarmoede: hoe groot is het probleem en wie hebben

Nadere informatie

Fietsen in Groningen 2017

Fietsen in Groningen 2017 veel respon Fietsen in Groningen 2017 Kübra Ozisik April 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud... 1 1. Inleiding... 2 2. Fietsen in Groningen 2017... 3 2.1 Respons en achtergrond...

Nadere informatie