UITTREKSEL UIT BELEIDSPLAN SPORT GEDEELTE IMPULSSUBSIDIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UITTREKSEL UIT BELEIDSPLAN SPORT 2007-2013 GEDEELTE IMPULSSUBSIDIE"

Transcriptie

1 UITTREKSEL UIT BELEIDSPLAN SPORT GEDEELTE IMPULSSUBSIDIE GEMEENTE ZWEVEGEM 1

2 INHOUDSTAFEL pag. 1. VOORWOORD 3 2. MISSIE 4 3. GEGEVENSVERZAMELING Prtfli Evaluatie dr de sprtdienstmedewerkers van het Zwevegems sprtleven Evaluatie dr derden betrkken bij het Zwevegems sprtleven Algemene maatschappelijke tendensen en sprtspecifieke gegevens die het sprtleven 7 beïnvleden 3.4.a Recente sprtspecifieke ntwikkelingen in een algemeen maatschappelijke cntext 3.4.b Sprtspecifieke nderzeksresultaten 4. GEGEVENSANALYSE EN INTERPRETATIE 9 5. BELEIDSUITDAGINGEN OF STRATEGISCHE KEUZES BELEIDSDOELSTELLINGEN EN STRATEGIE LEGISLATUUR Beleidsdelstellingen inzake ndersteuning van sprtverenigingen 6.2 Beleidsdelstellingen inzake andersgerganiseerde sprtbeefening 6.2.a sprtprmtinele initiatieven van de sprtdienst (delgrepengericht, explitatiegericht) 6.2.b sprtprmtinele initiatieven ter ndersteuning van derden (schlen, clubs, vrije sprters, ) 6.3 Beleidsdelstellingen inzake tegankelijkheid en diversiteit 6.4 Beleidsdelstellingen inzake sprtinfrastructuur 6.5 Beleidsdelstellingen inzake kwaliteitsverhging jeugdsprtbegeleiding Beleidsdelstellingen inzake infrmatieverspreiding (facultatief) 6.7 Beleidsdelstellingen inzake cmmunicatie (facultatief) 6.8 Beleidsdelstellingen inzake sprtstructuren (facultatief) LITERATUURLIJST 17 BIJLAGEN Bijlage 1: Demgrafische gegevens 18 Bijlage 2. Sprtaccmmdaties in Grt-Zwevegem Bijlage 3: Pririteiten inzake verhuur gebruiksvereenkmsten Bijlage 4: Vaste gebruikers van de gemeentelijke sprtaccmmdaties Bijlage 5: Sprtbeefenaars in Grt-Zwevegemse Sprtveren. en het plaatselijk aanbd 19 Bijlage 6: Structuren binnen het gemeentelijk sprtbeleid van Zwevegem en hun pdrachten Bijlage 7: Overzicht Stakehlders Bijlage 8: Subsidiereglementen sprt Bijlage 9: inventaris alle bestaande en dr de clubs gemelde beheften sprtinfrastructuur Bijlage 10: inventaris aantal jeugdsprtbegeleiders 27 2

3 1. VOORWOORD Het sprtbeleidsplan vr de legislatuur werd pgemaakt rekening hudend met het nieuwe sprt-vr-allen decreet. Naast de decretaal verplichte gegevens werden een aantal sprtdienst specifieke zaken pgenmen. Op die manier zijn alle beleidsrelevante gegevens gebundeld in 1 dcument. Het plan zals het in deze uitgave wrdt vrgesteld, is legislatuurverschrijdend ( ) zdat de cntinuïteit van de sprtwerking gegarandeerd blijft bij het begin van de vlgende legislatuur. Het sprtbeleidsplan is vr de sprtdienst een werkdcument dat cntinue afgetetst wrdt en bijgestuurd waar ndig. Na 3 jaar zal het, cnfrm het decreet, geactualiseerd wrden. Vral de nieuwe en vernieuwende delstellingen wrden hierna beschreven. Het spreekt vr zich dat naast deze nieuwe initiatieven k de lpende zaken van de sprtdienst zullen blijven bestaan f bijgestuurd wrden waar ndig tenzij na evaluatie blijkt dat ze niet langer zinvl zijn. Het beleidsplan werd gerealiseerd met de inspraak van heel wat partners. Langs deze weg wensen wij hen en in het bijznder de Gemeentelijke sprtraad te danken vr de medewerking! 3

4 2. MISSIE De gemeentelijke sprtdienst heeft als algemene missie: instaan vr de uitvering van het gemeentelijk sprtbeleid als nderdeel van een algemeen welzijnsbeleid m zdende zveel mgelijk grt-zwevegemnaren z regelmatig mgelijk te laten sprten in z ged mgelijke, kwaliteitsvlle mstandigheden. Vertrekkend vanuit deze missie en rekening hudend met hiernavlgende feiten en bevindingen wrden in dit beleidsplan de delstellingen pgesmd die zullen nagestreefd wrden tijdens de legislatuur Het spreekt vr zich dat deze sprtieve delstellingen cntinu geëvalueerd en bijgestuurd zullen wrden i.f.v. de ndwendigheden en de maatschappelijke (incl. sprtieve) evluties. Samenvattend kunnen we zeggen dat de gemeentelijke sprtdienst met zin vr kwaliteit en tegen aanvaardbare kst zal zrgen vr : cördinatie, begeleiding en ndersteuning van het sprtleven in het algemeen en van de gerganiseerde sprt met jeugdwerking in het bijznder prmtie/animatie van de sprt in al zijn vrmen een klantvriendelijk gerganiseerd, ged nderhuden en eigentijds sprtinfrastructuuraanbd. De kerntaken van de Zwevegemse sprtdienst zijn de vlgende: Op een veilige, Reg- en milieuvriendelijke manier ter beschikking stellen en cördineren van het gebruik van nette, eigentijdse en kwaliteitsvlle sprtinfrastructuur, uitgerust cnfrm de wettelijke vrwaarden (.a. Vlarem) en eventuele milieuvergunningen. het veren van een intensieve sprtprmtie en -animatie binnen de vrwaarden van het sprt vr allen decreet met als hfddelstelling permanente sprtbeefening.a. dr samenwerking met de sprtclubs en de schlen. Via verleg, begeleiding en ndersteuning, creëren van een sprtvriendelijk leefklimaat vr sprtclubs en schlsprt in het algemeen en vr sprtclubs met jeugdwerking in het bijznder. Cördineren en begeleiden van de specifieke beheersvrmen van de sprtinfrastructuur. 3. GEGEVENSVERZAMELING 4

5 Dit hfdstuk is een uittreksel van de gegevens uit het beleidsplan die betrekking hebben p het hfdstuk impulssubsidie. Deze gegevens werden aangevuld met nieuwe bijkmende bevindingen en nderzeksgegevens. Deze gegevensanalyse kan uiteraard niet lsgekppeld wrden van de ttale gegevensanalyse van het sprtbeleidsplan. Beide dcumenten, dit uittreksel enerzijds en het sprtbeleidsplan anderzijds meten dus samen gehanteerd wrden. 3.1 Prtfli In deze rubriek wrdt een bndige samenvatting van de evlutie van de sprt in de gemeente weergegeven alsk de stand van zaken ver het lpende beleidsplan en de juridische aspecten waarmee het sprtbeleid wrdt gecnfrnteerd. 3.1b. Recente evluties die het Zwevegems sprtleven zullen beïnvleden In de gemeente Zwevegem wrden een aantal tendensen gecnstateerd. Onderstaande psmming is het resultaat van ervaringen uitgewisseld tussen sprtdienst en -raad in hun dagelijkse mgang met plaatselijke sprtbeefenaars en -clubs. Verminderde financiële tussenkmsten, ndermeer als gevlg van het drschuiven van verantwrdelijkheden dr de hgere verheid naar gemeentelijk niveau, zijn k in Zwevegem velbaar. De beschikbare middelen zullen daarm ng efficiënter beheerd meten wrden. De Bls-subsidie sprt zal de kmende jaren degressief verminderen tt ze ngeveer gehalveerd is daar er in het nieuwe sprt vr allen decreet geen rekening meer wrdt gehuden met de beschikbare sprtinfrastructuur maar enkel met het aantal inwners vr berekening van de telagen. Dit zal in belangrijke mate bepalen welke prmtinele initiatieven ng zullen kunnen gerealiseerd wrden en welke beleidspties kunnen genmen wrden. Clubs waarbij zelfwerkzaamheid gekppeld wrdt aan grte verantwrdelijkheid en financieel prfijt (te maken met explitatie infrastructuur) draaien meestal ged. Het engagement van dergelijke clubs hudt vrdelen in vr de club maar tegelijkertijd k verplichtingen t..v de gemeente. Ze hebben er dus alle belang bij hun werking degelijk uit te buwen. Anderzijds hebben enkele clubs, vral deze die gebruik maken van het zwembad en enkele vetbalclubs te kampen met financiële prblemen. Hiermee zal rekening dienen gehuden te wrden bij de beleidsplanning. Tekrt aan gekwalificeerde lesgevers, vrijwilligers en bestuurders Verschillende Zwevegemse sprtclubs kampen met een gebrek aan gekwalificeerde lesgevers, met een gebrek aan vrijwilligers en sprtbestuurders. Deze Vlaamse trend is dus k in nze gemeente duidelijk velbaar. Het tekrt aan vrijwilligers zu vlgens een Vlaamse studie te wijten zijn aan tijdsgebrek, financiële redenen en de individualisatietendens. Een maatschappelijke evlutie ligt dus aan de basis van dit prbleem. Dit, alsk de financiële cnsequenties van stijgende vrijwilligersvergedingen, kan p termijn k een bedreiging vrmen vr de typische sprtstructuur in nze gemeente, bestaande uit verschillende gemeentelijke vzw s die instaan vr het dagelijks beheer van de sprtinfrastructuur. Uit nderzek blijkt dat er in 2007 slechts bachelrs en masters L.O. clubtraining gaven in één van de Zwevegemse sprtclubs die een subsidieaanvraag indienden. Hierbij werd geen rekening gehuden met het feit dat smmigen nder hen werkzaam zijn in 2 clubs. Nieuw gegeven is dat enkele clubs de brede basiswerking afbuwen ten vrdele van de cmpetitieafdelingen vlgens deze clubs mwille van het gebrek aan trainers en aan beschikbare accmmdatie. Dit vrmt een bedreiging vr de life-time sprtbeefening van de recreatieve sprters. Nieuwe plyvalente zaal met.a. turnzaal en dj In 2008 zal in Sprtpunt Zwevegem het nieuwe plyvalente gebuw met.a. een turnzaal en dj gerealiseerd zijn. Dit zal heel wat cnsequenties met zich meebrengen p vlak van 5

6 clubbezetting, persneelsbezetting, beheer en prmtie. Ok hiermee zal rekening meten gehuden wrden bij de beleidsplanning. Deze accmmdatie zal vral de jeugdsprt huisvesten. De gemeente heeft er alle belang bij dat de jeugd niet enkel gede infrastructuur ter beschikking krijgt maar dat zij tevens ptimaal begeleid wrden dr bekwame lesgevers. 3.1c. Evaluatie Zwevegemse beleidsnta sprt (huidige beleidsnta) De administratieve last vr sprtclubs werd in de mate van het mgelijke z laag mgelijk gehuden. Hierte werden de subsidiereglementen herwerkt. De sprtdienst heeft de sprtclubs betrkken bij de sprtkampen met de bedeling de stap van kinderen naar de club te verkleinen. De jeugdsprtstimulanstelage werd ingeverd waardr jeugdsprtclubs een extra subsidie ntvingen ter waarde van 30-50% van de huurgelden en energieksten. 3.1d. Wetgevingen die het Zwevegems sprtleven mee zullen beïnvleden Bij het vastleggen van de beleidsdelstellingen zal er rekening dienen gehuden te wrden met de krachtlijnen van het Algemeen Gemeentelijk Beleidsplan, vrgeschreven dr het nieuwe Gemeentedecreet. De zware financiële gevlgen vr Zwevegem te wijten aan het nieuwe sprt vr allen decreet p lkale verheden zullen ingecalculeerd meten wrden. De sprtprmtie van de sprtdienst alsk de samenwerking met de sprtclubs zal geherriënteerd meten wrden p basis van het nieuwe sprt vr allen decreet. De meilijke financiële testand van bepaalde gemeenten te wijten aan allerlei vernieuwde wetgevingen, aan het verlies van dividenden, zal wellicht eveneens een rl spelen bij de sprtbudgettering. 3.2 Evaluatie dr de sprtdienstmedewerkers van het Zwevegems sprtleven De interne medewerkers werden gevraagd mee te werken aan een kritische evaluatie van de sprt. Het resultaat van deze evaluatie wrdt in dit hfdstuk besprken. 3.2b Zelfbevraging mtrent bestuur en beheer, directie en staf De laatste jaren heeft de sprtdienst meer te kampen met naanvaardbaar gedrag van bezekers van sprtpunt Zwevegem. Meer aandacht zu meten geschnken wrden aan tezicht in de mgeving van mkleedruimtes en de buitenmgeving sprtpunt Zwevegem. Rndhangende jngeren mgen niet zitten p de trappen. Dit strt de bezekers en leidt erte dat men ng langer blijft rndhangen. Er is tevens een prbleem gesignaleerd p zndagnamiddagen als jeugdbewegingen het zwembad afhuren. Hulpredders hebben nvldende gezag ver de jngeren die dikwijls te weinig begeleid wrden dr de leiding. Ok hier zal blijvende aandacht en waakzaamheid ndig zijn. 3.2d Zelfbevraging mtrent maatschappijgericht aanbd Inspelen p maatschappelijke en sprtieve trends is belangrijk vr het werven van nieuwe klanten. Het aanbd is vrij grt. De Vlaamse zwemweek acties zuden beter verspreid wrden ver het jaar ipv alles in 1 week. de vraag naar vervlmaking zwemmen en initiatie crawl vr kinderen wrdt niet ingelst p heden. Prbleem is beschikbaar water en mgelijke cncurrentie met clubs. 3.2e Zelfbevraging mtrent samenwerking met anderen De samenwerking met sprtclubs wrdt zveel mgelijk gestimuleerd. Bij sprtkampen bv. tracht de sprtdienst steeds de link te leggen met de plaatselijke sprtclubs ndermeer dr lesgevers van de clubs in te schakelen en alz de drempel naar de club te verlagen. Het blijkt echter niet evident m de medewerking van de clubs te verkrijgen gezien hun drukke eigen prgrammatie en gezien het feit dat de sprtkampen plaatsvinden verdag terwijl lesgevers aan het werk zijn. Een gulden middenweg met gezcht wrden tussen clubs inschakelen en clubs ntlasten. 6

7 3.3 Evaluatie dr derden betrkken bij het Zwevegems sprtleven Vraleer deze evaluatie uit te veren, werden alle mgelijke stakehlders geïnventariseerd (zie lijst stakehlders in bijlage7) Er werden pririteiten tegekend aan deze stakehlders naargelang hun invled p nze rganisatie. Aan de stakehlders met hgste pririteit werd de mening gevraagd mtrent de hedendaagse rganisatie en de tekmstvisie. Het betreft vzw Sprtbeheer Zwevegem, vzw zwembad en sprthal Zwevegem, Gemeentelijke Sprtraad, klanten zwembad (publiek zwemmen), Vermelde rganisaties werden tijdens vergaderingen betrkken bij de vrbereiding van het beleidsplan. Met enkele afgevaardigden van de sprtraad werd afznderlijk vergaderd met als enige agendapunt vrbereiding van het beleidsplan. Er werd tevens een enquête afgenmen in de RVB Sprtraad. Er werd k een tevredenheids- en beheftennderzek gedaan bij publieke zwemmers van Sprtpunt Zwevegem. De samenvatting van deze gesprekken, bevragingen vindt u in nderstaand schema. Sterke punten, geie zaken vr uitbreiding vatbaar + reden + belangrijkheid STAKEHOLDERS2: SPORTRAAD EN BEHEERSVZW S 2) De lgistieke ndersteuning van de sprtdienst en het feestlket zijn belangrijk, de materiële ndersteuning van de sprtdienst en ATD zijn belangrijk Reden: er zijn degelijke medewerkers in de sprtdienst, staan pen vr suggesties Belang: zeer belangrijk 3) de jeugdsprtstimulanstelage met behuden blijven. Reden: is belangrijk vr verleveningskans jeugdsprtclubs Belang: zeer belangrijk 4) Er is een vltte en snelle cmmunicatie met de sprtdienst via bv. , website en gemeenteinf Belang: zeer belangrijk 5) vriendelijk en hulpvaardig persneel, bereidheid tt zeken naar plssing is grt, zijn bekwaam, is een ged team 6) de bekendmaking van sprtaanbd in Zwevegem is belangrijk (zie brchure sprtmgelijkheden in Zwevegem) Reden: prmtie vr de clubwerking, life-time sprtbeefening Belang: zeer belangrijk 7) Financiële ndersteuning blijkt uit de enquête sprtraad niet priritair te zijn (slechts 3/8), wel zeer belangrijk (4/8), lagere huurprijzen zijn dan weer wel pririteit (5/8) en 2/8 keer zeer belangrijk, de gemeentelijke website en flder sprtmgelijkheden beheft 3/8 keer priritaire aandacht, en is vr 3 persnen zeer en vr 2 matig belangrijk 3.4 Algemene maatschappelijke tendensen en sprtspecifieke gegevens die het sprtleven beïnvleden INLEIDING Wil men een realistisch sprtbeleid veren, dan met de maatschappelijke realiteit, een realiteit die de sprtparticipatie mee beïnvledt, in genschuw genmen wrden. Ok de kennis van de hedendaagse en van de te verwachten ntwikkelingen binnen de sprtwereld is ndzakelijk vr het pstellen van een beleidsplan. Beiden (algemeen maatschappelijke realiteit en ntwikkelingen in de sprtwereld) zullen immers vraag en aanbd van de sprtclubs beïnvleden. Hierna vlgen een reeks bevindingen gedistilleerd uit de literatuur en uit wetenschappelijke studies. In een eerste deel wrden enkele maatschappelijke ntwikkelingen die het sprtieve leven beïnvleden, besprken. In een tweede deel wrden enkele cncrete nderzeksgegevens mtrent het sprtgedrag pgesmd. COMMERCIALISERING-ECONOMISERING Dr de mndialisering is de ecnmische factr van de sprt enrm in belang gestegen. 7

8 Sprt is belangrijk vr de tewerkstelling en krijgt een reeks ecnmische vrdelen zals subsidiëring en spnsring, sprtcnsumptie, sprtindustrie, buw infrastructuur, rganisatieksten, Prdukten wrden aangeprezen als zijnde sprtief mdat sprtief zijn nu eenmaal in is. Sprt wrdt aangebden dr allerlei instanties zals clubs, private ndernemingen, sprtdiensten, bedrijven, schlen, Niet enkel de cncurrentie met het cultureel, teristisch en ander vrijetijdsaanbd is grt maar tevens de cncurrentie binnen de sprtwereld, tussen verschillende aanbieders van sprt en tussen verschillende disciplines binnen eenzelfde sprttak is niet te versmaden. Cmmerciële sprtrganisaties werken, ng meer dan sprtclubs, zeer klantgericht. Sprtclubs en sprtdiensten zijn als nn-prfit instellingen gendzaakt deze cmmerciële instellingen te vlgen. Managementtechnieken wrden k hier tegepast en er wrdt meer werk gemaakt van kwaliteitsverbetering en veiligheid. VLAAMSE ONDERZOEKSRESULTATEN Helaas hebben we geen nderzek kunnen achterhalen waarin men het effect van kwaliteitsvllere jeugdsprtbegeleiders f jeugdsprtcördinatren naging. Het lijkt aannemelijk dat het effect p de gezndheid en de perceptie van de sprt psitief is maar dat is ng niet bevestigd naar ns weten in nderzek. Het lijkt ns evenzeer aannemelijk dat niet-gekwalificeerde trainers met jarenlange sprtspecifieke ervaring even geie trainers kunnen zijn als gekwalificeerde. Vral het gezndheidsaspect, de sprttechnische kwaliteit en de pedaggische mgang samen met het sciale aspect verdienen alle aandacht via een ptimale, kwaliteitsvlle begeleiding. F. AANBIEDERS VAN SPORT Sprt wrdt aangebden dr allerlei instanties zals clubs, private ndernemingen, sprtdiensten, bedrijven, schlen, ziekenfndsen, Niet enkel de cncurrentie met het cultureel en teristisch aanbd is grt maar tevens de cncurrentie tussen verschillende aanbieders van sprt en tussen verschillende disciplines binnen eenzelfde sprttak is immens. Niettegenstaande de grtere vraag naar sprtmgelijkheden vr kinderen blijken clubs minder interesse te tnen vr jeugdwerking. Smmige clubs zien af van een brede jeugdwerking f beperken zich tt het selecteren van talentvlle jngeren. Minder talentvlle jngeren vallen hierdr dikwijls uit de bt. 4. GEGEVENSANALYSE EN INTERPRETATIE In dit hfdstuk wrden per beleidsdmein de geïnventariseerde gegevens geanalyseerd en geïnterpreteerd. Hiervr werd gebruik gemaakt van de SWOT-tabel. 8

9 Vlgende beleidsdmeinen werden verwerkt: sprtprmtie, subsidiering, infrastructuur, vrming, infverspreiding, allerlei S T E R K T E S Sprtprmtie 1) klantvriendelijkheid en gerichtheid 2) delgrepengericht aanbd Subsidiering 1) sterke ndersteuning jeugdsprtclubs 2) aandacht gekwalificeerde begeleiders Infrastructuur Vrming Infverspreiding 1) verzrgde infbrchures 2) De sprtdienst structureert de klantendiensten stelselmatig. Allerlei 1) administratieve last clubs verlagen 2) degelijke lgistieke en deskundige begeleiding dr de sprtdienst K A N S E N Sprtprmtie 1) samenwerking met clubs Subsidiering Infrastructuur Vrming I.f.v. het nieuwe decreet zal de kwaliteit van de jeugdsprtbegeleiders meten stijgen maw vrming zal belangrijk zijn. Infverspreiding 1) vernieuwing website Allerlei Z W A K T E S Sprtprmtie Subsidiering Infrastructuur Vrming Infverspreiding Allerlei 1) Te weinig vrijwilligers beschikbaar 2) Te weinig gekwalificeerde lesgevers B E D R E I G I N G E N Sprtprmtie 1) dalende vraag cmpetitiesprt, stijgende vraag recreatiesprt, clubs evlueren niet allemaal mee met de vraag Subsidiering 1) financiele prblemen sprtdienst (De Bls-subsidie zal vr Zwevegem sterk verminderen. Het subsidiebudget vr de afdeling prmtie zal aanzienlijk dalen.) 2) financiele prblemen clubs Infrastructuur Vrming 1) tekrt aan gekwalificeerde lesgevers Infverspreiding Allerlei 1) tekrt aan vrijwilligers 5. BELEIDSUITDAGINGEN OF STRATEGISCHE KEUZES Om de beleidsuitdagingen te frmuleren werd gebruik gemaakt van de swt-analyse. Hierbij wrden de in het vrig hfdstuk gefrmuleerde interne zwaktes en sterktes gecmbineerd met de externe kansen en bedreigingen. 9

10 5.1 Swt-analyse K A N S E N 1) geie samenwerking met clubs 1) I.f.v. het nieuwe decreet zal de kwaliteit van de jeugdsprtbegeleiders meten stijgen maw vrming zal belangrijk zijn. 2) vernieuwing website B E D R E I G I N G E N 1) dalende vraag cmpetitiesprt, stijgende vraag recreatiesprt, clubs evlueren niet allemaal mee met de vraag 3) financiele prblemen sprtdienst (De Bls-subsidie zal vr Zwevegem sterk verminderen. Het subsidiebudget vr de afdeling prmtie zal aanzienlijk dalen.) 4) financiele prblemen clubs 1) tekrt aan gekwalificeerde lesgevers 2) tekrt aan vrijwilligers S T E R K T E S 1) klantvriendelijkheid en gerichtheid 2) sterke ndersteuning jeugdsprtclubs 3) aandacht gekwalificeerde begeleiders 4) administratieve last clubs verlagen 5) degelijke lgistieke en deskundige begeleiding dr de sprtdienst. Z W A K T E S 1) Te weinig vrijwilligers beschikbaar 2) Te weinig gekwalificeerde lesgevers I N V E S T E E R 2) I.f.v. de klantvriendelijkheid is het belangrijk dat de website z gebruiksvriendelijk mgelijk is. i.f.v. klantvriendelijkheid met de telefncentrale beter werken zdat de sprtdienst z veel mgelijk bereikbaar blijft. 3) Samenwerking met sprtclubs is belangrijk mwille van de blijvende aandacht vr demcratisering van de sprtbeefening. Een recreatief aanbd naast het cmpetitief blijft aangewezen. 5) Wil de sprtdienst aanspraak maken p de impulssubsidie dan zal het belang van een kwaliteitsvlle jeugdsprtbegeleiding verder nderstreept meten wrden in de subsidiering. Ok vrming zal blijvende aandacht meten krijgen. B E S L I S V E R D E D I G 2) De clubs dienen gemtiveerd te wrden m het recreatieve aanbd te behuden naast het cmpetitieve aanbd. De brede basis met blijvend kansen gebden wrden in zveel mgelijk sprtdisciplines. Dit zal k ndig zijn m de cncurrentie binnen de sprtwereld te drstaan. 3) De gemeente zal welverwgen meten beslissen f ze al dan niet ng een erkenning aanvraagt bij het Bls gezien de sterke daling van de subsidie vr Zwevegem en de ermee gepaard gaande vrwaarden. 4) Om de financiële prblemen van de clubs p te vangen zal het ndzakelijk zijn m leden te werven. Daarvr zullen de clubs meten meeëvlueren met de beheften van de klanten (fitnessrages, recreatief aanbd, werking vr jng en ud) en kwalitatief hgstaande diensten meten leveren. 8) De aandacht vr gekwalificeerde lesgevers en vr vrijwilligers mag ng pgedreven wrden gezien het tekrt aan lesgevers/vrijwilligers. De drempel mag niet te hg liggen maar infverspreiding naar en waardering van lesgevers/vrijwilligers kan een belangrijke stimulans zijn. B E H E E R S D E S C H A D E 2) De gedaalde subsidies vr de sprtdienst kunnen een bedreiging zijn vr de clubs in die zin dat de tarifering niet te hg mag plpen want k clubs hebben financiële prblemen. 10

11 5.2 Beleidsuitdagingen Uit de gegevensanalyse en interpretatie weerhuden we vlgende beleidsuitdagingen die betrekking hebben p kwalitatieve jeugdsprtbegeleiding.de uitdagingen zijn niet gerangschikt i.f.v. belangrijkheid. 2) I.f.v. de klantvriendelijkheid is het belangrijk dat de website z gebruiksvriendelijk mgelijk is. i.f.v. klantvriendelijkheid met de telefncentrale beter werken zdat de sprtdienst z veel mgelijk bereikbaar blijft. 3) Samenwerking met sprtclubs is belangrijk mwille van de blijvende aandacht vr demcratisering van de sprtbeefening en ptimalisering van het kwalitatief aanbd. Een recreatief aanbd naast het cmpetitief blijft aangewezen. 5) Wil de sprtdienst aanspraak maken p de impulssubsidie dan zal het belang van een kwaliteitsvlle jeugdsprtbegeleiding verder nderstreept meten wrden in de subsidiëring. Ok vrming zal blijvende aandacht meten krijgen. 7) Bij de mvrming van de beheersstructuren nav de nieuwe gemeentewetgeving en het herwerken van de reglementen nav het nieuwe sprtdecreet zal de ndige aandacht geschnken wrden aan administratieve vereenvudiging, zwel vr de sprtdienst als vr de clubs. 9) De geie lgistieke en deskundige begeleiding dr de sprtdienst kan drgetrkken wrden naar de vrije sprters. Infverstrekking en kanalisering van deze delgrepen met de ndige aandacht krijgen. 11) De clubs dienen gemtiveerd te wrden m het recreatieve aanbd te behuden naast het cmpetitieve aanbd. De brede basis met blijvend kansen gebden wrden in zveel mgelijk sprtdisciplines. Dit zal k ndig zijn m de cncurrentie binnen de sprtwereld te drstaan. 12) De gemeente zal welverwgen meten beslissen f ze al dan niet ng een erkenning aanvraagt bij het Bls gezien de sterke daling van de subsidie vr Zwevegem en de ermee gepaard gaande vrwaarden. 13) Financiële prblemen van smmige clubs zuden deels kunnen pgevangen wrden dr ledenwerving. Daarvr zullen deze clubs meten meeëvlueren met de beheften van de klanten (fitnessrages, recreatief aanbd, werking vr jng en ud) en kwalitatief hgstaande diensten meten leveren. 17) De aandacht vr gekwalificeerde lesgevers en vr vrijwilligers mag ng pgedreven wrden gezien het tekrt aan lesgevers/vrijwilligers. De drempel mag niet te hg liggen maar infverspreiding naar en waardering van lesgevers/vrijwilligers kan een belangrijke stimulans zijn. 19) Gezien het belang van geie klantenservice en het dalend budget vr sprtprmtie, zal de gemeente een herschikking meten verwegen van budgetten f de beschikbare budgetten meten verhgen. 23) De gedaalde subsidies vr de sprtdienst kunnen een bedreiging zijn vr de clubs in die zin dat de tarifering niet te hg mag plpen want k clubs hebben financiële prblemen. water, 11

12 6. BELEIDSDOELSTELLINGEN EN STRATEGIE LEGISLATUUR Delstellingen werden, rekening hudend met het nieuwe decreet enerzijds en met de verschillende dmeinen van de sprtrealiteit waarmee het lkale sprtbeleid wrdt gecnfrnteerd anderzijds, pgedeeld in verschillende subgrepen. De eerste 4 subgrepen hebben betrekking p de basissubsidie, de 5 grep betreft de impulssubsidie, de 6 tt 8 grep betreffen facultatieve thema s die nuttig zijn vr nze sprtwerking met name infrmatieverspreiding, cmmunicatie en sprtstructuren. De strategische delstellingen (lange-termijn-delstellingen) zijn steeds in een wit kader geplaatst, de peratinele delen (krte-termijn-delstellingen) in een grijs. Bij elke peratinele delstelling wrden 1 f meerdere acties besprken p basis waarvan de sprtdienst zal trachten deze delen te verwezenlijken. In de mate van het mgelijke wrden de middelen pgesmd die dienen ingezet te wrden m de delstellingen te bereiken: beschikt de dienst ver de juiste en vldende aantal persneelsleden, zijn er vldende financiële middelen f meten bepaalde delen geschrapt wrden wegens financieel nhaalbaar? Een belangrijke beslissing die dient genmen te wrden is f de gemeente al dan niet een erkenning en subsidiëring zal aanvragen bij de Vlaamse Gemeenschap. Hierna wrden enkel de delstellingen van hfdstuk 5, impulssubsidie, pgesmd. 12

13 In nderstaande tabel wrdt een verzicht gegeven van de budgetten die per hfdstuk vlgens het nieuwe sprt-vr-allen-decreet meten gespendeerd wrden. Vr de in de tabel ntbrekende hfdstukken met vlgens het decreet geen geld vrzien wrden. Uiteraard zal de gemeente k gelden vrzien vr zaken die vr de gemeente wel priritaire aandacht verdienen dch niet vlgens het decreet. GERAAMDE BUDGETTEN TE VOORZIEN VOLGENS NIEUW DECREET HOOFDSTUK 1 (50% BASISSUBSIDIE) TOT. Uitgaven * Ontvangsten * Sald HOOFDSTUK 2 (20% BASISSUBSIDIE) TOT. Uitgaven * 7142,4 7142,4 7142,4 7142,4 7142,4 7142, ,4 Ontvangsten * 7142,4 7142,4 7142,4 7142,4 7142,4 7142, ,4 Sald HOOFDSTUK 3 (10% BASISSUBSIDIE) TOT. Uitgaven * 3571, , , , , , ,20 Ontvangsten * 3571, , , , , , ,20 Sald HOOFDSTUK 5 (IMPULSSUBSIDIE) TOT. Uitgaven * Ontvangsten * Sald KEUZE HOOFDSTUK 1,2 OF 3 (20% BASISSUBSIDIE) TOT. Uitgaven * 64695, , ,4 7142,4 7142,4 7142, ,4 Ontvangsten * 64695, , ,4 7142,4 7142,4 7142, ,4 Sald Uitgaven , basis vergang Ontvangsten , ,51 (via3 2006) 10066,51 (via3 2007) TOTALE SUBSIDIE TOT basis basis basis basis basis vergang vergang impuls Impuls impuls Impuls impuls basis vergang ,5 Via basis vergang impuls basis vergang Impuls basis impuls basis impuls basis impuls Sald OPLEG GEMEENTE Uitgaven , ,5 6.5 Beleidsdelstellingen inzake kwaliteitsverhging jeugdsprtbegeleiding 13

14 LANGE TERMIJNDOELSTELLING 13 De gemeente zal alle aanbieders van jeugdsprt mtiveren m de kwaliteit van de begeleiding te ptimaliseren en z prfessineel mgelijk uit te buwen. Krte termijndelstelling 35 De jeugdsprtbegeleiding zal p een hger peil gebracht wrden dr allerlei ndersteuningsmaatregelen. Actie 35.1: infrmering pleidingen alg. Cncrete DS: De bestaande pleidingen vr jeugdsprtbegeleiding VTS en eventuele andere die de sprtdienst bereiken, zullen kenbaar gemaakt wrden aan de clubs via de gemeentelijke website, gemeentelijke infbrchure en via de sprtraad. Indicatr: minstens 3 vrmen van bekendmaking dienen nagestreefd. Timing: Vanaf 2007 Middelen: Infrmering via website, gemeenteinf, vergaderingen Eigen middelen Verantwrdelijke: sprtfunctinaris-prmtie Actie 35.2: tussenkmst pleidingen alg. Cncrete DS: Er zal een financiële tussenkmst mgelijk zijn in de rganisatieksten en deelnamegelden vr bijschlingen jeugdsprtbegeleiding gerganiseerd dr de sprtdienst f dr sprtverenigingen vr een max. bedrag van 0.8 eur per inwner. Vr bijschlingen f pleidingen vr jeugdsprtbegeleiders in rganisatie van federaties, bls f isb, kan eventueel een tussenkmst vrzien wrden via de sprtraad. Indicatren Organisatieksten p basis van nkstennta s, uitg. catering Deelnameksten p basis van nkstennta Timing: Begin 2008: subsidiereglement pmaken Vanaf 2009: tepassing subsidiereglement Middelen: subsidiereglement vr clubs en eigen initiatief sprtdienst de middelen zullen vrzien wrden p budget vd gemeente en de sprtraad +impulssubsidie Bls Psitief advies ndzakelijk sprtraad, werkgrep sprtraad met inspraak, gedkeuring CBS/GR g e m e e n t e SR Actie TOT. GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Sald EIGEN INITIATIEF PROJECTSUBS Verantwrdelijke: sprtfunctinaris-prmtie en sprtraad Actie 35.3: rganisatie pleidingen alg. 14

15 Cncrete DS: De sprtdienst zal de nd aan pleidingen en bijschlingen vr jeugdsprtbegeleiders navragen bij de sprtverenigingen en indien blijkt dat er minstens 10 kandidaat-deelnemers zijn, ptreden als plaatselijk rganisatr. Indicatren Aantal kandidaat-deelnemers jeugdsprtbegeleiders: minstens 10 Timing: Middelen: vr bijschlingen:vrafname tt de max. Bls-telage impulssubsidie Vr pleidingen: eigen middelen Enquête gevegd bij subsidieaanvragen sprtclubs g e m e e n t e Actie TOT. GEWONE DIENST Uitgaven Vraf name impuls Subs. Zie 35.1 Ontvangsten Sald Verantwrdelijke: sprtfunctinaris-prmtie Actie 35.4: betelaging gediplmeerde jeugdsprtbegeleiders en -crdinatrs alg. Cncrete DS: In het subsidiereglement zullen extra punten gegeven wrden aan clubs die gediplmeerde jeugdsprtcrdinatrs en -begeleiders in dienst hebben. Naarmate het diplma zwaarder drweegt, zullen meer punten tegekend wrden aan betrkken sprtverenigingen. Op die manier zal gestreefd wrden naar een stijgend aantal gekwalificeerde JSC/JSB in vgl met Indicatren: Aantal JSB/JSC met diplma met stijgen tv 2008 Hger diplma, meer punten: uit te werken in subsidieregl. Timing: 2009 Middelen: subsidiereglement impulssubsidie: resterend bedrag na aftrek rganisatie- en deelnameksten Zie verzicht aantal gediplmeerde trainers in bijlage 10. G e m e e n t e Actie TOT. GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Resterend bedrag Na vrafname impuls Subs. Zie 35.1 Sald Verantwrdelijke: sprtfunctinaris-prmtie Actie 35.4 bis: aantal gediplmeerde trainers alg. 15

16 Cncrete DS: Er zal nderzcht wrden heveel clubs er beschikken ver gekwalificeerde jeugdsprtcrdinatren en ver gekwalificeerde en niet-gekwalifceerde jeugdsprtbegeleiders. Er zal k nagegaan wrden welke de aard van de kwalificaties zijn. Indicatren: Aantal clubs met JSC en JSB Aantal gekwalifceerde JSC Aantal gekwalificeerde JSB Aantal niet-gekwalifceerde JSB Aard van de diplma s van de JSC en JSB Timing: Middelen: enquête gevegd bij de subsidieaanvragen Eigen initiatieven, eigen financiële middelen en persneel Verantwrdelijke: sprtfunctinaris-prmtie Actie 35.5: vrkeur tewijzing infrastructuur p kind- en jngerenvriendelijke mmenten zw,sh,jz Cncrete DS: De uren nmiddellijk na schltijd zullen priritair bestemd wrden vr jeugdsprt en in 2 instantie vr de senirensprt. Indicatr: Aantal uren nmiddellijk na schltijd Timing: 2010 Middelen: herschikking uren sprtclubs eigen initiatieven Verantwrdelijke: sprtbeheerder-diensthfd, sprtprmtr Actie 35.6: verderzetten jeugdsprtstimulans alg Cncrete DS: De jeugdsprtstimulanstelage (telage vr jeugdsprtclubs ter waarde van thans max % van de betaalde huurgelden/energieksten) zal behuden blijven en veralgemeend p 50% gebracht wrden. Ze zal jaarlijks aangepast wrden aan de werkelijke ksten. (+??? Eur vanaf 2009) Timing: 2008 Middelen: Zie Aktie 1.1 vr budgettering Eigen initiatieven Verantwrdelijke: sprtbeheerder-diensthfd Actie 35.7: etisch en medisch verantwrde sprtbeefening alg 16

17 Cncrete DS: De sprtdienst zal de sprtverenigingen wijzen p het belang van ethisch en medisch verantwrde sprtbeefening via infverspreiding Timing: Middelen: Campagnes hgere verheid steunen, Infrmering via gemeenteinf, via vergaderingen Verantwrdelijke: sprtbeheerder-diensthfd Literatuurlijst 17

18 - Van missie tt strategie, een handleiding vr beleidsntwikkeling in het sciaal-cultureel werk (Jules Albrechts, Cr Geurs, Anita Caals, Amand Dewaele) - Sprtbeleid in Vlaanderen, Vlume I, trends, visies, cases en cijfers (departement cultuur, jeugd, sprt en medi, Bls) - Sprtbeleid in Vlaanderen, Vlume II, studies (departement cultuur, jeugd, sprt en medi, Bls) - Handbek sprtraden (Bls, ISB) - Handbek sprtbeleidsplanning (Marc Theebm, Franciska Dekens, Els Dm, Jikkemien Vertnghen) - He tevreden is uw klant? Het meten van klanttevredenheid (Olaf Van Den Berg en Ernie Van Dren) - Kwaliteit van klantrelaties verbeteren van klantgerichte prcessen in een CRM-mgeving (Dn Scheers en The Ltgerink) - Vijftig manieren m een klant kwijt te raken klantgericht denken en den (Frans Krips) - CRM in de praktijk. Het succesvl inveren van een klantgerichte bedrijfsstrategie (Sjrs van Leeuwen) Bijlage 1: Demgrafische gegevens C. INDELING VAN DE JEUGD IN LEEFTIJDSCATEGORIEËN 18

19 29 % van de Zwevegemse bevlking is jnger dan 25. Het aantal jngeren is stelselmatig gedaald sinds 1990 (-841). Eind 2000 maakten de jarigen 29 % uit van de grep 25 jarigen. In 2006 is dit percentage gestegen tt 31%. 25% van de -25 jarigen behrden ann 2000 tt de leeftijdsgrep 6-11, 22% situeren zich in bij -6 jarigen. In 2006 zijn dit respectievelijk 23% en 22%. Sinds 1990 zijn het aantal jarigen prcentueel blijven stijgen. Tabel 4 : Aantal en % jeugdigen per leeftijdscategrie per 31/12/ /12/ /12/ /12/1990 Jaartal Leeftijdscategrie Aantal Prcent jaar % 23% 31% 24% Ttaal % jaar % 25 % 29 % 24 % Ttaal % jaar % 22.9% 28.9% 25.2% Ttaal % jaar % 23.2% 27.9% 26.9% % Bijlage 4: Vaste gebruikers van de gemeentelijke sprtaccmmdaties A. Zwembad Sprtpunt Zwevegem 19

20 Clubs: Actina vzw (Duikclub), KZK Waterpl (Waterpl), Mantis (Onderwaterhckey), vzw Nem (Mdelbtclub), N Limit Team (Triatln), Zwemclub 50+ (Senirenzwemmen), SKF Flaming s (Synchrzwemmen), Ursus Zwemclub Zwevegem (Zwemclub), Watermve (Zwemlessen), Zwevegemse Duikvereniging (Duiken), Kninklijke Sbeka Kanclub Zwevegem (Kanclub), Gekk (Kan Gent), Paddel (kajak Ieper), KDK (duikers Krtrijk). Schlen:Vrije Centrumschl Zwevegem, De Kim Op, Vrije basisschl Men, Gemeenteschl Sint-Denijs, Gesubsidieerde Vrije Basisschl, Gemeenteschl Kuter, Gemeentelijke Basisschl Knkke, Vrije Basisschl Kappaert, Vrije Basisschl Kreupel, BS De Drie Hfsteden, SBS Stasegem, Stedelijke Basisschl en Centrum Harelbeke, VBS Rllegem, SNIGZ Vestiging West, SNIGZ Vestiging Ost, H. Hartinstituut Harelbeke, De Pleinschlen, Sint-Theresia Krtrijk, St- Vincentius Anzegem, BUSO De Hge Kuter, Den Achtkanter Krtrijk, De Blster Krtrijk, St Maartensziekenhuis Krtrijk, VZW Feniks Avelgem, De Windrs Zwevegem, GS Te Winckele, St. Augustinusschl, Kleuterschl Engelhek Ingigem, Libre Celles, Kleuterschl Rugge, St. Jzef Krtrijk, VBS Kaster, t Frt, Ecle Cmm. Pttes, De Blesem, RVT St.Amands Zwevegem, MS III Hfsteden, CDO Krtrijk, De Regenbg, VBS Bellegem, VBS Otegem, GS Heestert. Sprtzaal Judzaal B. Gemeentelijk Bekaert Sprtcentrum Zwevegem Clubs: Badmintn DZ99 (Badmintn), KBBC Zwevegem (Basket), SOBE AC/AZW (Atletiek), Bekaert Seniren (Omnisprt), Vriendenkring(Minivetbal), DAVOZ (Vlleybal), MVC Zwevegem (Minivetbal) Schlen :VTI krtrijk, SNIGZ Vestiging west, De Pleinschlen Krtrijk, Sint - Theresia Krtrijk Clubs : GTC Aerbic (Aerbic), Karate WAKU-KAN (Karate), Judclub Zwevegem (Jud), SKF (drgtraining), JC Zwevegem (Zelfverdediging) Schlen: VTI Krtrijk, SNIGZ Atletiekpiste Fitness zaal Clubs : N Limit Team (Triatln), Atletiek Zwevegem (Atletiek), Schlen : Sint-Niklaasinstituut Gemeente Zwevegem, VTI Krtrijk, Sint-Theresia Krtrijk, gelegenheidsgebruikers Clubs : vaste gebruikers, gelegenheidsgebruikers Schlen : gelegenheidsgebruikers Vetbalvelden 20

SUBSIDIEREGLEMENT STIMULEREN TOT PROFESSIONALISERING VAN DE GOOIKSE SPORTVERENIGINGEN

SUBSIDIEREGLEMENT STIMULEREN TOT PROFESSIONALISERING VAN DE GOOIKSE SPORTVERENIGINGEN I. ALGEMENE VOORWAARDEN GEMEENTEBESTUUR GOOIK SUBSIDIEREGLEMENT IFV STIMULEREN TOT PROFESSIONALISERING VAN DE GOOIKSE SPORTVERENIGINGEN Artikel 1 Algemene bepalingen Dit reglement geeft uitvering aan Besluit

Nadere informatie

Subsidiereglement Steenokkerzeel 2016

Subsidiereglement Steenokkerzeel 2016 Subsidiereglement Steenkkerzeel 2016 Hfdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 Binnen de perken van de kredieten, daarte gedgekeurd p de gemeentebegrting en rekening hudende met de gebden mgelijkheden m

Nadere informatie

Ronde Tafel Vlaamse sportfederaties 2020. Verslagen thematafels

Ronde Tafel Vlaamse sportfederaties 2020. Verslagen thematafels Rnde Tafel Vlaamse sprtfederaties 2020 p 3 december 2013 Verslagen thematafels Thema 1: Wat is de psitie van de Vlaamse sprtfederaties in het Vlaamse sprtlandschap ann 2020? Mderatr: Bart Vanreusel Verslaggever:

Nadere informatie

De Grote Sportclubenquête

De Grote Sportclubenquête Bijlage 1 bij Schriftelijke vraag 96 Grte Sprtclubenquête De Grte Sprtclubenquête ALGEMENE CLUBGEGEVENS Naam van uw sprtclub: (via de Sprtdatabank ingevuld) Aangeslten bij : (Naam sprtfederatie via de

Nadere informatie

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen VGSO Nieuwsbrief extra editie ver kmende gemeenteraadsverkiezingen Hierbij ntvangt u een extra nieuwsbrief van de VGSO. Deze nieuwsbrief staat vrijwel geheel in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscmmunicatie Mdule MarketingManagement Cde A2 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte ttale studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid tt JA aanvragen

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Aan het college van burgemeester en schepenen. Advies: Integraal beleidsplan en financieel meerjarenplan BBC. Geachte leden van het schepencollege

Aan het college van burgemeester en schepenen. Advies: Integraal beleidsplan en financieel meerjarenplan BBC. Geachte leden van het schepencollege Aan het cllege van burgemeester en schepenen uw kenmerk ns kenmerk cntactpersn datum Sp/SR/2013-08 Patrick Bsten 24.09.2013 Dienst telefn e-mail sprtraad 050 21 22 32 Pat.bsten@telenet.be Advies: Integraal

Nadere informatie

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie.

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie. Reglement betreffende een Prvinciale herkenbaarheid bij elke vrm van prvinciale subsidie. DE PROVINCIERAAD VAN WEST - VLAANDEREN, Overwegende dat het belang van de prvinciale herkenbaarheid, naar aanleiding

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Infotoelagen voor sensibiliserende en educatieve activiteiten

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Infotoelagen voor sensibiliserende en educatieve activiteiten INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Inftelagen vr sensibiliserende en educatieve activiteiten Stad Aalst wenst niet enkel prjecten in andere landen te steunen, maar wil k de Aalstenaars warm

Nadere informatie

KINDEREN EN JONGEREN.

KINDEREN EN JONGEREN. SubsidiereglementJEUGDWERK VOOR MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE KINDEREN EN JONGEREN. Art. 1 : Delstelling Dit reglement begt de financiële ndersteuning van rganisaties die jeugdwerk aanbieden aan maatschappelijk

Nadere informatie

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER 1 JUNI 2015 HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER SEYS VEERLE PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN Hug Verriesstraat 22 8800 ROESELARE Vrwrd Sinds 1971 ndersteunt de prvincie

Nadere informatie

Situatie: Aanzet casebeschrijving Molenwaard. Inleiding

Situatie: Aanzet casebeschrijving Molenwaard. Inleiding Aanzet casebeschrijving Mlenwaard Situatie: Inleiding In het nrden van de Alblasserwaard, nder de rk van de gemeente Rtterdam, ligt de gemeente Mlenwaard. Een gemeente die zich kenmerkt dr uitgestrekte

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

REGLEMENTERING Jeugdfonds zwemsport 2016

REGLEMENTERING Jeugdfonds zwemsport 2016 REGLEMENTERING Jeugdfnds zwemsprt 2016 1.Inleiding In samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap en BLOSO werd in 2012 dr de Vlaamse Zwemfederatie het Jeugdfnds Zwemsprt pgericht. Dit jeugdsprtprject zal

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

IKZ DEEL II : De informatieronde

IKZ DEEL II : De informatieronde Vanuit het standpunt van de zn is de schaduw nzichtbaar (Gethe) IKZ DEEL II : De infrmatiernde Het is méér dan een cliché f butade: m aan een breed kwaliteitsbeleid te werken, heb je écht steun, inbreng

Nadere informatie

REGLEMENT. Artikel 1. - Doelstellingen. de onderwijskwaliteit en het leerrendement verhogen

REGLEMENT. Artikel 1. - Doelstellingen. de onderwijskwaliteit en het leerrendement verhogen REGLEMENT Subsidiereglement vr de aankp van uitrustingsgederen vr het TSO-BSO en het Stelsel Leren en Werken en vr het STEM-nderwijs in het KSO-ASO vr het schljaar 2017-2018 Investeren in uitrusting draagt

Nadere informatie

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag Beweeg Mee! De gecmbineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de cllectieve verzekering vr de minima van de gemeente Den Haag Mensen niet alleen aan het bewegen brengen, maar k aan het bewegen huden. Dat

Nadere informatie

Leidraad voor het aantonen van de modules als landelijk georganiseerde jeugdvereniging

Leidraad voor het aantonen van de modules als landelijk georganiseerde jeugdvereniging Departement Cultuur, Jeugd, Sprt en Media Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 Brussel subsidiedssierjeugd@cjsm.vlaanderen.be Leidraad vr het aantnen van de mdules als landelijk gerganiseerde jeugdvereniging

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 april 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/1 Prvinciaal Biblitheekcentrum. Aanpassing van het

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

van de Hoge Raad voor Vrijwilligers

van de Hoge Raad voor Vrijwilligers Memrandum van de Hge Raad vr Vrijwilligers Nvember 2014 Memrandum van de Hge Raad vr Vrijwilligers Vrijwilligerswerk: brandend actueel In een veranderende maatschappij die een ecnmische crisis drmaakt,

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

zitting van 18 juni 2009. verontschuldigd : S. Van Heybeeck, raadslid. De Raad, vergaderd in openbare zitting,

zitting van 18 juni 2009. verontschuldigd : S. Van Heybeeck, raadslid. De Raad, vergaderd in openbare zitting, Gemeente KALMTHOUT - Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de GEMEENTERAAD. zitting van 18 juni 2009. Aanwezig : L. Jacbs, burgemeester-vrzitter ; J. Van Hydnck, A. Van Ln, C. De Rydt, R.

Nadere informatie

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023 Nvember 2013 Actieplan leeftijdsbewust persneelsbeleid 2013-2023 Actie 1: Ontwikkelen van een stagebeleid. Stagiaires zijn ptentiële nieuwe cllega s. Een stageperide kunnen we aanzien als een inwerkperide.

Nadere informatie

Wat. Concept in Belgie. UEFA Grassroots Day

Wat. Concept in Belgie. UEFA Grassroots Day UEFA Grassrts Day Wat De UEFA Champins League finale is altijd een speciale gelegenheid in de vetbalkalender. Miljenen vetballiefhebbers kijken uit naar het prnkstuk van het kampienenbal. Vr het 3 de jaar

Nadere informatie

DAVGOS. Werkgroep Preventieadviseurs F. Wauters P. De Roissart I. Van Durme. Vergadering: 24 maart 2011 Nr.: 2011/01

DAVGOS. Werkgroep Preventieadviseurs F. Wauters P. De Roissart I. Van Durme. Vergadering: 24 maart 2011 Nr.: 2011/01 DAVGOS Werkgrep Preventieadviseurs F. Wauters P. De Rissart I. Van Durme Vergadering: 24 maart 2011 Nr.: 2011/01 Agendapunt Verslag Opmerkingen/actiepunt 1. Verwelkming Patrick Verhasselt, pedaggisch begeleider

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

1) Voorstel tot afschaffing belasting op drankslijterijen

1) Voorstel tot afschaffing belasting op drankslijterijen 1) Vrstel tt afschaffing belasting p drankslijterijen Een tijd geleden werd er dr de regering een hrecaplan vrgesteld. Hierin stnden een aantal maatregelen die dr de betrkken sectr tegejuicht werden, in

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014 Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisren betreffende de tepassing van ISQC 1 11.08.2014 Algemene beschuwingen 1. De Raad van het IBR is zich bewust van de meilijkheden die de cnfraters ndervinden

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

Kwaliteit van de arbeid van kamermeisjes

Kwaliteit van de arbeid van kamermeisjes HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Kwaliteit van de arbeid van kamermeisjes Samengevat 2011 Guidea - Kenniscentrum vr Terisme en Hreca vzw Deze infrmatie werd met de grtste zrg samengesteld.

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Topsporter een beroep met toekomst een overheidsproject in samenwerking met de VUB

Topsporter een beroep met toekomst een overheidsproject in samenwerking met de VUB Tpsprter een berep met tekmst een verheidsprject in samenwerking met de VUB Verslag van een bijeenkmst p 24 mei waarbij het kabinet Sprt een nieuw initiatief vrstelde ter ndersteuning van tpsprters die

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Openbare raadpleging over de evaluatie van de Europese strategie inzake handicaps 2010/2020

Openbare raadpleging over de evaluatie van de Europese strategie inzake handicaps 2010/2020 Openbare raadpleging ver de evaluatie van de Eurpese strategie inzake handicaps 2010/2020 Er zijn in de EU ngeveer 80 miljen mensen met een handicap. Vr deze mensen is het, dr allerlei belemmeringen, vaak

Nadere informatie

Specifiek beleidsplan AGD 2014-2018

Specifiek beleidsplan AGD 2014-2018 Vrzitter: Christiaan Jrissen 0497 / 807 771 Secretaris: Mathieu Mtten 089 / 491 827 0496 / 874 547 turnkringbilzen@htmail.cm www.turnkringbilzen.be BE40 0682 1822 4563 Gymfed L546 Specifiek beleidsplan

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

Kinderopvang met een sociale functie Hoe kun je dit vanuit een centrum voor kinderopvang in de praktijk realiseren?

Kinderopvang met een sociale functie Hoe kun je dit vanuit een centrum voor kinderopvang in de praktijk realiseren? K ind e r p v a n g m e t e e n s c i a l e f u n c t i e Kinderpvang met een sciale functie He kun je dit vanuit een centrum vr kinderpvang in de praktijk realiseren? De sciale functie van kinderpvang

Nadere informatie

Geschoold arbeider / Erfgoedbewaker (m/v) Raversyde

Geschoold arbeider / Erfgoedbewaker (m/v) Raversyde Niveau D Functiebeschrijving Geschld arbeider / Erfgedbewaker (m/v) Raversyde I. Functiebenaming Geschld arbeider erfgedbewaker Functiefamilie 11 : tezichtsfuncties II. Plaats in de rganisatie Je wrdt

Nadere informatie

Herinnering Opvolging Tewerkstellingsfonds (VAP dagen)

Herinnering Opvolging Tewerkstellingsfonds (VAP dagen) DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE Brussel, 23 april 2013 VSKO/DB/13.07 Cntact: Hans De Becker, hans.debecker@vsk.be, 02 507 08 39 Rudi Warsn, rudi.warsn@vsk.be, 02 529 04 00 Meesters-, vak- en dienstpersneel (PC

Nadere informatie

Visietekst BuO Type 3 Onderwijs en begeleiding aan kinderen met ernstige emotionele- en /of gedragsproblemen

Visietekst BuO Type 3 Onderwijs en begeleiding aan kinderen met ernstige emotionele- en /of gedragsproblemen Visietekst BuO Type 3 Onderwijs en begeleiding aan kinderen met ernstige emtinele- en /f gedragsprblemen Schljaar 2009-2010 Welkm jij. Jij, helemaal jezelf. Nieuw vr ns, nbekend, ged zals je bent. Wij

Nadere informatie

Stand van zaken ontwerp gebruiksovereenkomst stedelijke infrastructuur - niet-commerciële organisaties

Stand van zaken ontwerp gebruiksovereenkomst stedelijke infrastructuur - niet-commerciële organisaties Verslag algemene vergadering jeugdraad 26 juni 2014 Aanwezig: Sisse Verstappen (vrzitter), Charltte De Decker (penningmeester), Gedele Vermeiren (schepen van jeugd), Rb Smits (dagelijks bestuur), Céline

Nadere informatie

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting MatchWinners Rermnd jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting Matchwinners Rermnd 1. Intr Sinds 2009 biedt

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN RVB10004.dc 1/5 RVB 2010/04 INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN Situering GEZONDHEID OP HET WERK : EEN GESTRUCTUREERDE AANPAK Preventie en Interim heeft in 2008, in het kader

Nadere informatie

Wie zijn we? Kernwaarden in ons handelen zijn:

Wie zijn we? Kernwaarden in ons handelen zijn: Wie zijn we? Zrggrep Kans is een zrginstelling die ptimale zrg, begeleiding en huisvesting biedt aan zwel jngvlwassenen met psychiatrische strnissen en daarmee samenhangende gedragsprblematiek, als aan

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

HOOFD GRONDGEBIEDZAKEN. (A1a A3a) 1.1. Functiebeschrijving

HOOFD GRONDGEBIEDZAKEN. (A1a A3a) 1.1. Functiebeschrijving HOOFD GRONDGEBIEDZAKEN (A1a A3a) 1.1. Functiebeschrijving 1.1.1. Benaming (+ dienst): Hfd Grndgebiedzaken 1.1.2. Plaats in het rganigram: Hij/zij werkt nder het rechtstreeks gezag van de Gemeentesecretaris

Nadere informatie

1. Een wereld te winnen!

1. Een wereld te winnen! 1. Een wereld te winnen! We hebben als KWBN een wereld te winnen. Wandelen is znder twijfel een van de meest tegankelijke vrmen van bewegen en daarmee bereikbaar vr velen. Ruim 10 miljen mensen in Nederland

Nadere informatie

PREVENTIEVE BASISZORG (fase 0)

PREVENTIEVE BASISZORG (fase 0) PREVENTIEVE BASISZORG (fase 0) hetergene grepen: kinderen uit diverse sciale milieus, een grte verscheidenheid aan rts. De schl gaat adequaat m met verschillen tussen leerlingen: gezien deze verschillen

Nadere informatie

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas.

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas. Onderzek Ouderbetrkkenheid V.U. : Lieve Van Daele, Grte Markt 1, 9100 Sint-Niklaas Succesvl samenwerken met uders Bundel in te kijken in de leraarskamer http://flb.sint-niklaas.be ONDERZOEK GOK-PROJECT

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting -1-

Kenneth Smit Consulting -1- Versneld en cntinu verbeteren van de perfrmance en de resultaten van uw medewerkers en rganisatie. Perfrmance en rendementsverbetering van uw rganisatie is de fcus waarp de activiteiten van Kenneth Smit

Nadere informatie

Gezondheid en welzijn Contract met de Arbo-dienst SKIPOS heeft een contract Human Capital Care uit Son.

Gezondheid en welzijn Contract met de Arbo-dienst SKIPOS heeft een contract Human Capital Care uit Son. Hfdstuk 3 Persneelsbeleid Inleiding Wij bieden de persneelsleden van SKIPOS een werkklimaat waarin zij zich veilig, geaccepteerd en gerespecteerd velen en een werkplek waar het prettig teven is. Onze medewerkers

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

Pedagogische Civil Society

Pedagogische Civil Society Pedaggische Civil Sciety Nieuwkmer in het cntinuüm van pvedndersteuning? 4 juni 2010 Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Welkm Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Werkzaam bij SO&T: kwaliteit in Opveden

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur Communicatie

Functiebeschrijving: Directeur Communicatie Functiebeschrijving: Directeur Cmmunicatie Functiefamilie Lager Kader Vr akkrd Naam leidinggevende Kristien Verbraeken Datum + handtekening Naam functiehuder Datum + Handtekening 1. Cntext van de functie

Nadere informatie

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken :

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken : Versie: ktber 2016 Huiswerk Op nze schl wrdt in diverse grepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de schl meegegeven wrdt en waarvan verwacht wrdt dat het dr de kinderen thuis

Nadere informatie

Sinds 1 juli 2014 zijn de justitiehuizen officieel bevoegdheid van de regio s. Personeel en middelen werden overgedragen op 1 januari 2015.

Sinds 1 juli 2014 zijn de justitiehuizen officieel bevoegdheid van de regio s. Personeel en middelen werden overgedragen op 1 januari 2015. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 148 van KATRIEN SCHRYVERS datum: 26 nvember 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Justitiehuizen - Huisvesting Elk gerechtelijk arrndissement

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard Werkblad ntwikkelwijzer Guden Standaard Beeld van de leerling Vraag Opmerkingen/antwrden Actie He brengen wij nze leerlingen in beeld? (met g p telating tt gymnasiumstrm) Op welke manier maken wij ptimaal

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK Mariaziekenhuis vzw Maesensveld 1 B-900 Overpelt Tel. + 2 11 826 000 Fax + 2 11 826 001 www.mariaziekenhuis.be inf@mznl.be ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK ZORGONDERSTEUNENDE EENHEDEN Plaats

Nadere informatie

De huidige wijze waarop de subsidiegelden worden uitgegeven is een verdeling van de subsidie ten behoeve van:

De huidige wijze waarop de subsidiegelden worden uitgegeven is een verdeling van de subsidie ten behoeve van: Stichting Ontwikkelingssamenwerking Lingewaard Inhudelijk en financieel jaarverslag ver 2012 Was het jaar 2011 een jaar van nzekerheid en verleg met de gemeente he in de tekmst met ntwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

HERSTELPLAN Bachelor in de Vroedkunde Vives Noord, campus Brugge

HERSTELPLAN Bachelor in de Vroedkunde Vives Noord, campus Brugge 1 HERSTELPLAN Bachelr in de Vredkunde Vives Nrd, campus Brugge INLEIDING Op basis van de externe berdeling die p 21 en 22 maart 2013 heeft plaatsgevnden, heeft de pleiding Vredkunde p 18 nvember 2013 het

Nadere informatie

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014 Evaluatierapprt Scalda - Grep 3 29 januari 26 maart 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren bij de

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functie: Directeur woonzorg Niveau-graad: A4a-b Functiefamilie: Strategisch leidinggevenden dienstniveau

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functie: Directeur woonzorg Niveau-graad: A4a-b Functiefamilie: Strategisch leidinggevenden dienstniveau FUNCTIEBESCHRIJVING Functie: Directeur wnzrg Niveau-graad: A4a-b Functiefamilie: Strategisch leidinggevenden dienstniveau Sciaal Huis Ostende functiebeschrijving Directeur wnzrg 2 BELEIDSMATIG WERKEN STRATEGISCH

Nadere informatie

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015 FAQ Innvatieve bedrijfsnetwerken versie 18 nvember 2015 Wanneer kan het IBN effectief van start gaan? De steun aan een innvatiecluster kan p zijn vregst starten p de eerste werkdag van de maand die vlgt

Nadere informatie

PROJECT JEUGDSPORTFONDS SEIZOEN 2014-2015

PROJECT JEUGDSPORTFONDS SEIZOEN 2014-2015 PROJECT JEUGDSPORTFONDS SEIZOEN 2014-201 Net als de vrige jaren geven we de clubs de kans infrmatie ver hun jeugdwerking dr te geven aan de Vlaamse Vlleybalbnd (VVB). Op basis van criteria waaraan de clubs

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014 Beleidsplan 2014 Versie Zmer 2014 Pagina 1 van 6 Beleidsplan 2014 Supprt t Cnnect Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten

Nadere informatie

Leidraad voor het opmaken van het werkingsverslag van een landelijk georganiseerde jeugdvereniging

Leidraad voor het opmaken van het werkingsverslag van een landelijk georganiseerde jeugdvereniging Departement Cultuur, Jeugd, Sprt en Media Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 Brussel subsidiedssierjeugd@cjsm.vlaanderen.be Leidraad vr het pmaken van het werkingsverslag van een landelijk gerganiseerde

Nadere informatie

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW V-ICT-OR begeleidt besturen in hun infrmatiehuishuding vr ptimaal verlp van samenveging gemeente en OCMW De infrmatica in steden en gemeenten greide sinds de jaren 80 rganisch. Dat stapje bij stapje greien

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Eindtekst goedgekeurd door de Raad van Beheer van 11 september 2007

Eindtekst goedgekeurd door de Raad van Beheer van 11 september 2007 Vereniging van OCMW s - Kerkstraat 1, 3910 Neerpelt T 011/80 16 67 - F 011/80 18 29 - E inf@welzijnsregi.be Missie en Visie Welzijnsregi Nrd-Limburg Eindtekst gedgekeurd dr de Raad van Beheer van 11 september

Nadere informatie

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode januari december 2013 kunnen als volgt worden omschreven:

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode januari december 2013 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiche Titel initiatief: Initiatiefnemer: vzw Huis van het Nederlands Brussel Prjectmschrijving De vzw Huis van het Nederlands Brussel levert een bijdrage aan de realisatie van de

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL

FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL 1. Functietitel : FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL Vertegenwrdiger retail 2. Afdeling in de rganisatie : Sales departement unit retail 3. Psitinering binnen het bedrijf : De vertegenwrdiger

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT SPORT SINT- MARTENS-LATEM

SUBSIDIEREGLEMENT SPORT SINT- MARTENS-LATEM SUBSIDIEREGLEMENT SPORT SINT- MARTENS-LATEM VERSIE DECEMBER 2014 LUIK 1: SUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN AAN DE HAND VAN KWANTITEIT- EN KWALITEITSREGELS ARTIKEL 1 Binnen de perken van de kredieten,

Nadere informatie

Zwembadplan Wijk Zwemt! - UITGANGSPUNTEN

Zwembadplan Wijk Zwemt! - UITGANGSPUNTEN Zwembadplan Wijk Zwemt! - UITGANGSPUNTEN Vr u ligt het uitgewerkte plan van WijkZwemt. Dit plan is pgesteld dr de KNZB, 2521, gewn zwemmen en enthusiaste burgers/vrijwilligers vanuit belangengreperingen

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN. Niveau. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie. Resultaatsgebieden B1-B2-B3

FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN. Niveau. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie. Resultaatsgebieden B1-B2-B3 FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN Niveau B1-B2-B3 Plaats in het rgangram De stafmedewerker persneelszaken rapprteert aan de secretaris en maakt deel uit van het managementteam. Je maakt

Nadere informatie

3 De positie van armoedebeleid in het Sociaal Domein

3 De positie van armoedebeleid in het Sociaal Domein 3 De psitie van armedebeleid in het Sciaal Dmein Zals eerder beschreven is armede meer dan alleen een financieel tekrt en zijn er raakvlakken met nder andere pleiding, gezndheid en wnen. Zals in hfdstuk

Nadere informatie

Ondersteuning gericht op kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van personen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken.

Ondersteuning gericht op kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van personen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken. Ondersteuning gericht p kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van persnen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken. Bea Maes KU Leuven Een veld in beweging Vlwaardig burgerschap

Nadere informatie

Implementatie van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren

Implementatie van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren Implementatie van het nieuw geestelijk gezndheidsbeleid vr kinderen en jngeren Template vr de beschrijving van het netwerk 1. Inleiding Op 30 maart 2015 werd de Gids naar een nieuw geestelijk gezndheidsbeleid

Nadere informatie

Het Agentschap Voor Onderwijsdiensten (AgODi) werft aan in contractueel verband: 1 deskundige met een contract van bepaalde duur (6 maanden)

Het Agentschap Voor Onderwijsdiensten (AgODi) werft aan in contractueel verband: 1 deskundige met een contract van bepaalde duur (6 maanden) Het Agentschap Vr Onderwijsdiensten (AgODi) werft aan in cntractueel verband: 1 deskundige met een cntract van bepaalde duur (6 maanden) Vlaams ministerie van Onderwijs en Vrming Entiteit : Agentschap

Nadere informatie

AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013

AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013 AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013 De Eurpese Unie is p een cruciaal mment gekmen en nderzekt de hervrming van haar visie en haar bij vrrang belangrijkste dmeinen, in het licht van de

Nadere informatie

Functiebeschrijving Vaste Instructeur WOBRA

Functiebeschrijving Vaste Instructeur WOBRA Functiebeschrijving Vaste Instructeur WOBRA Del De vzw WOBRA werft een vltijds Instructeur (m/v) aan in cntractueel verband vr nbepaalde duur. De instructeur heeft taken en bevegdheden in: - het vakbekwaam

Nadere informatie

.1-4- gemeente Eindhouen

.1-4- gemeente Eindhouen .1-4- gemeente Eindhuen Inleiding 3 3 Vr u ligt het Jaarverslag Leerplicht en Straks.nu 2008-2009. Qua vrm en pmaakeen ander jaarverslag dan u gewend bent. De vrij uitgebreide weergave van allerlei zaken

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

Een cultureel plan voor Brussel, hoofdstad en laboratorium van Europa

Een cultureel plan voor Brussel, hoofdstad en laboratorium van Europa Een cultureel plan vr Brussel, hfdstad en labratrium van Eurpa 1. Visie Brussel is in vele pzichten een bijznder actieterrein p cultureel vlak. Dr de grte diversiteit aan culturen en talen kent deze stad

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond

Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond KvK te s-gravenhage 40409378 Pstbus 600 Phne +31 (0)79 343 81 49 inf@knas.nl 2700 MD Zetermeer Fax +31 (0)79 343 81 50 www.knas.nl Kninklijke Van: KNAS Opleidingen Maitre AJ van der Weg Onderwerp: Tpcach

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie