UITTREKSEL UIT BELEIDSPLAN SPORT GEDEELTE IMPULSSUBSIDIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UITTREKSEL UIT BELEIDSPLAN SPORT 2007-2013 GEDEELTE IMPULSSUBSIDIE"

Transcriptie

1 UITTREKSEL UIT BELEIDSPLAN SPORT GEDEELTE IMPULSSUBSIDIE GEMEENTE ZWEVEGEM 1

2 INHOUDSTAFEL pag. 1. VOORWOORD 3 2. MISSIE 4 3. GEGEVENSVERZAMELING Prtfli Evaluatie dr de sprtdienstmedewerkers van het Zwevegems sprtleven Evaluatie dr derden betrkken bij het Zwevegems sprtleven Algemene maatschappelijke tendensen en sprtspecifieke gegevens die het sprtleven 7 beïnvleden 3.4.a Recente sprtspecifieke ntwikkelingen in een algemeen maatschappelijke cntext 3.4.b Sprtspecifieke nderzeksresultaten 4. GEGEVENSANALYSE EN INTERPRETATIE 9 5. BELEIDSUITDAGINGEN OF STRATEGISCHE KEUZES BELEIDSDOELSTELLINGEN EN STRATEGIE LEGISLATUUR Beleidsdelstellingen inzake ndersteuning van sprtverenigingen 6.2 Beleidsdelstellingen inzake andersgerganiseerde sprtbeefening 6.2.a sprtprmtinele initiatieven van de sprtdienst (delgrepengericht, explitatiegericht) 6.2.b sprtprmtinele initiatieven ter ndersteuning van derden (schlen, clubs, vrije sprters, ) 6.3 Beleidsdelstellingen inzake tegankelijkheid en diversiteit 6.4 Beleidsdelstellingen inzake sprtinfrastructuur 6.5 Beleidsdelstellingen inzake kwaliteitsverhging jeugdsprtbegeleiding Beleidsdelstellingen inzake infrmatieverspreiding (facultatief) 6.7 Beleidsdelstellingen inzake cmmunicatie (facultatief) 6.8 Beleidsdelstellingen inzake sprtstructuren (facultatief) LITERATUURLIJST 17 BIJLAGEN Bijlage 1: Demgrafische gegevens 18 Bijlage 2. Sprtaccmmdaties in Grt-Zwevegem Bijlage 3: Pririteiten inzake verhuur gebruiksvereenkmsten Bijlage 4: Vaste gebruikers van de gemeentelijke sprtaccmmdaties Bijlage 5: Sprtbeefenaars in Grt-Zwevegemse Sprtveren. en het plaatselijk aanbd 19 Bijlage 6: Structuren binnen het gemeentelijk sprtbeleid van Zwevegem en hun pdrachten Bijlage 7: Overzicht Stakehlders Bijlage 8: Subsidiereglementen sprt Bijlage 9: inventaris alle bestaande en dr de clubs gemelde beheften sprtinfrastructuur Bijlage 10: inventaris aantal jeugdsprtbegeleiders 27 2

3 1. VOORWOORD Het sprtbeleidsplan vr de legislatuur werd pgemaakt rekening hudend met het nieuwe sprt-vr-allen decreet. Naast de decretaal verplichte gegevens werden een aantal sprtdienst specifieke zaken pgenmen. Op die manier zijn alle beleidsrelevante gegevens gebundeld in 1 dcument. Het plan zals het in deze uitgave wrdt vrgesteld, is legislatuurverschrijdend ( ) zdat de cntinuïteit van de sprtwerking gegarandeerd blijft bij het begin van de vlgende legislatuur. Het sprtbeleidsplan is vr de sprtdienst een werkdcument dat cntinue afgetetst wrdt en bijgestuurd waar ndig. Na 3 jaar zal het, cnfrm het decreet, geactualiseerd wrden. Vral de nieuwe en vernieuwende delstellingen wrden hierna beschreven. Het spreekt vr zich dat naast deze nieuwe initiatieven k de lpende zaken van de sprtdienst zullen blijven bestaan f bijgestuurd wrden waar ndig tenzij na evaluatie blijkt dat ze niet langer zinvl zijn. Het beleidsplan werd gerealiseerd met de inspraak van heel wat partners. Langs deze weg wensen wij hen en in het bijznder de Gemeentelijke sprtraad te danken vr de medewerking! 3

4 2. MISSIE De gemeentelijke sprtdienst heeft als algemene missie: instaan vr de uitvering van het gemeentelijk sprtbeleid als nderdeel van een algemeen welzijnsbeleid m zdende zveel mgelijk grt-zwevegemnaren z regelmatig mgelijk te laten sprten in z ged mgelijke, kwaliteitsvlle mstandigheden. Vertrekkend vanuit deze missie en rekening hudend met hiernavlgende feiten en bevindingen wrden in dit beleidsplan de delstellingen pgesmd die zullen nagestreefd wrden tijdens de legislatuur Het spreekt vr zich dat deze sprtieve delstellingen cntinu geëvalueerd en bijgestuurd zullen wrden i.f.v. de ndwendigheden en de maatschappelijke (incl. sprtieve) evluties. Samenvattend kunnen we zeggen dat de gemeentelijke sprtdienst met zin vr kwaliteit en tegen aanvaardbare kst zal zrgen vr : cördinatie, begeleiding en ndersteuning van het sprtleven in het algemeen en van de gerganiseerde sprt met jeugdwerking in het bijznder prmtie/animatie van de sprt in al zijn vrmen een klantvriendelijk gerganiseerd, ged nderhuden en eigentijds sprtinfrastructuuraanbd. De kerntaken van de Zwevegemse sprtdienst zijn de vlgende: Op een veilige, Reg- en milieuvriendelijke manier ter beschikking stellen en cördineren van het gebruik van nette, eigentijdse en kwaliteitsvlle sprtinfrastructuur, uitgerust cnfrm de wettelijke vrwaarden (.a. Vlarem) en eventuele milieuvergunningen. het veren van een intensieve sprtprmtie en -animatie binnen de vrwaarden van het sprt vr allen decreet met als hfddelstelling permanente sprtbeefening.a. dr samenwerking met de sprtclubs en de schlen. Via verleg, begeleiding en ndersteuning, creëren van een sprtvriendelijk leefklimaat vr sprtclubs en schlsprt in het algemeen en vr sprtclubs met jeugdwerking in het bijznder. Cördineren en begeleiden van de specifieke beheersvrmen van de sprtinfrastructuur. 3. GEGEVENSVERZAMELING 4

5 Dit hfdstuk is een uittreksel van de gegevens uit het beleidsplan die betrekking hebben p het hfdstuk impulssubsidie. Deze gegevens werden aangevuld met nieuwe bijkmende bevindingen en nderzeksgegevens. Deze gegevensanalyse kan uiteraard niet lsgekppeld wrden van de ttale gegevensanalyse van het sprtbeleidsplan. Beide dcumenten, dit uittreksel enerzijds en het sprtbeleidsplan anderzijds meten dus samen gehanteerd wrden. 3.1 Prtfli In deze rubriek wrdt een bndige samenvatting van de evlutie van de sprt in de gemeente weergegeven alsk de stand van zaken ver het lpende beleidsplan en de juridische aspecten waarmee het sprtbeleid wrdt gecnfrnteerd. 3.1b. Recente evluties die het Zwevegems sprtleven zullen beïnvleden In de gemeente Zwevegem wrden een aantal tendensen gecnstateerd. Onderstaande psmming is het resultaat van ervaringen uitgewisseld tussen sprtdienst en -raad in hun dagelijkse mgang met plaatselijke sprtbeefenaars en -clubs. Verminderde financiële tussenkmsten, ndermeer als gevlg van het drschuiven van verantwrdelijkheden dr de hgere verheid naar gemeentelijk niveau, zijn k in Zwevegem velbaar. De beschikbare middelen zullen daarm ng efficiënter beheerd meten wrden. De Bls-subsidie sprt zal de kmende jaren degressief verminderen tt ze ngeveer gehalveerd is daar er in het nieuwe sprt vr allen decreet geen rekening meer wrdt gehuden met de beschikbare sprtinfrastructuur maar enkel met het aantal inwners vr berekening van de telagen. Dit zal in belangrijke mate bepalen welke prmtinele initiatieven ng zullen kunnen gerealiseerd wrden en welke beleidspties kunnen genmen wrden. Clubs waarbij zelfwerkzaamheid gekppeld wrdt aan grte verantwrdelijkheid en financieel prfijt (te maken met explitatie infrastructuur) draaien meestal ged. Het engagement van dergelijke clubs hudt vrdelen in vr de club maar tegelijkertijd k verplichtingen t..v de gemeente. Ze hebben er dus alle belang bij hun werking degelijk uit te buwen. Anderzijds hebben enkele clubs, vral deze die gebruik maken van het zwembad en enkele vetbalclubs te kampen met financiële prblemen. Hiermee zal rekening dienen gehuden te wrden bij de beleidsplanning. Tekrt aan gekwalificeerde lesgevers, vrijwilligers en bestuurders Verschillende Zwevegemse sprtclubs kampen met een gebrek aan gekwalificeerde lesgevers, met een gebrek aan vrijwilligers en sprtbestuurders. Deze Vlaamse trend is dus k in nze gemeente duidelijk velbaar. Het tekrt aan vrijwilligers zu vlgens een Vlaamse studie te wijten zijn aan tijdsgebrek, financiële redenen en de individualisatietendens. Een maatschappelijke evlutie ligt dus aan de basis van dit prbleem. Dit, alsk de financiële cnsequenties van stijgende vrijwilligersvergedingen, kan p termijn k een bedreiging vrmen vr de typische sprtstructuur in nze gemeente, bestaande uit verschillende gemeentelijke vzw s die instaan vr het dagelijks beheer van de sprtinfrastructuur. Uit nderzek blijkt dat er in 2007 slechts bachelrs en masters L.O. clubtraining gaven in één van de Zwevegemse sprtclubs die een subsidieaanvraag indienden. Hierbij werd geen rekening gehuden met het feit dat smmigen nder hen werkzaam zijn in 2 clubs. Nieuw gegeven is dat enkele clubs de brede basiswerking afbuwen ten vrdele van de cmpetitieafdelingen vlgens deze clubs mwille van het gebrek aan trainers en aan beschikbare accmmdatie. Dit vrmt een bedreiging vr de life-time sprtbeefening van de recreatieve sprters. Nieuwe plyvalente zaal met.a. turnzaal en dj In 2008 zal in Sprtpunt Zwevegem het nieuwe plyvalente gebuw met.a. een turnzaal en dj gerealiseerd zijn. Dit zal heel wat cnsequenties met zich meebrengen p vlak van 5

6 clubbezetting, persneelsbezetting, beheer en prmtie. Ok hiermee zal rekening meten gehuden wrden bij de beleidsplanning. Deze accmmdatie zal vral de jeugdsprt huisvesten. De gemeente heeft er alle belang bij dat de jeugd niet enkel gede infrastructuur ter beschikking krijgt maar dat zij tevens ptimaal begeleid wrden dr bekwame lesgevers. 3.1c. Evaluatie Zwevegemse beleidsnta sprt (huidige beleidsnta) De administratieve last vr sprtclubs werd in de mate van het mgelijke z laag mgelijk gehuden. Hierte werden de subsidiereglementen herwerkt. De sprtdienst heeft de sprtclubs betrkken bij de sprtkampen met de bedeling de stap van kinderen naar de club te verkleinen. De jeugdsprtstimulanstelage werd ingeverd waardr jeugdsprtclubs een extra subsidie ntvingen ter waarde van 30-50% van de huurgelden en energieksten. 3.1d. Wetgevingen die het Zwevegems sprtleven mee zullen beïnvleden Bij het vastleggen van de beleidsdelstellingen zal er rekening dienen gehuden te wrden met de krachtlijnen van het Algemeen Gemeentelijk Beleidsplan, vrgeschreven dr het nieuwe Gemeentedecreet. De zware financiële gevlgen vr Zwevegem te wijten aan het nieuwe sprt vr allen decreet p lkale verheden zullen ingecalculeerd meten wrden. De sprtprmtie van de sprtdienst alsk de samenwerking met de sprtclubs zal geherriënteerd meten wrden p basis van het nieuwe sprt vr allen decreet. De meilijke financiële testand van bepaalde gemeenten te wijten aan allerlei vernieuwde wetgevingen, aan het verlies van dividenden, zal wellicht eveneens een rl spelen bij de sprtbudgettering. 3.2 Evaluatie dr de sprtdienstmedewerkers van het Zwevegems sprtleven De interne medewerkers werden gevraagd mee te werken aan een kritische evaluatie van de sprt. Het resultaat van deze evaluatie wrdt in dit hfdstuk besprken. 3.2b Zelfbevraging mtrent bestuur en beheer, directie en staf De laatste jaren heeft de sprtdienst meer te kampen met naanvaardbaar gedrag van bezekers van sprtpunt Zwevegem. Meer aandacht zu meten geschnken wrden aan tezicht in de mgeving van mkleedruimtes en de buitenmgeving sprtpunt Zwevegem. Rndhangende jngeren mgen niet zitten p de trappen. Dit strt de bezekers en leidt erte dat men ng langer blijft rndhangen. Er is tevens een prbleem gesignaleerd p zndagnamiddagen als jeugdbewegingen het zwembad afhuren. Hulpredders hebben nvldende gezag ver de jngeren die dikwijls te weinig begeleid wrden dr de leiding. Ok hier zal blijvende aandacht en waakzaamheid ndig zijn. 3.2d Zelfbevraging mtrent maatschappijgericht aanbd Inspelen p maatschappelijke en sprtieve trends is belangrijk vr het werven van nieuwe klanten. Het aanbd is vrij grt. De Vlaamse zwemweek acties zuden beter verspreid wrden ver het jaar ipv alles in 1 week. de vraag naar vervlmaking zwemmen en initiatie crawl vr kinderen wrdt niet ingelst p heden. Prbleem is beschikbaar water en mgelijke cncurrentie met clubs. 3.2e Zelfbevraging mtrent samenwerking met anderen De samenwerking met sprtclubs wrdt zveel mgelijk gestimuleerd. Bij sprtkampen bv. tracht de sprtdienst steeds de link te leggen met de plaatselijke sprtclubs ndermeer dr lesgevers van de clubs in te schakelen en alz de drempel naar de club te verlagen. Het blijkt echter niet evident m de medewerking van de clubs te verkrijgen gezien hun drukke eigen prgrammatie en gezien het feit dat de sprtkampen plaatsvinden verdag terwijl lesgevers aan het werk zijn. Een gulden middenweg met gezcht wrden tussen clubs inschakelen en clubs ntlasten. 6

7 3.3 Evaluatie dr derden betrkken bij het Zwevegems sprtleven Vraleer deze evaluatie uit te veren, werden alle mgelijke stakehlders geïnventariseerd (zie lijst stakehlders in bijlage7) Er werden pririteiten tegekend aan deze stakehlders naargelang hun invled p nze rganisatie. Aan de stakehlders met hgste pririteit werd de mening gevraagd mtrent de hedendaagse rganisatie en de tekmstvisie. Het betreft vzw Sprtbeheer Zwevegem, vzw zwembad en sprthal Zwevegem, Gemeentelijke Sprtraad, klanten zwembad (publiek zwemmen), Vermelde rganisaties werden tijdens vergaderingen betrkken bij de vrbereiding van het beleidsplan. Met enkele afgevaardigden van de sprtraad werd afznderlijk vergaderd met als enige agendapunt vrbereiding van het beleidsplan. Er werd tevens een enquête afgenmen in de RVB Sprtraad. Er werd k een tevredenheids- en beheftennderzek gedaan bij publieke zwemmers van Sprtpunt Zwevegem. De samenvatting van deze gesprekken, bevragingen vindt u in nderstaand schema. Sterke punten, geie zaken vr uitbreiding vatbaar + reden + belangrijkheid STAKEHOLDERS2: SPORTRAAD EN BEHEERSVZW S 2) De lgistieke ndersteuning van de sprtdienst en het feestlket zijn belangrijk, de materiële ndersteuning van de sprtdienst en ATD zijn belangrijk Reden: er zijn degelijke medewerkers in de sprtdienst, staan pen vr suggesties Belang: zeer belangrijk 3) de jeugdsprtstimulanstelage met behuden blijven. Reden: is belangrijk vr verleveningskans jeugdsprtclubs Belang: zeer belangrijk 4) Er is een vltte en snelle cmmunicatie met de sprtdienst via bv. , website en gemeenteinf Belang: zeer belangrijk 5) vriendelijk en hulpvaardig persneel, bereidheid tt zeken naar plssing is grt, zijn bekwaam, is een ged team 6) de bekendmaking van sprtaanbd in Zwevegem is belangrijk (zie brchure sprtmgelijkheden in Zwevegem) Reden: prmtie vr de clubwerking, life-time sprtbeefening Belang: zeer belangrijk 7) Financiële ndersteuning blijkt uit de enquête sprtraad niet priritair te zijn (slechts 3/8), wel zeer belangrijk (4/8), lagere huurprijzen zijn dan weer wel pririteit (5/8) en 2/8 keer zeer belangrijk, de gemeentelijke website en flder sprtmgelijkheden beheft 3/8 keer priritaire aandacht, en is vr 3 persnen zeer en vr 2 matig belangrijk 3.4 Algemene maatschappelijke tendensen en sprtspecifieke gegevens die het sprtleven beïnvleden INLEIDING Wil men een realistisch sprtbeleid veren, dan met de maatschappelijke realiteit, een realiteit die de sprtparticipatie mee beïnvledt, in genschuw genmen wrden. Ok de kennis van de hedendaagse en van de te verwachten ntwikkelingen binnen de sprtwereld is ndzakelijk vr het pstellen van een beleidsplan. Beiden (algemeen maatschappelijke realiteit en ntwikkelingen in de sprtwereld) zullen immers vraag en aanbd van de sprtclubs beïnvleden. Hierna vlgen een reeks bevindingen gedistilleerd uit de literatuur en uit wetenschappelijke studies. In een eerste deel wrden enkele maatschappelijke ntwikkelingen die het sprtieve leven beïnvleden, besprken. In een tweede deel wrden enkele cncrete nderzeksgegevens mtrent het sprtgedrag pgesmd. COMMERCIALISERING-ECONOMISERING Dr de mndialisering is de ecnmische factr van de sprt enrm in belang gestegen. 7

8 Sprt is belangrijk vr de tewerkstelling en krijgt een reeks ecnmische vrdelen zals subsidiëring en spnsring, sprtcnsumptie, sprtindustrie, buw infrastructuur, rganisatieksten, Prdukten wrden aangeprezen als zijnde sprtief mdat sprtief zijn nu eenmaal in is. Sprt wrdt aangebden dr allerlei instanties zals clubs, private ndernemingen, sprtdiensten, bedrijven, schlen, Niet enkel de cncurrentie met het cultureel, teristisch en ander vrijetijdsaanbd is grt maar tevens de cncurrentie binnen de sprtwereld, tussen verschillende aanbieders van sprt en tussen verschillende disciplines binnen eenzelfde sprttak is niet te versmaden. Cmmerciële sprtrganisaties werken, ng meer dan sprtclubs, zeer klantgericht. Sprtclubs en sprtdiensten zijn als nn-prfit instellingen gendzaakt deze cmmerciële instellingen te vlgen. Managementtechnieken wrden k hier tegepast en er wrdt meer werk gemaakt van kwaliteitsverbetering en veiligheid. VLAAMSE ONDERZOEKSRESULTATEN Helaas hebben we geen nderzek kunnen achterhalen waarin men het effect van kwaliteitsvllere jeugdsprtbegeleiders f jeugdsprtcördinatren naging. Het lijkt aannemelijk dat het effect p de gezndheid en de perceptie van de sprt psitief is maar dat is ng niet bevestigd naar ns weten in nderzek. Het lijkt ns evenzeer aannemelijk dat niet-gekwalificeerde trainers met jarenlange sprtspecifieke ervaring even geie trainers kunnen zijn als gekwalificeerde. Vral het gezndheidsaspect, de sprttechnische kwaliteit en de pedaggische mgang samen met het sciale aspect verdienen alle aandacht via een ptimale, kwaliteitsvlle begeleiding. F. AANBIEDERS VAN SPORT Sprt wrdt aangebden dr allerlei instanties zals clubs, private ndernemingen, sprtdiensten, bedrijven, schlen, ziekenfndsen, Niet enkel de cncurrentie met het cultureel en teristisch aanbd is grt maar tevens de cncurrentie tussen verschillende aanbieders van sprt en tussen verschillende disciplines binnen eenzelfde sprttak is immens. Niettegenstaande de grtere vraag naar sprtmgelijkheden vr kinderen blijken clubs minder interesse te tnen vr jeugdwerking. Smmige clubs zien af van een brede jeugdwerking f beperken zich tt het selecteren van talentvlle jngeren. Minder talentvlle jngeren vallen hierdr dikwijls uit de bt. 4. GEGEVENSANALYSE EN INTERPRETATIE In dit hfdstuk wrden per beleidsdmein de geïnventariseerde gegevens geanalyseerd en geïnterpreteerd. Hiervr werd gebruik gemaakt van de SWOT-tabel. 8

9 Vlgende beleidsdmeinen werden verwerkt: sprtprmtie, subsidiering, infrastructuur, vrming, infverspreiding, allerlei S T E R K T E S Sprtprmtie 1) klantvriendelijkheid en gerichtheid 2) delgrepengericht aanbd Subsidiering 1) sterke ndersteuning jeugdsprtclubs 2) aandacht gekwalificeerde begeleiders Infrastructuur Vrming Infverspreiding 1) verzrgde infbrchures 2) De sprtdienst structureert de klantendiensten stelselmatig. Allerlei 1) administratieve last clubs verlagen 2) degelijke lgistieke en deskundige begeleiding dr de sprtdienst K A N S E N Sprtprmtie 1) samenwerking met clubs Subsidiering Infrastructuur Vrming I.f.v. het nieuwe decreet zal de kwaliteit van de jeugdsprtbegeleiders meten stijgen maw vrming zal belangrijk zijn. Infverspreiding 1) vernieuwing website Allerlei Z W A K T E S Sprtprmtie Subsidiering Infrastructuur Vrming Infverspreiding Allerlei 1) Te weinig vrijwilligers beschikbaar 2) Te weinig gekwalificeerde lesgevers B E D R E I G I N G E N Sprtprmtie 1) dalende vraag cmpetitiesprt, stijgende vraag recreatiesprt, clubs evlueren niet allemaal mee met de vraag Subsidiering 1) financiele prblemen sprtdienst (De Bls-subsidie zal vr Zwevegem sterk verminderen. Het subsidiebudget vr de afdeling prmtie zal aanzienlijk dalen.) 2) financiele prblemen clubs Infrastructuur Vrming 1) tekrt aan gekwalificeerde lesgevers Infverspreiding Allerlei 1) tekrt aan vrijwilligers 5. BELEIDSUITDAGINGEN OF STRATEGISCHE KEUZES Om de beleidsuitdagingen te frmuleren werd gebruik gemaakt van de swt-analyse. Hierbij wrden de in het vrig hfdstuk gefrmuleerde interne zwaktes en sterktes gecmbineerd met de externe kansen en bedreigingen. 9

10 5.1 Swt-analyse K A N S E N 1) geie samenwerking met clubs 1) I.f.v. het nieuwe decreet zal de kwaliteit van de jeugdsprtbegeleiders meten stijgen maw vrming zal belangrijk zijn. 2) vernieuwing website B E D R E I G I N G E N 1) dalende vraag cmpetitiesprt, stijgende vraag recreatiesprt, clubs evlueren niet allemaal mee met de vraag 3) financiele prblemen sprtdienst (De Bls-subsidie zal vr Zwevegem sterk verminderen. Het subsidiebudget vr de afdeling prmtie zal aanzienlijk dalen.) 4) financiele prblemen clubs 1) tekrt aan gekwalificeerde lesgevers 2) tekrt aan vrijwilligers S T E R K T E S 1) klantvriendelijkheid en gerichtheid 2) sterke ndersteuning jeugdsprtclubs 3) aandacht gekwalificeerde begeleiders 4) administratieve last clubs verlagen 5) degelijke lgistieke en deskundige begeleiding dr de sprtdienst. Z W A K T E S 1) Te weinig vrijwilligers beschikbaar 2) Te weinig gekwalificeerde lesgevers I N V E S T E E R 2) I.f.v. de klantvriendelijkheid is het belangrijk dat de website z gebruiksvriendelijk mgelijk is. i.f.v. klantvriendelijkheid met de telefncentrale beter werken zdat de sprtdienst z veel mgelijk bereikbaar blijft. 3) Samenwerking met sprtclubs is belangrijk mwille van de blijvende aandacht vr demcratisering van de sprtbeefening. Een recreatief aanbd naast het cmpetitief blijft aangewezen. 5) Wil de sprtdienst aanspraak maken p de impulssubsidie dan zal het belang van een kwaliteitsvlle jeugdsprtbegeleiding verder nderstreept meten wrden in de subsidiering. Ok vrming zal blijvende aandacht meten krijgen. B E S L I S V E R D E D I G 2) De clubs dienen gemtiveerd te wrden m het recreatieve aanbd te behuden naast het cmpetitieve aanbd. De brede basis met blijvend kansen gebden wrden in zveel mgelijk sprtdisciplines. Dit zal k ndig zijn m de cncurrentie binnen de sprtwereld te drstaan. 3) De gemeente zal welverwgen meten beslissen f ze al dan niet ng een erkenning aanvraagt bij het Bls gezien de sterke daling van de subsidie vr Zwevegem en de ermee gepaard gaande vrwaarden. 4) Om de financiële prblemen van de clubs p te vangen zal het ndzakelijk zijn m leden te werven. Daarvr zullen de clubs meten meeëvlueren met de beheften van de klanten (fitnessrages, recreatief aanbd, werking vr jng en ud) en kwalitatief hgstaande diensten meten leveren. 8) De aandacht vr gekwalificeerde lesgevers en vr vrijwilligers mag ng pgedreven wrden gezien het tekrt aan lesgevers/vrijwilligers. De drempel mag niet te hg liggen maar infverspreiding naar en waardering van lesgevers/vrijwilligers kan een belangrijke stimulans zijn. B E H E E R S D E S C H A D E 2) De gedaalde subsidies vr de sprtdienst kunnen een bedreiging zijn vr de clubs in die zin dat de tarifering niet te hg mag plpen want k clubs hebben financiële prblemen. 10

11 5.2 Beleidsuitdagingen Uit de gegevensanalyse en interpretatie weerhuden we vlgende beleidsuitdagingen die betrekking hebben p kwalitatieve jeugdsprtbegeleiding.de uitdagingen zijn niet gerangschikt i.f.v. belangrijkheid. 2) I.f.v. de klantvriendelijkheid is het belangrijk dat de website z gebruiksvriendelijk mgelijk is. i.f.v. klantvriendelijkheid met de telefncentrale beter werken zdat de sprtdienst z veel mgelijk bereikbaar blijft. 3) Samenwerking met sprtclubs is belangrijk mwille van de blijvende aandacht vr demcratisering van de sprtbeefening en ptimalisering van het kwalitatief aanbd. Een recreatief aanbd naast het cmpetitief blijft aangewezen. 5) Wil de sprtdienst aanspraak maken p de impulssubsidie dan zal het belang van een kwaliteitsvlle jeugdsprtbegeleiding verder nderstreept meten wrden in de subsidiëring. Ok vrming zal blijvende aandacht meten krijgen. 7) Bij de mvrming van de beheersstructuren nav de nieuwe gemeentewetgeving en het herwerken van de reglementen nav het nieuwe sprtdecreet zal de ndige aandacht geschnken wrden aan administratieve vereenvudiging, zwel vr de sprtdienst als vr de clubs. 9) De geie lgistieke en deskundige begeleiding dr de sprtdienst kan drgetrkken wrden naar de vrije sprters. Infverstrekking en kanalisering van deze delgrepen met de ndige aandacht krijgen. 11) De clubs dienen gemtiveerd te wrden m het recreatieve aanbd te behuden naast het cmpetitieve aanbd. De brede basis met blijvend kansen gebden wrden in zveel mgelijk sprtdisciplines. Dit zal k ndig zijn m de cncurrentie binnen de sprtwereld te drstaan. 12) De gemeente zal welverwgen meten beslissen f ze al dan niet ng een erkenning aanvraagt bij het Bls gezien de sterke daling van de subsidie vr Zwevegem en de ermee gepaard gaande vrwaarden. 13) Financiële prblemen van smmige clubs zuden deels kunnen pgevangen wrden dr ledenwerving. Daarvr zullen deze clubs meten meeëvlueren met de beheften van de klanten (fitnessrages, recreatief aanbd, werking vr jng en ud) en kwalitatief hgstaande diensten meten leveren. 17) De aandacht vr gekwalificeerde lesgevers en vr vrijwilligers mag ng pgedreven wrden gezien het tekrt aan lesgevers/vrijwilligers. De drempel mag niet te hg liggen maar infverspreiding naar en waardering van lesgevers/vrijwilligers kan een belangrijke stimulans zijn. 19) Gezien het belang van geie klantenservice en het dalend budget vr sprtprmtie, zal de gemeente een herschikking meten verwegen van budgetten f de beschikbare budgetten meten verhgen. 23) De gedaalde subsidies vr de sprtdienst kunnen een bedreiging zijn vr de clubs in die zin dat de tarifering niet te hg mag plpen want k clubs hebben financiële prblemen. water, 11

12 6. BELEIDSDOELSTELLINGEN EN STRATEGIE LEGISLATUUR Delstellingen werden, rekening hudend met het nieuwe decreet enerzijds en met de verschillende dmeinen van de sprtrealiteit waarmee het lkale sprtbeleid wrdt gecnfrnteerd anderzijds, pgedeeld in verschillende subgrepen. De eerste 4 subgrepen hebben betrekking p de basissubsidie, de 5 grep betreft de impulssubsidie, de 6 tt 8 grep betreffen facultatieve thema s die nuttig zijn vr nze sprtwerking met name infrmatieverspreiding, cmmunicatie en sprtstructuren. De strategische delstellingen (lange-termijn-delstellingen) zijn steeds in een wit kader geplaatst, de peratinele delen (krte-termijn-delstellingen) in een grijs. Bij elke peratinele delstelling wrden 1 f meerdere acties besprken p basis waarvan de sprtdienst zal trachten deze delen te verwezenlijken. In de mate van het mgelijke wrden de middelen pgesmd die dienen ingezet te wrden m de delstellingen te bereiken: beschikt de dienst ver de juiste en vldende aantal persneelsleden, zijn er vldende financiële middelen f meten bepaalde delen geschrapt wrden wegens financieel nhaalbaar? Een belangrijke beslissing die dient genmen te wrden is f de gemeente al dan niet een erkenning en subsidiëring zal aanvragen bij de Vlaamse Gemeenschap. Hierna wrden enkel de delstellingen van hfdstuk 5, impulssubsidie, pgesmd. 12

13 In nderstaande tabel wrdt een verzicht gegeven van de budgetten die per hfdstuk vlgens het nieuwe sprt-vr-allen-decreet meten gespendeerd wrden. Vr de in de tabel ntbrekende hfdstukken met vlgens het decreet geen geld vrzien wrden. Uiteraard zal de gemeente k gelden vrzien vr zaken die vr de gemeente wel priritaire aandacht verdienen dch niet vlgens het decreet. GERAAMDE BUDGETTEN TE VOORZIEN VOLGENS NIEUW DECREET HOOFDSTUK 1 (50% BASISSUBSIDIE) TOT. Uitgaven * Ontvangsten * Sald HOOFDSTUK 2 (20% BASISSUBSIDIE) TOT. Uitgaven * 7142,4 7142,4 7142,4 7142,4 7142,4 7142, ,4 Ontvangsten * 7142,4 7142,4 7142,4 7142,4 7142,4 7142, ,4 Sald HOOFDSTUK 3 (10% BASISSUBSIDIE) TOT. Uitgaven * 3571, , , , , , ,20 Ontvangsten * 3571, , , , , , ,20 Sald HOOFDSTUK 5 (IMPULSSUBSIDIE) TOT. Uitgaven * Ontvangsten * Sald KEUZE HOOFDSTUK 1,2 OF 3 (20% BASISSUBSIDIE) TOT. Uitgaven * 64695, , ,4 7142,4 7142,4 7142, ,4 Ontvangsten * 64695, , ,4 7142,4 7142,4 7142, ,4 Sald Uitgaven , basis vergang Ontvangsten , ,51 (via3 2006) 10066,51 (via3 2007) TOTALE SUBSIDIE TOT basis basis basis basis basis vergang vergang impuls Impuls impuls Impuls impuls basis vergang ,5 Via basis vergang impuls basis vergang Impuls basis impuls basis impuls basis impuls Sald OPLEG GEMEENTE Uitgaven , ,5 6.5 Beleidsdelstellingen inzake kwaliteitsverhging jeugdsprtbegeleiding 13

14 LANGE TERMIJNDOELSTELLING 13 De gemeente zal alle aanbieders van jeugdsprt mtiveren m de kwaliteit van de begeleiding te ptimaliseren en z prfessineel mgelijk uit te buwen. Krte termijndelstelling 35 De jeugdsprtbegeleiding zal p een hger peil gebracht wrden dr allerlei ndersteuningsmaatregelen. Actie 35.1: infrmering pleidingen alg. Cncrete DS: De bestaande pleidingen vr jeugdsprtbegeleiding VTS en eventuele andere die de sprtdienst bereiken, zullen kenbaar gemaakt wrden aan de clubs via de gemeentelijke website, gemeentelijke infbrchure en via de sprtraad. Indicatr: minstens 3 vrmen van bekendmaking dienen nagestreefd. Timing: Vanaf 2007 Middelen: Infrmering via website, gemeenteinf, vergaderingen Eigen middelen Verantwrdelijke: sprtfunctinaris-prmtie Actie 35.2: tussenkmst pleidingen alg. Cncrete DS: Er zal een financiële tussenkmst mgelijk zijn in de rganisatieksten en deelnamegelden vr bijschlingen jeugdsprtbegeleiding gerganiseerd dr de sprtdienst f dr sprtverenigingen vr een max. bedrag van 0.8 eur per inwner. Vr bijschlingen f pleidingen vr jeugdsprtbegeleiders in rganisatie van federaties, bls f isb, kan eventueel een tussenkmst vrzien wrden via de sprtraad. Indicatren Organisatieksten p basis van nkstennta s, uitg. catering Deelnameksten p basis van nkstennta Timing: Begin 2008: subsidiereglement pmaken Vanaf 2009: tepassing subsidiereglement Middelen: subsidiereglement vr clubs en eigen initiatief sprtdienst de middelen zullen vrzien wrden p budget vd gemeente en de sprtraad +impulssubsidie Bls Psitief advies ndzakelijk sprtraad, werkgrep sprtraad met inspraak, gedkeuring CBS/GR g e m e e n t e SR Actie TOT. GEWONE DIENST Uitgaven Ontvangsten Sald EIGEN INITIATIEF PROJECTSUBS Verantwrdelijke: sprtfunctinaris-prmtie en sprtraad Actie 35.3: rganisatie pleidingen alg. 14

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste lezer,

VOORWOORD. Beste lezer, VOORWOORD Beste lezer, Vr ju ligt het nieuwe Jeugdbeleidsplan 2011-2013 dat je een verzicht geeft van de vele delstellingen rnd jeugdbeleid die de stad zichzelf stelt en de middelen die wrden ingezet m

Nadere informatie

blieft? Over communicatiekanalen en tips om jongeren te bereiken voor een zichtbare Week van de Amateurkunsten.

blieft? Over communicatiekanalen en tips om jongeren te bereiken voor een zichtbare Week van de Amateurkunsten. Eveline Masquelier Prmtr: Nancy De Blieck Academiejaar 2013-2014 Bachelr in het Sciaal Werk: sciaal- cultureel werk blieft? Over cmmunicatiekanalen en tips m jngeren te bereiken vr een zichtbare Week van

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolplan

Inhoudsopgave schoolplan 1 Inhudspgave schlplan Pagina 1. Inleiding 1.0 Vrwrd 3 1.1 uitgangspunten 5 1.2 De grndslag vr het functineren van de Viersprng 6 1.3 Delen en functies van het plan 1.4 Prcedure pstellen en vaststellen

Nadere informatie

Roadbook Informatisering Woonzorgcentra

Roadbook Informatisering Woonzorgcentra Klanten & Diensten Onderzek R. Lyln www.s mals.be Radbk Infrmatisering Wnzrgcentra Versie 1.0 Versin Statut Date Auteur(s) Aard van de wijzigingen 1 Eerste versie 19/03/2013 R. Lyln 1.0 Finale versie 03/02/2014

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers)

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers) Hfdstuk 1 KMO S zijn ndernemingen die niet meer dan 1 van de vlgende criteria verschrijden : -gemiddeld aantal werknemers

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694 Stichting Haagsche Schlvereeniging Bestuursnummer: 95694 Jaarverslag 2013 1 Algemeen: De rechtspersn is een Stichting met de naam: Stichting Haagsche Schlvereeniging. Tezicht en bestuur zijn in handen

Nadere informatie

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken Interne Beheersing Verkennend nderzek in pdracht van het Vrlpig Cllege van hven en rechtbanken Patrick Meulepas DECEMBER 2014 1. INLEIDING...3 1.1. CONTEXT...3 1.2. TERMINOLOGIE...4 1.2.1. interne beheersing

Nadere informatie

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer %SURMHFW2QWZHUSYDQHHQ9ODDPVH YHUWURXZHQVEDURPHWHU Invulling Vlaamse Vertruwensbarmeter Steven Van Rsbrek Dr. Steven Van de Walle Dr. Jarl K. Kampen Prf. Dr. Geert Buckaert Rapprt D/2005/10106/029 December

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan Vroomshoopse Boys 2010-2014. (geactualiseerd in 2010)

Jeugdbeleidsplan Vroomshoopse Boys 2010-2014. (geactualiseerd in 2010) Jeugdbeleidsplan Vrmshpse Bys 2010-2014 (geactualiseerd in 2010) Jeugdbeleidsplan Vr. Bys 2008-2010 Blz.0 Vrwrd ( aanpassen ) Ambities mag je hebben. We willen hgerp met Vrmshpse Bys en tegelijkertijd

Nadere informatie

De raadsleden Herman Theys en Koen Van Criekingen zijn verontschuldigd.

De raadsleden Herman Theys en Koen Van Criekingen zijn verontschuldigd. ZITTING VAN 3 september 2013 Aanwezig: Hans Eyssen, burgemeester-vrzitter; Rudy Janssens, Dimitri Casteleyn, Nadine Van Hrebeek, Ann Spaepen, schepenen; Annelies Vander Bracht, Guid Peers, Alex Demarsin,

Nadere informatie

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid Praktische tips vr de km die wil werken aan een genderbewust persneelsbeleid blanc Cntactgegevens Kamer van Kphandel Ost-Vlaanderen Anne Knings Prjectcördinatr C-efficiënt tel. 052 33 98 35 anne.knings@kvkv.vka.be

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

B ELEIDSPLAN 2007-2011 AC TION VAN SPEL NAAR SPECIALISATIE

B ELEIDSPLAN 2007-2011 AC TION VAN SPEL NAAR SPECIALISATIE B ELEIDSPLAN 2007-2011 AC TION VAN SPEL NAAR SPECIALISATIE Inhudspgave 1. Visie... 1 2. Cntext... 1 3. Trends... 1 4. Missie TION... 2 5. Beleidsuitgangspunten... 2 6. Beleidsfrmulering... 4 7. Beleidsuitvering...

Nadere informatie

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING 1 HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING NIEUWSBRIEF NR 12 -- NOV jaargang 2013 De inhud van deze gratis nieuwsbrief mag gebruikt wrden vr publicaties en nderricht, mits brnvermelding en de vermelding

Nadere informatie

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet Sterktes van nu, de kracht van 2015 Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen vr vrijwillige inzet MOVISIE Kennis en advies vr maatschappelijke ntwikkeling MOVISIE verzamelt, ntwikkelt en verspreidt kennis

Nadere informatie

Hieronder geven we informatie over gangbare normen die we vonden via literatuuronderzoek, en passen we enkele even toe in een kleine rekenoefening.

Hieronder geven we informatie over gangbare normen die we vonden via literatuuronderzoek, en passen we enkele even toe in een kleine rekenoefening. Literatuurstudie Kwantitatieve benadering Datum: ktber 2011 1 Algemeen: visie p het nrmeren van ruimte vr jeugd Jan Van Gils, vrmalig directeur van Kind en Samenleving, in De Bnd (22 ktber 2010) verwrdt

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht

Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht Organisatie Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht Onderzek naar naar de veranderbereidheid van medewerkers Erasmus Universiteit Rtterdam Afstudeerscriptie Marleen Scherpenzeel Nvember 2011 Organisatiecultuurtraject

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

(BIO) - Fase 2 (terrein)

(BIO) - Fase 2 (terrein) KONINKRIJK BELGIË Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Evaluatie van de Belgische Investeringsmaatschappij vr Ontwikkelingslanden (BIO) - Fase 2

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen

Jaarverantwoording zorginstellingen Jaarverantwrding zrginstellingen 2011 Huis ter Leede Leerdam Mei 2012 Inhudspgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Prfiel van de rganisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

effectieve ICT Governance structuur

effectieve ICT Governance structuur Practische handvaten vr het pzetten van een effectieve ICT Gvernance structuur in een grte rganisatie Ir. M. Drenthen Ir. P. Zaanen BastaGrup 2005 BastaGrup September 2005 Inhudspgave Management samenvatting...

Nadere informatie

('"... 4.1 ---------------------------------------------

('... 4.1 --------------------------------------------- ~ D.UFSKUNDE ~VItI ink _ I De (ge-!wihle Training ('"... 4.1 --------------------------------------------- RAPPORT MARKTONDERZOEK dr Steven T/sma Zamer 1994 Bedrijfskundewinkel (93.41.029) Begeleider:

Nadere informatie

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004 FOD Financiën Prgramma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstrm Mensen Versie 4 Vrgelegd ter validatie aan de stuurgrep van 19/05/2004 Vrstudie Prgramma MKDV. Inhud Blz. 1. Inleiding... 4 1.1.

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT BIJ DE LEERPLANNEN OH EN OA DERDE GRAAD BSO

SERVICEDOCUMENT BIJ DE LEERPLANNEN OH EN OA DERDE GRAAD BSO SERVICEDOCUMENT BIJ DE LEERPLANNEN OH EN OA DERDE GRAAD BSO Juni 2014 (D/2014/7841/031 en D/2014/7841/036) Vlaams Verbnd van het Kathliek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Inhud Inleiding

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk 2 I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1 - Binnen de perken van de kredieten, daarte gedgekeurd p de gemeentebegrting, kunnen

Nadere informatie