Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid"

Transcriptie

1 Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005

2 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december 2004 werd beslist 5 werkgrepen p te richten die als taak hadden teksten aan te leveren die meten leiden tt het pstellen van een cncreet en glbaal Sprt vr Allen actieplan. Vlgende werkgrepen werden pgericht: Werkgrep 1: Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Werkgrep 2: Sprtprmtieplan p Vlaams niveau Werkgrep 3: Sprtinfrastructuurbeleid/ruimtelijke rdening en sprt Werkgrep 4: Het erkennen en ndersteunen van nderwijsgebnden sprt als kwaliteitsvlle schakel in een Sprt vr Allen beleid Werkgrep 5: Sprtkaderpleiding in relatie met een Sprt vr Allen beleid Met uitzndering van werkgrep 4 (rnd nderwijsgebnden sprt) vergaderden alle werkgrepen in de lp van de maanden maart en april Deze besprekingen leidden per thema tt cncrete actiepunten. Werkgrep 1: Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Aangezien er wat het uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid betreft, heel wat deelaspecten een rl spelen, werd per item een subwerkgrep pgericht. Deze subwerkgrepen hadden als taak een basisdcument rnd de diverse thema s p te stellen. Deze teksten werden p 29 april 2005 aan de vltallige werkgrep Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid ter discussie en gedkeuring vrgelegd. De diverse subwerkgrepen behandelden vlgende thema s: Verlningssysteem lesgevers en semi-agrale arbeid (vrz. Chris Massez) Opleidingscheques (vrz. Katrien Van Kets) Ondersteuning van de vrijwilligers (vrz. Katrien Van Kets) Ondersteuning en begeleiding van de sprtclubs via federaties (vrz. Kris De Crde) Kwalitatieve en kwantitatieve jeugdwerking binnen de sprtclubs (vrz. Lies Van Heddegem) Dubbel sprtaanbd cmpetitie/recreatie (vrz. Tanja Mens) Ratinalisering van de sprtclubs (vrz. Dany Punie) Rl gemeentelijke en prvinciale sprtdiensten (vrstellen vr een nieuw decreet lkaal en prvinciaal sprtbeleid) (vrz. Frank Bulcaen) Subsidiereglementering (gemeentelijk) (vrz. Dany Punie) 2

3 1. Verlningssysteem lesgevers en semi-agrale arbeid Specifiek statuut semi-agrale arbeid Tijdens de Staten-Generaal van de Sprtclubs (september 2003) werd in de wrkshp 6: De prblematiek van de gekwalificeerde lesgevers en de verlning.a. vlgende resluties gefrmuleerd: Er met een duidelijk nderscheid blijven bestaan tussen het statuut van de vrijwilliger en dit van de prfessineel (berepsmatig) tewerkgestelde. Daarnaast met vr semi-agrale arbeid, in eerste instantie vr de gekwalificeerde lesgever, in een afznderlijke categrie wrden vrzien. Semi-agrale arbeid wil zeggen: ccasinele tewerkstelling waarbij de bvengrens minder dan één derde van een vltijdse tewerkstelling bedraagt. Hierbij is een maximale administratieve vereenvudiging, gecmbineerd met maatregelen naar minimale tarieven inzake sciale zekerheid (RSZ) en fiscaliteit (belastingen) absluut ndzakelijk. Ok de bijzndere grepen zals werklzen en bruggepensineerden die zich (tijdelijk) ter beschikking meten huden van de arbeidsmarkt, meten binnen het semi-agraal statuut kunnen pgenmen wrden, p vrwaarde dat zij ver de vereiste kwalificatie beschikken. De legale tewerkstelling met absluut gedkper wrden m de cncurrentie met het grijze circuit het hfd te kunnen blijven bieden. In de beleidsnta sprt van minister Anciaux wrdt in de strategische delstelling 5.2 (blz. 22; 23) Het verhgen van de (beleids)erkenning van (de grte maatschappelijke betekenis van) sprt dr de Vlaamse verheid gepleit vr een verhging van de dtatie sprt. Tegenver deze extra financiële middelen met.a. een kwaliteitsverbetering van de sprtbeefening staan. Dit kan dr in de sprtclubs meer kwaliteitsvlle mstandigheden na te streven en te werken met.a. prfessinele begeleiders. Deze prfessinalisering van de sprt p gang brengen kan.a. via een gerichte verlaging van de lasten p arbeid in de sprtsectr (Operatinele delstelling blz. 23 laatste blletje). In de beleidsnta wrdt nder de kritische succesfactren 6.5 (blz. 43; 44) Herwaardering en ndersteuning van het vrijwilligerswerk in de sprt anderzijds gesteld dat wat de vergeding van trainers betreft, het vr sprtclubs bijna nmgelijk is m deze p een legale wijze te vergeden. De huidige systemen bieden te weinig flexibiliteit. Het gaat hier immers meestal niet m vlwaardige berepsarbeid die verricht wrdt met het g p het verwerven van een inkmen dat bestaanszekerheid verschaft. Het gaat echter wel m inzet die nmiskenbaar een maatschappelijk nut heeft en zich beperkt tt enkele uren per week (cmplementaire functie ten pzichte van prfessinele arbeid). De Vlaamse regering zal dan k in verleg met de federale verheid werk maken van een eigen statuut vr dit srt tewerkstelling (semi-agrale arbeid). Een gerichte verlaging van de lasten p arbeid in de sprtsectr zal een stimulans betekenen vr de prfessinalisering in de sprtsectr. (blz. 43 en 44 punt 6.5 2). Actiepunt Het creëren van een statuut vr semi-agrale arbeidsactiviteiten binnen het bestaande kader vr prfessinele arbeid. 3

4 Dit statuut met een plssing bieden vr de grijze zne tussen het vrijwilligerswerk en de prfessinele arbeid. Mmenteel is er nduidelijkheid ver de juridische psitie van deze activiteiten. Via een specifiek statuut ver semi-agrale arbeid kan men rechtzekerheid verschaffen ver het statuut van de activiteiten en diegenen die ze verricht, m.a.w. duidelijkheid verschaffen in de tepassing van regelgeving als arbeidsrecht, sciaal, fiscaal en aansprakelijkheidsrecht. Het statuut zal dus meten zrgen vr een eenvudige administratie en een duidelijke verlaging van de lasten p vlak van sciale zekerheid en fiscaliteit. Deze verlaging van de lasten p arbeid in de sprtsectr zal niet enkel een stimulans betekenen vr de prfessinalisering in de sprtsectr maar zal tevens het zwartwerk in de sprtsectr terugdringen. Het statuut semi-agrale arbeid dient aandacht te hebben vr: het wegwerken van knelpunten in het arbeidsrecht die een te belastend financieel en/f administratief effect hebben p de semi-agrale arbeidsactiviteiten, m.n. uitznderingen / vrijstellingen p vlak van.a. het gewaarbrgd minimummaandinkmen, de verplichte minimumduur per arbeidsprestatie, de eenderde regel bij deeltijdse cntracten, pzeggingstermijnen en pzeggingsvergedingen, bepalingen ver nachtarbeid en zndagswerk, het wegwerken van knelpunten in het sciale zekerheidsrecht die een te belastend financieel en/f administratief effect hebben p de semi-agrale arbeidsactiviteiten, m.n. een gedeeltelijke uitsluiting uit het tepassingsgebied van de sciale zekerheid duidelijkheid nder welke vrwaarden (inkmstengrens) cumul van inkmsten uit semi-agrale arbeidsactiviteiten tegelaten is vr uitkeringsgerechtigden het wegwerken van knelpunten in het fiscaal recht die een te belastend financieel en/f administratief effect hebben p de semi-agrale arbeidsactiviteiten, m.n. het tt p zekere hgte vrijstellen van belastingsplicht p inkmsten van semi-agrale arbeidsactiviteiten via artikel 38 van het W.I.B. het wegwerken van knelpunten in het aansprakelijkheidsrecht, m.n. het van tepassing zijn van het bijznder aansprakelijkheidsregime van artikel 18 van de arbeidsvereenkmstenwet (die stelt dat de werknemer alleen aansprakelijk kan gesteld wrden bij bedrg, zware schuld f herhaalde lichte fut) vr semi-agrale arbeidsactiviteiten het vaststellen van een nder- en bvengrens, zdat er een duidelijk nderscheid is tussen semi-agrale arbeid en het vrijwilligerswerk enerzijds en tussen semi-agrale arbeid en de minimale vlwaardige arbeid (3-uren regel / 13 uren regel) anderzijds; k geen cumulatie van vlwaardige arbeid en semi-agrale arbeid bij dezelfde werkgever de begde delgrepen: m.n. lesgevers, trainers, scheidsrechters en juryleden. De prblematiek van zaalwachters en nderhudspersneel van sprtinfrastructuur hrt niet thuis in de semi-agrale arbeid (cfr mtivatie). Hiervr dient een plssing gezcht binnen het banenplan van de federale en Vlaamse regering. Aangezien een vlledig specifiek en aangepast wettelijk kader creëren vr semi-agrale arbeidsactiviteiten veel specifiek en meilijk wetgevend werk vraagt en p relatief krte termijn niet haalbaar is, wrdt gepteerd m het statuut semi-agrale arbeid in eerste instantie vrm te geven via de mgelijkheden tt uitznderingen en vrijstellingen in de bestaande wetgeving, dus binnen het bestaande juridische kader vr prfessinele arbeidsactiviteiten. Dit zal de pstap zijn naar een vlledig specifiek en aangepast kader vr semi-agrale arbeidsactiviteiten. 4

5 De diverse actren (Vlaamse verheid, VSF, ) dienen cntinu aan te dringen bij de federale verheid (zwel wetgevende macht als uitverende macht) m een statuut semi-agrale arbeid te creëren. Vlgende prcedure wrdt vrgesteld: 1. Stuurgrep pstarten p Vlaamse niveau met vertegenwrdigers van het kabinet van minister Anciaux, het Bls, de VSF, de gemeenten en Vlabus 2. Op niveau van de uitverende macht (federale regering): cntacten van de stuurgrep met de bevegde federale ministers met als delstelling een interkabinettenwerkgrep p te starten intensieve pvlging van de interkabinettenwerkgrep dr de stuurgrep met als del een vrntwerp van wettekst semi-agrale arbeid 3. Op niveau van de wetgevende macht (kamer en senaat): cntacten van de stuurgrep met de verschillende fracties uit de kamer en senaat teneinde de ndige plitieke gdwill te creëren en eventueel wetgevend werk (wetsvrstel) p te starten. Timing: pstarten stuurgrep: 2006 pvlging p federaal niveau: Onderzekspdracht verlning in de sprt en marktwaarde van het prduct sprt Tijdens de Staten-Generaal van de Sprtclubs (september 2003) werd in de wrkshp 6: De prblematiek van de gekwalificeerde lesgevers en de verlning.a. vlgende vaststellingen gefrmuleerd: De bedragen van de verschillende verlningscategrieën die p de tabellen vr de ccasinele medewerkers staan vermeld, wijken af van de gangbare markttarieven in de sprtclubs maar zijn wel vergelijkbaar met deze van het vast persneel van de Vlaamse verheidssectr (nderwijs + verheidspersneel). Uitgaande van de definiëring en de tepassing van de bvenstaande begrippen, blijkt dat zwel de verheid als de sprtclubs een ernstig prbleem hebben m vldende sprtlesgevers te vinden die willen werken aan de in de tabellen vermelde bedragen. De prblematiek van de verlning en de gehanteerde tarieven is echter nvldende gekend (ver heveel mensen gaat het, ver heveel uren, wat is de marktwaarde van een lesgever,?). Een beter inzicht in deze prblematiek zu niet alleen nuttig zijn vr discussies ver de hgte van de verlning, maar evenzeer een gede basis vrmen vr het (bij)sturen van het beleid inzake prfessinalisering van de sprt. Smmigen vinden dat sprt duurder met wrden, anderen vinden dat sprt gedkper met. Wat is een faire prijs vr sprt? Welk is de marktwaarde van het prduct? In welke mate met de markt hier spelen? He staan de gebruikers daar tegenver? Ok hier kunnen de antwrden zrgen vr een gerichter beleid (infrmeren, sensibiliseren, steunen, ) van de Vlaamse verheid m.b.t. prijssetting in de sprt. Actiepunt Het geven van een nderzekspdracht aan een expertengrep f aan het steunpunt Sprt, Gezndheid en Beweging m: 5

6 de mvang van verlning in de sprtsectr en de gehanteerde tarieven in de sprtclubs, tenniscentra en cmmerciële centra (fitnesscentra e.d.) in kaart te brengen teneinde de mgelijke gevlgen hiervan vr werkgever en de verheid te kunnen inschatten de marktwaarde van de sprt te nderzeken en de gevlgen hiervan vr de sprtbeefening te bepalen Vanuit het Overlegplatfrm Sprt vr Allen en vanuit het steunpunt Sprt, Gezndheid en Beweging met de minister vertuigd wrden van het nut van dit nderzek. Deze pdracht zu binnen de delstellingen en de vrziene financiële middelen vr het steunpunt kunnen gebeuren. Timing: Decretale erkenning van VLABUS als begeleidingsbureau vr tewerkstelling in de sprtsectr In de beleidsnta sprt van minister Anciaux wrdt nder de kritieke succesfactren 6.5 (blz. 44) Herwaardering en ndersteuning van het vrijwilligerswerk in de sprt de vlgende peratinele delstelling gefrmuleerd: decretale erkenning nastreven van Vlabus als interim-bureau vr de sprt p Vlaams niveau. Vlabus heeft de vrbije 20 jaren bewezen dat, een verkepelende Vlaamse rganisatie vr het bundelen van de versnipperde tewerkstelling binnen de sprtsectr, ndzakelijk was en is. Aan alle sprtactren in Vlaanderen reikt deze vzw p een vltte, administratief eenvudige manier, vlwaardige en fficiële gekwalificeerde sprtlesgevers aan tegen een tarief dat lager ligt dan de reële kstprijs. Vlabus heeft 36 (vltijdse equivalenten) persneelsleden in het geregulariseerde DAC-statuut. Een verankering van deze functies en een uitbreiding ervan via herverdeling van de DAC-ers in de sprtsectr dringt zich p. Enerzijds met het jbbehud naar de tekmst gegarandeerd wrden en anderzijds dient de huidige werking van deze vzw minstens gehandhaafd en zelfs uitgebreid te wrden. Via deze DAC-ers kunnen de diensten die Vlabus aanbiedt k in de tekmst gedkper blijven. Vlabus dient de sprtclubs, in het bijznder de minder grte clubs die niet zelf als werkgever kunnen fungeren, beter en ruimer te kunnen ndersteunen bij de tewerkstelling van sprtlesgevers. Dit vraagt een uitbreiding van haar taken. Vlabus met in zekere mate als plaatsvervangend werkgever kunnen ptreden (d.i. Vlabus is juridisch werkgever, maar gezag, leiding en tezicht liggen bij de werkgever) en een sciale secretariaatsfuncties vr de sprtsectr kunnen uitveren. Dit betekent dat sprtclubs via Vlabus hun eigen trainers p een gemakkelijke en juridisch crrecte manier kunnen tewerkstellen. Vlabus is de juridische werkgever (de sprtclub dient dan zelf geen RSZ-nummer te hebben, geen arbeidsngevallenverzekering af te sluiten, geen ln te berekenen, geen aangifte bij RSZ en belastingen te den, ), terwijl de sprtclub wat de sprtieve pdrachten betreft werkgever is (m.a.w.de club is de sprtieve baas van de lesgever). Of de sprtclub kan ervr pteren zelf een RSZ-nummer aan te vragen en een ngevallenverzekering af te sluiten, maar bvb de lnadministratie aan Vlabus ver te laten. 6

7 Actiepunt Decretale erkenning van Vlabus als steunpunt vr tewerkstelling in de sprtsectr met: erkenning van de vzw en verankering van haar persneel verruiming van haar taken, zdat de vzw kan ptreden als plaatsvervangend werkgever en sciale secretariaatsfuncties kan waarnemen Timing: Onderhandelingen met de bevegde Vlaamse ministers starten teneinde een decretale regeling te krijgen tegen Opleidingscheques Uitgangspunten Uit enquêtecijfers naar aanleiding van de Staten-Generaal van de sprtclubs van 20-21/09/2003 blijkt dat 62% van de sprtclubs ver geen f geen gekwalificeerde trainer beschikt. Wat de jeugdsprtbegeleiding betreft is het tekrt aan gekwalificeerde begeleiders ng grter. Hier beschikt slechts 25% van de clubs ver een trainer f begeleider met een diplma. Slechts 47% van de sprtclubs beschikt ver een jeugdtrainer en van deze jeugdtrainers heeft meer dan de helft geen diplma. Bvendien heeft nderzek uitgewezen dat het ntbreken van gekwalificeerde lesgevers in de sprtclub de vrnaamste reden is van drp-ut bij jngeren. Tijdens de Staten-Generaal van de Sprtclubs (september 2003) werd in de wrkshp 6: De prblematiek van de gekwalificeerde lesgevers en de verlning.a. vlgende reslutie gefrmuleerd: De grep van de gekwalificeerde lesgevers tewerkgesteld in de sprtclubs met kwantitatief tenemen znder afbreuk te den aan de minimale eisen inzake sprtpedaggische en sprttechnische vereisten. De Vlaamse Trainersschl is daarte het aangewezen instrument. Hierdr zal de spanning tussen vraag en aanbd in een aantal sprttakken weggenmen wrden. Incentives zals sprtcheques, verlaging van de lidgelden vr de lesgevers, het terugbetalen van cursusgelden en inschrijvingsgelden vr pleidingen en bijschlingen. meten dr de verschillende actren als stimulans gebruikt wrden. In de visienta i.v.m. het Sprt vr Allen beleid werd.a.vlgend advies aan de minister gefrmuleerd: De Vlaamse verheid dient dan k een stimulerend beleid te veren m de kwaliteit van de sprtbegeleiding in de sprtclubs te verhgen. Dit kan via een stelsel van pleidingscheques dat dr de Vlaamse verheid zu gefinancierd wrden. Deze sprtpleidingscheques zullen ter beschikking gesteld wrden van sprtfederaties, sprtclubs en gemeenten teneinde trainers, lesgevers en begeleiders in sprtclubs te stimuleren m een (gratis) trainerspleiding te vlgen die gerganiseerd f erkend wrdt dr de Vlaamse Trainersschl. In de beleidsnta sprt van minister Anciaux wrden nder de kritieke succesfactren 6.2 (blz. 40) Verhging van de kwaliteit van de sprtbegeleiding in het 7

8 algemeen en in de sprtclub in het bijznder, met priritaire aandacht vr de jeugd de vlgende peratinele delstellingen gefrmuleerd: Een stimulerend beleid veren m gekwalificeerde trainers / begeleiders aan te medigen m actief te wrden in de sprtclub via het ter beschikking stellen van sprtpleidingscheques; De Vlaamse Trainersschl zal bijkmende initiatieven ntwikkelen m de sprtkaderpleiding vr jeugdtrainer / begeleider te ptimaliseren. Hiernder vindt u een verzicht van wat er mmenteel bestaat aan ndersteuningsmiddelen f welke initiatieven in ntwikkeling zijn: Sprtcheques: cheques zals de maaltijdcheque: je kunt er mee betalen bij de sprtclub vr je lidgeld, in het fitnesscentrum. Mmenteel wrden ze al gebruikt maar zijn ze ng niet z gunstig vr werkgevers en werknemers (ng niet vrij van sciale zekerheidsbijdragen en belastingen) Sprtcheques: binnen de gemeenten cfr. de PWA-cheque die nu kan gebruikt wrden vr bijv. petshulp f kleine klusjes. Zulke sprtcheque zu de gemeente en/f club meten telaten m p een gedkpe manier lesgevers in te zetten (bestaat ng niet). Opleidingscheques vr werknemers: systeem waarbij alle werknemers die in Vlaanderen f het Brussels Hfdstedelijk Gewest wnen, een pleiding kunnen vlgen waarvan de helft wrdt betaald dr de Vlaamse verheid. Vrwaarde is wel dat de pleidingsverstrekker erkend is dr de Vlaamse Overheid en dat je werknemer bent. Niet-actieven, zelfstandigen, jngeren tussen 16 en 25 jaar die uitsluitend tewerkgesteld zijn met een studentenvereenkmst en jngeren tussen 16 en 25 jaar die tewerkgesteld zijn met een arbeidsvereenkmst van minder dan 80 uren per maand, kmen niet in aanmerking. Als werknemer kan men vr maximum 250 eur per jaar pleidingscheques kpen. Van het bedrag dat aangekcht wrdt betaalt de Vlaamse verheid de helft. De cheques hebben een waarde van 5, 10 f 25 eur. De VTS heeft de erkenning als pleidingsverstrekker verkregen. Opleidingscheques vr werkgevers: Systeem waarbij werkgevers cheques kunnen aankpen m hun persneel pleidingen te laten vlgen bij een erkend pleidingsverstrekker. De verheid past de helft van het bedrag van de cheques bij. Een cheque is 30 eur waard, de verheid betaalt 15 eur. Een werkgever kan vr een maximale waarde van eur per jaar cheques aankpen. Opleidingscheques binnen de Vlaamse Trainersschl n.a.v. de Dag van de Trainer: Op de Dag van de Trainer heeft de VTS een aantal pleidingscheques verdeeld nder de aanwezigen. Deze cheques hebben een waarde van 50 eur en kunnen gebruikt wrden m een pleiding naar keuze binnen de VTS te vlgen (heeft niks te maken met de pleidingscheques vr werknemers) 8

9 3. Ondersteuning van de vrijwilligers Uitgangspunten Een sprtclub znder vrijwilligers is niet denkbaar. Hij f zij vrmt het fundament van de sprtclub en is daarm blijvend ndig. Bvendien wrden de actieve vrijwilligers vaak verbevraagd. Bij het efficiënt runnen van een sprtclub kmt nu immers ng veel meer kijken dan vreger. Het ntbreekt de vrijwilliger vaak aan tijd m alle aspecten van de werking van de sprtclub te kunnen realiseren. Het wrdt dan k steeds meilijker m ng vrijwilligers te vinden die zich nbaatzuchtig willen inzetten vr de sprtclub. Specifiek statuut vr de vrijwilliger Tijdens de Staten-Generaal van de Sprtclubs (september 2003) werd in de wrkshp 7: Spanningsveld tussen vrijwilligers en prfessinelen.a. vlgende vaststellingen gefrmuleerd: Vrijwilligers wrden vaak gecnfrnteerd met een aantal knelpunten mdat er mmenteel geen wettelijk kader vrzien is waarbinnen het vrijwilligerswerk geregeld is. Z stellen er zich ndermeer prblemen p het vlak van aansprakelijkheid, fiscaal en sciaal statuut en verzekering. In de visienta Sprt vr Allen (december 2004) werd nder Ondersteuning van de vrijwilligers in de sprt (blz 6) vlgend advies aan de minister gefrmuleerd: De Vlaamse verheid dient de ndige initiatieven te nemen m bij de federale verheid een statuut vr de vrijwilliger in de sprt af te dwingen waardr deze kan genieten van een degelijke verzekering en een gunstig fiscaal en sciaal statuut. In de beleidsnta sprt wrdt nder de kritieke succesfactren 6.5 (blz. 44) Herwaardering en ndersteuning van het vrijwilligerswerk in de sprt de vlgende peratinele delstelling gefrmuleerd: De sprtvrijwilliger verdient dan k de ndige aandacht van de Vlaamse regering. De Vlaamse regering zal het initiatief nemen m bij de federale verheid een statuut vr de vrijwilliger te bewerkstelligen waarbij rekening wrdt gehuden met de specifieke situatie van de sprtvrijwilliger (aansprakelijkheid, verzekering en een billijk fiscaal en sciaal statuut). Actiepunt Een degelijk statuut vr de sprtvrijwilliger De sprtsectr staat achter de nieuwe wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (BS 29 augustus 2005), maar vraagt aan de minister dat hij aandringt bij zijn federale cllega's m tt een snelle realisatie te kmen van de Kninklijke Besluiten die er meten kmen m de wet p het statuut uit te veren. Vlgende aandachtspunten zijn hierbij.a. van belang: Het nieuwe statuut vr de sprtclubs, sprtfederaties, sprtdiensten, enz. die met vrijwilligers werken mag geen bijkmende zware administratie meebrengen. (bv. geen administratie zals bij werknemers (DIMONA)). Ok vr de vrijwilliger zelf met de administratie tt een minimum beperkt blijven. Een KB met de ndige uitsluitingen uit het arbeidsrecht vrzien. De wet heeft dit immers aan de Kning vergelaten. Zlang de Kning geen uitsluitingen vastlegt, 9

10 blijft het gehele arbeidsrecht van tepassing p het vrijwilligerswerk (minimumleeftijden, zndagswerk, arbeidstijdsgrenzen,.). Jngeren aanzetten tt vrijwilligerswerk Een bevraging van de sprtclubs ter vrbereiding van de Staten-Generaal (september 2003), tnt aan dat er vrijwilligers zich actief inzetten vr de sprtclubs. Daartegenver staat dat 54 prcent van alle sprtclubs te kampen hebben met een verlies van en een tekrt aan vrijwilligers. Op deze Staten-Generaal werd.a. vlgende stelling gefrmuleerd: De sprtclubs vragen dat de verheid acties ntplit m specifieke delgrepen (jngeren, jnggepensineerden, ) aan te medigen m vrijwilligerswerk te den, inclusief bestuursfuncties. In de visienta Sprt vr Allen (december 2004) werd nder Ondersteuning van de vrijwilligers in de sprt (blz 6) vlgend advies aan de minister gefrmuleerd: De Vlaamse sprtclubs vragen de verheid actie te ndernemen m meer mensen (vral jngeren) aan te zetten m vrijwilligerswerk te den. Actiepunt Meer jngeren wrden vrijwilliger Via zeer gerichte acties en prjecten zullen jngeren aangesprken wrden m bestuursvrijwilliger te wrden. Via de schlsprt zal, in de hgere graad van het middelbaar nderwijs, de jngeren vaardigheden bijgebracht wrden m te leren rganiseren en besturen in de sprtclub. Vrijwilligers met ervaring in bestuurstaken meten ingeschakeld wrden als cach vr jngeren m p die manier hun ervaring en kennis dr te geven en de cntinuïteit binnen de sprtclubs te garanderen. Om dit actiepunt te realiseren meten er zeer cncrete instrumenten (tls) ntwikkeld wrden vr de sprtfederaties/sprtclubs/ die ze kunnen gebruiken binnen hun werking. Deze instrumenten kunnen ntwikkeld wrden dr de p te richten helpdesk (zie verder). Meer maatschappelijke waardering en aandacht vr de vrijwilligers in de sprt. Tijdens de Staten-Generaal van de Sprtclubs (september 2003) werd in de wrkshp 7: Spanningsveld tussen vrijwilligers en prfessinelen.a. vlgende vaststellingen gefrmuleerd: Een ander aspect m het vrijwilligerswerk aantrekkelijker te maken is het meer zichtbaar maken en valriseren van het vrijwilligerswerk. De verheid wrdt hierbij gevraagd m geregeld via acties en campagnes accurate infrmatie ver het vrijwilligerswerk te geven en het te valriseren en in de schijnwerpers te plaatsen. In de visienta Sprt vr Allen (december 2004) werd nder Ondersteuning van de vrijwilligers in de sprt (blz 6) vlgend advies aan de minister gefrmuleerd: Vrijwilligers in de sprt (al dan niet in de sprtclubs) verdienen dan k de ndige maatschappelijke waardering, aandacht en bescherming. Ok in de beleidsnta sprt wrdt via de kritieke succesfactren 6.5 (blz. 43) Herwaardering en ndersteuning van het vrijwilligerswerk in de sprt een verdiende en ndige aandacht van de Vlaamse regering aan de sprtvrijwilliger verleend. 10

11 Actiepunt Sprtvrijwilliger in de kijker Er zal een actie pgestart/ntwikkeld wrden m de sprtvrijwilligers die reeds lang meedraaien binnen de sprtclub/federatie extra te bedanken. Deze actie zal er p gericht zijn zwel uderen die reeds lang meedraaien alsk jngeren die al een aantal jaren vrijwilliger zijn in de kijker te plaatsen. Prfessinele ndersteuning van de vrijwilligers binnen de sprtclubs Tijdens de Staten-Generaal van de Sprtclubs (september 2003) werd in de wrkshp 7: Spanningsveld tussen vrijwilligers en prfessinelen.a. vlgende vaststellingen gefrmuleerd: Om in de tekmst blijvend te kunnen inspelen p alle nden van een ged functinerende sprtclub, kan de ndersteuning van het vrijwilligerswerk dr een prfessinele kracht een uitkmst bieden. Daarm vragen de sprtclubs dat de verheid, in het kader van het grtscheepse banenplan ( nieuwe jbs), ruimte creëert vr tewerkstelling van prfessinele krachten ten dienste van de sprtclubs. In dat geval is een ged gestructureerde samenwerking met de prfessinelen binnen de sprtfederaties, met de gemeentelijke sprtdiensten en met de vrijwilligers een abslute ndzaak. Om cnflictsituaties tussen vrijwilligers en prfessinelen binnen sprtclubs te vermijden dient een duidelijke taakafbakening te gebeuren en dienen er gede afspraken te wrden gemaakt. De berepskracht met er vr zrgen dat de vrijwilligers ptimaal kunnen functineren. Daarte meten prfessinele krachten en vrijwilligers vldende begeleid wrden en mgelijkheden tt vrming aangebden krijgen. De verheid zu de vrwaarden meten creëren en de ndige stimuli geven m een vrmingscncept vr de prfessinele ndersteuner, p maat van de nden van de sprtclubs te vrzien. Bvendien meten de bestaande vrmingsinitiatieven vldende aandacht besteden aan de samenwerking tussen vrijwilligers en prfessinelen. In de visienta Sprt vr Allen (december 2004) werd nder Ondersteuning van de vrijwilligers in de sprt (blz 6) vlgend advies aan de minister gefrmuleerd: Het vrijwilligerswerk in de sprtclub dient ndersteund te wrden dr het inzetten van prfessinele krachten (zwel p het vlak van sprtbegeleiding, lgistiek als administratie). Hiervr dient de verheid ruimte te creëren in haar banenplan. Onder Verder uitbuwen van het lkaal en prvinciaal sprtbeleid (blz. 7) werd.a. vlgende taken gefrmuleerd: De gemeentelijke en prvinciale sprtdiensten (prfessinelen) meten vral een cördinerende en ndersteunende functie vervullen, tv alle inwners (als ptentiële f effectieve sprtbeefenaars), en meer specifiek via de ndersteuning van de lkale sprtclubs (vrijwilligers). In het hfdstuk Sprtclubs ndersteunen als buwstenen van een lkaal sprtbeleid (blz. 9) wrdt.a. aandacht gevraagd vr: prfessinele ndersteuning aan het vrijwilligerswerk in de sprtclubs dr de gemeentelijke sprtdiensten en is het Overlegplatfrm Sprt vr Allen het er ver 11

12 eens dat er meer prfessinalisering in de sprtclubs ndzakelijk is m de kwaliteit van het sprtaanbd te verhgen, daarte werd gesteld dat m prfessinele sprtclubs te runnen de vrijwilligers ndersteund zullen meten wrden dr prfessinele medewerkers. Ok in de beleidsnta sprt werd aan dit aspect van het vrijwilligerswerk aandacht besteed. Binnen de kritische succesfactr 6.1. Ondersteuning van de sprtclubs als buwstenen van de sprt (blz. 39) werd vlgende peratinele delstelling vrpgesteld: Het stimuleren van de gemeentelijke sprtdiensten m prfessinele ndersteuning te geven aan het vrijwilligerswerk in de sprtclubs. Actiepunt Oprichting van een Helpdesk vr sprtclubs Dit actiepunt wrdt verder uitgewerkt in het hfdstuk 4: Ondersteuning en begeleiding van de sprtclubs via federaties. 4. Ondersteuning en begeleiding van de sprtclubs via federaties Uitgangspunten Vanuit de vaststelling dat de maatschappelijke relevantie van sprt zeer grt is dienen de sprtclubs nadrukkelijker ndersteund en begeleid te wrden dr.a. hun sprtfederatie. De sprtfederatie zijn bvendien decretaal verplicht tt begeleiding van en infrmatieplicht aan sprtclubs (Decreet van 13 juli 2001 hudende de regeling van de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse sprtfederaties, de kepelrganisaties en de rganisaties vr sprtieve vrijetijdsbesteding). Actiepunt Oprichting van een Helpdesk vr sprtclubs De Helpdesk is een federatieverschrijdende ndersteuningsstructuur die in verleg en samenwerking met de erkende sprtfederaties een duurzame prfessinalisering, zwel qua rganiserend vermgen als qua sprtaanbd, van de sprtclub nastreeft. Vlgende taken werden vr deze Helpdesk gefrmuleerd: Het verwerven van expertise rnd sprttakverschrijdende werkterreinen (financieel en juridisch, management, sprtprmtineel, sprttechnisch) Het sensibiliseren en infrmeren ver de respectievelijke werkterreinen en nieuwigheden Het cnsulteren en adviseren van sprtfederaties en sprtclubs Het ndersteunen van sprtclubs en sprtfederaties p het terrein Het ntwikkelen van (ready made) prducten en cncepten vr sprtclubs en sprtfederaties Het detecteren en pvlgen van nieuwe ntwikkelingen in de sprtclubs De tewerkstelling in de sprtsectr (in cncret de sprtclubs) verhgen 12

13 VSF (Vlaamse Sprtfederatie) zrgt in 2007/2008, p basis van het actieplan Sprt vr Allen, vr een cncrete invulling en mkadering van de Helpdesk. Dit prject zal wrden begeleid dr een verlegstructuur bestaande uit de partners van het Overlegplatfrm Sprt vr Allen. Deze verlegstructuur zal er ver waken dat de helpdesk tegankelijk is vr alle sprtclubs. Tegen 2007/2008 is de Helpdesk peratineel. Om dit te realiseren wrdt een team van Helpdesk - managers en clubndersteuners ingeschakeld. Naar de sprtclubs te kan dit team p verschillende manieren ingezet wrden, variërend van krte, minimale interventies tt een tijdelijke prjectmatige ndersteuning in de sprtclub (cfr. Prinsprject in Nederland). Deze ndersteuning zu p termijn meten uitmnden in de tewerkstelling van een vaste prfessinele werkkracht die dr de sprtclub zelf gefinancierd wrdt. Actiepunt Oprichting van een digitaal cmmunicatieplatfrm Eén van de basispdrachten die de Vlaamse sprtfederaties dienen na te kmen m erkend en gesubsidieerd te wrden wrdt in het decreet van 13 juli 2001 als vlgt gefrmuleerd (Basispdrachten Art 14 1 nr.4 ): een infrmatieplicht nakmen ten pzichte van de sprtclubs en de aangeslten leden, alsmede een infrmatiepdracht uitefenen ten beheve van de Vlaamse verheid. Om de infrmatiedrstrming en het administratieve werk vr zwel de sprtclubs, de federaties als vr Bls te bevrderen p een eenvudige en efficiënte manier wrdt vrgesteld een digitaal cmmunicatieplatfrm p te richten. Dit digitaal cmmunicatieplatfrm is een ICT-mgeving waarp sprtfederaties, sprtclubs en sprters zich kunnen aansluiten. Het systeem wrdt aangebden via internet (f een privaat netwerk) waardr gebruikers via een lgin van p de centrale website zeer laagdrempelig gebruik kunnen maken van het digitaal cmmunicatieplatfrm. Het systeem zal leiden tt een administratieve vereenvudiging en sprtclubs zullen p een eenvudige wijze infrmatie kunnen uitwisselen met hun sprtfederatie. De sprtfederaties ntvangen aldus de infrmatie van al hun sprtclubs p een eenduidige manier. Dit alles met behud van de bestaande apparatuur en cmmunicatieverbindingen. Dit digitaal cmmunicatieplatfrm kan vr de federaties leiden tt: het vlledige beheer van haar sprtclubs en van individuele leden; het beheer van alle lidgelden; het bijhuden van de juiste ledenaantallen met het g p hun financiering; het ntvangen de ndige infrmatie van de sprtclubs p een eenduidige manier; het visualiseren en mzetten van gegevens in statistieken; het aanbieden van efficiënte en gedkpe diensten aan de sprtclubs, wat de dienstverlening verhgt. Vr de sprtclubs kan dit: een vereenvudiging betekenen van de administratieve verplichtingen (bijvrbeeld ledenbestand, lidgelden), dus een ntlasting van de vrijwilligers; een hulpmiddel zijn m eigen prducten te ntwikkelen (bijvrbeeld website, grafische tepassingen); de cmmunicatiemgelijkheden van de sprtclub naar haar leden en de federatie ptimaliseren (bijvrbeeld wedstrijduitslagen). 13

14 Vr het Bls zal dit leiden tt: aangeleverde gegevens die cnfrm de regels van het Bls wrden ntvangen; een cntinu geactualiseerd en betruwbaar beeld van Sprtend Vlaanderen waardr.a. het Sprt vr Allen beleid nauwkeuriger kan afgestemd wrden p de werkelijke situatie. De sprter zelf zal, naast het cnsulteren en wijzigen van de eigen persnlijke gegevens, k in staat zijn zich via dit systeem in te schrijven p wedstrijden, resultaten te cnsulteren, enz. In 2007/2008 zal p initiatief van VSF (via van een uitbesteding) een databaseplatfrm ntwikkeld wrden, waardr geïnteresseerde sprtfederaties en hun sprtclubs gebruik kunnen maken van een standaardpakket bestaande uit een mdule ledenbeheer en een financiële mdule. In een tweede fase wrdt, via een centraal gegevensbestand, een cntrlemechanisme ingebuwd waardr gegevens in de database autmatisch wrden geverifieerd p hun juistheid. In een derde fase zullen bijkmende mdules aangebden wrden. Actiepunt Fllw-up Staten Generaal van de sprtclubs/wereldcngres Sprt vr Allen In het kader van de Bls-campagne, Bij een sprtclub zit je ged, werd er p 20 en 21 september 2003 een Staten-Generaal van de sprtclubs gerganiseerd. Deze Staten-Generaal was een verlegfrum tussen de sprtclubs en de sprtbeleidsverantwrdelijken p alle niveaus. Aan de Vlaamse sprtclubs werd aldus de kans geven m hun mening te zeggen ver prblemen en uitdagingen die zij in hun dagdagelijkse clubwerking ervaren. De resluties die uit deze Staten-Generaal vrtkwamen resulteerden in 72 beleidsaanbevelingen. Vrgesteld wrdt m naar analgie van 2003, een tweede editie van de Staten-Generaal van de Sprtclubs te rganiseren in Het initiatief hierte zal, zals vr de eerste editie, genmen wrden dr VSF en Bls. Om een internatinale dimensie aan deze Staten- Generaal te te vegen zal tevens nderzcht wrden f het mgelijk is het tweejaarlijks IOC Sprt vr Allen cngres te kppelen aan de 2 de editie van de Staten-Generaal van de sprtclubs. Op die manier zullen de Vlaamse sprtclubs k in cntact gebracht wrden met de sprtclubprblematiek buiten Vlaanderen. 5. Kwalitatieve en kwantitatieve jeugdwerking binnen de sprtclubs Uitgangspunten Tijdens de Staten-Generaal van de Sprtclubs (september 2003) werd in de wrkshp 3: De relatie sprtclub en gemeente.a. vlgende vaststelling gedaan: Uit de evaluatie van de resultaten van het Cntract JeugdSprt blijkt echter dat slechts 25% van de jeugdsprtprjecten in de sprtclubs gerganiseerd wrdt. Vlgende stelling werd gefrmuleerd: 14

15 In de eerste plaats dient de gemeentelijke sprtdienst niet-sprters, vral jngeren en andere delgrepen, tt sprtbeefening te stimuleren. Een ged drdacht lkaal subsidiereglement met de gemeente in staat stellen m eigen accenten te leggen en m een jeugdgericht sprtbeleid tt ntwikkeling te brengen In de wrkshp 8: Sprtkaderpleiding in de sprtclub werden.a. vlgende vaststellingen gedaan: Slechts 47% van de clubs beschikt ver een jeugdtrainer en van deze jeugdtrainers heeft meer dan helft (57%) geen diplma. Uit de analyse van het IK-sprt nderzek is gebleken dat één van de vrnaamste redenen van drp-ut bij jngeren, het ntbreken van gekwalificeerde lesgevers in de sprtclub is. Vlgende stelling werd gefrmuleerd: Het maatschappelijk belang dat de verheid tekent aan de sprtclub, berust p de kwalitatieve sprtbegeleiding die vral aan de jeugd maar k aan vlwassenen wrdt aangebden. In de visienta Sprt vr Allen (december 2004) werd nder Verhging van de kwaliteit van de sprtbegeleiding in het algemeen en in de sprtclubs in het bijznder (blz 5) vlgend advies aan de minister gefrmuleerd: De verschillende sprters (recreatiesprters, cmpetitiesprters, jeugdsprters en tpsprters) meten in ptimale mstandigheden hun sprttak kunnen beefenen. Daarm is het van priritair belang dat zij in kwaliteitsvlle mstandigheden wrden begeleid. Meer dan de helft van de sprtclubs heeft geen jeugdsprtwerking en helemaal geen gekwalificeerde trainers. De Vlaamse verheid zal initiatieven nemen m clubs die een kwalitatieve jeugdwerking aanbieden f willen ntwikkelen te ndersteunen en te stimuleren. In hfdstuk 8 Het benadrukken van het educatief en pedaggisch belang van sprt (blz. 13) van de Visienta Sprt vr Allen en de Beleidsnta sprt, nder de kritieke succesfactr 6.2 Verhging van de kwaliteit van de sprtbegeleiding in het algemeen en in de sprtclub in het bijznder, met priritaire aandacht vr de jeugd (blz 40) werden vlgende vaststellingen en adviezen/peratinele delstellingen gefrmuleerd: De verschillende delgrepen, (recreatiesprters, cmpetitiesprters, jeugdsprters, sprters met een handicap en tpsprters) meten in ptimale mstandigheden hun sprttak kunnen beefenen. Daarm is het van priritair belang dat zij in kwaliteitsvlle mstandigheden wrden begeleid. Wat de jeugdsprtbegeleiding betreft is het tekrt aan gekwalificeerde begeleiders ng grter. Slechts 47% van de sprtclubs beschikt ver een jeugdtrainer en van deze jeugdtrainers heeft meer dan de helft geen diplma. Bvendien heeft nderzek uitgewezen dat het ntbreken van gekwalificeerde lesgevers in de sprtclub de vrnaamste reden is van drp-ut bij jngeren. Uitgaande van deze vaststellingen meten enerzijds initiatieven genmen wrden m meer trainers en sprtbegeleiders aan te medigen m een pleiding te vlgen en anderzijds met VTS meer tegankelijke initiatieven ntwikkelen inzake sprtkaderpleidingen vr jeugdtrainers, bewegingsanimatren en initiatrs/trainers van recreatieve sprters.. 15

16 Actiepunt De jeugd sensibiliseren m aan sprt te den Bls zal in samenspraak met de geplande verlegstructuur Sprt vr Allen, mediacampagnes pzetten m de jeugd te sensibiliseren m te sprten (in de eerste plaats) in clubverband; Bls en VSF zullen de federaties extra begeleiden en ndersteunen m hun basispdracht 5 (prmtie) p lange termijn beter te realiseren; Op krte termijn zal het Bls i.s.m. de Vlaamse sprtfederaties specifieke sprtsensibiliserende acties uitwerken; De gemeentelijke sprtdiensten verstrekken infrmatie ver alle facetten van het (jeugd)sprtgebeuren; Om jngeren in cntact te brengen met het ruime sprtaanbd (k vr de minder gekende sprten) zullen de verschillende mediakanalen efficiënt en gericht aangewend wrden; In het nieuwe decreet betreffende nderwijsgebnden sprt dient de sensibilisering van de jngeren m te sprten in clubverband pgenmen te wrden. Actiepunt Clubs stimuleren m een jeugdwerking uit te buwen Het vrzien van extra financiële middelen, in het nieuwe decreet p het lkale sprtbeleid, vr het veren van een kwaliteitsvlle jeugdwerking zullen de clubs stimuleren m een kwalitatieve jeugdwerking p te starten. Actiepunt De kwaliteit van de jeugdwerking binnen de clubs pdrijven Het subsidiëren p basis van kwaliteitsnrmen pnemen in het nieuwe decreet p het lkale sprtbeleid; Om tt een éénduidigheid in beleid te kmen zal een mdel van subsidiereglement uitgewerkt wrden die alle gemeenten kunnen gebruiken; Binnen de gemeentelijke sprtdienst zal het ndersteunen, adviseren en infrmeren van de sprtclubs via een verenigingsndersteuner wrden gestimuleerd. Hiervr zal samengewerkt wrden met de p te richten Helpdesk (federatieverschrijdende ndersteuningsstructuur ); De Vlaamse sprtfederaties dienen hun sprtclubs extra te begeleiden en te adviseren in hun jeugdwerking; Sprtfederaties vrzien incentives vr sprtclubs met een gede jeugdwerking, al dan niet gekppeld aan een systeem van kwaliteitslabels. Bls en VSF zullen de federaties hierbij p maat begeleiden. Op lange termijn dienen alle trainers/lesgevers ver een sprtdiplma te beschikken. VTS ptimaliseert samen met de federaties het aanbd van sprtkaderpleiding (kwantitatief en kwalitatief). Gemeenten dienen hun infrastructuur p jeugdvriendelijke uren ter beschikking te stellen. 16

17 In het nieuwe decreet betreffende nderwijsgebnden sprt dient extra aandacht te gaan naar de delgrep 16 tt 25-jarigen. 6. Dubbel sprtaanbd cmpetitie/recreatie Uitgangspunten Tijdens de Staten-Generaal van de Sprtclubs (september 2003) werd in wrkshp 1: De rl en de pdracht van de sprtclub vlgende stelling gefrmuleerd: De missie van de sprtclubs (in de tekmst) bestaat erin m al dan niet in samenwerkingsverband- elke sprter, ngeacht zijn/haar talent, p elk niveau (recreatief f cmpetitief) en in elke leeftijdscategrie (life-timesprt) in kwaliteitsvlle mstandigheden, nder deskundige begeleiding aan sprt te laten den. In wrkshp 4: Relatie sprtclub en schlsprt werd vlgende stelling gefrmuleerd: Sprtclubs dienen meer aandacht te hebben vr hun educatieve rl m z gedifferentieerde kansen te bieden aan zwel de getalenteerde als de minder getalenteerde jngeren. In wrkshp 9: Het recreatieve versus het cmpetitieve sprtaanbd in de sprtclub werden.a. vlgende vaststellingen en stellingen gefrmuleerd: Mmenteel wrden er vaak nvldende inspanningen geleverd m het recreatieve aanbd in de clubs uit te buwen. Ouders en sprters beschuwen recreatiesprt vaak als een minderwaardig sprtaanbd. De verheid heeft minder aandacht vr recreatiesprtbeefening. Een vlwaardige cmpetitiesprtclub biedt naast cmpetitie k recreatie aan. Recreatiesprt en cmpetitiesprt zijn cmplementair. Ze hebben een psitieve wederzijdse beïnvleding. Sprtclubs meten naast een cmpetitief aanbd k zrgen vr een recreatief aanbd. Dit recreatief aanbd met het mgelijk maken dat iedereen, ngeacht leeftijd f talent, life-time sprt kan beefenen. Sprtparticipatie met dr de verheid p elk niveau, vr elke sprttak en p elke leeftijd p gelijke basis gewaardeerd wrden. Het subsidiereglement van de gemeenten (k indirect, bijvrbeeld d.m.v. materiële ndersteuning) met het recreatieve sprtaanbd in de clubs p gelijke basis als het cmpetitieve aanbd waarderen en ndersteunen. De criteria die hiervr gehanteerd wrden meten specifiek zijn (m.a.w.per sprttak). Een zuiver recreatieve sprtclub heeft in ieder geval haar bestaansrecht en met k z gewaardeerd wrden. Uitgaande van de resultaten van de bevraging van de sprtclubs blijkt duidelijk dat er p termijn gestreefd met wrden naar sprtclubs met een gemengd aanbd van recreatiesprt en cmpetitiesprt. In de visienta i.v.m. het Sprt vr Allen beleid werd.a.vlgend advies aan de minister gefrmuleerd: Sprtclubs bieden de beste kansen vr regelmatige kwaliteitsvlle sprtbeefening p ieders niveau, zwel vr de recreatieve als de cmpetitieve sprter. De verschillende sprters (recreatiesprters, cmpetitiesprters, jeugdsprters en tpsprters) meten in ptimale mstandigheden hun sprttak kunnen beefenen. 17

18 Daarm is het van priritair belang dat zij in kwaliteitsvlle mstandigheden wrden begeleid. Sprtclubs meten zwel vr de cmpetitiesprters als vr de recreatiesprters een aangepast sprtaanbd garanderen, k wat subsidiereglementering betreft dienen beiden p gelijke basis gewaardeerd en ndersteund te wrden. Sprtclubs meten meer aandacht en ndersteuning krijgen zwel van de verheid als van de sprtfederaties. Sprtclubs bieden de beste kansen vr regelmatige kwaliteitsvlle sprtbeefening p ieders niveau, zwel vr de recreatieve als de cmpetitieve sprter. Elke sprtclub met dus minimaal een recreatief sprtaanbd kunnen garanderen In de beleidsnta nder de strategische delstelling 5.5. De kwaliteit van het sprtaanbd verbeteren in hfde van alle actren en p alle niveaus werd de vlgende peratinele delstelling vrpgesteld: Het stimuleren van de sprtclubs m zwel vr de cmpetitiesprters als vr de recreatiesprters een aangepast sprtaanbd te garanderen. Onder de kritieke succesfactren6.1. Ondersteuning van de sprtclubs als buwstenen van de sprt staat.a. De cntinuïteit van de sprtbeefening vernderstelt.a. dat de sprtclubs instaan vr een sprtaanbd dat vr iedereen p zijn niveau tegankelijk is. De vlgende peratinele delstelling wrdt vrpgesteld: Sprtclubs stimuleren m zwel vr de cmpetitiesprters als vr de recreatiesprters een aangepast sprtaanbd te garanderen. Actiepunten Aangepast gemeentelijk subsidiereglement De gemeenten meten aangemedigd wrden m via hun subsidiereglement de gemeentelijke sprtclubs met een dubbelaanbd cmpetitie/recreatie een hgere financiële ndersteuning te te kennen dan deze znder dubbel sprtaanbd. Priritair meten cmpetitiesprtclubs aangemedigd wrden m een recreatief sprtaanbd vr alle leeftijdscategrieën uit te buwen. Nieuw decreet p het lkaal sprtbeleid Via het nieuwe decreet p het lkaal sprtbeleid zrgt de Vlaamse verheid ervr dat, sprtclubs die een evenwichtig dubbelaanbd cmpetitie en recreatie hebben, hgere financiële middelen krijgen. Priritair meten cmpetitiesprtclubs aangemedigd wrden m een recreatief sprtaanbd vr alle leeftijdscategrieën uit te buwen. Prductntwikkeling De Vlaamse sprtfederaties dienen een cncreet recreatief sprtaanbd (prducten, instrumenten) te ntwikkelen m aan te bieden aan hun sprtclubs. Z wrden sprtclubs gehlpen m naar een cntinu recreatief sprtaanbd te evlueren. 18

19 Lesgeverskredieten en pleidingen Bijkmende lesgeverskredieten meten vrzien wrden vr de pstart van recreatiesprt binnen de cmpetitieclubs. In functie van het recreatief sprtaanbd dienen dr VTS pleidingen gerganiseerd te wrden. Randvrwaarden De ndersteuningsstructuren, de federaties(helpdesk) en de gemeentelijke sprtdiensten meten streven naar de garantie vr cntinuïteit en meten daarte de ndige randvrwaarden creëren: De Vlaamse sprtfederaties meten nagaan f een gedifferentieerd tarief vr lidgelden, inznderheid verzekering, kan aangebden wrden vr cmpetitiesprt en recreatiesprt De Vlaamse sprtfederaties meten verder aangesprd wrden m in hun aanbd blijvend aandacht te besteden aan de recreatieve leden in alle leeftijdsgrepen. Aan de gemeentelijke sprtdiensten wrdt gevraagd m de tekenning van uren in de bestaande infrastructuur anders benaderen Uren meten priritair aan sprtclubs tegekend wrden. Er met een evenwichtige verdeling tussen cmpetitie en recreatiesprt nagestreefd wrden. Zlang er echter een sprtinfrastructuurprbleem bestaat, zullen/kunnen de vrgestelde actiepunten niet effectief zijn. 7. Ratinalisering van de sprtclubs Uitgangspunten Uit de bevraging van de sprtclubs ter vrbereiding van de Staten-Generaal is gebleken dat 46% van de sprtclubs in Vlaanderen minder dan 60 leden hebben. Daarnaast wrdt k vastgesteld dat slechts 19% van de sprtclubs meer dan 200 leden tellen. Tijdens de Staten-Generaal van de Sprtclubs (september 2003) werd in wrkshp 2: Relatie sprtclub en sprtfederatie vlgende stelling gefrmuleerd: Het is een taak van de sprtfederatie m in verleg met de gemeentelijke sprtdiensten, stimuli te bekmen m clubs aan te zetten tt samenwerking met als delstelling het realiseren van grtere gehelen. Deze samenwerkingsverbanden mgen echter geen aanleiding geven tt het beperken van de gegrafische spreiding van het sprtaanbd. In wrkshp 3: De relatie sprtclub en gemeente werd daarenbven gesteld dat: De middelen die ze vr de sprt uittrekt, met de gemeente efficiënt aanwenden dr versnippering van subsidies tegen te gaan en de ntwikkeling van grtere sprtclubs te stimuleren. 19

20 Deze laatste stelling werd vergenmen in de visienta i.v.m. het Sprt vr Allen beleid nder het hfdstuk 3 Verder uitbuwen van het lkaal en prvinciaal sprtbeleid, 2d (blz. 7). Ok in hfdstuk 4 Sprtclubs ndersteunen als buwstenen van een lkaal sprtbeleid (Blz. 9) staat dat: Er met gestreefd wrden naar grtere sprtclubs znder dat de gegrafische spreiding van het sprtaanbd hiervan het slachtffer wrdt. De sprtfederaties en de gemeenten meten samenwerkingsverbanden tussen sprtclubs p lkaal niveau stimuleren. In de beleidsnta sprt nder de strategische delstellingen 5.5. De kwaliteit van het sprtaanbd verbeteren in hfde van alle actren en p alle niveaus werd de vlgende peratinele delstelling vrpgesteld: Het stimuleren en ndersteunen dr de lkale en Vlaamse verheden van de Vlaamse sprtfederaties tt het pzetten van samenwerkingsverbanden p lkaal niveau waarbij gestreefd wrdt naar grtere sprtclubstructuren (via fusies) met behud van de gegrafische spreiding van het sprtaanbd. Onder de kritieke succesfactren 6.1. Ondersteuning van de sprtclubs als buwstenen van de sprt wrdt vlgende peratinele delstelling gefrmuleerd: Het aanspren van de Vlaamse sprtfederaties m samenwerkingsverbanden p lkaal niveau te stimuleren en te streven naar grtere sprtclubstructuren (via fusies). De Vlaamse verheid met deze inspanningen ndersteunen. Ok wrdt nder punt 6.3. Herriëntering en prfessinalisering van het lkaal en prvinciaal sprtbeleid in functie van het delgericht sprt vr allen beleid herhaald dat de gemeenten de middelen die ze vr sprt uittrekt efficiënt dient aan te wenden dr versnippering van subsidies tegen te gaan.a. dr de ntwikkeling van grtere sprtclubs te stimuleren. Actiepunten Het is de bedeling m in de tekmst te gaan naar minder, maar grtere sprtclubs p lkaal niveau. De mgelijkheden daarte zijn fusies en samenwerkingsverbanden, en dit zwel binnen de gemeente als gemeenteverschrijdend. Zwel de gemeenten als de sprtfederaties kunnen daarin een ndersteunende, stimulerende en sturende rl spelen. Aangepast gemeentelijk subsidiereglement Via de tekenning van punten in het subsidiereglement gebaseerd p het ledenaantal kunnen de gemeenten clubs stimuleren m fusies aan te gaan: het systeem met er wel vr zrgen dat het vr de fusieclub aantrekkelijker wrdt dan vr de individuele clubs afznderlijk. Het criterium van het ledenaantal dient misschien te wrden verfijnd: het geven van een incentive vr de prcentuele stijging van het aantal clubleden is wellicht deltreffender dan enkel het abslute ledenaantal in aanmerking te nemen. Als aanlp naar fusies van sprtclubs kunnen k samenwerkingsverbanden gestimuleerd wrden. De gemeentelijke sprtdiensten kunnen vr de inhudelijke ndersteuning van de sprtclubs een berep den p ISB als reeds bestaande ndersteuningsstructuur. 20

Ronde Tafel Vlaamse sportfederaties 2020. Verslagen thematafels

Ronde Tafel Vlaamse sportfederaties 2020. Verslagen thematafels Rnde Tafel Vlaamse sprtfederaties 2020 p 3 december 2013 Verslagen thematafels Thema 1: Wat is de psitie van de Vlaamse sprtfederaties in het Vlaamse sprtlandschap ann 2020? Mderatr: Bart Vanreusel Verslaggever:

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT STIMULEREN TOT PROFESSIONALISERING VAN DE GOOIKSE SPORTVERENIGINGEN

SUBSIDIEREGLEMENT STIMULEREN TOT PROFESSIONALISERING VAN DE GOOIKSE SPORTVERENIGINGEN I. ALGEMENE VOORWAARDEN GEMEENTEBESTUUR GOOIK SUBSIDIEREGLEMENT IFV STIMULEREN TOT PROFESSIONALISERING VAN DE GOOIKSE SPORTVERENIGINGEN Artikel 1 Algemene bepalingen Dit reglement geeft uitvering aan Besluit

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscmmunicatie Mdule MarketingManagement Cde A2 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte ttale studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid tt JA aanvragen

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv.

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv. Dssier Eccheques Brn: Lex4yu p www.securex.eu BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77 helpdesk@bl budiv.be www.bl budiv.be Dssier Eccheques Wat is een eccheque? Eccheques zijn een initiatief

Nadere informatie

KINDEREN EN JONGEREN.

KINDEREN EN JONGEREN. SubsidiereglementJEUGDWERK VOOR MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE KINDEREN EN JONGEREN. Art. 1 : Delstelling Dit reglement begt de financiële ndersteuning van rganisaties die jeugdwerk aanbieden aan maatschappelijk

Nadere informatie

Subsidiereglement Steenokkerzeel 2016

Subsidiereglement Steenokkerzeel 2016 Subsidiereglement Steenkkerzeel 2016 Hfdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 Binnen de perken van de kredieten, daarte gedgekeurd p de gemeentebegrting en rekening hudende met de gebden mgelijkheden m

Nadere informatie

Academiejaar 2013-2014

Academiejaar 2013-2014 Arteveldehgeschl Dienst studieadvies Hgprt 15 9000 Gent Tel. 09/234 90 30 studieadvies@arteveldehs.be Gids vr studenten: studie en werk/ndernemerschap/kunst/plitiek/ studentenvertegenwrdiging/sciale f

Nadere informatie

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie.

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie. Reglement betreffende een Prvinciale herkenbaarheid bij elke vrm van prvinciale subsidie. DE PROVINCIERAAD VAN WEST - VLAANDEREN, Overwegende dat het belang van de prvinciale herkenbaarheid, naar aanleiding

Nadere informatie

De Grote Sportclubenquête

De Grote Sportclubenquête Bijlage 1 bij Schriftelijke vraag 96 Grte Sprtclubenquête De Grte Sprtclubenquête ALGEMENE CLUBGEGEVENS Naam van uw sprtclub: (via de Sprtdatabank ingevuld) Aangeslten bij : (Naam sprtfederatie via de

Nadere informatie

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023 Nvember 2013 Actieplan leeftijdsbewust persneelsbeleid 2013-2023 Actie 1: Ontwikkelen van een stagebeleid. Stagiaires zijn ptentiële nieuwe cllega s. Een stageperide kunnen we aanzien als een inwerkperide.

Nadere informatie

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015 FAQ Innvatieve bedrijfsnetwerken versie 18 nvember 2015 Wanneer kan het IBN effectief van start gaan? De steun aan een innvatiecluster kan p zijn vregst starten p de eerste werkdag van de maand die vlgt

Nadere informatie

van de Hoge Raad voor Vrijwilligers

van de Hoge Raad voor Vrijwilligers Memrandum van de Hge Raad vr Vrijwilligers Nvember 2014 Memrandum van de Hge Raad vr Vrijwilligers Vrijwilligerswerk: brandend actueel In een veranderende maatschappij die een ecnmische crisis drmaakt,

Nadere informatie

Leidraad voor het aantonen van de modules als landelijk georganiseerde jeugdvereniging

Leidraad voor het aantonen van de modules als landelijk georganiseerde jeugdvereniging Departement Cultuur, Jeugd, Sprt en Media Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 Brussel subsidiedssierjeugd@cjsm.vlaanderen.be Leidraad vr het aantnen van de mdules als landelijk gerganiseerde jeugdvereniging

Nadere informatie

Het project wisselt de gehanteerde methodieken, expertise en ervaring uit met de andere gemeenschapscentra.

Het project wisselt de gehanteerde methodieken, expertise en ervaring uit met de andere gemeenschapscentra. BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel prject: Caleidscp Initiatiefnemer: GC De Vaartkapen Prjectmschrijving Caleidscp is een zelfrganisatie die is ingebed in het gemeenschapscentrum. Het draagvlak wrdt gevrmd

Nadere informatie

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode januari december 2013 kunnen als volgt worden omschreven:

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode januari december 2013 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiche Titel initiatief: Initiatiefnemer: vzw Huis van het Nederlands Brussel Prjectmschrijving De vzw Huis van het Nederlands Brussel levert een bijdrage aan de realisatie van de

Nadere informatie

REGLEMENTERING Jeugdfonds zwemsport 2016

REGLEMENTERING Jeugdfonds zwemsport 2016 REGLEMENTERING Jeugdfnds zwemsprt 2016 1.Inleiding In samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap en BLOSO werd in 2012 dr de Vlaamse Zwemfederatie het Jeugdfnds Zwemsprt pgericht. Dit jeugdsprtprject zal

Nadere informatie

Integratie via buitenschoolse activiteiten Een initiatief van het Fonds Baillet Latour, beheerd door de Koning Boudewijnstichting

Integratie via buitenschoolse activiteiten Een initiatief van het Fonds Baillet Latour, beheerd door de Koning Boudewijnstichting Prjectprep 2016 Integratie via buitenschlse activiteiten Een initiatief van het Fnds Baillet Latur, beheerd dr de Kning Budewijnstichting Begeleiding en ndersteuning van actren van buitenschlse activiteiten

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur Communicatie

Functiebeschrijving: Directeur Communicatie Functiebeschrijving: Directeur Cmmunicatie Functiefamilie Lager Kader Vr akkrd Naam leidinggevende Kristien Verbraeken Datum + handtekening Naam functiehuder Datum + Handtekening 1. Cntext van de functie

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

Implementatie van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren

Implementatie van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren Implementatie van het nieuw geestelijk gezndheidsbeleid vr kinderen en jngeren Template vr de beschrijving van het netwerk 1. Inleiding Op 30 maart 2015 werd de Gids naar een nieuw geestelijk gezndheidsbeleid

Nadere informatie

Principes uitrol ondersteuningsmodel

Principes uitrol ondersteuningsmodel Principes uitrl ndersteuningsmdel De nderwijsbeheften van de leerlingen staan centraal. De middelen kmen daar te waar leerlingen nden hebben, p de klasvler. In het ndersteuningsmdel kmt naast het leerlinggerichte

Nadere informatie

Oproep voor de aanleg van een wervingsreserve van deskundigen voor de lokale overlegplatforms (LOP s)

Oproep voor de aanleg van een wervingsreserve van deskundigen voor de lokale overlegplatforms (LOP s) Oprep vr de aanleg van een wervingsreserve van deskundigen vr de lkale verlegplatfrms (LOP s) Situering In uitvering van artikel IV.3. 3. van het decreet betreffende gelijke nderwijskansen-i dd. 28.06.2002

Nadere informatie

Eindtekst goedgekeurd door de Raad van Beheer van 11 september 2007

Eindtekst goedgekeurd door de Raad van Beheer van 11 september 2007 Vereniging van OCMW s - Kerkstraat 1, 3910 Neerpelt T 011/80 16 67 - F 011/80 18 29 - E inf@welzijnsregi.be Missie en Visie Welzijnsregi Nrd-Limburg Eindtekst gedgekeurd dr de Raad van Beheer van 11 september

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS 1. Gegevens rganisatie - Naam rganisatie : - Juridisch statuut : - Maatschappelijke zetel : - Telefnnummer en eventueel emailadres : - Omschrijving sciale delstelling : 2.

Nadere informatie

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen VGSO Nieuwsbrief extra editie ver kmende gemeenteraadsverkiezingen Hierbij ntvangt u een extra nieuwsbrief van de VGSO. Deze nieuwsbrief staat vrijwel geheel in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Sportinfrastructuurbeleid/ruimtelijke ordening en sport

Overlegplatform Sport voor Allen. Sportinfrastructuurbeleid/ruimtelijke ordening en sport Overlegplatfrm Sprt vr Allen Sprtinfrastructuurbeleid/ruimtelijke rdening en sprt Synthesenta werkgrep 3 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p 20/03/2006 1 Uitgangspunten Uit de bevraging dr

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

Leerreglement voor de opleiding van jongeren met een b eroepsinlevingsovereenkomst bij werkgevers die vallen onder PC 200

Leerreglement voor de opleiding van jongeren met een b eroepsinlevingsovereenkomst bij werkgevers die vallen onder PC 200 Leerreglement vr de pleiding van jngeren met een b erepsinlevingsvereenkmst bij werkgevers die vallen nder PC 200 Beschrijving van de sectr APCB 200 Bedienden Mgelijke pleidingen en duur Bijzndere erkenningsregels

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Kinderopvang met een sociale functie Hoe kun je dit vanuit een centrum voor kinderopvang in de praktijk realiseren?

Kinderopvang met een sociale functie Hoe kun je dit vanuit een centrum voor kinderopvang in de praktijk realiseren? K ind e r p v a n g m e t e e n s c i a l e f u n c t i e Kinderpvang met een sciale functie He kun je dit vanuit een centrum vr kinderpvang in de praktijk realiseren? De sciale functie van kinderpvang

Nadere informatie

Wie zijn we? Kernwaarden in ons handelen zijn:

Wie zijn we? Kernwaarden in ons handelen zijn: Wie zijn we? Zrggrep Kans is een zrginstelling die ptimale zrg, begeleiding en huisvesting biedt aan zwel jngvlwassenen met psychiatrische strnissen en daarmee samenhangende gedragsprblematiek, als aan

Nadere informatie

Wat. Concept in Belgie. UEFA Grassroots Day

Wat. Concept in Belgie. UEFA Grassroots Day UEFA Grassrts Day Wat De UEFA Champins League finale is altijd een speciale gelegenheid in de vetbalkalender. Miljenen vetballiefhebbers kijken uit naar het prnkstuk van het kampienenbal. Vr het 3 de jaar

Nadere informatie

Ondersteuning gericht op kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van personen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken.

Ondersteuning gericht op kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van personen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken. Ondersteuning gericht p kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van persnen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken. Bea Maes KU Leuven Een veld in beweging Vlwaardig burgerschap

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 april 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/1 Prvinciaal Biblitheekcentrum. Aanpassing van het

Nadere informatie

VACATURE PROJECTCOÖRDINATOR SPEERPUNT TAAL

VACATURE PROJECTCOÖRDINATOR SPEERPUNT TAAL Persneel 2 juli 2014 POV-140702-DOC-PWE Budewijnlaan 20-21, 1000 Brussel VACATURE PROJECTCOÖRDINATOR SPEERPUNT TAAL Prvinciaal Onderwijs Vlaanderen is de nderwijskepel vr het prvinciaal nderwijs in Vlaanderen.

Nadere informatie

Aan het college van burgemeester en schepenen. Advies: Integraal beleidsplan en financieel meerjarenplan BBC. Geachte leden van het schepencollege

Aan het college van burgemeester en schepenen. Advies: Integraal beleidsplan en financieel meerjarenplan BBC. Geachte leden van het schepencollege Aan het cllege van burgemeester en schepenen uw kenmerk ns kenmerk cntactpersn datum Sp/SR/2013-08 Patrick Bsten 24.09.2013 Dienst telefn e-mail sprtraad 050 21 22 32 Pat.bsten@telenet.be Advies: Integraal

Nadere informatie

Pedagogische Civil Society

Pedagogische Civil Society Pedaggische Civil Sciety Nieuwkmer in het cntinuüm van pvedndersteuning? 4 juni 2010 Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Welkm Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Werkzaam bij SO&T: kwaliteit in Opveden

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

PROJECT JEUGDSPORTFONDS SEIZOEN 2014-2015

PROJECT JEUGDSPORTFONDS SEIZOEN 2014-2015 PROJECT JEUGDSPORTFONDS SEIZOEN 2014-201 Net als de vrige jaren geven we de clubs de kans infrmatie ver hun jeugdwerking dr te geven aan de Vlaamse Vlleybalbnd (VVB). Op basis van criteria waaraan de clubs

Nadere informatie

Leerreglement voor de opleiding van jongeren met een b eroepsinlevingsovereenkomst bij werkgevers die vallen onder PC 200

Leerreglement voor de opleiding van jongeren met een b eroepsinlevingsovereenkomst bij werkgevers die vallen onder PC 200 Leerreglement vr de pleiding van jngeren met een b erepsinlevingsvereenkmst bij werkgevers die vallen nder PC 200 Beschrijving van de sectr APCB 200 Bedienden Mgelijke pleidingen en duur Bijzndere erkenningsregels

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

REGLEMENT. Artikel 1. - Doelstellingen. de onderwijskwaliteit en het leerrendement verhogen

REGLEMENT. Artikel 1. - Doelstellingen. de onderwijskwaliteit en het leerrendement verhogen REGLEMENT Subsidiereglement vr de aankp van uitrustingsgederen vr het TSO-BSO en het Stelsel Leren en Werken en vr het STEM-nderwijs in het KSO-ASO vr het schljaar 2017-2018 Investeren in uitrusting draagt

Nadere informatie

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag Beweeg Mee! De gecmbineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de cllectieve verzekering vr de minima van de gemeente Den Haag Mensen niet alleen aan het bewegen brengen, maar k aan het bewegen huden. Dat

Nadere informatie

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming N. 218419-1 Emmelrd, 14 januari 2014. Onderwerp Wijziging van de Verrdening tt het kunnen verlenen van een alleenrecht vr Cncern vr Werk. Advies raadscmmissie [ ] Aan de raad. Status: ter besluitvrming

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014 Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisren betreffende de tepassing van ISQC 1 11.08.2014 Algemene beschuwingen 1. De Raad van het IBR is zich bewust van de meilijkheden die de cnfraters ndervinden

Nadere informatie

Openbare raadpleging over de evaluatie van de Europese strategie inzake handicaps 2010/2020

Openbare raadpleging over de evaluatie van de Europese strategie inzake handicaps 2010/2020 Openbare raadpleging ver de evaluatie van de Eurpese strategie inzake handicaps 2010/2020 Er zijn in de EU ngeveer 80 miljen mensen met een handicap. Vr deze mensen is het, dr allerlei belemmeringen, vaak

Nadere informatie

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen Vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstaligen Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: Leerndersteuner Vrbereidingsjaar Hger Onderwijs vr Anderstaligen Samenvatting Als leerndersteuner begeleid en ndersteun

Nadere informatie

Verandertrajecten voor individuele medewerkers

Verandertrajecten voor individuele medewerkers Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Verandertrajecten vr individuele medewerkers Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek

Nadere informatie

Tracé Brussel beheert de drie werkwinkels in het Brussels hoofdstedelijk gewest. De Brusselse Werkwinkels

Tracé Brussel beheert de drie werkwinkels in het Brussels hoofdstedelijk gewest. De Brusselse Werkwinkels BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiche Titel initiatief: Opdrachten in het kader van het gekruist beleid nderwijs - pleiding - arbeidsmarkt Initiatiefnemer: Tracé Brussel vzw Prjectmschrijving Tracé Brussel beheert

Nadere informatie

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014 TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS september 2014 INHOUD Inleiding 4 1 Del en uitvering van het tezicht 5 1.1 Wat willen we bereiken? 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Waarderingskader 7 2 Relatie met

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016 Reglement Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeurs Onderzeksbeurs & Uitwisseling 2016 In 2016 kennen de Vlaamse en Nederlandse verheid pnieuw de Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeur(zen) (VNJB) te aan Nederlandse

Nadere informatie

Groots aanwervingsplan voor jongeren en voor oudere werklozen per 1 januari van kracht

Groots aanwervingsplan voor jongeren en voor oudere werklozen per 1 januari van kracht Grts aanwervingsplan vr jngeren en vr udere werklzen per 1 januari van kracht 1. Inleiding Als je de cijfers van het aantal sgerechtigde werkzekenden in genschuw neemt, zals die vandaag dr de Rijksdienst

Nadere informatie

Mediteren voor Musici

Mediteren voor Musici Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Mediteren vr Musici Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek Cntact: 06 155 77 510 infrmatie@hetsandelhut.nl

Nadere informatie

Voorontwerp Decreet Gereglementeerde boekenprijs

Voorontwerp Decreet Gereglementeerde boekenprijs Vrijdag 30 ktber 2015 Vrntwerp Decreet Gereglementeerde bekenprijs Ecnmische cntext - De gereglementeerde bekenprijs kmt er p vraag van de sectr m de bekenmarkt, die het al vele jaren niet makkelijk heeft,

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 08/01. Fiches

BIJLAGE. Bijlage nr. 08/01. Fiches BIJLAGE Bijlage nr. 08/01 Fiches Titel initiatief: Vruwenwerking Caleidscp Gemeenschapscentrum De Vaartkapen Prjectmschrijving Caleidscp rganiseert activiteiten vr vruwen. Centraal staat de educatie/emancipatie

Nadere informatie

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau Biblitheek en basisvaardigheden Handreiking vr een structurele aanpak p lkaal niveau 1 Inhud Een structurele aanpak van laaggeletterdheid p lkaal niveau 3 1. Draagvlak bij de gemeente 3 2. Draagvlak in

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting -1-

Kenneth Smit Consulting -1- Versneld en cntinu verbeteren van de perfrmance en de resultaten van uw medewerkers en rganisatie. Perfrmance en rendementsverbetering van uw rganisatie is de fcus waarp de activiteiten van Kenneth Smit

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

KSK OOSTHOVEN. SPORTIEF CHARTER VOOR OUDERS en SPELERS. Onze jeugd, de toekomst van onze club!

KSK OOSTHOVEN. SPORTIEF CHARTER VOOR OUDERS en SPELERS. Onze jeugd, de toekomst van onze club! KSK OOSTHOVEN SPORTIEF CHARTER VOOR OUDERS en SPELERS Onze jeugd, de tekmst van nze club! KSK Osthven Sprtief Charter vr Ouders en Spelers Inhudstabel Inleiding... 3 Spelers... 3 Ouders... 4 KSKOsthven

Nadere informatie

Het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO) werft aan in contractueel dienstverband: JURIST(M/V)

Het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO) werft aan in contractueel dienstverband: JURIST(M/V) Het Departement Ruimtelijke Ordening, Wnbeleid en Onrerend Erfged (RWO) werft aan in cntractueel dienstverband: JURIST(M/V) Afdeling: Beleidsdmein: Niveau: Graad: Standplaats: Juridische dienstverlening

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL

FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL 1. Functietitel : FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL Vertegenwrdiger retail 2. Afdeling in de rganisatie : Sales departement unit retail 3. Psitinering binnen het bedrijf : De vertegenwrdiger

Nadere informatie

KWALITEIT VAN LEVEN DOOR ZORG EN ONDERSTEUNING VAN GEBRUIKERS IN VOORZIENINGEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP.

KWALITEIT VAN LEVEN DOOR ZORG EN ONDERSTEUNING VAN GEBRUIKERS IN VOORZIENINGEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP. Federatie van uderverenigingen en gebruikersraden in instellingen vr persnen met een handicap KWALITEIT VAN LEVEN DOOR ZORG EN ONDERSTEUNING VAN GEBRUIKERS IN VOORZIENINGEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP.

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE van de GEBRUIKERSGROEP met betrekking tot het IWT VIS Traject RenoFase (IWT 120784)

REGLEMENT VAN ORDE van de GEBRUIKERSGROEP met betrekking tot het IWT VIS Traject RenoFase (IWT 120784) REGLEMENT VAN ORDE van de GEBRUIKERSGROEP met betrekking tt het IWT VIS Traject RenFase (IWT 120784) Bvengenemd prject kadert in een prgramma dat de inrichting van een gebruikersgrep dr de ntvanger van

Nadere informatie

BIZ Plan Westermaat Bedrijventerrein Westermaat te Hengelo

BIZ Plan Westermaat Bedrijventerrein Westermaat te Hengelo BIZ Plan Westermaat Bedrijventerrein Westermaat te Hengel Hengel, 4 juni 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. De Experimentwet Bedrijven Investerings Zne 3. Activiteiten van het BIZ 4. Waarm een BIZ 5. De

Nadere informatie

Vlaamse overheid - Raamcontracten voor lokale besturen - Instapmogelijkheid brandweerzones

Vlaamse overheid - Raamcontracten voor lokale besturen - Instapmogelijkheid brandweerzones SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 695 van MARTINE FOURNIER datum: 29 april 2015 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

ERFGOEDDAG Goede afspraken om samen een succesverhaal te schrijven

ERFGOEDDAG Goede afspraken om samen een succesverhaal te schrijven ERFGOEDDAG Gede afspraken m samen een succesverhaal te schrijven Inleiding In 2016 is Erfgeddag te aan zijn zestiende editie. Het is dr zijn aanpak, publieksbereik en innvatieve rl en vral dankzij de inzet

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

Retailmanagement brochure voor bedrijven

Retailmanagement brochure voor bedrijven Campus Schnmeersen Gebuw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent Retailmanagement brchure vr bedrijven Deze brchure bevat de belangrijkste infrmatie ver de pleiding Retailmanagement. De meest up t date infrmatie

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie Duurzaam inzetbaar in een vitale rganisatie Vitaliteit en bevlgenheid vrmen sleutelbegrippen vr het ptimaal en duurzaam inzetten van medewerkers. Vitale medewerkers bruisen van energie, velen zich fit

Nadere informatie

HERSTELPLAN Bachelor in de Vroedkunde Vives Noord, campus Brugge

HERSTELPLAN Bachelor in de Vroedkunde Vives Noord, campus Brugge 1 HERSTELPLAN Bachelr in de Vredkunde Vives Nrd, campus Brugge INLEIDING Op basis van de externe berdeling die p 21 en 22 maart 2013 heeft plaatsgevnden, heeft de pleiding Vredkunde p 18 nvember 2013 het

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

Kwaliteit van de arbeid van kamermeisjes

Kwaliteit van de arbeid van kamermeisjes HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Kwaliteit van de arbeid van kamermeisjes Samengevat 2011 Guidea - Kenniscentrum vr Terisme en Hreca vzw Deze infrmatie werd met de grtste zrg samengesteld.

Nadere informatie

Recente projecten van de Interculturele Bemiddelaars (ICB s)

Recente projecten van de Interculturele Bemiddelaars (ICB s) Recente prjecten van de Interculturele Bemiddelaars (ICB s) Nieuwe prjecten update 2014 1. Psychlgische prblemen bij klanten Er werd een nderzek uitgeverd naar de psychlgische prblemen bij klanten, het

Nadere informatie

OUDERBLIK. Een rugzak vol ideeën voor ouders en school SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS

OUDERBLIK. Een rugzak vol ideeën voor ouders en school SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS OUDERBLIK Een rugzak vl ideeën vr uders en schl SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS 2012 1. Schriftelijke cmmunicatie met anderstalige uders Schriftelijke cmmunicatie gaat ver alle cmmunicatie naar uders

Nadere informatie

Waarom en hoe accountants hun verdienmodel moeten aanpassen. Van uren factureren naar value added pricing

Waarom en hoe accountants hun verdienmodel moeten aanpassen. Van uren factureren naar value added pricing Waarm en he accuntants hun verdienmdel meten aanpassen Van uren factureren naar value added pricing Waarm en he accuntants hun verdienmdel meten aanpassen 2 Inhud Inleiding 3 De ntwikkelingen 4 Blijvende

Nadere informatie

Functie-eisen coördinatoren

Functie-eisen coördinatoren Functie-eisen cördinatren Psitinering De beide cördinatren hebben de leiding van de rganisatie. De vrijwilligers zijn de spil in de rganisatie. Functieniveau De stichting Hspice Zwlle heeft gekzen vr 2

Nadere informatie

DAVGOS. Werkgroep Preventieadviseurs F. Wauters P. De Roissart I. Van Durme. Vergadering: 24 maart 2011 Nr.: 2011/01

DAVGOS. Werkgroep Preventieadviseurs F. Wauters P. De Roissart I. Van Durme. Vergadering: 24 maart 2011 Nr.: 2011/01 DAVGOS Werkgrep Preventieadviseurs F. Wauters P. De Rissart I. Van Durme Vergadering: 24 maart 2011 Nr.: 2011/01 Agendapunt Verslag Opmerkingen/actiepunt 1. Verwelkming Patrick Verhasselt, pedaggisch begeleider

Nadere informatie

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Infotoelagen voor sensibiliserende en educatieve activiteiten

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Infotoelagen voor sensibiliserende en educatieve activiteiten INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Inftelagen vr sensibiliserende en educatieve activiteiten Stad Aalst wenst niet enkel prjecten in andere landen te steunen, maar wil k de Aalstenaars warm

Nadere informatie

Ontwikkelingsplan 2010-2020 van het transmissienet voor elektriciteit ELIA

Ontwikkelingsplan 2010-2020 van het transmissienet voor elektriciteit ELIA Ontwikkelingsplan 2010-2020 van het transmissienet vr elektriciteit ELIA Verklaring van de Algemene Directie Energie met het g p de gedkeuring van het plan dr de federale Minister van Energie Deze verklaring

Nadere informatie

Beroepsinlevingsovereenkomst voor het kleding- en confectiebedrijf (PC 109.00)

Beroepsinlevingsovereenkomst voor het kleding- en confectiebedrijf (PC 109.00) Berepsinlevingsvereenkmst vr het kleding- en cnfectiebedrijf (PC 109.00) Beschrijving van de sectr Mgelijke pleidingen en duur Bijzndere erkenningsregels vr patrns en pleidingsverantwrdelijken Instapleeftijd

Nadere informatie

VACANTVERKLARING : INHOUDELIJKE BIJLAGE EMR PROJECT

VACANTVERKLARING : INHOUDELIJKE BIJLAGE EMR PROJECT POM Limburg DC/D/2011-09 VACANTVERKLARING : INHOUDELIJKE BIJLAGE EMR PROJECT Prjectmanager ACTIE 1: Verdieping partnership: de nulmeting van de Euregi in kaart Om de Eureginale prblematiek van de zrgberepen

Nadere informatie

Beoogde resultaten in de beheersovereenkomst voor de periode 2012-2016

Beoogde resultaten in de beheersovereenkomst voor de periode 2012-2016 JAARPLAN 2012 Begde resultaten in de beheersvereenkmst vr de peride 2012-2016 De Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging vr Jeugdgezndheidszrg (VWVJ) werkt aan de realisatie van de vlgende resultaatgebieden:

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

Competentieprofiel hoofdbegeleid(st)er dagcentrum

Competentieprofiel hoofdbegeleid(st)er dagcentrum Cmpetentieprfiel hfdbegeleid(st)er dagcentrum 1. Hfddel en plaats van de functie Onder supervisie van de cördinatie/directie van het dagcentrum de dagelijkse dienstverlening naar nze gebruiker(s) binnen

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie

Genderloopbaankloof: enkele voorzetten vanuit Persephone vzw, organisatie van vrouwen met een handicap of invaliderende chronische ziekte

Genderloopbaankloof: enkele voorzetten vanuit Persephone vzw, organisatie van vrouwen met een handicap of invaliderende chronische ziekte Genderlpbaanklf: enkele vrzetten vanuit Persephne vzw, rganisatie van vruwen met een handicap f invaliderende chrnische ziekte De genderlpbaanklf verdient aandacht van de beleidsmakers en de sciale partners.

Nadere informatie

FAQ : Projectoproep AAZW

FAQ : Projectoproep AAZW FAQ : Prjectprep AAZW 2015-2017 Vragen Antwrden Wat betekent: «De mdaliteiten vr de drverwijzing en werking zullen later wrden bepaald in een bijlage bij de vereenkmst» (lastenbek, artikel 3.1.3., p. 13.)

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie