SUBSIDIEREGLEMENT STIMULEREN TOT PROFESSIONALISERING VAN DE GOOIKSE SPORTVERENIGINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SUBSIDIEREGLEMENT STIMULEREN TOT PROFESSIONALISERING VAN DE GOOIKSE SPORTVERENIGINGEN"

Transcriptie

1 I. ALGEMENE VOORWAARDEN GEMEENTEBESTUUR GOOIK SUBSIDIEREGLEMENT IFV STIMULEREN TOT PROFESSIONALISERING VAN DE GOOIKSE SPORTVERENIGINGEN Artikel 1 Algemene bepalingen Dit reglement geeft uitvering aan Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvering van het decreet van 6 juli 2012 hudende het stimuleren en subsidiëren van een lkaal sprtbeleid. Het wil sprtverenigingen stimuleren tt prfessinalisering, zals vrzien in de Vlaamse beleidspririteit, vermeld in artikel 5, 2, artikel 11, eerste lid, 2, en artikel 6, tweede lid, van het decreet. Artikel 2 Verduidelijking Vr de tepassing van het besluit en dit reglement wrdt verstaan nder: Jeugd: : de leeftijd van 19 jaar niet hebben bereikt p 31 juli van het betrkken subsidiejaar. Jeugdsprt: : sprtparticipatie van kinderen en jngeren tt en met 18 jaar. Jeugdsprtbegeleider: : een sprttechnisch begeleider vr jeugdsprt actief in een erkende sprtvereniging. Jeugdsprtcördinatr: : een sprtgekwalificeerde jeugdsprtbegeleider die het jeugdsprtbeleid in de erkende sprtvereniging cördineert p het sprttechnische, beleidsmatige en rganisatrische vlak. Erkende sprtvereniging: : sprtvereniging erkend dr het gemeentebestuur p basis van het gemeentelijk erkenningsreglement vr sprtverenigingen. Erkende Vlaamse sprtfederatie: : sprtfederatie erkend dr de Vlaamse verheid p basis van het decreet van 13 juli 2001 hudende de regeling van de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse sprtfederaties, de kepelrganisaties en de rganisaties vr sprtieve vrijetijdsbesteding. Opleiding: : het vlgen van pleidingen vr jeugdsprtbegeleider/-cördinatr met als delstelling de verhging van de kwaliteit van de jeugdsprtbegeleider/-cördinatr zelf en dat inzake de begeleiding p het sprttechnische, tactische f sciaal- pedaggische vlak. De pleidingen zijn gerganiseerd dr VTS f erkend dr VTS met een sprtgekwalificeerd diplma als gevlg. Bijschling: : het vlgen van bijschlingen vr jeugdsprtbegeleider/-cördinatr. De bijschlingen zijn gerganiseerd f erkend dr VTS, BOIC, de erkende pleidingsinstituten, de landelijke erkende sprtfederaties, de prvincie, de eigen regiwerking f dr de gemeentelijke sprtraad f sprtdienst met een attest als gevlg. Cnditietrainer: : een sprtgekwalificeerde jeugdsprtbegeleider die in de erkende sprtvereniging trainingen begeleidt. Dr middel van fysieke inspanningen werkt hij in p kracht, uithudingsvermgen, snelheid, lenigheid en de cördinatie van de deelnemers. MultiMve: een gevarieerd bewegingsprgramma, waarin de fcus ligt p de algemene ntwikkeling van mtrische vaardigheden en waarbij de sprttak niet ndzakelijk nmiddellijk herkenbaar is. Artikel 3 Delstellingen Binnen haar meerjarenplan vrziet de gemeente Gik vr deze impulssubsidies een budget van minimum 35% p het decretaal bepaalde bedrag van 2,4 /inwner. Binnen de perken van de begrting van de Vlaamse Regering, zal dit

2 bedrag vanaf 2015 jaarlijks aangepast wrden aan de stijging van de gezndheidsindex. De gemeentelijke subsidiess ifv stimuleren tt prfessinalisering van de Gikse sprtverenigingen dienen aan vlgende delstellingen besteed te wrden: Vr directe ndersteuning van kwaliteitsverbetering in de sprtclubs via het tekennen van een subsidie vr het behud en/f de verbetering van de kwaliteit van de jeugdsprtbegeleiders en/f jeugdsprtcördinatren in de clubwerking via een terugbetaling van pleidingen en en bijschlingen f het hebben van gekwalificeerde jeugdsprtbegeleiders. via het tekennen van een subsidie vr het aanstellen van een jeugdsprtbegeleider cnditietraining binnen de sprtvereniging, specifiek vr jeugd tt maximum 18 jaar en aanvullend p het bestaande clubaanbd en betaald via een fficiële verlning. via het tekennen van een subsidie vr het aanstellen van een jeugdsprtbegeleider vlgens het cncept MultiMve Het stimuleren van niet sprtspecifiek bewegingsaanbd binnen de sprtvereniging specifiek vr jeugd tt maximum 8 jaar en betaald via een fficiële verlning. via het tekennen van een subsidie vr het aanstellen van één f meerdere cördinatren vr het stimuleren van de nderlinge samenwerking tussen Gikse sprtverenigingen betaald via een fficiële verlning. De gemeente rganiseert jaarlijks een vrming vr jeugdsprtbegeleiders, al dan niet ism een Gikse sprtvereniging. (maximaal 5% van de impulssubsidies) Deze subsidies wrden verleend vlgens de vrwaarden van dit reglement II. SUBSIDIERING Artikel 4 Werkingsjaar De subsidiëring wrdt steeds bepaald p basis van de in het aanvraagdssier pgenmen gegevens van de sprtvereniging m.b.t. het vrgaande. Een start p 1 augustus en eindigt p 31 juli van het jaar van aanvraag. Het gemeentebestuur behudt zich het recht m de gegeven infrmatie en bewijsstukken te laten verifiëren. Indien blijkt dat de aangifte niet in vereenstemming is met de werkelijkheid, kmt desbetreffende sprtvereniging vr het betrkken jaar niet meer in aanmerking vr de nder dit besluit gereglementeerde subsidie. Artikel 5 Erkenning De sprtverenigingen meten dr de gemeente erkend zijn en dus vlden aan de in het erkenningsreglement mschreven erkenningsvrwaarden. Bijkmend dient de sprtvereniging aangeslten te zijn bij een erkende Vlaamse sprtfederatie. Artikel 6 Prcedure De subsidies kan men verkrijgen dr te vlden aan de hierna mschreven prcedure: - De aanvraag tt subsidiëring wrdt dr de sprtverenigingen p de daarte bestemde frmulieren ingediend bij de sprtdienst. Het reglement en de aanvraagfrmulieren zijn beschikbaar p de sprtdienst en p de gemeentelijke

3 Dienst Sciculturele Zaken Gemeenschapscentrum De Cam Drpsstraat Gik T 02/ F 02/ website. De subsidieaanvraag met wrden ingediend vóór 1 ktber van het betrkken. - De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren vóór 31 december van het betrkken. - Vr de aanstelling van een jeugdsprtbegeleider cnditietraining (Art 9.4), een jeugdsprtbegeleider MulitMve (Art 9.5), een cördinatr (cfr Art 9.6) en de aanvraag vr een vrming ism de sprtdienst (Art 9.7) dienen de deadlines vr de afsprakennta gerespecteerd te wrden. - Rekening huden met de vergangsmaatregel (Art 12). Artikel 7 Verantwrding De sprtverenigingen aanvaarden verantwrding af te leggen vereenkmstig de Wet van 14 nvember 1983, die stelt dat de sprtvereniging de subsidie met gebruiken vr het del waarvr de subsidie is tegekend. III. Subsidiëringvrwaarden en bestedingspercentages Artikel 8 De subsidie wrdt bepaald dr de berdeling van de sprtvereniging p het vlak van de hiernder beschreven delstellingen. De berdeling gebeurt p basis van een aantal kwaliteitscriteria per delstelling waaraan de sprtvereniging dient te vlden. De kwaliteitscriteria wrden gebjectiveerd dr parameters teneinde de berdeling m te zetten in een subsidiebedrag. Artikel 9 De subsidie wrdt bepaald dr de berdeling van de werking van de sprtvereniging p het vlak van de delstellingen, zals in artikel 3 van dit reglement is pgenmen. 1. Subsidie vr gevlgde sprttechnische pleidingen vr jeugdsprtbegeleiders / sprtgekwalificeerde jeugdsprtcördinatren. Opleidingen die in aanmerking wrden genmen zijn terug te vinden via de referentietabel vr sprtkwalificaties, uitzndering vrmen de berepsgerichte pleidingen (a. bachelr/master LO en kinesitherapie). Zie bijlage f nderstaande link: erentietabel_lkaal_sprtbeleid.pdf Attest f diplma met erkend zijn dr VTS (Vlaamse Trainersschl) Terugbetaling tt maximum het bedrag van het inschrijvingsgeld Vr jeugdsprtcördinatr gelden enkel pleidingen hger f aanvullend p VTS-initiatr 2. Subsidie vr gevlgde sprttechnische bijschlingen jeugdsprtbegeleider / sprtgekwalificeerde jeugdsprtcördinatr Attesten bijschlingen meten uitgereikt wrden dr een erkende (sprt)instantie (zie artikel 2) terugbetaling tt maximum het bedrag van het inschrijvingsgeld

4 3. Subsidie vr actieve gekwalificeerde jeugdsprtbegeleiders / sprtgekwalificeerde jeugdsprtcördinatren binnen de sprtvereniging tijdens het afgelpen werkjaar Attest f diplma met erkend zijn dr VTS (Vlaamse Trainersschl) Uitsluitend vr begeleiders/cördinatren jeugdsprt. Puntenwaarde per gekwalificeerde jeugdsprtbegeleider / sprtgekwalificeerde jeugdsprtcördinatr cnfrm referentietabel vr sprtkwalificaties Waarderingsschaal 1 (a aspirant-initiatr) 25 punten (niet van tepassing vr jeugdsprtcördinatr) Waarderingsschaal 2 (a VTS-initiatr) 50 punten Waarderingsschaal 3 (a instap jeugdsprtcördinatr) 75 punten Waarderingsschaal 4 (a bachelr LO, trainer B) 100 punten Waarderingsschaal 5 (a jeugdsprtcördinatr) 125 punten Waarderingsschaal 6 (a master LO, VTS-trainer A) 150 punten Waarderingsschaal 7 (a VTS tptrainer) 175 punten Waarderingsschaal 8 (a master LO met trainera) 200 punten Een attest f een diplma van de gevlgde pleiding, de bijschling en de betalingswijzen van de dr de sprtvereniging betaalde inschrijvingsgelden dienen als bewijsdcumenten bij de aanvraag te wrden ingediend. 4. Subsidie vr het aanstellen van een jeugdsprtbegeleider cnditietraining binnen de club Enkel gediplmeerde trainers, erkend dr VTS (Vlaamse Trainersschl), kmen in aanmerking Specifieke trainingen vr jeugd Aanvullend p het bestaande clubaanbd Maximaal 2 sprtverenigingen/werkjaar kmen in aanmerking vr ndersteuning 5. Subsidie vr het aanstellen van een jeugdsprtbegeleider - cncept MultiMve binnen de club Enkel gediplmeerde trainers, erkend dr VTS (Vlaamse Trainersschl), kmen in aanmerking Specifieke trainingen vr jeugd tt maximum 8 jaar Aanvullend p het bestaande clubaanbd Uitsluitend vr het stimuleren van niet sprtspecifiek bewegingsaanbd vlgens het cncept MultiMve

5 Maximaal 2 clubs/werkjaar kmen in aanmerking vr ndersteuning 6. Subsidie vr het aanstellen van een cördinatr vr het stimuleren van de nderlinge samenwerking tussen Gikse sprtverenigingen Enkel gediplmeerde trainers met minimum een trainer B diplma, erkend dr VTS (Vlaamse Trainersschl), kmen in aanmerking Minimum 2 sprtverenigingen betrkken bij de samenwerking Uitsluitend vr het begeleiden van de nderlinge samenwerking Geen cumulatie met andere sprttechnische taken binnen de werking van een betrkken sprtvereniging Maximaal 2 cördinatren / werkjaar kmen in aanmerking vr ndersteuning 7. De gemeente rganiseert jaarlijks een vrming vr jeugdsprtbegeleiders ism een Gikse sprtvereniging Opleiding specifiek vr jeugdsprtbegeleiders van meerdere Gikse sprtverenigingen Maximaal beschikbaar budget = 5% van de impulssubsidies) Afsprakennta Artikel 10 Beschikbaar budget Indien het beschikbare budget, na berekening van de ingediende dssiers cnfrm artikels 9.1, 9.2, 9.4, 9.5, 9.6 en 9.7, niet vlledig werd pgebruikt zal het resterende bedrag prprtineel verdeeld wrden cnfrm behaalde punten in artikel 9.3. IV. SLOT- EN OPHEFFINGSBEPALINGEN, OVERGANGSMAATREGEL Artikel 11 Slt- en pheffingsbepalingen De verschillende bepalingen van dit subsidiereglement ifv stimuleren tt prfessinalisering van de Gikse sprtverenigingen treden in werking vanaf 1 januari 2014 en vervangt het vrgaande reglement impulssubsidies. Artikel 12 Overgangsmaatregel Afsprakennta s vr de punten 9.4, 9.5, 9.6 en 9.7 dienen vr 15 februari 2014 ingediend te wrden bij de sprtdienst en zijn geldig vr het tem 31/juli 2014.

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING Artikel 1. Dit reglement regelt de subsidiëring van de sportverenigingen die beschikken over een kwaliteitsvolle

Nadere informatie

1. Opmerking vooraf. 2. Omtrent de noodzakelijkheid van een MER-VR-reglement. 3. Omtrent het voorliggend ontwerp van MER-VR-reglement

1. Opmerking vooraf. 2. Omtrent de noodzakelijkheid van een MER-VR-reglement. 3. Omtrent het voorliggend ontwerp van MER-VR-reglement ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING Advies inzake het ntwerp van besluit van de Vlaamse regering tt vaststelling van het Vlaams reglement inzake milieueffect- en veiligheidsrapprtage Ingevlge

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-programma Grensregio Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapport

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-programma Grensregio Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapport PLAN-MER i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-prgramma Grensregi Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapprt COLOFON Opdracht: Plan MER i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-prgramma Vlaanderen-Nederland 2014-2020

Nadere informatie

Kinderbijslag na de leerplicht - Studenten

Kinderbijslag na de leerplicht - Studenten Dienst vr de bijzndere Sciale Zekerheidsstelsels Afzender DIBISS Jzef II-straat 47 BE-1 BRUSSEL dienst GEZINSPRESTATIES rekeningnummer BE91 96 149 1276 kantr BRUSSEL verzendingsdatum ns kenmerk aanvraag

Nadere informatie

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Programma EFRO 2014-2020 Kennisgeving/ontwerprapport

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Programma EFRO 2014-2020 Kennisgeving/ontwerprapport PLAN-MER i.k.v. ex-ante evaluatie Prgramma EFRO 2014-2020 Kennisgeving/ntwerprapprt COLOFON Opdracht: Plan MER i.k.v. ex-ante evaluatie prgramma EFRO 2014-2020 Kennisgeving / ntwerp-mer Opdrachtgever:

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser Wm-klanttevredenheidsnderzek gemeente Lsser De Wm dr de bril van de aanvrager Augustus 2010 Clfn Uitgave I&O Research BV Statinsplein 11 Pstbus 563, 7500 AN Enschede tel. (053) 4825000 Rapprtnummer 2010/

Nadere informatie

- Overeenkomst op afstand: art. 2,21 WMPC

- Overeenkomst op afstand: art. 2,21 WMPC I. CONSUMENTENRECHT: OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND = vereenkmsten waarbij de partijen zich vrafgaand aan en bij het sluiten van de vereenkmst niet in elkaars aanwezigheid bevinden. Schema Drie categrieën 1.

Nadere informatie

DE LETTER EN DE GEEST

DE LETTER EN DE GEEST DE LETTER EN DE GEEST Adviezen vr versterking van de bestuurskracht in het vrtgezet nderwijs Eindrapprt Cmmissie Ged Onderwijsbestuur VO September 2014 INHOUD 1. INLEIDING... 3 1.1 Ged bestuur in het vrtgezet

Nadere informatie

GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN

GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN Goedgekeurd door de gemeenteraad van 30 april 2015 DATUM BESLISSING: 30 april 2015 DATUM BEKENDMAKING: 5 mei 2015 Artikel 1: het reglement

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN MONITEUR BELGE 08.06.2007 BELGISCH STAATSBLAD 31287 GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

Europa 2020 moet ook sociaal en ecologisch

Europa 2020 moet ook sociaal en ecologisch Eurpa 2020 met k sciaal en eclgisch In april met België aan Eurpa een natinaal hervrmingsprgramma vrleggen in het kader van de nieuwe Eurpese middellangetermijnstrategie Eurpa 2020. Dat met in het bijznder

Nadere informatie

- 1 - Reglement BKK Opleidingsbudget 090501 REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET. I. Inleiding

- 1 - Reglement BKK Opleidingsbudget 090501 REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET. I. Inleiding REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET I. Inleiding Dit reglement bevat bepalingen en voorschriften die gelden voor werkgevers in de branche kinderopvang die gebruik willen maken van het door Stichting Bureau

Nadere informatie

Reglement voor de erkenning en subsidiëring van verenigingen in verband met sociale voorzieningen en personen met een beperking

Reglement voor de erkenning en subsidiëring van verenigingen in verband met sociale voorzieningen en personen met een beperking Reglement voor de erkenning en subsidiëring van verenigingen in verband met sociale voorzieningen en personen met een beperking Goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 februari 2015 Bekendgemaakt op 24 februari

Nadere informatie

Voorbehouden voor de sportdienst. CODE TOELAGE: Werkjaar: 2014 Datum dossier bij sportdienst. Naam: Straat: Postnr & Gemeente: Telefoon: Email:

Voorbehouden voor de sportdienst. CODE TOELAGE: Werkjaar: 2014 Datum dossier bij sportdienst. Naam: Straat: Postnr & Gemeente: Telefoon: Email: Aanvraag werkingstoelage sportclubs In te dienen voor 1 april 2015 Vereniging p/a naam & voornaam Straat Postcode & Gemeente Voorbehouden voor de sportdienst CODE TOELAGE: Werkjaar: 2014 Datum dossier

Nadere informatie

Subsidiereglement voor het cofinancieren

Subsidiereglement voor het cofinancieren Subsidiereglement voor het cofinancieren van non-profit crowdfundingprojecten Wijs van Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 februari 2015 Bekendgemaakt op 24 februari 2015 Inhoudstafel Artikel 1.

Nadere informatie

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN!

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! In pdracht van het PlatfrmGGz dr haar werkgrep Langdurige zrg PERSPECTIEF VAN MENSEN IN DE LANGDURIGE VERBLIJFSZORG Visie p kwaliteit van langdurige geestelijke gezndheidszrg

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015

Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 DE VLAAMSE REGERING, Op gezamenlijk voorstel van de leden van de Vlaamse Regering; Na beraadslaging,

Nadere informatie

REGENWATERWINNING EN -GEBRUIK

REGENWATERWINNING EN -GEBRUIK - - REGENWATERWINNING EN -GEBRUIK De uitvering van een systeem vr de pvang, de pslag en de distributie van regenwater vr beheften die geen drinkwaterkwaliteit vereisen (spreien van de tuin, schnmaak, spelwater

Nadere informatie

Vergadertips voor bestuursvergaderingen: Vergader goed maar met mate

Vergadertips voor bestuursvergaderingen: Vergader goed maar met mate Vergadertips vr bestuursvergaderingen: Vergader ged maar met mate In de milieusectr wrdt er heel wat afvergaderd. Meer dan de helft van de werktijd kruipt in vergaderingen, waardr er minder tijd ver blijft

Nadere informatie

verblijfcentra Toerisme voor Allen - jeugd en volwassenen een wegwijzer om erkenning en subsidie te verkrijgen 1 VERBLIJFCENTRA TOERISME VOOR ALLEN

verblijfcentra Toerisme voor Allen - jeugd en volwassenen een wegwijzer om erkenning en subsidie te verkrijgen 1 VERBLIJFCENTRA TOERISME VOOR ALLEN verblijfcentra Toerisme voor Allen - jeugd en volwassenen een wegwijzer om erkenning en subsidie te verkrijgen 1 VERBLIJFCENTRA TOERISME VOOR ALLEN Colofon Mei 2013 V.U. Peter De Wilde Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot de besteding van gelden uit het Europees Sociaal Fonds

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot de besteding van gelden uit het Europees Sociaal Fonds Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot de besteding van gelden uit het Europees Sociaal Fonds Investeringprioriteit B. Actief en gezond ouder worden Duurzame inzetbaarheid

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998)

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 20 februari 2002 tot wijziging

Nadere informatie

MISSIE CGG AHASVERUS

MISSIE CGG AHASVERUS MISSIE CGG AHASVERUS Als CGG nemen we mee verantwrdelijkheid vr de uitbuw van een geestelijk gezndheidszrg vr alle inwners uit de regi Halle - Vilvrde. We bieden hierte gespecialiseerde ambulante hulpverlening

Nadere informatie

Wat anderen zeggen over Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken

Wat anderen zeggen over Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken Wat anderen zeggen ver He LinkedIn nu ECHT gebruiken Eindelijk iemand die uitlegt waarm LinkedIn nuttig is. Als een typische Gen X er begn ik gefrustreerd te wrden wanneer ik meer en meer mensen hrde praten

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds, ontvangen op 16/02/2015;

Gelet op de aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds, ontvangen op 16/02/2015; 1/12 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 10/2015 van 23 april 2015 Betreft: aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds om toegang te krijgen tot een aantal gegevens van de FOD Financiën

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

FIETS-GEN studie Eindrapport

FIETS-GEN studie Eindrapport FIETS-GEN studie Eindrapprt 20 nvember 2012 Inhud Samenvatting... 1 1 Planprces en cnsultatierndes... 3 2 Uitgangspunten en Kwaliteitseisen fiets-gen... 6 2.1 Lange fietsverplaatsingen mgelijk maken...

Nadere informatie

Bachelor Sociaal Werk met een 95- studiepuntenprogramma (2014-2015)

Bachelor Sociaal Werk met een 95- studiepuntenprogramma (2014-2015) Bachelr Sciaal Werk met een 9- studiepuntenprgramma (201-201) Als je in het bezit bent van een: Prfessinele bachelr gezinswetenschappen Prfessinele bachelr maatschappelijke veiligheid Prfessinele bachelr

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ----------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ---------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ---------------------------------------------------------------------- Zitting van 27 juni 2012 --------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

Nadere informatie