Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk"

Transcriptie

1 Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk

2 2

3 I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1 - Binnen de perken van de kredieten, daarte gedgekeurd p de gemeentebegrting, kunnen aan de dr het cllege van burgemeester en schepenen erkende jeugdverenigingen subsidies wrden verleend vlgens de nrmen en vrwaarden die in dit reglement wrden vastgesteld in tepassing van het gedgekeurde jeugdbeleidsplan Art. 2 - Alle dcumenten betreffende het aanvragen van subsidies meten ten laatste p 15 september wrden afgegeven p de Jeugddienst. De facturen meten evenwel binnen het vrbije werkjaar vallen. Het meermaals indienen van dezelfde dcumenten, kan leiden tt sancties. 3

4 II. Erkenning als jeugdwerkinitiatief en jeugdwerkvrm Art.3 - Erkenningsaanvraag Jaarlijks, bij het begin van ieder werkjaar wrdt vanuit de gemeentelijke Jeugdraad een gezamenlijke erkenningsaanvraag ingediend bij het cllege van burgemeester en schepenen. Deze aanvraag mvat een verzicht van alle jeugdwerkinitiatieven en een vrstel tt indeling jeugdwerkvrm. De (niet) gedkeuring dr het cllege dient vergezeld van een gemtiveerd antwrd. Art.4 - Erkenning als jeugdwerkinitiatief Om in aanmerking te kmen vr subsidies met een vereniging erkend zijn als jeugdwerkinitiatief. Vrwaarden: Vlden aan de definitie van het Jeugdwerk Jeugdwerk = grepsgerichte sciaal-culturele initiatieven met de jeugd in de vrije tijd, nder educatieve begeleiding en gerganiseerd dr hetzij particuliere jeugdverenigingen, hetzij dr lkale penbare besturen; hierbij is het grepsprces belangrijker dan het resultaat f de individuele vaardigheidstraining. Een actieve werking kunnen aantnen van minimum 1 werkjaar De lcatie van de werking bevindt zich binnen de grenzen van de gemeente Grt-Temse Onderschrijven van het Internatinaal Verdrag van het Kind en het Internatinaal Verdrag van de Rechten van de Mens Zich richten naar kinderen en/f jngeren van 3 tt 25 jaar znder nderscheid p vlak van natinaliteit, afkmst f idelgie Vlden aan één f meerdere van vlgende functies: - Ontmeting - Amateuristische kunstbeefening - Permanente grepsvrming - Vrming - Spel en recreatie - Creativiteit - Dienstverlening Art.5 - Uitznderingen De vlgende initiatieven kmen niet in aanmerking vr een erkenning als jeugdwerkinitiatief Sprtverenigingen en hun jeugdafdelingen; Culturele f sciaal-culturele vlwassenenverenigingen en hun jeugdafdelingen Verenigingen aangeslten bij een dr het cllege van burgemeester en schepenen erkende adviesraad, ander dan de gemeentelijke Jeugdraad Art.6 - Werkvrmen Bij de erkende jeugdwerkinitiatieven wrdt verder een nderscheid gemaakt tussen 2 verschillende jeugdwerkvrmen: jeugdbewegingen en specifieke jeugdwerkinitiatieven. Ieder jeugdwerkinitiatief kan slechts binnen één werkvrm erkend wrden. a. Jeugdbewegingen Een jeugdwerkinitiatief wrdt beschuwd als een jeugdbeweging wanneer de kepelrganisatie erkend landelijk jeugdwerk is. (verzicht erkend landelijk jeugdwerk in bijlage) 4

5 Is het jeugdwerkinitiatief niet aangeslten bij een kepelrganisatie die werd erkend als landelijk jeugdwerk, maar vldet zij aan nderstaande vrwaarden, dan kan zij alsng beschuwd wrden als een jeugdbeweging (jeugdraad geeft advies, eindbeslissing ligt bij cllege van burgemeester en schepenen). Algemeen: Erkend zijn dr f aangeslten bij een kepelrgaan erkend als landelijk Jeugdwerk (verzicht in bijlage); De activiteiten vinden plaats in de vrije tijd van kinderen en/f jngeren van 3 tt 25 jaar. Activiteiten: De activiteiten vertnen een sterk gevarieerd aanbd gericht naar alle leeftijdsgrepen; Vr alle leeftijdsgrepen is er een regelmatige werkingsfrequentie tijdens het schljaar; De activiteiten vinden plaats in de vrije tijd van kinderen en jngeren van 3 tt 25 jaar en zijn hfdzakelijk gericht p vlgende functies: ntmeting, permanente grepsvrming, spel en recreatie, creativiteit, vrming en dienstverlening; De jeugdbeweging vrziet tijdens een f meerdere schlvakanties een kampinitiatief met een minimum van drie aaneensluitende dagen. Leden: Minstens 20 leden hebben. Een jeugdbeweging werkend met andersvaliden heeft minstens 10 leden; De jeugdbeweging kan aan de aangeslten leden een jaarlijks lidmaatschap vragen. Begeleiding: De begeleiding wrdt gedaan dr nbetaalde vrijwilligers; Er is minstens één begeleider per leeftijdsgrep (met een streefcijfer van één begeleider per 10 kinderen); Begeleiders vlgen vrming en/f kadervrming. Accmmdatie: Gebruik maken van veilige en aangepaste infrastructuur in huur, eigendm f bruikleen. Deze infrastructuur vrmt de vaste lcatie en ntmetingsplaats; Er is permanent een EHBO-kffer beschikbaar. Verzekeringen: Afsluiten van vlgende verzekeringen: burgerlijke aansprakelijkheid, ngevallen en brand. b. Specifiek jeugdwerkinitiatief Algemeen: Het accent van de werking ligt p grepsvrming en p het thematisch karakter van de werking. De activiteiten vinden plaats in de vrije tijd van kinderen en/f jngeren van 3 tt 25 jaar en zijn hfdzakelijk gericht p vlgende functies: ntmeting, permanente grepsvrming, spel en recreatie, creativiteit, amateuristische kunstbeefening, vrming en dienstverlening. Structuur: Het initiatief kan genmen wrden dr zwel de particuliere als dr de penbare sectr. Leden: De vereniging kan aan de leden een lidmaatschap vragen. Begeleiding: De begeleiding kan zwel dr vrijwilligers als dr berepskrachten gebeuren. 5

6 Begeleiders vlgen vrming en/f kadervrming aansluitend bij de werking. Accmmdatie: De vereniging maakt gebruik van veilige en aangepaste infrastructuur in huur, in eigendm f in bruikleen. Er is permanent een EHBO-kffer beschikbaar. Verzekering: Initiatieven die gebruik maken van een eigen lkaal dienen een brandverzekering af te sluiten. Verenigingen die een lkaal huren, kunnen een brandverzekering bekmen bij de eigenaar f dienen er zelf één af te sluiten. Initiatieven met een eigen delpubliek f met leden sluiten zwel een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid als een ngevallenverzekering af. 6

7 III. SUBSIDIES AAN HET JEUGDWERK VOLGENS JEUGDWERKVORM De subsidie wrdt gesplitst in een basis-, werkings- en infrastructuurtelage. Specifieke jeugdwerkinitiatieven kunnen enkel aanspraak maken p een basistelage. Indien een jeugdwerkinitiatief minder dan 8 van de 11 vergaderingen van de Jeugdraad aanwezig is, verliest zij 10% van de ttaalsubsidie per afwezigheid. Dit wil zeggen dat een vereniging die slechts 7 keer aanwezig is, 90% van de subsidies ntvangt. a. Basistelage De basistelage vr jeugdbewegingen werd vastgesteld p 500. De basistelage vr specifieke jeugdwerkinitiatieven werd vastgesteld p 250. b. Werkingstelage De werkingstelage bedraagt 60% van de ttale basis-, werkings- en infrastructuurtelage verminderd met het ttaal aan basistelagen. De werkingstelage vr jeugdbewegingen wrdt berekend p basis van een puntensysteem. = ttaal werkingstelage/ttaal aantal punten = bedrag/punt = telage jeugdbeweging = bedrag/punt * aantal tegewezen punten Aantal punten Omschrijving LEDEN 1 Aangeslten lid tt 26 jaar BEGELEIDING 1 Basis 2 OF 3 jaar jeugdwerkervaring 3 OF attest animatr 4 OF attest hfdanimatr 5 OF attest instructeur 1 Extra attest EHBO ACTIVITEITEN 50 Wekelijkse werking 1 max. 25 Niet wekelijkse werking 1 max. 10 Grepsleidingsvergadering/leidingskring (p basis van verslag, niet luter uitwerking prgramma) 20 Planningsweekend 1 Deelnemers aan kampen/weekends (kpie cntract) ANDERE ACTIVITEITEN 5 Aanwezigheid grepsleidingsraad Jeugddienst 5/act. Actieve deelname JTIB 1 Aanwezigheid vrmende activiteiten Jeugddienst/Jeugdraad per deelnemer 7

8 c. Infrastructuurtelage De infrastructuurtelage bedraagt 40% van de ttale basis-, werkings- en infrastructuurtelage verminder met het ttaal aan basistelagen. Indien het krediet ntereikend is, wrdt de terugbetaling prcentueel en evenredig verminderd. De infrastructuurtelage wrdt nderverdeeld als vlgt: Huur vast lkaal (max. 75%) = huurgelden, recht van pstal Andere nksten (100%) = brandverzekering, verzekering tegen vandalisme, ksten vr keuring installaties, vegen van schuwen, aankpen in functie van brandveiligheid. d. Terugbetaling van inschrijvingsgeld, kamp- en weekendgeld en aankp van een unifrm Vr vlgende grepen wrdt het inschrijvingsgeld, kampgeld en de aankp van een unifrm (met een maximum van 80), vlledig f gedeeltelijk betaald dr de gemeente (afhankelijk van het aantal aanvragen): - gezinnen met een belastbaar nett jaarinkmen < , ,72 eur per kind ten laste; te bewijzen aan de hand van het meest recente aanslagbiljet van alle gezinsleden; en een bewijs van de gezinssamenstelling af te halen p de gemeente. - Kinderen van vluchtelingen; mits vrlegging van bewijs van het O.C.M.W. - O.C.M.W.-cliënten; mits vrlegging van bewijsstuk van het O.C.M.W. - Kinderen die pgevangen wrden in een pleeggezin; mits vrlegging van bewijs van gezinssamenstelling (znder zegel). - Kinderen die in een riëntatie- f pvangtehuis verblijven; mits vrlegging van een bewijs van de instelling. 8

9 IV. SUBSIDIEREGELING KADERVORMING Art.7 - Algemeen Binnen de perken van de kredieten, daarte gedgekeurd p de begrting van de gemeente, wrdt vr deelname aan kadervrmingscursussen een telage tegekend. Art.8 - Definitie kadervrming Onder kadervrming wrdt verstaan: de cursussen tt vrming van kaderleden (leiders, animatrs, mnitren) met het g p de animatie en begeleiding van (maatschappelijk kwetsbare) jngeren en/f veiligheid in het algemeen. De cursussen meten gerganiseerd zijn dr de verheid f dr erkende landelijke f reginale jeugdverenigingen. Vlgende aangelegenheden wrden niet beschuwd als kadervrming: - cursussen die aansluiten p een berepspleiding - stages verbnden aan mnitrencursussen - cursussen die uitsluitend de pleiding, vervlmaking f begeleiding in bepaalde sprtdisciplines én muzikale activiteiten begen, tenzij de cursussen wrden gerganiseerd dr de kepelrganisatie. - initiatieven genmen dr plaatselijke afdelingen van erkende jeugdverenigingen. - bij twijfel kan steeds de Jeugdraad geraadpleegd wrden Art.9 - Vrwaarden De cursisten dienen ingeschreven te zijn in de bevlkingsregisters van de gemeente Temse f zij bewijzen actief lid te zijn van een dr de gemeente erkende jeugdvereniging. De cursisten zijn tussen 15 en 30 jaar. Zij dienen een bewijs vr te leggen afgeleverd dr de rganiserende instantie waaruit de persnlijke deelnameksten en eventuele syllabusksten blijken; en waaruit blijkt dat de betrkkene de cursus vlledig heeft gevlg. De aanvraag is in te dienen p het daarte bestemde frmulier dat dr de jeugddienst ter beschikking gesteld wrdt. Op vrlegging van de ndige riginele bewijsstukken wrdt aan elke jeugdverantwrdelijke het inschrijvingsgeld verbnden aan één f meerdere vrmingsinitiatieven terugbetaald. De aanvraag m telage dient uiterlijk p 15 september van het jaar waarin de kadervrmingscursus gevlgd werd, te te kmen p de gemeentelijke Jeugddienst. Aanvragen m terugbetaling van cursussen die na deze datum ingericht wrden, wrden verschven naar een vlgend kalenderjaar. Art.10 - Sancties Indien blijkt dat njuiste gegevens werden verstrekt f dat de vrwaarden van het reglement niet werden nageleefd, kan het cllege van burgemeester en schepenen de tegekende premie geheel f gedeeltelijk terugvrderen van de betrkken cursist en deze tijdelijk f definitief uitsluiten van de vrdelen van dit reglement. 9

10 Art.11 - Betwistingen Alle niet in dit reglement vrziene gevallen alsmede alle betwistingen mtrent de uitvering ervan wrden geregeld dr het cllege van burgemeester en schepenen. Art.12 - Uitbetaling Begeleiders van delgrepspecifieke werkingen en begeleiders van jeugdverenigingen die een cursus vlgen rnd laagdrempeligheid, krijgen minimum 75% van het inschrijvingsgeld terugbetaald. Er met wel een duidelijk verband bestaan tussen laagdrempeligheid en de inhud van de cursus. Indien het krediet niet vlstaat m aan alle aanvragers van een bepaald jaar deze terugbetaling te den, dan wrdt het aan alle aanvragers verschuldigde bedrag prcentueel en evenredig verminderd. Art.13 - Andere vrmingsmgelijkheden Een gedeelte van het vrziene bedrag kan aangewend wrden vr het rganiseren van vrmingsinitiatieven. De vrming dient gerganiseerd te wrden dr de gemeentelijke Jeugdraad en/f Jeugddienst. Dit alles kan pas in werking wrden gesteld mits een gedkeuring van de Jeugdraad. 10

11 V. BOUW EN VERBOUWING VAN INFRASTRUCTUUR VAN PARTICULIERE JEUGDORGANISATIES Art.14 - Algemeen Plaatselijke jeugdrganisaties, erkend dr het gemeentebestuur en de gemeentelijke Jeugdraad, ntvangen een telage vr hun infrastructuur gelegen p het grndgebied van de gemeente. De infrastructuur dient eigendm te zijn van f gehuurd te wrden dr de jeugdrganisatie. Art Vrwaarden m in aanmerking te kmen vr subsidiëring Indien de vereniging het gebuw huurt, dient de eigenaar van het lkaal een verklaring te ndertekenen dat de vereniging ng minstens 10 jaar het lkaal kan huren. Indien de infrastructuur, eigendm van de vereniging p grnd staat die niet hun eigendm is, dient een geschreven vereenkmst te wrden pgemaakt met de eigenaar van de grnd dat hun recht van pstal verleent. Art.16 - Vrmen van subsidiëring Jeugdverenigingen kunnen aanspraak maken p twee vrmen van subsidiëring zijnde, nieuwbuw en verbuwing en/f bestaande infrastructuur. Art.17 - Beschikbaar krediet Het beschikbaar krediet wrdt jaarlijks vastgelegd in de gemeentelijke begrting. De Jeugdraad geeft advies aan het cllege ver de verdeling van het krediet vr nieuwbuw en bestaande infrastructuur. De verdeling ziet er uit als vlgt: - 60% van het budget gaat naar nieuwbuw en verbuwing - 40% van het budget gaat naar bestaande infrastructuur In het reservefnds vr nieuwbuw kan maximaal zitten. Indien de maximumwaarde van het reservefnds dreigt verschreden te wrden, kan het teveel vergedragen wrden naar het budget vr bestaande infrastructuur. Deze regeling kan wijzigen p vrstel van de gemeentelijke Jeugdraad en na gedkeuring dr het cllege. Art.18 - Reglementering betreffende subsidiëring nieuwbuw en aankp gebuw a. Aanvraagprcedure Om vr subsidiëring vr nieuwbuw in aanmerking te kmen dient de vereniging ten laatste p 15 september een speciaal daarte bestemd frmulier in te vullen en binnen te brengen p de Jeugddienst. De aanvraag met evenredig gespreid wrden ver een peride van maximum 3 jaar. De aanvraag dient jaarlijks te gebeuren. Bij deze aanvraag dient een fficieel dcument te wrden gevegd waarin de ppervlakte per ruimte vermeld wrdt (binnen de buitenmuren). Vlgende ruimten kmen niet in aanmerking vr subsidiëring: zlder en kelder enkel 11

12 gebruikt als pbergplaats en lkaal niet behrende tt het hfdgebuw dat enkel gebruikt wrdt als pslagplaats vr materialen. Ten laatste p 15 ktber wrdt aan de jeugdvereniging het aan hen tegekende bedrag meegedeeld waarp zij recht hebben. b. Vaststelling subsidiebedrag Per m² wrdt er een maximum bedrag vastgesteld zijnde 85 eur/m². Indien het krediet ntereikend is, wrdt eerst bijgepast uit het reservefnds. Indien er in het reservefnds geen financiële middelen meer beschikbaar zijn, wrdt de terugbetaling aan elke aanvrager prcentueel en evenredig verminderd. Als de aangevraagde subsidies kleiner zijn dan het vrziene krediet vr nieuwbuw dan wrdt dit resterende bedrag pgenmen in een reservefnds. Art.18bis - Reglementering betreffende subsidiëring verbuwingen a. Principe Niet alle jeugdverenigingen kunnen aan nieuwbuw den wegens plaatsgebrek, geen uitbreidingsmgelijkheden, Maar m hun infrastructuur (brand)veilig en speelbaar te huden zijn sms grte verbuwingswerken nvermijdelijk. Een jeugdvereniging kan per jaar slechts 1 aanvraag indienen vr subsidiering verbuwingen. b. Aanvraagprcedure Om vr subsidiëring vr verbuwing in aanmerking te kmen dient de vereniging ten laatste p 15 september een speciaal daarte bestemd frmulier in te vullen en binnen te brengen p de Jeugddienst. Bij deze aanvraag dient een dcument te wrden gevegd waarin de verbuwingswerken en hun ndzakelijkheid uitvering wrden mschreven, alsk een kpie van de facturen van de uitgeverde werken en aangekchte materialen. c. Vaststelling subsidiebedrag De ttale kstprijs van de verbuwing met meer dan eur bedragen. De subsidie vrziet een tussenkmst in de helft van de gemaakte ksten. Indien het krediet ntereikend is, wrdt eerst bijgepast uit het reservefnds. Indien er in het reservefnds geen financiële middelen meer beschikbaar zijn, wrdt de terugbetaling aan elke aanvrager prcentueel en evenredig verminderd. Als de aangevraagde subsidies kleiner zijn dan het vrziene krediet vr nieuwbuw en verbuwing dan wrdt dit resterende bedrag pgenmen in een reservefnds. Art.19 - Reglementering betreffende subsidiëring bestaande infrastructuur a. Aanvraagprcedure Afhankelijk van het beschikbare krediet en het aantal aanvragen kan een jeugdvereniging een subsidie aanvragen vr haar jeugdlkaal mits inachtneming van artikel 18 en 19 van dit reglement. Om vr subsidiëring in aanmerking te kmen dient de vereniging ten laatste p 15 september een speciaal daarte bestemd frmulier in te vullen en binnen te brengen p de Jeugddienst. 12

13 Bij de eerste aanvraag dient een dcument te wrden gevegd dat het intredejaar van het lkaal (f lkalen) vermeldt. Uitzndering: een vereniging die subsidies vr nieuwbuw heeft ntvangen, kmt gedurende 3 jaar niet in aanmerking vr een subsidie van bestaande gebuwen. b. Principes Iedere bespeelbare binnenruimte met inbegrip van keuken en sanitair blk kmt in aanmerking vr een subsidie. Vlgende ruimten kmen niet in aanmerking vr subsidiëring: - alleenstaand gebuw enkel en alleen gebruikt vr pslag van materiaal - kelder en zlder enkel gebruikt vr pbergen van materiaal - lkalen waarvan de herstellingswerken niet ten laste zijn van de vereniging (vb. sanitair blk SpeGT-plein). Bij het tekennen van de subsidieerbare ppervlakte wrdt er rekening gehuden met de uderdm van het gebuw. Jeugdverenigingen die ver meerdere gebuwen beschikken kunnen, afhankelijk van het intredejaar in één f meerdere categrieën ndergebracht wrden. Vlgende categrieën wrden in acht genmen: jaar 5% van de ppervlakte wrdt gesubsidieerd jaar 10% jaar 20% jaar 30% - 20 jaar en uder 40% De subsidieerbare ppervlakte wrdt pgemeten dr nafhankelijke persnen. Bij de pmeting is telkens een verantwrdelijke van het Gemeentebestuur aanwezig. Iedere wijziging (afbraak, uitbreiding) dient te wrden meegedeeld aan de Jeugddienst. c. Wijze van berekenen De ppervlakte van alle jeugdlkalen wrdt pgemeten en nderverdeeld in categrieën zals beschreven in art punt3. Per categrie wrdt een percentage tegekend dat in aanmerking kmt als subsidieerbare ppervlakte (zie k art punt 3 ). Vrbeeld: Categrie 1 is 400m² x 0 = 0 punten, categrie 2 is 700m² x 10% = 70 punten, Het beschikbare krediet vr bestaande lkalen (vb eur) wrdt gedeeld dr het ttaal aantal punten (vb. 760) Vrbeeld: eur : 760 punten = 9 eur/punt De punten per categrie zals vermeld in punt 2 wrden vermenigvuldigd met het bedrag per punt zals berekend in 3. Vrbeeld: Categrie 1 is 0 punten x 9 eur= 0 eur, categrie 2 is 70 punten x 9 eur = 630 eur, Het bedrag per categrie, zals vermeld is in 4 wrdt gedeeld dr het aantal m² per categrie. Vrbeeld: Categrie 1 is 0 eur : 400 m²= 0 eur/m², categrie 2 is 630 eur : 700 m² = 0,9 eur/m² Het eindbedrag zals vermeld is in punt 5 wrdt vermenigvuldigd met het aantal m². Vrbeeld: jeugdvereniging A heeft een lkaal van 100 m² en zal bijgevlg 0,9 eur x 100 m² = 90 eur ntvangen als buwsubsidie. Vr vlgende verenigingen geldt een uitznderingsmaatregel: 13

14 - KSA: zijn gehuisvest in gebuwen, eigendm van het gemeentebestuur en staan zelf in vr de herstellings- en verfraaiingswerken in hun lkalen. Zij ntvangen 1/3 van het nrmaal vrziene bedrag - Kringwerking: zijn gehuisvest in gebuwen, eigendm van het gemeentebestuur en staan enkel in vr de verfraaiingswerken. Zij ntvangen 1/5 van het nrmaal vrziene bedrag - Lkaal nummer 3: zelfde regeling als bij Kringwerking Art.20 - Sancties Het gemeentebestuur kan te allen tijde de brandweer f Technische Dienst gelasten tt inspectie van jeugdlkalen, enerzijds m na te gaan f de subsidie k daadwerkelijk vr het aangevraagde del werd gebruikt, anderzijds ter cntrle van de hygiëne en veiligheid in de lkalen. Wanneer een vereniging in gebreke wrdt gesteld, dan zal het gemeentebestuur een lijst laten pmaken van het betreffende lkaal, waarin alle gebreken en veiligheidsvertredingen wrden gestipuleerd. In samenspraak met de Jeugddienst zal een termijn wrden afgesprken m deze werken uit te veren. De vereniging in kwestie wrdt nderwrpen aan een regelmatige inspectie tt alle pgesmde gebreken hersteld zijn. Bijkmende gebreken wrden aan de lijst tegevegd. Bij wederkerend misbruik behudt het gemeentebestuur zich het recht m subsidies te verminderen f in te huden. 14

15 VI. PROJECTSUBSIDIES Art.21 - Algemeen Binnen de perken van de kredieten, daarte gedgekeurd p de begrting van de gemeente, vrziet het gemeentebestuur van Temse een prjectsubsidie vr jeugdinitiatieven die werken rnd één f meer van de vlgende acht functies: spel, kadervrming, vrming, amateuristische kunstbeefening, ntmeting, dienstverlening, bevrderen van de integratie dr de pvang en begeleiding van grepen die vrnamelijk uit maatschappelijk achtergestelde kinderen en jngeren bestaan. Art. 22 Wat is een prjectsubsidie? Prjectsubsidies wrden tegekend als stimulans vr jngeren bij het rganiseren van riginele, experimentele, uitznderlijke f vernieuwende activiteiten in de vrije tijd van, vr en dr jngeren, die afgebakend zijn in de tijd en in ruimte (Temse). Art. 23 Vrwaarden m in aanmerking te kmen vr een prjectsubsidie? De rganisatren zijn leden van een jeugdvereniging aangeslten bij de gemeentelijke Jeugraad minimum 2 Temsese jngeren die zich in ccasineel verband rnd een prject verzamelen Het prject met laagdrempelig zijn aansluiten bij de leefwereld van kinderen en/f jngeren zich situeren in de vrije tijd gerganiseerd wrden vr en dr jngeren een duidelijk nieuw f vernieuwend karakter hebben en/f het aanbd van activiteiten vr de jeugd verrijken. Bij verenigingen met de activiteit duidelijk buiten hun nrmale werking vallen. vr eenzelfde prject kan maximum 3 achtereenvlgende jaren een subsidie aangevraagd wrden Kmen niet in aanmerking vr een prjectsubsidie Schlpdrachten f eindwerken Privé-initiatieven met cmmerciële deleinden en fuiven Art. 23 Vaststelling bedrag prjectsubsidie Wanneer een prject aan deze vrwaarden vldet wrdt een basisprjectsubsidie van 300 eur tegewezen. Vldet het prject aan de bijkmende extra berdelingscriteria, dan kan de prjectsubsidie pgetrkken wrden tt maximum 500 eur. Berdelingscriteria (50 eur per criteria) 15

16 Kansen vr jnge, beginnende artiesten (muziek, wrd, beeldende kunsten ) Aanwezigheid van sciaal engagement Streven naar diversiteit Aandacht vr duurzaamheid en eclgie Art. 24 Subsidieerbare uitgaven Gebruiksvergedingen infrastructuur Prmtieksten Verzekering Auteursrechten Uitkpsmmen Onksten huur f aankp materialen Deze uitgaven kmen NIET in aanmerking vr subsidie Veding en drank Prducten die wrden drverkcht aan deelnemers Art. 25 He aanvragen De aanvraag vr prjectsubsidie met ten minste twee maanden vraf schriftelijk aangevraagd wrden bij de Jeugddienst. De Jeugddienst vraagt de Jeugdraad advies te geven ver het prject. Daarna wrdt het prjectsubsidiedssier samen met het advies ter gedkeuring vrgelegd aan het cllege van burgemeester en schepenen. De aanvraag met minstens bevatten: Een duidelijke mschrijving van het prject Mtivatie waarm het prject rigineel, experimenteel, uitznderlijk en/f vernieuwend is Een gedetailleerde begrting Lijst van medewerkers Art. 26 Afrekening prject Na gedkeuring van het prject wrdt als vrscht p de prjectsubsidie de helft van het vastgestelde subsidiebedrag vergemaakt aan de rganisatren. Binnen de maand na aflp van het prject wrdt een eindverslag vergemaakt aan de Jeugddienst. Dit verslag mvat vlgende elementen: Evaluatie van het prject Financieel verslag + kpieën van facturen waarp duidelijk staat vermeld dat de rganisatr de schuldenaar is Na gedkeuring van het eindverslag wrdt het sald afgerekend. De ttale telage kan echter nit hger zijn dan de gemaakte prjectuitgaven. Art. 27 Cmmunicatie Op elke publicatie met het lg van het gemeentebestuur en het lg van de gemeentelijke Jeugdraad, alsk de vermelding met steun van de gemeente Temse en gemeentelijke Jeugdraad wrden aangebracht. 16

17 Art.28 - Sancties De aanvrager verbindt er zich te: de subsidies aan te wenden vr het del waarvr zij werd tegekend elk daarte gemachtigde afgevaardigde van het gemeentebestuur te te staan de aanwending van de tegekende subsidie te cntrleren. Bij niet naleving van deze bepalingen kan het gemeentebestuur vergaan tt de gehele f gedeeltelijke terugvrdering van de betrkken subsidies evenals de tekenning van nieuwe subsidies pschrten. VII. OVERSCHOTTENREGELING Art.29 De kredieten vr nieuwbuw die niet vlledig aangewend zijn, wrden pgenmen in een reservefnds. De middelen in het reservefnds zijn vrbehuden vr jeugdbewegingen die aan nieuwbuw en/f verbuwingen den en waarbij een bijpassing uit het reservefnds ndzakelijk is. Alle andere resterende kredieten wrden tegekend aan de gemeentelijke Jeugdraad vr de rganisatie van grtschalige kinder- en jngerenprjecten. Uitzndering is het restbedrag bij de middelen vr terugbetaling van het lidgeld van maatschappelijk kwetsbare grepen, deze wrden vergeheveld naar de werkingstelage en evenredig verdeeld ver de jeugdbewegingen aangeslten bij de gemeentelijke Jeugdraad. VIII. Art.30 - Dit reglement wrdt aangepast telkens een gedgekeurde verantwrdingsnta dit ndzakelijk maakt. Art.31 - De berekende subsidies kunnen slechts tegekend wrden in de mate dat ze de subsidies tegekend dr andere instanties vertreffen (Dit zwel wat betreft de tegekende subsidies naar werking als naar infrastructuur). 17

18 Het gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en subsidiering van het Jeugdwerk werd gedgekeurd dr de Gemeenteraad in zitting van 30 maart

KINDEREN EN JONGEREN.

KINDEREN EN JONGEREN. SubsidiereglementJEUGDWERK VOOR MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE KINDEREN EN JONGEREN. Art. 1 : Delstelling Dit reglement begt de financiële ndersteuning van rganisaties die jeugdwerk aanbieden aan maatschappelijk

Nadere informatie

Subsidiereglement Steenokkerzeel 2016

Subsidiereglement Steenokkerzeel 2016 Subsidiereglement Steenkkerzeel 2016 Hfdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 Binnen de perken van de kredieten, daarte gedgekeurd p de gemeentebegrting en rekening hudende met de gebden mgelijkheden m

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR JEUGD(WERK)INITIATIEVEN. 1) Omschrijving subsidie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR JEUGD(WERK)INITIATIEVEN. 1) Omschrijving subsidie GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR JEUGD(WERK)INITIATIEVEN 1) Omschrijving subsidie Deze subsidie bestaat uit een basistelage, een werkingstelage, een engagementstelage en een extra telage vr rde, netheid

Nadere informatie

1. INLEIDING. 1.1. Definitie jeugdwerkinitiatieven. 1.2. Erkenning van jeugdwerkinitiatieven

1. INLEIDING. 1.1. Definitie jeugdwerkinitiatieven. 1.2. Erkenning van jeugdwerkinitiatieven 1. INLEIDING 1.1. Definitie jeugdwerkinitiatieven Jeugdwerk: sciaal-cultureel werk p basis van niet cmmerciële delen vr f dr kinderen en jngeren van drie tt en met dertig jaar, in de vrije tijd, nder educatieve

Nadere informatie

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie.

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie. Reglement betreffende een Prvinciale herkenbaarheid bij elke vrm van prvinciale subsidie. DE PROVINCIERAAD VAN WEST - VLAANDEREN, Overwegende dat het belang van de prvinciale herkenbaarheid, naar aanleiding

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Leidraad voor het aantonen van de modules als landelijk georganiseerde jeugdvereniging

Leidraad voor het aantonen van de modules als landelijk georganiseerde jeugdvereniging Departement Cultuur, Jeugd, Sprt en Media Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 Brussel subsidiedssierjeugd@cjsm.vlaanderen.be Leidraad vr het aantnen van de mdules als landelijk gerganiseerde jeugdvereniging

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 april 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/1 Prvinciaal Biblitheekcentrum. Aanpassing van het

Nadere informatie

Leidraad voor het opmaken van het werkingsverslag van een landelijk georganiseerde jeugdvereniging

Leidraad voor het opmaken van het werkingsverslag van een landelijk georganiseerde jeugdvereniging Departement Cultuur, Jeugd, Sprt en Media Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 Brussel subsidiedssierjeugd@cjsm.vlaanderen.be Leidraad vr het pmaken van het werkingsverslag van een landelijk gerganiseerde

Nadere informatie

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Infotoelagen voor sensibiliserende en educatieve activiteiten

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Infotoelagen voor sensibiliserende en educatieve activiteiten INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Inftelagen vr sensibiliserende en educatieve activiteiten Stad Aalst wenst niet enkel prjecten in andere landen te steunen, maar wil k de Aalstenaars warm

Nadere informatie

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER 1 JUNI 2015 HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER SEYS VEERLE PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN Hug Verriesstraat 22 8800 ROESELARE Vrwrd Sinds 1971 ndersteunt de prvincie

Nadere informatie

Samenvatting reglement mantelzorgpremie per gemeente (bijlage 2)

Samenvatting reglement mantelzorgpremie per gemeente (bijlage 2) Samenvatting reglement mantelzrgpremie per gemeente (bijlage 2) Mantelzrgpremie Kenniscentrum mantelzrg Vr wie: Vr iedere MZ die de zrg pneemt binnen de vertruwde mgeving van de zrgbehevende Vrwaarden

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement beoordelingscomité Starterscontract

Huishoudelijk reglement beoordelingscomité Starterscontract Huishudelijk reglement berdelingscmité Starterscntract Gedgekeurd in de gemeenteraad van 22 maart 2010 Gewijzigd in de gemeenteraad van 14 december 2015 Bekendgemaakt p 25 maart 2010 en 15 december 2015

Nadere informatie

REGLEMENT SUBSIDIES JEUGD

REGLEMENT SUBSIDIES JEUGD REGLEMENT SUBSIDIES JEUGD AFDELING 1: PERCENTUELE VERDELING VERSCHIL- LENDE SUBSIDIES Artikel 1: Algemeen Binnen de perken van de daarte dr de gemeenteraad gedgekeurde kredieten p de begrting, vrziet het

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie gevelrenovatie en renovatie handelspanden

Aanvraagformulier subsidie gevelrenovatie en renovatie handelspanden Vak bestemd vr administratie Dssiernummer:................. Aanvraagdatum:................. Aanvraagfrmulier subsidie gevelrenvatie en renvatie handelspanden Met dit frmulier dient u een aanvraag in vr

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015 Aanvraagfrmulier subsidieregeling islatiemaatregelen wningen 2015 Raadhuisplein 2 Pstbus 500 3850 AM Ermel t 0341 56 73 21 Vul dit frmulier in, zet uw handtekening en stuur het p naar de Gemeente Ermel,

Nadere informatie

PROJECT JEUGDSPORTFONDS SEIZOEN 2014-2015

PROJECT JEUGDSPORTFONDS SEIZOEN 2014-2015 PROJECT JEUGDSPORTFONDS SEIZOEN 2014-201 Net als de vrige jaren geven we de clubs de kans infrmatie ver hun jeugdwerking dr te geven aan de Vlaamse Vlleybalbnd (VVB). Op basis van criteria waaraan de clubs

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregeling woonboten

Aanvraagformulier subsidieregeling woonboten Klant, Markt & Relaties Planadvies & Vergunningen v.201102 Aanvraagfrmulier subsidieregeling wnbten De aanvraag wrdt ingediend p grnd van de Subsidieregeling rilering wnbten AGV, 22 mei 2008, nr. AB 08/018;

Nadere informatie

Subsidiereglement Energiezorg op School 2014. Hoofdstuk I: Algemene bepalingen

Subsidiereglement Energiezorg op School 2014. Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Subsidiereglement Energiezrg p Schl 2014 Hfdstuk I: Algemene bepalingen Artikel 1.- Stedenfnds De subsidie Energiezrg p Schl past in de Beleidsvereenkmst Stedenfnds tussen de Vlaamse Gemeenschap en de

Nadere informatie

Voorwaarden waaraan een arts moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven

Voorwaarden waaraan een arts moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven BIJLAGE 2: VOORWAARDEN VOOR ACCREDITERING Brn: http://www.riziv.be/care/nl/dctrs/accreditatin/individual accreditatin/cnditins accreditatin.htm Vrwaarden waaraan een arts met vlden m geaccrediteerd te

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT STIMULEREN TOT PROFESSIONALISERING VAN DE GOOIKSE SPORTVERENIGINGEN

SUBSIDIEREGLEMENT STIMULEREN TOT PROFESSIONALISERING VAN DE GOOIKSE SPORTVERENIGINGEN I. ALGEMENE VOORWAARDEN GEMEENTEBESTUUR GOOIK SUBSIDIEREGLEMENT IFV STIMULEREN TOT PROFESSIONALISERING VAN DE GOOIKSE SPORTVERENIGINGEN Artikel 1 Algemene bepalingen Dit reglement geeft uitvering aan Besluit

Nadere informatie

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016 Reglement Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeurs Onderzeksbeurs & Uitwisseling 2016 In 2016 kennen de Vlaamse en Nederlandse verheid pnieuw de Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeur(zen) (VNJB) te aan Nederlandse

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGD

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGD SUBSIDIEREGLEMENT JEUGD Het subsidiereglement werd, na positief advies van de jeugdraad dd 15 mei 2012, goedgekeurd in de openbare zitting van de gemeenteraad dd 9 juli 2012. Het reglement gaat in op 1

Nadere informatie

zitting van 18 juni 2009. verontschuldigd : S. Van Heybeeck, raadslid. De Raad, vergaderd in openbare zitting,

zitting van 18 juni 2009. verontschuldigd : S. Van Heybeeck, raadslid. De Raad, vergaderd in openbare zitting, Gemeente KALMTHOUT - Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de GEMEENTERAAD. zitting van 18 juni 2009. Aanwezig : L. Jacbs, burgemeester-vrzitter ; J. Van Hydnck, A. Van Ln, C. De Rydt, R.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN 1.1. Jeugdbewegingen: algemene bepalingen Art. 1.1.1. gemeentebestuur subsidies verlenen aan jeugdbewegingen voor: - de werking; - het kamp; - het kampvervoer. Art.

Nadere informatie

REGLEMENTERING Jeugdfonds zwemsport 2016

REGLEMENTERING Jeugdfonds zwemsport 2016 REGLEMENTERING Jeugdfnds zwemsprt 2016 1.Inleiding In samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap en BLOSO werd in 2012 dr de Vlaamse Zwemfederatie het Jeugdfnds Zwemsprt pgericht. Dit jeugdsprtprject zal

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant -

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant - Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant - prvincie Nrd-Brabant - Het del van de Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant (ECOINNONB) is het realiseren van een aantal delstellingen uit het

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 juni 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 0/1 Invulling van het begrip dagelijks bestuur in de zin

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN 1. Jeugdbewegingen: algemene bepalingen HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN Art. 1.1. Art. 1.2. gemeentebestuur subsidies verlenen aan jeugdbewegingen voor: - de werking; - het kamp; - het kampvervoer.

Nadere informatie

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS 1. Gegevens rganisatie - Naam rganisatie : - Juridisch statuut : - Maatschappelijke zetel : - Telefnnummer en eventueel emailadres : - Omschrijving sciale delstelling : 2.

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Duurzame warmte voor bestaande woningen

AANVRAAGFORMULIER Duurzame warmte voor bestaande woningen AANVRAAGFORMULIER Duurzame warmte vr bestaande wningen 0. Vrwaarden vr aanvraag 0.1 Heeft u de duurzame warmtemaatregel vr 1 september 2008 gekcht f hiervr vr 1 september 2008 pdracht gegeven? O Ja: u

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Reglement goedkope energielening FRGE

Reglement goedkope energielening FRGE Reglement gedkpe energielening FRGE Particuliere bewners niet-delgrep & particuliere verhuurders 1 Definities 1.1 Lkale Entiteit is een instantie die, p het niveau van één f meerdere gemeenten, instaat

Nadere informatie

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies Satusverzicht. Cnsultatie Unitmanagers/Lcatiemanagers mei 2011 evaluatie Cnsultatie cliëntenraad Besluit Bestuursgrep 22 april 2003 OR Alleen m.b.t. vergedingen pedaggisch Instemming medewerkers (hfdstuk

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

Aanvraagformulier evenementen

Aanvraagformulier evenementen Aanvraagfrmulier evenementen Aan de hand van dit dcument kan u al de ndige gegevens en aanvragen bezrgen aan het feestlket van de gemeente Lepldsburg. LET OP: dit frmulier is enkel vr de vergunningen die

Nadere informatie

ALGEMEEN SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN HET PLAATSELIJK JEUGDWERK. (goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2009)

ALGEMEEN SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN HET PLAATSELIJK JEUGDWERK. (goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2009) ALGEMEEN SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN HET PLAATSELIJK JEUGDWERK. (goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2009) Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Wat Binnen de perken van

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; raadsbesluit gemeente werkendam zaaknummer 59873 nderwerp Verrdening individuele stud ieteslag Participatiewet gemeente Werkendam 2015 De raad van de gemeente Werkendam, gelezen het vrstel van burgemeester

Nadere informatie

Paasvakantie 2013. Basisscholen Drongen

Paasvakantie 2013. Basisscholen Drongen Paasvakantie 2013 Basisschlen Drngen De basisschlen van de deelgemeente Drngen rganiseren een netverschrijdende vakantiepvang. We rganiseren in de 2 e Idee Kids vzw. week van de paasvakantie themaweken

Nadere informatie

Aanmeldformulier cursus

Aanmeldformulier cursus Aanmeldfrmulier cursus Cursus Prijs Gegevens Deelnemer Geslacht Achternaam* Vrletter(s)* Repnaam* Man / Vruw Gebrtedatum* Gebrtegemeente* Gebrteland* Burgerservicenummer* Berep / Functie Adresgegevens

Nadere informatie

VADEMECUM GESELECTEERDE PROJECTEN

VADEMECUM GESELECTEERDE PROJECTEN Diensten van de Vrzitter Cördinatie Wetenschappelijk Onderzek Cel Cntractueel Onderzek Zelfbestuursstraat 4 1070 Brussel VADEMECUM GESELECTEERDE PROJECTEN 1. Cntract - Ondertekening : z snel mgelijk :

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Prvincie Ost-Vlaanderen Arrndissement Gent Gemeente Gavere UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD zitting van 23 nvember 2009 Aanwezig: Hug LEROY Willy BENOOT, Karel HUBAU, Denis DIERICK, Nadine

Nadere informatie

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN. Gemachtigd aanvrager namens de rechtspersoon namens een:

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN. Gemachtigd aanvrager namens de rechtspersoon namens een: Mdel 3: frmulier vr gemachtigd aanvrager namens rechtspersn n.a.v. nieuwe wet BIBOB ktber 2013 BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN Gemachtigd aanvrager namens de rechtspersn namens een: Beslten venntschap

Nadere informatie

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang Aanvraagfrmulier tegemetkming ksten kinderpvang INWONER van: GEMEENTE HOUTEN GEMEENTE IJSSELSTEIN GEMEENTE LOPIK GEMEENTE NIEUWEGEIN GEMEENTE VIANEN Persnlijke gegevens Uzelf Naam en vrletters Adres: pstcde

Nadere informatie

Leerreglement voor de opleiding van jongeren met een b eroepsinlevingsovereenkomst bij werkgevers die vallen onder PC 200

Leerreglement voor de opleiding van jongeren met een b eroepsinlevingsovereenkomst bij werkgevers die vallen onder PC 200 Leerreglement vr de pleiding van jngeren met een b erepsinlevingsvereenkmst bij werkgevers die vallen nder PC 200 Beschrijving van de sectr APCB 200 Bedienden Mgelijke pleidingen en duur Bijzndere erkenningsregels

Nadere informatie

Organisatorsreglement beurs- en evenementenhal t Bau-huis

Organisatorsreglement beurs- en evenementenhal t Bau-huis Organisatrsreglement beurs- en evenementenhal t Bau-huis Artikel 1: Infrastructuur Het Autnm Gemeentebedrijf t Bau-huis staat in vr de ter beschikking stelling van de infrastructuur van de beurs- en evenementenhal

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Leerreglement voor de opleiding van jongeren met een b eroepsinlevingsovereenkomst bij werkgevers die vallen onder PC 200

Leerreglement voor de opleiding van jongeren met een b eroepsinlevingsovereenkomst bij werkgevers die vallen onder PC 200 Leerreglement vr de pleiding van jngeren met een b erepsinlevingsvereenkmst bij werkgevers die vallen nder PC 200 Beschrijving van de sectr APCB 200 Bedienden Mgelijke pleidingen en duur Bijzndere erkenningsregels

Nadere informatie

REGLEMENT RENTELOZE LENINGEN CULTUUR-, JEUGD- EN SPORTSECTOR

REGLEMENT RENTELOZE LENINGEN CULTUUR-, JEUGD- EN SPORTSECTOR dienst sprt R E G L E M E N T Gemeenteraad van 30-06-2016 REGLEMENT RENTELOZE LENINGEN CULTUUR-, JEUGD- EN SPORTSECTOR Artikel 1: Algemeen Binnen de grenzen van het gedgekeurde budget verleent de stad

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN Goedgekeurd door de gemeenteraad 27 oktober 2011 Art. 1. Toelagen inzake het volgen van kadervorming Art. 1.1. Binnen de betoelaging van de Vlaamse regering, volgens

Nadere informatie

6 verschillende systemen derdebetaler

6 verschillende systemen derdebetaler 6 verschillende systemen derdebetaler Systeem 1: prcentuele tussenkmsten p abnnementen Systeem 2: tussenkmst p kaarten Systeem 3: tussenkmst p biljetten Systeem 4: gratis netabnnement vr bepaalde leeftijdscategrieën

Nadere informatie

Bestemd voor AANVRAGER namens: Eenmanszaak Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.)

Bestemd voor AANVRAGER namens: Eenmanszaak Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.) BIBOB Vragenlijsten Mdel 1 t/m 4 versie 2012 Frmulier vr: aanvrager namens eenmanszaak aanvrager namens v..f. f c.v. BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd vr AANVRAGER namens: Eenmanszaak Venntschap nder firma

Nadere informatie

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma Deel 1. Prcedure vr het indienen van een schakelprgramma Waarm een schakelprgramma? Vr telating tt de pstinitiële master pleiding Kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzrg is een geaccrediteerd master

Nadere informatie

Reglement van de wedstrijd FC de Kampioenen

Reglement van de wedstrijd FC de Kampioenen Reglement van de wedstrijd FC de Kampienen Artikel 1: Organisatr AG Insurance nv, met maatschappelijke zetel in 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53, RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849, rganiseert de wedstrijd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID 1. Inleiding & definities RES is een netwerk van lkale bedrijven, km's, handelaars en persnen, die vrije berepen uitefenen. Particulieren wrden gemtiveerd m aan te kpen

Nadere informatie

HOEVEEL BETAAL JE in een opvanglocatie met inkomenstarief?

HOEVEEL BETAAL JE in een opvanglocatie met inkomenstarief? HOEVEEL BETAAL JE in een pvanglcatie met inkmenstarief? VOOR DE OPVANG VAN JE BABY OF PEUTER Als je kind pgevangen wrdt in een pvanglcatie met inkmenstarief dan vind je hier alle inf. Inkmenstarief is

Nadere informatie

Facturatie in 2015 Definitieve regeling. Gonda Schelfhaut - Accountant/Belastingconsulent IAB Director VAT RSM Belgium InterTax

Facturatie in 2015 Definitieve regeling. Gonda Schelfhaut - Accountant/Belastingconsulent IAB Director VAT RSM Belgium InterTax Facturatie in 2015 Definitieve regeling Gnda Schelfhaut - Accuntant/Belastingcnsulent IAB Directr VAT RSM Belgium InterTax Inleiding Omzetting van Richtlijn 2010/45/EU in de Belgische wetgeving Unifrmiseren

Nadere informatie

reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur

reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur Ste tedelijk reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur Art. 1: Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde kredieten in de stadsbegroting en overeenkomstig

Nadere informatie

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden )

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden ) Veenendaalse Atletiek Vereniging Reglement Kantine-Cmmissie ( del / taken / bevegdheden ) Mei 2015 Reglement Kantine-Cmmissie VAV ( del / taken / bevegdheden ) Inleiding. In de Statuten van de Veenendaalse

Nadere informatie

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER)

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER) Het herrepingsrecht vr buiten verkpruimten geslten vereenkmsten Bek VI van het Wetbek van ecnmisch recht (art. VI.67 en vlgende WER) Binnen welke termijn mag de cnsument zijn herrepingsrecht den gelden?

Nadere informatie

Registratie na opleiding in het buitenland

Registratie na opleiding in het buitenland Registratie na pleiding in het buitenland Beleidsregel Uitwerking van de bepalingen inzake de registratie als verpleegkundig specialist na het vlgen van een pleiding in het buitenland, zals vastgelegd

Nadere informatie

De accreditatiecommisssie voor PVO (ACPVO) wil erop toezien dat elk geregistreerd osteopaat een minimum aantal uren bij- of nascholing volgt.

De accreditatiecommisssie voor PVO (ACPVO) wil erop toezien dat elk geregistreerd osteopaat een minimum aantal uren bij- of nascholing volgt. Reglement Permanente Vrming vr Ostepaten (PVO) 1 Definitie Onder het begrip «permanente vrming vr stepaten» wrdt verstaan: een vrming die de kennis van de prfessinele stepaat nderhudt, aanvult en uitdiept.

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie en basisschool De Voorzienigheid

Overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie en basisschool De Voorzienigheid BIJLAGE Bijlage nr. 1 Overeenkmst tussen de Vlaamse Gemeenschapscmmissie en basisschl De Vrzienigheid Tussen de Vlaamse Gemeenschapscmmissie (VGC), Sainctelettesquare 17 te 1000 Brussel, vertegenwrdigd

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

PROJECTWEDSTRIJD Promoot de Week van de Fair Trade 2015!

PROJECTWEDSTRIJD Promoot de Week van de Fair Trade 2015! PROJECTWEDSTRIJD Prmt de Week van de Fair Trade 2015! De Week van de Fair Trade is een jaarlijkse campagne die als del heeft m Belgen te sensibiliseren rnd fair trade. Het is een initiatief van het Trade

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de cntrle van de identiteit van paarden en de uitsluiting vr de slacht vr menselijke cnsumptie van buiten de wettelijke termijn

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Prvincie Ost-Vlaanderen Gemeentebestuur WICHELEN DE GEMEENTERAAD VAN WICHELEN UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van wensdag 26 augustus 2015 Aanwezig: Afwezig: Verntschuldigd:

Nadere informatie

Herinnering Opvolging Tewerkstellingsfonds (VAP dagen)

Herinnering Opvolging Tewerkstellingsfonds (VAP dagen) DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE Brussel, 23 april 2013 VSKO/DB/13.07 Cntact: Hans De Becker, hans.debecker@vsk.be, 02 507 08 39 Rudi Warsn, rudi.warsn@vsk.be, 02 529 04 00 Meesters-, vak- en dienstpersneel (PC

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

Reglement renteloze energielening FRGE

Reglement renteloze energielening FRGE Reglement rentelze energielening FRGE Particuliere bewners delgrep 1 Definities 1.1 Lkale Entiteit is een instantie die, p het niveau van één f meerdere gemeenten, instaat vr de lkale realisering van de

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Prvincie Ost-Vlaanderen Gemeentebestuur WICHELEN DE GEMEENTERAAD VAN WICHELEN UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van wensdag 26 augustus 2015 Aanwezig: Afwezig: Verntschuldigd:

Nadere informatie

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015 FAQ Innvatieve bedrijfsnetwerken versie 18 nvember 2015 Wanneer kan het IBN effectief van start gaan? De steun aan een innvatiecluster kan p zijn vregst starten p de eerste werkdag van de maand die vlgt

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 1.0-28/10/2009 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument.

Nadere informatie

Aanvraagformulier cofinanciering LEF

Aanvraagformulier cofinanciering LEF Aanvraagfrmulier cfinanciering LEF 1. Aanvraag vr delstelling: Welke delstellingen uit het Ecnmisch Actieprgramma 2016 2019 zijn delstellingen die u met uw prject gaat realiseren f aan bij gaat dragen?

Nadere informatie

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv.

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv. Dssier Eccheques Brn: Lex4yu p www.securex.eu BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77 helpdesk@bl budiv.be www.bl budiv.be Dssier Eccheques Wat is een eccheque? Eccheques zijn een initiatief

Nadere informatie

Erkennings- en subsidiereglement voor het plaatselijk jeugdwerk

Erkennings- en subsidiereglement voor het plaatselijk jeugdwerk StadLier Erkennings- en subsidiereglement voor het plaatselijk jeugdwerk Algemene bepalingen Erkenningsvoorwaarden Werkingssubsidie Kadervorming Subsidie voor plaatselijke vormings- en informatieprojecten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene vrwaarden picturefix Dwnlad & print de algemene vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel

Nadere informatie

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 1 juni 2015 STEDELIJKE ONTWIKKELING

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 1 juni 2015 STEDELIJKE ONTWIKKELING Gemeenteraad GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 1 juni 2015 STEDELIJKE ONTWIKKELING 22 2015_GR_00030 Reglement subsidietelage duurzame klimaatprjecten - Gedkeuring Samenstelling: Aanwezig: de heer Luc Hermans;

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidies voor Socioculturele werking Stekene Werkjaar 2016 Team Cultuur, Sport en Vrije tijd

Aanvraagformulier subsidies voor Socioculturele werking Stekene Werkjaar 2016 Team Cultuur, Sport en Vrije tijd Aanvraagfrmulier subsidies vr Sciculturele werking Stekene Werkjaar 2016 Team Cultuur, Sprt en Vrije tijd Algemene infrmatiefiche vereniging - Deze rubriek met dr alle verenigingen wrden ingevuld - Invullen

Nadere informatie

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen.

Wij verzoeken u de toelichting voor het invullen van het formulier goed te lezen. Wij verzeken u de telichting vr het invullen van het frmulier ged te lezen. Op basis van de dr u aangegeven reismgelijkheden van de leerling en p basis van het verversadvies van schl en eventuele andere

Nadere informatie

Verslag jeugdraad 30 augustus 2014 @ ontmoetingscentrum

Verslag jeugdraad 30 augustus 2014 @ ontmoetingscentrum Verslag jeugdraad 30 augustus 2014 @ ntmetingscentrum Aanwezig: Mieke Heymans (Vrzitster), Rd Schuteden (Bur jeugdraad/kaj Vstert), Han Lemkens (VKSJ Bree), Bie Lemkens (VKSJ Bree), Katrien Verstraeten

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAG 2009. Aanvraagformulier subsidieverlening jeugd, jongeren en gehandicaptenwerk

SUBSIDIEAANVRAAG 2009. Aanvraagformulier subsidieverlening jeugd, jongeren en gehandicaptenwerk SUBSIDIEAANVRAAG 2009 Aanvraagfrmulier subsidieverlening jeugd, jngeren en gehandicaptenwerk Ten beheve van de aanvraag tt subsidieverlening met gebruik wrden gemaakt van dit Aanvraagfrmulier tt subsidieverlening

Nadere informatie

Beroepsinlevingsovereenkomst voor het kleding- en confectiebedrijf (PC 109.00)

Beroepsinlevingsovereenkomst voor het kleding- en confectiebedrijf (PC 109.00) Berepsinlevingsvereenkmst vr het kleding- en cnfectiebedrijf (PC 109.00) Beschrijving van de sectr Mgelijke pleidingen en duur Bijzndere erkenningsregels vr patrns en pleidingsverantwrdelijken Instapleeftijd

Nadere informatie

Stand van zaken ontwerp gebruiksovereenkomst stedelijke infrastructuur - niet-commerciële organisaties

Stand van zaken ontwerp gebruiksovereenkomst stedelijke infrastructuur - niet-commerciële organisaties Verslag algemene vergadering jeugdraad 26 juni 2014 Aanwezig: Sisse Verstappen (vrzitter), Charltte De Decker (penningmeester), Gedele Vermeiren (schepen van jeugd), Rb Smits (dagelijks bestuur), Céline

Nadere informatie

Reglement subsidiëring van jeugdwerkinitiatieven in het kader van het jeugdwerkbeleid goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2013

Reglement subsidiëring van jeugdwerkinitiatieven in het kader van het jeugdwerkbeleid goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2013 Reglement subsidiëring van jeugdwerkinitiatieven in het kader van het jeugdwerkbeleid goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2013 Artikel 1 Met ingang van 1 januari 2014 kunnen alle jeugdwerkinitiatieven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Vrwaarden - Equrin Services B.V. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Subsidieverordening isolatiemaatregelen bestaande eigen woningen

Subsidieverordening isolatiemaatregelen bestaande eigen woningen Raadsvrstel AGENDAPUNT: 6 VERGADERDATUM: 16 FEBRUARI 2012 Onderwerp Datum cllegebesluit Subsidieverrdening islatiemaatregelen bestaande eigen wningen Cmmissie Vlkshuisvesting, Datum vergadering 08-02-2012

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Vrwaarden Dit zijn de Algemene Vrwaarden van Fiets Clinics Nederland, gevestigd: Waalbandijk 20, 6541AJ Nijmegen. Op alle prducten van Fiets Clinics Nederland zijn deze Algemene Vrwaarden van

Nadere informatie

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding 8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding Aangepast d.d. 10 januari 2014. Ziektemelding Persneelsleden dienen zich uiterlijk vr 7.30 uur s mrgens ziek te melden bij de schldirecteur en ingeval van

Nadere informatie

Reglement betreffende de subsidiëring van de erkende Wielsbeekse jeugdwerkverenigingen

Reglement betreffende de subsidiëring van de erkende Wielsbeekse jeugdwerkverenigingen Reglement betreffende de subsidiëring van de erkende Wielsbeekse jeugdwerkverenigingen HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Binnen de perken van de kredieten, daarte gedgekeurd p de gemeentebegrting,

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

Aanvraagformulier Uitvoeringsverordening EBU - NOMMIF. 1 van 9. 1.1. Gegevens van de hoofdaanvrager

Aanvraagformulier Uitvoeringsverordening EBU - NOMMIF. 1 van 9. 1.1. Gegevens van de hoofdaanvrager Let p: Alleen de aanvragen die vlden aan strategische agenda van de Ecnmic Bard Utrecht (EBU) en het tpsectrenbeleid in de regi kmen in aanmerking vr subsidie. Alleen vlledig ingevulde en ndertekende frmulieren

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING

AANVRAAG VOOR HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING AANVRAAG VOOR HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING In te vullen dr het OCMW Derden cde Inschrijvingsnummer Ingeschreven p Datum inschrijvingsbewijs 1. Gegevens van de aanvrager 1. GGEVENS VAN DE AANVRAGER

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Gouda van 29 november 2011;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Gouda van 29 november 2011; I 00007777 besluit van de gemeenteraad vrstelnummer 723668 nderwerp Teslagenverrdening Wet werk en bijstand Guda 2012 de raad van de gemeente guda 29 nvember 2011 Gezien het vrstel van burgemeester en

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie Duurzaam Wonen

Aanvraagformulier subsidie Duurzaam Wonen In te vullen dr de ambtenaar Dssiernummer:.. Aanvraagdatum:. Aanvraagfrmulier subsidie Duurzaam Wnen Naam en vrnaam:... Straat en nr.:.. Pstcde:.. Gemeente:.. Uitveringsadres (indien verschillend van bvenstaand

Nadere informatie