Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk"

Transcriptie

1 Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk

2 2

3 I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1 - Binnen de perken van de kredieten, daarte gedgekeurd p de gemeentebegrting, kunnen aan de dr het cllege van burgemeester en schepenen erkende jeugdverenigingen subsidies wrden verleend vlgens de nrmen en vrwaarden die in dit reglement wrden vastgesteld in tepassing van het gedgekeurde jeugdbeleidsplan Art. 2 - Alle dcumenten betreffende het aanvragen van subsidies meten ten laatste p 15 september wrden afgegeven p de Jeugddienst. De facturen meten evenwel binnen het vrbije werkjaar vallen. Het meermaals indienen van dezelfde dcumenten, kan leiden tt sancties. 3

4 II. Erkenning als jeugdwerkinitiatief en jeugdwerkvrm Art.3 - Erkenningsaanvraag Jaarlijks, bij het begin van ieder werkjaar wrdt vanuit de gemeentelijke Jeugdraad een gezamenlijke erkenningsaanvraag ingediend bij het cllege van burgemeester en schepenen. Deze aanvraag mvat een verzicht van alle jeugdwerkinitiatieven en een vrstel tt indeling jeugdwerkvrm. De (niet) gedkeuring dr het cllege dient vergezeld van een gemtiveerd antwrd. Art.4 - Erkenning als jeugdwerkinitiatief Om in aanmerking te kmen vr subsidies met een vereniging erkend zijn als jeugdwerkinitiatief. Vrwaarden: Vlden aan de definitie van het Jeugdwerk Jeugdwerk = grepsgerichte sciaal-culturele initiatieven met de jeugd in de vrije tijd, nder educatieve begeleiding en gerganiseerd dr hetzij particuliere jeugdverenigingen, hetzij dr lkale penbare besturen; hierbij is het grepsprces belangrijker dan het resultaat f de individuele vaardigheidstraining. Een actieve werking kunnen aantnen van minimum 1 werkjaar De lcatie van de werking bevindt zich binnen de grenzen van de gemeente Grt-Temse Onderschrijven van het Internatinaal Verdrag van het Kind en het Internatinaal Verdrag van de Rechten van de Mens Zich richten naar kinderen en/f jngeren van 3 tt 25 jaar znder nderscheid p vlak van natinaliteit, afkmst f idelgie Vlden aan één f meerdere van vlgende functies: - Ontmeting - Amateuristische kunstbeefening - Permanente grepsvrming - Vrming - Spel en recreatie - Creativiteit - Dienstverlening Art.5 - Uitznderingen De vlgende initiatieven kmen niet in aanmerking vr een erkenning als jeugdwerkinitiatief Sprtverenigingen en hun jeugdafdelingen; Culturele f sciaal-culturele vlwassenenverenigingen en hun jeugdafdelingen Verenigingen aangeslten bij een dr het cllege van burgemeester en schepenen erkende adviesraad, ander dan de gemeentelijke Jeugdraad Art.6 - Werkvrmen Bij de erkende jeugdwerkinitiatieven wrdt verder een nderscheid gemaakt tussen 2 verschillende jeugdwerkvrmen: jeugdbewegingen en specifieke jeugdwerkinitiatieven. Ieder jeugdwerkinitiatief kan slechts binnen één werkvrm erkend wrden. a. Jeugdbewegingen Een jeugdwerkinitiatief wrdt beschuwd als een jeugdbeweging wanneer de kepelrganisatie erkend landelijk jeugdwerk is. (verzicht erkend landelijk jeugdwerk in bijlage) 4

5 Is het jeugdwerkinitiatief niet aangeslten bij een kepelrganisatie die werd erkend als landelijk jeugdwerk, maar vldet zij aan nderstaande vrwaarden, dan kan zij alsng beschuwd wrden als een jeugdbeweging (jeugdraad geeft advies, eindbeslissing ligt bij cllege van burgemeester en schepenen). Algemeen: Erkend zijn dr f aangeslten bij een kepelrgaan erkend als landelijk Jeugdwerk (verzicht in bijlage); De activiteiten vinden plaats in de vrije tijd van kinderen en/f jngeren van 3 tt 25 jaar. Activiteiten: De activiteiten vertnen een sterk gevarieerd aanbd gericht naar alle leeftijdsgrepen; Vr alle leeftijdsgrepen is er een regelmatige werkingsfrequentie tijdens het schljaar; De activiteiten vinden plaats in de vrije tijd van kinderen en jngeren van 3 tt 25 jaar en zijn hfdzakelijk gericht p vlgende functies: ntmeting, permanente grepsvrming, spel en recreatie, creativiteit, vrming en dienstverlening; De jeugdbeweging vrziet tijdens een f meerdere schlvakanties een kampinitiatief met een minimum van drie aaneensluitende dagen. Leden: Minstens 20 leden hebben. Een jeugdbeweging werkend met andersvaliden heeft minstens 10 leden; De jeugdbeweging kan aan de aangeslten leden een jaarlijks lidmaatschap vragen. Begeleiding: De begeleiding wrdt gedaan dr nbetaalde vrijwilligers; Er is minstens één begeleider per leeftijdsgrep (met een streefcijfer van één begeleider per 10 kinderen); Begeleiders vlgen vrming en/f kadervrming. Accmmdatie: Gebruik maken van veilige en aangepaste infrastructuur in huur, eigendm f bruikleen. Deze infrastructuur vrmt de vaste lcatie en ntmetingsplaats; Er is permanent een EHBO-kffer beschikbaar. Verzekeringen: Afsluiten van vlgende verzekeringen: burgerlijke aansprakelijkheid, ngevallen en brand. b. Specifiek jeugdwerkinitiatief Algemeen: Het accent van de werking ligt p grepsvrming en p het thematisch karakter van de werking. De activiteiten vinden plaats in de vrije tijd van kinderen en/f jngeren van 3 tt 25 jaar en zijn hfdzakelijk gericht p vlgende functies: ntmeting, permanente grepsvrming, spel en recreatie, creativiteit, amateuristische kunstbeefening, vrming en dienstverlening. Structuur: Het initiatief kan genmen wrden dr zwel de particuliere als dr de penbare sectr. Leden: De vereniging kan aan de leden een lidmaatschap vragen. Begeleiding: De begeleiding kan zwel dr vrijwilligers als dr berepskrachten gebeuren. 5

6 Begeleiders vlgen vrming en/f kadervrming aansluitend bij de werking. Accmmdatie: De vereniging maakt gebruik van veilige en aangepaste infrastructuur in huur, in eigendm f in bruikleen. Er is permanent een EHBO-kffer beschikbaar. Verzekering: Initiatieven die gebruik maken van een eigen lkaal dienen een brandverzekering af te sluiten. Verenigingen die een lkaal huren, kunnen een brandverzekering bekmen bij de eigenaar f dienen er zelf één af te sluiten. Initiatieven met een eigen delpubliek f met leden sluiten zwel een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid als een ngevallenverzekering af. 6

7 III. SUBSIDIES AAN HET JEUGDWERK VOLGENS JEUGDWERKVORM De subsidie wrdt gesplitst in een basis-, werkings- en infrastructuurtelage. Specifieke jeugdwerkinitiatieven kunnen enkel aanspraak maken p een basistelage. Indien een jeugdwerkinitiatief minder dan 8 van de 11 vergaderingen van de Jeugdraad aanwezig is, verliest zij 10% van de ttaalsubsidie per afwezigheid. Dit wil zeggen dat een vereniging die slechts 7 keer aanwezig is, 90% van de subsidies ntvangt. a. Basistelage De basistelage vr jeugdbewegingen werd vastgesteld p 500. De basistelage vr specifieke jeugdwerkinitiatieven werd vastgesteld p 250. b. Werkingstelage De werkingstelage bedraagt 60% van de ttale basis-, werkings- en infrastructuurtelage verminderd met het ttaal aan basistelagen. De werkingstelage vr jeugdbewegingen wrdt berekend p basis van een puntensysteem. = ttaal werkingstelage/ttaal aantal punten = bedrag/punt = telage jeugdbeweging = bedrag/punt * aantal tegewezen punten Aantal punten Omschrijving LEDEN 1 Aangeslten lid tt 26 jaar BEGELEIDING 1 Basis 2 OF 3 jaar jeugdwerkervaring 3 OF attest animatr 4 OF attest hfdanimatr 5 OF attest instructeur 1 Extra attest EHBO ACTIVITEITEN 50 Wekelijkse werking 1 max. 25 Niet wekelijkse werking 1 max. 10 Grepsleidingsvergadering/leidingskring (p basis van verslag, niet luter uitwerking prgramma) 20 Planningsweekend 1 Deelnemers aan kampen/weekends (kpie cntract) ANDERE ACTIVITEITEN 5 Aanwezigheid grepsleidingsraad Jeugddienst 5/act. Actieve deelname JTIB 1 Aanwezigheid vrmende activiteiten Jeugddienst/Jeugdraad per deelnemer 7

8 c. Infrastructuurtelage De infrastructuurtelage bedraagt 40% van de ttale basis-, werkings- en infrastructuurtelage verminder met het ttaal aan basistelagen. Indien het krediet ntereikend is, wrdt de terugbetaling prcentueel en evenredig verminderd. De infrastructuurtelage wrdt nderverdeeld als vlgt: Huur vast lkaal (max. 75%) = huurgelden, recht van pstal Andere nksten (100%) = brandverzekering, verzekering tegen vandalisme, ksten vr keuring installaties, vegen van schuwen, aankpen in functie van brandveiligheid. d. Terugbetaling van inschrijvingsgeld, kamp- en weekendgeld en aankp van een unifrm Vr vlgende grepen wrdt het inschrijvingsgeld, kampgeld en de aankp van een unifrm (met een maximum van 80), vlledig f gedeeltelijk betaald dr de gemeente (afhankelijk van het aantal aanvragen): - gezinnen met een belastbaar nett jaarinkmen < , ,72 eur per kind ten laste; te bewijzen aan de hand van het meest recente aanslagbiljet van alle gezinsleden; en een bewijs van de gezinssamenstelling af te halen p de gemeente. - Kinderen van vluchtelingen; mits vrlegging van bewijs van het O.C.M.W. - O.C.M.W.-cliënten; mits vrlegging van bewijsstuk van het O.C.M.W. - Kinderen die pgevangen wrden in een pleeggezin; mits vrlegging van bewijs van gezinssamenstelling (znder zegel). - Kinderen die in een riëntatie- f pvangtehuis verblijven; mits vrlegging van een bewijs van de instelling. 8

9 IV. SUBSIDIEREGELING KADERVORMING Art.7 - Algemeen Binnen de perken van de kredieten, daarte gedgekeurd p de begrting van de gemeente, wrdt vr deelname aan kadervrmingscursussen een telage tegekend. Art.8 - Definitie kadervrming Onder kadervrming wrdt verstaan: de cursussen tt vrming van kaderleden (leiders, animatrs, mnitren) met het g p de animatie en begeleiding van (maatschappelijk kwetsbare) jngeren en/f veiligheid in het algemeen. De cursussen meten gerganiseerd zijn dr de verheid f dr erkende landelijke f reginale jeugdverenigingen. Vlgende aangelegenheden wrden niet beschuwd als kadervrming: - cursussen die aansluiten p een berepspleiding - stages verbnden aan mnitrencursussen - cursussen die uitsluitend de pleiding, vervlmaking f begeleiding in bepaalde sprtdisciplines én muzikale activiteiten begen, tenzij de cursussen wrden gerganiseerd dr de kepelrganisatie. - initiatieven genmen dr plaatselijke afdelingen van erkende jeugdverenigingen. - bij twijfel kan steeds de Jeugdraad geraadpleegd wrden Art.9 - Vrwaarden De cursisten dienen ingeschreven te zijn in de bevlkingsregisters van de gemeente Temse f zij bewijzen actief lid te zijn van een dr de gemeente erkende jeugdvereniging. De cursisten zijn tussen 15 en 30 jaar. Zij dienen een bewijs vr te leggen afgeleverd dr de rganiserende instantie waaruit de persnlijke deelnameksten en eventuele syllabusksten blijken; en waaruit blijkt dat de betrkkene de cursus vlledig heeft gevlg. De aanvraag is in te dienen p het daarte bestemde frmulier dat dr de jeugddienst ter beschikking gesteld wrdt. Op vrlegging van de ndige riginele bewijsstukken wrdt aan elke jeugdverantwrdelijke het inschrijvingsgeld verbnden aan één f meerdere vrmingsinitiatieven terugbetaald. De aanvraag m telage dient uiterlijk p 15 september van het jaar waarin de kadervrmingscursus gevlgd werd, te te kmen p de gemeentelijke Jeugddienst. Aanvragen m terugbetaling van cursussen die na deze datum ingericht wrden, wrden verschven naar een vlgend kalenderjaar. Art.10 - Sancties Indien blijkt dat njuiste gegevens werden verstrekt f dat de vrwaarden van het reglement niet werden nageleefd, kan het cllege van burgemeester en schepenen de tegekende premie geheel f gedeeltelijk terugvrderen van de betrkken cursist en deze tijdelijk f definitief uitsluiten van de vrdelen van dit reglement. 9

10 Art.11 - Betwistingen Alle niet in dit reglement vrziene gevallen alsmede alle betwistingen mtrent de uitvering ervan wrden geregeld dr het cllege van burgemeester en schepenen. Art.12 - Uitbetaling Begeleiders van delgrepspecifieke werkingen en begeleiders van jeugdverenigingen die een cursus vlgen rnd laagdrempeligheid, krijgen minimum 75% van het inschrijvingsgeld terugbetaald. Er met wel een duidelijk verband bestaan tussen laagdrempeligheid en de inhud van de cursus. Indien het krediet niet vlstaat m aan alle aanvragers van een bepaald jaar deze terugbetaling te den, dan wrdt het aan alle aanvragers verschuldigde bedrag prcentueel en evenredig verminderd. Art.13 - Andere vrmingsmgelijkheden Een gedeelte van het vrziene bedrag kan aangewend wrden vr het rganiseren van vrmingsinitiatieven. De vrming dient gerganiseerd te wrden dr de gemeentelijke Jeugdraad en/f Jeugddienst. Dit alles kan pas in werking wrden gesteld mits een gedkeuring van de Jeugdraad. 10

11 V. BOUW EN VERBOUWING VAN INFRASTRUCTUUR VAN PARTICULIERE JEUGDORGANISATIES Art.14 - Algemeen Plaatselijke jeugdrganisaties, erkend dr het gemeentebestuur en de gemeentelijke Jeugdraad, ntvangen een telage vr hun infrastructuur gelegen p het grndgebied van de gemeente. De infrastructuur dient eigendm te zijn van f gehuurd te wrden dr de jeugdrganisatie. Art Vrwaarden m in aanmerking te kmen vr subsidiëring Indien de vereniging het gebuw huurt, dient de eigenaar van het lkaal een verklaring te ndertekenen dat de vereniging ng minstens 10 jaar het lkaal kan huren. Indien de infrastructuur, eigendm van de vereniging p grnd staat die niet hun eigendm is, dient een geschreven vereenkmst te wrden pgemaakt met de eigenaar van de grnd dat hun recht van pstal verleent. Art.16 - Vrmen van subsidiëring Jeugdverenigingen kunnen aanspraak maken p twee vrmen van subsidiëring zijnde, nieuwbuw en verbuwing en/f bestaande infrastructuur. Art.17 - Beschikbaar krediet Het beschikbaar krediet wrdt jaarlijks vastgelegd in de gemeentelijke begrting. De Jeugdraad geeft advies aan het cllege ver de verdeling van het krediet vr nieuwbuw en bestaande infrastructuur. De verdeling ziet er uit als vlgt: - 60% van het budget gaat naar nieuwbuw en verbuwing - 40% van het budget gaat naar bestaande infrastructuur In het reservefnds vr nieuwbuw kan maximaal zitten. Indien de maximumwaarde van het reservefnds dreigt verschreden te wrden, kan het teveel vergedragen wrden naar het budget vr bestaande infrastructuur. Deze regeling kan wijzigen p vrstel van de gemeentelijke Jeugdraad en na gedkeuring dr het cllege. Art.18 - Reglementering betreffende subsidiëring nieuwbuw en aankp gebuw a. Aanvraagprcedure Om vr subsidiëring vr nieuwbuw in aanmerking te kmen dient de vereniging ten laatste p 15 september een speciaal daarte bestemd frmulier in te vullen en binnen te brengen p de Jeugddienst. De aanvraag met evenredig gespreid wrden ver een peride van maximum 3 jaar. De aanvraag dient jaarlijks te gebeuren. Bij deze aanvraag dient een fficieel dcument te wrden gevegd waarin de ppervlakte per ruimte vermeld wrdt (binnen de buitenmuren). Vlgende ruimten kmen niet in aanmerking vr subsidiëring: zlder en kelder enkel 11

12 gebruikt als pbergplaats en lkaal niet behrende tt het hfdgebuw dat enkel gebruikt wrdt als pslagplaats vr materialen. Ten laatste p 15 ktber wrdt aan de jeugdvereniging het aan hen tegekende bedrag meegedeeld waarp zij recht hebben. b. Vaststelling subsidiebedrag Per m² wrdt er een maximum bedrag vastgesteld zijnde 85 eur/m². Indien het krediet ntereikend is, wrdt eerst bijgepast uit het reservefnds. Indien er in het reservefnds geen financiële middelen meer beschikbaar zijn, wrdt de terugbetaling aan elke aanvrager prcentueel en evenredig verminderd. Als de aangevraagde subsidies kleiner zijn dan het vrziene krediet vr nieuwbuw dan wrdt dit resterende bedrag pgenmen in een reservefnds. Art.18bis - Reglementering betreffende subsidiëring verbuwingen a. Principe Niet alle jeugdverenigingen kunnen aan nieuwbuw den wegens plaatsgebrek, geen uitbreidingsmgelijkheden, Maar m hun infrastructuur (brand)veilig en speelbaar te huden zijn sms grte verbuwingswerken nvermijdelijk. Een jeugdvereniging kan per jaar slechts 1 aanvraag indienen vr subsidiering verbuwingen. b. Aanvraagprcedure Om vr subsidiëring vr verbuwing in aanmerking te kmen dient de vereniging ten laatste p 15 september een speciaal daarte bestemd frmulier in te vullen en binnen te brengen p de Jeugddienst. Bij deze aanvraag dient een dcument te wrden gevegd waarin de verbuwingswerken en hun ndzakelijkheid uitvering wrden mschreven, alsk een kpie van de facturen van de uitgeverde werken en aangekchte materialen. c. Vaststelling subsidiebedrag De ttale kstprijs van de verbuwing met meer dan eur bedragen. De subsidie vrziet een tussenkmst in de helft van de gemaakte ksten. Indien het krediet ntereikend is, wrdt eerst bijgepast uit het reservefnds. Indien er in het reservefnds geen financiële middelen meer beschikbaar zijn, wrdt de terugbetaling aan elke aanvrager prcentueel en evenredig verminderd. Als de aangevraagde subsidies kleiner zijn dan het vrziene krediet vr nieuwbuw en verbuwing dan wrdt dit resterende bedrag pgenmen in een reservefnds. Art.19 - Reglementering betreffende subsidiëring bestaande infrastructuur a. Aanvraagprcedure Afhankelijk van het beschikbare krediet en het aantal aanvragen kan een jeugdvereniging een subsidie aanvragen vr haar jeugdlkaal mits inachtneming van artikel 18 en 19 van dit reglement. Om vr subsidiëring in aanmerking te kmen dient de vereniging ten laatste p 15 september een speciaal daarte bestemd frmulier in te vullen en binnen te brengen p de Jeugddienst. 12

13 Bij de eerste aanvraag dient een dcument te wrden gevegd dat het intredejaar van het lkaal (f lkalen) vermeldt. Uitzndering: een vereniging die subsidies vr nieuwbuw heeft ntvangen, kmt gedurende 3 jaar niet in aanmerking vr een subsidie van bestaande gebuwen. b. Principes Iedere bespeelbare binnenruimte met inbegrip van keuken en sanitair blk kmt in aanmerking vr een subsidie. Vlgende ruimten kmen niet in aanmerking vr subsidiëring: - alleenstaand gebuw enkel en alleen gebruikt vr pslag van materiaal - kelder en zlder enkel gebruikt vr pbergen van materiaal - lkalen waarvan de herstellingswerken niet ten laste zijn van de vereniging (vb. sanitair blk SpeGT-plein). Bij het tekennen van de subsidieerbare ppervlakte wrdt er rekening gehuden met de uderdm van het gebuw. Jeugdverenigingen die ver meerdere gebuwen beschikken kunnen, afhankelijk van het intredejaar in één f meerdere categrieën ndergebracht wrden. Vlgende categrieën wrden in acht genmen: jaar 5% van de ppervlakte wrdt gesubsidieerd jaar 10% jaar 20% jaar 30% - 20 jaar en uder 40% De subsidieerbare ppervlakte wrdt pgemeten dr nafhankelijke persnen. Bij de pmeting is telkens een verantwrdelijke van het Gemeentebestuur aanwezig. Iedere wijziging (afbraak, uitbreiding) dient te wrden meegedeeld aan de Jeugddienst. c. Wijze van berekenen De ppervlakte van alle jeugdlkalen wrdt pgemeten en nderverdeeld in categrieën zals beschreven in art punt3. Per categrie wrdt een percentage tegekend dat in aanmerking kmt als subsidieerbare ppervlakte (zie k art punt 3 ). Vrbeeld: Categrie 1 is 400m² x 0 = 0 punten, categrie 2 is 700m² x 10% = 70 punten, Het beschikbare krediet vr bestaande lkalen (vb eur) wrdt gedeeld dr het ttaal aantal punten (vb. 760) Vrbeeld: eur : 760 punten = 9 eur/punt De punten per categrie zals vermeld in punt 2 wrden vermenigvuldigd met het bedrag per punt zals berekend in 3. Vrbeeld: Categrie 1 is 0 punten x 9 eur= 0 eur, categrie 2 is 70 punten x 9 eur = 630 eur, Het bedrag per categrie, zals vermeld is in 4 wrdt gedeeld dr het aantal m² per categrie. Vrbeeld: Categrie 1 is 0 eur : 400 m²= 0 eur/m², categrie 2 is 630 eur : 700 m² = 0,9 eur/m² Het eindbedrag zals vermeld is in punt 5 wrdt vermenigvuldigd met het aantal m². Vrbeeld: jeugdvereniging A heeft een lkaal van 100 m² en zal bijgevlg 0,9 eur x 100 m² = 90 eur ntvangen als buwsubsidie. Vr vlgende verenigingen geldt een uitznderingsmaatregel: 13

14 - KSA: zijn gehuisvest in gebuwen, eigendm van het gemeentebestuur en staan zelf in vr de herstellings- en verfraaiingswerken in hun lkalen. Zij ntvangen 1/3 van het nrmaal vrziene bedrag - Kringwerking: zijn gehuisvest in gebuwen, eigendm van het gemeentebestuur en staan enkel in vr de verfraaiingswerken. Zij ntvangen 1/5 van het nrmaal vrziene bedrag - Lkaal nummer 3: zelfde regeling als bij Kringwerking Art.20 - Sancties Het gemeentebestuur kan te allen tijde de brandweer f Technische Dienst gelasten tt inspectie van jeugdlkalen, enerzijds m na te gaan f de subsidie k daadwerkelijk vr het aangevraagde del werd gebruikt, anderzijds ter cntrle van de hygiëne en veiligheid in de lkalen. Wanneer een vereniging in gebreke wrdt gesteld, dan zal het gemeentebestuur een lijst laten pmaken van het betreffende lkaal, waarin alle gebreken en veiligheidsvertredingen wrden gestipuleerd. In samenspraak met de Jeugddienst zal een termijn wrden afgesprken m deze werken uit te veren. De vereniging in kwestie wrdt nderwrpen aan een regelmatige inspectie tt alle pgesmde gebreken hersteld zijn. Bijkmende gebreken wrden aan de lijst tegevegd. Bij wederkerend misbruik behudt het gemeentebestuur zich het recht m subsidies te verminderen f in te huden. 14

15 VI. PROJECTSUBSIDIES Art.21 - Algemeen Binnen de perken van de kredieten, daarte gedgekeurd p de begrting van de gemeente, vrziet het gemeentebestuur van Temse een prjectsubsidie vr jeugdinitiatieven die werken rnd één f meer van de vlgende acht functies: spel, kadervrming, vrming, amateuristische kunstbeefening, ntmeting, dienstverlening, bevrderen van de integratie dr de pvang en begeleiding van grepen die vrnamelijk uit maatschappelijk achtergestelde kinderen en jngeren bestaan. Art. 22 Wat is een prjectsubsidie? Prjectsubsidies wrden tegekend als stimulans vr jngeren bij het rganiseren van riginele, experimentele, uitznderlijke f vernieuwende activiteiten in de vrije tijd van, vr en dr jngeren, die afgebakend zijn in de tijd en in ruimte (Temse). Art. 23 Vrwaarden m in aanmerking te kmen vr een prjectsubsidie? De rganisatren zijn leden van een jeugdvereniging aangeslten bij de gemeentelijke Jeugraad minimum 2 Temsese jngeren die zich in ccasineel verband rnd een prject verzamelen Het prject met laagdrempelig zijn aansluiten bij de leefwereld van kinderen en/f jngeren zich situeren in de vrije tijd gerganiseerd wrden vr en dr jngeren een duidelijk nieuw f vernieuwend karakter hebben en/f het aanbd van activiteiten vr de jeugd verrijken. Bij verenigingen met de activiteit duidelijk buiten hun nrmale werking vallen. vr eenzelfde prject kan maximum 3 achtereenvlgende jaren een subsidie aangevraagd wrden Kmen niet in aanmerking vr een prjectsubsidie Schlpdrachten f eindwerken Privé-initiatieven met cmmerciële deleinden en fuiven Art. 23 Vaststelling bedrag prjectsubsidie Wanneer een prject aan deze vrwaarden vldet wrdt een basisprjectsubsidie van 300 eur tegewezen. Vldet het prject aan de bijkmende extra berdelingscriteria, dan kan de prjectsubsidie pgetrkken wrden tt maximum 500 eur. Berdelingscriteria (50 eur per criteria) 15

16 Kansen vr jnge, beginnende artiesten (muziek, wrd, beeldende kunsten ) Aanwezigheid van sciaal engagement Streven naar diversiteit Aandacht vr duurzaamheid en eclgie Art. 24 Subsidieerbare uitgaven Gebruiksvergedingen infrastructuur Prmtieksten Verzekering Auteursrechten Uitkpsmmen Onksten huur f aankp materialen Deze uitgaven kmen NIET in aanmerking vr subsidie Veding en drank Prducten die wrden drverkcht aan deelnemers Art. 25 He aanvragen De aanvraag vr prjectsubsidie met ten minste twee maanden vraf schriftelijk aangevraagd wrden bij de Jeugddienst. De Jeugddienst vraagt de Jeugdraad advies te geven ver het prject. Daarna wrdt het prjectsubsidiedssier samen met het advies ter gedkeuring vrgelegd aan het cllege van burgemeester en schepenen. De aanvraag met minstens bevatten: Een duidelijke mschrijving van het prject Mtivatie waarm het prject rigineel, experimenteel, uitznderlijk en/f vernieuwend is Een gedetailleerde begrting Lijst van medewerkers Art. 26 Afrekening prject Na gedkeuring van het prject wrdt als vrscht p de prjectsubsidie de helft van het vastgestelde subsidiebedrag vergemaakt aan de rganisatren. Binnen de maand na aflp van het prject wrdt een eindverslag vergemaakt aan de Jeugddienst. Dit verslag mvat vlgende elementen: Evaluatie van het prject Financieel verslag + kpieën van facturen waarp duidelijk staat vermeld dat de rganisatr de schuldenaar is Na gedkeuring van het eindverslag wrdt het sald afgerekend. De ttale telage kan echter nit hger zijn dan de gemaakte prjectuitgaven. Art. 27 Cmmunicatie Op elke publicatie met het lg van het gemeentebestuur en het lg van de gemeentelijke Jeugdraad, alsk de vermelding met steun van de gemeente Temse en gemeentelijke Jeugdraad wrden aangebracht. 16

17 Art.28 - Sancties De aanvrager verbindt er zich te: de subsidies aan te wenden vr het del waarvr zij werd tegekend elk daarte gemachtigde afgevaardigde van het gemeentebestuur te te staan de aanwending van de tegekende subsidie te cntrleren. Bij niet naleving van deze bepalingen kan het gemeentebestuur vergaan tt de gehele f gedeeltelijke terugvrdering van de betrkken subsidies evenals de tekenning van nieuwe subsidies pschrten. VII. OVERSCHOTTENREGELING Art.29 De kredieten vr nieuwbuw die niet vlledig aangewend zijn, wrden pgenmen in een reservefnds. De middelen in het reservefnds zijn vrbehuden vr jeugdbewegingen die aan nieuwbuw en/f verbuwingen den en waarbij een bijpassing uit het reservefnds ndzakelijk is. Alle andere resterende kredieten wrden tegekend aan de gemeentelijke Jeugdraad vr de rganisatie van grtschalige kinder- en jngerenprjecten. Uitzndering is het restbedrag bij de middelen vr terugbetaling van het lidgeld van maatschappelijk kwetsbare grepen, deze wrden vergeheveld naar de werkingstelage en evenredig verdeeld ver de jeugdbewegingen aangeslten bij de gemeentelijke Jeugdraad. VIII. Art.30 - Dit reglement wrdt aangepast telkens een gedgekeurde verantwrdingsnta dit ndzakelijk maakt. Art.31 - De berekende subsidies kunnen slechts tegekend wrden in de mate dat ze de subsidies tegekend dr andere instanties vertreffen (Dit zwel wat betreft de tegekende subsidies naar werking als naar infrastructuur). 17

18 Het gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en subsidiering van het Jeugdwerk werd gedgekeurd dr de Gemeenteraad in zitting van 30 maart

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT STIMULEREN TOT PROFESSIONALISERING VAN DE GOOIKSE SPORTVERENIGINGEN

SUBSIDIEREGLEMENT STIMULEREN TOT PROFESSIONALISERING VAN DE GOOIKSE SPORTVERENIGINGEN I. ALGEMENE VOORWAARDEN GEMEENTEBESTUUR GOOIK SUBSIDIEREGLEMENT IFV STIMULEREN TOT PROFESSIONALISERING VAN DE GOOIKSE SPORTVERENIGINGEN Artikel 1 Algemene bepalingen Dit reglement geeft uitvering aan Besluit

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

- Overeenkomst op afstand: art. 2,21 WMPC

- Overeenkomst op afstand: art. 2,21 WMPC I. CONSUMENTENRECHT: OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND = vereenkmsten waarbij de partijen zich vrafgaand aan en bij het sluiten van de vereenkmst niet in elkaars aanwezigheid bevinden. Schema Drie categrieën 1.

Nadere informatie

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Programma EFRO 2014-2020 Kennisgeving/ontwerprapport

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Programma EFRO 2014-2020 Kennisgeving/ontwerprapport PLAN-MER i.k.v. ex-ante evaluatie Prgramma EFRO 2014-2020 Kennisgeving/ntwerprapprt COLOFON Opdracht: Plan MER i.k.v. ex-ante evaluatie prgramma EFRO 2014-2020 Kennisgeving / ntwerp-mer Opdrachtgever:

Nadere informatie

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-programma Grensregio Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapport

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-programma Grensregio Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapport PLAN-MER i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-prgramma Grensregi Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapprt COLOFON Opdracht: Plan MER i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-prgramma Vlaanderen-Nederland 2014-2020

Nadere informatie

REGENWATERWINNING EN -GEBRUIK

REGENWATERWINNING EN -GEBRUIK - - REGENWATERWINNING EN -GEBRUIK De uitvering van een systeem vr de pvang, de pslag en de distributie van regenwater vr beheften die geen drinkwaterkwaliteit vereisen (spreien van de tuin, schnmaak, spelwater

Nadere informatie

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet Sterktes van nu, de kracht van 2015 Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen vr vrijwillige inzet MOVISIE Kennis en advies vr maatschappelijke ntwikkeling MOVISIE verzamelt, ntwikkelt en verspreidt kennis

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser Wm-klanttevredenheidsnderzek gemeente Lsser De Wm dr de bril van de aanvrager Augustus 2010 Clfn Uitgave I&O Research BV Statinsplein 11 Pstbus 563, 7500 AN Enschede tel. (053) 4825000 Rapprtnummer 2010/

Nadere informatie

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN!

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! In pdracht van het PlatfrmGGz dr haar werkgrep Langdurige zrg PERSPECTIEF VAN MENSEN IN DE LANGDURIGE VERBLIJFSZORG Visie p kwaliteit van langdurige geestelijke gezndheidszrg

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Richtlijn. Aspecifieke lage rugklachten

Richtlijn. Aspecifieke lage rugklachten Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten Clfn Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten ISBN 90-76906-58-0 2003, Kwaliteitsinstituut vr de Gezndheidszrg CBO Pstbus 20064,

Nadere informatie

Reglement 80/20 betreffende de betoelaging van organisaties voor de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede

Reglement 80/20 betreffende de betoelaging van organisaties voor de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede Reglement 80/20 betreffende de betoelaging van organisaties voor de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede Art.1 Voorwerp Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op het gemeentebudget,

Nadere informatie

1. Opmerking vooraf. 2. Omtrent de noodzakelijkheid van een MER-VR-reglement. 3. Omtrent het voorliggend ontwerp van MER-VR-reglement

1. Opmerking vooraf. 2. Omtrent de noodzakelijkheid van een MER-VR-reglement. 3. Omtrent het voorliggend ontwerp van MER-VR-reglement ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING Advies inzake het ntwerp van besluit van de Vlaamse regering tt vaststelling van het Vlaams reglement inzake milieueffect- en veiligheidsrapprtage Ingevlge

Nadere informatie

Reglement voor de erkenning en subsidiëring van verenigingen in verband met sociale voorzieningen en personen met een beperking

Reglement voor de erkenning en subsidiëring van verenigingen in verband met sociale voorzieningen en personen met een beperking Reglement voor de erkenning en subsidiëring van verenigingen in verband met sociale voorzieningen en personen met een beperking Goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 februari 2015 Bekendgemaakt op 24 februari

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING Artikel 1. Dit reglement regelt de subsidiëring van de sportverenigingen die beschikken over een kwaliteitsvolle

Nadere informatie

DE LETTER EN DE GEEST

DE LETTER EN DE GEEST DE LETTER EN DE GEEST Adviezen vr versterking van de bestuurskracht in het vrtgezet nderwijs Eindrapprt Cmmissie Ged Onderwijsbestuur VO September 2014 INHOUD 1. INLEIDING... 3 1.1 Ged bestuur in het vrtgezet

Nadere informatie

Subsidiereglement voor het cofinancieren

Subsidiereglement voor het cofinancieren Subsidiereglement voor het cofinancieren van non-profit crowdfundingprojecten Wijs van Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 februari 2015 Bekendgemaakt op 24 februari 2015 Inhoudstafel Artikel 1.

Nadere informatie

Kinderbijslag na de leerplicht - Studenten

Kinderbijslag na de leerplicht - Studenten Dienst vr de bijzndere Sciale Zekerheidsstelsels Afzender DIBISS Jzef II-straat 47 BE-1 BRUSSEL dienst GEZINSPRESTATIES rekeningnummer BE91 96 149 1276 kantr BRUSSEL verzendingsdatum ns kenmerk aanvraag

Nadere informatie

verblijfcentra Toerisme voor Allen - jeugd en volwassenen een wegwijzer om erkenning en subsidie te verkrijgen 1 VERBLIJFCENTRA TOERISME VOOR ALLEN

verblijfcentra Toerisme voor Allen - jeugd en volwassenen een wegwijzer om erkenning en subsidie te verkrijgen 1 VERBLIJFCENTRA TOERISME VOOR ALLEN verblijfcentra Toerisme voor Allen - jeugd en volwassenen een wegwijzer om erkenning en subsidie te verkrijgen 1 VERBLIJFCENTRA TOERISME VOOR ALLEN Colofon Mei 2013 V.U. Peter De Wilde Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie

De huurwet. de editie - MAART 2013

De huurwet. de editie - MAART 2013 De huurwet 14 de editie - MAART 2013 o Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van

Nadere informatie

Europa 2020 moet ook sociaal en ecologisch

Europa 2020 moet ook sociaal en ecologisch Eurpa 2020 met k sciaal en eclgisch In april met België aan Eurpa een natinaal hervrmingsprgramma vrleggen in het kader van de nieuwe Eurpese middellangetermijnstrategie Eurpa 2020. Dat met in het bijznder

Nadere informatie

Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode. (B.S., 19 augustus 1997)

Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode. (B.S., 19 augustus 1997) Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode (B.S., 19 augustus 1997) Gewijzigd bij: * Decr. 17 maart 1998, B.S. 17 april 1998 wijzig de artikelen 30, 34, 42,75 en 103 * Decr. 18 mei 1999, B.S,

Nadere informatie

Decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies [zoals gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010 en 8 juli 2011]

Decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies [zoals gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010 en 8 juli 2011] Decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies [zoals gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010 en 8 juli 2011] Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer

Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, artikel 20

Nadere informatie

- 1 - Reglement BKK Opleidingsbudget 090501 REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET. I. Inleiding

- 1 - Reglement BKK Opleidingsbudget 090501 REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET. I. Inleiding REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET I. Inleiding Dit reglement bevat bepalingen en voorschriften die gelden voor werkgevers in de branche kinderopvang die gebruik willen maken van het door Stichting Bureau

Nadere informatie

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie

Vergadertips voor bestuursvergaderingen: Vergader goed maar met mate

Vergadertips voor bestuursvergaderingen: Vergader goed maar met mate Vergadertips vr bestuursvergaderingen: Vergader ged maar met mate In de milieusectr wrdt er heel wat afvergaderd. Meer dan de helft van de werktijd kruipt in vergaderingen, waardr er minder tijd ver blijft

Nadere informatie

Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats... wonende te.. WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats... wonende te.. WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats Tussen de ondergetekenden:. wonende te.. hierna genoemd: de verhuurder EN. wonende te.. hierna genoemd: de huurder WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Nadere informatie