1. INLEIDING Definitie jeugdwerkinitiatieven Erkenning van jeugdwerkinitiatieven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. INLEIDING. 1.1. Definitie jeugdwerkinitiatieven. 1.2. Erkenning van jeugdwerkinitiatieven"

Transcriptie

1 1. INLEIDING 1.1. Definitie jeugdwerkinitiatieven Jeugdwerk: sciaal-cultureel werk p basis van niet cmmerciële delen vr f dr kinderen en jngeren van drie tt en met dertig jaar, in de vrije tijd, nder educatieve begeleiding en ter bevrdering van de algemene en integrale ntwikkeling van de kinderen en jngeren die daaraan deelnemen p vrijwillige basis en dat wrdt gerganiseerd dr jngeren, particuliere jeugdverenigingen, gemeentelijke penbare besturen f de Vlaamse Gemeenschapscmmissie. Het jeugdwerk eerbiedigt de rechten van het kind, zals die gewaarbrgd zijn in het internatinaal verdrag inzake de rechten van het kind, aangenmen in New Yrk p 20 nvember 1989, gedgekeurd bij het decreet van 15 mei Deze jeugdwerkinitiatieven dienen minimaal één van de vlgende functies te vervullen: - Ontmeting - Spel - Creatieve activiteiten f amateuristische kunstbeefening - Vrming - Kadervrming - Dienstverlening - Werken aan structuurveranderingen - Bevrderen van integratie van maatschappelijk achtergestelde kinderen en jngeren 1.2. Erkenning van jeugdwerkinitiatieven Alle Gikse jeugdwerkinitiatieven die dr het Cllege van Burgemeester en Schepenen erkend zijn, kunnen een subsidie krijgen vlgens de vrwaarden pgenmen in dit subsidiereglement, in tepassing van de meerjarenplanning van de gemeente Gik Vrwaarden tt erkenning Om erkend te wrden met het jeugdwerkinitiatief vlden aan vlgende vrwaarden: - het jeugdwerkinitiatief met vlden aan de definitie en één van de functies vervullen zals mschreven in artikel 1; - een rganisatie znder winst- f handelsgmerken zijn; - het jeugdwerkinitiatief met gevestigd zijn in de gemeente Gik en hfdzakelijk activiteiten rganiseren in Gik; - het jeugdwerkinitiatief met een verzekering vr burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ngevallen afgeslten hebben vr de leden en de leiding (k p kamp); - geen nderafdeling zijn van een reeds dr de gemeente erkende plaatselijke vereniging Intrekken van de erkenning De erkenning van jeugdwerkinitiatieven kan dr het Cllege van Burgemeester en Schepenen wrden ingetrkken na advies van de jeugdraad. Dit kan gebeuren indien de vereniging niet meer vldet aan de bepalingen van dit reglement f indien er misbruiken zijn vastgesteld. De intrekking van de erkenning heeft het verlies van het recht p telagen tt gevlg vr het jaar waarin het jeugdwerkinitiatief niet meer vldet aan de vrwaarden in dit reglement f vr het jaar waarin misbruiken werden vastgesteld. 1

2 2. SOORTEN TOELAGEN 2.1. Starttelage Vrwaarde Elk startend jeugdwerkinitiatief uit Gik met minstens 10 leden, heeft het eerste werkingsjaar recht p een starttelage, p vrwaarde dat zij minstens 10 dr hen gerganiseerde activiteiten kan aantnen Aanvraag Het jeugdwerkinitiatief dat een starttelage wenst te ntvangen, met ten laatste p 30 september van het lpende jaar via de Dienst Vrije Tijd een aanvraag indienen bij het Cllege van Burgemeester en Schepenen. Bij de aanvraag vr een starttelage dienen vlgende zaken bijgevegd te wrden: - naam van het jeugdwerkinitiatief; - kpie van de fficiële ledenlijst (naam, adres, gebrtedatum); - samenstelling van het bestuur: naam, adres, gebrtedatum en functie van de verantwrdelijken; - een verzicht van het activiteitenprgramma (indien mgelijk gestaafd dr flyers, uitndigingen, ); - een kpie van de afgeslten verzekering vr burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ngevallen van de leden en leiding; - een kpie van de statuten f de delstellingen van het jeugdwerkinitiatief; - vermelding van het pst- f bankrekeningnummer van het jeugdwerkitiatief Betelaging De starttelage wrdt eenmalig tegekend en bedraagt 125. De aanvraag vr een starttelage die na 30 september wrdt ingediend via de Dienst Vrije Tijd bij het Cllege van Burgemeester en Schepenen wrdt aanvaard en vastgesteld, maar verwezen naar het vlgend begrtingsjaar Telagen vr jeugdwerkinitiatieven Betrkken jeugdwerkinitiatieven: Chir Castrum Kester Chir Heije Kester Chir Uidekrij Gik Chir Were-Di Strijland Chir Windekind Gik JNM Scuts Aurra Oetingen Scuts Sint-Niklaas Gik Majretten De Crescend s Basissubsidies De basissubsidie is het frfaitair bedrag waarp elk erkend jeugdwerkinitiatief gelijkmatig aanspraak kan maken. Het bedrag dat het jeugdwerkinitiatief ntvangt als basissubsidie is gelijk aan 20% van de te verdelen subsidiept gedeeld dr het aantal erkende jeugdwerkinitiatieven (evenredige verdeling) Werkingssubsidies De verige 80% van het bedrag wrdt verdeeld als werkingssubsidie nder dezelfde jeugdwerkinitiatieven aan de hand van een puntensysteem gebaseerd p het werkingsverslag. 2

3 Berekeningswijze puntensysteem Het aantal behaalde punten wrdt p basis van de gegevens uit het ingediende werkingsverslag p vlgende wijze tegekend: 1. Aantal leden Aangezien er znder leden geen jeugdwerking kan plaatsvinden, is het aantal leden van grt belang bij jeugdwerkinitiatieven. He meer leden, he meer punten er te verdienen zijn. Met leden wrden de actieve verzekerde leden tussen 3 en 30 jaar bedeld, uitgeznderd de leiding en de vlwassen begeleiding (zij wrden afznderlijk verrekend). Per 10 leden = 4 punten (vanaf 6 leden wrdt naar bven afgernd) Dit puntenaantal wrdt berekend p basis van de fficiële ledenlijst met gebrtedatum + de verzekeringslijst. 2. Aantal leiding en vlwassen begeleiding actief p zndagnamiddag en vergaderingen Er wrdt een nderscheid gemaakt bij het tekennen van punten vr leiding die gebrevetteerd is en zij die geen vrming gevlgd hebben. Leiding die reeds 3 jaar ervaring heeft in het jeugdwerk, wrdt aanzien als gebrevetteerde leiding. Het hgst behaalde attest kmt in aanmerking (bijvrbeeld: indien men zwel gebrevetteerd is als animatren hfdanimatr, kmt enkel de hfdanimatrcursus in aanmerking. Per leiding/vlwassen begeleiding niet gebrevetteerd f niet gelijkgesteld = 1 punt Per leiding/vlwassen begeleiding met animatrattest f gelijkgesteld = 2 punten Per leiding/vlwassen begeleiding met hfdanimatrattest = 3 punten Per leiding/vlwassen begeleiding met instructrattest = 4 punten - de gebrevetteerde leiding met dit aantnen aan de hand van een kpie van het desbetreffende attest - dit puntenaantal wrdt berekend p basis van de fficiële leidingslijst met gebrtedatum én jaar waarin hij/zij leiding gewrden is. 3. Activiteiten Bestuursvergaderingen waar het algemeen beleid van de grep gepland wrdt, essentieel vr een gede werking. Per vergadering = 0,5 punt met een maximum van 24 punten dit puntenaantal wrdt berekend p basis van de verslagen van deze vrbereidende vergaderingen. Grepsactiviteiten zijn activiteiten die de leiding rganiseert vr de eigen leden (bijvrbeeld de wekelijkse spelnamiddag wrdt beschuwd als een grepsactiviteit). - 4 x per maand: 36 punten - 3 x per maand: 27 punten - 2 x per maand: 18 punten - 1 x per maand: 9 punten Culturele activiteiten zijn activiteiten die het jeugdwerkinitiatief rganiseert gericht naar een ruimer publiek dan de eigen leden. Deze activiteiten zijn aantnbaar met uitndigingen, affiches, kaarten, flyers e.d. en wrden vaak gerganiseerd m de werking te financieren. Bijvrbeeld: grepsfeest, diavrstelling, tneelavnd, ptreden, gespreksavnd, pendeurdag, vriendjesdag, Een fuif f bal wrdt niet als culturele activiteit beschuwd. Een ptreden gevlgd dr een fuif daarentegen wel. 3

4 Het jeugdwerkinitiatief kan vr maximum 10 culturele activiteiten subsidies ntvangen. 1 tt 2 activiteiten = 1 punt 3 tt 4 activiteiten = 2 punten 5 tt 6 activiteiten = 3 punten 7 tt 8 activiteiten = 4 punten 9 tt 10 activiteiten = 5 punten dit puntenaantal wrdt berekend p basis van een lijst met de culturele activiteiten (datum, aard activiteit, delgrep), vergezeld van uitndigingen, affiches, kaarten, flyers, 4. Aankp van fairtradeprducten We prberen jeugdwerkinitiatieven te stimuleren vr de aankp van fairtradeprducten. Zij mgen hiervr aankpbewijzen inbrengen. Per aankpbewijs wrdt 1 extra punt gegeven met een maximum van 4 punten. Op de aankpbewijzen met steeds duidelijk vermeld staan wat de aangekchte gederen zijn. Dus geen algemene beschrijvingen zals diversen, allerlei, 5. Ledenblad Een ledenblad is een uitgave die verdeeld wrdt ver alle leden, leiding en betrkken persnen. Elke uitgave bestaat uit minstens drie (ingebnden) A4-bladzijden, vrzien van het lg van de jeugdvereniging. Het ledenblad met vr 80% inf bevatten ver en van de eigen werking (vnl. verslag van activiteiten, activiteitenkalender, ledennieuws, ). Per uitgave = 1 punt (met een maximum van 6 ledenbladen per werkjaar) dit puntenaantal wrdt berekend p basis van het aantal duidelijk leesbare exemplaren van elke uitgave die ingediend wrden bij de Dienst Vrije Tijd (in het werkingsdssier). De inhud van het ledenblad met uniek zijn. Wanneer 2 afznderlijk erkende verenigingen één en hetzelfde ledenblad hebben, wrden de punten gehalveerd nder de betrkken verenigingen. 6. Website/facebkpagina/blg Jeugdwerkinitiatieven met een eigen website, facebkpagina, blg, en deze minstens m de 3 maanden updaten, kmen in aanmerking vr extra punten. De website, facebkpagina, blg, bevat minstens: - naam en lg van de jeugdvereniging - activiteitenkalender - gegevens van een cntactpersn - inf ver de werking eigen website, facebkpagina, blg, = 5 punten adres van de website, facebkpagina, blg, Wanneer 2 afznderlijk erkende verenigingen één en dezelfde website hebben, wrden de punten gehalveerd nder de betrkken verenigingen. Het jeugdwerkinitiatief dat vldet aan de erkenningsvrwaarden en dat tijdig een werkingsverslag indient bij de jeugddienst van Gik t.a.v. het Cllege van Burgemeester en Schepenen, kmt in aanmerking vr een werkingstelage. De telagen wrden berekend p basis van een vlledig werkingsverslag. Elk jeugdwerkinitiatief met een werkingsverslag van het vrbije werkjaar (september augustus) indienen uiterlijk p 30 september p de Dienst Vrije Tijd - Drpsstraat 67, 1755 Gik. 4

5 2.3. Kampsubsidies Betrkken verenigingen: Chir Kester Chir Uidekrij Gik Chir Were-Di Strijland Chir Windekind Gik Majretten De Crescend s Scuts Aurra Oetingen Scuts Sint-Niklaas Gik JNM Een kamp is de bekrning van het werkjaar vr een jeugdwerkinitiatief. De vrbereiding en rganisatie van een kamp vergen heel veel tijd en werk. Daarnaast brengt een kamp k heel wat grte ksten met zich mee: huur kamphuis, busverver, Onder kamp wrdt verstaan: een meerdaags verblijf waarbij activiteiten gerganiseerd wrden eigen aan het karakter van de jeugdvereniging. Ieder kamp heeft plaats binnen de vakantiemaanden juli en augustus en mvat minstens 4 nachten. Het kamp met vergezeld wrden van minstens 1 persn uder dan 21 jaar. Ieder lid kmt slechts in aanmerking vr 1 kamp. Het vrkamp van de leiding wrdt niet meegerekend. De kampsubsidie bedraagt 0,75 per nacht per kind en begeleider. deze kampen wrden pas betelaagd als er in het subsidiedssier duidelijk bjectieve bewijzen wrden meegegeven: inschrijvingen, huurvereenkmst, data, plaats, inschrijvingen, vernachtingen, 2.4. Spelmateriaal Betrkken verenigingen: Chir Castrum Kester Chir Heije Kester Chir Uidekrij Gik Chir Were-Di Strijland Chir Windekind Gik JNM Majretten De Cresend s Scuts Aurra Oetingen Scuts Sint-Niklaas Gik We prberen jeugdwerkinitiatieven te stimuleren vr de aankp van nieuw degelijk spelmateriaal. Zij mgen aankpbewijzen inbrengen tt een plafnd van 200. Op de aankpbewijzen met steeds duidelijk vermeld staan wat de aangekchte gederen zijn. Dus geen algemene beschrijvingen zals diversen, allerlei, 2.5. Jeugdinfrastructuur Betrkken verenigingen: Chir Castrum Kester Chir Heije Kester Chir Uidekrij Gik Chir Were-Di Strijland Chir Windekind Gik Majretten De Cresend s Scuts Aurra Oetingen Scuts Sint-Niklaas Gik De subsidiëring van nderhuds- en herstellingswerken aan jeugdlkalen f buitenterreinen en aankpen van materialen vr de uitbreiding en/f het veiliger maken van deze lkalen (bv. rkmelders, brandblusapparaten, ) hebben tt del de Gikse jeugdwerkinitiatieven financieel te ndersteunen in de zrg vr een betere en veiligere jeugdinfrastructuur. 5

6 De subsidie vr jeugdinfrastructuur bedraagt maximum 50% van het ttaal bedrag van de ingediende facturen, met een plafnd van per jaar. De subsidies vr een grte investering jeugdinfrastructuur kunnen gespreid wrden ver verschillende jaren ( ). Bijvrbeeld: vr één investering van kan men van 2014 tt 2019 jaarlijks infrastructuursubsidie aanvragen. Vrwaarden - De jeugdlkalen en/f buitenterreinen meten gelegen zijn p Giks grndgebied en bestemd zijn vr erkende jeugdwerkinitiatieven. - De aanvraag dient bijgevegd te wrden in het subsidiedssier. - de factuur van de uitgeverde werken met vermelding van vldaan en gehandtekend dr de uitverder van de werken. - Indien het jeugdwerkinitiatief geen eigenaar is van de lkalen waar de herstellingen zijn uitgeverd: het schriftelijk akkrd van de eigenaar van de lkalen vr de werken Vrmingsprjecten Betrkken verenigingen: Chir Castrum Kester Chir Heije Kester Chir Uidekrij Gik Chir Were-Di Strijland Chir Windekind Gik JNM Majretten De Cresend s Scuts Aurra Oetingen Scuts Sint-Niklaas Gik A. Vrming Onder vrming wrdt verstaan: het geven van infrmatie, vrlichting en preventie van de jeugd- en jngerenppulatie rnd maatschappelijke thema s. Vr welke activiteiten? a) Krtlpende f eenmalige vrmingsactiviteiten rnd maatschappelijke thema s zals verkeersveiligheid, interculturele vrming, Nrd-Zuid, leefmilieu, relatievrming, plitieke vrming, drugs, jeugdwerklsheid, Twee categrieën: 1. Sciculturele activiteiten: naast een cultuur-recreatieve waarde hebben zij k een sciale meerwaarde. Zij spelen in p het sciaal engagement van de participanten (bijvrbeeld een benefiet t.v.v. een ged del, ). 2. Sci-activiteiten: activiteiten vlledig in de sfeer van het sciaal engagement en de sciale vrming. Het del van deze activiteiten ligt vral p het vlak van de sciale bewustwrding en verruiming van de Gikse jeugd (gespreksavnden, debatavnden, infmmenten, ) Vrwaarden De activiteit met tegankelijk zijn vr alle geïnteresseerden. De activiteit met eenmalig en beperkt zijn in tijd en ruimte. De activiteit met plaats vinden p Giks grndgebied. De activiteit mag in geen geval reeds gesubsidieerd wrden via een andere prvinciale en/f gemeentelijke instantie. b) Vrmingsweekends vr leidingplegen. Deze weekends meten een meerwaarde hebben vr de werking van het jeugdwerkinitiatief. Tijdens dit weekend wrdt met de leidingpleg gewerkt rnd rganisatie van bivak, jaarthema, teambuilding leiding, 6

7 Krtlpende, eenmalige vrmingsactiviteiten en vrmingsweekends = max. 250 per jeugdwerkinitiatief per jaar. Indien de uitgaven minder bedragen dan het subsidiebedrag, wrdt dit begrensd tt de uitgaven. - een duidelijke en gemtiveerde mschrijving van de activiteit (datum, del, ) - een verantwrding van de ksten via facturen, rekeningen, - een evaluatieverslag B. Internatinale vrmingsuitstap Vrwaarden Er met min. 1 persn van 21 jaar aanwezig zijn. De uitstap vindt plaats buiten de Belgische grenzen. De uitstap mvat minimum twee nachten. De activiteit met fwel een uitwisseling met plaatselijke jngeren bevatten fwel een deelname aan een sciculturele f jeugdactiviteit gerganiseerd dr een plaatselijke instantie. (Fuiven, feesten, wrden niet in rekening genmen.) Er zijn min. vier deelnemers van dezelfde Gikse jeugdvereniging. De uitstap kadert in het jeugdwerk. De subsidies mgen geen aanvulling zijn van elders verwrven subsidies. De activiteit met beperkt zijn in tijd en ruimte en dient de specifieke werking van de jeugdrganisatie te verschrijden. Internatinale vrmingsuitstap = max. 250 per jeugdwerkinitiatief per jaar. Indien de uitgaven minder bedragen dan het subsidiebedrag wrdt dit begrensd tt de uitgaven. - een duidelijke en gemtiveerde mschrijving van de activiteit (datum, del, lcatie, ) alsk een verslag van de vrbereiding(en) - een verantwrding van de ksten via facturen, rekeningen, - een evaluatieverslag - eventueel ft s van de activiteit 2.7. Kadervrming Alle jngeren wnachtig in Gik kunnen aanspraak maken p een (gedeeltelijke) terugbetaling van kadervrming. Onder kadervrming wrdt verstaan: pedaggische, methdische en bestuurlijke geprgrammeerde vrming ter vervlmaking van kaderleden (= leiding, animatrs, bestuursleden, actieve leden met een verantwrdelijkheid) met het g p animatie en begeleiding van kinderen en jngeren en het beheren van een jeugdwerking. Vrwaarden De cursus met gerganiseerd zijn dr de Vlaamse Overheid f een erkende jeugdrganisatie van de Vlaamse Gemeenschap f een erkende muziek-, zang- f tneelfederatie. De cursus met een cursusnummer hebben vr jeugd- en jngerenverenigingen. De vrmingscursus met minstens 3 uur mvatten. Cursisten zijn minimum 16 jaar ud en maximum 30 jaar ud, tenzij de cursist aantnbaar werkzaam is in het Gikse jeugdwerk. De cursus met gevlgd wrden in het betreffende subsidiejaar. Vr cursussen f vrmingsdagen die niet f niet helemaal vlden aan bvenvermelde criteria kan verleg gepleegd wrden met de gemeentelijke jeugdraad i.v.m. subsidiëring. Aanvraag 7

8 Leden van een jeugdwerkinitiatief kunnen een attest f getuigschrift bijvegen in het subsidiedssier van het jeugdwerkinitiatief. Het bedrag zal dan p de rekening van het jeugdwerkinitiatief gestrt wrden samen met het ttale subsidiebedrag. Individuele jngeren kunnen een attest f getuigschrift van de gevlgde vrming binnen brengen bij de Dienst Vrije Tijd. Subsidiëring De werkelijke kstprijs van de gevlgde cursus wrdt vlledig terugbetaald met een plafnd van 155 per deelnemer (het ttaalbedrag per persn wrdt beperkt tt max. 155 drheen de jaren/lpbaan). - een attest f getuigschrift met cursusnummer, de gegevens van de rganisatr, het aantal gevlgde uren, de gegevens van de cursist + het rekeningnummer, de stempel van de rganisatie - indien het getuigschrift f het attest de werkelijke kstprijs niet vermeld, dient een kpie van de fficiële aankndiging van de cursus bijgevegd te wrden f een betalingsbewijs 2.8. Uitleendienst Jeugdwerkinitiatieven kunnen berep den p de gemeentelijke uitleendienst. Meer infrmatie ver de werking van de gemeentelijke uitleendienst via 3. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Aanvullende inlichtingen en bewijsstukken kunnen dr het Cllege van Burgemeester en Schepenen via de dienst Vrije Tijd gevraagd wrden en meten p het eerste verzek bezrgd wrden. 2. Elk aanvraagfrmulier en bijkmende infrmatie is verkrijgbaar bij de Dienst Vrije Tijd. 3. De dienst Vrije Tijd staat in vr de behandeling en verrekening van de aanvraagdssiers en maakt een vrstel vr de verdeling van de telagen p. 4. Vr de bepaling van het werkjaar wrdt de peride van 1 september tt 31 augustus beschuwd. 5. Het gemeentebestuur kan het bedrag van de telagen f de eventuele verschtten in geen geval gebruiken ter vervanging van de huidige gemeentelijke financiële inspanningen vr het jeugdwerk (start-, basis-, werkingstelagen aan jeugdwerkinitiatieven). 6. Budgettair verscht: indien het vrzien budget van een bepaald criterium in dit subsidiereglement ntereikend zu zijn, kunnen er gelden naar dit criterium wrden vergeheveld van een ander criterium waar er een budgettair verscht is. De resterende budgettaire verschtten wrden vlgens een puntensysteem verdeeld nder de verschillende jeugdwerkinitiatieven. 4. UITBETALINGSREGELING 1. De uitbetaling van de telagen gebeurt na de gedkeuring van de verdeling dr het Cllege van Burgemeester en Schepenen met als uiterste datum het einde van het kalenderjaar. 2. De uitbetaling van de starttelagen vr beginnende jeugdwerkinitiatieven gebeurt ten laatste 2 maand nadat de aanvraag werd ingediend bij het Cllege (via de jeugddienst) indien de aanvraag vóór 30 september van het lpende kalenderjaar wrdt ingediend. Een aanvraag die na 30 september wrdt ingediend, wrdt aanvaard en vastgesteld, maar verwezen naar het vlgende begrtingsjaar. 8

9 3. De uitbetaling van de telagen vr kadervrming gebeurt p het einde van het kalenderjaar vr kadervrmingstelagen die aangevraagd werden vóór 30 september van het lpende kalenderjaar. Eventuele aanvragen na 30 september wrden aanvaard en vastgesteld, maar verwezen naar het vlgende begrtingsjaar. 4. De telage vr kadervrming wrdt uitbetaald p het rekeningnummer van de cursist bij individuele aanvragen. Bij aanvragen in het subsidiedssier van een jeugdwerkinitiatief wrdt de telage bijgevegd bij het ttale tegekende bedrag. Dit wrdt uitbetaald aan het desbetreffende jeugdwerkinitiatief. 5. Wanneer het bedrag van de telagen de vrziene middelen in de begrting verstijgt, wrden de tegekende telagen prprtineel herrekend. 5. REGLEMENTSWIJZIGINGEN Een reglementswijziging kan enkel gebeuren na advies van de jeugdraad en gedkeuring van de Burgemeester en Schepencllege en de gemeenteraad. DIENST VRIJE TIJD GOOIK Drpsstraat Gik Tel. 02/ Fax 02/

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR JEUGD(WERK)INITIATIEVEN. 1) Omschrijving subsidie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR JEUGD(WERK)INITIATIEVEN. 1) Omschrijving subsidie GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR JEUGD(WERK)INITIATIEVEN 1) Omschrijving subsidie Deze subsidie bestaat uit een basistelage, een werkingstelage, een engagementstelage en een extra telage vr rde, netheid

Nadere informatie

KINDEREN EN JONGEREN.

KINDEREN EN JONGEREN. SubsidiereglementJEUGDWERK VOOR MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE KINDEREN EN JONGEREN. Art. 1 : Delstelling Dit reglement begt de financiële ndersteuning van rganisaties die jeugdwerk aanbieden aan maatschappelijk

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Infotoelagen voor sensibiliserende en educatieve activiteiten

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Infotoelagen voor sensibiliserende en educatieve activiteiten INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Inftelagen vr sensibiliserende en educatieve activiteiten Stad Aalst wenst niet enkel prjecten in andere landen te steunen, maar wil k de Aalstenaars warm

Nadere informatie

REGLEMENT: VERDELING WERKINSSUBSIDIES ALGEMENE OMKADERING. Artikel 1 - algemene omschrijving

REGLEMENT: VERDELING WERKINSSUBSIDIES ALGEMENE OMKADERING. Artikel 1 - algemene omschrijving REGLEMENT: VERDELING WERKINSSUBSIDIES I ALGEMENE OMKADERING Artikel 1 - algemene mschrijving De tekenning van de financiële en materiële steun is afhankelijk van het jaarlijks uittrekken van de daarte

Nadere informatie

Leidraad voor het aantonen van de modules als landelijk georganiseerde jeugdvereniging

Leidraad voor het aantonen van de modules als landelijk georganiseerde jeugdvereniging Departement Cultuur, Jeugd, Sprt en Media Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 Brussel subsidiedssierjeugd@cjsm.vlaanderen.be Leidraad vr het aantnen van de mdules als landelijk gerganiseerde jeugdvereniging

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk 2 I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1 - Binnen de perken van de kredieten, daarte gedgekeurd p de gemeentebegrting, kunnen

Nadere informatie

Subsidiereglement Steenokkerzeel 2016

Subsidiereglement Steenokkerzeel 2016 Subsidiereglement Steenkkerzeel 2016 Hfdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 Binnen de perken van de kredieten, daarte gedgekeurd p de gemeentebegrting en rekening hudende met de gebden mgelijkheden m

Nadere informatie

Leidraad voor het opmaken van het werkingsverslag van een landelijk georganiseerde jeugdvereniging

Leidraad voor het opmaken van het werkingsverslag van een landelijk georganiseerde jeugdvereniging Departement Cultuur, Jeugd, Sprt en Media Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 Brussel subsidiedssierjeugd@cjsm.vlaanderen.be Leidraad vr het pmaken van het werkingsverslag van een landelijk gerganiseerde

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT STIMULEREN TOT PROFESSIONALISERING VAN DE GOOIKSE SPORTVERENIGINGEN

SUBSIDIEREGLEMENT STIMULEREN TOT PROFESSIONALISERING VAN DE GOOIKSE SPORTVERENIGINGEN I. ALGEMENE VOORWAARDEN GEMEENTEBESTUUR GOOIK SUBSIDIEREGLEMENT IFV STIMULEREN TOT PROFESSIONALISERING VAN DE GOOIKSE SPORTVERENIGINGEN Artikel 1 Algemene bepalingen Dit reglement geeft uitvering aan Besluit

Nadere informatie

Stedelijk reglement betreffende de toekenning van toelagen aan jeugdhuizen

Stedelijk reglement betreffende de toekenning van toelagen aan jeugdhuizen Stedelijk reglement betreffende de tekenning van telagen aan jeugdhuizen Gedgekeurd in de gemeenteraad van 25 nvember 2013 Bekendgemaakt p 28 nvember 2013 Art. 1 - Vrwerp Binnen de perken van de kredieten,

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie.

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie. Reglement betreffende een Prvinciale herkenbaarheid bij elke vrm van prvinciale subsidie. DE PROVINCIERAAD VAN WEST - VLAANDEREN, Overwegende dat het belang van de prvinciale herkenbaarheid, naar aanleiding

Nadere informatie

Naam van de jeugdvereniging: NAAM AFDELING/TAK/BAN LEEFTIJD AANTAL LEDEN AANTAL LEIDING

Naam van de jeugdvereniging: NAAM AFDELING/TAK/BAN LEEFTIJD AANTAL LEDEN AANTAL LEIDING DOCUMENT A LEDEN - AANTALLEN Werkjaar 2013-2014 NAAM AFDELING/TAK/BAN LEEFTIJD AANTAL LEDEN AANTAL LEIDING 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7*. TOTALEN LEDENTOELAGE = ( leden + leiding) * Onder grep 7 kunnen persnen

Nadere informatie

REGLEMENT SUBSIDIES JEUGD

REGLEMENT SUBSIDIES JEUGD REGLEMENT SUBSIDIES JEUGD AFDELING 1: PERCENTUELE VERDELING VERSCHIL- LENDE SUBSIDIES Artikel 1: Algemeen Binnen de perken van de daarte dr de gemeenteraad gedgekeurde kredieten p de begrting, vrziet het

Nadere informatie

PROJECTOPROEP VOOR VERENIGINGEN EN PROJECTEN AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE VOLKSGEZONDHEID 2017

PROJECTOPROEP VOOR VERENIGINGEN EN PROJECTEN AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE VOLKSGEZONDHEID 2017 Pagina 1 van 5 Gemeente Sint-Gillis Dienst Vlksgezndheid Munthfstraat 70 1060 Sint-Gillis Dienstgegevens (aan te vullen dr de dienst Vlksgezndheid) DOSSIERNUMMER: DATUM: PROJECTNAAM: NAAM PROMOTOR: PROJECTNAAM:

Nadere informatie

zitting van 18 juni 2009. verontschuldigd : S. Van Heybeeck, raadslid. De Raad, vergaderd in openbare zitting,

zitting van 18 juni 2009. verontschuldigd : S. Van Heybeeck, raadslid. De Raad, vergaderd in openbare zitting, Gemeente KALMTHOUT - Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de GEMEENTERAAD. zitting van 18 juni 2009. Aanwezig : L. Jacbs, burgemeester-vrzitter ; J. Van Hydnck, A. Van Ln, C. De Rydt, R.

Nadere informatie

Reglement werkingssubsidie jeugdwerkinitiatieven

Reglement werkingssubsidie jeugdwerkinitiatieven Reglement werkingssubsidie jeugdwerkinitiatieven Jeugddienst Londerzeel Lijsterstraat 1 1840 Londerzeel Tel.: 052 31 94 62 Fax: 052 30 53 84 jeugd@londerzeel.be Algemeen Artikel 1: Enkel erkende jeugdwerkinitiatieven

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie gevelrenovatie en renovatie handelspanden

Aanvraagformulier subsidie gevelrenovatie en renovatie handelspanden Vak bestemd vr administratie Dssiernummer:................. Aanvraagdatum:................. Aanvraagfrmulier subsidie gevelrenvatie en renvatie handelspanden Met dit frmulier dient u een aanvraag in vr

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN 1.1. Jeugdbewegingen: algemene bepalingen Art. 1.1.1. gemeentebestuur subsidies verlenen aan jeugdbewegingen voor: - de werking; - het kamp; - het kampvervoer. Art.

Nadere informatie

Aanvraagformulier evenementen

Aanvraagformulier evenementen Aanvraagfrmulier evenementen Aan de hand van dit dcument kan u al de ndige gegevens en aanvragen bezrgen aan het feestlket van de gemeente Lepldsburg. LET OP: dit frmulier is enkel vr de vergunningen die

Nadere informatie

AANVRAAGDOSSIER SUBSIDIEREGLEMENT voor erkende Kortenbergse cultuurverenigingen ACTIVITEITEN

AANVRAAGDOSSIER SUBSIDIEREGLEMENT voor erkende Kortenbergse cultuurverenigingen ACTIVITEITEN AANVRAAGDOSSIER SUBSIDIEREGLEMENT vr erkende Krtenbergse cultuurverenigingen ACTIVITEITEN 2016-2017 Belangrijk: - Lees grndig het subsidiereglement (zie bijlage) na. Dit is de algemene basis waarp het

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN 1. Jeugdbewegingen: algemene bepalingen HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN Art. 1.1. Art. 1.2. gemeentebestuur subsidies verlenen aan jeugdbewegingen voor: - de werking; - het kamp; - het kampvervoer.

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGD

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGD SUBSIDIEREGLEMENT JEUGD Het subsidiereglement werd, na positief advies van de jeugdraad dd 15 mei 2012, goedgekeurd in de openbare zitting van de gemeenteraad dd 9 juli 2012. Het reglement gaat in op 1

Nadere informatie

Leerreglement voor de opleiding van jongeren met een b eroepsinlevingsovereenkomst bij werkgevers die vallen onder PC 200

Leerreglement voor de opleiding van jongeren met een b eroepsinlevingsovereenkomst bij werkgevers die vallen onder PC 200 Leerreglement vr de pleiding van jngeren met een b erepsinlevingsvereenkmst bij werkgevers die vallen nder PC 200 Beschrijving van de sectr APCB 200 Bedienden Mgelijke pleidingen en duur Bijzndere erkenningsregels

Nadere informatie

Subsidiereglement voor erkende jeugdwerkinitiatieven goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2015

Subsidiereglement voor erkende jeugdwerkinitiatieven goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2015 Subsidiereglement voor erkende jeugdwerkinitiatieven goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2015 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Binnen de perken van de

Nadere informatie

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER 1 JUNI 2015 HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER SEYS VEERLE PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN Hug Verriesstraat 22 8800 ROESELARE Vrwrd Sinds 1971 ndersteunt de prvincie

Nadere informatie

Aanvraagformulier Reglement voor de subsidiëring van muziekevenementen 2017 IDENTIFICATIE VAN HET MUZIEKEVENEMENT

Aanvraagformulier Reglement voor de subsidiëring van muziekevenementen 2017 IDENTIFICATIE VAN HET MUZIEKEVENEMENT Aanvraagfrmulier Reglement vr de subsidiëring van muziekevenementen 2017 PRAKTISCH - Dit frmulier dient ten laatste p 1 maart 2017 ingediend te wrden bij cllege van burgemeester en schepenen, Btermarkt

Nadere informatie

Reglement goedkope energielening FRGE

Reglement goedkope energielening FRGE Reglement gedkpe energielening FRGE Particuliere bewners niet-delgrep & particuliere verhuurders 1 Definities 1.1 Lkale Entiteit is een instantie die, p het niveau van één f meerdere gemeenten, instaat

Nadere informatie

Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09) Fax (09)

Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09) Fax (09) Gemeentebestuur Sint-Laureins Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09)218 76 40 Fax (09)379 07 77 Reglement inzake betoelaging jeugdwerkverenigingen Art. 1 Toelagen inzake het volgen van kadervorming

Nadere informatie

Leerreglement voor de opleiding van jongeren met een b eroepsinlevingsovereenkomst bij werkgevers die vallen onder PC 200

Leerreglement voor de opleiding van jongeren met een b eroepsinlevingsovereenkomst bij werkgevers die vallen onder PC 200 Leerreglement vr de pleiding van jngeren met een b erepsinlevingsvereenkmst bij werkgevers die vallen nder PC 200 Beschrijving van de sectr APCB 200 Bedienden Mgelijke pleidingen en duur Bijzndere erkenningsregels

Nadere informatie

REGLEMENTERING Jeugdfonds zwemsport 2016

REGLEMENTERING Jeugdfonds zwemsport 2016 REGLEMENTERING Jeugdfnds zwemsprt 2016 1.Inleiding In samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap en BLOSO werd in 2012 dr de Vlaamse Zwemfederatie het Jeugdfnds Zwemsprt pgericht. Dit jeugdsprtprject zal

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 april 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/1 Prvinciaal Biblitheekcentrum. Aanpassing van het

Nadere informatie

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016 Reglement Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeurs Onderzeksbeurs & Uitwisseling 2016 In 2016 kennen de Vlaamse en Nederlandse verheid pnieuw de Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeur(zen) (VNJB) te aan Nederlandse

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT SPORT SINT- MARTENS-LATEM

SUBSIDIEREGLEMENT SPORT SINT- MARTENS-LATEM SUBSIDIEREGLEMENT SPORT SINT- MARTENS-LATEM VERSIE DECEMBER 2014 LUIK 1: SUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN AAN DE HAND VAN KWANTITEIT- EN KWALITEITSREGELS ARTIKEL 1 Binnen de perken van de kredieten,

Nadere informatie

Aanvraagformulier structurele prestatiesubsidie (sport)verenigingen 2018

Aanvraagformulier structurele prestatiesubsidie (sport)verenigingen 2018 Aanvraagfrmulier structurele prestatiesubsidie (sprt)verenigingen 2018 Wanneer u in aanmerking wilt kmen vr een subsidie van de gemeente Sliedrecht kunt u dit aanvraagfrmulier invullen en ndertekend verzenden

Nadere informatie

Samenvatting reglement mantelzorgpremie per gemeente (bijlage 2)

Samenvatting reglement mantelzorgpremie per gemeente (bijlage 2) Samenvatting reglement mantelzrgpremie per gemeente (bijlage 2) Mantelzrgpremie Kenniscentrum mantelzrg Vr wie: Vr iedere MZ die de zrg pneemt binnen de vertruwde mgeving van de zrgbehevende Vrwaarden

Nadere informatie

Subsidiereglement voor erkende jeugdverenigingen uit Kluisbergen

Subsidiereglement voor erkende jeugdverenigingen uit Kluisbergen Subsidiereglement vr erkende jeugdverenigingen uit Kluisbergen Inhudstafel 0. Vrwrd 1. Subsidie vr kadervrming 2. Subsidie vr Kampverver 3. Subsidie vr Persnenverver 4. Subsidie vr Jeugdinfrastructuur

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

Reglement renteloze energielening FRGE

Reglement renteloze energielening FRGE Reglement rentelze energielening FRGE Particuliere bewners delgrep 1 Definities 1.1 Lkale Entiteit is een instantie die, p het niveau van één f meerdere gemeenten, instaat vr de lkale realisering van de

Nadere informatie

Subsidiereglement Energiezorg op School 2014. Hoofdstuk I: Algemene bepalingen

Subsidiereglement Energiezorg op School 2014. Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Subsidiereglement Energiezrg p Schl 2014 Hfdstuk I: Algemene bepalingen Artikel 1.- Stedenfnds De subsidie Energiezrg p Schl past in de Beleidsvereenkmst Stedenfnds tussen de Vlaamse Gemeenschap en de

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERK NIJLEN

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERK NIJLEN SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERK NIJLEN Reglement van kracht vanaf 1 juni 2017 1 Algemene bepalingen 1.1 Wat is jeugdwerk? " is sciaal-cultureel werk p basis van niet-cmmerciële delen vr f dr kinderen en jngeren

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE 2016 INNOVATIEFONDS ORGANISATIES

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE 2016 INNOVATIEFONDS ORGANISATIES AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE 2016 INNOVATIEFONDS ORGANISATIES Leest u vral de telichting vr het invullen en indienen van het aanvraagfrmulier ged dr. Dit kan vrkmen dat de subsidieaanvraag te laat f nvlledig

Nadere informatie

Voorwaarden waaraan een arts moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven

Voorwaarden waaraan een arts moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven BIJLAGE 2: VOORWAARDEN VOOR ACCREDITERING Brn: http://www.riziv.be/care/nl/dctrs/accreditatin/individual accreditatin/cnditins accreditatin.htm Vrwaarden waaraan een arts met vlden m geaccrediteerd te

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidies voor Socioculturele werking Stekene Werkjaar 2016 Team Cultuur, Sport en Vrije tijd

Aanvraagformulier subsidies voor Socioculturele werking Stekene Werkjaar 2016 Team Cultuur, Sport en Vrije tijd Aanvraagfrmulier subsidies vr Sciculturele werking Stekene Werkjaar 2016 Team Cultuur, Sprt en Vrije tijd Algemene infrmatiefiche vereniging - Deze rubriek met dr alle verenigingen wrden ingevuld - Invullen

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015 Aanvraagfrmulier subsidieregeling islatiemaatregelen wningen 2015 Raadhuisplein 2 Pstbus 500 3850 AM Ermel t 0341 56 73 21 Vul dit frmulier in, zet uw handtekening en stuur het p naar de Gemeente Ermel,

Nadere informatie

Erkennings- en subsidiereglement voor het plaatselijk jeugdwerk

Erkennings- en subsidiereglement voor het plaatselijk jeugdwerk StadLier Erkennings- en subsidiereglement voor het plaatselijk jeugdwerk Algemene bepalingen Erkenningsvoorwaarden Werkingssubsidie Kadervorming Subsidie voor plaatselijke vormings- en informatieprojecten

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

Aanvraag tegemoetkoming scholingskosten bij van-werk-naar-werk begeleiding sectorplan

Aanvraag tegemoetkoming scholingskosten bij van-werk-naar-werk begeleiding sectorplan Aanvraag tegemetkming schlingsksten bij van-werk-naar-werk begeleiding sectrplan 2016-2017 Met dit frmulier kunt u een tegemetkming in de schlingsksten aanvragen als nderdeel van begeleidingstrajecten

Nadere informatie

Subsidieverordening isolatiemaatregelen bestaande eigen woningen

Subsidieverordening isolatiemaatregelen bestaande eigen woningen Raadsvrstel AGENDAPUNT: 6 VERGADERDATUM: 16 FEBRUARI 2012 Onderwerp Datum cllegebesluit Subsidieverrdening islatiemaatregelen bestaande eigen wningen Cmmissie Vlkshuisvesting, Datum vergadering 08-02-2012

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDVERENIGINGEN ZOTTEGEM

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDVERENIGINGEN ZOTTEGEM Jeugddienst Zottegem SJC De Muze Beislovenstraat 4 9620 Zottegem tel/09 367 91 98 jeugddienst@zottegem.be SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDVERENIGINGEN ZOTTEGEM Reglement Dit reglement regelt de verdeling van de

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement beoordelingscomité Starterscontract

Huishoudelijk reglement beoordelingscomité Starterscontract Huishudelijk reglement berdelingscmité Starterscntract Gedgekeurd in de gemeenteraad van 22 maart 2010 Gewijzigd in de gemeenteraad van 14 december 2015 Bekendgemaakt p 25 maart 2010 en 15 december 2015

Nadere informatie

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS 1. Gegevens rganisatie - Naam rganisatie : - Juridisch statuut : - Maatschappelijke zetel : - Telefnnummer en eventueel emailadres : - Omschrijving sciale delstelling : 2.

Nadere informatie

Reglement betreffende de subsidiëring van de erkende Wielsbeekse jeugdwerkverenigingen

Reglement betreffende de subsidiëring van de erkende Wielsbeekse jeugdwerkverenigingen Reglement betreffende de subsidiëring van de erkende Wielsbeekse jeugdwerkverenigingen HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Binnen de perken van de kredieten, daarte gedgekeurd p de gemeentebegrting,

Nadere informatie

Addendum stappenplan plaatsing

Addendum stappenplan plaatsing Addendum stappenplan plaatsing In het kader van de aangekndigde (vrgenmen) rerganisatie d.d. 4 december 2012 heeft er nader verleg plaatsgevnden tussen de betrkken vakbnden en de werkgever ver de inhud

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

De Zwevegemse subsidiereglementen Een kort overzicht!

De Zwevegemse subsidiereglementen Een kort overzicht! De Zwevegemse subsidiereglementen Een kort overzicht! Volg de aanwijzingen in deze brochure stap voor stap en kom zo tot een perfect subsidiedossier! We overlopen alle formulieren zodat je duidelijk weet

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSOVEREENKOMST ANIMATOREN

VRIJWILLIGERSOVEREENKOMST ANIMATOREN Naam: VRIJWILLIGERSOVEREENKOMST ANIMATOREN JOC Ieper vzw Fchlaan 3, 8900 Ieper Tel: 057/239 560 sprrewan@jcieper.be Wesley van Sprrewan f www.facebk.cm/speelpleinwerkingsprrewan @sprrewan1 Sprrewan Sprrewan

Nadere informatie

Stand van zaken ontwerp gebruiksovereenkomst stedelijke infrastructuur - niet-commerciële organisaties

Stand van zaken ontwerp gebruiksovereenkomst stedelijke infrastructuur - niet-commerciële organisaties Verslag algemene vergadering jeugdraad 26 juni 2014 Aanwezig: Sisse Verstappen (vrzitter), Charltte De Decker (penningmeester), Gedele Vermeiren (schepen van jeugd), Rb Smits (dagelijks bestuur), Céline

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Als aanvrager kunt u per tijdvak één aanvraag indienen. Het bundelen van festivals of producties in één aanvraag is niet mogelijk.

Als aanvrager kunt u per tijdvak één aanvraag indienen. Het bundelen van festivals of producties in één aanvraag is niet mogelijk. Veel gestelde vragen, Prducties en Festivals 2018 De regeling 1. Vr welke activiteit kan subsidie wrden verleend in het kader van de regeling? U kunt een subsidie aanvragen vr: - het maken van een prductie

Nadere informatie

PROJECT JEUGDSPORTFONDS SEIZOEN 2014-2015

PROJECT JEUGDSPORTFONDS SEIZOEN 2014-2015 PROJECT JEUGDSPORTFONDS SEIZOEN 2014-201 Net als de vrige jaren geven we de clubs de kans infrmatie ver hun jeugdwerking dr te geven aan de Vlaamse Vlleybalbnd (VVB). Op basis van criteria waaraan de clubs

Nadere informatie

Aanvraagformulier evenementen

Aanvraagformulier evenementen Aanvraagfrmulier evenementen Aan de hand van dit dcument kan u al de ndige gegevens en aanvragen bezrgen aan het feestlket van de gemeente Lepldsburg. LET OP: dit frmulier is enkel vr de vergunningen die

Nadere informatie

Organisatorsreglement beurs- en evenementenhal t Bau-huis

Organisatorsreglement beurs- en evenementenhal t Bau-huis Organisatrsreglement beurs- en evenementenhal t Bau-huis Artikel 1: Infrastructuur Het Autnm Gemeentebedrijf t Bau-huis staat in vr de ter beschikking stelling van de infrastructuur van de beurs- en evenementenhal

Nadere informatie

Subsidiereglement erkend jeugdwerk Beerse

Subsidiereglement erkend jeugdwerk Beerse Subsidiereglement erkend jeugdwerk Beerse In werking vanaf werkjaar 2014-2015 1.1. Algemene bepalingen art. 1 Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op de gemeentelijke begroting en het

Nadere informatie

Gelet op het advies van de gemeentelijke jeugdraad d.d. 2 oktober 2004;

Gelet op het advies van de gemeentelijke jeugdraad d.d. 2 oktober 2004; De gemeenteraad, Gelet op het decreet van 9 juni 1993 houdende de subsidiëring van gemeentebesturen en de Vlaamse gemeenschapscommissie inzake het voeren van een jeugdwerkbeleid gewijzigd op 6 juli 2003;

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN

SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN SUBSIDIEREGLEMENT JEUGDWERKVERENIGINGEN Goedgekeurd door de gemeenteraad 27 oktober 2011 Art. 1. Toelagen inzake het volgen van kadervorming Art. 1.1. Binnen de betoelaging van de Vlaamse regering, volgens

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE SUBSIDIËRING VAN HET GEMEENTELIJK JEUGDWERK

GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE SUBSIDIËRING VAN HET GEMEENTELIJK JEUGDWERK GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE SUBSIDIËRING VAN HET GEMEENTELIJK JEUGDWERK Jeugd Houthalen-Helchteren Pastorijstraat 30 3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN. T: 011/492.098 E: dries.vandebeeck@houthalen-helchteren.be

Nadere informatie

REGLEMENT. Artikel 1. - Doelstellingen. de onderwijskwaliteit en het leerrendement verhogen

REGLEMENT. Artikel 1. - Doelstellingen. de onderwijskwaliteit en het leerrendement verhogen REGLEMENT Subsidiereglement vr de aankp van uitrustingsgederen vr het TSO-BSO en het Stelsel Leren en Werken en vr het STEM-nderwijs in het KSO-ASO vr het schljaar 2017-2018 Investeren in uitrusting draagt

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 juni 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 0/1 Invulling van het begrip dagelijks bestuur in de zin

Nadere informatie

Van de toelagen voor het jeugdwerk in de gemeente Langemark-Poelkapelle gaan er nominatieve toelagen naar de Jeugdraad, Grabbelpas en Roefel.

Van de toelagen voor het jeugdwerk in de gemeente Langemark-Poelkapelle gaan er nominatieve toelagen naar de Jeugdraad, Grabbelpas en Roefel. 1 Van de toelagen voor het jeugdwerk in de gemeente Langemark-Poelkapelle gaan er nominatieve toelagen naar de Jeugdraad, Grabbelpas en Roefel. Aan de jeugdraad wordt een nominatief bedrag van 1.500 toegekend

Nadere informatie

Subsidiereglement Klimaatneutrale initiatieven en buurten

Subsidiereglement Klimaatneutrale initiatieven en buurten Subsidiereglement Klimaatneutrale initiatieven en buurten INHOUDSTAFEL Artikel 1 DOELSTELLING VAN DIT SUBSIDIEREGLEMENT... 2 Artikel 2 ACHTERGROND VAN DIT SUBSIDIEREGLEMENT... 2 Artikel 3 DEFINITIES...

Nadere informatie

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer Regeling: strategisch plan duurzame ntwikkeling werknemer Lptijd : 1 maart 2017 t/m 31 december 2018 Aanbd vr metalektrbedrijven He verandert u daadwerkelijk het gedrag en de werkwijze van teams/afdelingen

Nadere informatie

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015 FAQ Innvatieve bedrijfsnetwerken versie 18 nvember 2015 Wanneer kan het IBN effectief van start gaan? De steun aan een innvatiecluster kan p zijn vregst starten p de eerste werkdag van de maand die vlgt

Nadere informatie

PROJECTWEDSTRIJD Promoot de Week van de Fair Trade 2015!

PROJECTWEDSTRIJD Promoot de Week van de Fair Trade 2015! PROJECTWEDSTRIJD Prmt de Week van de Fair Trade 2015! De Week van de Fair Trade is een jaarlijkse campagne die als del heeft m Belgen te sensibiliseren rnd fair trade. Het is een initiatief van het Trade

Nadere informatie

BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet

BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet DATUM BESLISSING: 17 december 2015 DATUM BEKENDMAKING: 21 december 2015 Artikel 1: de wijzigingen binnen het subsidiereglement

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Huizen van het Kind. Deze bundel bestaat uit twee delen.

Huizen van het Kind. Deze bundel bestaat uit twee delen. Huizen van het Kind Inzetten p de gezndheid en het welbevinden van kinderen en jngeren, hun uders en andere pvedingsverantwrdelijken, is een belangrijke maatschappelijke pdracht. Verschillende verheden,

Nadere informatie

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Telichting bij het frmulier subsidievaststelling behrend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Dit dcument licht stapsgewijs alle nderdelen van het aanvraagfrmulier vr een subsidievaststelling

Nadere informatie

Vergunning exploiteren van een taxidienst

Vergunning exploiteren van een taxidienst Inf Vergunning expliteren van een taxidienst Neem vr bijkmende inf cntact p met de dienst lkale ecnmie: ecnmie@rijkevrsel.be - 03 340 00 30 (*) verplicht in te vullen Dit frmulier gebruik je m: een vergunning

Nadere informatie

GEMEENTELIJK ERKENNINGSREGLEMENT VOOR SOCIOCULTURELE VERENIGINGEN

GEMEENTELIJK ERKENNINGSREGLEMENT VOOR SOCIOCULTURELE VERENIGINGEN GEMEENTELIJK ERKENNINGSREGLEMENT VOOR SOCIOCULTURELE VERENIGINGEN Bijhorend aanvraagformulier in te dienen vóór 1 juni 2010. ARTIKEL 1. TOEPASSINGSGEBIED Dit reglement is van toepassing op de plaatselijke

Nadere informatie

Beroepsinlevingsovereenkomst voor het kleding- en confectiebedrijf (PC 109.00)

Beroepsinlevingsovereenkomst voor het kleding- en confectiebedrijf (PC 109.00) Berepsinlevingsvereenkmst vr het kleding- en cnfectiebedrijf (PC 109.00) Beschrijving van de sectr Mgelijke pleidingen en duur Bijzndere erkenningsregels vr patrns en pleidingsverantwrdelijken Instapleeftijd

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 08/01. Fiches

BIJLAGE. Bijlage nr. 08/01. Fiches BIJLAGE Bijlage nr. 08/01 Fiches Titel initiatief: Vruwenwerking Caleidscp Gemeenschapscentrum De Vaartkapen Prjectmschrijving Caleidscp rganiseert activiteiten vr vruwen. Centraal staat de educatie/emancipatie

Nadere informatie

jeugdhuis: Een jeugdhuis is een ontmoetingsplaats voor jongeren waar activiteiten voor en door jongeren georganiseerd worden.

jeugdhuis: Een jeugdhuis is een ontmoetingsplaats voor jongeren waar activiteiten voor en door jongeren georganiseerd worden. Subsidiereglement jeugdbeleid gemeente Borsbeek Inhoud Art. 1: Begrippen p.1 Art. 2: Subsidies jeugd p.2 Art. 3: Uitbetaling p.2 Art. 4: Voorwaarden tot uitbetaling p.2 Art. 5: Inwerkingtreding p.7 Art.

Nadere informatie

Reglement subsidiëring van jeugdwerkinitiatieven in het kader van het jeugdwerkbeleid goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2013

Reglement subsidiëring van jeugdwerkinitiatieven in het kader van het jeugdwerkbeleid goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2013 Reglement subsidiëring van jeugdwerkinitiatieven in het kader van het jeugdwerkbeleid goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2013 Artikel 1 Met ingang van 1 januari 2014 kunnen alle jeugdwerkinitiatieven

Nadere informatie

Verslag jeugdraad 30 augustus 2014 @ ontmoetingscentrum

Verslag jeugdraad 30 augustus 2014 @ ontmoetingscentrum Verslag jeugdraad 30 augustus 2014 @ ntmetingscentrum Aanwezig: Mieke Heymans (Vrzitster), Rd Schuteden (Bur jeugdraad/kaj Vstert), Han Lemkens (VKSJ Bree), Bie Lemkens (VKSJ Bree), Katrien Verstraeten

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Beleid voor Alcoholmatiging

Beleid voor Alcoholmatiging Beleid vr Alchlmatiging Hiernder vindt u verschillende tips & tls die kunnen bijdragen aan een Veilig Sprtklimaat p het gebied van alchlmatiging en alchlbewustzijn binnen sprtverenigingen. Overzicht wettelijk

Nadere informatie

VADEMECUM GESELECTEERDE PROJECTEN

VADEMECUM GESELECTEERDE PROJECTEN Diensten van de Vrzitter Cördinatie Wetenschappelijk Onderzek Cel Cntractueel Onderzek Zelfbestuursstraat 4 1070 Brussel VADEMECUM GESELECTEERDE PROJECTEN 1. Cntract - Ondertekening : z snel mgelijk :

Nadere informatie

Leidraad voor het aantonen van de modules als vereniging informatie en participatie

Leidraad voor het aantonen van de modules als vereniging informatie en participatie Departement Cultuur, Jeugd, Sprt en Media Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 Brussel subsidiedssierjeugd@cjsm.vlaanderen.be Leidraad vr het aantnen van de mdules als vereniging infrmatie en participatie

Nadere informatie

ALGEMEEN SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN HET PLAATSELIJK JEUGDWERK. (goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2009)

ALGEMEEN SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN HET PLAATSELIJK JEUGDWERK. (goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2009) ALGEMEEN SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN HET PLAATSELIJK JEUGDWERK. (goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2009) Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Wat Binnen de perken van

Nadere informatie

W I M D Beleidsplan Versie 1 februari 2013

W I M D Beleidsplan Versie 1 februari 2013 W M I D Beleidsplan Versie 1 februari 2013 Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Wninitiatief Midden-Delfland (Stichting WIMD). Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten en

Nadere informatie

Reglement gemeentelijke subsidies voor jeugdhuizen en jeugdverenigingen

Reglement gemeentelijke subsidies voor jeugdhuizen en jeugdverenigingen Artikel 1. Algemene bepalingen Het gemeentebestuur van Meerhout kan jaarlijks subsidies verlenen aan erkende jeugdhuizen en jeugdverenigingen van Meerhout die werken met vrijwilligers, en dit binnen de

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie Provincie Zeeland

Aanvraagformulier subsidie Provincie Zeeland Aanvraagfrmulier subsidie Prvincie Zeeland NAAM ACTIVITEIT / PROJECT Naam GEGEVENS AANVRAGER Naam instelling Adres Instelling Pstcde en wnplaats IBAN-nummer BIC-cde Cntactpersn Functie cntactpersn Telefnnummer

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Stichting Kamermuziek Hengelo Vastgesteld in de bestuursvergadering dd 20 juli 2015

Huishoudelijk reglement van de Stichting Kamermuziek Hengelo Vastgesteld in de bestuursvergadering dd 20 juli 2015 Huishudelijk reglement van de Stichting Kamermuziek Hengel Vastgesteld in de bestuursvergadering dd 20 juli 2015 Begripsbepaling In dit reglement wrdt verstaan nder: de stichting: de Stichting Kamermuziek

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID 1. Inleiding & definities RES is een netwerk van lkale bedrijven, km's, handelaars en persnen, die vrije berepen uitefenen. Particulieren wrden gemtiveerd m aan te kpen

Nadere informatie

Reglement subsidies acties fair trade gedurende de maand oktober

Reglement subsidies acties fair trade gedurende de maand oktober Reglement subsidies acties fair trade gedurende de maand ktber Waarm werken rnd eerlijke handel? Vandaag lijden 800 miljen wereldburgers hnger. Het is dan k vlkmen naanvaardbaar m in nderhandelingen 'vedsel'

Nadere informatie