1.1. Jeugdsport: sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar op 1 januari van het burgerlijk jaar.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1.1. Jeugdsport: sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar op 1 januari van het burgerlijk jaar."

Transcriptie

1 GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM REGLEMENT IMPULSSUBSIDIE (gecoördineerd in zitting van het college van burgemeester en schepenen van 30 maart 2011) Artikel 1: Definities 1.1. Jeugdsport: sportparticipatie van kinderen en jongeren tot en met 18 jaar op 1 januari van het burgerlijk jaar Jeugdsportbegeleider: een sporttechnische begeleider voor jeugdsport actief in een erkende sportvereniging Jeugdsportcoördinator: een sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleider die het jeugdsportbeleid in de erkende sportvereniging coördineert op het sporttechnische, beleidsmatige en organisatorische vlak. Artikel 2: Timing 2.1. Als referteperiode voor het werkjaar geldt het voorbije sportseizoen, periode augustus tot juni De impulssubsidies moeten aangevraagd worden met speciaal daartoe bestemde formulieren, die door de sportdienst tegen 1 september aan de verenigingen toegestuurd worden. Deze dienen tegen 30 september te worden ingediend, zo niet vervalt het recht op toelage. De uitbetaling van de subsidies zal gebeuren in de loop van de maand december, na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen Indien blijkt dat: - de aangifte niet in overeenstemming is met de werkelijkheid; - de aanvrager de gevraagde inlichtingen of bewijsstukken weigert te verschaffen; - de aanvrager de gevraagde inlichtingen niet tijdig verschaft; vervalt voor de desbetreffende sportvereniging het recht op impulssubsidies voor het betrokken jaar. Artikel 3: Rekening houdend met de richtlijnen van het decreet van 9 maart 2007 op de subsidiëring van de gemeentebesturen voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid stelt het college van burgemeester en schepenen, binnen de kredieten voorzien in het budget, impulssubsidies beschikbaar voor sportverenigingen van de gemeente Wevelgem, die aangesloten zijn bij een door de Vlaamse overheid erkende sportfederatie. Met ingang van 1 januari 2010 komen sportverenigingen aangesloten bij een unitaire sportfederatie niet meer in aanmerking. Het totale bedrag van deze subsidie over de periode bedraagt meer dan 50 procent van de door de Vlaamse regering aan de gemeente toegekende impulssubsidie, conform artikel 5, 4 van het uitvoeringsbesluit impulssubsidie d.d. 19 september Bij de toekenning van deze subsidie wordt gesteund op het hier onderstaand normenstelsel, door het gemeentebestuur bepaald.

2 1) 10% van het voorziene budget wordt voorzien voor eigen initiatieven van de gemeentelijke sportdienst in het kader van hoofdstuk 5 van het sportbeleidsplan (impulssubsidie). Indien dit bedrag niet volledig benut wordt, wordt het resterend bedrag toegevoegd aan het budget voorzien onder punt 3) hieronder. 2) 25% van het voorziene budget wordt voorzien voor de ondersteuning van sportverenigingen die initiatieven nemen zoals omschreven in artikel 5 hieronder. Indien dit bedrag niet volledig besteed wordt, wordt het resterend bedrag toegevoegd aan het budget voorzien onder punt 3) hieronder. 3) 65% van het voorziene budget wordt voorzien voor de ondersteuning van sportverenigingen die werken met gediplomeerde jeugdsportbegeleiders en/of jeugdsportcoördinatoren, actief in de jeugdsport, conform het puntensysteem omschreven in artikel 6 hieronder. Artikel 4: De subsidies, bedoeld onder artikel 3, punt 2) en punt 3) worden verleend aan de sportverenigingen die, rekening houdend met de bepalingen in artikel 3 van dit reglement, verder aan de volgende voorwaarden voldoen: a) Zij moeten het door het college van burgemeester en schepenen voorgeschreven toezicht aanvaarden; b) Zij moeten hun administratieve zetel in Wevelgem hebben en minstens één jaar werking hebben. Voor sportverenigingen die voor het eerst een subsidie-aanvraag indienen vanaf het jaar 2010 geldt dat van de clubs die geen jeugdwerking ontplooien (1) minstens de helft van de leden binnen de gemeente Wevelgem wonen. Als bewijs geldt een ledenlijst met naam en adres van alle aangesloten leden; c) Zij mogen geen winstoogmerken hebben. Het oprichten van een vzw naast een bestaande commerciële vorm is niet voldoende; 1 d) Zij moeten hun leden verzekeren tegen lichamelijke ongevallen. Indien de sportvereniging aangesloten is bij een erkende Vlaamse sportfederatie zijn de leden via die weg verzekerd, op voorwaarde dat de sportvereniging de gegevens van deze leden doorgeeft aan de sportfederatie; e) Iedereen moet lid kunnen worden van de vereniging, afhankelijk van de voorwaarden inherent aan de bepaalde sporttak; f) De vereniging mag geen subsidie ontvangen via andere gemeentelijke adviesorganen of andere gemeentebesturen. Artikel 5: Stimuleren van jeugdsportbegeleiders en/of jeugdsportcoördinatoren om zich bij te scholen. 1 Onder jeugdwerking verstaan wij een werking voor min-18-jarigen.

3 Dit gedeelte van de impulssubsidie wordt bestemd voor de vergoeding van sportverenigingen voor: - het behalen door hun jeugdsportbegeleiders of sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinatoren van een sportspecifiek diploma of attest van de Vlaamse Trainersschool of een ander getuigschrift erkend door devts; - het volgen door hun jeugdsportbegeleiders of sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinatoren van een door de VTS erkende cursus of een bijscholing, georganiseerd door VTS, Bloso, sportfederatie, opleidingsinstantie LO, provincie, regio, sportdienst,, hetzij op sporttechnisch, sociaalpedagogisch, beleidsmatig, organisatorisch vlak of ethisch en medisch verantwoord sporten. Sportverenigingen die hun jeugdsportbegeleiders of sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinatoren een erkende cursus of een bijscholing laten volgen georganiseerd door VTS, Bloso, sportfederatie, opleidingsinstantie LO, provincie, regio, sportdienst,, hetzij op sporttechnisch, sociaalpedagogisch, beleidsmatig, organisatorisch vlak of ethisch en medisch verantwoord sporten, inzake jeugdsportbegeleiding krijgen de deelnamekosten terugbetaald op voorlegging van de factuur en het betalingsbewijs, deelnamebewijs en/of diploma/attest/getuigschrift. De verplaatsingskosten worden berekend op basis van de bij het gemeentebestuur gebruikelijke verplaatsingsvergoeding. Sportverenigingen die een door de VTS erkende cursus of een bijscholing georganiseerd door VTS, Bloso, sportfederatie, opleidingsinstantie LO, provincie, regio, sportdienst,, hetzij op sporttechnisch, sociaalpedagogisch, beleidsmatig, organisatorisch vlak of ethisch en medisch verantwoord sporten, organiseren, krijgen de organisatiekosten terugbetaald op voorlegging van de facturen en de betalingsbewijzen. Catering komt niet in aanmerking. De verdeling van het voorziene bedrag gebeurt a rato van het aantal ingediende dossiers en a rato van de effectief ingediende kosten. Indien het maximale budget ontoereikend is, wordt een procentuele verdeelsleutel toegepast. Artikel 6: Ondersteuning van sportverenigingen die werken met gediplomeerde jeugsportbegeleiders en/of jeugdsportcoördinatoren. Dit gedeelte van de impulssubsidie wordt bestemd voor de ondersteuning van sportverenigingen die werken met gediplomeerde jeugdsportbegeleiders en/of jeugdsportcoördinatoren op basis van volgend puntensysteem: 1) Werken met gediplomeerde jeugdsportbegeleiders Sportverenigingen die werken met gediplomeerde jeugdsportbegeleiders kunnen hiervoor punten bekomen op basis van onderstaande puntentabel: Parameters: diploma master of bachelor LO of VTS-diploma in de betrokken sporttak of gelijkwaardig volgens assimilatietabel VTS Categorie 0: Categorie I: 10 punten VTS-cursus aspirant-initiator 15 punten - VTS-initiator in de betrokken sporttak (of - tweedejaars geslaagde student regentaat/bachelor LO

4 - kandidaat LO - gegradueerde LO - gehandicaptensport: kandidaat (bachelor) kinesitherapie Categorie II: Categorie III: Categorie IV: Categorie V: 25 punten - VTS-trainer B in de betrokken sporttak (of - regent / bachelor LO - gehandicaptensport: gegradueerde/bachelor kinesitherapie 30 punten - VTS-trainer A in de betrokken sporttak (of - regent/bachelor LO met trainer B-diploma in de betrokken sporttak (of - licentiaat (master) LO - gehandicaptensport: gegradueerde kinesitherapie met trainer B-diploma in de betrokken sporttak - gehandicaptensport: licentiaat (master) kinesitherapie 40 punten - VTS-toptrainer in de betrokken sporttak (of - regent/bachelor LO met trainer A-diploma in de betrokken sporttak (of - licentiaat (master) LO met trainer B-diploma in de betrokken sporttak (of - gehandicaptensport: de gegradueerde/bachelor kinesitherapie met trainer A- diploma in de betrokken sporttak (of - gehandicaptensport: de licentiaat (master) kinesitherapie met trainer B- diploma in de betrokken sporttak (of 60 punten - licentiaat (master) LO met trainer A-diploma in de betrokken sporttak (of - licentiaat (master) LO met sporttechnische postgraduaat in de betrokken sporttak - gehandicaptensport: de licentiaat (master) kinesitherapie met trainer A- diploma in de betrokken sporttak (of * zie de geactualiseerde assimilatietabel van de Vlaamse Trainersschool 2) Werken met gediplomeerde jeugdsportcoördinatoren Sportverenigingen die werken met een gediplomeerde jeugdsportcoördinator kunnen hiervoor punten bekomen op basis van onderstaande puntentabel: Parameters: - alle gegevens + functiebeschrijving en plaats binnen het organogram van de jeugdsportcoördinator - Deze persoon moet met naam, taak en contactgegevens expliciet vermeld worden in de infobrochure/website van de sportvereniging. - Hij/zij moet de coördinatie van meerdere jeugdploegen voor zijn/haar rekening nemen.

5 - Hij/zij is de eerste contactpersoon voor ouders, trainers, spelers, - diploma master of bachelor LO of VTS-diploma in de betrokken sporttak of gelijkwaardig volgens de assimilatietabel VTS. Sportverenigingen krijgen punten naargelang het opleidingsniveau van hun jeugdsportcoördinator, volgens de volgende puntentabel: Categorie I: Categorie II: Categorie III: Categorie IV: Categorie V: 55 punten - VTS-initiator in de betrokken sporttak (of - tweedejaars geslaagde student regentaat/bachelor LO - kandidaat LO - gegradueerde LO - gehandicaptensport: kandidaat (bachelor) kinesitherapie 65 punten - VTS-trainer B in de betrokken sporttak (of - regent/bachelor LO - gehandicaptensport: gegradueerde/bachelor kinesitherapie 70 punten - VTS-trainer A in de betrokken sporttak (of - regent/bachelor LO met trainer B-diploma in de betrokken sporttak (of - licentiaat (master) LO - gehandicaptensport: gegradueerde kinesitherapie met trainer B-diploma in de betrokken sporttak - gehandicaptensport: licentiaat (master) kinesitherapie 80 punten - VTS-toptrainer in de betrokken sporttak (of - regent/bachelor LO met trainer A-diploma in de betrokken sporttak (of - licentiaat (master) LO met trainer B-diploma in de betrokken sporttak (of - gehandicaptensport: de gegradueerde/bachelor kinesitherapie met trainer A- diploma in de betrokken sporttak (of - gehandicaptensport: de licentiaat (master) kinesitherapie met trainer B- diploma in de betrokken sporttak (of 100 punten - licentiaat (master) LO met trainer A-diploma in de betrokken sporttak (of - licentiaat (master) LO met sporttechnische postgraduaat in de betrokken sporttak - gehandicaptensport: de licentiaat (master) kinesitherapie met trainer A- diploma in de betrokken sporttak (of * zie de geactualiseerde assimilatietabel van de Vlaamse Trainersschool Jeugdsportcoördinatoren die het VTS-diploma jeugdsportcoördinator behalen krijgen hiervoor 15 extra punten (parameter: VTS-diploma jeugdsportcoördinator).

6

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING Artikel 1. Dit reglement regelt de subsidiëring van de sportverenigingen die beschikken over een kwaliteitsvolle

Nadere informatie

Voorbehouden voor de sportdienst. CODE TOELAGE: Werkjaar: 2014 Datum dossier bij sportdienst. Naam: Straat: Postnr & Gemeente: Telefoon: Email:

Voorbehouden voor de sportdienst. CODE TOELAGE: Werkjaar: 2014 Datum dossier bij sportdienst. Naam: Straat: Postnr & Gemeente: Telefoon: Email: Aanvraag werkingstoelage sportclubs In te dienen voor 1 april 2015 Vereniging p/a naam & voornaam Straat Postcode & Gemeente Voorbehouden voor de sportdienst CODE TOELAGE: Werkjaar: 2014 Datum dossier

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 15 topsporter : de elitesporter die op internationaal vlak tot de top behoort en die zich voorbereidt op en kan deelnemen aan Olympische Spelen, Paralympics, Wereldspelen, Wereldkampioenschappen en Europese

Nadere informatie

Reglement 80/20 betreffende de betoelaging van organisaties voor de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede

Reglement 80/20 betreffende de betoelaging van organisaties voor de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede Reglement 80/20 betreffende de betoelaging van organisaties voor de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede Art.1 Voorwerp Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op het gemeentebudget,

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN MONITEUR BELGE 08.06.2007 BELGISCH STAATSBLAD 31287 GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

Reglement voor de erkenning als Gentse vereniging met sportaanbod

Reglement voor de erkenning als Gentse vereniging met sportaanbod Reglement voor de erkenning als Gentse vereniging met sportaanbod Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 mei 2014 Bekendgemaakt op 28 mei 2014 In werking getreden op 30 mei 2014 Inhoudstafel Artikel 1.

Nadere informatie

[BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING] 1 VAN 18 DECEMBER 1991

[BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING] 1 VAN 18 DECEMBER 1991 1 [BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING] 1 VAN 18 DECEMBER 1991 tot coördinatie van de decreten inzake de voorzieningen voor bejaarden (B.S. 20.VIII.1992) 2 Art. 1. Zijn gecoördineerd overeenkomstig de bij

Nadere informatie

Reglement voor de erkenning en subsidiëring van verenigingen in verband met sociale voorzieningen en personen met een beperking

Reglement voor de erkenning en subsidiëring van verenigingen in verband met sociale voorzieningen en personen met een beperking Reglement voor de erkenning en subsidiëring van verenigingen in verband met sociale voorzieningen en personen met een beperking Goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 februari 2015 Bekendgemaakt op 24 februari

Nadere informatie

Subsidie + deadline Wie kan indienen? Wat komt in aanmerking? Aanvraagprocedure Extra Subsidies internationale sportevenementen

Subsidie + deadline Wie kan indienen? Wat komt in aanmerking? Aanvraagprocedure Extra Subsidies internationale sportevenementen Provincie Antwerpen - http://www.provant.be/subsidies/vrije_tijd/sport/ Subsidie + deadline Wie kan indienen? Wat komt in aanmerking? Aanvraagprocedure Extra Subsidies internationale sportevenementen 1

Nadere informatie

Subsidiereglement voor het cofinancieren

Subsidiereglement voor het cofinancieren Subsidiereglement voor het cofinancieren van non-profit crowdfundingprojecten Wijs van Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 februari 2015 Bekendgemaakt op 24 februari 2015 Inhoudstafel Artikel 1.

Nadere informatie

48256 BELGISCH STAATSBLAD 16.08.2012 MONITEUR BELGE

48256 BELGISCH STAATSBLAD 16.08.2012 MONITEUR BELGE 48256 BELGISCH STAATSBLAD 16.08.2012 MONITEUR BELGE Art. 51. L article 8, 1 er, du même décret, est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : «Par dérogation à l alinéa premier, pour les familles

Nadere informatie

Actieplan Sport voor Allen 2012-2014

Actieplan Sport voor Allen 2012-2014 Actieplan Sport voor Allen 2012-2014 Overlegplatform Sport voor Allen (18 april 2012) Eindredactie 10 mei 2012 I. Opdracht Actieplan Sport voor Allen Met het oog op het uittekenen van een nieuw Actieplan

Nadere informatie

Decreet van 30 april 2004 (BS 7 juni 2004) tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin 1

Decreet van 30 april 2004 (BS 7 juni 2004) tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin 1 1 Decreet van 30 april 2004 (BS 7 juni 2004) tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin 1 Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten Hoofdstuk 1 - Algemene

Nadere informatie

stad brugge woondienst

stad brugge woondienst stad brugge woondienst GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN EEN PREMIE VOOR HET AFKOPPELEN VAN DE HEMELWATERAFVOER VAN HET GEMEENTELIJK RIOLERINGSNET EN HET GEBRUIK VAN HEMELWATER BIJ BESTAANDE

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Afdeling 1. Inleidende bepalingen. Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Afdeling 1. Inleidende bepalingen. Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 (BS 11 september 2014) houdende de subsidievoorwaarden voor buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang 1 Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten Hoofdstuk

Nadere informatie

GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN

GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN Goedgekeurd door de gemeenteraad van 30 april 2015 DATUM BESLISSING: 30 april 2015 DATUM BEKENDMAKING: 5 mei 2015 Artikel 1: het reglement

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT STIMULEREN TOT PROFESSIONALISERING VAN DE GOOIKSE SPORTVERENIGINGEN

SUBSIDIEREGLEMENT STIMULEREN TOT PROFESSIONALISERING VAN DE GOOIKSE SPORTVERENIGINGEN I. ALGEMENE VOORWAARDEN GEMEENTEBESTUUR GOOIK SUBSIDIEREGLEMENT IFV STIMULEREN TOT PROFESSIONALISERING VAN DE GOOIKSE SPORTVERENIGINGEN Artikel 1 Algemene bepalingen Dit reglement geeft uitvering aan Besluit

Nadere informatie

Inleiding. Cultuur, sport, jeugd en onderwijs - subsidiereglement Kunst maakt de stad

Inleiding. Cultuur, sport, jeugd en onderwijs - subsidiereglement Kunst maakt de stad Subsidiereglement Kunst maakt de stad - toelage voor bijdragen aan Antwerpse stedelijke prioriteiten door kunstenorganisaties die decretaal gesubsidieerd worden Inleiding Het stedelijk kunstbeleid - stimuleert

Nadere informatie

Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode. (B.S., 19 augustus 1997)

Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode. (B.S., 19 augustus 1997) Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode (B.S., 19 augustus 1997) Gewijzigd bij: * Decr. 17 maart 1998, B.S. 17 april 1998 wijzig de artikelen 30, 34, 42,75 en 103 * Decr. 18 mei 1999, B.S,

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard (RSDHW);

Het algemeen bestuur van de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard (RSDHW); Verordening meedoen voor kinderen tot 18 jaar RSDHW 2015 Het algemeen bestuur van de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard (RSDHW); Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de RSDHW d.d. 22

Nadere informatie

STATUTEN LOKALE ECONOMISCHE RAAD (LER)

STATUTEN LOKALE ECONOMISCHE RAAD (LER) GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR ECONOMIE Dossier behandeld door: ir. Ronse Dominik, Gemeentesecretaris: 051/33.74.10 E mail: secretaris@ingelmunster.be STATUTEN LOKALE ECONOMISCHE RAAD (LER) ART. 1. In de

Nadere informatie

Visienota Sport voor Allen 2011-2014

Visienota Sport voor Allen 2011-2014 Visienota Sport voor Allen 2011-2014 Visienota goedgekeurd door het Overlegplatform Sport voor Allen op 7/9/2011 Samenstelling Overlegplatform Sport voor Allen Carla Galle Gert Vande Broek Nicole Bossaerts

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 20 augustus 2013;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 20 augustus 2013; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2004 betreffende de subsidiëring van bepaalde werken, leveringen en diensten die in het Vlaamse Gewest

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds, ontvangen op 16/02/2015;

Gelet op de aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds, ontvangen op 16/02/2015; 1/12 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 10/2015 van 23 april 2015 Betreft: aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds om toegang te krijgen tot een aantal gegevens van de FOD Financiën

Nadere informatie

Advies bij de conceptnota Een nieuw decreet voor de georganiseerde sportsector

Advies bij de conceptnota Een nieuw decreet voor de georganiseerde sportsector D-SP-363-06 Advies Vlaamse Sportraad Advies bij de conceptnota Een nieuw decreet voor de georganiseerde sportsector Op 11 mei 2015 vroeg Vlaams minister van Sport Philippe Muyters om advies over de conceptnota

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998)

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 20 februari 2002 tot wijziging

Nadere informatie

Tevens worden hierbij de voorgaande Beleidsregels Werk, verplichtingen en maatregelen werk en bijstand (GB2012-079) ingetrokken.

Tevens worden hierbij de voorgaande Beleidsregels Werk, verplichtingen en maatregelen werk en bijstand (GB2012-079) ingetrokken. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 109 Naam Beleidsregels werk, verplichtingen en maatregelen werk en bijstand 2013 Publicatiedatum 30 oktober 2013 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregels

Nadere informatie

B. TOEKENNING VAN EEN TOELAGE VOOR DE HERONTWIKKELING EN INGEBRUIKNAME VAN LEEGSTAANDE HANDELSPANDEN IN DE BINNENSTAD EN IN DE RAND

B. TOEKENNING VAN EEN TOELAGE VOOR DE HERONTWIKKELING EN INGEBRUIKNAME VAN LEEGSTAANDE HANDELSPANDEN IN DE BINNENSTAD EN IN DE RAND A. SAMENWERKINGSVERBAND ARTIKEL A1 : Teneinde het bedrijfsleven en de tewerkstelling te bevorderen worden door het stadsbestuur in samenwerking met andere organisaties initiatieven genomen. Om dit samenwerkingsverband

Nadere informatie

OFFICIEUZE COÖRDINATIE

OFFICIEUZE COÖRDINATIE OFFICIEUZE COÖRDINATIE VAN DE WET VAN 15 DECEMBER 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 26/03/2015-1 - EERSTE TITEL ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer

Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, artikel 20

Nadere informatie