Eindrapport van het project Roppov werkjaar 2005 Regionaal Overleg Platform Participatie Oost-Vlaanderen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "www.roppov.be Eindrapport van het project Roppov werkjaar 2005 Regionaal Overleg Platform Participatie Oost-Vlaanderen"

Transcriptie

1 Eindrapport van het project Roppov werkjaar 2005 Regionaal Overleg Platform Participatie Oost-Vlaanderen Een samenwerkingsverband binnen de Bijzondere Jeugdbijstand Gesubsidieerd door Martelaarslaan Gent - tel fax

2 Doel van het project Het doel van het project zoals omschreven in de projectaanvraag (2003): Het project heeft als hoofddoel de ouderwerking zoals ze nu in regio Gent-Eeklo in experimentele vorm een eerste jaar uitgeprobeerd werd, een stevige basis te geven en de knowhow, de ondersteuning en de structuur hiervoor nodig, te verspreiden over heel de provincie. Het is evident dat als omkaderende voorwaarde hiervoor een netwerk dient uitgebouwd dat de verschillende betrokken partijen rond de tafel brengt: enerzijds directies en hulpverleners, anderzijds de ouders zelf. Op die manier wil het Roppov zowel de horizontale als de verticale communicatie tussen de verschillende betrokken partijen in de Bijzondere Jeugdbijstand stimuleren. Inhoudelijk wordt gekozen voor de thema s die voortkomen uit de ouderwerking (in het kader van participatie van de cliënt). Stappenplan: 1 e jaar 2004: bekendmaking uitbouwen netwerk 2 e jaar 2005: ondersteuning regionale werkingen 3 e jaar 2006: uitwisseling en eindrapport Aandachtspunten werkjaar 2005 De klemtoon in dit tweede werkjaar lag op de ondersteuning van de regionale werkingen. De regionale werkingen dienen het gedachtegoed rond ouderwerking en participatief werken met ouders, te verspreiden in Oost-Vlaanderen. Daarnaast is het regio-overleg vooral de uitvalsbasis voor de opstart van regionale oudergroepen. De actieve link met de diensten (via regio-overleg) is om verschillende redenen van primordiaal belang: - de bekendmaking van de ouderwerking naar medewerkers en ouders van de Oost- Vlaamse diensten BJB - de werving van ouders ifv de regionale oudergroepen - de doorstroom van aandachtspunten die ouders aanbrengen in de oudergroepen - intervisie rond hoe met de aandachtspunten van ouders kan gewerkt worden binnen de diensten Het voorbije werkjaar konden we dankzij Welzijnszorg steunen op een extra medewerker. Dit heeft ons in staat gesteld de regionale werkingen uit te bouwen en het nodige materiaal uit te werken en te verspreiden via: - website: - de info bundels rond Roppov oudergroepen en Voorzieningsgebonden oudergroepen (website en bundels werden voorgesteld op de algemene vergadering) Roppov eindrapport

3 - actieve ondersteuning regionaal overleg in Gent-Meetjesland, in Geraarsbergen, in Ronse-Oudenaarde, in Waasland-Dendermonde - organisatie Roppov-dag De werking van het Roppov beslaat ondertussen alle niveaus: - overleg met ouders in de regionale oudergroepen - overleg met directies en professionelen via stuurgroep, algemene vergadering, regionaal overleg, klankbordgroep - beleidsbeïnvloeding via stuurgroep Integrale Jeugdhulpverlening en reflectiegroep van ouders, via deelname forum Lokaal Sociaal Beleid De vragen die naar het Roppov komen vanuit deze verschillende overlegfora zijn dan ook divers, en kunnen zeker niet allen door het Roppov opgenomen worden. Toch willen we in dit eindrapport een overzicht geven van de noden en het beperkte aanbod dat we in dit kader proberen doen via: - uitwisseling tussen de diensten - overleg met andere oudergroepen in Oost- en West-Vlaanderen - inbreng op de Roppov-dag van de samenwerkingspartners (OOG, IJH Oost- Vlaanderen, Oost-Vlaamse diensten BJB, oudergroepen Roppov en OOG) - uitwerken materiaal en website - inbreng expertise en uitwisseling rond participatief werken met cliënten via OSBJ, OOG, Samenwerkingsverband Gebruikersversterkende Initiatieven, artikel in tijdschrift Agora, inbreng in de reflectiegroep IJH rond visie en methodiek stem van de ouders bevragen en verspreiden Dit eindrapport wil een overzicht geven van al deze aspecten waarrond het Roppov een aanbod deed in het voorbije werkjaar. Het feit dat vragen en (indien mogelijk) het aanbod van het Roppov vaak verder gaan dan de oorspronkelijke opdracht, is een teken dat de thema s ouderwerking en participatief werken met cliënten en de inbreng van de stem van cliënten bij beleidsontwikkeling deel van een groeiend proces zijn. Vandaar ook dat het Roppov steeds op zoek blijft naar extra middelen en mogelijkheden om ondersteunend te zijn binnen deze evolutie. Een evolutie die past in een breder maatschappelijk kader: - een evolutie binnen de hulpverlening van deskundigheidsmodel naar samenwerkingsmodel - een veranderende kijk op betrokkenheid van cliënten binnen de Bijzondere Jeugdbijstand - de gang naar burgerschapsvorming, participatief en emancipatorisch werken, die je in verschillende beleidsnota s kan lezen Roppov eindrapport

4 Binnen deze evolutie wil het Roppov: - de evolutie ondersteunen van praten over naar praten met de cliënten van de hulpverlening over de hulpverlening - via rechtstreeks contact met de ouders ook minder mondige en minder bereikbare groepen in beeld brengen - een plaats geven aan de verwachtingen en de ervaringen van de ouders binnen het overleglandschap van de Bijzondere Jeugdbijstand door: * realiseren van netwerk - procedures waarbinnen deze stemmen een plaats krijgen *overleg en intervisie rond participatief werken - een participatieve attitude Binnen deze evolutie willen de ouders vooral: Samenwerken, om samen de problemen aan te pakken, in een goede verstandhouding Wat dit allemaal kan inhouden proberen we met de teksten uit de ouderwerking mee te geven. Conclusie en aandachtspunt voor komend werkjaar: De uitbreiding en inbedding die Roppov het voorbije jaar kende was noodzakelijk voor de bekendmaking en de gedragenheid van het project en het gedachtegoed rond cliëntparticipatie. De ondersteuning van het regionaal overleg en de uitwerking en verspreiding van materiaal, kon slechts gebeuren dankzij extra middelen vanuit Welzijnszorg. Op termijn is het niet houdbaar enkel via oudergroepen en een centraal aanspreekpunt te werken rond de implementatie van het gedachtegoed. Er blijven ook vele extra vragen komen naar het Roppov: - vragen rond intervisie - vragen ter ondersteuning (visie- en methodiekontwikkeling) vanuit diensten BJB en ook diensten buiten de sector De stuurgroep van het Roppov engageert zich dan ook om voor de ondersteuning van professionelen en diensten extra middelen te zoeken. Een efficiënte werking rond het thema participatie van ouders en inbreng van de stem van ouders binnen de BJB vereist meer dan een halftijdse coördinatie. De stuurgroep zal dan ook op zoek gaan naar een manier om de huidige (tijdelijke) uitbreiding die het Roppov gekend heeft, te continueren en structureel te verankeren. Roppov eindrapport

5 Overzicht Roppov-werking, resultaten en noden. 1. Stuurgroep Opvolging van het project: financieel, doel, stappenplan, evoluties en nieuwe vragen. De stuurgroep is samengesteld uit directies van 8 verschillende voorzieningen Bijzonder Jeugdbijstand. Noden en planning 2006: Naar aanleiding van de vele vragen die op het Roppov afkomen, zal de stuurgroep zich in 2006 o.a. buigen over de volgende noden: - welk antwoord kunnen we formuleren voor de vele vragen vanuit de diensten - hoe kunnen we het Roppov een permanente, structurele inbedding geven in de sector - vraagstelling naar de overheid ifv noden die uit de ouderwerking komen 2. Algemene vergadering De jaarlijkse algemene vergadering is een aanbod naar alle diensten Bijzondere Jeugdbijstand Oost-Vlaanderen. De bedoeling hiervan is bekendmaking en opvolging stand van zaken van het project Roppov. Dit jaar ging deze vergadering door op 9 december. Onder de aanwezigen waren verschillende directies en medewerkers die nog niet actief waren binnen één van de andere overlegmomenten van het Roppov (klankbordgroep of regio-overleg). Op die manier werd de bekendheid en het bereik van het Roppov weer uitgebreid. Noden en planning 2006: Tijdens de algemene vergadering weeklonk duidelijk de nood aan een sturende rol vanuit een centraal punt voor: - ondersteuning betreffende Roppov ouderwerking - én intervisie tussen professionele hulpverleners uit de verschillende diensten rond het thema participatief werken met cliënten. Roppov eindrapport

6 3. Klankbordgroep De bedoeling van de klankbordgroep is overleg en uitwisseling te organiseren tussen de verschillende regio s. Daarnaast functioneert deze overleggroep als klankbord en ondersteuning voor de algemene Roppov-werking. Werken mee aan dit gecentraliseerd overleg: professionele medewerkers uit Dageraad (Ronse), Raveling (Nederhasselt), De Steiger (Lokeren), t Kompas (Dendermonde), Indigo (Waasmunster), De Marbol (Geraardsbergen), De Mee-ander (Geraardsbergen), CAB (Gent), Begeleidingstehuis Sint-Jan-Baptist (Gent), Hadron (Gent), oooc De Waai (Eeklo). De besproken inhouden waren: - ervaringsuitwisseling zowel op vlak van ondersteunende ouderwerking als ouderwerking in functie van beleidsbeïnvloeding - opvolging stand van zaken Roppov (o.a. regionale evoluties, stuurgroep Integrale Jeugdhulp, O.O.G. en tijdschrift Schouders, Samenwerkingsverband Gebruikersversterkende initiatieven, vragen allerlei) - inventarisatie van de noden ter ondersteuning van de regio - verdeling taken bij regionale werkingen: wat kan Roppov opnemen, wat moet door de regio opgenomen? - voorbereiding en evaluatie van de Roppov-dag en de algemene vergadering - uitschrijven van een missie van het Roppov Noden en planning 2006: Er is duidelijk de vraag gesteld de klankbordgroep verder te laten lopen in 2006, om de volgende redenen en met de volgende doelstellingen: Het is te vroeg om nu te stoppen: Roppov-ouderwerking is nu goed op gang gekomen in de regio s Intervisie is nodig: de boodschap wordt meer gedragen en kan beter worden overgedragen naar team toe blijven participeren in de klankbordgroep om de voeling met de andere regio s te houden, om samen visie te ontwikkelen en oplossingen te formuleren rond specifieke noden. Roppov eindrapport

7 4. Regionaal overleg 1 Tijdens het tweede werkjaar startten in diverse Oost-Vlaamse regio s regionale werkgroepen op. De taak van het Roppov bestaat er voornamelijk in om een input te doen rond visieontwikkeling, methodieken, bekendmaking en wervingsmateriaal. In overleg met de regionale werkgroepen wordt de reeds bestaande expertise en het bestaande materiaal zo nodig aangepast aan de specifieke regionale situatie, noden en behoeften. Op dit ogenblik zijn de volgende regionale werkgroepen werkzaam. Voor de samenstelling van de werkgroepen verwijzen we graag naar de toegevoegde deelnemerslijsten per regio. Regionale werkgroep Waasland-Dendermonde Is reeds actief sedert maart Dit overleg bereidde de opstart voor van een regionale oudergroep, met klemtoon op het creëren van een breed draagvlak vanuit de diensten in de regio Waasland-Dendermonde. Regionale werkgroep Geraardsbergen Is reeds actief sedert maart Zij werkten vooral naar de opstart van een regionale oudergroep en samenwerking met de regionale werkgroep Oudenaarde-Ronse. Doel is om via krachtenbundeling de opgestarte regionale oudergroep in Geraardsbergen en de opstart van een regionale oudergroep in regio Oudenaarde-Ronse meer slaagkansen te bieden. Aandachtspunt is de haalbaarheid van een gezamenlijk overleg, zeker omdat ook Aalst wil aansluiten.. Behalve opstart en opvolging van de oudergroep, startte dit overleg met bespreking over wat met de resultaten uit de Roppov-oudergroepen kan gebeuren naar de diensten uit de regio toe. Regionale werkgroep Gent-Meetjesland Werd opgestart in september 2005 en kwam reeds 3 maal samen. De bijeenkomsten werden opgesplitst in twee delen: - opvolging van de oudergroep Gent-Meetjesland en de aandachtspunten die hieruit komen - intervisie rond participatief werken met cliënten binnen de voorziening Regionale werkgroep Oudenaarde-Ronse Vond vanaf juni 2005 plaats ter opvolging van de experimentele regionale oudergroep in Ronse. De regionale ouderwerking werd positief geëvalueerd doch men voelt de nood om de krachten te bundelen i.f.v. investering en werving van ouders. Voorlopig sluit dit overleg zich aan bij het regio-overleg Geraardsbergen. Het is wel de bedoeling op termijn in regio Ronse of Oudenaarde een nieuwe regionale oudergroep te starten. 1 Samenstelling van de regionale werkgroepen in bijlage Roppov eindrapport

8 noden uit het regionaal overleg en planning 2006: Tijdens het regionaal overleg kwamen de volgende noden aan bod: - ondersteuning betreffende methodieken algemeen participatief werken met cliënten - ondersteuning omtrent visieontwikkeling - ondersteuning bij informeren van medewerkers - ondersteuning bij bekendmaking van regionale oudergroepen aan ouders - materiaal en methodiek i.f.v. ouderwerking beleidsparticipatie - bekendmaken plaats, datum en thema regionale oudergroepen - bekendmaken syntheseteksten van de regionale oudergroepen - ondersteuning regionale trekkers - voorzien in neutrale voorzitter - ondersteuning uitbouw netwerk - bekendmaken van het tijdschrift Schouders naar alle voorzieningen en ouders - prospectie inbedding ouderwerking in groter en vaster geheel Roppov heeft tijdens 2005 getracht om aan deze noden tegemoet te komen o.a. via: - deelname aan het regionaal overleg - bundeling van het tot nog toe door Roppov uitgewerkte en verzamelde materiaal - op een overzichtelijke en toegankelijke manier beschikbaar maken van dit materiaal o.a. via materiaalbundels en via de vernieuwde Roppov-website. Alle regionale werkgroepen zullen in 2006 hun werking verderzetten. Tot eind maart 2006 kan Roppov de regionale ondersteuning aanbieden via extra middelen van Welzijnszorg (pilootproject). De wijze waarop deze ondersteuning daarna mogelijk blijft is afhankelijk van bijkomende extra middelen. Verschillende pistes worden verkend: - aanvraag bij Oever, - aanvraag gesprek met minister Vervotte, -.. Roppov eindrapport

9 5. Regionale oudergroepen Oudergroep Gent-Meetjesland: De oudergroep te Gent is nog steeds actief onder voorzitterschap van Roppov, met de medewerking van twee hulpverleners (CABGent en Steevliet). De groep komt één maal per maand samen. Dit jaar werden volgende thema s aangepakt: - de relatie ouders/ hulpverleners (synthesetekst) - de beeldvorming rond Bijzondere Jeugdbijstand en de doelgroep (vragenlijst besproken op verzoek van de Ondersteuningsstructuur BJB in kader van de Imago-Campagne) - tevredenheidmeting (advies over de opgestelde tevredenheidmeting van vzw Hadron, op hun vraag) - het boekje stemmen van ouders (verspreid op de Roppov-dag) - inbreng en getuigenis van ouders op de Roppov-dag - informatie over evolutie vertegenwoordiging van ouders ifv Integrale Jeugdhulp - deelname aan het O.O.G.- overleg en de redactie van het tijdschrift Schouders - tekst Inspraak en erkenning voor de deskundigheid van ouders. Planning bespreking en aanvulling tekst participatie van intake tot nazorg (een tekst opgesteld door hulpverleners uit regio-overleg Gent-Meetjesland) - bespreking en aanvulling visietekst rond cliëntparticipatie op vraag van een Oost- Vlaamse dienst BJB - uitnodigen Mevr. De minister Vervotte en kabinetsmedewerker dhr. Dirk Broos; doel: voorstellen van de ouderwerking, voorleggen aandachtspunten uit de oudergroep; prospectie mogelijke ondersteuning vanuit de Vlaamse overheid - plannen rechtstreekse gesprekken ouders-hulpverleners via deelname van hulpverleners aan de oudergroep Oudergroep Ronse: De oudergroep te Ronse werd samengesteld op initiatief van vzw Dageraad i.s.m. home Sint- Elisabeth en OOOC Zonnelied. Er werd gestart met een infobijeenkomst voor de bestaande oudergroep van vzw Dageraad, aangevuld met ouders uit de andere voorzieningen. Tijdens voorjaar 2005 gingen er 4 bijeenkomsten door van de regionale oudergroep. Dit resulteerde in een synthesetekst over de nood aan informatie en inspraak. Planning 2006 Tijdens de evaluatie met de betrokken diensten en de ouders werd besloten het initiatief verder te zetten, doch een versterking was nodig. Het regionaal overleg Oudenaarde-Ronse plant de heropstart van de oudergroep regio Oudenaarde-Ronse. Roppov eindrapport

10 Oudergroep Geraardsbergen: Dit werkjaar ging de regionale oudergroep regio Geraardsbergen tweemaal door op initiatief van het regio-overleg Geraardsbergen en met de medewerking van twee hulpverleners uit de Mee-ander en Raveling. Opvallend was de aanwezigheid van ouders uit Aalst en Ninove. Ook vanuit Ronse werd de vraag gesteld of ze konden aansluiten. Planning 2006 We werken naar een eerste synthesetekst in de groep te Geraardsbergen. De mogelijke opstart van een tweede oudergroep in de regio (te Aalst en/of Ronse) zal nog besproken worden. 6. Roppov website In 2005 werd de Roppov-website grondig herwerkt en verplaatst naar een eigen domeinnaam: Via deze vernieuwde website tracht Roppov een antwoord te bieden op de vraag van velen (tijdens het regionaal overleg, de klankbordgroep, de Roppov-dag, ) om het tot nog toe uitgewerkte en verzamelde materiaal op een overzichtelijke en toegankelijke manier beschikbaar te maken. Tegelijk wil Roppov op deze wijze de stem van ouders binnen de Bijzondere Jeugdzorg zichtbaar maken en uitwisseling stimuleren in functie van participatief werken met ouders. In 2006 zal regelmatige updating van de website nodig zijn. 7. Roppov-dag De Roppov-dag ging door op 27 mei De bedoeling was een ruime uitwisseling te organiseren omtrent het thema ouderwerking, zowel ouderondersteunende ouderwerking als ouderwerking in functie van beleidsbeïnvloeding. Er werd een inbreng gedaan vanuit verschillende ervaringen en voorzieningen: - ouderwerkingen met hoofddoel ondersteuning: vormend, ervaringsuitwisseling, emotionele ondersteuning - formele versus informele ouderwerking - opstartende initiatieven, tips en noden hieromtrent - oudergroepen ifv beleidsbeïnvloeding - de ervaring van een hulpverlener en een ouder met de werking van de Roppov oudergroep te Gent - oudervertegenwoordiging binnen Integrale Jeugdhulp Oost-Vlaanderen - participatie van de doelgroep in een residentiële voorziening: een denkproces Er waren een 70-tal aanwezigen. Iedere deelnemende voorziening kreeg een deelnemersmap met bijdrage van alle sprekers en het boekje Stemmen van ouders. Roppov eindrapport

11 8. OOG Overkoepelende OuderGroepen Oost- en West- Vlaanderen Overleg Overkoepelende OuderGroepen: is een overleg tussen oudergroepen uit Oost- en West-Vlaanderen. De samenwerking loopt nu reeds drie jaar en heeft de bedoeling ondersteuning en uitwisseling te bieden aan oudergroepen. Het O.O.G. fungeert tevens als redactieraad voor het tijdschrift Schouders, een tijdschrift voor en door ouders van jongeren die begeleid worden in de BJB. Dit overleg wordt opgevolgd door de coördinator van Roppov samen met minstens één ouder uit de oudergroep van Gent 9. Stuurgroep Integrale Jeugdhulpverlening Oost- Vlaanderen De coördinator van het Roppov zetelt als vertegenwoordiger van de stem van ouders in de maandelijkse stuurgroep van de zorgregio s Oost-Vlaanderen van de Integrale Jeugdhulp. In dat kader vonden ook verschillende gesprekken plaats met de verantwoordelijken (IJH) voor het uitbouwen van participatie van de gebruiker : visie en methodiek. 10. Reflectiegroep Integrale Jeugdhulpverlening Oost- Vlaanderen Ter ondersteuning van de vertegenwoordigingstaak in de stuurgroep van integrale jeugdhulpverlening, is een reflectiegroep stem van ouders van jongeren in de jeugdhulp opgericht. De coördinator van het Roppov volgt ook deze groep op. De reflectiegroep heeft de bedoeling een breed platform te creëren waar het perspectief van ouders van jongeren in de jeugdhulp ruimer bevraagd wordt. 11. OSBJ: Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdbijstand Vlaanderen Vanuit de ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdbijstand werd nog steeds de vraag gesteld tot effectieve medewerking aan het DJINN project. Deze vraag werd verder nog niet geconcretiseerd. Voorlopig werd hierrond gesteld dat de vraag en de inbreng belangrijk is, doch Roppov hierop slechts kan ingaan indien genoeg tijd en middelen ter beschikking zijn. Roppov blijft wel de werkgroep rond kinderrechten opvolgen. De expertise van Roppov wordt gevraagd in functie van het participatief werken met doelgroepen. Roppov eindrapport

12 12. Samenwerkingsverband Gebruikersversterkende Initiatieven Oost-Vlaanderen Roppov maakt nog steeds deel uit van het Samenwerkingsverband gebruikersversterkende initiatieven Oost-Vlaanderen. Ondertussen werd met dit samenwerkingsverband een projectaanvraag ingediend en goedgekeurd door de provincie Oost-Vlaanderen dienst Gezondheid, i.f.v. een eindrapport rond effectieve gebruikersparticipatie. Dit overleg vindt maandelijks plaats. 13. Lokaal Sociaal beleid Gezien de opdracht van het Roppov: inbreng van de stem van ouders en beleidsbeïnvloeding, nam de coördinator deel aan een eerste overleg binnen het Lokaal sociaal beleid van de stad Gent. Verder engagement zal afhangen van de ruimte die er is binnen het Roppov en de garantie dat de expertise inbreng dan ook zijn vruchten zal kunnen afwerpen naar heel de provincie. 14. Andere taken - boekhouding en begroting project Roppov - verslaggeving en opvolging diverse vergaderingen - ondersteuning en opvolging tijdelijke medewerker - uitzoeken nieuwe mogelijkheden ter ondersteuning van de Roppov-ouderwerking en uitbreiding van middelen In bijlage: 1. het organigram overzicht deelnemers regionale werkgroepen 3. financieel overzicht werkjaar 2005 bemerkingen bij het financieel overzicht: - anciënniteit en indexering zijn nog niet inbegrepen - provisie vakantiegeld bij vertrek is ontoereikend voor de coördinator - personeelskosten, vervoersonkosten voor regionale ondersteuning van oudergroepen en diensten konden tot hiertoe gedragen worden door extra inkomsten van Welzijnszorg. Als deze wegvallen moet er een andere oplossing gevonden worden. - de aankoop van een nieuwe computer was vereist dit jaar; deze werd ingeschreven op projectsubsidie van de provincie Oost-Vlaanderen (195 euro augustus 2005) met een afschrijving over 3 jaar Roppov eindrapport

13 Organigram Roppov oktober 2005 De stuurgroep Geert Ginneberge (Hadron), Dirk Meulyzer (C.A.B.), Paul Schouppe (OOOC De Waai), Luc Vermeylen (Blij Leven), Johan Vekeman (Albezon), Marniek De Fauw (De Steiger) Arnold Pauwels (Steevliet), Jan De Backer (De Meeander) De algemene vergadering Directies van alle geïnteresseerde Oost-Vlaamse voorzieningen IJH * stuurgroep Oost-Vlaanderen * reflectiegroep ouders O.O.G. coördinatie: Ingrid Crabbe OSBJ * overleg oudergroepen projectmedewerker: Ann De Maesschalck * reflectiegroep DJINN Oost- en West-Vlaanderen * werkgroep implementatie kinderrechten * redactie Schouders Samenwerkingsverband gebruikersversterkende initiatieven KLANKBORDGROEP Regionale werkgroep Gent-Meetjesland Regionale werkgroep Oudenaarde-Ronse Regionale werkgroep Waasland-Dendermonde Regionale werkgroep Geraardsbergen-Aalst Oudergroep in Gent Nog te starten oudergroep Nog te starten oudergroep Oudergroep in Geraardsbergen Roppov eindrapport

14 Regionale werkgroep Waasland-Dendermonde Organisatie en verantwoordelijke Adres Telefoon / Fax vertegenwoordiger Dageraad Jagerstraat Ann Cooman Hamme De Steiger Torenstraat (Lokeren) Marnix Buyck Lokeren (Lenteweelde) Gezinsproject Waasland K. Geertsstraat Dirk De Schepper 9120 Beveren Hof Ter Welle A. Piersdreef Line Renotte 9120 Beveren Indigo Kasteelstraat Luc Van Pottelberg Waasmunster Kinderhuis Sint-Vincentius Dendermonde Jean-Paul Svitten LeopoldII-laan Dendermonde Roppov Ingrid Crabbe of Ann De Maesschalck Tehuis Sint-Carolus Thierry De Raedt Martelaarslaan Gent Gyselstraat Sint-Niklaas Roppov eindrapport

15 Regionale werkgroep Geraardsbergen Organisatie Naam Adres Telefoon Raveling Regine De Greve Van Der Schuerenstraat 31 Nederhasselt Open Gezin Cindy Stevens Karmelietenstraat Geraardsbergen Home Maria Goretti Kris Van der Stockt Puttene Maarkedal Huize Ten Berg Ann De Rijck Latemdreef 77 Sybil Bothuyne 9630 Zwalm Rozengaard Lies De Smet Faliestraat 11 Ann Verhoeyen 9620 Zottegem ROPPOV Ann De Maesschalck Martelaarslaan 212 Ingrid Crabbe 9000 Gent TB De Mee-ander Jan De Backer Krista Krick Gasthuisstraat Geraardsbergen DC De Marbol Veerle Roels Gasthuisstraat Geraardsbergen 054/ / / / / / / / Roppov eindrapport

16 Regionale werkgroep Oudenaarde-Ronse Naam Organisatie Adres Tel. Wies Vandewiele vzw t Roborstje Kloosterstraat Zwalm vzw Dageraad Valerie Descheemaecker - Dagcentrum Tobias - Rode Broeckstraat Nele Mortier - Ambulant Centrum Vlaamse Ardennen - Rode Broeckstraat Ronse Johan Noterdaeme vzw Instelling Bijzondere Jeugdzorg Zusters St-Vincentius à Paulo Home Sint-Elisabeth Ninovestraat Ronse Frank Maebe vzw Kindervreugd Lozerstraat Kruishoutem Anke De Cock vzw Werken Glorieux Kaatsspelplein 6A - OOOC Zonnelied 9600 Ronse Ingrid Crabbe Ann De Maesschalck Roppov Martelaarslaan Gent Roppov eindrapport

17 Regionale werkgroep Gent-Meetjesland Organisatie Naam Functie Tel. Albezon Henny Coopman Begeleidster Begeleidingstehuis Sint-Jan Baptist Erna Houtman Maatschappelijk assistent Begleidingstehuis Martens-Sotteau Anne De Grève Filip Maertens TB GB directeur Blij Leven Sofie Van De Velde Hadewych De Milt Julie Nowé Begeleidster Begeleidster Maatschappelijk assistent Centrum Ambulante Begeleiding Gent Raf De Mulder Comité Bijzondere Jeugdbijstand Brigitte Coppieters Dagcentrum De Totem Dirk Van de Water gezinsbegeleider Dagcentrum De Twijg Phillip De Zommer De Cocon Wim Taels De Steiger Thuisbegeleiding Mobilé Theo Lint Verantwoordelijke De Werf Ann Reed Eindverantwoordelijke Hadron De Betsberg De Kerhoek Roland Lambert Nico De Pauw Sociaal Agoog Bijzondere functie Lionshulp Marianne Duvivier Gezinsbegeleidster Onthaal, Oriëntatie- en Observatiecentrum - Luein Magda Goedertier Onthaal-, Oriëntatie-en Observatiecentrum De Waai Pol Schouppe directeur Open Haard Dirk Spelier Gezinsbegeleider/kwaliteitsco ördinator Sociale dienst Jeugdrechtbank Roger Van Hoecke consulent Stappen Nele Caljon Pedagogische Filip Joos verantwoordelijke Steevliet Els Van Hoorebeke gezinsbegeleidster ter vervanging van Inge D'Halluin Roppov eindrapport

Project Steun aan participatie schema voor visie-ontwikkeling met toelichting activiteitenverslag juni - december 2005.

Project Steun aan participatie schema voor visie-ontwikkeling met toelichting activiteitenverslag juni - december 2005. Project Steun aan participatie schema voor visie-ontwikkeling met toelichting activiteitenverslag juni - december 2005 Platform Zelfzorg Oost-Vlaandere Martelaarslaan 204b 9000 Gent 09 225 91 33 09 233

Nadere informatie

Jaarverslag Vzw Roppov werkjaar

Jaarverslag Vzw Roppov werkjaar Jaarverslag Vzw Roppov werkjaar 2008 www.roppov.be Een samenwerkingsverband binnen de Bijzondere Jeugdbijstand Gesteund door Martelaarslaan 212 9000 Gent - tel. 09 224 09 15 fax 09 233 35 89 - e-mail info@roppov.be

Nadere informatie

Tips voor bekendmaking van Roppov-oudergroepen

Tips voor bekendmaking van Roppov-oudergroepen Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be Tips voor bekendmaking van Roppov-oudergroepen HULPMIDDELEN In de regionale werkgroepen

Nadere informatie

Omschrijving Roppov-ouderwerking. Inleiding

Omschrijving Roppov-ouderwerking. Inleiding Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be Tweedaagse Agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 22 april 2008 Omschrijving

Nadere informatie

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN Datum: 25/10/2012 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN Datum: 25/10/2012 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) BESTUURLIJK ARRONDISSEMENT AALST VZW ONTHAAL EN OPVANGCENTRUM VOOR BUITENLANDSE NIET BEGELEIDE MINDERJARIGEN 401001 JUNA Spaarzaamheidstraat 29 9300 Aalst Telefoon: 053-70 99 79 Fax: 053-77 75 21 E-mail:

Nadere informatie

Gerechtelijke jeugdhulp, ervaringen en vragen van ouders. oudergroep Gent maart 2007

Gerechtelijke jeugdhulp, ervaringen en vragen van ouders. oudergroep Gent maart 2007 1 Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be Gerechtelijke jeugdhulp, ervaringen en vragen van ouders. oudergroep Gent maart 2007

Nadere informatie

Verloop en verslag Roppovdag 8 juni 2007

Verloop en verslag Roppovdag 8 juni 2007 Verloop en verslag Roppovdag 8 juni 2007 p. 2: uitnodiging/programma p. 3: gebruikte gedichten p. 6: inhoud powerpoint presentatie met aanvullingen p. 16: tekst van de bundel Werkwijze en bedoeling teksten

Nadere informatie

Informatie brochure. Platform Zelfzorg. Oost-Vlaanderen

Informatie brochure. Platform Zelfzorg. Oost-Vlaanderen Informatie brochure Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen Martelaarslaan 204b 9000 Gent 09 225 91 33 09 233 35 89 plazzo@telenet.be htpp://users.telenet.be/plazzo/ met de steun van provincie Oost-Vlaanderen

Nadere informatie

Eindrapport. Samenwerkingsverband Gebruikersversterkend Initiatief in de welzijns- en gezondheidszorg. Gesubsidieerd door

Eindrapport. Samenwerkingsverband Gebruikersversterkend Initiatief in de welzijns- en gezondheidszorg. Gesubsidieerd door Samenwerkingsverband Gebruikersversterkend Initiatief in de welzijns- en gezondheidszorg Martelaarslaan 212 9000 Gent - tel. 09 224 09 15 fax 09 233 35 89 Eindrapport Februari 2006 Gesubsidieerd door 1

Nadere informatie

2 e algemene vergadering project Roppov Ouderwerking november 2004

2 e algemene vergadering project Roppov Ouderwerking november 2004 2 e algemene vergadering project Roppov Ouderwerking november 2004 OUDERWERKING DOÉN WERKEN Regionaal OverlegPlatform Participatie Oost-Vlaanderen www.roppov.be Martelaarslaan 212-9000 Gent - tel. 09/224.09.15

Nadere informatie

de Mee-ander thuisbegeleidingsdienst

de Mee-ander thuisbegeleidingsdienst de Mee-ander thuisbegeleidingsdienst In deze brochure willen wij informatie geven over de werking van de thuisbegeleidingsdienst De Mee-ander. Thuisbegeleidingsdienst De Mee-ander Gasthuisstraat 19 9500

Nadere informatie

Aanbod Bijzondere Jeugdbijstand (BJB)

Aanbod Bijzondere Jeugdbijstand (BJB) Aanbod Bijzondere Jeugdbijstand (BJB) Té-jongeren : intersectorale zoektocht, 27 november 2012 Vooraf Werking BJB wordt bepaald door het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand Typisch

Nadere informatie

2 e algemene vergadering project Roppov Ouderwerking november 2004

2 e algemene vergadering project Roppov Ouderwerking november 2004 2 e algemene vergadering project Roppov Ouderwerking november 2004 PARTICIPATIE: KADER, METHODIEKEN, KNELPUNTEN EN VRAGEN EEN INLEIDING UIT DE BUNDEL OUDERWERKING DOÉN WERKEN Regionaal OverlegPlatform

Nadere informatie

Jaarverslag Vzw Roppov werkjaar 2014

Jaarverslag Vzw Roppov werkjaar 2014 Jaarverslag Vzw Roppov werkjaar 2014 Martelaarslaan 212 9000 Gent - tel. 09 224 09 15 info@roppov.be www.roppov.be Een samenwerkingsverband binnen de Bijzondere Jeugdbijstand gesteund door vzw Roppov jaarverslag

Nadere informatie

Voor de ouders? Voor de professionelen? Voor het beleid?

Voor de ouders? Voor de professionelen? Voor het beleid? Verslag Roppov-dag dag 7 juni 2013-9.00-12.30 - vzw Steevliet, Melle Voor de ouders? Voor de professionelen? Voor het beleid? Welke rol speelt een ouderwerking als Roppov in dit veranderend jeugdhulp landschap?

Nadere informatie

Provinciaal participatiebeleid van ouderen

Provinciaal participatiebeleid van ouderen Provinciaal participatiebeleid van ouderen Provinciaal participatiebeleid van ouderen 5 pijlers : 1. Organiseren van inspraak en participatie bij het provinciaal ouderenbeleid 2. Subsidiebeleid : ouderenverenigingen,

Nadere informatie

PROJECTPLAN REGISTRATIESYSTEEM PRIVATE VOORZIENINGEN BIJZONDERE JEUGDZORG

PROJECTPLAN REGISTRATIESYSTEEM PRIVATE VOORZIENINGEN BIJZONDERE JEUGDZORG PROJECTPLAN REGISTRATIESYSTEEM PRIVATE VOORZIENINGEN BIJZONDERE JEUGDZORG Stefaan VIAENE Johan PEETERS 30 maart 2007 1 A. CONTEXT VAN HET PROJECT - Doelstelling 32 van het Globaal Plan bepaalt: We geven

Nadere informatie

AWARD Jeugdzorg 2007 het werken met ouders, netwerkontwikkeling, participatie en draagkrachtversterking binnen de Bijzondere Jeugdbijstand

AWARD Jeugdzorg 2007 het werken met ouders, netwerkontwikkeling, participatie en draagkrachtversterking binnen de Bijzondere Jeugdbijstand AWARD Jeugdzorg 2007 het werken met ouders, netwerkontwikkeling, participatie en draagkrachtversterking binnen de Bijzondere Jeugdbijstand Draaiboek van Vzw Roppov een samenwerkingsverband binnen de Bijzondere

Nadere informatie

Vacature coördinator Rungproject

Vacature coördinator Rungproject Vacature coördinator Rungproject 26.06.07 Het Rungproject is een nieuw initiatief dat herstelgerichte hulp biedt aan jongeren in de bijzondere jeugdbijstand die weglopen (overwegen) en hun omgeving. Het

Nadere informatie

Roppov Ouderwerking. Ouderondersteunende initiatieven.

Roppov Ouderwerking. Ouderondersteunende initiatieven. Verslag Roppov-dag 12 juni 2009 Roppov Ouderwerking. Ouderondersteunende initiatieven. Programma: - Voorstelling website: info voor voorzieningen, teksten van ouders, forum voor ouders. - Voorstelling

Nadere informatie

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven:

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

4. JAARPLAN BEGROTING INDICATOREN 2012 Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg JAARPLAN 2012

4. JAARPLAN BEGROTING INDICATOREN 2012 Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg JAARPLAN 2012 4. JAARPLAN BEGROTING INDICATOREN 2012 Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg DAGG vzw, Guffenslaan 22-3500 Hasselt Adelberg 31-3920 LOMMEL Tel. 011 54 72 43 - Fax. 011 54 72 44 e-mail: administratie@dagg-cgg.be

Nadere informatie

Gezondheids- en Welzijnsbeurs Sint-Niklaas verslag 24-28/11/05

Gezondheids- en Welzijnsbeurs Sint-Niklaas verslag 24-28/11/05 Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen Martelaarslaan 204b 9000 Gent tel. 09 225 91 33 - fax 09 233 35 89 plazzo@telenet.be http://users.telenet.be/plazzo Gezondheids- en Welzijnsbeurs Sint-Niklaas verslag

Nadere informatie

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven:

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

Regionale zelfzorgbijeenkomst regio Waasland- Dendermonde Thema gespreks- en vergadertechnieken verslag dd. 24 mei 2005

Regionale zelfzorgbijeenkomst regio Waasland- Dendermonde Thema gespreks- en vergadertechnieken verslag dd. 24 mei 2005 Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen Martelaarslaan 204b 9000 Gent tel. 09 225 91 33 - fax 09 233 35 89 plazzo@telenet.be http://users.telenet.be/plazzo Regionale zelfzorgbijeenkomst regio Waasland- Dendermonde

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ DE OVEREENKOMST d.d. 3 DECEMBER 2007 BETREFFENDE HET PROJECT ONDERSTEUNING VAN DE BIJZONDERE JEUGDBIJSTAND

BIJLAGE BIJ DE OVEREENKOMST d.d. 3 DECEMBER 2007 BETREFFENDE HET PROJECT ONDERSTEUNING VAN DE BIJZONDERE JEUGDBIJSTAND BIJLAGE BIJ DE OVEREENKOMST d.d. 3 DECEMBER 2007 BETREFFENDE HET PROJECT ONDERSTEUNING VAN DE BIJZONDERE JEUGDBIJSTAND Tussen enerzijds de Vlaamse overheid, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, waarvoor

Nadere informatie

Spannend: Participatieprocessen in de Bijzondere Jeugdzorg.

Spannend: Participatieprocessen in de Bijzondere Jeugdzorg. Vzw Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg info@osbj.be - www.osbj.be Spannend: Participatieprocessen in de Bijzondere Jeugdzorg. Deel 2: aandachtspunten voor organisaties Naar aanleiding van het

Nadere informatie

TIJD VOOR FAMILIEPARTICIPATIE IN GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

TIJD VOOR FAMILIEPARTICIPATIE IN GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG TIJD VOOR FAMILIEPARTICIPATIE IN GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Fed. Project Participatie patiënten- & familievertegenwoordiging Similes Francophone asbl - Similes Vlaanderen vzw UilenSpiegel vzw - Psytoyens

Nadere informatie

Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be

Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be THEMABUNDEL CONTEXTBEGELEIDING: ADVIEZEN VAN OUDERS EN HULPVERLENERS (Dialoogdag 2014) Standpunten van ouders

Nadere informatie

Regionale zelfzorgbijeenkomst regio Gent Thema public relations en bekendmaking verslag dd. 9 juni mei 2005

Regionale zelfzorgbijeenkomst regio Gent Thema public relations en bekendmaking verslag dd. 9 juni mei 2005 Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen Martelaarslaan 204b 9000 Gent tel. 09 225 91 33 - fax 09 233 35 89 plazzo@telenet.be http://users.telenet.be/plazzo Regionale zelfzorgbijeenkomst regio Gent Thema public

Nadere informatie

De sociale plattegrond

De sociale plattegrond De sociale plattegrond Sector: Agentschap Jongerenwelzijn Spreker: Tom Elen (Agentschap Jongerenwelzijn) H1 - Opdracht Agentschap Jongerenwelzijn (beleidsdomein = WVG) Afdeling Preventie- en Verwijzersbeleid

Nadere informatie

Ouders over tevredenheidmetingen.

Ouders over tevredenheidmetingen. Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be Mei 2009 december 2010 Ouders over tevredenheidmetingen. Dit is een bundeling van bemerkingen

Nadere informatie

Persoonsgerichte bewindvoerders als vriend en vertrouwenspersoon in het herstel van de cliënt

Persoonsgerichte bewindvoerders als vriend en vertrouwenspersoon in het herstel van de cliënt Persoonsgerichte bewindvoerders als vriend en vertrouwenspersoon in het herstel van de cliënt Marianne De Boodt Similes juridisch adviseur Martine De Moor Similes coördinator Kenniscentrum persoonsgerichte

Nadere informatie

Suggesties van ouders, uit de tekst:

Suggesties van ouders, uit de tekst: 333333333333333333 33333 Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be maart 2009 Een kind opgeven kan niet. Samenwerken naar een plan

Nadere informatie

STUDIEDAG IN SAMENSPRAAK PROJECT DIENST ONDERSTEUNINGSPLAN DIENSTEN GEZINSZORG PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

STUDIEDAG IN SAMENSPRAAK PROJECT DIENST ONDERSTEUNINGSPLAN DIENSTEN GEZINSZORG PROVINCIE OOST-VLAANDEREN STUDIEDAG IN SAMENSPRAAK PROJECT DIENST ONDERSTEUNINGSPLAN DIENSTEN GEZINSZORG PROVINCIE OOST-VLAANDEREN 5 maart 2015 DE DEINING - 1 05/03/2015 DE DEINING - 2 WAT? De Deining is een ontwikkeling van Netwerk

Nadere informatie

Project DeelSEL; Verslaving

Project DeelSEL; Verslaving Project DeelSEL; Verslaving Indienen project Het project is goedgekeurd op de vergadering van de deel-sel van 8 november Het project sluit aan bij opdracht(en) 3 en 6 van de SEL Zorgregio Gent vzw. Opdracht

Nadere informatie

TUSSENTIJDS RAPPORT. juni december 2006. Platform Zelfzorg. Oost-Vlaanderen

TUSSENTIJDS RAPPORT. juni december 2006. Platform Zelfzorg. Oost-Vlaanderen TUSSENTIJDS RAPPORT juni december 2006 Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen Martelaarslaan 204b 9000 Gent 09 225 91 33 09 233 35 89 info@plazzo.be www.plazzo.be Inhoudtafel Voorwoord 4 1. Inleiding 5 2. Organisatorisch

Nadere informatie

EINDRAPPORT. juni 2006 mei 2007. Platform Zelfzorg. Oost-Vlaanderen

EINDRAPPORT. juni 2006 mei 2007. Platform Zelfzorg. Oost-Vlaanderen EINDRAPPORT juni 2006 mei 2007 Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen Martelaarslaan 204b 9000 Gent 09 225 91 33 09 233 35 89 info@plazzo.be www.plazzo.be Inhoudtafel Voorwoord 4 1. Inleiding 5 2. Organisatorisch

Nadere informatie

Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be

Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be OUDERPARTICIPATIE: HOE EN WAAROM? THEMABUNDEL November 2014 Deze themabundel kwam tot stand op basis van

Nadere informatie

Samen. tegen. armoede

Samen. tegen. armoede Samen tegen armoede projectenoproep 2011 Welzijnszorg vzw - Lisa Van Damme Welzijnszorg vzw steunt jaarlijks meer dan 150 projecten van organisaties die zich inzetten in de strijd tegen armoede en sociale

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in Zuid-Oost-Vlaanderen

Arbeidsmarkt in Zuid-Oost-Vlaanderen Arbeidsmarkt in Zuid-Oost-Vlaanderen Update Eerste Kwartaal 2014 Dit overzicht van de regionale arbeidsmarkt wordt elk kwartaal ruim verspreid naar de stakeholders en lokale besturen in de regio. Elk jaar

Nadere informatie

STUDIEDAG IN SAMENSPRAAK PROJECT DIENST ONDERSTEUNINGSPLAN DIENSTEN GEZINSZORG PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

STUDIEDAG IN SAMENSPRAAK PROJECT DIENST ONDERSTEUNINGSPLAN DIENSTEN GEZINSZORG PROVINCIE OOST-VLAANDEREN STUDIEDAG IN SAMENSPRAAK PROJECT DIENST ONDERSTEUNINGSPLAN DIENSTEN GEZINSZORG PROVINCIE OOST-VLAANDEREN Gewoon waar mogelijk Specifiek waar nodig 5 maart 2015 HARLINDE EXELMANS - 1 KADER Samenwerkingsprojecten

Nadere informatie

Een oplijsting van initiatieven in voorzieningen BJB. waarbij ouders betrokken worden.

Een oplijsting van initiatieven in voorzieningen BJB. waarbij ouders betrokken worden. Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be waarbij ouders betrokken worden. Deze lijst is samengesteld op basis van de uitwisseling

Nadere informatie

Dagcentrum de Teuten

Dagcentrum de Teuten Dagcentrum de Teuten Dagcentrum De Teuten ons aanbod 2014 Dagcentrum de Teuten is een dagcentrum voor multi-modale gezins- en jongerenbegeleiding. Opgestart 1991 Gelegen: Koning Leopoldlaan 26, 3920 Lommel

Nadere informatie

Cultureel-erfgoedconvenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas

Cultureel-erfgoedconvenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas Cultureel-erfgoedconvenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas Tussen: de Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering in

Nadere informatie

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant BIJLAGE CONVENANT VRIJWILLIGERSWERK IN UITVOERING VAN HET PROTOCOL BETREFFENDE DE SAMENWERKING TUSSEN DE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN EN DE PROVINCIES TIJDENS DEZE LEGISLATUUR Motivering

Nadere informatie

stemmen van ouders Of zoals een moeder het formuleerde: Hoe meer uitleg, hoe meer je iets verstaat. Hoe meer je begrijpt, hoe beter je kan meewerken.

stemmen van ouders Of zoals een moeder het formuleerde: Hoe meer uitleg, hoe meer je iets verstaat. Hoe meer je begrijpt, hoe beter je kan meewerken. stemmen van ouders Luisteren is meer dan woorden uitspreken of woorden horen. Luisteren is begrijpen en is ook nagaan of de zaken duidelijk zijn. Stap voor stap overlopen tot de hulpverlener weet dat de

Nadere informatie

Welzijnszorg steunt projecten in hun strijd tegen armoede en sociale uitsluiting.

Welzijnszorg steunt projecten in hun strijd tegen armoede en sociale uitsluiting. Welzijnszorg steunt projecten in hun strijd tegen armoede en sociale uitsluiting. lokale, regionale en nationale projecten toelagen voor advies i.v.m. organisatieontwikkeling pilootprojecten Prijs Armoede

Nadere informatie

nota Toepassing van het decreet Integrale Jeugdhulp voor voogden van niet begeleide minderjarige vreemdelingen

nota Toepassing van het decreet Integrale Jeugdhulp voor voogden van niet begeleide minderjarige vreemdelingen nota nota aan de Dienst Voogdij, federale overheidsdienst Justitie datum 1 maart 2014 uw kenmerk naam lijnmanager Lucien Rahoens naam auteur Virna Saenen onderwerp toepassing van het decreet Integrale

Nadere informatie

Deel 1: Beschrijving van de structurele externe overlegorganen waar we aan participeren.

Deel 1: Beschrijving van de structurele externe overlegorganen waar we aan participeren. 1 / 6 Deel 1: Beschrijving van de structurele waar we aan participeren. In deze procedure beschrijven we enkel het permanent of structureel overleg waaraan we verplicht of vrijwillig participeren. Naast

Nadere informatie

Op weg naar een proactieve dienstverlening

Op weg naar een proactieve dienstverlening van zijlijn naar welzijn 29 april 2014 Op weg naar een proactieve dienstverlening Nicole Mattheus, Hilde Ulenaers, Evelien Jaenen & Rudi Bloemen van zijlijn naar welzijn 29 april 2014 Een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Modules in vzw Beaufort

Modules in vzw Beaufort Modules in vzw Beaufort Indigo, vroeger cat 1 begeleidingstehuis voor 45 jongeren, 0-21 jaar, sinds 2013: 42 verblijfsmodules + 45 modules Contextbegeleiding (CB) Epsilon, vroeger dagcentrum Lokeren, 10

Nadere informatie

Resultaten bevraging van de Logo s. Suggesties voor een betere lokale samenwerking

Resultaten bevraging van de Logo s. Suggesties voor een betere lokale samenwerking Inleiding Resultaten bevraging van de Logo s Ondersteuning Logo s door de provincies Ondersteuning Logo s door de lokale besturen Suggesties voor een betere lokale samenwerking Bevraging in opdracht van

Nadere informatie

Afspraak: De leden van het expertiseplatform bekijken deze informatie op de website. Bespreking onderzoeksopdrachten (vast agendapunt)

Afspraak: De leden van het expertiseplatform bekijken deze informatie op de website. Bespreking onderzoeksopdrachten (vast agendapunt) verslag Expertiseplatform Jeugdzorg datum 2 maart 2015 lokaal 10.53 refertenummers aanwezig Joost Bronselaer - David Debrouwere- Eddy Van den Hove Els Meert Chris Smolders Martine Van Geyt (STEunpunt aww)

Nadere informatie

Open verslaggeving: wat zijn de mogelijkheden en en de beperkingen?

Open verslaggeving: wat zijn de mogelijkheden en en de beperkingen? Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be Maart 2012 Open verslaggeving: wat zijn de mogelijkheden en en de beperkingen? Op basis

Nadere informatie

1. Op welke manier wordt deze samenwerking tussen steden/gemeenten, de VDAB en de bouwsector concreet ingevuld?

1. Op welke manier wordt deze samenwerking tussen steden/gemeenten, de VDAB en de bouwsector concreet ingevuld? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 420 van JAN HOFKENS datum: 6 maart 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Samenwerkingsverband BouwKan met bouwsector De bestaande

Nadere informatie

Rol van de provincies in het stiltegebiedenbeleid. Lut Muyshondt geluidsdeskundige Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek

Rol van de provincies in het stiltegebiedenbeleid. Lut Muyshondt geluidsdeskundige Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek Rol van de provincies in het stiltegebiedenbeleid Lut Muyshondt geluidsdeskundige Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek Historiek 1989: eerste inventarisatiestudie prof. Gysels (OLM-RUG) Zoeken naar

Nadere informatie

Stappenplan voor Brede Schoolcoördinatoren Het proces van een Brede School: van evaluatie tot afsprakenkader & actieplan

Stappenplan voor Brede Schoolcoördinatoren Het proces van een Brede School: van evaluatie tot afsprakenkader & actieplan Stappenplan voor Brede Schoolcoördinatoren Het proces van een Brede School: van evaluatie tot afsprakenkader & actieplan Van evaluatie Evaluatie op actieniveau Wanneer? Heel het jaar door, op de momenten

Nadere informatie

Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang

Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang Inclusieve opvang en Centra inclusieve kinderopvang Inspiratiedag Kinderopvang VVSG 2 april 2015 Sylvia Walravens Stafmedewerker afdeling Kinderopvang Historische context Inclusieve opvang binnen Kind

Nadere informatie

1. Verwelkoming en situering. 2. Doel zelfzorgbijeenkomst. 3. Vragen en tips

1. Verwelkoming en situering. 2. Doel zelfzorgbijeenkomst. 3. Vragen en tips Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen Martelaarslaan 204b 9000 Gent tel. 09 225 91 33 - fax 09 233 35 89 info@plazzo.be www.plazzo.be Zelfzorgbijeenkomst Toegankelijkheid van het internet. Wie komt naar mijn

Nadere informatie

Conceptnota voor nieuwe regelgeving. over cliëntenorganisaties en een cliëntenforum in de integrale jeugdhulp

Conceptnota voor nieuwe regelgeving. over cliëntenorganisaties en een cliëntenforum in de integrale jeugdhulp ingediend op 697 (2015-2016) Nr. 1 9 maart 2016 (2015-2016) Conceptnota voor nieuwe regelgeving van Katrien Schryvers, Griet Coppé, Cindy Franssen, Vera Jans, Dirk de Kort en Sonja Claes over cliëntenorganisaties

Nadere informatie

Fiche 1: Urbain Cayzeele vzw Het Havenhuis

Fiche 1: Urbain Cayzeele vzw Het Havenhuis Fiche 1: Urbain Cayzeele vzw Het Havenhuis Binnen onze VZW is deze doelstelling voorlopig niet opgenomen. Bij de nieuwbouw is dit reeds voorzien bij de besprekingen met architectenbureau en met VIPA. Vipa

Nadere informatie

De stuurgroep overlegt maandelijks. De coördinator zit de vergadering voor.

De stuurgroep overlegt maandelijks. De coördinator zit de vergadering voor. VIJF JAAR YOT [april 2002 april 2007] I. SITUATIE EN EVOLUTIE 2002-2007 A. Structuur 1. OVERLEGSTRUCTUUR a. DE STUURGROEP Na de realisatie van het architectuurproject in april 2002, krijgt de bestaande

Nadere informatie

Algemene ziekenhuizen : erkenningsbesluiten : momenteel geldend voor niercentra

Algemene ziekenhuizen : erkenningsbesluiten : momenteel geldend voor niercentra Algemene ziekenhuizen : sen : momenteel geldend voor entra 009 Netwerk 012 Dendermonde Algemeen Sint- Blasius 049 Brugge Algemeen Sint- Jan Brugge - Oostende Dendermonde Campus ZNA Stuivenberg campus Algemeen

Nadere informatie

Ouders over. de hulpverlening in de Bijzondere Jeugdbijstand. - verslaggeving - onthaalbrochures - rechten van gebruikers -...

Ouders over. de hulpverlening in de Bijzondere Jeugdbijstand. - verslaggeving - onthaalbrochures - rechten van gebruikers -... Regionaal OverlegPlatform Participatie Oost-Vlaanderen Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be Ouders over - verslaggeving - onthaalbrochures

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in Zuid-Oost-Vlaanderen

Arbeidsmarkt in Zuid-Oost-Vlaanderen Arbeidsmarkt in Zuid-Oost-Vlaanderen Update januari 2015 Dit overzicht van de regionale arbeidsmarkt wordt elk kwartaal ruim verspreid naar de stakeholders en lokale besturen in de regio. Elk jaar in januari

Nadere informatie

Ongeveer 17 jaar geleden startte een eerste pilootproject van de. bosgroepen in de Kempense Heuvelrug in de provincie Antwerpen,

Ongeveer 17 jaar geleden startte een eerste pilootproject van de. bosgroepen in de Kempense Heuvelrug in de provincie Antwerpen, Zaterdag 17 september 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Toespraak Bosgroepen Oost-Vlaanderen - Wachtebeke Dames en heren, Beste gedeputeerde(n), Beste

Nadere informatie

Een korte rondleiding door Martine Puttaert. Integrale Jeugdhulp Vlaams-Brabant

Een korte rondleiding door Martine Puttaert. Integrale Jeugdhulp Vlaams-Brabant Een korte rondleiding door Martine Puttaert Integrale Jeugdhulp Vlaams-Brabant Integrale Jeugdhulp (IJH) Historiek Wat is IJH? Wie is betrokken? Werkingsprincipes Structuur, opdrachten en thema s Concrete

Nadere informatie

Beslissing van de Provincieraad van 23/05/2013. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen en definities/begripsomschrijvingen. Artikel 1

Beslissing van de Provincieraad van 23/05/2013. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen en definities/begripsomschrijvingen. Artikel 1 Provinciaal reglement houdende de toekenning van een opstart- of projectsubsidie aan initiatieven vanuit de sectoren Welzijn, Jeugd, Gelijke kansen en Wonen Beslissing van de Provincieraad van 23/05/2013

Nadere informatie

Voorstelling project Bemiddeling op School. Antwerpse Dienst Alternatieve Maatregelen (ADAM) PIVA Antwerpen

Voorstelling project Bemiddeling op School. Antwerpse Dienst Alternatieve Maatregelen (ADAM) PIVA Antwerpen Voorstelling project Bemiddeling op School Antwerpse Dienst Alternatieve Maatregelen (ADAM) PIVA Antwerpen 1. Inleiding: het verhaal van PIVA 2. De werking van ADAM algemeen 3. Het project Bemiddeling

Nadere informatie

Onlinetoepassingen. cliënt-communicatie

Onlinetoepassingen. cliënt-communicatie cliënt-communicatie deze kaart biedt een overzicht van onlinetoepassingen die welzijnsorganisaties nu reeds realiseren (in geel) onlinetoepassingen waar welzijnswerkers van dromen of die gepland zijn (groen)

Nadere informatie

We stellen voor deze vragenlijst één maal per jaar te gebruiken.

We stellen voor deze vragenlijst één maal per jaar te gebruiken. Vragenlijst Lokaal Drugoverleg Inleiding Binnen de alcohol- en drugpreventiesector weten we dat een dynamisch lokaal drugoverleg een belangrijke basis en voorwaarde vormt om binnen de gemeente een werkbaar

Nadere informatie

Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak

Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak Document opgesteld door: vzw de Keeting vzw Recht-Op Kroonstraat 64/66 Lange Lobroekstraat 34 2800 Mechelen 2060 Antwerpen email: info@dekeeting.be

Nadere informatie

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen dhr. Arne Oosthuyse projectcoördinator Voka - Kamer van Koophandel O-Vl. VON-sessie: Allochtoon ondernemerschap in Vlaanderen Donderdag 9 juni 2011 Huis van de

Nadere informatie

Sint-Franciscus Roosdaal

Sint-Franciscus Roosdaal Sint-Franciscus Roosdaal Najaar 2010: oproep VAPH Bespreking op coördinatoren niveau en stafniveau: moeten we hier wel in stappen Hele proces van minder is meer nog bezig Op sommige plaatsen al wel verlichting

Nadere informatie

Meetjesland is veiligste regio

Meetjesland is veiligste regio 3 Hoe veilig is uw gemeente? Meetjesland is veiligste regio Het Meetjesland is in heel wat criminaliteitsstatistieken de veiligste regio van onze provincie. Zo zijn er opvallend minder diefstallen met

Nadere informatie

INTERNATIONAAL CULTUURBELEID EEN VVC-BIJDRAGE

INTERNATIONAAL CULTUURBELEID EEN VVC-BIJDRAGE Contact: Gallaitstraat 86 bus 23 1030 Brussel 02/201.17.07 02/201.07.19 info@cultuurcentra.be www.cultuurcentra.be Document 020 24/02/2005 INTERNATIONAAL CULTUURBELEID EEN VVC-BIJDRAGE Inleiding In het

Nadere informatie

Een kind opgeven kan niet.

Een kind opgeven kan niet. Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be Een kind opgeven kan niet. Samenwerken naar een plan voor de jongere na 18 jaar. Standpunten

Nadere informatie

Planning spuitenruil Provincie West-Vlaanderen 2013

Planning spuitenruil Provincie West-Vlaanderen 2013 Planning spuitenruil Provincie West-Vlaanderen 2013 Art. 4. 1. De algemene doelstelling van dit convenant is een bijdrage te leveren aan het preventieve gezondheidsbeleid op het gebied van middelengebruik,

Nadere informatie

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur.

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur. Omzendbrief voor de subsidiëring van projecten in het kader van Samenlevingsinitiatieven 1. Wat zijn de Samenlevingsinitiatieven? De erkenning en subsidiëring van Samenlevingsinitiatieven gebeurt op basis

Nadere informatie

Adressen Diensten voor Oppashulp Oost-Vlaanderen

Adressen Diensten voor Oppashulp Oost-Vlaanderen Afdeling Preventie, Eerstelijn en Thuiszorg Adressen Diensten voor Oppashulp Oost-Vlaanderen AALST DIENST VOOR OPPASHULP CM AALST Dossiernr.: OPP420 Erkenningsnr.: OPP420 CM Midden-Vlaanderen Hopmarkt

Nadere informatie

Decreet opvoedingsondersteuning in relatie tot de IJH. Benedikte Van den Bruel Veerle Roels

Decreet opvoedingsondersteuning in relatie tot de IJH. Benedikte Van den Bruel Veerle Roels Decreet opvoedingsondersteuning in relatie tot de IJH Benedikte Van den Bruel Veerle Roels Kind en Gezin èn Agentschap Jongerenwelzijn? Kind en Gezin en Agenschap Jongerenwelzijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Samenwerkingstraject Op handen gedragen Erfgoed van processies

Samenwerkingstraject Op handen gedragen Erfgoed van processies Samenwerkingstraject Op handen gedragen Erfgoed van processies Julie Aerts Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur vzw (CRKC) Congres Schaalvergroting in de erfgoedsector 26 februari 2016 Wat 2013: opstart

Nadere informatie

Projectvoorstel Vlaamse Ardennen

Projectvoorstel Vlaamse Ardennen Baudelokaai 8 9000 Gent Projectvoorstel Vlaamse Ardennen Indienen project 29/7/2011 Het project sluit aan bij volgende opdrachten van de SEL Zorgregio Gent vzw: Opdracht 8: totstandkoming adviezen/doorsturen

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie maatschappelijk werker Sociale Dienst B1-B2-B3 maatschappelijk

Nadere informatie

Voorstelnota Steunpunt GOK begeleiding en onderzoek Brusselse proefprojecten Brede School. 25 augustus 2006

Voorstelnota Steunpunt GOK begeleiding en onderzoek Brusselse proefprojecten Brede School. 25 augustus 2006 BIJLAGE Bijlage nr. 2 Voorstelnota Steunpunt GOK begeleiding en onderzoek Brusselse proefprojecten Brede School BRREEDDEE SCCHOOLL BEGELEIDING EN ONDERZOEK BRUSSELSE PROEFPROJECTEN 25 augustus 2006 1.

Nadere informatie

ACTIES DIE BETREKKING HEBBEN OP DE PROGRAMMAONTWIKKELING

ACTIES DIE BETREKKING HEBBEN OP DE PROGRAMMAONTWIKKELING BI JLAGE Bijlage nr. 04/ 02 Besluit houde nde het indiene n van de VGC actieplanne n 2005 Cultuur, Cultuurce ntrum Brussel, Hoofdstedelijke Ope nbare Bibliotheek en Streekgericht Bibliotheekbeleid met

Nadere informatie

Lokaal Multidisciplinair Netwerk NOORDERKEMPEN

Lokaal Multidisciplinair Netwerk NOORDERKEMPEN Lokaal Multidisciplinair Netwerk NOORDERKEMPEN Inhoud LMN? Functie? Website Wat is een LMN? Opgestart in 2009 Opgericht ter ondersteuning van zorgverleners bij het aangaan van zorgtrajecten Initiatief

Nadere informatie

Sterk in verbondenheid

Sterk in verbondenheid Similes verenigt de families met een psychisch ziek gezinslid Similes verenigt gezinnen met een psychisch ziek familielid Sterk in verbondenheid presentatie Jef Geldof 17 januari 2012 ouders, broers en

Nadere informatie

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 Koen Clijsters Algemeen diensthoofd OCMW Heusden-Zolder Tel. 011/45.61.50 koen.clijsters@ocmwheusdenzolder.be Heusden- Zolder Provincie Limburg 31.500

Nadere informatie

Begeleidingstehuis De Kiezel

Begeleidingstehuis De Kiezel infobrochure Begeleidingstehuis De Kiezel vzw Jeugdzorg De Brug Puttene 1 9680 Maarkedal 055 / 30 12 75 www.jeugdzorgdebrug.be Hier ben je welkom! In De Kiezel krijg je een eigen warm en veilig plekje.

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSTEAM ALLOCHTONEN BIJZONDERE JEUGDBIJSTAND

ONDERSTEUNINGSTEAM ALLOCHTONEN BIJZONDERE JEUGDBIJSTAND ONDERSTEUNINGSTEAM ALLOCHTONEN BIJZONDERE JEUGDBIJSTAND JAARVERSLAG 2013 2014 (JAN/FEB) Provinciebestuur Oost-Vlaanderen Dienst Preventie, Hulpverlening en Zorg Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent greet.lenaerts@oost-vlaanderen.be

Nadere informatie

SAMENSPRAAK 2012. Perspectieven in het omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak

SAMENSPRAAK 2012. Perspectieven in het omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak Integrale Jeugdhulp Regio Vlaams-Brabant en Brussel SAMENSPRAAK Perspectieven in het omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak -Herhaling startdagen 2011 op algemene vraag van de voorzieningen-

Nadere informatie

Ouderwerking. (feitelijke vereniging)

Ouderwerking. (feitelijke vereniging) Ouderwerking (feitelijke vereniging) Inhoudstabel Inhoudstabel... 2 OUDERWERKING (feitelijke vereniging)... 3 versie website 8 oktober 2015... 3 Woord vooraf:... 3 Missie... 3 Visie... 3 HUISHOUDELIJK

Nadere informatie

Actieplan Gent. 1. Achtergrond

Actieplan Gent. 1. Achtergrond Actieplan Gent 1. Achtergrond Karolien Dezeure (Hogeschool Gent) en Stef Steyaert (Participant bvba) begeleiden dit project. Marc Verheirstraeten is de interne coördinator voor Gent. 2. Wat bedoelen we

Nadere informatie

De stem van de patiënt in de ambulante chirurgie

De stem van de patiënt in de ambulante chirurgie De stem van de patiënt in de ambulante chirurgie Ilse Weeghmans Vlaams Patiëntenplatform vzw B.A.A.S. Congres 27 februari 2015 Neder-over-Heembeek Inhoud 1. Het Vlaams Patiëntenplatform vzw 2. Wat is een

Nadere informatie

aanbod 2016 PLATO Ondernemers & PLATO Business PLATO is een initiatief van: Met medewerking van:

aanbod 2016 PLATO Ondernemers & PLATO Business PLATO is een initiatief van: Met medewerking van: aanbod 2016 Ondernemers & Business UNIEK, INTERACTIEF LEREND NETWERK VOOR KMO-BEDRIJFSLEIDERS MET GROEIAMBITIES RAAD VAN ADVIES: EEN IDEAAL KLANKBORD KOMPAS EN INTERACTIEVE WEGWIJZER EXCLUSIEVE COACHING

Nadere informatie

verslag Intervisie EMK Regio Oost-Vlaanderen

verslag Intervisie EMK Regio Oost-Vlaanderen verslag Intervisie EMK Regio Oost-Vlaanderen datum 15/03/2013 lokaal Regiohuis BJB Gent refertenummers aanwezig Leen Samyn (SDJ Gent) Hilde Dehandschutter (CWB) Raf De Mulder (CAB Gent) Johan Vekeman (vzw

Nadere informatie

Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen

Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen Martelaarslaan 204b 9000 Gent tel. 09 225 91 33 - fax 09 233 35 89 info@plazzo.be www.plazzo.be Zelfzorgbijeenkomst Getuigenissen en infosessies organiseren voor scholen,

Nadere informatie

Een kind opgeven kan niet. Samenwerken naar een plan voor de jongere na 18 jaar.

Een kind opgeven kan niet. Samenwerken naar een plan voor de jongere na 18 jaar. Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be Een kind opgeven kan niet. Samenwerken naar een plan voor de jongere na 18 jaar. Standpunten

Nadere informatie