Omschrijving Roppov-ouderwerking. Inleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Omschrijving Roppov-ouderwerking. Inleiding"

Transcriptie

1 Vzw Roppov Martelaarslaan Gent tel 09/ fax 09/ web Tweedaagse Agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 22 april 2008 Omschrijving Roppov-ouderwerking Roppov staat voor: Regionaal OverlegPlatfrom Participatie Oost-Vlaanderen. Doel van Roppov-ouderwerking zoals omschreven in de convenant met de provincie: 'Doel van de activiteiten is om methodieken van ouderparticipatie binnen de Bijzondere Jeugdbijstand ingang te laten vinden op alle niveaus, zowel beleidsmatig als op het niveau van de medewerkers.' Dit willen we realiseren door een rechtstreekse bevraging van de ouders van jongeren die begeleid worden in de Bijzondere Jeugdbijstand over hun noden en ervaringen. De resultaten uit de Roppov-oudergroepen worden gecommuniceerd naar alle betrokkenen: de hulpverleners, de voorzieningen, de verwijzers en het beleid. De regionale werkgroepen (professionele hulpverleners), de jaarlijkse Roppov-dag, de website en andere fora worden gebruikt voor het promoten en uitwisselen van methodieken en aandachtspunten die leiden tot een betere en meer participatieve samenwerking met ouders. Inleiding Ik spreek vanuit mijn achtergrond (Roppov-ouderwerking binnen de Bijzondere Jeugdbijstand) met daarin ook de eigenheid van maatschappelijke noodzaak maw verplichte hulpverlening/plaatsing. Het is daarom niet zo eenvoudig een veralgemeend beeld te schetsen voor verschillende sectoren. Toch probeer ik me te focussen op de positie van hulpvragers en wat daar dan van belang is wanneer men zichzelf, of iemand uit zijn gezin, toevertrouwt aan hulp of zorgverlening. Bij de vraag om vanuit het perspectief van gebruikers/cliënten/cliëntsysteem (ouders van jongeren die begeleid worden in de BJB in geval van Roppov) na te denken over criteria voor inspectie, dacht ik spontaan aan wat komt boven drijven in vele ervaringen die ik al hoorde. De bezorgdheden draaien dan niet alleen rond de 5 B s: bereikbaarheid, beschikbaarheid, betaalbaarheid, bruikbaarheid, begrijpbaarheid; maar ook rond 2 nieuwe: bescheidenheid en betrokkenheid. De moeilijkheid echter met de laatste twee is hoe kan men dit nagaan? Praktische aspecten van een dienst zijn makkelijker te controleren, als het gaat over relationele zaken wordt het moeilijker. Hoe gaat men bijvoorbeeld na of de dienst respectvol omgaat met cliënten? Hoe controleert men bv. de uitwisseling van informatie en of die gebeurt in overleg en met aandacht voor de positie van ouders? Regels, procedures, codes trachten hier toch een antwoord op te bieden. En dit is belangrijk. Maar toch gaan vele zaken die ouders vertellen niet zozeer over wat in regels en procedures te vatten is, maar over de bejegening, de manier waarop met procedures omgegaan wordt, of men gerespecteerd en betrokken wordt. Zaken die men kan plaatsen onder de visie rond een participatieve hulpverlening, een participatieve attitude, uitgaan van een samenwerkingsmodel in plaats van een deskundigheidsmodel. Input Tweedaagse Agentschap Inspectie Welzijn, volksgezondheid en Gezin. 22/4/2008 1

2 Een voorbeeld: Mensen willen en moeten geïnformeerd zijn. Doch het gevolg is vaak dat men ze bij intake overlaadt met informatie: wat diensten verplicht zijn te geven en wat diensten willen meegeven over hun aanpak. Er is op dit ogenblik een evolutie naar informatie beschikbaar maken en vooral werken aan het goede contact, zodat ouders weten als men informatie nodig heeft, waar men terecht kan en dat men welkom is, zodat ze de stap durven zetten. De informatiebronnen moeten er zijn, moeten beschikbaar en begrijpbaar zijn, doch ook de openheid van de dienst en de beschikbaarheid van medewerkers zodat ouders meer uitleg en steun kunnen en durven vragen indien nodig, is minstens even belangrijk. Het verhaal aan de kant van de gebruiker is geschreven vanuit een andere bril: de ervaring en de nood. Dit is de positie van degene die vraagt, steunt op professionelen, hoopt dat alles goed loopt, zich in een afhankelijkheidsgevoel bevindt en indien gewenst uit de onwetendheid wil treden. De deskundigheid van professionelen dient ingezet doch in overleg met een geïnformeerde gebruiker die zelf keuzes kan maken indien gewenst. Daarvoor moeten voldoende mogelijkheden, regelgeving, procedures voorzien zijn. Doch procedures alleen garanderen niets. Zoals duidelijk werd uit de reactie van een vader omtrent het decreet rechtspositie van minderjarigen in de hulpverlening : Men moet als ouder ook weten welke positie (en rechten) men heeft ten opzichte van de hulpverlening, hoe men als ouder betrokken blijft op zijn kind, doch niet om met rechtszaken te dreigen. De manier waarop samengewerkt wordt moet voorkomen dat er rechtszaken gestart worden. Het aanbod binnen de hulp- en zorgverlening wordt sterk bepaald door professionelen en beleidsmakers. Dit is evident. Toch zijn hulpvragers een belangrijke partij. De uitbouw van het aanbod dient dus aangevuld met wat vanuit deze hoek gesignaleerd wordt. De gebruiker van zorg/hulp is de best geplaatste persoon om te signaleren hoe de oorzaak van de hulpvraag gevolgen heeft op zijn leven en hoe de aanpak om de nood te verhelpen ook gevolgen heeft op zijn leven en dat van zijn gezin. Daarom is het belangrijk zaken te voorzien die ook hierop inspelen: mogelijkheid tot klacht, mogelijkheid tot verandering van consulent, mogelijkheid tot inbreng van eigen bezorgdheden die niet gezien worden door professionelen. Dit is geen vraag naar hulp à la tête du cliënt, wel een vraag naar dialoog en mogelijkheid tot inbreng in verschillende aspecten: verslaggeving, overleg, formulering van de hulpvraag, inspraak in keuze tot aanpak, inbreng van eigen verwachtingen. Wanneer niet aan bepaalde verwachtingen kan voldaan worden vanuit professionelen wordt dan ook gevraagd hierbij een verduidelijking te krijgen.bv. waarom er vaste bezoekuren zijn, waarom een verlenging van begeleiding of plaatsing noodzakelijk is, waarom er vergaderingen doorgaan zonder dat de ouders uitgenodigd zijn De punten die ouders inbrengen vragen naast procedures die het mogelijk maken hen een plaats te geven in het geheel, ook naar transparantie en openheid over bv: - hoe ouders betrokken blijven, ook bij een plaatsing - hoe ouders hun inbreng kunnen doen bij de vraag en het zoeken naar oplossingen - rechten van jongeren maar ook van ouders, duidelijkheid over hun positie ten opzichte van de hulpverlening/hulpverleners - acties die ondernomen worden tijdens het hulpverleningsproces - waar zij in het prentje passen zowel op micro-niveau (binnen de relatie met de hulpverleners mbt het eigen dossier), op meso-niveau (omtrent de aanpak binnen de voorziening), op macro-niveau (signaleren van knelpunten) Input Tweedaagse Agentschap Inspectie Welzijn, volksgezondheid en Gezin. 22/4/2008 2

3 Criteria voor kwaliteit van zorg aan de kinderen zoals ingebracht door ouders BJB Op basis van een rondvraag in de oudergroep van Gent: De volgende vraag werd voorgelegd: Als het gaat om de zorg voor je kind, wat moet dan zeker in orde zijn? Waarop moet inspectie controleren opdat je gerust zou zijn. Wat zijn voor jou belangrijke dingen die iets zeggen over de kwaliteit van een dienst? Hoe kan men dat controleren? 1. De kwaliteit van het personeel. Of ze eerlijk zijn tegen de ouders. Of de opvoeders met het kind spreken. 2. Of de kinderen het goed hebben: - verzorging - eten: variatie, rekening houden met moslims, vegetariërs (menu uithangen) - slaapuur - huiswerk opvolging, opvolging schoolcarrière - organiseren van activiteiten in vakanties en op woensdagnamiddag - hoe ziet de dagbesteding er uit - wat zijn redenen tot straf en hoe pakt men dit aan 3. Of de voorziening goed werkt: - open boekhouding - ook wanneer geen inspectie verwacht wordt - zicht op het verloop van de begeleiding, welke stappen zet men, waarom, hoe zijn de cliënten daarbij betrokken en hebben ze hier zicht op - wordt er voldoende tijd en aandacht besteed aan de inbreng en betrokkenheid van cliënten 4. Of er rekening gehouden wordt met de ouders: - of er gesprekken zijn met de ouders - wanneer en op welke manier er wordt samengewerkt met de ouders - duidelijkheid tegen de ouders over hoe het zit met zakgeld, kledij (wie koopt, wat gebeurt er daarna mee, andere financiële zaken..) 5. Of er rekening gehouden wordt met de mening van de jongeren: - of men er mee spreekt en niet enkel over eten en activiteiten, ook over hoe zij de situatie ervaren - of er buiten de individuele begeleider een vertrouwenspersoon is waarbij men zijn hart eens kan luchten - of de jongeren wanneer er nood is contact kunnen opnemen met hun ouders (afspraken over telefoneren) - of men goede gesprekken heeft met de jongere, zijn mening vraagt over de begeleiding en wat er gebeurt als een jongere het niet eens is met de begeleiding 6. Hoe omgegaan wordt met verslaggeving en overleg: - hoe ouders daarbij betrokken zijn, - hoe ouders hun verhaal, ervaring inbrengen in verslag en overleg - hoe men rekening houdt met wat ouders zelf al probeerden - waar ouders/jongeren aanvullingen doen op het verslag - wie betrokken was bij overleg: bv noteren op ieder verslag bovenaan - of ouders op de hoogte zijn naar wie informatie over hen doorgegeven wordt en op welke manier Input Tweedaagse Agentschap Inspectie Welzijn, volksgezondheid en Gezin. 22/4/2008 3

4 Suggesties uit de oudergroep: - Onaangekondigd op inspectie komen. - Meedraaien in de dienst: in plaats van enkel dossiers en papier in te zien, of enkel met directies en personeel te spreken; een poging doen om het geheel van de dienst in zijn normale werking en al zijn aspecten mee te beleven. - Inlassen van observatiemomenten (zoals in klassen) zodat men de normale gang van zaken ziet in de omgang met kinderen en ouders die langskomen; eerder een soort doorlichting doen zoals men in het onderwijs doet. - Een systeem invoeren waarbij ouders ook kunnen gehoord worden. Bijvoorbeeld: de dienst vraag aan alle ouders of ze mogen hun gegevens doorgeven voor inspectie. Inspectie kan dan naar deze ouders bellen. Ofwel kunnen de consulenten een vragenlijst meegeven aan de ouders, die de ouders dan zelf naar Brussel versturen. - Een systeem invoeren waarbij ook met de jongeren kan gesproken worden. - De klachten die via de klachtenbus gekomen zijn opvragen en vragen wat er mee gebeurde. - De tevredenheidmetingen opvragen en vragen wat met de conclusies hieruit gebeurde. - De suggesties die in een ideeënbus gestoken zijn opvragen en vragen wat er mee gebeurde. Op basis van de verslagen uit de oudergroepen; op basis van de syntheseteksten uit de oudergroepen; op basis van de vragen die we kregen. De schuine teksten zijn citaten uit teksten uit de oudergroepen van Roppov, gegroepeerd per thema waarover ouders iets inbrachten. Deze verslagen en teksten gingen nooit over inspectie. Ze worden gemaakt vertrekkend vanuit wat ouders willen inbrengen in een geheel van hun ervaring (over de sectoren heen, met de gevoelens die hieruit spreken.). Andere teksten zijn een resultaat van besprekingen in de oudergroepen over: - vragen die gesteld werden vanuit de voorzieningen (bv bekijken van onthaalbrochures, tevredenheidmeting) - of in het kader van adviezen voor de reflectiegroep voor ouders binnen Integrale Jeugdhulp Oost-Vlaanderen, - of in functie van studiedagen. Uit alle syntheseteksten die reeds uit de oudergroepen kwamen, wordt duidelijk dat de kwaliteit van de zorg en de samenwerking met cliënten zeer belangrijk is. De thema s die dan aan bod komen hebben allen betrekking op: - inspraak en erkenning van de inbreng van cliënten, - een goede communicatie en samenwerking, - respectvolle benadering, respect voor de eigenheid, - participatie aan het aanbod, - afstemming op de vraag van jongeren en van ouders. Input Tweedaagse Agentschap Inspectie Welzijn, volksgezondheid en Gezin. 22/4/2008 4

5 De evolutie naar grootschalige diensten die aan meer en meer kwaliteitseisen moeten voldoen, met daarbij de nodige administratie en formele verplichtingen (die extra druk meebrengen voor het personeel), roept soms vragen op. Enerzijds kunnen procedures en regels garanties inbouwen, anderzijds is de kwaliteit (tijd en aandacht) van het contact van groot belang. Doch ook cliënten vragen naar het inbouwen van een aantal garanties die de positie van cliënten kan versterken (bv. in de vorm van procedures, codes ). Daarbij wordt door ouders vooral het accent gelegd op de aandacht die gaat naar de zorg voor communicatie en betrokkenheid, een plaats waar ouders terecht kunnen met hun noden en vragen. De ouders vragen garanties omtrent: 1. Mogelijkheden tot inspraak. 2. Garanderen van duidelijke en bereikbare info (ook over functioneren van de dienst). 3. Garanties voor kwaliteit van communicatie (geen bureaucratie) en benaderbaarheid van personeel (ook de directies ) Reeds vaker werd in de oudergroep een pleidooi gehouden voor een ouderondersteunende dienst losgekoppeld van voorzieningen om volgende redenen: Er moeten mensen zijn die aan de kant van de ouders staan. Om meer aandacht en tijd te spenderen aan: 1. beluisteren van de ouders 2. de hulpvraag juist te horen 3. de nodige informatie door te geven 4. belangenverdediging indien nodig Betreffende verslaggeving vragen ouders mogelijkheden om:.. fouten te corrigeren aanvullingen te maken hun versie van de feiten te geven het verslag na te lezen en aan te vullen Voorzie de mogelijkheid om de kant van de ouders te vertellen, wat ouders zelf al probeerden, wat ouders weten dat niet werkt in de aanpak van de jongere. Zoek niet te vlug naar oplossingen, zeker niet van bij een eerste kennismaking, Aanhoor de vraag zonder te klasseren, zonder direct verklaringen te willen geven. Geïnformeerd zijn rond zaken betreffende verslaggeving en dossier: Ouders willen geïnformeerd zijn over welke verslagen naar buiten gaan; - waarover handelen deze verslagen - voor wie zijn ze bestemd - naar wie worden ze doorgegeven Ouders willen graag weten wat in die verslagen staat en de kans hebben deze bij te sturen (deze die bedoeld zijn voor mensen buiten de instelling). Er moet een principieel recht op aanvullingen in het verslag zijn. Ouders moeten ook de stukken die over hun privé leven handelen kunnen beschermen tegenover hun kinderen. Input Tweedaagse Agentschap Inspectie Welzijn, volksgezondheid en Gezin. 22/4/2008 5

6 Wanneer een dossier doorgegeven wordt naar een dienst, weet men niet welke informatie deze bevat. Indien ouders een recht tot aanvulling zouden hebben, is er meer garantie dat ook hun visie opgenomen is in het dossier. Ouders moeten ook weten op welke manier hun situatie voorgesteld wordt. Dit kan doordat de formulering nagevraagd wordt bij de ouders of door een apart luik dat door de ouders ingebracht wordt (zoals bij een politie p.v.). Andere vragen naar betere informatie: - Rond de juiste betekenis van vrijwilligheid van de hulpverlening. Men heeft de ervaring dat dit niet zo vrijwillig is: * het is niet altijd duidelijk waarom er een verlening gebeurt van de begeleiding * ouders worden niet altijd geïnformeerd dat ze zelf naar de bemiddelingscommissie kunnen stappen wanneer ze niet akkoord gaan met de maatregel * het gewicht van de inbreng van verschillende betrokkenen is niet altijd duidelijk - Ouders beseffen niet altijd ten volle welk engagement een aanbod vraag bv. de thuisbegeleiding (wekelijkse gesprekken) en wat de verschillen zijn met ander aanbod bv. minder ouderondersteuning bij plaatsing. - Als vader wordt je vaak vergeten wanneer je gescheiden bent van de moeder. Steun en informatie gaat naar de moeder. Welke rechten heb je? Er heerst onduidelijkheid rond inspraak. Vooral wanneer er nog een pleeggezin tussen zit. Er is een algemene onduidelijkheid over inspraak ten opzichte van een pleeggezin. - Ouders stellen ook de vraag naar informatie omtrent waarom een plaatsing noodzakelijk is. Aandacht voor de positie van ouders in al zijn aspecten: Wanneer een residentiële plaats vrij komt voor een jongere die in wacht stond, moet alles heel vlug gebeuren. Zonder voorbereiding, zonder aandacht voor de inbreuk in het leven van het gezin. Verschillende ouders meldden dat op die manier de verstandhouding tussen hen en hulpverleners nooit een kans zal krijgen. Mensen zijn immers kwaad door de manier waarop een vraag naar steun een antwoord krijgt. Vermits het kind niet bij hen woont (in geval van plaatsing) is er veel bezorgdheid rond hoe het kind het maakt in het dagdagelijks leven waar men als ouder geen kijk meer op heeft.. belangrijke informatie is dan ook alles betreffende de afspraken met de jongere. Graag meer duidelijkheid over de financies, ook op spaarboekjes. Graag meer inlichtingen over medische zaken.waar kan inspraak gebeuren: keuze dokter? Worden ouders systematisch verwittigd bij opname in een ziekenhuis? Wie betaalt de medicatie? Bij onderzoeken: wat gedaan wordt; hoeveel het zal kosten; wat de resultaten van onderzoeken zijn Hoe gaat de instelling om met roken, zakgeld, GSM-gebruik, relaties binnen de instelling, seksualiteit, gebruiken vanuit het geloof,.. Bij een doorverwijzing krijgen de ouders meestal geen informatie op voorhand. Ze weten bitter weinig van de dienst alvorens ze daar op bezoek gaan. Toch is het zo dat de dienst wel al uitgebreid geïnformeerd werd. Je dossier gaat je voor. Je krijgt als ouder niet de kans eerst je verhaal te doen. De hulpverleners hebben het dossier reeds gelezen en wellicht hun oordeel al gemaakt. Bovendien weet je als ouder niet wat in dat dossier staat. Hulpverleners gaan dan voort op interpretaties van de vorige hulpverlener. Input Tweedaagse Agentschap Inspectie Welzijn, volksgezondheid en Gezin. 22/4/2008 6

7 Wat beter kan: 1. Het zou goed zijn dat het comité en sociale dienst Jeugdrechtbank folders hebben over de diensten. Informatie over de dienst en de werkwijze is nodig vooraleer ouders een eerste contact hebben met de instelling of dienst. 2. Het is nodig iemand te voorzien die vragen van ouders kan beantwoorden. - vragen naar informatie over de dienst, - wat de ouders al of niet kunnen verwachten, - wat van de ouders verwacht wordt. Ouders willen beter geïnformeerd zijn over de juiste datum: wanneer een kind zal geplaatst worden. Dit is heel belangrijk opdat ouders en kinderen de tijd krijgen zich voor te bereiden. Een onafhankelijke dienst die ouders duidelijk en juist informeert zou een pluspunt zijn. Ouders hebben het gevoel dat ze op voorhand niet goed wisten wat de aangeboden oplossing in de Bijzondere Jeugdbijstand juist inhoudt. Ze konden niet goed inschatten op welke manier dit ging ingrijpen in hun leven. Bovendien hebben ze het idee dat de oplossing die er nu is hen te vlug voorgeschoteld werd. Hun nood werd te weinig bevraagd. Ze hadden graag op voorhand beter geweten wat ze er in feite wel en niet van konden verwachten. Ouders vragen om beter te communiceren wat rechten van ouders zijn in de voorziening als het gaat over inspraak, participatie, inzage dossier etc.. Rond de samenwerking tijdens een begeleiding: Ouders vragen erkenning voor: - hun inbreng - hun inzicht in het probleem - hun kennis van de jongere - hun aanvoelen van de situatie - hun deskundigheid Ouders hebben soms het gevoel dat ze niet ernstig worden genomen. Uit voorbeelden blijkt dat ouders vaak geen uitleg krijgen over de stappen die een hulpverlener zet, waarom de hulpverlener iets wel doet of iets niet doet... Als ouders een uitleg krijgen over waarom sommige zaken niet mogelijk zijn, voelen ze zich meer au sérieux genomen. Andere voorbeelden gaan over hulpverleners die niet zien hoe belangrijk iets is of hoe zwaar een bepaalde zaak weegt op de gevoelens van de ouders. Het is van groot belang tijd te nemen om ouders goed te informeren. Wanneer dit van bij de start fout zit, is het nog moeilijk in vertrouwen samen te werken met de hulpverleners. Betrokkenheid Een algemene opmerking: men moet blijven informeren en niet alleen op momenten van intake (dan is men in nood en te emotioneel). De beste manier om mensen te informeren is hen betrekken bij de zaak; dit wil onder andere zeggen: geen gesprekken achter gesloten deuren. Positief zijn de vermeldingen (met duidelijke termijnen) wanneer met de jongere en met de ouders afspraken gemaakt worden en waarover. Het is goed dat men als ouder weet waaraan gewerkt wordt, wanneer en op welke manier men daarbij betrokken wordt. Input Tweedaagse Agentschap Inspectie Welzijn, volksgezondheid en Gezin. 22/4/2008 7

8 Wat ook als positief vermeld wordt, is de duidelijkheid rond verslaggeving. Afspraken rond hoe ouders en jongeren hun inbreng kunnen doen (bv. verslagen inzien of ondertekenen alvorens ze naar CBJ of naar sdjrb gestuurd worden.). Duidelijkheid ook over aspecten die het aandeel van het aanbod betreffen: en verantwoordelijkheid van de dienst het prentje moet volledig zijn. Ieders inbreng, ieders grenzen, ieders verantwoordelijkheid. Ook diensten hebben grenzen en brengen moeilijkheden mee: bv. dat kinderen plots in een groep komen met eigen spanningen en problematieken waar ze anders niet mee in aanraking zouden komen dit brengt ook nieuwe risico s mee voor kind en gezin. Ouders laten meespreken, mee onderhandelen, mee beslissen. Uit bepaalde formuleringen spreekt de achterliggende kijk op oorzaken van problemen, oordelen, veroordelen?..de pedagogische relatie, slaat dit op de relatie hulpverlenersjongeren of hulpverleners-ouders? Moeten de ouders ook heropgevoed worden? De manier waarop sommige zaken nu geformuleerd wordt, lijkt toch nog uit de hoogte te komen. Wat ouders melden als kwaliteitscriteria voor bevraging via tevredenheidmetingen: De kwaliteit van de contacten is een belangrijk aandachtspunt voor ouders. Belangrijkst is de kwaliteit van de bespreking, de steun en het begrip die er van uitgaat. zaken die in het aanvoelen van de ouders ook een plaats zouden moeten krijgen op de tevredenheidmeting: nagaan of de ouders de ruimte kregen om zelf hun vragen en informatie in te brengen Ingrid Crabbe Coördinator vzw Roppov 22 april 2008 Input Tweedaagse Agentschap Inspectie Welzijn, volksgezondheid en Gezin. 22/4/2008 8

Gerechtelijke jeugdhulp, ervaringen en vragen van ouders. oudergroep Gent maart 2007

Gerechtelijke jeugdhulp, ervaringen en vragen van ouders. oudergroep Gent maart 2007 1 Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be Gerechtelijke jeugdhulp, ervaringen en vragen van ouders. oudergroep Gent maart 2007

Nadere informatie

Rechten voor ouders: verwachtingen van ouders, zoals geformuleerd in getuigenissen.

Rechten voor ouders: verwachtingen van ouders, zoals geformuleerd in getuigenissen. Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be December 2010 Rechten van ouders in de Bijzondere Jeugdbijstand. Vanuit het perspectief

Nadere informatie

jeugdbijstand en de consulenten jeugdrechtbank. (Oudergroep Geraardsbergen, februari 2007)

jeugdbijstand en de consulenten jeugdrechtbank. (Oudergroep Geraardsbergen, februari 2007) 1 Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be Ervaringen van ouders binnen de Bijzondere Jeugdbijstand. Het contact met het comité

Nadere informatie

Ouders over tevredenheidmetingen.

Ouders over tevredenheidmetingen. Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be Mei 2009 december 2010 Ouders over tevredenheidmetingen. Dit is een bundeling van bemerkingen

Nadere informatie

De stem van de ouders een plaats geven.

De stem van de ouders een plaats geven. 1 De stem van de ouders een plaats geven. Naar aanleiding van het jubileumnummer van dit tijdschrift, werd aan het Roppov (Regionaal OverlegPlatform Participatie Oost-Vlaanderen) gevraagd een bijdrage

Nadere informatie

Hulpverlening in de Bijzondere Jeugdbijstand: de ervaring aan de andere kant

Hulpverlening in de Bijzondere Jeugdbijstand: de ervaring aan de andere kant 1 Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be Hulpverlening in de Bijzondere Jeugdbijstand: de ervaring aan de andere kant Over schuldgevoelens

Nadere informatie

de Mee-ander thuisbegeleidingsdienst

de Mee-ander thuisbegeleidingsdienst de Mee-ander thuisbegeleidingsdienst In deze brochure willen wij informatie geven over de werking van de thuisbegeleidingsdienst De Mee-ander. Thuisbegeleidingsdienst De Mee-ander Gasthuisstraat 19 9500

Nadere informatie

Samenwerken met ouders; uitwisseling tussen voorzieningen en verwijzers.

Samenwerken met ouders; uitwisseling tussen voorzieningen en verwijzers. Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be Samenwerken met ouders; uitwisseling tussen voorzieningen en verwijzers. Maart 2010 Dit

Nadere informatie

De gebruiker misbruikt? colloquium 16 december 2005

De gebruiker misbruikt? colloquium 16 december 2005 V.I.P versterking, inspraak, participatie Samenwerkingsverband Gebruikersversterkende initiatieven 1 HINT - PLAZZO aanloophuis POCO LOCO VGPH - project STEUNRELATIES- ROPPOV p/a Martelaarslaan 204b 9000

Nadere informatie

Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be

Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be THEMABUNDEL CONTEXTBEGELEIDING: ADVIEZEN VAN OUDERS EN HULPVERLENERS (Dialoogdag 2014) Standpunten van ouders

Nadere informatie

Problemen met je kind en problemen met de hulpverlening.

Problemen met je kind en problemen met de hulpverlening. Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be Problemen met je kind en problemen met de hulpverlening. oudergroep Gent mei 2009 Uit gesprekken

Nadere informatie

Suggesties van ouders, uit de tekst:

Suggesties van ouders, uit de tekst: 333333333333333333 33333 Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be maart 2009 Een kind opgeven kan niet. Samenwerken naar een plan

Nadere informatie

Zijn onze doelen jullie

Zijn onze doelen jullie Dialoogdag Vrijdag 8 juni 2012 Ouders nodigen uit voor een dialoog over: En hoe kunnen we dat nagaan? We stelden de volgende vragen aan ouders: Zijn onze doelen jullie doelen? 1. Wat was je bedoeling,

Nadere informatie

Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be

Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be April 2015 Op basis van de voorbereiding gemaakt voor de studiedag van Integrale Jeugdhulp, rechten van

Nadere informatie

stemmen van ouders Of zoals een moeder het formuleerde: Hoe meer uitleg, hoe meer je iets verstaat. Hoe meer je begrijpt, hoe beter je kan meewerken.

stemmen van ouders Of zoals een moeder het formuleerde: Hoe meer uitleg, hoe meer je iets verstaat. Hoe meer je begrijpt, hoe beter je kan meewerken. stemmen van ouders Luisteren is meer dan woorden uitspreken of woorden horen. Luisteren is begrijpen en is ook nagaan of de zaken duidelijk zijn. Stap voor stap overlopen tot de hulpverlener weet dat de

Nadere informatie

Infobrochure de Zwier - Multi Functioneel Centrum Sporen

Infobrochure de Zwier - Multi Functioneel Centrum Sporen 1 Infobrochure de Zwier - Multi Functioneel Centrum Sporen De Zwier, een onderdeel van MFC Sporen Geldenaakse baan 428 3001 Heverlee 016/38.76.10 0492/58.07.73 zwier@sporen.be Hallo, In dit boekje willen

Nadere informatie

Een kind opgeven kan niet.

Een kind opgeven kan niet. Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be Een kind opgeven kan niet. Samenwerken naar een plan voor de jongere na 18 jaar. Standpunten

Nadere informatie

Ervaringen van ouders binnen de Bijzondere Jeugdbijstand. Over samenwerken en overleggen met ouders.

Ervaringen van ouders binnen de Bijzondere Jeugdbijstand. Over samenwerken en overleggen met ouders. 1 Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be Ervaringen van ouders binnen de Bijzondere Jeugdbijstand. Over samenwerken en overleggen

Nadere informatie

Een kind opgeven kan niet. Samenwerken naar een plan voor de jongere na 18 jaar.

Een kind opgeven kan niet. Samenwerken naar een plan voor de jongere na 18 jaar. Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be Een kind opgeven kan niet. Samenwerken naar een plan voor de jongere na 18 jaar. Standpunten

Nadere informatie

Ouders over. de hulpverlening in de Bijzondere Jeugdbijstand. - verslaggeving - onthaalbrochures - rechten van gebruikers -...

Ouders over. de hulpverlening in de Bijzondere Jeugdbijstand. - verslaggeving - onthaalbrochures - rechten van gebruikers -... Regionaal OverlegPlatform Participatie Oost-Vlaanderen Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be Ouders over - verslaggeving - onthaalbrochures

Nadere informatie

Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak

Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak Document opgesteld door: vzw de Keeting vzw Recht-Op Kroonstraat 64/66 Lange Lobroekstraat 34 2800 Mechelen 2060 Antwerpen email: info@dekeeting.be

Nadere informatie

Uw kind gaat in een pleeggezin wonen. Deze folder gaat over pleegzorg. Over hoe dat geregeld is en hoe wij dat zien. INFORMATIE VOOR OUDERS

Uw kind gaat in een pleeggezin wonen. Deze folder gaat over pleegzorg. Over hoe dat geregeld is en hoe wij dat zien. INFORMATIE VOOR OUDERS Uw kind gaat in een pleeggezin wonen. Deze folder gaat over pleegzorg. Over hoe dat geregeld is en hoe wij dat zien. INFORMATIE VOOR OUDERS WAT IS PLEEGZORG? HOE VINDEN WIJ Uw kind gaat in een pleeggezin

Nadere informatie

Centra voor Integrale Gezinszorg

Centra voor Integrale Gezinszorg Centra voor Integrale Gezinszorg Regelgeving: 1. Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1997 tot regeling van de erkenning en subsidiëring van de centra voor integrale gezinszorg (B.S.27.XI.1997)

Nadere informatie

Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be

Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be OUDERPARTICIPATIE: HOE EN WAAROM? THEMABUNDEL November 2014 Deze themabundel kwam tot stand op basis van

Nadere informatie

Tips voor bekendmaking van Roppov-oudergroepen

Tips voor bekendmaking van Roppov-oudergroepen Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be Tips voor bekendmaking van Roppov-oudergroepen HULPMIDDELEN In de regionale werkgroepen

Nadere informatie

Besluit en verslag werkgroep

Besluit en verslag werkgroep Studiedag rechten in de jeugdhulp - werkgroep Studiedag rechten in de jeugdhulp Verslag werkgroepen Afdeling Beleidsontwikkeling Koning Albert II-laan 35 bus 30 1030 BRUSSEL T 02 553 32 43 F 02 553 31

Nadere informatie

Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding. Onthaalbrochure voor ouders

Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding. Onthaalbrochure voor ouders Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding Onthaalbrochure voor ouders 2 Inhoudstafel Voorwoord 3 Wie zijn we? 4 Voor wie? 7 Hoe kan je ons bereiken? 8 Wie is wie 9 Belangrijke nummers 10 Wat is IKT? 11 Goed

Nadere informatie

verslavings VRIJ LEVEN

verslavings VRIJ LEVEN IEDER MENS IS BESTEMD OM VRIJ TE ZIJN verslavings VRIJ LEVEN INFORMATIE VOOR CLIËNTEN GELOOF IN VRIJHEID WELKOM BIJ TERWILLE BEDANKT VOOR JE AANMELDING BIJ TERWILLE. GOED DAT JE DEZE STAP HEBT GEZET. OM

Nadere informatie

BELANG VAN DE MINDERJARIGE. Artikel 5

BELANG VAN DE MINDERJARIGE. Artikel 5 BELANG VAN DE MINDERJARIGE Artikel 5 Het belang van de minderjarige vormt de belangrijkste overweging bij het verlenen van jeugdhulp. Het belang van de minderjarige wordt vastgesteld in dialoog met de

Nadere informatie

Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be VERSLAG

Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be VERSLAG Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be VERSLAG DIALOOGDAG 4 JUNI 2010 een dialoog met ouders, over wat ouders ons vertellen BEHOUD/HERSTEL

Nadere informatie

INFOBROCHURE MFC TRAJECT

INFOBROCHURE MFC TRAJECT INFOBROCHURE MFC TRAJECT NOVEMBER 2010 Infobrochure TRAJECT - Multi Functioneel Centrum Sporen Traject, afdeling van MFC Sporen Groot Park 7 3360 Lovenjoel 016/46.39.16 Gsm 0497/571663 traject@sporen.be

Nadere informatie

Open verslaggeving: wat zijn de mogelijkheden en en de beperkingen?

Open verslaggeving: wat zijn de mogelijkheden en en de beperkingen? Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be Maart 2012 Open verslaggeving: wat zijn de mogelijkheden en en de beperkingen? Op basis

Nadere informatie

Coördinatie van de hulp. Workshop 4

Coördinatie van de hulp. Workshop 4 Coördinatie van de hulp Workshop 4 Voorstellingsrondje Maatschappelijke evoluties Perspectief van de cliënt Casusoverleg Cliëntoverleg met externe voorzitter Bemiddeling Vertrouwenspersoon vragen Wie is

Nadere informatie

Verslag dialoogmoment verontrusting en maatschappelijke noodzaak: 15/03/2016 in VOT in Ieper

Verslag dialoogmoment verontrusting en maatschappelijke noodzaak: 15/03/2016 in VOT in Ieper Verslag dialoogmoment verontrusting en maatschappelijke noodzaak: 15/03/2016 in VOT in Ieper Dit verslag is een synthese van de drie de groepen tijdens het dialoogmoment in Ieper. Casus 1 Er is verwaarlozing

Nadere informatie

Aanknopingspunten voor elk recht in het decreet rechtspositie van de minderjarige met het kwaliteitsdecreet en de SMK s. CKG s

Aanknopingspunten voor elk recht in het decreet rechtspositie van de minderjarige met het kwaliteitsdecreet en de SMK s. CKG s Aanknopingspunten voor elk recht in het decreet rechtspositie van de minderjarige met het kwaliteitsdecreet en de SMK s Decreet rechtspositie van de minderjarige CKG s MB 10 juni 2003 betreffende de kwaliteitszorg

Nadere informatie

KAMERTRAININGSCENTRUM DE OVERSTAP

KAMERTRAININGSCENTRUM DE OVERSTAP KAMERTRAININGSCENTRUM DE OVERSTAP Samen werken aan jouw toekomst Informatie voor jongeren, ouders en verwijzers Wat is Lijn5? Lijn5 biedt in de provincie Utrecht lichte tot intensieve vormen van hulpverlening

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

INFORMATIE OVER JE RECHTEN ALS MINDERJARIGE IN DE JEUGDHULP

INFORMATIE OVER JE RECHTEN ALS MINDERJARIGE IN DE JEUGDHULP INFORMATIE OVER JE RECHTEN ALS MINDERJARIGE IN DE JEUGDHULP 14 5. HET DECREET: www.kinderrechtswinkel.be Rechtspositie van de minderjarige www.kinderrechtswinkel.be Slotwoordje Ziezo! Het decreet is een

Nadere informatie

PLEEGKINDEREN INFORMATIE VOOR

PLEEGKINDEREN INFORMATIE VOOR Sommige kinderen kunnen niet bij hun eigen vader en moeder wonen. Bijvoorbeeld als hun ouders problemen hebben of als de ouders en kinderen problemen hebben met elkaar. Deze kinderen gaan dan soms in een

Nadere informatie

alle campagnefoto s Maak het mee : Paul Delaet provincie Limburg Universiteitslaan 1 B-3500 HASSELT limburg.be

alle campagnefoto s Maak het mee : Paul Delaet provincie Limburg Universiteitslaan 1 B-3500 HASSELT limburg.be alle campagnefoto s Maak het mee : Paul Delaet provincie Limburg Universiteitslaan 1 B-3500 HASSELT limburg.be deontologisch kader pedagogisch advies Situering Het Limburgs netwerk opvoedingsondersteuning

Nadere informatie

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg. We leggen uit wat het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg is, wie er werken

Nadere informatie

INSTEEK INFOMOMENT IJH OOST-VLAANDEREN 14/12/2007 Workshop 3. toegang en hulpcoördinatie Integrale Jeugdhulp Oost-Vlaanderen

INSTEEK INFOMOMENT IJH OOST-VLAANDEREN 14/12/2007 Workshop 3. toegang en hulpcoördinatie Integrale Jeugdhulp Oost-Vlaanderen Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be INSTEEK DEBAT METHODIEK CLIËNTOVERLEG ONDER BEGELEIDING VAN EEN ONAFHANKELIJKE CASE-MANAGER

Nadere informatie

Charter collectieve rechten en plichten

Charter collectieve rechten en plichten Charter collectieve rechten en plichten Van de Brabantse dienst voor thuisbegeleiding vzw Erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap (VAPH) Erkenning thuisbegeleiding

Nadere informatie

uitgave december 2011 beroepsgeheim

uitgave december 2011 beroepsgeheim uitgave december 2011... met thet beroepsgeheim ... met het beroepsgeheim Sommige problemen, ziektes, kan je niet in je eentje oplossen. Om deze problemen aan te pakken, heb je hulp nodig van mensen die

Nadere informatie

Studiedag Rechten in de jeugdhulp 6 maart 2015. Mia Claes UCLL

Studiedag Rechten in de jeugdhulp 6 maart 2015. Mia Claes UCLL Studiedag Rechten in de jeugdhulp 6 maart 2015 Mia Claes UCLL Hulp continuïteit waarborgen Op een gepaste wijze omgaan met verontrusting Tijdige toegang tot de jeugdhulp Voorzien in een aanbod crisisjeugd

Nadere informatie

Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding. Onthaalbrochure voor jongeren. Deze brochure is van:

Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding. Onthaalbrochure voor jongeren. Deze brochure is van: Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding Onthaalbrochure voor jongeren Deze brochure is van: Inhoudstafel Voorwoord 3 Wie zijn we? 4 Wie kom ik tegen? 6 Belangrijke nummers 7 Hoe kan je ons bereiken? 8

Nadere informatie

Wat vinden wij belangrijk? Er zijn een aantal zaken die wij erg belangrijk vinden in Van Celsthuis.

Wat vinden wij belangrijk? Er zijn een aantal zaken die wij erg belangrijk vinden in Van Celsthuis. Onze opdracht Wij willen met behulp van verschillende vormen van hulpverlening voor kinderen, jongeren en hun gezinnen met ernstige opvoedingsproblemen de meest kwalitatieve hulpverlening op maat realiseren,

Nadere informatie

Kinderrechtswinkels, vzw, Hoogstraat 81, 9000 Gent krw.koepel@kinderrechtswinkel.be - www.kinderrechtswinkel.be. Karin Maes

Kinderrechtswinkels, vzw, Hoogstraat 81, 9000 Gent krw.koepel@kinderrechtswinkel.be - www.kinderrechtswinkel.be. Karin Maes REALISATIE Kinderrechtswinkels, vzw, Hoogstraat 81, 9000 Gent krw.koepel@kinderrechtswinkel.be - www.kinderrechtswinkel.be EINDREDACTIE Karin Maes VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Marc Morris, secretaris-generaal.

Nadere informatie

BEGELEIDE OMGANGSREGELING VAN STICHTING DE WERING

BEGELEIDE OMGANGSREGELING VAN STICHTING DE WERING BEGELEIDE OMGANGSREGELING VAN STICHTING DE WERING DE VISIE EN DOELSTELLING VAN BOR STICHTING DE WERING De visie van Begeleide Omgangs Regeling Stichting De Wering (verder te noemen: BOR) op de omgang tussen

Nadere informatie

Beroepsgeheim in beweging : Informatie-uitwisseling tussen jeugdhulp en justitie.

Beroepsgeheim in beweging : Informatie-uitwisseling tussen jeugdhulp en justitie. Beroepsgeheim in beweging : Informatie-uitwisseling tussen jeugdhulp en justitie. Artikel 75.1. Decreet IJH ( ook genoemd artikel 75.1. Mozaïekdecreet) Er beweegt heel wat rond het beroepsgeheim. Deze

Nadere informatie

enter MultiFunctioneel Centrum Meetjesland Mijn contactgegevens Mijn zorgentiteit: Mijn contextbegeleider:. Een initiatief van VZW Blij Leven tel...

enter MultiFunctioneel Centrum Meetjesland Mijn contactgegevens Mijn zorgentiteit: Mijn contextbegeleider:. Een initiatief van VZW Blij Leven tel... Mijn contactgegevens Mijn zorgentiteit: Mijn contextbegeleider:. MultiFunctioneel Centrum Meetjesland. tel.... Email :. tel leefgroep verblijf:.. Een initiatief van VZW Blij Leven Nieuwe Boekhoutestraat

Nadere informatie

TRANSPARANTE VERSLAGGEVING

TRANSPARANTE VERSLAGGEVING TRANSPARANTE VERSLAGGEVING 1. Transparante verslaggeving 2. Een collaboratieve visie op hulpverlening 3. Organisatie-klimaat 1. TRANSPARANTE VERSLAGGEVING Het stappenplan Correspondentie met de verwijzer

Nadere informatie

RECHTEN & PLICHTEN. Inspraak. Verblijf

RECHTEN & PLICHTEN. Inspraak. Verblijf RECHTEN & PLICHTEN Inspraak Stel: Je vindt het belangrijk dat cliënten eigen inbreng hebben. Je vindt dat er te weinig voor cliënten wordt georganiseerd. Je vindt dat er beter naar cliënten geluisterd

Nadere informatie

Locatie Leeuwarden. E-mail: noord.leeuwarden@rvdk.minjus.nl. 1 van 5. Ministerie van Justitie. Locatie Leeuwarden

Locatie Leeuwarden. E-mail: noord.leeuwarden@rvdk.minjus.nl. 1 van 5. Ministerie van Justitie. Locatie Leeuwarden Ministerie van Justitie Raad voor de Kinderbescherming Locatie Leeuwarden E-mail: noord.leeuwarden@rvdk.minjus.nl Locatie Leeuwarden Lange Marktstraat 5 Postbus 2203 8901 JE Leeuwarden Telefoon: 058-2343333

Nadere informatie

Brochure DRM - meisjes

Brochure DRM - meisjes Opgesteld op: 16-4-08 Geldig tot: 2015 Brochure DRM - meisjes Code: ALG Type: document Laatste wijziging: 09-12-10 Auteur: Nathalie De Smedt 1 Iedereen heeft wel eens kleine of grote problemen. Ook jij

Nadere informatie

De paradox van de burger als uitgangspunt

De paradox van de burger als uitgangspunt GEMEENTE WINTERSWIJK De paradox van de burger als uitgangspunt De dialoog als methodiek Rhea M. Vincent 1-11-2013 In het nieuwe zorgstelsel staat de vraag van de burger centraal. De professional en de

Nadere informatie

Begeleidingstehuis De Kiezel

Begeleidingstehuis De Kiezel infobrochure Begeleidingstehuis De Kiezel vzw Jeugdzorg De Brug Puttene 1 9680 Maarkedal 055 / 30 12 75 www.jeugdzorgdebrug.be Hier ben je welkom! In De Kiezel krijg je een eigen warm en veilig plekje.

Nadere informatie

ZNA Ombudsdienst Wat zijn de rechten van het zieke kind? Informatie voor jonge patiënten

ZNA Ombudsdienst Wat zijn de rechten van het zieke kind? Informatie voor jonge patiënten ZNA Ombudsdienst Wat zijn de rechten van het zieke kind? Informatie voor jonge patiënten 2 Wat zijn jouw rechten als patiënt? Wat zijn jouw rechten als kind of minderjarige in het ziekenhuis? > > Je hebt

Nadere informatie

Charter collectieve rechten en plichten

Charter collectieve rechten en plichten Charter collectieve rechten en plichten Van Begeleid Wonen Zennestreek vzw het voor Personen met een ( VAPH) (erkenningsnummer 409200333) Ons adres: In dit charter leggen we duidelijk uit hoe we werken

Nadere informatie

VERENIGING WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN

VERENIGING WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN Koning Albert II-laan 35, bus 31 1030 Brussel T 02 553 34 34 F 02 533 34 35 contact@zorginspectie.be VERENIGING WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN Naam: Adres: Tel: Fax: Email: Opdrachtnummer: Datum opdracht:

Nadere informatie

Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie

Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie Maelsonstraat 1 1624 NP HOORN 088 65 65 010 www.ggz-nhn.nl/jeugd www.ggz-nhn.nl

Nadere informatie

Patiëntenrechten van ouders en kind. Vrouw - Moeder - Kind centrum

Patiëntenrechten van ouders en kind. Vrouw - Moeder - Kind centrum 00 Patiëntenrechten van ouders en kind Vrouw - Moeder - Kind centrum In deze folder geven wij u informatie over de patiëntenrechten van u en uw kind. Deze folder is geschreven voor ouders. In de folder

Nadere informatie

PRIVACY, KLACHTEN EN ANDERE BELANG- RIJKE INFORMATIE INFORMATIE VOOR OUDERS DECEMBER PRIVACY, KLACHTEN EN ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE

PRIVACY, KLACHTEN EN ANDERE BELANG- RIJKE INFORMATIE INFORMATIE VOOR OUDERS DECEMBER PRIVACY, KLACHTEN EN ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE PRIVACY, KLACHTEN EN ANDERE BELANG- RIJKE INFORMATIE INFORMATIE VOOR OUDERS DECEMBER 2016 1 PRIVACY, KLACHTEN EN ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE Als cliënt van Jeugdbescherming Gelderland krijgt u te maken

Nadere informatie

Afhandelen van klachten van gebruikers Beoordeeld en goedgekeurd op : Proces-eigenaar: Algemeen Directeur

Afhandelen van klachten van gebruikers Beoordeeld en goedgekeurd op : Proces-eigenaar: Algemeen Directeur Doel Deze procedure legt de afspraken vast voor de afhandeling van klachten zodat: elke klacht wordt geregistreerd elke klacht wordt geanalyseerd op elke klacht feedback wordt gegeven op elke gegronde

Nadere informatie

JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG

JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG 2 JIJ EN HET ONDERSTEUNINGSCENTRUM JEUGDZORG / 3 INLEI DING In deze brochure vind je informatie over het Ondersteuningscentrum jeugdzorg. We leggen uit wat het

Nadere informatie

Afsprakenkader omtrent de deelname aan extramurale activiteiten door jongeren in gemeenschapsinstellingen

Afsprakenkader omtrent de deelname aan extramurale activiteiten door jongeren in gemeenschapsinstellingen Afsprakenkader omtrent de deelname aan activiteiten door jongeren in gemeenschapsinstellingen Verantwoording Het arrest Ingevolge het arrest van Grondwettelijk Hof nr. 49 van 13 maart 2008 m.b.t. het derde

Nadere informatie

Jaarverslag Vzw Roppov werkjaar

Jaarverslag Vzw Roppov werkjaar Jaarverslag Vzw Roppov werkjaar 2010 www.roppov.be Een samenwerkingsverband binnen de Bijzondere Jeugdbijstand Gesteund door Martelaarslaan 212 9000 Gent - tel. 09 224 09 15 fax. 09 233 35 89 - info@roppov.be

Nadere informatie

Bemiddeling wordt opgenomen door een onafhankelijke derde.

Bemiddeling wordt opgenomen door een onafhankelijke derde. Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be April 2015 Op basis van het informatief aanbod in de regionale werkgroepen te Beveren en Gent. Met dank

Nadere informatie

De sociale plattegrond

De sociale plattegrond De sociale plattegrond Sector: Agentschap Jongerenwelzijn Spreker: Tom Elen (Agentschap Jongerenwelzijn) H1 - Opdracht Agentschap Jongerenwelzijn (beleidsdomein = WVG) Afdeling Preventie- en Verwijzersbeleid

Nadere informatie

SAMEN VOOR KWALITEITSVOLLE EN VEILIGE ZORG

SAMEN VOOR KWALITEITSVOLLE EN VEILIGE ZORG SAMEN VOOR KWALITEITSVOLLE EN VEILIGE ZORG Het uitgangspunt: Jouw noden, behoeften en verwachtingen als patiënt of mantelzorger Je verpleegkundige staat iedere dag klaar om je de best mogelijke zorgen

Nadere informatie

De goede hulpverlener. volgens de reflectiegroep ouders IJH

De goede hulpverlener. volgens de reflectiegroep ouders IJH 14 januari 2011 De goede hulpverlener. volgens de reflectiegroep ouders IJH Intro Zowat bij elk advies dat de reflectiegroep ouders tot nog toe heeft uitgewerkt vb. rond de instap in de hulpverlening,

Nadere informatie

RECHT OP PRIVACY. Artikel 25

RECHT OP PRIVACY. Artikel 25 RECHT OP PRIVACY Artikel 25 De minderjarige heeft recht op respect voor zijn persoonlijke levenssfeer, met inbegrip van: 1 de bescherming van zijn persoonsgegevens, onverminderd de bepalingen van afdeling

Nadere informatie

Decreet Rechtspositie van de Minderjarige in de Integrale Jeugdhulp. Een gids voor ouders

Decreet Rechtspositie van de Minderjarige in de Integrale Jeugdhulp. Een gids voor ouders Decreet Rechtspositie van de Minderjarige in de Integrale Jeugdhulp Een gids voor ouders Verantwoordelijk uitgever: Permanente Ondersteuningscel voor de CLB s GO! 2 CLB & Integrale Jeugdhulp? Centra voor

Nadere informatie

Als ouders niet meer samen zijn

Als ouders niet meer samen zijn Als ouders niet meer samen zijn Informatiefolder over de rechten en plichten van gescheiden ouders bij hulpverlening aan kinderen ALS OUDERS NIET MEER SAMEN ZIJN INFORMATIEFOLDER OVER DE RECHTEN EN PLICHTEN

Nadere informatie

Als ouders niet meer samen zijn

Als ouders niet meer samen zijn Algemene informatie Als ouders niet meer samen zijn Informatiefolder over de rechten en plichten van gescheiden ouders bij hulpverlening aan kinderen 1 2 Waarover gaat deze folder? Uw kind bezoekt binnenkort

Nadere informatie

Wat je moet weten: Jouw dossier

Wat je moet weten: Jouw dossier Wat je moet weten: Jouw dossier Wat is een dossier? Het CAW Brussel werkt met een elektronisch dossier. In je dossier houdt de hulpverlener informatie bij over: Wie je bent (de hulpvrager) Waar je hulp

Nadere informatie

Samen werken tegen kindermishandeling

Samen werken tegen kindermishandeling Samen werken tegen kindermishandeling 29 september 2014, Antwerpen Sofie De Smet, medewerker VK Gent Luc Vlerick, medewerker VCLB regio Gent Detectie en aanpak: een zoektocht binnen een driehoeksverhouding

Nadere informatie

Goede gesprekken bekeken door de bril van kwetsbare ouders

Goede gesprekken bekeken door de bril van kwetsbare ouders Goede gesprekken bekeken door de bril van kwetsbare ouders Een suggestielijst voor schoolteams en CLB-medewerkers Achtergrond De communicatie over heikele onderwerpen met ouders wordt door school en CLB

Nadere informatie

Minicursus Verbindend Communiceren. Geschreven door: Jan van Koert

Minicursus Verbindend Communiceren. Geschreven door: Jan van Koert Minicursus Verbindend Communiceren Geschreven door: Jan van Koert Geweldloze communicatie is een wijze van communiceren die leidt tot gehoord en verstaan worden. Met helderheid, zonder beschuldigen en

Nadere informatie

Uitwisseling rond open verslaggeving.

Uitwisseling rond open verslaggeving. Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 fax 09/233.35.89 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be Uitwisseling rond open verslaggeving. Standpunten uit de ouderwerkgroep Gent, de regionale

Nadere informatie

Het psychosociaal kinderteam (PST)

Het psychosociaal kinderteam (PST) Het psychosociaal kinderteam (PST) Het bezoek van u en uw kind aan de kinderarts is aanleiding voor de kinderarts om de zorgen en vragen rondom uw kind te bespreken in het psychosociaal kinderteam. Deze

Nadere informatie

In deze brochure beschrijven we wat video-hometraining inhoudt en welke gezinnen hiervoor in aanmerking komen.

In deze brochure beschrijven we wat video-hometraining inhoudt en welke gezinnen hiervoor in aanmerking komen. Amarilis Thuisbegeleidingsdienst Amarilis biedt video-hometraining aan. Dit is een intensieve methodiek waarbij gebruik gemaakt wordt van video-opnames in het gezin met als doel de contactuele-, relationele-

Nadere informatie

Contextbegeleiding kortdurend intensief. Onthaalbrochure voor ouders

Contextbegeleiding kortdurend intensief. Onthaalbrochure voor ouders Contextbegeleiding kortdurend intensief Onthaalbrochure voor ouders 2 Inhoudstafel Voorwoord 3 Wie zijn we? 4 Voor wie? 7 Hoe kan je ons bereiken? 8 Wie is wie 9 Belangrijke nummers 10 Wat? 11 Goed om

Nadere informatie

Aanmeldingsfiche Centraal MeldPunt

Aanmeldingsfiche Centraal MeldPunt Aanmeldingsfiche Centraal MeldPunt 1 03/2013266 Datum aanmelding.../.../... Contactpersoon CMP (in te vullen door CMP) Gegevens aanmelder Naam: Functie dienst: Adres: Contactgegevens: telefoon: e-mail:

Nadere informatie

Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling

Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling Samenwerken in de jeugdketen Een instrument voor gegevensuitwisseling Uitgave van het Centrum voor Jeugd en Gezin Opsterland. Bij het samenstellen van deze uitgave is gebruik gemaakt van Samenwerken in

Nadere informatie

Jongerencentrum Cidar V.Z.W.

Jongerencentrum Cidar V.Z.W. Jongerencentrum Cidar V.Z.W. Informatie over de Klachtenregeling, de Evaluaties van de hulpverlening, de Rechten van kinderen en ouders, de Cliëntrechten, de Rechten van kinderen in de Jeugdhulp. Inleiding

Nadere informatie

Voor kinderen die meer willen weten over echtscheidingen. uitgave 2005

Voor kinderen die meer willen weten over echtscheidingen. uitgave 2005 Voor kinderen die meer willen weten over echtscheidingen uitgave 2005 Steeds meer kinderen stellen vragen aan de Kinderrechtswinkels over echtscheiding. Scheiden kan niet zomaar, je moet heel veel regels

Nadere informatie

Vlaams Decreet Integrale Jeugdhulp

Vlaams Decreet Integrale Jeugdhulp Vlaams Decreet Integrale Jeugdhulp Ann Bourgeois en Ilse Vandenbroucke Substituut procureur des Konings Jeugdparket Gent 2 Verontrustende situaties: VOS Definitie / Leidraad Werkwijze Brede Instap GV /

Nadere informatie

Karine Moykens Secretaris-generaal Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Karine Moykens Secretaris-generaal Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Veel kinderen in Vlaanderen hebben het erg goed. Het gaat goed met hen op school, hun ouders hebben geen problemen en ze kunnen veelal kopen wat ze echt nodig hebben. Toch zijn er ook kinderen met wie

Nadere informatie

DIENST VOOR GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISHULP : KRAAMZORG

DIENST VOOR GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISHULP : KRAAMZORG Zorginspectie Koning Albert II-laan 35 bus 31 1030 BRUSSEL T 02 553 34 34 F 02 553 34 35 contact@zorginspectie.be ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Dagcentrum De Wip. Deken Michielstraat Halle. 02/

Dagcentrum De Wip. Deken Michielstraat Halle. 02/ Dagcentrum De Wip Deken Michielstraat 89 1500 Halle 02/360 24 31 dagcentrum.dewip@pandora.be Openingsuren: Tijdens het schooljaar is dagcentrum De Wip geopend van 9u tot 19u. De opvang wordt voorzien van

Nadere informatie

Aanvraagformulier RTJH

Aanvraagformulier RTJH Aanvraagformulier RTJH Beste Aanmelder, u wenst beroep te doen op onze modules voor Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulpverlening meer bepaald op de module contextbegeleiding en/of dagbegeleiding in groep.

Nadere informatie

Voor de ouders? Voor de professionelen? Voor het beleid?

Voor de ouders? Voor de professionelen? Voor het beleid? Verslag Roppov-dag dag 7 juni 2013-9.00-12.30 - vzw Steevliet, Melle Voor de ouders? Voor de professionelen? Voor het beleid? Welke rol speelt een ouderwerking als Roppov in dit veranderend jeugdhulp landschap?

Nadere informatie

NAASTENPARTICIPATIEBELEID ISZ De Brug

NAASTENPARTICIPATIEBELEID ISZ De Brug NAASTENPARTICIPATIEBELEID ISZ De Brug Dit beleid is in eerste instantie opgesteld voor intramurale cliënten van ISZ De Brug. De vertaalslag naar extramurale cliënten moet nog worden gemaakt. Inleiding

Nadere informatie

Contextbegeleiding breedsporig. Onthaalbrochure voor ouders

Contextbegeleiding breedsporig. Onthaalbrochure voor ouders Contextbegeleiding breedsporig Onthaalbrochure voor ouders 2 Inhoudstafel Voorwoord 4 Wie zijn we? 5 Voor wie? 7 Hoe kan je ons bereiken? 8 Wie is wie? 9 Belangrijke nummers 10 Wat is contextbegeleiding?

Nadere informatie

Informatie Residentieel - ouders. Welkom bij Stek Jeugdhulp

Informatie Residentieel - ouders. Welkom bij Stek Jeugdhulp Welkom bij Stek Jeugdhulp Inhoudsopgave 1. Inleiding - Wat doet Stek? - Werkplan - Bij wie kunt u terecht met vragen? 2. Wet- en regelgeving - Dossierbeheer, privacybeleid en inzagerecht - Meldingsplicht

Nadere informatie

2 Verhalen... Inleiding. Het Verhaal Van Roos (14) in Het blijven toch je ouders. Het Verhaal van Tamara (23) in Het blijven toch je ouders.

2 Verhalen... Inleiding. Het Verhaal Van Roos (14) in Het blijven toch je ouders. Het Verhaal van Tamara (23) in Het blijven toch je ouders. 2 Verhalen... Anderhalf jaar terug werd het gedrag van mijn moeder nog erger. Als ik na een weekend bij mijn vader thuiskwam waren er dingen kapot. Ik wist gelijk dat er ruzie was geweest door de alcohol.

Nadere informatie

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Wet Bescherming Persoonsgegevens Wet Bescherming Persoonsgegevens V1_2011 Inleiding Zorgwaard legt, regelmatig en om uiteenlopende redenen, gegevens van u, als cliënt vast, denk daarbij o.a. aan administratieve gegevens, gegevens betreffende

Nadere informatie

PEDAGOGISCH EN AGOGISCH CONCEPT

PEDAGOGISCH EN AGOGISCH CONCEPT PEDAGOGISCH EN AGOGISCH CONCEPT 1. Onze visie 1.1. Visie van Don Bosco als uitgangspunt Het CKG behoort tot een groter geheel, een Don Bosco-familie die zijn inspiratie vindt bij Don Bosco zelf. Voor ons

Nadere informatie

Contextbegeleiding kortdurend intensief. Onthaalbrochure - 12 jarigen. Dit boekje is van:

Contextbegeleiding kortdurend intensief. Onthaalbrochure - 12 jarigen. Dit boekje is van: Contextbegeleiding kortdurend intensief Onthaalbrochure - 12 jarigen Dit boekje is van:.... 2 Inhoudstafel Voorwoord 3 Wie zijn we? 4 Voor wie? 6 Waar vind je ons? 7 Wie is wie? 8 Belangrijke nummers 9

Nadere informatie