Informatie brochure. Platform Zelfzorg. Oost-Vlaanderen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie brochure. Platform Zelfzorg. Oost-Vlaanderen"

Transcriptie

1 Informatie brochure Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen Martelaarslaan 204b 9000 Gent htpp://users.telenet.be/plazzo/ met de steun van provincie Oost-Vlaanderen

2 Inhoudstafel Inleiding... 3 Zelfzorg, een totaalbegrip...3 Zelfzorg in Oost-Vlaanderen...3 Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen Voorgeschiedenis Het ontstaan: van Gents overleg tot Oost-Vlaams project Uitbouw van een concrete werking (2OO2- ) Doel Organisatie Stuurgroep Het dagelijks bestuur Rol van het Welzijnsoverleg Regio Gent vzw Inbreng van zelfzorginitiatieven, overheden, professionelen en individuele gebruikers Werking Een meersporenbeleid Draaischijffunctie Meer informatie? Plazzo-brochure, november 2005

3 Inleiding Zelfzorg, een totaalbegrip Steeds meer mensen willen hun levenssituatie in eigen handen nemen en/of ervoor zorgen dat anderen dit ook kunnen. Dit uit zich steeds meer in de vraag tot inspraak en participatie in het beleid. Om dit te bereiken, organiseren mensen zich op verschillende manieren, onder verschillende benamingen zoals zelfhulpgroepen, patiëntenverenigingen, thuiszorggroepen en andere belangengroepen m.b.t. gezondheid en welzijn. Men organiseert zich rond verschillende thema s zoals ziekte, handicap, armoede; specifieke sociale situatie, verslaving, Ieder initiatief heeft een eigen waarde, een eigen manier van werken. Maar er is meer dat hen bindt dan dat hen scheidt: ze vertrekken allen vanuit de kracht van het individu; ze werken rond een situatie of problematiek die de kwaliteit van het leven in sterke mate beïnvloedt. Daarom is zelfzorg het totaalbegrip voor al deze initiatieven. Zelfzorg in Oost-Vlaanderen In Oost-Vlaanderen bestaan er meer dan 200 zelfzorginitiatieven. Gemeenschappelijk is dat ervaringsdeskundigheid centraal staat en dat elk zelfzorginitiatief één of meerdere van de volgende taken uitvoert: verlenen van emotionele en sociale steun, onder meer via lotgenotencontact; verzamelen en verspreiden van informatie over het probleem waarrond ze zijn opgericht en de manier om ermee om te gaan; organiseren van sociale activiteiten; verlenen van directe diensten; het brede publiek en professionelen informeren; belangen behartigen van iedereen die met een specifieke situatie wordt geconfronteerd; fondsen verzamelen; een stimulans geven voor meer wetenschappelijk onderzoek. 3 Plazzo-brochure, november 2005

4 Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen 1. Voorgeschiedenis 1.1. Het ontstaan: van Gents overleg tot Oost- Vlaams project Op initiatief van een aantal zelfhulpgroepen uit de Gentse regio bestaat er reeds sinds 1983 een jarenlange traditie van overleg van de Gentse zelfhulpgroepen. Sinds 1988 wordt dit op vraag van de groepen ondersteund vanuit het Welzijnsoverleg Regio Gent. De eerste ideeën voor Plazzo vormden zich binnen dit overleg. Aanleiding was de vraag van groepen uit andere Oost-Vlaamse regio s om te mogen aansluiten vanuit de volgende gezamenlijke noden en mogelijkheden: - ervaringsuitwisseling om van elkaar te leren - kennis van elkaars werking om elkaar te leren kennen om: doorverwijzing te verbeteren overlapping te vermijden - gezamenlijke bekendmaking - gezamenlijk optreden naar hulpverleners overheid. Op 5 april 1998 organiseerde het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen een verkennende vergadering i.f.v. het provinciaal zelfzorgbeleid. Daar onderschreef het merendeel van de Oost-Vlaamse zelfzorginitiatieven de nood aan een specifiek provinciaal gecoördineerd zelfzorgbeleid. In samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen, werd daarom ten experimentele titel een Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen (Plazzo) opgericht, organisatorisch voorlopig ingebed binnen het Welzijnsoverleg Regio Gent vzw. 4 Plazzo-brochure, november 2005

5 1.2. Uitbouw van een concrete werking (2OO2- ) April 2001 ging Plazzo van start met de aanwerving van een halftijds personeelslid en de samenstelling van een stuurgroep met ervaringsdeskundige vrijwilligers uit de georganiseerde zelfzorginitiatieven (zelfhulpgroepen, gebruikersorganisaties, patiëntenverenigingen, ) uit diverse sectoren, met adviserende professionelen uit lokale dienstencentra en mantelzorg, het Welzijnsoverleg Regio Gent, het provinciebestuur Oost-Vlaanderen als waarnemer en de projectmedewerker. Om een zicht te krijgen op noden en knelpunten i.v.m. Oost-Vlaamse zelfzorg werd er een schriftelijke enquête georganiseerd. De tussentijdse resultaten hiervan werden getoetst tijdens een forum. Het eindrapport bevatte naast een activiteitenverslag de volledige resultaten van de enquête en het forum. De conclusies hiervan, aangevuld met info van werkbezoeken aan het Limburgse Platform Zelfhulp- en Ontmoetings-groepen (LPZO) te Bilzen en Stichting het Klaverblad in Goes (Nl.), vormden de basis voor een addendum bij het eindrapport. Dit addendum bevatte de krijtlijnen om met een concrete werking i.s.m. de Oost-Vlaamse zelfzorginitiatieven te starten. Tijdens dit experimenteel werkjaar kwam immers duidelijk naar voor dat een coördinerende rol op niveau van de provincie Oost-Vlaanderen onmisbaar is om de Oost-Vlaamse zelfzorg en zelfzorginitiatieven de noodzakelijke plaats en erkenning te geven binnen de snel veranderende gezondheid- en welzijnsstructuren. Tijdens het tweede werkjaar startte Plazzo een succesvolle concrete werking op i.f.v. de vastgestelde noden en knelpunten m.b.t. Oost-Vlaamse zelfzorg. Door de Oost-Vlaamse zelfzorginitiatieven zelf werd een betere ondersteuning als prioritair aangegeven om te kunnen meewerken aan een Oost-Vlaams provinciaal zelfzorgbeleid. Daarom werd de concrete werking hoofdzakelijk uitgebouwd i.f.v. ondersteuning bij bekendmaking en kwaliteitsbevordering van de Oost-Vlaamse zelfzorg(initiatieven). Tevens werd een eerste aanzet gegeven i.f.v. de andere noden t.a.v. Plazzo als centraal aanspreekpunt voor zelfzorg in Oost-Vlaanderen, zowel m.b.t. individuele personen, professionelen, overheden als relevante partnerorganisaties. 5 Plazzo-brochure, november 2005

6 2. Doel Plazzo wil de Oost-Vlaamse welzijns- en gezondheidszorg helpen verbeteren via: - een centraal aanspreekpunt voor zelfzorg in Oost-Vlaanderen; - bekendmaking en ondersteuning van Oost-Vlaamse zelfzorginitiatieven; - gezamenlijke belangenbehartiging van de Oost-Vlaamse zelfzorg; - uitbouw van een complementaire samenwerking tussen Oost-Vlaamse zelfzorginitiatieven, professionelen, overheden. 3. Organisatie 3.1. Stuurgroep De stuurgroep heeft als taak om de Plazzo-werking verder uit te bouwen en de goede werking ervan te verzekeren. De stuurgroep is samengesteld met ervaringsdeskundige vrijwilligers uit de Oost- Vlaamse georganiseerde zelfzorginitiatieven (zelfhulpgroepen, gebruikersorganisaties, patiëntenverenigingen, ) uit diverse sectoren, adviserende professionelen uit lokale dienstencentra, de mantelzorg en het regionaal welzijnsoverleg, het provinciebestuur Oost-Vlaanderen als waarnemer en de projectmedewerker. De stuurgroep is momenteel 1 als volgt samengesteld: Ervaringsdeskundige vrijwilligers uit Oost-Vlaamse zelfzorginitiatieven (zelfhulpgroepen, gebruikersorganisaties en patiëntenverenigingen) - Rosanne Blomme-Dorme (epilepsie Contactgroep Epilepsie Ikaros) - Gilbert Cordenier (coma en niet aangeboren hersenletsel Coma België en Koepelorganisatie NAH) - Leard Craeyvelt (verslaving SOS Nuchterheid) - Laurette Dries (senioren - Vlaamse Vereniging van Gepensioneerden) - Jan Michiels (geestelijke gezondheid - Ups & Downs, Vlaamse Vereniging voor Manisch-Depressieven) - Werner Minnaert (relaties Alias/voorheen Rand) - Jan Tusschans (personen met een handicap Inclusie Vlaanderen) 1 Samenstelling op 22/11/05 6 Plazzo-brochure, november 2005

7 Adviserende professionelen omwille van hun specifieke expertise - Koen Berwouts (regionaal welzijnsoverleg - coördinator Welzijnsoverleg Regio Gent) - Bernard Cnockaert (mantelzorg - provinciaal verantwoordelijke gezondheidsbevordering Bond Moyson) - Frank Vervaet (lokale dienstencentra OCMW Gent, lokaal dienstencentrum Ten Hove en voorzitter Vlaams overleg lokale dienstencentra) Waarnemer van de provincie Oost-Vlaanderen - Frans Meyfroodt (sectorverantwoordelijke zorg provincie Oost- Vlaanderen) Projectmedewerker - Ann De Maesschalck 3.2. Het dagelijks bestuur Staat in voor de voorbereiding van de vergaderingen van de stuurgroep en de ondersteuning en sturing van de projectmedewerker in de uitvoering van haar taak. Koen Berwouts Rosanne Blomme-Dorme Ann De Maesschalck 3.3. Rol van het Welzijnsoverleg Regio Gent vzw Plazzo functioneert als een apart project met een eigen stuurgroep binnen het Welzijnsoverleg Regio Gent vzw. Vanuit het Welzijnsoverleg Regio Gent wordt de werking van Plazzo mogelijk gemaakt zowel door als juridische werkgever te fungeren als door logistieke ondersteuning Inbreng van zelfzorginitiatieven, overheden, professionelen en individuele gebruikers Plazzo werkt vraaggestuurd en prioritair op basis van noden en mogelijkheden aangegeven door de Oost-Vlaamse zelfzorginitiatieven. Plazzo streeft naar complementaire samenwerking met overheden en professionelen en staat open voor vragen en suggesties van individuele gebruikers van de Oost- Vlaamse welzijns- en gezondheidszorg. 7 Plazzo-brochure, november 2005

8 4. Werking 4.1. Een meersporenbeleid Reeds vanaf het eerste werkjaar, bleek het nodig dat Plazzo een werking uitbouwde naar alle betrokkenen bij de Oost-Vlaamse welzijns- en gezondheidszorg: Oost-Vlaamse zelfzorginitiatieven; individuele gebruikers; professionelen; overheden en overlegstructuren Naar Oost-Vlaamse zelfzorginitiatieven Door de Oost-Vlaamse zelfzorginitiatieven zelf werd een betere ondersteuning als prioritair aangegeven om te kunnen meewerken aan een Oost-Vlaams provinciaal zelfzorgbeleid. Daarom organiseert Plazzo diverse activiteiten ter ondersteuning en kwaliteitsbevordering van de Oost-Vlaamse zelfzorginitiatieven. a) Bekendmaking Ondersteuning bij bekendmaking zowel naar de individuele gebruiker, andere zelfzorginitiatieven, de professionelen, overheden en overlegstructuren toe blijft de prioritaire vraag van Oost-Vlaamse zelfzorginitiatieven. Voorbeelden van Plazzo-activiteiten: Plazzo-website bekendmaking zowel van gezamenlijke als individuele zelfzorgactiviteiten Nieuwsbrief: maandelijks overzicht van zelfzorgactiviteiten in Oost- Vlaanderen, zowel van Plazzo als van individuele zelfzorginitiatieven Bekendmaking van Oost-Vlaamse zelfzorginitiatieven via bestaande kanalen zoals de (inter)provinciale sociale kaart Oost-Vlaanderen (www.oost-vlaanderen.be/socialekaart), de sociale kaart van Gent, Trefpunt Zelfhulp (website en zelfhulpgids), Gezondheids- en Welzijnsbeurs Sint-Niklaas: Plazzo-stand Gezamenlijke brief over zelfzorg en lokaal sociaal beleid naar alle Oost- Vlaamse OCMW s en gemeentebesturen 8 Plazzo-brochure, november 2005

9 b) Vorming Op vraag van de Oost-Vlaamse zelfzorginitiatieven organiseert Plazzo vormingsmomenten over thema s door de groepen zelf aangegeven. Enkele voorbeelden: Zelfzorg en lokaal sociaal beleid: een haalbare kaart? (25/10/05) Vrijwilligers: praktische aspecten zoals verzekeringen, decreet, (17/11/05) Vrijwilligers: bestuursvrijwilligers aantrekken, behouden, (13/10/05) Gevolgen van de nieuwe vzw-wetgeving voor Oost-Vlaamse zelfzorginitiatieven (5/05/04) Forum over registratie in de Oost-Vlaamse zelfzorginitiatieven (29/04/03) Vormingsmoment dossiervoorbereiding (11/02/03) c) Regionale zelfzorgbijeenkomsten voor ervaringsuitwisseling Ter aanvulling van provinciale vormingsmomenten, startte Plazzo op vraag van de groepen in mei 2005 met bijeenkomsten voor ervaringsuitwisseling over door de groepen gekozen, gemeenschappelijke thema s in verschillende Oost-Vlaamse regio s. Ook hier werkt Plazzo samen met andere organisaties (regionaal welzijnsoverleg, Trefpunt Zelfhulp, ) om te zorgen voor een optimaal gebruik van aanwezige expertise en mogelijkheden. Bedoeling is om de beperkte en meestal vrijwillige middelen van een zelfzorginitiatief optimaal te gebruiken door: 1. bruikbare tips van organisaties in gelijkaardige situaties 2. betere kennis van iedere werking i.f.v.: betere doorverwijzing vermijden van overlapping 3. gezamenlijke bekendmaking 4. gezamenlijk optreden naar: hulpverleners overheden Enkele voorbeelden: Gespreks- en vergadertechnieken (regio Waasland-Dendermonde, 24/05/05) Omgaan met de pers (regio Gent-Meetjesland, 29/09/05) 9 Plazzo-brochure, november 2005

10 d) Provinciale subsidiëring ziektegebonden groepen De provincie Oost-Vlaanderen toont reeds jaren waardering voor de gebruiker o.a. via een provinciale subsidiëring van de Oost-Vlaamse ziektegebonden groepen. Op vraag zowel van de groepen als van de provincie organiseerde Plazzo een aantal bijeenkomsten om via rechtstreekse dialoog na te gaan hoe er op een voor iedereen haalbare wijze tot meer duidelijkheid zowel voor de provincie als voor de Oost-Vlaamse ziektegebonden groepen kon worden gekomen. Plazzo organiseert bijeenkomsten, werkt ondersteunend materiaal uit en ondersteunt zelfzorginitiatieven bij de dossieraanvraag. Enkele voorbeelden van activiteiten: Overleg tussen provincie en ziektegebonden groepen (3/03/04) Werkvergadering met ziektegebonden groepen (19/11/03) Overleg tussen provincie en ziektegebonden groepen (27/02/03) e) Ondersteunend materiaal Indien geen enkele andere organisatie een oplossing kan bieden voor vastgestelde noden, ontwikkelt Plazzo zelf ondersteuningsmateriaal. Enkele voorbeelden: Standaardformulier voor bekendmaking van een groep Standaardformulier voor bekendmaking van een activiteit Handleiding bij de opmaak van een subsidiedossier ziektegebonden groepen Registratieformulier individuele contacten Registratieformulier vaste groepsactiviteiten Registratieformulier eenmalige groepsactiviteiten Naar Oost-Vlaamse gebruikers Plazzo is een centraal aanspreekpunt voor individuele gebruikers. Elke Oost-Vlaming kan bij Plazzo terecht voor informatie over zelfzorg en een antwoord op hun zoektocht naar praktische gebruikersinformatie, stimulerende initiatieven en complementaire lotgenoteninformatie. Plazzo is alle werkdagen bereikbaar van 9 tot 17 uur, tel , 10 Plazzo-brochure, november 2005

11 naar Oost-Vlaamse professionelen Een vlotte, complementaire samenwerking tussen Oost-Vlaamse professionelen en zelfzorginitiatieven komt iedereen ten goede. Plazzo gaat uit van de specifieke deskundigheid van zowel de professionele hulpverlener als de gebruiker en moedigt daarom het aanvullend karakter van beide deskundigheden aan. Plazzo zorgt daarom voor bekendmaking van de werkvorm zelfzorg en van een gestructureerd overzicht van het aanbod van de individuele Oost-Vlaamse zelfzorginitiatieven. Ter aanvulling ontwikkelt en ondersteunt Plazzo hulpmiddelen voor een vlotte doorverwijzing door professionelen naar zelfzorginitiatieven. Enkele voorbeelden van Plazzo-activiteiten Plazzo-website doorlopende aanvulling (inter)provinciale sociale kaart Oost-Vlaanderen (zie Plazzo-stand tijdens de Gezondheids- en Welzijnsbeurs te Sint-Niklaas (2002, 2005) Plazzo-stand tijdens de beurs cliëntparticipatie van het pilootproject Integrale Jeugdhulp (17 september 2003) Naar Oost-Vlaamse overheden en overlegstructuren Plazzo fungeert als centraal aanspreekpunt voor zelfzorg en zelfzorginitiatieven in Oost-Vlaanderen. Overheden, beleidsverantwoordelijken en overlegstructuren kunnen bij Plazzo terecht voor: informatie signaleren van noden of knelpunten samenwerking met Oost-Vlaamse zelfzorg(initiatieven) De provincie Oost-Vlaanderen subsidieert Plazzo vanuit de behoefte aan een centraal aanspreekpunt om tot een meer gecoördineerd zelfzorgbeleid te kunnen komen. a) Samenwerking met sectorverantwoordelijke zorg provincie Oost- Vlaanderen De provinciale sectorverantwoordelijke zorg van provincie Oost-Vlaanderen, werkt nauw samen met Plazzo voor informatie over of samenwerking met de Oost-Vlaamse zelfzorg en neemt deel aan de Plazzo-stuurgroep als waarnemend lid. Plazzo signaleert geregeld de noden en mogelijkheden van de Oost-Vlaamse zelfzorg(initiatieven) o.a. tijdens stuurgroepbijeenkomsten. 11 Plazzo-brochure, november 2005

12 b) Provinciale adviesraad thuiszorg Oost-Vlaanderen (PRATO) Plazzo neemt het mandaat voor gebruikers op in de Provinciale Adviesraad voor Thuiszorg Oost-Vlaanderen (PRATO) en werkt mee aan de werkgroep praktijk van de thuiszorg. c) Provinciale subsidiëring ziektegebonden groepen Plazzo startte een samenwerking op met alle Oost-Vlaamse ziektegebonden groepen en de provincie m.b.t. provinciale subsidiëring ziektegebonden groepen. d) Colloquium gebruikersparticipatie Op vraag van de provinciale sectorverantwoordelijke zorg en van de Oost- Vlaamse zelfzorginitiatieven werkt Plazzo mee aan de zoektocht om échte gebruikersparticipatie mogelijk te maken in Oost-Vlaanderen. Plazzo nam daarom o.a. deel aan: - Colloquim De gebruiker misbruikt? (16 december 2005) - Colloquium Gebruikersparticipatie (29 november 2002) e) Samenwerking met het provinciale aanspreekpunt voor regionaal welzijnsoverleg en jeugdwelzijn Oost-Vlaanderen Plazzo fungeert regelmatig als aanspreekpunt voor de provinciale medewerker voor regionaal welzijnsoverleg en integraal jeugdwelzijn voor informatie over zelfzorg en gebruikersparticipatie in Oost-Vlaanderen. Deze provinciale verantwoordelijke informeert Plazzo regelmatig over samenwerkingsmogelijkheden met de regionale welzijnsoverleggen, integrale jeugdhulpverlening en jongerenadviescentra. Plazzo signaleert geregeld de noden en mogelijkheden van de Oost-Vlaamse zelfzorg(initiatieven) t.a.v. de regionale welzijnsoverleggen en integrale jeugdhulp Oost-Vlaanderen Draaischijffunctie Uitgangspunt van de Plazzo-werking is om niet alles zelf te doen, maar om de bestaande middelen zo zinvol mogelijk te gebruiken. Om te zorgen voor een optimaal gebruik van aanwezige expertise en mogelijkheden, werkt Plazzo samen met andere organisaties en overheden om een passend antwoord te kunnen bieden voor vastgestelde noden. 12 Plazzo-brochure, november 2005

13 De rol van Plazzo hierbij is deze van draaischijffunctie: - het opsporen van hiaten en noden m.b.t. zelfzorg in Oost-Vlaanderen; - het opsporen van initiatieven die hiervoor een eventuele oplossing kunnen bieden; - het stimuleren van en inspelen op elkaar versterkende samenwerkingsmogelijkheden van Oost-Vlaamse zelfzorginitiatieven, professionele hulpverlers, overheden en andere organisaties in de welzijns- en gezondheidszorg; - helpen zoeken naar oplossingen voor eventuele knelpunten in de samenwerking tot alle betrokkenen zelfstandig verder kunnen; - ontwikkelen van complementaire initiatieven en instrumenten om tot een oplossing van de vastgestelde noden te komen en samenwerking tussen alle relevante betrokkenen mogelijk te maken - optimalisering van bestaande werkingen; - versterking van en samenwerking met lokale en regionale initiatieven. Er werden heel wat knelpunten en mogelijkheden voor daadwerkelijke gebruikersparticipatie vastgesteld. Daarom wil Plazzo helpen om de positie van de gebruiker als structurele gesprekspartner te versterken zodat de stem van de gebruikers van de Oost-Vlaamse welzijns- en gezondheidszorg écht kan gehoord worden. Om dit te realiseren bouwt een netwerk uit tussen Oost-Vlaamse lokale, regionale, provinciale en Vlaamse gebruikersversterkende initiatieven, professionele hulpverleners, overheden en overlegstructuren zoals: provincie Oost-Vlaanderen aanloophuis Poco Loco HINT (Handicap Informatie Tips) Regionaal Overleg Platform Participatie Oost-Vlaanderen (Roppov) project Steunrelaties Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen met een Handicap (VGPH) provinciaal steunpunt vrijwilligers Oost-Vlaanderen regionale welzijnsoverleggen Integrale Jeugdhulp regio Oost-Vlaanderen Vlaams Patiëntenplatform Trefpunt Zelfhulp Limburgs Platform voor Zelfhulp- en Ontmoetingsgroepen (LPZO) 13 Plazzo-brochure, november 2005

14 5. Meer informatie? Oost-Vlaamse zelfzorginitiatieven, professionelen, overheden, individuen, met vragen, suggesties, over zelfzorg en over Plazzo kunnen terecht bij: Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen (Plazzo) Martelaarslaan 204b te 9000 Gent tel fax Plazzo-brochure, november 2005

TUSSENTIJDS RAPPORT. juni december 2006. Platform Zelfzorg. Oost-Vlaanderen

TUSSENTIJDS RAPPORT. juni december 2006. Platform Zelfzorg. Oost-Vlaanderen TUSSENTIJDS RAPPORT juni december 2006 Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen Martelaarslaan 204b 9000 Gent 09 225 91 33 09 233 35 89 info@plazzo.be www.plazzo.be Inhoudtafel Voorwoord 4 1. Inleiding 5 2. Organisatorisch

Nadere informatie

EINDRAPPORT. juni 2006 mei 2007. Platform Zelfzorg. Oost-Vlaanderen

EINDRAPPORT. juni 2006 mei 2007. Platform Zelfzorg. Oost-Vlaanderen EINDRAPPORT juni 2006 mei 2007 Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen Martelaarslaan 204b 9000 Gent 09 225 91 33 09 233 35 89 info@plazzo.be www.plazzo.be Inhoudtafel Voorwoord 4 1. Inleiding 5 2. Organisatorisch

Nadere informatie

Regionale zelfzorgbijeenkomst regio Gent Thema public relations en bekendmaking verslag dd. 9 juni mei 2005

Regionale zelfzorgbijeenkomst regio Gent Thema public relations en bekendmaking verslag dd. 9 juni mei 2005 Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen Martelaarslaan 204b 9000 Gent tel. 09 225 91 33 - fax 09 233 35 89 plazzo@telenet.be http://users.telenet.be/plazzo Regionale zelfzorgbijeenkomst regio Gent Thema public

Nadere informatie

EINDRAPPORT. 4e werkjaar juni 2004 - mei 2005. Platform Zelfzorg. Oost-Vlaanderen

EINDRAPPORT. 4e werkjaar juni 2004 - mei 2005. Platform Zelfzorg. Oost-Vlaanderen EINDRAPPORT 4e werkjaar juni 2004 - mei 2005 Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen Martelaarslaan 204b 9000 Gent 09 225 91 33 09 233 35 89 plazzo@telenet.be http://users.telenet.be/plazzo/ Inhoudstafel Voorwoord

Nadere informatie

Project Steun aan participatie schema voor visie-ontwikkeling met toelichting activiteitenverslag juni - december 2005.

Project Steun aan participatie schema voor visie-ontwikkeling met toelichting activiteitenverslag juni - december 2005. Project Steun aan participatie schema voor visie-ontwikkeling met toelichting activiteitenverslag juni - december 2005 Platform Zelfzorg Oost-Vlaandere Martelaarslaan 204b 9000 Gent 09 225 91 33 09 233

Nadere informatie

Gezondheids- en Welzijnsbeurs Sint-Niklaas verslag 24-28/11/05

Gezondheids- en Welzijnsbeurs Sint-Niklaas verslag 24-28/11/05 Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen Martelaarslaan 204b 9000 Gent tel. 09 225 91 33 - fax 09 233 35 89 plazzo@telenet.be http://users.telenet.be/plazzo Gezondheids- en Welzijnsbeurs Sint-Niklaas verslag

Nadere informatie

EINDRAPPORT. juni 2005 mei 2006. Platform Zelfzorg. Oost-Vlaanderen

EINDRAPPORT. juni 2005 mei 2006. Platform Zelfzorg. Oost-Vlaanderen EINDRAPPORT juni 2005 mei 2006 Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen Martelaarslaan 204b 9000 Gent 09 225 91 33 09 233 35 89 plazzo@telenet.be http://users.telenet.be/plazzo/ Inhoudstafel Voorwoord 4 1. Inleiding

Nadere informatie

Regionale zelfzorgbijeenkomst regio Waasland- Dendermonde Thema gespreks- en vergadertechnieken verslag dd. 24 mei 2005

Regionale zelfzorgbijeenkomst regio Waasland- Dendermonde Thema gespreks- en vergadertechnieken verslag dd. 24 mei 2005 Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen Martelaarslaan 204b 9000 Gent tel. 09 225 91 33 - fax 09 233 35 89 plazzo@telenet.be http://users.telenet.be/plazzo Regionale zelfzorgbijeenkomst regio Waasland- Dendermonde

Nadere informatie

1. Verwelkoming en situering. 2. Doel zelfzorgbijeenkomst. 3. Vragen en tips

1. Verwelkoming en situering. 2. Doel zelfzorgbijeenkomst. 3. Vragen en tips Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen Martelaarslaan 204b 9000 Gent tel. 09 225 91 33 - fax 09 233 35 89 info@plazzo.be www.plazzo.be Zelfzorgbijeenkomst Toegankelijkheid van het internet. Wie komt naar mijn

Nadere informatie

Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen

Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen Martelaarslaan 204b 9000 Gent tel. 09 225 91 33 - fax 09 233 35 89 info@plazzo.be www.plazzo.be Zelfzorgbijeenkomst Getuigenissen en infosessies organiseren voor scholen,

Nadere informatie

Regionaal Welzijnsoverleg regio Gent Overleg Zelfhulp 24 juni 2002

Regionaal Welzijnsoverleg regio Gent Overleg Zelfhulp 24 juni 2002 Welzijnsoverleg Regio Gent vz w ( W R G ) Martelaarslaan 204B ι 9000 Gent ι tel. 09 225 91 33 ι fax 09 233 35 89 ι info@ wrg. be ι www. wrg. be Regionaal Welzijnsoverleg regio Gent Overleg Zelfhulp 24

Nadere informatie

Overleg ziektegebonden groepen provincie over de financiële verantwoording subsidieaanvraag 2007 - verslag dd. 11 december 2006 -

Overleg ziektegebonden groepen provincie over de financiële verantwoording subsidieaanvraag 2007 - verslag dd. 11 december 2006 - Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen Martelaarslaan 204b 9000 Gent - tel. 09 225 91 33 - fax 09 233 35 89 info@plazzo.be - www.plazzo.be Deelnemers: zie bijlage Logistieke ondersteuning: Provincie Oost-Vlaanderen

Nadere informatie

Eindrapport. Samenwerkingsverband Gebruikersversterkend Initiatief in de welzijns- en gezondheidszorg. Gesubsidieerd door

Eindrapport. Samenwerkingsverband Gebruikersversterkend Initiatief in de welzijns- en gezondheidszorg. Gesubsidieerd door Samenwerkingsverband Gebruikersversterkend Initiatief in de welzijns- en gezondheidszorg Martelaarslaan 212 9000 Gent - tel. 09 224 09 15 fax 09 233 35 89 Eindrapport Februari 2006 Gesubsidieerd door 1

Nadere informatie

Provinciale subsidiëring ziektegebonden groepen handleiding aanvraagdossier (versie januari 2009)

Provinciale subsidiëring ziektegebonden groepen handleiding aanvraagdossier (versie januari 2009) Provinciale subsidiëring ziektegebonden groepen handleiding aanvraagdossier (versie januari 2009) Inhoudstafel Werkwijze 2009...2 1. Identiteit van de aanvrager...3 2. Doel en doelgroep van de aanvrager...4

Nadere informatie

Provinciale subsidiëring ziektegebonden groepen ONTWERP handleiding aanvraagdossier (versie december 2007)

Provinciale subsidiëring ziektegebonden groepen ONTWERP handleiding aanvraagdossier (versie december 2007) Provinciale subsidiëring ziektegebonden groepen ONTWERP handleiding aanvraagdossier (versie december 2007) Inhoudstafel Werkwijze 2007...2 1. Identiteit van de aanvrager...3 2. Doel en doelgroep van de

Nadere informatie

EEN SOCIALE KAART, WAT BETEKENT DIT?

EEN SOCIALE KAART, WAT BETEKENT DIT? DE INTERPROVINCIALE SOCIALE KAART De Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werken al een aantal jaren samen aan één sociale kaart voor Vlaanderen,

Nadere informatie

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen dhr. Arne Oosthuyse projectcoördinator Voka - Kamer van Koophandel O-Vl. VON-sessie: Allochtoon ondernemerschap in Vlaanderen Donderdag 9 juni 2011 Huis van de

Nadere informatie

Resultaten bevraging van de Logo s. Suggesties voor een betere lokale samenwerking

Resultaten bevraging van de Logo s. Suggesties voor een betere lokale samenwerking Inleiding Resultaten bevraging van de Logo s Ondersteuning Logo s door de provincies Ondersteuning Logo s door de lokale besturen Suggesties voor een betere lokale samenwerking Bevraging in opdracht van

Nadere informatie

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 Koen Clijsters Algemeen diensthoofd OCMW Heusden-Zolder Tel. 011/45.61.50 koen.clijsters@ocmwheusdenzolder.be Heusden- Zolder Provincie Limburg 31.500

Nadere informatie

Regionaal overlegplatform ouderenadviesraden regio Gent: verslag 30 september 2014

Regionaal overlegplatform ouderenadviesraden regio Gent: verslag 30 september 2014 Welzijnsoverleg Regio Gent v z w ( W R G ) WRG vzw Martelaarslaan 204B 9000 GENT 09 225 91 33 info@wrg.be www.wrg.be Bank: BE66 8804 1724 5143 Ondernemingsnummer: 418.092.962 directie Welzijn, Gezondheid,

Nadere informatie

Persoonsgerichte bewindvoerders als vriend en vertrouwenspersoon in het herstel van de cliënt

Persoonsgerichte bewindvoerders als vriend en vertrouwenspersoon in het herstel van de cliënt Persoonsgerichte bewindvoerders als vriend en vertrouwenspersoon in het herstel van de cliënt Marianne De Boodt Similes juridisch adviseur Martine De Moor Similes coördinator Kenniscentrum persoonsgerichte

Nadere informatie

Lokale besturen werken aan etnisch-culturele diversiteit

Lokale besturen werken aan etnisch-culturele diversiteit Invulformulier voor goede praktijkvoorbeelden Lokale besturen werken aan etnisch-culturele diversiteit 1. Naam van uw stad, gemeente of OCMW OCMW Gent 2. Praktijkvoorbeeld 2.1 Titel van het initiatief

Nadere informatie

Regionaal overlegplatform ouderenadviesraden regio Gent Verslag dinsdag 7 mei 2013

Regionaal overlegplatform ouderenadviesraden regio Gent Verslag dinsdag 7 mei 2013 Welzijnsoverleg Regio Gent vzw (W R G ) WRG vzw Martelaarslaan 204B 9000 GENT 09 225 91 33 info@wrg.be www.wrg.be Bank: BE66 8804 1724 5143 Ondernemingsnummer: 418.092.962 directie Welzijn, Gezondheid,

Nadere informatie

Zondag 12 februari 2012 Ups & Downs vzw

Zondag 12 februari 2012 Ups & Downs vzw Terug aan het werk?! Zondag 12 februari 2012 Ups & Downs vzw Inhoud 1. Voorstelling Vlaams Patiëntenplatform vzw 2. Solliciteren 3. Redelijke aanpassingen 4. Ondersteuningsmaatregelen 5. Toegelaten arbeid

Nadere informatie

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3 17 SOCIALE ECONOMIE 18 Sociale economie Iedereen heeft recht op een job, ook de mensen die steeds weer door de mazen van het net vallen. De groep werkzoekenden die vaak om persoonlijke en/of maatschappelijke

Nadere informatie

VERENIGING VLAAMSE OCMW-SECRETARISSEN AFDELING WEST-VLAANDEREN

VERENIGING VLAAMSE OCMW-SECRETARISSEN AFDELING WEST-VLAANDEREN VERENIGING VLAAMSE OCMW-SECRETARISSEN AFDELING WEST-VLAANDEREN ALGEMENE VERGADERING TORHOUT 22 JANUARI 2015 1 www.desocialekaart.be wegwijs in welzijn en gezondheid 2 VOORSTELLING wat waar? door wie voor

Nadere informatie

verzekering vrijwilligerswerk

verzekering vrijwilligerswerk verzekering vrijwilligerswerk Inleiding Vrijwilligerswerk is niet weg te denken uit onze samenleving. Het vult het werk van beroepskrachten perfect aan en het verhoogt de onderlinge solidariteit in de

Nadere informatie

Kandidaturen hersamenstelling Provinciale Adviesraad voor Ouderen (PAO)

Kandidaturen hersamenstelling Provinciale Adviesraad voor Ouderen (PAO) Welzijnsoverleg Regio Gent v z w ( W R G ) WRG vzw Martelaarslaan 204B 9000 GENT 09 225 91 33 info@wrg.be www.wrg.be Bank: BE66 8804 1724 5143 Ondernemingsnummer: 418.092.962 directie Welzijn, Gezondheid,

Nadere informatie

Vacature coördinator Rungproject

Vacature coördinator Rungproject Vacature coördinator Rungproject 26.06.07 Het Rungproject is een nieuw initiatief dat herstelgerichte hulp biedt aan jongeren in de bijzondere jeugdbijstand die weglopen (overwegen) en hun omgeving. Het

Nadere informatie

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit organisaties instellingen lokale overheden diversiteit Vlaanderen is divers. Van alle vormen van diversiteit is etnisch-culturele diversiteit wellicht het meest zichtbaar en het meest besproken. Diversiteit

Nadere informatie

INTERNATIONAAL CULTUURBELEID EEN VVC-BIJDRAGE

INTERNATIONAAL CULTUURBELEID EEN VVC-BIJDRAGE Contact: Gallaitstraat 86 bus 23 1030 Brussel 02/201.17.07 02/201.07.19 info@cultuurcentra.be www.cultuurcentra.be Document 020 24/02/2005 INTERNATIONAAL CULTUURBELEID EEN VVC-BIJDRAGE Inleiding In het

Nadere informatie

De stem van de patiënt in de ambulante chirurgie

De stem van de patiënt in de ambulante chirurgie De stem van de patiënt in de ambulante chirurgie Ilse Weeghmans Vlaams Patiëntenplatform vzw B.A.A.S. Congres 27 februari 2015 Neder-over-Heembeek Inhoud 1. Het Vlaams Patiëntenplatform vzw 2. Wat is een

Nadere informatie

COMPLEMENTAIRE ZORG EN STEUN DOOR PATIENTENVERENIGINGEN VOOR CHRONISCH ZIEKEN

COMPLEMENTAIRE ZORG EN STEUN DOOR PATIENTENVERENIGINGEN VOOR CHRONISCH ZIEKEN COMPLEMENTAIRE ZORG EN STEUN DOOR PATIENTENVERENIGINGEN VOOR CHRONISCH ZIEKEN S T U D I E N A M I D D A G P A T I E N T E N E D U C A T I E B I N N E N C H R O N I S C H E Z O R G L E U V E N 1 1 / 0 9

Nadere informatie

Programmasporen 2014-2018

Programmasporen 2014-2018 Programmasporen 2014-2018 Statutaire doelstelling: ARTIKEL 3, De vereniging heeft tot doel overleg en samenwerking tussen de O.C.M.W. s, de gemeentebesturen, de private en publieke actoren in de regio

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN : wat wie hoe voor wie?

ZORGNETWERKEN : wat wie hoe voor wie? ZORGNETWERKEN : wat wie hoe voor wie? Inspiratiemoment zorgnetwerken 14.03.2014 1 Wie we zijn Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen Het leven is geen spelletje. GEEF ARMOEDE GEEN KANS! Maatschappelijk kwetsbare

Nadere informatie

/19/ Nederland als voorbeeld voor de vermaatschappelijking van de zorg in Vlaanderen

/19/ Nederland als voorbeeld voor de vermaatschappelijking van de zorg in Vlaanderen /19/ Nederland als voorbeeld voor de vermaatschappelijking van de zorg in Vlaanderen Buren voor Buren een woordje uitleg Buren voor Buren is een netwerk van organisaties ter ondersteuning van thuiswonende

Nadere informatie

Beleidsaanbevelingen over het bevorderen van cultuurgevoelige jeugdhulp

Beleidsaanbevelingen over het bevorderen van cultuurgevoelige jeugdhulp Juni 2014 Beleidsaanbevelingen over het bevorderen van cultuurgevoelige jeugdhulp Ter afsluiting van het project Cultuurgevoelige Jeugdhulp formuleren de initiatiefnemers een aantal beleidsaanbevelingen

Nadere informatie

Functiekaart dementie-experten van de regionale expertisecentra dementie

Functiekaart dementie-experten van de regionale expertisecentra dementie Bijlage 2 Functiekaart dementie-experten van de regionale expertisecentra dementie 1. Algemene inlichtingen Functienaam: Rapporteert aan: Diens/afdeling: Hiërarchische overste: Functionele afstemming,

Nadere informatie

Patiënten betrekken? Hoe begin je eraan?

Patiënten betrekken? Hoe begin je eraan? Patiënten betrekken? Hoe begin je eraan? Ilse Weeghmans Directeur Vlaams Patiëntenplatform vzw Science meets psychiatric practice 21 juni 2013 - Duffel Overzicht Het Vlaams Patiëntenplatform vzw Eén stem

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

STUDIEDAG IN SAMENSPRAAK PROJECT DIENST ONDERSTEUNINGSPLAN DIENSTEN GEZINSZORG PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

STUDIEDAG IN SAMENSPRAAK PROJECT DIENST ONDERSTEUNINGSPLAN DIENSTEN GEZINSZORG PROVINCIE OOST-VLAANDEREN STUDIEDAG IN SAMENSPRAAK PROJECT DIENST ONDERSTEUNINGSPLAN DIENSTEN GEZINSZORG PROVINCIE OOST-VLAANDEREN 5 maart 2015 DE DEINING - 1 05/03/2015 DE DEINING - 2 WAT? De Deining is een ontwikkeling van Netwerk

Nadere informatie

Meer dan 1 miljoen extra voor vrijwilligers zorgsector

Meer dan 1 miljoen extra voor vrijwilligers zorgsector Kabinet Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 4 maart 2011 Meer dan 1 miljoen extra voor vrijwilligers zorgsector Jo Vandeurzen: Vrijwilligers zullen almaar onmisbaarder blijken

Nadere informatie

STRATEGISCHE DOELSTELLING 1: DE BEVOLKING VERANTWOORD EN KRITISCH LEREN OMGAAN MET GENOTSMIDDELEN

STRATEGISCHE DOELSTELLING 1: DE BEVOLKING VERANTWOORD EN KRITISCH LEREN OMGAAN MET GENOTSMIDDELEN Actieplan voor Drugpunt, & 2013 STRATEGISCHE DOELSTELLING 1: DE BEVOLKING VERANTWOORD EN KRITISCH LEREN OMGAAN MET GENOTSMIDDELEN Locatie Meetpunten / indicatoren O.D. 1.1. De bevolking heeft kennis mbt

Nadere informatie

Bij de intake de hulpvraag analyseren ; Regelmatige contacten (telefonisch en persoonlijk) met. De patiënt en zijn familie ervaart

Bij de intake de hulpvraag analyseren ; Regelmatige contacten (telefonisch en persoonlijk) met. De patiënt en zijn familie ervaart Kernresultaatgebied : 1. Optimaliseren van de levenskwaliteit van de palliatieve in zijn thuissituatie De ervaart de meest passende begeleiding op de meest passende plaats. Bij de intake de hulpvraag analyseren

Nadere informatie

Regionaal overlegplatform ouderenadviesraden regio Gent: verslag 19 mei 2015

Regionaal overlegplatform ouderenadviesraden regio Gent: verslag 19 mei 2015 Welzijnsoverleg Regio Gent v z w ( W R G ) WRG vzw Kasteellaan 479 bus 101 9000 GENT 09 225 91 33 info@wrg.be www.wrg.be Bank: BE66 8804 1724 5143 Ondernemingsnummer: 418.092.962 directie Welzijn, Gezondheid,

Nadere informatie

VACATURE DIGICOACH. Een tijdelijk digicoach (niveau B1- voltijds contract van 1 jaar). Indiensttreding ten laatste op 1 juni 2015.

VACATURE DIGICOACH. Een tijdelijk digicoach (niveau B1- voltijds contract van 1 jaar). Indiensttreding ten laatste op 1 juni 2015. VACATURE DIGICOACH Het bibliotheeksamenwerkingsverband BROERE (onderdeel van projectvereniging BIE) - een intergemeentelijk samenwerkingsverband tussen 8 gemeenten, met name Roeselare, Staden, Moorslede,

Nadere informatie

Jaarverslag seniorenbeleid District Deurne 2004

Jaarverslag seniorenbeleid District Deurne 2004 Jaarverslag seniorenbeleid District Deurne 2004 Februari 2005 Han Van den Kieboom Seniorenconsulente district Deurne Inhoudstabel Inhoudstabel 2 Inleiding 3 1 Dienstverlening 3 1.1 De aangepaste sociale

Nadere informatie

Ouderenbeleidsplan 2010 2014

Ouderenbeleidsplan 2010 2014 Ouderenbeleidsplan 2011 2014 Voorwoord Ons Ouderenbeleidsplan 2011-2014 als voorbeeld van directe democratie in Kampenhout. Het gemeentebestuur van Kampenhout streeft er in haar beleid naar het welzijn

Nadere informatie

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven:

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw

Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw Vacature Maart 2015 De Moazoart biedt een onderkomen aan organisaties die werken met maatschappelijk kwetsbare groepen en creeërt ruimte voor ontmoeting, vorming,

Nadere informatie

verzekering vrijwilligerswerk

verzekering vrijwilligerswerk verzekering vrijwilligerswerk Inleiding Vrijwilligerswerk is niet weg te denken uit onze samenleving. Het vult het werk van beroepskrachten perfect aan en het verhoogt de onderlinge solidariteit in de

Nadere informatie

TIJD VOOR FAMILIEPARTICIPATIE IN GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

TIJD VOOR FAMILIEPARTICIPATIE IN GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG TIJD VOOR FAMILIEPARTICIPATIE IN GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Fed. Project Participatie patiënten- & familievertegenwoordiging Similes Francophone asbl - Similes Vlaanderen vzw UilenSpiegel vzw - Psytoyens

Nadere informatie

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven:

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

OCMW Overleg. Verslag van de vergadering van 18 oktober 2005

OCMW Overleg. Verslag van de vergadering van 18 oktober 2005 Welzijnsoverleg Regio Gent vzw (WRG) Martelaarslaan 204B ι 9000 Gent ι tel. 09 225 91 33 ι fax 09 233 35 89 ι info@wrg.be ι www.wrg.be WRG/WG/OCMW/V04-1207-adm OCMW Overleg Verslag van de vergadering van

Nadere informatie

Kwaliteitsplanning 2014

Kwaliteitsplanning 2014 Kwaliteitsplanning 2014 Lokaal dienstencentrum De Stille Meers OCMW Middelkerke Sluisvaartstraat 17 8430 Middelkerke Voorzitter: Dirk Gilliaert Secretaris: Pierre Ryckewaert 1 Inhoudstafel 1. Evaluatie

Nadere informatie

Reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het Nederlandstalig volksontwikkelingswerk in verenigingen

Reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het Nederlandstalig volksontwikkelingswerk in verenigingen 9e Directie Dienst 91 Kunst en Cultuur Reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het Nederlandstalig volksontwikkelingswerk in verenigingen HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Binnen

Nadere informatie

Raad van Bestuur. Welzijnsoverleg Regio Gent vzw ( W R G ) Verslag van de vergadering van 7 februari 2007

Raad van Bestuur. Welzijnsoverleg Regio Gent vzw ( W R G ) Verslag van de vergadering van 7 februari 2007 Welzijnsoverleg Regio Gent vzw ( W R G ) Ma rte laarslaan 204B ι 9000 Gen t ι te l. 09 225 91 33 ι fa x 09 233 35 89 ι in fo@wrg.be ι www.w rg.be Raad van Bestuur Verslag van de vergadering van 7 februari

Nadere informatie

Werkplan 2016. PCG Iedereen doet mee

Werkplan 2016. PCG Iedereen doet mee Werkplan 2016 PCG Iedereen doet mee Provinciale Chronisch zieken en Gehandicaptenraad Groningen September 2015 Inhoud 1 Inleiding 2 Bestuurlijke organisatie 3 Activiteiten 3.1 Opnieuw opbouwen en uitbouwen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES GEZONDHEID 2016

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES GEZONDHEID 2016 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST V L A A M S E G E M E E N S C H A P S C O M M I S S I E AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES GEZONDHEID 2016 Naam van de organisatie : Adres : Telefoon : Dit formulier omvat 2 delen:

Nadere informatie

Project deel-sel Gent Boeiende Boterhammen

Project deel-sel Gent Boeiende Boterhammen Versie: 30 augustus 2012 Baudelokaai 8 9000 Gent Project deel-sel Gent Boeiende Boterhammen Indienen project Het project is goedgekeurd op de vergadering van de deel-sel van 26 april 2012 Het project sluit

Nadere informatie

Dementienetwerk Provincie Antwerpen

Dementienetwerk Provincie Antwerpen Dementienetwerk Provincie Antwerpen Dementienetwerk Provincie Antwerpen Dementienetwerk Provincie Antwerpen 2 Historiek 1998: PGN (Psychogeriatrisch Netwerk Lier) start als multidisciplinair en sectoroverschrijdend

Nadere informatie

FOCUSDAG NAH 11 JUNI 2013

FOCUSDAG NAH 11 JUNI 2013 FOCUSDAG NAH 11 JUNI 2013 Toelichting over ons project wettelijke subrogatie. De vzw Vlaamse Liga NAH is een gebruikersvereniging, een patiëntenorganisatie en groepeert gebruikers en professionelen rond

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Provinciaal participatiebeleid van ouderen

Provinciaal participatiebeleid van ouderen Provinciaal participatiebeleid van ouderen Provinciaal participatiebeleid van ouderen 5 pijlers : 1. Organiseren van inspraak en participatie bij het provinciaal ouderenbeleid 2. Subsidiebeleid : ouderenverenigingen,

Nadere informatie

Situering Vlaams Patiëntenplatform vzw (VPP) - onafhankelijk platform - Bijna 100 patiëntenverenigingen - Ervaringsdeskundigen

Situering Vlaams Patiëntenplatform vzw (VPP) - onafhankelijk platform - Bijna 100 patiëntenverenigingen - Ervaringsdeskundigen Patiëntenparticipatie als meerwaarde voor... Situering Vlaams Patiëntenplatform vzw (VPP) - onafhankelijk platform - Bijna 100 patiëntenverenigingen - Ervaringsdeskundigen Ilse Weeghmans,VPP vzw Symposium

Nadere informatie

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012)

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) -1- Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) 1 Aanleiding voor het project Arbeidsparticipatie is een belangrijk onderwerp voor mensen met een chronische ziekte of functiebeperking

Nadere informatie

Voorbereiden op het keukentafelgesprek?

Voorbereiden op het keukentafelgesprek? Voorbereiden op het keukentafelgesprek? Deze brochure helpt u daarbij! 2015 een coproductie van: Voor kinderen, partners, verwanten, vrijwilligers die mantelzorgtaken vervullen voor hen die hun dierbaar

Nadere informatie

Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be

Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be Vzw Roppov Martelaarslaan 212 9000 Gent tel 09/224.09.15 e-mail info@roppov.be web www.roppov.be THEMABUNDEL CONTEXTBEGELEIDING: ADVIEZEN VAN OUDERS EN HULPVERLENERS (Dialoogdag 2014) Standpunten van ouders

Nadere informatie

Dienst Ondersteuningsplan Oost-Vlaanderen VOORSTELLING VAN DE WERKING

Dienst Ondersteuningsplan Oost-Vlaanderen VOORSTELLING VAN DE WERKING Dienst Ondersteuningsplan Oost-Vlaanderen VOORSTELLING VAN DE WERKING OPDRACHT D.O.P. Wat? Procesbegeleiding waarbij een persoon met een (vermoeden van een) handicap en zijn netwerk actief bijgestaan worden

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN

Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN 2 Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN Het is zover. U wilt een vrijwilligersbeurs opzetten.

Nadere informatie

INTENTIEVERKLARING PALLIATIEVE ZORG

INTENTIEVERKLARING PALLIATIEVE ZORG INTENTIEVERKLARING PALLIATIEVE ZORG INLEIDING Het MB van 22 november 2001 bepaalt dat RVT s, Gemengde inrichtingen (RVT-ROB) en ROB s die ten minste sinds 1 juli 2001 het forfait C+ factureren middelen

Nadere informatie

BEVORDERING VAN DE COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS BETROKKEN BIJ DE ZORG VOOR OUDERE AFHANKELIJKE PERSONEN

BEVORDERING VAN DE COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS BETROKKEN BIJ DE ZORG VOOR OUDERE AFHANKELIJKE PERSONEN BEVORDERING VAN DE COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS BETROKKEN BIJ DE ZORG VOOR OUDERE AFHANKELIJKE PERSONEN EINDRAPPORT - PERIODE : 01 JANUARI 2006 TOT 31 OKTOBER 2006 - COORDINATEN VAN DE GDT : GDT van

Nadere informatie

NAASTENPARTICIPATIEBELEID ISZ De Brug

NAASTENPARTICIPATIEBELEID ISZ De Brug NAASTENPARTICIPATIEBELEID ISZ De Brug Dit beleid is in eerste instantie opgesteld voor intramurale cliënten van ISZ De Brug. De vertaalslag naar extramurale cliënten moet nog worden gemaakt. Inleiding

Nadere informatie

Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak

Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak Document opgesteld door: vzw de Keeting vzw Recht-Op Kroonstraat 64/66 Lange Lobroekstraat 34 2800 Mechelen 2060 Antwerpen email: info@dekeeting.be

Nadere informatie

Oost-Vlaams Vrouwenvoetbal naar de top

Oost-Vlaams Vrouwenvoetbal naar de top Provinciaal Comité Oost Vlaanderen Oost-Vlaams Vrouwenvoetbal naar de top Gent, augustus 2009 Missie De missie bestaat erin om van Oost-Vlaanderen een vooruitstrevende regio (een / dé topregio) te maken

Nadere informatie

samen 4 Ed. Oudenaarde oost-vlaanderen toekomst geven aan lijstnummer

samen 4 Ed. Oudenaarde oost-vlaanderen toekomst geven aan lijstnummer samen toekomst geven aan oost-vlaanderen lijstnummer 4 Ed. Oudenaarde lijsttrekker Jean-Pierre Wonen is ook in het zuiden van onze provincie, m.a.w. in de Vlaamse Ardennen niet goedkoper geworden. Integendeel.

Nadere informatie

Senior. Voorbeeldboek woongemeenschappen van ouderen. Luc Steenkiste - Wonen in Veelvoud Luk Jonckheere - Samenhuizen vzw April 2013

Senior. Voorbeeldboek woongemeenschappen van ouderen. Luc Steenkiste - Wonen in Veelvoud Luk Jonckheere - Samenhuizen vzw April 2013 Senior Voorbeeldboek woongemeenschappen van ouderen Luc Steenkiste - Wonen in Veelvoud Luk Jonckheere - Samenhuizen vzw April 2013 1 [ SENIOR SAMENHUIZEN ] Senior Samenhuizen Voorbeeldboek woongemeenschappen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Ouderraad Vrije Basisschool Lanklaar

Huishoudelijk reglement. Ouderraad Vrije Basisschool Lanklaar Huishoudelijk reglement Ouderraad Vrije Basisschool Lanklaar Inhoudstafel 1. Benaming p. 2 2. Zetel p.2 3. Doelstelling p.2-3 4. Samenstelling van de ouderraad p.3 5. Bestuurssamenstelling en vertegenwoordigingen

Nadere informatie

Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES. 2. Mobiliteit Ouderen willen zich overal kunnen verplaatsen, ook bij beperking van de persoonlijke mobiliteit.

Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES. 2. Mobiliteit Ouderen willen zich overal kunnen verplaatsen, ook bij beperking van de persoonlijke mobiliteit. OOK Vlaams OUDEREN OVERLEG KOMITEE vzw - Vlaamse OUDERENRAAD Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES 1. Informatie en communicatie Ouderen willen de diensten en taken van de provincie beter kennen. 2. Mobiliteit

Nadere informatie

Regionaal overlegplatform ouderenadviesraden regio Gent Verslag dinsdag 22 oktober 2013

Regionaal overlegplatform ouderenadviesraden regio Gent Verslag dinsdag 22 oktober 2013 Welzijnsoverleg Regio Gent vzw (W R G ) WRG vzw Martelaarslaan 204B 9000 GENT 09 225 91 33 info@wrg.be www.wrg.be Bank: BE66 8804 1724 5143 Ondernemingsnummer: 418.092.962 directie Welzijn, Gezondheid,

Nadere informatie

de Mee-ander thuisbegeleidingsdienst

de Mee-ander thuisbegeleidingsdienst de Mee-ander thuisbegeleidingsdienst In deze brochure willen wij informatie geven over de werking van de thuisbegeleidingsdienst De Mee-ander. Thuisbegeleidingsdienst De Mee-ander Gasthuisstraat 19 9500

Nadere informatie

Overzicht van de workshops en lezingen

Overzicht van de workshops en lezingen Overzicht van de workshops en lezingen Themadag vrijwilligers in de zorg - 30 september 2011 OC Heule Overzicht van de workshops met plaats en tijdstip Workshop 1: Workshop 2: Workshop 3: Workshop 4: Workshop

Nadere informatie

VRIJWILLIGER BIJ DE SENIORENDIENST Voor elke senior wat wils

VRIJWILLIGER BIJ DE SENIORENDIENST Voor elke senior wat wils VRIJWILLIGER BIJ DE SENIORENDIENST Voor elke senior wat wils www.bilzen.be AMBASSADEURS Senioren die zich op de één of andere manier verdienstelijk willen maken in de maatschappij, moeten hiervoor alle

Nadere informatie

Dé mantelzorger bestaat niet

Dé mantelzorger bestaat niet Dé mantelzorger bestaat niet Deze notitie over mantelzorg is opgesteld is samenwerking met: Stichting Pulse, Plaatselijk Overleg Gehandicapten, het Nederlandse Rode Kruis, de Zonnebloem IJsselstein, de

Nadere informatie

Tewerkstelling. Algemene Vergadering Welzijnsoverleg Herentals 31 januari 2007. Projecteigenaar. Projectfiche tewerkstelling

Tewerkstelling. Algemene Vergadering Welzijnsoverleg Herentals 31 januari 2007. Projecteigenaar. Projectfiche tewerkstelling Algemene Vergadering Welzijnsoverleg Herentals 31 januari 2007 Algemene vergadering Welzijnsoverleg Herentals Tewerkstelling Projecteigenaar! strategisch verantwoordelijke: ISOM! operationeel verantwoordelijke:

Nadere informatie

SURPLUS het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw

SURPLUS het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw SURPLUS het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw Wie zijn we? Erkende G-sportfederatie Recreatie, competitie en topsport 58 VLG-clubs, 2600 VLG-leden Samenwerking met 17 reguliere

Nadere informatie

Zorgstrategisch plan ouderenzorg Zuid-West-Vlaanderen. Woonzorg op mensenmaat 7 mei 2015

Zorgstrategisch plan ouderenzorg Zuid-West-Vlaanderen. Woonzorg op mensenmaat 7 mei 2015 Zorgstrategisch plan ouderenzorg Zuid-West-Vlaanderen Woonzorg op mensenmaat 7 mei 2015 Opdracht vanuit Streekforum Zorg Leden van het Streekforum Zorg Zuid-West-Vlaanderen doen oproep tot opmaak van een

Nadere informatie

Kwaliteitsvoorwaarden aanbod 'Arbeidsmatige activiteiten /arbeidszorg'

Kwaliteitsvoorwaarden aanbod 'Arbeidsmatige activiteiten /arbeidszorg' Kwaliteitsvoorwaarden aanbod 'Arbeidsmatige activiteiten /arbeidszorg' Voorstel vanuit de Ronde Tafel Arbeidszorg 1 Achtergrond Het decreet 'Werk- en zorgtrajecten' van 23 april 2014 wil een structureel

Nadere informatie

alle campagnefoto s Maak het mee : Paul Delaet provincie Limburg Universiteitslaan 1 B-3500 HASSELT limburg.be

alle campagnefoto s Maak het mee : Paul Delaet provincie Limburg Universiteitslaan 1 B-3500 HASSELT limburg.be alle campagnefoto s Maak het mee : Paul Delaet provincie Limburg Universiteitslaan 1 B-3500 HASSELT limburg.be deontologisch kader pedagogisch advies Situering Het Limburgs netwerk opvoedingsondersteuning

Nadere informatie

Opdracht. Hoe? Agentschap Ondernemen bondig voorgesteld. Voorbereiden en uitvoeren van economie- en ondernemingsbeleid:

Opdracht. Hoe? Agentschap Ondernemen bondig voorgesteld. Voorbereiden en uitvoeren van economie- en ondernemingsbeleid: Agentschap Ondernemen bondig voorgesteld 25/02/2011 Opdracht Voorbereiden en uitvoeren van economie- en ondernemingsbeleid: Bedrijven door de crisis helpen Meer en sterker ondernemerschap Een meer groene

Nadere informatie

Project Steun aan participatie. schema voor visie-ontwikkeling met toelichting. Platform Zelfzorg. Oost-Vlaanderen

Project Steun aan participatie. schema voor visie-ontwikkeling met toelichting. Platform Zelfzorg. Oost-Vlaanderen Project Steun aan participatie schema voor visie-ontwikkeling met toelichting Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen Martelaarslaan 204b 9000 Gent 09 225 91 33 09 233 35 89 info@plazzo.be www.plazzo.be met

Nadere informatie

Welzijn Heemstede van de toekomst. Prettiger leven: meer welzijn, minder zorgen

Welzijn Heemstede van de toekomst. Prettiger leven: meer welzijn, minder zorgen Welzijn Heemstede van de toekomst Prettiger leven: meer welzijn, minder zorgen Juni 2015 Deze brochure is een samenvatting van het plan: Welzijn Heemstede van de toekomst Transformatieplan Welzijn Heemstede

Nadere informatie

DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS

DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS O6 DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS 6.1. Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap De Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap (NHRPH) onderzoekt dossiers die te maken hebben

Nadere informatie

DAVY DE RORE Professioneel medewerker ZIGZAG Huis voor ontmoeting in de geestelijke gezondheidszorg Sint-Niklaas

DAVY DE RORE Professioneel medewerker ZIGZAG Huis voor ontmoeting in de geestelijke gezondheidszorg Sint-Niklaas DAVY DE RORE Professioneel medewerker ZIGZAG Huis voor ontmoeting in de geestelijke gezondheidszorg Sint-Niklaas Huis voor ontmoeting in de geestelijke gezondheidszorg Zigzag geeft de weg weer die vele

Nadere informatie

Workshop Sociaal Huis

Workshop Sociaal Huis Workshop Sociaal Huis 15 januari 2009 RWO Arrondissement Oudenaarde vzw Sint-Jozefsplein 2 9700 Oudenaarde www.rwo-oudenaarde.be Agenda 1. Stand van zaken lokale besturen 2. Wettelijk kader 2.1. Beleidsdocumenten

Nadere informatie

Opdracht van het OCMW bestuur: project ontwikkelen om kinderarmoede te voorkomen/bestrijden

Opdracht van het OCMW bestuur: project ontwikkelen om kinderarmoede te voorkomen/bestrijden Studiedag VVSG Kinderopvang en Gezinsbeleid Mechelen 26 maart 2013 2010: Europees Jaar ter bestrijding van armoede en sociale uitsluiting: strijd tegen kinderarmoede is topprioriteit voor de Vlaamse regering

Nadere informatie

Wuyts Nadia, Jobcoach MAGDA-LEUVEN

Wuyts Nadia, Jobcoach MAGDA-LEUVEN Wuyts Nadia, Jobcoach MAGDA-LEUVEN BEGELEID WERKEN Wat is begeleid werken? Voor wie is begeleid werken? Wie organiseert begeleid werken? DE PRAKTIJK: SUPPORTED EMPLOYMENT BEGELEID WERKEN Enkele praktijkvoorbeelden.

Nadere informatie