Informatie brochure. Platform Zelfzorg. Oost-Vlaanderen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie brochure. Platform Zelfzorg. Oost-Vlaanderen"

Transcriptie

1 Informatie brochure Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen Martelaarslaan 204b 9000 Gent htpp://users.telenet.be/plazzo/ met de steun van provincie Oost-Vlaanderen

2 Inhoudstafel Inleiding... 3 Zelfzorg, een totaalbegrip...3 Zelfzorg in Oost-Vlaanderen...3 Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen Voorgeschiedenis Het ontstaan: van Gents overleg tot Oost-Vlaams project Uitbouw van een concrete werking (2OO2- ) Doel Organisatie Stuurgroep Het dagelijks bestuur Rol van het Welzijnsoverleg Regio Gent vzw Inbreng van zelfzorginitiatieven, overheden, professionelen en individuele gebruikers Werking Een meersporenbeleid Draaischijffunctie Meer informatie? Plazzo-brochure, november 2005

3 Inleiding Zelfzorg, een totaalbegrip Steeds meer mensen willen hun levenssituatie in eigen handen nemen en/of ervoor zorgen dat anderen dit ook kunnen. Dit uit zich steeds meer in de vraag tot inspraak en participatie in het beleid. Om dit te bereiken, organiseren mensen zich op verschillende manieren, onder verschillende benamingen zoals zelfhulpgroepen, patiëntenverenigingen, thuiszorggroepen en andere belangengroepen m.b.t. gezondheid en welzijn. Men organiseert zich rond verschillende thema s zoals ziekte, handicap, armoede; specifieke sociale situatie, verslaving, Ieder initiatief heeft een eigen waarde, een eigen manier van werken. Maar er is meer dat hen bindt dan dat hen scheidt: ze vertrekken allen vanuit de kracht van het individu; ze werken rond een situatie of problematiek die de kwaliteit van het leven in sterke mate beïnvloedt. Daarom is zelfzorg het totaalbegrip voor al deze initiatieven. Zelfzorg in Oost-Vlaanderen In Oost-Vlaanderen bestaan er meer dan 200 zelfzorginitiatieven. Gemeenschappelijk is dat ervaringsdeskundigheid centraal staat en dat elk zelfzorginitiatief één of meerdere van de volgende taken uitvoert: verlenen van emotionele en sociale steun, onder meer via lotgenotencontact; verzamelen en verspreiden van informatie over het probleem waarrond ze zijn opgericht en de manier om ermee om te gaan; organiseren van sociale activiteiten; verlenen van directe diensten; het brede publiek en professionelen informeren; belangen behartigen van iedereen die met een specifieke situatie wordt geconfronteerd; fondsen verzamelen; een stimulans geven voor meer wetenschappelijk onderzoek. 3 Plazzo-brochure, november 2005

4 Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen 1. Voorgeschiedenis 1.1. Het ontstaan: van Gents overleg tot Oost- Vlaams project Op initiatief van een aantal zelfhulpgroepen uit de Gentse regio bestaat er reeds sinds 1983 een jarenlange traditie van overleg van de Gentse zelfhulpgroepen. Sinds 1988 wordt dit op vraag van de groepen ondersteund vanuit het Welzijnsoverleg Regio Gent. De eerste ideeën voor Plazzo vormden zich binnen dit overleg. Aanleiding was de vraag van groepen uit andere Oost-Vlaamse regio s om te mogen aansluiten vanuit de volgende gezamenlijke noden en mogelijkheden: - ervaringsuitwisseling om van elkaar te leren - kennis van elkaars werking om elkaar te leren kennen om: doorverwijzing te verbeteren overlapping te vermijden - gezamenlijke bekendmaking - gezamenlijk optreden naar hulpverleners overheid. Op 5 april 1998 organiseerde het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen een verkennende vergadering i.f.v. het provinciaal zelfzorgbeleid. Daar onderschreef het merendeel van de Oost-Vlaamse zelfzorginitiatieven de nood aan een specifiek provinciaal gecoördineerd zelfzorgbeleid. In samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen, werd daarom ten experimentele titel een Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen (Plazzo) opgericht, organisatorisch voorlopig ingebed binnen het Welzijnsoverleg Regio Gent vzw. 4 Plazzo-brochure, november 2005

5 1.2. Uitbouw van een concrete werking (2OO2- ) April 2001 ging Plazzo van start met de aanwerving van een halftijds personeelslid en de samenstelling van een stuurgroep met ervaringsdeskundige vrijwilligers uit de georganiseerde zelfzorginitiatieven (zelfhulpgroepen, gebruikersorganisaties, patiëntenverenigingen, ) uit diverse sectoren, met adviserende professionelen uit lokale dienstencentra en mantelzorg, het Welzijnsoverleg Regio Gent, het provinciebestuur Oost-Vlaanderen als waarnemer en de projectmedewerker. Om een zicht te krijgen op noden en knelpunten i.v.m. Oost-Vlaamse zelfzorg werd er een schriftelijke enquête georganiseerd. De tussentijdse resultaten hiervan werden getoetst tijdens een forum. Het eindrapport bevatte naast een activiteitenverslag de volledige resultaten van de enquête en het forum. De conclusies hiervan, aangevuld met info van werkbezoeken aan het Limburgse Platform Zelfhulp- en Ontmoetings-groepen (LPZO) te Bilzen en Stichting het Klaverblad in Goes (Nl.), vormden de basis voor een addendum bij het eindrapport. Dit addendum bevatte de krijtlijnen om met een concrete werking i.s.m. de Oost-Vlaamse zelfzorginitiatieven te starten. Tijdens dit experimenteel werkjaar kwam immers duidelijk naar voor dat een coördinerende rol op niveau van de provincie Oost-Vlaanderen onmisbaar is om de Oost-Vlaamse zelfzorg en zelfzorginitiatieven de noodzakelijke plaats en erkenning te geven binnen de snel veranderende gezondheid- en welzijnsstructuren. Tijdens het tweede werkjaar startte Plazzo een succesvolle concrete werking op i.f.v. de vastgestelde noden en knelpunten m.b.t. Oost-Vlaamse zelfzorg. Door de Oost-Vlaamse zelfzorginitiatieven zelf werd een betere ondersteuning als prioritair aangegeven om te kunnen meewerken aan een Oost-Vlaams provinciaal zelfzorgbeleid. Daarom werd de concrete werking hoofdzakelijk uitgebouwd i.f.v. ondersteuning bij bekendmaking en kwaliteitsbevordering van de Oost-Vlaamse zelfzorg(initiatieven). Tevens werd een eerste aanzet gegeven i.f.v. de andere noden t.a.v. Plazzo als centraal aanspreekpunt voor zelfzorg in Oost-Vlaanderen, zowel m.b.t. individuele personen, professionelen, overheden als relevante partnerorganisaties. 5 Plazzo-brochure, november 2005

6 2. Doel Plazzo wil de Oost-Vlaamse welzijns- en gezondheidszorg helpen verbeteren via: - een centraal aanspreekpunt voor zelfzorg in Oost-Vlaanderen; - bekendmaking en ondersteuning van Oost-Vlaamse zelfzorginitiatieven; - gezamenlijke belangenbehartiging van de Oost-Vlaamse zelfzorg; - uitbouw van een complementaire samenwerking tussen Oost-Vlaamse zelfzorginitiatieven, professionelen, overheden. 3. Organisatie 3.1. Stuurgroep De stuurgroep heeft als taak om de Plazzo-werking verder uit te bouwen en de goede werking ervan te verzekeren. De stuurgroep is samengesteld met ervaringsdeskundige vrijwilligers uit de Oost- Vlaamse georganiseerde zelfzorginitiatieven (zelfhulpgroepen, gebruikersorganisaties, patiëntenverenigingen, ) uit diverse sectoren, adviserende professionelen uit lokale dienstencentra, de mantelzorg en het regionaal welzijnsoverleg, het provinciebestuur Oost-Vlaanderen als waarnemer en de projectmedewerker. De stuurgroep is momenteel 1 als volgt samengesteld: Ervaringsdeskundige vrijwilligers uit Oost-Vlaamse zelfzorginitiatieven (zelfhulpgroepen, gebruikersorganisaties en patiëntenverenigingen) - Rosanne Blomme-Dorme (epilepsie Contactgroep Epilepsie Ikaros) - Gilbert Cordenier (coma en niet aangeboren hersenletsel Coma België en Koepelorganisatie NAH) - Leard Craeyvelt (verslaving SOS Nuchterheid) - Laurette Dries (senioren - Vlaamse Vereniging van Gepensioneerden) - Jan Michiels (geestelijke gezondheid - Ups & Downs, Vlaamse Vereniging voor Manisch-Depressieven) - Werner Minnaert (relaties Alias/voorheen Rand) - Jan Tusschans (personen met een handicap Inclusie Vlaanderen) 1 Samenstelling op 22/11/05 6 Plazzo-brochure, november 2005

7 Adviserende professionelen omwille van hun specifieke expertise - Koen Berwouts (regionaal welzijnsoverleg - coördinator Welzijnsoverleg Regio Gent) - Bernard Cnockaert (mantelzorg - provinciaal verantwoordelijke gezondheidsbevordering Bond Moyson) - Frank Vervaet (lokale dienstencentra OCMW Gent, lokaal dienstencentrum Ten Hove en voorzitter Vlaams overleg lokale dienstencentra) Waarnemer van de provincie Oost-Vlaanderen - Frans Meyfroodt (sectorverantwoordelijke zorg provincie Oost- Vlaanderen) Projectmedewerker - Ann De Maesschalck 3.2. Het dagelijks bestuur Staat in voor de voorbereiding van de vergaderingen van de stuurgroep en de ondersteuning en sturing van de projectmedewerker in de uitvoering van haar taak. Koen Berwouts Rosanne Blomme-Dorme Ann De Maesschalck 3.3. Rol van het Welzijnsoverleg Regio Gent vzw Plazzo functioneert als een apart project met een eigen stuurgroep binnen het Welzijnsoverleg Regio Gent vzw. Vanuit het Welzijnsoverleg Regio Gent wordt de werking van Plazzo mogelijk gemaakt zowel door als juridische werkgever te fungeren als door logistieke ondersteuning Inbreng van zelfzorginitiatieven, overheden, professionelen en individuele gebruikers Plazzo werkt vraaggestuurd en prioritair op basis van noden en mogelijkheden aangegeven door de Oost-Vlaamse zelfzorginitiatieven. Plazzo streeft naar complementaire samenwerking met overheden en professionelen en staat open voor vragen en suggesties van individuele gebruikers van de Oost- Vlaamse welzijns- en gezondheidszorg. 7 Plazzo-brochure, november 2005

8 4. Werking 4.1. Een meersporenbeleid Reeds vanaf het eerste werkjaar, bleek het nodig dat Plazzo een werking uitbouwde naar alle betrokkenen bij de Oost-Vlaamse welzijns- en gezondheidszorg: Oost-Vlaamse zelfzorginitiatieven; individuele gebruikers; professionelen; overheden en overlegstructuren Naar Oost-Vlaamse zelfzorginitiatieven Door de Oost-Vlaamse zelfzorginitiatieven zelf werd een betere ondersteuning als prioritair aangegeven om te kunnen meewerken aan een Oost-Vlaams provinciaal zelfzorgbeleid. Daarom organiseert Plazzo diverse activiteiten ter ondersteuning en kwaliteitsbevordering van de Oost-Vlaamse zelfzorginitiatieven. a) Bekendmaking Ondersteuning bij bekendmaking zowel naar de individuele gebruiker, andere zelfzorginitiatieven, de professionelen, overheden en overlegstructuren toe blijft de prioritaire vraag van Oost-Vlaamse zelfzorginitiatieven. Voorbeelden van Plazzo-activiteiten: Plazzo-website bekendmaking zowel van gezamenlijke als individuele zelfzorgactiviteiten Nieuwsbrief: maandelijks overzicht van zelfzorgactiviteiten in Oost- Vlaanderen, zowel van Plazzo als van individuele zelfzorginitiatieven Bekendmaking van Oost-Vlaamse zelfzorginitiatieven via bestaande kanalen zoals de (inter)provinciale sociale kaart Oost-Vlaanderen (www.oost-vlaanderen.be/socialekaart), de sociale kaart van Gent, Trefpunt Zelfhulp (website en zelfhulpgids), Gezondheids- en Welzijnsbeurs Sint-Niklaas: Plazzo-stand Gezamenlijke brief over zelfzorg en lokaal sociaal beleid naar alle Oost- Vlaamse OCMW s en gemeentebesturen 8 Plazzo-brochure, november 2005

9 b) Vorming Op vraag van de Oost-Vlaamse zelfzorginitiatieven organiseert Plazzo vormingsmomenten over thema s door de groepen zelf aangegeven. Enkele voorbeelden: Zelfzorg en lokaal sociaal beleid: een haalbare kaart? (25/10/05) Vrijwilligers: praktische aspecten zoals verzekeringen, decreet, (17/11/05) Vrijwilligers: bestuursvrijwilligers aantrekken, behouden, (13/10/05) Gevolgen van de nieuwe vzw-wetgeving voor Oost-Vlaamse zelfzorginitiatieven (5/05/04) Forum over registratie in de Oost-Vlaamse zelfzorginitiatieven (29/04/03) Vormingsmoment dossiervoorbereiding (11/02/03) c) Regionale zelfzorgbijeenkomsten voor ervaringsuitwisseling Ter aanvulling van provinciale vormingsmomenten, startte Plazzo op vraag van de groepen in mei 2005 met bijeenkomsten voor ervaringsuitwisseling over door de groepen gekozen, gemeenschappelijke thema s in verschillende Oost-Vlaamse regio s. Ook hier werkt Plazzo samen met andere organisaties (regionaal welzijnsoverleg, Trefpunt Zelfhulp, ) om te zorgen voor een optimaal gebruik van aanwezige expertise en mogelijkheden. Bedoeling is om de beperkte en meestal vrijwillige middelen van een zelfzorginitiatief optimaal te gebruiken door: 1. bruikbare tips van organisaties in gelijkaardige situaties 2. betere kennis van iedere werking i.f.v.: betere doorverwijzing vermijden van overlapping 3. gezamenlijke bekendmaking 4. gezamenlijk optreden naar: hulpverleners overheden Enkele voorbeelden: Gespreks- en vergadertechnieken (regio Waasland-Dendermonde, 24/05/05) Omgaan met de pers (regio Gent-Meetjesland, 29/09/05) 9 Plazzo-brochure, november 2005

10 d) Provinciale subsidiëring ziektegebonden groepen De provincie Oost-Vlaanderen toont reeds jaren waardering voor de gebruiker o.a. via een provinciale subsidiëring van de Oost-Vlaamse ziektegebonden groepen. Op vraag zowel van de groepen als van de provincie organiseerde Plazzo een aantal bijeenkomsten om via rechtstreekse dialoog na te gaan hoe er op een voor iedereen haalbare wijze tot meer duidelijkheid zowel voor de provincie als voor de Oost-Vlaamse ziektegebonden groepen kon worden gekomen. Plazzo organiseert bijeenkomsten, werkt ondersteunend materiaal uit en ondersteunt zelfzorginitiatieven bij de dossieraanvraag. Enkele voorbeelden van activiteiten: Overleg tussen provincie en ziektegebonden groepen (3/03/04) Werkvergadering met ziektegebonden groepen (19/11/03) Overleg tussen provincie en ziektegebonden groepen (27/02/03) e) Ondersteunend materiaal Indien geen enkele andere organisatie een oplossing kan bieden voor vastgestelde noden, ontwikkelt Plazzo zelf ondersteuningsmateriaal. Enkele voorbeelden: Standaardformulier voor bekendmaking van een groep Standaardformulier voor bekendmaking van een activiteit Handleiding bij de opmaak van een subsidiedossier ziektegebonden groepen Registratieformulier individuele contacten Registratieformulier vaste groepsactiviteiten Registratieformulier eenmalige groepsactiviteiten Naar Oost-Vlaamse gebruikers Plazzo is een centraal aanspreekpunt voor individuele gebruikers. Elke Oost-Vlaming kan bij Plazzo terecht voor informatie over zelfzorg en een antwoord op hun zoektocht naar praktische gebruikersinformatie, stimulerende initiatieven en complementaire lotgenoteninformatie. Plazzo is alle werkdagen bereikbaar van 9 tot 17 uur, tel , 10 Plazzo-brochure, november 2005

11 naar Oost-Vlaamse professionelen Een vlotte, complementaire samenwerking tussen Oost-Vlaamse professionelen en zelfzorginitiatieven komt iedereen ten goede. Plazzo gaat uit van de specifieke deskundigheid van zowel de professionele hulpverlener als de gebruiker en moedigt daarom het aanvullend karakter van beide deskundigheden aan. Plazzo zorgt daarom voor bekendmaking van de werkvorm zelfzorg en van een gestructureerd overzicht van het aanbod van de individuele Oost-Vlaamse zelfzorginitiatieven. Ter aanvulling ontwikkelt en ondersteunt Plazzo hulpmiddelen voor een vlotte doorverwijzing door professionelen naar zelfzorginitiatieven. Enkele voorbeelden van Plazzo-activiteiten Plazzo-website doorlopende aanvulling (inter)provinciale sociale kaart Oost-Vlaanderen (zie Plazzo-stand tijdens de Gezondheids- en Welzijnsbeurs te Sint-Niklaas (2002, 2005) Plazzo-stand tijdens de beurs cliëntparticipatie van het pilootproject Integrale Jeugdhulp (17 september 2003) Naar Oost-Vlaamse overheden en overlegstructuren Plazzo fungeert als centraal aanspreekpunt voor zelfzorg en zelfzorginitiatieven in Oost-Vlaanderen. Overheden, beleidsverantwoordelijken en overlegstructuren kunnen bij Plazzo terecht voor: informatie signaleren van noden of knelpunten samenwerking met Oost-Vlaamse zelfzorg(initiatieven) De provincie Oost-Vlaanderen subsidieert Plazzo vanuit de behoefte aan een centraal aanspreekpunt om tot een meer gecoördineerd zelfzorgbeleid te kunnen komen. a) Samenwerking met sectorverantwoordelijke zorg provincie Oost- Vlaanderen De provinciale sectorverantwoordelijke zorg van provincie Oost-Vlaanderen, werkt nauw samen met Plazzo voor informatie over of samenwerking met de Oost-Vlaamse zelfzorg en neemt deel aan de Plazzo-stuurgroep als waarnemend lid. Plazzo signaleert geregeld de noden en mogelijkheden van de Oost-Vlaamse zelfzorg(initiatieven) o.a. tijdens stuurgroepbijeenkomsten. 11 Plazzo-brochure, november 2005

12 b) Provinciale adviesraad thuiszorg Oost-Vlaanderen (PRATO) Plazzo neemt het mandaat voor gebruikers op in de Provinciale Adviesraad voor Thuiszorg Oost-Vlaanderen (PRATO) en werkt mee aan de werkgroep praktijk van de thuiszorg. c) Provinciale subsidiëring ziektegebonden groepen Plazzo startte een samenwerking op met alle Oost-Vlaamse ziektegebonden groepen en de provincie m.b.t. provinciale subsidiëring ziektegebonden groepen. d) Colloquium gebruikersparticipatie Op vraag van de provinciale sectorverantwoordelijke zorg en van de Oost- Vlaamse zelfzorginitiatieven werkt Plazzo mee aan de zoektocht om échte gebruikersparticipatie mogelijk te maken in Oost-Vlaanderen. Plazzo nam daarom o.a. deel aan: - Colloquim De gebruiker misbruikt? (16 december 2005) - Colloquium Gebruikersparticipatie (29 november 2002) e) Samenwerking met het provinciale aanspreekpunt voor regionaal welzijnsoverleg en jeugdwelzijn Oost-Vlaanderen Plazzo fungeert regelmatig als aanspreekpunt voor de provinciale medewerker voor regionaal welzijnsoverleg en integraal jeugdwelzijn voor informatie over zelfzorg en gebruikersparticipatie in Oost-Vlaanderen. Deze provinciale verantwoordelijke informeert Plazzo regelmatig over samenwerkingsmogelijkheden met de regionale welzijnsoverleggen, integrale jeugdhulpverlening en jongerenadviescentra. Plazzo signaleert geregeld de noden en mogelijkheden van de Oost-Vlaamse zelfzorg(initiatieven) t.a.v. de regionale welzijnsoverleggen en integrale jeugdhulp Oost-Vlaanderen Draaischijffunctie Uitgangspunt van de Plazzo-werking is om niet alles zelf te doen, maar om de bestaande middelen zo zinvol mogelijk te gebruiken. Om te zorgen voor een optimaal gebruik van aanwezige expertise en mogelijkheden, werkt Plazzo samen met andere organisaties en overheden om een passend antwoord te kunnen bieden voor vastgestelde noden. 12 Plazzo-brochure, november 2005

13 De rol van Plazzo hierbij is deze van draaischijffunctie: - het opsporen van hiaten en noden m.b.t. zelfzorg in Oost-Vlaanderen; - het opsporen van initiatieven die hiervoor een eventuele oplossing kunnen bieden; - het stimuleren van en inspelen op elkaar versterkende samenwerkingsmogelijkheden van Oost-Vlaamse zelfzorginitiatieven, professionele hulpverlers, overheden en andere organisaties in de welzijns- en gezondheidszorg; - helpen zoeken naar oplossingen voor eventuele knelpunten in de samenwerking tot alle betrokkenen zelfstandig verder kunnen; - ontwikkelen van complementaire initiatieven en instrumenten om tot een oplossing van de vastgestelde noden te komen en samenwerking tussen alle relevante betrokkenen mogelijk te maken - optimalisering van bestaande werkingen; - versterking van en samenwerking met lokale en regionale initiatieven. Er werden heel wat knelpunten en mogelijkheden voor daadwerkelijke gebruikersparticipatie vastgesteld. Daarom wil Plazzo helpen om de positie van de gebruiker als structurele gesprekspartner te versterken zodat de stem van de gebruikers van de Oost-Vlaamse welzijns- en gezondheidszorg écht kan gehoord worden. Om dit te realiseren bouwt een netwerk uit tussen Oost-Vlaamse lokale, regionale, provinciale en Vlaamse gebruikersversterkende initiatieven, professionele hulpverleners, overheden en overlegstructuren zoals: provincie Oost-Vlaanderen aanloophuis Poco Loco HINT (Handicap Informatie Tips) Regionaal Overleg Platform Participatie Oost-Vlaanderen (Roppov) project Steunrelaties Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen met een Handicap (VGPH) provinciaal steunpunt vrijwilligers Oost-Vlaanderen regionale welzijnsoverleggen Integrale Jeugdhulp regio Oost-Vlaanderen Vlaams Patiëntenplatform Trefpunt Zelfhulp Limburgs Platform voor Zelfhulp- en Ontmoetingsgroepen (LPZO) 13 Plazzo-brochure, november 2005

14 5. Meer informatie? Oost-Vlaamse zelfzorginitiatieven, professionelen, overheden, individuen, met vragen, suggesties, over zelfzorg en over Plazzo kunnen terecht bij: Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen (Plazzo) Martelaarslaan 204b te 9000 Gent tel fax Plazzo-brochure, november 2005

Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen met een Handicap. Sterrenkundelaan 30. 1210 Brussel

Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen met een Handicap. Sterrenkundelaan 30. 1210 Brussel Vlaams Gebruikersoverleg voor Personen met een Handicap Sterrenkundelaan 30 1210 Brussel JAARVERSLAG 2011 2 VGPH Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Inleiding... 5 1. Duiding platform en verenigingen... 7 1.1

Nadere informatie

Werkingsverslag 2014

Werkingsverslag 2014 Werkingsverslag 2014 Provinciaal project thuislozenzorg CAW Oost-Vlaanderen 1 Contact: CAW Oost-Vlaanderen Visserij 153 9000 Gent 2 1. Situering Het provinciaal project thuislozenzorg loopt over de periode

Nadere informatie

Roppov Ouderwerking. Ouderondersteunende initiatieven.

Roppov Ouderwerking. Ouderondersteunende initiatieven. Verslag Roppov-dag 12 juni 2009 Roppov Ouderwerking. Ouderondersteunende initiatieven. Programma: - Voorstelling website: info voor voorzieningen, teksten van ouders, forum voor ouders. - Voorstelling

Nadere informatie

WERKINGSVERSLAG dienst Drugspreventie Aalter-Knesselare-Maldegem

WERKINGSVERSLAG dienst Drugspreventie Aalter-Knesselare-Maldegem WERKINGSVERSLAG dienst Drugspreventie Aalter-Knesselare-Maldegem Werkingsjaar 2011 Dit verslag vermeldt alle activiteiten die de dienst Drugspreventie heeft verwezenlijkt in het werkingsjaar 2011. Dit

Nadere informatie

Gent tegen armoede. Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019. Groeiactieplan Acties in uitvoering 2014-2015

Gent tegen armoede. Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019. Groeiactieplan Acties in uitvoering 2014-2015 Gent tegen armoede Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019 Groeiactieplan Acties in uitvoering 2014-2015 Departement Sociale Dienstverlening OCMW Gent Cel armoedebestrijding INHOUDSTAFEL Inleiding... 2 Vertaling

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Patiënten als partners

Patiënten als partners Conferentie Patiënten als partners in gezondheidszorg en gezondheidsbeleid 30 september 2011 De Factorij, Brussel 35 inspirerende praktijkprojecten Een lerend netwerk van partners die patiëntenparticipatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Fonto Nova De Sluis De Kering TB De Kering BZW De Dijk BZW

Jaarverslag 2011. Fonto Nova De Sluis De Kering TB De Kering BZW De Dijk BZW Jaarverslag 2011 De Wimmert Het Luik Huis 17 De Souw De Najade Contextbegeleiding Fonto Nova De Sluis De Kering TB De Kering BZW De Dijk BZW Inhoud 2 1. Voorwoord 3 2. Organogram 6 3. Strategisch niveau

Nadere informatie

DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN

DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN Vzw Steunpunt Schuldbemiddeling (eertijds STEUNPUNT - SCHULDBEMIDDELING) Centrum Kauwenberg vzw Anne DEFOSSEZ, Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling

Nadere informatie

Steunpunt Expertisenetwerken vzw Jaarverslag 2009

Steunpunt Expertisenetwerken vzw Jaarverslag 2009 Steunpunt Expertisenetwerken vzw Jaarverslag 2009 Beste lezer, De voorbije jaren brachten we u telkens een jaarverslag waarin de nadruk lag op onze kernopdrachten expertise bundelen, expertise ontwikkelen

Nadere informatie

PROJECT PARTICIPATIE PATIËNTEN- & FAMILIEVERTEGENWOORDIGINGEN AAN THERAPEUTISCHE PROJECTEN EN TRANSVERSAAL OVERLEG

PROJECT PARTICIPATIE PATIËNTEN- & FAMILIEVERTEGENWOORDIGINGEN AAN THERAPEUTISCHE PROJECTEN EN TRANSVERSAAL OVERLEG PROJECT PARTICIPATIE PATIËNTEN- & FAMILIEVERTEGENWOORDIGINGEN AAN THERAPEUTISCHE PROJECTEN EN TRANSVERSAAL OVERLEG JAARVERSLAG 2007 Colofon Opdrachtgever Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid

Nadere informatie

Kruispunt Migratie-Integratie. Expertisecentrum voor Vlaanderen - Brussel

Kruispunt Migratie-Integratie. Expertisecentrum voor Vlaanderen - Brussel Kruispunt Migratie-Integratie Expertisecentrum voor Vlaanderen - Brussel Voorstellingsbrochure 2012 Beste lezer, Dit is de tweede voorstellingsbrochure van het Kruispunt Migratie-integratie. onze nieuwe

Nadere informatie

Brusselse Welzijns- en gezondheidsraad

Brusselse Welzijns- en gezondheidsraad Brusselse Welzijns- en gezondheidsraad JAARVERSLAG 2014 Foto cover: Studiedag rond personen met het syndroom van Korsakov - 17 november 2014 2 INHOUD 2014, HET JAAR VAN CONTINUERING OF AANZET TOT VERNIEUWING?

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-69-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-69- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-69- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN INGRID LIETEN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INNOVATIE, OVERHEIDSINVESTERINGEN,

Nadere informatie

Vlaams Meldpunt ouderenmis(be)handeling Vlaanderen/Brussel

Vlaams Meldpunt ouderenmis(be)handeling Vlaanderen/Brussel Vlaams Meldpunt ouderenmis(be)handeling Vlaanderen/Brussel JAARVERSLAG Januari December 2006 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Algemene situering 5 2.1 Wat verstaan we onder ouderenmis(be)handeling? Een definitie:

Nadere informatie

EENHEID IN VERSCHEIDENHEID

EENHEID IN VERSCHEIDENHEID EENHEID IN VERSCHEIDENHEID Een kwalitatieve beschrijving van arbeidszorg in de provincie Limburg Filip De Meyst Wetenschappelijk Medewerker Provinciaal Steunpunt Arbeidszorg vzw MEI 2006 Inhoudstafel

Nadere informatie

Verloop en verslag Roppovdag 8 juni 2007

Verloop en verslag Roppovdag 8 juni 2007 Verloop en verslag Roppovdag 8 juni 2007 p. 2: uitnodiging/programma p. 3: gebruikte gedichten p. 6: inhoud powerpoint presentatie met aanvullingen p. 16: tekst van de bundel Werkwijze en bedoeling teksten

Nadere informatie

Vlaams Architectuurinstituut Beleidsplan 2004-2006

Vlaams Architectuurinstituut Beleidsplan 2004-2006 Vlaams Architectuurinstituut Beleidsplan 2004-2006 Pagina 1 van 47 Inhoudstafel 1. INLEIDING... 3 1.1. VOORGESCHIEDENIS... 3 1.2. SITUATIESCHETS...FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD.2 2. BELEIDSPLAN...

Nadere informatie

BINNENKRANT. Heemkunde Vlaanderen, actieplan 2008 2. Studiedag vrijwilligers en archief op woensdag 16 april 2008 te Brussel 12

BINNENKRANT. Heemkunde Vlaanderen, actieplan 2008 2. Studiedag vrijwilligers en archief op woensdag 16 april 2008 te Brussel 12 BINNENKRANT Huis De Zalm, Zoutwerf 5 2800 Mechelen Verantwoordelijke uitgever: Fons Dierickx, Grote Baan 193, 9310 Herdersem BIJLAGE ONS HEEM oktober-november-december 2007 driemaandelijks tijdschrift

Nadere informatie

Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel

Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel Naam van het project: Gezond en wel in je vel Indiener? Wat? Welke zijn de partnerorganisaties? Wat is de termijn van het Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel - Fietslessen: vanuit

Nadere informatie

Methodebeschrijving Wijk en Psychiatrie. Databank Effectieve sociale interventies

Methodebeschrijving Wijk en Psychiatrie. Databank Effectieve sociale interventies Methodebeschrijving Wijk en Psychiatrie Databank Effectieve sociale interventies Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Simona Karbouniaris Kenniscentrum Sociale Innovatie, Hogeschool Utrecht 088 481

Nadere informatie

Inhoudstafel JP 2010... 1 Inleiding... 5

Inhoudstafel JP 2010... 1 Inleiding... 5 1 2 INHOUDSTAFEL JP 2010 Inhoudstafel JP 2010... 1 Inleiding... 5 Hoofdstuk I Overzicht... 7 Strategische acties en personeelskader in 2010... 9 Bestuurlijke organisatie... 12 Hoofdstuk II Inhoudelijk

Nadere informatie

Voortgangsrapport 2009-2010

Voortgangsrapport 2009-2010 Voortgangsrapport 2009-2010 Volkshogeschool Gent-Eeklo vzw 1 2 Volkshogeschool Gent-Eeklo vzw Dit voortgangsrapport 2009-2010 werd op de Algemene Vergadering van 24 maart 2010 te Gent goedgekeurd. René

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN

BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN Inhoudstafel Hoe het allemaal begon Een proces van verandering Alle handen op één buik Werkgroep 14 2017 - Evalueren en vooruitblikken Jongeren eerst Welkom!

Nadere informatie

Werkingsverslag OCB vzw 2008 1/29. info@ocb-vzw.be www.ocb-vzw.be. Werkingsverslag Oost-Vlaamse Centra voor Basiseducatie OCB vzw 2008 1

Werkingsverslag OCB vzw 2008 1/29. info@ocb-vzw.be www.ocb-vzw.be. Werkingsverslag Oost-Vlaamse Centra voor Basiseducatie OCB vzw 2008 1 Werkingsverslag OCB vzw 2008 1/29 WERKINGSVERSLAG 2008 Oost-Vlaamse centra voor basiseducatie vzw Oost-Vlaamse centra voor basiseducatie (OCB) vzw Voldersstraat 1 9000 Gent 09 233 21 00 info@ocb-vzw.be

Nadere informatie

Wmo beleid 2015-2018

Wmo beleid 2015-2018 Wmo beleid 2015-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 1.2 Transitie en transformatie 7 1.3 Doel beleidsplan Wmo 2015-2018 8 1.5 Rol adviesraden 8 2. De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

VLAAMSE VERENIGING AUTISMEvzw. Jaarverslag 2013. Mezelf zijn

VLAAMSE VERENIGING AUTISMEvzw. Jaarverslag 2013. Mezelf zijn VLAAMSE VERENIGING AUTISMEvzw Jaarverslag 2013 Mezelf zijn Inhoud Inhoud... 2 Missie, visie en inspirerende begrippen... 3 Bereik... 5 Leden... 5 Sympathisanten... 6 Deelnemers aan activiteiten... 7 Online

Nadere informatie

Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Huizen van het Kind als nieuw model voor preventieve gezinsondersteuning: lessen uit pilootprojecten

Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Huizen van het Kind als nieuw model voor preventieve gezinsondersteuning: lessen uit pilootprojecten Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Huizen van het Kind als nieuw model voor preventieve gezinsondersteuning: lessen uit pilootprojecten Wout Frees Bart De Peuter Prof. dr. Trui Steen Rapport 04

Nadere informatie

Netwerkonderzoek en familienetwerkberaad in pleegzorg INGRID DEPREZ. In opdracht van het Agentschap Jongerenwelzijn

Netwerkonderzoek en familienetwerkberaad in pleegzorg INGRID DEPREZ. In opdracht van het Agentschap Jongerenwelzijn 2013 Netwerkonderzoek en familienetwerkberaad in pleegzorg INGRID DEPREZ PLEEGZORG LIMBURG E. Van Dorenlaan 30 3600 Genk In opdracht van het Agentschap Jongerenwelzijn Project Netwerkonderzoek en familienetwerkberaad

Nadere informatie

Werkingsverslag. Buddywerking Vlaanderen

Werkingsverslag. Buddywerking Vlaanderen Federatie van Diensten voor Geestelijke Gezondheidszorg Martelaarslaan 204B - 9000 Gent TEL 09/233.50.99 E-MAIL fdgg@fdgg.be Zorgnet Vlaanderen Guimardstraat 1-1040 Brussel TEL 02/511.80.08 FAX 02/513.52.69

Nadere informatie