De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven:"

Transcriptie

1 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden ( ), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving van het initiatief De vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden realiseert een werking, specifiek in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, gericht op beleidsadvisering, woordvoerderschap, empowerment en participatie van etnisch-culturele minderheden. Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven: - uitbouwen van een netwerk met en tussen etnisch-culturele minderheden en hun verenigingen in Brussel, met bijzondere (maar geen exclusieve) aandacht voor de koepelorganisaties, en dit via de organisatie van een breed Brussels Platform (organisaties en individuen, minimum 5 bijeenkomsten in 2012) en een kerngroep van koepelorganisaties (minimum 6 bijeenkomsten in 2012); - consolideren en actueel houden van de talentenpool van individuele experten en leiders uit etnisch-culturele minderheden, met openheid voor nieuwe leden die zich spontaan aanbieden om in te stappen in de pool; - actieve aanwezigheid en netwerking aan de basis (activiteiten van zelforganisaties en hun koepelorganisaties, contacten met leden van de talentenpool, minstens 15 activiteiten in totaal) met het oog op het bevorderen van de betrokkenheid bij de gehele Brusselwerking van het Minderhedenforum; - vervullen van een brugfunctie tussen de leden van het Brussels Platform (organisaties en individuen) en relevante actoren in het Brussels werkveld, bijvoorbeeld door het doorgeven van relevante informatie aan het Brussels Platform op vraag van relevante actoren in het Brussels werkveld, het sensibiliseren van leden Brussels Platform tot deelname aan relevante initiatieven van/in het Brussels werkveld en het stimuleren van samenwerking waar mogelijk; - verder matchen van leden van de talentenpool aan inspraak- en overlegorganen bij de VGC zelf en in het Brussels Nederlandstalig werkveld; - organiseren van beleidsgerichte participatieve activiteiten voor etnisch-culturele minderheden en hun verenigingen in Brussel, met bijzondere aandacht voor procesbegeleiding en voor de versterking van recent uit de talentenpool doorgestroomde leden van de adviesraden van de VGC door: de organisatie van minstens 1 inspraaktraject rond de Brusselse institutionele context en politieke bewustmaking; de organisatie van minstens 1 vormings- en coachingstraject (bestaande uit minimum 3 vormingen) met het oog op het versterken van leiderschapskwaliteiten; 1

2 op te treden als aanspreekpunt voor individuele coaching van doorgestroomde leden. - ontwikkelen van concrete beleidsadviezen, met betrokkenheid vanuit het Brussels Platform/de kerngroep, via het leveren van input voor algemene standpunten van het Minderhedenforum (Brusseltoets) en het aanleveren van specifieke adviezen die betrekking hebben op Brussel en het beleid van de VGC (minstens 2 concrete adviezen in 2012 aan het VGC-College met betrekking tot het gevoerde beleid); - opvolgen vanuit het Minderhedenforum van Brusselse beleidsontwikkelingen en het opbouwen van expertise over Brusselse dossiers (vb. studiedagen, vakliteratuur, contacten met actoren in werkveld); - coördineren en begeleiden van samenwerking tussen de verenigingen van etnisch-culturele minderheden in Brussel in het project Onze Toekomst o.m. door het instaan voor de algemene projectcoördinatie (financieel, inhoudelijk, partnerschappen, ), het organiseren, opvolgen en begeleiden van de stuurgroep, de opvolging van beleidsaspecten van het project i.s.m. het Brussels Platform; - opvolgen van de werking van en samenwerking tussen de verenigingen van etnisch-culturele minderheden in Brussel op het vlak van het uitvoeren van voorportaalprojecten in het kader van de toepassing van de omzendbrief Samenlevingsinitatieven van de VGC, in samenwerking met de begeleidende instantie; o.m. door deelname aan de overkoepelende stuurgroep/en, zo mogelijk, stuurgroepen van projecten; advies aan de begeleidende instantie vanuit eigen expertise en netwerken; informeren van het Brussels Platform over het project (waar relevant); opvolging van beleidsaspecten van het project i.s.m. het Brussels Platform; - faciliteren en begeleiden van samenwerking tussen de verenigingen van etnisch-culturele minderheden in Brussel in het vervolgproject Work-Up Brussel, waarbij volgende taken worden uitgevoerd conform de gemaakte afspraken binnen het samenwerkingsverband: het faciliteren van de samenwerking tussen de leden van het Brussels Platform binnen Work-Up; het begeleiden van de contacten met overheden en externe partners van Work-Up; het deelnemen aan de betrokken stuurgroepen; het instaan voor de doorstroming van bevindingen van Work-Up Brussel naar de beleidswerking in Brussel en Vlaanderen, de begeleiding van de consulent Work-Up Brussel door verantwoordelijke Work-Up Vlaanderen en de deelname van de Work-Up Brussel toeleider aan intervisiegroep Work-Up Vlaanderen. - vertegenwoordigen van het Minderhedenforum en de achterban op externe overlegfora, adviesorganen van het Brusselse Nederlandstalig werkveld en bij de VGC; - sensibiliseren van de overheid en actoren in het werkveld om rekening te houden met de standpunten van de Brusselwerking van het Minderhedenforum; - bekendmaken van de werking en standpunten van de Brusselwerking van het Minderhedenforum in Brussel; - bijdragen aan een gecoördineerd beleid inzake integratie en inburgering in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad: deelnemen aan het overleg met de Brusselse partnerorganisaties, deelnemen aan formeel halfjaarlijks overleg met de VGC (juni en november 2012), ontwikkelen van een samenwerkingsovereenkomst met het Regionaal Integratiecentrum Foyer Brussel en een gezamenlijk actieplan

3 Wijze van meten De mate waarin de beoogde resultaten gerealiseerd zijn en de vereiste verantwoording indien deze niet gerealiseerd zijn, zullen blijken uit: - Inhoudelijk eindverslag over het initiatief tegen ten laatste 15/06/2013. Dit eindverslag rapporteert over het verloop van het initiatief en zal in het bijzonder aantonen in welke mate de resultaten, zoals deze zijn opgenomen in voorliggende overeenkomst, zijn gerealiseerd met de vereiste verantwoording indien deze niet of niet volledig zijn gerealiseerd. Dit eindverslag bevat minstens volgende elementen: 3 rapportering over het uitbouwen van een netwerk met en tussen etnisch-culturele minderheden en hun verenigingen in Brussel: aantal en naam lidorganisaties Brussels platform, data van bijeenkomsten Brussels Platform met voornaamste behandelde thema s en aantal aanwezigen (individuen of organisaties), data bijeenkomsten kerngroep met voornaamste behandelde thema s en aantal aanwezigen; stand van zaken m.b.t. de talentenpool (database) van individuele experten en leiders uit etnisch-culturele minderheden: aantal leden, aantal nieuwe leden, aantal uitgestapte leden; overzicht van de activiteiten (naam en thema) waaraan de Brusselwerking deelnam en contacten van de Brusselwerking in functie van actieve aanwezigheid en netwerking aan de basis; overzicht van de genomen initiatieven in het kader van de brugfunctie naar relevante actoren in het Brusselse werkveld; rapportering van de in 2012 gerealiseerde matchings van leden van de talentenpool aan inspraak- en overlegorganen bij de VGC zelf en in het Brussels Nederlandstalig werkveld; overzicht van de beleidsgerichte participatie-activiteiten (data, onderwerp, eventuele begeleider(s)/spreker(s), eventuele partners, aantal deelnemers), met onderscheid tussen activiteiten in het kader van het participatietraject, activiteiten in het kader van het vormingstraject, activiteiten in het kader van individuele coaching. In de rapportage wordt eveneens een onderscheid gemaakt tussen activiteiten die door de Brusselwerking worden georganiseerd, activiteiten georganiseerd door andere deelwerkingen van het Minderhedenforum of activiteiten georganiseerd door derden; overzicht en onderwerp van de adviezen vanuit het Minderhedenforum, zowel wat betreft de bijdrage aan algemene standpunten van het Minderhedenforum (Brusseltoets) als voor wat betreft de specifieke adviezen voor Brussel en het beleid van de VGC; rapportering over de opvolging van Brusselse beleidsontwikkelingen en het opbouwen van expertise over Brusselse dossiers; rapportering over het coördineren en het begeleiden van samenwerking tussen de verenigingen van etnisch-culturele minderheden in Brussel, in het project Onze Toekomst ; rapportering over het opvolgen van de werking van en samenwerking tussen de verenigingen van etnisch-culturele minderheden in Brussel, op het vlak van het uitvoeren van voorportaalprojecten in het kader van de implementatie van de omzendbrief Samenlevingsinitiatieven van de VGC: overzicht deelname stuurgroepen, geboden adviezen aan de begeleidende instantie, overzicht bespreking op het Brussels Platform; rapportering over het faciliteren en begeleiden van samenwerking tussen de verenigingen van etnisch-culturele minderheden in Brussel in het project Work-Up Brussel;

4 overzicht van de vertegenwoordiging van het Minderhedenforum op externe overlegfora, adviesorganen van het Brussels Nederlandstalig werkveld en bij de VGC; rapportering over de opgevolgde dossiers en initiatieven omtrent sensibiliseren van de overheid en actoren in het werkveld om rekening te houden met de standpunten van de Brusselwerking van het Minderhedenforum; rapportering over het bekendmaken van de werking en standpunten van de Brusselwerking van het Minderhedenforum in Brussel; rapportering over de bijdrage van het Minderhedenforum aan een gecoördineerd beleid inzake integratie en inburgering in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad: data overleg met partnerorganisaties, data van formeel halfjaarlijks overleg met VGC, samenwerkingsovereenkomst en actieplan met het Regionaal Integratiecentrum Foyer Brussel. - Financieel eindverslag over het initiatief tegen ten laatste 15/06/2013. Titel initiatief: Sociaal Vertaalbureau: sociaal vertalen en tolken in Brussel Initiatiefnemer: vzw Brussel Onthaal ( ), Taborastraat 6 te 1000 Brussel Omschrijving van het initiatief De vzw Brussel Onthaal Sociaal Vertaalbureau is de Nederlandstalige decentrale sociaal vertaal- en tolkendienst voor het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad en realiseert deze rol via de realisatie van een behoeftedekkend en kwalitatief aanbod van sociaal vertalen en tolken in het Brussels hoofdstedelijk gewest. Doelstelling is het tot stand brengen, vergemakkelijken en bevorderen van communicatie tussen anderstaligen en particulieren, diensten of overheidsinstellingen in de samenleving, in het bijzonder in het Brussels Nederlandstalig werkveld. Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven: - het aanbieden van vertaal- en tolkprestaties in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad; - het maximaal afstemmen van de werking op de Vlaamse structurering van de sector sociaal vertalen en tolken en deelname aan overlegplatforms in functie hiervan; - het maximaal toeleiden van het bestaande vrijwilligersnetwerk van sociaal vertalers en tolken naar het Vlaams kwaliteitstraject; - specifieke aandacht voor de rekrutering van Nederlandskundige sociaal tolken en vertalers in Brussel; - specifieke aandacht voor de bekendmaking van het aanbod in het Brussels Nederlandstalig werkveld en voor de ondersteuning van deze gebruikers; - verder ontwikkelen van het denkproces van de rol van het Nederlandstalig sociaal vertaal- en tolkbureau in de Brusselse meertalige context; 4

5 - bijdragen aan een gecoördineerd beleid inzake integratie en inburgering in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad: deelnemen aan het overleg met de Brusselse partnerorganisaties, afstemming met de vzw Regionaal Integratiecentrum Foyer Brussel voor wat betreft de inzet van interculturele bemiddeling en sociaal vertalen en tolken (bijv. prijzenbeleid). Wijze van meten De mate waarin de beoogde resultaten gerealiseerd zijn en de vereiste verantwoording indien deze niet gerealiseerd zijn, zullen blijken uit: - Inhoudelijk eindverslag over het initiatief tegen ten laatste 15/06/2013. Dit eindverslag rapporteert over het verloop van het initiatief en zal in het bijzonder aantonen in welke mate de resultaten, zoals deze zijn opgenomen in voorliggende overeenkomst, zijn gerealiseerd met de vereiste verantwoording indien deze niet of niet volledig zijn gerealiseerd. Dit eindverslag bevat minstens volgende elementen: overzicht van de gepresteerde sociaal vertaal- en tolkopdrachten in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad; overzicht van de knelpunten met betrekking tot de afstemming met de Vlaamse structurering en de deelname aan overlegplatforms; overzicht van de in- en uitstroom van het bestaande vrijwilligersnetwerk sociaal vertalers en tolken naar het maatwerk van vzw Brussel Onthaal (intro); overzicht van de doorstroom van het bestaande netwerk sociaal tolken en vertalers naar het Vlaamse kwaliteitstraject; overzicht van de vertaal- en tolkactiviteiten per gebruikersoverheid, en gespecificeerd per gebruiker met bijkomende registratie van de aanwending van de verschillende vertalers- en tolkpoolen (Brusselse pool opgenomen in Vlaams kwaliteitstraject, Brusselse pool opgenomen in het eigen maatwerk, eigen vrijwilligerspool, Vlaamse/Vlaams-Brabantse tolken); overzicht van de inspanningen en activiteiten die werden ontwikkeld in functie van de rekrutering van sociaal tolken en vertalers in Brussel; overzicht van de inspanningen en activiteiten die werden ontwikkeld in functie van de bekendmaking van het aanbod in het Brussels Nederlandstalig werkveld en de ondersteuning van de gebruikers; overzicht van de bijdrage van Brussel Onthaal Sociaal Vertaalbureau aan een gecoördineerd beleid inzake integratie en inburgering in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad: data overleg met partnerorganisaties, rapportage over de afstemming met de vzw Regionaal Integratiecentrum Foyer Brussel voor wat betreft de inzet van interculturele bemiddeling en sociaal vertalen en tolken. - Financieel eindverslag over het initiatief tegen ten laatste 15/06/2013. Gezien om gevoegd te worden bij Collegebesluit houdende de aanvullende subsidiëring bij de Vlaamse Gemeenschap in het kader van de implementatie van het minderhedendecreet - deel 1 nr van De collegeleden, 5

6 Bruno DE LILLE Brigitte GROUWELS Guy VANHENGEL 6

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning BELEIDSTEAM PREVENTIEVE GEZINSONDERSTEUNING, KIND EN GEZIN Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning Benedikte Van den Bruel en Ellen Blancke Versie, oktober 2010 1 1. INLEIDING... 3 2. WERKING

Nadere informatie

Jaaractieplan 2014. p. 1

Jaaractieplan 2014. p. 1 Jaaractieplan 2014 p. 1 Inhoudstafel Inhoudstafel...2 Inleiding...4 Situering...4 Concept...4 1. Monitoring en Analyse...9 1.1 Situering...9 1.2 Doelstelling...9 1.2.1 Monitoring werking Talentenstroom...9

Nadere informatie

Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving

Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving Sport en Interculturaliteit Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving Een samenwerking tussen sport en integratiesector: Hakim Benichou, Hilde Bekaert, Marc Boeckx, Sophie Cools, Gert

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN

BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN Inhoudstafel Hoe het allemaal begon Een proces van verandering Alle handen op één buik Werkgroep 14 2017 - Evalueren en vooruitblikken Jongeren eerst Welkom!

Nadere informatie

Decreet van 13 juli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning (B.S. 14.VIII.2007) 1

Decreet van 13 juli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning (B.S. 14.VIII.2007) 1 Decreet van 13 juli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning (B.S. 14.VIII.2007) 1 HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen HOOFDSTUK II. - Lokale coördinatoren opvoedingsondersteuning en lokaal

Nadere informatie

FORUM VOOR ABRAHAMSTRAAT 13, B-9000 GENT WWW.AMATEURKUNSTEN.BE FORUM VOOR VOOR FORUM VOORTGANGSRAPPORT AMATEURKUNSTEN

FORUM VOOR ABRAHAMSTRAAT 13, B-9000 GENT WWW.AMATEURKUNSTEN.BE FORUM VOOR VOOR FORUM VOORTGANGSRAPPORT AMATEURKUNSTEN FORUM ABRAHAMSTRAAT 13, B-9000 GENT WWW.AMATEURKUNSTEN.BE VOOR FORUM VOOR 2014 FORUM VOOR VOORTGANGSRAPPORT AMATEURKUNSTEN AMATEURKUNSTEN 2015 AMATEURKUNSTEN I N H O U D 1/ FORUM VOOR AMATEURKUNSTEN Strategische

Nadere informatie

houdende de werk- en zorgtrajecten

houdende de werk- en zorgtrajecten stuk ingediend op 2442 (2013-2014) Nr. 1 31 januari 2014 (2013-2014) Voorstel van decreet van de heer Bart Van Malderen en de dames Sonja Claes, Goedele Vermeiren, Güler Turan, Katrien Schryvers en Helga

Nadere informatie

Actieplan Sport voor Allen 2012-2014

Actieplan Sport voor Allen 2012-2014 Actieplan Sport voor Allen 2012-2014 Overlegplatform Sport voor Allen (18 april 2012) Eindredactie 10 mei 2012 I. Opdracht Actieplan Sport voor Allen Met het oog op het uittekenen van een nieuw Actieplan

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD Stuk 6A (2010-2011) Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2010-2011 12 april 2011 ONTWERP VAN VERORDENING houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2011

Nadere informatie

Verslaggeving en boekhouding

Verslaggeving en boekhouding Verslaggeving en boekhouding Dit is een herwerkte versie van de vorming van 21/02/2013 aangevuld met de antwoorden op enkele vaak gestelde vragen die toen gegeven werden. We verwijzen mee naar het document

Nadere informatie

EEN WORKSHOP GEVEN OVER DIVERSITEIT IN PARTICIPATIEFORA: HOE DOE JE DAT?

EEN WORKSHOP GEVEN OVER DIVERSITEIT IN PARTICIPATIEFORA: HOE DOE JE DAT? 2015 Publicatie Minderhedenforum EEN WORKSHOP GEVEN OVER DIVERSITEIT IN PARTICIPATIEFORA: HOE DOE JE DAT? Kathleen Vandendaele, Wouter Verstraete Verantwoordelijke uitgever: Hüseyin Aydinli 2 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

Actieplan voor het Nederlands in taal- en spraaktechnologie

Actieplan voor het Nederlands in taal- en spraaktechnologie Actieplan voor het Nederlands in taal- en spraaktechnologie Notitie t.b.v. het Nederlands-Vlaams platform voor het Nederlands in taal- en spraaktechnologie 1. Inleiding 1.1 Strategisch belang 1.2 Knelpunten

Nadere informatie

STATUTEN LOKALE ECONOMISCHE RAAD (LER)

STATUTEN LOKALE ECONOMISCHE RAAD (LER) GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR ECONOMIE Dossier behandeld door: ir. Ronse Dominik, Gemeentesecretaris: 051/33.74.10 E mail: secretaris@ingelmunster.be STATUTEN LOKALE ECONOMISCHE RAAD (LER) ART. 1. In de

Nadere informatie

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oproep Werkzoekenden naar Ondernemerschap Pagina 2

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oproep Werkzoekenden naar Ondernemerschap Pagina 2 Operationeel Programma ESF Vlaanderen 2014-2020 Fiche oproep 314 Werkzoekenden naar Ondernemerschap Prioriteit uit OP: 1 loopbaanbeleid curatief investeringsprioriteit 8iii Ondernemerschap De fiche van

Nadere informatie

Visienota Sport voor Allen 2011-2014

Visienota Sport voor Allen 2011-2014 Visienota Sport voor Allen 2011-2014 Visienota goedgekeurd door het Overlegplatform Sport voor Allen op 7/9/2011 Samenstelling Overlegplatform Sport voor Allen Carla Galle Gert Vande Broek Nicole Bossaerts

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET WERKINGSSUBSIDIES VOOR COLLECTIEBEHERENDE CULTUREEL-ERFGOEDORGANISATIES: MUSEA EN CULTURELE ARCHIEFINSTELLINGEN < verwijder het hiernavolgende sectie-einde

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten

Samenwerkingsovereenkomst Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten Samenwerkingsovereenkomst. 'Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling.' Uitvoeringsfase 2005-2007 Inhoudsopgave. 1 Hoofdstuk 1:Definities 1 2 Hoofdstuk 2: Duur

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL. Functiespecifiek aanwervingsexamen. Boekhouder (niveau B) INHOUDSTAFEL

INFORMATIEBUNDEL. Functiespecifiek aanwervingsexamen. Boekhouder (niveau B) INHOUDSTAFEL INFORMATIEBUNDEL Functiespecifiek aanwervingsexamen Boekhouder (niveau B) INHOUDSTAFEL VOOR DE VLAAMSE GEMEENSCHAPS-COMMISSIE ZIJN GELIJKE KANSEN BELANGRIJK. KWALITEITEN VAN MENSEN ZIJN DOORSLAGGEVEND,

Nadere informatie

Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013

Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013 1 Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013 In raadszitting van 30/01/2008 en gemeenteraadszitting van 7/2/2008 werd het lokaal sociaal beleidsplan goedgekeurd. Deze omvatte oa

Nadere informatie

3.5.1 Actie SID-in Antwerpen... 13. 3.5.2 Leerlingenevent Welkom in een wereld vol vervoering... 14. 3.5.3 Jonge Haven... 14

3.5.1 Actie SID-in Antwerpen... 13. 3.5.2 Leerlingenevent Welkom in een wereld vol vervoering... 14. 3.5.3 Jonge Haven... 14 Jaaractieplan 2015 2 / 19 Inhoudstafel Titelblad... 1 Inhoudstafel... 2 Inleiding... 4 Situering:... 4 1. Operationele werking... 7 1.1. Situering... 7 1.2. Doelstelling... 7 1.2.1. Schema nieuwe werking

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Het actieplan 2014 is het laatste actieplan dat kadert in de meerjarige beleidsnota die vanaf 2009 van kracht was.

Jaarplan 2014. Het actieplan 2014 is het laatste actieplan dat kadert in de meerjarige beleidsnota die vanaf 2009 van kracht was. Jaarplan 2014 1. Inleiding Het actieplan 2014 is het laatste actieplan dat kadert in de meerjarige beleidsnota die vanaf 2009 van kracht was. Dit betekent dat in de loop van 2014 de verschillende geledingen

Nadere informatie

Werken met tolken. in CAW en CGG. April 2012. www.csz-vlaanderen.be (portaalsite werking cultuursensitieve zorg CAW-CGG in Vlaanderen)

Werken met tolken. in CAW en CGG. April 2012. www.csz-vlaanderen.be (portaalsite werking cultuursensitieve zorg CAW-CGG in Vlaanderen) Werken met tolken in CAW en CGG April 2012 www.csz-vlaanderen.be (portaalsite werking cultuursensitieve zorg CAW-CGG in Vlaanderen) Inhoudsopgave Opzet...3 Situering...3 Wat is sociaal tolken Wie zijn

Nadere informatie

Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden

Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden Met steun van het Europees Integratiefonds Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden Coördinator: Reinhilde Pulinx (SDL, UGent) Onderzoekers: Helene Marie-Lou

Nadere informatie

Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden

Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden Met steun van het Europees Integratiefonds Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden Coördinator: Reinhilde Pulinx (SDL, UGent) Onderzoekers: Helene Marie-Lou

Nadere informatie

Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel

Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel Naam van het project: Gezond en wel in je vel Indiener? Wat? Welke zijn de partnerorganisaties? Wat is de termijn van het Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel - Fietslessen: vanuit

Nadere informatie

PLANNING 2013 - VOLGENS RESULTAATSGEBIEDEN CONVENANT

PLANNING 2013 - VOLGENS RESULTAATSGEBIEDEN CONVENANT JAARPLAN 2013 PLANNING 2013 - VOLGENS RESULTAATSGEBIEDEN CONVENANT GOEDGEKEURD DOOR AGENTSCHAP OP 3/12/2012 EN DOOR HET KABINET OP 18/01/2013 R 1 INFORMATIE, DOCUMENTATIE, ADVIES ALGEMEEN Adviesvragen

Nadere informatie

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal december 2012 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4 EVC, wie doet mee? EVC INLEIDING en BRONNEN 1. WAT IS EVC 1-3 1.1 Naar een nieuw begrip van leren 1.2 Competenties versus kennis en vaardigheden 1.3 Sleutelvaardigheden 1.4 Doelstellingen in een notendop

Nadere informatie

www.gezondegemeente.be Word een gezonde gemeente!

www.gezondegemeente.be Word een gezonde gemeente! Word een gezonde gemeente! Word een gezonde gemeente! Je bent op weg naar een gezonde gemeente? Maar je hebt zin in meer of je hebt nood aan een goede GPS? Dan is het format Gezonde Gemeente wat jij nodig

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2013-2014

Beleidsprioriteiten 2013-2014 stuk ingediend op 2228 (2013-2014) Nr. 1 21 oktober 2013 (2013-2014) Beleidsbrief Binnenlands Bestuur Beleidsprioriteiten 2013-2014 ingediend door de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de

Nadere informatie