Suggesties van ouders, uit de tekst:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Suggesties van ouders, uit de tekst:"

Transcriptie

1 Vzw Roppov Martelaarslaan Gent tel 09/ fax 09/ web maart 2009 Een kind opgeven kan niet. Samenwerken naar een plan voor de jongere na 18 jaar. Suggesties van ouders en professionelen. Een kind opgeven kan niet.. is een afgewerkte tekst uit de oudergroep Gent, geschreven op vraag van het tijdschrift Agora (december 2008). Deze voorliggende synthese bevat zowel de vragen en suggesties van ouders als reacties uit de regionale werkgroep Gent-Meetjesland naar aanleiding van de bespreking van het artikel. Het oorspronkelijk artikel is te vinden onder teksten vanuit ouderperspectief artikels op Suggesties van ouders, uit de tekst: - Een begeleiding of plaatsing kan maar stopgezet op vraag van de voorziening, wanneer een andere voorziening gevonden is. - Thuisbegeleiding zou ook na 18 jaar moeten doorlopen. - Men moet op zijn minst de nodige informatie doorgeven over andere diensten die ondersteuning kunnen bieden (Kind en Gezin, Algemeen Welzijnswerk). Het is goed daarvoor al de nodige contacten te leggen en de nodige gesprekken te starten alvorens de jongere 18 jaar wordt. - Er is een persoon nodig die alle puzzelstukken overziet en samen met de ouders de hulp opvolgt. Deze persoon denkt samen met de jongere en de ouders ook verder dan hulp alleen: deze bekijkt ook hoe school en vrije tijd verloopt. - Er moet verantwoordelijkheid opgenomen worden voor de samenhang en opvolging van de hulp, zodat een gezin niet meer doorgeschoven wordt of zonder hulp komt te vallen wanneer een bepaalde dienst de begeleiding stopzet. - Het is nodig dat er overleg is tussen alle betrokkenen in het bijzijn van ouders en jongere. Dit overleg vormt het gezamenlijk plan voor de jongere dé basis. Voorbereiding op 18 jaar, zelfstandigheid; ouders denken hierbij aan verschillende zaken die al vroeger aangeleerd kunnen worden: - huishoudelijke werkjes: koken, schoonmaken, was en strijk - informatie opzoeken in functie van de meerderjarigheid - solliciteren, werk zoeken en zich aanbieden - formele documenten leren kennen en bijhouden - formele documenten leren invullen of weten waar men kan helpen hierbij - omgaan met geld 1

2 Enkele goede voorbeelden die aangehaald werden: * Het is goed dat voor de leeftijd van 18 jaar, de jongeren reeds een stageplaats of vakantiejob zouden hebben. * Er bestaan folders voor buitenlanders die hen wegwijs maken in de Belgische regelgeving en administratie. Zij krijgen ook cursussen hierover. Dit zou ook voor de jongeren systematisch moeten georganiseerd worden. Op zijn minst kan men met de jongeren op bezoek gaan bij de diensten die dit geven. Rond het inschatten, meten van zelfstandigheid: De eigenheid van de jongere, de mate waarin hij zelfstandigheid bereikt en de mogelijkheden die hij daarvoor heeft, zijn volgens ouders een betere richtlijn. ( ) (bijvoorbeeld door een toets met een zelfstandigheidschaal). ( ) Dit kan best ingeschat worden door een groep van mensen die elk vanuit hun ervaring en kennis van de jongere meedenken op langere termijn. De puzzelstukken van verschillende soorten hulp moeten lang voor de jongere 18 jaar wordt, samen gebracht worden. Ook hier is er nood aan een moderator, iemand die de jongere volgt en alle hulpverleners samen brengt. Ook hier moet over de grenzen gekeken worden. Jongeren uit Bijzonder Jeugdbijstand kunnen niet terugvallen op de voordelen van bijvoorbeeld jongvolwassenen met een handicap. Toch kan ook voor hen een langdurig soort beschermd wonen of beschermd werken belangrijk zijn. De arbeidsmarkt kent meerdere mogelijkheden die misschien te weinig benut worden (sociale fondsen, voordelen die werkgevers genieten zoals Vivo-contracten). ( ) Graag meer vormen van beschut wonen voor jongeren/jongvolwassenen (zoals bij psychiatrie, gehandicaptenzorg, ). Er zijn wel trainingscentra voor kamertraining maar dat is beperkt. Thuisbegeleiding die kan doorlopen nadat de jongere 18 wordt, budgetbegeleiding, kind en gezin (bij jonge moeders/vaders), hulp bij administratie, starten voor ze 18 jaar worden Thuisbegeleiding binnen de Bijzondere Jeugdbijstand zou ook na 18 jaar mogelijk moeten zijn, zoals andere hulpvormen. Zo kunnen ouders verder ondersteund worden. Thuisbegeleiding moet er voor de kinderen zijn, maar ook voor de ouders. Er moet iemand zijn die al voor 18 jaar bereikt wordt, de hulpverlening ter voorbereiding overkoepelt, en kijkt welke hulpverlening mogelijk en nodig is, ook na 18 jaar. Ervaringen van ouders: ( ) wachtlijsten zijn nefast op dat moment van 18 jaar. Niet alleen de ouders maar ook de hulpverleners voelen die onmacht rond de meerderjarigheid, ook al wordt dat anders ervaren als het over een eigen kind gaat. Voor jongeren is 18 vaak: eindelijk af van het gezaag en de bemoeienis van de volwassenen. Hulpverlening wordt vaak als een druk ervaren, zelfs als de hulp daarnaast ook als een steun ervaren wordt. De leeftijd van 18 is ook een periode van spanning: zelfstandig worden, woning zoeken f(wat duur is), druk om te gaan werken Jongeren kunnen hulp weigeren op 18, maar ouders vallen dan ook uit de boot. Zij zeggen: ik kan zelf wel hulp gebruiken, ook al weigert mijn kind hulp. Er is geen continuïteit, we moeten dan ergens anders hulp zoeken bij nieuwe mensen terwijl mensen (bij voorbeeld in de Bijzondere Jeugdzorg) onze situatie al kennen. 2

3 Suggesties van professionelen: Adviezen voor het micro niveau; binnen het eigen dossier; relatie hulpverlener-cliënt. Voorbereiding naar zelfstandigheid; linken leggen buiten BJB: Begeleid zelfstandig wonen zou mogelijkheden moeten creëren om jongeren te helpen hun zelfstandigheid op te nemen met steun (ook los van BJB). Aanklampende hulpverlening vroeger gestart, zowel naar de jongere als naar de ouders kan risico s opvangen. Doch garanties geeft het niet. Enkele mogelijkheden: - Werken met een ondersteuningfiguur uit de volwassenhulpverlening voor de ouders; deze betrekken bij het overleg tijdens het BJB aanbod; dit biedt de mogelijkheid tot verdere steun wanneer BJB stopt. - Ondersteuningsfiguren uit de eigen context (die er al zijn voor de begeleiding) bevestigen, betrekken; zowel voor de jongere als voor de ouders. - Tijdig met de jongere en zijn context de meerderjarigheid voorbereiden. Kennis maken met diensten buiten BJB. Bepaalde angsten en onzekerheden, die hieromtrent leven bij de jongeren en de ouders, bespreekbaar maken. Dit soort steunpunten kan ook verhinderen dat mensen afhankelijk worden van de hulpverlening binnen de BJB. Dit soort steunpunten moet dan ook zo niet-bjb mogelijk zijn... Bespreekbaar maken van plannen en mogelijk falen bij de jongere: - Er zijn vele situaties in een begeleiding binnen de BJB die bij elke opvoedingssituatie voorkomen, die passen in een normale evolutie van kinderen en pubers en de spanning die opvoeding meebrengt. Dit duiden en daardoor minder gewicht leggen op het probleem kan helpen om mensen de stap naar het aanbod buiten BJB te zetten. - Duidelijk zijn over je mandaat en (on)macht die je als hulpverleners ook hebt. Info over rechten en kansen tot samenwerking, info over ieders verantwoordelijkheid en positie en grenzen benoemen; een plan opstellen voor zaken die niet binnen BJB kunnen (als daar vraag naar is); de mensen introduceren in een ander aanbod, meegaan...hierin ook macht/onmacht van ouders duiden. Ouders verwachten soms dat jij de macht hebt/gebruikt die zij niet durven op te nemen (of kunnen opnemen wegens de angst van verwijt/breuk met hun kind, of doordat ze na jaren proberen uitgeput zijn...). - Jongeren wapenen voor het moment dat ze hun falen zelf aanvoelen of kunnen toegeven, is een opdracht. Mogelijke methodiek: een levenslijn maken aan de hand van foto s, meegebracht door de leden van het gezin. Gesprek rond heden/verleden/toekomst met heel het gezin. Plannen, verwachtingen, angsten, twijfels hier bespreekbaar maken en verbindend werken tussen ouders en jongeren. Cliëntoverleg kan helpen om de betrokkenheid van andere diensten vast te leggen, afspraken te maken en te verduidelijken. - Eén dienst neemt het initiatief (in andere voorbeelden is dit de consulent) om ieder samen te roepen (vb. zowel familiehulp, huisdokter, OCMW..). Doel van het overleg moet zijn afspraken vast te leggen in bijzijn van de cliënten, zodat voor ieder duidelijk is wie wat opneemt. Dit werd reeds gebruikt ter overbrugging van periodes waar cliënten op een wachtlijst stonden, of wanneer verschillende BJB diensten (verschillende plaatsen van verblijf van verschillende kinderen uit één gezin) betrokken zijn. Dit kan ook gebruikt worden ter voorbereiding van het afsluiten van een dossier, in functie van het installeren van een hulpaanbod buiten BJB. 3

4 Ondersteuning naar ouders. - Vanuit BJB kan je klankbord zijn voor de ouders, doch je moet je realiseren dat doorverwijzing nodig is wanneer de vraag naar begeleiding zeer uitgebreid is en/of doorloopt na afsluiting. Dit wordt echter moeilijk wanneer de jongere dit niet wil. Toch is er de mogelijkheid om doelstellingen zo te formuleren dat ouders thuisondersteuning krijgen ook na afsluiting, wanneer dit in functie is van het stabiliseren van de thuissituatie bij terugkeer naar huis. Bv. doelstelling in nazorg: contact ouders/jongere ondersteunen; verbindend werken tussen twee verschillende (vaak uiteenlopende) plannen/verwachtingen van jongere en ouders. - De vraag naar steun van ouders hoeft niet binnen de jeugdhulpverlening opgelost, deze eindigt voor de jongere soms op jaar 18. Een goed voorbeeld was het project steunrelaties. - Luisteren naar de nood van ouders, hen laten ventileren is al veel, als het meer moet zijn dan moet je duiden op jouw beperktheid en een beter antwoord zoeken. - Samenwerking met Algemeen Welzijnswerk in functie van de ondersteuning van de ouders: verwijzing naar de dienst gezins- en relationeel werk. Adviezen voor het meso niveau / aanpak voorzieningen Betrokkenheid van cliënten bij overleg Als dienst kan je het standpunt innemen dat cliënten bij overleg aanwezig moeten zijn, zoniet wordt niet deelgenomen door de dienst zelf. Dit is een belangrijke keuze die de duidelijkheid, de betrokkenheid en de steun naar cliënten versterkt. Op die manier leg je de basis voor betrokkenheid van de aanwezige diensten op de cliënt/ouders en jongere ook voor wanneer de hulpverlening binnen BJB op zijn einde loopt. Hier moeten evenwel enkele kanttekeningen gemaakt worden. Je moet aandacht hebben voor het feit of dit altijd de vraag is van de cliënt. Soms kan de cliënt verkiezen niet aanwezig te zijn bv. als verschillende standpunten (en het volgen van de uitwisseling hierrond) te veel verwarring geeft. In dat geval kan je afspraken maken over een vertegenwoordiger (bv. familielid of vertrouwenspersoon) en over het bezorgen van het verslag (neerslag van de afspraken). Continuering opvolging van de jongere - Binnen de vzw is er interne trajectbegeleiding. Dezelfde persoon die de jongere volgde in de leefgroep, gaat mee bij kamertraining en begeleid zelfstandig wonen. Dit blijkt evenwel organisatorisch niet evident. - Men kan de keuze maken om jongeren per definitie een verlenging te geven wanneer de jongere of ouders nog een vraag hebben en dit zien zitten. In de realiteit moet men echter afwachten of de doorverwijzer dit goedkeurt. Ondersteuning naar ouders. Ondanks het feit dat de jongere zich opstelt tegen contact met de ouders, kan je als dienst de keuze maken om ouders op zijn minst te blijven informeren. Dit kan je alsdusdanig zo stellen naar de jongere, als eigen aan de aanpak van de dienst. Ook de keuze om gesprekken samen te laten doorgaan is belangrijk naar de jongere toe. Op die manier werk je als dienst mee aan de band tussen de jongere/ouders. Wanneer dit niet aangeraden is kan men alsnog heen en weer blijven informeren, desnoods schriftelijk. 4

5 Gebruik maken van bestaande mogelijkheden. - Jongeren informeren over het bestaan van de spijtprocedure is belangrijk. Dit biedt de mogelijkheid aan de jongere om (binnen de 3//6 (?) maand) het hulpaanbod terug op te nemen wanneer het stopzetten van de hulp niet lukt.nadeel: er is geen garantie dat de jongere kan terugvallen op dezelfde dienst.. - De flexibiliteitmaatregel kan gebruikt worden om in een overgangsperiode de voorbereiding op naar huis gaan, aan te pakken. Op die manier kunnen jongeren langer thuis verblijven en kan gewerkt worden aan eventuele spanningen die dit teweegbrengt. Het dossier blijft lopen, dus de hulp wordt niet stopgezet. Adviezen voor het macro niveau / beleid Positie van de ouders. Het decreet rechtspositie formuleert heel duidelijk dat de jongere bepaalde eisen kan stellen. Voor de ouders bestaat niet echt een gelijkaardig document. Het zou goed zijn dat dit ook geformuleerd wordt: positie van ouders ten opzichte van de jongere, bij tussenkomst van hulpverlening. De aanpak tussen diensten verschilt nogal voor wat betreft betrokkenheid van ouders. Ook tussen diensten en verwijzers, ook tussen consulenten onderling. Dit is niet alleen verwarrend voor de ouders en de jongere, maar kan ook contraproductief werken naar de aanpak van de voorziening. Het zou goed zijn dat hier een gelijkaardige aanpak gevolgd kan worden. Een belangrijk signaal: Voor de zeer moeilijke situaties bestaat geen opvangnet en is het inderdaad soms een kwestie van opgeven en terug naar de ouders verwijzen. Wanneer er groot gevaar dreigt voor de integriteit van de jongere (onbeheersbare drugproblematiek, psychische dreigende problemen, aanhoudende agressie naar zichzelf of naar anderen) of de groep, kan men niet anders dan de hulp binnen die dienst die hierop niet voorzien is, stopzetten. 5

Protocol van Moed: Durven samenwerken rond kindermishandeling: grensverleggend, moedig en uitdagend. Draaiboek voor hulpverleners

Protocol van Moed: Durven samenwerken rond kindermishandeling: grensverleggend, moedig en uitdagend. Draaiboek voor hulpverleners Protocol van Moed: Durven samenwerken rond kindermishandeling: grensverleggend, moedig en uitdagend. Draaiboek voor hulpverleners Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 5 Deel I: Theoretisch kader. 6 1.1. Een confrontatie

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 3 > Ondertoezichtstelling 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 6 > De gezinsvoogd

Nadere informatie

Word jong en vader. Borms en M. De Wilde, 2005, 50 p. 1 Dit is Fara-uitgave van mei 2012: een herwerking van de crz-uitgave Jong en Vader, R.

Word jong en vader. Borms en M. De Wilde, 2005, 50 p. 1 Dit is Fara-uitgave van mei 2012: een herwerking van de crz-uitgave Jong en Vader, R. Word jong en vader Ben je jong en (bijna) vader? Dan is deze brochure iets voor jou. Je vindt in deze brochure informatie over wat vader worden kan betekenen voor jou, antwoord op je rechten en plichten

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Een vermoeden van kindermishandeling, wat dan?

Een vermoeden van kindermishandeling, wat dan? Pedagogisch dossier Een vermoeden van kindermishandeling, wat dan? Team Vertrouwenscentum Kindermishandeling Vlaams-Brabant Dit dossier is een bijlage bij: KINDERSURPRISE Een filmverhaal voor tieners over

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 7 > De gezinsvoogd 8 > Wie doet wat

Nadere informatie

Ze hangen er allemaal aan

Ze hangen er allemaal aan Agentschap jongerenwelzijn Ze hangen er allemaal aan Resultaten, vaststellingen en aanbevelingen inzake druggebruik vanuit het project Keep It Clean en het project Stuff. Lisa Pangrazio (Keep It Clean),

Nadere informatie

GRENZEN STELLEN BIJ PUBERS: een moeilijke evenwichtsoefening

GRENZEN STELLEN BIJ PUBERS: een moeilijke evenwichtsoefening GRENZEN STELLEN BIJ PUBERS: een moeilijke evenwichtsoefening 2 Grenzen stellen bij pubers Kan dat? Mag ik dat toelaten? Ben ik te streng? Ben ik ouderwets? Met deze en soortgelijke vragen worden we regelmatig

Nadere informatie

"Ik kan het (niet) zelf"

Ik kan het (niet) zelf "Ik kan het (niet) zelf" Een verkenning van de problematiek van de continuering van (gedwongen) hulp aan kwetsbare jongeren die de leeftijd van 18 bereiken Datum: 21 mei 2015 Advies: KOM010/2015 Voorwoord

Nadere informatie

kinderen in afzondering

kinderen in afzondering checklist kinderen in afzondering Kinderrechtencommissariaat dossier Hoe gaan voorzieningen om met het afzonderen van kinderen en jongeren? Welke vragen en bekommernissen leven er? Is er een juridisch

Nadere informatie

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM)

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) ~ 7 ~ Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen

Nadere informatie

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen Onderzoek op eigen initiatief naar aanleiding van klachten en signalen over de Bureaus Jeugdzorg Onderzoeksteam

Nadere informatie

Over vroegtijdige planning van de zorg

Over vroegtijdige planning van de zorg Het levenseinde teruggeven aan de mensen Over vroegtijdige planning van de zorg Manu Keirse Hoogleraar Faculteit der Geneeskunde KU Leuven Ondervoorzitter Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen Inhoud Het

Nadere informatie

Ken je rechten als patiënt

Ken je rechten als patiënt Ken je rechten als patiënt Welke rechten heb ik als patiënt? Wie beslist over mijn behandeling als ik in coma lig? Wat is een vertrouwenspersoon? Hoe duid ik een vertegenwoordiger aan? Mag ik mijn patiëntendossier

Nadere informatie

Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0

Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0 Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0 Titel : Entreeopleidingen en het bindend studieadvies Project/Werkgroep : Werkgroep bindend studieadvies Auteur(s) : Mieke de Haan MBO Raad : Houttuinlaan

Nadere informatie

methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen

methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen 1 methodiek complexe scheidingen methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen 2 methodiek complexe scheidingen Voorwoord Als kinderen een scheiding

Nadere informatie

de Mee-ander thuisbegeleidingsdienst

de Mee-ander thuisbegeleidingsdienst de Mee-ander thuisbegeleidingsdienst In deze brochure willen wij informatie geven over de werking van de thuisbegeleidingsdienst De Mee-ander. Thuisbegeleidingsdienst De Mee-ander Gasthuisstraat 19 9500

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat?

Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat? Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat? Dilemma's bij dementie. Handleiding voor het gesprek met mantelzorgers. In een viertal films vertellen 10 mantelzorgers over 4 dilemma's die spelen

Nadere informatie

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Pesten in het basisonderwijs... 3 2. Organisatie van de ouderavond... 4 2.1 Wat is een goed moment?... 4

Nadere informatie

Moeten we het rijbewijs al afpakken?

Moeten we het rijbewijs al afpakken? Moeten we het rijbewijs al afpakken? Dilemma's bij dementie. Handleiding voor het gesprek met mantelzorgers. In een viertal films vertellen 10 mantelzorgers over 4 dilemma's die spelen bij de zorg voor

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Een handreiking voor begeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2009 Vereniging Gehandicaptenzorg

Nadere informatie

24Hanteren van het groepsproces

24Hanteren van het groepsproces DC 24Hanteren van het groepsproces 1 Inleiding Het leven en/of participeren in groepen is waardevol. Je leeft en deelt met elkaar, oefent sociale vaardigheden, hebt samen plezier, leert van elkaar en steunt

Nadere informatie

Bij wie kan ik terecht? Toolkit. Kinderen, waar kies ik voor? Zicht op het netwerk van mensen met een verstandelijke beperking en een kinderwens

Bij wie kan ik terecht? Toolkit. Kinderen, waar kies ik voor? Zicht op het netwerk van mensen met een verstandelijke beperking en een kinderwens Toolkit Kinderen, waar kies ik voor? Bij wie kan ik terecht? Zicht op het netwerk van mensen met een verstandelijke beperking en een kinderwens Bij wie kan ik terecht? 2 Doel Bij wie kan ik terecht? is

Nadere informatie

Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid. casuïstiek Groningen

Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid. casuïstiek Groningen Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid casuïstiek Groningen Utrecht, april 2015 Binnen Samenwerkend Toezicht Jeugd werken vijf rijksinspecties samen, te weten: Inspectie voor de Gezondheidszorg Inspectie

Nadere informatie

Werk. Werkt! werk. schrift5

Werk. Werkt! werk. schrift5 Werk Werkt! schrift5 werk Voorwoord Werk Werkt! is geschreven vanuit een recovery-visie. Recovery is veel meer dan medische genezing. Het is een persoonlijk en uniek proces, gestuurd door de klant. Drie

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

KNIPSELS M.B.T. PARTICIPATIE VAN INTAKE TOT NAZORG

KNIPSELS M.B.T. PARTICIPATIE VAN INTAKE TOT NAZORG KNIPSELS M.B.T. PARTICIPATIE VAN INTAKE TOT NAZORG Roppov werkgroep participatie - van intake tot nazorg (eerste Roppov-project 2001-2003) De samenkomsten van de werkgroep van intake tot nazorg waren vooral

Nadere informatie