Algemeen reglement rioolaansluitingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemeen reglement rioolaansluitingen"

Transcriptie

1 Tussenmuren Oudenaarde 1 Stad Oudenaarde Algemeen reglement rilaansluitingen

2 Tussenmuren Oudenaarde 2 INHOUDSOPGAVE Opzet van het Algemeen Reglement Rilaansluitingen 2. Administratieve bepalingen 2.1. Algemeen Art. 1. Bevegdheid Art. 2. Geldigheid Art. 3. Definities 2.2. Aanvraag rilaansluitingen Art. 4. Aanvraag van rilaansluiting: cntactmgelijkheden Art. 5. Prcedure vr aanvraag en uitvering van een rilaansluiting Art. 6. Akkrd van de aanvrager Art. 7. Uitverbaarheid van de rilaansluiting Art. 8. Aansluitingswijze Art. 9. Bevegdheid van de Stad Oudenaarde inzake rilaansluitingen Art. 10. Eigendmsrecht Art. 11. Onderhud Art. 12. Illegale aansluitingen Art. 13. Nazicht van de privé-installatie Art. 14. Rilaansluitingsvergeding Art. 15. Verplichte aansluiting 3. Technische bepalingen Art. 16. Tracé en diepte van de rilaansluitingen Art. 17. Type van tezichtputjes/t-stukken Art. 18. Aantal tezichtsputjes / T-stukken Art. 19. Diameter van de rilaansluitingen Art. 20. Diepte van de rilaansluitingen Art. 21. Aansluiting van RWA p een gracht f waterlp Art. 22. Reeds aanwezige rilaansluiting(en) en tezichtsputje(s)/t-stuk(ken) Art. 23. Werken uit te veren dr de aanvrager bij bestaande wningen Art. 24. Werken uit te veren dr de aanvrager bij nieuwe wningen Art. 25. Tijdstip van uitvering vr bestaande wningen Art. 26. Tijdstip van uitvering vr nieuwe wningen Bijlagen Bijlage 1 : lijst van de wettelijke en reglementaire bepalingen aangaande lzingsvrwaarden vr huishudelijke aansluitingen. Bijlage 2 : typeschetsen rilaansluiting met tezichtsputje/t-stuk.

3 Tussenmuren Oudenaarde 3 1. Opzet van het Algemeen Reglement Rilaansluitingen Onderhavig reglement beschrijft het vlgende : De prcedure vr de aanvraag van een rilaansluiting. De technische bepalingen die van tepassing zijn vr een crrecte uitveringwijze van een rilaansluiting. De plichten en recht van de aanvrager en de Stad Oudenaarde. Dit reglement betreft het standaard reglement vr rilaansluitingen.

4 Tussenmuren Oudenaarde 4 2. Administratieve bepalingen 2.1. Algemeen Art. 1. Bevegdheid De Stad Oudenaarde verzekert de aanleg en explitatie van de rilaansluitingen p het grndgebied van de stad, zwel vr de penbare diensten, als vr de huishudelijke-, nijverheids- f andere aansluitingen. De vereenkmst vr het verwezenlijken van een nieuwe rilaansluiting wrdt steeds met de aanvrager afgeslten, nafhankelijk van wie de klant, gebruiker f huurder van het ged is. Art. 2. Geldigheid Onderhavig reglement mvat de administratieve bepalingen en technische vrschriften die van tepassing zijn vr nieuwe rilaansluitingen. Art. 3. Definities Klant De titularis van een zakelijk recht, waarnder bijvrbeeld de pstalhuder, de erfpachter, en/f de gebruiker en/f de huurder van een perceel waarvan de afver van het afval- en/f hemelwater, eventueel inclusief de behandeling ervan, dr de Stad Oudenaarde wrdt verzrgd. De klant met vlden aan alle wettelijke en reglementaire bepalingen inzake de afver en sanering van het afval- en hemelwater, behalve aan deze verplichtingen die in het kader van deze vereenkmst f rilaansluiting vergedragen wrden aan de Stad Oudenaarde Aanvrager De eigenaar van een perceel f zijn gemachtigde die een aanvraag bij de Stad Oudenaarde heeft ingediend vr de rilaansluiting van dit perceel p de rilering. Afvalwater (zie k DWA). Het water waarvan de huder zich ntdet, vrnemens is zich te ntden f zich met ntden, met uitzndering van niet-verntreinigd hemelwater. Het afvalwater wrdt pas aangeslten p vrwaarde dat aan de wettelijke en reglementaire bepalingen met betrekking tt de pvang en lzingsvrwaarden wrdt vldaan. Huishudelijk afvalwater bestaat uit grijs en zwart afvalwater. Grijs afvalwater is afkmstig van duche en spelwater. Zwart water is afkmstig van de tiletten. Cde van de Gede Praktijk. Krachtlijnen vr een geïntegreerd rileringsbeleid in Vlaanderen Cde van Gede Praktijk vr de aanleg van penbare rilen, individuele vrbehandelingsinstallaties en kleinschalige waterzuivering installaties uitgegeven dr de VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) uitgave december 1996 aanvulling maart 1999 en 2002 en alle latere wijzigingen. De cde van gede

5 Tussenmuren Oudenaarde 5 praktijk is te raadplegen p Meer infrmatie kan ingewnnen wrden bij de VMM aan de A. Van de Maelestraat 96 te 9320 Erembdegem f via het inflket van de VMM p het telefnnummer 053/ f via De lijst van de van tepassing zijnde wettelijke en reglementaire bepalingen inzake lzingsvrwaarden is als bijlage aan dit technische reglement tegevegd. DWA DWA f Drg Weer Afver staat vr het debiet van het afvalwater dat bij drg weer dr de rilen strmt. Het betreft dus specifiek afvalwater znder hemelwater. Dr een DWA-leiding mag dan k enkel afvalwater afgeverd wrden (zie k RWA). Gemengde rilering Een enkelvudig stelsel van leidingen en/f penluchtgreppels waarbij het afval- en hemelwater samen in dezelfde transprtleiding en/f penluchtgreppel wrden afgeverd. Gescheiden rilering Een dubbel stelsel van leidingen en/f penluchtgreppels waarvan het ene stelsel bestemd is vr het pvangen en transprteren van afvalwater (DWA) en het andere stelsel bestemd is vr de afver van hemelwater (RWA). Gewestelijke stedenbuwkundige verrdening Dit is het besluit van de Vlaamse regering van 1 ktber 2004 hudende de vaststelling van een gewestelijke stedenbuwkundige verrdening inzake hemelwaterputten, infiltratievrzieningen, buffervrzieningen en gescheiden lzing van afvalwater en hemelwater. De gewestelijke stedenbuwkundige verrdening is integraal raadpleegbaar p nder stedenbuwkundige verrdeningen. Gres Gres is een keramisch prduct samengesteld uit kleisrten. Bij baktemperaturen van 1150 C tt 1350 C verkrijgen deze kleisrten een zekere graad van verglazing en hun typische grijze tt (geel)bruine glans. Het gebruik van gres vr rilbuizen heeft als grte vrdeel de grte bewezen duurzaamheid, de grte slijtvastheid en het weinig nderhevig zijn aan chemische en mechanische invleden. Hemelwater De verzamelnaam vr regen, sneeuw, hagel, met inbegrip van diwater. De term hemelwater is van tepassing zlang dr de mens geen vlgens Vlarem II vergunningplichtige ingedeelde stffen zijn tegevegd. Hemelwater dat dr een ingedeelde activiteit is verntreinigd wrdt beschuwd als afvalwater en met vlden aan de terzake gestelde lzingsvrwaarden. Dit geldt k vr hemelwater dat na huishudelijk gebruik (vb. WC) gelsd wrdt. Hydraulische berekeningsnta De hydraulische berekeningsnta berekent de heveelheid te lzen afvalwater en de vereenkmstige diameters van de afverbuizen. De berekeningsnta wrdt dr een architect f ingenieur pgemaakt.

6 Tussenmuren Oudenaarde 6 Indienstname Het tijdstip waarp de privé-rilering effectief p penbare rilering aangeslten wrdt waardr het afvalwater en/f het hemelwater effectief dr de rilering afgeverd wrden. Privé-rilering/private installatie De privé rilering mvat de leidingen en installaties tt aan het tezichtsputje(s)/t-stuk(ken), gelegen p privaat dmein f penbaar dmein. Ingeval de afwezigheid van een tezichtsputje(s)/t-stuk(ken) mvat de privé rilering de leidingen en installaties gelegen p privaat dmein tt aan de rilijn. PVC PVC is een kunststf met een typisch grijze f ranje kleur. Het gebruik van PVC vr rilbuizen heeft als grte vrdeel de grte slijtvastheid en het weinig nderhevig zijn aan chemische en mechanische invleden. Rilering/ril/rilstelsel. Geheel van penbare leidingen bestemd vr het pvangen en transprteren van afvalwater en/f hemelwater. Rilaansluiting. Onder rilaansluiting wrdt verstaan : de aansluiting van de privé-rilering p de penbare rilering. De rilaansluiting mvat de afverbuizen en indien aanwezig het tezichtputje(s)/tstuk(ken). De rilaansluiting bevindt zich in principe p het penbaar dmein f maximaal tt 1,5 m p privaat dmein ingeval de tezichtputje(s)/t-stuk(ken) p privaat dmein geplaatst werden. Zijn er geen tezichtsputje(s)/t-stuk(ken) dan mvat de rilaansluiting de afverbuizen p penbaar dmein tt aan de rilijn. Rilaansluitingsvergeding. Het bedrag verschuldigd dr de aanvrager p basis van het van kracht zijnde tarief. Het betalen van de aansluitingsvergeding verleent de aanvrager geen eigendmsrecht p de rilaansluiting. RWA. RWA f Regen Water Afver staat vr de fractie van het rilwater dat enkel afkmstig is van hemelwater en dus niet van afvalwater. Dr een RWA-leiding mag dan k enkel hemelwater afgeverd wrden (Zie k DWA). Standaard rilaansluiting Een standaard rilaansluiting vldet aan vlgende vrwaarden: Het afvalwater en hemelwater wrden gravitair afgeverd via de afverbuizen naar de penbare rilering. Dit zwel p het private dmein als p het penbare dmein. De privé-rilering wrdt steeds als twee afznderlijke en gescheiden waterstrmen tt aan de rilijn gebracht; één vr het afvalwater en één vr het hemelwater (cnfrm artikel 8 van de Gewestelijke stedenbuwkundige verrdening). De afstand tussen de gescheiden waterstrmen aan de rilijn bedraagt minimum 400 mm en maximum 600

7 Tussenmuren Oudenaarde 7 mm indien de DWA- en RWA-leiding aan dezelfde zijde van de wning lzen. Ingeval van een gemengde penbare rilering, wrden de afznderlijke waterstrmen (DWA en RWA), samen gebracht naar één tezichtsputje/t-stuk. Hierbij lpt het DWA-gedeelte in een rechte lijn dr naar de penbare rilering. Ingeval van een gescheiden penbare rilering, wrden de afznderlijke waterstrmen (DWA en RWA), verbnden p respectievelijk twee tezichtsputje(s)/t-stuk(ken). De tezichtsputje(s)/t-stuk(ken) situeren zich in principe p penbaar dmein, langsheen de rilijn. Om praktische redenen, teneinde wegpbraak en dergelijke te vrkmen, kan het tezichtputje(s)/t-stuk(ken) gebeurlijk wrden geplaatst p het private dmein binnen een zne van 1,5 meter gerekend vanaf de rilijn. De aansluiting p de penbare rilering geschiedt vlgens de typeschetsen in bijlage 2. Tezichtputje/T-stuk. Het inspecteerbare putje p de rilaansluiting. Het vrmt het verbindingspunt tussen de rilaansluiting en de privé-rilering, dch maakt deel uit van het penbaar gedeelte. Het nderhud valt ten laste van de klant. Vlarem. Vlarem I betreft het Vlaams Reglement vr Milieuvergunning. Vlarem II betreft het Besluit van de algemene en sectrale bepalingen inzake milieuhygiëne. De betreffende teksten zijn integraal raadpleegbaar p nder vergunningen Aanvraag rilaansluitingen Art. 4. Aanvraag van rilaansluiting: cntactmgelijkheden Vr alle vragen met betrekking tt een nieuwe rilaansluiting, het bekmen van alle technische inlichtingen en de aanvraag tt uitvering kan men zich schriftelijk wenden tt de Stad Oudenaarde p vlgend adres: Stad Oudenaarde Tussenmuren Oudenaarde Of cntact p te nemen via het algemeen nummer, per fax f de website van de Stad Oudenaarde : Algemeen nummer : 055/ (ma-vr. 8u00 12u00 en 13u30-17u30). Fax : 055/ Website : Art. 5. Prcedure vr aanvraag en uitvering van een rilaansluiting Vr de aanvraag tt uitvering van een rilaansluiting wrdt vlgende prcedure gevlgd:

8 Tussenmuren Oudenaarde 8 Stap 1: Aanvraag tt aansluiting. Via het aanvraagfrmulier, dwnladbaar p f verkrijgbaar bij de dienst Bestuur Infrastructuur Administratie, Tussenmuren 17 te 9700 Oudenaarde. De aanvraag dient bij vrkeur vergezeld van een attest uitgereikt dr een dr VLARIO gecertificeerde keurder. De lijst van deze keurders is te vinden p Deze keuring is verplicht in vlgende gevallen : Bij eerste ingebruikname (nieuwbuw) van de private rilering Bij belangrijke wijzigingen Na vaststelling van inbreuken p de gelijkvrmigheid p verzek van de Stad Oudenaarde. Bij aanleg van een gescheiden rilering p penbaar dmein met verplichte afkppeling p privé dmein (Vlarem II). Stap 2: Ndzakelijke inlichtingen. De Stad Oudenaarde verzamelt alle ndige inlichtingen van de aanvrager aangaande zijn aansluiting en vraagt de ndige dcumenten p aan de aanvrager. De aanvrager maakt vlgende dcumenten ver aan de Stad Oudenaarde: een plan/schets van de rilering p privaat dmein het ingevuld aanvraagfrmulier Indien de rilaansluiting grter is dan de standaarddiameter (150 mm binnendiameter vr gres en 160 mm buitendiameter vr PVC) een hydraulische berekening/rekennta. Stap 3: Opmaak van een aansluitingsdssier en bepalen aansluitingsksten dr de Stad Oudenaarde. Indien de Stad Oudenaarde ver betruwbare as-built plannen van de straatrilering en ver juiste inlichtingen van de aanvrager beschikt m een crrecte uitvering mgelijk te maken, dan wrdt vlgende werkwijze gevlgd: De pening van het aansluitingsdssier. Het aanmaken van alle klantgegevens. Het prduceren van een installatieschets (leidingen, tezichtputje). De Stad Oudenaarde bepaalt het aansluitingstarief (frfaitair) en verwijst naar het nderhavig reglement rilaansluitingen ten beheve van de aanvrager. Indien de Stad Oudenaarde niet ver betruwbare as-built plannen van de straatrilering beschikt f de infrmatie van de aanvrager blijkt nvldende nauwkeurig m een crrecte uitvering mgelijk te maken, dan wrdt vlgende werkwijze gevlgd: De pening en invulling van het aansluitingsdssier met de reeds beschikbare gegevens. Een technisch plaatsbezek dr een afgevaardigde van de Stad Oudenaarde. Deze maakt indien ndig een afspraak met de aanvrager en verzamelt de ndige terreingegevens.

9 Tussenmuren Oudenaarde 9 De afgevaardigde van de Stad Oudenaarde vervlledigt het aansluitingsdssier met alle nieuwe gegevens (installatieschets). Indien van tepassing verhandigt hij aan de aanvrager een lijst van eventueel te nemen maatregelen. De Stad Oudenaarde verwijst naar het nderhavig reglement rilaansluitingen ten beheve van de aanvrager. Stap 4: Betalen van het aansluitingstarief dr de aanvrager. De aanvrager bezrgt een exemplaar van de vr akkrd ndertekende verklaring aan de Stad Oudenaarde via de pst p het adres: Stad Oudenaarde, Tussenmuren 17 te 9700 Oudenaarde. De gedgekeurde verklaring wrdt aan het aansluitingsdssier tegevegd. Stap 5: Aanvraag/planning/start van de uitvering van de rilaansluiting. Na ntvangst van het bewijs van de frfaitaire betaling, zal de Stad Oudenaarde de ndige vergunningen en/f machtigingen, welke van tepassing zijn, aanvragen. De Stad Oudenaarde neemt, nder vrbehud van het ter beschikking hebben van alle ndige vergunningen en/f machtigingen, de uitvering dan effectief p in haar werkplanning en verwittigt de aanvrager telefnisch van de juiste uitveringsdatum. Indien tengevlge van een nvrziene gebeurtenis de planning van de aanvrager wijzigt, dient de aanvrager dit te melden via één van de cntactmgelijkheden vermeld in artikel 4. Stap 6: Uitveringsfase. De rilaansluiting kan principieel tussen de zes en acht weken na ntvangst van het bewijs van de frfaitaire betaling gerealiseerd wrden. Deze garantie is enkel van tepassing indien: Er rilering in de straat aanwezig is. De vereenkmstige levering van de liggingsplannen van nutsleidingen, die zwel dr de aannemer als dr de Stad Oudenaarde wettelijk aangevraagd meten wrden en een gemiddelde drlptijd van 3 weken hebben, tijdig gebeurt. -De ndige gewest- en/f andere vergunningen m de straat pen te breken f te nderbren verkregen zijn. -De weersmstandigheden de uitvering van de werken telaten. Stap 7: De facturatie Ten beheve van natuurlijke persnen is er geen facturatie vrzien gelet p vrafgaande betaling van de frfaitaire vergeding. Vr alle andere rechtspersnen gebeurt de facturatie na uitvering en plevering van de werken, een vrschtregeling kan wrden gevraagd. Stap 8: Indienstname en cntrle van de aansluiting dr de Stad Oudenaarde. Vraleer de aanvrager zijn privé-rilering in dienst neemt, dient hij aan de Stad Oudenaarde via één van de cntactmgelijkheden vermeld in artikel 4 het keuringsattest van de privé-rilering ver te maken (zie stap 1). Ok indien geen verplichte keuring van de privé-installatie van tepassing is, zal de aanvrager de indienstname melden aan de Stad Oudenaarde.

10 Tussenmuren Oudenaarde 10 Op statistische basis zal de Stad Oudenaarde cntrles uitveren p de crrecte aansluiting van de privé-rilering p de penbare rilering. De Stad Oudenaarde geeft aan de aanvrager het tijdstip dr van een eventuele inspectie. Indien de aansluitingen p een gescheiden rilstelsel dr de aanvrager futief werden uitgeverd, zals het mwisselen van de DWA (Drg Weer Afver f afvalwater) en de RWA (Regen Water Afver), zal de aanvrager dit binnen de afgesprken termijn aanpassen f laten aanpassen. Indien na het verstrijken van deze termijn de Stad Oudenaarde ambtshalve verplicht wrdt de aanpassingen uit te veren f te laten uitveren, dan vallen de extra ksten ten laste van de aanvrager. (Zie artikel 13 Nazicht van de privé-installatie). Bijkmende inlichtingen kunnen steeds bekmen wrden via één van de cntactmgelijkheden vermeld in artikel 4. Art. 6. Akkrd van de aanvrager Het vrleggen van het betalingsbewijs dr de particuliere aanvrager geldt als akkrd van de aanvrager met de bepalingen en vrschriften van dit reglement en met de vrgestelde wijze van aanleg van de rilaansluiting. De rilaansluitingen van alle andere rechtspersnen geldt hiervr de ndertekende fferte. Art. 7. Uitverbaarheid van de rilaansluiting De rilaansluitingen wrden uitgeverd indien penbare rilen aanwezig zijn in de straat f de straten, waaraan het perceel paalt. De stad Oudenaarde behudt zich het recht vr m debietbeperkingen in functie van de afvercapaciteit van het penbaar rilstelsel en dit cnfrm de Cde van Gede Praktijk, aan de aanvrager p te leggen. Indien de aanvrager niet kan aansluiten p het rilstelsel mwille van het niet aanwezig zijn van rilering in de straat, met hij zich schikken naar de van kracht zijnde reglementeringen ter zake. Art. 8.- aansluitingswijze. Het aantal rilaansluitingen per perceel is afhankelijk van het aanwezige rilstelsel in het penbaar dmein. Bij een gemengde penbare rilering : één rilaansluiting. Als de aanvrager een afver van het hemelwater dient aan te leggen dan is de aanvrager wel verplicht het vertllige hemelwater minstens tt aan het lzingspunt van het afvalwater gescheiden af te veren. Bij een gescheiden rilering : twee rilaansluitingen. Namelijk één vr afvalwater en één vr hemelwater p de respectievelijke penbare afvalwater- en hemelwaterril.

11 Tussenmuren Oudenaarde 11 Art. 9.-bevegdheid van de Stad Oudenaarde inzake rilaansluitingen. De rilaansluiting tt en met het tezichtputje(s)/t-stuk(ken) wrdt, in zverre de aansluiting niet kadert in een algemeen rilerings- en wegeniswerken, uitsluitend dr f in pdracht van de Stad Oudenaarde uitgeverd, vervangen f weggenmen. Het nderhud van de rilaansluiting, exclusief het tezichtputje(s)/t-stuk(ken), gebeurt eveneens dr de Stad Oudenaarde. Het tezichtputje(s)/t-stuk(ken) evenals de privé-installatie meten dr de aanvrager zelf nderhuden wrden. Art. 10. Eigendmsrecht De aangelegde rilaansluiting, de delen p het penbaar dmein en de gebeurlijke delen p privaat dmein tt en met de tezichtputje(s)/t-stuk(ken) zijn eigendm van de Stad Oudenaarde. Art. 11. Onderhud De privé-rilering tt aan het tezichtputje(s)/t-stuk(ken) f ingeval afwezigheid van het tezichtputje(s)/t-stuk(ken) tt aan de rilijn is in eigendm, beheer en nderhud van de eigenaar van het betreffende perceel. Het nderhud van het tezichtputje(s)/t-stuk(ken), waarmee vrnamelijk het reinigen en ledigen bedeld wrdt, valt ten laste van de aanvrager/klant. Het nderhud van de rilaansluiting exclusief het tezichtputje(s)/t-stuk(ken) f ingeval afwezigheid van het tezichtputje(s)/t-stuk(ken) vanaf de rilijn valt nder de bevegdheid van de Stad Oudenaarde. Het traject van de rilaansluiting tt en met de tezichtputje(s)/tstuk(ken) met vrij zijn van enige niet wegneembare cnstructie, bekleding f beplantingen zdat de Stad Oudenaarde znder meilijkheden aan de rilaansluiting kan werken. In geval van verstpping met de eigenaar, huurder f klant, vraleer de Stad Oudenaarde p te repen, zich ervan vergewissen dat de verstpping zich niet in de private installatie bevindt. Dit kan p eenvudige wijze gecntrleerd wrden dr het tezichtputje te penen. Staat het tezichtputje(s)/t-stuk(ken) vl f is de afverbuis naar de straatrilering niet meer zichtbaar (vlledig bedekt met afvalwater) dan bevindt de verstpping zich in het gedeelte dat nder het beheer van de Stad Oudenaarde valt. In dat geval kan de klant de Stad Oudenaarde cntacteren via één van de cntactmgelijkheden vermeld in artikel 4.Is het tezichtsputje(s)/t-stuk(ken) leeg dan zit de verstpping in het gedeelte van de klant. In dat geval dient de klant de verstpping zelf p te lssen. De Stad Oudenaarde zal z snel mgelijk de verstpping p penbaar dmein verhelpen. De Stad Oudenaarde zal de klant van het tijdstip van de ingreep p de hgte stellen. In het geval de verstpping het gevlg is van stffen die wrden aangetrffen en die niet in de rilering thuishren en waarvan duidelijk aantnbaar is dat zij het gevlg zijn van futieve acties van de klant, f ten gevlge van slecht nderhud van de privé-installatie (vetvanger, septische put, ) dan zullen de ksten vr het ntstppen ten laste gelegd wrden aan de klant. Het is dan aan

12 Tussenmuren Oudenaarde 12 de klant m aan te tnen dat de verstpping buiten zijn wil gebeurd is en hij hiervr bijgevlg niet verantwrdelijk kan gesteld wrden. Art. 12. Illegale aansluitingen Het zelf aansluiten zal steeds aanzien wrden als een bewuste vertreding van dit reglement, tenzij de aanvrager hierte vrafgaandelijk een schriftelijke testemming van de Stad Oudenaarde gekregen heeft. Bijkmend kan de aanvrager in nderling verleg met de Stad Oudenaarde een bete pgelegd wrden, vereenkmstig het besluit van de gemeenteraad dd. 30/01/2012. In geval de aanvrager de nderhavige vrschriften vertreedt en zelf, f dr bemiddeling van een dr hem gegeven pdracht aan een aannemer, de rilaansluiting p de penbare rilering realiseert, dan stelt de Stad Oudenaarde een prces-verbaal van vaststelling p. Nadien wrdt de aanvrager een ingebrekestelling vergemaakt waarin gevraagd wrdt de crrecte uitvering aan te tnen. Wrdt hieraan geen gevlg gegeven binnen de termijn, vermeld in de ingebrekestelling, dan zal de Stad Oudenaarde p ksten van de aanvrager de degelijkheid van de uitgeverde rilaansluiting nagaan en eventueel de ndige aanpassingen/f herstellingswerken uitveren f laten uitveren. Indien ten gevlge van een futief uitgeverde rilaansluiting dr de aanvrager f zijn aannemer, gevlgschade ntstaat aan het wegdek (vb. verzakking) f de rilering (vb. breuk) zullen alle ksten hieraan verbnden steeds ten laste gelegd wrden van de aanvrager/pdrachtgever. Art. 13. Nazicht van de privé-installatie De aanvrager is erte gehuden zijn privé-installatie uit te veren vlgens de regels van ged vakmanschap. Dit betekent nder meer een waterdichte uitvering zdat infiltratie van afvalwater in de bdem f het grndwater vermeden wrdt. De Stad Oudenaarde heeft het recht hierp te allen tijde tezicht uit te efenen, znder dat de uitefening van deze bevegdheid vr de Stad Oudenaarde enige verplichting f verantwrdelijkheid inhudt. De Stad Oudenaarde kan de aanvrager verplichten alle ndzakelijke veranderingen uit te veren, m een crrecte privé-installatie, in vereenstemming met de gewestelijke stedenbuwkundige verrdening, en een crrecte aansluiting p de rilering te verkrijgen. De Stad Oudenaarde kan na uitvering van de installatie een cntrle van de aansluiting uitveren. Indien de aansluiting futief uitgeverd is, zals bijvrbeeld het verwisselen van de DWA (Drg Weer Afver) aansluiting met de RWA (Regen Water Afver) aansluiting, dan zal de Stad Oudenaarde een prces-verbaal pmaken. Nadien wrdt de aanvrager een ingebrekestelling vergemaakt, waarin gevraagd wrdt de crrecte uitvering te realiseren en dit aan te tnen. Wrdt dit niet uitgeverd binnen de

13 Tussenmuren Oudenaarde 13 gestelde termijn, vermeld in de ingebrekestelling dan zal de Stad Oudenaarde p ksten van de aanvrager de ndige aanpassings- en/f herstellingswerken uitveren f laten uitveren. Dit geldt uiteraard k indien ten gevlge van een futief uitgeverde rilaansluiting dr de aanvrager f zijn aannemer, gevlgschade ntstaat aan het wegdek (vb. verzakking) f de rilering (vb. breuk). Alle ksten hieraan verbnden zullen steeds ten laste gelegd wrden aan de aanvrager/pdrachtgever. De Stad Oudenaarde wil dr dit nazicht vermijden dat dr futieve aansluitingen eclgische f hydraulische (waterverlast) prblemen zuden kunnen ntstaan. De klant/aanvrager is er te gehuden de privé-installatie als een gede huisvader te nderhuden en stelt de Stad Oudenaarde p de hgte van elke wijziging van de privéinstallatie die een vermenging van de afval- en hemelwaterafver met zich brengt. De privé-installatie met p ieder genblik vlkmen waterdicht zijn. Art. 14. Rilaansluitingsvergeding De aanvrager is een rilaansluitingsvergeding verschuldigd vlgens het van kracht zijnde tarief. Het betalen van de rilaansluitingsvergeding verleent de aanvrager geen eigendmsrecht p de rilaansluiting. Art Verplichte aansluiting Indien er penbare rilering in de straat ligt, is de aanvrager bij elke nieuwbuw f bij elke aanzienlijke verbuwing, en dit nafhankelijk van de zuiveringszne waarin hij wnt, verplicht hierp aan te sluiten. 3. Technische bepalingen Art. 16. Tracé en diepte van de rilaansluitingen Een rilaansluiting wrdt uitgeverd vlgens de definitie van een standaard rilaansluiting (zie definities, artikel 3) en/f de bijkmende bepalingen vastgelegd in de bijlagen. Indien mwille van de ligging van de rilering p penbaar dmein de aansluiting niet p de vrgeschreven standaardwijze kan gebeuren, dan kan, in verleg met de aanvrager, uitznderlijk hiervan afgeweken wrden. De Stad Oudenaarde bepaalt in verleg met de aanvrager en in functie van de ligging van de penbare rilering, het tracé en diepte van de rilaansluiting en de plaats van het tezichtputje(s)/t-stuk(ken). Bij betwisting beslist de Stad Oudenaarde in laatste instantie.

14 Tussenmuren Oudenaarde 14 Art. 17. Type van tezichtputjes/t-stukken De tezichtputje(s)/t-stuk(ken) wrden vr inspectie klaar uitgeverd. Vr het deksel wrdt er nderscheid gemaakt tussen: De rnde vrm met vermelding RWA vr de afdekking van de putjes van hemelwaterafverleidingen. De vierkante vrm met vermelding DWA vr de afdekking van de putjes van afvalwaterafverleidingen f gemengde waterafverleidingen. Indien tezichtputjes dr de Stad Oudenaarde vrzien wrden, wrden deze met een stankslt uitgeverd. Echter in stedelijk gebied kan het vanwege plaatsgebrek sms nmgelijk zijn m, gelet p de aanwezige nutsleidingen, tezichtputjes met een stankslt te vrzien. In betreffend geval wrdt een T-stuk znder stankslt geplaatst. De aanvrager dient echter steeds zelf en p zijn ksten een stankslt p de privé-rilering te plaatsen. Art. 18. Aantal tezichtputjes/t-stukken. Ingeval van een gemengde penbare rilering, wrden de afznderlijke waterstrmen (DWA en RWA), samen gebracht naar één tezichtsputje/t-stuk. Hierbij lpt het DWA-gedeelte in een rechte lijn dr naar de penbare rilering. Ingeval van een gescheiden penbare rilering, wrden de afznderlijke waterstrmen (DWA en RWA), verbnden p respectievelijk twee tezichtsputje(s)/t-stuk(ken). Art. 19. Diameter van de rilaansluitingen. rilaansluitingen p het penbaar terrein wrden standaard uitgeverd via buizen met een diameter van 150 mm (binnendiameter vr gres) f 160 mm (buitendiameter vr PVC). Op uitdrukkelijk schriftelijk verzek en na het vrleggen van een hydraulische berekeningnta dr de aanvrager, kan een grtere diameter wrden geplaatst. Hiervr zal dr de Stad Oudenaarde steeds een aangepaste fferte pgemaakt wrden. Art. 20. Diepte van de rilaansluiting Rilaansluitingen wrden in principe aangebrd p de kruin van de penbare rilering. Het hgtepeil en de ligging van het private rilstelsel ter hgte van de grens met het penbaar dmein kunnen wrden pgelegd dr de Stad Oudenaarde. Om terugstrming van rilwater uit de penbare rilering naar de privé-rilering (privéinstallaties) te vrkmen, dient de aanvrager p zijn ksten een terugslagklep p de privérilering te vrzien. Deze met bereikbaar wrden pgesteld m cntrle en reiniging dr de aanvrager te te laten.

15 Tussenmuren Oudenaarde 15 Het gravitair aansluiten van kelders en/f ndergrndse ruimten, bekeken ten pzichte van het vrliggende straatpeil, p de penbare rilering is niet tegestaan. Indien ndzakelijk meten zgenaamde kelderaansluitingen hydraulisch van de rilering wrden ntkppeld en via een pmp met vldende capaciteit p de rilering wrden aangeslten. De pmp behrt tt de private installatie. Indien de ligging van de rilering eveneens niet telaat m de privé-rilering gravitair aan te sluiten dan is de inrichting vr het ppmpen van het afvalwater en hemelwater ten laste van de aanvrager. De aanvrager dient p eigen ksten de ndige installaties (pmpen, terugslagkleppen) p privaat terrein te vrzien. Art Aansluiting van RWA p een gracht f waterlp. In functie van het vrkmend geval gelden vlgende bepalingen: In geval van een pen gracht gelegen tegen het perceel van de aanvrager langs de penbare weg : de klant mag zelf de hemelwaterleiding aanleggen. Er wrdt aangeraden m de plaats van de lzing met een uitstrmcnstructie te beschermen, In geval van een private gracht tussen particuliere percelen: de realisatie van de lzing van hemelwater wrdt dr de aanvrager in nderling verleg met de aangelanden geregeld. In geval van een erkende waterlp : de aanvrager dient een vergunning aan te vragen aan de beheerder van de waterlp. Infrmatie ver de beheerder van de waterlp kan u aanvragen bij uw gemeente. Na het verkrijgen van de vergunning en mits rekening te huden met de vrwaarden mag de aanvrager zelf de hemelwaterleiding aanleggen. Art Reeds aanwezige rilaansluiting(en) en tezichtputje(s)/t-stuk(ken). Bij nieuwe verkavelingen, bij het aanleggen van nieuwe straten f het vernieuwen van straten wrden in principe ter hgte van de nbebuwde percelen de ndige DWA (Drg Weer Afver) en RWA (Regen Weer Afver) wachtleidingen en inspecteerbare tezichtputjes/tstukken geplaatst. De tezichtputjes/t-stukken vr regen- en afvalwater kunnen wrden nderscheiden dr het type van deksel. Zie tevens artikel 17. Bij bebuwing van het perceel is de aanvrager dan k verplicht m p de inspecteerbare tezichtputjes/t-stukken aan te sluiten. De aanvrager dient k in dit geval zijn aanvraag tt rilaansluiting in te dienen bij de Stad Oudenaarde zals vermeld in artikel 4 (zie tevens artikel 12). Art. 23. Werken uit te veren dr de aanvrager bij bestaande wningen. Vr bestaande wningen zal in de meeste gevallen de privé-rilering al geplaatst zijn. Een eventuele muurdrgang wrdt uitgeverd dr de aanvrager. Een aanvraag zals vermeld in

DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING

DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING 1 DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING De VMSW (vluit Vlaamse Maatschappij vr Sciaal Wnen) is een extern verzelfstandigd agentschap binnen het beleidsdmein Ruimtelijke Ordening, Wnbeleid en Onrerend Erfged

Nadere informatie

0 Toetsing verkaveling aan duurzaamheid

0 Toetsing verkaveling aan duurzaamheid 0 Tetsing verkaveling aan duurzaamheid DUURZAME PRINCIPES TOELICHTING - TOEPASSING IN ROTEM Thema efficiënt ruimtegebruik Meerlagig buwen Bedrijfswningen en kantren meten geïntegreerd wrden in het bedrijfsgebuw

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. ARTIKEL 1 Definities. ARTIKEL 2 Werkingsfeer en aard voorwaarden. ARTIKEL 3 Totstandkoming.

ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. ARTIKEL 1 Definities. ARTIKEL 2 Werkingsfeer en aard voorwaarden. ARTIKEL 3 Totstandkoming. ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. Tevens gedepneerd bij de Kamer van Kphandel Leeuwarden,, nder nummer 01121628. Te allen tijde raadpleegbaar p de website van DataCenter Nrd B.V. ARTIKEL

Nadere informatie

REGENWATERWINNING EN -GEBRUIK

REGENWATERWINNING EN -GEBRUIK - - REGENWATERWINNING EN -GEBRUIK De uitvering van een systeem vr de pvang, de pslag en de distributie van regenwater vr beheften die geen drinkwaterkwaliteit vereisen (spreien van de tuin, schnmaak, spelwater

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk 2 I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1 - Binnen de perken van de kredieten, daarte gedgekeurd p de gemeentebegrting, kunnen

Nadere informatie

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5 Werklsheid Juw rechten en plichten Inhud Inleiding... 3 Tepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de gen van de RVA?... 5 Deel 1 Wanneer heb je recht p een werklsheidsuitkering?... 8

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten 1 Werkplekdiensten 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten De werkplekdienstverlening bestaat uit een cluster van ICT-diensten die de ICT-werkplek (zwel p kantr, p het thuisadres f van p een mbiele lcatie)

Nadere informatie

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten 1 Werkplekdiensten 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten De werkplekdienstverlening bestaat uit een cluster van ICT-diensten die de ICT-werkplek (zwel p kantr, p het thuisadres f van p een mbiele lcatie)

Nadere informatie

Rondzendbrief inzake vergoedingen en toelagen voor de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering - Departement internationaal Vlaanderen

Rondzendbrief inzake vergoedingen en toelagen voor de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering - Departement internationaal Vlaanderen Agentschap vr verheidspersneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST prtcl nr. 272.890 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 23 MAART 2009 DIE GEVOERD WERDEN IN

Nadere informatie

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING 1 HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING NIEUWSBRIEF NR 12 -- NOV jaargang 2013 De inhud van deze gratis nieuwsbrief mag gebruikt wrden vr publicaties en nderricht, mits brnvermelding en de vermelding

Nadere informatie

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Reglement OC en COR Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschlse pvang (BSO), Halve Dagpvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Telichting bij Reglement Oudercmmissie en Reglement Centrale Ouderraad

Nadere informatie

Spelregels ebook cadeau

Spelregels ebook cadeau Spelregels ebk cadeau Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Pagina: 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Pagina: 1 Artikel 3 - Tepasselijkheid Pagina: 2 Artikel 4 - Het aanbd Pagina: 2 Artikel 5 - De

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013 Algemene Vrwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 nvember 2013 Bij de aankp van prducten heeft de cnsument de mgelijkheid de vereenkmst znder pgave van redenen te ntbinden gedurende 7 dagen. Uitgeslten van dit recht

Nadere informatie

Richtlijnen en dienstbeschrijving Website

Richtlijnen en dienstbeschrijving Website Richtlijnen en dienstbeschrijving Website 1. Inleiding Deze Richtlijnen en Dienstbeschrijving Website Services ( Richtlijnen ) vrmen een aanvulling p de Algemene Vrwaarden van Khris.nl ( Algemene Vrwaarden

Nadere informatie

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten Vereisten ndersteunende prcessen VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN Pagina 1 van 39 Versie: 4 nvember 2013 Inhud ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * *

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 *

Nadere informatie

Implementatie van een organisatiebreed elektronisch dossierbeheer, gebaseerd op de concepten van een MID-Office

Implementatie van een organisatiebreed elektronisch dossierbeheer, gebaseerd op de concepten van een MID-Office Implementatie van een rganisatiebreed elektrnisch dssierbeheer, gebaseerd p de cncepten van een MID-Office Aanvraag tt deelneming Opdracht van aanneming van diensten - 2 Implementatie van een rganisatiebreed

Nadere informatie

3 Datacenterdiensten. 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten

3 Datacenterdiensten. 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten 3 Datacenterdiensten 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten De datacenterdiensten mvatten alle Diensten die ndig zijn m bedrijfstepassingen inclusief de vereiste nderliggende platfrmen, infrastructuur,

Nadere informatie

Bijzondere studie: successierechten (prof. dr. M. Maus)

Bijzondere studie: successierechten (prof. dr. M. Maus) Bijzndere studie: successierechten (prf. dr. M. Maus) Academiejaar 2012-2013 Samenvatting dr Jasper Dupnt HOOFDSTUK 1. Kenmerken en tepassingsgebied HOOFDSTUK 1. KENMERKEN EN TOEPASSINGSGEBIED a. Successierechten

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

Reglement renteloze energielening FRGE

Reglement renteloze energielening FRGE Reglement rentelze energielening FRGE Particuliere bewners delgrep 1 Definities 1.1 Lkale Entiteit is een instantie die, p het niveau van één f meerdere gemeenten, instaat vr de lkale realisering van de

Nadere informatie

Vrienden van het Goois Natuurreservaat

Vrienden van het Goois Natuurreservaat MEMO Van Aan CMS, mr. N.A. van Renssen Vrienden van het Gis Natuurreservaat CMS Derks Star Busmann N.V. Mndriaantren Amstelplein 8A NL-1096 BC Amsterdam Pstbus 94700 NL-1090 GS Amsterdam Kpie Datum 15

Nadere informatie

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten :

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten : De Omnium verzekering : wat zit daar allemaal in? Naast de verplichte verzekering 1, waarbij de burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) met wrden gedekt bij het gebruik van een mtrvertuig p de penbare

Nadere informatie

Reglement goedkope energielening FRGE

Reglement goedkope energielening FRGE Reglement gedkpe energielening FRGE Particuliere bewners niet-delgrep & particuliere verhuurders 1 Definities 1.1 Lkale Entiteit is een instantie die, p het niveau van één f meerdere gemeenten, instaat

Nadere informatie

PLDA Noodprocedures - werkdocument

PLDA Noodprocedures - werkdocument Federale Overheidsdienst FINANCIEN BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie van Duane en Accijnzen PLDA Ndprcedures - werkdcument Geïntegreerde Verwerking Duane en Accijnzen Versin 0.1 7/02/2009 Aanvullende

Nadere informatie

Customer Due Diligence Beleid

Customer Due Diligence Beleid Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. Versie 1.0, nvember 2014 Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. 1 van 14 Inhudspgave 1 INLEIDING... 4 1.1 REIKWIJDTE

Nadere informatie