Algemeen reglement rioolaansluitingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemeen reglement rioolaansluitingen"

Transcriptie

1 Tussenmuren Oudenaarde 1 Stad Oudenaarde Algemeen reglement rilaansluitingen

2 Tussenmuren Oudenaarde 2 INHOUDSOPGAVE Opzet van het Algemeen Reglement Rilaansluitingen 2. Administratieve bepalingen 2.1. Algemeen Art. 1. Bevegdheid Art. 2. Geldigheid Art. 3. Definities 2.2. Aanvraag rilaansluitingen Art. 4. Aanvraag van rilaansluiting: cntactmgelijkheden Art. 5. Prcedure vr aanvraag en uitvering van een rilaansluiting Art. 6. Akkrd van de aanvrager Art. 7. Uitverbaarheid van de rilaansluiting Art. 8. Aansluitingswijze Art. 9. Bevegdheid van de Stad Oudenaarde inzake rilaansluitingen Art. 10. Eigendmsrecht Art. 11. Onderhud Art. 12. Illegale aansluitingen Art. 13. Nazicht van de privé-installatie Art. 14. Rilaansluitingsvergeding Art. 15. Verplichte aansluiting 3. Technische bepalingen Art. 16. Tracé en diepte van de rilaansluitingen Art. 17. Type van tezichtputjes/t-stukken Art. 18. Aantal tezichtsputjes / T-stukken Art. 19. Diameter van de rilaansluitingen Art. 20. Diepte van de rilaansluitingen Art. 21. Aansluiting van RWA p een gracht f waterlp Art. 22. Reeds aanwezige rilaansluiting(en) en tezichtsputje(s)/t-stuk(ken) Art. 23. Werken uit te veren dr de aanvrager bij bestaande wningen Art. 24. Werken uit te veren dr de aanvrager bij nieuwe wningen Art. 25. Tijdstip van uitvering vr bestaande wningen Art. 26. Tijdstip van uitvering vr nieuwe wningen Bijlagen Bijlage 1 : lijst van de wettelijke en reglementaire bepalingen aangaande lzingsvrwaarden vr huishudelijke aansluitingen. Bijlage 2 : typeschetsen rilaansluiting met tezichtsputje/t-stuk.

3 Tussenmuren Oudenaarde 3 1. Opzet van het Algemeen Reglement Rilaansluitingen Onderhavig reglement beschrijft het vlgende : De prcedure vr de aanvraag van een rilaansluiting. De technische bepalingen die van tepassing zijn vr een crrecte uitveringwijze van een rilaansluiting. De plichten en recht van de aanvrager en de Stad Oudenaarde. Dit reglement betreft het standaard reglement vr rilaansluitingen.

4 Tussenmuren Oudenaarde 4 2. Administratieve bepalingen 2.1. Algemeen Art. 1. Bevegdheid De Stad Oudenaarde verzekert de aanleg en explitatie van de rilaansluitingen p het grndgebied van de stad, zwel vr de penbare diensten, als vr de huishudelijke-, nijverheids- f andere aansluitingen. De vereenkmst vr het verwezenlijken van een nieuwe rilaansluiting wrdt steeds met de aanvrager afgeslten, nafhankelijk van wie de klant, gebruiker f huurder van het ged is. Art. 2. Geldigheid Onderhavig reglement mvat de administratieve bepalingen en technische vrschriften die van tepassing zijn vr nieuwe rilaansluitingen. Art. 3. Definities Klant De titularis van een zakelijk recht, waarnder bijvrbeeld de pstalhuder, de erfpachter, en/f de gebruiker en/f de huurder van een perceel waarvan de afver van het afval- en/f hemelwater, eventueel inclusief de behandeling ervan, dr de Stad Oudenaarde wrdt verzrgd. De klant met vlden aan alle wettelijke en reglementaire bepalingen inzake de afver en sanering van het afval- en hemelwater, behalve aan deze verplichtingen die in het kader van deze vereenkmst f rilaansluiting vergedragen wrden aan de Stad Oudenaarde Aanvrager De eigenaar van een perceel f zijn gemachtigde die een aanvraag bij de Stad Oudenaarde heeft ingediend vr de rilaansluiting van dit perceel p de rilering. Afvalwater (zie k DWA). Het water waarvan de huder zich ntdet, vrnemens is zich te ntden f zich met ntden, met uitzndering van niet-verntreinigd hemelwater. Het afvalwater wrdt pas aangeslten p vrwaarde dat aan de wettelijke en reglementaire bepalingen met betrekking tt de pvang en lzingsvrwaarden wrdt vldaan. Huishudelijk afvalwater bestaat uit grijs en zwart afvalwater. Grijs afvalwater is afkmstig van duche en spelwater. Zwart water is afkmstig van de tiletten. Cde van de Gede Praktijk. Krachtlijnen vr een geïntegreerd rileringsbeleid in Vlaanderen Cde van Gede Praktijk vr de aanleg van penbare rilen, individuele vrbehandelingsinstallaties en kleinschalige waterzuivering installaties uitgegeven dr de VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) uitgave december 1996 aanvulling maart 1999 en 2002 en alle latere wijzigingen. De cde van gede

5 Tussenmuren Oudenaarde 5 praktijk is te raadplegen p Meer infrmatie kan ingewnnen wrden bij de VMM aan de A. Van de Maelestraat 96 te 9320 Erembdegem f via het inflket van de VMM p het telefnnummer 053/ f via De lijst van de van tepassing zijnde wettelijke en reglementaire bepalingen inzake lzingsvrwaarden is als bijlage aan dit technische reglement tegevegd. DWA DWA f Drg Weer Afver staat vr het debiet van het afvalwater dat bij drg weer dr de rilen strmt. Het betreft dus specifiek afvalwater znder hemelwater. Dr een DWA-leiding mag dan k enkel afvalwater afgeverd wrden (zie k RWA). Gemengde rilering Een enkelvudig stelsel van leidingen en/f penluchtgreppels waarbij het afval- en hemelwater samen in dezelfde transprtleiding en/f penluchtgreppel wrden afgeverd. Gescheiden rilering Een dubbel stelsel van leidingen en/f penluchtgreppels waarvan het ene stelsel bestemd is vr het pvangen en transprteren van afvalwater (DWA) en het andere stelsel bestemd is vr de afver van hemelwater (RWA). Gewestelijke stedenbuwkundige verrdening Dit is het besluit van de Vlaamse regering van 1 ktber 2004 hudende de vaststelling van een gewestelijke stedenbuwkundige verrdening inzake hemelwaterputten, infiltratievrzieningen, buffervrzieningen en gescheiden lzing van afvalwater en hemelwater. De gewestelijke stedenbuwkundige verrdening is integraal raadpleegbaar p nder stedenbuwkundige verrdeningen. Gres Gres is een keramisch prduct samengesteld uit kleisrten. Bij baktemperaturen van 1150 C tt 1350 C verkrijgen deze kleisrten een zekere graad van verglazing en hun typische grijze tt (geel)bruine glans. Het gebruik van gres vr rilbuizen heeft als grte vrdeel de grte bewezen duurzaamheid, de grte slijtvastheid en het weinig nderhevig zijn aan chemische en mechanische invleden. Hemelwater De verzamelnaam vr regen, sneeuw, hagel, met inbegrip van diwater. De term hemelwater is van tepassing zlang dr de mens geen vlgens Vlarem II vergunningplichtige ingedeelde stffen zijn tegevegd. Hemelwater dat dr een ingedeelde activiteit is verntreinigd wrdt beschuwd als afvalwater en met vlden aan de terzake gestelde lzingsvrwaarden. Dit geldt k vr hemelwater dat na huishudelijk gebruik (vb. WC) gelsd wrdt. Hydraulische berekeningsnta De hydraulische berekeningsnta berekent de heveelheid te lzen afvalwater en de vereenkmstige diameters van de afverbuizen. De berekeningsnta wrdt dr een architect f ingenieur pgemaakt.

6 Tussenmuren Oudenaarde 6 Indienstname Het tijdstip waarp de privé-rilering effectief p penbare rilering aangeslten wrdt waardr het afvalwater en/f het hemelwater effectief dr de rilering afgeverd wrden. Privé-rilering/private installatie De privé rilering mvat de leidingen en installaties tt aan het tezichtsputje(s)/t-stuk(ken), gelegen p privaat dmein f penbaar dmein. Ingeval de afwezigheid van een tezichtsputje(s)/t-stuk(ken) mvat de privé rilering de leidingen en installaties gelegen p privaat dmein tt aan de rilijn. PVC PVC is een kunststf met een typisch grijze f ranje kleur. Het gebruik van PVC vr rilbuizen heeft als grte vrdeel de grte slijtvastheid en het weinig nderhevig zijn aan chemische en mechanische invleden. Rilering/ril/rilstelsel. Geheel van penbare leidingen bestemd vr het pvangen en transprteren van afvalwater en/f hemelwater. Rilaansluiting. Onder rilaansluiting wrdt verstaan : de aansluiting van de privé-rilering p de penbare rilering. De rilaansluiting mvat de afverbuizen en indien aanwezig het tezichtputje(s)/tstuk(ken). De rilaansluiting bevindt zich in principe p het penbaar dmein f maximaal tt 1,5 m p privaat dmein ingeval de tezichtputje(s)/t-stuk(ken) p privaat dmein geplaatst werden. Zijn er geen tezichtsputje(s)/t-stuk(ken) dan mvat de rilaansluiting de afverbuizen p penbaar dmein tt aan de rilijn. Rilaansluitingsvergeding. Het bedrag verschuldigd dr de aanvrager p basis van het van kracht zijnde tarief. Het betalen van de aansluitingsvergeding verleent de aanvrager geen eigendmsrecht p de rilaansluiting. RWA. RWA f Regen Water Afver staat vr de fractie van het rilwater dat enkel afkmstig is van hemelwater en dus niet van afvalwater. Dr een RWA-leiding mag dan k enkel hemelwater afgeverd wrden (Zie k DWA). Standaard rilaansluiting Een standaard rilaansluiting vldet aan vlgende vrwaarden: Het afvalwater en hemelwater wrden gravitair afgeverd via de afverbuizen naar de penbare rilering. Dit zwel p het private dmein als p het penbare dmein. De privé-rilering wrdt steeds als twee afznderlijke en gescheiden waterstrmen tt aan de rilijn gebracht; één vr het afvalwater en één vr het hemelwater (cnfrm artikel 8 van de Gewestelijke stedenbuwkundige verrdening). De afstand tussen de gescheiden waterstrmen aan de rilijn bedraagt minimum 400 mm en maximum 600

7 Tussenmuren Oudenaarde 7 mm indien de DWA- en RWA-leiding aan dezelfde zijde van de wning lzen. Ingeval van een gemengde penbare rilering, wrden de afznderlijke waterstrmen (DWA en RWA), samen gebracht naar één tezichtsputje/t-stuk. Hierbij lpt het DWA-gedeelte in een rechte lijn dr naar de penbare rilering. Ingeval van een gescheiden penbare rilering, wrden de afznderlijke waterstrmen (DWA en RWA), verbnden p respectievelijk twee tezichtsputje(s)/t-stuk(ken). De tezichtsputje(s)/t-stuk(ken) situeren zich in principe p penbaar dmein, langsheen de rilijn. Om praktische redenen, teneinde wegpbraak en dergelijke te vrkmen, kan het tezichtputje(s)/t-stuk(ken) gebeurlijk wrden geplaatst p het private dmein binnen een zne van 1,5 meter gerekend vanaf de rilijn. De aansluiting p de penbare rilering geschiedt vlgens de typeschetsen in bijlage 2. Tezichtputje/T-stuk. Het inspecteerbare putje p de rilaansluiting. Het vrmt het verbindingspunt tussen de rilaansluiting en de privé-rilering, dch maakt deel uit van het penbaar gedeelte. Het nderhud valt ten laste van de klant. Vlarem. Vlarem I betreft het Vlaams Reglement vr Milieuvergunning. Vlarem II betreft het Besluit van de algemene en sectrale bepalingen inzake milieuhygiëne. De betreffende teksten zijn integraal raadpleegbaar p nder vergunningen Aanvraag rilaansluitingen Art. 4. Aanvraag van rilaansluiting: cntactmgelijkheden Vr alle vragen met betrekking tt een nieuwe rilaansluiting, het bekmen van alle technische inlichtingen en de aanvraag tt uitvering kan men zich schriftelijk wenden tt de Stad Oudenaarde p vlgend adres: Stad Oudenaarde Tussenmuren Oudenaarde Of cntact p te nemen via het algemeen nummer, per fax f de website van de Stad Oudenaarde : Algemeen nummer : 055/ (ma-vr. 8u00 12u00 en 13u30-17u30). Fax : 055/ Website : Art. 5. Prcedure vr aanvraag en uitvering van een rilaansluiting Vr de aanvraag tt uitvering van een rilaansluiting wrdt vlgende prcedure gevlgd:

8 Tussenmuren Oudenaarde 8 Stap 1: Aanvraag tt aansluiting. Via het aanvraagfrmulier, dwnladbaar p f verkrijgbaar bij de dienst Bestuur Infrastructuur Administratie, Tussenmuren 17 te 9700 Oudenaarde. De aanvraag dient bij vrkeur vergezeld van een attest uitgereikt dr een dr VLARIO gecertificeerde keurder. De lijst van deze keurders is te vinden p Deze keuring is verplicht in vlgende gevallen : Bij eerste ingebruikname (nieuwbuw) van de private rilering Bij belangrijke wijzigingen Na vaststelling van inbreuken p de gelijkvrmigheid p verzek van de Stad Oudenaarde. Bij aanleg van een gescheiden rilering p penbaar dmein met verplichte afkppeling p privé dmein (Vlarem II). Stap 2: Ndzakelijke inlichtingen. De Stad Oudenaarde verzamelt alle ndige inlichtingen van de aanvrager aangaande zijn aansluiting en vraagt de ndige dcumenten p aan de aanvrager. De aanvrager maakt vlgende dcumenten ver aan de Stad Oudenaarde: een plan/schets van de rilering p privaat dmein het ingevuld aanvraagfrmulier Indien de rilaansluiting grter is dan de standaarddiameter (150 mm binnendiameter vr gres en 160 mm buitendiameter vr PVC) een hydraulische berekening/rekennta. Stap 3: Opmaak van een aansluitingsdssier en bepalen aansluitingsksten dr de Stad Oudenaarde. Indien de Stad Oudenaarde ver betruwbare as-built plannen van de straatrilering en ver juiste inlichtingen van de aanvrager beschikt m een crrecte uitvering mgelijk te maken, dan wrdt vlgende werkwijze gevlgd: De pening van het aansluitingsdssier. Het aanmaken van alle klantgegevens. Het prduceren van een installatieschets (leidingen, tezichtputje). De Stad Oudenaarde bepaalt het aansluitingstarief (frfaitair) en verwijst naar het nderhavig reglement rilaansluitingen ten beheve van de aanvrager. Indien de Stad Oudenaarde niet ver betruwbare as-built plannen van de straatrilering beschikt f de infrmatie van de aanvrager blijkt nvldende nauwkeurig m een crrecte uitvering mgelijk te maken, dan wrdt vlgende werkwijze gevlgd: De pening en invulling van het aansluitingsdssier met de reeds beschikbare gegevens. Een technisch plaatsbezek dr een afgevaardigde van de Stad Oudenaarde. Deze maakt indien ndig een afspraak met de aanvrager en verzamelt de ndige terreingegevens.

9 Tussenmuren Oudenaarde 9 De afgevaardigde van de Stad Oudenaarde vervlledigt het aansluitingsdssier met alle nieuwe gegevens (installatieschets). Indien van tepassing verhandigt hij aan de aanvrager een lijst van eventueel te nemen maatregelen. De Stad Oudenaarde verwijst naar het nderhavig reglement rilaansluitingen ten beheve van de aanvrager. Stap 4: Betalen van het aansluitingstarief dr de aanvrager. De aanvrager bezrgt een exemplaar van de vr akkrd ndertekende verklaring aan de Stad Oudenaarde via de pst p het adres: Stad Oudenaarde, Tussenmuren 17 te 9700 Oudenaarde. De gedgekeurde verklaring wrdt aan het aansluitingsdssier tegevegd. Stap 5: Aanvraag/planning/start van de uitvering van de rilaansluiting. Na ntvangst van het bewijs van de frfaitaire betaling, zal de Stad Oudenaarde de ndige vergunningen en/f machtigingen, welke van tepassing zijn, aanvragen. De Stad Oudenaarde neemt, nder vrbehud van het ter beschikking hebben van alle ndige vergunningen en/f machtigingen, de uitvering dan effectief p in haar werkplanning en verwittigt de aanvrager telefnisch van de juiste uitveringsdatum. Indien tengevlge van een nvrziene gebeurtenis de planning van de aanvrager wijzigt, dient de aanvrager dit te melden via één van de cntactmgelijkheden vermeld in artikel 4. Stap 6: Uitveringsfase. De rilaansluiting kan principieel tussen de zes en acht weken na ntvangst van het bewijs van de frfaitaire betaling gerealiseerd wrden. Deze garantie is enkel van tepassing indien: Er rilering in de straat aanwezig is. De vereenkmstige levering van de liggingsplannen van nutsleidingen, die zwel dr de aannemer als dr de Stad Oudenaarde wettelijk aangevraagd meten wrden en een gemiddelde drlptijd van 3 weken hebben, tijdig gebeurt. -De ndige gewest- en/f andere vergunningen m de straat pen te breken f te nderbren verkregen zijn. -De weersmstandigheden de uitvering van de werken telaten. Stap 7: De facturatie Ten beheve van natuurlijke persnen is er geen facturatie vrzien gelet p vrafgaande betaling van de frfaitaire vergeding. Vr alle andere rechtspersnen gebeurt de facturatie na uitvering en plevering van de werken, een vrschtregeling kan wrden gevraagd. Stap 8: Indienstname en cntrle van de aansluiting dr de Stad Oudenaarde. Vraleer de aanvrager zijn privé-rilering in dienst neemt, dient hij aan de Stad Oudenaarde via één van de cntactmgelijkheden vermeld in artikel 4 het keuringsattest van de privé-rilering ver te maken (zie stap 1). Ok indien geen verplichte keuring van de privé-installatie van tepassing is, zal de aanvrager de indienstname melden aan de Stad Oudenaarde.

10 Tussenmuren Oudenaarde 10 Op statistische basis zal de Stad Oudenaarde cntrles uitveren p de crrecte aansluiting van de privé-rilering p de penbare rilering. De Stad Oudenaarde geeft aan de aanvrager het tijdstip dr van een eventuele inspectie. Indien de aansluitingen p een gescheiden rilstelsel dr de aanvrager futief werden uitgeverd, zals het mwisselen van de DWA (Drg Weer Afver f afvalwater) en de RWA (Regen Water Afver), zal de aanvrager dit binnen de afgesprken termijn aanpassen f laten aanpassen. Indien na het verstrijken van deze termijn de Stad Oudenaarde ambtshalve verplicht wrdt de aanpassingen uit te veren f te laten uitveren, dan vallen de extra ksten ten laste van de aanvrager. (Zie artikel 13 Nazicht van de privé-installatie). Bijkmende inlichtingen kunnen steeds bekmen wrden via één van de cntactmgelijkheden vermeld in artikel 4. Art. 6. Akkrd van de aanvrager Het vrleggen van het betalingsbewijs dr de particuliere aanvrager geldt als akkrd van de aanvrager met de bepalingen en vrschriften van dit reglement en met de vrgestelde wijze van aanleg van de rilaansluiting. De rilaansluitingen van alle andere rechtspersnen geldt hiervr de ndertekende fferte. Art. 7. Uitverbaarheid van de rilaansluiting De rilaansluitingen wrden uitgeverd indien penbare rilen aanwezig zijn in de straat f de straten, waaraan het perceel paalt. De stad Oudenaarde behudt zich het recht vr m debietbeperkingen in functie van de afvercapaciteit van het penbaar rilstelsel en dit cnfrm de Cde van Gede Praktijk, aan de aanvrager p te leggen. Indien de aanvrager niet kan aansluiten p het rilstelsel mwille van het niet aanwezig zijn van rilering in de straat, met hij zich schikken naar de van kracht zijnde reglementeringen ter zake. Art. 8.- aansluitingswijze. Het aantal rilaansluitingen per perceel is afhankelijk van het aanwezige rilstelsel in het penbaar dmein. Bij een gemengde penbare rilering : één rilaansluiting. Als de aanvrager een afver van het hemelwater dient aan te leggen dan is de aanvrager wel verplicht het vertllige hemelwater minstens tt aan het lzingspunt van het afvalwater gescheiden af te veren. Bij een gescheiden rilering : twee rilaansluitingen. Namelijk één vr afvalwater en één vr hemelwater p de respectievelijke penbare afvalwater- en hemelwaterril.

11 Tussenmuren Oudenaarde 11 Art. 9.-bevegdheid van de Stad Oudenaarde inzake rilaansluitingen. De rilaansluiting tt en met het tezichtputje(s)/t-stuk(ken) wrdt, in zverre de aansluiting niet kadert in een algemeen rilerings- en wegeniswerken, uitsluitend dr f in pdracht van de Stad Oudenaarde uitgeverd, vervangen f weggenmen. Het nderhud van de rilaansluiting, exclusief het tezichtputje(s)/t-stuk(ken), gebeurt eveneens dr de Stad Oudenaarde. Het tezichtputje(s)/t-stuk(ken) evenals de privé-installatie meten dr de aanvrager zelf nderhuden wrden. Art. 10. Eigendmsrecht De aangelegde rilaansluiting, de delen p het penbaar dmein en de gebeurlijke delen p privaat dmein tt en met de tezichtputje(s)/t-stuk(ken) zijn eigendm van de Stad Oudenaarde. Art. 11. Onderhud De privé-rilering tt aan het tezichtputje(s)/t-stuk(ken) f ingeval afwezigheid van het tezichtputje(s)/t-stuk(ken) tt aan de rilijn is in eigendm, beheer en nderhud van de eigenaar van het betreffende perceel. Het nderhud van het tezichtputje(s)/t-stuk(ken), waarmee vrnamelijk het reinigen en ledigen bedeld wrdt, valt ten laste van de aanvrager/klant. Het nderhud van de rilaansluiting exclusief het tezichtputje(s)/t-stuk(ken) f ingeval afwezigheid van het tezichtputje(s)/t-stuk(ken) vanaf de rilijn valt nder de bevegdheid van de Stad Oudenaarde. Het traject van de rilaansluiting tt en met de tezichtputje(s)/tstuk(ken) met vrij zijn van enige niet wegneembare cnstructie, bekleding f beplantingen zdat de Stad Oudenaarde znder meilijkheden aan de rilaansluiting kan werken. In geval van verstpping met de eigenaar, huurder f klant, vraleer de Stad Oudenaarde p te repen, zich ervan vergewissen dat de verstpping zich niet in de private installatie bevindt. Dit kan p eenvudige wijze gecntrleerd wrden dr het tezichtputje te penen. Staat het tezichtputje(s)/t-stuk(ken) vl f is de afverbuis naar de straatrilering niet meer zichtbaar (vlledig bedekt met afvalwater) dan bevindt de verstpping zich in het gedeelte dat nder het beheer van de Stad Oudenaarde valt. In dat geval kan de klant de Stad Oudenaarde cntacteren via één van de cntactmgelijkheden vermeld in artikel 4.Is het tezichtsputje(s)/t-stuk(ken) leeg dan zit de verstpping in het gedeelte van de klant. In dat geval dient de klant de verstpping zelf p te lssen. De Stad Oudenaarde zal z snel mgelijk de verstpping p penbaar dmein verhelpen. De Stad Oudenaarde zal de klant van het tijdstip van de ingreep p de hgte stellen. In het geval de verstpping het gevlg is van stffen die wrden aangetrffen en die niet in de rilering thuishren en waarvan duidelijk aantnbaar is dat zij het gevlg zijn van futieve acties van de klant, f ten gevlge van slecht nderhud van de privé-installatie (vetvanger, septische put, ) dan zullen de ksten vr het ntstppen ten laste gelegd wrden aan de klant. Het is dan aan

12 Tussenmuren Oudenaarde 12 de klant m aan te tnen dat de verstpping buiten zijn wil gebeurd is en hij hiervr bijgevlg niet verantwrdelijk kan gesteld wrden. Art. 12. Illegale aansluitingen Het zelf aansluiten zal steeds aanzien wrden als een bewuste vertreding van dit reglement, tenzij de aanvrager hierte vrafgaandelijk een schriftelijke testemming van de Stad Oudenaarde gekregen heeft. Bijkmend kan de aanvrager in nderling verleg met de Stad Oudenaarde een bete pgelegd wrden, vereenkmstig het besluit van de gemeenteraad dd. 30/01/2012. In geval de aanvrager de nderhavige vrschriften vertreedt en zelf, f dr bemiddeling van een dr hem gegeven pdracht aan een aannemer, de rilaansluiting p de penbare rilering realiseert, dan stelt de Stad Oudenaarde een prces-verbaal van vaststelling p. Nadien wrdt de aanvrager een ingebrekestelling vergemaakt waarin gevraagd wrdt de crrecte uitvering aan te tnen. Wrdt hieraan geen gevlg gegeven binnen de termijn, vermeld in de ingebrekestelling, dan zal de Stad Oudenaarde p ksten van de aanvrager de degelijkheid van de uitgeverde rilaansluiting nagaan en eventueel de ndige aanpassingen/f herstellingswerken uitveren f laten uitveren. Indien ten gevlge van een futief uitgeverde rilaansluiting dr de aanvrager f zijn aannemer, gevlgschade ntstaat aan het wegdek (vb. verzakking) f de rilering (vb. breuk) zullen alle ksten hieraan verbnden steeds ten laste gelegd wrden van de aanvrager/pdrachtgever. Art. 13. Nazicht van de privé-installatie De aanvrager is erte gehuden zijn privé-installatie uit te veren vlgens de regels van ged vakmanschap. Dit betekent nder meer een waterdichte uitvering zdat infiltratie van afvalwater in de bdem f het grndwater vermeden wrdt. De Stad Oudenaarde heeft het recht hierp te allen tijde tezicht uit te efenen, znder dat de uitefening van deze bevegdheid vr de Stad Oudenaarde enige verplichting f verantwrdelijkheid inhudt. De Stad Oudenaarde kan de aanvrager verplichten alle ndzakelijke veranderingen uit te veren, m een crrecte privé-installatie, in vereenstemming met de gewestelijke stedenbuwkundige verrdening, en een crrecte aansluiting p de rilering te verkrijgen. De Stad Oudenaarde kan na uitvering van de installatie een cntrle van de aansluiting uitveren. Indien de aansluiting futief uitgeverd is, zals bijvrbeeld het verwisselen van de DWA (Drg Weer Afver) aansluiting met de RWA (Regen Water Afver) aansluiting, dan zal de Stad Oudenaarde een prces-verbaal pmaken. Nadien wrdt de aanvrager een ingebrekestelling vergemaakt, waarin gevraagd wrdt de crrecte uitvering te realiseren en dit aan te tnen. Wrdt dit niet uitgeverd binnen de

13 Tussenmuren Oudenaarde 13 gestelde termijn, vermeld in de ingebrekestelling dan zal de Stad Oudenaarde p ksten van de aanvrager de ndige aanpassings- en/f herstellingswerken uitveren f laten uitveren. Dit geldt uiteraard k indien ten gevlge van een futief uitgeverde rilaansluiting dr de aanvrager f zijn aannemer, gevlgschade ntstaat aan het wegdek (vb. verzakking) f de rilering (vb. breuk). Alle ksten hieraan verbnden zullen steeds ten laste gelegd wrden aan de aanvrager/pdrachtgever. De Stad Oudenaarde wil dr dit nazicht vermijden dat dr futieve aansluitingen eclgische f hydraulische (waterverlast) prblemen zuden kunnen ntstaan. De klant/aanvrager is er te gehuden de privé-installatie als een gede huisvader te nderhuden en stelt de Stad Oudenaarde p de hgte van elke wijziging van de privéinstallatie die een vermenging van de afval- en hemelwaterafver met zich brengt. De privé-installatie met p ieder genblik vlkmen waterdicht zijn. Art. 14. Rilaansluitingsvergeding De aanvrager is een rilaansluitingsvergeding verschuldigd vlgens het van kracht zijnde tarief. Het betalen van de rilaansluitingsvergeding verleent de aanvrager geen eigendmsrecht p de rilaansluiting. Art Verplichte aansluiting Indien er penbare rilering in de straat ligt, is de aanvrager bij elke nieuwbuw f bij elke aanzienlijke verbuwing, en dit nafhankelijk van de zuiveringszne waarin hij wnt, verplicht hierp aan te sluiten. 3. Technische bepalingen Art. 16. Tracé en diepte van de rilaansluitingen Een rilaansluiting wrdt uitgeverd vlgens de definitie van een standaard rilaansluiting (zie definities, artikel 3) en/f de bijkmende bepalingen vastgelegd in de bijlagen. Indien mwille van de ligging van de rilering p penbaar dmein de aansluiting niet p de vrgeschreven standaardwijze kan gebeuren, dan kan, in verleg met de aanvrager, uitznderlijk hiervan afgeweken wrden. De Stad Oudenaarde bepaalt in verleg met de aanvrager en in functie van de ligging van de penbare rilering, het tracé en diepte van de rilaansluiting en de plaats van het tezichtputje(s)/t-stuk(ken). Bij betwisting beslist de Stad Oudenaarde in laatste instantie.

14 Tussenmuren Oudenaarde 14 Art. 17. Type van tezichtputjes/t-stukken De tezichtputje(s)/t-stuk(ken) wrden vr inspectie klaar uitgeverd. Vr het deksel wrdt er nderscheid gemaakt tussen: De rnde vrm met vermelding RWA vr de afdekking van de putjes van hemelwaterafverleidingen. De vierkante vrm met vermelding DWA vr de afdekking van de putjes van afvalwaterafverleidingen f gemengde waterafverleidingen. Indien tezichtputjes dr de Stad Oudenaarde vrzien wrden, wrden deze met een stankslt uitgeverd. Echter in stedelijk gebied kan het vanwege plaatsgebrek sms nmgelijk zijn m, gelet p de aanwezige nutsleidingen, tezichtputjes met een stankslt te vrzien. In betreffend geval wrdt een T-stuk znder stankslt geplaatst. De aanvrager dient echter steeds zelf en p zijn ksten een stankslt p de privé-rilering te plaatsen. Art. 18. Aantal tezichtputjes/t-stukken. Ingeval van een gemengde penbare rilering, wrden de afznderlijke waterstrmen (DWA en RWA), samen gebracht naar één tezichtsputje/t-stuk. Hierbij lpt het DWA-gedeelte in een rechte lijn dr naar de penbare rilering. Ingeval van een gescheiden penbare rilering, wrden de afznderlijke waterstrmen (DWA en RWA), verbnden p respectievelijk twee tezichtsputje(s)/t-stuk(ken). Art. 19. Diameter van de rilaansluitingen. rilaansluitingen p het penbaar terrein wrden standaard uitgeverd via buizen met een diameter van 150 mm (binnendiameter vr gres) f 160 mm (buitendiameter vr PVC). Op uitdrukkelijk schriftelijk verzek en na het vrleggen van een hydraulische berekeningnta dr de aanvrager, kan een grtere diameter wrden geplaatst. Hiervr zal dr de Stad Oudenaarde steeds een aangepaste fferte pgemaakt wrden. Art. 20. Diepte van de rilaansluiting Rilaansluitingen wrden in principe aangebrd p de kruin van de penbare rilering. Het hgtepeil en de ligging van het private rilstelsel ter hgte van de grens met het penbaar dmein kunnen wrden pgelegd dr de Stad Oudenaarde. Om terugstrming van rilwater uit de penbare rilering naar de privé-rilering (privéinstallaties) te vrkmen, dient de aanvrager p zijn ksten een terugslagklep p de privérilering te vrzien. Deze met bereikbaar wrden pgesteld m cntrle en reiniging dr de aanvrager te te laten.

15 Tussenmuren Oudenaarde 15 Het gravitair aansluiten van kelders en/f ndergrndse ruimten, bekeken ten pzichte van het vrliggende straatpeil, p de penbare rilering is niet tegestaan. Indien ndzakelijk meten zgenaamde kelderaansluitingen hydraulisch van de rilering wrden ntkppeld en via een pmp met vldende capaciteit p de rilering wrden aangeslten. De pmp behrt tt de private installatie. Indien de ligging van de rilering eveneens niet telaat m de privé-rilering gravitair aan te sluiten dan is de inrichting vr het ppmpen van het afvalwater en hemelwater ten laste van de aanvrager. De aanvrager dient p eigen ksten de ndige installaties (pmpen, terugslagkleppen) p privaat terrein te vrzien. Art Aansluiting van RWA p een gracht f waterlp. In functie van het vrkmend geval gelden vlgende bepalingen: In geval van een pen gracht gelegen tegen het perceel van de aanvrager langs de penbare weg : de klant mag zelf de hemelwaterleiding aanleggen. Er wrdt aangeraden m de plaats van de lzing met een uitstrmcnstructie te beschermen, In geval van een private gracht tussen particuliere percelen: de realisatie van de lzing van hemelwater wrdt dr de aanvrager in nderling verleg met de aangelanden geregeld. In geval van een erkende waterlp : de aanvrager dient een vergunning aan te vragen aan de beheerder van de waterlp. Infrmatie ver de beheerder van de waterlp kan u aanvragen bij uw gemeente. Na het verkrijgen van de vergunning en mits rekening te huden met de vrwaarden mag de aanvrager zelf de hemelwaterleiding aanleggen. Art Reeds aanwezige rilaansluiting(en) en tezichtputje(s)/t-stuk(ken). Bij nieuwe verkavelingen, bij het aanleggen van nieuwe straten f het vernieuwen van straten wrden in principe ter hgte van de nbebuwde percelen de ndige DWA (Drg Weer Afver) en RWA (Regen Weer Afver) wachtleidingen en inspecteerbare tezichtputjes/tstukken geplaatst. De tezichtputjes/t-stukken vr regen- en afvalwater kunnen wrden nderscheiden dr het type van deksel. Zie tevens artikel 17. Bij bebuwing van het perceel is de aanvrager dan k verplicht m p de inspecteerbare tezichtputjes/t-stukken aan te sluiten. De aanvrager dient k in dit geval zijn aanvraag tt rilaansluiting in te dienen bij de Stad Oudenaarde zals vermeld in artikel 4 (zie tevens artikel 12). Art. 23. Werken uit te veren dr de aanvrager bij bestaande wningen. Vr bestaande wningen zal in de meeste gevallen de privé-rilering al geplaatst zijn. Een eventuele muurdrgang wrdt uitgeverd dr de aanvrager. Een aanvraag zals vermeld in

16 Tussenmuren Oudenaarde 16 artikel 4 zal tt een aansluiting p de penbare rilering leiden. Indien er tezichtsputje(s)/tstuk(ken) p het penbaar dmein beschikbaar zijn, zal de privé-rilering steeds aangeslten meten wrden p deze bestaande aansluiting. Hiervan kan niet afgeweken wrden tenzij na schriftelijke gedkeuring van de Stad Oudenaarde. Vr bestaande wningen waar het tezichtputje/t-stuk reeds dr de bewners geplaatst is p meer dan 1,5 m van de rilijn, zal de Stad Oudenaarde principieel steeds vergaan tt het plaatsen van een nieuw tezichtputje(s)/t-stuk(ken) p de rilijn. Enkel in uitznderlijke gevallen waar dit praktisch zeer meilijk f quasi nmgelijk is, kan hiervan wrden afgeweken. Op uitdrukkelijke vraag van de aanvrager kan de Stad Oudenaarde het bijkmende gedeelte afverbuizen p privaat terrein plaatsen. Deze bijkmende privé-rilering zal bijkmend verrekend wrden. Art. 24. Werken uit te veren dr de aanvrager bij nieuwe wningen. Nieuwe rilaansluitingen wrden principieel uitgeverd vlgens de standaard rilaansluiting (zie definities, artikel 3). Eventuele muurdrgangen wrden uitgeverd dr de aanvrager. Enkel in uitznderlijke gevallen kan hiervan wrden afgeweken. Vr nieuwe wningen geldt dat alle werken p het perceel pas uitgeverd mgen wrden nà de aanleg van de rilaansluitingen p het penbaar dmein. Alle werken p het perceel - zals het graven van de sleuven van de wning tt aan de tezichtputje(s)/t-stuk(ken) gelegen p het privaat perceel f tt aan de wachtbuizen p de rilijn - wrden dr de aanvrager uitgeverd. Op uitdrukkelijke vraag van de aanvrager kan de Stad Oudenaarde het bijkmende gedeelte afverbuizen p privaat terrein plaatsen. Deze bijkmende privé-rilering zal bijkmend verrekend wrden. De aanvrager kan aansluiten en dit vlgens ged vakmanschap. Dit betekent een waterdichte aansluiting, zdat infiltratie naar de bdem f het grndwater vermeden wrdt. De private afverbuis van het hemelwater, respectievelijk afvalwater met p de respectievelijke tezichtsput(jes)/tstuk(ken) f wachtbuizen van het hemelwater en afvalwater aangeslten wrden. Indien er tezichtsputje(s)/t-stuk(ken) p het penbaar dmein beschikbaar zijn, zal de privérilering steeds aangeslten meten wrden p deze bestaande aansluiting. Hiervan kan niet afgeweken wrden tenzij na schriftelijke gedkeuring van de Stad Oudenaarde. Na uitvering van de aansluiting p het perceel meldt de aanvrager dit aan de Stad Oudenaarde via de cntactmgelijkheden vermeld in artikel 4. Na ntvangst van deze melding kan de Stad Oudenaarde de cntrle van de aansluitingen uitveren en de naleving van dit reglement cntrleren (zie artikel 13).

17 Tussenmuren Oudenaarde 17 Art. 25. Tijdstip van uitvering vr bestaande wningen. Bij bestaande wningen zal de privé-rilering reeds (gedeeltelijk) aanwezig zijn. In verleg met de aanvrager zal de Stad Oudenaarde de beste aansluitingswijze gebruiken, waarbij rekening gehuden wrdt met de cncrete situatie zals de eventueel aanwezige privé-rilering, de hgteligging van het terrein en de diepteligging van de straatrilering. Echter aanpassingen p de privé-rilering ten gevlge van de diepteligging van de penbare rilering kunnen niet uitgeslten wrden (zie artikel 20). De termijnen en bepalingen zals vastgelegd in artikel 5 en/f bijlagen blijven van kracht. Art. 26. Tijdstip van uitvering vr nieuwe wningen. De werken p het private dmein gebeuren in principe steeds na de aanleg van de rilaansluitingen p het penbaar dmein. De termijnen en bepalingen zals vastgelegd in artikel 5 en/f bijlagen blijven van kracht. Afhankelijk van de diepte van de penbare rilering kan in geval van nieuwbuw - al dan niet na slpen - en in geval van verbuwing van een huis znder huisaansluiting, het hgtepeil en de ligging van het private rilstelsel ter hgte van de grens met het penbaar dmein pgelegd wrden dr de Stad Oudenaarde. Het aansluitpeil vr de privé-rilering wrdt bepaald dr de realisatie van de rilaansluitingen p het penbaar dmein (zie artikel 20). De Stad Oudenaarde wijst alle verantwrdelijkheid af vr aansluitingsprblemen als gevlg van het niet respecteren van dit artikel. Eventuele meerksten van veranderings- en/f aanpassingswerken die het gevlg zijn van het eerst aanleggen van de privé-rilering dr de aanvrager zijn steeds ten laste van de aanvrager.

18 Tussenmuren Oudenaarde 18 Bijlage 1 : Lijst van wettelijke en reglementaire bepalingen aangaande lzingsvrwaarden vr rilaansluitingen. 1. Vr vergunningsplichtige activiteiten wrdt verwezen naar de bepalingen pgenmen in VLAREM II (dd. 1 juni 1995). 2. Vr huishudelijke activiteiten is geen lzingsvergunning ndzakelijk. Echter cnfrm Vlarem II en de Gewestelijke Stedenbuwkundige verrdening dient wel rekening gehuden te wrden met nderstaande : a) Het gelsde afvalwater mag een gevaarlijke stffen bevatten die rechtstreeks f nrechtstreeks schadelijk zuden zijn vr de gezndheid van de mens, vr de flra f fauna; b) Het gelsde afvalwater mag geen vaste huishudelijke afvalstffen bevatten; c) Als penbare rilering aanwezig is, met het huishudelijk afvalwater gelsd wrden in de penbare rilering; d) Als een gescheiden rilering aanwezig is met het afvalwater in de afvalwaterrilering en het hemelwater in de hemelwaterrilering gelsd wrden; e) De lzing van hemelwater p een penbare gemengde rilering kan enkel bij afwezigheid van een kunstmatige afverweg vr hemelwater f een ppervlaktewater waarp met redelijke kst kan aangeslten wrden; f) Is de wning gelegen in een zne waar geen rilering ligt en bestaan er evenmin cncrete plannen tt aanleg van een rilering (zuiveringszne C f zne ppervlaktewater en waarvan de zneringsplannen in pmaak zijn dr de Vlaamse Milieumaatschappij), dan wrdt verwacht dat de huishudens zelf in staan vr de zuivering van het afvalwater. Vr bestaande wningen (gebuwd vr 1 augustus 1995) vlstaat, wettelijk gezien, minimale zuivering via een septische put, hewel uitgebreide zuivering dr middel van een IBA (Individuele Behandelingsinstallatie van Afvalwater) eclgisch gezien veel beter is. Wel dient vr het gebruik van sterfputten rekening gehuden te wrden met de bepalingen pgenmen in het Vlarem II (zie artikel ). Vr (ver)nieuwbuw is het verplicht een IBA te installeren vr de zuivering van het afvalwater. Bijlage 1 A : Gemeenteraadsbesluit dd. 30/01/2012 hudende vaststelling tarieven

19 Tussenmuren Oudenaarde 19 Mdel

Algemeen reglement rioolaansluitingen

Algemeen reglement rioolaansluitingen Tussenmuren 17 9700 Oudenaarde 1 Stad Oudenaarde Algemeen reglement rilaansluitingen Tussenmuren 17 9700 Oudenaarde 2 INHOUDSOPGAVE Opzet van het Algemeen Reglement Rilaansluitingen 2. Administratieve

Nadere informatie

Bijzonder Waterverkoopreglement Deel huisaansluitingen Ternat

Bijzonder Waterverkoopreglement Deel huisaansluitingen Ternat Bijznder Waterverkpreglement Deel huisaansluitingen Ternat Inhudspgave Inhudspgave... 2 1 Leeswijzer... 3 2 Regelgeving en aanvullende dcumentatie... 4 3 Algemeen... 5 4 Definities... 6 5 Huisaansluiting:

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregeling woonboten

Aanvraagformulier subsidieregeling woonboten Klant, Markt & Relaties Planadvies & Vergunningen v.201102 Aanvraagfrmulier subsidieregeling wnbten De aanvraag wrdt ingediend p grnd van de Subsidieregeling rilering wnbten AGV, 22 mei 2008, nr. AB 08/018;

Nadere informatie

Algemeen reglement rioolaansluitingen Basis-versie

Algemeen reglement rioolaansluitingen Basis-versie Algemeen reglement rioolaansluitingen Basis-versie Versie 15.10.2007 INHOUDSOPGAVE 1. Opzet van het Algemeen Reglement Rioolaansluitingen 2. Administratieve bepalingen 2.1 Algemeen Art. 1. Bevoegdheid

Nadere informatie

Algemeen reglement rioolaansluitingen

Algemeen reglement rioolaansluitingen Tussenmuren 17 9700 Oudenaarde 1 Stad Oudenaarde Algemeen reglement rioolaansluitingen Tussenmuren 17 9700 Oudenaarde 2 Inhoud Inleiding... 3 1. Van toepassing zijnde wetgeving en aanvullende documentatie...

Nadere informatie

RICHTLIJNEN MET BETREKKING TOT HET ONTWERP VAN RIOLERINGEN

RICHTLIJNEN MET BETREKKING TOT HET ONTWERP VAN RIOLERINGEN RICHTLIJNEN MET BETREKKING TOT HET ONTWERP VAN RIOLERINGEN Versie ktber 2014 INHOUD Inhud... 2 1. Ontwerp van rileringsstelsel... 3 1.1 1.2 Algemene minimale vrwaarden... 3 Plaatsing van leidingen t..v.

Nadere informatie

REGLEMENT OP DE RIOOLAANSLUITING

REGLEMENT OP DE RIOOLAANSLUITING REGLEMENT OP DE RIOOLAANSLUITING Versie GR juni 2008 VOORBESCHOUWING Vr de afwatering van gebuwen en verhardingen zijn er meerdere vrschriften van belang: Vlarem II (de milieuwetgeving), het Zneringsplan,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB Alle zrgberderijen van SZZ zijn aangeslten bij de Federatie Landbuw en Zrg (www.zrgberen.nl). De Federatie heeft vr de cliënten van haar leden een nafhankelijke klachtencmmissie ingericht. SZZ vindt het

Nadere informatie

Cubro BVBA Algemene voorwaarden

Cubro BVBA Algemene voorwaarden Cubr BVBA Algemene vrwaarden Hiernder vindt u de algemene vrwaarden van Cubr BVBA. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle geleverde diensten en gemaakte vereenkmsten dr Cubr BVBA, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

AANSTIPLIJST GEMEENTELIJKE GEÏNTEGREERDE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING. Modelformulier bolletje kleuren wat van toepassing is & ondertekenen.

AANSTIPLIJST GEMEENTELIJKE GEÏNTEGREERDE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING. Modelformulier bolletje kleuren wat van toepassing is & ondertekenen. Wat bij te vegen bij de aanvraag van het plaatsen van reclame/ een afsluiting/ een penlucht zwembad/ een gevelwijziging/ het plaatsen van znnepanelen/ het rien van een bm/ aanleggen van een terras: AANVRAAGFORMULIER

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de identificatie en de encodering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank

Omzendbrief betreffende de identificatie en de encodering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de identificatie en de encdering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank Referentie PCCB/S2/CRR/1176598 Datum 11/05/2016

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de cntrle van de identiteit van paarden en de uitsluiting vr de slacht vr menselijke cnsumptie van buiten de wettelijke termijn

Nadere informatie

Algemeen reglement rioolaansluitingen IWVA

Algemeen reglement rioolaansluitingen IWVA Algemeen reglement rioolaansluitingen IWVA (versie 13.03.2006) ALVERINGEM, DE PANNE en NIEUWPOORT Algemeen reglement rioolaansluitingen IWVA - (versie 13.03.2006) p. 1/8 INHOUDSOPGAVE 1. Toepassingsgebied

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 1.0-28/10/2009 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument.

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf 1. Definities In deze algemene v++rwaarden w+rdt verstaan +nder: Opdrachtnemer: het schildersbedrijf Opdrachtgever: Degene met wie +pdrachtnemer

Nadere informatie

Aansluitingstarieven 2012-2015

Aansluitingstarieven 2012-2015 Aansluitingstarieven 2012-2015 DE TARIFAIRE VOORWAARDEN VOOR DE KLANTEN DIRECT AANGESLOTEN OP HET ELIA- NET De tarifaire vrwaarden vr elke aansluiting p het Elia-net, zals bepaald dr de beslissing van

Nadere informatie

Hemelwater: verzamelnaam voor regen, sneeuw en hagel, met inbegrip van dooiwater.

Hemelwater: verzamelnaam voor regen, sneeuw en hagel, met inbegrip van dooiwater. VERORDENING betreffende de lzing van huishudelijk afvalwater, de verplichte aansluiting p de penbare rilering en de afkppeling van hemelwater afkmstig van particuliere wningen Gelet p de artikelen 117,

Nadere informatie

Hervaststelling van het subsidiereglement inzake huishoudelijk afvalwater en hemelwater

Hervaststelling van het subsidiereglement inzake huishoudelijk afvalwater en hemelwater Stadsbestuur Veurne UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER 2014 Punt 4 van de dagrde. Hervaststelling van het subsidiereglement inzake huishudelijk afvalwater en

Nadere informatie

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER)

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER) Het herrepingsrecht vr buiten verkpruimten geslten vereenkmsten Bek VI van het Wetbek van ecnmisch recht (art. VI.67 en vlgende WER) Binnen welke termijn mag de cnsument zijn herrepingsrecht den gelden?

Nadere informatie

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :...

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :... Mdellencntract TFP(Time fr Prints)/TFCD (Time fr CD) Cntract tussen Mdel en amateurftgraaf Ondergetekenden: Naam :... Adres :... Pstcde/Wnplaats:... Telefn :... Email/Website :... Hierna genemd Ftgraaf,

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE 1. Algemeen De ft s p www.benkrtman.nl zijn alleen bestemd vr de eigenaar van Ben Krtman Cmmunicatie. Bezekers kunnen deze ft s bekijken, maar zijn

Nadere informatie

Ids Veiligheidscoördinatie

Ids Veiligheidscoördinatie Ids Veiligheidscördinatie 1 / 5 IDS-1119 - AG Vespa - Viletstraat 39-2060 Antwerpen - Ontwerpanalyse 01 COÖRDINATIEDAGBOEK Datum: 19-7-2005 Aanwezige partijen: COO: Jhan De Kninck Inf vr: BH AR Karlien.Vanmerhaeghe@vespa.antwerpen.

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie gevelrenovatie en renovatie handelspanden

Aanvraagformulier subsidie gevelrenovatie en renovatie handelspanden Vak bestemd vr administratie Dssiernummer:................. Aanvraagdatum:................. Aanvraagfrmulier subsidie gevelrenvatie en renvatie handelspanden Met dit frmulier dient u een aanvraag in vr

Nadere informatie

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS 1. Gegevens rganisatie - Naam rganisatie : - Juridisch statuut : - Maatschappelijke zetel : - Telefnnummer en eventueel emailadres : - Omschrijving sciale delstelling : 2.

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 3.0-1/7/2011 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument. De

Nadere informatie

KLACHT OVER DE TOESTAND VAN MIJN HUURWONING

KLACHT OVER DE TOESTAND VAN MIJN HUURWONING KLACHT OVER DE TOESTAND VAN MIJN HUURWONING Ontvangstdatum: / / (in te vullen dr dienst vergunningen) Ontvangen dr: Iedereen heeft recht p een gede wning. De Vlaamse Wncde legt daarm kwaliteitsnrmen p

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

TARIFERING EDPB. Nota over de wetgeving

TARIFERING EDPB. Nota over de wetgeving FD/NB Brussel, 23 mei 2014 TARIFERING EDPB Nta ver de wetgeving Op 23 mei 2014 is een reeds lang aangekndigd KB verschenen: Het kninklijk besluit van 24 april 2014 tt wijziging van het kninklijk besluit

Nadere informatie

6 Verordenende stedenbouwkundige voorschriften

6 Verordenende stedenbouwkundige voorschriften 6 Verrdenende stedenbuwkundige vrschriften Het grafische bestemmingsplan wrdt weergegeven in figuur 8: verrdenend grafisch plan. 6.1 Artikel 1. Lkaal wngebied met lage dichtheid en gren karakter Telichting

Nadere informatie

Subsidieverordening isolatiemaatregelen bestaande eigen woningen

Subsidieverordening isolatiemaatregelen bestaande eigen woningen Raadsvrstel AGENDAPUNT: 6 VERGADERDATUM: 16 FEBRUARI 2012 Onderwerp Datum cllegebesluit Subsidieverrdening islatiemaatregelen bestaande eigen wningen Cmmissie Vlkshuisvesting, Datum vergadering 08-02-2012

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergoeding individueel gedupeerden

Aanvraagformulier vergoeding individueel gedupeerden Aanvraagfrmulier vergeding individueel gedupeerden Aanvraag vergeding in natura Met dit aanvraagfrmulier verzekt u de Stichting Bevrdering Kwaliteit Leefmgeving Schiphlregi (afgekrt: Stichting Leefmgeving

Nadere informatie

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN RVB10004.dc 1/5 RVB 2010/04 INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN Situering GEZONDHEID OP HET WERK : EEN GESTRUCTUREERDE AANPAK Preventie en Interim heeft in 2008, in het kader

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de cntrle van de identiteit van paarden en de uitsluiting vr de slacht vr menselijke cnsumptie van buiten de wettelijke termijn

Nadere informatie

De opbouw van de Machinerichtlijn

De opbouw van de Machinerichtlijn De pbuw van de Machinerichtlijn Vrafgaand aan de fficiële tekst van de richtlijn zijn de verwegingen van de Raad van de Eurpese Gemeenschappen pgenmen. Deze verwegingen geven aan welke uitgangspunten hebben

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Voorwaarden waaraan een arts moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven

Voorwaarden waaraan een arts moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven BIJLAGE 2: VOORWAARDEN VOOR ACCREDITERING Brn: http://www.riziv.be/care/nl/dctrs/accreditatin/individual accreditatin/cnditins accreditatin.htm Vrwaarden waaraan een arts met vlden m geaccrediteerd te

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015 Aanvraagfrmulier subsidieregeling islatiemaatregelen wningen 2015 Raadhuisplein 2 Pstbus 500 3850 AM Ermel t 0341 56 73 21 Vul dit frmulier in, zet uw handtekening en stuur het p naar de Gemeente Ermel,

Nadere informatie

Toegangscontrole en (voor)aanmelding

Toegangscontrole en (voor)aanmelding Tegangscntrle en (vr)aanmelding Telichting ISPS Sinds 1 juli 2004 zijn passagiersschepen en vrachtschepen (BT 500 en meer) die internatinale reizen maken en havenfaciliteiten die deze vr internatinale

Nadere informatie

AQUAFIN NV DE BAVAYLEI TE VILVOORDE PROJECT 11013

AQUAFIN NV DE BAVAYLEI TE VILVOORDE PROJECT 11013 Pagina 1 van 5 prjectnummer: 11013 pgesteld dr: ESE AQUAFIN NV DE BAVAYLEI TE VILVOORDE PROJECT 11013 TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 1 De vrschriften van het bestek 11013 dd. 14-01-2011 (Versie 2) blijven

Nadere informatie

hemelwater private terreinen Mook en Middelaar 201 7

hemelwater private terreinen Mook en Middelaar 201 7 Deelsubsidieverrdening stimuleringsregeling afkppelen hemelwater private terreinen Mk en Middelaar 201 7 De gemeenteraad van de gemeente Mk en Middelaar, Overwegende dat het van belang is te stimuleren

Nadere informatie

Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd:

Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd: Artikel 20 Wnen 20.1 Bestemmingsmschrijving De vr "Wnen" (W) aangewezen grnden zijn bestemd vr: a. het wnen in een wning; b. bijbehrende erven, terreinen en vrzieningen, zals ntsluitingswegen ten beheve

Nadere informatie

Algemene acceptatievoorwaarden

Algemene acceptatievoorwaarden Algemene acceptatievrwaarden Meinke Sica Recyling BV Punterweg 38-40 6222NW Maastricht 043-363 24 24 inf@meinkerecycling.nl Versie 1.1 Juli 2011 Artikel 1 Definities, In deze vrwaarden wrdt verstaan nder;

Nadere informatie

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT?

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? Vicky De Suter, FOD Justitie, DGWL, Directie Strafwetgeving Een krte terugblik - CPS - studiedag 27 maart 2013 - Eurpese

Nadere informatie

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest Asbestbeleidsplan Beleid en beheer asbest Dcumenttitel. Asbestbeleidsplan Status. Cncept Definitief Versie. 1.1 Datum. 22-03-2014 Organisatie. Wningcrpratie Rentree Opstellers. Wningcrpratie Rentree i.s.m.

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

Gedragscode inzake reclame en informatieverstrekking over individuele levensverzekeringen: Toelichting bij de toepassing van de gedragscode

Gedragscode inzake reclame en informatieverstrekking over individuele levensverzekeringen: Toelichting bij de toepassing van de gedragscode VS10052 09.03.2012 Gedragscde inzake reclame en infrmatieverstrekking ver individuele levensverzekeringen: Telichting bij de tepassing van de gedragscde In deze nta wrdt nadere telichting gegeven bij de

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie Duurzaam Wonen

Aanvraagformulier subsidie Duurzaam Wonen In te vullen dr de ambtenaar Dssiernummer:.. Aanvraagdatum:. Aanvraagfrmulier subsidie Duurzaam Wnen Naam en vrnaam:... Straat en nr.:.. Pstcde:.. Gemeente:.. Uitveringsadres (indien verschillend van bvenstaand

Nadere informatie

Algemene voorwaarden trainingen Edunova

Algemene voorwaarden trainingen Edunova Algemene vrwaarden trainingen Edunva Edunva Meddsestraat 47 Winterswijk Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persn f rechtspersn, met wie een vereenkmst met betrekking tt deelname aan een

Nadere informatie

ARTIKEL 1 Algemeenheden en aansprakelijkheden

ARTIKEL 1 Algemeenheden en aansprakelijkheden INTERN REGLEMENT EN ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1 Algemeenheden en aansprakelijkheden 1.1 - Tenzij er een vrafgaand geschreven akkrd is van PARKING, heeft het luter feit van in de inrichting binnen te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID 1. Inleiding & definities RES is een netwerk van lkale bedrijven, km's, handelaars en persnen, die vrije berepen uitefenen. Particulieren wrden gemtiveerd m aan te kpen

Nadere informatie

Naam :... Gehuwd/samenwonend met : Adres :.. Telefoonnr/GSM :.. Email :.. IBAN : BE...

Naam :... Gehuwd/samenwonend met : Adres :.. Telefoonnr/GSM :.. Email :.. IBAN : BE... DUURZAAM RENOVEREN Vr inlichtingen kan u steeds terecht in de Wnwinkel, Welzijnshuis, Abingdnstraat 99, 9100 Sint-Niklaas tijdens de peningsuren f telefnisch p 03 778 32 42. AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN

Nadere informatie

Huisregelement opvang Kiddyzz

Huisregelement opvang Kiddyzz Huisregelement pvang Kiddyzz Deze huisregels gelden in cmbinatie met de vereenkmst van pdracht tussen uders/verzrgers en gastuder, welke dr beide partijen ndertekend zijn. Alle vraaguders dienen van deze

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : F.K.L. Spijkervet DB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 30 september 2014 NUMMER : WM/MIW/SSl/8372 OPSTELLER : J.M.U. Geerse, 0522-276864

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFT. Gebruik en opslag gevaarlijke stoffen

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFT. Gebruik en opslag gevaarlijke stoffen 1 DOEL... 2 2 TOEPASSINGSGEBIED... 2 3 DEFINITIES... 2 4 VOORSCHRIFT... 2 4.1 Eisen bij het gebruik van gevaarlijke stffen... 2 4.2 (Tijdelijke) Opslag van gevaarlijke stffen... 6 4.2.1 Definitie van pslag/pslagplaats...

Nadere informatie

Richtlijnen en dienstbeschrijving Website

Richtlijnen en dienstbeschrijving Website Richtlijnen en dienstbeschrijving Website 1. Inleiding Deze Richtlijnen en Dienstbeschrijving Website Services ( Richtlijnen ) vrmen een aanvulling p de Algemene Vrwaarden van Khris.nl ( Algemene Vrwaarden

Nadere informatie

Preventie tegen chemische risico s in carrosseriebedrijven

Preventie tegen chemische risico s in carrosseriebedrijven Preventie tegen chemische risic s in carrsseriebedrijven Eind 2010 werd k een inspectiecampagne gehuden bij de carrsseriebedrijven. De campagne kaderde in een Eurpese SLIC-campagne Chemische agentia p

Nadere informatie

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014 Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisren betreffende de tepassing van ISQC 1 11.08.2014 Algemene beschuwingen 1. De Raad van het IBR is zich bewust van de meilijkheden die de cnfraters ndervinden

Nadere informatie

KINDEREN EN JONGEREN.

KINDEREN EN JONGEREN. SubsidiereglementJEUGDWERK VOOR MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE KINDEREN EN JONGEREN. Art. 1 : Delstelling Dit reglement begt de financiële ndersteuning van rganisaties die jeugdwerk aanbieden aan maatschappelijk

Nadere informatie

plaatsen van materialen of tijdelijke opstellingen op (of over) de openbare weg, openbaar domein of een publiek toegankelijk terrein

plaatsen van materialen of tijdelijke opstellingen op (of over) de openbare weg, openbaar domein of een publiek toegankelijk terrein plaatsen van materialen f tijdelijke pstellingen p (f ver) de penbare weg, penbaar dmein f een publiek tegankelijk terrein Altijd een vrije drgang van minimaal 4 m hgte en 4 m breedte vrzien: Opstelling

Nadere informatie

Bijlage 1. Gedragscode vrijwilligers en leden B.S.V. Amsterdam - Zuid

Bijlage 1. Gedragscode vrijwilligers en leden B.S.V. Amsterdam - Zuid Bijlage 1 Gedragscde vrijwilligers en leden B.S.V. Amsterdam - Zuid Als B.S.V. vinden wij het belangrijk m afspraken te maken ver de manier waarp we met elkaar mgaan. Daarm hebben we een aantal mgangsregels

Nadere informatie

Kracht door balans Biofeedback opleiding

Kracht door balans Biofeedback opleiding Algemene vrwaarden De algemene vrwaarden zijn van tepassing p iedere aanbieding en fferte van, alsmede elke vereenkmst tussen Kracht dr balans, vertegenwrdigd dr Mevr. drs. D.M. Matt, hierna te nemen:

Nadere informatie

Normen voor analoge aanvragen voor het verkavelen van gronden

Normen voor analoge aanvragen voor het verkavelen van gronden Nrmen vr analge aanvragen vr het verkavelen van grnden Versie: 24/05/2017 Dit nrmenbek is pgemaakt dr het departement Omgeving in tepassing van artikel 154 van het Besluit van de Vlaamse Regering tt uitvering

Nadere informatie

BIJLAGE. Bevindingen en aanbevelingen van de auditors van DG REGIO

BIJLAGE. Bevindingen en aanbevelingen van de auditors van DG REGIO BIJLAGE Bevindingen en aanbevelingen van de auditrs van DG REGIO In september 2011 heeft de auditeenheid van Directraat-generaal Reginaal Beleid (DG REGIO) van de Eurpese Cmmissie een derdelijnscntrle

Nadere informatie

Reglement goedkope energielening FRGE

Reglement goedkope energielening FRGE Reglement gedkpe energielening FRGE Particuliere bewners niet-delgrep & particuliere verhuurders 1 Definities 1.1 Lkale Entiteit is een instantie die, p het niveau van één f meerdere gemeenten, instaat

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV 1 ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV I. ALGEMENE GEDEELTE Artikel 1 Definities In deze Algemene Verkp-, Leverings-, en Aannemingsvrwaarden wrdt verstaan nder: 123dubbelglas : 123dubbelglas bv, Niclaas

Nadere informatie

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016 Reglement Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeurs Onderzeksbeurs & Uitwisseling 2016 In 2016 kennen de Vlaamse en Nederlandse verheid pnieuw de Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeur(zen) (VNJB) te aan Nederlandse

Nadere informatie

o o o o o o o o o o o o o o o Algemene voorwaarden Gastouderbureau Charno VOF Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

o o o o o o o o o o o o o o o Algemene voorwaarden Gastouderbureau Charno VOF Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene vrwaarden Gastuderbureau Charn VOF Definities In deze Algemene Vrwaarden wrdt verstaan nder: Gastuderbureau: Gastuderbureau Charn VOF Gastuder: degene die na bemiddeling dr het gastuderbureau

Nadere informatie

Algemene consumentenvoorwaarden verkoop en levering bouw- en afbouwmaterialen en uitvoering van werkzaamheden

Algemene consumentenvoorwaarden verkoop en levering bouw- en afbouwmaterialen en uitvoering van werkzaamheden Algemene cnsumentenvrwaarden verkp en levering buw- en afbuwmaterialen en uitvering van werkzaamheden Deze algemene Vrwaarden van de Verenging van Handelaren in Buwmaterialen in Nederland (HIBIN) zijn

Nadere informatie

VEILIGHEIDSENGAGEMENT CONTRACTANTEN

VEILIGHEIDSENGAGEMENT CONTRACTANTEN Bladzijde : 1/8 VEILIGHEIDSENGAGEMENT CONTRACTANTEN Het bedrijf: Adres: Registratienummer:. BTW-nr. :.... Fax : Telefn: E-mail: Vertegenwrdigd dr: Naam: Functie: Verklaart: kennis genmen te hebben van

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden - trustbox v.2-21/06/2013

Gebruiksvoorwaarden - trustbox v.2-21/06/2013 TERMS OF USE DATA AFNEMERS Gebruiksvrwaarden - trustbx v.2-21/06/2013 1. Bereik 1.1. Trustbx B2C is een gedepneerd handelsmerk van GS1 Belgium & Luxemburg en is een database ('Database') die de exclusieve

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BouwZorgKampen

Algemene Voorwaarden BouwZorgKampen Algemene Vrwaarden BuwZrgKampen Artikel 1: Definities In deze Algemene Vrwaarden wrdt verstaan nder: Klusbedrijf: BuwZrgKampen, de pdrachtnemer, die bedrijfsmatig kluswerkzaamheden verricht vr bedrijven

Nadere informatie

Reglement renteloze energielening FRGE

Reglement renteloze energielening FRGE Reglement rentelze energielening FRGE Particuliere bewners delgrep 1 Definities 1.1 Lkale Entiteit is een instantie die, p het niveau van één f meerdere gemeenten, instaat vr de lkale realisering van de

Nadere informatie

Modellencontract. Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :... Telefoon :... /Website :...

Modellencontract. Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :... Telefoon :...  /Website :... Mdellencntract Cntract tussen Mdel en amateurftgraaf Ondergetekenden: Naam :... Adres :... Pstcde/Wnplaats:... Telefn :... Email/Website :... Hierna genemd Ftgraaf, waarnder steeds begrepen wrdt: amateurftgraaf

Nadere informatie

Organisatorsreglement beurs- en evenementenhal t Bau-huis

Organisatorsreglement beurs- en evenementenhal t Bau-huis Organisatrsreglement beurs- en evenementenhal t Bau-huis Artikel 1: Infrastructuur Het Autnm Gemeentebedrijf t Bau-huis staat in vr de ter beschikking stelling van de infrastructuur van de beurs- en evenementenhal

Nadere informatie

Registratie na opleiding in het buitenland

Registratie na opleiding in het buitenland Registratie na pleiding in het buitenland Beleidsregel Uitwerking van de bepalingen inzake de registratie als verpleegkundig specialist na het vlgen van een pleiding in het buitenland, zals vastgelegd

Nadere informatie

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie.

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie. Reglement betreffende een Prvinciale herkenbaarheid bij elke vrm van prvinciale subsidie. DE PROVINCIERAAD VAN WEST - VLAANDEREN, Overwegende dat het belang van de prvinciale herkenbaarheid, naar aanleiding

Nadere informatie

De nieuwe omgevingsvergunning : enkele bedenkingen. Jan Bouckaert

De nieuwe omgevingsvergunning : enkele bedenkingen. Jan Bouckaert De nieuwe mgevingsvergunning : enkele bedenkingen 12.09.2013 Jan Buckaert Stand van zaken Eerste principiële gedkeuring van het vrntwerp dr de Vlaamse Regering dd. 19 april 2013 Adviezen van de strategische

Nadere informatie

Gemeente Boom Subsidiereglement Hernieuwbare Energie en Rationeel Energie Gebruik

Gemeente Boom Subsidiereglement Hernieuwbare Energie en Rationeel Energie Gebruik Gemeente Bm Subsidiereglement Hernieuwbare Energie en Ratineel Energie Gebruik Artikel 1: Definities Gebuw: elk buwwerk, dat een vr mensen tegankelijke, verdekte, geheel f gedeeltelijk met wanden f drgaande

Nadere informatie

CLUBREGLEMENT VVW AALST

CLUBREGLEMENT VVW AALST CLUBREGLEMENT VVW AALST ART.1 Onder de jachthaven waarp dit reglement van tepassing is wrdt verstaan: het bij het VVW Aalst in explitatie zijnde waterppervlak, de daaraan grenzende terreinen, steigers

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

ART. 2 TOEGANGSVERBOD Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van onverenigbaarheid te bevinden.

ART. 2 TOEGANGSVERBOD Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van onverenigbaarheid te bevinden. 1 van 6 DEEL 1 Administratieve vrschriften ART. 1 KWALITATIEVE SELECTIECRITERIA 1. Technische bekwaamheid tnt de inschrijver aan dr het vrleggen van: een lijst van de vrnaamste leveringen gelijkwaardig

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Vrwaarden Dit zijn de Algemene Vrwaarden van Fiets Clinics Nederland, gevestigd: Waalbandijk 20, 6541AJ Nijmegen. Op alle prducten van Fiets Clinics Nederland zijn deze Algemene Vrwaarden van

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de cntrle van de identiteit van paarden en de uitsluiting vr de slacht vr menselijke cnsumptie van buiten de wettelijke termijn

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV Deze website is eigendm van Vermeersch-Decninck nv. Maatschappelijke zetel: Vermeersch-Decninck nv Edewallestraat 96 8610 Krtemark België Telefn: +32 (0)

Nadere informatie

Wij doen graag zaken!

Wij doen graag zaken! BRIXS Wij den graag zaken! De algemene vrwaarden van BRIXS GROEP zijn gedepneerd bij de kamer van kphandel te Den Haag nder nummer 59425458. Laatste wijziging 1 maart 2014. Algemene Vrwaarden BRIXS GROEP

Nadere informatie

Veiligheidsinstructie voor opslag van gevaarlijke producten in recipiënten

Veiligheidsinstructie voor opslag van gevaarlijke producten in recipiënten Interne Dienst vr Preventie en Bescherming p het Werk Afdeling Risicbeheer Veiligheidsinstructie vr pslag van gevaarlijke prducten in recipiënten Datum 20 januari 2011 Inleiding Opslag wrdt gedefinieerd

Nadere informatie

HOEVEEL BETAAL JE in een opvanglocatie met inkomenstarief?

HOEVEEL BETAAL JE in een opvanglocatie met inkomenstarief? HOEVEEL BETAAL JE in een pvanglcatie met inkmenstarief? VOOR DE OPVANG VAN JE BABY OF PEUTER Als je kind pgevangen wrdt in een pvanglcatie met inkmenstarief dan vind je hier alle inf. Inkmenstarief is

Nadere informatie

CPR305/2011/EU VERORDENING BOUWPRODUCTEN

CPR305/2011/EU VERORDENING BOUWPRODUCTEN XCDC Trading & Cnsultancy B.V.B.A. B-8780 Ostrzebeke 1. Algemeen CPR305/2011/EU VERORDENING BOUWPRODUCTEN Vanaf 1 st juli 2014 is de CE MARKERING van buwprducten die nder een geharmniseerde nrm vallen,

Nadere informatie

het rapport vastgesteld (zie bijlage). Dobra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM

het rapport vastgesteld (zie bijlage). Dobra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM > Returadres Pstbus 20584 1001 NN Amsterdam Dbra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM AANGETEKEND EN PER EMAIL VERZONDEN 4 ktber 2012 Onderwerp bevel

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement beoordelingscomité Starterscontract

Huishoudelijk reglement beoordelingscomité Starterscontract Huishudelijk reglement berdelingscmité Starterscntract Gedgekeurd in de gemeenteraad van 22 maart 2010 Gewijzigd in de gemeenteraad van 14 december 2015 Bekendgemaakt p 25 maart 2010 en 15 december 2015

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 72095942000 VZW Psych. Centrum Caritas Caritasstraat 76 9090 MELLE Telichting bij het dcument pnameverklaring bij pname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met

Nadere informatie

Effectenbeoordeling inzake parkeerplaatsen

Effectenbeoordeling inzake parkeerplaatsen Effectenberdeling inzake parkeerplaatsen Basisstructuur van het dcument vr de parkings die 3 tt 10 'vertllige' parkeerplaatsen bevatten ten pzichte van de vrschriften van art. 2.3.54, 1 en 2 van het BWLKE

Nadere informatie