2 8 NOV R. Kok RU / Beheer Openbare Ruimte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2 8 NOV. 2013 R. Kok RU / Beheer Openbare Ruimte 0475-359 298"

Transcriptie

1 uw nummer uw datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling doorkiesnr /UIT/ november 2 8 NOV. R. Kok RU / Beheer Openbare Ruimte AAN de voorzitter van de gemeenteraad bijlage(n) betreffende Commissie informatiebrief inzake aanvullende informatie Roermond zuidwest Geachte voorzitter, In het commissie voorstel van 13 november is aangegeven dat het college aanvullende informatie stuurt omtrent de verkeergegevens van Roermond Zuidwest. Van 5 november tot 20 november zijn er op diverse plaatsen tellingen geweest in Roermond. Op 10 locaties in Roermond Zuidwest zijn tellingen gehouden. In bijgaand rapport is een beschrijving gegeven van de intensiteiten, de snelheden en de verdelingen zwaar licht verkeer. In het rapport worden alle verkeergegevens met elkaar vergeleken vanaf 2007 tot. De belangrijkste conclusies zijn de volgende: De intensiteiten op de Roerderweg nemen verder af naar net boven de 5000 mvt/etm. Nog altijd liggen deze intensiteiten boven het wensbeeld van de gemeente Roermond namelijk onder de 4500 mvt/etm. De snelheid op de Roerdenweg blijft wel een punt van aandacht. Deze is nog steeds te hoog. Ook op de Roermondsestraat zijn de intensiteiten lager dan voorheen. De intensiteiten liggen nu net iets boven de 2000 mvt/etm, wat zeer acceptabel is voor een erftoegangsweg. De verkeersintensiteiten op de Mussenberg stijgen niet. Wel blijven de intensiteiten rond de 7500 mvt/etm hangen. Aangezien de Mussenberg een gebiedsontsluitingsweg is mogen de intensiteiten hier nog stijgen. De intensiteiten op de Bergstraat blijven hoog. Sinds 2009 zijn de intensiteiten gestegen tot +/ mvt/etm. De laatste jaren zit hier wel stabiliteit in.. De Schepersweg blijven de verkeersintensiteiten hoog. De weg is gecategoriseerd als een erftoegangsweg, maar aan het begin van de Schepersweg ligt een industrieterrein. Hierdoor blijven de intensiteiten en snelheden op dit gedeelte aan de hoge kant, - Veel automobilisten rijden te snel in de 30km/h gebieden. Dit is deels te verklaren doordat de grens precies op de 30km/h ligt. Veel automobilisten rijden net boven de 30km/h.. Over het algemeen passen de verkeerstellingen van binnen het verkeersbeeld wat de afgelopen jaren is ontstaan in Roermond Zuidwest. stadhuis IMarl<t EiVI Postbus AX Roermond T F 0475 Rabobanl^

2 Ons nummer RU/UIT/12345 Pagina 2 Wij hopen u hiermee genoeg informatie te hebben gegeven omtrent de verl<eersgegevens Roermond Zuidwest en de verkeerseffecten hiervan. Wij verzoeken u deze brief door te leiden naar de leden van de raad. Hoogachtend, De wethouder voor openbare ruimte, infrastructuur en sport. Gerard IJff

3 Verkeersmonitoring Roermond Zuidwest Definitieve versie Roermond, 26 november - Pagina 1 -

4 Verkeersmonitoring Roermond Zuidwest Titel: Subtitel: Verkeersmonitoring Roermond Zuidwest Versie: Versie 1.0 Plaats: Roermond Datum: 26 novemeber Bestand: G:\RU\RU_BOR\verkeer_map\PROJECTEN\004- VKmonitoring_Roermond_ZW\11-RAPP Sector: Ruimte Afdeling: Beheer Openbare Ruimte Opgesteld door: Remi Kok - Pagina 2 -

5 Samenvatting verkeersonderzoek Onderliggende rapportage geeft inzicht in de ontwikkelingen ten aanzien van het verkeer in het gebied Roermond Zuidwest. Dit gebied bestaat uit de kernen Herten, Merum en Ool en de wijk Roer Zuid. In dit deel van Roermond hebben een aantal ruimtelijke ontwikkelingen plaatsgevonden die de verkeersafwikkeling hebben beïnvloed. In onderstaande afbeelding zijn de wegvakken weergegeven die de afgelopen jaren zijn gemeten. Onderstaand is voor de thema s: intensiteiten snelheid en voertuigklassen kort en bondig het totale overzicht gegeven van alle 14 locaties. Afbeelding 1: Tellocaties Nr. Straat Van Tot 1 Broekveeweg Broekstraat Aan den Ouden Bergweg 2 Bergstraat (Oolderveste) Vestesingel Op de Dreef 3 Schepersweg Merummerbroekweg Natronchemieweg 4 Mussenberg Maastrichterweg Jo Calsstraat 5 Roerderweg Burton Jostweg Gerichtsberg 6 Schoolstraat Kerkenkempstraat Den Ekkert 7 Bergstraat (Merum) Oude Borgstraat Nieuwe Baan 8 Roerderweg Egelbroek Hambeek 9 Molenweg Van Cuykweg Van Heinsbergweg 10 Oolderweg Offerkamp Merumerkerkweg 11 Roermondsestraat Offerkamp Burg. Beenenstraat 12 Offerkamp Oolderweg Roermondsestraat 13 Oude Roermondseweg Mussenberg Adm. Helfrichstraat 14 Molenweg Mussenberg Oude Montforterweg Intensiteiten Kijkend naar het totale verloop van de intensiteiten dan valt op dat de Schepersweg, Mussenberg, Bergstraat (Merum) en Oolderweg toenemen. Dit is te verklaren door de toename van het aantal inwoners in Herten / Merum / Ool, de groei van het bedrijventerrein Merum en de nieuwe hoofdontsluitingsweg via de Mussenberg en Oolderweg. De Roerderweg neemt in verhouding het sterkste af van circa mvt./etmaal naar circa mvt./etmaal. Dit is te verklaren door de toepassing van wegversmallingen en de aanleg van parkeerplaatsen die verspringen. Daarnaast neemt steeds meer verkeer de nieuwe hoofdontsluiting via de Mussenberg en Oolderweg. Het aantal voertuigen op de Roerderweg is volgens de richtlijnen van de gemeente nog steeds te hoog. Het wensbeeld van de gemeente Roermond is om deze intensiteiten op mvt./etmaal te krijgen. Snelheid Bij de analyse van snelheden is het V85 percentielsnelheid (afgekort: V85). Dit is de snelheid die door 85% van de automobilisten niet wordt overschreden en door 15% wel wordt overschreden, op een weg met verkeer in normale weersomstandigheden. Binnen het onderzoeksgebied zijn met name de wegvakken waar een maximumsnelheid van 30 km/h geldt de wegvakken die hoofdzakelijk matig scoren. De V85 is dan gelegen op circa 45 km/h i.p.v. de gewenste 30 km/h. Toch dient hier ook een kanttekening bij te worden geplaatst. Automobilisten rijden te snel, maar de grens ligt dan ook precies bij 30km/h. Veel automobilisten rijden net boven de 30km/h waardoor zij nog net geen bekeuring krijgen. Dit beïnvloed de tellingen negatief, waardoor de gemiddelde snelheid en de V85 hoger uitkomen. Het wegvak Bergstraat (Oolderveste) scoort het slechtst, hier geldt een snelheid van 30 km/h, waarbij de V85 op 50 km/h ligt. Deze hoge V85 is ook gemeten na medio 2010, daarvoor was dit wegvak GOW met een maximumsnelheid van 50 km/h. Het wegvak Oolderweg scoort een goed, de waarde 85-percentielsnelheid is vastgesteld op circa 55 km/h. Voertuigklassen In de voorgaande rapportage is met name gekeken naar het aandeel zwaar verkeer. Hierbij dient vermeldt te worden dat de bussen van Veolia onder zwaar verkeer vallen, waardoor de aantallen in de kern laag zijn. Merendeel van het vrachtverkeer (zijnde geen bussen) heeft - Pagina 3 -

6 een relatie met Oolderveste. Het aandeel vrachtverkeer in Roermond ZuidWest bedraagt gemiddeld 2% van het totaal aantal gemeten voertuigen. In het blauw zijn alle belangrijkste wijzigingen opgenomen ten opzicht van het rapport Roermond Zuidwest van Pagina 4 -

7 Inhoudsopgave 1 INLEIDING AANLEIDING TOETSINGSKADER VERKEERSMAATREGELEN IN ROERMOND ZUIDWEST VERKEERSANALYSE PER WEGVAK BROEKVEEWEG TUSSEN BROEKSTRAAT EN AAN DEN OUDEN BERGWEG BERGSTRAAT TUSSEN VESTESINGEL EN OP DE DREEF SCHEPERSWEG TUSSEN MERUMERBROEKWEG EN NATRONCHEMIEWEG MUSSENBERG TUSSEN MAASTRICHTERWEG EN JO CALSSTRAAT ROERDERWEG TUSSEN BURTON JOSTWEG EN GERICHTSBERG SCHOOLSTRAAT TUSSEN KERKENKAMPSTRAAT EN DEN EKKERT BERGSTRAAT TUSSEN OUDE BORGSTRAAT EN NIEUWE BAAN (MERUM) ROERDERWEG TUSSEN EGELBROEK EN HAMBEEK MOLENWEG TUSSEN VAN CUYKWEG EN VAN HEINSBERGWEG OOLDERWEG TUSSEN OFFERKAMP EN MERUMERKERKWEG ROERMONDSESTRAAT TUSSEN OFFERKAMP EN BURG. BEENENSTRAAT OFFERKAMP TUSSEN OOLDERWEG EN ROERMONDSESTRAAT OUDE ROERMONDSEWEG TUSSEN MUSSENBERG EN ADM. HELFRICHSTRAAT MOLENWEG TUSSEN MUSSENBERG EN OUDE MONTFORTERWEG BIJLAGE 1: OVERZICHT MEETLOCATIES... 2 BIJLAGE 2: OVERZICHT MEETGEGEVENS Pagina 5 -

8 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 31 mei 2007 is besloten om de verkeerssituatie in Roermond Zuidoost de komende jaren nauwlettend te monitoren in verband met de vele ontwikkelingen die hier hebben plaatsgevonden. Hiervoor werden tot medio 2010 ieder kwartaal verkeersmetingen verricht. Ook na deze periode zijn nog diverse verkeersmaatregelen getroffen om het verkeer te verleiden via de hoofdwegenstructuur te rijden. Vanwege deze reden zijn ook na 2010 nog metingen uitgevoerd. Van 2010 tot medio 2012 werden twee maal per jaar verkeerstellingen verricht in Roermond Zuidwest, vanaf 2012 vinden deze verkeerstellingen jaarlijks plaats. Deze zijn steeds in het najaar uitgevoerd. Tot 2009 werd er jaarlijks een analyse gemaakt van deze tellingen. Vanaf 2010 zijn deze tellingen samengevoegd bij de reguliere tellingen die zijn uitgevoerd in Roermond. Jaarlijks wordt hiervan een overzichtstabel gemaakt en wordt er gemonitord of er grote afwijkingen zijn in de uitgevoerde tellingen. In april is er een vraag binnengekomen wat het effect zou zijn op de Roerderweg als de Evenkamp geopend zou zijn voor (doorgaand) verkeer. Om het effect hiervan te meten zijn op diverse locaties tellingen verricht. Deze locaties kwamen echter niet overeen met de reguliere tellingen die plaatsvinden in het kader van de monitoring Roermond Zuidwest. Om toch een vergelijking mogelijk te maken met de onderzoeken ten behoeve van Roermond Zuidwest, zijn in het kader van de studie voor Evenkamp op twee locaties dezelfde telpunten gebruikt als bij de tellingen Roermond Zuidwest. Deze telpunten waren de Roerderweg en de Mussenberg. Op 3 oktober en 13 november is de evaluatie van de Evenkamp aangeboden aan de gemeenteraad zoals afgesproken in de raadsinformatiebrief van 8 mei. In het rapport inzake de Evenkamp is met name ingegaan op de conclusies uit het onderzoek van de Evenkamp en zijn de tellingen op de Roerderweg en de Mussenberg vergeleken met de tellingen van Roermond Zuidwest van november In de vergadering van de Cie-ruimte van 9 oktober is nadrukkelijk ook gevraagd om een actuele evaluatie van de verkeerstellingen Roermond Zuidwest. In het voorliggende rapport is een korte samenvatting per straat gemaakt van de tellingen Roermond Zuidwest tot en met de tellingen die onlangs zijn uitgevoerd in november. Hierbij is hoofdzakelijk ingezoomd op de ontwikkeling van de verkeerscijfers van de afgelopen jaren. In de bijlage is een overzichtskaart van de meetlocaties opgenomen in het kader van de tellingen Roermond Zuidwest. 1.2 Toetsingskader De meetgegevens die zijn verzameld zijn getoetst aan de wegcategorisering die is vastgesteld door de gemeenteraad bij de behandeling van het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan. Hierin zijn de Mussenberg en de (toekomstige) Oolderweg gecategoriseerd als Gebiedsontsluitingsweg. De overige wegen in Herten, Merum en Ool zijn gecategoriseerd als Erftoegangsweg. In onderstaand schema is per wegcategorie aangegeven wat acceptabele meetwaarden zijn voor de betreffende wegcategorie. Tabel 1-1: Grenswaarden wegcategorisering gemeente Roermond Erftoegangsweg (ETW) binnen bebouwde kom Gebiedsontsluitingsweg (GOW) binnen bebouwde kom Intensiteit (mvt./etm.) Wettelijke max. snelheid 30 km/h 50 km/h Gemeten V km/h Zeer goed 50 km/h 31 t/m 35 km/h Goed 36 t/m 40 km/h Redelijk 41 t/m 45 km/h Matig 46 km/h Slecht Zeer goed 51 t/m 55 km/h Goed 56 t/m 60 km/h Redelijk 61 t/m 65 km/h Matig 66 km/h Slecht 1 V85: Snelheid die door 85% van de voertuigen niet wordt overschreden. - Pagina 6 -

9 2 Verkeersmaatregelen in Roermond Zuidwest De laatste evaluatie inzake de monitoring Roermond Zuidwest dateert van In de tussenliggende periode zijn nog diverse verkeersmaatregelen genomen in Roermond Zuidwest om het verkeer te stimuleren via de daarvoor bedoelde routes te laten rijden. Hieronder volgt een overzicht van de uitgevoerde verkeersmaatregelen per jaar: Op de Roerderweg, Bergstraat en Hoofdstraat in Merum zijn wegversmallingen aangebracht. - Instellen inrijverbod voor vrachtverkeer op de Roermondsestraat en Bergstraat Aanpassen parkeerverboden om snelheid te reduceren Aanleg verspringende parkeerplaatsen Roermondsestraat. - Aanleg rotonde Mussenberg Maastrichterweg Afsluiten Roerderweg tussen Hambeek en Hattem. - Reconstructie Maastrichterweg. - Aanleg wegversmalling Bergstraat. - Tijdelijke openstelling Evenkamp. - Pagina 7 -

10 3 Verkeersanalyse per wegvak Verkeersmonitoring Roermond Zuidwest Hieronder volgt een uiteenzetting van alle wegvakken waar jaarlijks een telling plaatsvindt. Per wegvak wordt kort en bondig aangegeven wat de intensiteiten zijn, hoe hoog de snelheid is en welke soorten voertuigen gebruik maken van deze wegen. Bovendien wordt er een korte conclusie weergegeven per wegvak. 3.1 Broekveeweg tussen Broekstraat en Aan den Ouden Bergweg De Broekveeweg is begin juni 2007 aan de openbaarheid onttrokken. Eén van de aanleidingen voor de verkeersmonitoring was het onderzoeken van de gevolgen van deze onttrekking op de overige infrastructuur. Het was daarom interessant om te weten hoeveel verkeer voor de onttrekking op deze weg reed. Hiervoor is in september 2007 een verkeerstelling uitgevoerd op de Broekveeweg. Na 2007 zijn echter geen verkeerstellingen meer verricht. In deze rapportage wordt aan dit wegvak zodoende geen aandacht meer besteed. 3.2 Bergstraat tussen Vestesingel en Op de Dreef De Bergstraat is de historische verbindingsweg tussen Herten en Merum. Na het onttrekken van de Broekveeweg vormt de Bergstraat vanaf de Oolderweg de verbinding tussen Ool en Merum. De Bergstraat maakt momenteel deel uit van de nieuwbouwlocatie Oolderveste. Deze weg vormt de centrale ontsluitingsweg waarop het verkeer wordt verzameld en naar de Oolderweg wordt geleid, vanwaar het verkeer richting de Maastrichterweg rijdt. De Bergstraat is op het betreffende wegvak gecategoriseerd als een gebiedsontsluitingsweg met een snelheidsregime van 30km/h. Tot 2010 was de maximum snelheid nog 50km/h. De afgelopen jaren zijn op Oolderveste nog diverse woningen gerealiseerd, waardoor mogelijk ontwikkelingen zichtbaar zijn in het gebruik van de Bergstraat. Op de Bergstraat is bovendien in 2009 een inrijverbod voor vrachtverkeer ingesteld en er is in 2012 op de Bergstraat een wegversmalling gerealiseerd Intensiteiten Afbeelding 3-1: Ontwikkeling intensiteiten Bergstraat De Bergstraat laat een vrij constant beeld zien in de ontwikkeling van de verkeersintensiteiten in de periode Sinds 2008 schommelt de etmaalintensiteit tussen de en motorvoertuigen per etmaal. De dip in september 2008 (375 mvt/ etmaal) is te wijten aan de werkzaamheden aan de rotonde op de kruising met de Oolderweg. - Pagina 8 -

11 3.2.2 Snelheid De snelheid van de Bergstraat is te hoog. Wel is het snelheidsbeeld vrij constant. De gemiddelde snelheid en de V85 zijn ook gelijk gebleven. Hiermee wordt de snelheid als slecht bestempeld. De gemiddelde snelheid ligt net boven de 40km/h. Afbeelding 3-2: Ontwikkeling snelheden Bergstraat Voertuigklasse In de ontwikkeling van het aantal zware voertuigen is eveneens geen duidelijke ontwikkeling zichtbaar. Na een aanvankelijk stijging na begin 2010 is er sinds eind 2011 toch weer sprake van een daling en is het aantal zware voertuigen eind weer op het niveau van begin Aangezien de totale intensiteit op de Bergstraat eveneens geen duidelijk toe- of afname laat zien, is het relatieve aandeel zware voertuigen ook niet structureel toe- of afgenomen. Afbeelding 3-3: Ontwikkeling zware voertuigen Bergstraat - Pagina 9 -

12 3.2.4 Conclusie Uit de verkeerstellingen van de Bergstraat zijn geen duidelijke ontwikkelingen zichtbaar. De gemiddelde etmaalintensiteit fluctueert tussen 2008 en tussen circa en motorvoertuigen. Het aandeel zwaar verkeer bedraagt tussen de 2% en 3%. Het snelheidsbeeld van de afgelopen jaren is constant en wordt als slecht beoordeeld. - Pagina 10 -

13 3.3 Schepersweg tussen Merumerbroekweg en Natronchemieweg De Schepersweg is gecategoriseerd als erftoegangsweg (ETW) binnen de bebouwde kom. Voor een erftoegangsweg binnen de bebouwde kom heeft de gemeente als richtlijn dat de verkeersintensiteit op een gemiddelde werkdag niet hoger dan motorvoertuigen per etmaal mag zijn. Uiteraard is de wenselijke verkeersintensiteit sterk afhankelijk van de locatie. Roermond hanteert het beleid dat op bedrijventerreinen erftoegangswegen binnen de bebouwde kom een snelheidsregime van 50km/h krijgen. De Schepersweg is gelegen tussen twee bedrijventerreinen. Daarom is ervoor gekozen om op de Schepersweg een maximum snelheid van 50km/h toe te staan ondanks de categorisering als erftoegangsweg Intensiteiten Op de Schepersweg is sinds 2007 een duidelijke stijgende trend in de verkeersintensiteiten waarneembaar. De gemiddelde etmaalintensiteit is in deze periode gestegen van ruim per etmaal tot ruim per etmaal. Deze stijging van verkeersintensiteiten is voornamelijk verklaarbaar door de ontwikkeling van bedrijvigheid in de omgeving van de Schepersweg en de toename van het aantal inwoners van Oolderveste. In onderstaande grafiek is duidelijk te zien dat direct na de openstelling van de A73 (februari 2008) beduidend hogere intensiteiten gemeten zijn. Afbeelding 3-4: Ontwikkeling intensiteiten Schepersweg Snelheid Ondanks dat de hoeveelheid verkeer op de Schepersweg de afgelopen jaren duidelijk is toegenomen, heeft dit niet geleid tot een toename van de snelheden. Sinds 2007 is zelfs een licht dalende trend waarneembaar in zowel de gemiddelde snelheid als de V85. De V85 schommelt tussen de 61 km/h en 67 km/h, waardoor dit bestempelt wordt als matig tot slecht. Waarschijnlijk is deze afname te verklaren door het feit dat de intensiteit hoger is geworden en voertuigen genoodzaakt zijn hier hun snelheid op aan te passen. De waarde van de gemiddelde snelheid ligt in overigens rond de 50km/h wat aansluit bij de maximale toegestane snelheid op dit wegvak. - Pagina 11 -

14 Afbeelding 3-5: Ontwikkeling snelheden Schepersweg Verkeersmonitoring Roermond Zuidwest Voertuigklasse De totale hoeveelheid vrachtverkeer is de afgelopen jaren eveneens licht toegenomen. Met name in 2008 en 2010 was duidelijk meer, maar deze trend is niet consequent doorgezet naar. Omdat de totale hoeveelheid verkeer op de Schepersweg duidelijk is toegenomen, is het relatieve aandeel vrachtverkeer nagenoeg gelijk gebleven. Dit schommelt tussen de 3% en 4%. Afbeelding 3-6: Ontwikkeling zware voertuigen Schepersweg Conclusie Het gebruik van de Schepersweg is de afgelopen jaren door de ontwikkeling van bedrijvigheid duidelijk toegenomen, met name door personenverkeer, echter ook het aantal zware voertuigen is licht gestegen. De gemiddelde snelheid en de V85 zijn de afgelopen jaren daarentegen licht afgenomen. - Pagina 12 -

15 3.4 Mussenberg tussen Maastrichterweg en Jo Calsstraat De Mussenberg en, in het verlengde daarvan, de Oolderweg is aangelegd als hoofdontsluitingsweg voor de kernen Ool en Herten en voor de nieuwbouwlocaties Oolderveste en Mussenberg. Deze weg is de belangrijkste ontsluitingsweg van Roermond Zuidwest. Het is de bedoeling dat het grootste gedeelte van het verkeer van en naar Roermond Zuidwest over deze weg wordt afgewikkeld. De Mussenberg is ingericht en gecategoriseerd als een gebiedsontsluitingsweg met een snelheidsregime van 50km/h. Om de verkeersafwikkeling en het gebruik van deze route te bevorderen is in 2011 de rotonde Mussenberg-Maastrichterweg aangelegd. Met deze enkelstrooksrotonde is de verkeersveiligheid en doorstroming op de aansluiting met de Maastrichterlaan verbeterd Intensiteiten De Mussenberg laat sinds 2007 een duidelijke toename in verkeersintensiteiten zien. Enerzijds is dit te verklaren door de ingebruikname van de Oolderweg. Anderzijds zijn in de afgelopen jaren diverse maatregelen genomen in Roermond Zuidwest die het gebruik van de Mussenberg hebben bevorderd. Enerzijds is dit de aanleg van de rotonde met de Maastrichterweg die de verkeersafwikkeling heeft bevorderd. Anderzijds zijn onder andere op de Roermondsestraat en Roerderweg maatregelen genomen die deze route minder aantrekkelijk hebben gemaakt, waardoor meer automobilisten hebben gekozen voor de route via de Mussenberg. Een andere maatregel die het gebruik van de Mussenberg mogelijk positief heeft bevorderd, is het instellen van eenrichtingsverkeer op de Roerkade. Voor het verlaten van Roermond via de Maasbrug is de route via de Maastrichterweg-Singelring nu de geëigende route. Afbeelding 3-7: Ontwikkeling intensiteiten Mussenberg Snelheid De toename van verkeer op de Mussenberg is de afgelopen jaren eveneens gepaard gegaan met een lichte toename van de snelheid van het gemotoriseerd verkeer. Dit geldt zowel voor de gemiddelde snelheid als voor de V85. De V85 scoort op dit wegvak een goed. De gemiddelde snelheid op de Mussenberg van de afgelopen jaren ligt ruimschoots lager dan de toegestane snelheid van 50km/h. - Pagina 13 -

16 Afbeelding 3-8: Ontwikkeling snelheden Mussenberg Verkeersmonitoring Roermond Zuidwest Voertuigklasse De trend van het aantal zware voertuigen is in de periode licht stijgend. In dit aantal zijn enkele uitschieters waarneembaar, maar deze zijn waarschijnlijk te verklaren door bouwverkeer dat zijn herkomst en/of bestemming op Oolderveste heeft gehad. Omdat de totale hoeveelheid verkeer op de Mussenberg eveneens is toegenomen de afgelopen jaren, is het aandeel zwaar verkeer gelijk gebleven. Het aandeel zwaar verkeer bedraagt 1%.tov de totale intensiteit. Afbeelding 3-9: Ontwikkeling zware voertuigen Mussenberg Conclusie Het gebruik van de Mussenberg is door diverse ruimtelijke ontwikkelingen en infrastructurele maatregelen de afgelopen jaren duidelijk toegenomen, het aandeel zwaar verkeer is gelijk gebleven. Door de toename van de totale hoeveelheid verkeer betekent dit echter absoluut gezien eveneens een lichte stijging. De snelheid op de Mussenberg is bovendien licht toegenomen de afgelopen jaren, maar wordt nog steeds als goed beoordeeld. - Pagina 14 -

17 3.5 Roerderweg tussen Burton Jostweg en Gerichtsberg De Roerderweg en, in het verlengde daarvan, de Roermondsestraat vormt de oude ontsluitingsweg vanuit Herten richting Roermond. Na de aanleg van de Oolderweg- Mussenberg heeft de Roerderweg deze functie in verloren. In de praktijk wordt deze weg echter nog steeds gebruikt. Het blijft psychologisch namelijk nog steeds de kortste weg van Herten naar Roermond. De Roerderweg is gecategoriseerd als 30km/h zone. Sinds de start van de monitoring Roermond Zuidwest zijn op de Roerderweg en Roermondsestraat diverse maatregelen getroffen. Op de Roerderweg zelf zal met name de aanleg van enkele wegversmallingen (2009) effect hebben gehad op het gebruik van de Roerderweg. Voor een erftoegangsweg binnen de bebouwde kom heeft de gemeente als richtlijn dat de verkeersintensiteit op een gemiddelde werkdag niet hoger dan motorvoertuigen per etmaal mag zijn. Uiteraard is de wenselijke verkeersintensiteit sterk afhankelijk van de locatie Intensiteiten Op de Roerderweg is sinds 2007 een duidelijke trend waarneembaar. Het totaal aantal voertuigen op de Roerderweg is aanzienlijk afgenomen in deze periode van circa mvt./ etmaal circa mvt./ etmaal. Eind zijn op de Roerderweg nog maar motorvoertuigen per etmaal geregistreerd, waardoor het totaal aantal voertuigen nog steeds zakt in vergelijking tot voorgaande jaren. Wel blijft de Roerderweg te hoog t.a.v. de doelstelling van de gemeente om de weg onder de mvt./etmaal te krijgen. De afname van de hoeveelheid verkeer op de Roerderweg is voornamelijk te verklaren door de vele maatregelen die de afgelopen jaren zijn genomen op de Roerderweg en de Roermondsestraat. De afsluiting van de Roerderweg (Evenkamp), de wegversmallingen en de realisatie van de verderop gelegen rotonde Mussenberg alsmede de herinrichting van de Roerkade hebben hieraan bijgedragen. Op basis van het voorgaande blijkt dat het gebruik van de Mussenberg positief is beïnvloed door de diverse maatregelen ten gunste van de Roerderweg. Afbeelding 3-10: Ontwikkeling intensiteiten Roerderweg Snelheid Sinds 2007 is tot en met 2011 eveneens een dalende trend waarneembaar voor de geregistreerde snelheden, na 2011 is de trend echter weer licht stijgend. De gemiddelde snelheid ligt echter nog steeds lager dan in bijvoorbeeld De gemiddelde snelheid op de Roerderweg is echter lager dan 40km/h. De V85 schommelt de laatste jaren rond de 46 km/h waardoor deze als matig tot slecht beoordeeld wordt. - Pagina 15 -

18 Afbeelding 3-11: Ontwikkeling snelheden Roerderweg Voertuigklasse Op de Roermondsestraat is in 2009 een inrijverbod ingesteld voor vrachtverkeer. Uit onderstaande tabel blijkt dat dit de afgelopen jaren heeft geleid tot een duidelijk afname van zware voertuigen. Sinds 2011 is dit aantal nagenoeg constant gebleven. Uit de dienstregeling van Veolia blijkt er in totaal 15 grote bussen per etmaal over de Roerderweg rijden. De zware voertuigen bestaan dus voor een gedeelte uit de lijnbussen van Veolia. Afbeelding 3-12: Ontwikkeling zware voertuigen Roerderweg - Pagina 16 -

19 3.5.4 Conclusie Het gebruik van de Roerderweg is de afgelopen jaren aanzienlijk afgenomen, zowel door personenauto s als door zware voertuigen. De totale etmaalintensiteit is echter nog steeds aan de hoge kant voor een erftoegangsweg. Punt van aandacht blijft echter de gereden snelheden op de Roerderweg. Ondanks de snelheidsverlagende maatregelen is de snelheid nog niet afgenomen tot de gewenste waarde. De beoordeling is echter wel beter geworden sinds De hoge snelheid en de intensiteiten van de Roerderweg zijn verder te verlagen door deze verder vorm te geven als een erftoegangsweg. De weg is nu gecategoriseerd als erftoegangsweg, maar voldoet niet qua vormgeving. Er is wel de juiste bebakening toegepast (30 km/h zoneborden) en er zijn ook wegversmallingen gerealiseerd, maar een smaller profiel en bijvoorbeeld kruispuntplateaus dragen zeker bij aan het verder terugdringen van de snelheden en intensiteiten. - Pagina 17 -

20 3.6 Schoolstraat tussen Kerkenkampstraat en Den Ekkert De Schoolstraat vormt de verbinding tussen de kernen Herten en Ool. Tot aan de openstelling van de Oolderweg vormde deze weg ook de verbinding vanuit Ool naar Roermond. De Oolderweg heeft deze functie inmiddels overgenomen. Eén van de aanleidingen voor deze verkeersmonitoring is het onderzoeken van de gevolgen van de onttrekking aan de openbaarheid van de Broekveeweg op de overige infrastructuur. Na deze onttrekking was de Schoolstraat tijdelijk de enige alternatieve route om Ool te verlaten. Met de openstelling van de Oolderweg is dit niet meer het geval. De verkeersintensiteit op de Schoolstraat is in 2009 ten opzichte van de eerste meting in 2007 gedaald met circa 23% (293 motorvoertuigen per etmaal). Het verschil tussen de hoogste en de laagste meting bedraagt 767 mvt./etm. hetgeen overeenkomt met een daling van 46%. In 2009 is zodoende besloten om na 2009 geen metingen meer te verrichten op de Schoolstraat. Afbeelding 3-13: Ontwikkeling intensiteiten Schoolstraat - Pagina 18 -

21 3.7 Bergstraat tussen Oude Borgstraat en Nieuwe Baan (Merum) De Bergstraat is gelegen in Merum en maakt onderdeel uit van de verbinding naar Herten. Het meetpunt Bergstraat (Merum) ligt tussen de meetpunten Bergstraat (Oolderveste) [2] en Schepersweg [3] in. Naar aanleiding van klachten is dit meetpunt vanaf juni 2009 meegenomen in de permanente verkeersmonitoring. De voornaamste klacht betreft hier de gereden snelheid en het aandeel zwaar verkeer Intensiteiten In 2008 is op deze locatie voor het eerst gemeten. In de periode tot en met is een licht stijgende trend waarneembaar. Deze is waarschijnlijk te verklaren door de ontwikkeling van Oolderveste en de bedrijvigheid in de omgeving van Schepersweg. Als gevolg van deze ontwikkelingen is de hoeveelheid motorvoertuigen op de Bergstraat toegenomen. De etmaalintensiteit ligt net onder de motorvoertuigen per etmaal, wat acceptabel is voor een erftoegangsweg. Afbeelding 3-14: Ontwikkeling intensiteiten Bergstraat Snelheid Het snelheidsniveau op de Bergstraat is sinds 2008 licht afgenomen tot gemiddeld onder de 35km/h. Ook de V85 heeft een licht dalende trend, waardoor deze als redelijk beoordeeld wordt. Mogelijk dat deze daling mede te verklaren is door de wegversmalling die is aangebracht in de Bergstraat. - Pagina 19 -

22 Afbeelding 3-15: Ontwikkeling snelheden Bergstraat Verkeersmonitoring Roermond Zuidwest Voertuigklasse De ontwikkeling van de hoeveelheid zware voertuigen is de afgelopen jaren vrij wisselend geweest. Gemiddeld blijft het aantal rond de 80 zware voertuigen per etmaal. Het aandeel vrachtverkeer in de totale hoeveelheid verkeer bedraagt hiermee circa 3%. Afbeelding 3-16: Ontwikkeling zware voertuigen Bergstraat Conclusie Uit de ontwikkeling van de intensiteiten valt te concluderen dat door de ontwikkeling van Oolderveste en bedrijvigheid in de omgeving Schepersweg een licht stijgende trend in de totale hoeveelheid verkeer is waar te nemen. Een duidelijk structurele stijging in het aantal zware voertuigen is echter niet waargenomen. De toename van het totaal aantal voertuigen heeft, mogelijk mede in combinatie met de aanleg van een wegversmalling, toe geleid dat de gemiddelde snelheid licht is afgenomen. - Pagina 20 -

23 3.8 Roerderweg tussen Egelbroek en Hambeek De Roerderweg ten oosten van de Burg. Geuljanslaan ligt in het verlengde van de oude ontsluitingsweg van de kernen Herten, Ool en Merum richting Roermond. Dit deel van de Roerderweg werd in het verleden frequent gebruikt als verbinding van deze route naar de Maastrichterweg. De weg is ingericht en gecategoriseerd als erftoegangsweg (30km/h zone). Van bewoners zijn in het verleden klachten ontvangen over de hoge verkeersintensiteit en hoge snelheid op dit deel van de Roerderweg. Dit is destijds aanleiding geweest om hiernaar onderzoek te doen. In 2012 is de Roerderweg afgesloten voor verkeer tussen Hambeek en Hattem. De route via de Roerderweg is zodoende niet meer toegankelijk voor doorgaand verkeer. Op deze locatie is echter uitsluitend gemeten in december 2009, een ontwikkeling in verkeersaantallen of gereden snelheden is zodoende niet te herleiden. Ook de invloed van de genomen maatregel kan zodoende niet inzichtelijk worden gemaakt. Voor de effecten op de verkeersstromen en intensiteiten wordt verwezen naar het rapport: Evaluatie verkeerstellingen Roermond Zuid-West / knip Evenkamp. - Pagina 21 -

24 3.9 Molenweg tussen Van Cuykweg en Van Heinsbergweg De Molenweg verbindt de Hoofdstraat in Merum met de Oolderweg in Herten. In het verlengde van de Molenweg ligt de Oude Roermondseweg die uiteindelijk op de Roerderweg uitkomt. Deze route kan gebruikt worden door verkeer dat vanuit Merum via de Oolderweg naar Roermond en verder rijdt. Vanwege klachten van omwonenden over intensiteiten en snelheden is dit wegvak in 2009 aan de monitoring Roermond Zuidwest toegevoegd. Op deze locaties is echter uitsluitend gemeten in december 2009, een ontwikkeling in verkeersaantallen of gereden snelheden is zodoende niet te herleiden. In het rapport van 2009 is geconcludeerd dat de snelheid op de Molenweg geen aanleiding geeft tot het treffen van maatregelen. De verkeersintensiteit en het aandeel zwaar verkeer zijn voor de Molenweg zeer acceptabel. - Pagina 22 -

25 3.10 Oolderweg tussen Offerkamp en Merumerkerkweg De Oolderweg is een van de hoofdontsluitingswegen van Oolderveste. Daarnaast vormt de Oolderweg een belangrijke ontsluitingsweg voor de kernen Herten, Ool en Merum richting de Maastrichterweg via de Mussenberg. De weg is gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg (50km/h) Intensiteiten De Oolderweg is in 2010 voor het eerst gemeten. Sinds 2010 is een duidelijke toename in verkeersintensiteiten te zien. Dit heeft te maken met de diverse maatregelen die zijn genomen waaronder de aanleg van de rotonde met de Maastrichterweg en de maatregelen op de Roermondsestraat en Roerderweg die deze route minder aantrekkelijk hebben gemaakt, waardoor meer automobilisten hebben gekozen voor de route via de Oolderweg - Mussenberg. Een andere maatregel die het gebruik van de Oolderweg mogelijk positief heeft bevorderd, is het instellen van eenrichtingsverkeer op de Roerkade. Voor het verlaten van Roermond via de Maasbrug is de route via de Maastrichterweg-Singelring nu de geëigende route. (zie ook paragraaf 3.4). Afbeelding 3-17: Ontwikkeling intensiteiten Oolderweg Snelheid De toename van verkeer op de Oolderweg heeft de afgelopen jaren geen invloed gehad op de V85. Deze is namelijk over de jaren heen circa 57 km/h, waardoor deze als redelijk bestempeld wordt. De gemiddelde snelheid is eveneens gelijk gebleven maar is duidelijk lager dan de V85, namelijk: 47 km/h. - Pagina 23 -

26 Afbeelding 3-18: Ontwikkeling snelheden Oolderweg Verkeersmonitoring Roermond Zuidwest Voertuigklasse Kijkend naar de onderstaande grafiek, dan is geen duidelijke trend te herleiden ten aanzien van zware voertuigen. Tot 2012 is de trend namelijk dalend, maar de laatste meting laat een duidelijke daling van het aantal zware voertuigen zien. Een duidelijke reden voor deze daling is niet te verklaren. Nader onderzoek moet uitwijzen of deze daling doorzet in de toekomst. Afbeelding 3-19: Ontwikkeling zware voertuigen Oolderweg Conclusie Het gebruik van de Oolderweg is door diverse ruimtelijke ontwikkelingen en infrastructurele maatregelen de afgelopen jaren toegenomen, het aandeel zwaar verkeer schommelt en is bij de laatste meting gehalveerd. De snelheid op de Oolderweg is vanaf de eerste meting gelijk gebleven. - Pagina 24 -

27 3.11 Roermondsestraat tussen Offerkamp en Burg. Beenenstraat De Roermondsestraat en, in het verlengde daarvan, de Roerderweg vormen de oude ontsluitingswegen van Herten richting Roermond. Na de aanleg van de Oolderweg- Mussenberg heeft de verbinding deze functie in theorie verloren. In de praktijk wordt deze weg echter nog veelvuldig gebruikt als ontsluitingsweg. Het is dan ook de kortste weg van Herten naar Roermond. De Roermondsestraat is ingericht en gecategoriseerd als 30km/h zone. Sinds de start van de monitoring Roermond Zuidwest zijn op de Roerderweg en Roermondsestraat diverse maatregelen getroffen. Op de Roermondsestraat zijn dit bijvoorbeeld de gewijzigde parkeerverboden, het inrijverbod voor vrachtverkeer en de verspringende parkeerplaatsen aan weerszijden van de weg Intensiteiten De Roermondsestraat is onderdeel van de verkeersmonitoring sinds voorjaar Sinds de eerste meting is een licht dalende trend waarneembaar, van circa motorvoertuigen per etmaal in 2010 naar ruim motorvoertuigen per etmaal in. Dit is een goede ontwikkeling. De gemeente hanteert een intensiteit van circa mvt./etmaal voor een gemiddelde woonstraat. Kijkend naar de intensiteiten op de Roermondsestraat dan scoort dit wegvak goed. Afbeelding 3-20: Ontwikkeling intensiteiten Roermondsestraat Snelheid Qua snelheidsniveau is de ontwikkeling niet duidelijk dalend. Na een aanvankelijke daling van de gemiddelde snelheid en V85 tot 2012 is in weer een lichte stijging in beide waarden waarneembaar. De V85 wordt daarom beoordeeld als matig. De gemiddelde snelheid ligt in op circa 37km/h. - Pagina 25 -

28 Afbeelding 3-21: Ontwikkeling snelheden Roermondsestraat Verkeersmonitoring Roermond Zuidwest Voertuigklasse In 2009 is een inrijverbod voor vrachtverkeer ingesteld op de Roermondsestraat. Uit de metingen blijkt dat het aantal zware voertuigen een dalende trend laat zien. Omdat het totaal aantal voertuigen eveneens afneemt, is het aandeel zwaar verkeer de afgelopen jaren vrij constant gebleven, het aandeel bedraagt circa 2%. Het aantal bussen van Veolia heeft hier het grootste aandeel in. Conform dienstregeling rijden er 33 bussen per werkdagetmaal. Zie ook paragraaf Afbeelding 3-22: Ontwikkeling zware voertuigen Roermondsestraat - Pagina 26 -

29 Conclusie De totale hoeveelheid verkeer en het aantal zware voertuigen op de Roermondsestraat is de afgelopen jaren licht afgenomen, waarschijnlijk door maatregelen die hier genomen zijn. Deze maatregelen betreffen onder andere een inrijverbod voor vrachtverkeer en de aanleg van verspringende parkeerplaatsen. Aanvankelijk hebben de maatregelen ook geleid tot een snelheidsverlaging, echter in is weer een lichte stijging geregistreerd. Kijkend naar de intensiteiten dan past dit prima binnen de gemeentelijke kaders, enkel de snelheid vraagt op dit wegvak nog enige aandacht. Op dit wegvak rijdt nog steeds doorgaand verkeer richting Roermond, wat geen bestemming heeft in Herten. Dit verkeer hoort eigenlijk thuis op de Oolderweg Mussenberg. Kijkend naar de totale resultaten scoort dit wegvak goed. - Pagina 27 -

30 3.12 Offerkamp tussen Oolderweg en Roermondsestraat De Offerkamp vormt de verbinding vanuit Herten via de Mussenberg richting de Maastrichterweg. De weg is gecategoriseerd als erftoegangsweg met bijbehorend snelheidsregime van 30km/h. In 2011 is de aansluiting van Offerkamp op De Mussenberg aangepast, mede naar aanleiding van de openstelling van de Oolderweg. Hierdoor heeft de Offerkamp een deel van zijn functie verloren en is het gebruik van de Offerkamp waarschijnlijk afgenomen Intensiteiten Op dit gedeelte van de Offerkamp is de intensiteit gemeten vanaf In 2012 is een lichte daling waarneembaar ten opzichte van 2011, ook in is deze daling verder doorgezet. Mogelijk dat de aanpassing van de aansluiting Offerkamp op de Oolderweg hier aan heeft bijgedragen. Op de Offerkamp is de intensiteit immers verder toegenomen in, waardoor een verschuiving van de verkeersstromen heeft plaatsgevonden. Afbeelding 3-23: Ontwikkeling intensiteiten Offerkamp Snelheid De snelheid Op de Offerkamp is na een aanvankelijke daling in 2012 ten opzichte van 2011 weer toegenomen in. De gemiddelde snelheid en de V85 zijn in zelfs weer hoger dan in De V85 kan als matig worden bestempeld. - Pagina 28 -

31 Afbeelding 3-24: Ontwikkeling snelheden Offerkamp Voertuigklasse De ontwikkeling van de hoeveelheid zware voertuigen is de afgelopen jaren vrij wisselend geweest. Het aandeel zware voertuigen schommelt tussen de 15 en de 35 voertuigen. De laatste meting laat een aandeel zien van 30 zware voertuigen. Procentueel gezien is het aandeel zwaar verkeer 2%. Afbeelding 3-25: Ontwikkeling zware voertuigen Offerkamp Conclusie De intensiteiten zijn de afgelopen 3 jaar afgenomen. Mogelijk dat de aanpassing van de aansluiting Offerkamp op de Oolderweg hier aan heeft bijgedragen. Kijkend naar de snelheid dan daalt deze in 2012 ten opzichte van 2011, maar neemt het in weer toe. Het aandeel vrachtverkeer is circa 3% en schommelt tussen de 15 en 30 voertuigen de laatste jaren. - Pagina 29 -

32 3.13 Oude Roermondseweg tussen Mussenberg en Adm. Helfrichstraat De Oude Roermondseweg ligt in het verlengde van de Molenweg, zoals eerder in dit hoofdstuk beschreven. Deze verbinding vormt voor een deel van het verkeer van en naar Merum een ontsluiting van en naar Roermond. De Oude Roermondseweg vormt daarnaast voor een deel van Herten de ontsluiting richting de Burgemeester Geuljanslaan en/of de Maastrichterweg. De Oude Roermondseweg is gecategoriseerd als erftoegangsweg, de toegestane snelheid bedraagt 30km/h Intensiteiten Op de Oude Roermondseweg is sinds 2011 vier keer gemeten. Uit deze metingen blijkt dat het totaal aantal voertuigen de afgelopen jaren redelijk constant is gebleven. De totale hoeveelheid verkeer ligt rond de motorvoertuigen per etmaal. Afbeelding 3-26: Ontwikkeling intensiteiten Oude Roermondseweg Snelheid De gereden snelheid op de Roermondseweg is de afgelopen jaren eveneens vrij constant gebleven, dit geldt zowel voor de gemiddelde snelheid als de V85. De gemiddelde snelheid ligt de afgelopen jaren net boven de 35km/h. De V85 kan beoordeeld worden als matig. - Pagina 30 -

33 Afbeelding 3-27: Ontwikkeling snelheden Oude Roermondseweg Voertuigklasse Daar waar het aantal zware voertuigen op de Oude Roermondseweg na mei 2011 eerst een daling liet zien, is het aantal zware voertuigen in weer toegenomen. De totale hoeveelheid zware voertuigen is, met circa 30 voertuigen per etmaal, echter zeer beperkt. Afbeelding 3-28: Ontwikkeling zware voertuigen Oude Roermondseweg Conclusie Uit de metingen op de Oude Roermondseweg is gebleken dat de afgelopen jaren een redelijk gelijkblijvend beeld in de hoeveelheid verkeer en de snelheid van het verkeer is geregistreerd. In zijn weliswaar meer zware voertuigen geregistreerd, maar het totaal aantal zware voertuigen is zeer beperkt. Het aandeel zwaar verkeer is in mei 2011 en november ; 2%. In november 2011 en november 2012 was dit 1%. - Pagina 31 -

34 3.14 Molenweg tussen Mussenberg en Oude Montforterweg De Molenweg verbindt de Hoofdstraat in Merum met de Oolderweg in Herten. In het verlengde van de Molenweg ligt de Oude Roermondseweg die uiteindelijk op de Roerderweg uitkomt. Deze route kan gebruikt worden door verkeer dat vanuit Merum via de Oolderweg naar Roermond en verder rijdt. Vanwege klachten van omwonenden over intensiteiten en snelheden is de Molenweg vanaf 2009 aan de monitoring Roermond Zuidwest toegevoegd Intensiteiten De Molenweg laat een vergelijkbaar beeld zien als de Oude Roermondseweg. De totale intensiteit is vrij constant gebleven de afgelopen jaren en is voor een erftoegangsweg ruimschoots acceptabel. Afbeelding 3-29: Ontwikkeling intensiteiten Molenweg Snelheid Ook het snelheidsbeeld op de Molenweg is de afgelopen jaren constant, met een gemiddelde snelheid rond de 35km/h in. De V85 kan beoordeeld worden als matig. Afbeelding 3-30: Ontwikkeling snelheden Molenweg - Pagina 32 -

35 Voertuigklasse De totale hoeveelheid zware voertuigen op de Molenweg is verwaarloosbaar en bedraagt circa 1% van het totaal aantal voertuigen. Uit de tellingen van de afgelopen jaren is geen stijgende of dalende trend waarneembaar. Afbeelding 3-31: Ontwikkeling zware voertuigen Molenweg Conclusie Uit de metingen op de Molenweg is gebleken dat de afgelopen jaren een redelijk gelijkblijvend beeld in de hoeveelheid en samenstelling van het verkeer laat zien. Ook de snelheid van het verkeer is redelijk gelijk gebleven. - Pagina 33 -

36

37 Bijlagen

38 Bijlage 1: Overzicht meetlocaties - Pagina 2 -

39 Bijlage 2: Overzicht meetgegevens Verkeersmonitoring Roermond Zuidwest Etmaalintensiteit (mvt/uur) werkdag werkdag werkdag Nr. Straat Van Tot Wegcategorie Broekveeweg Broekstraat Aan den Ouden Bergweg ETW Merumerkerkweg Vestesingel Op de Dreef GOW Schepersweg Merummerbroekweg Natronchemieweg ETW Mussenberg Maastrichterweg Jo Calsstraat GOW Roerderweg Burton Jostweg Gerichtsberg ETW Schoolstraat Kerkenkempstraat Den Ekkert ETW Totaal Herten in en uit Totaal Bergstraat (Merum) Oude Borgstraat Nieuwe Baan ETW Roerderweg Egelbroek Hambeek ETW Molenweg Cuyckweg Heinsbergweg ETW Oolderweg Offerkamp Merumerkerkweg GOW Oolderweg Merumerkerkweg Broekveeweg GOW Roermondsestraat Offerkamp Burg. Beenenstraat ETW Offerkamp Oolderweg Roermondsestraat ETW Oude Roermondseweg Mussenberg Adm. Helfrichstraat ETW Molenweg Mussenberg Oude Montforterweg ETW Gemiddelde snelheid (km/uur) Nr. Straat Van Tot Max. snelh Broekveeweg Broekstraat Aan den Ouden Bergweg 50 km/uur Merumerkerkweg Vestesingel Op de Dreef 50 km/uur Schepersweg Merummerbroekweg Natronchemieweg 50 km/uur Mussenberg Maastrichterweg Jo Calsstraat 50 km/uur Roerderweg Burton Jostweg Gerichtsberg 30 km/uur Schoolstraat Kerkenkempstraat Den Ekkert 30 km/uur Bergstraat (Merum) Oude Borgstraat Nieuwe Baan 30 km/uur Roerderweg Egelbroek Hambeek 30 km/uur Molenweg Cuyckweg Heinsbergweg 30 km/uur Oolderweg Offerkamp Merumerkerkweg 50 km/uur Oolderweg Merumerkerkweg Broekveeweg 50 km/uur Roermondsestraat Offerkamp Burg. Beenenstraat 30 km/uur Offerkamp Oolderweg Roermondsestraat 30 km/uur Oude Roermondseweg Mussenberg Adm. Helfrichstraat 30 km/uur Molenweg Mussenberg Oude Montforterweg 30 km/uur V85 (km/uur) Nr. Straat Van Tot Max. snelh Broekveeweg Broekstraat Aan den Ouden Bergweg 50 km/uur Merumerkerkweg Vestesingel Op de Dreef 50 km/uur Schepersweg Merummerbroekweg Natronchemieweg 50 km/uur Mussenberg Maastrichterweg Jo Calsstraat 50 km/uur Roerderweg Burton Jostweg Gerichtsberg 30 km/uur Schoolstraat Kerkenkempstraat Den Ekkert 30 km/uur Bergstraat (Merum) Oude Borgstraat Nieuwe Baan 30 km/uur Roerderweg Egelbroek Hambeek 30 km/uur Molenweg Cuyckweg Heinsbergweg 30 km/uur Oolderweg Offerkamp Merumerkerkweg 50 km/uur Oolderweg Merumerkerkweg Broekveeweg 50 km/uur Roermondsestraat Offerkamp Burg. Beenenstraat 30 km/uur Offerkamp Oolderweg Roermondsestraat 30 km/uur Oude Roermondseweg Mussenberg Adm. Helfrichstraat 30 km/uur Molenweg Mussenberg Oude Montforterweg 30 km/uur Overschreidingen maximum snelheid (%) Nr. Straat Van Tot Max. snelh Broekveeweg Broekstraat Aan den Ouden Bergweg 50 km/uur Merumerkerkweg Vestesingel Op de Dreef 30 km/uur* Schepersweg Merummerbroekweg Natronchemieweg 50 km/uur Mussenberg Maastrichterweg Jo Calsstraat 50 km/uur Roerderweg Burton Jostweg Gerichtsberg 30 km/uur Schoolstraat Kerkenkempstraat Den Ekkert 30 km/uur Bergstraat (Merum) Oude Borgstraat Nieuwe Baan 30 km/uur Roerderweg Egelbroek Hambeek 30 km/uur Molenweg Cuyckweg Heinsbergweg 30 km/uur Oolderweg Offerkamp Merumerkerkweg 50 km/uur Oolderweg Merumerkerkweg Broekveeweg 50 km/uur Roermondsestraat Offerkamp Burg. Beenenstraat 30 km/uur Offerkamp Oolderweg Roermondsestraat 30 km/uur Oude Roermondseweg Mussenberg Adm. Helfrichstraat 30 km/uur Molenweg Mussenberg Oude Montforterweg 30 km/uur * was tot en met km/uur Verdeling licht - middel - zwaar verkeer (%-%-%) Nr. Straat Van Tot Verbod vracht Broekveeweg Broekstraat Aan den Ouden Bergweg nee 95/4/ Merumerkerkweg Vestesingel Op de Dreef nee /6/2 91/6/3 90/7/3 92/6/2 92/7/1 92/6/2 3 Schepersweg Merummerbroekweg Natronchemieweg nee 93/5/2 89/7/4 90/7/3 91/6/3 86/9/5 86/9/5 90/6/4 91/6/3 91/6/3 90/6/4 91/5/4 89/7/4 92/5/3 92/5/3 95/4/1 91/6/3 4 Mussenberg Maastrichterweg Jo Calsstraat nee 93/4/3 94/4/2 95/4/1 96/3/1 94/4/2 96/3/1 95/4/1 93/5/2 94/5/1 94/5/1 94/5/1 94/5/1 95/4/1 96/3/1 95/4/1 95/4/1 5 Roerderweg Burton Jostweg Gerichtsberg nee 89/6/5 95/4/1 95/4/1 96/3/1 91/4/2 93/5/2 95/4/1 94/4/2 94/4/2 94/4/2 94/4/2 95/4/1 96/3/1 96/3/1 95/4/1 6 Schoolstraat Kerkenkempstraat Den Ekkert nee 96/3/ Bergstraat (Merum) Oude Borgstraat Nieuwe Baan v.a. 10/' /9/4-89/7/4 91/6/3 91/6/3-93/5/2 90/7/3 91/6/3 93/5/2 91/6/3 8 Roerderweg Egelbroek Hambeek nee /3/ Molenweg Cuyckweg Heinsbergweg nee /3/ Oolderweg Offerkamp Merumerkerkweg nee /4/2-93/5/2 95/4/1 94/4/2 96/3/1 11 Oolderweg Merumerkerkweg Broekveeweg nee /5/ Roermondsestraat Offerkamp Burg. Beenenstraat nee /4/2 93/5/2 93/5/2 94/5/1 94/4/2 13 Offerkamp Oolderweg Roermondsestraat nee /6/2 94/5/1 91/7/2 14 Oude Roermondseweg Mussenberg Adm. Helfrichstraat v.a. 10/' /5/2 94/5/1 94/5/1 93/5/2 15 Molenweg Mussenberg Oude Montforterweg nee /3/1 94/5/2 96/3/1 96/3/1 Licht = motoren, personenauto's en bestelauto's GOW = Gebiedsontsluitingsweg Middel = (kleine) vrachtauto's, autobussen en personenauto's met aanhangwagen ETW = Erftoegangsweg Zwaar = vrachtwagens met resp. oplegger of aanhanger en verlengde autobussen V85 = Maximum snelheid 85% langzaamste voertuigen

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan *1024661* Gemeenteraad Gemeente Hengelo Postbus 18 7550 AA Hengelo Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan 1010707 Geachte gemeenteraad, In de commissie Fysiek zijn vragen

Nadere informatie

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 21 november 2006. Agendanummer: 9

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 21 november 2006. Agendanummer: 9 Vergadering: 21 november 2006 Agendanummer: 9 Status: hamerstuk Behandelend ambtenaar F. Hoogheem, 0595-447780 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Hoogheem) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Evaluatie

Nadere informatie

Verkeersonderzoek buitengebied. Evaluatie GVVP maatregelen

Verkeersonderzoek buitengebied. Evaluatie GVVP maatregelen Verkeersonderzoek buitengebied Evaluatie GVVP maatregelen Opdrachtgever: Projectnummer: Gemeente Brummen 9X0347 A1 Colosseum 3 Postbus 26 7500 AA ENSCHEDE +31 (0)53 483 01 20 +31 (0)53 432 27 85 info@enschede.royalhaskoning.com

Nadere informatie

1 Aanleiding en vraagstelling

1 Aanleiding en vraagstelling Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Verkeerstelling en kentekenonderzoek

Verkeerstelling en kentekenonderzoek BIJLAGEN Bijlage 1: Verkeerstelling en kentekenonderzoek Verkeersonderzoek Zijtaart november 2011 Opdrachtgever: BRO Contactpersoon: mevr. L. van Oort Rapporttype: Auteur(s): conceptrapport Jan Hagens

Nadere informatie

Bijlage: verkeersonderzoek Engweg e.o. (concept) 04 februari 2011

Bijlage: verkeersonderzoek Engweg e.o. (concept) 04 februari 2011 VERKEERSONDERZOEK ENGWEG E.O. (concept)_ Inleiding De totstandkoming van dit verslag vindt zijn herkomst in het op 4 januari genomen besluit van het college van Burgemeester en wethouders om de afsluiting

Nadere informatie

Vervolgvragen raadslid dhr. F. van der Zande (fractie LOF) ex artikel 35 Rvo betreffende verkeerssituaties Sterckwijck en beantwoording college.

Vervolgvragen raadslid dhr. F. van der Zande (fractie LOF) ex artikel 35 Rvo betreffende verkeerssituaties Sterckwijck en beantwoording college. Vervolgvragen raadslid dhr. F. van der Zande (fractie LOF) ex artikel 35 Rvo betreffende verkeerssituaties Sterckwijck en beantwoording college. 10 november 2014 A. Inleiding Naar aanleiding van vragen

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Interne wegenstructuur. Kerkdriel Noord. Gemeente Maasdriel. Verkeerseffecten woningen fase 1. 18 september 2015 MDL013/Fdf/0074.

1 Inleiding. 2 Interne wegenstructuur. Kerkdriel Noord. Gemeente Maasdriel. Verkeerseffecten woningen fase 1. 18 september 2015 MDL013/Fdf/0074. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

mêçàéåíåìããéê= W 2009089 mêçàéåí= léçê~åüíöéîéê= låçéêïéêé=ãéãç= W Verkeerskundig advies rev. 2

mêçàéåíåìããéê= W 2009089 mêçàéåí= léçê~åüíöéîéê= låçéêïéêé=ãéãç= W Verkeerskundig advies rev. 2 1. Inleiding De gemeente Lingewaard is voornemens om de begraafplaats De Hoeve in Huissen uit te breiden. Tevens zijn er plannen om een crematorium te bouwen op deze locatie. Voor beide plannen zijn reeds

Nadere informatie

Monitoring en evaluatie Monicabrug. Hier komt tekst 0-meting Hier komt ook tekst. Utrecht.nl

Monitoring en evaluatie Monicabrug. Hier komt tekst 0-meting Hier komt ook tekst. Utrecht.nl Monitoring en evaluatie Monicabrug Hier komt tekst 0-meting Hier komt ook tekst Verkeer doseren bij de Monicabrug Knijp Monicabrug De knijp Monicaburg is op 8 juni in werking getreden. Vanaf dan is de

Nadere informatie

Betreft : Nulmeting doorgaand vrachtverkeer Haren - Glimmen

Betreft : Nulmeting doorgaand vrachtverkeer Haren - Glimmen Notitie HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. INFRASTRUCTURE Aan : Gemeente Haren Van : Sjoerd Hoekstra en Rifai Sahebali Datum : 26 maart 2015 Kopie : Archief, dossier Onze referentie : BD4388-INFRA-TRNL-N001-F1.0

Nadere informatie

Module 4. Autoverkeer

Module 4. Autoverkeer Module 4. Autoverkeer Inleiding Modulaire opbouw GVVP Het GVVP van Reusel-De Mierden kent een flexibele, modulaire opbouw. Er is een inventarisatie en evaluatiedocument opgesteld. Vervolgens is een verkeersvisie

Nadere informatie

In deze verkeerskundige onderbouwing is de verkeersaantrekkende werking bepaald van de woonwijk Ammersoyen in Ammerzoden Noord, gemeente Maasdriel.

In deze verkeerskundige onderbouwing is de verkeersaantrekkende werking bepaald van de woonwijk Ammersoyen in Ammerzoden Noord, gemeente Maasdriel. Memo : Datum : 3 juni 2014 Opdrachtgever : Inveniam Ter attentie van : De heer R. Van Es Projectnummer : 2013.0211 Opgesteld door : Arjan ter Haar i.a.a. : Inleiding In deze verkeerskundige onderbouwing

Nadere informatie

voertuigen per etmaal) 2009 Zuid (naar Wijk bij Duurstede) % Noord (naar Maarn) % Totale intensiteit:

voertuigen per etmaal) 2009 Zuid (naar Wijk bij Duurstede) % Noord (naar Maarn) % Totale intensiteit: Memo Aan : De raad Van : Henk Veldhuizen Doorkiesnummer : 820 Datum : 17-6-2016 Afschriften : n.v.t. Bijlage(n) : n.v.t. Betreft : Verkeersanalyse Amersfoortseweg In deze memo komt de verkeersanalyse van

Nadere informatie

1 Ontwikkeling hoofdwegennet

1 Ontwikkeling hoofdwegennet Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 ()57 666 222 F +31 ()57 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

HET LINT OOSTZAAN. Aanleiding. Centrale doelstelling

HET LINT OOSTZAAN. Aanleiding. Centrale doelstelling PAS DIT AAN OF VERWIJDER HET 1 2 3 HET LINT OOSTZAAN Aanleiding Wens om te komen tot een integrale visie voor de verkeersveiligheid op de wegen Kerkstraat, Zuideinde, Kerkbuurt, Noordeinde en De Haal in

Nadere informatie

Kentekenonderzoek Nunspeet. - gebied Stakenberg - Gemeente Nunspeet

Kentekenonderzoek Nunspeet. - gebied Stakenberg - Gemeente Nunspeet Kentekenonderzoek Nunspeet - gebied Stakenberg - Gemeente Nunspeet Projectnummer K-036 Mei 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Werkwijze 2 2.1. Algemeen 2 2.2. Kordon 2 2.3. Opzet onderzoek 3 2.4. Weersomstandigheden

Nadere informatie

Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del

Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del Rapportage maart-2014 / DO okt 2014 28 oktober 2014 versie 4 1 Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del opdrachtgever Gemeente Rozendaal

Nadere informatie

RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433

RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433 RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433 gemeente WOERDEN Van: wethouder C.J. van Tuijl Gemeente Woerden 12R.00433 Contactpersoon: B. Beving Tel.nr.: 428362 E-mailadres: beving.b@woerden.nl Onderwerp: Overweging

Nadere informatie

bal : Verkeerskundige aspecten herontwikkeling Datum : 8 december 2015 Opdrachtgever : BRO Projectnummer : 211x07628 Opgesteld door : Arjan ter Haar

bal : Verkeerskundige aspecten herontwikkeling Datum : 8 december 2015 Opdrachtgever : BRO Projectnummer : 211x07628 Opgesteld door : Arjan ter Haar bal Memo : Verkeerskundige aspecten herontwikkeling Spoorlaan Groesbeek Datum : 8 december 2015 Opdrachtgever : BRO Projectnummer : 211x07628 Opgesteld door : Arjan ter Haar Het voornemen bestaat om de

Nadere informatie

1 Achtergrond en vraagstelling

1 Achtergrond en vraagstelling Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Project Sint-Pancras. Autonotitie. Naam: Erik de Boer Klas: V2A Studentnummer:

Project Sint-Pancras. Autonotitie. Naam: Erik de Boer Klas: V2A Studentnummer: Project Sint-Pancras Autonotitie Naam: Erik de Boer Klas: V2A Studentnummer: 182265 1 Inhoudsopgave Bladzijde: Algemene inleiding 3 Notitie autoverkeer 4 1. Voorzieningen 5 > Kaart met voorzieningen +

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Ligging van de route. Verkeersstudie Olst. Gemeente Olst-Wijhe. Analyse route Olsterveer - N juni 2017 OLW032/Fdf/concept

1 Inleiding. 2 Ligging van de route. Verkeersstudie Olst. Gemeente Olst-Wijhe. Analyse route Olsterveer - N juni 2017 OLW032/Fdf/concept Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Emmasingel 15 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5611 AZ Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Verkeersonderzoek Tuitjenhorn / Warmenhuizen Gemeente Schagen

Verkeersonderzoek Tuitjenhorn / Warmenhuizen Gemeente Schagen 2013 Verkeersonderzoek Tuitjenhorn / Warmenhuizen Gemeente Schagen 0 16-12-2013 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 2 2 STUDIEGEBIED... 3 3 KENTEKENONDERZOEK... 4 3.1 Onderzoekslocaties... 4 3.2 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Schriftelijke vragen ex art. 39 Reglement van orde

Schriftelijke vragen ex art. 39 Reglement van orde Schriftelijke vragen ex art. 39 Reglement van orde Onderstaand een aantal schriftelijke vragen aangaande de verkeerskundige uitwerking Hart voor Hillegom. Vraag: Hart voor Hillegom verkeerskundige uitwerking

Nadere informatie

Memo. Plaats en datum Referentienummer Kenmerk Alkmaar, 8 oktober 2012 HB Aan Pieter Buis, Wherestad

Memo. Plaats en datum Referentienummer Kenmerk Alkmaar, 8 oktober 2012 HB Aan Pieter Buis, Wherestad Memo Plaats en datum Referentienummer Kenmerk Alkmaar, 8 oktober 2012 HB1 322734 Aan Pieter Buis, Wherestad Kopie aan Edward van Schoten, gemeente Purmerend Van Hisse Brouwer Betreft Effecten ontwikkeling

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsanalyse Bommenweg Dreef (Wadenoijen, Gemeente Tiel) 28 juli 2017

Verkeersveiligheidsanalyse Bommenweg Dreef (Wadenoijen, Gemeente Tiel) 28 juli 2017 Verkeersveiligheidsanalyse Bommenweg Dreef (Wadenoijen, Gemeente Tiel) 28 juli 2017 Aanleiding In de afgelopen jaren hebben een aantal verkeersincidenten op het kruispunt Bommelweg Dreef plaatsgevonden.

Nadere informatie

Opdrachtgever: BPD Ontwikkeling Onderwerp: Verkeersontsluiting bouwplan Vierde Kwadrant, Kockengen Projectnummer: BPD1602 Datum: 30 november 2016

Opdrachtgever: BPD Ontwikkeling Onderwerp: Verkeersontsluiting bouwplan Vierde Kwadrant, Kockengen Projectnummer: BPD1602 Datum: 30 november 2016 Jadelaan 18, 3523 CV Utrecht Notitie Opdrachtgever: BPD Ontwikkeling Onderwerp: Verkeersontsluiting bouwplan Vierde Kwadrant, Kockengen Projectnummer: BPD1602 Datum: 30 november 2016 Aanleiding BPD ontwikkeling

Nadere informatie

Beoordeling Bevindingen

Beoordeling Bevindingen Rapport 2 h2>klacht De heer E. klaagt erover dat de gemeente Bergen niets doet aan de overlast die hij ondervindt als gevolg van de situatie op de weg vóór zijn woning, waardoor het hem nagenoeg onmogelijk

Nadere informatie

KlokBouwOntwikkeling BV. Verkeerseffecten. Ontwikkeling Velddriel-Zuid

KlokBouwOntwikkeling BV. Verkeerseffecten. Ontwikkeling Velddriel-Zuid KlokBouwOntwikkeling BV Verkeerseffecten Ontwikkeling Velddriel-Zuid KlokBouwOntwikkeling BV Verkeerseffecten Ontwikkeling Velddriel-Zuid Datum 24 november 2016 KKB002/Fdf/0006.03 Kenmerk Eerste versie

Nadere informatie

memo Verkeersanalyse Wellness/Spa Ameland Datum: 7 mei 2015

memo Verkeersanalyse Wellness/Spa Ameland Datum: 7 mei 2015 BIJLAGE 2 memo Postbus 81. 9062 ZJ Oenkerk Tel: 058-2562525 E-mail: oenkerk@rho.nl Onderwerp: Verkeersanalyse Wellness/Spa Ameland Datum: 7 mei 2015 Referte: ing. Hanno Hommel In dit memo wordt een aantal

Nadere informatie

De Gordiaanse knoop in de Blaricummermeent is een bijzondere verkeersoplossing. In deze notitie wordt ingegaan op de aanleiding van deze maatregel.

De Gordiaanse knoop in de Blaricummermeent is een bijzondere verkeersoplossing. In deze notitie wordt ingegaan op de aanleiding van deze maatregel. MEMO aan: Wethouder A.M. Kennis van: Projectbureau De Blaricummermeent datum: 29 juni 2016 betreft: De Gordiaanse Knoop; aanleiding, vormgeving en functioneren De Gordiaanse Knoop Aanleiding, vormgeving

Nadere informatie

Verkeersontwikkelingen in de Boomberglaan

Verkeersontwikkelingen in de Boomberglaan Verkeersontwikkelingen in de Boomberglaan 2011-2015 Verkeersgroep BBL Lambert van der Laan Oktober 2016 1 Inleiding In 2012 verscheen er een notitie van de verkeersgroep Boomberglaan over de verkeerssituatie

Nadere informatie

Aanvullende rapportage verkeersveiligheidseffecten experimenten 130km/h

Aanvullende rapportage verkeersveiligheidseffecten experimenten 130km/h Datum 12 december 2011 Bijlage(n) - Aanvullende rapportage verkeersveiligheidseffecten experimenten 130km/h Achtergrond Het kabinet is voornemens de maximumsnelheid op autosnelwegen te verhogen naar 130

Nadere informatie

HERINRICHTING N257 STEENBERGEN EVALUATIE

HERINRICHTING N257 STEENBERGEN EVALUATIE HERINRICHTING N257 STEENBERGEN EVALUATIE 1 AGENDA 2 Opening wethouder Zijlmans Terugblik op doelstellingen Objectieve bevindingen Subjectieve bevindingen Vervolgstappen Vragen Sluiting TERUGBLIK OP DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Verkeersanalyse nieuwbouw Brede School Molenhoek

Verkeersanalyse nieuwbouw Brede School Molenhoek Verkeersanalyse nieuwbouw Brede School Molenhoek 2010-03-23 Inleiding Ten behoeve van de nieuwbouw van de Brede School te Molenhoek, is een verkeersanalyse gemaakt. Het doel van de verkeersanalyse is om

Nadere informatie

Aanvulling evaluatie Duurzaam Veilig

Aanvulling evaluatie Duurzaam Veilig Logo MEMO Aan Van Dossier Project Betreft : Gemeente Sittard-Geleen : drs. ing. A.W.H. Erhardt : C0304-01-001 : Evaluatie Duurzaam Veilig Gemeente Sittard-Geleen : Evaluatie Duurzaam Veilig Ons kenmerk

Nadere informatie

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Onderwerp Overwegingen randweg Boekel Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Kennisnemen van de nadere onderbouwing van de wijze waarop wij de knelpunten op de

Nadere informatie

Ruimtelijke plannen Schimmert

Ruimtelijke plannen Schimmert Ruimtelijke plannen Schimmert Te verwachten verkeerseffecten 1 e bevindingen 10 maart 2008 ing. N. Bouchiba Plankaart Te verwachten verkeerseffecten Onderverdeeld in: 1. Extra verkeer en verkeersbelasting

Nadere informatie

Memo. Locaties verkeersonderzoek. Plaats en datum Referentienummer Kenmerk Alkmaar, 12 december Aan Steven de Kreek, Wherestad.

Memo. Locaties verkeersonderzoek. Plaats en datum Referentienummer Kenmerk Alkmaar, 12 december Aan Steven de Kreek, Wherestad. Memo Plaats en datum Referentienummer Kenmerk Alkmaar, 12 december 2011 313585 Aan Steven de Kreek, Wherestad Kopie aan Van Hisse Brouwer Betreft resultaten verkeersonderzoek Planetenstraat Purmerend In

Nadere informatie

1 Inleiding. gemeente Eindhoven. Betreft verkeerskundige analyse Johannes Buyslaan

1 Inleiding. gemeente Eindhoven. Betreft verkeerskundige analyse Johannes Buyslaan gemeente Eindhoven Openbare Ruimte, Verkeer & Milieu, Verkeer en Openbare Ruimte Betreft verkeerskundige analyse Johannes Buyslaan 1 Inleiding In deze memo staat het resultaat van de verkeerskundige toets

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Afsluiting / herinrichting Breestraat

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Afsluiting / herinrichting Breestraat COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Afsluiting / herinrichting Breestraat Te besluiten om: 1. alle eerder genomen verkeersbesluiten in stand te laten; 2. niet over te gaan tot fysieke afsluiting door middel van

Nadere informatie

Verkeersstudie oost-west verbinding

Verkeersstudie oost-west verbinding Verkeersstudie oost-west verbinding Modelstudie Gemeente Waalre juli 2012 definitief Verkeersstudie oost-west verbinding Modelstudie dossier : BA3603-101-100 registratienummer : AE/WvG/SS/R_MO-EH20120098

Nadere informatie

VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN

VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsanalyse Teisterbantlaan Papesteeg Spoorstraat

Verkeersveiligheidsanalyse Teisterbantlaan Papesteeg Spoorstraat Verkeersveiligheidsanalyse Papesteeg Spoorstraat Aanleiding In de afgelopen jaren hebben zich een aantal verkeersincidenten op de kruispunten Spoorstraat Papesteeg en Papesteeg voorgedaan. Mede op verzoek

Nadere informatie

Verkeersafwikkeling Oegstgeest a/d Rijn en Frederiksoord Zuid

Verkeersafwikkeling Oegstgeest a/d Rijn en Frederiksoord Zuid Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Bijgaande brief aan wethouder Van Doorn sturen wij ter kennisname aan de Raad. Wilt u deze brief onder de raadsleden verspreiden?

Bijgaande brief aan wethouder Van Doorn sturen wij ter kennisname aan de Raad. Wilt u deze brief onder de raadsleden verspreiden? Gemeenteraad Haarlem t.a.v. de Raadsgriffier 2003 PB Haarlem Betreft: brief aan de wethouder verkeer gemeente Haarlem Geachte mevrouw, mijnheer. Bijgaande brief aan wethouder Van Doorn sturen wij ter kennisname

Nadere informatie

Verkeerskundige effecten bedrijfsverplaatsing Van Aalsburg Griendhouthandel B.V.

Verkeerskundige effecten bedrijfsverplaatsing Van Aalsburg Griendhouthandel B.V. Verkeerskundige effecten bedrijfsverplaatsing Van Aalsburg Griendhouthandel B.V. B.V. Bouwkundig Tekenburo Verkeerskundige effecten bedrijfsverplaatsing Van Aalsburg Griendhouthandel B.V. status kenmerk

Nadere informatie

Mobiliteit bestemmingsplan Woongebied Andijk. In opdracht van Kuiper Compagnons

Mobiliteit bestemmingsplan Woongebied Andijk. In opdracht van Kuiper Compagnons Mobiliteit bestemmingsplan Woongebied Andijk In opdracht van Kuiper Compagnons Mobiliteit bestemmingsplan Woongebied Andijk Kuiper Compagnons Delft, 8 december 2006 Versie 1.0 ir. E.R. Hooglander ir. R.

Nadere informatie

Verkeersontwikkeling plan Nieuwe Oostdijk in Goedereede

Verkeersontwikkeling plan Nieuwe Oostdijk in Goedereede Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Gemeente Halderberge. Analyse verkeersmaatregelen Bosschenhoofd

Gemeente Halderberge. Analyse verkeersmaatregelen Bosschenhoofd Gemeente Halderberge Analyse verkeersmaatregelen Bosschenhoofd Versie: 17 september 2009 Inhoud Pagina 1 Inleiding 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Aanpak en leeswijzer 2 2 Probleemanalyse 3 2.1 Beschrijving huidige

Nadere informatie

Aanleiding. Presentatie doortrekken Haarsweg. Communicatietraject. Onderdelen van het onderzoek. Ondernemersvereniging Ommen

Aanleiding. Presentatie doortrekken Haarsweg. Communicatietraject. Onderdelen van het onderzoek. Ondernemersvereniging Ommen Presentatie doortrekken Haarsweg Donderdag 10 april 2014 Aanleiding Raadscommissie van 6 juni 2013 behandeling verkeersonderzoek De Strangen en de rotonde Schurinkstraat- Chevalleraustraat Over de Haarsweg

Nadere informatie

Verkeersmodel. Van SRE 2.0 naar SRE 3.0. Juni 2013. Carlo Bernards

Verkeersmodel. Van SRE 2.0 naar SRE 3.0. Juni 2013. Carlo Bernards Verkeersmodel Van SRE 2.0 naar SRE 3.0 Juni 2013 Carlo Bernards 1 Van SRE 2.0 naar SRE 3.0 2 Vandaag een toelichting op: Bouwen versus toepassen van een model Waarom een actualisatie van het verkeersmodel?

Nadere informatie

VERKEERSMONITORING N381 VERKEERSMONITORING N381

VERKEERSMONITORING N381 VERKEERSMONITORING N381 VERKEERSMONITORING N381 Inleiding De N381 is een belangrijke verkeersroute door Zuidoost Fryslân, die loopt van Drachten naar Emmen en vandaar naar Duitsland. Automobilisten kiezen vaak alternatieve routes,

Nadere informatie

MEMORANDUM. B 5.1 Inleiding. Datum : 2 mei 2013. Aan : - Kopie aan : - Van : Dhr. M. Koops, doorkiesnummer: (0572) 347 861

MEMORANDUM. B 5.1 Inleiding. Datum : 2 mei 2013. Aan : - Kopie aan : - Van : Dhr. M. Koops, doorkiesnummer: (0572) 347 861 Bijlage 5 Verkeer en Parkeren MEMORANDUM Datum : 2 mei 2013 Aan : - Kopie aan : - Van : Dhr. M. Koops, doorkiesnummer: (0572) 347 861 Onderwerp : Verkeerskundige consequenties van evenementen landgoed

Nadere informatie

MEMO. Aan Robert in 't Veld (DVS) Van Paul van Lier (Advin B.V.) Datum 27 januari 2012 Projectnummer Status Definitief Versie 6

MEMO. Aan Robert in 't Veld (DVS) Van Paul van Lier (Advin B.V.) Datum 27 januari 2012 Projectnummer Status Definitief Versie 6 MEMO Aan Robert in 't Veld (DVS) Van Paul van Lier (Advin B.V.) Onderwerp Evaluatie Spoedaanpak - ontwikkeling verkeersprestatie (VP) per project Datum 27 januari 212 Projectnummer 7211112 Status Definitief

Nadere informatie

GEMEENTE PEEL EN MAAS

GEMEENTE PEEL EN MAAS 146-001 GEMEENTE PEEL EN MAAS Bestemmingsplan Kuukven fase 2 Verkeersonderzoek mei 2011 INHOUD BLZ 1. VOORGESCHIEDENIS... 3 2. HOOFDSTRUCTUUR... 4 2.1. Situering plangebied in hoofdstructuur... 4 3. VERKEERSPROGNOSE...

Nadere informatie

Verkeerstoets reconstructie Jachthaven De Rosslag te Herten

Verkeerstoets reconstructie Jachthaven De Rosslag te Herten Verkeerstoets reconstructie Jachthaven De Rosslag te Herten Definitief Arcus Zuid Projectontwikkeling B.V Dorpstraat 98 6438 JX Oirsbeek Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 11 juli 2012 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Alvorens de genomen maatregelen toegelicht worden, wordt er gekeken naar welke rol Bosch en Duin inneemt in de hoofdverkeersstructuur in Zeist.

Alvorens de genomen maatregelen toegelicht worden, wordt er gekeken naar welke rol Bosch en Duin inneemt in de hoofdverkeersstructuur in Zeist. Evaluatierapport verkeersmaatregelen Bosch en Duin Gemeente Zeist E.H. Sambell Maart 2010 Achtergrond Alvorens de genomen maatregelen toegelicht worden, wordt er gekeken naar welke rol Bosch en Duin inneemt

Nadere informatie

21 juni Besluit B&W d.d. 13 juli 2004 nummer: 1.9. Nijmeegse verkeersituatie is een quick-scan uitgevoerd.

21 juni Besluit B&W d.d. 13 juli 2004 nummer: 1.9. Nijmeegse verkeersituatie is een quick-scan uitgevoerd. Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Verkeersongevallen 2003 Programma / Programmanummer Mobiliteit / 6110 IBW-nummer Portefeuillehouder T. Hirdes Samenvatting Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr.

Nadere informatie

Provincie Zuid-Holland. Derde analyse fietsroutes Leiden-Den Haag

Provincie Zuid-Holland. Derde analyse fietsroutes Leiden-Den Haag Provincie Zuid-Holland Derde analyse fietsroutes Leiden-Den Haag INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1. Aanleiding 1 1.2. Telpunten 1 2. RESULTATEN 3 2.1. Fietsroute Velostrada 3 2.1.1. Telpunt A1 -

Nadere informatie

MEMO DHV B.V. Logo. : Dorpsoverleg Someren-Heide : Lot van der Giessen : Gemeente Someren

MEMO DHV B.V. Logo. : Dorpsoverleg Someren-Heide : Lot van der Giessen : Gemeente Someren Logo MEMO Aan Van Kopie Dossier Project Betreft : Dorpsoverleg Someren-Heide : Lot van der Giessen : Gemeente Someren : BA6475-101-100 : Vrachtverkeer Someren-Eind en Someren-Heide : Definitieve memo effecten

Nadere informatie

Beantwoording reactie GHL op concept rapportage Goudappel Coffeng

Beantwoording reactie GHL op concept rapportage Goudappel Coffeng Beantwoording reactie GHL op concept rapportage Goudappel Coffeng Ad 1.1 Vraagstelling Eerste alinea. Hier zou moeten staan: uiteindelijk is besloten de GHL in te richten als erftoegangsweg met snelheidslimiet

Nadere informatie

Samenwoonschool Nigtevecht

Samenwoonschool Nigtevecht Gemeente Loenen Samenwoonschool Nigtevecht samenvatting resultaten verkeerstellingen Datum 11 november 2009 Kenmerk LNE009/Gtv/0040 Eerste versie 22 september 2009 1 Inleiding Begin september 2009 zijn

Nadere informatie

Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit 1

Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit 1 Provinciale weg N231 Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit Afdeling Openbare Werken/VROM drs. M.P. Woerden ir. H.M. van de Wiel Januari 2006 Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en

Nadere informatie

VRAGEN & ANTWOORDEN. Voorstel verkeersstructuur westflank Waalsprong

VRAGEN & ANTWOORDEN. Voorstel verkeersstructuur westflank Waalsprong VRAGEN & ANTWOORDEN Voorstel verkeersstructuur westflank Waalsprong 1. Waarom is er gekozen voor een zuidelijke knip? Een knip biedt de beste garantie om te voorkomen dat er te veel verkeer over de Griftdijk

Nadere informatie

Evaluatie verkeersproblematiek Goese Meer e.o.

Evaluatie verkeersproblematiek Goese Meer e.o. Evaluatie verkeersproblematiek Goese Meer e.o. 1. Waarom een evaluatie? In de zomer van 2001 zijn - met het afsluiten van de Kattendijksedijk voor het autoverkeer als directe aanleiding - op de Krukweg

Nadere informatie

3 Witteveen & Bos Provincie Noord-Brabant

3 Witteveen & Bos Provincie Noord-Brabant 3 Witteveen & Bos Provincie Noord-Brabant Toedeling van het transport van gevaarlijke stoffen aan de N279 tussen Den Bosch en Asten Schoemakerstraat 97c 2628 VK Delft Postbus 5044 2600 GA Delft T (088)

Nadere informatie

Bestemmingsplan. Midden-Noord - Oss Ontwerp. Bijlagen 9 - aanvullend verkeersonderzoek maatregelen januari 2011 tuincentrum

Bestemmingsplan. Midden-Noord - Oss Ontwerp. Bijlagen 9 - aanvullend verkeersonderzoek maatregelen januari 2011 tuincentrum Bestemmingsplan Midden-Noord - Oss - 2012 Bijlagen 9 - aanvullend verkeersonderzoek maatregelen januari 2011 tuincentrum Ontwerp Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum

Nadere informatie

2 Verkeersgeneratie en routekeuze

2 Verkeersgeneratie en routekeuze Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

GVP Hilvarenbeek

GVP Hilvarenbeek GVP Hilvarenbeek 2013-2022 Werkdocument 2 Studie randwegen kern Hilvarenbeek Hilvarenbeek 21 maart 2013 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1 AANLEIDING... 3 1.2 RANDWEG DIESSEN... 3 1.3 RANDWEGEN HILVARENBEEK...

Nadere informatie

Fysieke afsluiting Fazantlaan, gedeeltelijk vrachtwagenverbod St. Catharinaweg en vrachtwagenverbodszone Broekstraat e.o.

Fysieke afsluiting Fazantlaan, gedeeltelijk vrachtwagenverbod St. Catharinaweg en vrachtwagenverbodszone Broekstraat e.o. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3201 4 februari 2015 Fysieke afsluiting Fazantlaan, gedeeltelijk vrachtwagenverbod St. Catharinaweg en vrachtwagenverbodszone

Nadere informatie

Stand van zaken uitvoering motie West Wil Groene Buffer

Stand van zaken uitvoering motie West Wil Groene Buffer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Stand van zaken uitvoering motie West Wil Groene Buffer Programma Duurzaamheid BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In 2012 is de motie West krijgt een

Nadere informatie

VERKEER BEDRIJVENTERREIN VISWEG-OOST

VERKEER BEDRIJVENTERREIN VISWEG-OOST VERKEER BEDRIJVENTERREIN VISWEG-OOST GEMEENTE BAARLE-NASSAU 10 augustus 2012 076513561:0.7 Definitief B01055.000405.0100 076513561:0.7 - Definitief ARCADIS 1 Inhoud 1 Inleiding 4 2 Beschrijving situatie

Nadere informatie

Betreft Verkenning van de mogelijkheden voor een nieuwe ontsluiting van de Sotaweg

Betreft Verkenning van de mogelijkheden voor een nieuwe ontsluiting van de Sotaweg Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 17 december 2012 325526 Betreft Verkenning van de mogelijkheden voor een nieuwe ontsluiting van de Sotaweg 1 Inleiding Gemeente Kaag en Braassem denkt aan een nieuwe

Nadere informatie

Schetsontwerp. Herstructurering Overhoeken I, II en Binnenbaan

Schetsontwerp. Herstructurering Overhoeken I, II en Binnenbaan Schetsontwerp Herstructurering Overhoeken I, II en Binnenbaan Presentatie definitief schetsontwerp - 19 maart 2015 INHOUD 1. GEFORMULEERDE KNELPUNTEN EN OPGAVEN - doorstroming van het verkeer - organisatie

Nadere informatie

AANVULLEND ONDERZOEK VERKEER BEDRIJVENTERREIN VISWEG-OOST

AANVULLEND ONDERZOEK VERKEER BEDRIJVENTERREIN VISWEG-OOST AANVULLEND ONDERZOEK VERKEER BEDRIJVENTERREIN VISWEG-OOST HINKE FONGERS BEHEER BV 26 september 2013 077291904:B - Definitief B02047.000155.0100 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Verkeerstructuur... 3 3 Verkeersafwikkeling...

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Uitkomsten metingen. Kerckeboschlaan. 2.1 Gemotoriseerd verkeer. WOM Kerckebosch Gemeente Zeist. Monitoringplan

1 Inleiding. 2 Uitkomsten metingen. Kerckeboschlaan. 2.1 Gemotoriseerd verkeer. WOM Kerckebosch Gemeente Zeist. Monitoringplan Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Emmasingel 15 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5611 AZ Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Memo. Aan. Adviescommissie Ruimte. Gebiedsbeheer, SLWE, Politie. Betreft. Ongevallen- en verkeersanalyse Hartog Hartogsingel Galliërsweg

Memo. Aan. Adviescommissie Ruimte. Gebiedsbeheer, SLWE, Politie. Betreft. Ongevallen- en verkeersanalyse Hartog Hartogsingel Galliërsweg Aan CC Betreft Van Adviescommissie Ruimte Gebiedsbeheer, SLWE, Politie Ongevallen- en verkeersanalyse Hartog Hartogsingel Galliërsweg Adriaan Vos (GIBORS) & Ellen Neelen (SLWE) Datum November 2014 Aanleiding

Nadere informatie

NOORD-ZUID VERBINDING KEMPEN

NOORD-ZUID VERBINDING KEMPEN NOORD-ZUID VERBINDING KEMPEN EFFECTEN VERKEER 2011-2016 COLOFON Titel Noord-Zuid verbinding Kempen, effecten verkeer 2011-2016 Dossiernummer 17012 Dossierbeheerder Opgesteld door Gereviseerd door Stefaan

Nadere informatie

W.815. Onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing van de voorzieningencluster Beek in de gemeente Laarbeek

W.815. Onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing van de voorzieningencluster Beek in de gemeente Laarbeek W.815 Onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing van de voorzieningencluster Beek in de gemeente Laarbeek Opdrachtgever Gemeente Laarbeek Wissing stedebouw en ruimtelijke vormgeving

Nadere informatie

1 Inleiding. Verkeerseffecten kartcentrum te Limmen. Figuur 1.1: Locatie kartcentrum (bron: Google Maps) SAB Amsterdam. Concept

1 Inleiding. Verkeerseffecten kartcentrum te Limmen. Figuur 1.1: Locatie kartcentrum (bron: Google Maps) SAB Amsterdam. Concept Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Nu heeft het Klooster nog 42 personeelsleden, waarvan het grootste deel parttime werkt. Er wonen circa 65 nonnen op het Kloosterterrein.

Nu heeft het Klooster nog 42 personeelsleden, waarvan het grootste deel parttime werkt. Er wonen circa 65 nonnen op het Kloosterterrein. Notitie Referentienummer Datum Kenmerk M1 Concept 25 oktober 2010 Definitief 18 december 2013 PN 297506 Betreft verkeerkundige toets Kloosterterrein Bergen In deze notitie wordt de woningbouwontwikkeling

Nadere informatie

Aanvullend verkeersonderzoek verkeersveiligheid Brede School West

Aanvullend verkeersonderzoek verkeersveiligheid Brede School West Aanvullend verkeersonderzoek verkeersveiligheid Brede School West 2012i01212 Lars Nederlof/ Roland de Groot 12 april 2012, bijgewerkt op 23 juli 2012 Postregistratienummer: Auteurs: Datum: Op 30 maart

Nadere informatie

Daendelsweg -Emmalaan

Daendelsweg -Emmalaan Daendelsweg -Emmalaan Informatieavond - 9 maart 2016 H.W. Daendels Koningin Emma Indeling van de avond Ontvangst met koffie en thee Opening door Susanne Van der Putt, voorzitter Welkom door Johan Kruithof,

Nadere informatie

Rapport provinciaal verkeersonderzoek Bedum

Rapport provinciaal verkeersonderzoek Bedum Rapport provinciaal verkeersonderzoek Bedum 1. Aanleiding tot het onderzoek Door de provincie Groningen is eind 2011 een grootschalig verkeersonderzoek gehouden. Doel was met name om te weten te komen

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Extra ontsluitingsweg Hooiweg-Rijksstraatweg

Haalbaarheidsonderzoek Extra ontsluitingsweg Hooiweg-Rijksstraatweg Haalbaarheidsonderzoek Extra ontsluitingsweg Hooiweg-Rijksstraatweg Extra ontsluitingsweg Hooiweg- Rijksstraatweg Haalbaarheidsonderzoek Definitief Opdrachtgever: Gemeente Zuidhorn Grontmij Nederland B.V.

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Ministerie van Infrastructuur en Milieu Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus

Nadere informatie

Tauw BV. Verkeersonderzoek Groeve Boudewijn

Tauw BV. Verkeersonderzoek Groeve Boudewijn Tauw BV Verkeersonderzoek Groeve Boudewijn Tauw BV Verkeersonderzoek Groeve Boudewijn Datum 11 oktober 2016 Kenmerk TMU123/Wrd/0920.01 Eerste versie www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl Documentatiepagina

Nadere informatie

UITWERKING EVALUATIE VERKEER OP DIJKWEGEN. Aanbevelingen voor verkeersveilige dijkwegen in Lingewaard

UITWERKING EVALUATIE VERKEER OP DIJKWEGEN. Aanbevelingen voor verkeersveilige dijkwegen in Lingewaard UITWERKING EVALUATIE VERKEER OP DIJKWEGEN Aanbevelingen voor verkeersveilige dijkwegen in Lingewaard mei 2015 0 0.Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Aanbevelingen 3. Planning en kostenoverzicht 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Toetsing verkeer BIJLAGE 3

Toetsing verkeer BIJLAGE 3 BIJLAGE 3 Toetsing verkeer Binnen het project Veluwetransferium Heerde is het voornemen om een sterkere scheiding aan te brengen tussen doorgaand verkeer en recreatief verkeer. Daarnaast is er gezocht

Nadere informatie

Actualisatie verkeerskundige analyse camping de Kolibrie. Actualisatie verkeerskundige analyse camping de Kolibrie

Actualisatie verkeerskundige analyse camping de Kolibrie. Actualisatie verkeerskundige analyse camping de Kolibrie NOTITIE Onderwerp Actualisatie verkeerskundige analyse camping de Kolibrie Project Actualisatie verkeerskundige analyse camping de Kolibrie Opdrachtgever gemeente Schagen Projectcode SGN18-1 Status Definitief

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT VASTSTELLING HOGERE GRENSWAARDE WGH

ONTWERPBESLUIT VASTSTELLING HOGERE GRENSWAARDE WGH ONTWERPBESLUIT VASTSTELLING HOGERE GRENSWAARDE WGH Besluit van burgemeester en wethouders tot vaststelling ex artikel 110a, lid 1 van de Wet geluidhinder van een hogere grenswaarde ten behoeve van de Herinrichting

Nadere informatie

Verkeersonderzoek woningbouw Roomeinde 17

Verkeersonderzoek woningbouw Roomeinde 17 Gemeente Waterland Verkeersonderzoek woningbouw Roomeinde 17 Datum 18 januari 2010 WTL019/Adr/0172 Kenmerk Eerste versie 1 Inleiding W3 architecten heeft voor de locatie Roomeinde 17 in Broek in Waterland

Nadere informatie

BUREAUSTUDIE FASE 1, BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD VERKEER

BUREAUSTUDIE FASE 1, BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD VERKEER BUREAUSTUDIE FASE 1, BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD VERKEER GEMEENTE HAAKSBERGEN juni 2009 110301.001599 Inhoud 1 Inleiding 2 1.1 Aanleiding 2 1.2 Ligging bedrijventerrein 2 2 Ontsluiting in de eerste fase

Nadere informatie

: Hof van Rijnsburg VARIANT HANDHAVEN HUIDIGE SITUATIE

: Hof van Rijnsburg VARIANT HANDHAVEN HUIDIGE SITUATIE Hooikade 13 Postbus 2873 2601 CW Delft tel. 015 2147899 Aan : Gemeente Katwijk Van : Dolf Vermeer Betreft : Hof van Rijnsburg VARIANT HANDHAVEN HUIDIGE SITUATIE Datum : 30-07-2017 Kenmerk : 5815 De gemeente

Nadere informatie

Bevindingen ongevallengegevens

Bevindingen ongevallengegevens Kerkplein 2 T (0343) 56 56 00 Postbus 200 F (0343) 41 57 60 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Bevindingen ongevallengegevens 2005-2009 Datum 5 november 2010 Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Auteur E.

Nadere informatie

Gemeente Leiden. Leidse Ring Noord. Snelheidsregime Oude Spoorbaan km/h. 50 VS. 80 km/h

Gemeente Leiden. Leidse Ring Noord. Snelheidsregime Oude Spoorbaan km/h. 50 VS. 80 km/h Gemeente Leiden Leidse Ring Noord Snelheidsregime Oude Spoorbaan 50-80 km/h 50 VS. 80 km/h Gemeente Leiden Leidse Ring Noord Snelheidsregime Oude Spoorbaan 50-80 km/h Datum 14 januari 2016 Kenmerk LD1037/Rqr/14062016.03

Nadere informatie

VERKEERSONDERZOEK. Op gen Hek, Voerendaal. Datum : 2 december 2014

VERKEERSONDERZOEK. Op gen Hek, Voerendaal. Datum : 2 december 2014 VERKEERSONDERZOEK Op gen Hek, Voerendaal Datum : 2 december 2014 Rapportnummer : 214-VOH-verkeer-v2 Koolweg 64 5759 PZ Helenaveen Tel. 0493-539803 E-mail. mena@m-en-a.nl ING: NL37 INGB 0007622002 K.v.K.

Nadere informatie