Gemeente Halderberge. Analyse verkeersmaatregelen Bosschenhoofd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Halderberge. Analyse verkeersmaatregelen Bosschenhoofd"

Transcriptie

1 Gemeente Halderberge Analyse verkeersmaatregelen Bosschenhoofd Versie: 17 september 2009

2 Inhoud Pagina 1 Inleiding Aanleiding Aanpak en leeswijzer 2 2 Probleemanalyse Beschrijving huidige situatie Toekomstige wegenstructuur Analyse intern, extern en doorgaand verkeer Probleemanalyse 6 3 Analyse en beoordeling oplossingsrichtingen Inleiding Analyse omvang transformatiegebieden Aanpassen vormgeving toekomstige rotonde rondweg Afwaarderen Pastoor van Breugelstraat en Vaartweg Weren doorgaand (vracht)verkeer door geslotenverklaring Weren vrachtverkeer door fysieke maatregelen Geen of beperkte aansluiting Vaartweg op Rondweg Oudenbosch Eenrichtingverkeer op de Pastoor van Breugelstraat Knip Pastoor van Breugelstraat Rondweg Bosschenhoofd Omlegging A58 Roosendaal 20 4 Conclusies en aanbevelingen 21

3 Pagina 1 1 Inleiding 1.1 Aanleiding De kern Bosschenhoofd is gelegen op de route tussen de afrit Rucphen op de A58 en de kern Oudenbosch (zie figuur 1.1). De Pastoor van Breugelstraat vormt hierbij een belangrijke schakel op deze belangrijke noord-zuidverbinding. In de toekomst zullen de intensiteiten op de Pastoor van Breugelstraat toenemen als gevolg van de autonome groei (onder andere groei autobezit en gebruik) en ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen. Figuur 1.1: Ligging kern Bosschenhoofd Op dit moment rijden circa motorvoertuigen per etmaal (mvt/etmaal) over het wegvak van de Pastoor van Breugelstraat in de kern Bosschenhoofd (op basis van 2% groei ten opzicht van de intensiteiten voor 2005 uit het regionale verkeersmodel van de GGA-regio West-Brabant). De gemeenteraad heeft het college opdracht gegeven om de intensiteiten naar de toekomst (prognosejaar 2020) te reduceren tot maximaal mvt/etmaal.

4 Pagina 2 In het VSP zijn voor Bosschenhoofd verder nog een aantal hoofduitgangspunten geformuleerd: - de kernen binnen de gemeente moeten onderling goed bereikbaar blijven; - de oost-westas (provinciale route N640/N641) moet de drager vormen van de hoofdwegenstructuur (gebiedsontsluitingsweg GOW); - op de noord-zuid verbindingen, zoals de Bovendonksestraat en Pastoor van Breugelstraat, moet (vracht)verkeer worden ontmoedigd. Het verkeer blijft net als in de huidige situatie wel verspreid over de verschillende wegen. Bundeling van verkeer op één enkele as is uit leefbaarheids- en verkeerveiligheidsoogpunt niet gewenst. 1.2 Aanpak en leeswijzer Op basis van bovenstaande uitgangspunten worden in deze studie mogelijke (infrastructurele) oplossingsalternatieven geanalyseerd en beoordeeld. De oplossingsalternatieven hebben tot doel om de intensiteit in 2020 op de Pastoor van Breugelstraat terug te brengen naar maximaal mvt/etmaal. In het volgende hoofdstuk wordt de probleemanalyse geschetst. Hierbij wordt ingegaan op de huidige en te verwachten toekomstige situatie. In hoofdstuk 3 worden mogelijke oplossingsalternatieven beschreven. In ditzelfde hoofdstuk worden de alternatieven geanalyseerd en beoordeeld waarna in hoofdstuk 4 de conclusies worden beschreven.

5 Pagina 3 2 Probleemanalyse 2.1 Beschrijving huidige situatie De Pastoor van Breugelstraat is de belangrijkste ontsluitingsroute van de gemeente door de kern van Bosschenhoofd voor zowel verkeer van en naar Bosschenhoofd als verkeer van en naar Oudenbosch. Van Zuid naar Noord loopt deze weg vanaf de afrit Rucphen op de A58 door de kern Bosschenhoofd en verder in de richting van Oudenbosch. Ter hoogte van de kern Oudenbosch gaat de Pastoor van Breugelstraat over in de Vaartweg. De Pastoor van Breugelstraat maakt geen onderdeel uit van het Regionaal Verbindend Net (RVN). De Pastoor van Breugelstraat is een gebiedsontsluitingsweg met een maximumsnelheid van 50 km/h op het deel van de Pastoor van Breugelstraat binnen de bebouwde kom en 80 km/h op het deel buiten de bebouwde kom (bron: Nota Wegencategorisering gemeente Halderberge, vastgesteld door het college van B&W op 13 maart 2007). In 2009 is een groot gedeelte van de Pastoor van Breugelstraat binnen de bebouwde kom heringericht. De nieuwe weginrichting kenmerkt zich door een smallere rijbaan (zonder markering), met horizontale snelheidsremmende maatregelen (wegversmallingen) en een duidelijke fietsstructuur. De fietsstructuur bestaat deels uit vrijliggende fietspaden en deels zijn fietsstroken gerealiseerd. De fietser is hiermee duidelijk aanwezig in het wegbeeld, wat een verkeersveiligere situatie oplevert. Voor voetgangers is er ter hoogte van het wijkgebouw een voetgangersoversteekplaats (zebrapad) gerealiseerd. Het meest noordelijke gedeelte van de Pastoor van Breugelstraat (ten noorden van de Uilenspiegelstraat) wordt in de tweede helft van 2009 heringericht. Dit gedeelte van de Pastoor van Breugelstraat kent ook een snelheidsregime van 50 km/h. Buiten de bebouwde kom, tussen Bosschenhoofd en Oudenbosch, gaat de Pastoor van Breugelstraat over in de Vaartweg. De Vaartweg is de belangrijkste verbinding tussen de kernen van Bosschenhoofd en Oudenbosch. Het snelheidsregime van de Vaartweg is 80 km/h. Langs de Vaartweg liggen vrijliggende fietspaden. Op dit moment rijden circa motorvoertuigen per etmaal (mvt/etmaal) over het wegvak van de Pastoor van Breugelstraat in de kern Bosschenhoofd (op basis van 2% groei ten opzicht van de intensiteiten voor 2005 uit het regionale verkeersmodel van

6 Pagina 4 de GGA-regio West-Brabant). Als gevolg van met name de autonome mobiliteitsgroei en de ruimtelijke ontwikkelingen, waaronder de transformatiegebieden aan de zuidkant van Oudenbosch, neemt het aantal verkeersbewegingen door Bosschenhoofd in de toekomst toe. Naar verwachting zullen in 2020, op basis van het regionale verkeersmodel, circa motorvoertuigen per etmaal op de Pastoor van Breugelstraat rijden. Het aandeel extra verkeer dat door Bosschenhoofd rijdt als gevolg van de realisatie van de Rondweg Oudenbosch is met mvt/etmaal beperkt. 2.2 Toekomstige wegenstructuur In het VSP is de toekomstige wegenstructuur gepresenteerd. Het Duurzaam Veilig principe is de hoeksteen voor het gemeentelijk verkeers- en vervoerbeleid. Voor de toekomstige wegenstructuur is daarom duidelijk onderscheid gemaakt tussen verblijfsgebieden en ontsluitingswegen. Om de bereikbaarheid in de woongebieden en bedrijfseconomische gebieden te verbeteren heeft de gemeente een aantal beleidslijnen opgesteld. Voor deze studie zijn daarbij de volgende twee beleidslijnen uit het VSP relevant: - afwikkeling van verkeer op een zo hoog mogelijk orde; - gebiedsvreemd verkeer in woongebieden zoveel mogelijk weren en het aantal slachtoffers terugbrengen. Verder zijn in het VSP voorkeursgrenzen opgenomen van de etmaalintensiteit voor de categorisering van wegen. Voor Gebiedsontsluitingswegen binnen de bebouwde kom met fietsstrook geldt een voorkeursgrens van motorvoertuigen per etmaal (zie ook tabel 2.2). Voorkeursgrens etmaalintensiteit Buiten bebouwde kom - Gebiedsontsluitingsweg (II) 80 km/h Erftoegangsweg (I) 60 km/h Erftoegangsweg (II) 60 km/h Binnen de bebouwde kom - Gebiedsontsluitingsweg met fietspad 50 km/h Gebiedsontsluitingsweg met fietsstrook 50 km/h Erftoegangsweg 30 km/h Tabel 2.2: Voorkeursgrens etmaalintensiteit op basis van duurzaam veilige categorisering (bron: Nota Wegencategorisering gemeente Halderberge, vastgesteld door het college van B&W op 13 maart 2007)

7 Pagina Analyse intern, extern en doorgaand verkeer Om inzichtelijk te maken welk aandeel van het verkeer op de Pastoor van Breugelstraat intern, extern of doorgaand verkeer is, is een analyse uitgevoerd met het regionale verkeersmodel. Deze analyse is uitgevoerd op basis van de modelsituatie in 2020 inclusief rondweg Oudenbosch voor twee scenario s, namelijk: - de kern Bosschenhoofd; - het gebied tussen de A58 en A17 (gemeentegrens Halderberge inclusief Bosschenhoofd, Hoeven en Oudenbosch, exclusief Oud-Gastel en Stampersgat). Onder intern verkeer wordt verstaan het verkeer dat binnen een gebied zowel de herkomst als de bestemming heeft liggen. Extern verkeer is dat verkeer dat alleen de herkomst of de bestemming in een gebied heeft. Doorgaand verkeer is verkeer dat geen herkomst en geen bestemming heeft binnen een gebied. In de eerste analyse is de gehele kern van Bosschenhoofd beschouwd. Circa 93% van het aantal mvt/etmaal op de Pastoor van Breugelstraat (ter hoogte van Gerardushof) is doorgaand verkeer. Dit komt overeen met circa motorvoertuigen per etmaal. Uit de analyse blijkt verder dat het grootste deel van het overige verkeer extern verkeer is, met herkomst of bestemming in Bosschenhoofd. Zone/gebied DOORGAAND INTERN EXTERN Vervolgens is ook de situatie geanalyseerd waarbij het gehele gebied van de gemeente Halderberge tussen de A58 en A17 inclusief Bosschenhoofd, Hoeven en Oudenbosch en exclusief Oud-Gastel en Stampersgat is beschouwd. Uit deze analyse blijkt dat circa 29% van het aantal mvt/etmaal op de Pastoor van Breugelstraat (ter hoogte van Gerardushof) doorgaand verkeer is. Dit komt overeen met circa mvt/etmaal. Uit bovenstaande analyse kan dus geconcludeerd worden dat 29% van het verkeer doorgaand verkeer is dat naar verwachting een alternatieve route zou kunnen kiezen. Het overige deel van het doorgaand verkeer door de kern Bosschenhoofd heeft een herkomst of bestemming in de gemeente Halderberge en is dus bestemmingsverkeer voor één van de kernen van de gemeente. Het ontmoedigen van dit verkeer op de route door Bosschenhoofd zou daarmee het probleem enkel verplaatsen naar één van de andere kernen van de gemeente.

8 Pagina Probleemanalyse Door de autonome groei in combinatie met ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen zal de intensiteit op de Pastoor van Breugelstraat tot 2020 toenemen tot circa mvt/etmaal. De Pastoor van Breugelstraat wordt voornamelijk door gemeentelijk verkeer gebruikt dat van en naar de kernen in de gemeente rijdt. Een deel van het verkeer heeft echter geen herkomst of bestemming in de gemeente Halderberge. Omdat er geen goed alternatief voorhanden is, is het lastig dit verkeer via het (boven)regionale hoofdwegennet te sturen. Daarbij is het ook nog zo dat de diverse noord-zuid verbindingen sterke invloed op elkaar hebben. Een maatregel om het verkeer te reduceren op bijvoorbeeld de Pastoor van Breugelstraat resulteert in een toename van verkeer op één van de andere noord-zuidroutes, bijvoorbeeld door de kernen Hoeve, Zegge of het buitengebied. Om aan de doelstelling van de gemeenteraad te voldoen en het aantal verkeersbewegingen terug te brengen tot maximaal mvt/etmaal, zijn verkeersreducerende maatregelen nodig. In het volgende hoofdstuk worden mogelijke oplossingsalternatieven gepresenteerd, geanalyseerd en beoordeeld.

9 Pagina 7 3 Analyse en beoordeling oplossingsrichtingen 3.1 Inleiding In de toekomst is een toename van het autonome (vracht)verkeer te verwachten door de kern Bosschenhoofd. Met behulp van het regionale verkeersmodel voor de GGA-regio West-Brabant zijn de verkeerskundige effecten in beeld gebracht van mogelijke oplossingsalternatieven. De volgende alternatieven worden achtereenvolgens geanalyseerd: - heroverweging locatie en/of omvang transformatiegebieden; - aanpassen vormgeving toekomstige rotonde rondweg; - afwaarderen Pastoor van Breugelstraat en Vaartweg; - weren doorgaand (vracht)verkeer door geslotenverklaring; - weren (doorgaand) vrachtverkeer door fysieke maatregelen; - geen of beperkte aansluiting Vaartweg op Rondweg Oudenbosch; - eenrichtingverkeer op de Pastoor van Breugelstraat; - knip Pastoor van Breugelstraat; - rondweg Bosschenhoofd; - omlegging A58 Roosendaal. De oplossingsalternatieven zijn vervolgens beoordeeld op probleemoplossend vermogen en neveneffecten op het gebied van bereikbaarheid, verkeersveiligheid, kosten en toename sluipverkeer in andere kernen, buitengebied of woonstraten in de kern Bosschenhoofd. De oplossingsalternatieven zijn gescoord op een zevenpuntsschaal (zeer slecht, slecht, matig, neutraal, redelijk, goed en zeer goed of ---, --, -, 0, +, ++, +++). 3.2 Analyse omvang transformatiegebieden Beschrijving en analyse alternatief In de Uitwerkingsplannen voor het streekplan, d.d. 21 december 2004, heeft de provincie Noord-Brabant een indicatie van het woningbouwprogramma en het ruimtebudget voor bedrijventerreinen voor de periode opgenomen. Voor de landelijke regio Steenbergen-Halderberge omvat het woningbouwprogramma woningen en het ruimtebudget voor bedrijventerreinen 100 hectare. De transformatiegebieden, zowel de noordelijke als de zuidelijke, worden als autonome ontwikkeling beschouwd. Er wordt dus vanuit gegaan dat in 2020 alle transformatiegebieden gerealiseerd zijn. Het ruimtebeslag dat de transformatiegebieden innemen is aanzienlijk. Zowel aan de zuidzijde als aan de noordzijde van Oudenbosch vinden uitbreidingen plaats. De exacte invulling van deze uitbreidingen in de transformatiegebieden zijn nog niet bekend. Wel is echter duidelijk

10 Pagina 8 dat er een woningopgave van woningen ligt en een ruimtebudget voor 100 ha bedrijventerrein. Indien deze transformatiegebieden niet of in mindere mate gerealiseerd worden, zal de druk op de infrastructuur in Oudenbosch in de toekomst niet zo sterk toenemen. Voor de verkeersanalyses voor de Mer Rondweg Oudenbosch en dit VSP is een aanzienlijke omvang van transformatiegebieden meegenomen. Het effect van deze transformatiegebieden op de verkeersintensiteiten in Bosschenhoofd zijn daardoor aanzienlijk. Door ontwikkeling van de transformatiegebieden bij Oudenbosch rijden er in 2020 op de past van Breugelstraat zo n mvt/etmaal extra door Bosschenhoofd. Het lijkt er nu op dat de in de verkeersanalyses gehanteerde omvang van transformatiegebieden een worst case -scenario is. Naar verwachting zal de ontwikkeling van de transformatiegebieden veel minder snel gaan. Dit betekent dat ook de hoeveelheid verkeer door Bosschenhoofd minder snel zal toenemen. 3.3 Aanpassen vormgeving toekomstige rotonde rondweg Beschrijving alternatief Dit alternatief gaat uit van aanpassing van de vormgeving van de toekomstige rotonde op de rondweg. Dit met het doel om het verkeer zodanig te sturen dat de route via Bosschenhoofd minder aantrekkelijk wordt. Vanuit de provincie Noord-Brabant is hierbij als voorwaarde gesteld dat deze fysieke aanpassingen aan de vormgeving van de rotonde er nooit toe mogen leiden dat hierdoor een slechtere doorstroming ontstaat op de Rondweg Oudenbosch. Deze vormgevingsaanpassing is daardoor enkel mogelijk op de toeleidende tak vanuit het zuiden die met één opstelstrook in plaats van, de voor een goede verkeersafwikkeling benodigde, twee opstelstroken kan worden uitgevoerd. Analyse Door de fysieke aanpassing aan de zuidelijke tak van de rotonde kan deze het verkeer in de spitsperioden niet meer goed afwikkelen. Hierdoor zullen lange wachtrijen ontstaan op het wegvak van de Pastoor van Breugelstraat en Vaartweg tussen de Rondweg en de kern Bosschenhoofd. Deze wachtrij zorgt voor een langere reistijd en daardoor andere routekeuze in de spitsperioden. Nadeel is dat hiermee niet alleen gebiedsvreemd verkeer wordt gedupeerd maar ook verkeer vanuit de kern Bosschenhoofd. Gebiedsvreemd verkeer zal hierdoor een alternatieve route kiezen in noord-zuid richting door één van de andere kernen van de gemeente (zoals Zegge en

11 Pagina 9 Hoeven). Op deze wegvakken zal een ongewenste toename van verkeer plaatsvinden. Ook zal een deel van het verkeer (ongewenst) haar route zoeken door het buitengebied. Dit geldt met name voor verkeer vanuit Bosschenhoofd richting Oudenbosch of de A17. Beoordeling Het probleemoplossend vermogen van deze maatregel is gering. In de spitsperioden zal een deel van het doorgaande verkeer waarschijnlijk een alternatieve route zoeken. Dit geldt ook voor verkeer vanuit de kern Bosschenhoofd in noordelijke richting. Dit leidt in de spitsperioden tot een reductie van verkeer. Op etmaal is deze afname circa motorvoertuigen. Als gevolg van de langere reistijd in de spitsperioden op de Pastoor van Breugelstraat kunnen negatieve effecten ontstaan zoals ongewenst (sluip)verkeer door de overige kernen of het buitengebied en is de bereikbaarheid vanuit Bosschenhoofd in noordelijke richting het geding. De kosten van aanpassing van de rotonde zijn beperkt. Aanpassen vormgeving toekomstige rotonde rondweg Verwacht aantal mvt/etmaal in 2020 Circa Probleemoplossend vermogen - - Ongewenste toename sluipverkeer door andere kernen, buitengebied - of woonstraten in Bosschenhoofd Bereikbaarheid Bosschenhoofd - Kosten Afwaarderen Pastoor van Breugelstraat en Vaartweg Beschrijving alternatief In dit alternatief wordt de Pastoor van Breugelstraat en Vaartweg afgewaardeerd. Met het afwaarderen van de Pastoor van Breugelstraat en Vaartweg wordt bedoeld de functie en inrichting van de weg te wijzigen. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden die afzonderlijk van elkaar en als één geheel worden geanalyseerd en beoordeeld: - afwaardering Pastoor van Breugelstraat en Vaartweg buiten de bebouwde kom tot een erftoegangsweg met een maximale snelheid van 60 km/h, ondersteund door bebording en belijning; - verleggen komgrens Oudenbosch op de Vaartweg; - verkeersplateaus binnen de bebouwde kom van Bosschenhoofd; - verkeersplateaus buiten de bebouwde kom.

12 Pagina 10 Analyse afwaardering Pastoor van Breugelstraat en Vaartweg - In dit alternatief wordt de maximumsnelheid van 60 km/h enkel gecommuniceerd met behulp van bebording. Omdat deze maximumsnelheid lastig is te handhaven zonder ondersteuning van fysieke maatregelen zal de reductie van verkeer gering zijn; - Analyse verleggen komgrens Oudenbosch op de Vaartweg. Door het verplaatsen van de komgrens van Oudenbosch naar de Vaartweg ter hoogte van de rotonde op de Rondweg, wordt het deel van de Vaartweg tussen de Rondweg en de kern Oudenbosch een gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom met een maximale snelheid van 50 km/h. De snelheidsreductie die gerealiseerd wordt door het verplaatsen van de komgrens in Oudenbosch heeft slechts beperkte invloed op de reistijd op het traject tussen de A58 en de kern Oudenbosch en de route tussen de A58 Pastoor van Breugelstraat Rondweg A17. Het verleggen van de komgrens in Oudenbosch heeft verder een positief effect voor de verkeersveiligheid. Door de snelheidsverlaging wordt de verkeersveiligheid op de oversteek richting sportpark Albano verbeterd. Analyse verkeersplateaus binnen de bebouwde kom van Bosschenhoofd In het kader van de reconstructie Pastoor van Breugelstraat is lang gesproken (ook met bewoners en belanghebbenden) over de inrichting van de weg. Er is gekozen voor een inrichting van de weg als gebiedsontsluitingsweg met een maximale snelheid van 50 km/h, waarbij de zijwegen door middel van uitritconstructies voorrang moeten verlenen. Er is gekozen om de maximale snelheid d.m.v. vooral horizontale snelheidsremmers (asverspringingen) te ondersteunen. In dit alternatief worden deze horizontale snelheidsremmers aangevuld met verticale snelheidsremmende maatregelen zoals verkeersdrempels en kruispuntplateaus. Volgens het Duurzaam Veilig principe passen bij het wegtype gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom geen verticale snelheidsremmende maatregelen zoals verkeersplateaus. Dit type wegen heeft een ontsluitende functie waarbij verkeer vlot en met zo min mogelijk belemmeringen naar het hoofdwegennet moet worden afgewikkeld. Dit type wegen heeft vaak ook een belangrijke functie in hulpdienstenroutes. Analyse verkeersplateaus buiten de bebouwde kom

13 Pagina 11 Het instellen van 60 km/h buiten de bebouwde kom wordt in principe ondersteund met bebording en belijning. In dit alternatief worden daarnaast kruispuntplateaus aangelegd. Verticale snelheidsremmende maatregelen gaan in tegen het huidige gemeentelijke (categoriserings)beleid voor wegen buiten de bebouwde kom. Daarnaast zijn (extra) verticale verkeers- en snelheidsremmende (zoals drempels en plateaus) vanuit de hulpdiensten en landbouwvoertuigen ongewenst. Analyse totaalpakket aan verkeersremmende maatregelen Het afwaarderen van de Pastoor van Breugelstraat en Vaartweg gaat in tegen het huidige gemeentelijke beleid. Dit voorziet er in dat de Pastoor van Breugelstraat deel blijft uitmaken van het hoofdwegennet. Met het oog op de doorstroming en functie als hulpdienstenroute zijn verticale verkeersremmende maatregelen, met daarbij gelijkwaardige voorrang op de kruispunten binnen de bouwde kom, ongewenst. Ook het gemeentelijke beleid is gericht op bovenstaand principe. Daarnaast zijn verticale snelheidsremmende maatregelen buiten de bebouwde kom ongewenst vanuit landbouwvoertuigen. De snelheidsreductie, die gerealiseerd wordt door het totaal pakket aan verkeersremmende maatregelen, heeft slechts beperkte invloed op de reistijd op het traject tussen de A58 en de kern Oudenbosch en de route tussen de A58 Pastoor van Breugelstraat Rondweg A17. Doordat geen goed alternatief voor handen is, is er enkel sprake van een beperkte afname van verkeer. Het totaalpakket aan bovenstaande snelheidsremmende maatregelen zorgt ervoor dat in de toekomst circa mvt/etmaal op de Pastoor van Breugelstraat zullen rijden. De functie van de weg en het gebruik zijn dan vanuit duurzaam veilig oogpunt in balans. Beoordeling Het probleemoplossend vermogen van het totaalpakket aan verkeersremmende maatregel is gering. Daarentegen zijn er ook vrijwel geen negatieve effecten voor ongewenst (sluip)verkeer door de overige kernen of het buitengebied en blijft de bereikbaarheid van Bosschenhoofd gegarandeerd. Voor het realiseren van het totale pakket aan maatregelen zullen de kosten hoog zijn. Afwaarderen van de Pastoor van Breugelstraat en Vaartweg Verwacht aantal mvt/etmaal in 2020 Circa Probleemoplossend vermogen - Ongewenste toename sluipverkeer door andere kernen, buitengebied ++ of woonstraten in Bosschenhoofd Bereikbaarheid Bosschenhoofd +++ Kosten - -

14 Pagina Weren doorgaand (vracht)verkeer door geslotenverklaring Beschrijving alternatief Het is mogelijk om een wegvak gesloten te verklaren voor bepaalde categorieën verkeer. Onderstaand worden de volgende drie geslotenverklaringen geanalyseerd en beoordeeld: - geslotenverklaring voor alle doorgaande verkeer; - geslotenverklaring voor doorgaand vrachtverkeer; - geslotenverklaring voor vrachtverkeer. Analyse geslotenverklaring voor doorgaand (vracht)verkeer Omdat handhaving van een dergelijke maatregel lastig is en deze vaak niet nageleefd worden zijn aanvullende maatregelen nodig. Zo kunnen bijvoorbeeld met camerabeelden de kentekens geregistreerd worden waarbij auto s die als doorgaand verkeer gezien worden bekeurd worden. Voordeel is dat bij een dergelijke vorm van trajectcontrole geen aanvullende parallelvoorzieningen benodigd zijn voor hulpdiensten. Nadeel is dat (vracht)verkeer zich klem gaat rijden. Indien (vracht)verkeer ter hoogte van de geslotenverklaring gaat keren, ontstaan onveilige situaties die niet wenselijk zijn. Dit zou op te lossen zijn door net voor de bebording een keerlus of rotonde te creëren. Onderzoek is nodig naar de ruimtelijke mogelijkheden hiervoor. Daarnaast ontstaat het risico dat (vracht)verkeer om te voorkomen dat zij als doorgaand (vracht)verkeer worden aangemerkt, een extra ronde gaan rijden door de kern Bosschenhoofd. Door een kleine omweg te maken kan een boete voorkomen worden. Hoewel dit nadelig is voor de reistijd voor de (vrachtwagen)chauffeur vormt dit een goed alternatief voor chauffeurs die zich hebben klem gereden om een keermanoeuvre te voorkomen. Deze omweg door de woonstraten van Bosschenhoofd is nadelig voor de verkeersveiligheid en leefbaarheid. Het instellen van een geslotenverklaring voor doorgaand vrachtverkeer zal slechts in beperkte mate leiden tot een afname van verkeer op de route door Bosschenhoofd. Het aandeel vrachtverkeer is slechts een zeer klein aandeel van het totale verkeersaanbod. Dit komt doordat er op dit moment al een verbod is voor doorgaand vrachtverkeer. Het instellen van een geslotenverklaring voor alle doorgaand verkeer resulteert echter wel in een flinke afname. Zonder rekening te houden met het bovenstaand beschreven omrijden door de kern zullen de intensiteiten op de route Pastoor van Breugelstraat door de kern Bosschenhoofd met circa 95% afnemen.

15 Pagina 13 Analyse geslotenverklaring voor vrachtverkeer Ook voor deze vorm van geslotenverklaring geldt dat aanvullende maatregelen (zoals flitskasten) nodig zijn om te zorgen voor voldoende naleving van het verbod. In de volgende paragraaf worden daarnaast fysieke maatregelen als een vrachtwagensluis en hoogtebeperking besproken. Nadeel is dat bij een geslotenverklaring voor alle vrachtverkeer ook bestemmingsvrachtverkeer de kern niet meer kan bereiken. Ook dit alternatief zal maar in beperkte mate leiden tot een afname van verkeer op de route door Bosschenhoofd. Dit komt doordat er op dit moment al een verbod is voor doorgaand vrachtverkeer. Beoordeling Het probleemoplossend vermogen van deze maatregel voor vrachtverkeer is beperkt. Het aandeel vracht is zeer klein deel van het totale verkeersaanbod waardoor de intensiteiten op de Pastoor van Breugelstraat slechts een beperkte afname zullen laten zien. Daarentegen is het probleemoplossend vermogen bij een geslotenverklaring voor alle doorgaande verkeer erg groot. In beide gevallen zal doorgaand (vracht)verkeer een alternatieve route zoeken door één van de overige kernen of het buitengebied. De bereikbaarheid van Bosschenhoofd blijft enkel gegarandeerd in het alternatief met een geslotenverklaring voor doorgaand (vracht)verkeer. Vrachtverkeer met een bestemming in Bosschenhoofd mag de kern bij een geslotenverklaring voor vrachtverkeer ook niet meer inrijden. De kosten voor het onderzoek naar de mogelijkheden en de uitvoering van de trajectcontrole is kostbaar evenals de plaatsing van een flitskast die enkel vrachtverkeer beboet. Geslotenverklaring doorgaand verkeer Geslotenverklaring doorgaand vrachtverkeer Geslotenverklaring vrachtverkeer Verwacht aantal mvt/etmaal in 2020 Circa 700 Circa Circa Probleemoplossend vermogen Ongewenste toename sluipverkeer door andere kernen, buitengebied of woonstraten in Bosschenhoofd Bereikbaarheid Bosschenhoofd Kosten

16 Pagina Weren vrachtverkeer door fysieke maatregelen Beschrijving alternatief Net als in de Blauwe Hoefweg in Oudenbosch wordt in dit alternatief aan de noord- en/of zuidkant van Bosschenhoofd een vrachtwagensluis gerealiseerd. Hierdoor wordt de weg zo smal gemaakt dat brede voertuigen niet door deze sluis kunnen rijden. Als deze aan de noordkant van Bosschenhoofd wordt aangelegd kan het vrachtverkeer alleen vanaf de A58 Bosschenhoofd bereiken. Vrachtverkeer vanuit Oudenbosch kunnen niet meer via de Vaartweg richting Bosschenhoofd rijden. Ook is het mogelijk in plaats van een vrachtwagensluis een hoogtebegrenzer te realiseren. Hoogtebegrenzers zijn eerder in de gemeente gebruikt, maar de ervaringen daarmee zijn niet positief. Gebleken is dat hoogtebegrenzers vaak door vrachtverkeer kapot gereden worden. Analyse Het probleemoplossend vermogen en de neveneffecten van bovenstaande beschreven fysieke maatregelen om het vrachtverkeer te weren komen overeen. Het nadeel van dergelijke maatregelen is dat ook de hulpdiensten en landbouwvoertuigen geen gebruik kunnen maken van deze route. Dit is op te lossen door een parallelweg met bijvoorbeeld verzinkbare paal aan te leggen waar de hulpdiensten gebruik van kunnen maken. Een ander nadeel in Bosschendhoofd is dat vrachtverkeer zich klem gaat rijden. Op de Pastoor van Breugelstraat is aan de noordkant geen goede keermogelijkheid voor vrachtverkeer aanwezig. Doordat vrachtverkeer toch voor de sluis moet keren, ontstaan onveilige situaties die niet wenselijk zijn. Dit zou op te lossen zijn door net voor de sluis of hoogtebegrenzer een keerlus of rotonde te creëren. De ruimtelijke mogelijkheden hiervoor moeten onderzocht worden. Verder zullen dergelijke maatregelen maar in beperkte mate leiden tot een afname van verkeer op de route door Bosschenhoofd. Beoordeling Het probleemoplossend vermogen van deze maatregel is beperkt. Het aandeel vracht is zeer klein deel van het totale verkeersaanbod waardoor de intensiteiten op de Pastoor van Breugelstraat slechts een beperkte afname zullen laten zien. Daarnaast zal vrachtverkeer een alternatieve route zoeken door één van de overige kernen of het buitengebied. De bereikbaarheid van Bosschenhoofd is voor vrachtverkeer in het geding wanneer zowel aan de noord- als zuidzijde van de kern een fysieke maatregel wordt gerealiseerd. Wanneer slechts aan één zijde een sluis of hoogtebegrenzer wordt

17 Pagina 15 gerealiseerd blijft de kern voor bestemmingsvrachtverkeer bereikbaar. Nadeel is dat in dit laatste geval grotere kans is op klemrijden. Goede bebording om te waarschuwen voor de fysieke maatregel is daarbij essentieel. Met name de realisatie van een parallelroute voor hulpdiensten en landbouwverkeer is erg kostbaar. Weren vrachtverkeer door fysieke maatregelen Verwacht aantal mvt/etmaal in 2020 Circa Probleemoplossend vermogen Ongewenste toename sluipverkeer door andere kernen, - buitengebied of woonstraten in Bosschenhoofd Bereikbaarheid Bosschenhoofd ++ Kosten Geen of beperkte aansluiting Vaartweg op Rondweg Oudenbosch Beschrijving alternatief In dit alternatief worden twee scenario s behandeld: - geen aansluiting Vaartweg op de rondweg, maar wel de verbinding met de kern Oudenbosch zodat de kernen onderling goed bereikbaar blijven; - geen aansluiting Vaartweg op de Rondweg richting het westen, inclusief ongelijkvloerse kruising Vaartweg Rondweg Oudenbosch. Analyse geen aansluiting Vaartweg op de Rondweg Door geen aansluiting op de rondweg te maken neemt in 2020 het verkeer op de Pastoor Van Breugelstraat af met bijna 20% (tot circa mvt/etmaal). Nadeel van deze maatregel is dat er door de kern van Oudenbosch extra verkeer gaat rijden. Verkeer vanuit de richting Bosschenhoofd richting A17 of Oud Gastel kan niet meer via de rondweg rijden, waardoor ze door de kern van Oudenbosch gaan rijden. Deze maatregel gaat daardoor in tegen het doel en de werking van de rondweg.

18 Pagina 16 Analyse ongelijkvloerse kruising Vaartweg Rondweg Door een ongelijkvloerse kruising te realiseren op het kruispunt Vaartweg Rondweg is het mogelijk een reistijdvertraging te creëren voor verkeer vanaf Bosschenhoofd richting de A17. Doordat verkeer om moet rijden via een nieuwe rotonde bij de Albanoweg (de eerste keermogelijkheid) wordt een reistijdvertraging ingebouwd wat resulteert in een andere routekeuze voor een deel van het doorgaande verkeer. Nadeel van deze maatregel is dat er door de kern van Oudenbosch extra verkeer gaat rijden of bij een andere routekeuze door één van de andere kernen of het buitengebied van de gemeente. Beoordeling Het probleemoplossend vermogen van dit alternatief is gering. Daarnaast gaat deze maatregel in tegen het doel en de werking van de rondweg. Hierdoor is een toename te constateren van verkeer dat door de kern Oudenbosch rijdt. De bereikbaarheid van alle kernen blijft wel gegarandeerd. Geen aansluiting Vaartweg op Rondweg Ongelijkvloerse aansluiting Vaartweg met Rondweg Verwacht aantal mvt/etmaal. in 2020 Circa Circa Probleemoplossend vermogen - - Ongewenste toename sluipverkeer door - - andere kernen, buitengebied of woonstraten in Bosschenhoofd Bereikbaarheid Bosschenhoofd Kosten Eenrichtingverkeer op de Pastoor van Breugelstraat Beschrijving alternatief In dit alternatief wordt op de Pastoor van Breugelstraat binnen de bebouwde kom eenrichting gesteld. Dit kan zowel in noordelijke als zuidelijke richting, de onderbeschreven effecten zullen daarbij gelijk zijn. Analyse Het instellen van eenrichting heeft als gevolg dat circa 50% het geprognosticeerde

19 Pagina 17 verkeersaanbod via een alternatieve noord-zuidroute zal gaan rijden. Hierdoor zullen op de Pastoor van Breugelstraat circa motorvoertuigen per etmaal rijden (circa 50% van het verkeersaanbod in de autonome situatie). Het nadeel is dat het overige verkeer zich zal verplaatsen naar een noord-zuidroute door één van de andere kernen van de gemeente (zoals Zegge en Hoeven). Op deze wegvakken zal een ongewenste toename van verkeer plaatsvinden. Ook zal een deel van het verkeer (ongewenst) haar route zoeken door het buitengebied, met name verkeer van of naar de kern Bosschenhoofd in tegengestelde richting als de voorgestelde eenrichting. Ook is een alternatief mogelijk waarbij de eenrichtingsroute in tegengestelde route wordt aangeboden via de Bosschenhoofdsestraat en Margrietstraat. Hiermee wordt voorkomen dat de wegen door de andere kernen van de gemeente en het buitengebied zo min mogelijk te maken krijgt met ongewenst gebiedsvreemd verkeer. Nadeel is dat de intensiteiten op de Bosschenhoofsestraat en Margrietstraat zal toenemen en daarmee ook de verkeersveiligheid en leefbaarheid van deze straten in het geding is. Beoordeling Door het instellen van eenrichting zullen de intensiteiten fors afnemen tot circa motorvoertuigen per etmaal (circa 50% van het verkeersaanbod in de autonome situatie). Hiermee is het probleemoplossend vermogen van dit alternatief groot. Er zijn echter ook nadelen mee gemoeid. De bereikbaarheid van de kern Bosschenhoofd neemt af, waardoor verkeer van en naar de kern een route door het buitengebied zal zoeken wanneer zij in tegengestelde richting van de voorgestelde eenrichting wil rijden. Daarnaast verplaatst het, voor de kern Bosschenhoofd, doorgaande verkeer zich naar één van de andere noord-zuidroutes waardoor een ongewenste toename ontstaat in de andere kernen van de gemeente. Wanneer gekozen wordt voor een eenrichtingsroute in tegengestelde richting via de Bosschenhoofdsestraat en Margrietstraat blijft de bereikbaarheid van de kern gegarandeerd. De verkeersveiligheid en leefbaarheid van deze alternatieve route is echter wel in het geding door de hogere intensiteiten op deze wegvakken. Eenrichting Pastoor van Eenrichting Pastoor van Breugelstraat Breugelstraat, Bosschenhoofdsestraat en Margrietstraat Verwacht aantal mvt/etmaal. in 2020 Circa Circa Probleemoplossend vermogen Ongewenste toename sluipverkeer door andere kernen, buitengebied of woonstraten in Bosschenhoofd Bereikbaarheid Bosschenhoofd Kosten

20 Pagina Knip Pastoor van Breugelstraat Beschrijving alternatief Eén van de maatregelen om het verkeer in de kern Bosschenhoofd drastisch terug te kunnen dringen is de realisatie van een knip in de Pastoor van Breugelstraat. Een knip betekent een fysieke afsluiting van een wegvak voor alle gemotoriseerd verkeer. Fietsverkeer kan hierbij nog wel gebruik maken van deze route. Ook is het mogelijk de fysieke afsluiting met een selectief toegangssysteem uit te voeren zodat hulpdienstenwel gebruik kunnen maken van de route. Een fysieke afsluiting kan slechts op de volgende twee locaties: - Pastoor van Breugelstraat ten zuiden van de spoorlijn; - Pastoor van Breugelstraat ten noorden van de aansluiting met Bosschenhoofdsestraat. Analyse knip ten zuiden de spoorlijn Door het afsluiten van de Pastoor van Breugelstraat neemt de intensiteit op deze straat in de kern Bosschenhoofd af tot circa 700 mvt/etmaal. Uit de analyse van een knip ten zuiden van de spoorlijn blijkt dat dit nadelige gevolgen heeft voor de overige verbindingen in noord-zuidrichting door de kernen Hoeven, Zegge en het buitengebied. Doordat deze wegen en kernen niet zijn berekend op een dergelijke toename van verkeer ontstaan hier mogelijke verkeersveiligheids- en leefbaarheidsproblemen. Deze wegen moeten heringericht worden om het extra verkeer op te kunnen vangen. Ook de bereikbaarheid van Bosschenhoofd wordt sterk beïnvloed door deze maatregel. Verkeer van en naar de kern zoekt een alternatieve route door het buitengebied wat ongewenst is. Analyse knip ten noorden van de Bosschenhoofdsestraat Ook in deze variant treden verschuivingen op van verkeer in noord-zuidrichting. Ook hier is sprake van een toename van verkeer door de kernen Hoeven, Zegge en het buitgengebied en een afname van circa 95% in de kern Bosschenhoofd. Ook de bereikbaarheid van Bosschenhoofd wordt sterk beïnvloed door deze maatregel. Verkeer van en naar Bosschenhoofd zoekt daarbij een weg via het buitengebied richting Halderberge. Ook in deze variant heeft de Omleiding Rucphen geen invloed op het verkeer door Bosschenhoofd.

21 Pagina 19 Beoordeling Het afsluiten van de Pastoor van Breugelstraat heeft een groot probleemoplossend vermogen voor de kern Bosschenhoofd. In de kern neemt het verkeer af met zo n 95%. Nadeel hiervan is dat het verkeer zich gaat verplaatsen naar de Bosschenhoofdsestraat, Bredasebaan, Roosendaalsebaan, Bovendonksestraat en mogelijk door Zegge. Daarnaast maakt het Bosschenhoofd vanuit het zuiden minder goed bereikbaar. Een alternatief is om de knip aan de noordzijde van Bosschenhoofd te realiseren. Het probleemoplossend vermogen is vergelijkbaar, maar de bereikbaarheid van de kern (ontsluiting op de A58) is beter. Knip ten zuiden van de spoorlijn Knip ten noorden van de Bosschenhoofdsestraat Verwacht aantal mvt/etmaal in 2020 Circa 700 Circa 700 Probleemoplossend vermogen Ongewenste toename sluipverkeer door andere kernen, buitengebied of woonstraten in Bosschenhoofd Bereikbaarheid Bosschenhoofd Kosten Rondweg Bosschenhoofd Beschrijving alternatief Om de Pastoor van Breugelstraat te ontlasten van verkeer, kan gedacht worden om het verkeer buiten de kern om te leiden. Analyse alternatief Een omlegging heeft voor de kern een groot probleemoplossend vermogen. Mede afhankelijk van de aanvullende maatregelen in de kern is het mogelijk in de toekomst een afname van verkeer te reduceren zodat de intensiteit in de kern minder dan mvt/etmaal bedraagt. Nadeel van de omlegging is de haalbaarheid. De nieuwe weg doorsnijdt bestaand agrarisch gebied en de investeringskosten zijn hoog. Beoordeling Dit alternatief heeft een groot probleemoplossend vermogen. Daarnaast zijn geen nadelige gevolgen voor de andere noord-zuidroutes of sluiproutes door het buitengebied. Ook is de bereikbaarheid van de kern Bosschenhoofd optimaal. Daarentegen zijn de investeringskosten erg hoog.

22 Pagina 20 Rondweg Bosschenhoofd Verwacht aantal mvt/etmaal in 2020 Circa Probleemoplossend vermogen Ongewenste toename sluipverkeer door andere kernen, buitengebied - of woonstraten in Bosschenhoofd Bereikbaarheid Bosschenhoofd Kosten Omlegging A58 Roosendaal Beschrijving en analyse alternatief Op 7 april 2008 hebben de gemeenten Halderberge, Roosendaal en Rucphen de intentieovereenkomst Omlegging A58 ondertekend. De intentieovereenkomst is basis voor de verdere samenwerking van de drie gemeenten in dit project. Zo is in deze intentieovereenkomst onder meer afgesproken dat er gestart werd met het opstellen van een gebiedsvisie voor het gebied ten noordoosten van Roosendaal. Deze gebiedsvisie biedt een input voor de verdere planuitwerking. De gebiedsvisie schetst een beeld van het gebied ten noordoosten van Roosendaal met daarin de omlegging van de A58. Het beeld dat in de gebiedsvisie geschetst wordt, is voor Roosendaal, Rucphen en Halderberge de ideale situatie. De omlegging van de A58 vormt een nieuw structurerend element in het gebied. Binnen de gebiedsvisie wordt ervan uitgegaan dat de A58 de grens vormt tussen stedelijk gebied en het buitengebied. Dat betekent dat er ten oosten van de A58 geen ruimtelijke ontwikkelingen zullen plaatsvinden die verband houden met de komst van de A58. Ten westen van de A58 is er ruimte voor stedelijke ontwikkeling waarbij een geleidelijke overgang naar het buitengebied als uitgangspunt wordt gehanteerd. Door de realisatie van de omlegging A58 neemt het verkeer door Bosschenhoofd af met circa 40 to 45%. Dit betekent dat er in 2020 met de omlegging A58 er circa tot mvt/etmaal rijden. Omlegging A58 Verwacht aantal mvt/etmaal in 2020 Circa Probleemoplossend vermogen Ongewenste toename sluipverkeer door andere kernen, buitengebied of woonstraten in Bosschenhoofd Bereikbaarheid Bosschenhoofd Kosten - - -

23 Pagina 21 4 Conclusies en aanbevelingen In Bosschenhoofd neemt op de Pastoor van Breugelstraat het aantal verkeersbewegingen toe. Deze toename is met name het gevolg van de autonome mobiliteitsgroei en de ruimtelijke ontwikkelingen (o.a. transformatiegebieden aan zuidkant Oudenbosch). De aanleg van de rondweg heeft maar beperkt invloed op de toename van het verkeer. In onderstaande tabel zijn de verwachte verkeersintensiteiten in Bosschenhoofd weergegeven. Mvt/etmaal (nabij Absolute toename Gerardushof) (o.b.v. 2% mobiliteitsgroei) (na opening rondweg) autonoom autonoom + transformatiegebieden Oudenbosch autonoom + transformatiegebieden Oudenbosch + rondweg Tabel 4.1: Prognoses toekomstige verkeersintensiteiten Bosschenhoofd (zonder aanvullende verkeersremmende maatregelen) In bovenstaande tabel 4.1 is af te lezen dat in de huidige situatie (2009) er zo n mvt/etmaal door Bosschenhoofd rijden. Dat zijn er nu al meer dan de mvt/etmaal uit het amendement. Na realisatie van de rondweg (2013) rijden er, indien er geen aanvullende maatregelen worden genomen zo n mvt/etmaal. Dit groeit zonder maatregelen tot 2020 door tot zo n mvt/etmaal. Daarbij is te zien dat met name de autonome groei van het verkeer en de transformatiegebieden zorgen voor groei van het verkeer. Maatregelen op korte termijn (tot 2020) De gemeenteraad heeft het college opdracht te geven om ook in de toekomst maximaal mvt/etmaal over de Pastoor van Breugelstraat te laten rijden. Dit is minder dan dat er in de huidige situatie over rijden. Dit betekent dat ondanks de autonome mobiliteitsgroei en de ruimtelijke ontwikkelingen hier geen extra verkeer mag bijkomen. Om aan de opdracht van de raad te voldoen zijn ingrijpende maatregelen noodzakelijk. Op korte termijn zijn een knip op de doorgaande route door Bosschenhoofd (Pastoor van Breugelstraat), het instellen van eenrichtingsverkeer op de Pastoor van Breugelstraat, een knip of een geslotenverklaring voor alle doorgaande verkeer ondersteund met trajectcontrole of een rondweg Bosschenhoofd maatregelen die de gewenste intensiteitgrens bereiken. Uit de verkeerskundige verkenningen blijkt dat deze ingrepen ingrijpende neveneffecten op de bereikbaarheid van Bosschenhoofd en verplaatsing van verkeer naar andere wegen. Dat laatste betekent niets meer dan dat wanneer het probleem in

24 Pagina 22 Bosschenhoofd wordt opgelost naar verwachting meer verkeer door Hoeven, Zegge en het buitengebied gaan rijden. Deze wegen en kernen zijn niet berekend op een dergelijke toename waardoor deze wegen opgewaardeerd en dus heringericht moeten worden. De ingrijpende maatregelen zijn dan ook vanuit verkeersoogpunt niet wenselijk en ook niet noodzakelijk. Geadviseerd wordt om op korte termijn te kiezen voor minder drastische maatregelen die er voor zorgen dat de kern Bosschenhoofd wel bereikbaar blijft, maar minder aantrekkelijk wordt voor doorgaand (vracht)verkeer. Hierdoor blijft de groei van de verkeersintensiteiten beperkt. Er kan dan gedacht worden aan de volgende maatregelen: - aanpassen vormgeving (1 toeleidende tak vanuit Bosschenhoofd) toekomstige rotonde Rondweg om het verkeer zodanig te sturen dat de route via Bosschenhoofd minder aantrekkelijk wordt; - afwaarderen (verlagen snelheid, aanpassen belijning en kruispuntplateau s) van de Pastoor van Breugelstraat en Vaartweg buiten de bebouwde kom tot erftoegangswegen (60 km/h). - verleggen van komgrens Oudenbosch op de Vaartweg (maximale snelheid 50 km/h); - opnemen van bewegwijzering vanaf de A58 naar Oudenbosch via de afrit Vosdonk; - fysiek onmogelijk maken voor (doorgaand) vrachtverkeer; - analyse van verkeersbewegingen maken naar aanleiding van meer realistische inschatting van omvang van transformatiegebieden. Door de langere reistijd wordt de route minder aantrekkelijk voor doorgaand verkeer. Dit gaat echter in tegen het huidige gemeentelijke (categoriserings)beleid voor wegen buiten de bebouwde kom. Eerder genoemde verkeersremmende maatregelen zorgen naar verwachting voor dat in de toekomst de Pastoor van Breugelstraat van circa mvt/etmaal. De functie van de weg en het gebruik zijn dan vanuit duurzaam veilig oogpunt in balans. Doordat de transformatiegebieden minder snel groeien dan bij de verkeersanalyses is aangenomen, kan de verkeersintensiteit in 2020 zelfs nog iets lager liggen. Lange termijn (na 2020) - Voor een duurzame oplossing op langere termijn is een omlegging A58 de oplossing voor het verkeer in Bosschenhoofd. Voor de lange termijn wordt dan ook geadviseerd, conform de afspraken met de gemeenten Roosendaal en Rucphen in te zetten op realisatie van de omlegging van de A58.

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat Scenario 1: Optimalisering huidige verkeersnetwerk woerden West Aanpassen van kruispunt Hollandbaan Waardsebaan verkeerslichtenregelinstallatie (VRI), Boerendijk Chrysantstraat (VRI), Boerendijk Hoge Rijndijk(rotonde).

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan *1024661* Gemeenteraad Gemeente Hengelo Postbus 18 7550 AA Hengelo Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan 1010707 Geachte gemeenteraad, In de commissie Fysiek zijn vragen

Nadere informatie

GVP Hilvarenbeek

GVP Hilvarenbeek GVP Hilvarenbeek 2013-2022 Werkdocument 2 Studie randwegen kern Hilvarenbeek Hilvarenbeek 21 maart 2013 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1 AANLEIDING... 3 1.2 RANDWEG DIESSEN... 3 1.3 RANDWEGEN HILVARENBEEK...

Nadere informatie

Verkeersanalyse PHS Boxtel Samenvatting

Verkeersanalyse PHS Boxtel Samenvatting Verkeersanalyse PHS Boxtel 2012 Samenvatting 0. Aanleiding In juni 2010 heeft het kabinet ingestemd met de voorkeursbeslissing Programma Hoogfrequent Spoor (PHS). PHS gaat uit van een intensivering van

Nadere informatie

Notitie km snelheidslimiet Antwerpsestraatweg

Notitie km snelheidslimiet Antwerpsestraatweg Notitie 60 80 km snelheidslimiet Antwerpsestraatweg 1. INLEIDING In het kader van de herinrichting van de Antwerpsestraatweg is in samenwerking met de gemeente Bergen op Zoom een sober herinrichtingvoorstel

Nadere informatie

Bestemmingsplan. Midden-Noord - Oss Ontwerp. Bijlagen 9 - aanvullend verkeersonderzoek maatregelen januari 2011 tuincentrum

Bestemmingsplan. Midden-Noord - Oss Ontwerp. Bijlagen 9 - aanvullend verkeersonderzoek maatregelen januari 2011 tuincentrum Bestemmingsplan Midden-Noord - Oss - 2012 Bijlagen 9 - aanvullend verkeersonderzoek maatregelen januari 2011 tuincentrum Ontwerp Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum

Nadere informatie

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Bylage 4 Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Uit de verkeersstudie naar de Rondweg Lemmer (uitgevoerd in 2009/2010) is een voorkeursschetsontwerp naar voren gekomen. Dit ontwerp bestaat in hoofdlijnen

Nadere informatie

: Projectteam N345 Rondweg De Hoven/Zutphen Datum : December 2016 : Nieuwe ontsluiting De Hoven op Kanonsdijk Zaaknummer :

: Projectteam N345 Rondweg De Hoven/Zutphen Datum : December 2016 : Nieuwe ontsluiting De Hoven op Kanonsdijk Zaaknummer : NOTITIE Uitvoeren Werken Van : Projectteam N345 Rondweg De Hoven/Zutphen Datum : December 2016 Betreft : Nieuwe ontsluiting De Hoven op Kanonsdijk Zaaknummer : 2011-017681 Inleiding De provinciale weg

Nadere informatie

Notitie Fietsvoorzieningen langs de d Oultremontweg / Tuinbouwweg.

Notitie Fietsvoorzieningen langs de d Oultremontweg / Tuinbouwweg. Notitie Fietsvoorzieningen langs de d Oultremontweg / Tuinbouwweg. Inleiding Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota in de raad van 25 juni 2013 heeft het college toegezegd 75.000,00 beschikbaar te

Nadere informatie

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Onderwerp Overwegingen randweg Boekel Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Kennisnemen van de nadere onderbouwing van de wijze waarop wij de knelpunten op de

Nadere informatie

1 Aanleiding en vraagstelling

1 Aanleiding en vraagstelling Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Bunderhof 1 en 2. inleiding. Verkeersonderzoek. Verkeerskundig Adviesbureau V e r m e e r

Bunderhof 1 en 2. inleiding. Verkeersonderzoek. Verkeerskundig Adviesbureau V e r m e e r Verkeerskundig Adviesbureau V e r m e e r D Heule 25 4306 EA Nieuwerkerk T: 06-15020662 E: robvermeer@zeelandnet.nl Bunderhof 1 en 2 Verkeersonderzoek inleiding Ten behoeve van de ontsluiting van het woningbouwplan

Nadere informatie

provincie noord-brabant

provincie noord-brabant Rapport provincie noord-brabant Verkeerssituatie kern Boekel Effecten van 'kleine maatregelen' PROVINCIE NOORD-BRABANT Verkeerssituatie kern Boekel Ëff ecten v an' kleine maatr eg elen' Projectnummer:

Nadere informatie

TOETSING ONTSLUITINGSVARIANTEN SAMEN NAAR DE A2

TOETSING ONTSLUITINGSVARIANTEN SAMEN NAAR DE A2 TOETSING ONTSLUITINGSVARIANTEN SAMEN NAAR DE A2 BEWONERSINITIATIEF SAMEN NAAR DE A2 3 september 2013 077271127:0.1 - Concept B03204.000074.0100 Inhoud 1 Aanleiding... 3 1.1 Vraagstelling... 3 1.2 Achtergrond...

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Ligging van de route. Verkeersstudie Olst. Gemeente Olst-Wijhe. Analyse route Olsterveer - N juni 2017 OLW032/Fdf/concept

1 Inleiding. 2 Ligging van de route. Verkeersstudie Olst. Gemeente Olst-Wijhe. Analyse route Olsterveer - N juni 2017 OLW032/Fdf/concept Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Emmasingel 15 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5611 AZ Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

GEMEENTE EPE ONDERWERP: SLUIPVERKEER KOUWENAARSWEG DATUM: 31 MAART Algemeen

GEMEENTE EPE ONDERWERP: SLUIPVERKEER KOUWENAARSWEG DATUM: 31 MAART Algemeen AAN: VAN: GEMEENTE EPE J. HAVEMAN ONDERWERP: SLUIPVERKEER KOUWENAARSWEG DATUM: 31 MAART 2014 1. Algemeen De Kouwenaarsweg is een weg aan de zuidzijde van Vaassen die deels binnen de bebouwde kom ligt en

Nadere informatie

Herinrichting Beusichemseweg. Binnen bebouwde kom t Goy

Herinrichting Beusichemseweg. Binnen bebouwde kom t Goy Binnen bebouwde kom t Goy Programma 19.45 Inloop 20.00 Opening door Wethouder Kees van Dalen 20.15 Toelichting verkeerskundigen 20.45 Kosten 20.50 Informatie aan tafels en invullen formulieren 21.25 Slotwoord

Nadere informatie

RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433

RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433 RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433 gemeente WOERDEN Van: wethouder C.J. van Tuijl Gemeente Woerden 12R.00433 Contactpersoon: B. Beving Tel.nr.: 428362 E-mailadres: beving.b@woerden.nl Onderwerp: Overweging

Nadere informatie

memo Verkeersanalyse Wellness/Spa Ameland Datum: 7 mei 2015

memo Verkeersanalyse Wellness/Spa Ameland Datum: 7 mei 2015 BIJLAGE 2 memo Postbus 81. 9062 ZJ Oenkerk Tel: 058-2562525 E-mail: oenkerk@rho.nl Onderwerp: Verkeersanalyse Wellness/Spa Ameland Datum: 7 mei 2015 Referte: ing. Hanno Hommel In dit memo wordt een aantal

Nadere informatie

MEMO DHV B.V. Logo. : Dorpsoverleg Someren-Heide : Lot van der Giessen : Gemeente Someren

MEMO DHV B.V. Logo. : Dorpsoverleg Someren-Heide : Lot van der Giessen : Gemeente Someren Logo MEMO Aan Van Kopie Dossier Project Betreft : Dorpsoverleg Someren-Heide : Lot van der Giessen : Gemeente Someren : BA6475-101-100 : Vrachtverkeer Someren-Eind en Someren-Heide : Definitieve memo effecten

Nadere informatie

Verkeersafwikkeling Oegstgeest a/d Rijn en Frederiksoord Zuid

Verkeersafwikkeling Oegstgeest a/d Rijn en Frederiksoord Zuid Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk ehv.500.N01 14 november 2011 FV/HdM

Referentienummer Datum Kenmerk ehv.500.N01 14 november 2011 FV/HdM Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 295747.ehv.500.N01 14 november 2011 FV/HdM Betreft Variantenstudie Beerseweg Inleiding De gemeente Oirschot heeft aan Grontmij gevraagd om een studie uit te voeren

Nadere informatie

Schriftelijke vragen ex art. 39 Reglement van orde

Schriftelijke vragen ex art. 39 Reglement van orde Schriftelijke vragen ex art. 39 Reglement van orde Onderstaand een aantal schriftelijke vragen aangaande de verkeerskundige uitwerking Hart voor Hillegom. Vraag: Hart voor Hillegom verkeerskundige uitwerking

Nadere informatie

Gemeente Eindhoven. Verkeersstudie Grasrijk

Gemeente Eindhoven. Verkeersstudie Grasrijk Gemeente Eindhoven Verkeersstudie Grasrijk Gemeente Eindhoven Verkeersstudie Grasrijk Datum 7 juli 2005 EHV085/Bkj/0732 Kenmerk Eerste versie Documentatiepagina Opdrachtgever(s) Gemeente Eindhoven Titel

Nadere informatie

KlokBouwOntwikkeling BV. Verkeerseffecten. Ontwikkeling Velddriel-Zuid

KlokBouwOntwikkeling BV. Verkeerseffecten. Ontwikkeling Velddriel-Zuid KlokBouwOntwikkeling BV Verkeerseffecten Ontwikkeling Velddriel-Zuid KlokBouwOntwikkeling BV Verkeerseffecten Ontwikkeling Velddriel-Zuid Datum 24 november 2016 KKB002/Fdf/0006.03 Kenmerk Eerste versie

Nadere informatie

Verkeersontwikkeling plan Nieuwe Oostdijk in Goedereede

Verkeersontwikkeling plan Nieuwe Oostdijk in Goedereede Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Aanvulling evaluatie Duurzaam Veilig

Aanvulling evaluatie Duurzaam Veilig Logo MEMO Aan Van Dossier Project Betreft : Gemeente Sittard-Geleen : drs. ing. A.W.H. Erhardt : C0304-01-001 : Evaluatie Duurzaam Veilig Gemeente Sittard-Geleen : Evaluatie Duurzaam Veilig Ons kenmerk

Nadere informatie

Datum: maandag 06 juli 2015. Kenmerk: Epemawei, Ysbrechtum

Datum: maandag 06 juli 2015. Kenmerk: Epemawei, Ysbrechtum Meldpunt Veilig Verkeer Analyse en zienswijze Meldpunt Veilig Verkeer http://www.meldpuntveiligverkeer.nl Kenmerk: Epemawei, Ysbrechtum Datum: maandag 06 juli 2015 Rol Veilig Verkeer Nederland Veilig Verkeer

Nadere informatie

Analyse verkeerseffecten variant 2.1

Analyse verkeerseffecten variant 2.1 Analyse verkeerseffecten variant 2.1 s-gravendijkwal - Henegouwerlaan Januari 2010 Januari 2010 2 1. Inleiding Ten behoeve van de uitwerkingsfase van variant 2.1c uit de Planstudie s-gravendijkwal - Henegouwerlaan

Nadere informatie

Klankbordgroep. Presentatie verkeersmodel effect alternatieven Verkeersstudie Stationsontwikkeling Soest Zuid

Klankbordgroep. Presentatie verkeersmodel effect alternatieven Verkeersstudie Stationsontwikkeling Soest Zuid Klankbordgroep Presentatie verkeersmodel effect alternatieven Verkeersstudie Stationsontwikkeling Soest Zuid Amersfoort 21 februari 2012 Albert Nauta, Chantal van der Krogt Inhoud 1. Terugblik vorige klankbordgroep

Nadere informatie

1 Inleiding. gemeente Eindhoven. Betreft verkeerskundige analyse Johannes Buyslaan

1 Inleiding. gemeente Eindhoven. Betreft verkeerskundige analyse Johannes Buyslaan gemeente Eindhoven Openbare Ruimte, Verkeer & Milieu, Verkeer en Openbare Ruimte Betreft verkeerskundige analyse Johannes Buyslaan 1 Inleiding In deze memo staat het resultaat van de verkeerskundige toets

Nadere informatie

Module 4. Autoverkeer

Module 4. Autoverkeer Module 4. Autoverkeer Inleiding Modulaire opbouw GVVP Het GVVP van Reusel-De Mierden kent een flexibele, modulaire opbouw. Er is een inventarisatie en evaluatiedocument opgesteld. Vervolgens is een verkeersvisie

Nadere informatie

Traject 145 N817 Ulft - Gendringen. Reactienota inloopbijeenkomst

Traject 145 N817 Ulft - Gendringen. Reactienota inloopbijeenkomst Traject 145 N817 Ulft - Gendringen Reactienota inloopbijeenkomst 23-11-2016 Provincie Gelderland 8-02-2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Inloopavond 1 1.3 Proces 1 1.4 Leeswijzer 2 2

Nadere informatie

mêçàéåíåìããéê= W 2009089 mêçàéåí= léçê~åüíöéîéê= låçéêïéêé=ãéãç= W Verkeerskundig advies rev. 2

mêçàéåíåìããéê= W 2009089 mêçàéåí= léçê~åüíöéîéê= låçéêïéêé=ãéãç= W Verkeerskundig advies rev. 2 1. Inleiding De gemeente Lingewaard is voornemens om de begraafplaats De Hoeve in Huissen uit te breiden. Tevens zijn er plannen om een crematorium te bouwen op deze locatie. Voor beide plannen zijn reeds

Nadere informatie

Aanleiding. Presentatie doortrekken Haarsweg. Communicatietraject. Onderdelen van het onderzoek. Ondernemersvereniging Ommen

Aanleiding. Presentatie doortrekken Haarsweg. Communicatietraject. Onderdelen van het onderzoek. Ondernemersvereniging Ommen Presentatie doortrekken Haarsweg Donderdag 10 april 2014 Aanleiding Raadscommissie van 6 juni 2013 behandeling verkeersonderzoek De Strangen en de rotonde Schurinkstraat- Chevalleraustraat Over de Haarsweg

Nadere informatie

Uitgangspunten Verkeersmodel N34

Uitgangspunten Verkeersmodel N34 N34 provinciale weg gedeelte Witte Paal grens Drenthe Uitgangspunten Verkeersmodel N34 Planstudie ombouw provinciale weg N34 deelplan B wegvak J.C. Kellerlaan Krimweg (N377) naar een veilige regionale

Nadere informatie

2 Verkeersgeneratie en routekeuze

2 Verkeersgeneratie en routekeuze Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Verkeersanalyse nieuwbouw Brede School Molenhoek

Verkeersanalyse nieuwbouw Brede School Molenhoek Verkeersanalyse nieuwbouw Brede School Molenhoek 2010-03-23 Inleiding Ten behoeve van de nieuwbouw van de Brede School te Molenhoek, is een verkeersanalyse gemaakt. Het doel van de verkeersanalyse is om

Nadere informatie

In deze verkeerskundige onderbouwing is de verkeersaantrekkende werking bepaald van de woonwijk Ammersoyen in Ammerzoden Noord, gemeente Maasdriel.

In deze verkeerskundige onderbouwing is de verkeersaantrekkende werking bepaald van de woonwijk Ammersoyen in Ammerzoden Noord, gemeente Maasdriel. Memo : Datum : 3 juni 2014 Opdrachtgever : Inveniam Ter attentie van : De heer R. Van Es Projectnummer : 2013.0211 Opgesteld door : Arjan ter Haar i.a.a. : Inleiding In deze verkeerskundige onderbouwing

Nadere informatie

Johan Janse - JJAdvies Alex van der Woerd Dutch Traffic Consult

Johan Janse - JJAdvies Alex van der Woerd Dutch Traffic Consult Advies verkeersproblematiek Zuidtangent Heerhugowaard Johan Janse - JJAdvies Alex van der Woerd Dutch Traffic Consult 1. Inleiding De gemeente Heerhugowaard is voornemens voor de oplossing van de verkeersproblematiek

Nadere informatie

BUREAUSTUDIE FASE 1, BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD VERKEER

BUREAUSTUDIE FASE 1, BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD VERKEER BUREAUSTUDIE FASE 1, BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD VERKEER GEMEENTE HAAKSBERGEN juni 2009 110301.001599 Inhoud 1 Inleiding 2 1.1 Aanleiding 2 1.2 Ligging bedrijventerrein 2 2 Ontsluiting in de eerste fase

Nadere informatie

Gemeente Moerdijk Definitief. Verkeersstudie Zevenbergschen Hoek

Gemeente Moerdijk Definitief. Verkeersstudie Zevenbergschen Hoek Gemeente Moerdijk Definitief Verkeersstudie Zevenbergschen Hoek Gemeente Moerdijk Definitief Verkeersstudie Zevenbergschen Hoek Datum 2 januari 2013 WLS011/Kmb/0098 Kenmerk Eerste versie www.goudappel.nl

Nadere informatie

Kwaliteitseisen hoogwaardige snelfietsroute F59

Kwaliteitseisen hoogwaardige snelfietsroute F59 Kwaliteitseisen hoogwaardige snelfietsroute F59 Definitief Datum 9 september 2010 Kenmerk OSS123/Pbb/1099 Eerste versie 4 juni 2010 1 Inleiding Een belangrijk onderdeel in de planvorming voor een hoogwaardige

Nadere informatie

1 Inleiding. Bestemmingsplan Wimbledon te Overveen. 1.1 Aanleiding. Figuur 1.1: Bestemmingsplankaart gemeente Bloemendaal (1982) Hallvard

1 Inleiding. Bestemmingsplan Wimbledon te Overveen. 1.1 Aanleiding. Figuur 1.1: Bestemmingsplankaart gemeente Bloemendaal (1982) Hallvard Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

MEMORANDUM. B 5.1 Inleiding. Datum : 2 mei 2013. Aan : - Kopie aan : - Van : Dhr. M. Koops, doorkiesnummer: (0572) 347 861

MEMORANDUM. B 5.1 Inleiding. Datum : 2 mei 2013. Aan : - Kopie aan : - Van : Dhr. M. Koops, doorkiesnummer: (0572) 347 861 Bijlage 5 Verkeer en Parkeren MEMORANDUM Datum : 2 mei 2013 Aan : - Kopie aan : - Van : Dhr. M. Koops, doorkiesnummer: (0572) 347 861 Onderwerp : Verkeerskundige consequenties van evenementen landgoed

Nadere informatie

Herinrichting Oude Willemsweg. Ondertitel. Beeldenboek oplossingsrichtingen

Herinrichting Oude Willemsweg. Ondertitel. Beeldenboek oplossingsrichtingen Herinrichting Oude Willemsweg Ondertitel Beeldenboek oplossingsrichtingen Aanleiding Als onderdeel van het gebied Oude Willem wordt de Oude Willemsweg heringericht. In het Ruimtelijk Ontwerp Oude Willem

Nadere informatie

Mobiliteit bestemmingsplan Woongebied Andijk. In opdracht van Kuiper Compagnons

Mobiliteit bestemmingsplan Woongebied Andijk. In opdracht van Kuiper Compagnons Mobiliteit bestemmingsplan Woongebied Andijk In opdracht van Kuiper Compagnons Mobiliteit bestemmingsplan Woongebied Andijk Kuiper Compagnons Delft, 8 december 2006 Versie 1.0 ir. E.R. Hooglander ir. R.

Nadere informatie

Notitie. Datum: 7 januari 2015. Van: Sip de Jong. Onderwerp: Knip Hogeweg

Notitie. Datum: 7 januari 2015. Van: Sip de Jong. Onderwerp: Knip Hogeweg GEMEENTE AMERSFOORT Notitie Datum: 7 januari 2015 Van: Onderwerp: Sip de Jong Knip Hogeweg Inleiding Deze notitie omvat alle opties voor de knip (een afsluiting in de Hogeweg, op een gekozen punt) met

Nadere informatie

Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del

Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del Rapportage maart-2014 / DO okt 2014 28 oktober 2014 versie 4 1 Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del opdrachtgever Gemeente Rozendaal

Nadere informatie

Verkenning N65 Vught - Haaren. Informatieavond. 25 November 2015. 25 november 2015

Verkenning N65 Vught - Haaren. Informatieavond. 25 November 2015. 25 november 2015 Verkenning N65 Vught - Haaren Informatieavond 25 November 2015 25 november 2015 Opbouw presentatie Het waarom van de verkenning: wat is het probleem? Proces en bestuurlijke uitgangspunten (mei 2013) Tussenbalans

Nadere informatie

Gemeente Gilze en Rijen. Quick scan. Verkeersanalyse publieke voorzieningen Vliegende Vennen

Gemeente Gilze en Rijen. Quick scan. Verkeersanalyse publieke voorzieningen Vliegende Vennen Gemeente Gilze en Rijen Quick scan Verkeersanalyse publieke voorzieningen Vliegende Vennen Gemeente Gilze en Rijen Quick scan Verkeersanalyse publieke voorzieningen Vliegende Vennen Datum 11 mei 2015 Kenmerk

Nadere informatie

CONCEPT. Bedrijventerrein t Chijnsgoed en LOG Sterksel. Deel 1: Beschrijving van toetsingsconcept en ontsluitingsvarianten

CONCEPT. Bedrijventerrein t Chijnsgoed en LOG Sterksel. Deel 1: Beschrijving van toetsingsconcept en ontsluitingsvarianten Bedrijventerrein t Chijnsgoed en LOG Sterksel Deel 1: Beschrijving van toetsingsconcept en ontsluitingsvarianten CONCEPT 1 1. Inhoud 1. Toetsingscriteria... 3 1.1 Samenstelling van de toetsingscriteria...

Nadere informatie

0+ MAATREGELEN 2015 GEMEENTE VALKENSWAARD

0+ MAATREGELEN 2015 GEMEENTE VALKENSWAARD 0+ MAATREGELEN 2015 GEMEENTE VALKENSWAARD 1 PROGRAMMA AGENDA 2 Aanleiding studie Scope opgave 0+ maatregelen 2015 Proces met werkgroepen Toelichting 0+ maatregelen Varianten Onderzoeken Consequenties Conclusies

Nadere informatie

Wegencategoriseringsplan Gemeente Alblasserdam

Wegencategoriseringsplan Gemeente Alblasserdam Wegencategoriseringsplan Gemeente Alblasserdam Vastgesteld door de raad op 29 mei 2012 INHOUDSOPGAVE 1 Aanleiding 1 2 Beleidskader Duurzaam Veilig 2 2.1 Ontwerprichtlijnen 3 2.1.1 gebiedsontsluitingsweg

Nadere informatie

1 Aanleiding en vraagstelling

1 Aanleiding en vraagstelling Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Inloopavond 30 juni 2015

Inloopavond 30 juni 2015 Inloopavond 30 juni 2015 1 Waarom deze inloopavond? Toelichting stand van zaken Haalbaarheidsonderzoeken (Arcadis) Planning 2015 Gelegenheid tot meedenken Beoordelingsaspecten ontsluitingen Ideeën voor

Nadere informatie

Tauw BV. Verkeersonderzoek Groeve Boudewijn

Tauw BV. Verkeersonderzoek Groeve Boudewijn Tauw BV Verkeersonderzoek Groeve Boudewijn Tauw BV Verkeersonderzoek Groeve Boudewijn Datum 11 oktober 2016 Kenmerk TMU123/Wrd/0920.01 Eerste versie www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl Documentatiepagina

Nadere informatie

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl Verkeersonderzoek www.meldpunt veiligverkeer.nl Kenmerken advies: Naam dossier: >Hier komt de naam van dossier zoals in Meldpunt en wordt ingevoegd door meldpuntmedewerker< Locatie: Eenderparkweg in Ermelo

Nadere informatie

HOLLAND OUTLET MALL De verkeersstudies kritisch beschouwd 8 DECEMBER 2016

HOLLAND OUTLET MALL De verkeersstudies kritisch beschouwd 8 DECEMBER 2016 De verkeersstudies kritisch beschouwd 8 DECEMBER 2016 BESTUURLIJKE SAMENVATTING De komst van een Factory Outlet Centre (Holland Outlet Mall) naar Zoetermeer heeft grote gevolgen voor de bereikbaarheid

Nadere informatie

Vervolgvragen raadslid dhr. F. van der Zande (fractie LOF) ex artikel 35 Rvo betreffende verkeerssituaties Sterckwijck en beantwoording college.

Vervolgvragen raadslid dhr. F. van der Zande (fractie LOF) ex artikel 35 Rvo betreffende verkeerssituaties Sterckwijck en beantwoording college. Vervolgvragen raadslid dhr. F. van der Zande (fractie LOF) ex artikel 35 Rvo betreffende verkeerssituaties Sterckwijck en beantwoording college. 10 november 2014 A. Inleiding Naar aanleiding van vragen

Nadere informatie

TOELICHTING PLAN VERBETERING VERKEERSVEILIGHEID N411 UTRECHT - BUNNIK. Bijlagenrapport

TOELICHTING PLAN VERBETERING VERKEERSVEILIGHEID N411 UTRECHT - BUNNIK. Bijlagenrapport TOELICHTING PLAN VERBETERING VERKEERSVEILIGHEID N411 UTRECHT - BUNNIK Bijlagenrapport INHOUDSOPGAVE Bijlage 1: Telgegevens fiets 3 Bijlage 2: Telgegevens landbouwvoertuigen 8 Bijlage 3: Afwijkingen van

Nadere informatie

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE ONDERWERP Verkeersonderzoek Expo DATUM 1-2-2016 PROJECTNUMMER C05057.000035 ONZE REFERENTIE 078794434 0.8 VAN Anton van Meulen AAN Delta Development Group KOPIE AAN Nienke Spiegelenberg 1 Inleiding Hoeve

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 12.0866 d.d. 2-10-2012 Onderwerp Verkeersbesluit Diamantlaan Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. Het verkeersbesluit Diamantlaan met de bijbehorende tekening ST 12066 ongewijzigd

Nadere informatie

Bijlage 2M Maatregelen

Bijlage 2M Maatregelen Bijlage 2M Maatregelen Afstudeeropdracht Revitalisatie Zonnemaat Inhoud bijlage: Maatregelen met voor- en nadelen Schetsen van enkele maatregelen (8 pagina s inclusief voorblad) Maatregelen met voor- en

Nadere informatie

Verkeersstudie oost-west verbinding

Verkeersstudie oost-west verbinding Verkeersstudie oost-west verbinding Modelstudie Gemeente Waalre juli 2012 definitief Verkeersstudie oost-west verbinding Modelstudie dossier : BA3603-101-100 registratienummer : AE/WvG/SS/R_MO-EH20120098

Nadere informatie

Toelichting op vragen over het MER

Toelichting op vragen over het MER Bestuur Regio Utrecht (BRU) Toelichting op vragen over het MER Datum 20 november 2007 TMU054/Brg/0725 Kenmerk Eerste versie 1 Aanleiding Tijdens een werkbijeenkomst van de gemeenteraad van Bunnik op 1

Nadere informatie

Op basis van ervaringscijfers wordt gesteld dat het gemiddelde avondspitsuur ca. 8% Is van de etmaalintensiteit. 2

Op basis van ervaringscijfers wordt gesteld dat het gemiddelde avondspitsuur ca. 8% Is van de etmaalintensiteit. 2 M E M O Aan: Van: Betreft: Datum: College van B&W KJ. Veenstra Verkeersonderzoek effecten wel of niet uitvoeren oostelijke ontsluitingsweg Soesterberg Noord 3 augustus 2012/Ruimte/945202 Naast een westelijke

Nadere informatie

VERKEERSONDERZOEK. Op gen Hek, Voerendaal. Datum : 2 december 2014

VERKEERSONDERZOEK. Op gen Hek, Voerendaal. Datum : 2 december 2014 VERKEERSONDERZOEK Op gen Hek, Voerendaal Datum : 2 december 2014 Rapportnummer : 214-VOH-verkeer-v2 Koolweg 64 5759 PZ Helenaveen Tel. 0493-539803 E-mail. mena@m-en-a.nl ING: NL37 INGB 0007622002 K.v.K.

Nadere informatie

VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN

VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN

Nadere informatie

Schetsontwerp. Herstructurering Overhoeken I, II en Binnenbaan

Schetsontwerp. Herstructurering Overhoeken I, II en Binnenbaan Schetsontwerp Herstructurering Overhoeken I, II en Binnenbaan Presentatie definitief schetsontwerp - 19 maart 2015 INHOUD 1. GEFORMULEERDE KNELPUNTEN EN OPGAVEN - doorstroming van het verkeer - organisatie

Nadere informatie

Utrechtseweg. Maatregelen verkeersveiligheid (inclusief consultatie en advies) rapport van de afdeling Realisatie Mobiliteit.

Utrechtseweg. Maatregelen verkeersveiligheid (inclusief consultatie en advies) rapport van de afdeling Realisatie Mobiliteit. Utrechtseweg Maatregelen verkeersveiligheid (inclusief consultatie en advies) http://www.utrecht.nl/verkeersbeleid/maatregelen-verkeersveiligheid rapport van de afdeling augustus 2015 1/17 Milieu en Mobiliteit

Nadere informatie

BrabantWonen Definitief. Verkeersonderzoek herontwikkeling Orthen-Links

BrabantWonen Definitief. Verkeersonderzoek herontwikkeling Orthen-Links BrabantWonen Definitief Verkeersonderzoek herontwikkeling Orthen-Links BrabantWonen Verkeersonderzoek herontwikkeling Orthen-Links Datum 28 maart 2012 Kenmerk BBW002/Wrd/0006 Eerste versie 21 oktober 2011

Nadere informatie

VERKEERSKUNDIGE UITGANGSPUNTEN VOOR EEN LEEFBAAR EN VEILIG WIERINGERWERF

VERKEERSKUNDIGE UITGANGSPUNTEN VOOR EEN LEEFBAAR EN VEILIG WIERINGERWERF VERKEERSKUNDIGE UITGANGSPUNTEN VOOR EEN LEEFBAAR EN VEILIG WIERINGERWERF De gemeenteraad van de gemeente Hollands Kroon heeft in juni 2016 een Vlekkenplan voor de kern van Wieringerwerf vastgesteld. Het

Nadere informatie

Betreft Verkenning van de mogelijkheden voor een nieuwe ontsluiting van de Sotaweg

Betreft Verkenning van de mogelijkheden voor een nieuwe ontsluiting van de Sotaweg Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 17 december 2012 325526 Betreft Verkenning van de mogelijkheden voor een nieuwe ontsluiting van de Sotaweg 1 Inleiding Gemeente Kaag en Braassem denkt aan een nieuwe

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012 Steller : J. Bosma Telefoonnummer: (0343) 565839 E-mailadres : jan.bosma@heuvelrug.nl Onderwerp : Voortgang haalbaarheidsonderzoek gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Opinieronde / peiling

Opinieronde / peiling Aan de Raad OPINIE Made, 10 juni 2015 Regnr.: 15int02504 Aan de commissie: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Datum vergadering: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Agendapunt : Fout!

Nadere informatie

PLANSTUDIE N324 OSS-GRAVE Wegvak gemeente Landerd

PLANSTUDIE N324 OSS-GRAVE Wegvak gemeente Landerd Wegvak gemeente Landerd 1 AGENDA 2 - Inleiding wethouder Roelofs - Scope herijkte planstudie - Projectteam - Kansen - Vervolgproces & planning - Uitgangspunten - Resultaat - Beantwoording vragen SCOPE

Nadere informatie

Bestuur Regio Utrecht (BRU) Erratum MER A12SALTO. Datum 17 december TMU054/Brg/0731. Kenmerk Eerste versie

Bestuur Regio Utrecht (BRU) Erratum MER A12SALTO. Datum 17 december TMU054/Brg/0731. Kenmerk Eerste versie Bestuur Regio Utrecht (BRU) Erratum MER A12SALTO Datum 17 december 2007 TMU054/Brg/0731 Kenmerk Eerste versie Erratum I bij de Samenvatting en Bestuurlijke samenvatting op pagina 36 van beide rapporten:

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Interne wegenstructuur. Kerkdriel Noord. Gemeente Maasdriel. Verkeerseffecten woningen fase 1. 18 september 2015 MDL013/Fdf/0074.

1 Inleiding. 2 Interne wegenstructuur. Kerkdriel Noord. Gemeente Maasdriel. Verkeerseffecten woningen fase 1. 18 september 2015 MDL013/Fdf/0074. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Varianten Raadhuisplein. Linksomvariant

Varianten Raadhuisplein. Linksomvariant Varianten Raadhuisplein Uit het onderzoek blijkt dat er meerdere oorzaken bestaan die de verkeersonveiligheid op het Raadhuisplein veroorzaken. Op basis van deze oorzaken zijn elf mogelijke varianten opgesteld

Nadere informatie

Inleiding: Huidige regeling:

Inleiding: Huidige regeling: Inleiding: Op grond van artikel 18 Wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVGS) is de gemeenteraad gerechtigd over rijks-, provinciale-, waterschaps- en gemeentelijke wegen het transport van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

Berekeningen effecten maatregelenpakket Zuidoostvleugel

Berekeningen effecten maatregelenpakket Zuidoostvleugel Berekeningen effecten maatregelenpakket Zuidoostvleugel Inleiding In het Bereikbaarheidsprogramma Zuidoostvleugel Brabantstad is een maatregelenpakket opgenomen conform de Zevensprong van Verdaas. Dit

Nadere informatie

memo Verkeersgeneratie bestemmingsplan Rembrandtlaan Datum: 2 juni 2014

memo Verkeersgeneratie bestemmingsplan Rembrandtlaan Datum: 2 juni 2014 memo Postbus 0, 3000 AD Rotterdam Telefoon: 010-2055 Fax: 010-21039 E-mail: info@rho.nl Onderwerp: Verkeers bestemmingsplan Rembrandtlaan Datum: 2 juni 2014 Referte: ing. Hanno Hommel De verkeers van de

Nadere informatie

Middenweg Eersel Bergeijk Informatiebijeenkomst 2 december Nulplus Maatregel Gebiedsakkoord N69

Middenweg Eersel Bergeijk Informatiebijeenkomst 2 december Nulplus Maatregel Gebiedsakkoord N69 Middenweg Eersel Bergeijk Informatiebijeenkomst 2 december 2015 Nulplus Maatregel Gebiedsakkoord N69 Onderdeel van Gebiedsakkoord N69 Gebiedsakkoord gebaseerd op drie onderdelen: 1. Nieuwe N69 (aanleg

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Beleidsregel langzaam gemotoriseerd verkeer op wegen Noord-Brabant Bijlage(n) Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet op artikel 4:81 van

Nadere informatie

Subsidieaanvraag Fietsfilevrij snelfietsroute Oss s-hertogenbosch (F59)

Subsidieaanvraag Fietsfilevrij snelfietsroute Oss s-hertogenbosch (F59) Subsidieaanvraag Fietsfilevrij snelfietsroute Oss shertogenbosch (F59) Onderzoek fietspotentie F59 Maasdonk Oss Definitief Onderzoek fietspotentie F59 Maasdonk Oss Definitief 15 september 2010 OSS123/Wrd/1957

Nadere informatie

Landbouwverkeer Oudenbosch

Landbouwverkeer Oudenbosch Landbouwverkeer Oudenbosch door kern of via rondweg? - eindrapportage - april 2013 Documentbeschrijving Titel Ondertitel Landbouwverkeer Oudenbosch door kern of via rondweg? Pagina s 19 Publicatienr. 899

Nadere informatie

De Gordiaanse knoop in de Blaricummermeent is een bijzondere verkeersoplossing. In deze notitie wordt ingegaan op de aanleiding van deze maatregel.

De Gordiaanse knoop in de Blaricummermeent is een bijzondere verkeersoplossing. In deze notitie wordt ingegaan op de aanleiding van deze maatregel. MEMO aan: Wethouder A.M. Kennis van: Projectbureau De Blaricummermeent datum: 29 juni 2016 betreft: De Gordiaanse Knoop; aanleiding, vormgeving en functioneren De Gordiaanse Knoop Aanleiding, vormgeving

Nadere informatie

Herinrichting Zuiderlaan 16 januari 2013 - beschrijving ontwerp - mpl--158 Gemeente Meppel. 1. Inleiding. 2. Beschrijving huidige situatie

Herinrichting Zuiderlaan 16 januari 2013 - beschrijving ontwerp - mpl--158 Gemeente Meppel. 1. Inleiding. 2. Beschrijving huidige situatie Herinrichting Zuiderlaan 16 januari 2013 - beschrijving ontwerp - mpl--158 Gemeente Meppel 1. Inleiding In opdracht van de gemeente Meppel werkt buro Hollema aan de uitwerking van de planvorming voor de

Nadere informatie

VERKEERSONDERZOEK. Op Gen Hek, Voerendaal. Datum : 6 augustus 2014

VERKEERSONDERZOEK. Op Gen Hek, Voerendaal. Datum : 6 augustus 2014 VERKEERSONDERZOEK Op Gen Hek, Voerendaal Datum : 6 augustus 2014 Rapportnummer : 214-VOH-verkeer-v1 Koolweg 64 5759 PZ Helenaveen Tel. 0493-539803 E-mail. mena@m-en-a.nl ING: NL37 INGB 0007622002 K.v.K.

Nadere informatie

Verkeersonderzoek natuurbegraafplaats Schaijk

Verkeersonderzoek natuurbegraafplaats Schaijk Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Tracéstudie A2 Ladonk Kapelweg (TALK) 6 juli 2011

Tracéstudie A2 Ladonk Kapelweg (TALK) 6 juli 2011 Tracéstudie A2 Ladonk Kapelweg (TALK) 6 juli 2011 Programma Opening en welkom door wethouder Van der Zanden Toelichting door projectleider van Duren Pauze en gelegenheid voor vragen Beantwoording vragen

Nadere informatie

bal : Verkeerskundige aspecten herontwikkeling Datum : 8 december 2015 Opdrachtgever : BRO Projectnummer : 211x07628 Opgesteld door : Arjan ter Haar

bal : Verkeerskundige aspecten herontwikkeling Datum : 8 december 2015 Opdrachtgever : BRO Projectnummer : 211x07628 Opgesteld door : Arjan ter Haar bal Memo : Verkeerskundige aspecten herontwikkeling Spoorlaan Groesbeek Datum : 8 december 2015 Opdrachtgever : BRO Projectnummer : 211x07628 Opgesteld door : Arjan ter Haar Het voornemen bestaat om de

Nadere informatie

VRAGEN & ANTWOORDEN. Voorstel verkeersstructuur westflank Waalsprong

VRAGEN & ANTWOORDEN. Voorstel verkeersstructuur westflank Waalsprong VRAGEN & ANTWOORDEN Voorstel verkeersstructuur westflank Waalsprong 1. Waarom is er gekozen voor een zuidelijke knip? Een knip biedt de beste garantie om te voorkomen dat er te veel verkeer over de Griftdijk

Nadere informatie

Met deze nieuwbouw en uitbreiding zijn voor de gemeente Oostzaan de volgende vragen relevant:

Met deze nieuwbouw en uitbreiding zijn voor de gemeente Oostzaan de volgende vragen relevant: Notitie Referentienummer Datum Kenmerk RK-3 8 juli 2013 PN.:330609 Betreft Parkeren nieuwbouw Noorderschool te Oostzaan 1 Inleiding Aan De Haal 44 in het noorden van de gemeente Oostzaan wordt de bestaande

Nadere informatie

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl. Naam dossier: D1509 1512 3044 0384. Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl. Naam dossier: D1509 1512 3044 0384. Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee Verkeersonderzoek www.meldpunt veiligverkeer.nl Kenmerken advies: Naam dossier: D1509 1512 3044 0384 Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee Datum uitgifte advies: Oversteekbaarheid fietsers en voetgangers

Nadere informatie

Verkeerseffecten brugverbinding Eendragtspolder

Verkeerseffecten brugverbinding Eendragtspolder Gemeente Zuidplas Verkeerseffecten brugverbinding Eendragtspolder Analyse middels verkeersmodel Gemeente Zuidplas Verkeerseffecten brugverbinding Eendragtspolder Analyse middels verkeersmodel Datum 8 augustus

Nadere informatie

Verkeersonderzoek natuurbegraafplaats Schaijk

Verkeersonderzoek natuurbegraafplaats Schaijk Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Bestemmingsplan Lith-oost

Bestemmingsplan Lith-oost Bestemmingsplan Lith-oost - 2011 bijlage 02 -Verkeersadvies ontsluiting Lith-oost, Vastgesteld Verkeersadvies ontsluiting Woningbouwplan Lith Oost Verkeersadvies ontsluiting Woningbouwplan Lith Oost status

Nadere informatie