SAMENVATTING. Speerpunt gordel. Achtergrond en doel perceptieonderzoek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAMENVATTING. Speerpunt gordel. Achtergrond en doel perceptieonderzoek"

Transcriptie

1 SAMENVATTING Achtergrond en doel perceptieonderzoek Het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM) is onderdeel van het Openbaar Ministerie en valt onder het Ministerie van Justitie. Het is het kennis- en expertisecentrum op het gebied van verkeer- en vervoerhandhaving, en heeft onder andere tot taak het College van Procureurs-Generaal te adviseren over handhavings- en verkeersbeleid. Eind jaren 90 is het BVOM in samenwerking met de regionale politiekorpsen, het KLPD en de arrondissementsparketten gestart met de intensivering van het toezicht op vijf speerpunten (helm, gordel, roodlicht, alcohol en snelheid). Doel hiervan is het realiseren van een positieve gedragsverandering bij verkeersdeelnemers en daarmee het verbeteren van de verkeersveiligheid. Het BVOM werkt aan een continue verbetering van de verkeershandhaving in Nederland. Dit gebeurt door de intensivering van de verkeershandhaving en de effecten ervan nauwlettend te volgen. Om de kwaliteit en de effectiviteit van de uitvoering van de verkeershandhaving verder te verbeteren, adviseert het BVOM aan politie en arrondissementsparketten over handhavinginzet en -strategie. Hiervoor verzamelt het BVOM diverse gegevens over onder meer het gedrag, houding en perceptie van automobilisten. Sinds 1999 wordt jaarlijks een landelijke enquête gehouden onder een representatieve steekproef van automobilisten (het perceptieonderzoek). In deze samenvatting komen de belangrijkste resultaten ter sprake, gebaseerd op zelfgerapporteerd gedrag. Resultaten perceptieonderzoek 2008 Speerpunt gordel Bijna 87% van de automobilisten draagt altijd een gordel tijdens korte ritten (<5 minuten). Voor lange ritten gaat het om 96%. Sinds 1999 neemt het gordelgebruik zowel voor korte als lange ritten toe. Het draagvlak voor de gordelplicht is hoog: ongeveer 9 op de 10 personen zijn het hiermee (geheel) eens. Dit aandeel is de laatste jaren stabiel. 1 op 3 automobilisten geeft aan dat vaker gecontroleerd mag worden. Dit aandeel neemt de laatste jaren af. R doc 3

2 Bijna 9 op de 10 personen (88%) onderschrijven de mening dat het gebruik van de gordel de kans op letsel verkleint. Dit aandeel is de laatste jaren ruwweg constant. De kans dat men gepakt wordt terwijl men de gordel niet zou dragen, wordt als gering ingeschat: zo n 20% schat die (zeer) hoog in. De laatste jaren neemt de subjectieve pakkans echter wel toe, waarbij in 2008 een lichte daling ten opzichte van 2007 plaatsvond. Ongeveer 83% vindt gordelcontroles (heel) zinvol. Het draagvlak voor gordelcontroles is de laatste jaren redelijk stabiel. Ongeveer 49% heeft zelf iets gemerkt van controles (gezien, ondervonden of over gehoord/gelezen). De bekendheid neemt de laatste jaren steeds verder af. Speerpunt rood licht Ruim de helft van de automobilisten (54%) zegt nooit door rood licht te rijden. Dit aandeel neemt de laatste jaren iets toe. Het draagvlak voor de regel (stoppen voor rood licht) is hoog: bijna 98% is het hiermee (helemaal) eens. Dit cijfer is de afgelopen jaren redelijk constant Ongeveer 44% vindt het aantal rood licht controles (veel) te weinig. Dit aandeel neemt de laatste jaren af. Ongeveer 9 op de 10 zeggen het er (helemaal) mee eens te zijn dat door rood licht rijden gevaarlijk is. Dit aandeel is de laatste jaren constant. De kans dat men gepakt wordt terwijl men door rood licht zou rijden, wordt niet hoog ingeschat: ongeveer 26% schat deze kans (zeer) groot in. De subjectieve pakkans is de laatste jaren iets toegenomen. Zo n 95% vindt controle op het door rood rijden (heel) zinvol. Het draagvlak is de laatste jaren onverminderd hoog. Zo n 57% heeft zelf iets gemerkt van controles (gezien, ondervonden of over gehoord/gelezen). Nadat de bekendheid de laatste jaren steeds iets afnam, is deze in 2008 ten opzichte van 2007 nagenoeg onveranderd gebleven. R doc 4

3 Speerpunt alcohol Zo n 81% zegt nooit auto te rijden met alcohol op. Bijna 1 op de 7 (iets minder dan 15%) automobilisten zegt wel af en toe met alcohol op te rijden. Zo n 5% doet dat eenmaal per maand of vaker. Het aandeel automobilisten dat zelf aangeeft nooit met alcohol op te rijden, is min of meer constant gebleven. Ongeveer 2% vindt dat de promillagegrens omhoog moet. Zo n 46% geeft de voorkeur aan een strengere norm, dus een lager toegestaan promillage. Het aandeel voorstanders van een strengere norm neemt af. Ongeveer 53% geeft de voorkeur aan meer controles op alcoholgebruik in het verkeer. Dit aandeel vertoont de afgelopen jaren een licht dalende trend. Ruim 80% is het (helemaal) eens met de uitspraak dat alcoholgebruik de ongevalkans vergroot. Dit aandeel is de laatste jaren stabiel. De kans dat men gepakt wordt terwijl men te veel alcohol zou hebben gedronken, schat zo n 58% (zeer) klein in. Terwijl ongeveer 20% deze (zeer) groot inschat. De subjectieve pakkans is ten opzichte van 2007 wellis waar afgenomen, maar ligt nog steeds boven dat van de daaraan voorafgaande jaren. Bijna iedereen (99%) is van mening dat controles (heel) zinvol zijn. Het draagvlak voor alcoholcontroles is al jaren onverminderd zeer hoog. Ongeveer 61% heeft zelf iets gemerkt van controles (gezien, ondervonden of over gehoord/gelezen). De bekendheid neemt de laatste jaren steeds iets verder af. Speerpunt snelheid Hoe lager de snelheidslimiet des te meer houdt men zich hieraan: 19% rijdt nooit te hard op de autosnelweg; 26% rijdt nooit te hard op 80 km wegen; 32% rijdt nooit te hard op 50 km wegen; 39% rijdt nooit te hard op 30 km wegen. Er is de laatste jaren sprake van een positieve gedragsverandering: meer automobilisten zijn zich aan de snelheidslimiet gaan houden. Trajectcontrole: Tweederde van de automobilisten (67%) is wel eens met trajectcontrole geconfronteerd. Van deze groep automobilisten geeft rond 55% aan minder snel te rijden door trajectcontrole. In de afgelopen vijf jaren is dit aandeel nagenoeg niet gestegen. R doc 5

4 Ruim driekwart (77%) van de automobilisten vindt trajectmeting als snelheidscontrolemiddel acceptabel. Dit aandeel neemt de afgelopen jaren toe. Het draagvlak voor de snelheidslimiet varieert naar wegsoort en bedraagt: 69% voor 120km/uur op autosnelwegen; 38% voor 100 km/uur op autosnelwegen; 78% voor 80 km/uur op wegen buiten de bebouwde kom; 85% voor 50 km/uur op wegen binnen de bebouwde kom; 76% voor 30 km/uur op wegen binnen de bebouwde kom. Het draagvlak voor de 120 km/uur snelheidslimiet is de afgelopen vijf jaren flink toegenomen. Die voor 100 km/uur ligt ongeveer op hetzelfde niveau als in 2007 maar is, over een langere periode beschouwd, afgenomen. Het draagvlak voor 80 km/uur is de afgelopen vijf jaren min of meer stabiel. Die voor 50 km/uur vertoont de afgelopen jaren een toenemend draagvlak. Het draagvlak voor 30 km/uur kan alleen vergeleken worden met 2007, en laat een toename zien. Hoe lager de snelheidslimiet hoe groter het draagvlak voor meer controles. Het aandeel automobilisten dat het aantal controles (veel) te weinig vindt, bedraagt: 18% op autosnelwegen; 27% op 80 km wegen; 37% op 50 km wegen; 48% op 30 km wegen. Als de afgelopen vijf jaren worden beschouwd, dan is het draagvlak voor het aantal controles op autosnelweg en op 80 km wegen aan het afnemen. Het draagvlak op 50 km wegen en 30 km wegen kan alleen vergeleken worden met 2007, en vertoont een daling. Een groot aandeel automobilisten is het eens met de stelling dat het overschrijden van de snelheidslimiet de kans op ongelukken vergroot. Het aandeel automobilisten dat dit vindt, bedraagt: 53% op autosnelwegen; 74% op 80 km wegen; 80% op 50 km wegen; 74% op 30 km wegen. Dit aandeel is de afgelopen vijf jaren licht toegenomen voor autosnelwegen. Voor 80 km wegen is de trend min of meer stabiel. En voor 50 km wegen is sprake van een neerwaartse trend. Het draagvlak voor 30 km/uur kan alleen vergeleken worden met 2007, en is ruwweg stabiel. De gemiddelde inschatting van de pakkans indien men te hard zou rijden, varieert per wegsoort: 20% op autosnelwegen; 30% op 80 km wegen; 28% op 50 km wegen; 14% op 30 km wegen. Op 30 km wegen kan alleen een vergelijking gemaakt worden met 2007, en is het aandeel flink toegenomen. Op de andere wegsoorten verschilt het beeld weinig met dat van vijf jaren geleden. R doc 6

5 In het algemeen vindt 86% van de automobilisten snelheidscontroles (heel) zinvol. De laatste jaren neemt dit draagvlak steeds verder toe. Het draagvlak varieert per wegsoort: hoe lager de snelheidslimiet, hoe hoger het draagvlak. Het draagvlak bedraagt in 2008: 69% op de autosnelweg; 83% op 80 km wegen; 87% op 50 km wegen; 78% op 30 km wegen. Ongeveer 91% van de automobilisten heeft iets gemerkt van snelheidscontroles (gezien, ondervonden of over gehoord/gelezen). Dit aandeel is ten opzichte van voorgaande jaren gedaald. Acceptatie van controlemiddelen: Over het algemeen vinden automobilisten de diverse controlemiddelen acceptabel. Maar de mate van acceptatie verschilt per soort controlemiddel: 80% voor flitspaal; 58% voor niet zichtbaar opgestelde politieauto; 86% voor staande houding door agent; 57% voor lasergun; 76% voor auto met videoapparatuur; 77% voor trajectcontrole. Automobilisten vinden het niet zichtbaar opstellen van een politieauto en het gebruik van de lasergun het minst acceptabel. De acceptatie van alle controlemiddelen neemt de afgelopen jaren flink toe. Agressie Ongeveer 37% van de automobilisten is in de afgelopen drie maanden zelf betrokken geweest bij verkeersagressie in de vorm van: agressief rijgedrag (zoals snijden, bumperkleven), verbale agressie (uitschelden, vloeken), non-verbale agressie (middelvinger, vuistgebaar), agressie gericht op personen (spugen, slaan) of gericht op voertuigen (schoppen tegen het voertuig). En zo n 19% heeft verkeersagressie waargenomen, zonder zelf betrokken te zijn. Van degenen die zelf bij verkeersagressie betrokken waren, geeft 34% aan dit minimaal eens per week mee te maken. Van de automobilisten die verkeersagressie alleen hebben gezien, geeft 30% aan dit eenmaal per week of vaker waar te nemen. Ontwikkeling over de speerpunten heen Er is over het algemeen sprake van een positieve gedragsverandering: meer automobilisten houden zich de afgelopen jaren aan de regels. Dat geldt ook voor het alcoholgebruik in Het aantal automobilisten dat nooit met alcohol op rijdt, is iets toegenomen ten opzichte van Maar over meerdere jaren gezien, is dit aandeel min of meer constant gebleven. Het draagvlak (zin) van controles is op alle speerpunten relatief hoog (met name alcohol en rood licht) en stabiel. Voor het speerpunt snelheid varieert R doc 7

6 het draagvlak per wegsoort: hoe lager de toegestane maximumsnelheid hoe groter het draagvlak. Uitzondering is 30 km/u. De subjectieve pakkans varieert per speerpunt. Voor snelheid (50 km/uur en 80 km/uur) en rood licht schatten automobilisten de pakkans groter in dan voor alcohol en gordel. De subjectieve pakkans neemt de laatste jaren toe voor de speerpunten, behalve voor snelheid. Voor snelheid is de trend iets dalend, behalve voor 30 km/uur. Met uitzondering van het speerpunt snelheid neemt de bekendheid met controles (gezien, ondervonden of over gelezen/gehoord) de laatste jaren gestaag af. Er zijn veel meer mensen bekend met snelheidscontroles dan met de overige controles. Voor alle speerpunten neemt het draagvlak voor meer controles de laatste jaren af. Het aantal mensen dat vindt dat het overtreden van de regels (veel) gevaar met zich meebrengt, is de laatste jaren op alle speerpunten stabiel. Voor 80 km/uur en 50km/uur is het aandeel iets aan het dalen. De mening over de geldende regels is stabiel voor gordeldragen en stoppen voor rood licht. Bij alcohol is een kleine antwoordverschuiving waarneembaar van voorstanders voor een strengere norm (dus een lager toegestaan alcoholpromillage) naar degenen die tevreden zijn met de geldende norm. Het draagvlak voor de geldende snelheid op 30 km/uur wegen en 50 km/uur wegen is toegenomen. Op 80 km/uur wegen is dit stabiel, en op autosnelwegen is de trend dalend. Verdieping Samenhang tussen gedrag en individuele factoren De grootste samenhang is gevonden tussen gedrag en de acceptatie van de geldende regels. Er is ook samenhang gevonden tussen gedrag en de volgende variabelen: risicoperceptie leeftijd (voornamelijk snelheid) jaren rijbewijsbezit jaarkilometrage Verklaring van het gedrag Het gedrag op alle speerpunten samen kan voor 27% verklaard worden uit de in de enquête gestelde vragen. De verdeling is als volgt: 17% oordeel wettelijke norm 5% afgelopen jaar een bekeuring gehad 3% leeftijd 2% geslacht 1% risicoperceptie Er blijft nog 73% over dat wordt verklaard door andere factoren, zoals bijvoorbeeld de weginrichting of sociale druk van de omgeving. Van het gedrag op de aparte speerpunten kunnen de volgende percentages worden verklaard met behulp van dit onderzoek: snelheid: 23% gordeldragen: 18% rood licht: 6% alcoholgebruik: 13% R doc 8

7 Aantallen automobilisten Ruim 10 miljoen mensen beschikken in Nederland over een rijbewijs Ongeveer mensen lappen regelmatig alle regels aan hun laars, tegen ongeveer in 2007 Ongeveer mensen dragen nooit een gordel (bij lange ritten), dit is ruwweg hetzelfde aantal als in 2007 Zo n mensen geven aan vaak door rood te rijden. Dit waren er in Zo n mensen geven aan minstens één maal per week met teveel alcohol op te rijden (2007: ) Hoeveel mensen rijden vaak te hard: 1,4 miljoen op de autosnelweg (1,5 miljoen in 2007) op de 80km weg ( in 2007) op de 50km weg (zelfde als in 2007) op de 30km weg (ruim een miljoen in 2007) 4,8 miljoen mensen vinden het gedrag van hun medeweggebruikers veilig tot heel veilig. Dit waren er 4,4 miljoen in Bijna 1 miljoen mensen maken minstens één maal per week agressie mee: ervaren zelf agressie, nemen agressie waar. Profielen Op basis van de kenmerken van de automobilisten is een vijftal profielen opgesteld: Roekeloze jongere (jong, veel overtredingen, man, niet eens met regels, veel bekeuringen) Oudere man (controles niet zinvol, regelmatig overtredingen, niet erg eens met regels, niet bekend met controles) Ervaren chauffeur (hoog opgeleid, veel kilometers, eens met regels, goed gedrag, pakkans laag, toch bekeuringen) Risicomijder (risicoperceptie hoog, daarom volgens regels, pakkans hoog, ook bekeuringen) Incidentele chauffeur (laag opgeleid, weinig kilometers, rest onveilig, controles prima, meest vrouwen) De aandelen per profiel verschillen jaarlijks. In 2008 is de verdeling als volgt: roekeloze jongere: 22% ten opzichte van tien jaar geleden is dit aandeel weinig veranderd oudere man: 30% ten opzichte van tien jaar geleden is dit aandeel flink toegenomen ervaren chauffeur: 13% ten opzichte van 10 jaar geleden is dit aandeel weinig veranderd risicomijder: 30% ten opzichte van tien jaar geleden is dit aandeel flink toegenomen incidentele chauffeur: 6% ten opzichte van tien jaar geleden is dit aandeel flink afgenomen Beginnend bestuurders De groep beginnend bestuurders bestaat uit iets minder dan 1 miljoen mensen Beginnend bestuurders geven vaker aan te hard te rijden dan andere automobilisten. Voor wat betreft rood licht en alcohol zijn deze bestuurders iets netter dan de rest. Het algemene oordeel over de wettelijke normen is bij beginnend bestuurders minder gunstig dan bij meer ervaren bestuurders. R doc 9

Aanpak agressief verkeersgedrag

Aanpak agressief verkeersgedrag Aanpak agressief verkeersgedrag Samenvatting Agressief rijgedrag kan leiden tot enorme risico s in het verkeer. Voor de aanpak van agressieve verkeersdeelnemers wordt een op maat gesneden opsporings- en

Nadere informatie

Effectmeting Regioplannen 2010 Landelijke rapportage

Effectmeting Regioplannen 2010 Landelijke rapportage Effectmeting Regioplannen 2010 Landelijke rapportage Mei 2010 Een internet-onderzoek in opdracht van het Landelijk Parket Team Verkeer van het Openbaar Ministerie Uitgevoerd door: Intomart GfK bv Uw contact:

Nadere informatie

Attitudes van Belgische autobestuurders

Attitudes van Belgische autobestuurders Attitudes van Belgische autobestuurders Resultaten van de driejaarlijkse attitudemeting Uta Meesmann Onderzoeker, Kenniscentrum BIVV Methode 3-jaarlijkse attitudemeting van het BIVV sinds 2003 Veldwerk:

Nadere informatie

videosurveillance minder doden en gewonden

videosurveillance minder doden en gewonden videosurveillance Een groep automobilisten en motorrijders rijdt véél te hard op de Nederlandse wegen. Daar blijft het vaak niet bij. Ze maken zich vaak ook schuldig aan bumperkleven, agressief rijden,

Nadere informatie

Effectiviteit van sancties in het verkeer

Effectiviteit van sancties in het verkeer Effectiviteit van sancties in het verkeer Bas Tierolf Arnt Mein Lisanne Drost Ilse de Groot Februari 2009 1 Inhoud Samenvatting 5 Inleiding 7 Doel onderzoek en gehanteerd begrippenkader 7 1 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

Leidraad Handhavingsplan Verkeer 2016-2018

Leidraad Handhavingsplan Verkeer 2016-2018 Leidraad Handhavingsplan Verkeer 2016-2018 Parket CVOM Afdeling Beleid & Strategie 17 december 2015 1 Inleiding De missie is het vergroten van de verkeersveiligheid door het verminderen van het aantal

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsmonitor. Gemeente Slochteren

Verkeersveiligheidsmonitor. Gemeente Slochteren Verkeersveiligheidsmonitor Gemeente Slochteren INHOUDSOPGAVE Trend 3 Algemene ontwikkeling van het totale aantal slachtoffers... 3 Ontwikkeling aantal verkeersdoden (geïndexeerd) ten opzichte van het referentiegebied

Nadere informatie

AXA Rijgedragbarometer II

AXA Rijgedragbarometer II AXA Rijgedragbarometer II AXA Rijgedragbarometer Toelichting van de methodologie Onderzoek uitgevoerd door Ipsos in opdracht van AXA in 0 Europese landen Steekproef België: 802 respondenten Deze 802 bestuurders

Nadere informatie

Thuiskomen 2011. Een overzicht van de monitoringsresultaten van de verkeersveiligheidscampagnes in 2009-2011. Datum 22 mei 2013 Status Definitief

Thuiskomen 2011. Een overzicht van de monitoringsresultaten van de verkeersveiligheidscampagnes in 2009-2011. Datum 22 mei 2013 Status Definitief Een overzicht van de monitoringsresultaten van de verkeersveiligheidscampagnes in 2009-2011 Datum 22 mei 2013 Status Definitief 1 1. VOORWOORD Verkeersveiligheidscampagnes aantoonbaar effectief Nederland

Nadere informatie

Dossier : snelheid 1

Dossier : snelheid 1 Dossier : snelheid 1 Overdreven of onaangepaste snelheid verhoogt het risico op en de ernst van verkeersongevallen aanzienlijk. Niets nieuws, aangezien het om een basisgegeven van de verkeersveiligheid

Nadere informatie

Samenwerken www.verkeershandhaving.nl

Samenwerken www.verkeershandhaving.nl jaaroverzicht 2005 Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie openbaar ministerie Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie Postbus 15, 3769 ZG Soesterberg Telefoon (0346) 33 33 10 Samenwerken www.verkeershandhaving.nl

Nadere informatie

Oudere Weggebruikers. Kennisdag ROV Oost NL. Alex Oosterveen en Reinoud Nägele 10 december 2015 Dia 1

Oudere Weggebruikers. Kennisdag ROV Oost NL. Alex Oosterveen en Reinoud Nägele 10 december 2015 Dia 1 Oudere Weggebruikers Kennisdag ROV Oost NL Alex Oosterveen en Reinoud Nägele 10 december 2015 Dia 1 Omvang probleem Het aantal verkeersongelukken waarbij ouderen betrokken zijn, neemt toe. ANP Dia 2 Verdubbeling

Nadere informatie

14 april 2015. Onderzoek: Verkeersonderzoek: rijden met alcohol op en agressief rijgedrag

14 april 2015. Onderzoek: Verkeersonderzoek: rijden met alcohol op en agressief rijgedrag 14 april 2015 Onderzoek: Verkeersonderzoek: rijden met alcohol op en agressief rijgedrag Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten

Nadere informatie

VERKEERSQUIZZ. Veel plezier ermee!

VERKEERSQUIZZ. Veel plezier ermee! VERKEERSQUIZZ In opdracht van VVN Brabant hebben jongeren van Plattelandsjongeren.nl een quiz over veilig verkeer samengesteld. Tijdens deze quiz stelt een quizmaster de vragen die door de kandidaten in

Nadere informatie

SWOV-Factsheet. Verkeersdoden in Nederland

SWOV-Factsheet. Verkeersdoden in Nederland SWOV-Factsheet Verkeersdoden in Nederland Deze factsheet schetst hoe het aantal verkeersdoden in Nederland zich sinds heeft ontwikkeld. Het aantal verkeersdoden in Nederland vertoont, na een stijging in

Nadere informatie

11% minder verkeersongevallen in 2013

11% minder verkeersongevallen in 2013 Persnota 11% minder verkeersongevallen in 2013 Doorgedreven verkeerscontroles leveren resultaat op I. Verkeersveiligheid als topprioriteit De burgemeesters hebben van in het begin gesteld dat verkeersveiligheid

Nadere informatie

TRAJECT CONTROLE. Case study - A2 (Amsterdam/Utrecht), Nederland

TRAJECT CONTROLE. Case study - A2 (Amsterdam/Utrecht), Nederland TRAJECT CONTROLE Case study - A2 (Amsterdam/Utrecht), Nederland MEER VERKEER MINDER LAWAAI & VERVUILING De belangrijkste verkeersader tussen het noorden en het zuiden van Nederland is de A2 tussen Amsterdam

Nadere informatie

Onze ref.: 2004/DPC/PB/276

Onze ref.: 2004/DPC/PB/276 PERSBERICHT AANTAL ONGEVALLEN MET LICHAMELIJK LETSEL DAALT OP N33 NA JAAR VAN INTENSE CONTROLES Sint-Andries, 20 oktober 2004 Onze ref.: 2004/DPC/PB/276 Contactpersoon: Kurt Maene Telefoon 050 40.74.07

Nadere informatie

Snelheidscontroles en boetes

Snelheidscontroles en boetes Snelheidscontroles en boetes De politie controleert de snelheden van auto s op snelwegen op verschillende manieren. Een betrekkelijk nieuwe manier is de zogeheten trajectcontrole. Met een camera wordt

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 115 Meerjarenprogramma Verkeersveiligheid 1998 2002 Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Definitieve resultaten eindejaarscontroles

Definitieve resultaten eindejaarscontroles Definitieve resultaten eindejaarscontroles Persbericht 14 januari 211 2 Na zes weken sensibilisering en alcoholcontroles op de weg maken Staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe en het Belgisch

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 398 Maatregelen verkeersveiligheid Nr. 38 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Verkeersboetes 2015. Alle verkeerboetes zijn exclusief 7,00 administratiekosten

Verkeersboetes 2015. Alle verkeerboetes zijn exclusief 7,00 administratiekosten Verkeersboetes in 2015 weer hoger DEN HAAG - Wie een bekeuring krijgt, gaat dat nog harder in de portemonnee voelen. Een aantal boetes zijn per 1 januari 2014 verhoogd. Vanaf 2015 gaan de verkeersboetes

Nadere informatie

Monitor naleving rookvrije werkplek 2006

Monitor naleving rookvrije werkplek 2006 Monitor naleving rookvrije werkplek 2006 METINGEN 2004 EN 2006 B. Bieleman A. Kruize COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam:

Nadere informatie

Taxiopleiding De ZuidHollandse Woonkreek 34 3206 GT Spijkenisse Mob: 0643987770 www.dezuidhollandse.nl info@dezuidhollandse.nl

Taxiopleiding De ZuidHollandse Woonkreek 34 3206 GT Spijkenisse Mob: 0643987770 www.dezuidhollandse.nl info@dezuidhollandse.nl 1) Als een zekering is doorgebrand moet hij worden vervangen door een zekering met? A de zelfde stroomsterkte B een hogere stroomsterkte C een lagere stroomsterkte 2) In welke provincie ligt Zwolle? A

Nadere informatie

Snelheid van blauwe brommers op fietspaden in 2012

Snelheid van blauwe brommers op fietspaden in 2012 Snelheid van blauwe brommers op fietspaden in 2012 Update bij eerder verschenen rapportage Blauwe brommers op fietspaden 2011 Samenvatting Snorfietsen rijden op de fietspaden in Amsterdam massaal nog steeds

Nadere informatie

Betreft: 72% van de verkeersregelaars heeft ervaring met agressief gedrag!!!

Betreft: 72% van de verkeersregelaars heeft ervaring met agressief gedrag!!! Pagina 1 van 6 De Verkeersregelaars Centrale Onderdeel van VKRC B.V. Postbus 42 1733 ZG Nieuwe Niedorp Telefoon: 030-8200373 Nieuwe Niedorp, 24-11-2014 Betreft: 72% van de verkeersregelaars heeft ervaring

Nadere informatie

Evaluatie pilot belonen in het verkeer 11 juli 2013

Evaluatie pilot belonen in het verkeer 11 juli 2013 secretariaat Limburglaan 10 postbus 5700 6202 MA Maastricht telefoon 043 389 77 66 info@rovl.nl www.rovl.nl Rabobank 13.25.75.728 Evaluatie pilot belonen in het verkeer 11 juli 2013 1. Inleiding/aanleiding

Nadere informatie

Taxiopleiding De ZuidHollandse Woonkreek 34 3206 GT Spijkenisse Mob: 0643987770 www.dezuidhollandse.nl info@dezuidhollandse.nl Antwoorden Ex 1 1. A.

Taxiopleiding De ZuidHollandse Woonkreek 34 3206 GT Spijkenisse Mob: 0643987770 www.dezuidhollandse.nl info@dezuidhollandse.nl Antwoorden Ex 1 1. A. Antwoorden Ex 1 1. A. Gebruik, bij vervanging, altijd dezelfde zekeringen als die erin zaten. Dan neem je geen enkel risico. Een zekering met een lagere stroomsterkte zal meestal direct weer doorbranden.

Nadere informatie

ADOPTIE Trends en Analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2011 tot en met 2015

ADOPTIE Trends en Analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 2011 tot en met 2015 Ministerie van Veiligheid en Justitie ADOPTIE Trends en Analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 211 tot en met 215 Februari 216 Overzicht van het aantal verleende beginseltoestemmingen

Nadere informatie

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Een analyse van de huisartsenregistratie over de

Nadere informatie

Zwaardere straffen voor roekeloos rijgedrag

Zwaardere straffen voor roekeloos rijgedrag Zwaardere straffen voor roekeloos rijgedrag offers loopt in de vele tientallen per dag. Veel ongelultlen worden veroorzaaltt door gevaarlijk rijgedrag. Te hard rijden en rijden onder invloed zijn voorbeeldeii

Nadere informatie

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN. Edwin Vandereet, Commissaris PZ Leuven

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN. Edwin Vandereet, Commissaris PZ Leuven VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN Edwin Vandereet, Commissaris PZ Leuven Inhoud Waarom planmatig handhaven Binnen welke context Elk bestuursniveau doet zijn zeg SGVV 2007 en

Nadere informatie

Coffeeshop in de buurt

Coffeeshop in de buurt Coffeeshop in de buurt De herhalingsmeting: ervaringen van direct omwonenden in 2013 Dordrecht telt van oudsher acht coffeeshops gelegen in de Binnenstad. De gemeente Dordrecht zet zich in om overlast

Nadere informatie

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN INHOUD Waarom planmatig handhaven Binnen welke context Elk bestuursniveau doet zijn zeg SGVV 2007 en 2011 niet dwingend referentiekader ZVP

Nadere informatie

Doelstellingen (2002/2007) van de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid

Doelstellingen (2002/2007) van de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid Doelstellingen (2002/) van de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid -50% 50% doden op de Belgische wegen/max. 750 doden 30 dagen Referentiecijfer 1500 = afgerond gemiddeld aantal doden 30 dagen 1998-2000

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan *1024661* Gemeenteraad Gemeente Hengelo Postbus 18 7550 AA Hengelo Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan 1010707 Geachte gemeenteraad, In de commissie Fysiek zijn vragen

Nadere informatie

Eindrapport Wijk Klaarwater, Soest Een project van het Openbaar ministerie, politie Utrecht en de gemeente Soest.

Eindrapport Wijk Klaarwater, Soest Een project van het Openbaar ministerie, politie Utrecht en de gemeente Soest. Eindrapport Wijk Klaarwater, Soest Een project van het Openbaar ministerie, politie Utrecht en de gemeente Soest. Verkeerspolitie Utrecht Team Subjectieve Verkeersonveiligheid 1 Verkeerspolitie Utrecht

Nadere informatie

Belevingsonderzoek verhoging maximumsnelheid 130 km/h

Belevingsonderzoek verhoging maximumsnelheid 130 km/h Belevingsonderzoek verhoging maximumsnelheid 130 km/h Onderzoek weggebruikers experimenttrajecten A2, A6, A7 en A16 Datum September 2011 Status Definitief Belevingsonderzoek verhoging maximumsnelheid

Nadere informatie

Veelplegers in verkeer steviger aangepakt

Veelplegers in verkeer steviger aangepakt Regelingen en voorzieningen CODE 6.8.2.351 Veelplegers in verkeer steviger aangepakt bronnen Nieuwsbericht ministerie van Veiligheid en Justitie 26.10.2012; www.rijksoverheid.nl Brief Tweede Kamer Aanpak

Nadere informatie

Voorstel voor een richtlijn (COM(2003)0621 C5-0610/2003 2003/0252(COD)) Amendement 87 Artikel 4, lid 1, categorie B. Motivering

Voorstel voor een richtlijn (COM(2003)0621 C5-0610/2003 2003/0252(COD)) Amendement 87 Artikel 4, lid 1, categorie B. Motivering 16.2.2005 A6-0016/87 AMENDEMENT 87 Amendement 87 Artikel 4, lid 1, categorie B - motorvoertuigen met een maximaal toegestane massa van ten hoogste 3 500 kg en waarin ten hoogste acht personen worden vervoerd,

Nadere informatie

Rolnummer 5264. Arrest nr. 24/2012 van 16 februari 2012 A R R E S T

Rolnummer 5264. Arrest nr. 24/2012 van 16 februari 2012 A R R E S T Rolnummer 5264 Arrest nr. 24/2012 van 16 februari 2012 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 38, 5, van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk

Nadere informatie

Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen

Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen Groningen, 1 maart 2011 Persbericht nr. 34 Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen SPECIALE AANDACHT VOOR KRIMPGEBIEDEN EN VOOR JEUGD De Groninger bevolking groeit nog door tot 2020, en

Nadere informatie

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Aanmelding voor opleidingen tot vo docent steeds vroeger, pabo trekt steeds minder late aanmelders juni 2009 Inleiding Om de (toekomstige) leraartekorten

Nadere informatie

Geweldgebruik tegen chauffeurs en controleurs in ov In opdracht van RTL Nieuws

Geweldgebruik tegen chauffeurs en controleurs in ov In opdracht van RTL Nieuws Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Geweldgebruik tegen chauffeurs en

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Verklaring vervoersregeling

Verklaring vervoersregeling Hierbij geef ik toestemming voor mijn kind(eren) om in een auto met de gastouder mee te rijden. De gastouder neemt altijd de veiligheidsregels in acht. Autogebruik door gastouders en kinderen vindt plaats

Nadere informatie

1. Heb jij wel eens een boete gehad voor te hard rijden?

1. Heb jij wel eens een boete gehad voor te hard rijden? Verkeerssnelheid 8 7 6 5 4 2 1. Heb jij wel eens een boete gehad voor te hard rijden? 74% 26% Ja Nee Toelichting: 1 Een maal 3 en een maal 4 km te hard. 1 10 km te hard op de snelweg 1 1x in 37 jaar 1

Nadere informatie

1. Conventionele bedrijven. Monitor biggensterfte Nederland 2011

1. Conventionele bedrijven. Monitor biggensterfte Nederland 2011 Nieuwsbrief 5 - maart 2012 Monitor biggensterfte Nederland 2011 Monitor biggensterfte Nederland 2011. In 2009 is gestart met een monitor biggensterfte op basis van data van conventionele bedrijven welke

Nadere informatie

Fact sheet. Verkeersveiligheid in Amsterdam

Fact sheet. Verkeersveiligheid in Amsterdam Fact sheet nummer 7 december 23 Verkeersveiligheid in Amsterdam In 22 vielen in Amsterdam 2.213 slachtoffers in het verkeer. Dit is 14% (372 personen) minder dan het jaar daarvoor. Het aantal verkeersdoden

Nadere informatie

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE 3 E KWARTAAL 211 Gemaakt voor NVM Wonen Gemaakt door NVM Data & Research Inhoudsopgave 1 Introductie enquête... 3 1.1 Periode... 3 1.2 Respons... 3 2 Staat van de woningmarkt...

Nadere informatie

Zoals de minister van Verkeer en Waterstaat (V en W) in haar stand van zaken brief van oktober meldt aan de

Zoals de minister van Verkeer en Waterstaat (V en W) in haar stand van zaken brief van oktober meldt aan de Vaste Kamercommissie voor Justitie uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag doorkiesnummer (070) 373 8622 onderwerp bestuurlijke verkeershandhaving uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

724 verkeersdoden per jaar zijn er 724 te veel

724 verkeersdoden per jaar zijn er 724 te veel INTRODUCTIE Goed bezig, maar het kan nog beter We hebben al een lange weg afgelegd wat betreft verkeersveiligheid in België. De statistieken tonen ons een sterke daling van het aantal verkeersslachtoffers.

Nadere informatie

Resultaten 18 e Verkeersveilige Dag Oost-Vlaanderen

Resultaten 18 e Verkeersveilige Dag Oost-Vlaanderen Resultaten 18 e Verkeersveilige Dag Oost-Vlaanderen Gent, 27 februari 2014 Voor de 18 e keer organiseerden de gouverneur en de procureur-generaal een Verkeersveilige Dag in Oost-Vlaanderen. Hiermee wordt

Nadere informatie

Trendrapportage Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt Tweede halfjaar 2012

Trendrapportage Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt Tweede halfjaar 2012 Trendrapportage Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt Tweede halfjaar 2012 Inhoud Inleiding en leeswijzer... 4 1 Tevredenheid en vertrouwen van de consument... 5 2 Tevredenheid over

Nadere informatie

Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie

Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie Goed op weg openbaar ministerie Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie Postbus 15, 3769 ZG Soesterberg Telefoon (0346) 33 33 10 jaaroverzicht 2006 Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie www.verkeershandhaving.nl

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo 2002-II

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo 2002-II Speelgoedfabriek Een speelgoedfabrikant maakt houten poppenhuizen en houten treinen. Voor het vervaardigen van het speelgoed onderscheiden we drie soorten arbeid: zagen, timmeren en verven. Het aantal

Nadere informatie

Fact sheet. Verkeersveiligheid 1957-2007. nummer 3 augustus 2008

Fact sheet. Verkeersveiligheid 1957-2007. nummer 3 augustus 2008 Fact sheet nummer 3 augustus 28 Verkeersveiligheid 1957-27 Hoewel het aantal weggebruikers jaarlijks toeneemt, is het aantal verkeersslachtoffers in Amsterdam het afgelopen decennium sterk gedaald. De

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directie en DRC Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301

Nadere informatie

Alleen-Pinnen-Monitor

Alleen-Pinnen-Monitor 1 Alleen-Pinnen-Monitor Perceptie van alleen-pinnen kassa s 2 e meting Erwin Boom & Markus Leineweber, 11 september 2012 Uitgevoerd in opdracht van de Betaalvereniging Nederland en Stichting BEB Vertrouwelijk

Nadere informatie

Samenvatting. 1 Letterlijk: Ontzegging van de Bevoegdheid Motorrijtuigen te besturen.

Samenvatting. 1 Letterlijk: Ontzegging van de Bevoegdheid Motorrijtuigen te besturen. Op 24 juni 1998 is de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) gewijzigd. Deze wijziging komt voort uit de wens van de Tweede Kamer om te komen tot een strengere aanpak van gevaarlijk rijgedrag in het verkeer.

Nadere informatie

Waarom sociale hygiëne?

Waarom sociale hygiëne? Waarom sociale hygiëne? Met ingang van 2000 geldt voor verenigingen, buurt- en clubhuizen de volgende regeling: Twee leidinggevende personen per vereniging dienen over een SVH Verklaring Sociale Hygiëne

Nadere informatie

Kerncijfers verkeersveiligheid. Uitgave 2005

Kerncijfers verkeersveiligheid. Uitgave 2005 Kerncijfers verkeersveiligheid Uitgave 25 Inleiding Dit boekje presenteert de meest gehanteerde cijfers over verkeersveiligheid in Nederland. De cijfers hebben betrekking op de verkeersdoden en de ziekenhuisgewonden.

Nadere informatie

ons kenmerk FEI/

ons kenmerk FEI/ De heer prof.mr.dr. J.P. Balkenende, minister-president Postbus 20001 2500 EA DEN HAAG doorkiesnummer (070) 373 8622 onderwerp bestuurlijke boete verkeershandhaving uw kenmerk ons kenmerk FEI/2004001093

Nadere informatie

De verkeersboetes in 2016.

De verkeersboetes in 2016. De verkeersboetes in 2016. SNELHEIDSBOETES DUURDER, ADMINISTRATIEKOSTEN HOGER Alleen de snelheidsboetes gaan in 2016 omhoog, die worden afgerond op hele euro s. Alle overige boetes worden afgerond op tientallen.

Nadere informatie

MOTAC Motorcycle Accident Causation. Heike Martensen, onderzoeker BIVV Mathieu Roynard, onderzoeker BIVV

MOTAC Motorcycle Accident Causation. Heike Martensen, onderzoeker BIVV Mathieu Roynard, onderzoeker BIVV MOTAC Motorcycle Accident Causation Heike Martensen, onderzoeker BIVV Mathieu Roynard, onderzoeker BIVV Motorrijders Uitdagend om te besturen Onverzoenlijk tegenover fouten Kwetsbaarheid Doelstellingen

Nadere informatie

Overschrijden van de maximumsnelheid

Overschrijden van de maximumsnelheid Overschrijden van de maximumsnelheid Auteur: prof. dr F. Bovenkerk Universiteit van Utrecht, Faculteit Rechtsgeleerdheid, Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen Betrokken Officier van Justitie:

Nadere informatie

Duurzame verkeershandhaving

Duurzame verkeershandhaving Duurzame verkeershandhaving Droom of werkelijkheid? Promotor: De heer Eddy Klynen Dieter Desmet 3 de jaar Verkeerskunde Schooljaar 2009-2010 Duurzame verkeershandhaving Droom of werkelijkheid? Promotor:

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Nationaal beleid voor transport veiligheid. Pieter van Vliet

Nationaal beleid voor transport veiligheid. Pieter van Vliet Nationaal beleid voor transport veiligheid Pieter van Vliet Zonder transport geen economische ontwikkeling Nationaal Verkeer en VervoersPlan: Nota mobiliteit 2002 2020 Meerjaren planning van infrastructuur

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 31 896 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de aanpassing van de vorderingsprocedure en de invoering van het alcoholslotprogramma

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015 Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 215 Deze publicatie is uitgegeven door Onderzoek en Statistiek Groningen februari 216 In dit rapport worden politiestatistieken en resultaten

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Economische krimp in 2009 Aantal vacatures sterk gedaald Werkloosheid in Breda stijgt me 14% Bredase bijstand daalt minimaal Bijstand onder jongeren sterk gestegen

Nadere informatie

ADOPTIE Trends en analyse

ADOPTIE Trends en analyse Ministerie van Veiligheid en Justitie ADOPTIE Trends en analyse Statistisch overzicht interlandelijke adoptie over de jaren 21 tot en met 214 Februari 215 Overzicht van het aantal verstrekte beginseltoestemmingen

Nadere informatie

Verzuimcijfers 2010 sector Gemeenten

Verzuimcijfers 2010 sector Gemeenten Verzuimcijfers 00 sector Gemeenten A+O fonds Gemeenten, april 0 Ziekteverzuim bij gemeenten daalt licht tot, procent in 00 Het ziekte van gemeenten is in 00 licht gedaald tot, procent. Ten opzichte van

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers November 2014 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 1 Beleggingsportefeuille GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 2 Zes op de tien beleggers

Nadere informatie

Rijden onder invloed in Nederland in 2002-2011

Rijden onder invloed in Nederland in 2002-2011 Rijden onder invloed in Nederland in 2002-2011 Ontwikkeling van het alcoholgebruik van automobilisten in weekendnachten Datum December 2012 Status Definitief Rijden onder invloed in Nederland in 2002-2011

Nadere informatie

B40 Landbouwvoertuigen; een gevaar op de weg!

B40 Landbouwvoertuigen; een gevaar op de weg! B40 Landbouwvoertuigen; een gevaar op de weg! Lotte van den Munckhof ( Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland) Erik Geerdes ( Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland) Charlotte van Sluis

Nadere informatie

Flitscontroles in de zone 30

Flitscontroles in de zone 30 Persnota Flitscontroles in de zone 30 1 op 4 autobestuurders rijdt te snel I. Plan Nieuw Kortrijk Verkeersveiligheid is één van de topprioriteiten van de stadsco- alitie. Elk verkeersslachtoffer is er

Nadere informatie

Onderzoek Rolling Wheel

Onderzoek Rolling Wheel Onderzoek Rolling Wheel Mei 2013 Parameters van het onderzoek Validatie van de steekproef Resultaten van het onderzoek Waargenomen marktaandelen Parameters van het onderzoek Parameters van het onderzoek

Nadere informatie

Rolnummer Arrest nr. 62/2012 van 3 mei 2012 A R R E S T

Rolnummer Arrest nr. 62/2012 van 3 mei 2012 A R R E S T Rolnummer 5297 Arrest nr. 62/2012 van 3 mei 2012 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 38, 5, van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit

Nadere informatie

Fietsongevallen. Ongevalscijfers. Samenvatting. Fietsers kwetsbaar. Vooral ouderen slachtoffer van dodelijk fietsongeval

Fietsongevallen. Ongevalscijfers. Samenvatting. Fietsers kwetsbaar. Vooral ouderen slachtoffer van dodelijk fietsongeval Fietsongevallen Ongevalscijfers Samenvatting In 212 zijn 2 personen aan de gevolgen van een fietsongeval overleden. De dodelijke fietsongevallen zijn slechts het topje van de ijsberg van alle fietsongevallen.

Nadere informatie

Effecten van bestuurliike boetes. t54

Effecten van bestuurliike boetes. t54 n Samenvaulng v De bestuurhjke boete staat - als een mogelijke reactie op de overbelasting van het strafrechtelijk apparaat en het enorme handhavingstekort - de laatste jaren sterk in de belangstelling.

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ministerie van Infrastructuur en Milieu a Ministerie van Infrastructuur en Milieu 1 > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Plesmanweg 1 Den Haag Postbus

Nadere informatie

Voorrang hebben versus overschrijding van de maximumsnelheid

Voorrang hebben versus overschrijding van de maximumsnelheid Voorrang hebben versus overschrijding van de maximumsnelheid Mr. Bert Kabel (1) Inleiding In het hedendaagse verkeer komt het regelmatig voor dat verkeersdeelnemers elkaar geen voorrang verlenen. Gelukkig

Nadere informatie

Langetermijn effecten van publiekscampagnes op houding en gedrag

Langetermijn effecten van publiekscampagnes op houding en gedrag Buitenhof 34 2513 AH Den Haag Postbus 20006 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage Langetermijn effecten van publiekscampagnes op houding en gedrag Inleiding Publiekscampagnes zijn voor de Rijksoverheid

Nadere informatie

Advies over (verhoging van) rijsnelheden van bromfietsers als gevolg op de maatregel Bromfiets op de rijbaan

Advies over (verhoging van) rijsnelheden van bromfietsers als gevolg op de maatregel Bromfiets op de rijbaan Advies over (verhoging van) rijsnelheden van bromfietsers als gevolg op de maatregel Bromfiets op de rijbaan Ing. C.C. Schoon D-2002-7 Advies over (verhoging van) rijsnelheden van bromfietsers als gevolg

Nadere informatie

1. Telefoneer of sms/app je tijdens het autorijden?

1. Telefoneer of sms/app je tijdens het autorijden? Autorijden Tijdens het autorijden is het alleen toegestaan om handsfree te bellen. Wie betrapt wordt op het niet handsfree bellen achter het stuur riskeert een boete van 230 euro. 8 7 6 5 4 3 2 1. Telefoneer

Nadere informatie

Arbeidsgehandicapten in Nederland

Arbeidsgehandicapten in Nederland Arbeidsgehandicapten in Nederland Ingrid Beckers In 2003 waren er in Nederland ruim 1,7 miljoen arbeidsgehandicapten; 15,8 procent van de 15 64-jarige bevolking. Het aandeel arbeidsgehandicapten is daarmee

Nadere informatie

ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN BASISONDERWIJS DEN HAAG 2003

ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN BASISONDERWIJS DEN HAAG 2003 RIS128575b_10-JUN-2005 ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN BASISONDERWIJS DEN HAAG 2003 Beknopt verslag ten behoeve van de deelnemende scholen April 2005 Dienst OCW / GGD Den Haag Epidemiologie en

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld

Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld 1. Inleiding De Inspectie van het Onderwijs voert al lange tijd tevredenheidsonderzoeken uit onder besturen en scholen in de sectoren

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Arbeidsgehandicapten in Nederland

Arbeidsgehandicapten in Nederland en in Nederland Ingrid Beckers In 22 waren er in Nederland ruim anderhalf miljoen arbeidsgehandicapten. Dit komt overeen met 14,7 procent van de 15 64-jarigen. Het aandeel arbeidsgehandicapten is daarmee

Nadere informatie

Examen VMBO-BB 2005 WISKUNDE CSE BB. tijdvak 2 maandag 20 juni 9.00 10.30 uur. Naam kandidaat Kandidaatnummer

Examen VMBO-BB 2005 WISKUNDE CSE BB. tijdvak 2 maandag 20 juni 9.00 10.30 uur. Naam kandidaat Kandidaatnummer Examen VMBO-BB 2005 WISKUNE SE BB tijdvak 2 maandag 20 juni 9.00 10.30 uur Naam kandidaat Kandidaatnummer Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. it examen bestaat uit 24 vragen. Voor dit examen zijn

Nadere informatie

ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN VOORTGEZET ONDERWIJS DEN HAAG 2003

ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN VOORTGEZET ONDERWIJS DEN HAAG 2003 RIS128575a_10-JUN-2005 ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN VOORTGEZET ONDERWIJS DEN HAAG 2003 Beknopt verslag ten behoeve van de deelnemende scholen April 2005 Dienst OCW / GGD Den Haag Epidemiologie

Nadere informatie

EXPERTS IN VERKEERSHANDHAVING

EXPERTS IN VERKEERSHANDHAVING EXPERTS IN VERKEERSHANDHAVING WELKOM Welkom bij GATSO, de experts op het gebied van verkeershandhaving. Wij leveren wereldwijd oplossingen voor verkeershandhaving, van ontwerp en productie tot installatie

Nadere informatie