Memo. Ruimte en Economie. Advies. Doorkiesnummers: Aan. Van Wiebe Mulder Afschrift aan. Datum Opsteller Wiebe Mulder Bijlage 3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Memo. Ruimte en Economie. Advies. Doorkiesnummers: Aan. Van Wiebe Mulder Afschrift aan. Datum Opsteller Wiebe Mulder Bijlage 3"

Transcriptie

1 Ruimte en Economie Advies Doorkiesnummers: Aan Van Wiebe Mulder Afschrift aan Memo Datum Opsteller Wiebe Mulder Bijlage 3 Onderwerp Variantenstudie herinrichting Havenstraat en Hugo de Grootstraat Voor de herinriching van de Havenstraat is in de ontwerpfase een variantenstudie uitgevoerd. In de variantenstudie zijn zeven varianten als schets uitgewerkt. Het verschil tussen de varianten zit hem in de positie van de fietsers en verschillende ontwerpprincipes. De varianten zijn in een afwegingstabel getoetst op diverse criteria op het gebied van leefbaarheid, verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid. In de uiteindelijke beoordeling is er rekening mee gehouden dat sommige criteria zwaarder meewegen dan andere criteria. Deze afwegingstabel (bijlage 2) is een instrument om onderbouwd een keuze te kunnen maken tussen verschillende varianten. Deze memo is een uitwerking van de studie en geeft inzicht in de voor- en nadelen per variant om uiteindelijk een onderbouwd advies te kunnen uitbrengen in de verder uit te werken voorkeursvariant. Aanleiding In december 2016 is variant 1 (het oorspronkelijke schetsontwerp) aan de leden van de klankbordgroep Havenstraat gepresenteerd. De leden van de klankbordgroep, waaronder de bewoners, hadden diverse wensen. Een van de wensen is het creëren van een veilige situatie voor alle verkeersdeelnemers. In het oorspronkelijke ontwerp is uitgegaan van de Havenstraat en een snelheidsregime van 50 km/h. Met een snelheidsregime van 50km/h zijn de ontwerpmogelijkheden binnen de beschikbare ruimte beperkt. Dit heeft het eventueel in het ontwerp betrekken van de Hugo de Grootstraat en het aanpassen van het snelheidsregime ter discussie doen stellen en heeft ons laten besluiten om een variantenstudie uit te voeren. Om een beter beeld te krijgen van de verkeerssituatie in de Havenstraat en de Hugo de Grootstraat zijn er tellingen uitgevoerd. Uit de tellingen blijkt dat er een groot aantal fietsers van de Havenstraat gebruik maakt. In het drukste uur 602 fietsers (ochtendspits op dinsdag). Tijdens de avondspits op dinsdag zijn er in een uur 163 fietsers geteld die tegen de rijrichting in fietsen in de Havenstraat. Alle ingewonnen gegevens zijn weergegeven in bijlage I, ook voor de Hugo de Grootstraat.

2 Uitgangspunten Bij het opstarten van het project zijn uitgangspunten opgesteld waaraan de inrichting moet voldoen. Voor de uitwerking van diverse varianten zijn de volgende vier uitgangspunten het meest relevant en zodoende nader toegelicht. De overige uitgangspunten staan in de beoordelingstabel in bijlage II. Hele 'driehoek' Havenstraat/Hugo de Grootstraat De Havenstraat en de Hugo de Grootstraat zijn complementair. Bij het uitwerken van een ontwerp voor één van de twee straten ontstaat het risico dat de negatieve aspecten van het ontwerp afwentellen op de andere staat. Dit risico is groter omdat het mogelijk is dat de wegcategorisering en het daaraan gekoppelde snelheidsregime van één of beide van de straten aangepast wordt. Daarom is het van belang dat het nieuwe ontwerp beide straten bestrijkt. Loslaten uitgangspunt 50 km/h inrichting Om een goed ontwerp te maken dat overeenkomt met het gebruik van de Hugo de Grootstraat en de Havenstraat, moet het uitgangspunt 50 km/h inrichting losgelaten worden. Door de relatief lage aantallen voertuigen en het hoge aantal fietsers (zie bijlage 1) komt een snelheidsregime van 30 km/h beter overeen met het gebruik. Het wijzigen van het snelheidsregime betekent echter wel een verandering in wegcategorie (van wijkontsluitingsweg naar erftoegangsweg). Met het wijzigen van de wegcategorie wordt er afgeweken van het wegencategoriseringsplan. Oorspronkelijk was het uitgangspunt een 50 km/h richting op de hele Hugo de Grootstraat (en daarmee ook de Havenstraat) om de voorziene ontwikkelingen in de spoorzone goed te ontsluiten. Bij het ontsluiten van de ontwikkelingen in de spoorzone is het van belang dat de ontsluitingswegen niet onevenredig belast worden. Uit nieuwe analyses met het verkeersmodel van Delft blijkt dat een 30 km/h inrichting van de driehoek geen effect heeft op de verdeling van de verkeersbelasting op de ontsluitingswegen. Aansluiten spoorzone De inrichting van de spoorzone is een gegeven. Het ontwerp voor de Hugo de Grootstraat en de Havenstraat moet daarom aansluiten op het ontwerp van de spoorzone. Faciliteren fietsverkeer in de Havenstraat Het Delfts beleid is gericht op het stimuleren van het fietsgebruik. Om het fietsgebruik te stimuleren is het van belang dat directe fietsverbindingen gefaciliteerd worden. Uit de tellingen blijkt dat de Havenstraat en de Hugo de Grootstraat veel fietsverkeer verwerken. De fietsers maken in beide richtingen gebruik van de straten. Met name in de Havenstraat tijdens de avondspits zorgt dit voor veel fietsers in de tegenrichting. De verwachting is dat door de definitieve inrichting van de spoorzone meer fietsers van de Havenstraat gebruik gaan maken, ook in de tegenrichting. 2/17

3 De huidige inrichting van de Havenstraat past niet bij het gebruik van de Havenstraat: er is sprake van een ontbrekende schakel in het fietsnetwerk. Het is belangrijk dat al het fietsverkeer in de Havenstraat gefaciliteerd wordt om fietsgebruik te bevorderen en de verkeersveiligheid van de fietser te verbeteren. Verdeling van de verkeersdruk In de huidige situatie zijn de Havenstraat en de Hugo de Grootstraat beide straten met éénrichtingsverkeer. In principe is er geen reden om dit voor het gemotoriseerde verkeer te wijzigen aangezien de verkeersdruk van autoverkeer dan onevenredig verdeeld wordt over de twee straten. Daarbij komt dat tweerichtingsverkeer in de Hugo de Grootstraat of de Havenstraat niet mogelijk is door de manier van aansluiten op het spoorzone gebied. Voorkeursvariant Alle zes de opgestelde schetsontwerpen zijn beoordeeld. Een beschrijving van de varianten en de beoordeling is te vinden in de bijlagen. Uit de beoordeling komt variant 6 naar voren als voorkeursvariant. In deze variant is de Havenstraat ingericht als fietsstraat en de Hugo de Grootstraat als 30 km/h weg. De voorkeursvariant scoort op geen enkel uitgangspunt slecht. Om de overgang van de Hugo de Grootstraat naar het project gebied te benadrukken ligt de kruising van de Hugo de Grootstraat en de Havenstraat op een plateau. Dit plateau verduidelijkt de overgang tussen 50 km/h en 30 km/h voor de weggebruiker. Om het plateau optisch kleiner te laten lijken en de verkeersbewegingen te geleiden kan er verharding aangebracht worden in een andere kleur of in een ander verband. In de voorkeursvariant is dit weergeven als een cirkel maar de verdere inrichting van het plateau volgt in de nadere uitwerking. Door de Hugo de Grootstraat in te richten als 30 km/h weg met elementverharding komt dit in gebruik overeen met de nieuwe inrichting van de Havenstraat. Voor het autoverkeer blijft de Hugo de Grootstraat éénrichtingsverkeer. Het fietsen wordt in geen enkele richting verboden. Het is echter wel aannemelijk dat een deel van het fietsverkeer zich naar de Havenstraat verplaatst aangezien er daar een aantrekkelijker alternatief ontstaat. De Havenstraat is in deze variant namelijk ingericht als fietsstraat. De rijloper is geasfalteerd en langs de parkeervakken ligt een rabatstrook zodat de fietsers afstand houden van de geparkeerde auto s. In een fietsstraat zijn de fietsers de hoofdgebruikers en is de auto te gast. Auto verkeer is toegestaan in één richting, zoals in de huidige situatie. Om de Havenstraat als fietsstraat in te richten moet er qua aantal voertuigen en fietsers voldaan wordt aan de richtlijnen. Zo moet de etmaalintensiteit van fietsers hoger zijn dan de etmaal intensiteit van auto s. 3/17

4 De etmaalintensiteit van auto s mag maximaal zijn. Zoals in bijlage I te zien is, voldoet de Havenstraat ruimschoots aan deze richtlijnen. In de voorkeursvariant blijft het huidig aantal parkeerplaatsen en de breedte van het trottoir in zowel de Hugo de Grootstraat als de Havenstraat behouden. De kosten van de voorkeursvariant worden geschat op c.a ,-. Conclusie Na toetsing van de verschillende variant met behulp van de afwegingstabel, blijkt variant 6 het beste te scoren. Deze variant, de variant met een 30km/h inrichting in de Hugo de Grootstraat en een fietsstraat in de Havenstraat, voldoet als beste aan de samen met de bewoners opgestelde uitgangspunten. Met deze variant kan, binnen de grenzen van het project, een eenduidige inrichting van wegen zorgen voor een gewenste oplossing van het hoge aantal fietsers in de tegenrichting in de Havenstraat. Vraag Kan de klankbordgroep zich vinden in de uitgevoerde variantenstudie en is er draagvlak voor verdere uitwerking van variant 6? 4/17

5 Ruimte en Economie Advies Doorkiesnummers: Aan Van Wiebe Mulder Afschrift aan Bijlagen I Resultaten tellingen II Afwegingstabel varianten III Variant 1 Oorspronkelijk schetsontwerp Variant 2 Hugo de Grootstraat: Huidige inrichting, Havenstraat: Fietsstraat Variant 3 Hugo de Grootstraat en Havenstraat: Fietscomfortstroken Variant 4 Hugo de Grootstraat en Havenstraat: 30 km/h inrichting Variant 5 Hugo de Grootstraat: twee richtingsverkeer, Havenstraat: Solitair fietspad Variant 6 Hugo de Grootstraat: 30km/h inrichting, Havenstraat: Fietsstraat Datum Opsteller Wiebe Mulder Bijlage 3

6 Bijlage I: Resultaten tellingen 300 Dinsdag : Hugo de Grootstraat Auto Fiets op rijbaan in de juiste richting Fiets op rijbaan tegen de richting :00-08:00 08:00-09:00 16:00-17:00 17:00-18:00 Fiets op de stoep in juiste richting Fiets op de stoep tegen de richting Dinsdag : Havenstraat Auto Fiets op rijbaan in de juiste richting Fiets op rijbaan tegen de richting :00-08:00 08:00-09:00 16:00-17:00 17:00-18:00 Fiets op de stoep in juiste richting Fiets op de stoep tegen de richting 6/17

7 300 Donderdag : Hugo de Grootstraat :00-08:00 08:00-09:00 16:00-17:00 17:00-18:00 Auto Fiets op rijbaan in de juiste richting Fiets op rijbaan tegen de richting Fiets op de stoep in juiste richting Fiets op de stoep tegen de richting Donderdag : Havenstraat :00-08:00 08:00-09:00 16:00-17:00 17:00-18:00 Auto Fiets op rijbaan in de juiste richting Fiets op rijbaan tegen de richting Fiets op de stoep in juiste richting Fiets op de stoep tegen de richting 7/17

8 Tabel 1 toont het geschatte aantal voertuigen per etmaal op basis van de uitgevoerde tellingen. Om het aantal voertuigen per etmaal in te schatten is per spits het drukste uur gebruikt. De aanname is dat het drukste uur per spits 10% van de verkeersaantallen per etmaal is. De weergegeven aantallen passen bij een erftoegangsweg. Tabel 1: Geschatte etmaal intensiteiten Havenstraat Hugo de Grootstraat Dinsdag Auto (o.b.v. drukste uur ochtend) Auto (o.b.v. drukste uur avond) Fiets (o.b.v. drukste uur ochtend) Fiets (o.b.v. drukste uur avond) Donderdag Auto (o.b.v. drukste uur ochtend) Auto (o.b.v. drukste uur avond) Fiets (o.b.v. drukste uur ochtend) Fiets (o.b.v. drukste uur avond) /17

9 Bijlage II: Afwegingstabel Variant 1 Variant 2 Variant 3 Variant 4 Variant 5 Variant 6 Oorspronkelijk ontwerp Hugo de Grootstr: Huidige inrichting Havenstraat: 50 km/h inrichting Hugo de Grootstr: Huidige inrichting Havenstraat: Fietsstraat Hugo de Grootstr: 30km/h fietscomfort Havenstraat: 30km/h fietscomfort Hugo de Grootstr: 30 km/h inrichting Havenstraat: 30 km/h inrichting Hugo de Grootstr: Tweerichtingen Havenstraat: Solitair fietspad Hugo de Grootstr: 30 km/h inrichting Havenstraat: Fietsstraat Algemeen 1 Hele 'driehoek' Havenstraat/Hugo de Grootstraat 2 Hoofdfietsnetwerk Hugo de Grootstraat vervalt 3 Verdeling van de verkeersdruk (gemotoriseerd) 4 Behouden huidig profielbreedte verkeer (+/- 4.5m) Hugo de Grootstraat 1 Aansluiten op het ontwerp Spoorzone 2 Van 50 km/h naar 30 km/h (erftoegangsweg) 3 Eenduidige inrichting t.o.v. de wegcategorisering 4 Snelheidsremmend wegontwerp 5 Behouden huidig aantal parkeerplaatsen 6 Toegankelijkheid voetgangers 7 Behouden bomen/groeninfrastructuur 8 Verkeersveiligheid fietsers 9 Comfort fietsers Havenstraat 1 Aansluiten op het ontwerp Spoorzone 2 Van 50 km/h naar 30 km/h (erftoegangsweg) 3 Eenduidige inrichting 4 Snelheidsremmend wegontwerp 5 Behouden huidig aantal parkeerplaatsen 6 Toegankelijkheid voetgangers 7 Behouden bomen/groeninfrastructuur 8 Verkeersveiligheid fietsers 9 Comfort fietsers Conclusie Niet acceptabel Niet acceptabel Niet acceptabel Voorkeursvariant LEGENDA: SLECHT MATIG VOLDOENDE GOED 9/17

10 Bijlage III: Variant 1 - Oorspronkelijk schetsontwerp Dit betreft het oorspronkelijk schetsontwerp. Dit ontwerp is gemaakt aan de hand van andere uitgangspunten dan de uitgangspunten van de variantenstudie. Het belangrijkste verschil is dat voor het oorspronkelijk schetsontwerp alleen is uitgegaan van de Havenstraat en een ontwerpsnelheid van 50 km/h. Doordat de uitgangspunten veranderd zijn, scoort het oorspronkelijk ontwerp over het algemeen matig en is het niet meer acceptabel. De toegankelijkheid voor voetgangers blijft behouden, net als de aanwezige bomen en groeninfrastructuur. Variant 1 scoort goed op deze twee uitgangspunten. De verdeling van de verkeersdruk tussen de Hugo de Grootstraat en de Havenstraat blijft voor het autoverkeer gelijk. Het aantal fietsers in de Havenstraat stijgt in de deze variant door het faciliteren van beide richtingen, wat veiliger is voor de fietsers. Het ontwerp heeft tot gevolg dat dat variant 1 voldoende snelheidsremmend werkt bij een maximum snelheid van 50 km/h. Met een ontwerpsnelheid van 50 km/h sluit deze niet goed aan op het ontwerp van de Spoorsingel. De inritconstructie wordt namelijk alleen toegepast als er een overgang is in wegcategorie en/of snelheid. Door de extra asverspringing van het fietspad in de tegenrichting verdwijnt er een parkeerplek. 10/17

11 Variant 2 - Hugo de Grootstraat: Huidige inrichting, Havenstraat: Fietsstraat Dit betreft een variant waarbij de Havenstraat ingericht is als fietsstraat (voorbeeld foto op volgende pagina) en is de huidige inrichting van de Hugo de Grootstraat behouden. Doordat de huidige inrichting van de Hugo de Grootstraat behouden blijft scoort deze variant op de algemene uitgangspunten hetzelfde als variant 1. Om een poort te maken naar de 30 km/h inrichting van een erftoegangsweg in de Havenstraat is er een plateau geplaatst op de kruising van de Hugo de Grootstraat en de Havenstraat. Het voordeel is dat automobilisten snelheid minderen waardoor de conflicten op het plateau minder ernstig zijn, met name het conflict met de fietser uit de tegenrichting van de Havenstraat. In deze variant is de Hugo de Grootstraat nog niet gecategoriseerd als erftoegangsweg waardoor een poort naar 30 km/h niet gepast is voor de Hugo de Grootstraat. Hierdoor scoort deze variant slechter op het punt eenduidige inrichting dan variant 1. De inrichting van de Hugo de Grootstraat is in deze variant niet acceptabel. Het fietsgebruik van de Havenstraat (zie bijlage I) voldoet ruimschoots aan de richtlijnen. Door het hoge aandeel fietsers is de fietsstraat voor de Havenstraat een goede oplossing voor fietsers doordat de auto te gast is. Met een fietsstraat worden beide richtingen gefaciliteerd waardoor het aantal fietsers in de Havenstraat verder zal toenemen. 11/17

12 Op de bovenstaande foto is een fietsstraat weergegeven met een asfaltstrook van 4 meter breed en rabatstroken. 12/17

13 Variant 3 - Hugo de Grootstraat en Havenstraat: Fietscomfortstroken Dit betreft een variant waarin de Hugo de Grootstraat en de Havenstraat zijn ingericht als erftoegangswegen met fietscomfortstroken (zie voorbeeld foto op volgende pagina). Hierdoor scoort deze variant beter op het opnieuw inrichten van de hele driehoek en de verdeling van de verkeersdruk dan variant 1 en 2. Doordat beide straten hetzelfde zijn ingericht is de Hugo de Grootstraat even aantrekkelijk als de Havenstraat. Dit komt niet overeen met vervallen van de Hugo de Grootstraat als onderdeel in het hoofdfietsnetwerk. De fietscomfortstroken zijn aangelegd in asfalt om de fietser extra comfort te bieden ten opzichte van de elementverharding. Om de verhouding tussen de fietscomfortstroken en de rijloper beter te benadrukken zijn de asfaltstroken 1,25 breed. Tussen de asfaltstroken en de parkeerplekken is geen ruimte voor een rabatstrook zonder de verhoudingen te wijzigen. Het voordeel van de asfaltstroken is dus extra comfort voor de fietser en een indicatie voor het autoverkeer dat fietsers in beide richtingen fietsen. Het nadeel van de asfaltstroken in deze variant is dat de fietser eerder het idee heeft van deze stroken gebruikt te moeten maken. Hierdoor komt de fietser dichter bij de geparkeerde auto s wat minder verkeersveilig is. Wanneer de fietsstroken versmalt worden ten behoeve van een rabatstrook langs de geparkeerde auto s zal de fietser dit mogelijk als onveilig ervaren doordat de plek op de weg van de fietser smal is. 13/17

14 Op de bovenstaande foto is de inrichting van de Hof van Delftlaan weergeven. De Hof van Delftlaan is ingericht met fietscomfortbanen. De fietscomfortbanen zijn in dezelfde kleur uitgevoerd als de elementverharding. De enige functie van de fietscomfortbanen is om fietsers meer comfort te beiden. Het zijn dus geen fietsstroken of fietssuggestiestroken. 14/17

15 Variant 4 - Hugo de Grootstraat en Havenstraat: 30 km/h inrichting Dit betreft een variant waarin de Hugo de Grootstraat en de Havenstraat zijn ingericht als erftoegangsweg met 30 km/h en gehele rijbaan uit klinkers bestaat. Deze variant komt, op de fietscomfortstroken na, exact overeen met variant 3. Hierdoor scoort deze variant op de algemene uitgangspunten hetzelfde als variant 3. Door het ontbreken van een plateau of inritconstructie tussen de Hugo de Grootstraat en de Spoorsingel scoort deze variant in de Hugo de Grootstraat, net zoals variant 3, matig op het uitgangspunt aansluiten op het ontwerp spoorzone. Bij de Hugo de Grootstraat en de Havenstraat is het enige verschil ten opzichte van variant 3 het comfort voor fietsers. Dit komt doordat de fietser alleen gebruik kan maken van elementverharding. Door het verschillende patroon in de bestrating is de plek op de weg van de fietser in beide richtingen aangegeven. Hiervoor gelden dezelfde voor- en nadelen als voor de fietscomfortstroken in variant 3. 15/17

16 Variant 5 - Hugo de Grootstraat: twee richtingsverkeer, Havenstraat: Solitair fietspad Dit betreft een variant waarin de Hugo de Grootstraat ingericht wordt voor tweerichtingsverkeer en de Havenstraat als solitair fietspad. Deze variant scoort slecht op de algemene uitgangspunten over het verdelen van de verkeersdruk en het behouden van de huidige profielbreedte voor verkeer. Het fietsen in de Hugo de Grootstraat wordt in deze variant niet gefaciliteerd. In de Hugo de Grootstraat scoort de variant slecht op het aanpassen van de maximum snelheid, de toegankelijkheid van voetgangers, de verkeersveiligheid van fietsers en het comfort van fietsers. Doordat er tweerichtingsverkeer mogelijk is in de Hugo de Grootstraat zijn de trottoirs te smal en heeft de fietser geen eigen plek op de weg. Gezien het profiel komt de fietser in de verdrukking wanneer er autoverkeer van beide kanten komt. Op basis van de inrichting van de Hugo de Grootstraat is deze variant niet acceptabel. Door de Havenstraat in te richten als solitair fietspad verdwijnen hier alle parkeerplaatsen aangezien die niet meer te bereiken zijn. De inrit constructie vanaf de Spoorsingel is niet gepast aangezien een fietspad niet gebruikt kan worden door autoverkeer. Het verkeersveilig vormgeven van de kruising van de Havenstraat met de Hugo de Grootstraat is een grote uitdaging en daardoor niet acceptabel. 16/17

17 Variant 6 - Hugo de Grootstraat: 30km/h inrichting, Havenstraat: Fietsstraat Nadere omschrijving in memo. 17/17

Memo. Verhouding auto-fiets 2015

Memo. Verhouding auto-fiets 2015 Uit de verkeerstellingen van de gemeente blijkt dat op deel twee op een werkdag gemiddeld 1.400 1 motorvoertuigen rijden waarvan 4% a 5% vrachtverkeer betreft. Op deel drie rijden gemiddeld per werkdag

Nadere informatie

Huidige inrichting Aan de ventweg Zeeweg liggen 12 woningen. De Ventweg wordt voornamelijk gebruikt door bewoners en bezoekers van deze woningen.

Huidige inrichting Aan de ventweg Zeeweg liggen 12 woningen. De Ventweg wordt voornamelijk gebruikt door bewoners en bezoekers van deze woningen. Inleiding Parallelweg Zeeweg Vraag van de gemeenteraad: Kan de voorgestelde fietsroutestructuur nog verder geoptimaliseerd worden? Wij achten het noodzakelijk om de door belanghebbenden en raadsleden gedane

Nadere informatie

De fietsstraat in Beugen

De fietsstraat in Beugen De fietsstraat in Beugen Hoe werkt die straat? We krijgen regelmatig vragen binnen over de werking van de Fietsstraat in Beugen. In dit document proberen we daarin duidelijkheid te geven. We hebben dit

Nadere informatie

Middelveen IV Zuidwolde

Middelveen IV Zuidwolde 28 december 2010 Moving Verkeer Broekhuizen 23 7965 AA Broekhuizen Aanleiding De nieuwe woonwijk Middelveen aan de zuidkant van Zuidwolde is in ontwikkeling. Gemeente De Wolden heeft Moving Verkeer gevraagd

Nadere informatie

Gemengd verkeer - fietssuggestiestroken

Gemengd verkeer - fietssuggestiestroken Gemengd verkeer - fietssuggestiestroken Doel Het doel van een fietssuggestiestrook is het optisch versmallen van de rijbaan en het aanduiden van de positie van de fietser. Het overige verkeer wordt gewezen

Nadere informatie

Fietsstraat: Auto te gast in combinatie met dynamische afsluiting

Fietsstraat: Auto te gast in combinatie met dynamische afsluiting BESTUDEERDE VARIANTEN INRICHTING ACHILLESSTRAAT De inrichting van de Achillesstraat in het deel Cascadepark West betrof een tijdelijke inrichting. Naar aanleiding van de hoge verkeersintensiteit tijdens

Nadere informatie

Wilhelminalaan verkeersveiliger. Hier komt tekst. Hier komt ook tekst. 2 e bewonersbijeenkomst 30 juni Utrecht.nl.

Wilhelminalaan verkeersveiliger. Hier komt tekst. Hier komt ook tekst. 2 e bewonersbijeenkomst 30 juni Utrecht.nl. Wilhelminalaan verkeersveiliger Hier komt tekst Hier komt ook tekst 2 e bewonersbijeenkomst 30 juni 2016 (versie 3, EGK) Opzet avond Opening Tot nu toe Mogelijkheden profiel Uitgewerkt mogelijk ontwerp

Nadere informatie

Fietsstraat. Beelden van een groene stad, voorstel 6. Samenvatting

Fietsstraat. Beelden van een groene stad, voorstel 6. Samenvatting Fietsstraat Beelden van een groene stad, voorstel 6 Samenvatting Een straat waar fietsers de norm zijn, en de auto te gast is, het kan. En het heet: fietsstraat. In het buitenland is er al erg veel ervaring

Nadere informatie

Handout inloopbijeenkomst Stationsgebied 7 maart

Handout inloopbijeenkomst Stationsgebied 7 maart Handout inloopbijeenkomst Stationsgebied 7 maart Schetsen inrichting Koninginneweg De gemeente wil in het project Stationsgebied de doorstroming van de centrumring en de bereikbaarheid verbeteren. Daartoe

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsaudit. Havenstraat/Hugo de Grootstraat Delft

Verkeersveiligheidsaudit. Havenstraat/Hugo de Grootstraat Delft definitief 28 september 2017 Inhoudsopgave Blz. 1 Inleiding 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Doel 1 1.3 Onderzochte varianten 2 2 Kaders voor de audit 6 2.1 Wegcategorisering 6 2.2 Intensiteiten 6 2.3 Stedenbouwkundige

Nadere informatie

Aanleiding. Presentatie doortrekken Haarsweg. Communicatietraject. Onderdelen van het onderzoek. Ondernemersvereniging Ommen

Aanleiding. Presentatie doortrekken Haarsweg. Communicatietraject. Onderdelen van het onderzoek. Ondernemersvereniging Ommen Presentatie doortrekken Haarsweg Donderdag 10 april 2014 Aanleiding Raadscommissie van 6 juni 2013 behandeling verkeersonderzoek De Strangen en de rotonde Schurinkstraat- Chevalleraustraat Over de Haarsweg

Nadere informatie

Fietsplan Heumen Onderdeel Fietsnetwerk gemeente Heumen

Fietsplan Heumen Onderdeel Fietsnetwerk gemeente Heumen Fietsplan Heumen Onderdeel Fietsnetwerk gemeente Heumen Datum: 5 juni 2015 Projectnr: 2015004 Opdrachtgever: Peter Rutten (gemeente Heumen) Opstellers: Bart Christiaens (Tibs) Koen van Neerven (& Verkeersadvies)

Nadere informatie

Dijklint Alblasserdam

Dijklint Alblasserdam Dijklint Alblasserdam Ontwerpvisie Inrichtingsplan Dijklint Beeld plaatsen ter grootte van dit kader 24 januari 2013 Henk van Zeijl Viviane de Groot 2 Inhoud Inleiding Resultaat discussies in ontwerpwerkgroep

Nadere informatie

Aan Van Doorkiesnummer. Henri van Middelaar Ton Heijnen&Thomas Dijker 7584

Aan Van Doorkiesnummer. Henri van Middelaar Ton Heijnen&Thomas Dijker 7584 Memo Aan Van Doorkiesnummer Henri van Middelaar Ton Heijnen&Thomas Dijker 7584 Onderwerp Ontwikkeling Kopermolen in relatie tot het wegennet waarop wordt aangesloten Datum 23-04-2018 Beste Henri, Deze

Nadere informatie

1 Aanleiding en vraagstelling

1 Aanleiding en vraagstelling Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk ehv.500.N01 14 november 2011 FV/HdM

Referentienummer Datum Kenmerk ehv.500.N01 14 november 2011 FV/HdM Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 295747.ehv.500.N01 14 november 2011 FV/HdM Betreft Variantenstudie Beerseweg Inleiding De gemeente Oirschot heeft aan Grontmij gevraagd om een studie uit te voeren

Nadere informatie

De verbinding tussen station en binnenstad

De verbinding tussen station en binnenstad De verbinding tussen station en binnenstad De gemeente Arnhem heeft eind september 2014 een eerste schets gepresenteerd voor de nieuwe inrichting van de verbinding station - binnenstad. Ongeveer 200 bewoners,

Nadere informatie

Hoe verkeersveilig zijn fietsstraten? (VK 7/2013)

Hoe verkeersveilig zijn fietsstraten? (VK 7/2013) Hoe verkeersveilig zijn fietsstraten? (VK 7/2013) Fietsstraten getest aan Duurzaam Veilig-principes maandag 9 december 2013 12 reacties 676x gelezen Erik Mansvelder, Grontmij Rick Delbressine, TU Delft

Nadere informatie

Verslag van inspraak

Verslag van inspraak Verslag van inspraak Project : Herinrichting Koedijk Lochem Aanleiding : Opstellen schetsontwerp Datum: 1 juli 2016 2 Inleiding Op 8 juni 2016 werd een inloopavond gehouden waarop werd gepresenteerd dat

Nadere informatie

Herstructurering Norremeerstraat en Kaagstraat Warmond

Herstructurering Norremeerstraat en Kaagstraat Warmond d Heule 25 4306 EA NIEUWERKERK 06 15020662 / 0111-643192 robvermeer@zeelandnet.nl IBAN: NL04INGB0002222412 KvK Middelburg 220 47708 Btw nr. NL1143.64.734.B01 www.verkeerskundigadvies.nl Herstructurering

Nadere informatie

Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP)

Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP) GEMEENTE HILLEGOM Hoofdstraat 115 2181 EC Hillegom T 14 0252 Postbus 32, 2180 AA Hillegom F 0252-537 290 E info@hillegom.nl I www.hillegom.nl Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP) Onderdeel

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst. Verlengde Schrans

Informatiebijeenkomst. Verlengde Schrans Informatiebijeenkomst Verlengde Schrans 19 januari 2016 Welkom Voorstellen Kees Bunschoten (projectleider) Hein Waterlander (verkeer) Douwe Wiebe Beek (ontwerper) Wieger Postma (stedenbouw) Bart v.d. Scheer

Nadere informatie

Fietsroute Apeldoorn - Deventer

Fietsroute Apeldoorn - Deventer Fietsroute Apeldoorn - Deventer Het proces Tijdens de inloopavonden op 19 en 20 januari zijn eerste ideeën in schetsontwerpen getoond. Naar aanleiding van reacties uit de Zonnewende is het verbeteren van

Nadere informatie

Bewonersbijeenkomst Groot onderhoud/ herinrichting Velserstraat. Datum 9 juni 2016

Bewonersbijeenkomst Groot onderhoud/ herinrichting Velserstraat. Datum 9 juni 2016 Bewonersbijeenkomst Groot onderhoud/ herinrichting Velserstraat Datum 9 juni 2016 2 Wat kunt u doen op deze bijeenkomst? Het schetsontwerp varianten van de Velserstraat bekijken Vragen te stellen over

Nadere informatie

Datum: maandag 06 juli 2015. Kenmerk: Epemawei, Ysbrechtum

Datum: maandag 06 juli 2015. Kenmerk: Epemawei, Ysbrechtum Meldpunt Veilig Verkeer Analyse en zienswijze Meldpunt Veilig Verkeer http://www.meldpuntveiligverkeer.nl Kenmerk: Epemawei, Ysbrechtum Datum: maandag 06 juli 2015 Rol Veilig Verkeer Nederland Veilig Verkeer

Nadere informatie

Vervoerregio Amsterdam. Variantenstudie Halte Aan de Zoom Uithoorn

Vervoerregio Amsterdam. Variantenstudie Halte Aan de Zoom Uithoorn Variantenstudie Halte Aan de Zoom Uithoorn Vervoerregio Amsterdam Variantenstudie Halte Aan de Zoom Uithoorn I Variantenstudie Halte Aan de Zoom Uithoorn II Variantenstudie Halte Aan de Zoom Uithoorn Vervoerregio

Nadere informatie

Lange Dijkstraat 03/03/2015

Lange Dijkstraat 03/03/2015 Lange Dijkstraat 03/03/2015 Inleiding Inleiding Ι situering Inleiding Ι waarom Veilige fietsroute (kernroute) Past in vernieuwing van belangrijke assen rond en richting Spoor Noord: Halenstraat/ Viséstraat

Nadere informatie

#sterkfietsbeleid. Workshop Fietsstraten Coaching Fietsbeleid

#sterkfietsbeleid. Workshop Fietsstraten Coaching Fietsbeleid #sterkfietsbeleid Workshop Fietsstraten Coaching Fietsbeleid Wat is een fietsstraat? Belgie Begrip fietsstraat is verankerd in wegcode 2.61. «fietsstraat» : een straat die is ingericht als fietsroute,

Nadere informatie

Figuur 2: intensiteiten op kruispunten Grotestraat uit de metingen in 2006

Figuur 2: intensiteiten op kruispunten Grotestraat uit de metingen in 2006 SECOND OPINION OPLOSSINGSRICHTINGEN DRUNEN CENTRUM ALGEMEEN In deze notitie geeft XTNT, Experts in Traffic and Transport, een second opinion op de verschillende plannen die er in de gemeente Heusden leven

Nadere informatie

Bijlage bij de raadsbrief Fietsveiligheid Sleeuwijksedijk (september 2012)

Bijlage bij de raadsbrief Fietsveiligheid Sleeuwijksedijk (september 2012) gemeente werkendam Memo Datum 19 september 2012 Aan Gemeenteraad Werkendam C.c. Van Arne Schouten Onderwerp Afweging varianten fietsvoorziening Bijlage bij de raadsbrief Fietsveiligheid Sleeuwijksedijk

Nadere informatie

20-02-2010: Verkeer Centrum Drunen

20-02-2010: Verkeer Centrum Drunen 20-02-2010: Verkeer Centrum Drunen Visie op verkeer in Drunen Onlangs presenteerde het college een voorlopig plan om de verkeersstructuur in het centrum van Drunen (wederom) aan te passen. Zo wil men o.a.

Nadere informatie

1Ontwikkelingsfasen bestemmingsplan Haren

1Ontwikkelingsfasen bestemmingsplan Haren 1Ontwikkelingsfasen bestemmingsplan Haren Dilgt Hemmen Essen, deelgebied 5 en 6 2003-2013 Gemeenteraad stelt beleidskaders vast voor Haren Noord Landschapsontwikkelingsplan 2003 Ontwikkelvisie Dilgt Hemmen

Nadere informatie

Bereikbaarheid woonwijken rondom Bentz-Berg

Bereikbaarheid woonwijken rondom Bentz-Berg Bereikbaarheid woonwijken rondom Bentz-Berg Gemeente Vianen Status concept Opdrachtgever Gemeente Vianen Kenmerk GVi1715 Contactpersoon Hans Bomers Versie/revisie 2 Datum 18 januari 2018 Opdrachtnemer

Nadere informatie

Opdrachtgever: BPD Ontwikkeling Onderwerp: Verkeersontsluiting bouwplan Vierde Kwadrant, Kockengen Projectnummer: BPD1602 Datum: 30 november 2016

Opdrachtgever: BPD Ontwikkeling Onderwerp: Verkeersontsluiting bouwplan Vierde Kwadrant, Kockengen Projectnummer: BPD1602 Datum: 30 november 2016 Jadelaan 18, 3523 CV Utrecht Notitie Opdrachtgever: BPD Ontwikkeling Onderwerp: Verkeersontsluiting bouwplan Vierde Kwadrant, Kockengen Projectnummer: BPD1602 Datum: 30 november 2016 Aanleiding BPD ontwikkeling

Nadere informatie

Onderbouwing en differentiatie onderhoudsniveaus wegverhardingen

Onderbouwing en differentiatie onderhoudsniveaus wegverhardingen Onderbouwing en differentiatie onderhoudsniveaus wegverhardingen Onderbouwing en differentiatie onderhoudsniveaus wegverhardingen Onderbouwing en differentiatie onderhoudsniveaus wegverhardingen Inleiding

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Snelle Fietsroute Ede - Wageningen

Haalbaarheidsonderzoek Snelle Fietsroute Ede - Wageningen Haalbaarheidsonderzoek Snelle Fietsroute Ede - Wageningen Toelichting proces, onderzoeken en advies Aletta Koster 11 december 2017 Open Opbouw presentatie 1. Aanleiding & doel 2. Wat is een snelle fietsroute?

Nadere informatie

Kansen voor inrichting van Julianastraat e.o. Bijeenkomst 25 mei 2016

Kansen voor inrichting van Julianastraat e.o. Bijeenkomst 25 mei 2016 Kansen voor inrichting van Julianastraat e.o. Bijeenkomst 25 mei 2016 Ontwerpsessie Eerste Emmastraat en Tempeliersstraat Indrukken van de buurt - Fijne leefomgeving - Karakteristieke/monumentale panden

Nadere informatie

Memo. HaskoningDHV Nederland B.V. Infrastructure

Memo. HaskoningDHV Nederland B.V. Infrastructure Memo Aan: ECN Petten, de heer J. Schrover Van: Martin Wouters en Lucien De Baere Datum: 17 december 2015 Kopie: - Ons kenmerk: N002_INFRA_BE4386 Classificatie: Projectgerelateerd HaskoningDHV Nederland

Nadere informatie

Memo. Inleiding. (bron CROW publicatie 216 Fietsstraten in hoofdfietsroutes). datum 08 oktober 2014 referentie BT/011/141737 pagina 1 van 5

Memo. Inleiding. (bron CROW publicatie 216 Fietsstraten in hoofdfietsroutes). datum 08 oktober 2014 referentie BT/011/141737 pagina 1 van 5 Memo Ter attentie van Gemeente Utrecht T.a.v. dhr. R. Hilhorst Datum 8 oktober 2014 Distributie R. Hilhorst, A. Wenning, J. Blok Projectnummer 141737 VVA Fietsstraat Leidseweg Onderwerp Fietsstraat Leidseweg:

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan *1024661* Gemeenteraad Gemeente Hengelo Postbus 18 7550 AA Hengelo Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan 1010707 Geachte gemeenteraad, In de commissie Fysiek zijn vragen

Nadere informatie

Verkeer en Verkeersveiligheid. Herziening dorpsplan - Dorpsstraat Eric van Berkum

Verkeer en Verkeersveiligheid. Herziening dorpsplan - Dorpsstraat Eric van Berkum Verkeer en Verkeersveiligheid Herziening dorpsplan - Dorpsstraat Eric van Berkum Inhoud 1. Dorpsplan - terugblik 2. Situatie Dorpsstraat meningen & metingen 3. Identificatie probleem 4. Uitgangspunten

Nadere informatie

INSPRAAKRAPPORTAGE. Herinrichting Pleiadenplantsoen

INSPRAAKRAPPORTAGE. Herinrichting Pleiadenplantsoen INSPRAAKRAPPORTAGE Herinrichting Pleiadenplantsoen Gemeente Velsen Oktober 2018 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2 1.1 Inspraakprocedure 2 1.2 Leeswijzer 2 2. INSPRAAKREACTIES EN ANTWOORDEN 3 2.1 Inspreekthema

Nadere informatie

Aansluiting Dorpsstraat: Voetgangersoversteekplaats: Voetgangers op parkeerterrein: Parkeerplaatsen: Oversteekplaats fietsers: Verkeerskundig

Aansluiting Dorpsstraat: Voetgangersoversteekplaats: Voetgangers op parkeerterrein: Parkeerplaatsen: Oversteekplaats fietsers: Verkeerskundig De herinrichting heeft betrekking op de openbare inrichting van de locatie ter plaatse van de toekomstige supermarkt. De herinrichting houdt voornamelijk het realiseren van een toegang van de supermarkt

Nadere informatie

Delftseplein 27b 3013 AA Rotterdam ADVISEURS. Toetsing aspecten verkeer en parkeren inrichtingsplan scouting Vlaardingen

Delftseplein 27b 3013 AA Rotterdam ADVISEURS. Toetsing aspecten verkeer en parkeren inrichtingsplan scouting Vlaardingen B Rho ft rsssssss* LEEFRUIMTE E-mail: info(s) rho.nl MEMO Van ing. R.F. Smit Project Verkeer & parkeren scouting Vlaardingen Opdrachtgever Gemeente Vlaardingen Datum 6 december 2017 Rho SVISEUSS VOCÜ LEEFRUIMTE

Nadere informatie

30 en 50 en de toekomst van het fietspad in de stad

30 en 50 en de toekomst van het fietspad in de stad Memo januari 2015 Onderwerp: 30 en 50 en de toekomst van het fietspad in de stad Er wordt de laatste tijd her en der gediscussieerd over de snelheid van autoverkeer in de stad, en over de fietspaden in

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsanalyse Bommenweg Dreef (Wadenoijen, Gemeente Tiel) 28 juli 2017

Verkeersveiligheidsanalyse Bommenweg Dreef (Wadenoijen, Gemeente Tiel) 28 juli 2017 Verkeersveiligheidsanalyse Bommenweg Dreef (Wadenoijen, Gemeente Tiel) 28 juli 2017 Aanleiding In de afgelopen jaren hebben een aantal verkeersincidenten op het kruispunt Bommelweg Dreef plaatsgevonden.

Nadere informatie

Maak van de Noordzijde Zoom eenrichtingsverkeer. Het is akelig smal als auto, bus en fietser elkaar moeten passeren.

Maak van de Noordzijde Zoom eenrichtingsverkeer. Het is akelig smal als auto, bus en fietser elkaar moeten passeren. Formulier nummer Vraag/ Opmerking Onderwerp 1 1 Bomen Reactie Antwoord Gemeente De bestaande bomen te sparen en waar mogelijk nieuwe bomen bij te Het uitgangspunt voor het ontwerp is geweest om zoveel

Nadere informatie

Tarthorst Fietsoplossingen voor en door gebruikers en bewoners

Tarthorst Fietsoplossingen voor en door gebruikers en bewoners Tarthorst Fietsoplossingen voor en door gebruikers en bewoners Tweede brede werksessie, 7 juli 2015 Arno Jonker, Paul van den Bosch en Natalie Veenkamp DTV Consultants fietsen en lopen innovatie internationaal

Nadere informatie

Uitwerking thema avond verkeer Huis ter Heide 3 juni 2019

Uitwerking thema avond verkeer Huis ter Heide 3 juni 2019 Uitwerking thema avond verkeer Huis ter Heide 3 juni 09 Inhoudsopgave:. Zorgpunten. Samenvatting 3. Samenvatting voor en nadelen in tabel verwerkt 4. Bijlage : bijdrage per groepje. Aan het begin van de

Nadere informatie

Meerzicht Lisse. Resultaten onderzoek parkeren en verkeer. Definitief Gepresenteerd op: &

Meerzicht Lisse. Resultaten onderzoek parkeren en verkeer. Definitief Gepresenteerd op: & Meerzicht Lisse Resultaten onderzoek parkeren en verkeer Definitief Gepresenteerd op: 09-12-2015 & 05-07-2016 Meerzicht Parkeren 2 Kencijfers Parkeertellingen Meerzicht Parkeren 3 Kencijfers: Voor nieuwe

Nadere informatie

Uitwerking verkeersonderzoek Olst. Informatieavond. 16 mei 2018

Uitwerking verkeersonderzoek Olst. Informatieavond. 16 mei 2018 Uitwerking verkeersonderzoek Olst Informatieavond 16 mei 2018 2 Agenda vanavond Aanleiding Verbeteren Leefbaarheid en Veiligheid in Olst Eerder onderzoek rondweg Olst Jan Hooglandstraat Twee varianten

Nadere informatie

In onderstaande tabel staan de varianten onderling met elkaar vergeleken op 4 criteria. Variant Verkeersveiligheid

In onderstaande tabel staan de varianten onderling met elkaar vergeleken op 4 criteria. Variant Verkeersveiligheid Notitie Referentienummer Kenmerk 348275 Betreft Memo varianten fietsverbinding Waarderveldweg 1 Inleiding Als gevolg van de herinrichting van de Waarderhaven heeft de gemeente Haarlem een nieuwe aansluiting

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN HERINRICHTING INGENIEUR SMEDINGPLEIN WIERINGERWERF

UITGANGSPUNTEN HERINRICHTING INGENIEUR SMEDINGPLEIN WIERINGERWERF UITGANGSPUNTEN HERINRICHTING INGENIEUR SMEDINGPLEIN WIERINGERWERF Bewoners hebben op de bewonersavond op 11 juli 2017 aangegeven de dorpskern van Wieringerwerf graag het karakter te geven van een verblijfsgebied

Nadere informatie

1 Inleiding. gemeente Eindhoven. Betreft verkeerskundige analyse Johannes Buyslaan

1 Inleiding. gemeente Eindhoven. Betreft verkeerskundige analyse Johannes Buyslaan gemeente Eindhoven Openbare Ruimte, Verkeer & Milieu, Verkeer en Openbare Ruimte Betreft verkeerskundige analyse Johannes Buyslaan 1 Inleiding In deze memo staat het resultaat van de verkeerskundige toets

Nadere informatie

Herinrichting Ambyerstraat-Noord Informatieavond. 11 maart 2014

Herinrichting Ambyerstraat-Noord Informatieavond. 11 maart 2014 Herinrichting Ambyerstraat-Noord Informatieavond 11 maart 2014 Inhoud Aanleiding Proces Huidige situatie Historie Randvoorwaarden Ontwerp Fasering Vervolg Aanleiding Aanleiding Augustus 2010 Verkeersplan

Nadere informatie

Verkeersontwikkeling plan Nieuwe Oostdijk in Goedereede

Verkeersontwikkeling plan Nieuwe Oostdijk in Goedereede Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Herinrichting Beusichemseweg. Binnen bebouwde kom t Goy

Herinrichting Beusichemseweg. Binnen bebouwde kom t Goy Binnen bebouwde kom t Goy Programma 19.45 Inloop 20.00 Opening door Wethouder Kees van Dalen 20.15 Toelichting verkeerskundigen 20.45 Kosten 20.50 Informatie aan tafels en invullen formulieren 21.25 Slotwoord

Nadere informatie

Kruispunt Maliebaan-Burg. Reigerstraat/Nachtegaalstraat

Kruispunt Maliebaan-Burg. Reigerstraat/Nachtegaalstraat Hier komt tekst Maliebaan Klankbordgroep Hier komt ook tekst 12 januari 2016 Kruispunt Maliebaan-Burg. Reigerstraat/Nachtegaalstraat Klankbordgroep 12 januari 2016 1 Doel van het project. Een kwaliteitsslag

Nadere informatie

Verkeersonderzoek Zuidzijde

Verkeersonderzoek Zuidzijde Verkeersonderzoek Zuidzijde Verkeerskundige Consequenties bij realisatie Multifunctioneel Centrum Deelgemeente Rozenburg 9 december 2010 Opdrachtgever Deelgemeente Rozenburg Opdrachtnemer ds+v Gemeente

Nadere informatie

Aanpak parkeerproblematiek Wouwerstraat Hilvarenbeek

Aanpak parkeerproblematiek Wouwerstraat Hilvarenbeek *15int14599* 15int14599 Zaaknummer: 2015001932 Aanpak parkeerproblematiek Wouwerstraat Hilvarenbeek Onderzoek naar oplossingsvarianten Gemeente Hilvarenbeek Februari 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2.

Nadere informatie

De rand van het stuur of het lichaam Valt nog binnen de rijbaan of fietsstrook

De rand van het stuur of het lichaam Valt nog binnen de rijbaan of fietsstrook De rand van het stuur of het lichaam Valt nog binnen de rijbaan of fietsstrook 36 Fietser rijdt vaak te dicht bij geparkeerde wagens maak daarom parkeerstroken breed genoeg 37 4. Goede maten voor gemengd

Nadere informatie

BESCHRIJVING ONTWERP HERINRICHTING KAMERLINGH ONNESSTRAAT E.O.

BESCHRIJVING ONTWERP HERINRICHTING KAMERLINGH ONNESSTRAAT E.O. BESCHRIJVING ONTWERP HERINRICHTING KAMERLINGH ONNESSTRAAT E.O. EINSTEINSTRAAT De straat bestaat uit twee segmenten Wegprofiel huidige situatie tot rare bocht van noord naar zuid: 1,8 5,4 2,8 Parkeren op

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) Verkeersbesluit: Geslotenverklaring Achillesstraat Gemeente Almere Nummer: DSO//3924337xm Steller: Dienst: Datum: Stadsbeheer Burgemeester en wethouders van Almere, op grond van artikel 18, eerste lid,

Nadere informatie

Bijlage 2M Maatregelen

Bijlage 2M Maatregelen Bijlage 2M Maatregelen Afstudeeropdracht Revitalisatie Zonnemaat Inhoud bijlage: Maatregelen met voor- en nadelen Schetsen van enkele maatregelen (8 pagina s inclusief voorblad) Maatregelen met voor- en

Nadere informatie

Samenvatting van de reacties op het VSP De Kwakel

Samenvatting van de reacties op het VSP De Kwakel Samenvatting van de reacties op het VSP De Kwakel 11 december 2012 Inleiding De gemeente heeft veel reacties ontvangen op het Verkeersstructuurplan De Kwakel. Dit plan lag tot 27 juni 2012 ter inzage,

Nadere informatie

Sessie 2: WENSEN VERKEER

Sessie 2: WENSEN VERKEER Sessie 2: WENSEN VERKEER FIETSEN 17x 3,5x 53x 13x 3x : Autovrij! 7,5x Toelichting: Gedeeld gebruik van de straat Shared space kan net niet Gedeeld gebruik: o Meer balans voet/fiets Fijn: straat 1 niveau,

Nadere informatie

Verkeer P+R terrein Voorschoten

Verkeer P+R terrein Voorschoten MEMO Datum: 11-03-2016 Van: Ruimtelijke Ontwikkeling Borging en Realisatie Team verkeer Aan: College van B&W Voorschoten Cc: Onderwerp: Verkeer P+R terrein Voorschoten Verkeer P+R terrein Voorschoten Nadere

Nadere informatie

Addendum bij nota Fietsen in Lelystad: Voldoen de gestelde voorrangsregels aan CROW-richtlijnen

Addendum bij nota Fietsen in Lelystad: Voldoen de gestelde voorrangsregels aan CROW-richtlijnen Addendum bij nota Fietsen in Lelystad: Voldoen de gestelde voorrangsregels aan CROW-richtlijnen Aanleiding Tijdens de raadsbehandeling van de nota Fietsen in Lelystad op 15 maart 2016 is door het college

Nadere informatie

Notitie km snelheidslimiet Antwerpsestraatweg

Notitie km snelheidslimiet Antwerpsestraatweg Notitie 60 80 km snelheidslimiet Antwerpsestraatweg 1. INLEIDING In het kader van de herinrichting van de Antwerpsestraatweg is in samenwerking met de gemeente Bergen op Zoom een sober herinrichtingvoorstel

Nadere informatie

Hoe zorgen we dat er minder hard gereden wordt?

Hoe zorgen we dat er minder hard gereden wordt? 2 april 2009 initiatiefgroep raambuurt raam 62 2801 vm gouda t+f 0182.526925 initiatiefgroep@raambuurtgouda.nl Hoe zorgen we dat er minder hard gereden wordt? of de automobilist zich tenminste aan max.

Nadere informatie

In dit hoofdstuk worden verschillende ontwerp- of inrichtingsprincipes gepresenteerd voor de wegdelen van het plangebied. Plangebied deel 2b

In dit hoofdstuk worden verschillende ontwerp- of inrichtingsprincipes gepresenteerd voor de wegdelen van het plangebied. Plangebied deel 2b Ontwerpprincipes In dit hoofdstuk worden verschillende ontwerp- of inrichtingsprincipes gepresenteerd voor de wegdelen van het plangebied. De wegdelen die onderscheiden worden als significant verschillend

Nadere informatie

1. Inrichting erftoegangswegen > 4,5 meter

1. Inrichting erftoegangswegen > 4,5 meter Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 18 april 2011 Betreft Aanvullend document "Wegencategorisering" n.a.v. presentatie 8 maart 1. Inrichting erftoegangswegen > 4,5 meter In het Uitvoerend document wegencategorisering

Nadere informatie

Gespreksverslag Bewonersavond Godfried van Seijstlaan. Utrecht, november 2017

Gespreksverslag Bewonersavond Godfried van Seijstlaan. Utrecht, november 2017 Gespreksverslag Bewonersavond Godfried van Seijstlaan Utrecht, november 2017 1. Aanleiding De gemeente Zeist heeft klachten ontvangen over het te hard rijden in de Godfried van Seijstlaan. Naar aanleiding

Nadere informatie

Enquêteresultaten Van Beuningenlaan Soest-Zuid

Enquêteresultaten Van Beuningenlaan Soest-Zuid Enquêteresultaten Van Beuningenlaan Soest-Zuid 1 Inhoud Vertegenwoordiging respondenten. Enquêteresultaten: Autovoorzieningen Voetgangersvoorzieningen Fietsvoorzieningen Bomen Algemeen Opmerkingen Resumé

Nadere informatie

Ontwerp verkeersbesluit Herinrichting

Ontwerp verkeersbesluit Herinrichting Ontwerp verkeersbesluit Herinrichting Middenweg-Zuid - Fietsstraat Bij17-289 Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet

Nadere informatie

Presentatie verkeersmaatregelen Loper Oude Centrum CONCEPT

Presentatie verkeersmaatregelen Loper Oude Centrum CONCEPT Presentatie verkeersmaatregelen Loper Oude Centrum Stationsweg huidige situatie Stationsweg nieuwe situatie Wagenstraat huidige situatie Wagenstraat nieuwe situatie Huidig profiel: 50 km weg, 7 m asfalt,

Nadere informatie

Kamerlingh Onnesstraat e.o. 6 februari 2019 Amersfoort

Kamerlingh Onnesstraat e.o. 6 februari 2019 Amersfoort Kamerlingh Onnesstraat e.o. 6 februari 2019 Amersfoort Adviesbureau Haver Droeze BNT Muurhuizen 165, 3811 EG Amersfoort T (033) 461 35 35 info@haverdroeze.nl haverdroeze.nl PROGRAMMA Welkom Deel 1: Presentatie

Nadere informatie

RICHTLIJNEN FIETSROUTES PLUS 2016

RICHTLIJNEN FIETSROUTES PLUS 2016 VERBINDEN MET DE FIETS Bijlagen RICHTLIJNEN FIETSROUTES PLUS 2016 SAMENHANG 1. Herkenbaarheid als doorgaande Fietsroute Plus, bijvoorbeeld door minimaal twee continu toe te passen 2. Zo veel mogelijk eenduidigheid

Nadere informatie

Verkeersonderzoek Ter Aar

Verkeersonderzoek Ter Aar organisatienaam PREFIX naam Verkeersonderzoek Ter Aar aan Lex Niekel van René Formenoij datum 4-11-2013 betreft Verkeerseffect nieuwe wijk op wegennet Ter Aar 1. Aanleiding In de structuurvisie is besloten

Nadere informatie

Rapportage verkenning vrijliggend fietspad Educalaan M 1

Rapportage verkenning vrijliggend fietspad Educalaan M 1 Rapportage verkenning vrijliggend fietspad Educalaan M 1 Opsteller: G. Boekhout Datum: 15 juni 2015 Inhoudsopgave Aanleiding 3 Huidige situatie Educalaan 4 Huidige inrichting 4 Ervaren verkeers(on)veiligheid

Nadere informatie

Verkeersonderzoek Rossum Noord - t.b.v. realisatie 24 woningen in Rossum Noord - Gemeente Dinkelland

Verkeersonderzoek Rossum Noord - t.b.v. realisatie 24 woningen in Rossum Noord - Gemeente Dinkelland Verkeersonderzoek Rossum Noord - t.b.v. realisatie 24 woningen in Rossum Noord - ISO 9001 gecertificeerd Projectomschrijving Opdrachtgever Projectnummer 16.0089 Datum 20 april 2016 Status Definitief Auteur(s)

Nadere informatie

Volgens afspraak ontvangt u hierbij het verkeersadvies inzake de bestemmingsplanwijziging rondom Marktstraat 23 te Bodegraven.

Volgens afspraak ontvangt u hierbij het verkeersadvies inzake de bestemmingsplanwijziging rondom Marktstraat 23 te Bodegraven. Memo OCM II BV T.a.v. de heer Felix C.A. van Pelt Noordzijde 99 2411 RD Bodegraven Datum : 04-04-2016 Aan : OCM II BV, de heer Felix C. A. van Pelt Betreft : Verkeersadvies inzake bestemmingsplanwijziging

Nadere informatie

Onderwijsboulevard Heyendaalseweg

Onderwijsboulevard Heyendaalseweg Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Emmasingel 15 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5611 AZ Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Reacties bewonersavond Beusichemseweg 22 maart 2017

Reacties bewonersavond Beusichemseweg 22 maart 2017 Reacties bewonersavond Beusichemseweg 22 maart 2017 Op de bewonersavond waren circa 60 personen aanwezig. Circa 250-275 huishoudens hebben een uitnodiging voor de avond gehad van Klankbordgroep Mooi t

Nadere informatie

Enquêteresultaten Esdoornlaan Soest-Zuid

Enquêteresultaten Esdoornlaan Soest-Zuid Enquêteresultaten Esdoornlaan Soest-Zuid Inhoud Vertegenwoordiging respondenten. Enquêteresultaten: Autovoorzieningen. Voetgangersvoorzieningen. Fietsvoorzieningen. Opmerkingen. Algemeen. Resumé bevindingen.

Nadere informatie

VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN

VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN Beste Lezer, Met deze enquête willen we uw mening over de verkeersveiligheid op de Ringdijk in beeld brengen. Het verkeersadviesbureau

Nadere informatie

Gemeente Haarlem. drs. Cora-Yfke Sikkema. Retouradres: Stadhuis, Postbus PB Haarlem

Gemeente Haarlem. drs. Cora-Yfke Sikkema. Retouradres: Stadhuis, Postbus PB Haarlem Gemeente Haarlem drs. Cora-Yfke Sikkema Wethouder duurzaamheid, mobiliteit, beheer en onderhoud Haarlem Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de commissie beheer Datum Ons

Nadere informatie

Bijlage beantwoording vragen inloopavond aanleg fietsstraat Stadsveld.

Bijlage beantwoording vragen inloopavond aanleg fietsstraat Stadsveld. Bijlage beantwoording vragen inloopavond aanleg fietsstraat Stadsveld. Vraag 1 Bij oversteken Cornelia Schefferlaan Ferdinand Bolstraat zie ik problemen met de fietsstraat. Ook vanaf de rotonde Haaksbergerstraat

Nadere informatie

Verkeersveiligheid Provincialeweg / Overeind. Fietspad Houten - Culemborg. 27 september Pascale Willems Suzanne Spapens

Verkeersveiligheid Provincialeweg / Overeind. Fietspad Houten - Culemborg. 27 september Pascale Willems Suzanne Spapens 1 2 Verkeersveiligheid Provincialeweg / Overeind Fietspad Houten - Culemborg 27 september 2018 Pascale Willems Suzanne Spapens 3 Korte terugblik 4 Knelpunten en aandachtspunten Bijeenkomst 1, 23 mei 2018

Nadere informatie

Wilhelminalaan verkeersveiliger. Hier komt tekst. Hier komt ook tekst. Informatiebijeenkomst 9 maart Utrecht.nl.

Wilhelminalaan verkeersveiliger. Hier komt tekst. Hier komt ook tekst. Informatiebijeenkomst 9 maart Utrecht.nl. Wilhelminalaan verkeersveiliger Hier komt tekst Hier komt ook tekst Informatiebijeenkomst 9 maart 2016 (versie 3, EGK) Opzet avond Welkom Presentatie: Terugblik: wat is er vooraf gegaan? Ons beeld van

Nadere informatie

Nagtzaamstraat. Voorstel tot verbetering van de verkeersveiligheid. Wijkraad Amsterdamsebuurten Fietsersbond. September 2014

Nagtzaamstraat. Voorstel tot verbetering van de verkeersveiligheid. Wijkraad Amsterdamsebuurten Fietsersbond. September 2014 Nagtzaamstraat Voorstel tot verbetering van de verkeersveiligheid Wijkraad Amsterdamsebuurten Fietsersbond September 2014 Huidige situatie Functies: Verblijfsgebied, straat door woonwijk Basisschool Park,

Nadere informatie

Memo. HaskoningDHV Nederland B.V. Infrastructure

Memo. HaskoningDHV Nederland B.V. Infrastructure Memo Aan: Gemeente Nuenen, Twan van Dijk Van: Pleun Smits Datum: 10 december 2015 Kopie: - Ons kenmerk: N004_INFRA_BB1138-115-100 Classificatie: Projectgerelateerd HaskoningDHV Nederland B.V. Infrastructure

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. de gemeenteraad

Gemeente Den Haag. de gemeenteraad Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag de gemeenteraad Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk rm 2013.081 - DSO/2013.549 RIS 258507 Doorkiesnummer 070-353 2751 E-mailadres Aantal bijlagen

Nadere informatie

Nationaal verkeerskundecongres 2016

Nationaal verkeerskundecongres 2016 Nationaal verkeerskundecongres 2016 Fietsstraten, de introductie voorbij Rico Andriesse (Auteur is werkzaam bij Goudappel Coffeng) Robert Hulshof (Auteur is werkzaam bij CROW) Samenvatting Fietsstraten

Nadere informatie

Groot onderhoud Offenbachstraat e.o. Klankbordgroep 2 16 november 2015

Groot onderhoud Offenbachstraat e.o. Klankbordgroep 2 16 november 2015 Groot onderhoud Offenbachstraat e.o. Klankbordgroep 2 16 november 2015 Programma van vanavond Terugblik vorige bijeenkomst Plussen en minnen Uitgangspunten voor het ontwerp Presenteren voorlopig ontwerp

Nadere informatie

Notitie. Referentienummer Datum Kenmerk 8 oktober Betreft Verkeersonderzoek t.b.v. bestemmingsplan Huizerstraatweg

Notitie. Referentienummer Datum Kenmerk 8 oktober Betreft Verkeersonderzoek t.b.v. bestemmingsplan Huizerstraatweg Notitie Datum Kenmerk 8 oktober 2010 274940 Betreft Verkeersonderzoek t.b.v. bestemmingsplan Huizerstraatweg 1 Inleiding Aan de Huizerstraatweg te Naarden bestaan plannen voor de ontwikkeling van een kantoorgebouw.

Nadere informatie

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl Verkeersonderzoek www.meldpunt veiligverkeer.nl Kenmerken advies: Naam dossier: >Hier komt de naam van dossier zoals in Meldpunt en wordt ingevoegd door meldpuntmedewerker< Locatie: Eenderparkweg in Ermelo

Nadere informatie

Herinrichting Utrechtseweg Zeist. Slotsessie Ontwerp

Herinrichting Utrechtseweg Zeist. Slotsessie Ontwerp Herinrichting Utrechtseweg Zeist Slotsessie Ontwerp 18 mei 2015 1 Welkom Slotsessie ontwerp 2 Agenda Ontwerptraject tot nu toe 2 ontwerpen 2+1 varianten 2+1 2+1 en parallelstructuur 2+1 met groene noordberm

Nadere informatie

Definitief ontwerp Willemskade

Definitief ontwerp Willemskade op stap Expertisecentrum Projecten, Realisatie en Beheer Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 422 69 66 NH.Munnik@zwolle.nl www.zwolle.nl Inhoud 1 Inleiding 3 2 Ontwerp

Nadere informatie

Bijlage informatiebrief nr. 2 project wegreconstructie Zouwendijk, toelichting op concept ontwerp

Bijlage informatiebrief nr. 2 project wegreconstructie Zouwendijk, toelichting op concept ontwerp Bijlage informatiebrief nr. 2 project wegreconstructie Zouwendijk, toelichting op concept ontwerp 1. Inleiding Shared Space: Op plattelandswegen gebeuren in verhouding veel ongevallen. De wegen zijn relatief

Nadere informatie