Verkeersstudie oost-west verbinding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkeersstudie oost-west verbinding"

Transcriptie

1 Verkeersstudie oost-west verbinding Modelstudie Gemeente Waalre juli 2012 definitief

2

3 Verkeersstudie oost-west verbinding Modelstudie dossier : BA registratienummer : AE/WvG/SS/R_MO-EH versie : 1 classificatie : Gemeente Waalre juli 2012 definitief DHV B.V. Niets uit dit bestek/drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. drukwerk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DHV B.V., noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd. Het kwaliteitssysteem van DHV B.V. is gecertificeerd volgens ISO 9001.

4

5 INHOUD BLAD 1 INLEIDING 3 2 VARIANTEN Variant 0: Referentievariant: met Hoogh Waalre Variant 1: Westparallel en 0+-maatregelen Variant 2: oost-westverbinding Variant 3: oost-westverbinding exclusief voor Hoogh Waalre Variant 4: oost-westverbinding ten noorden van Gat van Waalre 10 3 CONCLUSIES EN ADVIES Conclusies Advies 12 4 COLOFON 13 Gemeente Waalre/Verkeersstudie oost-west verbinding 13 juli 2012, versie 1 AE/WvG/SS/R_MO-EH

6

7 1 INLEIDING De gemeente Waalre is gestart met het ontwikkelen van Hoogh Waalre. Het betreft de ontwikkeling van circa 400 woningen in het noordelijke deel van Waalre-Dorp. Vanuit het SRE is aangegeven dat de ontwikkeling plaats vindt in een gebied met behoorlijke verkeersproblemen. De woningbouwontwikkeling kan de huidige problemen verergeren. De gemeente Waalre wil inzicht in de toename van de verkeersdruk als gevolg van de ontwikkeling van Hoogh Waalre. Op deze manier wordt helder in welke mate de ontwikkeling bijdraagt aan de toekomstige verkeersproblemen in de omgeving. Daarnaast wil men de effecten van enkele infrastructurele maatregelen rondom Waalre in beeld hebben. De varianten voor de effectbepaling Met behulp van het verkeersmodel van de gemeente Waalre zijn vier varianten onderzocht. De varianten verschillen voor wat betreft de infrastructurele maatregelen in de omgeving van Hoogh Waalre. Bij deze infrastructuurvarianten gaat het om het effect van de aanleg van een oost-westverbinding die Hoogh Waalre direct verbindt met de Burgemeester Mollaan en het effect van een oost-westverbinding ten noorden van het Gat van Waalre. Concreet gaat het om de volgende varianten die met het verkeersmodel zijn doorgerekend: Variant 0: Referentievariant: met Hoogh Waalre In deze variant vindt er een woninguitbreiding plaats in Hoogh Waalre van 366 woningen in het prognosejaar Variant 1: Referentie variant + Westparallel (en 0+ maatregelen 1 ) In deze variant zijn de Westparallel en de bijbehorende 0+ maatregelen uitgevoerd Variant 2: Oost-Westverbinding In deze variant is een verbinding tussen de Burgemeester Mollaan en Hoogh Waalre gerealiseerd en zijn de Westparallel en de bijbehorende 0+ maatregelen uitgevoerd (op basis van variant 1). Variant 3: Oost-Westverbinding exclusief voor Hoogh Waalre In deze variant is een verbinding tussen de Burgemeester Mollaan en Hoogh Waalre gerealiseerd die exclusief door verkeer van en naar Hoogh Waalre gebruikt mag worden en zijn de Westparallel en de bijbehorende 0+ maatregelen uitgevoerd (op basis van variant 1). Variant 4: Oost-Westverbinding ten noorden van het Gat van Waalre In deze variant is een verbinding tussen Onze Lieve Vrouwedijk en Burgemeester Mollaan gerealiseerd ten noorden van het Gat van Waalre en zijn de Westparallel en de bijbehorende 0+ maatregelen uitgevoerd (op basis van variant 1). 1 De Westparallel wordt uitgevoerd als 2x1 rijstroken en snelheid 80 km/h. Tussen Locht en de A67 komt een 2x2- profiel. De aansluitingen bij Valkenswaard worden vormgegeven als rotondes, de Broekhovensedijk en Monseigneur Smetsstraat in Valkenswaard kruisen de Westparallel ongelijkvloers en de overige kruisende wegen in het gebied worden afgesloten. De 0+-maatregelen bestaan uit: het invoeren van een vrachtwagenverbod op de N69 en Heikantstraat tussen Waalre en Valkenswaard, Afwaarderen N69 naar 60 km/h bubeko en in Aalst naar 30 km/h (de modelsnelheid komt op 40 km/h te staan), afwaarderen Wollenbergstraat, Bergstraat en O.L. Vrouwedijk in Waalre- Dorp naar 30 km/h, inrichting 60 km/h-gebieden in het buitengebied en diverse maatregelen in Valkenswaard (o.a. knip op de N69 in het centrum). Gemeente Waalre/Verkeersstudie oost-west verbinding 13 juli 2012, versie 1 AE/WvG/SS/R_MO-EH

8 Toelichting gebruik verkeersmodel Het verkeersmodel van de gemeente Waalre is gebruikt voor de effectbepaling van de varianten. Variant 1 is vergeleken met variant 0 om het effect van de aanleg van de Westparallel en de bijbehorende 0+-maatregelen inzichtelijk te maken. De varianten 2 t/m 4 zijn vervolgens vergeleken met variant 1(met Westparallel en 0+-maatregelen) om de effecten van de verschillende infrastructurele oplossingen te bepalen. De verkeersverschuivingen zijn inzichtelijk gemaakt met rood/groen-weergaven. Groengekleurde wegvakken kennen een verkeersafname als gevolg van de maatregelen, roodgekleurde wegvakken een verkeerstoename. 13 juli 2012, versie 1 Gemeente Waalre/Verkeersstudie oost-west verbinding AE/WvG/SS/R_MO-EH

9 2 VARIANTEN In dit hoofdstuk zijn de effecten van de verschillende varianten toegelicht. Voor elke variant is inzichtelijk gemaakt waar toe- en afnamen plaatsvinden als gevolg van de te nemen maatregel. Tabel 1 geeft een overzicht van intensiteiten op diverse wegvakken voor de verschillende varianten. De locaties zijn te zien in afbeelding 1. Tabel 1 Motorvoertuigen per etmaal voor maatgevende wegvakken Nr Straatnaam Variant 0: Referentievariant 2020 Variant 1: Referentie + Westparallel en 0+ Maatregelen 2020 Variant 2: Oost-Westverbinding Oost-Westverbinding Oost-Westverbinding + Westparallel en 0+ Maatregelen 2020 Variant 3: excl. voor Hoogh Waalre + Westparallel en 0+ Maatregelen 2020 Variant 4: t.n.v. Gat van Waalre + Westparallel en 0+ Maatregelen Eindhovenseweg (noord) Eindhovenseweg (zuid) Willibrorduslaan O. L. Vrouwedijk Bergstraat Heikantstraat Molenstraat Oost-westverbinding Burgemeester Mollaan Juliana de Lannoylaan Westparallel Afbeelding 1 Locaties intensiteiten tabel 1 Gemeente Waalre/Verkeersstudie oost-west verbinding 13 juli 2012, versie 1 AE/WvG/SS/R_MO-EH

10 Effecten infrastructurele maatregelen De aanleg van de Westparallel (incl. 0+-maatregelen) heeft tot gevolg dat alle intensiteiten in de kernen van Aalst en Waalre-Dorp flink dalen. De Eindhovenseweg, Onze Lieve Vrouwedijk en Heikantstraat blijven ondanks de forse verkeersafname drukke wegen. De infrastructuurvarianten (2 t/m 4) hebben betrekking op een noordoostelijke ontsluiting van Hoogh Waalre en de Westparallel. De oost-westverbinding (variant 2) vormt een alternatief voor het verkeer dat nu via de Willibrorduslaan richting de Juliana De Lannoylaan of Eindhovenseweg rijdt. De Willibrorduslaan en Juliana de Lannoylaan worden ontlast ten koste van de Burgemeester Mollaan. Maatregelen tegen doorgaand verkeer op de nieuwe ontsluiting van Hoogh Waalre (variant 3) zorgen ervoor dat de nieuwe verbinding beperkt gebruikt wordt en dat het overige verkeer door Waalre slechts gedeeltelijk een andere route verkiest. De Willibrorduslaan blijft een drukke verbindingsas tussen Waalre-Dorp en Aalst. Een nieuwe verbindingsweg ten noorden van het Gat van Waalre zorgt ervoor dat Hoogh Waalre autoluw blijft, maar heeft een verkeersaantrekkende werking, omdat deze route als alternatief voor de Randweg Eindhoven gebruikt kan worden. 2.1 Variant 0: Referentievariant: met Hoogh Waalre In de referentiesituatie is een uitbreiding van 366 woningen in Hoogh Waalre opgenomen voor het prognosejaar Afbeelding 2 geeft de toename op de omliggende wegen weer als gevolg van de woningbouw in Hoogh Waalre. De toename concentreert zich voornamelijk op de Onze Lieve Vrouwedijk richting Veldhoven en in minder mate op de Willibrorduslaan richting de Juliana de Lannoylaan en richting de Eindhovenseweg. In tabel 1 zijn de etmaalintensiteiten weergegeven op maatgevende locaties in Waalre en omgeving. Afbeelding 2 Toename op wegvakken (5x vergroot) door woningbouw in Hoogh Waalre (366 woningen) 13 juli 2012, versie 1 Gemeente Waalre/Verkeersstudie oost-west verbinding AE/WvG/SS/R_MO-EH

11 2.2 Variant 1: Westparallel en 0+-maatregelen In deze variant is de Westparallel, inclusief bijbehorende 0+-maatregelen toegevoegd. Recent is bekend geworden dat de Westparallel, inclusief bijbehorende 0+-maatregelen definitief uitgevoerd gaan worden. Variant 1 vormt dan ook de basis voor de navolgende varianten 2 t/m 4. De Westparallel wordt uitgevoerd als 2x1 rijstroken en snelheid 80 km/h. Tussen Locht en de A67 komt een 2x2-profiel. De aansluitingen bij Valkenswaard worden vormgegeven als rotondes, de Broekhovensedijk en Monseigneur Smetsstraat in Valkenswaard kruisen de Westparallel ongelijkvloers en de overige kruisende wegen in het gebied worden afgesloten. De 0+-maatregelen bestaan uit: het invoeren van een vrachtwagenverbod op de N69 en Heikantstraat tussen Waalre en Valkenswaard, Afwaarderen N69 naar 60 km/h bubeko en in Aalst naar 30 km/h (de modelsnelheid komt op 40 km/h te staan), afwaarderen Wollenbergstraat, Bergstraat en O.L. Vrouwedijk in Waalre-Dorp naar 30 km/h, inrichting 60 km/h-gebieden in het buitengebied en diverse maatregelen in Valkenswaard (o.a. knip op de N69 in het centrum). Deze aanleg van de Westparallel en de 0+-maatregelen zorgt op alle maatgevende wegvakken voor een afname van verkeer. De verkeersafnames als gevolg van de Westparallel zijn het grootst op de Eindhovenseweg, Heikantstraat-Onze Lieve Vrouwedijk en Molenstraat- Willibrorduslaan. Het betreft de wegen die onderdeel uitmaken van de routes van en naar Eindhoven en Veldhoven. Afbeelding 3 Toe- en afname variant 1 ten opzichte van referentievariant (0) Gemeente Waalre/Verkeersstudie oost-west verbinding 13 juli 2012, versie 1 AE/WvG/SS/R_MO-EH

12 2.3 Variant 2: oost-westverbinding In deze variant 2 is een verbinding gemaakt tussen de Burgemeester Mollaan en Hoogh Waalre. Afbeelding 4 geeft het verschil weer tussen deze variant en de referentievariant. Tabel 1 laat zien dat in Waalre-Dorp met name de O. L. Vrouwedijk drukker wordt en in minder mate neemt het verkeer op de Bergstraat en de Heikantstraat toe. De nieuwe oost-westverbinding vormt samen met de Burgemeester Mollaan een alternatief voor de bestaande routes via de Willibrorduslaan richting de Juliana De Lannoylaan en richting de Eindhovenseweg. De Willibrorduslaan en Juliana De Lannoylaan worden ontlast ten koste van de Burgemeester Mollaan waar een verkeerstoename te zien is. Tegenover het positieve effect van de nieuwe verbinding op de Willibrorduslaan, Juliana De Lannoylaan en Eindhovenseweg staat het negatieve effect van doorgaand verkeer door Hoogh Waalre. Het verkeer op de oost-westverbinding is voor 90 procent doorgaand verkeer tussen de Bergstraat/Onze Lieve Vrouwedijk en Eindhoven. Dit doorgaande verkeer rijdt vanaf de rotonde op de Onze Lieve Vrouwedijk door een deel van Hoogh Waalre richting de nieuwe verbinding. Als gevolg van de nieuwe verbinding neemt de verkeersdruk op Burgemeester Mollaan toe. Afbeelding 4 Toe- en afname variant 2 ten opzichte van variant 1 13 juli 2012, versie 1 Gemeente Waalre/Verkeersstudie oost-west verbinding AE/WvG/SS/R_MO-EH

13 2.4 Variant 3: oost-westverbinding exclusief voor Hoogh Waalre In variant 3 wordt de oost-westverbinding gerealiseerd tussen Hoogh Waalre en de Burgemeester Mollaan waarbij de nieuwe verbinding alleen voor verkeer van of naar Hoogh Waalre toegankelijk is. Het doorgaande verkeer wordt in zijn geheel van de nieuwe verbinding geweerd. Afbeelding 5 geeft het verschil weer van variant 3 ten opzichte van variant 1. Door de beperkte toegankelijkheid van de nieuwe oost-westverbinding verdwijnt het doorgaande verkeer op de nieuwe verbinding (en door Hoogh Waalre) en gaat het doorgaande verkeer weer via de normale routes rijden. Hierdoor blijven de intensiteiten op de Willibrorduslaan relatief hoog. De intensiteiten op de Burgemeester Mollaan blijven nagenoeg gelijk. De exclusieve oost-westverbinding zorgt ervoor dat de verkeerstoename op de overige wegen in Waalre als gevolg van de woningbouw in Hoogh Waalre minder groot is. Er zijn verregaande maatregelen nodig om het doorgaand verkeer uit Hoogh Waalre te weren, omdat zonder deze maatregelen een sluiproute ontstaat door de woonstraten in Hoogh Waalre. Dit soort maatregelen heeft echter als nadeel dat ze de bereikbaarheid van Hoogh Waalre zelf ook verslechteren. Afbeelding 5 Toe- en afname variant 3 ten opzichte van de variant 1 Gemeente Waalre/Verkeersstudie oost-west verbinding 13 juli 2012, versie 1 AE/WvG/SS/R_MO-EH

14 2.5 Variant 4: oost-westverbinding ten noorden van Gat van Waalre In deze variant (variant 4) is een directe verbinding gemaakt tussen Onze Lieve Vrouwedijk en Burgemeester Mollaan ten noorden van het Gat van Waalre. De nieuwe verbinding is vormgegeven als 60 km/h-weg. Afbeelding 6 geeft het verschil weer tussen deze variant en de referentievariant. In Waalre-Dorp worden de Onze Lieve Vrouwedijk en de Willibrorduslaan rustiger en er treedt geen doorgaand verkeer door Hoogh Waalre op. De nieuwe verbinding vormt samen met de Burgemeester Mollaan een alternatief voor de Willibrorduslaan richting de Juliana De Lannoylaan en richting de Eindhovenseweg. De Juliana De Lannoylaan en Eindhovenseweg worden in lichte mate ontlast, de Burgemeester Mollaan wordt drukker. Naast het positieve effect van de nieuwe verbinding op de Willibrorduslaan en Waalre-Dorp staat het negatieve effect van doorgaand verkeer vanaf de N2 via de Burgemeester Mollaan en de nieuwe verbinding naar Veldhoven. De Onze Lieve Vrouwedijk richting Veldhoven wordt drukker. Als gevolg van de nieuwe verbinding neemt de verkeersdruk op Burgemeester Mollaan toe. Afbeelding 6 Toe- en afname variant 4 ten opzichte van variant 1 13 juli 2012, versie 1 Gemeente Waalre/Verkeersstudie oost-west verbinding AE/WvG/SS/R_MO-EH

15 3 CONCLUSIES EN ADVIES De ontwikkeling van Hoogh Waalre vindt plaats in een gebied met een behoorlijke verkeersdruk. De woningbouw leidt tot een licht verhoogde verkeersdruk in Waalre en omgeving. De bestaande verkeersknelpunten in Waalre (N69 en kruispunt Willibrorduslaan-Bergstraat) krijgen nauwelijks extra verkeer te verwerken. Het verkeer vanuit Hoogh Waalre rijdt voornamelijk via Onze Lieve Vrouwedijk richting Veldhoven en Eindhoven. 3.1 Conclusies Effecten Westparallel, incl 0+-maatregelen. De aanleg van de Westparallel leidt tot een daling van de verkeersdruk op nagenoeg alle gebiedsontsluitingswegen in de kernen van Aalst en Waalre-Dorp Effecten nieuwe oost-westverbinding Om de (extra) verkeersdruk in Waalre verder te verlagen is het effect van een oost-westverbinding onderzocht. De oost-westverbinding verbindt in varianten 2 en 3 Hoogh Waalre direct met de Burgemeester Mollaan via een nieuw aan te leggen verbinding, grotendeels via de Heistraat. Daarnaast is een variant onderzocht met oost-westverbinding ten noorden van het Gat van Waalre met aansluiting op de Onze Lieve Vrouwedijk. De oost-westverbinding (variant 2) heeft een positief effect (ontlasting) op de gebiedsontsluitingswegen in Waalre (Willibrorduslaan en Juliana De Lannoylaan). Een belangrijk nadeel van de nieuwe verbinding is het ontstaan van een grote stroom doorgaand verkeer door de wijk Hoogh Waalre. Het betreft circa voertuigen per etmaal. De CROW-richtlijnen voor erftoegangswegen gaan uit van maximaal à voertuigen per etmaal. Dit betekent de Heistraat gezien (en ingericht) zou moeten worden als gebiedsontsluitingsweg om een veilige en vlotte verkeersafwikkeling te kunnen garanderen. Maatregelen tegen doorgaand verkeer op de nieuwe ontsluiting van Hoogh Waalre (variant 3) zorgen ervoor dat de nieuwe verbindingsweg slechts zeer beperkt gebruikt wordt. Naast de verregaande maatregelen die nodig om het doorgaande verkeer uit Hoogh Waalre te weren lijken de aanlegkosten van een dergelijke nieuwe verbindingsweg niet op te wegen tegen de baten (circa 500 voertuigen per dag). Het realiseren van een oost-westverbinding ten noorden van het Gat van Waalre (variant 4) heeft tot gevolg dat Hoogh Waalre autoluw blijft. De verkeersdruk in Waalre-Dorp en op de Willibrorduslaan neemt af en in mindere mate worden ook de Juliana de Lannoylaan en Eindhovenseweg ontlast. Een belangrijk nadeel van de nieuwe verbinding is het ontstaan van een grote stroom doorgaand verkeer over de Burgemeester Mollaan, doordat deze route nu als alternatief voor de Randweg Eindhoven gaat werken voor verkeer van en naar ASML, MMC en HTC. Gemeente Waalre/Verkeersstudie oost-west verbinding 13 juli 2012, versie 1 AE/WvG/SS/R_MO-EH

16 3.2 Advies 2 Als gevolg van de aanleg van de Westparallel en de bijbehorende 0+-maatregelen nemen de verkeersintensiteiten in Waalre sterk af. De ontwikkeling van Hoogh Waalre zorgt vervolgens weliswaar voor een kleine toename, maar deze is een stuk kleiner dan de afnames ten gevolge van de Westparallel. Per saldo verbetert de situatie in Waalre dus. Een eventuele aanleg van een oost-westverbinding tussen Hoogh Waalre en de Burgemeester Mollaan zorgt voor een forse doorgaande verkeersstroom door Hoogh Waalre. De Heistraat is een erftoegangsweg en dient in geval van een oost-westverbinding gereconstrueerd te worden tot gebiedsontsluitingsweg. Aanvullende maatregelen tegen doorgaand verkeer in Hoogh Waalre zijn geen optie, omdat de kosteneffectiviteit zeer beperkt is en de maatregelen omvangrijk moeten zijn om het doorgaande verkeer te weren. Een eventuele oost-westverbinding is alleen kansrijk ten noorden van het Gat van Waalre met een directe aansluiting op de Onze Lieve Vrouwedijk, waarbij de huidige erftoegangswegen in Hoogh Waalre geen onderdeel zijn van de nieuwe verbinding. Deze variant heeft echter een verkeersaantrekkende werking voor verkeer van en naar Veldhoven (MMC, ASML), waardoor de nieuwe verbinding en de Burgemeester Mollaan gaan functioneren als alternatief voor de Randweg Eindhoven en dat is ongewenst. DHV adviseert dan ook om geen Oost-Westverbinding aan te leggen. Als gevolg van de Westparallel en de ontwikkeling van Hoogh Waalre nemen de verkeerstromen in Waalre per saldo niet alleen af, maar ze veranderen ook qua richtingen. Of het, naar aanleiding van deze gewijzigde verkeersstromen, noodzakelijk is kruispunten te wijzigen (kruispuntvorm, aantal voorsorteervakken e.d.) zou nog nader onderzocht moeten worden. 2 Het advies is gebaseerd op het aspect verkeerscirculatie. Indien dit aspect niet zwaarwegend genoeg is, dan dienen aanvullende aspecten beschouwd te worden, zoals kosten, natuur, landschap en geluid. 13 juli 2012, versie 1 Gemeente Waalre/Verkeersstudie oost-west verbinding AE/WvG/SS/R_MO-EH

17 4 COLOFON Gemeente Waalre/Verkeersstudie oost-west verbinding AE/WvG/SS/R_MO-EH Opdrachtgever : Gemeente Waalre Project : Verkeersstudie oost-west verbinding Dossier : BA Omvang rapport : 13 pagina's Auteur : Sander Hoen Bijdrage : - Interne controle : Pleun Smits Projectleider : William van Genugten Projectmanager : Albert Erhardt Datum : 13 juli 2012 Naam/Paraaf : ir. W.L.M. van Genugten Gemeente Waalre/Verkeersstudie oost-west verbinding 13 juli 2012, versie 1 AE/WvG/SS/R_MO-EH

18 Royal HaskoningDHV Mobility Larixplein VB Eindhoven Postbus JZ Eindhoven T (040) F (040) E

MEMO DHV B.V. Logo. : Dorpsoverleg Someren-Heide : Lot van der Giessen : Gemeente Someren

MEMO DHV B.V. Logo. : Dorpsoverleg Someren-Heide : Lot van der Giessen : Gemeente Someren Logo MEMO Aan Van Kopie Dossier Project Betreft : Dorpsoverleg Someren-Heide : Lot van der Giessen : Gemeente Someren : BA6475-101-100 : Vrachtverkeer Someren-Eind en Someren-Heide : Definitieve memo effecten

Nadere informatie

Hart van Gennep. Varianten verkeermodel. Gemeente Gennep. augustus 2013 Definitief

Hart van Gennep. Varianten verkeermodel. Gemeente Gennep. augustus 2013 Definitief Hart van Gennep Varianten verkeermodel Gemeente Gennep augustus 2013 Definitief Hart van Gennep Varianten verkeermodel dossier : AD1980-110-102 registratienummer : MO-MA201301 versie : 1 classificatie

Nadere informatie

Nut en noodzaak Parklaan

Nut en noodzaak Parklaan Nut en noodzaak Parklaan Onderbouwing bestemmingsplan Parklaan Eindrapport Gemeente Ede Februari 2015 definitief Nut en noodzaak Parklaan Onderbouwing bestemmingsplan Parklaan Eindrapport dossier : BD2436-100-100

Nadere informatie

Bouwplan Melickerveld

Bouwplan Melickerveld Bouwplan Melickerveld Verkeerskundige toets Leigraaf Midden-Limburg BV mei 2013 Definitief Bouwplan Melickerveld Verkeerskundige toets dossier : BC3913-100-100 registratienummer : MO-MA20130073 versie

Nadere informatie

Berekeningen effecten maatregelenpakket Zuidoostvleugel

Berekeningen effecten maatregelenpakket Zuidoostvleugel Berekeningen effecten maatregelenpakket Zuidoostvleugel Inleiding In het Bereikbaarheidsprogramma Zuidoostvleugel Brabantstad is een maatregelenpakket opgenomen conform de Zevensprong van Verdaas. Dit

Nadere informatie

: Wim Noom (buro) : William van Genugten (Royal HaskoningDHV) : Arjan de Vries (Synchroon BV)

: Wim Noom (buro) : William van Genugten (Royal HaskoningDHV) : Arjan de Vries (Synchroon BV) HaskoningDHV Nederland B.V. Logo MEMO Aan : Wim Noom (buro) Van : William van Genugten (Royal HaskoningDHV) Kopie : Arjan de Vries (Synchroon BV) Dossier : AC7968-102-103 Project : Babberspolder-Oost Betreft

Nadere informatie

MEMO. NoLogo. : Arcadis, mevrouw Yvonne Sanders : ing. Sander Hoen : drs. ing. Albert Erhardt. : Verkeerskundige toets Uitbreiding Makado, Beek

MEMO. NoLogo. : Arcadis, mevrouw Yvonne Sanders : ing. Sander Hoen : drs. ing. Albert Erhardt. : Verkeerskundige toets Uitbreiding Makado, Beek NoLogo MEMO Aan Van Kopie Dossier Project Betreft : Arcadis, mevrouw Yvonne Sanders : ing. Sander Hoen : drs. ing. Albert Erhardt : AC3423-053-001 : Verkeerskundige toets Uitbreiding Makado, Beek : Resultaten

Nadere informatie

PvE voor nieuwe wijk Lage Heide te Valkenswaard

PvE voor nieuwe wijk Lage Heide te Valkenswaard PvE voor nieuwe wijk Lage Heide te Valkenswaard Programma van eisen Gemeente Valkenswaard december 2010 definitief PvE voor nieuwe wijk Lage Heide te Valkenswaard Programma van eisen dossier : AC3113-002.001

Nadere informatie

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Bestemmingsplanwijziging spoor HOV Velsen

Bestemmingsplanwijziging spoor HOV Velsen Bestemmingsplanwijziging spoor HOV Velsen Luchtkwaliteitonderzoek luchtkwaliteit/hov Provincie Noord-Holland oktober 2013 Bestemmingsplanwijziging spoor HOV Velsen Luchtkwaliteitonderzoek luchtkwaliteit/hov

Nadere informatie

1 Aanleiding en vraagstelling

1 Aanleiding en vraagstelling Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Tilburg, 21 februari Aanvulling op BMF-Informatieblad N69 van 18 januari 2011

Tilburg, 21 februari Aanvulling op BMF-Informatieblad N69 van 18 januari 2011 Tilburg, 21 februari 2011 Aanvulling op BMF-Informatieblad N69 van 18 januari 2011 In de concept-verklaring Gebiedsopgave Grenscorridor/N69 staat dat naast het alternatief Westparallel en Nulplus ook het

Nadere informatie

Aanvulling evaluatie Duurzaam Veilig

Aanvulling evaluatie Duurzaam Veilig Logo MEMO Aan Van Dossier Project Betreft : Gemeente Sittard-Geleen : drs. ing. A.W.H. Erhardt : C0304-01-001 : Evaluatie Duurzaam Veilig Gemeente Sittard-Geleen : Evaluatie Duurzaam Veilig Ons kenmerk

Nadere informatie

Ontwikkeling Haga Leyenburg

Ontwikkeling Haga Leyenburg Ontwikkeling Haga Leyenburg Onderbouwing ontsluitingsstructuur Huidige ontsluiting Escamplaan - Leyweg Mogelijke ontsluiting Escamplaan - Dedemsvaartweg Leyenburgterrein Huidige te handhaven hoofdingang

Nadere informatie

2 Toename verkeersbewegingen op de Rondweg

2 Toename verkeersbewegingen op de Rondweg Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Verstoringsonderzoek archeologie

Verstoringsonderzoek archeologie Verstoringsonderzoek archeologie Chemelot-bedrijventerrein te Geleen in de gemeente Sittard- Geleen Definitief DSM Nederland B.V. December 2012 Verstoringsonderzoek archeologie Chemelot-bedrijventerrein

Nadere informatie

Gemeente Eindhoven. Verkeersstudie Grasrijk

Gemeente Eindhoven. Verkeersstudie Grasrijk Gemeente Eindhoven Verkeersstudie Grasrijk Gemeente Eindhoven Verkeersstudie Grasrijk Datum 7 juli 2005 EHV085/Bkj/0732 Kenmerk Eerste versie Documentatiepagina Opdrachtgever(s) Gemeente Eindhoven Titel

Nadere informatie

RAPPORT. Onderzoek verkeerscirculatie centrum Valkenswaard. Verkeersonderzoek Centrumplan Valkenswaard. Gemeente Valkenswaard

RAPPORT. Onderzoek verkeerscirculatie centrum Valkenswaard. Verkeersonderzoek Centrumplan Valkenswaard. Gemeente Valkenswaard RAPPORT Onderzoek verkeerscirculatie centrum Valkenswaard Verkeersonderzoek Centrumplan Valkenswaard Klant: Gemeente Valkenswaard Referentie: R001_T&P_BA4744-107-115 Versie: 01/Finale versie Datum: 28

Nadere informatie

PLATFORM N69 WEST - MIDDEN

PLATFORM N69 WEST - MIDDEN PLATFORM N69 WEST - MIDDEN beter en goedkoper 1. ONS VOORSTEL Een groot aantal belangengroepen uit de regio, verenigd in het Platform N69, zijn teleurgesteld over de keuze die nu gemaakt lijkt te gaan

Nadere informatie

Gemeente Leiden. Leidse Ring Noord. Snelheidsregime Oude Spoorbaan km/h. 50 VS. 80 km/h

Gemeente Leiden. Leidse Ring Noord. Snelheidsregime Oude Spoorbaan km/h. 50 VS. 80 km/h Gemeente Leiden Leidse Ring Noord Snelheidsregime Oude Spoorbaan 50-80 km/h 50 VS. 80 km/h Gemeente Leiden Leidse Ring Noord Snelheidsregime Oude Spoorbaan 50-80 km/h Datum 14 januari 2016 Kenmerk LD1037/Rqr/14062016.03

Nadere informatie

Gedetailleerde visuele inspectie

Gedetailleerde visuele inspectie Gedetailleerde visuele inspectie Vestalaan en de vakken 4, 5 en 6 van de Burgemeester Huydecoperweg Gemeente De Bilt juni 2010 Gedetailleerde Visuele inspectie Vestalaan en de vakken 4, 5 en 6 van de Burgemeester

Nadere informatie

Verkeerscirculatie Centrum Stein

Verkeerscirculatie Centrum Stein Verkeerscirculatie Centrum Stein Gemeente Stein juli 2010 Verkeerscirculatie Centrum Stein dossier : D0315-01-001 registratienummer : MO-LI20100055 versie : Gemeente Stein juli 2010 DHV B.V. Niets uit

Nadere informatie

1 Inleiding. Verkeerseffect programma Chopinplein. Gemeente Culemborg. 29 augustus 2011 CLB002/Slh/ 17 augustus 2011

1 Inleiding. Verkeerseffect programma Chopinplein. Gemeente Culemborg. 29 augustus 2011 CLB002/Slh/ 17 augustus 2011 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F

Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F Heijmans Vastgoed b.v. Maart 2012 Concept Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F dossier : BA8595 registratienummer

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan *1024661* Gemeenteraad Gemeente Hengelo Postbus 18 7550 AA Hengelo Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan 1010707 Geachte gemeenteraad, In de commissie Fysiek zijn vragen

Nadere informatie

Toetsing waterhuishouding

Toetsing waterhuishouding Toetsing waterhuishouding Bedrijventerrein Hattemerbroek - deelgebied Hattem Quickscan waterhuishouding - nieuwe stedenbouwkundige opzet Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek B.V. december 2009 concept

Nadere informatie

Verkeersmodel. Van SRE 2.0 naar SRE 3.0. Juni 2013. Carlo Bernards

Verkeersmodel. Van SRE 2.0 naar SRE 3.0. Juni 2013. Carlo Bernards Verkeersmodel Van SRE 2.0 naar SRE 3.0 Juni 2013 Carlo Bernards 1 Van SRE 2.0 naar SRE 3.0 2 Vandaag een toelichting op: Bouwen versus toepassen van een model Waarom een actualisatie van het verkeersmodel?

Nadere informatie

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer

Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Bylage 4 Voorkeursschetsontwerp traverse Lemmer Uit de verkeersstudie naar de Rondweg Lemmer (uitgevoerd in 2009/2010) is een voorkeursschetsontwerp naar voren gekomen. Dit ontwerp bestaat in hoofdlijnen

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Interne wegenstructuur. Kerkdriel Noord. Gemeente Maasdriel. Verkeerseffecten woningen fase 1. 18 september 2015 MDL013/Fdf/0074.

1 Inleiding. 2 Interne wegenstructuur. Kerkdriel Noord. Gemeente Maasdriel. Verkeerseffecten woningen fase 1. 18 september 2015 MDL013/Fdf/0074. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

TOETSING ONTSLUITINGSVARIANTEN SAMEN NAAR DE A2

TOETSING ONTSLUITINGSVARIANTEN SAMEN NAAR DE A2 TOETSING ONTSLUITINGSVARIANTEN SAMEN NAAR DE A2 BEWONERSINITIATIEF SAMEN NAAR DE A2 3 september 2013 077271127:0.1 - Concept B03204.000074.0100 Inhoud 1 Aanleiding... 3 1.1 Vraagstelling... 3 1.2 Achtergrond...

Nadere informatie

RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433

RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433 RAADSIN FORMATIE BRIE F 12R.00433 gemeente WOERDEN Van: wethouder C.J. van Tuijl Gemeente Woerden 12R.00433 Contactpersoon: B. Beving Tel.nr.: 428362 E-mailadres: beving.b@woerden.nl Onderwerp: Overweging

Nadere informatie

Analyse verkeerseffecten variant 2.1

Analyse verkeerseffecten variant 2.1 Analyse verkeerseffecten variant 2.1 s-gravendijkwal - Henegouwerlaan Januari 2010 Januari 2010 2 1. Inleiding Ten behoeve van de uitwerkingsfase van variant 2.1c uit de Planstudie s-gravendijkwal - Henegouwerlaan

Nadere informatie

VERKEERSTOETS ZILVERBAAN (WOR FASE 2)

VERKEERSTOETS ZILVERBAAN (WOR FASE 2) VERKEERSTOETS ZILVERBAAN (WOR FASE 2) GEMEENTE VELDHOVEN 3 augustus 2010 074951477:0.1 B01032.002084 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Verkeersstructuur Westelijke Ontsluitingsroute 7 2.1 Verkeersstructuur na aanleg

Nadere informatie

Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden

Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden Begeleidende rapportage Gemeente De Bilt mei 2011 Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden Begeleidende

Nadere informatie

MEMO DHV B.V. Logo. : IKEA Beheer : drs. ing. B (Bjorn) Hondelink

MEMO DHV B.V. Logo. : IKEA Beheer : drs. ing. B (Bjorn) Hondelink Logo MEMO Aan Van Dossier Project Betreft : IKEA Beheer : drs. ing. B (Bjorn) Hondelink : D0802-02-001 : aanvullend verkeerskundig onderzoek : beoordeling verkeersafwikkeling IKEA Ekkersrijt Ons kenmerk

Nadere informatie

Memo. HaskoningDHV Nederland B.V. Infrastructure

Memo. HaskoningDHV Nederland B.V. Infrastructure Memo Aan: Gemeente Nuenen, Twan van Dijk Van: Pleun Smits Datum: 10 december 2015 Kopie: - Ons kenmerk: N004_INFRA_BB1138-115-100 Classificatie: Projectgerelateerd HaskoningDHV Nederland B.V. Infrastructure

Nadere informatie

Verkeersontwikkeling plan Nieuwe Oostdijk in Goedereede

Verkeersontwikkeling plan Nieuwe Oostdijk in Goedereede Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Milieueffectrapport (PlanMER) Gebiedsopgave Grenscorridor N69. Deel C Bijlage 6 Kaarten alternatieven

Milieueffectrapport (PlanMER) Gebiedsopgave Grenscorridor N69. Deel C Bijlage 6 Kaarten alternatieven Milieueffectrapport (PlanMER) Gebiedsopgave Grenscorridor N69 projectnr. 233400 28 juni 2011 Definitief Deel C Bijlage 6 Kaarten alternatieven Ondergrond Kaart 6a Plangebied Kaart 6b Ondergrond bij kaarten

Nadere informatie

Verkeersafwikkeling Oegstgeest a/d Rijn en Frederiksoord Zuid

Verkeersafwikkeling Oegstgeest a/d Rijn en Frederiksoord Zuid Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsaudit

Verkeersveiligheidsaudit Verkeersveiligheidsaudit Ontsluiting GymXL parallelweg Bunschoterstraat Gemeente Amersfoort november 2009 Verkeersveiligheidsaudit Ontsluiting GymXL parallelweg Bunschoterstraat dossier : C8860-01.001

Nadere informatie

2 Verkeersgeneratie en routekeuze

2 Verkeersgeneratie en routekeuze Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant. Aanvulling. bij Planstudie/tracé-MER N261 Tilburg-Waalwijk. april 2005 / Definitief

Provincie Noord-Brabant. Aanvulling. bij Planstudie/tracé-MER N261 Tilburg-Waalwijk. april 2005 / Definitief Provincie Noord-Brabant Aanvulling bij Planstudie/tracé-MER N261 Tilburg-Waalwijk april 2005 / Definitief Provincie Noord-Brabant Aanvulling bij Planstudie/tracé-MER N261 Tilburg-Waalwijk dossier D0582A1001

Nadere informatie

Communicatieprogramma NL, CO2 reductie Royal HaskoningDHV

Communicatieprogramma NL, CO2 reductie Royal HaskoningDHV Communicatieprogramma NL, CO2 reductie Royal HaskoningDHV juni 2013 Communicatieprogramma NL, CO2 reductie Royal HaskoningDHV dossier : registratienummer : versie : classificatie : juni 2013 HaskoningDHV

Nadere informatie

Verkeerseffecten brugverbinding Eendragtspolder

Verkeerseffecten brugverbinding Eendragtspolder Gemeente Zuidplas Verkeerseffecten brugverbinding Eendragtspolder Analyse middels verkeersmodel Gemeente Zuidplas Verkeerseffecten brugverbinding Eendragtspolder Analyse middels verkeersmodel Datum 8 augustus

Nadere informatie

Verkenning N65 Vught - Haaren. Informatieavond. 25 November 2015. 25 november 2015

Verkenning N65 Vught - Haaren. Informatieavond. 25 November 2015. 25 november 2015 Verkenning N65 Vught - Haaren Informatieavond 25 November 2015 25 november 2015 Opbouw presentatie Het waarom van de verkenning: wat is het probleem? Proces en bestuurlijke uitgangspunten (mei 2013) Tussenbalans

Nadere informatie

Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del

Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del Rapportage maart-2014 / DO okt 2014 28 oktober 2014 versie 4 1 Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del opdrachtgever Gemeente Rozendaal

Nadere informatie

1 Inleiding. Effecten aansluiten Ter Borch op A7. Gemeente Tynaarlo. 4 december 2015 TYN002/Ksg/

1 Inleiding. Effecten aansluiten Ter Borch op A7. Gemeente Tynaarlo. 4 december 2015 TYN002/Ksg/ Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Projectnummer: B01064.000231.0120. Opgesteld door: R.P.I. Groenhof. Ons kenmerk: 077108343:0.3. Kopieën aan:

Projectnummer: B01064.000231.0120. Opgesteld door: R.P.I. Groenhof. Ons kenmerk: 077108343:0.3. Kopieën aan: MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Utopialaan 40-48 Postbus 1018 5200 BA 's-hertogenbosch Tel 073 6809 211 Fax 073 6144 606 www.arcadis.nl Onderwerp: Verkeerstoets ten behoeve van Bestemmingsplan ASML 's-hertogenbosch,

Nadere informatie

Memo. Plaats en datum Referentienummer Kenmerk Alkmaar, 8 oktober 2012 HB Aan Pieter Buis, Wherestad

Memo. Plaats en datum Referentienummer Kenmerk Alkmaar, 8 oktober 2012 HB Aan Pieter Buis, Wherestad Memo Plaats en datum Referentienummer Kenmerk Alkmaar, 8 oktober 2012 HB1 322734 Aan Pieter Buis, Wherestad Kopie aan Edward van Schoten, gemeente Purmerend Van Hisse Brouwer Betreft Effecten ontwikkeling

Nadere informatie

Nieuwbouwwijk `T Parcje Roermond

Nieuwbouwwijk `T Parcje Roermond Nieuwbouwwijk `T Parcje Roermond Verkeerskundige onderbouwing Wing Group B.V. juni 2014 Nieuwbouwwijk `T Parcje Roermond Verkeerskundige onderbouwing dossier : BC7441-101-100 registratienummer : MO-MA20140095-

Nadere informatie

Vormgeving kruising Tweehekkenweg - Bergmaas

Vormgeving kruising Tweehekkenweg - Bergmaas Vormgeving kruising Tweehekkenweg - Bergmaas Gemeente Landerd Opdrachtgever: Rapportnummer: Gemeente Landerd 18.020_a_040302 Datum vrijgave: 5 maart 2004 Vrijgave: Ing. K. Akkers paraaf Goedkeuring: A.P.M.

Nadere informatie

HOLLAND OUTLET MALL De verkeersstudies kritisch beschouwd 8 DECEMBER 2016

HOLLAND OUTLET MALL De verkeersstudies kritisch beschouwd 8 DECEMBER 2016 De verkeersstudies kritisch beschouwd 8 DECEMBER 2016 BESTUURLIJKE SAMENVATTING De komst van een Factory Outlet Centre (Holland Outlet Mall) naar Zoetermeer heeft grote gevolgen voor de bereikbaarheid

Nadere informatie

MEMO DHV B.V. Logo. : De heer P.T. Westra : Ramon Nieborg, Alex Bouthoorn : Ceciel Overgoor

MEMO DHV B.V. Logo. : De heer P.T. Westra : Ramon Nieborg, Alex Bouthoorn : Ceciel Overgoor Logo MEMO Aan : De heer P.T. Westra Van : Ramon Nieborg, Alex Bouthoorn Kopie : Ceciel Overgoor Dossier : BA4962-100-100 Project : Milieuonderzoeken bedrijventerrein de Flier Nijkerk Betreft : Onderzoek

Nadere informatie

TB Verdubbeling N33 Stikstofdepositieonderzoek

TB Verdubbeling N33 Stikstofdepositieonderzoek TB Verdubbeling N33 Stikstofdepositieonderzoek Stikstofdepositie Rijkswaterstaat directie Noord-Nederland april 2012 Definitief TB Verdubbeling N33 Stikstofdepositieonderzoek Stikstofdepositie dossier

Nadere informatie

Randweg Zundert en Studie Ontsluiting Zundert Zuid Alternatieven en varianten presentatie stand van zaken Informatiebijeenkomst 10 februari 2010

Randweg Zundert en Studie Ontsluiting Zundert Zuid Alternatieven en varianten presentatie stand van zaken Informatiebijeenkomst 10 februari 2010 Randweg Zundert en Studie Ontsluiting Zundert Zuid Alternatieven en varianten presentatie stand van zaken Informatiebijeenkomst 10 februari 2010 Doel presentatie Informeren stand van zaken Presenteren

Nadere informatie

Voorontwerp Ongelijkvloerse Kruising Burg. Smeetsweg (spoor/n11)

Voorontwerp Ongelijkvloerse Kruising Burg. Smeetsweg (spoor/n11) Voorontwerp Ongelijkvloerse Kruising Burg. Smeetsweg (spoor/n11) Samenvatting Ontwerpnota 3 mei 2015 Voorontwerp Ongelijkvloerse Kruising Burg. Smeetsweg (spoor/n11) Samenvatting Ontwerpnota Samenvatting

Nadere informatie

Ringweg Oost, 6 e atelier. 5 maart 2008

Ringweg Oost, 6 e atelier. 5 maart 2008 Ringweg Oost, 6 e atelier 5 maart 2008 Programma 19.45 20.15 Vragen over Uitgangspunten Beleidskader, Rijnlandroute e.d. 20.15 21.00 Vragen over Verkeer Model, uitkomsten 21.00 21.15 Pauze 21.15 21.45

Nadere informatie

Resultaat 3 e klankbordgroep van 28 januari 2014

Resultaat 3 e klankbordgroep van 28 januari 2014 Resultaat 3 e klankbordgroep van 28 januari 2014 Dinsdag 28 januari 2014 vond alweer de derde participatiebijeenkomst over de herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg plaats. Ruim 55 betrokken bewoners

Nadere informatie

In deze verkeerskundige onderbouwing is de verkeersaantrekkende werking bepaald van de woonwijk Ammersoyen in Ammerzoden Noord, gemeente Maasdriel.

In deze verkeerskundige onderbouwing is de verkeersaantrekkende werking bepaald van de woonwijk Ammersoyen in Ammerzoden Noord, gemeente Maasdriel. Memo : Datum : 3 juni 2014 Opdrachtgever : Inveniam Ter attentie van : De heer R. Van Es Projectnummer : 2013.0211 Opgesteld door : Arjan ter Haar i.a.a. : Inleiding In deze verkeerskundige onderbouwing

Nadere informatie

Project : Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Heerlerbaan 239

Project : Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Heerlerbaan 239 NoLogo MEMO Aan : Dennis Martens Van : Anneke Merkx en Niels Bosch Kopie : -/- Dossier : BB1478-100-100 Project : Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Heerlerbaan 239 Betreft : Memo Ons kenmerk : IS-EH20120188

Nadere informatie

Gemeente Halderberge. Analyse verkeersmaatregelen Bosschenhoofd

Gemeente Halderberge. Analyse verkeersmaatregelen Bosschenhoofd Gemeente Halderberge Analyse verkeersmaatregelen Bosschenhoofd Versie: 17 september 2009 Inhoud Pagina 1 Inleiding 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Aanpak en leeswijzer 2 2 Probleemanalyse 3 2.1 Beschrijving huidige

Nadere informatie

Recystel BV. R a p p o r t. oktober 2011 DEFINITIEF. U- frame berekening. R-2001 profiel: ongevuld en R- 2010 profiel: met PE en PU gevuld

Recystel BV. R a p p o r t. oktober 2011 DEFINITIEF. U- frame berekening. R-2001 profiel: ongevuld en R- 2010 profiel: met PE en PU gevuld Recystel BV oktober 2011 DEFINITIEF R a p p o r t U- frame berekening R-2001 profiel: ongevuld en R- 2010 profiel: met PE en PU gevuld Recystel BV R a p p o r t DEFINITIEF U- frame berekening R-2001 profiel:

Nadere informatie

Voortgangsrapportage ketenstudies ZOAB en ML- TRAC Rasenberg Wegenbouw

Voortgangsrapportage ketenstudies ZOAB en ML- TRAC Rasenberg Wegenbouw Voortgangsrapportage ketenstudies ZOAB en ML- TRAC Rasenberg Wegenbouw tbv hercertificering niv. 5 op de CO2- Prestatieladder (2015) Deelrapport Rasenberg Wegenbouw B.V. maart 2015 Voortgangsrapportage

Nadere informatie

Samen Sterk Waalre Zuid West

Samen Sterk Waalre Zuid West Samen Sterk Waalre Zuid West Uitslag Tweede Enquête: Oplossingsrichtingen Inhoudsopgave Totale uitslag over alle straten... Uitslag Adriaen van Ostadelaan... Uitslag Bolksheuvel -...4 Uitslag Bolksheuvel

Nadere informatie

Verkeerseffecten drive-in Hornbach Tilburg

Verkeerseffecten drive-in Hornbach Tilburg Hornbach Nederland BV Verkeerseffecten drive-in Hornbach Tilburg Eindrapport Rapportnummer: 203X00373.042541_5 Datum: 21 mei 2008 Contactpersoon opdrachtgever: Mevrouw M. van Hilten-Koolhaas Projectteam

Nadere informatie

1 Aanleiding en vraagstelling

1 Aanleiding en vraagstelling Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Gemeente Heerhugowaard. Visie Zuidtangent. Een overzicht van N242 tot aan de Oosttangent

Gemeente Heerhugowaard. Visie Zuidtangent. Een overzicht van N242 tot aan de Oosttangent Gemeente Heerhugowaard Visie Zuidtangent Een overzicht van N242 tot aan de Oosttangent Gemeente Heerhugowaard Visie Zuidtangent Een overzicht van N242 tot aan de Oosttangent Datum 2 mei 2012 Kenmerk HHW036/Mmj/0186

Nadere informatie

Toelichting op vragen over het MER

Toelichting op vragen over het MER Bestuur Regio Utrecht (BRU) Toelichting op vragen over het MER Datum 20 november 2007 TMU054/Brg/0725 Kenmerk Eerste versie 1 Aanleiding Tijdens een werkbijeenkomst van de gemeenteraad van Bunnik op 1

Nadere informatie

Verkeerskundige analyse. Ontwikkeling Meidoornlaan te Oosterhout

Verkeerskundige analyse. Ontwikkeling Meidoornlaan te Oosterhout Verkeerskundige analyse Ontwikkeling Meidoornlaan te Oosterhout Verkeerskundige analyse Ontwikkeling Meidoornlaan te Oosterhout Opdrachtgever : Heezen Verhuur Boven Zijde 7 5626 EB EINDHOVEN Projectnummer

Nadere informatie

Kruising Wateringsevest - Kampveldweg

Kruising Wateringsevest - Kampveldweg Kruising Wateringsevest - Kampveldweg Prognose verkeersafwikkeling Technische rapportage Gemeente Delft juli 2014 definitief Kruising Wateringsevest - Kampveldweg Prognose verkeersafwikkeling Technische

Nadere informatie

De Gordiaanse knoop in de Blaricummermeent is een bijzondere verkeersoplossing. In deze notitie wordt ingegaan op de aanleiding van deze maatregel.

De Gordiaanse knoop in de Blaricummermeent is een bijzondere verkeersoplossing. In deze notitie wordt ingegaan op de aanleiding van deze maatregel. MEMO aan: Wethouder A.M. Kennis van: Projectbureau De Blaricummermeent datum: 29 juni 2016 betreft: De Gordiaanse Knoop; aanleiding, vormgeving en functioneren De Gordiaanse Knoop Aanleiding, vormgeving

Nadere informatie

Verkeersstudie. Ontsluiting Bergmaasvelden Bergmaas - Tweehekkenweg. Datum vrijgave: Augustus Vrijgave: A.P.M. Zwaans paraaf

Verkeersstudie. Ontsluiting Bergmaasvelden Bergmaas - Tweehekkenweg. Datum vrijgave: Augustus Vrijgave: A.P.M. Zwaans paraaf Verkeersstudie Ontsluiting Bergmaasvelden Bergmaas - Tweehekkenweg Opdrachtgever: Rapportnummer: Gemeente Landerd 18.026_R_03.001 Datum vrijgave: Augustus 2005 Vrijgave: A.P.M. Zwaans paraaf Goedkeuring:

Nadere informatie

Molen van Oude Hengel te Ootmarsum

Molen van Oude Hengel te Ootmarsum Molen van Oude Hengel te Ootmarsum Onderzoek invloed nieuwbouw op windvang klassieke windmolen Gemeente Dinkelland september 2010 Molen van Oude Hengel te Ootmarsum Onderzoek invloed nieuwbouw op windvang

Nadere informatie

Statenmededeling. Regionale verkeersvisie N605 en randweg Boekel. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,

Statenmededeling. Regionale verkeersvisie N605 en randweg Boekel. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Statenmededeling Onderwerp Regionale verkeersvisie N605 en randweg Boekel Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennis nemen van De uitkomsten van de studie over de regionale visie op de provinciale

Nadere informatie

Technische bijlage - Verkeersstudie zuidelijke ontsluiting FoodValley

Technische bijlage - Verkeersstudie zuidelijke ontsluiting FoodValley Bijlagen Technische bijlage - Verkeersstudie zuidelijke ontsluiting FoodValley Lange termijn studie Rijnbrug Rhenen november 2012 Technische bijlage - Verkeersstudie zuidelijke ontsluiting FoodValley

Nadere informatie

Verkeersonderzoek buitengebied. Evaluatie GVVP maatregelen

Verkeersonderzoek buitengebied. Evaluatie GVVP maatregelen Verkeersonderzoek buitengebied Evaluatie GVVP maatregelen Opdrachtgever: Projectnummer: Gemeente Brummen 9X0347 A1 Colosseum 3 Postbus 26 7500 AA ENSCHEDE +31 (0)53 483 01 20 +31 (0)53 432 27 85 info@enschede.royalhaskoning.com

Nadere informatie

Verkeersanalyse nieuwbouw Brede School Molenhoek

Verkeersanalyse nieuwbouw Brede School Molenhoek Verkeersanalyse nieuwbouw Brede School Molenhoek 2010-03-23 Inleiding Ten behoeve van de nieuwbouw van de Brede School te Molenhoek, is een verkeersanalyse gemaakt. Het doel van de verkeersanalyse is om

Nadere informatie

PROJECTNUMMER E ONZE REFERENTIE

PROJECTNUMMER E ONZE REFERENTIE ONDERWERP Verkeerseffecten Outletcentre Winschoten DATUM 1-4-2016 PROJECTNUMMER E07031.000117 ONZE REFERENTIE 078894310 0.1 VAN Robert Groenhof AAN Vastgoud, Gemeente Oldambt Samenvatting Door de komst

Nadere informatie

2 8 NOV. 2013 R. Kok RU / Beheer Openbare Ruimte 0475-359 298

2 8 NOV. 2013 R. Kok RU / Beheer Openbare Ruimte 0475-359 298 www.roermond.nl uw nummer uw datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling doorkiesnr /UIT/12345 26 november 2 8 NOV. R. Kok RU / Beheer Openbare Ruimte 0475-359 298 AAN de voorzitter

Nadere informatie

Milieueffectrapportage (PlanMER) Gebiedsopgave Grenscorridor N69

Milieueffectrapportage (PlanMER) Gebiedsopgave Grenscorridor N69 Milieueffectrapportage (PlanMER) Gebiedsopgave Grenscorridor N69 projectnr. 233400 revisie 01 20 mei 2011 Deel A: Hoofdrapport VERSIE t.b.v. ambtelijk overleg 26 mei 2011 en bestuurlijk overleg 16/17 juni

Nadere informatie

RAPPORT. Verkeerskundige toets Greenport Venlo

RAPPORT. Verkeerskundige toets Greenport Venlo RAPPORT Verkeerskundige toets Greenport Venlo Klant: DCGV Referentie: R001_T&P_AD1980-119-100 Versie: 01/Finale versie Datum: 1 februari 2016 HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. Amerikalaan 110 6199 AE Maastricht

Nadere informatie

Parkeer- en verkeersonderzoek Centrumplan Bunde

Parkeer- en verkeersonderzoek Centrumplan Bunde Parkeer- en verkeersonderzoek Centrumplan Bunde Rapport juni 2012 Definitief Parkeer- en verkeersonderzoek Centrumplan Bunde Rapport opdrachtgever Wonen Meerssen dossier BA8265-100-100 registratienummer

Nadere informatie

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED PEELEIK NAAST 32 Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2012-02 Eigenaar: SB/Mi/GGD Revisienummer: 1 Status: definitief Datum:

Nadere informatie

Bijlage 1 bij raadsvoorstel Europalaan/ HOV2 VSP2. VSP 2 De Ontknoping. onderdeel Visie. 19 oktober 2011

Bijlage 1 bij raadsvoorstel Europalaan/ HOV2 VSP2. VSP 2 De Ontknoping. onderdeel Visie. 19 oktober 2011 Bijlage 1 bij raadsvoorstel Europalaan/ HOV2 VSP2 VSP 2 De Ontknoping - onderdeel Visie 19 oktober 2011 VSP 2 De Ontknoping - onderdeel Visie 1. Inleiding In 2009 is door de Gemeenteraad het Verkeersstructuurplan

Nadere informatie

Nieuwe ontsluiting autoverkeer

Nieuwe ontsluiting autoverkeer In het kader van het onderzoek naar ontsluiting is gekeken naar verkeerscijfers en bijzondere situaties bij veel verkeer vanaf Texel (zie bijlagen I en II). Ontsluiting autoverkeer De huidige situatie

Nadere informatie

bal : Verkeerskundige aspecten herontwikkeling Datum : 8 december 2015 Opdrachtgever : BRO Projectnummer : 211x07628 Opgesteld door : Arjan ter Haar

bal : Verkeerskundige aspecten herontwikkeling Datum : 8 december 2015 Opdrachtgever : BRO Projectnummer : 211x07628 Opgesteld door : Arjan ter Haar bal Memo : Verkeerskundige aspecten herontwikkeling Spoorlaan Groesbeek Datum : 8 december 2015 Opdrachtgever : BRO Projectnummer : 211x07628 Opgesteld door : Arjan ter Haar Het voornemen bestaat om de

Nadere informatie

Notitie. Datum: 7 januari 2015. Van: Sip de Jong. Onderwerp: Knip Hogeweg

Notitie. Datum: 7 januari 2015. Van: Sip de Jong. Onderwerp: Knip Hogeweg GEMEENTE AMERSFOORT Notitie Datum: 7 januari 2015 Van: Onderwerp: Sip de Jong Knip Hogeweg Inleiding Deze notitie omvat alle opties voor de knip (een afsluiting in de Hogeweg, op een gekozen punt) met

Nadere informatie

Nu heeft het Klooster nog 42 personeelsleden, waarvan het grootste deel parttime werkt. Er wonen circa 65 nonnen op het Kloosterterrein.

Nu heeft het Klooster nog 42 personeelsleden, waarvan het grootste deel parttime werkt. Er wonen circa 65 nonnen op het Kloosterterrein. Notitie Referentienummer Datum Kenmerk M1 Concept 25 oktober 2010 Definitief 18 december 2013 PN 297506 Betreft verkeerkundige toets Kloosterterrein Bergen In deze notitie wordt de woningbouwontwikkeling

Nadere informatie

MER verbetering bereikbaarheid Den Haag

MER verbetering bereikbaarheid Den Haag MER verbetering bereikbaarheid Den Haag Sociale Aspecten Deelrapport Stadsgewest Haaglanden mei 2007 MER verbetering bereikbaarheid Den Haag Sociale Aspecten Deelrapport dossier : A7841-01.001 registratienummer

Nadere informatie

Petitie voor Provinciale Staten Overijssel inzake N340 Zwolle - Ommen

Petitie voor Provinciale Staten Overijssel inzake N340 Zwolle - Ommen Petitie voor Provinciale Staten Overijssel inzake N340 Zwolle - Ommen De onderhavige petitie wordt u aangeboden door een overgrote meerderheid van de bedrijven, organisaties en inwoners die direct betrokken

Nadere informatie

Flevokust_verkeersmodel_Lelystad\ LLS Met de varianten Referentie 2011 Planjaar 2020 GE Planjaar 2020 RC Planjaar 2030 GE Planjaar 2030 RC

Flevokust_verkeersmodel_Lelystad\ LLS Met de varianten Referentie 2011 Planjaar 2020 GE Planjaar 2020 RC Planjaar 2030 GE Planjaar 2030 RC Memo nummer 02 datum 11 november 2014 aan R. Wilms Provincie Flevoland W. Kaljouw van Hans van Herwijnen Antea Group kopie Marijke Visser Robin Huizenga Antea Group Antea Group project Vervolg op de plan-

Nadere informatie

Energie-meetplan DHV B.V.

Energie-meetplan DHV B.V. Energie-meetplan DHV B.V. Voorjaar 2012 DHV B.V. Juni 2012 definitief Energie-meetplan DHV B.V. Voorjaar 2012 dossier BA4118-100-108 registratienummer : Beheer CO 2-Prestatieladder niveau 5 versie : definitief

Nadere informatie

Verkeersonderzoek oostelijke ring Haarlem

Verkeersonderzoek oostelijke ring Haarlem Gemeente Haarlem Verkeersonderzoek oostelijke ring Haarlem Eindconcept Gemeente Haarlem Verkeersonderzoek oostelijke ring Haarlem Eindconcept Datum 28 oktober 2013 Kenmerk HLM132/Wrj/1254 Eerste versie

Nadere informatie

Aanvulling ruimtelijke onderbouwing

Aanvulling ruimtelijke onderbouwing Aanvulling ruimtelijke onderbouwing Dijkversterking Spui Oost Gemeente Korendijk Waterschap Hollandse Delta 1 oktober 2013 definitief Aanvulling ruimtelijke onderbouwing Dijkversterking Spui Oost Gemeente

Nadere informatie

Zalmhaventoren. Technische. informatiebijeenkomst. verkeer en parkeren. Roel van Rijthoven Verkeersmodelspecialist Verkeer en Vervoer

Zalmhaventoren. Technische. informatiebijeenkomst. verkeer en parkeren. Roel van Rijthoven Verkeersmodelspecialist Verkeer en Vervoer Technische informatiebijeenkomst Zalmhaventoren verkeer en parkeren Roel van Rijthoven Verkeersmodelspecialist Verkeer en Vervoer 23-6-2016 Index Verkeersstromen en verkeersafwikkeling - Inleiding verkeersmodel

Nadere informatie

BUREAUSTUDIE FASE 1, BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD VERKEER

BUREAUSTUDIE FASE 1, BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD VERKEER BUREAUSTUDIE FASE 1, BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD VERKEER GEMEENTE HAAKSBERGEN juni 2009 110301.001599 Inhoud 1 Inleiding 2 1.1 Aanleiding 2 1.2 Ligging bedrijventerrein 2 2 Ontsluiting in de eerste fase

Nadere informatie

\~2a-2 T. .' Apeldoorn ; ~J. Actualisatie Verkeerskaart. eõ. "0 ro. Ol ed. i: - - '., i.. \,!" Definitieve versie. Augustus 2004

\~2a-2 T. .' Apeldoorn ; ~J. Actualisatie Verkeerskaart. eõ. 0 ro. Ol ed. i: - - '., i.. \,! Definitieve versie. Augustus 2004 ø ~ " ".' Apeldoorn ; ~J \~2a-2 T Actualisatie Verkeerskaart l s: eõ. e: o s: Q: "' ~ 10 :: o "0 ro cr :: Ol ed :r e: 3-ro,, L I' i: - - ~ i.. \l '., \,!" t Definitieve versie Augustus 2004 i i Inhoud

Nadere informatie

Gemeente Valkenswaard t.a.v. het college van Burgemeester en wethouders Postbus 10.000 5550 GA VALKENSWAARD

Gemeente Valkenswaard t.a.v. het college van Burgemeester en wethouders Postbus 10.000 5550 GA VALKENSWAARD Gemeente Valkenswaard t.a.v. het college van Burgemeester en wethouders Postbus 10.000 5550 GA VALKENSWAARD Onderwerp: Second opinion fietspad Oude Spoorbaantracé Datum: 30 augustus 2012 Uw kenmerk: 12uit05286

Nadere informatie

Verkeersmaatregelen. centrumvisie. Informatiebijeenkomst 5 oktober 2015

Verkeersmaatregelen. centrumvisie. Informatiebijeenkomst 5 oktober 2015 Verkeersmaatregelen centrumvisie Informatiebijeenkomst 5 oktober 2015 Programma Even voorstellen Doel van de avond Terugblik besluit centrumvisie 3 maart 2015 (tot 19.30 uur) Toelichting verkeerseffecten

Nadere informatie

Toetsing verkeer BIJLAGE 3

Toetsing verkeer BIJLAGE 3 BIJLAGE 3 Toetsing verkeer Binnen het project Veluwetransferium Heerde is het voornemen om een sterkere scheiding aan te brengen tussen doorgaand verkeer en recreatief verkeer. Daarnaast is er gezocht

Nadere informatie