UAV overzichtelijk naast de UAV-1989

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UAV-2012. overzichtelijk naast de UAV-1989"

Transcriptie

1

2 UAV-2012 overzichtelijk naast e UAV-1989

3 Toelichting op het gebruik van eze UAV Deze uitgave van e UAV voorziet in e officieel vastgestele teksten van e UAV-1989 samen met ie van e UAV Door een synchrone plaatsing van eze beie UAV's naast elkaar en met e aanpassingen vetgerukt zijn e verschillen in één oogopslag zichtbaar. Het zoeken is gemakkelijker gemaakt oor e meest van belang zijne bepalingen, e zogenaame Top 3 bepalingen, lichtblauw af te rukken. De overzichtelijke inusopgave geeft ook een goe overzicht van alle paragraaftitels waaroor snel een beel wort verkregen waar gezocht kan woren. Ter veruielijking en ter verbetering van het toepassen e UAV is hier en aar een toelichtene opmerking of verwijzing naar een aner eel van e UAV opgenomen. Na e inusopgave is oner een viertal kopjes een hanige samenvatting van e UAV opgenomen. Deze uitgave van e UAV vormt samen met een voorbeel van een RAW-bestek een vast onereel van Het UAV-spel. Afwijkingen afrekenen Tot slot is aan eze UAV een stappenplan toegevoeg waaruit snel is op te maken e in het geval van afwijkingen op het project gehanel moet woren. Zoek e verschillen! Als aarigheije is aan eze UAV een zoekopracht gekoppel in e vorm van vier toevoegingen aan e tekst van e UAV-2012 ie niets met e originele, per 19 januari 2012 vastgestele, versie te maken hebben. Wij vinen het leuk als u ons laat weten welke toevoegingen it zijn. Om het (igitaal) zoeken in e UAV te vergemakkelijken hebben wij een applicatie ontwikkel welke te gebruiken is op PC, laptop, ipa, en mobiele telefoons. Kijk op: of Veel succes met het gebruik van eze UAV. Petersen Civiele Techniek Rene Petersen n.b.! In eze UAV zijn gekleure markeringsstrips opgenomen om snel een opvallene markering aan te brengen.

4 In nusop oofstuk1 1 2 oofstuk2 3 4 oofstuk3 5 6 oofstuk a oofstuk pgave:u Algemeen... Aanuiingen, Vantoepassing Vertegenwoorigi Directie... Gevolmachtig Algemeneverplich Verplichtingen Verplichtingen Aanvang,uitvoerin Datumvanaan Uitvoeringsuu Beproeving... Opnemingeng Oplevering... Oneruster Aansprakelijkhe Wijzigingtijstippe Wijzigingtijsti Scrsingvanh UAV begripsbepaling zijnevoorschr ngvanpartijen... evaneaannem htingenvanpartijen vaneopracht vaneaanneme ngsuur,oplevering vang... r,uitstelvanop oekeuring... rmijn... eivaneaanne envanuitvoering,s ppenvanuitvoe hetwerkenbeëi 9énU... gen... riften,tegenstrij... mer... n... tgever... er... g... plevering... emernaeople scrsing,beëinig ering... inigingvanhet 1 AV igebepalingen evering... inginonvoltooie twerkinonvolto... n staat... ooiestaat

5 oofstuk oofstuk oofstuk oofstuk Werkterrein,recla Werkterrein... Afsluiting,recla Bouwstoffen... Verwerkingvan Keuringvanbou Eigenomvanb Zorgvoorbouw Ouebouwstof Garantievoore Hulpmielen... Loosenenan Hulpmielenv Gezonkenmate Uitvoering... Algemeentijsc Dagboek,lijsten Afbakening,pei Verschillenina Voorzieningen Verbanmetan Gevonenvoor me ame nbouwstoffen... uwstoffen... bouwstoffen... wstoffen... ffen... eenonereel erehulpmiel vaneopracht erieel chema,werkpla n,rapporten,ve ilingenenopme fmetingenofin inwaterkering,w nerewerken... rwerpen len... tgever n... rslagenvanbou etingen... etoestanvan wateroorlaate uwvergaeringen nbestaanewer enverkeer n... rkenenterreine en

6 oofstuk oofstuk oofstuk11a 43a 43b oofstuk12 44 oofstuk oofstuk14 Vermoeenvan Wijzigingenin Meerenminerwe Verrekeningva Bestekswijzigin Stelposten... Hoeveelheen. Afwijkingenvan Betaling,omzetbe Betaling... Omzetbelasting Kortingen... Verpaningofc Zekerheistelling, Zekerheistellin Verzekering... Schaeaanhetwe Schaeaanhet Ingebrekeblijven, Ingebrekeblijv Ingebrekeblijv Kostenvergene nonvoloenw euitvoering... erk nmeerenmin gen... nverrekenbareh lasting,kortingen,v g cessieoorea verzekering... ng... erk twerk...,onvermogenofov ven,onvermogen ven,onvermogen eomstanigheen. erk erwerk... eveelheen.. verpaning... annemeraane verlijenvaneene nofoverlijenv nofoverlijenv eren erpartijen... vaneoprachtg vaneaanneme gever... r

7 B B to I B N L Af s b n v g 47 oofstuk BijlageA BijlageB oegift! nteressant Belangrijk Nieuw Leuk fwijkingenafrek schae bestekswijziging nietverrekenbar verrekenbare geaccoreereh Kostenverge Vastleggenvane Vastleggenvan Beslechtingvan Voortzettingva Volmachtaann Afstansverklar kenen,stapvoo en re(exacte)ev oeveelheen eveelheen neomstanigh toestan,beslecht etoestan... ngeschillen... anhetwerk... emer ringeigenomb rstap! veelheen heen... tingvangeschillen. bouwstoffen

8 5

9 1. V ea ea hetb bouw ag: eo eo U.A.V hetw Verstaanworton annemer: annemingssom: h w b bestek: i wstoffen: i k prachtgever: vereenkomst: o V.: werk: h UAV er: enatuurlijkeofre hetberag,waarvo werktotstanteb begrepen; ebeschrijvingvan evoorhetwerkge inlichtingenenhet einhetwerktebr installaties,gronv kalenerag; enatuurlijkeofre etussenopracht overeenkomstvan ezeuniformeam hetuittevoerenw V1989 chtspersoon,aanw ooreaannemerzic rengen,eomzetb hetwerk,eaarb elenevoorwaar procesverbaalvan rengenmaterialen, vanallerleisoorten chtspersoon,iehe tgeverenaanneme aannemingvanwe ministratievevoorw werkofeteverrich Hoof 1 Aanui wiehetwerkisopge chheeftverbonen belastingaarinniet bijbereneteke en,enotavan naanwijzing;,voorwerpen,one nergelijke; etwerkopraagt; ertotstangekome erk; waaren1989; htenlevering; 6 stuk1 Alg ingen,begr 1. Ver eragen; eaann nhet t eaann ningen, hetbes erelen, bouwst ag: eopr en eover UAV: hetwer emeen ipsbepalinge rstaanwortoner nemer: en nemingssom: het wer beg tek: eb ev inlic toffen: ei inst er kale rachtgever: en reenkomst: et ove Dez van rk: het UAV en r: natuurlijkeofrecht berag,waarvoor rktotstantebren grepen; beschrijvingvanhe voorhetwerkgele chtingenenhetpro inhetwerktebren tallatiesofonere rgelijke; enerag; natuurlijkeofrecht tussenoprachtgev ereenkomstvanaan zeuniformeamin nwerkenenvantec uittevoerenwerk 2012 tspersoon,aanwie eaannemerzichh ngen,eomzetbela etwerk,eaarbijb enevoorwaaren ocesverbaalvanaa ngenmaterialen,vo elenaarvan,gron tspersoon,iehetw verenaannemerto nnemingvanwerk; istratievevoorwaa chnischeinstallatie k,technischeinstall hetwerkisopger heeftverbonenhe stingaarinniet berenetekenin,enotavan anwijzing; oorwerpen,onere vanallerleisoort werkopraagt; otstangekomen arenvooreuitvo ewerken2012; latiewerk ofete ragen; et gen, elen, en ering

10 werk verja B.W 2. I h l 3. I v p 4. I v 5. B w o kag: e v k o aarag: e g g.: B Inieninhetbestek hetwerkmoetwor li,8,9,10,11, Inieninhetbestek vanhetwerktotee plaatsvint,ishet Inienaanetotst voorafgegaan,wor ertieneli,en49 agvaneprijsaan Bijmeerjarigeone wort,iniensprak eaannemingssom onerusjaar. eenkalenerag,te vanhetwerkerken krachtenscollectiev offeestag,vakant eenkaleneragw geworenmeestal gebak.belangrijko BurgerlijkWetboek keenafzonerlijke renopgelever,w 12,42en44at keenafzonerlijke enbepaalestanm bepaaleine 8 ankomingvane tvooretoepassi 9,tweeeli,inpla nbieingvaneaan eruswerken,op keisvan'aannemin mperjaarofeterm enzijezevaltope ne,ofooreove vearbeisovereenk tieagofanerenie aaropiemanprec gepaargaanem mniettevergeten! k. termijnisgestel, wortvooretoepa eelalseenafzone termijnisgestel, moetzijngevorer 8,9en42vanover overeenkomstgee ingvane 2,twe aatsvan'eagvan nnemer'. pgeragenvooreen ngssom'ofvan'term mijnvanbetalingva enalgemeenofter rheianwelbijof komstvoorgeschrev etiniviuelevrije cieseenjaarouer etfeest,caeautje!; binnenwelkeeen assingvane 6,v erlijkwerkaangeme binnenwelkeeui,voorateoplev reenkomstigetoepa naanbesteingis eeeli,6,elfeen naanbesteing'gel nbepaalesomper mijnvanbetaling',b anhetbetrokken 7 rplaatse f venrust ag; werka is sen verjaar eelvan viere erkt. 2. In het li, itvoering vering assing. 3. In van pla toe n ezen'e 4. In voo er aan rjaar beoel 5. Bij wo e on ver g: een van krac off ag: een gew geb ieninhetbestekee twerkmoetworen 8,8a,9,10,11,12, ieninhetbestekee nhetwerktoteenb atsvint,ishetbep epassing. ienaanetotstan orafgegaan,wortv rtieneli,48,twee nbesteing'gelezen meerjarigeoner rt,iniensprakeis aannemingssompe erusjaar. richtenlevering; nkalenerag,tenz nhetwerkerkene, chtenscollectievea feestag,vakantie nkaleneragwaar worenmeestalgep bak.belangrijkomn enafzonerlijketer nopgelever,wor,42en44ateel enafzonerlijketer bepaalestanmo paaleine 8,8 komingvaneove vooretoepassing eeli,en49,twee n'eagvaneprij ouswerken,opge svan'aannemingss erjaarofetermijn zijezevaltopeen,ofooreoverhe arbeisovereenkom agofanerenietin ropiemanprecies paargaanemetf niettevergeten! rmijnisgestel,bin tvooretoepassin alseenafzonerlijk rmijnisgestel,bin etzijngevorer,v 8a,9en42vanover ereenkomstgeena vane 2,twee eeli,inplaatsva jsaanbieingvane ragenvooreenbe som'ofvan'termijn nvanbetalingvanh algemeenofterpla eianwelbijof mstvoorgeschreven niviuelevrijeag eenjaaroueris feest,caeautjesen nnenwelkeeenee ngvane 6,vier kwerkaangemerkt nnenwelkeeuitvo voorateopleveri reenkomstige anbesteingis eli,6,elfeen n'eagvan eaannemer'. epaalesomperjaa nvanbetaling',be hetbetrokken aatse nrust g; n elvan re t. oering ng ar oel

11 1. D u 2. T w N l 3. O 4. I a h a b c I m n 5. H o t Debepalingenvan uitrukkelijkisafge Tothetbestekbe werkvantoepassin Normalisatieinstitu luien. Opeovereenkom Inienonerelen anerebeoelingu hanvanevolgen a.eennieuwgesch geschrevenofge b.ebeschrijvingg c.eenbijzonerer atregelagaat Inientoepassingv metinachtnemingv namenswiehetbe Hetinhetviereli oprachtgevertew tussenonerelen 2 ezeu.a.v.gelen eweken. orenmee,alswar ngverklaarenee uut,zoalsezerie mstisvantoepassing vanhetbestekon uithetbestekvoort neregels: hrevenofgeteken etekenocument gaatvooreenteken regelinggaatvoore vooreregelsben vanezeregelsgee vanebillijkhei,u stekisopgestel. bepaalelaatonv waarschuweningev vanhetbestek. Vantoepas nvoorzoveraarva renzijerletterlijkin rlansenormenvan emaanenvoore ghetneerlanse erlingtegenstrijig tvloeit,erangore ocumentgaatvo ; ning; eenalgemeneregel nc,enregelbvoor nuitkomstbiet,w uitgelegtennaele verleteverplichtin valvaneenklaarbli ssingzijnev ninhetbestekniet nopgenomen,eo nestichtingnee agvanaanbeste recht. gzijn,wort,tenzij eaarvanbepaala ooreenou ling;metienverst regelc. wortetegenstrij evanegeneoor ngvaneaanneme jkelijketegenstriji 8 voorschrifte t 1. De uit ophet erlans ing 2. Tot we ma 3. Op een aane 4. In an han a. e g b. tane, c. e ighei, of In me nam erome ighei 5. Het ire on en,tegenstrij bepalingenvanez rukkelijkisafgewe thetbestekbere rkvantoepassingv anenvooreag eovereenkomsti ienonerelenvan erebeoelinguith nvanevolgene eennieuwgeschrev getekenocumen ebeschrijvinggaa eenbijzonererege atregelagaatvoo ientoepassingvan tinachtnemingvan menswiehetbeste tinhetvierelibe ectietewaarschuw erelenvanhetbe jigebepalin zeuavgelenvoor eken. enmee,alswaren verklaaretechnisc vanaanbesteing svantoepassinghe nhetbestekonerl hetbestekvoortvlo regels: venofgetekeno nt; tvooreentekening elinggaatvooreen oreregelsbenc, ezeregelsgeenu nebillijkhei,uitg ekisopgestel. epaalelaatonverl weningevalvaneen estek. ngen rzoveraarvaninh zijerletterlijkinop henormvoorschrif luien. etneerlanserec ingtegenstrijigzij oeit,erangorea ocumentgaatvoore g; algemeneregeling enregelbvoorreg uitkomstbiet,wor elegten naelev eteverplichtingv nklaarblijkelijketeg hetbestekniet pgenomen,eoph ften,zoalsezerie ht. n,wort,tenzijeen aarvanbepaalaan eenougeschreve g;metienverstan gelc. tetegenstrijigh vanegeneoorof vaneaannemero genstrijigheituss het e n e nof e, hei, f me sen

12 Deoprachtgeveri optetreenofe ooranerenteve Inieneopracht optetreen,ishij meeelingteoe vervangenvaneen aannemerwortve rechtopbijbetaling Deoprachtgeverg geaan,envanelk aaneaannemer. Zolangenvoorzov tegeneeloetblij hetwerkbetreffen oprachtgeverisge Inienmeeranéé aangewezenperso Deirectieoefent vaneovereenkom Personen,iezijna hettegeneelniet Deirectieisbevoe nietmogenworen isgerechtigééno irectiebijtestaan ervangen. tgevernietéénofm verplichthiervanvó naaneaanneme nofmeerpersonen erlanganreelij g. geeftvanelkeaanw ewijzigingofintrek vereoprachtgeve ken,vertegenwoor e.inegevallene enoem,isalleen énpersoonalsirec nengeachteire hettoezichtuitop mst. aangewezenome schriftelijkaanea egtebepalen,at nuitgevoeranin H fmeerpersonenaa nanwelalszoan meerpersonenwila óóreuitvoeringv r.inienoorhetn omalsirectieop kerwijsvanhemka wijzing,inieneze kkingaarvan,onve ernietschriftelijka rigteirectiee echter,waarineu ezebevoeg. ctieisaangewezen ctietevertegenwo euitvoeringvanh eirectiebijtestaa aannemerismeeg toorhaaraante ntegenwoorighei Hoofstuk2 antewijzenomals igaangewezenper aanwijzenomals vanhetwerkschrift nietaanwijzenofni tetreenmeervan anworengeverg, enietreesinhetb erwijlschriftelijkk aneaannemerva oprachtgeverina U.A.V.uitrukkelijk,wortieerer origen. hetwerkenopen n,binenezeinzo geeel. uienwerkzaamhe vaneirectieof 9 Vertegenwoor 3Directie irectie rsonen 1. De opt oo irectie telijk et ne,heefthij 2. In tet me ver aan rec bestekis kennis 3. De ez onv anhet allezaken e 4. Zola teg het op 5. In aan naleving 6. De van overre 7. Per het een van 8. De niet igingvanpartij e oprachtgeverisge tetreenofeire oranerenteverva ieneoprachtgev treen,ishijverplic eelingteoenaa vangenvaneenof nnemerwortverla htopbijbetaling. oprachtgevergee zenietreesinhet verwijlschriftelijk angenvoorzover eneeloetblijken werkbetreffene. rachtgeverisgeno ienmeeranéénp ngewezenpersonen irectieoefenthet neovereenkomst. rsonen,iezijnaang tegeneelnietsch irectieisbevoeg tmogenworenui jen erechtigeenofm ectiebijtestaana angen. vernieteenofmee chthiervanvóóre aneaannemer.in meerpersonenom anganreelijkerw ftvanelkeaanwijz bestekisgeaan,e kennisaaneaann eoprachtgevern n,vertegenwoorig Inegevallenecht oem,isalleeneze persoonalsirectie ngeachteirectie toezichtuitope. gewezenomeir hriftelijkaaneaan tebepalen,ato tgevoeraninteg eerpersonenaant anwelalszoaniga erpersonenwilaan uitvoeringvanhet nienoorhetniet malsirectieoptet wijsvanhemkanw ingalsbeoelinh envanelkewijziging nemer. nietschriftelijkaan teirectieeop ter,waarineuav ebevoeg. eisaangewezen,wo etevertegenwoor uitvoeringvanhetw rectiebijtestaan,b nemerismeege oorhaaraanteui genwoorigheiva ewijzenomalsire angewezenperson wijzenomalsirec werkschriftelijk aanwijzenofniet treenmeervane worengeverg,he heteersteli,inie gofintrekkingaar eaannemervanh rachtgeverinalle Vuitrukkelijke ortieerer igen. werkenopenale binenezeinzove eel. enwerkzaamhee neirectieofvan ectie nen ctieop e efthij en rvan, het zaken eving erre en n

13 oorhaaraangewe Inienenzolange geengebruikheeft irectie,inhaarpla Deaannemeriste volmachteenofm betreffenetevert volmacht. Eenooreaanne eirectieverscha Deaanwijzingvan bepaalgeeeltee Deoprachtgeverz a.overevergunn opzetvanhetw b.overhetterrein uitgevoer; c.overebenoig.overeverstrek ezenpersonen. eoprachtgeverva tgemaakt,treeth aats. allentijegerechti eerpersonenaant tegenwoorigen.d emergewaarmerkt aft. ieeregevolmachti ervan. zorgtervoor,at ningen,ontheffinge werkvolgenshetbes ofhetwater,waar getekeningenena kkingen,ieeop nzijninheteerste ijaar,waarineu gbijooreirec tewijzenomhemin itzelfegeltbijwi afschriftvanevol igegeschietvoor Hoo 5 eaannemertijigk enofergelijkebesc stekvereistzijn; ropofwaarinhetw aneregegevens; rachtgeveringevol libeoelebevoe U.A.V.sprakeisvan 4 Gevolma ctiegoetekeuren nzakenhetwerk ijzigingvanbeoel lmachtwortonve rhetwerkofvoore ofstuk3 A 5 Verplichti kanbeschikken: chikkingen,ievoo werkmoetworen geeovereenkom 10 oo eghei ne 9. In gee ire achtigevan n e 1. De he aa ve ov vo rwijlaan 2. Een e een 3. De bep Algemeneverplic ngenvane 1. De ore a. o o b. o u c. o stoet.. o orhaaraangewezen ienenzolangeop engebruikheeftgem ectie,inhaarplaats n eaannem eaannemeristeall eminzakenhetwe annemervanperso ertegenwoorigen, vereenkomstigbijla olmacht. nooreaanneme irectieverschaft. aanwijzingvaniee paalgeeelteerva chtingenvanpar eoprachtge oprachtgeverzorg overepubliekrech opzetvanhetwerk overhetterreinofh uitgevoer; overebenoige overeverstrekkin npersonen prachtgevervanzi maakt,treethija s. mer entijegerechtig erkbetreffenetev nenieheminzak moetgeschieenm ageavaneuav. rgewaarmerktafsc eregevolmachtige an. rtijen ever gtervoor,atea htelijkeenprivaatr volgenshetbestek hetwater,waarop tekeningenenan gen,ieeoprac ijninheteersteli aar,waarineuav éénofmeerperso vertegenwoorigen kenhetwerkbetre metgebruikmaking Ditzelfegeltbijw chriftvanevolma egeschietvoorhe annemertijigkan rechtelijketoestem kvereistzijn; ofwaarinhetwerk eregegevens; htgeveringevolge beoelebevoeg Vsprakeisvane onenaantewijzen n.deaanwijzingo ffenezullen gvaneenvolmacht wijzigingvanbeoe chtwortonverwij etwerkofvooreen beschikken: mmingen,ievoor kmoetworen eovereenkomst hei om oore t ele jlaan e oet.

14 Het UAV-spel en recentelijk ook Het UAV-gc-spel vormen een leerzame onersteuning voor UAV-cursussen welke enerzijs zijn gebaseer op e UAV-1989 en e UAV-2012 en anerzijs op geïntegreere contracten op basis van e UAV-gc Het UAV-spel vormt ook een goee basis om met verschillene contractpartners gezamenlijk te spelen bijvoorbeel tijens een kick-off om op een leuke maar ook leerzame manier met elkaar kennis te maken. Het UAV-spel en Het UAV-gc-spel kunnen projectspecifiek aan een 'eigen' project woren aangepast." 2 e ruk, juni 2012 Tiel, Petersen Civiele Techniek Deze uitgave van e UAV-1989 met ernaast e UAV-2012 is gemaakt oor Petersen Civiele Techniek. Op iverse plaatsen zijn toelichtene of aanvullene opmerkingen geplaatst, ter veruielijking. Deze opmerkingen zijn cursief gerukt en vormen geen onereel van e UAV. Op vier locaties is tekst toegevoeg ie niets te maken heeft met e oorspronkelijk, per 19 januari 2012 vastgestele UAV Artikelen ie in eze kleur zijn afgerukt beren tot e Top 3 van belangrijke bepalingen. Deze uitgave van e UAV vormt ook een vast onereel van Het UAV-spel.

Grondwater, wie. doet wat?

Grondwater, wie. doet wat? Gronwater, wie oet wat? Gronwater, wie oet wat? Inhou 1 Wat is gronwater? 3 2 Wat kunt u zelf oen? 3 3 Wat kan e gemeente voor u betekenen? 4 4 Wat is e rol van van het waterschap? 6 5 Wat oet e provincie?

Nadere informatie

steun prijs 0,20 Zaterdag normale werkdag volgens PostNL

steun prijs 0,20 Zaterdag normale werkdag volgens PostNL steun prijs 0,20 Post in beweging 27-2-2014 - Uitgave Roe Morgen Amsteram CAO PostNL Confrontatie voorbereien hebben vaak te weinig uren om ron te kunnen komen en zij hebben e TOT har noig om nog iets

Nadere informatie

Bureau informatie. wie, wat, hoe (zo) en waarom...? m.a.w. wat onderscheidt ons...? t.b.v. private sector

Bureau informatie. wie, wat, hoe (zo) en waarom...? m.a.w. wat onderscheidt ons...? t.b.v. private sector Bureau informatie t.b.v. private sector wie, wat, hoe (zo) en waarom...? m.a.w. wat onderscheidt ons...? De Vri esh ase lho ff Co pyr igh t 201 0. Dit rap por t, wa aro p het aut eur sre cht van toe -

Nadere informatie

Zijn ERP Systemen log?

Zijn ERP Systemen log? Zijn ERP Systemen log? Intelligent op weg Waar gaat het om? ERP is een verzamelnaam voor toepassingen welke door organisaties worden gebruikt ter ondersteuning van de primaire bedrijfsprocessen. Een aantal

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? ALS ONDERNEMER WIL IK GRAAG GELD VERDIENEN, MAAR IK WIL LATER GEEN WERKNEMERS TEGEN

Nadere informatie

Detacheren: werken bij een andere werkgever

Detacheren: werken bij een andere werkgever Detacheren: werken bij een andere werkgever Een oplossing voor de re-integratie van uw zieke werknemer Ik wil meer informatie Meer informatie vindt u op uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met UWV Telefoon

Nadere informatie

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Er zijn BELANGRIJKE verschillen Nederland telt veel verzekeringsmaatschappijen. Elke maatschappij heeft eigen producten

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? Als ondernemer wil ik graag geld verdienen, maar ik wil later geen werknemers tegen

Nadere informatie

Nieuwe bepalingen over verbonden partijen en niet in de balans opgenomen regelingen

Nieuwe bepalingen over verbonden partijen en niet in de balans opgenomen regelingen Nieuwe bepalingen over verbonden partijen en niet in de balans opgenomen regelingen Eind 2008 zijn in de Nederlandse wet nieuwe bepalingen opgenomen met vereisten voor de toelichting van de jaarrekening.

Nadere informatie

Internet Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar www.rietman-advies.

Internet Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar www.rietman-advies. Dienstenwijzer RIETMAN FINANCIEEL ADVIES Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Er zijn BELANGRIJKE verschillen Nederland telt veel verzekeringsmaatschappijen. Elke maatschappij heeft eigen producten

Nadere informatie

Een uitkering aanvragen. Wat gebeurt er dan?

Een uitkering aanvragen. Wat gebeurt er dan? Een uitkering aanvragen. Wat gebeurt er dan? In deze folder vindt u antwoord op vragen als: wat houdt een intakegesprek in? wat is een huisbezoek en waarom is dat nodig? wat gebeurt er als ik inderdaad

Nadere informatie

Een extra reden om mij aan te nemen. Vergroot uw kans op werk als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering

Een extra reden om mij aan te nemen. Vergroot uw kans op werk als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering Een extra reden om mij aan te nemen Vergroot uw kans op werk als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft of heeft gehad Waarom deze brochure? U heeft een tijd niet kunnen werken omdat u arbeids ongeschikt

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 600 GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN EEN ANDERE AUDITOR

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 600 GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN EEN ANDERE AUDITOR INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 600 GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN EEN ANDERE AUDITOR INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-5 Voorwaarden voor het aanvaarden van de opdracht als groepsauditor...

Nadere informatie

Quickscan Eigen regie bij Dementie op de dagbehandeling

Quickscan Eigen regie bij Dementie op de dagbehandeling Quickscan Eigen regie bij Dementie op de dagbehandeling De quickscan Eigen regie bij dementie op de dagbehandeling bestaat uit twee quickscans. Eén voor mantelzorgers en één voor medewerkers op de dagbehandeling.

Nadere informatie

Als ouders uit elkaar gaan

Als ouders uit elkaar gaan Als ouders uit elkaar gaan Inhoud 3 > Als ouders uit elkaar gaan 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het ouderschap blijft bestaan 7 > Informatie en consultatie 9 > De rol van de Raad 11 > De rechter

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

starten als zzp er FNV mooi 1

starten als zzp er FNV mooi 1 starten als zzp er FNV mooi 1 GEFELICITEERD! Je hebt een belangrijk besluit genomen: jij wilt voor jezelf beginnen. Deze folder is bestemd voor de eenpitter, de Zelfstandige Zonder Personeel, de ZZP er.

Nadere informatie

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Uw huis gebruikt u iedere dag. U woont en leeft er. Dat uw huis van een goede kwaliteit is, vindt u daarom vanzelfsprekend. Maar

Nadere informatie

Hoe werkt Rechtwijzer?

Hoe werkt Rechtwijzer? Informatieblad Hoe werkt Rechtwijzer? Met het vernieuwde online platform Rechtwijzer uit elkaar maakt u zelf een helder en volledig scheidingsplan. Kies voor de beste oplossingen, stap voor stap, samen

Nadere informatie

Je opent eerst de aanvraag. Om een kandidaat voor te stellen klik je vervolgens op kandidaat aanbieden.

Je opent eerst de aanvraag. Om een kandidaat voor te stellen klik je vervolgens op kandidaat aanbieden. HANDLEIDING INHUURDESK ZIGGO Hoe kan ik inloggen? De Inhuurdesk Ziggo is bereikbaar via de volgende internetpagina: http://inhuurdeskziggo.nl. Hier kan je inloggen met je gebruikersnaam en wachtwoord.

Nadere informatie

ING Klantenraad. behoeften. Zwolle. Zwolle. wensen. wensen. verbeteren hypotheken. oud luisteren. September 2013. Programma.

ING Klantenraad. behoeften. Zwolle. Zwolle. wensen. wensen. verbeteren hypotheken. oud luisteren. September 2013. Programma. wensen wensen beleggen beleggen geld geld Zwolle Zwolle Amsterdam Amsterdam vragen mening vragen mening Den Bosch financiële sector Den Bosch financiële sector Op 17, 24 en 26 september hebben de eerste

Nadere informatie

Landelijk procesreglement. voor. civiele dagvaardingszaken bij de rechtbanken

Landelijk procesreglement. voor. civiele dagvaardingszaken bij de rechtbanken Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de rechtbanken 111003 2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Considerans 5 1 Algemene bepalingen 6 1.1 Toepasselijkheid 6 1.2 Begripsbepalingen 6 1.3

Nadere informatie

NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant optredend als Fiscaal Dienstverlener Januari 2015

NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant optredend als Fiscaal Dienstverlener Januari 2015 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant Januari 2015 NBA-handreiking 1121 optredend als Fiscaal Dienstverlener NBA-handreiking nr.

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt dyslexie Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910446 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid

Nadere informatie

Artikel 1: Uw en onze verwachtingen p. 1 1.1 Wat u van Woongarant mag verwachten p. 1 1.2 Wat Woongarant van u verwacht p. 1

Artikel 1: Uw en onze verwachtingen p. 1 1.1 Wat u van Woongarant mag verwachten p. 1 1.2 Wat Woongarant van u verwacht p. 1 Woongarant All In Woonpakket Algemene voorwaarden All In Woonpakket 0115 Wat vindt u waar? Artikel 1: Uw en onze verwachtingen p. 1 1.1 Wat u van Woongarant mag verwachten p. 1 1.2 Wat Woongarant van u

Nadere informatie

gen O Verm D DV V e r z e k e r i n g e n - z A k e L i J k r i S i C O B e H e e r - H y p O t H e k e n - p e n S i O e n p L A n n i n g

gen O Verm D DV V e r z e k e r i n g e n - z A k e L i J k r i S i C O B e H e e r - H y p O t H e k e n - p e n S i O e n p L A n n i n g DVD Vermogen Verzekeringen - ZAKELIJK RISICOBEHEER - Hypotheken - pensioenplanning In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo

Nadere informatie

Kun je uit de hemel va l l e n?

Kun je uit de hemel va l l e n? Kun je uit de hemel va l l e n? B e l eving van de dood en ro u w ve r werking door mensen met een ve rs t a n d e l i j ke handicap Rianne Meeusen-van de Kerkhof Hanneke van Bommel Werner van de Wouw

Nadere informatie

Uw pensioen na scheiding

Uw pensioen na scheiding Uw pensioen na scheiding Als u en uw partner uit elkaar gaan Een scheiding heeft invloed op veel aspecten van uw leven. Denk daarbij aan de verdeling van uw huis, auto en inboedel. Ook uw pensioen wordt

Nadere informatie

Bo mar sund. Ton Steen bak kers

Bo mar sund. Ton Steen bak kers Ton Steen bak kers Bo mar sund Al eni ge ja ren heb ik in mijn bu reau la de wat schrijf sels lig gen die be trek king heb - ben op een en het zelf de on der werp: Bo - mar sund. Een on der werp wat me

Nadere informatie