UAV overzichtelijk naast de UAV-1989

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UAV-2012. overzichtelijk naast de UAV-1989"

Transcriptie

1

2 UAV-2012 overzichtelijk naast e UAV-1989

3 Toelichting op het gebruik van eze UAV Deze uitgave van e UAV voorziet in e officieel vastgestele teksten van e UAV-1989 samen met ie van e UAV Door een synchrone plaatsing van eze beie UAV's naast elkaar en met e aanpassingen vetgerukt zijn e verschillen in één oogopslag zichtbaar. Het zoeken is gemakkelijker gemaakt oor e meest van belang zijne bepalingen, e zogenaame Top 3 bepalingen, lichtblauw af te rukken. De overzichtelijke inusopgave geeft ook een goe overzicht van alle paragraaftitels waaroor snel een beel wort verkregen waar gezocht kan woren. Ter veruielijking en ter verbetering van het toepassen e UAV is hier en aar een toelichtene opmerking of verwijzing naar een aner eel van e UAV opgenomen. Na e inusopgave is oner een viertal kopjes een hanige samenvatting van e UAV opgenomen. Deze uitgave van e UAV vormt samen met een voorbeel van een RAW-bestek een vast onereel van Het UAV-spel. Afwijkingen afrekenen Tot slot is aan eze UAV een stappenplan toegevoeg waaruit snel is op te maken e in het geval van afwijkingen op het project gehanel moet woren. Zoek e verschillen! Als aarigheije is aan eze UAV een zoekopracht gekoppel in e vorm van vier toevoegingen aan e tekst van e UAV-2012 ie niets met e originele, per 19 januari 2012 vastgestele, versie te maken hebben. Wij vinen het leuk als u ons laat weten welke toevoegingen it zijn. Om het (igitaal) zoeken in e UAV te vergemakkelijken hebben wij een applicatie ontwikkel welke te gebruiken is op PC, laptop, ipa, en mobiele telefoons. Kijk op: of Veel succes met het gebruik van eze UAV. Petersen Civiele Techniek Rene Petersen n.b.! In eze UAV zijn gekleure markeringsstrips opgenomen om snel een opvallene markering aan te brengen.

4 In nusop oofstuk1 1 2 oofstuk2 3 4 oofstuk3 5 6 oofstuk a oofstuk pgave:u Algemeen... Aanuiingen, Vantoepassing Vertegenwoorigi Directie... Gevolmachtig Algemeneverplich Verplichtingen Verplichtingen Aanvang,uitvoerin Datumvanaan Uitvoeringsuu Beproeving... Opnemingeng Oplevering... Oneruster Aansprakelijkhe Wijzigingtijstippe Wijzigingtijsti Scrsingvanh UAV begripsbepaling zijnevoorschr ngvanpartijen... evaneaannem htingenvanpartijen vaneopracht vaneaanneme ngsuur,oplevering vang... r,uitstelvanop oekeuring... rmijn... eivaneaanne envanuitvoering,s ppenvanuitvoe hetwerkenbeëi 9énU... gen... riften,tegenstrij... mer... n... tgever... er... g... plevering... emernaeople scrsing,beëinig ering... inigingvanhet 1 AV igebepalingen evering... inginonvoltooie twerkinonvolto... n staat... ooiestaat

5 oofstuk oofstuk oofstuk oofstuk Werkterrein,recla Werkterrein... Afsluiting,recla Bouwstoffen... Verwerkingvan Keuringvanbou Eigenomvanb Zorgvoorbouw Ouebouwstof Garantievoore Hulpmielen... Loosenenan Hulpmielenv Gezonkenmate Uitvoering... Algemeentijsc Dagboek,lijsten Afbakening,pei Verschillenina Voorzieningen Verbanmetan Gevonenvoor me ame nbouwstoffen... uwstoffen... bouwstoffen... wstoffen... ffen... eenonereel erehulpmiel vaneopracht erieel chema,werkpla n,rapporten,ve ilingenenopme fmetingenofin inwaterkering,w nerewerken... rwerpen len... tgever n... rslagenvanbou etingen... etoestanvan wateroorlaate uwvergaeringen nbestaanewer enverkeer n... rkenenterreine en

6 oofstuk oofstuk oofstuk11a 43a 43b oofstuk12 44 oofstuk oofstuk14 Vermoeenvan Wijzigingenin Meerenminerwe Verrekeningva Bestekswijzigin Stelposten... Hoeveelheen. Afwijkingenvan Betaling,omzetbe Betaling... Omzetbelasting Kortingen... Verpaningofc Zekerheistelling, Zekerheistellin Verzekering... Schaeaanhetwe Schaeaanhet Ingebrekeblijven, Ingebrekeblijv Ingebrekeblijv Kostenvergene nonvoloenw euitvoering... erk nmeerenmin gen... nverrekenbareh lasting,kortingen,v g cessieoorea verzekering... ng... erk twerk...,onvermogenofov ven,onvermogen ven,onvermogen eomstanigheen. erk erwerk... eveelheen.. verpaning... annemeraane verlijenvaneene nofoverlijenv nofoverlijenv eren erpartijen... vaneoprachtg vaneaanneme gever... r

7 B B to I B N L Af s b n v g 47 oofstuk BijlageA BijlageB oegift! nteressant Belangrijk Nieuw Leuk fwijkingenafrek schae bestekswijziging nietverrekenbar verrekenbare geaccoreereh Kostenverge Vastleggenvane Vastleggenvan Beslechtingvan Voortzettingva Volmachtaann Afstansverklar kenen,stapvoo en re(exacte)ev oeveelheen eveelheen neomstanigh toestan,beslecht etoestan... ngeschillen... anhetwerk... emer ringeigenomb rstap! veelheen heen... tingvangeschillen. bouwstoffen

8 5

9 1. V ea ea hetb bouw ag: eo eo U.A.V hetw Verstaanworton annemer: annemingssom: h w b bestek: i wstoffen: i k prachtgever: vereenkomst: o V.: werk: h UAV er: enatuurlijkeofre hetberag,waarvo werktotstanteb begrepen; ebeschrijvingvan evoorhetwerkge inlichtingenenhet einhetwerktebr installaties,gronv kalenerag; enatuurlijkeofre etussenopracht overeenkomstvan ezeuniformeam hetuittevoerenw V1989 chtspersoon,aanw ooreaannemerzic rengen,eomzetb hetwerk,eaarb elenevoorwaar procesverbaalvan rengenmaterialen, vanallerleisoorten chtspersoon,iehe tgeverenaanneme aannemingvanwe ministratievevoorw werkofeteverrich Hoof 1 Aanui wiehetwerkisopge chheeftverbonen belastingaarinniet bijbereneteke en,enotavan naanwijzing;,voorwerpen,one nergelijke; etwerkopraagt; ertotstangekome erk; waaren1989; htenlevering; 6 stuk1 Alg ingen,begr 1. Ver eragen; eaann nhet t eaann ningen, hetbes erelen, bouwst ag: eopr en eover UAV: hetwer emeen ipsbepalinge rstaanwortoner nemer: en nemingssom: het wer beg tek: eb ev inlic toffen: ei inst er kale rachtgever: en reenkomst: et ove Dez van rk: het UAV en r: natuurlijkeofrecht berag,waarvoor rktotstantebren grepen; beschrijvingvanhe voorhetwerkgele chtingenenhetpro inhetwerktebren tallatiesofonere rgelijke; enerag; natuurlijkeofrecht tussenoprachtgev ereenkomstvanaan zeuniformeamin nwerkenenvantec uittevoerenwerk 2012 tspersoon,aanwie eaannemerzichh ngen,eomzetbela etwerk,eaarbijb enevoorwaaren ocesverbaalvanaa ngenmaterialen,vo elenaarvan,gron tspersoon,iehetw verenaannemerto nnemingvanwerk; istratievevoorwaa chnischeinstallatie k,technischeinstall hetwerkisopger heeftverbonenhe stingaarinniet berenetekenin,enotavan anwijzing; oorwerpen,onere vanallerleisoort werkopraagt; otstangekomen arenvooreuitvo ewerken2012; latiewerk ofete ragen; et gen, elen, en ering

10 werk verja B.W 2. I h l 3. I v p 4. I v 5. B w o kag: e v k o aarag: e g g.: B Inieninhetbestek hetwerkmoetwor li,8,9,10,11, Inieninhetbestek vanhetwerktotee plaatsvint,ishet Inienaanetotst voorafgegaan,wor ertieneli,en49 agvaneprijsaan Bijmeerjarigeone wort,iniensprak eaannemingssom onerusjaar. eenkalenerag,te vanhetwerkerken krachtenscollectiev offeestag,vakant eenkaleneragw geworenmeestal gebak.belangrijko BurgerlijkWetboek keenafzonerlijke renopgelever,w 12,42en44at keenafzonerlijke enbepaalestanm bepaaleine 8 ankomingvane tvooretoepassi 9,tweeeli,inpla nbieingvaneaan eruswerken,op keisvan'aannemin mperjaarofeterm enzijezevaltope ne,ofooreove vearbeisovereenk tieagofanerenie aaropiemanprec gepaargaanem mniettevergeten! k. termijnisgestel, wortvooretoepa eelalseenafzone termijnisgestel, moetzijngevorer 8,9en42vanover overeenkomstgee ingvane 2,twe aatsvan'eagvan nnemer'. pgeragenvooreen ngssom'ofvan'term mijnvanbetalingva enalgemeenofter rheianwelbijof komstvoorgeschrev etiniviuelevrije cieseenjaarouer etfeest,caeautje!; binnenwelkeeen assingvane 6,v erlijkwerkaangeme binnenwelkeeui,voorateoplev reenkomstigetoepa naanbesteingis eeeli,6,elfeen naanbesteing'gel nbepaalesomper mijnvanbetaling',b anhetbetrokken 7 rplaatse f venrust ag; werka is sen verjaar eelvan viere erkt. 2. In het li, itvoering vering assing. 3. In van pla toe n ezen'e 4. In voo er aan rjaar beoel 5. Bij wo e on ver g: een van krac off ag: een gew geb ieninhetbestekee twerkmoetworen 8,8a,9,10,11,12, ieninhetbestekee nhetwerktoteenb atsvint,ishetbep epassing. ienaanetotstan orafgegaan,wortv rtieneli,48,twee nbesteing'gelezen meerjarigeoner rt,iniensprakeis aannemingssompe erusjaar. richtenlevering; nkalenerag,tenz nhetwerkerkene, chtenscollectievea feestag,vakantie nkaleneragwaar worenmeestalgep bak.belangrijkomn enafzonerlijketer nopgelever,wor,42en44ateel enafzonerlijketer bepaalestanmo paaleine 8,8 komingvaneove vooretoepassing eeli,en49,twee n'eagvaneprij ouswerken,opge svan'aannemingss erjaarofetermijn zijezevaltopeen,ofooreoverhe arbeisovereenkom agofanerenietin ropiemanprecies paargaanemetf niettevergeten! rmijnisgestel,bin tvooretoepassin alseenafzonerlijk rmijnisgestel,bin etzijngevorer,v 8a,9en42vanover ereenkomstgeena vane 2,twee eeli,inplaatsva jsaanbieingvane ragenvooreenbe som'ofvan'termijn nvanbetalingvanh algemeenofterpla eianwelbijof mstvoorgeschreven niviuelevrijeag eenjaaroueris feest,caeautjesen nnenwelkeeenee ngvane 6,vier kwerkaangemerkt nnenwelkeeuitvo voorateopleveri reenkomstige anbesteingis eli,6,elfeen n'eagvan eaannemer'. epaalesomperjaa nvanbetaling',be hetbetrokken aatse nrust g; n elvan re t. oering ng ar oel

11 1. D u 2. T w N l 3. O 4. I a h a b c I m n 5. H o t Debepalingenvan uitrukkelijkisafge Tothetbestekbe werkvantoepassin Normalisatieinstitu luien. Opeovereenkom Inienonerelen anerebeoelingu hanvanevolgen a.eennieuwgesch geschrevenofge b.ebeschrijvingg c.eenbijzonerer atregelagaat Inientoepassingv metinachtnemingv namenswiehetbe Hetinhetviereli oprachtgevertew tussenonerelen 2 ezeu.a.v.gelen eweken. orenmee,alswar ngverklaarenee uut,zoalsezerie mstisvantoepassing vanhetbestekon uithetbestekvoort neregels: hrevenofgeteken etekenocument gaatvooreenteken regelinggaatvoore vooreregelsben vanezeregelsgee vanebillijkhei,u stekisopgestel. bepaalelaatonv waarschuweningev vanhetbestek. Vantoepas nvoorzoveraarva renzijerletterlijkin rlansenormenvan emaanenvoore ghetneerlanse erlingtegenstrijig tvloeit,erangore ocumentgaatvo ; ning; eenalgemeneregel nc,enregelbvoor nuitkomstbiet,w uitgelegtennaele verleteverplichtin valvaneenklaarbli ssingzijnev ninhetbestekniet nopgenomen,eo nestichtingnee agvanaanbeste recht. gzijn,wort,tenzij eaarvanbepaala ooreenou ling;metienverst regelc. wortetegenstrij evanegeneoor ngvaneaanneme jkelijketegenstriji 8 voorschrifte t 1. De uit ophet erlans ing 2. Tot we ma 3. Op een aane 4. In an han a. e g b. tane, c. e ighei, of In me nam erome ighei 5. Het ire on en,tegenstrij bepalingenvanez rukkelijkisafgewe thetbestekbere rkvantoepassingv anenvooreag eovereenkomsti ienonerelenvan erebeoelinguith nvanevolgene eennieuwgeschrev getekenocumen ebeschrijvinggaa eenbijzonererege atregelagaatvoo ientoepassingvan tinachtnemingvan menswiehetbeste tinhetvierelibe ectietewaarschuw erelenvanhetbe jigebepalin zeuavgelenvoor eken. enmee,alswaren verklaaretechnisc vanaanbesteing svantoepassinghe nhetbestekonerl hetbestekvoortvlo regels: venofgetekeno nt; tvooreentekening elinggaatvooreen oreregelsbenc, ezeregelsgeenu nebillijkhei,uitg ekisopgestel. epaalelaatonverl weningevalvaneen estek. ngen rzoveraarvaninh zijerletterlijkinop henormvoorschrif luien. etneerlanserec ingtegenstrijigzij oeit,erangorea ocumentgaatvoore g; algemeneregeling enregelbvoorreg uitkomstbiet,wor elegten naelev eteverplichtingv nklaarblijkelijketeg hetbestekniet pgenomen,eoph ften,zoalsezerie ht. n,wort,tenzijeen aarvanbepaalaan eenougeschreve g;metienverstan gelc. tetegenstrijigh vanegeneoorof vaneaannemero genstrijigheituss het e n e nof e, hei, f me sen

12 Deoprachtgeveri optetreenofe ooranerenteve Inieneopracht optetreen,ishij meeelingteoe vervangenvaneen aannemerwortve rechtopbijbetaling Deoprachtgeverg geaan,envanelk aaneaannemer. Zolangenvoorzov tegeneeloetblij hetwerkbetreffen oprachtgeverisge Inienmeeranéé aangewezenperso Deirectieoefent vaneovereenkom Personen,iezijna hettegeneelniet Deirectieisbevoe nietmogenworen isgerechtigééno irectiebijtestaan ervangen. tgevernietéénofm verplichthiervanvó naaneaanneme nofmeerpersonen erlanganreelij g. geeftvanelkeaanw ewijzigingofintrek vereoprachtgeve ken,vertegenwoor e.inegevallene enoem,isalleen énpersoonalsirec nengeachteire hettoezichtuitop mst. aangewezenome schriftelijkaanea egtebepalen,at nuitgevoeranin H fmeerpersonenaa nanwelalszoan meerpersonenwila óóreuitvoeringv r.inienoorhetn omalsirectieop kerwijsvanhemka wijzing,inieneze kkingaarvan,onve ernietschriftelijka rigteirectiee echter,waarineu ezebevoeg. ctieisaangewezen ctietevertegenwo euitvoeringvanh eirectiebijtestaa aannemerismeeg toorhaaraante ntegenwoorighei Hoofstuk2 antewijzenomals igaangewezenper aanwijzenomals vanhetwerkschrift nietaanwijzenofni tetreenmeervan anworengeverg, enietreesinhetb erwijlschriftelijkk aneaannemerva oprachtgeverina U.A.V.uitrukkelijk,wortieerer origen. hetwerkenopen n,binenezeinzo geeel. uienwerkzaamhe vaneirectieof 9 Vertegenwoor 3Directie irectie rsonen 1. De opt oo irectie telijk et ne,heefthij 2. In tet me ver aan rec bestekis kennis 3. De ez onv anhet allezaken e 4. Zola teg het op 5. In aan naleving 6. De van overre 7. Per het een van 8. De niet igingvanpartij e oprachtgeverisge tetreenofeire oranerenteverva ieneoprachtgev treen,ishijverplic eelingteoenaa vangenvaneenof nnemerwortverla htopbijbetaling. oprachtgevergee zenietreesinhet verwijlschriftelijk angenvoorzover eneeloetblijken werkbetreffene. rachtgeverisgeno ienmeeranéénp ngewezenpersonen irectieoefenthet neovereenkomst. rsonen,iezijnaang tegeneelnietsch irectieisbevoeg tmogenworenui jen erechtigeenofm ectiebijtestaana angen. vernieteenofmee chthiervanvóóre aneaannemer.in meerpersonenom anganreelijkerw ftvanelkeaanwijz bestekisgeaan,e kennisaaneaann eoprachtgevern n,vertegenwoorig Inegevallenecht oem,isalleeneze persoonalsirectie ngeachteirectie toezichtuitope. gewezenomeir hriftelijkaaneaan tebepalen,ato tgevoeraninteg eerpersonenaant anwelalszoaniga erpersonenwilaan uitvoeringvanhet nienoorhetniet malsirectieoptet wijsvanhemkanw ingalsbeoelinh envanelkewijziging nemer. nietschriftelijkaan teirectieeop ter,waarineuav ebevoeg. eisaangewezen,wo etevertegenwoor uitvoeringvanhetw rectiebijtestaan,b nemerismeege oorhaaraanteui genwoorigheiva ewijzenomalsire angewezenperson wijzenomalsirec werkschriftelijk aanwijzenofniet treenmeervane worengeverg,he heteersteli,inie gofintrekkingaar eaannemervanh rachtgeverinalle Vuitrukkelijke ortieerer igen. werkenopenale binenezeinzove eel. enwerkzaamhee neirectieofvan ectie nen ctieop e efthij en rvan, het zaken eving erre en n

13 oorhaaraangewe Inienenzolange geengebruikheeft irectie,inhaarpla Deaannemeriste volmachteenofm betreffenetevert volmacht. Eenooreaanne eirectieverscha Deaanwijzingvan bepaalgeeeltee Deoprachtgeverz a.overevergunn opzetvanhetw b.overhetterrein uitgevoer; c.overebenoig.overeverstrek ezenpersonen. eoprachtgeverva tgemaakt,treeth aats. allentijegerechti eerpersonenaant tegenwoorigen.d emergewaarmerkt aft. ieeregevolmachti ervan. zorgtervoor,at ningen,ontheffinge werkvolgenshetbes ofhetwater,waar getekeningenena kkingen,ieeop nzijninheteerste ijaar,waarineu gbijooreirec tewijzenomhemin itzelfegeltbijwi afschriftvanevol igegeschietvoor Hoo 5 eaannemertijigk enofergelijkebesc stekvereistzijn; ropofwaarinhetw aneregegevens; rachtgeveringevol libeoelebevoe U.A.V.sprakeisvan 4 Gevolma ctiegoetekeuren nzakenhetwerk ijzigingvanbeoel lmachtwortonve rhetwerkofvoore ofstuk3 A 5 Verplichti kanbeschikken: chikkingen,ievoo werkmoetworen geeovereenkom 10 oo eghei ne 9. In gee ire achtigevan n e 1. De he aa ve ov vo rwijlaan 2. Een e een 3. De bep Algemeneverplic ngenvane 1. De ore a. o o b. o u c. o stoet.. o orhaaraangewezen ienenzolangeop engebruikheeftgem ectie,inhaarplaats n eaannem eaannemeristeall eminzakenhetwe annemervanperso ertegenwoorigen, vereenkomstigbijla olmacht. nooreaanneme irectieverschaft. aanwijzingvaniee paalgeeelteerva chtingenvanpar eoprachtge oprachtgeverzorg overepubliekrech opzetvanhetwerk overhetterreinofh uitgevoer; overebenoige overeverstrekkin npersonen prachtgevervanzi maakt,treethija s. mer entijegerechtig erkbetreffenetev nenieheminzak moetgeschieenm ageavaneuav. rgewaarmerktafsc eregevolmachtige an. rtijen ever gtervoor,atea htelijkeenprivaatr volgenshetbestek hetwater,waarop tekeningenenan gen,ieeoprac ijninheteersteli aar,waarineuav éénofmeerperso vertegenwoorigen kenhetwerkbetre metgebruikmaking Ditzelfegeltbijw chriftvanevolma egeschietvoorhe annemertijigkan rechtelijketoestem kvereistzijn; ofwaarinhetwerk eregegevens; htgeveringevolge beoelebevoeg Vsprakeisvane onenaantewijzen n.deaanwijzingo ffenezullen gvaneenvolmacht wijzigingvanbeoe chtwortonverwij etwerkofvooreen beschikken: mmingen,ievoor kmoetworen eovereenkomst hei om oore t ele jlaan e oet.

14 Het UAV-spel en recentelijk ook Het UAV-gc-spel vormen een leerzame onersteuning voor UAV-cursussen welke enerzijs zijn gebaseer op e UAV-1989 en e UAV-2012 en anerzijs op geïntegreere contracten op basis van e UAV-gc Het UAV-spel vormt ook een goee basis om met verschillene contractpartners gezamenlijk te spelen bijvoorbeel tijens een kick-off om op een leuke maar ook leerzame manier met elkaar kennis te maken. Het UAV-spel en Het UAV-gc-spel kunnen projectspecifiek aan een 'eigen' project woren aangepast." 2 e ruk, juni 2012 Tiel, Petersen Civiele Techniek Deze uitgave van e UAV-1989 met ernaast e UAV-2012 is gemaakt oor Petersen Civiele Techniek. Op iverse plaatsen zijn toelichtene of aanvullene opmerkingen geplaatst, ter veruielijking. Deze opmerkingen zijn cursief gerukt en vormen geen onereel van e UAV. Op vier locaties is tekst toegevoeg ie niets te maken heeft met e oorspronkelijk, per 19 januari 2012 vastgestele UAV Artikelen ie in eze kleur zijn afgerukt beren tot e Top 3 van belangrijke bepalingen. Deze uitgave van e UAV vormt ook een vast onereel van Het UAV-spel.

Voorkennis + lijst met standaardintegralen

Voorkennis + lijst met standaardintegralen Scheien van variabelen een oplosmethoe voor eerste ore-ifferentiaalvergelijkingen WISNET-HBO NHL upate mei 2009 Inleiing Het met pen en papier berekenen van e analytische oplossing van een eerste ore ifferentiaalverglijking

Nadere informatie

Wijken voor bewoners Asset-Based Community Development in Nederland

Wijken voor bewoners Asset-Based Community Development in Nederland AB Wijken voor bewoners Asset-Base Community Development in Neerlan AB Wat is e ABCD-aanpak? De Asset-Base Community Development (ABCD)-benaering is een van oorsprong Amerikaanse methoe, ie lokale talenten

Nadere informatie

Het eerste standaard lager programma voor extreme toepassingen, dat uit voorraad geleverd kan worden. SNR - Industry

Het eerste standaard lager programma voor extreme toepassingen, dat uit voorraad geleverd kan worden. SNR - Industry Het eerste stanaar lager programma voor extreme toepassingen, at uit voorraa gelever kan woren. SNR - Inustry I N U S T R Y TN21NLa:TN21NLa 4/12/08 14:56 Page 2 Een speciaal kogellager programma voor e

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Inleiding

Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofstuk 1: Inleiing 1.1. Richtingsvelen. Zie Stewart, 9.2. 1.2. Oplossingen van enkele ifferentiaalvergelijkingen. Zelf oorlezen. 1.3. Classificatie van ifferentiaalvergelijkingen. Differentiaalvergelijkingen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van. Uitvaartvereniging De Laatste Eer Ursem-Schermer. statutair gevestigd Ursem

Huishoudelijk Reglement van. Uitvaartvereniging De Laatste Eer Ursem-Schermer. statutair gevestigd Ursem Huishouelijk Reglement van Uitvaartvereniging De Laatste Eer Ursem-Schermer statutair gevestig Ursem 1 Inhousopgave huishouelijk reglement Blazije 2 Blazije 3 Blazije 4 Blazije 5 Blazije 6 Inhousopgave

Nadere informatie

Proeftentamen Onderhoudsmanagement B-M / OHT richttijd: 90 minuten

Proeftentamen Onderhoudsmanagement B-M / OHT richttijd: 90 minuten 1. Wat is e efinitie van een organisatiestrutuur? a. De taakomshrijving van afelingen en meewerkers, alsmee e ingeouwe ommuniatiekanalen waaroor afelingen en meewerkers met elkaar in verining staan.. Een

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

ZMC is een van de grootste Europese producenten op het gebied van transportkettingen. Het bedrijf is opgericht in 1955.

ZMC is een van de grootste Europese producenten op het gebied van transportkettingen. Het bedrijf is opgericht in 1955. ZMC Transportketting ZMC is een van e grootste Europese proucenten op het gebie van transportkettingen. Het berijf is opgericht in 1955. ZMC prouceert genormaliseere transportkettingen volgens DIN 8181,

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

Beleidsnota inzake Planologische afwijkingsmogelijkheden volgens artikel 4 bijlage II van het Besluit omgevingsrecht, 3 e herziening.

Beleidsnota inzake Planologische afwijkingsmogelijkheden volgens artikel 4 bijlage II van het Besluit omgevingsrecht, 3 e herziening. Beleisnota inzake Planologische afwijkingsmogelijkheen volgens artikel 4 bijlage II van het Besluit omgevingsrecht, 3 e herziening. Op 22 november 2014 is e Beleisnota inzake Planologische afwijkingsmogelijkheen

Nadere informatie

15 Financiële reorganisatie

15 Financiële reorganisatie 15 Finaniële reorganisatie hoofstuk 15.1 A 15.2 C 15.3 A 15.4 B 15.5 C 15.6 D 15.7 D 15.8 A 15.9 C 15.10 D 15.11 B 3.000.000 + 4.000.000 3.000.000 = 4.000.000 15.12 C 15.13 C ((3.000 + 2.000 4.000) / 3.000)

Nadere informatie

Locatienieuws. Het Zonnetje Januari 2016. Beste ouders/verzorgers,

Locatienieuws. Het Zonnetje Januari 2016. Beste ouders/verzorgers, Locatienieuws Het Zonnetje Januari 2016 Beste ouers/verzorgers, Allereerst wensen we ieereen een goe en gelukkig 2016! Na e Kerstvakantie achten we vanaf 4 januari weer van start te gaan met gewone werkweken,

Nadere informatie

BSO Giekerk locatie nieuws

BSO Giekerk locatie nieuws BSO Giekerk locatie nieuws Oktober 2015 Beste ouers/verzorgers, Wij vinen het fijn at we u oor miel van een nieuwsbrief e sfeer kunnen laten proeven van e Kinerwou groep/locatie van uw kin(eren). Leuke

Nadere informatie

Omvang/tij d. Wisselduurloop Zone 3, 4, 4 ½ ± 1:15 min Daarin: 10 min zone 2, 10 min zone 3, 5 min zone 4 op tempo p= 2 min

Omvang/tij d. Wisselduurloop Zone 3, 4, 4 ½ ± 1:15 min Daarin: 10 min zone 2, 10 min zone 3, 5 min zone 4 op tempo p= 2 min Trainingsprogramma juli, aug, sept,2014 Van 21 juli t/m 8 aug Week 30 t/m 32 geen trainingen Het trainingsprogramma loopt wel oor voor jezelf, of afspreken om met een groepje te lopen Dit trainingsprogramma

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Hoofdstuk 11A - Rekenen

Hoofdstuk 11A - Rekenen Voorkennis V- aantal grammen 000 00 aantal euro s 6,0 0,006, Je moet e, etalen. V-a aantal m 00 aantal euro s 4 000 6 V-a Hij moet e 6.,- etalen. aantal m 00 0,00 aantal euro s 4 000 6 6 Hij krijgt m mortel

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

It Protternest locatienieuws

It Protternest locatienieuws It Protternest locatienieuws juni 2015 Beste ouers/verzorgers, Het mooie weer wacht op ons, e zomervakantie staat voor eur En at betekent at wij met het nieuwe thema Zomerlab aan e slag gaan! Kineren onerzoeken

Nadere informatie

Bijlage A bij hoofdstuk 1 1 Het kostprijsmodel van Dienst Regelingen 2 Tariefnota Bestuursraad

Bijlage A bij hoofdstuk 1 1 Het kostprijsmodel van Dienst Regelingen 2 Tariefnota Bestuursraad Bijlagen Bijlage A bij hoofstuk 1 1 Het kostprijsmoel van Dienst Regelingen 2 Tariefnota Bestuursraa Bijlage B bij hoofstuk 3 Begrotings- en jaarplancyclus Bijlage C bij hoofstuk 4 1 Verantwooring 2 Begrippen

Nadere informatie

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek De nieue efficiënie in e beonfabriek iconor... bk e revoluie in e bouerel. Nie r nie iner. He eare sys kan sava als e bouijze voor e 21se u: e isolaiebou ehoe. iconor laas e isolaie craal in alle syse

Nadere informatie

Afgeleiden berekenen met DERIVE

Afgeleiden berekenen met DERIVE /09/007 Afgeleien met DERIVE.fw 18:48:0 Afgeleien berekenen met DERIVE In DERIVE zijn alle regels ingebouw waarmee je ook op papier afgeleien berekent: lineariteit, prouct- en quotiëntregel, kettingregel.

Nadere informatie

Samenvatting Structuur, vorm en dynamica van biologische membranen

Samenvatting Structuur, vorm en dynamica van biologische membranen Samenvatting Structuur, vorm en ynamica van biologische membranen Timon Iema 19 november 2009 Biofysica is e stuie van e natuurkune achter biologische processen. Haar werkterrein is voornamelijk e iniviuele

Nadere informatie

hardheid en uithoudingsvermogen hardheid en snelheid

hardheid en uithoudingsvermogen hardheid en snelheid Trainingsprogramma Okt Nov Dec,2014 Dit trainingsprogramma is een hanleiing en onersteuning en is afhankelijk van je oel: beginnene lopers pakken 1 of 2 traingen per week en er intensief Wil je wat meer

Nadere informatie

risico beheersen maakt het verschil cfo van senior living group over performance management in de zorgsector aart de zitter jerry de brie

risico beheersen maakt het verschil cfo van senior living group over performance management in de zorgsector aart de zitter jerry de brie controlling CFO BAROMETER ata riven cfo De CFO Barometer is een onafhankelijk research initiatief van e reactie van CFO Magazine in samenwerking met EY. Bij een representatief staal van om en bij e tweehoner

Nadere informatie

hardheid en uithoudingsvermogen hardheid en snelheid

hardheid en uithoudingsvermogen hardheid en snelheid Trainingsprogramma April,Mei, Juni, 2015 Dit trainingsprogramma is een hanleiing en onersteuning en is afhankelijk van je oel: beginnene lopers pakken 1 of 2 traingen per week en er intensief Wil je wat

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv 4 Voorkennis V-1 a De oörinaten zijn A( 2, 1), B(2, 3) en C(5, 4 Qw ). V-2 a Per stap van 1 naar rehts gaat e lijn Qw omhoog. Vanuit C ga je 7 stappen naar rehts en us 7 Qw = 3 Qw omhoog. Omat 4 Qw + 3

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

Voorwoord Hans Bruning

Voorwoord Hans Bruning oorwoor Bijzoner elom; een boe at je e weg wijst naar e meest gastvrije en bijzonere aressen in Neerlan. aarom bijzoner? Omat in alle genoeme eme winels, onernemingen en horecagelegenheen mensen met een

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv 110 Voorkennis V-1a Isaa maakt e zoetste limonae, want hij oet het minste water ij e siroop. Bij elk glas siroop oet hij 3,5 glazen water. Henk maakt e minst zoete limonae. Bij elk glas siroop oet hij

Nadere informatie

Grondwater, wie. doet wat?

Grondwater, wie. doet wat? Gronwater, wie oet wat? Gronwater, wie oet wat? Inhou 1 Wat is gronwater? 3 2 Wat kunt u zelf oen? 3 3 Wat kan e gemeente voor u betekenen? 4 4 Wat is e rol van van het waterschap? 6 5 Wat oet e provincie?

Nadere informatie

Adres: Kerkstraat 26 Postcode en plaats: 3286 AK Klaaswaal Telefoonnummer: 0187-480 447. Datum start: 15 december 2012 Datum goedgekeurd:

Adres: Kerkstraat 26 Postcode en plaats: 3286 AK Klaaswaal Telefoonnummer: 0187-480 447. Datum start: 15 december 2012 Datum goedgekeurd: Plan van aanpak Huisartsenpost 't Hellegat Ares: Kerkstraat 26 Postcoe en plaats: 3286 AK Klaaswaal Telefoonnummer: 0187-480 447 E-mailares: Scope van eze RIE: Gebruikte inventarisatievragenlijst: info@haphellegat.nl

Nadere informatie

Allemaal naar de peuterspeelzaal. Een planmatige aanpak van werving en toeleiding naar voor- en vroegschoolse educatie.

Allemaal naar de peuterspeelzaal. Een planmatige aanpak van werving en toeleiding naar voor- en vroegschoolse educatie. Allemaal naar e peuterspeelzaal Een planmatige aanpak van werving en toeleiing naar voor- en vroegschoolse eucatie Allemaal naar e peuterspeelzaal Een planmatige aanpak van werving en toeleiing naar voor-

Nadere informatie

Handleiding voor verbindingen

Handleiding voor verbindingen Hanleiing voor veriningen Pagina 1 van 5 Hanleiing voor veriningen Een aangesloten printer lokaal installeren (Winows) Opmerking: als uw esturingssysteem niet wort onersteun oor e Software en oumentatie,

Nadere informatie

Stoommachineromantiek voor wiskundigen

Stoommachineromantiek voor wiskundigen Stoomlocomotieven rijen ankzij hun stoomschuif. Van een stoomschuif kun je een Zeuneriagram tekenen en aar kan an vervolgens e loop van e locomotief geoptimaliseer woren. Het spoor bijster? Niet meer na

Nadere informatie

INTENTIEVERKLARING AS HUURDER STUDENTEN HUISVESTINGS COMPLEX BLUE GRAY AMSTERDAM

INTENTIEVERKLARING AS HUURDER STUDENTEN HUISVESTINGS COMPLEX BLUE GRAY AMSTERDAM INTENTIEVERKLARING AS HUURDER STUDENTEN HUISVESTINGS COMPLEX BLUE GRAY AMSTERDAM Algemene informatie m.b.t. project en Veruurer/eigenaar: Het project Blue Gray is een initiatief van een particuliere partij

Nadere informatie

Locatienieuws. De Einekoer Januari Beste ouders/verzorgers, Hatsjoe!

Locatienieuws. De Einekoer Januari Beste ouders/verzorgers, Hatsjoe! Locatienieuws De Einekoer Januari 2016 Beste ouers/verzorgers, Onlangs hoore ik at je tot 14 februari ieereen nog een gelukkig nieuwjaar mag wensen Daarom wil ik u bij eze alsnog een heel gelukkig en gezon

Nadere informatie

Georg Fischer N.V. Prijslijst uitgave juni 2015. Vlinderklep type 578

Georg Fischer N.V. Prijslijst uitgave juni 2015. Vlinderklep type 578 Georg Fischer N.V. Prijslijst uitgave juni 2015 Vlinerklep 578 Complete leiingsystemen afgestem op uw toepassing water- en gasistributie Oplossingen voor water- en gasbeheer, oor nieuwe en gerenoveere

Nadere informatie

Locatienieuws. BSO Giekerk Januari 2016. Beste ouders/verzorgers,

Locatienieuws. BSO Giekerk Januari 2016. Beste ouders/verzorgers, Locatienieuws BSO Giekerk Januari 2016 Beste ouers/verzorgers, Allereerst wensen we ieereen vanuit e BSO een goe en gelukkig 2016! Na Sinterklaas en Kerst achten we vanaf 4 januari weer van start te gaan

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

Aanpak geweld Peelland

Aanpak geweld Peelland Aanpak gewel Peellan Waarom gewel? We willen at ieereen zich veilig kan voelen in zijn of haar woning, in e buurt, en in het orp of e sta. Ook moeten mensen zich veilig kunnen voelen tijens e uitvoer van

Nadere informatie

Krommenie. Bristolrood Vurehout. Guishuis. Krommenie. Bristolrood Vurehout. Guishuis. Krommenie. Bristolrood Vurehout. Guishuis

Krommenie. Bristolrood Vurehout. Guishuis. Krommenie. Bristolrood Vurehout. Guishuis. Krommenie. Bristolrood Vurehout. Guishuis Tabellenboek gezonheismonitor 0-12 jarigen regio Toelichting: In e eerste kolommen staan e resultaten voor e Cj's in. De laatste kolommen geven het resultaat voor en. Wanneer het percentage van en/of ikgerukt

Nadere informatie

VerzuimZorgPakket. verzekeringen. uw (financiële) klappenvangers. Goes, Bergen op Zoom, Middelburg, Spijkenisse, Terneuzen, Zierikzee.

VerzuimZorgPakket. verzekeringen. uw (financiële) klappenvangers. Goes, Bergen op Zoom, Middelburg, Spijkenisse, Terneuzen, Zierikzee. VerzuimPakket uw (financiële) klappenvangers verzekeringen Goes, Bergen op Zoom, Mielburg, Spijkenisse, Terneuzen, Zierikzee. De exclusieve totaaloplossing van zorg en verzuim voor e onernemers in Zuiwest-

Nadere informatie

onderzoeksopzet WATT Defin itieve versie dd 2 ju li 2010 1 D oel- en vraagstelling De reken kam er beoogt m et dit on derzoek de gem een teraad in zich t te geven in h et on tstaan van de fin an ciële

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Rekenen. Opstap Rekenen. Voor 825 gram kaas moet je 6,60 betalen.

Hoofdstuk 6 Rekenen. Opstap Rekenen. Voor 825 gram kaas moet je 6,60 betalen. Opstap Rekenen O-1a gewiht in grammen 150 1 650 erag in euro s 1,20... 5,20 Juith moet voor 650 gram kaas 5,20 etalen. gewiht in grammen 150 1 825 erag in euro s 1,20... 6,60 Voor 825 gram kaas moet je

Nadere informatie

Tentamen Signalen en Systemen 2: 3BB32, 10 maart 2009

Tentamen Signalen en Systemen 2: 3BB32, 10 maart 2009 Tentamen Signalen en Systemen : 3BB3, 10 maart 009 Omerkingen ij het tentamen - O het tentamen mag een (grafisch) rekenaaraat geruikt woren - Geruik van aner materiaal zoals oeken, aantekeningen of lato

Nadere informatie

Locatienieuws. BSO de Reinbôge Januari 2016. Beste ouders/verzorgers, Even voorstellen

Locatienieuws. BSO de Reinbôge Januari 2016. Beste ouders/verzorgers, Even voorstellen Locatienieuws BSO e Reinbôge Januari 2016 Beste ouers/verzorgers, Allereerst wensen we ieereen vanuit e BSO een goe en gelukkig 2016! Na Sinterklaas en Kerst achten we vanaf 4 januari weer van start te

Nadere informatie

Doorstromen of op tijd rijden? Of allebei? De besturing van knelpunten in het spoorwegnet

Doorstromen of op tijd rijden? Of allebei? De besturing van knelpunten in het spoorwegnet 1 Doorstromen of op tij rijen? Of allebei? De besturing van knelpunten in het spoorwegnet Alfons Schaafsma 1 Bijrage aan het Colloquium Vervoerplanologisch Speurwerk 2006 http://www.vervoersplanologischspeurwerk.nl

Nadere informatie

Het dichtsbijliggende tiental is 860. interval

Het dichtsbijliggende tiental is 860. interval Rekenen Nooro Uitevers v. Aronen Bij et satten van rooteen (lente, ewit, tijsuur, ) eruik je etallen, ie een enaerin zijn van e werkelijke waare en ie ani zijn om te ontouen o om mee te rekenen. Dit zijn

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv 0 Voorkennis: Differentiëren en rekenregels lazije 0 V-a h ( ) 0 f () t 6 t + t 0 t + t n () t t t 7 t 6t e k ( p) p p + 0 0p 7 p g ( ) + 08 V-a f( ) ( + ) 6 f ( ) 6 h ( ) ( + 9) 8 gt () tt ( + t ) t +

Nadere informatie

A 7 8. Dit is de stad van 't leed. Allegro Moderato q. = 63 SOPRANO ALTO TENOR BASS. Mm mp. Componist: Erika Budai Leuven, 12 januari 2014

A 7 8. Dit is de stad van 't leed. Allegro Moderato q. = 63 SOPRANO ALTO TENOR BASS. Mm mp. Componist: Erika Budai Leuven, 12 januari 2014 Tekst: Emile Verhaeren Vertaling: Frans Boenders SOPRANO A Dit is de stad van 't leed Allegro Moderato q. = 63 Coonist: Erika Budai Leuven, 1 januari 01 ALTO TENOR BASS 6 11 B q=63 16 Tra nen, kwel ling

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv Blok - Vaarigheen lazije 0 a g h, p, p i p 0 p e q q q q q f 0 a a 0a a t t t t t t a Per weken is e groeifator,, 9 Een kwartaal heeft : weken. De groeifator per kwartaal is us, 990,. Een ag is -week,

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 - Rekenen met kansen

Hoofdstuk 4 - Rekenen met kansen Moerne wiskune 9e eitie Havo A eel Hoofstuk - Rekenen met kansen lazije V-a aar D : 000 = 0 auto s, it is 0 00 00 aar E via B: 0 000 = 0, naar 00 00 via : totaal naar E 0 auto s, us %; aar F: 0 000 = 0

Nadere informatie

Groeien doe je maar 1 keer... Daarom 10 belangrijke voedingsfeiten

Groeien doe je maar 1 keer... Daarom 10 belangrijke voedingsfeiten Groeien oe je maar 1 keer... Daarom 10 belangrijke voeingsfeiten Inleiing De groeifase is van groot belang voor het toekomstige leven van e pup. Tijens e groeifase krijgt het lichaam zijn uiteinelijke

Nadere informatie

Onderzoek naar de maatschappelijke participatie van de Vlaamse 60-plusser.

Onderzoek naar de maatschappelijke participatie van de Vlaamse 60-plusser. Onderzoek naar de maatschappelijke participatie van de Vlaamse 60-plusser. Soort: Eindwerk in de Agogische Wetenschappen Student: Bieke Vens Promotor: Prof. Dr. D. Verté Opdrachtgever: vzw S-Plus Academiejaar

Nadere informatie

Energienota gemeente Emmen

Energienota gemeente Emmen RIS.5449 Energienota gemeente Emmen Deel 2: Werken aan groene groei Energieprogramma 2012-2015 November 2011 Inhousopgave pagina 1. Inleiing 3 2. Big Five 3 3. Green Deal Noor-Neerlan 4 4. De opgave 5

Nadere informatie

Hoofdstuk 12B - Breuken en functies

Hoofdstuk 12B - Breuken en functies Hoofstuk B - Breuken en funties Voorkennis V-a g V-a h 0 0 i 9 j 0 0 0 9 0 9 e k 0 f l 9 9 Elk stukje wort : 0 0, meter. a 0 0 0 00 L 0, 0, 0,0 0,0 0,0 De lengte van elk stukje wort an twee keer zo klein.

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Meten en kijken

Hoofdstuk 7 Meten en kijken Opstap Hoeken, shaal en aanzihten O-1 /A = 48, /B = 125, /C = 85 en /D = 118 O-2a 20 80 135 167 O-3a 10 km = 10 000 m 4500 m = 4,5 km 560 m = 5600 m e 12 000 m = 120 m 2,9 m = 0,29 m f 1300 m = 13 m O-4

Nadere informatie

VAN DER LOUW GRAFISCH CENTRUM

VAN DER LOUW GRAFISCH CENTRUM Op onze Special Projects af - eling woren innovatieve promotieartikelen en verpakkingen ontworpen ie aan al uw wensen voloen. Heeft u zelf een goe iee, an werken wij at verer uit. Heeft u zelf géén iee,

Nadere informatie

Wet- en regelgeving voor de externe verslaggeving

Wet- en regelgeving voor de externe verslaggeving 4 Wet- en regelgeving voor e externe verslaggeving 401 a Afleggen van verantwooring aan vermogensvershaffers. Informatievershaffing aan elangheenen. De informatie wort vershaft om (potentiële) vermogensvershaffers

Nadere informatie

REACTIE VAN DE NEDERLANDSCHE BANK INZAKE DE CONSULTATIE VAN HET WETSVOORSTEL TER IMPLEMENTATIE VAN DE CAPITAL REQUIREMENTS DIRECTIVE (CRD IV)

REACTIE VAN DE NEDERLANDSCHE BANK INZAKE DE CONSULTATIE VAN HET WETSVOORSTEL TER IMPLEMENTATIE VAN DE CAPITAL REQUIREMENTS DIRECTIVE (CRD IV) REACTIE VAN DE NEDERLANDSCHE BANK INZAKE DE CONSULTATIE VAN HET WETSVOORSTEL TER IMPLEMENTATIE VAN DE CAPITAL REQUIREMENTS DIRECTIVE (CRD IV) Deze reactie is oor De Neerlansche Bank aangeboen via e internet

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel Definities 1 Doel van de verzekering 2 Grondslag van de verzekering 3. 4 Arbeidsongeschiktheid

Algemene voorwaarden. Artikel Definities 1 Doel van de verzekering 2 Grondslag van de verzekering 3. 4 Arbeidsongeschiktheid REAAL UNIM Plus Arbeisongeschiktheisverzekering 0510 Algemene voorwaaren 36 12 27 11-06 Inhou Artikel Definities 1 Doel van e verzekering 2 Gronslag van e verzekering 3 Arbeisongeschikthei 4 Vaststelling

Nadere informatie

Bevraging Op weg naar het Zuiden i.s.m. Kwaliteitszorg

Bevraging Op weg naar het Zuiden i.s.m. Kwaliteitszorg Bevraging Op weg naar het Zuien i.s.m. Kwaliteitszorg Respons Groep Aantal Percentage LER - Lerarenopleiing 4 12,50% M&T - Management & Technologie 4 12,50% G&W - Gezonhei en Welzijn 24 75,00% Afname:

Nadere informatie

ENERGIEPRINCIPES. Opgave 1 : Op extensie belaste staaf. Opgave 2 : Niet-prismatische doorsnede

ENERGIEPRINCIPES. Opgave 1 : Op extensie belaste staaf. Opgave 2 : Niet-prismatische doorsnede ENERGIEPRINCIPES Opgve : Op etensie beste stf -s Er is evenwicht s e virtuee rbeisvergeijking voor ek kinemtisch mogeijk verptsingsve get. Pst men het principe vn minime potentiëe EA, energie toe op een

Nadere informatie

Presentation Slides Author Teacher Date Time

Presentation Slides Author Teacher Date Time Presentation Slides Author Teacher Date Time Good Practice Waarom ICT competenti 26 Discussiestarter ICT Discussiestarter ICT 01/17 14:31 # of Students Student Participation Quizzes Correct Answers 1 100%

Nadere informatie

Uniforme Administratieve Voorwaarden (U.A.V. 1989) Meer / Minderwerk

Uniforme Administratieve Voorwaarden (U.A.V. 1989) Meer / Minderwerk Uniforme Administratieve Voorwaarden (U.A.V. 1989) Meer / Minderwerk 35. Verrekening van meer en minder werk 1. Verrekening van meer en minder werk vindt plaats: a. ingeval van bestekswijzigingen ( 36);

Nadere informatie

Locatienieuws. KDV Mearkelân Februari 2016. Beste ouders/verzorgers, Welkom! Prietpraatje

Locatienieuws. KDV Mearkelân Februari 2016. Beste ouders/verzorgers, Welkom! Prietpraatje Locatienieuws KDV Mearkelân Februari 2016 Beste ouers/verzorgers, Allereerst wensen wij ieereen een goe en gelukkig 2016! Na Sinterklaas en Kerst achten we vanaf 4 januari weer van start te gaan met gewone

Nadere informatie

Toelichting. 3 Beleidskader 18 3.1 Europees en Rijksbeleid... 18 3.2 Provinciaal beleid... 24 3.3 Regionaal beleid... 30 3.4 Gemeentelijk beleid...

Toelichting. 3 Beleidskader 18 3.1 Europees en Rijksbeleid... 18 3.2 Provinciaal beleid... 24 3.3 Regionaal beleid... 30 3.4 Gemeentelijk beleid... Inhou 1 Inleiing 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Ligging, begrenzing en juriische status van het plangebie... 3 1.3 Bij het plan behorene stukken... 5 1.4 Leeswijzer... 6 2 Gebiesbeschrijving en bouwplan 7 2.1

Nadere informatie

Prinsenlaan te Rotterdam

Prinsenlaan te Rotterdam Sterkteberekening t.b.v. kantoor Prinsenlaan te Rotteram oprachtgever Hogeschool Rotteram G.H. e Jonghweg 4-6, Rotteram project Kantoor Prinsenlaan te Rotteram orernummer ribbhs 2006-07 ocumentnummer rib

Nadere informatie

De maximale waarderingscijfers van de opgaven verhouden zich als 30:30:20:20 deel cijfer=score./10

De maximale waarderingscijfers van de opgaven verhouden zich als 30:30:20:20 deel cijfer=score./10 Universiteit Twente, Werktuigbouwkune Vak : Programmeren en Moelleren Datum : 0 oktober 20 Tij : 08.45-0.5 uur TOETS Deze eeltoets bestaat uit 4 opgaven. Geef niet alleen e antwooren maar toon ook e geane

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Materialenstaat. Hoofdstuk 1 Hét handboek voor brandveilig werken. Hoofdstuk 2 Situaties nader toegelicht

Inhoudsopgave. Materialenstaat. Hoofdstuk 1 Hét handboek voor brandveilig werken. Hoofdstuk 2 Situaties nader toegelicht Inhousopgave 4 6 10 12 21 31 39 44 Hoofstuk 1 Hét hanboek voor branveilig werken Hoofstuk 2 Situaties naer toegeliht Hoofstuk 3 Het lezen van een etailmatrix Dakopstan zoner shubvormige afwerking Dakopstan

Nadere informatie

Het onderhoud van uw woning

Het onderhoud van uw woning Het onerhou van uw woning Het onerhou van uw woning van A tot Z Uw woning is uw eigen plek. Waar u leeft, woont en slaapt. Die woning moet prettig, veilig en goe onerhouen zijn. Een eel van het onerhou

Nadere informatie

Maarssenbroek, Maarssen-dorp, (Oud) Maarsseveen/Tienhoven/Molenpolder, Oud Zuilen. Afvalkalender 2012

Maarssenbroek, Maarssen-dorp, (Oud) Maarsseveen/Tienhoven/Molenpolder, Oud Zuilen. Afvalkalender 2012 Maarssenbroek, Maarssen-orp, (Ou) Maarsseeen/Tienhoen/Molenpoler, Ou Zuilen Afalkalener 2012 Geeente Stichtse Vecht Afalkalener 2012 Afalkalener 1 Voor e ijken/gebieen: Kaelenspoor, Boostee, Waterstee,

Nadere informatie

C. von Schwartzenberg 1/8. 1b Bij situatie II is er sprake van een evenredig verband. bij p = 12,50 hoort q = 6500. W is evenredig met S,

C. von Schwartzenberg 1/8. 1b Bij situatie II is er sprake van een evenredig verband. bij p = 12,50 hoort q = 6500. W is evenredig met S, G&R havo A eel C vo Schwarzeberg 1/8 1a Bij I wor y vier keer zo klei (us he viere eel) ; bij II wor y (precies als ) ook vier keer zo groo 1b Bij siuaie II is er sprake va ee evereig verba a (rech)evereig

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij een accreditatieaanvraag van bij- of nascholing (januari 2013)

Algemene voorwaarden bij een accreditatieaanvraag van bij- of nascholing (januari 2013) Algemene voorwren ij een reittienvrg vn ij- of nsholing (jnuri 2013) An o komen: 1. Anvrgtermijn. 2. Digitle en/of ppieren nvrg. 3. Mogelijkhei tot het stellen vn nvullene eisen. 4. In te sturen informtie,

Nadere informatie

Hoofdstuk 11. Personeelsbeleid Leiden

Hoofdstuk 11. Personeelsbeleid Leiden Hoofstuk 11. Personeelsbelei Leien Samenvatting Als Leienaren gevraag wort aan wat voor soort werk zij enken als het gaat over een baan/werken bij e gemeente Leien, an heeft vier op e tien hier wel een

Nadere informatie

De kleur van. In dit nummer o.a.: Denktank Staatsliedenbuurt Wooninitiatief TaDaiMah Actieve bewonerscommissies Uw huurcontract opzeggen

De kleur van. In dit nummer o.a.: Denktank Staatsliedenbuurt Wooninitiatief TaDaiMah Actieve bewonerscommissies Uw huurcontract opzeggen Bewonersmagazine van Tablis Wonen Verschijnt rie keer per jaar Jaargang 1, nummer 03 ecember 2012 wonen De kleur van In it nummer o.a.: Nieuwe voorzitter aan e slag Werken aan kwaliteit Een (bran)veilige

Nadere informatie

&$3 3 4PROGRAMMING UTILITY ) " / %- &*%*/ ( 70 0 3 */ 45" - - " 5*& &/ ( &#36 *, #ODE

&$3 3 4PROGRAMMING UTILITY )  / %- &*%*/ ( 70 0 3 */ 45 - -  5*& &/ ( &#36 *, #ODE 1 di 14 10/04/13 12.09 ) " / %- &*%*/ ( 70 0 3 */ 45" - - " 5*& &/ ( &#36 *, &$3 3 4PROGRAMMING UTILITY NL #ODE 2 di 14 10/04/13 12.09 PUBLICATIE UITGEGEVEN DOOR: Olivetti S.p.A. www.olivetti.com Copyright

Nadere informatie

Huisstijlhandboek. Richtlijnen & instructies voor het gebruik van de @lmelo handtekening

Huisstijlhandboek. Richtlijnen & instructies voor het gebruik van de @lmelo handtekening Huisstijlhandboek Richtlijnen & instructies voor het gebruik van de @lmelo handtekening vr 30 mv 0 mei almevlroe3ri03m ei a l almem loelo ook op zat erd ag twe en ook o zon kdoaop z pgzis ate atee rd rrd

Nadere informatie

Blok 2 - Vaardigheden

Blok 2 - Vaardigheden Blok - Vaarigheen lazije a Het startgetal is en het hellingsgetal is De formule ie ij e lijn ast is y x De lijn k heeft het zelfe hellingsgetal als e lijn l, us De formule is y x+ 7 e Het hellingsgetal

Nadere informatie

30/06/2005. Theoretische Inleiding bij de Fresnelproef

30/06/2005. Theoretische Inleiding bij de Fresnelproef 30/06/005 Theoretische Inleiing ij e Fresnelproef I Zichtaar maken van een Interferentiepatroon Licht kan eschreven woren als een elektromagnetische golf. Algemeen gelt voor een golf (us.v. ook voor een

Nadere informatie

Locatienieuws. POV 't Healtsje BSO de Beamhutte Februari 2016. Beste ouders/verzorgers,

Locatienieuws. POV 't Healtsje BSO de Beamhutte Februari 2016. Beste ouders/verzorgers, Locatienieuws POV 't Healtsje BSO e Beamhutte Februari 2016 Beste ouers/verzorgers, Allereerst wensen we ieereen vanuit e POV en BSO een goe en gelukkig 2016! Na Sinterklaas en Kerst achten we vanaf 4

Nadere informatie

Hoofdstuk 11A - Rekenen

Hoofdstuk 11A - Rekenen Hoofstuk 11A - Rekenen Voorkennis V-1 aantal grammen 1000 1 00 aantal euro s 6,0 0,006 1, Je moet e 1, etalen. V-a aantal soesjes 1 1 V-a aantal ml water 100 8, 1,66 Ze heeft 1,6 ml water noig. aantal

Nadere informatie

Lieve collega s, ouders en kinderen,

Lieve collega s, ouders en kinderen, Locatienieuws De Bijenkorf oktober 2016 Beste ouers/verzorgers, Na een heerlijke zomervakantie gaan we inmiels over in e herfst. We hebben al weer een paar gezellige weken achter e rug. Zo hebben we het

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv Hoofstuk 6 - Nieuwe grafieken Hoofstuk 6 - Nieuwe grafieken Voorkennis V-a Van lijn k is het hellingsgetal en het startgetal en e formule is = +. Van lijn l is het hellingsgetal en het startgetal en e

Nadere informatie

Indien deze download een KOORUITTREKSEL bevat dan hebt u met deze aanschaf het recht verworven om dit gedeelte maximaal dertig keer te kopiëren.

Indien deze download een KOORUITTREKSEL bevat dan hebt u met deze aanschaf het recht verworven om dit gedeelte maximaal dertig keer te kopiëren. Dit erk uit de einkel van Bureau Mamre / Mamre Liturgie etret een legale donload voor eigen geruik Voor dit estand zin de auteursrechten etaald Ga met dit estand dus zorgvuldig om; gee het estand dus niet

Nadere informatie

Vaardigheden. bladzijde 174. De toename per jaar is = 102, = dus de toename per 100 jaar is De toename per jaar is.

Vaardigheden. bladzijde 174. De toename per jaar is = 102, = dus de toename per 100 jaar is De toename per jaar is. Vaarigheen lazije 74 00 440 De oename per jaar is = 0, 00 99 ij in jaren 990 000 00 00 00 aanal 440 7,, 00 De oename per jaar is 609900 00 000 700 89 ij in jaren 700 800 900 997 000 aanal 00 00 48 000

Nadere informatie

Handleiding voor het maken van Papierarchitectuur, PA.

Handleiding voor het maken van Papierarchitectuur, PA. Hnleiing voor het mken vn Ppierrhitetuur, PA. Inleiing PA is het mken vn 3D ojeten uit een plt stuk ppier of krton. Eerst wort een ontwerp gemkt op ppier of krton. Door het snijen en vouwen vn het ontwerp

Nadere informatie

10 Rapporten en publicaties

10 Rapporten en publicaties 0 Rpporten en publicties 0. Rectie bij brn Om te beplen in hoeverre bouwmterilen bijren tot e ontwikkelin vn een beinnene brn, woren eze beooreel op volene eienschppen: - Ontsteekbrhei/ontvlmbrhei - Clorische

Nadere informatie

Auteur(s): M. Berger, P. Hollander Titel: Voortstuwing tijdens zwemmen Jaargang: 15 Jaartal: 1997 Nummer: 5 Oorspronkelijke paginanummers: 223-233

Auteur(s): M. Berger, P. Hollander Titel: Voortstuwing tijdens zwemmen Jaargang: 15 Jaartal: 1997 Nummer: 5 Oorspronkelijke paginanummers: 223-233 Auteur(s): M. Berger,. Hollaner Titel: Voortstuwing tijens zwemmen Jaargang: 15 Jaartal: 1997 Nummer: 5 Oorspronkelijke paginanummers: 223-233 Deze online uitgave mag, oner uielijke bronvermeling, vrij

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing t.b.v. een omgevingsvergunning voor het oprichten van 13 chalets op Landgoed Brunssheim te Brunssum

Ruimtelijke onderbouwing t.b.v. een omgevingsvergunning voor het oprichten van 13 chalets op Landgoed Brunssheim te Brunssum Ruimtelijke onerbouwing t.b.v. een omgevingsvergunning voor het oprichten van 13 chalets op Langoe runssheim te runssum o ontwerp vastgestel oor het College van burgemeester en wethouers van e gemeente

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden

Verzekeringsvoorwaarden ARAG ProRechtPolis Particulier Verzekeringsvoorwaaren Inhousopgave zie Artikel Inleiing 1 Algemene regels voor e verzekering 2 Hoe oet u een beroep op e polis? 3 In w elke gevallen bestaat geen aanspraak

Nadere informatie

BETER FOTOGRAFEREN. Foto's maken voor een witte achtergrond MOEILIJKER DAN HET LIJKT. 2) Gebruik handmatige belichting om alleen de achtergrond te

BETER FOTOGRAFEREN. Foto's maken voor een witte achtergrond MOEILIJKER DAN HET LIJKT. 2) Gebruik handmatige belichting om alleen de achtergrond te BETER FOTOGRAFEREN Foto's maken voor een witte achtergrond MOEILIJKER DAN HET LIJKT Als u ooit een serieuze poging heeft gedaan om mensen of dingen voor een zuiver witte achtergrond te fotograferen, dan

Nadere informatie

Optimising work environments. www.sirksekuur.be. www.idewe.be

Optimising work environments. www.sirksekuur.be. www.idewe.be 2012 Optimising work environments www.iewe.be Fluiten mag bij veilig gerag 2012 Januari m 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 w 4 11 18 25 5 12 19 26 v 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 www.iewe.be Optimising

Nadere informatie