Grondwater, wie. doet wat?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Grondwater, wie. doet wat?"

Transcriptie

1 Gronwater, wie oet wat?

2 Gronwater, wie oet wat? Inhou 1 Wat is gronwater? 3 2 Wat kunt u zelf oen? 3 3 Wat kan e gemeente voor u betekenen? 4 4 Wat is e rol van van het waterschap? 6 5 Wat oet e provincie? 7 6 Meer weten? 8 1 Wat is gronwater? Gronwater is - e naam zegt het al - water oner het gronoppervlak. Normaal gesproken is het us niet zichtbaar. Maar oor een te hoge of te lage gronwaterstan kunt u er wel last van hebben. Denk bijvoorbeel aan water in kruipruimtes of kelers, optrekken vocht in e muren, verzakkingen, scheurvorming of verrooge natuur. Is er een probleem? Bezorgt het gronwater u overlast, an is natuurlijk e vraag: hoe komt het en wat kan er aan geaan woren? Er zijn veel oorzaken mogelijk. Afhankelijk van e oorzaak moet u het probleem misschien zelf oplossen. En aners kunt u terecht bij e gemeente, het waterschap of e provincie. Wie waarvoor verantwoorelijk is, is wettelijk geregel. In eze brochure leest u waar u met een gronwaterprobleem terecht kunt. Figuur 1 laat e globale taakvereling zien. Provincie Burger Gemeente Waterschap Agrariër iverse eigen zorgplicht onttrekkingen terrein iverse eigen onttrekkingen en beheer terrein watersysteem gronwaterbeheer Figuur 1. Taakvereling 2 Wat kunt u zelf oen? Als huiseigenaar bent u in eerste instantie zelf verantwoorelijk voor uw eigenom en voor een goee staat van uw woning. Als u gronwaterproblemen heeft, komen eventuele bouwtechnische oplossingen an ook voor uw eigen rekening. Hierbij kunt u enken aan het watericht maken van e vloer, het opvullen van e kruipruimte of in een extreem geval het vervangen van e funering. Als u zelf niet e mogelijkhei heeft om u te ontoen van het overtollig gronwater of om juist een voloene hoge gronwaterstan ronom uw woning te behouen, is e gemeente verplicht om hier voorzieningen voor te treffen. Tenzij e gemeente hier buitensporig hoge kosten voor moet maken. 2 3

3 Dit zal per geval en per locatie bekeken moeten woren. In sommige gevallen kan e gemeente bijvoorbeel beslissen at u moet wachten op groot onerhou aan e weg of e riolering, zoat e kosten maatschappelijk aanvaarbaar blijven. Wat oet e overhei? Sommige gronwaterproblemen blijven niet beperkt tot uw eigen terrein, maar zijn grootschaliger of structureler van aar. In at geval staat e overhei u natuurlijk terzije. In e volgene paragrafen kunt u hier meer over lezen. Eén loket Een belangrijk onereel van e zorgplicht is e loketfunctie van gemeenten. Veel gemeenten werken aan e inrichting van een waterloket. Als u een vraag heeft, hoeft u niet meer langs e verschillene instanties, maar kunt u bij uw eigen gemeente terecht. De algemene principes voor hoe gemeenten met uw vragen over gronwater omgaan, zijn overal hetzelfe maar e praktische gang van zaken kan per gemeente verschillen. Gang van zaken Uw vragen over gronwater kunnen verschillen van aar zijn: van gronwaterstanen tot een concreet gronwaterprobleem. Als u een klacht heeft, is het belangrijk at u samen met e gemeente goe omschrijft wat ie klacht precies inhout, hoelang u aarvan al last heeft en of u weet of aneren in uw nabije omgeving mogelijk ezelfe klacht ervaren. De gemeente stelt vervolgens een onerzoek in, kijkt welke maatregelen er mogelijk zijn en wat ie opleveren. Inien noig bieen het waterschap en/of e provincie e gemeente hierbij een helpene han. Niet altij een oplossing Helaas kan e gemeente niet altij het probleem verhelpen. Soms zijn maatregelen simpelweg te uur of er zijn teveel ongewenste neveneffecten. Een bouwkunige aanpassing kan een oplossing zijn, maar ie valt meestal oner uw eigen verantwoorelijkhei. Bij grootschalige problemen kan e oplossing bestaan uit het aanpassen van e wijkinrichting of het watersysteem. Zo kunnen hoge gronwaterstanen voorkomen woren oor e aanleg van rainage of verlaging van het slootwaterpeil. Te lage gronwaterstanen kunnen woren voorkomen oor een netwerk van infiltratierains aan te leggen of lekke riolen te vervangen. Wie hierbij aan zet is, volgt uit e wettelijke taakvereling (zie Figuur 1). 3 Wat kan e gemeente voor u betekenen? Als u een vraag of klacht heeft, wilt u graag snel antwoor. De gemeente is aarom voor u als burger het aanspreekpunt. Eventueel vraagt e gemeente aan het waterschap of e provincie om mee te enken. Structureel probleem? Gemeenten hebben een wettelijke zorgplicht ten aanzien van gronwater. Dit betekent at ze maatregelen nemen om structurele gronwaterproblemen in het openbaar gemeentelijke gebie zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Maar wat is een structureel probleem? Tijelijke wateroverlast na een stevige regenbui is niet structureel. Wat wel structureel is, verschilt van gemeente tot gemeente. Dit komt, omat boem en gronwatersysteem in elke gemeente net even aners zijn. U kunt bij uw eigen gemeente nagaan hoe zij omgaan met gronwater. 4 5

4 4 Wat is e rol van het waterschap? Het waterschap is e beheerer van het hele watersysteem in het gebie, inclusief oppervlaktewater (sloten en kanalen) en gronwater. Daarnaast is het waterschap, samen met e provincies verantwoorelijk voor het reguleren van gronwateronttrekkingen. Wel is er een uielijke taakvereling tussen waterschap en provincie. De taken ie het waterschap uitvoert zijn: Het verlenen van vergunningen voor het permanent onttrekken van gronwater tot een hoeveelhei van m 3 /jaar en niet beoel voor boemenergiesystemen of openbare rinkwatervoorziening. Het verlenen van vergunningen voor het tijelijk onttrekken van gronwater ten behoeve van b.v. bronbemalingen, beregeningen en boemsaneringen. Het afhanelen van melingen van gronwateronttrekkingen (niet alle onttrekkingen zijn vergunningplichtig) Het registreren van ontrekkingen van gronwater in een lanelijk registratiesysteem en het uitoefenen van toezicht en actieve hanhaving op overtreingen. Het waterschap beooreelt ook e ruimtelijke plannen van gemeenten of er voloene rekening wort gehouen met (gron)water. Deze watertoets vormt e verbinene schakel tussen waterbeheer en ruimtelijke orening. Gronwaterstanen Door het instellen van oppervlaktewaterpeilen kunnen e gronwaterstanen woren beïnvloe. Als eze oppervlaktewaterpeilen tot te hoge of juist te lage gronwaterstanen leien, kan het waterschap it aanpassen. Hiervoor voert het waterschap eerst een stuie uit. Hierin wort een gronige analyse gemaakt van alle belangen ie samenhangen met het gron- en oppervlaktewater in een bepaal gebie. Dit plan kan leien tot e wijziging van het peilbesluit waarin e hoogte van e oppervlaktewaterpeilen staat beschreven. Op e website van het waterschap vint u e meest recente informatie over watergebiesplannen en peilbesluiten. Onttrekken van gronwater Als u gronwater wilt onttrekken moet u it melen bij het waterschap (en in een enkel geval bij e provincie zie hiervoor paragraaf 5). Meestal kunt u met een meling volstaan, maar in sommige gevallen is een vergunning noig. Het waterschap neemt in e vergunning voorwaaren op waaraan u moet voloen en hout hier toezicht op en hanhaaft bij overtreingen. Mochten zich problemen vooroen oor het ontrekken, an kan het waterschap zorgen at e onttrekking gestopt wort om een oplossing te zoeken. Hierbij kijkt het waterschap bijvoorbeel ook naar verontreiniging, verzakking, boemaling of gevolgen voor e natuur. Bij het waterschap kunt u nagaan voor welke activiteiten een vergunning noig is en wanneer u met een meling kunt volstaan. zijn bijvoorbeel natuur, lanbouw, bebouwing en boemenergiesystemen. Ook mag e kwaliteit van het gronwater niet negatief beïnvloe woren. 5 Wat oet e provincie? De provincie is verantwoorelijk voor e algemene kaers waarbinnen waterschappen en gemeenten moeten werken en voor e kwaliteit van het gronwater. Daarnaast regelt e provincie zaken zoals een schaecommissie voor gronwateronttrekkingen. Ook is zij aanspreekpunt voor e grotere of specifiekere gronwateronttrekkingen. Wanneer naar e provincie? In een aantal gevallen gaat e provincie over het verstrekken en hanhaven van vergunningen voor gronwateronttrekking. Die gevallen zijn: gronwateronttrekkingen voor openbare rinkwatervoorzieningen; onttrekkingen van meer an kubieke meter per jaar voor permanente (bijvoorbeel inustriële) oeleinen; onttrekkingen met bijbehorene infiltraties ten behoeve van boemenergiesystemen. Ronom rinkwaterwinningen zijn gronwaterbeschermingsgebieen ingestel. Voor bepaale activiteiten moeten in eze gebieen een meling plaatsvinen of een vergunning woren aangevraag bij e provincie. Aviescommissie De provincies hebben samen een onafhankelijke schaecommissie ingestel. Deze Commissie bestaat uit eskunigen ie e effecten van gronwateronttrekkingen en omvang van aaruit voorkomene schae kunnen onerzoeken. Zij kunnen via een verzoek aan e provincie oor eren woren ingeschakel als het vermoeen bestaat at men schae onervint als gevolg van een gronwateronttrekking. Om welke onttrekkingen gaat het? Voor tijelijke onttrekkingen - ten behoeve van het roog houen van bouwputten of boemsaneringen - moet u bij het waterschap een vergunning aanvragen of een meling oen. Dat gelt ook voor onttrekkingen voor agrarische oeleinen (gietwater,beregening of veerenking) of voor inustriële toepassingen (miner an kubieke meter per jaar). Waarom is it van belang? Het onttrekken van gronwater kan negatieve effecten hebben. Daarom zijn hier regels voor. Een van e afwegingen hierbij is at anere belangen niet onevenreig geschaa mogen woren. Anere belangen 6 7

5 6 Meer weten? Wilt u meer weten over gronwater? Meer informatie vint u op e website van uw gemeente en e sites van e verschillene overheen: Hoogheemraaschap De Stichtse Rijnlanen, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht: Waterschap Rivierenlan: Waterschap Vallei en Eem: Provincie Utrecht: Vitens: Oasen: Colofon Deze brochure is een uitgave van e provincie, e waterschappen en e waterleiingberijven Tekst en samenstelling Provincie en waterschappen Fotografie en illustraties Provincie Utrecht Vormgeving Del Puerto Design Drukwerk Multi Meia Centrum provincie Utrecht Oplage 1500 ex. December 2009

Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak. De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht

Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak. De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Van rioleringszaak naar gemeentelijke watertaak De Wet gemeentelijke watertaken toegelicht Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Als ouders uit elkaar gaan

Als ouders uit elkaar gaan Als ouders uit elkaar gaan Inhoud 3 > Als ouders uit elkaar gaan 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het ouderschap blijft bestaan 7 > Informatie en consultatie 9 > De rol van de Raad 11 > De rechter

Nadere informatie

Wanneer kan de Nationale ombudsman u helpen?

Wanneer kan de Nationale ombudsman u helpen? Wanneer kan de Nationale ombudsman u helpen? Problemen met de overheid? De Nationale ombudsman ondersteunt u graag. De overheid is er voor u. Maar soms ervaart u dat niet zo. Bijvoorbeeld als de procedures

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Buiten aan het werk? Houd tijdig rekening met beschermde dieren en planten!

Buiten aan het werk? Houd tijdig rekening met beschermde dieren en planten! Buiten aan het werk? Houd tijdig rekening met beschermde dieren en planten! De Flora- en faunawet in de praktijk; informatie over vrijstellingen, ontheffingen en gedragscodes. 2 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Bouwstenen voor WBP5. December 2014 versie 02. Droge voeten, schoon water

Bouwstenen voor WBP5. December 2014 versie 02. Droge voeten, schoon water Bouwstenen voor WBP5 December 2014 versie 02 Droge voeten, schoon water INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1. Onze ambitie: droge voeten, schoon water en een waterbewuste omgeving 7 1.1 We werken slim en innovatief

Nadere informatie

Natte natuurparels: ook uw zorg? Brabantse waterschappen en Provincie Noord-Brabant pakken verdroging natte natuurparels aan.

Natte natuurparels: ook uw zorg? Brabantse waterschappen en Provincie Noord-Brabant pakken verdroging natte natuurparels aan. Natte natuurparels: ook uw zorg? Brabantse waterschappen en Provincie Noord-Brabant pakken verdroging natte natuurparels aan. Deze folder gaat over het herstellen van natte natuurparels in Noord-Brabant.

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan?

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. Daarna hoort u

Nadere informatie

Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren

Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren Inhoud Inleiding Wat gebeurt er op mijn land? Inleiding 3 1 Waarom zijn er nieuwe verbindingen nodig? 4 2 Hoe komt een tracékeuze tot stand? 6

Nadere informatie

U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt. het gevoel van samen

U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt. het gevoel van samen U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt het gevoel van samen Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt U bent aan zet! Als cliënt van Archipel kunt u zelf aangeven op welke punten u ondersteuning

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 7 > De gezinsvoogd 8 > Wie doet wat

Nadere informatie

U heeft een huisverbod... Wat nu?

U heeft een huisverbod... Wat nu? U heeft een huisverbod... Wat nu? Praktische informatie voor personen aan wie een huisverbod is opgelegd Over deze folder U heeft zojuist een huisverbod gekregen. De politie heeft u daarbij deze folder

Nadere informatie

Rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond

Rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond Rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond Aanleiding Het kabinet is van mening dat een rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond noodzakelijk is. De ondergrond 1 biedt kansen voor

Nadere informatie

Wij willen u informatie geven over euthanasie en vertellen wat het standpunt van VU medisch centrum (VUmc) op dit gebied is.

Wij willen u informatie geven over euthanasie en vertellen wat het standpunt van VU medisch centrum (VUmc) op dit gebied is. Euthanasie Wij willen u informatie geven over euthanasie en vertellen wat het standpunt van VU medisch centrum (VUmc) op dit gebied is. Wij gaan in op de volgende onderwerpen: Wat is euthanasie? Aan welke

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 3 > Ondertoezichtstelling 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 6 > De gezinsvoogd

Nadere informatie

Praktische informatie voor personen aan wie een huisverbod is opgelegd. U heeft een huisverbod... Wat nu?

Praktische informatie voor personen aan wie een huisverbod is opgelegd. U heeft een huisverbod... Wat nu? Praktische informatie voor personen aan wie een huisverbod is opgelegd U heeft een huisverbod... Wat nu? Wat is huiselijk geweld? Geweld is verboden, ook geweld in huis. De politie heeft de taak om slachtoffers

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

Zoveel mogelijk kinderen samen naar school

Zoveel mogelijk kinderen samen naar school Zoveel mogelijk kinderen samen naar school 2 inleiding De wet is gewijzigd en dat brengt vernieuwingen met zich mee op de basisschool. Met de invoering van de wet Passend Onderwijs per 1 augustus 2014

Nadere informatie

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Uw huis gebruikt u iedere dag. U woont en leeft er. Dat uw huis van een goede kwaliteit is, vindt u daarom vanzelfsprekend. Maar

Nadere informatie

Kom op cursus bij Per Saldo

Kom op cursus bij Per Saldo Kom op cursus bij Per Saldo 2015 Bent u beginnend budgethouder? Of hebt u al langer een pgb en wilt u zich goed voorbereiden op uw herindicatie? Wilt u leren hoe u een goed budgetplan of zorgplan schrijft?

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Als de Raad u om informatie vraagt

Als de Raad u om informatie vraagt Als de Raad u om informatie vraagt Inhoud 3 > Als de Raad u om informatie vraagt 5 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Onderzoek door de Raad 7 > Uw medewerking is belangrijk 8 > Uw medewerking bij

Nadere informatie