Grondwater, wie. doet wat?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Grondwater, wie. doet wat?"

Transcriptie

1 Gronwater, wie oet wat?

2 Gronwater, wie oet wat? Inhou 1 Wat is gronwater? 3 2 Wat kunt u zelf oen? 3 3 Wat kan e gemeente voor u betekenen? 4 4 Wat is e rol van van het waterschap? 6 5 Wat oet e provincie? 7 6 Meer weten? 8 1 Wat is gronwater? Gronwater is - e naam zegt het al - water oner het gronoppervlak. Normaal gesproken is het us niet zichtbaar. Maar oor een te hoge of te lage gronwaterstan kunt u er wel last van hebben. Denk bijvoorbeel aan water in kruipruimtes of kelers, optrekken vocht in e muren, verzakkingen, scheurvorming of verrooge natuur. Is er een probleem? Bezorgt het gronwater u overlast, an is natuurlijk e vraag: hoe komt het en wat kan er aan geaan woren? Er zijn veel oorzaken mogelijk. Afhankelijk van e oorzaak moet u het probleem misschien zelf oplossen. En aners kunt u terecht bij e gemeente, het waterschap of e provincie. Wie waarvoor verantwoorelijk is, is wettelijk geregel. In eze brochure leest u waar u met een gronwaterprobleem terecht kunt. Figuur 1 laat e globale taakvereling zien. Provincie Burger Gemeente Waterschap Agrariër iverse eigen zorgplicht onttrekkingen terrein iverse eigen onttrekkingen en beheer terrein watersysteem gronwaterbeheer Figuur 1. Taakvereling 2 Wat kunt u zelf oen? Als huiseigenaar bent u in eerste instantie zelf verantwoorelijk voor uw eigenom en voor een goee staat van uw woning. Als u gronwaterproblemen heeft, komen eventuele bouwtechnische oplossingen an ook voor uw eigen rekening. Hierbij kunt u enken aan het watericht maken van e vloer, het opvullen van e kruipruimte of in een extreem geval het vervangen van e funering. Als u zelf niet e mogelijkhei heeft om u te ontoen van het overtollig gronwater of om juist een voloene hoge gronwaterstan ronom uw woning te behouen, is e gemeente verplicht om hier voorzieningen voor te treffen. Tenzij e gemeente hier buitensporig hoge kosten voor moet maken. 2 3

3 Dit zal per geval en per locatie bekeken moeten woren. In sommige gevallen kan e gemeente bijvoorbeel beslissen at u moet wachten op groot onerhou aan e weg of e riolering, zoat e kosten maatschappelijk aanvaarbaar blijven. Wat oet e overhei? Sommige gronwaterproblemen blijven niet beperkt tot uw eigen terrein, maar zijn grootschaliger of structureler van aar. In at geval staat e overhei u natuurlijk terzije. In e volgene paragrafen kunt u hier meer over lezen. Eén loket Een belangrijk onereel van e zorgplicht is e loketfunctie van gemeenten. Veel gemeenten werken aan e inrichting van een waterloket. Als u een vraag heeft, hoeft u niet meer langs e verschillene instanties, maar kunt u bij uw eigen gemeente terecht. De algemene principes voor hoe gemeenten met uw vragen over gronwater omgaan, zijn overal hetzelfe maar e praktische gang van zaken kan per gemeente verschillen. Gang van zaken Uw vragen over gronwater kunnen verschillen van aar zijn: van gronwaterstanen tot een concreet gronwaterprobleem. Als u een klacht heeft, is het belangrijk at u samen met e gemeente goe omschrijft wat ie klacht precies inhout, hoelang u aarvan al last heeft en of u weet of aneren in uw nabije omgeving mogelijk ezelfe klacht ervaren. De gemeente stelt vervolgens een onerzoek in, kijkt welke maatregelen er mogelijk zijn en wat ie opleveren. Inien noig bieen het waterschap en/of e provincie e gemeente hierbij een helpene han. Niet altij een oplossing Helaas kan e gemeente niet altij het probleem verhelpen. Soms zijn maatregelen simpelweg te uur of er zijn teveel ongewenste neveneffecten. Een bouwkunige aanpassing kan een oplossing zijn, maar ie valt meestal oner uw eigen verantwoorelijkhei. Bij grootschalige problemen kan e oplossing bestaan uit het aanpassen van e wijkinrichting of het watersysteem. Zo kunnen hoge gronwaterstanen voorkomen woren oor e aanleg van rainage of verlaging van het slootwaterpeil. Te lage gronwaterstanen kunnen woren voorkomen oor een netwerk van infiltratierains aan te leggen of lekke riolen te vervangen. Wie hierbij aan zet is, volgt uit e wettelijke taakvereling (zie Figuur 1). 3 Wat kan e gemeente voor u betekenen? Als u een vraag of klacht heeft, wilt u graag snel antwoor. De gemeente is aarom voor u als burger het aanspreekpunt. Eventueel vraagt e gemeente aan het waterschap of e provincie om mee te enken. Structureel probleem? Gemeenten hebben een wettelijke zorgplicht ten aanzien van gronwater. Dit betekent at ze maatregelen nemen om structurele gronwaterproblemen in het openbaar gemeentelijke gebie zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Maar wat is een structureel probleem? Tijelijke wateroverlast na een stevige regenbui is niet structureel. Wat wel structureel is, verschilt van gemeente tot gemeente. Dit komt, omat boem en gronwatersysteem in elke gemeente net even aners zijn. U kunt bij uw eigen gemeente nagaan hoe zij omgaan met gronwater. 4 5

4 4 Wat is e rol van het waterschap? Het waterschap is e beheerer van het hele watersysteem in het gebie, inclusief oppervlaktewater (sloten en kanalen) en gronwater. Daarnaast is het waterschap, samen met e provincies verantwoorelijk voor het reguleren van gronwateronttrekkingen. Wel is er een uielijke taakvereling tussen waterschap en provincie. De taken ie het waterschap uitvoert zijn: Het verlenen van vergunningen voor het permanent onttrekken van gronwater tot een hoeveelhei van m 3 /jaar en niet beoel voor boemenergiesystemen of openbare rinkwatervoorziening. Het verlenen van vergunningen voor het tijelijk onttrekken van gronwater ten behoeve van b.v. bronbemalingen, beregeningen en boemsaneringen. Het afhanelen van melingen van gronwateronttrekkingen (niet alle onttrekkingen zijn vergunningplichtig) Het registreren van ontrekkingen van gronwater in een lanelijk registratiesysteem en het uitoefenen van toezicht en actieve hanhaving op overtreingen. Het waterschap beooreelt ook e ruimtelijke plannen van gemeenten of er voloene rekening wort gehouen met (gron)water. Deze watertoets vormt e verbinene schakel tussen waterbeheer en ruimtelijke orening. Gronwaterstanen Door het instellen van oppervlaktewaterpeilen kunnen e gronwaterstanen woren beïnvloe. Als eze oppervlaktewaterpeilen tot te hoge of juist te lage gronwaterstanen leien, kan het waterschap it aanpassen. Hiervoor voert het waterschap eerst een stuie uit. Hierin wort een gronige analyse gemaakt van alle belangen ie samenhangen met het gron- en oppervlaktewater in een bepaal gebie. Dit plan kan leien tot e wijziging van het peilbesluit waarin e hoogte van e oppervlaktewaterpeilen staat beschreven. Op e website van het waterschap vint u e meest recente informatie over watergebiesplannen en peilbesluiten. Onttrekken van gronwater Als u gronwater wilt onttrekken moet u it melen bij het waterschap (en in een enkel geval bij e provincie zie hiervoor paragraaf 5). Meestal kunt u met een meling volstaan, maar in sommige gevallen is een vergunning noig. Het waterschap neemt in e vergunning voorwaaren op waaraan u moet voloen en hout hier toezicht op en hanhaaft bij overtreingen. Mochten zich problemen vooroen oor het ontrekken, an kan het waterschap zorgen at e onttrekking gestopt wort om een oplossing te zoeken. Hierbij kijkt het waterschap bijvoorbeel ook naar verontreiniging, verzakking, boemaling of gevolgen voor e natuur. Bij het waterschap kunt u nagaan voor welke activiteiten een vergunning noig is en wanneer u met een meling kunt volstaan. zijn bijvoorbeel natuur, lanbouw, bebouwing en boemenergiesystemen. Ook mag e kwaliteit van het gronwater niet negatief beïnvloe woren. 5 Wat oet e provincie? De provincie is verantwoorelijk voor e algemene kaers waarbinnen waterschappen en gemeenten moeten werken en voor e kwaliteit van het gronwater. Daarnaast regelt e provincie zaken zoals een schaecommissie voor gronwateronttrekkingen. Ook is zij aanspreekpunt voor e grotere of specifiekere gronwateronttrekkingen. Wanneer naar e provincie? In een aantal gevallen gaat e provincie over het verstrekken en hanhaven van vergunningen voor gronwateronttrekking. Die gevallen zijn: gronwateronttrekkingen voor openbare rinkwatervoorzieningen; onttrekkingen van meer an kubieke meter per jaar voor permanente (bijvoorbeel inustriële) oeleinen; onttrekkingen met bijbehorene infiltraties ten behoeve van boemenergiesystemen. Ronom rinkwaterwinningen zijn gronwaterbeschermingsgebieen ingestel. Voor bepaale activiteiten moeten in eze gebieen een meling plaatsvinen of een vergunning woren aangevraag bij e provincie. Aviescommissie De provincies hebben samen een onafhankelijke schaecommissie ingestel. Deze Commissie bestaat uit eskunigen ie e effecten van gronwateronttrekkingen en omvang van aaruit voorkomene schae kunnen onerzoeken. Zij kunnen via een verzoek aan e provincie oor eren woren ingeschakel als het vermoeen bestaat at men schae onervint als gevolg van een gronwateronttrekking. Om welke onttrekkingen gaat het? Voor tijelijke onttrekkingen - ten behoeve van het roog houen van bouwputten of boemsaneringen - moet u bij het waterschap een vergunning aanvragen of een meling oen. Dat gelt ook voor onttrekkingen voor agrarische oeleinen (gietwater,beregening of veerenking) of voor inustriële toepassingen (miner an kubieke meter per jaar). Waarom is it van belang? Het onttrekken van gronwater kan negatieve effecten hebben. Daarom zijn hier regels voor. Een van e afwegingen hierbij is at anere belangen niet onevenreig geschaa mogen woren. Anere belangen 6 7

5 6 Meer weten? Wilt u meer weten over gronwater? Meer informatie vint u op e website van uw gemeente en e sites van e verschillene overheen: Hoogheemraaschap De Stichtse Rijnlanen, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht: Waterschap Rivierenlan: Waterschap Vallei en Eem: Provincie Utrecht: Vitens: Oasen: Colofon Deze brochure is een uitgave van e provincie, e waterschappen en e waterleiingberijven Tekst en samenstelling Provincie en waterschappen Fotografie en illustraties Provincie Utrecht Vormgeving Del Puerto Design Drukwerk Multi Meia Centrum provincie Utrecht Oplage 1500 ex. December 2009

Grondwater in Delfland

Grondwater in Delfland Grondwater in Delfland Wie doet wat? 1 Wat is grondwater? Grondwater is de naam zegt het al water onder het grondoppervlak. Normaal gesproken is het dus niet zichtbaar. Maar door een te hoge of te lage

Nadere informatie

in Flevoland Heeft u er last van of wilt u het gebruiken?

in Flevoland Heeft u er last van of wilt u het gebruiken? Grondwater in Flevoland Heeft u er last van of wilt u het gebruiken? 1. Wat is grondwater? Grondwater is de naam zegt het al water onder het grondoppervlak. Normaal gesproken is dit water dus niet zichtbaar.

Nadere informatie

Adres: Kerkstraat 26 Postcode en plaats: 3286 AK Klaaswaal Telefoonnummer: 0187-480 447. Datum start: 15 december 2012 Datum goedgekeurd:

Adres: Kerkstraat 26 Postcode en plaats: 3286 AK Klaaswaal Telefoonnummer: 0187-480 447. Datum start: 15 december 2012 Datum goedgekeurd: Plan van aanpak Huisartsenpost 't Hellegat Ares: Kerkstraat 26 Postcoe en plaats: 3286 AK Klaaswaal Telefoonnummer: 0187-480 447 E-mailares: Scope van eze RIE: Gebruikte inventarisatievragenlijst: info@haphellegat.nl

Nadere informatie

Locatienieuws. BSO Giekerk Januari 2016. Beste ouders/verzorgers,

Locatienieuws. BSO Giekerk Januari 2016. Beste ouders/verzorgers, Locatienieuws BSO Giekerk Januari 2016 Beste ouers/verzorgers, Allereerst wensen we ieereen vanuit e BSO een goe en gelukkig 2016! Na Sinterklaas en Kerst achten we vanaf 4 januari weer van start te gaan

Nadere informatie

Beleidsnota inzake Planologische afwijkingsmogelijkheden volgens artikel 4 bijlage II van het Besluit omgevingsrecht, 3 e herziening.

Beleidsnota inzake Planologische afwijkingsmogelijkheden volgens artikel 4 bijlage II van het Besluit omgevingsrecht, 3 e herziening. Beleisnota inzake Planologische afwijkingsmogelijkheen volgens artikel 4 bijlage II van het Besluit omgevingsrecht, 3 e herziening. Op 22 november 2014 is e Beleisnota inzake Planologische afwijkingsmogelijkheen

Nadere informatie

Wijken voor bewoners Asset-Based Community Development in Nederland

Wijken voor bewoners Asset-Based Community Development in Nederland AB Wijken voor bewoners Asset-Base Community Development in Neerlan AB Wat is e ABCD-aanpak? De Asset-Base Community Development (ABCD)-benaering is een van oorsprong Amerikaanse methoe, ie lokale talenten

Nadere informatie

Aanpak geweld Peelland

Aanpak geweld Peelland Aanpak gewel Peellan Waarom gewel? We willen at ieereen zich veilig kan voelen in zijn of haar woning, in e buurt, en in het orp of e sta. Ook moeten mensen zich veilig kunnen voelen tijens e uitvoer van

Nadere informatie

15 Financiële reorganisatie

15 Financiële reorganisatie 15 Finaniële reorganisatie hoofstuk 15.1 A 15.2 C 15.3 A 15.4 B 15.5 C 15.6 D 15.7 D 15.8 A 15.9 C 15.10 D 15.11 B 3.000.000 + 4.000.000 3.000.000 = 4.000.000 15.12 C 15.13 C ((3.000 + 2.000 4.000) / 3.000)

Nadere informatie

Energienota gemeente Emmen

Energienota gemeente Emmen RIS.5449 Energienota gemeente Emmen Deel 2: Werken aan groene groei Energieprogramma 2012-2015 November 2011 Inhousopgave pagina 1. Inleiing 3 2. Big Five 3 3. Green Deal Noor-Neerlan 4 4. De opgave 5

Nadere informatie

Wet- en regelgeving voor de externe verslaggeving

Wet- en regelgeving voor de externe verslaggeving 4 Wet- en regelgeving voor e externe verslaggeving 401 a Afleggen van verantwooring aan vermogensvershaffers. Informatievershaffing aan elangheenen. De informatie wort vershaft om (potentiële) vermogensvershaffers

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel Definities 1 Doel van de verzekering 2 Grondslag van de verzekering 3. 4 Arbeidsongeschiktheid

Algemene voorwaarden. Artikel Definities 1 Doel van de verzekering 2 Grondslag van de verzekering 3. 4 Arbeidsongeschiktheid REAAL UNIM Plus Arbeisongeschiktheisverzekering 0510 Algemene voorwaaren 36 12 27 11-06 Inhou Artikel Definities 1 Doel van e verzekering 2 Gronslag van e verzekering 3 Arbeisongeschikthei 4 Vaststelling

Nadere informatie

Wiskunde D Online uitwerking 4 VWO blok 4 les 1

Wiskunde D Online uitwerking 4 VWO blok 4 les 1 Wiskune D Online uitwerking 4 VWO blok 4 les aragraaf. Opgave a et e stelling van thagoras volgt at (, ) ( ) + ( ) ( 3 ) + ( ) + 3 3 b De roosterpunten met afstan 3 tot liggen op e cirkel met als mielpunt

Nadere informatie

Toelichting. 3 Beleidskader 18 3.1 Europees en Rijksbeleid... 18 3.2 Provinciaal beleid... 24 3.3 Regionaal beleid... 30 3.4 Gemeentelijk beleid...

Toelichting. 3 Beleidskader 18 3.1 Europees en Rijksbeleid... 18 3.2 Provinciaal beleid... 24 3.3 Regionaal beleid... 30 3.4 Gemeentelijk beleid... Inhou 1 Inleiing 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Ligging, begrenzing en juriische status van het plangebie... 3 1.3 Bij het plan behorene stukken... 5 1.4 Leeswijzer... 6 2 Gebiesbeschrijving en bouwplan 7 2.1

Nadere informatie

Locatienieuws. t Protternêst Februari 2016. Beste ouders/verzorgers,

Locatienieuws. t Protternêst Februari 2016. Beste ouders/verzorgers, Locatienieuws t Protternêst Februari 2016 Beste ouers/verzorgers, Allereerst wensen wij ieereen een goe en gelukkig 2016! Na Sinterklaas en Kerst achten we vanaf 4 januari weer van start te gaan met gewone

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van. Uitvaartvereniging De Laatste Eer Ursem-Schermer. statutair gevestigd Ursem

Huishoudelijk Reglement van. Uitvaartvereniging De Laatste Eer Ursem-Schermer. statutair gevestigd Ursem Huishouelijk Reglement van Uitvaartvereniging De Laatste Eer Ursem-Schermer statutair gevestig Ursem 1 Inhousopgave huishouelijk reglement Blazije 2 Blazije 3 Blazije 4 Blazije 5 Blazije 6 Inhousopgave

Nadere informatie

Optimising work environments. www.sirksekuur.be. www.idewe.be

Optimising work environments. www.sirksekuur.be. www.idewe.be 2012 Optimising work environments www.iewe.be Fluiten mag bij veilig gerag 2012 Januari m 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 w 4 11 18 25 5 12 19 26 v 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 www.iewe.be Optimising

Nadere informatie

CT5520. Juni 2006. Udo Ouwerkerk, 1040995 Floor van den Berg, 1093568

CT5520. Juni 2006. Udo Ouwerkerk, 1040995 Floor van den Berg, 1093568 CT550 Juni 006 Uo Ouwerkerk, 1040995 Floor van en Berg, 1093568 Voorwoor Dit rapport is gemaakt in het kaer van het ontwerp voor een breiing van een bestaane rinkwaterzuivering voor het vak CT550: Drinkwaterbereiing.

Nadere informatie

Interne mededeling. Voor de inventarisatie van bestemmingen in de omgeving van de planlocatie is onder andere veldonderzoek verricht.

Interne mededeling. Voor de inventarisatie van bestemmingen in de omgeving van de planlocatie is onder andere veldonderzoek verricht. Interne meeeling Aan Aviesgroep milieu t.a.v. G.J. e Ruiter Milieu, Mobiliteit en Openbare ruimte Van F.M. van Dijk Telefoon 0-0 E-mail f.vanijk@apeloorn.nl Datum --0 Kopie aan J.W. Bekkers, project, F.M.

Nadere informatie

REACTIE VAN DE NEDERLANDSCHE BANK INZAKE DE CONSULTATIE VAN HET WETSVOORSTEL TER IMPLEMENTATIE VAN DE CAPITAL REQUIREMENTS DIRECTIVE (CRD IV)

REACTIE VAN DE NEDERLANDSCHE BANK INZAKE DE CONSULTATIE VAN HET WETSVOORSTEL TER IMPLEMENTATIE VAN DE CAPITAL REQUIREMENTS DIRECTIVE (CRD IV) REACTIE VAN DE NEDERLANDSCHE BANK INZAKE DE CONSULTATIE VAN HET WETSVOORSTEL TER IMPLEMENTATIE VAN DE CAPITAL REQUIREMENTS DIRECTIVE (CRD IV) Deze reactie is oor De Neerlansche Bank aangeboen via e internet

Nadere informatie

VerzuimZorgPakket. verzekeringen. uw (financiële) klappenvangers. Goes, Bergen op Zoom, Middelburg, Spijkenisse, Terneuzen, Zierikzee.

VerzuimZorgPakket. verzekeringen. uw (financiële) klappenvangers. Goes, Bergen op Zoom, Middelburg, Spijkenisse, Terneuzen, Zierikzee. VerzuimPakket uw (financiële) klappenvangers verzekeringen Goes, Bergen op Zoom, Mielburg, Spijkenisse, Terneuzen, Zierikzee. De exclusieve totaaloplossing van zorg en verzuim voor e onernemers in Zuiwest-

Nadere informatie

Locatienieuws. POV 't Healtsje BSO de Beamhutte Februari 2016. Beste ouders/verzorgers,

Locatienieuws. POV 't Healtsje BSO de Beamhutte Februari 2016. Beste ouders/verzorgers, Locatienieuws POV 't Healtsje BSO e Beamhutte Februari 2016 Beste ouers/verzorgers, Allereerst wensen we ieereen vanuit e POV en BSO een goe en gelukkig 2016! Na Sinterklaas en Kerst achten we vanaf 4

Nadere informatie

Proeftentamen Onderhoudsmanagement B-M / OHT richttijd: 90 minuten

Proeftentamen Onderhoudsmanagement B-M / OHT richttijd: 90 minuten 1. Wat is e efinitie van een organisatiestrutuur? a. De taakomshrijving van afelingen en meewerkers, alsmee e ingeouwe ommuniatiekanalen waaroor afelingen en meewerkers met elkaar in verining staan.. Een

Nadere informatie

Voorkennis + lijst met standaardintegralen

Voorkennis + lijst met standaardintegralen Scheien van variabelen een oplosmethoe voor eerste ore-ifferentiaalvergelijkingen WISNET-HBO NHL upate mei 2009 Inleiing Het met pen en papier berekenen van e analytische oplossing van een eerste ore ifferentiaalverglijking

Nadere informatie

Toelichting. 1 Inleiding 4 1.1 Algemeen... 4 1.2 Grens van het plangebied... 5 1.3 Vigerend bestemmingsplan... 5 1.4 Leeswijzer...

Toelichting. 1 Inleiding 4 1.1 Algemeen... 4 1.2 Grens van het plangebied... 5 1.3 Vigerend bestemmingsplan... 5 1.4 Leeswijzer... Inhou 1 Inleiing 4 1.1 Algemeen... 4 1.2 Grens van het plangebie... 5 1.3 Vigeren bestemmingsplan... 5 1.4 Leeswijzer... 7 2 Belei 8 2.1 Europees en Rijksbelei... 8 2.2 Provinciaal belei... 13 2.3 Gemeentelijk

Nadere informatie

Locatienieuws. POV Protternêst Januari 2016. Beste ouders/verzorgers,

Locatienieuws. POV Protternêst Januari 2016. Beste ouders/verzorgers, Locatienieuws POV Protternêst Januari 2016 Beste ouers/verzorgers, Allereerst wensen wij ieereen een goe en gelukkig 2016! Na Sinterklaas en Kerst achten we vanaf 4 januari weer van start te gaan met gewone

Nadere informatie

Wateroverlast Informatie over de meest voorkomende waterproblemen

Wateroverlast Informatie over de meest voorkomende waterproblemen Wateroverlast Informatie over de meest voorkomende waterproblemen Colofon Dit is een uitgave van de gemeente Zeewolde Augustus 2011 Oplage: 2500 exemplaren Fotografie Gemeente Zeewolde fresh fotooz Productie

Nadere informatie

EEN SUCCCESVOLLE WEIDEVERNIEUWING BEGINT MET EEN BEWUSTE MENGSELKEUZE Deel A

EEN SUCCCESVOLLE WEIDEVERNIEUWING BEGINT MET EEN BEWUSTE MENGSELKEUZE Deel A EEN SUCCCESVOLLE WEIDEVERNIEUWING BEGINT MET EEN BEWUSTE MENGSELKEUZE Deel A Auteurs Alex De Vliegher ILVO Plant, Teelt en Omgeving Dirk Martens LTC Waaslan An Schellekens Gert Van e Ven Hooibeekhoeve

Nadere informatie

De kleur van. In dit nummer o.a.: Denktank Staatsliedenbuurt Wooninitiatief TaDaiMah Actieve bewonerscommissies Uw huurcontract opzeggen

De kleur van. In dit nummer o.a.: Denktank Staatsliedenbuurt Wooninitiatief TaDaiMah Actieve bewonerscommissies Uw huurcontract opzeggen Bewonersmagazine van Tablis Wonen Verschijnt rie keer per jaar Jaargang 1, nummer 03 ecember 2012 wonen De kleur van In it nummer o.a.: Nieuwe voorzitter aan e slag Werken aan kwaliteit Een (bran)veilige

Nadere informatie

Locatienieuws. POV Wâldpykjes Februari Beste ouders/verzorgers,

Locatienieuws. POV Wâldpykjes Februari Beste ouders/verzorgers, Locatienieuws POV Wâlpykjes Februari 2016 Beste ouers/verzorgers, Allereerst wensen wij ieereen een goe en gelukkig 2016! Na Sinterklaas en Kerst achten we vanaf 4 januari weer van start te gaan met gewone

Nadere informatie

Locatienieuws. Het Zonnetje Januari 2016. Beste ouders/verzorgers,

Locatienieuws. Het Zonnetje Januari 2016. Beste ouders/verzorgers, Locatienieuws Het Zonnetje Januari 2016 Beste ouers/verzorgers, Allereerst wensen we ieereen een goe en gelukkig 2016! Na e Kerstvakantie achten we vanaf 4 januari weer van start te gaan met gewone werkweken,

Nadere informatie

Hoofdstuk 11. Personeelsbeleid Leiden

Hoofdstuk 11. Personeelsbeleid Leiden Hoofstuk 11. Personeelsbelei Leien Samenvatting Als Leienaren gevraag wort aan wat voor soort werk zij enken als het gaat over een baan/werken bij e gemeente Leien, an heeft vier op e tien hier wel een

Nadere informatie

Domeintabellen SIKB0101

Domeintabellen SIKB0101 Domeintabellen SIKB0101 v11.0.2 Deze omeintabellen, behoren bij het uitwisselmoel SIKB0101, versie 11.0.2, zijn op 13 februari 2014 vastgestel oor het Centraal College van Deskunigen (CCvD) Boembeheer,

Nadere informatie

Toelichting. d 1 Inleiding 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Vigerend bestemmingsplan... 4 1.3 Leeswijzer... 8. 2 Beschrijving plangebied 9

Toelichting. d 1 Inleiding 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Vigerend bestemmingsplan... 4 1.3 Leeswijzer... 8. 2 Beschrijving plangebied 9 Inhou 1 Inleiing 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Vigeren bestemmingsplan... 4 1.3 Leeswijzer... 8 2 Beschrijving plangebie 9 3 Belei 16 2.1 Europees en Rijksbelei... 16 2.2 Provinciaal belei... 20 2.3 Regionaal

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden

Verzekeringsvoorwaarden ARAG ProRechtPolis Particulier Verzekeringsvoorwaaren Inhousopgave zie Artikel Inleiing 1 Algemene regels voor e verzekering 2 Hoe oet u een beroep op e polis? 3 In w elke gevallen bestaat geen aanspraak

Nadere informatie

Bijlage A bij hoofdstuk 1 1 Het kostprijsmodel van Dienst Regelingen 2 Tariefnota Bestuursraad

Bijlage A bij hoofdstuk 1 1 Het kostprijsmodel van Dienst Regelingen 2 Tariefnota Bestuursraad Bijlagen Bijlage A bij hoofstuk 1 1 Het kostprijsmoel van Dienst Regelingen 2 Tariefnota Bestuursraa Bijlage B bij hoofstuk 3 Begrotings- en jaarplancyclus Bijlage C bij hoofstuk 4 1 Verantwooring 2 Begrippen

Nadere informatie

Aanvraag vergunning h fovj HCIQ Gelderse ontgrondingenverordening r-

Aanvraag vergunning h fovj HCIQ Gelderse ontgrondingenverordening r- Aanvraag vergunning h fovj HCIQ Gelerse ontgroningenverorening r- (September2009) G ELDERLAN D Wlj raen aan vooroverleg te voeren over een aanvraag. U kunt hiervoor contact opnemen met e afeling Vergunningverlening,

Nadere informatie

Doorstromen of op tijd rijden? Of allebei? De besturing van knelpunten in het spoorwegnet

Doorstromen of op tijd rijden? Of allebei? De besturing van knelpunten in het spoorwegnet 1 Doorstromen of op tij rijen? Of allebei? De besturing van knelpunten in het spoorwegnet Alfons Schaafsma 1 Bijrage aan het Colloquium Vervoerplanologisch Speurwerk 2006 http://www.vervoersplanologischspeurwerk.nl

Nadere informatie

Locatienieuws. KDV Mearkelân Februari 2016. Beste ouders/verzorgers, Welkom! Prietpraatje

Locatienieuws. KDV Mearkelân Februari 2016. Beste ouders/verzorgers, Welkom! Prietpraatje Locatienieuws KDV Mearkelân Februari 2016 Beste ouers/verzorgers, Allereerst wensen wij ieereen een goe en gelukkig 2016! Na Sinterklaas en Kerst achten we vanaf 4 januari weer van start te gaan met gewone

Nadere informatie

ZMC is een van de grootste Europese producenten op het gebied van transportkettingen. Het bedrijf is opgericht in 1955.

ZMC is een van de grootste Europese producenten op het gebied van transportkettingen. Het bedrijf is opgericht in 1955. ZMC Transportketting ZMC is een van e grootste Europese proucenten op het gebie van transportkettingen. Het berijf is opgericht in 1955. ZMC prouceert genormaliseere transportkettingen volgens DIN 8181,

Nadere informatie

risico beheersen maakt het verschil cfo van senior living group over performance management in de zorgsector aart de zitter jerry de brie

risico beheersen maakt het verschil cfo van senior living group over performance management in de zorgsector aart de zitter jerry de brie controlling CFO BAROMETER ata riven cfo De CFO Barometer is een onafhankelijk research initiatief van e reactie van CFO Magazine in samenwerking met EY. Bij een representatief staal van om en bij e tweehoner

Nadere informatie

BSO Giekerk locatie nieuws

BSO Giekerk locatie nieuws BSO Giekerk locatie nieuws Oktober 2015 Beste ouers/verzorgers, Wij vinen het fijn at we u oor miel van een nieuwsbrief e sfeer kunnen laten proeven van e Kinerwou groep/locatie van uw kin(eren). Leuke

Nadere informatie

Locatienieuws. Piipba Februari Beste ouders/verzorgers,

Locatienieuws. Piipba Februari Beste ouders/verzorgers, Locatienieuws Piipba Februari 2016 Beste ouers/verzorgers, Allereerst wensen wij ieereen een goe en gelukkig 2016! Na Sinterklaas en Kerst achten we vanaf 4 januari weer van start te gaan met gewone werkweken,

Nadere informatie

Georg Fischer N.V. Prijslijst uitgave juni 2015. Vlinderklep type 578

Georg Fischer N.V. Prijslijst uitgave juni 2015. Vlinderklep type 578 Georg Fischer N.V. Prijslijst uitgave juni 2015 Vlinerklep 578 Complete leiingsystemen afgestem op uw toepassing water- en gasistributie Oplossingen voor water- en gasbeheer, oor nieuwe en gerenoveere

Nadere informatie

Het onderhoud van uw woning

Het onderhoud van uw woning Het onerhou van uw woning Het onerhou van uw woning van A tot Z Uw woning is uw eigen plek. Waar u leeft, woont en slaapt. Die woning moet prettig, veilig en goe onerhouen zijn. Een eel van het onerhou

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing t.b.v. een omgevingsvergunning voor het oprichten van 13 chalets op Landgoed Brunssheim te Brunssum

Ruimtelijke onderbouwing t.b.v. een omgevingsvergunning voor het oprichten van 13 chalets op Landgoed Brunssheim te Brunssum Ruimtelijke onerbouwing t.b.v. een omgevingsvergunning voor het oprichten van 13 chalets op Langoe runssheim te runssum o ontwerp vastgestel oor het College van burgemeester en wethouers van e gemeente

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv Hoofstuk 6 - Nieuwe grafieken Hoofstuk 6 - Nieuwe grafieken Voorkennis V-a Van lijn k is het hellingsgetal en het startgetal en e formule is = +. Van lijn l is het hellingsgetal en het startgetal en e

Nadere informatie

1 Functies die aan verandering onderhevig zijn

1 Functies die aan verandering onderhevig zijn Veraneringsprocessen in e tij (eerste ore) upate april 2009 copyright WISNET-NHL Lees eerst aanachtig e inleiing 0 Inleiing In eze les, ie niet beslist van begin tot ein oorgewerkt hoeft te woren, vin

Nadere informatie

Locatienieuws. Het Mierennest Februari Beste ouders/verzorgers, Landelijke wetswijziging Van Peuterspeelzaal naar Peuteropvang

Locatienieuws. Het Mierennest Februari Beste ouders/verzorgers, Landelijke wetswijziging Van Peuterspeelzaal naar Peuteropvang Locatienieuws Het Mierennest Februari 2016 Beste ouers/verzorgers, Allereerst wensen we ieereen een goe en gelukkig 2016! Na Sinterklaas en Kerst achten we vanaf 4 januari weer van start te gaan met gewone

Nadere informatie

Milieujaarprogramma 2011 Gemeente IJsselstein

Milieujaarprogramma 2011 Gemeente IJsselstein Milieujaarprogramma 2011 Gemeente IJsselstein 10 januari 2011 1 Inhousopgave 1 Inleiing...3 2 Herijking taken milieubelei...3 3 Wettelijke milieutaken...5 4 Pijlers van IJsselsteins milieubelei...6 5 Overige

Nadere informatie

- II.20 - Johan Baeten

- II.20 - Johan Baeten 8 8.1 Inleiene principes bieen als vooreel een mechanisch eenvouige constructie en een hoge gevoelighei. Ze vragen echter ook een compleere elektronica om het bekomen uitgangssignaal achteraf lineair te

Nadere informatie

Praktische opdracht - Statistiek met Excel

Praktische opdracht - Statistiek met Excel Praktishe opraht - Statistiek met Exel lazije 15 1a De populatie is e groep oueren in Nijmegen in het mien van 197. Een aantal jaren is noig om e oueren ie verhuisen te kunnen volgen wat etreft het psyhish

Nadere informatie

Allemaal naar de peuterspeelzaal. Een planmatige aanpak van werving en toeleiding naar voor- en vroegschoolse educatie.

Allemaal naar de peuterspeelzaal. Een planmatige aanpak van werving en toeleiding naar voor- en vroegschoolse educatie. Allemaal naar e peuterspeelzaal Een planmatige aanpak van werving en toeleiing naar voor- en vroegschoolse eucatie Allemaal naar e peuterspeelzaal Een planmatige aanpak van werving en toeleiing naar voor-

Nadere informatie

Groeien doe je maar 1 keer... Daarom 10 belangrijke voedingsfeiten

Groeien doe je maar 1 keer... Daarom 10 belangrijke voedingsfeiten Groeien oe je maar 1 keer... Daarom 10 belangrijke voeingsfeiten Inleiing De groeifase is van groot belang voor het toekomstige leven van e pup. Tijens e groeifase krijgt het lichaam zijn uiteinelijke

Nadere informatie

Het eerste standaard lager programma voor extreme toepassingen, dat uit voorraad geleverd kan worden. SNR - Industry

Het eerste standaard lager programma voor extreme toepassingen, dat uit voorraad geleverd kan worden. SNR - Industry Het eerste stanaar lager programma voor extreme toepassingen, at uit voorraa gelever kan woren. SNR - Inustry I N U S T R Y TN21NLa:TN21NLa 4/12/08 14:56 Page 2 Een speciaal kogellager programma voor e

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv V-a 4 Hoofstuk - Ruimtefiguren Voorkennis De verpakking heeft rie vershillene vormen. De ovenkant en e onerkant heen ezelfe vorm. Hetzelfe gelt voor e voorkant en e ahterkant en voor e twee zijkanten.

Nadere informatie

Christelijk-sociaal over GOA-program

Christelijk-sociaal over GOA-program Commentaar uit het Wetenschappelijk /nstituut Christelijk-sociaal over GOA-program f Het antwerp-program van het COA heeft heel wat reacties uit e sociale organisaties opgeroepen. Enerzijs zijn er tweemaal

Nadere informatie

VAN DER LOUW GRAFISCH CENTRUM

VAN DER LOUW GRAFISCH CENTRUM Op onze Special Projects af - eling woren innovatieve promotieartikelen en verpakkingen ontworpen ie aan al uw wensen voloen. Heeft u zelf een goe iee, an werken wij at verer uit. Heeft u zelf géén iee,

Nadere informatie

Auteur(s): M. Berger, P. Hollander Titel: Voortstuwing tijdens zwemmen Jaargang: 15 Jaartal: 1997 Nummer: 5 Oorspronkelijke paginanummers: 223-233

Auteur(s): M. Berger, P. Hollander Titel: Voortstuwing tijdens zwemmen Jaargang: 15 Jaartal: 1997 Nummer: 5 Oorspronkelijke paginanummers: 223-233 Auteur(s): M. Berger,. Hollaner Titel: Voortstuwing tijens zwemmen Jaargang: 15 Jaartal: 1997 Nummer: 5 Oorspronkelijke paginanummers: 223-233 Deze online uitgave mag, oner uielijke bronvermeling, vrij

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv Blok - Vaarigheen lazije 0 a g h, p, p i p 0 p e q q q q q f 0 a a 0a a t t t t t t a Per weken is e groeifator,, 9 Een kwartaal heeft : weken. De groeifator per kwartaal is us, 990,. Een ag is -week,

Nadere informatie

Locatienieuws. BSO de Bistebus Februari Beste ouders/verzorgers,

Locatienieuws. BSO de Bistebus Februari Beste ouders/verzorgers, Locatienieuws BSO e Bistebus Februari 2016 Beste ouers/verzorgers, Allereerst wensen we ieereen vanuit e BSO een goe en gelukkig 2016! Na Sinterklaas en Kerst achten we vanaf 4 januari weer van start te

Nadere informatie

Bevraging Op weg naar het Zuiden i.s.m. Kwaliteitszorg

Bevraging Op weg naar het Zuiden i.s.m. Kwaliteitszorg Bevraging Op weg naar het Zuien i.s.m. Kwaliteitszorg Respons Groep Aantal Percentage LER - Lerarenopleiing 4 12,50% M&T - Management & Technologie 4 12,50% G&W - Gezonhei en Welzijn 24 75,00% Afname:

Nadere informatie

It Protternest locatienieuws

It Protternest locatienieuws It Protternest locatienieuws juni 2015 Beste ouers/verzorgers, Het mooie weer wacht op ons, e zomervakantie staat voor eur En at betekent at wij met het nieuwe thema Zomerlab aan e slag gaan! Kineren onerzoeken

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv 110 Voorkennis V-1a Isaa maakt e zoetste limonae, want hij oet het minste water ij e siroop. Bij elk glas siroop oet hij 3,5 glazen water. Henk maakt e minst zoete limonae. Bij elk glas siroop oet hij

Nadere informatie

Experimentele voorschriften voor de dimensionering van de ballast voor zonnepanelen op platte daken

Experimentele voorschriften voor de dimensionering van de ballast voor zonnepanelen op platte daken Experimentele voorschriften voor e imensionering van e ballast voor zonnepanelen op platte aken Wij vestigen uw aanacht op e auteursrechten ie van toepassing zijn op it werk. In it kaer is elke reprouctie,

Nadere informatie

8 a. x K (in euro s) x K (in euro s)

8 a. x K (in euro s) x K (in euro s) Hoofstuk 6 RECHTE LIJNEN 6.0 INTRO b, =, km c k = l a km kost,0: =,0 b rankje kost : =,0, us e entree is,0,0 = 0,-. Nee, als je bij e onerste lijn 8 naar rechts gaat ga je omhoog, us als je naar rechts

Nadere informatie

Hoofdstuk 11A - Rekenen

Hoofdstuk 11A - Rekenen Voorkennis V- aantal grammen 000 00 aantal euro s 6,0 0,006, Je moet e, etalen. V-a aantal m 00 aantal euro s 4 000 6 V-a Hij moet e 6.,- etalen. aantal m 00 0,00 aantal euro s 4 000 6 6 Hij krijgt m mortel

Nadere informatie

Hoe kom ik van grondwaterproblemen af?

Hoe kom ik van grondwaterproblemen af? Wat is grondwater? Grondwater is zoals het woord zelf al aangeeft het water dat zich in de grond bevindt. We zien het meestal niet totdat we het onverwacht tegenkomen of er zelfs overlast van ondervinden

Nadere informatie

Vergunningen langs de Vecht. Hoe zit dat? Restauratieplan Vecht

Vergunningen langs de Vecht. Hoe zit dat? Restauratieplan Vecht Vergunningen langs de Vecht Hoe zit dat? Restauratieplan Vecht Als u een steiger wilt aanbrengen in de Vecht, een vaartuig wilt afmeren of bijvoorbeeld een schuur wilt bouwen langs de oever dan moet u

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv V-1a / V-2a e Voorkennis Zie e figuur hieroner. Zie e figuur hieroner. De lijn n en het punt P kunnen ook aan e anere kant van lijn l liggen. Zie e figuur hieroner. P Zie e figuur hieroven. In vierhoek

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv V-1a 20 e f Voorkennis De autosnelweg loopt van noor naar zui. De Sloterplas loopt van nooroost naar zuiwest. Osorp ligt vanaf station msteram Lelylaan gezien in het westen. Het Sloterpark ligt vanaf station

Nadere informatie

Principe akkoord afgesloten door LBV en OnderhoudNL. Augustus 2016

Principe akkoord afgesloten door LBV en OnderhoudNL. Augustus 2016 Principe akkoor afgesloten oor LBV en OnerhouNL Augustus 2016 LOOPTIJD CAO De nieuwe cao wort afgesloten met een looptij van rie jaar, van 1 oktober 2016 tot en met 30 september 2019. WIJZIGINGEN, INDEXERING

Nadere informatie

Blok 2 - Vaardigheden

Blok 2 - Vaardigheden Blok - Vaarigheen lazije a Het startgetal is en het hellingsgetal is De formule ie ij e lijn ast is y x De lijn k heeft het zelfe hellingsgetal als e lijn l, us De formule is y x+ 7 e Het hellingsgetal

Nadere informatie

ZELF AAN DE SLAG VOOR DE NATUUR!

ZELF AAN DE SLAG VOOR DE NATUUR! ZELF AAN DE SLAG VOOR DE NATUUR! woorzoeker beer olfijn esperanza glasbak gorilla greenpeace greenteam hamerhaai ijsschots krokoil leew lipaar nijlpaar noorzee octops orka opapier platvis regenwo schilpa

Nadere informatie

Krommenie. Bristolrood Vurehout. Guishuis. Krommenie. Bristolrood Vurehout. Guishuis. Krommenie. Bristolrood Vurehout. Guishuis

Krommenie. Bristolrood Vurehout. Guishuis. Krommenie. Bristolrood Vurehout. Guishuis. Krommenie. Bristolrood Vurehout. Guishuis Tabellenboek gezonheismonitor 0-12 jarigen regio Toelichting: In e eerste kolommen staan e resultaten voor e Cj's in. De laatste kolommen geven het resultaat voor en. Wanneer het percentage van en/of ikgerukt

Nadere informatie

Locatienieuws. KDV Poppestien Februari Beste ouders/verzorgers,

Locatienieuws. KDV Poppestien Februari Beste ouders/verzorgers, Locatienieuws KDV Poppestien Februari 2016 Beste ouers/verzorgers, Allereerst wensen wij ieereen een goe en gelukkig 2016! Na Sinterklaas en Kerst achten we vanaf 4 januari weer van start te gaan met gewone

Nadere informatie

Locatienieuws. BSO de Reinbôge Januari 2016. Beste ouders/verzorgers, Even voorstellen

Locatienieuws. BSO de Reinbôge Januari 2016. Beste ouders/verzorgers, Even voorstellen Locatienieuws BSO e Reinbôge Januari 2016 Beste ouers/verzorgers, Allereerst wensen we ieereen vanuit e BSO een goe en gelukkig 2016! Na Sinterklaas en Kerst achten we vanaf 4 januari weer van start te

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 - Statistiek

Hoofdstuk 3 - Statistiek V-1a e Voorkennis Bij e rehter tael is het zinvol een lijniagram te tekenen, want aar zit een ontwikkeling in e tij in. De linker tael estaat uit los van elkaar staane merken en typen. aantal auto s aantal

Nadere informatie

WATERWERKBLAD. LEIDINGMATERIALEN Koperen buizen, hulpstukken en verbindingen

WATERWERKBLAD. LEIDINGMATERIALEN Koperen buizen, hulpstukken en verbindingen WATERWERKBLAD LEIDINGMATERIALEN Koperen buizen, hulpstukken en verbiningen WB 2.2 A DATUM: JUNI 2004 Auteursrechten voorbehouen 1. Titels van e vermele norm en anere publicaties NEN 1006 Algemene voorschriften

Nadere informatie

Locatienieuws. Windbreker Januari Beste ouders/verzorgers, Extra dag(delen) BSO

Locatienieuws. Windbreker Januari Beste ouders/verzorgers, Extra dag(delen) BSO Locatienieuws Winbreker Januari 2016 Beste ouers/verzorgers, Allereerst wensen we ieereen een goe en gelukkig 2016! Na e Kerstvakantie achten we vanaf 4 januari weer van start te gaan met gewone werkweken,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij een accreditatieaanvraag van bij- of nascholing (januari 2013)

Algemene voorwaarden bij een accreditatieaanvraag van bij- of nascholing (januari 2013) Algemene voorwren ij een reittienvrg vn ij- of nsholing (jnuri 2013) An o komen: 1. Anvrgtermijn. 2. Digitle en/of ppieren nvrg. 3. Mogelijkhei tot het stellen vn nvullene eisen. 4. In te sturen informtie,

Nadere informatie

Hoofdstuk 12B - Breuken en functies

Hoofdstuk 12B - Breuken en functies Hoofstuk B - Breuken en funties Voorkennis V-a g V-a h 0 0 i 9 j 0 0 0 9 0 9 e k 0 f l 9 9 Elk stukje wort : 0 0, meter. a 0 0 0 00 L 0, 0, 0,0 0,0 0,0 De lengte van elk stukje wort an twee keer zo klein.

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv 4 Voorkennis V-1 a De oörinaten zijn A( 2, 1), B(2, 3) en C(5, 4 Qw ). V-2 a Per stap van 1 naar rehts gaat e lijn Qw omhoog. Vanuit C ga je 7 stappen naar rehts en us 7 Qw = 3 Qw omhoog. Omat 4 Qw + 3

Nadere informatie

Infoblok Het gedrag van mensapen

Infoblok Het gedrag van mensapen Route G - Apen en hun gerag Infoblok Het gerag van mensapen In ierentuinen komen we stees vaker grotere groepen ieren tegen ie in hun samenlevingsverban getoon woren. Dit komt het welzijn van e ieren ten

Nadere informatie

Locatienieuws. Us Kubus Januari Beste ouders/verzorgers, OBS van Kleffens

Locatienieuws. Us Kubus Januari Beste ouders/verzorgers, OBS van Kleffens Locatienieuws Us Kubus Januari 2016 Beste ouers/verzorgers, Onlangs hoore ik at je tot 14 februari ieereen nog een gelukkig nieuwjaar mag wensen Daarom wil ik u bij eze alsnog een heel gelukkig en gezon

Nadere informatie

INTENTIEVERKLARING AS HUURDER STUDENTEN HUISVESTINGS COMPLEX BLUE GRAY AMSTERDAM

INTENTIEVERKLARING AS HUURDER STUDENTEN HUISVESTINGS COMPLEX BLUE GRAY AMSTERDAM INTENTIEVERKLARING AS HUURDER STUDENTEN HUISVESTINGS COMPLEX BLUE GRAY AMSTERDAM Algemene informatie m.b.t. project en Veruurer/eigenaar: Het project Blue Gray is een initiatief van een particuliere partij

Nadere informatie

Afgeleiden berekenen met DERIVE

Afgeleiden berekenen met DERIVE /09/007 Afgeleien met DERIVE.fw 18:48:0 Afgeleien berekenen met DERIVE In DERIVE zijn alle regels ingebouw waarmee je ook op papier afgeleien berekent: lineariteit, prouct- en quotiëntregel, kettingregel.

Nadere informatie

ABTN ING CDC Pensioenfonds

ABTN ING CDC Pensioenfonds ING CDC Pensioenfons Gelen vanaf 1 januari 2015 TRANSPARANT OVER ELKE FASE Inhousopgave 1. Inleiing 3 2. Missie en visie 3 2.1. Strategische missie en oelstellingen van Stichting ING CDC Pensioenfons...

Nadere informatie

Locatienieuws. De Bijenkorf Januari 2016. Beste ouders/verzorgers,

Locatienieuws. De Bijenkorf Januari 2016. Beste ouders/verzorgers, Locatienieuws De Bijenkorf Januari 2016 Beste ouers/verzorgers, Een nieuw jaar voor e boeg, us allereerst e beste wensen! De eerste week van het nieuwe jaar begon hectisch met ijzel. Maar e opvang was

Nadere informatie

11.1 Straling van sterren

11.1 Straling van sterren . Straling van sterren Opgave a De afstan ie het liht in een jaar aflegt, ereken je met e formule voor e snelhei. Geruik hierij e nauwkeurige waare voor e omlooptij van e aare om e in BINAS tael. s = v

Nadere informatie

Samenvatting Structuur, vorm en dynamica van biologische membranen

Samenvatting Structuur, vorm en dynamica van biologische membranen Samenvatting Structuur, vorm en ynamica van biologische membranen Timon Iema 19 november 2009 Biofysica is e stuie van e natuurkune achter biologische processen. Haar werkterrein is voornamelijk e iniviuele

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Materialenstaat. Hoofdstuk 1 Hét handboek voor brandveilig werken. Hoofdstuk 2 Situaties nader toegelicht

Inhoudsopgave. Materialenstaat. Hoofdstuk 1 Hét handboek voor brandveilig werken. Hoofdstuk 2 Situaties nader toegelicht Inhousopgave 4 6 10 12 21 31 39 44 Hoofstuk 1 Hét hanboek voor branveilig werken Hoofstuk 2 Situaties naer toegeliht Hoofstuk 3 Het lezen van een etailmatrix Dakopstan zoner shubvormige afwerking Dakopstan

Nadere informatie

OOSTKAPELLE. Siban Beheer B.V. Park Reeburg 6 5261 GC VUGHT

OOSTKAPELLE. Siban Beheer B.V. Park Reeburg 6 5261 GC VUGHT Opracht : 1500854 Project : Nieuwbouw woning a/ Oue Doburgseweg 40 Betreft : Funeringsavies voor e nieuwbouw van een woning aan e Oue Doburgseweg 40 te OOSTKAPELLE Oprachtgever : Siban Beheer B.V. Park

Nadere informatie

Tentamen Signalen en Systemen 2: 3BB32, 10 maart 2009

Tentamen Signalen en Systemen 2: 3BB32, 10 maart 2009 Tentamen Signalen en Systemen : 3BB3, 10 maart 009 Omerkingen ij het tentamen - O het tentamen mag een (grafisch) rekenaaraat geruikt woren - Geruik van aner materiaal zoals oeken, aantekeningen of lato

Nadere informatie

Stoommachineromantiek voor wiskundigen

Stoommachineromantiek voor wiskundigen Stoomlocomotieven rijen ankzij hun stoomschuif. Van een stoomschuif kun je een Zeuneriagram tekenen en aar kan an vervolgens e loop van e locomotief geoptimaliseer woren. Het spoor bijster? Niet meer na

Nadere informatie

Verluchtings. roosters. Traditionele roosters Toezichtluiken voor bad Plafondluiken Doorkijkluiken K attenluikje voor huisdieren

Verluchtings. roosters. Traditionele roosters Toezichtluiken voor bad Plafondluiken Doorkijkluiken K attenluikje voor huisdieren Verluchtings roosters Traitionele roosters Toezichtluiken voor ba Plafonluiken Doorkijkluiken K attenluikje voor huisieren 5 10 3 6 4 1 7 9 2 Verluchtingsroosters Inhou 1 2 3 De Nicoll service 4 De speciale

Nadere informatie

CONCEPT WATERWERKBLAD. LEIDINGMATERIALEN Koperen buizen, hulpstukken en verbindingen

CONCEPT WATERWERKBLAD. LEIDINGMATERIALEN Koperen buizen, hulpstukken en verbindingen Herziening van ecember 1994 CONCEPT WATERWERKBLAD LEIDINGMATERIALEN Koperen buizen, hulpstukken en verbiningen WB 2.2 A DATUM: JUNI 2016 Auteursrechten voorbehouen 1. Titels van e vermele normen, wetgeving

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1401 Januari 2014

Nieuwsbrief 1401 Januari 2014 Nieuwsbrief 1401 Januari 2014 Zomeractiviteit 29 juni 2013 I Pagina 3 Inhousopgave Voorwoor Even voorstellen: Ellen Hermans De Zomeractiviteit in twee verhalen Marion Suijker, een Gouwenaar aan het woor

Nadere informatie

Zomercursus Wiskunde. Katholieke Universiteit Leuven Groep Wetenschap & Technologie. September 2008

Zomercursus Wiskunde. Katholieke Universiteit Leuven Groep Wetenschap & Technologie. September 2008 Zomercursus Wiskune Katholieke Universiteit Leuven September 2008 Rekenregels voor het berekenen van afgeleien (versie 27 juni 2008) Inleiing De afgeleie van een functie f in een punt R is e helling (richtingscoëfficiënt)

Nadere informatie

Overzicht examenstof statistiek

Overzicht examenstof statistiek a De volwassen mannen in e wijk van e shoenenzaak. Steekproeflengte is. Aselet? Dat hangt ervan af! De mannen ie zijn winkel ezoeken hoeven geen afspiegeling te zijn van e mannen ie in zijn wijk wonen.

Nadere informatie

Assenrade Lekker leven Lekker wonen. vrijstaande woningen in Hattem

Assenrade Lekker leven Lekker wonen. vrijstaande woningen in Hattem Assenrae Lekker leven Lekker wonen vrijstaane woningen in Hattem Assenrae Hattem I I I situatieschets en I Vozije: situatieschets en gevelimpre situatieschets Assenrae situatieschets en i 1 I i HATTEM

Nadere informatie