VerzuimZorgPakket. verzekeringen. uw (financiële) klappenvangers. Goes, Bergen op Zoom, Middelburg, Spijkenisse, Terneuzen, Zierikzee.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VerzuimZorgPakket. verzekeringen. uw (financiële) klappenvangers. Goes, Bergen op Zoom, Middelburg, Spijkenisse, Terneuzen, Zierikzee."

Transcriptie

1 VerzuimPakket uw (financiële) klappenvangers verzekeringen Goes, Bergen op Zoom, Mielburg, Spijkenisse, Terneuzen, Zierikzee.

2 De exclusieve totaaloplossing van zorg en verzuim voor e onernemers in Zuiwest- Neerlan binnen e Twaalfjaarspropositie De vele wijzigingen in e wetgeving op het gebie van zorg, verzuim en preventie hebben er voor gezorg at e werkgever een belangrijke verantwoorelijkhei raagt voor zijn zieke werknemers. Driekleur verzekeringen als assurantiebemielaar/gevolmachtige voor verzekeringsoplossingen en Regiopoortwachters.nl als gecertificeer arbo-/re-integratieberijf bieen met het VerzuimPakket maatwerk voor het uit hanen nemen van e zorg voor e zieke werknemer. Om it te kunnen bewerkstelligen hebben Driekleur verzekeringen en Regiopoortwachters.nl e Twaalfjaarspropositie ontwikkel. Binnen eze Twaalfjaarspropositie wort e werknemer vanaf ziekteag één tot en met het twaalfe ziektejaar begelei. Ook zit er een optionele moule preventie in e Twaalfsjaarspropositie opgenomen waarin e werkgever wort onersteun bij het voorkomen van verzuim. Daarnaast wort u, als werkgever, geholpen om uw werknemers vitaal en gemotiveer te laten werken. In eze brochure leest u waar u als onernemer verantwoorelijk voor bent en welke iensten oor ons woren aangeboen om u hierin te onersteunen. In samenspraak met u kunnen wij e best passene maatoplossing aanbieen. Het resultaat is at u zich geen zorgen hoeft te maken of u e verplichtingen naar uw werknemers goe heeft ingevul. Zo kunt u al uw aanacht op uw eigen vak gericht houen. Driekleur eigenrisicorager verzekering WGA eigenrisicoragerverzekering voor vaste krachten WGA eigenrisicoragerverzekering voor flex krachten (vanaf ) Risico eerste 2 jaar Risico volgene 10 jaar Regiopoortwachters.nl 2 ZW: IVA: Inkomensvoorziening Volleig Arbeisongeschikten UWV: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekering WGA: Werkhervatting Geeeltelijk Arbeisgeschikten : Wet naar Arbeisvermogen : Wet Uitbreiing Loonoorbetalingsplicht bij ziekte BeZaVa: Beperking Ziekteverzuim en Arbeisongeschikthei vangnetters

3 ZW g werkgever werknemer en verzuim Als werkgever heeft u er alle belang bij e zieke werknemer actief te benaeren om hem/haar weer zo snel mogelijk terug aan het werk te krijgen. Hieroor wort e arbeiscapaciteit van e betrokken meewerker weer optimaal benut, immers hoeft er an geen ure vervangene kracht te woren ingeschakel. Een actief en effectief verzuimmanagement zorgt er bovenien voor at ook e kosten in e han gehouen kunnen woren. Arbeisovereenkomst De arbeisovereenkomst vormt e basis van e verantwoorelijkhei ie u als werkgever raagt voor e werknemer. Wettelijke regelingen Bij (reigene) uitval van e werknemer oor ziekte wort u geconfronteer met allerlei wettelijke regelingen waar u rekening mee moet houen. Wetten waar u mee te maken krijgt zijn e wet,,, Wet Verbetering, werkgever werknemer verzekeringswet, en. werkgever werknemer werkgever werknemer werkgever werknemer Regiopoortwachters.nl Bij (reigene langurige) uitval zult u tijig maatregelen moeten nemen om e zieke werknemer weer aan het werk te krijgen. Daarnaast zult u een eskunige () ienst in moeten schakelen werkgever werknemer om e begeleiing van e werknemer volgens e wet uit te moeten voeren. U bent niet alleen verantwoorelijk voor e werkgever werknemer re-integratie inspanningen binnen het eigen berijf. Als er geen mogelijkheen zijn om e werknemer binnen het eigen berijf te laten re-integreren bent u ook verantwoorelijk voor een externe re-integratie (2 e spoortraject). Regiopoortwachters.nl onersteunt u hierin. werkgever werknemer Driekleur verzekeringen De kosten, ie met uitval oor Werk ziekte en Inkomen gepaar kunnen gaan, zijn onzeker, fors en kunnen lang oorlopen. Deze kosten hebben een ongewenste invloe op e berijfsresultaten. Door eze risico s te verzekeren weet u precies waar u aan toe bent. Driekleur werkgever werknemer verzekeringen biet binnen e Twaalfjaarspropositie een aantal verzekeringen aan ie het risico voor een zieke werknemer, vanaf werkgever werknemer ziekteag één tot twaalf jaar na e eerste ziekteag, afekken. Daarnaast woren in het VerzuimPakket nog een aantal aanvullene verzekeringen aangeboen. werkgever werknemer werkgever werknemer werkgever werknemer W-eigenrisicorager werkgever werknemer Via Driekleur verzekeringen wort u aangeboen: verzekering ZW-ERDverzekering WGA-ERDverzekering exceent Collectieve Ongevallenverzekering Via Regiopoortwachters.nl wort u aangeboen: werkgever werknemer De voorelen van het VerzuimPakket De voorelen van het VerzuimPakket zijn uielijk en uniek: Eén loket voor al uw Verzuim,, ZW-ERD, WGA-ERD, - en re-integratiezaken Keuzevrijhei voor e af te nemen onerelen Korte lijnen oor samenwerking (unieke business) partners Eenvouig webbase eclareren Automatische koppeling met uitkeringen uit hoofe van en Bewezen lager ziekteverzuim en aaroor lagere kosten Extra aanvullene ekkingen zoner meerprijs Geïntegreere aanpak i.p.v. losse polissen/proucten Een verzekeraar zal eerer en meer berei zijn te investeren in kosten van re-integratie en interventie als zijn belang toeneemt (een positieve kosten-batenanalyse) 3

4 Als werkgever bent u verplicht om het loon van een zieke werknemer geurene twee jaar oor te betalen. Wettelijk gezien bent u verplicht het loon voor 7 oor te betalen. In e praktijk betekent it op gron van CAO bepalingen meestal at in het eerste jaar 10 en in het tweee jaar 7 moet woren oorbetaal. Ziekteverzuim kan an ook een flinke aanslag betekenen op uw berijfsvermogen. Met e kunt u zich uitsteken inekken tegen it financiële risico. De geeft u, als werkgever, recht op een vergoeing per gemele ziekteag, rekening houen en verminer met een met u overeengekomen eigen risicoperioe. De vergoeing is gebaseer op het verzekere loon van e zieke werknemer op basis van werkagen AOW-gerechtige leeftij De biet u nog een aantal extra s: Aministratieve eenvou. Doorat Driekleur verzekeringen is aangesloten op e verzuimapplicatie Verzuimsignaal hoeft er geen aparte opgave meer aan Driekleur verzekeringen te woren geaan. Uw schaeaangifte is met eze koppeling automatisch geregel. proof. De ienstverlening van Regiopoortwachters.nl is poortwachterproof ter voorkoming van sancties vanuit het UWV. De ekt e gevallen waarin het toch niet helemaal goe is gegaan, mits e aviezen van Regiopoortwachters.nl wel zijn opgevolg en uiterlijk in e 8 e ziekteweek een casemanager is benoem. De uitkeringen vinen per maan plaats na afloop van eze maan. Verhaalsrechtsbijstan bij geschillen met uw werknemer en bij verhaal op eren, voor zowel u als werkgever als voor e werknemer. Overlijensuitkering. Interventiekosten. De eerste kosten woren tot een maximum van 5.000,- volleig vergoe, het meerere voor 8. Een positieve kosten-baten analyse is hiervoor wel e voorwaare. Werkhervattingscompensatie, na 104 weken, inien miner an 35% van het UWV. De Wet Verbetering verplicht berijven om zieke werknemers vanaf e eerste ziekteag twee jaar lang nauwgezet te begeleien naar een zo spoeig mogelijke werkhervatting. Daar horen e volgene verplichtingen bij: Het aanleggen van een re-integratieossier Het toepassen van een uitgeschreven re-integratiebelei Het inschakelen van een berijfsarts Het inschakelen van een casemanager De wetgever is streng: UWV kan sancties opleggen. Elke onernemer oet er goe aan om voor het ziekteverzuimbelei professionele onersteuning, bijvoorbeel een gecertificeere arboienst, in te schakelen. Regiopoortwachters.nl biet met haar ienstverlening onerstaane gecertificeere professionele onersteuning: Arbeismeische avisering en begeleiing van e zieke werknemer; Arbeiskunig casemanagement; Re-integratie-interventies; Regiopoortwachters.nl verricht haar activiteiten op basis van een verzuimprotocol. In it protocol is vastgeleg welke acties e berijfsarts en arbeiskunig casemanager onernemen geurene e perioe van ziekte van e werknemer. Deze acties zijn gericht op re-integratie binnen het eigen berijf of, als at niet mogelijk is, buiten het eigen berijf (2 e spoortraject). Voorts wort gezorg voor tijige rapportages over e voortgang, wat van belang is richting UWV, zowel bij een tussentijse poortwachtertoets (voorkoming sancties) als bij e voorbereiing van het ossier ten behoeve van een -aanvraag. Ook woren er re-integratieinterventies onernomen, ie er toe moeten leien at e zieke werknemer sneller weer aan e slag kan komen. Re-integratie-interventies zijn o.a.: Wachtlijstbemieling Functionele lichamelijke belastbaarheistrainingen Functionele psychologische coaching Inzet berijfsmaatschappelijk werk Meiation Re-integratie buiten het eigen berijf 4

5 Moernisering uitgeleg Op 1 januari 2013 is e BeZaVa ingevoer. Deze wet staat ook wel beken als e moernisering. Met e invoering van BeZaVa woren zowel werkgever als werknemer geprikkel om langurige arbeisongeschikthei bij werknemers met een tijelijk ienstverban te voorkomen. Voor u is e belangrijkste veranering at er een premieifferentiatie is ingestel. Kort gezeg betekent it at hoe meer werknemers er vanuit het berijf in e ZW of e WGA terecht komen, hoe meer premie u moet betalen. Door eze maatregel woren werkgevers min of meer gewongen om meer aan preventie en re-integratie te oen. Inien u in het publieke stelsel bij het UWV blijft valt u automatisch oner eze geifferentieere premie. Er wort een onerschei gemaakt tussen e kleine, e mielgrote en e grote werkgever. De kleine werkgever (tot 10x e gemiele loonsom) betaalt een sectorpremie. De mielgrote werkgever (vanaf 10 tot 100x e gemiele loonsom) betaalt eels een sectorpremie en eels een iniviuele geifferentieere premie. De grote werkgever (vanaf 100x e gemiele loonsom) betaalt een iniviuele geifferentieere premie. Als werkgever kunt u er ook voor kiezen eigenrisicorager te woren. In it geval kiest u ervoor om uit het publieke stelsel te stappen en uw werknemers te verzekeren in het private stelsel. Het eigenrisicoragerschap kan een financieel vooreel opleveren omat e geifferentieere premie wort ontlopen. Premieifferentiatie Kleine werkgever Tot 10x gemiele loonsom Sectorpremie Mielgrote werkgever 10 tot 100x Deels sectorpremie en eels e gemiele loonsom iniviuele geifferentieere premie Grote werkgever 100x e gemiele loonsom Iniviuele geifferentieere premie 5

6 eigenrisicorager verzekering Als werkgever betaalt u uw werknemers, als zij ziek zijn, twee jaar loon oor. Daarnaast bent u verantwoorelijk voor e re-integratie van e werknemer. In bepaale gevallen krijgt e zieke werknemer een uitkering van het UWV. Als werkgever kunt u in eze situatie ook kiezen om eigenrisicorager te woren. In eze situatie neemt u het heft in eigen hanen en verzekert u het risico van e zieke werknemer op e private markt. Deze keuze kan een voorelige situatie opleveren oorat er miner premie betaal moet woren. U kunt slechts voor een bepaale groep eigenrisicorager voor e woren, namelijk: Werknemers zoner gewone arbeisovereenkomst, zoals thuiswerkers en stagiairs; Werknemers ie bij u hebben gewerkt (en verzeker waren) en aarna ziek woren; Werknemers met een (tijelijk) contract, van wie e arbeisovereenkomst einigt tijens ziekte, zoals oproepkrachten; 10 7 ZW-ERD 2 Om te beslissen of het voor u aantrekkelijk is om eigenrisicorager te woren, kunt u zich een aantal vragen stellen: Liggen mijn ziektecijfers oner het gemiele van e branche? Is mijn verzuimbelei zo strak georganiseer at it oner het branchegemiele ligt? Zijn anere instanties beter in staat an het UWV om het ziekteverzuim te vermineren? Inien u één of meerere vragen met ja kunt beantwooren, is het zeker aan te raen om het eigenrisicoragerschap te overwegen. Klout 7 Inien u er voor kiest e eigenrisicorager verzekering af te sluiten wort u ook ingelicht over Klout 7. Klout 7 is een samenwerkingsverban tussen Regiopoortwachters.nl en Acture. Zij verzorgen alle ziektewet uitkeringen in opracht van Driekleur verzekeringen. Dit proces is uitbestee aan Klout 7 omat it specialistisch werk betreft waarbij e uitkeringen niet aan e (ex-)werkgever, maar rechtstreeks aan e (ex-)werknemer woren uitgekeer. oor wg ZW ziek uit ienst AOW-gerechtige leeftij 6 Als eigenrisicorager verzorgt niet het UWV maar u e uitkering als een werknemer ie oner eze regeling valt ziek wort. Daarnaast zorgt u als eigenrisicorager, samen met e werknemer, voor e re-integratie tot en met het tweee ziektejaar. Regiopoortwachters.nl onersteunt bij e re-integratie van eze groep werknemers. De moule geeft ekking voor e volgene aspecten: Arbeiseskunige beooreling inzake het instroomrisico perioe; Voorlichtingsgesprek met e (ex-)werknemer bij een inicatie re-integratie 2 e spoor; Het organiseren van een extern re-integratietraject; Een arbeiseskunige claimbeooreling ; Het opstellen van een re-integratievisie 2 e spoor; Arbeiseskunig casemanagement 1 e en 2 e spoor (ook na ienstverban); Arbeiseskunige beooreling geschikthei voor theoretische re-integratiefuncties; Arbeiseskunig loonwaareonerzoek bij werkhervatting; Arbeismeische heronerzoeken tot en met het 2 e ziektejaar; Ten behoeve van Bezwaar en Beroep: arbeismeische beooreling juisthei UWV beooreling ; De werknemer onersteunen bij een eventuele -aanvraag; Wachtlijstbemieling;

7 uitgeleg Na e perioe van twee jaar ziekte wort e werknemer, na beooreling, arbeisongeschikt bevonen. De mate van e vastgestele arbeisongeschikthei bepaalt het vervolgtraject. 0-35% arbeisongeschikt Het ienstverban zal vaak beëinig woren tenzij e werknemer (aangepast) werk bij e werkgever kan verrichten. De werknemer heeft geen recht op een -uitkering maar mogelijk wel op een - of bijstansuitkering. Driekleur verzekeringen heeft voor eze situatie een verzekeringsoplossing waarbij naar keuze een aanvulling kan woren verzeker geurene een perioe van 1, 5 of 10 jaar of tot AOWgerechtige leeftij arbeisongeschikt zoner of slechts geringe kans op herstel In eze mate van arbeisongeschikthei valt e werknemer oner e IVA. De werknemer heeft recht op een volleige uitkering (75% van het agloon, max. s.v. loon) tot zijn/haar AOW-gerechtige leeftij. De uitvoering ligt geheel bij het UWV. 0-35% a.o. geen -uitkering Betaal werk met loon >5 restcapaciteit: WGA-loonaanvullinguitkering ziek na eerste jaar: 10 tweee jaar: 7 -beooreling oor UWV 35-8 a.o. of volleig a.o. (80-10) niet uurzaam WGAloongerelateere uitkering (80-10) volleig uurzaam a.o.: IVA-uitkering Benutting <5: WGA-vervolguitkering 35-8 arbeisongeschikt of met meer an geringe kans op herstel In eze categorie ontvangt e werknemer een WGA-uitkering. Bij een WGA-uitkering heeft e werknemer eerst recht op een loongerelateere uitkering voor een bepaale uur ie afhankelijk is van het arbeisverleen, maar met een maximum van 38 maanen. Deze maximale uur wort in e perioe 1 januari 2016 tot en met 2019 teruggebracht naar 24 maanen. Het UWV bepaalt e uitkering, te verzorgen oor het UWV of e werkgever. Zie grafiek loongerelateere uitkering van UWV Loongerelateere uitkering Loongerelateere uitkering Loongerelateere uitkering loongerelateere 10 uitkering van UWV max. 3 jr en 2 mn AOW-gerechtige leeftij 7 1 jaar 2 jaarloongerelateere max. 3 jr en 2 mn AOW-gerechtige leeftij Als e werknemer oor zijn wg restcapaciteit uitkering van UWV voor tenminste 5 benut Betaal werk met loon > 5 van e veriencapaciteit 4 ontstaat 10 recht op een loonaanvulling. Zie grafiek 4. Betaal werk met loon > 5 van e veriencapaciteit max. 3 jr en 2 mn AOW-gerechtige leeftij loongerelateere loonaanvulling van UWV uitkering van UWV 7 Betaal werk loongerelateere met nieuw > 5 loon van loonaanvulling van e een veriencapaciteit werkgever van UWV 10 uitkering van UWV max. 3 jr en 2 mn AOW-gerechtige leeftij 7 loongerelateere loonaanvulling van UWV max. 3 jr en 2 mn AOW-gerechtige leeftij uitkering van UWV Geen benutting van minimaal 5 van e veriencapaciteit 5 10 Als e werknemer niet in staat is zijn restcapaciteit voor tenminste 5 Geen te benutting benutten van is minimaal hij aangewezen 5 van e op veriencapaciteit e max. 3 jr en 2 mn AOW-gerechtige leeftij vervolguitkering. Deze beraagt 7 van het minimumloon x het loongerelateere arbeisongeschiktheispercentage. Zie grafiek 5. uitkering van UWV 7 vervolguitkering van UWV Geen benutting van minimaal 5 van e veriencapaciteit loongerelateere 5 10 uitkering van UWV vervolguitkering van UWV max. 3 jr en 2 mn AOW-gerechtige leeftij 7 1 jaar 2 jaarloongerelateere max. 3 jr en 2 mn AOW-gerechtige leeftij uitkering van UWV of CAO W W 1 jaa 1 jaaw 1 jaa W W 1 jaa 1 jaa W 1 jaa of CAO W W 1 jaa 1 jaaw vervolguitkering van UWV max. 3 jr en 2 mn AOW-gerechtige leeftij 1 jaa 7

8 WGA eigenrisicorager verzekering Na e ziekteverzuimperioe (twee jaar) blijft u als werkgever voor een perioe van 10 jaar verantwoorelijk voor e re-integratie en e uitkering van e geeeltelijk arbeisongeschikte werknemers met een WGA-uitkering (35-8 arbeisongeschikt). Ook bent u verantwoorelijk voor e volleig arbeisongeschikte werknemer (WGA-uitkering 8-10 arbeisongeschikt) met een meer an geringe kans op herstel. In e praktijk komt ie situatie veelvulig voor. Om ie financiële gevolgen het hoof te kunnen bieen kiest u uit één van e volgene rie mogelijkheen: 1 U verzekert e gevolgen bij het UWV.m.v. premiebetaling via een omslagstelsel, waarbij u meebetaalt voor aneren. 2 U wort eigenrisicorager en verzekert e gevolgen bij een particuliere verzekeraar. 3 U wort eigenrisicorager en regelt een garantstelling De wijze van premievaststelling oor het UWV en particuliere verzekeraars is verschillen en afhankelijk van e iniviuele situatie. Wat in beie gevallen wel narukkelijk aan e ore is, is at u uw re-integratie-inspanningen terugverient in e premiestelling. Hoe succesvoller u met re-integreren bent, hoe lager uw premielasten zullen zijn. Oner onze verzekeringsekking vallen voor een perioe van maximaal 10 jaar e vergoeing van e WGA-uitkeringen ie voor rekening van e eigenrisicorager komen, inclusief e aarover verschulige werkgeverslasten Loongerelateere uitkering Max. 3 jr en 2 mn WGA-ERD verzekering Vervolguitkering 12 jaar AOW-ger. leeftij Na twaalf jaar einigt uw verantwoorelijkhei uit hoofe van e en einigt eze WGA eigen risico-uitkering. Hierna is e arbeisongeschikte werknemer geheel aangewezen op e publieke regeling van het UWV. De werkgever mag 5 van e kosten (UWV premie, an wel premie particuliere verzekering) in rekening brengen bij zijn werknemers. De werkgever heeft er alle belang bij e zieke werknemer actief te benaeren om hem/haar weer zo snel mogelijk terug aan het werk te krijgen. Op eze manier wort e arbeiscapaciteit van e betrokken meewerker weer optimaal benut, immers hoeft er geen vervangene ure kracht te woren ingeschakel. Een actief en effectief verzuimmanagement zorgt er bovenien voor at ook e kosten in e han gehouen kunnen woren. 6 Als werkgever kunt u eigenrisicorager woren voor e WGA. In it geval is niet het UWV maar bent u als werkgever verantwoorelijk voor e WGA-uitkering. Daarnaast zorgt u als werkgever, samen met e werknemer, voor zijn re-integratie. Regiopoortwachters.nl onersteunt u bij het re-integreren van eze groep werknemers. De moule geeft ekking voor e volgene aspecten: Arbeiseskunige beooreling inzake het instroomrisico voor e WGA perioe; Uitvoeren van een voorlopige WGA Scan; Inien e voorlopige WGA Scan e noozaak uitwijst voert e arbeiseskunige een volleige WGA Scan uit; Bij ontvangst -beschikking: aministratieve screening en avies Bezwaar & Beroep oor e arbeiseskunige; Arbeiskunig casemanagement interne en externe re-integratie tot en met het 12 e ziektejaar; Arbeiseskunige beooreling geschikthei voor theoretische re-integratiefuncties; Arbeiseskunig loonwaareonerzoek bij werkhervatting t.b.v. e bepaling van e korting op e WGA-uitkering; Arbeismeische heronerzoeken tot en met het 12 e ziektejaar op basis van inicatie; Wachtlijstbemieling; 8

9 verzekering Inien e zieke werknemer niet in staat is 5 van e veriencapaciteit te verienen vervalt hij in e vervolguitkering. Deze uitkering bestaat uit 7 van het arbeisongeschiktheispercentage bereken over het loongerelateere uitkering van UWV loongerelateere WGA Basis Moule uitkering van UWV loongerelateere (7 van zuivere a.o.) uitkering van UWV WGA Basis Moule (7 vervolguitkering van zuivere van a.o.) UWV WGA Basis Moule (7 van zuivere a.o.) max. 3 jr en 2 mn vervolguitkering AOW-gerechtige van UWV leeftij vervolguitkering van UWV max. 3 jr en 2 mn AOW-gerechtige leeftij max. 3 jr en 2 mn AOW-gerechtige leeftij uitgebrei uitgebrei uitgebrei loongerelateere uitgebrei uitkering van UWV (7 van het agloon) loongerelateere uitgebrei uitkering van UWV (7 van het agloon) loongerelateere WGA loonaanvulling Hiaat uitgebrei van UWV uitkering van UWV (7 van het agloon) loonaanvulling van UWV loonaanvulling van UWV max. 3 jr en 2 mn AOW-gerechtige leeftij max. 3 jr en 2 mn AOW-gerechtige leeftij max. 3 jr en 2 mn AOW-gerechtige leeftij minimumloon. De uitkering hout us geen rekening met het laatst veriene loon. In e praktijk betekent it us at e werknemer sterk in inkomen achteruit gaat. Een verzekering vult e WGA-vervolguitkering aan. In e situatie at er miner an 5 benut wort van e restcapaciteit wort e vervolguitkering aangevul tot 7 van e zuivere arbeisongeschikthei. Dit heet ook wel het gat. Zie grafiek 7. Bij e Uitgebrei wort e vervolguitkering an wel e loonaanvulling aangevul tot het niveau van e loongerelateere uitkering (7 agloon) inien e restcapaciteit wort benut. Zie grafiek loongerelateere uitkering van UWV loongerelateere uitkering van UWV loongerelateere uitkering van UWV uitgebrei uitgebrei uitgebrei uitgebrei (7 van het agloon) uitgebrei (7 van het agloon) uitgebrei (7 van het agloon) vervolguitkering van UWV max. 3 jr en 2 mn vervolguitkering AOW-gerechtige van UWV leeftij vervolguitkering van UWV max. 3 jr en 2 mn AOW-gerechtige leeftij max. 3 jr en 2 mn AOW-gerechtige leeftij In het geval e restcapaciteit niet wort benut is e uitkering altij tenminste 7 van het agloon. Zie grafiek 9. 9

10 verzekering Een werknemer ie na e loonoorbetalingsperioe van twee jaar voor miner an 35% arbeisongeschikt wort verklaar heeft geen recht op een -uitkering. De verzekering geeft hiervoor een oplossing. Deze verzekering geeft een compensatie aan e werknemer op basis van het arbeisongeschiktheispercentage. De invulling van it prouct is per verzekeraar aners. Om ie reen wort in eze brochure niet ieper ingegaan op it prouct % 7 35% AOW-gerechtige leeftij verzekering 10 AOW-gerechtige leeftij 11 Een werknemer ie meer verient an het maximum agloon krijgt een veel grotere terugval in het inkomen omat er niks wort uitgekeer over het loon boven het maximaal agloon. De Exceent verzekering is een verzekering voor werknemers met een inkomen boven het maximum agloon. Deze werknemers kunnen verzeker woren voor extra inkomen inien ze arbeisongeschikt woren. De verzekering kan ook interessant zijn voor werknemers met een inkomen oner het maximum agloon. Zij kunnen met eze verzekering een extra aanvulling van 5 of 10 procent van het salaris verzekeren maximum agloon 7 maximum agloon AOW-gerechtige leeftij AOW-gerechtige leeftij 10

11 Het is prettig at uw meewerkers lekker in hun vel zitten. Hoe beter zij zich voelen hoe meer zij zich inzetten voor een goe berijfsresultaat. Dit is an ook een goee reen om te blijven investeren in uw arbeisorganisatie en uw mensen. Regiopoortwachters.nl biet met e optionele moule een aantal zaken aan om er voor te zorgen at verzuim zoveel mogelijk voorkomen wort. De moule bestaat uit rie optionele onerelen, namelijk: Risicomanagement In it onereel wort gekeken naar e berijfsrisico s op het vlak van gezonhei, welzijn en veilighei. De arbeiseskunige casemanager onersteunt u hierin oor miel van: Het opstellen en toetsen van een Risico-inventarisatie & Evaluatie (RI&E) Het opstellen van een bijbehoren plan van aanpak Aanstellingskeuringen Perioieke meische onerzoeken Berijfshulpverlening My Lifework In it onereel biet Regiopoortwachters.nl in samenwerking met zusterorganisatie Lifework een igitaal gezonheisportaal aan. Hierin treffen e werkgever en werknemer e volgene mogelijkheen aan: Web base vragenlijsten voor vitaliteit, gezonhei, HRM en werkvermogen Een preventief werknemersossier Een bibliotheek waar e werknemer informatie vint over gezonhei, vitaliteit, inzetbaarhei en bevlogenhei Zelftests voor e werknemer om te bepalen hoe het met hem gaat en of hij vorering in zijn inzetbaarhei maakt Managementrapportages voor e werkgever Inzet Beterwerkencoach In it onereel wort een zieke werknemer geholpen op e volgene punten: Snelle bemieling van werknemers naar zorgverleners (ziekenhuizen, revaliatiecentra, psycholoog, fysiotherapeut) Binnen 5 werkagen iagnose of start van e behaneling (bij e meeste aanoeningen) Voorlichting over e relatie tussen arbei & gezonhei Het regelen van onerzoek en avies zoals inzetbaarheisscans en vitaliteitprogramma s Voorlichting over vitaliteit en fitplanning Bemieling naar preventiecursussen (voeing, beweging, stoppen met roken, omgaan met stress en alcohol) Bemieling naar griepvaccinaties Voorlichting over e veraneringen op e zorgmarkt Voorlichting over een zo optimaal mogelijk gebruik van e zorgverzekering en vergoeingen Collectieve zorgverzekering Driekleur verzekeringen biet werkgevers e mogelijkhei om voor haar werknemers een collectieve ziektekostenverzekering af te sluiten. Wij hebben aarvoor speciaal e Stichting verzekering Driekleur in het leven geroepen. Met e voor eze verzekering geselecteere verzekeringsmaatschappijen willen wij u als werkgever kwalitatief goee ekkingen bieen tegen aantrekkelijke premies, waarbij zo mogelijk ook een actieve en persoonlijke onersteuning naar u wort gegeven. Naast het stanaarpakket voor e basisverzekering zijn er iverse mogelijkheen om aanvullen verergaane ekkingen af te sluiten. Berijfszorg Een gemiel berijf heeft een verzuim van 4% at met e juiste inzet te beheersen is. Berijfszorg is echter niet alleen gericht op het verzuim van vanaag. Er wort preventief gekeken naar meewerkers ie oor een gezonheisrisico op korte of lange termijn reigen uit te vallen. Hieroor kan e kans op toekomstig verzuim verklein woren. Oner berijfszorg woren activiteiten ie te maken hebben met preventie, gezonheismanagement, verzuimmanagement, (meische) interventies en financiële oplossingen verstaan. Een aantal voorbeelen hiervan vint u hieroner: Fysieke interventie zorg 1e en 2e lijns psychologie Traumaopvang Preventief onerzoek Revaliatiezorg Secon Opinion van internationale topspecialist Wachtlijstbemieling Kostenbesparing bij interventies Gezon werken test Interventie verzekering voor berijven Berijfszorg wort aangeboen oor verschillene zorgverzekeraars, ie hier ieer op een eigen manier invulling aan geven. Om eze reen wort hier in eze brochure niet verer op ingegaan. Inien uw interesse gewekt is kunnen wij uiteraar een maatwerkoplossing voor u verzorgen. 11

12 Centraal kantoor Goes Fruitlaan EP Goes t e Vestiging Bergen op Zoom Laan van Hilernisse Noor 4 B/C 4617 AE Bergen op Zoom t e verzekeringen Postares Postbus MG Goes t e w Vestiging Mielburg Buitenruststraat EH Mielburg t e Vestiging Spijkenisse Groene Kruisweg ST Spijkenisse t e Regiopoortwachters.nl is een lanelijk netwerk van hoogwaarige en regionaal opererene arbo-& re-integratieiensten. In Zuiwest Neerlan wort u onersteun oor Regiopoortwachter Zuiwest Vestiging Terneuzen Axelseam HH Terneuzen t e Vestiging Zierikzee Grevelingenstraat 10 E 4301 XX Zierikzee t e Regiopoortwachter Zuiwest Balie GZ Zierikzee t e w Driekleur verzekeringen is een vooraanstaan assurantieavieskantoor in Zuiwest-Neerlan, at verzekeringen bemielt voor vrijwel alle belangrijke verzekeraars in Neerlan en is tevens gevolmachtige van iverse verzekeringsmaatschappijen. Disclaimer De informatie in eze brochure is met zorgvulighei en accuratesse geplaatst. Toch kunnen wij u niet garaneren at eze informatie, op het moment at u eze tot u neemt, nog stees actueel is. Hier kunnen geen rechten aan woren ontleen. Daarom aviseren wij u met klem niet te hanelen op basis van eze informatie zoner voorafgaan eskunig avies. De brochure is opgemaakt op basis van wet- en regelgeving 2015 AFM KvK

Zorgkosten van ongezond gedrag

Zorgkosten van ongezond gedrag Zorgkosten van ongezon gerag Kosten van ziekten notities 2012-2 Marjanne in t Panhuis - Plasmans Guus Luijben Ruolf Hoogenveen A. van Leeuwenhoeklaan 9 3721 MA Bilthoven Postbus 1 3720 BA Bilthoven www.rivm.nl

Nadere informatie

risico beheersen maakt het verschil cfo van senior living group over performance management in de zorgsector aart de zitter jerry de brie

risico beheersen maakt het verschil cfo van senior living group over performance management in de zorgsector aart de zitter jerry de brie controlling CFO BAROMETER ata riven cfo De CFO Barometer is een onafhankelijk research initiatief van e reactie van CFO Magazine in samenwerking met EY. Bij een representatief staal van om en bij e tweehoner

Nadere informatie

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 1. Inleiding In vrij korte tijd zijn de wettelijke regels met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid drastisch veranderd. Werkgevers zijn verplicht

Nadere informatie

Grondwater, wie. doet wat?

Grondwater, wie. doet wat? Gronwater, wie oet wat? Gronwater, wie oet wat? Inhou 1 Wat is gronwater? 3 2 Wat kunt u zelf oen? 3 3 Wat kan e gemeente voor u betekenen? 4 4 Wat is e rol van van het waterschap? 6 5 Wat oet e provincie?

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers Ziektewet

Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers Ziektewet Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers Ziektewet Opgesteld door: Commissie Wet- en Regelgeving van de Nederlandse vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde April

Nadere informatie

Verzuimmanagement & Reïntegratie

Verzuimmanagement & Reïntegratie 8160 ArboVerzuim NT 03 9/26/03 13:32 Pagina 1 Verzuimmanagement & Reïntegratie voor een aanpak met effect 8160 ArboVerzuim NT 03 9/26/03 13:33 Pagina 2 Werken aan een gezond bedrijf Hoe hou ik mijn medewerkers

Nadere informatie

Verzekering. voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid voor alle werknemers (collectief contract) Loyalis werkgevershandleiding > 1 90.0362.

Verzekering. voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid voor alle werknemers (collectief contract) Loyalis werkgevershandleiding > 1 90.0362. Verzekering voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid voor alle werknemers (collectief contract) 90.0362.13 Loyalis werkgevershandleiding > 1 1. In het kort Inleiding U hebt een collectief contract voor een

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu?

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Inhoudsopgave pagina 1 Antwoorden op vragen over arbeidsongeschiktheid 3 2 Wat wordt er van u verwacht en wie kunnen u ondersteunen? 3 3 Andere functie gevonden?

Nadere informatie

Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok

Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok Betreft een demorapport In het rapport worden nog grafieken toegevoegd Financiële scan voor: Dhr. A. van Test en mevr. B. de Bok Aangeboden door: De Frel Advies BV Van Boetzelaerlaan 7, 2581 AA DEN HAAG

Nadere informatie

U wilt toch ook het beste voor u en uw medewerkers?

U wilt toch ook het beste voor u en uw medewerkers? U wilt toch ook het beste voor u en uw medewerkers? ONVZ voor werkgevers Zorg-, verzuim- en inkomensverzekeringen 2011 Uw medewerkers verdienen het beste U wilt het beste voor uw klanten. Waar voor hun

Nadere informatie

Inleiding... 2 1 Wat betekent ERD voor de WGA zijn?... 2 2 ERD WGA is norm... 2 3 Achterliggende gedachten... 2 3.1Compacte Rijksdienst en

Inleiding... 2 1 Wat betekent ERD voor de WGA zijn?... 2 2 ERD WGA is norm... 2 3 Achterliggende gedachten... 2 3.1Compacte Rijksdienst en Inleiding... 2 1 Wat betekent ERD voor de WGA zijn?... 2 2 ERD WGA is norm... 2 3 Achterliggende gedachten... 2 3.1Compacte Rijksdienst en Strategisch HR-beleid... 2 3. 2 Onderzoek /Analyse ERD WGA...

Nadere informatie

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Verzuimverzekering Optimaal Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van de verzekering

Nadere informatie

WGA-verzekering Eigen Risico. Polisvoorwaarden. WGA-verzekering Eigen Risico

WGA-verzekering Eigen Risico. Polisvoorwaarden. WGA-verzekering Eigen Risico WGA-verzekering Eigen Risico Polisvoorwaarden WGA-verzekering Eigen Risico Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de

Nadere informatie

Verzuimverzekering Conventioneel. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Verzuimverzekering Conventioneel. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Verzuimverzekering Conventioneel Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van

Nadere informatie

Het verzekeringsaanbod. van het KVGO

Het verzekeringsaanbod. van het KVGO Het verzekeringsaanbod voor leden van het KVGO Inhoudsopgave Aantrekkelijke verzekeringen speciaal voor u pagina 5 Collectieve zorgverzekering pagina 6 Goede zorg, daar wordt iedereen beter van Extra aantrekkelijke

Nadere informatie

Aandacht voor verzuim

Aandacht voor verzuim Aandacht voor verzuim Optimaliseren van de verzuimaanpak Inleiding Verzuim is in veel organisaties een aandachtspunt. Een hoog verzuim is een hoge kostenpost, naast het ongemak dat verzuim met zich meebrengt.

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

HENCO TEChNISCH HANDBOEK. gas

HENCO TEChNISCH HANDBOEK. gas HENCO TEChNISCH HANBOEK HENCO TEChNISCH HANBOEK NL verwarming rinkwater gas Pagina BUIZEN HENCO PERS. STANAR. GAS. SUPER SIZES HENCO Vision. FITTINGEN. VERELERS MESSING PERSFITTINGEN. STANAR. GAS Messing

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (basisvariant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant).

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave

Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen

Nadere informatie

Voorwaarden. Centraal Beheer Achmea WIA verzekeringen 200.103

Voorwaarden. Centraal Beheer Achmea WIA verzekeringen 200.103 Voorwaarden Centraal Beheer Achmea WIA verzekeringen 200.103 Deze Algemene voorwaarden WIA verzekeringen (nummer 200.103) gelden voor de collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, die verband houden

Nadere informatie

E mail@dehaancoaching.net Pallasbaan 15 WWW.dhcwerkt.nl 8802 BP Franeker KvK 01110756 0000 Iban NL71RABO0115858652. Verzuim & re-integratie diensten

E mail@dehaancoaching.net Pallasbaan 15 WWW.dhcwerkt.nl 8802 BP Franeker KvK 01110756 0000 Iban NL71RABO0115858652. Verzuim & re-integratie diensten Verzuim & re-integratie diensten Arbeidsdeskundige Expert Wat is een arbeidsdeskundige? Arbeidsdeskundigen zijn specialisten in de 3 hoek Mens Werk en Inkomen. Zij zorgen voor een onafhankelijke, professionele

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant)

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel) verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer?

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de verzekering voor WGA-eigenrisicodragers.

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor Loondoorbetaling

Nadere informatie

Sociale zekerheid; staat of privaat?

Sociale zekerheid; staat of privaat? Sociale zekerheid; staat of privaat? Leeswijzer Voor u ligt een omvangrijke brochure over een complexe materie: privatisering van de sociale zekerheid. Niet elke lezer zal zich even grondig willen verdiepen

Nadere informatie