VerzuimZorgPakket. verzekeringen. uw (financiële) klappenvangers. Goes, Bergen op Zoom, Middelburg, Spijkenisse, Terneuzen, Zierikzee.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VerzuimZorgPakket. verzekeringen. uw (financiële) klappenvangers. Goes, Bergen op Zoom, Middelburg, Spijkenisse, Terneuzen, Zierikzee."

Transcriptie

1 VerzuimPakket uw (financiële) klappenvangers verzekeringen Goes, Bergen op Zoom, Mielburg, Spijkenisse, Terneuzen, Zierikzee.

2 De exclusieve totaaloplossing van zorg en verzuim voor e onernemers in Zuiwest- Neerlan binnen e Twaalfjaarspropositie De vele wijzigingen in e wetgeving op het gebie van zorg, verzuim en preventie hebben er voor gezorg at e werkgever een belangrijke verantwoorelijkhei raagt voor zijn zieke werknemers. Driekleur verzekeringen als assurantiebemielaar/gevolmachtige voor verzekeringsoplossingen en Regiopoortwachters.nl als gecertificeer arbo-/re-integratieberijf bieen met het VerzuimPakket maatwerk voor het uit hanen nemen van e zorg voor e zieke werknemer. Om it te kunnen bewerkstelligen hebben Driekleur verzekeringen en Regiopoortwachters.nl e Twaalfjaarspropositie ontwikkel. Binnen eze Twaalfjaarspropositie wort e werknemer vanaf ziekteag één tot en met het twaalfe ziektejaar begelei. Ook zit er een optionele moule preventie in e Twaalfsjaarspropositie opgenomen waarin e werkgever wort onersteun bij het voorkomen van verzuim. Daarnaast wort u, als werkgever, geholpen om uw werknemers vitaal en gemotiveer te laten werken. In eze brochure leest u waar u als onernemer verantwoorelijk voor bent en welke iensten oor ons woren aangeboen om u hierin te onersteunen. In samenspraak met u kunnen wij e best passene maatoplossing aanbieen. Het resultaat is at u zich geen zorgen hoeft te maken of u e verplichtingen naar uw werknemers goe heeft ingevul. Zo kunt u al uw aanacht op uw eigen vak gericht houen. Driekleur eigenrisicorager verzekering WGA eigenrisicoragerverzekering voor vaste krachten WGA eigenrisicoragerverzekering voor flex krachten (vanaf ) Risico eerste 2 jaar Risico volgene 10 jaar Regiopoortwachters.nl 2 ZW: IVA: Inkomensvoorziening Volleig Arbeisongeschikten UWV: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekering WGA: Werkhervatting Geeeltelijk Arbeisgeschikten : Wet naar Arbeisvermogen : Wet Uitbreiing Loonoorbetalingsplicht bij ziekte BeZaVa: Beperking Ziekteverzuim en Arbeisongeschikthei vangnetters

3 ZW g werkgever werknemer en verzuim Als werkgever heeft u er alle belang bij e zieke werknemer actief te benaeren om hem/haar weer zo snel mogelijk terug aan het werk te krijgen. Hieroor wort e arbeiscapaciteit van e betrokken meewerker weer optimaal benut, immers hoeft er an geen ure vervangene kracht te woren ingeschakel. Een actief en effectief verzuimmanagement zorgt er bovenien voor at ook e kosten in e han gehouen kunnen woren. Arbeisovereenkomst De arbeisovereenkomst vormt e basis van e verantwoorelijkhei ie u als werkgever raagt voor e werknemer. Wettelijke regelingen Bij (reigene) uitval van e werknemer oor ziekte wort u geconfronteer met allerlei wettelijke regelingen waar u rekening mee moet houen. Wetten waar u mee te maken krijgt zijn e wet,,, Wet Verbetering, werkgever werknemer verzekeringswet, en. werkgever werknemer werkgever werknemer werkgever werknemer Regiopoortwachters.nl Bij (reigene langurige) uitval zult u tijig maatregelen moeten nemen om e zieke werknemer weer aan het werk te krijgen. Daarnaast zult u een eskunige () ienst in moeten schakelen werkgever werknemer om e begeleiing van e werknemer volgens e wet uit te moeten voeren. U bent niet alleen verantwoorelijk voor e werkgever werknemer re-integratie inspanningen binnen het eigen berijf. Als er geen mogelijkheen zijn om e werknemer binnen het eigen berijf te laten re-integreren bent u ook verantwoorelijk voor een externe re-integratie (2 e spoortraject). Regiopoortwachters.nl onersteunt u hierin. werkgever werknemer Driekleur verzekeringen De kosten, ie met uitval oor Werk ziekte en Inkomen gepaar kunnen gaan, zijn onzeker, fors en kunnen lang oorlopen. Deze kosten hebben een ongewenste invloe op e berijfsresultaten. Door eze risico s te verzekeren weet u precies waar u aan toe bent. Driekleur werkgever werknemer verzekeringen biet binnen e Twaalfjaarspropositie een aantal verzekeringen aan ie het risico voor een zieke werknemer, vanaf werkgever werknemer ziekteag één tot twaalf jaar na e eerste ziekteag, afekken. Daarnaast woren in het VerzuimPakket nog een aantal aanvullene verzekeringen aangeboen. werkgever werknemer werkgever werknemer werkgever werknemer W-eigenrisicorager werkgever werknemer Via Driekleur verzekeringen wort u aangeboen: verzekering ZW-ERDverzekering WGA-ERDverzekering exceent Collectieve Ongevallenverzekering Via Regiopoortwachters.nl wort u aangeboen: werkgever werknemer De voorelen van het VerzuimPakket De voorelen van het VerzuimPakket zijn uielijk en uniek: Eén loket voor al uw Verzuim,, ZW-ERD, WGA-ERD, - en re-integratiezaken Keuzevrijhei voor e af te nemen onerelen Korte lijnen oor samenwerking (unieke business) partners Eenvouig webbase eclareren Automatische koppeling met uitkeringen uit hoofe van en Bewezen lager ziekteverzuim en aaroor lagere kosten Extra aanvullene ekkingen zoner meerprijs Geïntegreere aanpak i.p.v. losse polissen/proucten Een verzekeraar zal eerer en meer berei zijn te investeren in kosten van re-integratie en interventie als zijn belang toeneemt (een positieve kosten-batenanalyse) 3

4 Als werkgever bent u verplicht om het loon van een zieke werknemer geurene twee jaar oor te betalen. Wettelijk gezien bent u verplicht het loon voor 7 oor te betalen. In e praktijk betekent it op gron van CAO bepalingen meestal at in het eerste jaar 10 en in het tweee jaar 7 moet woren oorbetaal. Ziekteverzuim kan an ook een flinke aanslag betekenen op uw berijfsvermogen. Met e kunt u zich uitsteken inekken tegen it financiële risico. De geeft u, als werkgever, recht op een vergoeing per gemele ziekteag, rekening houen en verminer met een met u overeengekomen eigen risicoperioe. De vergoeing is gebaseer op het verzekere loon van e zieke werknemer op basis van werkagen AOW-gerechtige leeftij De biet u nog een aantal extra s: Aministratieve eenvou. Doorat Driekleur verzekeringen is aangesloten op e verzuimapplicatie Verzuimsignaal hoeft er geen aparte opgave meer aan Driekleur verzekeringen te woren geaan. Uw schaeaangifte is met eze koppeling automatisch geregel. proof. De ienstverlening van Regiopoortwachters.nl is poortwachterproof ter voorkoming van sancties vanuit het UWV. De ekt e gevallen waarin het toch niet helemaal goe is gegaan, mits e aviezen van Regiopoortwachters.nl wel zijn opgevolg en uiterlijk in e 8 e ziekteweek een casemanager is benoem. De uitkeringen vinen per maan plaats na afloop van eze maan. Verhaalsrechtsbijstan bij geschillen met uw werknemer en bij verhaal op eren, voor zowel u als werkgever als voor e werknemer. Overlijensuitkering. Interventiekosten. De eerste kosten woren tot een maximum van 5.000,- volleig vergoe, het meerere voor 8. Een positieve kosten-baten analyse is hiervoor wel e voorwaare. Werkhervattingscompensatie, na 104 weken, inien miner an 35% van het UWV. De Wet Verbetering verplicht berijven om zieke werknemers vanaf e eerste ziekteag twee jaar lang nauwgezet te begeleien naar een zo spoeig mogelijke werkhervatting. Daar horen e volgene verplichtingen bij: Het aanleggen van een re-integratieossier Het toepassen van een uitgeschreven re-integratiebelei Het inschakelen van een berijfsarts Het inschakelen van een casemanager De wetgever is streng: UWV kan sancties opleggen. Elke onernemer oet er goe aan om voor het ziekteverzuimbelei professionele onersteuning, bijvoorbeel een gecertificeere arboienst, in te schakelen. Regiopoortwachters.nl biet met haar ienstverlening onerstaane gecertificeere professionele onersteuning: Arbeismeische avisering en begeleiing van e zieke werknemer; Arbeiskunig casemanagement; Re-integratie-interventies; Regiopoortwachters.nl verricht haar activiteiten op basis van een verzuimprotocol. In it protocol is vastgeleg welke acties e berijfsarts en arbeiskunig casemanager onernemen geurene e perioe van ziekte van e werknemer. Deze acties zijn gericht op re-integratie binnen het eigen berijf of, als at niet mogelijk is, buiten het eigen berijf (2 e spoortraject). Voorts wort gezorg voor tijige rapportages over e voortgang, wat van belang is richting UWV, zowel bij een tussentijse poortwachtertoets (voorkoming sancties) als bij e voorbereiing van het ossier ten behoeve van een -aanvraag. Ook woren er re-integratieinterventies onernomen, ie er toe moeten leien at e zieke werknemer sneller weer aan e slag kan komen. Re-integratie-interventies zijn o.a.: Wachtlijstbemieling Functionele lichamelijke belastbaarheistrainingen Functionele psychologische coaching Inzet berijfsmaatschappelijk werk Meiation Re-integratie buiten het eigen berijf 4

5 Moernisering uitgeleg Op 1 januari 2013 is e BeZaVa ingevoer. Deze wet staat ook wel beken als e moernisering. Met e invoering van BeZaVa woren zowel werkgever als werknemer geprikkel om langurige arbeisongeschikthei bij werknemers met een tijelijk ienstverban te voorkomen. Voor u is e belangrijkste veranering at er een premieifferentiatie is ingestel. Kort gezeg betekent it at hoe meer werknemers er vanuit het berijf in e ZW of e WGA terecht komen, hoe meer premie u moet betalen. Door eze maatregel woren werkgevers min of meer gewongen om meer aan preventie en re-integratie te oen. Inien u in het publieke stelsel bij het UWV blijft valt u automatisch oner eze geifferentieere premie. Er wort een onerschei gemaakt tussen e kleine, e mielgrote en e grote werkgever. De kleine werkgever (tot 10x e gemiele loonsom) betaalt een sectorpremie. De mielgrote werkgever (vanaf 10 tot 100x e gemiele loonsom) betaalt eels een sectorpremie en eels een iniviuele geifferentieere premie. De grote werkgever (vanaf 100x e gemiele loonsom) betaalt een iniviuele geifferentieere premie. Als werkgever kunt u er ook voor kiezen eigenrisicorager te woren. In it geval kiest u ervoor om uit het publieke stelsel te stappen en uw werknemers te verzekeren in het private stelsel. Het eigenrisicoragerschap kan een financieel vooreel opleveren omat e geifferentieere premie wort ontlopen. Premieifferentiatie Kleine werkgever Tot 10x gemiele loonsom Sectorpremie Mielgrote werkgever 10 tot 100x Deels sectorpremie en eels e gemiele loonsom iniviuele geifferentieere premie Grote werkgever 100x e gemiele loonsom Iniviuele geifferentieere premie 5

6 eigenrisicorager verzekering Als werkgever betaalt u uw werknemers, als zij ziek zijn, twee jaar loon oor. Daarnaast bent u verantwoorelijk voor e re-integratie van e werknemer. In bepaale gevallen krijgt e zieke werknemer een uitkering van het UWV. Als werkgever kunt u in eze situatie ook kiezen om eigenrisicorager te woren. In eze situatie neemt u het heft in eigen hanen en verzekert u het risico van e zieke werknemer op e private markt. Deze keuze kan een voorelige situatie opleveren oorat er miner premie betaal moet woren. U kunt slechts voor een bepaale groep eigenrisicorager voor e woren, namelijk: Werknemers zoner gewone arbeisovereenkomst, zoals thuiswerkers en stagiairs; Werknemers ie bij u hebben gewerkt (en verzeker waren) en aarna ziek woren; Werknemers met een (tijelijk) contract, van wie e arbeisovereenkomst einigt tijens ziekte, zoals oproepkrachten; 10 7 ZW-ERD 2 Om te beslissen of het voor u aantrekkelijk is om eigenrisicorager te woren, kunt u zich een aantal vragen stellen: Liggen mijn ziektecijfers oner het gemiele van e branche? Is mijn verzuimbelei zo strak georganiseer at it oner het branchegemiele ligt? Zijn anere instanties beter in staat an het UWV om het ziekteverzuim te vermineren? Inien u één of meerere vragen met ja kunt beantwooren, is het zeker aan te raen om het eigenrisicoragerschap te overwegen. Klout 7 Inien u er voor kiest e eigenrisicorager verzekering af te sluiten wort u ook ingelicht over Klout 7. Klout 7 is een samenwerkingsverban tussen Regiopoortwachters.nl en Acture. Zij verzorgen alle ziektewet uitkeringen in opracht van Driekleur verzekeringen. Dit proces is uitbestee aan Klout 7 omat it specialistisch werk betreft waarbij e uitkeringen niet aan e (ex-)werkgever, maar rechtstreeks aan e (ex-)werknemer woren uitgekeer. oor wg ZW ziek uit ienst AOW-gerechtige leeftij 6 Als eigenrisicorager verzorgt niet het UWV maar u e uitkering als een werknemer ie oner eze regeling valt ziek wort. Daarnaast zorgt u als eigenrisicorager, samen met e werknemer, voor e re-integratie tot en met het tweee ziektejaar. Regiopoortwachters.nl onersteunt bij e re-integratie van eze groep werknemers. De moule geeft ekking voor e volgene aspecten: Arbeiseskunige beooreling inzake het instroomrisico perioe; Voorlichtingsgesprek met e (ex-)werknemer bij een inicatie re-integratie 2 e spoor; Het organiseren van een extern re-integratietraject; Een arbeiseskunige claimbeooreling ; Het opstellen van een re-integratievisie 2 e spoor; Arbeiseskunig casemanagement 1 e en 2 e spoor (ook na ienstverban); Arbeiseskunige beooreling geschikthei voor theoretische re-integratiefuncties; Arbeiseskunig loonwaareonerzoek bij werkhervatting; Arbeismeische heronerzoeken tot en met het 2 e ziektejaar; Ten behoeve van Bezwaar en Beroep: arbeismeische beooreling juisthei UWV beooreling ; De werknemer onersteunen bij een eventuele -aanvraag; Wachtlijstbemieling;

7 uitgeleg Na e perioe van twee jaar ziekte wort e werknemer, na beooreling, arbeisongeschikt bevonen. De mate van e vastgestele arbeisongeschikthei bepaalt het vervolgtraject. 0-35% arbeisongeschikt Het ienstverban zal vaak beëinig woren tenzij e werknemer (aangepast) werk bij e werkgever kan verrichten. De werknemer heeft geen recht op een -uitkering maar mogelijk wel op een - of bijstansuitkering. Driekleur verzekeringen heeft voor eze situatie een verzekeringsoplossing waarbij naar keuze een aanvulling kan woren verzeker geurene een perioe van 1, 5 of 10 jaar of tot AOWgerechtige leeftij arbeisongeschikt zoner of slechts geringe kans op herstel In eze mate van arbeisongeschikthei valt e werknemer oner e IVA. De werknemer heeft recht op een volleige uitkering (75% van het agloon, max. s.v. loon) tot zijn/haar AOW-gerechtige leeftij. De uitvoering ligt geheel bij het UWV. 0-35% a.o. geen -uitkering Betaal werk met loon >5 restcapaciteit: WGA-loonaanvullinguitkering ziek na eerste jaar: 10 tweee jaar: 7 -beooreling oor UWV 35-8 a.o. of volleig a.o. (80-10) niet uurzaam WGAloongerelateere uitkering (80-10) volleig uurzaam a.o.: IVA-uitkering Benutting <5: WGA-vervolguitkering 35-8 arbeisongeschikt of met meer an geringe kans op herstel In eze categorie ontvangt e werknemer een WGA-uitkering. Bij een WGA-uitkering heeft e werknemer eerst recht op een loongerelateere uitkering voor een bepaale uur ie afhankelijk is van het arbeisverleen, maar met een maximum van 38 maanen. Deze maximale uur wort in e perioe 1 januari 2016 tot en met 2019 teruggebracht naar 24 maanen. Het UWV bepaalt e uitkering, te verzorgen oor het UWV of e werkgever. Zie grafiek loongerelateere uitkering van UWV Loongerelateere uitkering Loongerelateere uitkering Loongerelateere uitkering loongerelateere 10 uitkering van UWV max. 3 jr en 2 mn AOW-gerechtige leeftij 7 1 jaar 2 jaarloongerelateere max. 3 jr en 2 mn AOW-gerechtige leeftij Als e werknemer oor zijn wg restcapaciteit uitkering van UWV voor tenminste 5 benut Betaal werk met loon > 5 van e veriencapaciteit 4 ontstaat 10 recht op een loonaanvulling. Zie grafiek 4. Betaal werk met loon > 5 van e veriencapaciteit max. 3 jr en 2 mn AOW-gerechtige leeftij loongerelateere loonaanvulling van UWV uitkering van UWV 7 Betaal werk loongerelateere met nieuw > 5 loon van loonaanvulling van e een veriencapaciteit werkgever van UWV 10 uitkering van UWV max. 3 jr en 2 mn AOW-gerechtige leeftij 7 loongerelateere loonaanvulling van UWV max. 3 jr en 2 mn AOW-gerechtige leeftij uitkering van UWV Geen benutting van minimaal 5 van e veriencapaciteit 5 10 Als e werknemer niet in staat is zijn restcapaciteit voor tenminste 5 Geen te benutting benutten van is minimaal hij aangewezen 5 van e op veriencapaciteit e max. 3 jr en 2 mn AOW-gerechtige leeftij vervolguitkering. Deze beraagt 7 van het minimumloon x het loongerelateere arbeisongeschiktheispercentage. Zie grafiek 5. uitkering van UWV 7 vervolguitkering van UWV Geen benutting van minimaal 5 van e veriencapaciteit loongerelateere 5 10 uitkering van UWV vervolguitkering van UWV max. 3 jr en 2 mn AOW-gerechtige leeftij 7 1 jaar 2 jaarloongerelateere max. 3 jr en 2 mn AOW-gerechtige leeftij uitkering van UWV of CAO W W 1 jaa 1 jaaw 1 jaa W W 1 jaa 1 jaa W 1 jaa of CAO W W 1 jaa 1 jaaw vervolguitkering van UWV max. 3 jr en 2 mn AOW-gerechtige leeftij 1 jaa 7

8 WGA eigenrisicorager verzekering Na e ziekteverzuimperioe (twee jaar) blijft u als werkgever voor een perioe van 10 jaar verantwoorelijk voor e re-integratie en e uitkering van e geeeltelijk arbeisongeschikte werknemers met een WGA-uitkering (35-8 arbeisongeschikt). Ook bent u verantwoorelijk voor e volleig arbeisongeschikte werknemer (WGA-uitkering 8-10 arbeisongeschikt) met een meer an geringe kans op herstel. In e praktijk komt ie situatie veelvulig voor. Om ie financiële gevolgen het hoof te kunnen bieen kiest u uit één van e volgene rie mogelijkheen: 1 U verzekert e gevolgen bij het UWV.m.v. premiebetaling via een omslagstelsel, waarbij u meebetaalt voor aneren. 2 U wort eigenrisicorager en verzekert e gevolgen bij een particuliere verzekeraar. 3 U wort eigenrisicorager en regelt een garantstelling De wijze van premievaststelling oor het UWV en particuliere verzekeraars is verschillen en afhankelijk van e iniviuele situatie. Wat in beie gevallen wel narukkelijk aan e ore is, is at u uw re-integratie-inspanningen terugverient in e premiestelling. Hoe succesvoller u met re-integreren bent, hoe lager uw premielasten zullen zijn. Oner onze verzekeringsekking vallen voor een perioe van maximaal 10 jaar e vergoeing van e WGA-uitkeringen ie voor rekening van e eigenrisicorager komen, inclusief e aarover verschulige werkgeverslasten Loongerelateere uitkering Max. 3 jr en 2 mn WGA-ERD verzekering Vervolguitkering 12 jaar AOW-ger. leeftij Na twaalf jaar einigt uw verantwoorelijkhei uit hoofe van e en einigt eze WGA eigen risico-uitkering. Hierna is e arbeisongeschikte werknemer geheel aangewezen op e publieke regeling van het UWV. De werkgever mag 5 van e kosten (UWV premie, an wel premie particuliere verzekering) in rekening brengen bij zijn werknemers. De werkgever heeft er alle belang bij e zieke werknemer actief te benaeren om hem/haar weer zo snel mogelijk terug aan het werk te krijgen. Op eze manier wort e arbeiscapaciteit van e betrokken meewerker weer optimaal benut, immers hoeft er geen vervangene ure kracht te woren ingeschakel. Een actief en effectief verzuimmanagement zorgt er bovenien voor at ook e kosten in e han gehouen kunnen woren. 6 Als werkgever kunt u eigenrisicorager woren voor e WGA. In it geval is niet het UWV maar bent u als werkgever verantwoorelijk voor e WGA-uitkering. Daarnaast zorgt u als werkgever, samen met e werknemer, voor zijn re-integratie. Regiopoortwachters.nl onersteunt u bij het re-integreren van eze groep werknemers. De moule geeft ekking voor e volgene aspecten: Arbeiseskunige beooreling inzake het instroomrisico voor e WGA perioe; Uitvoeren van een voorlopige WGA Scan; Inien e voorlopige WGA Scan e noozaak uitwijst voert e arbeiseskunige een volleige WGA Scan uit; Bij ontvangst -beschikking: aministratieve screening en avies Bezwaar & Beroep oor e arbeiseskunige; Arbeiskunig casemanagement interne en externe re-integratie tot en met het 12 e ziektejaar; Arbeiseskunige beooreling geschikthei voor theoretische re-integratiefuncties; Arbeiseskunig loonwaareonerzoek bij werkhervatting t.b.v. e bepaling van e korting op e WGA-uitkering; Arbeismeische heronerzoeken tot en met het 12 e ziektejaar op basis van inicatie; Wachtlijstbemieling; 8

9 verzekering Inien e zieke werknemer niet in staat is 5 van e veriencapaciteit te verienen vervalt hij in e vervolguitkering. Deze uitkering bestaat uit 7 van het arbeisongeschiktheispercentage bereken over het loongerelateere uitkering van UWV loongerelateere WGA Basis Moule uitkering van UWV loongerelateere (7 van zuivere a.o.) uitkering van UWV WGA Basis Moule (7 vervolguitkering van zuivere van a.o.) UWV WGA Basis Moule (7 van zuivere a.o.) max. 3 jr en 2 mn vervolguitkering AOW-gerechtige van UWV leeftij vervolguitkering van UWV max. 3 jr en 2 mn AOW-gerechtige leeftij max. 3 jr en 2 mn AOW-gerechtige leeftij uitgebrei uitgebrei uitgebrei loongerelateere uitgebrei uitkering van UWV (7 van het agloon) loongerelateere uitgebrei uitkering van UWV (7 van het agloon) loongerelateere WGA loonaanvulling Hiaat uitgebrei van UWV uitkering van UWV (7 van het agloon) loonaanvulling van UWV loonaanvulling van UWV max. 3 jr en 2 mn AOW-gerechtige leeftij max. 3 jr en 2 mn AOW-gerechtige leeftij max. 3 jr en 2 mn AOW-gerechtige leeftij minimumloon. De uitkering hout us geen rekening met het laatst veriene loon. In e praktijk betekent it us at e werknemer sterk in inkomen achteruit gaat. Een verzekering vult e WGA-vervolguitkering aan. In e situatie at er miner an 5 benut wort van e restcapaciteit wort e vervolguitkering aangevul tot 7 van e zuivere arbeisongeschikthei. Dit heet ook wel het gat. Zie grafiek 7. Bij e Uitgebrei wort e vervolguitkering an wel e loonaanvulling aangevul tot het niveau van e loongerelateere uitkering (7 agloon) inien e restcapaciteit wort benut. Zie grafiek loongerelateere uitkering van UWV loongerelateere uitkering van UWV loongerelateere uitkering van UWV uitgebrei uitgebrei uitgebrei uitgebrei (7 van het agloon) uitgebrei (7 van het agloon) uitgebrei (7 van het agloon) vervolguitkering van UWV max. 3 jr en 2 mn vervolguitkering AOW-gerechtige van UWV leeftij vervolguitkering van UWV max. 3 jr en 2 mn AOW-gerechtige leeftij max. 3 jr en 2 mn AOW-gerechtige leeftij In het geval e restcapaciteit niet wort benut is e uitkering altij tenminste 7 van het agloon. Zie grafiek 9. 9

10 verzekering Een werknemer ie na e loonoorbetalingsperioe van twee jaar voor miner an 35% arbeisongeschikt wort verklaar heeft geen recht op een -uitkering. De verzekering geeft hiervoor een oplossing. Deze verzekering geeft een compensatie aan e werknemer op basis van het arbeisongeschiktheispercentage. De invulling van it prouct is per verzekeraar aners. Om ie reen wort in eze brochure niet ieper ingegaan op it prouct % 7 35% AOW-gerechtige leeftij verzekering 10 AOW-gerechtige leeftij 11 Een werknemer ie meer verient an het maximum agloon krijgt een veel grotere terugval in het inkomen omat er niks wort uitgekeer over het loon boven het maximaal agloon. De Exceent verzekering is een verzekering voor werknemers met een inkomen boven het maximum agloon. Deze werknemers kunnen verzeker woren voor extra inkomen inien ze arbeisongeschikt woren. De verzekering kan ook interessant zijn voor werknemers met een inkomen oner het maximum agloon. Zij kunnen met eze verzekering een extra aanvulling van 5 of 10 procent van het salaris verzekeren maximum agloon 7 maximum agloon AOW-gerechtige leeftij AOW-gerechtige leeftij 10

11 Het is prettig at uw meewerkers lekker in hun vel zitten. Hoe beter zij zich voelen hoe meer zij zich inzetten voor een goe berijfsresultaat. Dit is an ook een goee reen om te blijven investeren in uw arbeisorganisatie en uw mensen. Regiopoortwachters.nl biet met e optionele moule een aantal zaken aan om er voor te zorgen at verzuim zoveel mogelijk voorkomen wort. De moule bestaat uit rie optionele onerelen, namelijk: Risicomanagement In it onereel wort gekeken naar e berijfsrisico s op het vlak van gezonhei, welzijn en veilighei. De arbeiseskunige casemanager onersteunt u hierin oor miel van: Het opstellen en toetsen van een Risico-inventarisatie & Evaluatie (RI&E) Het opstellen van een bijbehoren plan van aanpak Aanstellingskeuringen Perioieke meische onerzoeken Berijfshulpverlening My Lifework In it onereel biet Regiopoortwachters.nl in samenwerking met zusterorganisatie Lifework een igitaal gezonheisportaal aan. Hierin treffen e werkgever en werknemer e volgene mogelijkheen aan: Web base vragenlijsten voor vitaliteit, gezonhei, HRM en werkvermogen Een preventief werknemersossier Een bibliotheek waar e werknemer informatie vint over gezonhei, vitaliteit, inzetbaarhei en bevlogenhei Zelftests voor e werknemer om te bepalen hoe het met hem gaat en of hij vorering in zijn inzetbaarhei maakt Managementrapportages voor e werkgever Inzet Beterwerkencoach In it onereel wort een zieke werknemer geholpen op e volgene punten: Snelle bemieling van werknemers naar zorgverleners (ziekenhuizen, revaliatiecentra, psycholoog, fysiotherapeut) Binnen 5 werkagen iagnose of start van e behaneling (bij e meeste aanoeningen) Voorlichting over e relatie tussen arbei & gezonhei Het regelen van onerzoek en avies zoals inzetbaarheisscans en vitaliteitprogramma s Voorlichting over vitaliteit en fitplanning Bemieling naar preventiecursussen (voeing, beweging, stoppen met roken, omgaan met stress en alcohol) Bemieling naar griepvaccinaties Voorlichting over e veraneringen op e zorgmarkt Voorlichting over een zo optimaal mogelijk gebruik van e zorgverzekering en vergoeingen Collectieve zorgverzekering Driekleur verzekeringen biet werkgevers e mogelijkhei om voor haar werknemers een collectieve ziektekostenverzekering af te sluiten. Wij hebben aarvoor speciaal e Stichting verzekering Driekleur in het leven geroepen. Met e voor eze verzekering geselecteere verzekeringsmaatschappijen willen wij u als werkgever kwalitatief goee ekkingen bieen tegen aantrekkelijke premies, waarbij zo mogelijk ook een actieve en persoonlijke onersteuning naar u wort gegeven. Naast het stanaarpakket voor e basisverzekering zijn er iverse mogelijkheen om aanvullen verergaane ekkingen af te sluiten. Berijfszorg Een gemiel berijf heeft een verzuim van 4% at met e juiste inzet te beheersen is. Berijfszorg is echter niet alleen gericht op het verzuim van vanaag. Er wort preventief gekeken naar meewerkers ie oor een gezonheisrisico op korte of lange termijn reigen uit te vallen. Hieroor kan e kans op toekomstig verzuim verklein woren. Oner berijfszorg woren activiteiten ie te maken hebben met preventie, gezonheismanagement, verzuimmanagement, (meische) interventies en financiële oplossingen verstaan. Een aantal voorbeelen hiervan vint u hieroner: Fysieke interventie zorg 1e en 2e lijns psychologie Traumaopvang Preventief onerzoek Revaliatiezorg Secon Opinion van internationale topspecialist Wachtlijstbemieling Kostenbesparing bij interventies Gezon werken test Interventie verzekering voor berijven Berijfszorg wort aangeboen oor verschillene zorgverzekeraars, ie hier ieer op een eigen manier invulling aan geven. Om eze reen wort hier in eze brochure niet verer op ingegaan. Inien uw interesse gewekt is kunnen wij uiteraar een maatwerkoplossing voor u verzorgen. 11

12 Centraal kantoor Goes Fruitlaan EP Goes t e Vestiging Bergen op Zoom Laan van Hilernisse Noor 4 B/C 4617 AE Bergen op Zoom t e verzekeringen Postares Postbus MG Goes t e w Vestiging Mielburg Buitenruststraat EH Mielburg t e Vestiging Spijkenisse Groene Kruisweg ST Spijkenisse t e Regiopoortwachters.nl is een lanelijk netwerk van hoogwaarige en regionaal opererene arbo-& re-integratieiensten. In Zuiwest Neerlan wort u onersteun oor Regiopoortwachter Zuiwest Vestiging Terneuzen Axelseam HH Terneuzen t e Vestiging Zierikzee Grevelingenstraat 10 E 4301 XX Zierikzee t e Regiopoortwachter Zuiwest Balie GZ Zierikzee t e w Driekleur verzekeringen is een vooraanstaan assurantieavieskantoor in Zuiwest-Neerlan, at verzekeringen bemielt voor vrijwel alle belangrijke verzekeraars in Neerlan en is tevens gevolmachtige van iverse verzekeringsmaatschappijen. Disclaimer De informatie in eze brochure is met zorgvulighei en accuratesse geplaatst. Toch kunnen wij u niet garaneren at eze informatie, op het moment at u eze tot u neemt, nog stees actueel is. Hier kunnen geen rechten aan woren ontleen. Daarom aviseren wij u met klem niet te hanelen op basis van eze informatie zoner voorafgaan eskunig avies. De brochure is opgemaakt op basis van wet- en regelgeving 2015 AFM KvK

verzuimzorgpakket+ Goes Zierikzee Terneuzen Middelburg Bergen op Zoom

verzuimzorgpakket+ Goes Zierikzee Terneuzen Middelburg Bergen op Zoom verzuimzorgpakket+ Driekleur verzekeringen en Regiopoortwachter Zuidwest: de financiële pijnstillers Goes Zierikzee Terneuzen Middelburg Bergen op Zoom De exclusieve totaaloplossing van zorg en verzuim

Nadere informatie

verzuimzorgpakket+ Driekleur verzekeringen en Regiopoortwachters: uw (financiële) klappenvangers Goes Zierikzee Terneuzen Middelburg

verzuimzorgpakket+ Driekleur verzekeringen en Regiopoortwachters: uw (financiële) klappenvangers Goes Zierikzee Terneuzen Middelburg verzuimzorgpakket+ Driekleur verzekeringen en Regiopoortwachters: uw (financiële) klappenvangers Goes Zierikzee Terneuzen Middelburg De exclusieve totaaloplossing van zorg en verzuim voor de Zeeuwse ondernemer

Nadere informatie

Adres: Kerkstraat 26 Postcode en plaats: 3286 AK Klaaswaal Telefoonnummer: 0187-480 447. Datum start: 15 december 2012 Datum goedgekeurd:

Adres: Kerkstraat 26 Postcode en plaats: 3286 AK Klaaswaal Telefoonnummer: 0187-480 447. Datum start: 15 december 2012 Datum goedgekeurd: Plan van aanpak Huisartsenpost 't Hellegat Ares: Kerkstraat 26 Postcoe en plaats: 3286 AK Klaaswaal Telefoonnummer: 0187-480 447 E-mailares: Scope van eze RIE: Gebruikte inventarisatievragenlijst: info@haphellegat.nl

Nadere informatie

3-12-2014. Verzuim Zorg Pakket

3-12-2014. Verzuim Zorg Pakket 3-12-2014 Onze kantoren Goes Zierikzee Middelburg Kantoren Spijkenisse Terneuzen Bergen op Zoom Wat kunnen wij? Informeren Analyseren Adviseren Bemiddelen Service/Beheer Volmacht Provinciaal Beurs Leven

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van. Uitvaartvereniging De Laatste Eer Ursem-Schermer. statutair gevestigd Ursem

Huishoudelijk Reglement van. Uitvaartvereniging De Laatste Eer Ursem-Schermer. statutair gevestigd Ursem Huishouelijk Reglement van Uitvaartvereniging De Laatste Eer Ursem-Schermer statutair gevestig Ursem 1 Inhousopgave huishouelijk reglement Blazije 2 Blazije 3 Blazije 4 Blazije 5 Blazije 6 Inhousopgave

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa) Rebecca Geerts Werkgeversdienstverlening UWV Programma Prikkels voor vangnetters en uitbreiding mogelijkheden

Nadere informatie

Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Modernisering Ziektewet

Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Modernisering Ziektewet Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht Modernisering Ziektewet Henriette Sterken Werkgeversrelaties, UWV 28 januari 2014 Modernisering Ziektewet Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld?

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Toekomstplannen. Een andere woning, een verre reis of kinderen die gaan studeren. Je hebt uitdagend werk, een inkomen en ambities. Je moet

Nadere informatie

Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Modernisering Ziektewet. Henriette Sterken Werkgeversrelaties, UWV 28 januari 2014

Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Modernisering Ziektewet. Henriette Sterken Werkgeversrelaties, UWV 28 januari 2014 Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht Modernisering Ziektewet Henriette Sterken Werkgeversrelaties, UWV 28 januari 2014 Modernisering Ziektewet Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet [BeZaVa] Poortwachtercentrum / Land van Horne Weert

Modernisering Ziektewet [BeZaVa] Poortwachtercentrum / Land van Horne Weert Modernisering Ziektewet [BeZaVa] Poortwachtercentrum / Land van Horne Weert 12-03-2013 2 Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) Ingangsdatum 01-01-2013 en later 3 Stapsgewijze

Nadere informatie

Welkom. Sepideh Naiemasa Accountmanager UWV

Welkom. Sepideh Naiemasa Accountmanager UWV Welkom Sepideh Naiemasa Accountmanager UWV Programma Inleiding Prikkels voor vangnetters en uitbreiding mogelijkheden UWV Prikkels voor werkgevers Eigenrisicodragen Ziektewet en WGA www.eerstekamer.nl

Nadere informatie

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa)

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa) 17 september 2013 Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa) Programma Inleiding Prikkels voor vangnetters en uitbreiding mogelijkheden UWV Prikkels voor werkgevers

Nadere informatie

De Werkgever PRODUCTINFORMATIE. collectieve VERZEKERINGEN ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OVERZICHT

De Werkgever PRODUCTINFORMATIE. collectieve VERZEKERINGEN ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OVERZICHT De Werkgever PRODUCTINFORMATIE collectieve VERZEKERINGEN ALLE INFORMATIE IN ÉÉN OVERZICHT WAT U EERST MOET WETEN Als uw medewerker arbeidsongeschikt raakt, kan hij niet meer voor zijn inkomen zorgen. Vaak

Nadere informatie

V&VN Arboverpleegkundigen

V&VN Arboverpleegkundigen Dik Roseboom V&VN Arboverpleegkundigen Sociale Zekerheid Van WAO naar WIA Wet verbetering Poortwachter Nieuwe ziektewet Van WAO naar WIA Wijziging regelgeving 2005-2006 1 juli 2004: nieuw schattingsbesluit

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet de werkgever betaalt De wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters is een feit. Door deze wet wordt u als werkgever (tot maximaal 12 jaar) financieel verantwoordelijk

Nadere informatie

VERZUIMMANAGEMENT EN DE ROL VAN ASSURANTIEADVISEUR. Woensdag 3 juni 2015

VERZUIMMANAGEMENT EN DE ROL VAN ASSURANTIEADVISEUR. Woensdag 3 juni 2015 VERZUIMMANAGEMENT EN DE ROL VAN ASSURANTIEADVISEUR Woensdag 3 juni 2015 Ed Slobbe 2002 Verzuim Beheer BV: 1 e in Nederland onafhankelijke verzuimbegeleiding; 2006 Arbo Rijnland BV 2015 Maatwerk Arbeidsadvies

Nadere informatie

Aanpak geweld Peelland

Aanpak geweld Peelland Aanpak gewel Peellan Waarom gewel? We willen at ieereen zich veilig kan voelen in zijn of haar woning, in e buurt, en in het orp of e sta. Ook moeten mensen zich veilig kunnen voelen tijens e uitvoer van

Nadere informatie

Driekleur Privé Compleet Pakket

Driekleur Privé Compleet Pakket Driekleur Privé Compleet Pakket uw persoonlijke beschermingsfactor Goes, Bergen op Zoom, Middelburg, Spijkenisse, Terneuzen, Zierikzee. www.driekleur.nl Driekleur Privé Compleet Pakket al uw verzekeringen

Nadere informatie

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa)

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Ingangsdatum 01-01-2013 en later Stapsgewijze privatisering Ziektewet Ontwikkelingen aantal nieuwe WGA-uitkeringen (in procenten

Nadere informatie

COLLECTIEVE INKOMENSVERZEKERINGEN

COLLECTIEVE INKOMENSVERZEKERINGEN COLLECTIEVE INKOMENSVERZEKERINGEN Productinformatie voor werkgevers Alles goed geregeld bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers UW MEDEWERKER ZIEK OF ARBEIDSONGESCHIKT. WAT NU? Of u nu veel

Nadere informatie

Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering. Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers

Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering. Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers VSZ ASSURADEUREN Informatie voor de werkgever Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering

Nadere informatie

Wijken voor bewoners Asset-Based Community Development in Nederland

Wijken voor bewoners Asset-Based Community Development in Nederland AB Wijken voor bewoners Asset-Base Community Development in Neerlan AB Wat is e ABCD-aanpak? De Asset-Base Community Development (ABCD)-benaering is een van oorsprong Amerikaanse methoe, ie lokale talenten

Nadere informatie

Individuele WIA werknemersverzekering

Individuele WIA werknemersverzekering Individuele WIA werknemersverzekering Inhoud Individuele WIA werknemersverzekering 3 Waar is deze verzekering voor? 3 Voor wie is deze verzekering? 3 Welke risico s verzekeren we? 3 Welke uitkering krijgt

Nadere informatie

Locatienieuws. BSO Giekerk Januari 2016. Beste ouders/verzorgers,

Locatienieuws. BSO Giekerk Januari 2016. Beste ouders/verzorgers, Locatienieuws BSO Giekerk Januari 2016 Beste ouers/verzorgers, Allereerst wensen we ieereen vanuit e BSO een goe en gelukkig 2016! Na Sinterklaas en Kerst achten we vanaf 4 januari weer van start te gaan

Nadere informatie

Eigenrisicodragen WGA verzekering (deels verzekerd)

Eigenrisicodragen WGA verzekering (deels verzekerd) Eigenrisicodragen WGA verzekering (deels verzekerd) Dé complete verzekeringsoplossing voor de Nieuwe WGA Als u kiest voor eigenrisicodragen, doet u dit vanuit de overtuiging dat u met een eigen oplossing

Nadere informatie

WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005

WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005 WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005 Van WAO naar WIA. Het kabinet wil de WAO per 1 januari 2006 vervangen door de nieuwe Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De WIA benadrukt

Nadere informatie

15 Financiële reorganisatie

15 Financiële reorganisatie 15 Finaniële reorganisatie hoofstuk 15.1 A 15.2 C 15.3 A 15.4 B 15.5 C 15.6 D 15.7 D 15.8 A 15.9 C 15.10 D 15.11 B 3.000.000 + 4.000.000 3.000.000 = 4.000.000 15.12 C 15.13 C ((3.000 + 2.000 4.000) / 3.000)

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX]

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX] Een gegarandeerd inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Personeel Speciale afspraken voor werknemers in het Uitgeverijbedrijf Logo [BedrijfX] Inhoud Een goede basis bij

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant)

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene

Nadere informatie

Uw pensioenreglement. Alles wat u moet weten bij tijdelijke of volledige arbeidsongeschiktheid

Uw pensioenreglement. Alles wat u moet weten bij tijdelijke of volledige arbeidsongeschiktheid Uw pensioenreglement Alles wat u moet weten bij tijdelijke of volledige arbeidsongeschiktheid Dit leest u in uw pensioenreglement Uw werkgever heeft uw aanvullende uitkering op de wettelijke uitkering

Nadere informatie

SV-Actueel. Veranderingen in sociale verzekeringswetten. Samen werken met UWV. Zwolle 15 november 2012

SV-Actueel. Veranderingen in sociale verzekeringswetten. Samen werken met UWV. Zwolle 15 november 2012 SV-Actueel Veranderingen in sociale verzekeringswetten Samen werken met UWV Zwolle 15 november 2012 Programma Wetsvoorstel Vereenvoudiging regelingen UWV Wijziging Wfsv i.v.m. mobiliteitsbonussen Wet

Nadere informatie

Het 12-jaars risico bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Heeft u al nagedacht over het Ziektewet- en WGA-risico voor de komende jaren?

Het 12-jaars risico bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Heeft u al nagedacht over het Ziektewet- en WGA-risico voor de komende jaren? Het 12-jaars risico bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Heeft u al nagedacht over het Ziektewet- en WGA-risico voor de komende jaren? 1 De werkgever betaalt de rekening Vanaf 1992: herziening sociale

Nadere informatie

SCHADELASTBEPERKING RE-INTEGRATIE EN GEZONDHEIDSMANAGEMENT VOOR BEDRIJVEN

SCHADELASTBEPERKING RE-INTEGRATIE EN GEZONDHEIDSMANAGEMENT VOOR BEDRIJVEN 3WET WET WET De invoering van de Wet BeZaVa (januari 2013) kan een aanzienlijke stijging van kosten betekenen die u als werkgever kwijt bent aan ziekte en arbeidsongeschiktheid. Daarom is nu het moment

Nadere informatie

Wet- en regel geving bij arbeidsongeschiktheid

Wet- en regel geving bij arbeidsongeschiktheid Toelichting Wet- en regel geving bij arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheids verzekeringen voor werknemers Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor werknemers Wordt u ziek en bent u na twee jaar nog

Nadere informatie

inkomensverzekeringen

inkomensverzekeringen inkomensverzekeringen Productinformatie voor werkgevers Alles goed geregeld bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers Uw medewerker ziek of arbeidsongeschikt. Wat nu? Of u nu veel of weinig

Nadere informatie

WGA-eigenrisicoverzekering

WGA-eigenrisicoverzekering WGA-EIGENRISICOVERZEKERING Informatie voor de werkgever WGA-eigenrisicoverzekering Persoonlijke ondersteuning bij langdurige arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers WGA-eigenrisicoverzekering Vergoeding

Nadere informatie

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De gevolgen voor het inkomen bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De gevolgen voor het inkomen bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen De gevolgen voor het inkomen bij langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid Langdurig ziek/arbeidsongeschikt Jaar 1: werkgever betaalt minimaal 70%. In veel gevallen

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Inkomens- Combinatie Wagenparkmanagement Hoe houdt u maximale controle op de verzuimkosten? Voor uw productie of dienstverlening heeft

Nadere informatie

Inkomen op Peil. De arbeidsongeschiktheidsverzekering. werknemers

Inkomen op Peil. De arbeidsongeschiktheidsverzekering. werknemers Inkomen op Peil De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Inkomen op Peil De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers Het kan gebeuren dat uw werknemer arbeidsongeschikt wordt. Als

Nadere informatie

Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering. Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers

Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering. Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers VSZ ASSURADEUREN Informatie voor de werkgever Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering

Nadere informatie

De collectieve WGA Hiaat verzekeringen voor werknemers in de Metaal- en Elektrotechnische industrie

De collectieve WGA Hiaat verzekeringen voor werknemers in de Metaal- en Elektrotechnische industrie Toelichting De collectieve WGA Hiaat verzekeringen voor werknemers in de Metaal- en Elektrotechnische industrie Inkomensoplossingen bij arbeidsongeschiktheid Inkomensoplossingen bij arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

WISKUNDE- HWTK PROEFTOETS- AT3 - OPGAVEN en UITWERKINGEN - EX 03 1.doc 1/11

WISKUNDE- HWTK PROEFTOETS- AT3 - OPGAVEN en UITWERKINGEN - EX 03 1.doc 1/11 VAK: WISKUNDE - HWTK Set Proeftoets AT WISKUNDE- HWTK PROEFTOETS- AT - OPGAVEN en UITWERKINGEN - EX 0.oc / DIT EERST LEZEN EN VOORZIEN VAN NAAM EN LEERLINGNUMMER! Beschikbare tij: 00 minuten Uw naam:...

Nadere informatie

IPAP Inkomen bij arbeidsongeschiktheid. werkgevershandleiding bij collectief contract

IPAP Inkomen bij arbeidsongeschiktheid. werkgevershandleiding bij collectief contract IPAP Inkomen bij arbeidsongeschiktheid werkgevershandleiding bij collectief contract Vooraf U hebt een collectief contract voor IPAP bij Loyalis Verzekeringen gesloten. In het contract wordt naar deze

Nadere informatie

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel De WGA-verzekering voor AGF Groothandel Arbeidsongeschikt, wat nu? Het is belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de risico s van inkomensterugval waar uw medewerkers mee te maken kunnen krijgen als

Nadere informatie

Zijn alle veranderingen in de sociale zekerheid een bedreiging voor ons bedrijf. Of biedt het ons ook kansen?

Zijn alle veranderingen in de sociale zekerheid een bedreiging voor ons bedrijf. Of biedt het ons ook kansen? Inkomen en zorg Zijn alle veranderingen in de sociale zekerheid een bedreiging voor ons bedrijf. Of biedt het ons ook kansen? Alles over de Modernisering ziektewet (BeZaVa) en WGA vast flex. Voor welke

Nadere informatie

Uitstapwijzer. Over arbeidsongeschikte werknemers en uw mogelijkheid om uit te stappen. Met twee praktijkvoorbeelden

Uitstapwijzer. Over arbeidsongeschikte werknemers en uw mogelijkheid om uit te stappen. Met twee praktijkvoorbeelden Uitstapwijzer Over arbeidsongeschikte werknemers en uw mogelijkheid om uit te stappen Met twee praktijkvoorbeelden Besparen met uitstappen Om de uitkeringen aan arbeidsongeschikte mede werkers te financieren,

Nadere informatie

Grondwater, wie. doet wat?

Grondwater, wie. doet wat? Gronwater, wie oet wat? Gronwater, wie oet wat? Inhou 1 Wat is gronwater? 3 2 Wat kunt u zelf oen? 3 3 Wat kan e gemeente voor u betekenen? 4 4 Wat is e rol van van het waterschap? 6 5 Wat oet e provincie?

Nadere informatie

BeZaVa. Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters

BeZaVa. Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters BeZaVa Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters Agenda Zietewet & WIA BeZaVa Verzuimmanagement Ziektewet, wie kwamen in aanmerking Orgaandonatie No riskpolis Ziekte door zwangerschap

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. wat nu? Wagenparkmanagement. De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw inkomen

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. wat nu? Wagenparkmanagement. De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw inkomen Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz In de WIA, wat nu? Wagenparkmanagement De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw inkomen De gevolgen van een WIA-uitkering voor uw

Nadere informatie

2-10-2013. Modernisering Ziektewet. Wet BeZaVa. Waarom Modernisering Ziektewet. door Anja Heijstek

2-10-2013. Modernisering Ziektewet. Wet BeZaVa. Waarom Modernisering Ziektewet. door Anja Heijstek Modernisering Ziektewet door Anja Heijstek Wet BeZaVa Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters ofwel Modernisering van de Ziektewet Waarom Modernisering Ziektewet U doet het goed

Nadere informatie

Dankzij uw reactie kunnen we onze ondersteuning en waardering van de vrijwilligers nog meer afstemmen op de noden en behoeften van de vrijwilligers.

Dankzij uw reactie kunnen we onze ondersteuning en waardering van de vrijwilligers nog meer afstemmen op de noden en behoeften van de vrijwilligers. Betreft: Enquête over vrijwilligerswerk in het OCMW. Beste vrijwilliger We vinen het belangrijk at u als vrijwilligers bij ons zinvol kan bezig zijn en we willen hier zorg voor ragen. Samen maken we werk

Nadere informatie

Bijeenkomst 6 juli 2016 Driekleur verzekeringen

Bijeenkomst 6 juli 2016 Driekleur verzekeringen Bijeenkomst 6 juli 2016 Driekleur verzekeringen 12-jarig werkgeversrisico 13 juli 2016 1 Onderwerpen Het 12-jarig werkgeverrisico Gewijzigde wetgeving Wat kost het 12-jarig werkgeverrisico? Werkgeversrisico

Nadere informatie

FINANCIËLE GEVOLGEN EN RISICO S SOCIALE WETGEVING

FINANCIËLE GEVOLGEN EN RISICO S SOCIALE WETGEVING FINANCIËLE GEVOLGEN EN RISICO S SOCIALE WETGEVING Carlton President Hotel, Utrecht 14 januari 2016 Gerd Putter RAIGM C Carduelis Advisering, organisatie & opleiding 2 1 Programma Werkelijke kosten van

Nadere informatie

en andere leuke wetenswaardigheden

en andere leuke wetenswaardigheden Arbo en andere leuke wetenswaardigheden Frame gevestigd in Bavel, Gilzeweg 26 ook vestiging in Bergen op Zoom Re-integratie(Wet Verbetering Poortwachter) Outplacement Loopbaanbegeleiding, waaronder assessments

Nadere informatie

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen De WIA De WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) zorgt ervoor dat werknemers die na de periode van twee

Nadere informatie

BSO Giekerk locatie nieuws

BSO Giekerk locatie nieuws BSO Giekerk locatie nieuws Oktober 2015 Beste ouers/verzorgers, Wij vinen het fijn at we u oor miel van een nieuwsbrief e sfeer kunnen laten proeven van e Kinerwou groep/locatie van uw kin(eren). Leuke

Nadere informatie

Gezondheids-RisicoManagement

Gezondheids-RisicoManagement Gezondheids-RisicoManagement - Onafhankelijk advieskantoor - Advisering - Afdekken risico s - Second opinion Informatie over EBEX: eenvoud en gemak bij beheersen van verzuim-, ziektewet- en WIA-risico

Nadere informatie

Voorkennis + lijst met standaardintegralen

Voorkennis + lijst met standaardintegralen Scheien van variabelen een oplosmethoe voor eerste ore-ifferentiaalvergelijkingen WISNET-HBO NHL upate mei 2009 Inleiing Het met pen en papier berekenen van e analytische oplossing van een eerste ore ifferentiaalverglijking

Nadere informatie

Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017

Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017 Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017 ADVIES & DIENSTVERLENING MODERNISERING ZIEKTEWET (BEZAVA) WGA VAST - FLEX Wat betekent dit voor u? Betere producten, betere diensten. Slimmer werken. Aansluiten

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2017

Correctievoorschrift VWO 2017 Correctievoorschrift VWO 07 tijvak wiskune A Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor e beooreling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoorelingsmoel 5 Aanleveren scores Regels voor e beooreling

Nadere informatie

Dienstverlening om de inzetbaarheid van uw werknemers te verbeteren

Dienstverlening om de inzetbaarheid van uw werknemers te verbeteren Dienstverlening om de inzetbaarheid van uw werknemers te verbeteren Verzuimpakket Werkgever. Het voorkomen en verkorten van verzuim en het verbeteren van inzetbaarheid. Steeds meer werkgevers willen naast

Nadere informatie

Beter Af InkomensZekerheid

Beter Af InkomensZekerheid Beter Af InkomensZekerheid Verzeker uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid Wanneer u als medewerker arbeidsongeschikt raakt, dan kan uw inkomen flink dalen. Uw werkgever heeft een collectieve regeling afgesloten

Nadere informatie

Eigenrisicodragen WGA verzekering (deels verzekerd)

Eigenrisicodragen WGA verzekering (deels verzekerd) Eigenrisicodragen WGA verzekering (deels verzekerd) Dé complete verzekeringsoplossing voor de Nieuwe WGA Als u kiest voor eigenrisicodragen, doet u dit vanuit de overtuiging dat u met een eigen oplossing

Nadere informatie

UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET

UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Door de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters wordt de werkgever nu ook tot maximaal 12 jaar

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor WGAeigenrisicodragers. WGA betekent Regeling

Nadere informatie

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WIA Vaste Aanvulling AOV De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WIA Vaste Aanvulling AOV De Inkomensverzekeraar voor ondernemers personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WIA Vaste Aanvulling AOV De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse is De Inkomensverzekeraar voor ondernemers en biedt zelfstandig ondernemers en werkgevers

Nadere informatie

SAZAS BASIS-verzekering

SAZAS BASIS-verzekering SAZAS BASIS-verzekering Verzuimverzekering voor loondoorbetaling van arbeidsongeschikt personeel SAZAS dé verzuimspecialist Voor wie is de BASIS-verzekering? Wat kan ik verwachten van de BASIS-verzekering?

Nadere informatie

De kleur van. In dit nummer o.a.: Denktank Staatsliedenbuurt Wooninitiatief TaDaiMah Actieve bewonerscommissies Uw huurcontract opzeggen

De kleur van. In dit nummer o.a.: Denktank Staatsliedenbuurt Wooninitiatief TaDaiMah Actieve bewonerscommissies Uw huurcontract opzeggen Bewonersmagazine van Tablis Wonen Verschijnt rie keer per jaar Jaargang 1, nummer 03 ecember 2012 wonen De kleur van In it nummer o.a.: Nieuwe voorzitter aan e slag Werken aan kwaliteit Een (bran)veilige

Nadere informatie

Eigenrisicodragen. Publieke of private verzekering? De keuze is aan u

Eigenrisicodragen. Publieke of private verzekering? De keuze is aan u Eigenrisicodragen Publieke of private verzekering? De keuze is aan u Werkgeverscongressen 2014 Programma Eigenrisicodragen werknemersverzekeringen Eigenrisicodragen WW Eigenrisicodragen Ziektewet Eigenrisicodragen

Nadere informatie

Exclusief voor de Metalektro WIA-verzekeringen op maat

Exclusief voor de Metalektro WIA-verzekeringen op maat Exclusief voor de Metalektro WIA-verzekeringen op maat Premies en voorwaarden 2017 WIA Metalektro Exclusief voor de Metalektro Uw organisatie draait op gezonde medewerkers. Maar wat als uw medewerker toch

Nadere informatie

Een kijkje achter de schermen van de WIA

Een kijkje achter de schermen van de WIA Een kijkje achter de schermen van de WIA Even voorstellen Otwin Nonnekes Adviseur Sociale Zekerheid SV Land Röntgenlaan 13 2719 DX Zoetermeer T 079 3634400 info@svland.nl www.svland.nl Wet beperking ziekteverzuim

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet. Door: Peter van Hattem

Modernisering Ziektewet. Door: Peter van Hattem 0 Modernisering Ziektewet Door: Peter van Hattem Risicomanagement Employee Benefits (Bedrijfs)verzekeringen 2 Over Aon 90 landen 29.000 medewerkers Aon Risk Solutions 120 landen 26.500 medewerkers 50 landen

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (basisvariant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant).

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een werknemersverzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke en volledige arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa)

Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) 1. Inleiding De overheid heeft besloten de Ziektewet (ZW) per 1 januari 2013 aan te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel Definities 1 Doel van de verzekering 2 Grondslag van de verzekering 3. 4 Arbeidsongeschiktheid

Algemene voorwaarden. Artikel Definities 1 Doel van de verzekering 2 Grondslag van de verzekering 3. 4 Arbeidsongeschiktheid REAAL UNIM Plus Arbeisongeschiktheisverzekering 0510 Algemene voorwaaren 36 12 27 11-06 Inhou Artikel Definities 1 Doel van e verzekering 2 Gronslag van e verzekering 3 Arbeisongeschikthei 4 Vaststelling

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen sector Bouw Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen sector Bouw Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen sector Bouw Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke en volledige

Nadere informatie

Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet

Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet Verschillende vormen van wetgeving hebben er de afgelopen jaren voor gezorgd dat u als werkgever een grote rol speelt in het terugdringen van het aantal

Nadere informatie

Welkom bij NV schade WIA-werknemersverzekering

Welkom bij NV schade WIA-werknemersverzekering Welkom bij NV schade WIA-werknemersverzekering Welkom bij NV schade U bent gaan werken bij een werkgever die valt onder de CAO Metaal en Techniek of CAO Motorvoertuigenen Tweewielerbedrijven. Daardoor

Nadere informatie

Uitgebreid Informatierapport Besteldatum 10 jan 2013 Klantnummer 870-096052 Referentie

Uitgebreid Informatierapport Besteldatum 10 jan 2013 Klantnummer 870-096052 Referentie Kees van er Hart Van: kees@elsenga.nl Verzonen: onerag 10 januari 201314:07 Aan: Kees van er Hart Onerwerp: Elsenga Installatietechniek B.V. leuk he Uitgebrei Informatierapport Bestelatum 10 jan 2013 Klantnummer

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers verzekering voor WGAeigenrisicodragers Productwijzer verzekering WGAeigenrisicodragers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor WGAeigenrisicodragers.

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu?

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Inhoudsopgave pagina 1 Antwoorden op vragen over arbeidsongeschiktheid 3 2 Wat wordt er van u verwacht en wie kunnen u ondersteunen? 3 3 Andere functie gevonden?

Nadere informatie

Ondernemers-AOV. WGA-eigenrisicoverzekering. Persoonlijke ondersteuning bij langdurige arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers

Ondernemers-AOV. WGA-eigenrisicoverzekering. Persoonlijke ondersteuning bij langdurige arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers WGA-EIGENRISICOVERZEKERING Informatie voor de werkgever WGA-eigenrisicoverzekering Persoonlijke ondersteuning bij langdurige arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers Ondernemers-AOV De AOV waarbij u exact

Nadere informatie

WGA- Eigenrisicodragersverzekering

WGA- Eigenrisicodragersverzekering WGA- Eigenrisicodragersverzekering 1 Wat is het? 2 Verzekerd? 3 Niet verzekerd? 4 Kosten? 5 Meer weten? 1 Wat is de WGA- Eigenrisicodragersverzekering? U verwacht de WIA-instroom zelf in de hand te houden?

Nadere informatie

Collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant)

Collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant) Productwijzer Collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant).

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide. Welke

Nadere informatie

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WGA-Gat verzekering De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WGA-Gat verzekering De Inkomensverzekeraar voor ondernemers personeelsplan Arbeidsongeschiktheid WGA-Gat verzekering De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse maakt ondernemen een stuk relaxter Als zelfstandig ondernemer of werkgever wilt u uzelf,

Nadere informatie

BeZaVa, de premieveranderingen voor de werkgever 1. INLEIDING

BeZaVa, de premieveranderingen voor de werkgever 1. INLEIDING BeZaVa, de premieveranderingen voor de 1. INLEIDING Op 1 januari 2013 is de wet BeZaVa in werking getreden. De overheid wil met deze wet een beperking in de uitkeringslasten voor flexwerkers bereiken door

Nadere informatie

Nieuwe ziektewet: betalen per zieke flexwerker vanaf 2014

Nieuwe ziektewet: betalen per zieke flexwerker vanaf 2014 Modernisering Ziektewet De kosten van sociale zekerheid komen meer en meer op het bord van de werkgevers. Eerst was er de loondoorbetalingsverplichting in de jaren 90. Toen de Wet Poortwachter, de gedifferentieerde

Nadere informatie

P De heer A. Werknemer Anoniemstraat AB AMSTERDAM

P De heer A. Werknemer Anoniemstraat AB AMSTERDAM P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM Inhoudsopgave Onderwerp Brief Uw verzekeringsoverzicht WIA-werknemersverzekering Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht (UPO) Toelichting

Nadere informatie

Energienota gemeente Emmen

Energienota gemeente Emmen RIS.5449 Energienota gemeente Emmen Deel 2: Werken aan groene groei Energieprogramma 2012-2015 November 2011 Inhousopgave pagina 1. Inleiing 3 2. Big Five 3 3. Green Deal Noor-Neerlan 4 4. De opgave 5

Nadere informatie

Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap

Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap 1. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen De WIA bestaat uit twee onderdelen: De regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) De regeling

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke

Nadere informatie

Werkgeverslasten per 1 juli 2015

Werkgeverslasten per 1 juli 2015 Werkgeverslasten per 1 juli 2015 Doolhof aan lasten op een rijtje gezet! Door mr. A.J.H. Breitenfellner Inleiding De totale loonkosten bestaan niet alleen uit het loon maar ook uit de daarover verschuldigde

Nadere informatie

Optimising work environments. www.sirksekuur.be. www.idewe.be

Optimising work environments. www.sirksekuur.be. www.idewe.be 2012 Optimising work environments www.iewe.be Fluiten mag bij veilig gerag 2012 Januari m 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 w 4 11 18 25 5 12 19 26 v 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 www.iewe.be Optimising

Nadere informatie

Whitepaper Modernisering Ziektewet

Whitepaper Modernisering Ziektewet Whitepaper Modernisering Ziektewet Per 1 januari 2013 treedt de wet BeZaVa (Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters) in werking. Deze wet staat beter bekend onder de noemer Modernisering

Nadere informatie

Herwin Schrijver. Landelijk Arbo congres Reed Business 7 oktober 2013 Wat kunt u verwachten in 2014

Herwin Schrijver. Landelijk Arbo congres Reed Business 7 oktober 2013 Wat kunt u verwachten in 2014 Herwin Schrijver Landelijk Arbo congres Reed Business 7 oktober 2013 Wat kunt u verwachten in 2014 door Marjol Nikkels-Agema directeur CS Opleidingen B.V. Keuzes overheid en nieuwe ontwikkelingen Werk,

Nadere informatie

Nierpatiënten Vereniging Nederland. Biedt perspectief!

Nierpatiënten Vereniging Nederland. Biedt perspectief! Nierpatiënten Vereniging Nederland Biedt perspectief! PROCEDURE Wet verbetering poortwachter Week 1: ziekmelding bij werkgever en arbodienstverlening. Week 6: probleemanalyse bedrijfsarts (evaluatie/bijstelling

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid? Uw medewerkers gezond verzekerd

Arbeidsongeschiktheid? Uw medewerkers gezond verzekerd Arbeidsongeschiktheid? Uw medewerkers gezond verzekerd NV Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2 Arbeidsongeschiktheid? Wilt u weten wat arbeids ongeschikt heid inhoudt voor uw bedrijf?

Nadere informatie

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Inkomen

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Inkomen Verzekeringen Makelaardij Hypotheken Pensioenen Employment Benefits Bankzaken WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Inkomen vrieling adviesgroep De WIA De WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)

Nadere informatie