Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet"

Transcriptie

1 Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet Verschillende vormen van wetgeving hebben er de afgelopen jaren voor gezorgd dat u als werkgever een grote rol speelt in het terugdringen van het aantal arbeidsongeschikten. Deze rol is succesvol gebleken en heeft onder andere geleid tot een flinke afname van instromers in de WIA Vangnet 35% 42% 47% 49% 53% 55% Vast 65% 58% 53% 51% 47% 45% In tegenstelling tot deze ontwikkeling is de instroom in de WIA vanuit het Ziektewet Vangnet flink toegenomen. En dat terwijl vangnetters nog geen 15% van de beroepsbevolking zijn. Volgens publicaties van het UWV lopen vaste werknemers gemiddeld een risico van 3 op de om in de WIA te komen. Voor tijdelijke werknemers is dit risico groter, namelijk bijna 5 op de en voor uitzendkrachten zelfs bijna 7 op de Reden voor het Ministerie van Sociale Zaken om de Ziektewet te hervormen. Per 1 januari 2013 is daarvoor de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) ingegaan. Vangnetters De groep vangnetters neemt inmiddels meer dan 50% van de instroom in de WIA voor haar rekening. De vangnetters zijn onder te verdelen in 2 groepen: Groep 1: Werknemers die ziek zijn op moment dat tijdelijk contract afloopt Ziekte bij ontslag tijdens proeftijd Uitzendkrachten Oproepkrachten Zieke werknemers die werkloos worden door ontslag of faillissement Groep 2: Werknemers die ziek zijn a.g.v. zwangerschap Ziekte als gevolg van orgaandonatie Ziekte van personen met beperkingen (arbeidsgehandicapt) Ziekte van werknemers met WGA/IVA uitkering bij in dienst houden (gedurende 5 jaar) Uitkering aan werknemer 70% van (gemaximeerd) dagloon Uitkering aan werkgever 100% (2 e jaar 70%) van (gemaximeerd) dagloon als werkgever 100% betaalt Pagina 1 van 5

2 Voor de eerste groep vangnetters ontbreekt een werkgever die sturing kan geven aan het re-integratieproces, waardoor er beperkt tot geen re-integratie activiteiten plaatsvinden. Het gevolg hiervan is een onverminderd hoog aantal WIA-uitkeringen. De modernisering van de Ziektewet omvat een aantal maatregelen met ondermeer als doel : Het terugdringen van langdurig ziekteverzuim. Het stimuleren van werkhervatting van zieke werknemers zonder werkgever. Het voorkomen van instroom van ZW-gerechtigden in de WIA. Effecten Om deze doelen te realiseren zijn diverse financiële prikkels aan zowel de kant van de werknemer als de werkgever ingebouwd. De werknemerskant De prikkels aan de werknemerskant zitten om te beginnen in het Ziektewet-criterium. Tot op heden worden werknemers beoordeeld op het wel of niet kunnen verrichten van de bedongen (voormalige) arbeid bij de laatste werkgever. In de nieuwe situatie zal het UWV de werknemer die voor tenminste 35% arbeidsongeschikt is, na het eerste ziektejaar beoordelen op basis van gangbare arbeid. Als logisch gevolg hiervan worden de sollicitatie- en re-integratieverplichtingen voor deze groep aangescherpt, vergelijkbaar met de verplichtingen opgenomen in de WIA. Als een zieke werknemer in staat is tenminste 65% van zijn oude loon te verdienen heeft hij geen recht op een Ziektewetuitkering. Indien er wel recht bestaat op ziektewetuitkering dan bedraagt de totale uitkeringsduur maximaal 104 weken. De werkgeverskant Voor u als werkgever houdt de Modernisering Ziektewet in dat u financieel verantwoordelijk wordt voor zowel de Ziektewetuitkeringen als de WGA-uitkeringen van de eerste groep vangnetters. Let op! Hieronder vallen ook werknemers met een tijdelijk contract en werknemers die binnen 4 weken na datum uitdiensttreding ziek worden (en geen nieuwe werkgever hebben). Premiedifferentiatie Ziektewet Per 1 januari 2014 zal voor de Ziektewet een worden ingevoerd in de vorm van een sectorpremie en/of een individuele premie, welke afhankelijk is van de grootte van uw bedrijf. Deze ziet er als volgt uit: Kleine werkgever (< 10 werknemers) Middelgrote werkgever (tussen de 10 en 100 werknemers) Grote werkgever (> 100 werknemers) i.c.m. individuele premie premie * Voor het gemak gebruiken wij aantallen. Formeel gaat het om 10 of 100 maal het gemiddeld premieplichtig loon (2013: ,--). De premies voor het midden- en groot zakelijk bedrijf worden gedeeltelijk tot geheel gebaseerd op de daadwerkelijke instroomcijfers. Daarbij hanteert het UWV, net als bij de gedifferentieerde premie van de WGA, de instroomcijfers van T-2. Werknemers die in 2012 in het vangnet terecht zijn gekomen, ziet u dus per 2014 terug in uw premie. Pagina 2 van 5

3 WGA-Flex Na de bekende wachttijd van 104 weken kan de vangnetter instromen in de WGA. Ook deze instroom wordt per 1 januari 2014 aan u doorberekend in de vorm van een gedifferentieerde premie WGA-Flex. Net als bij de oude WGA premie (vanaf nu WGA-Vast) wordt de WGA-Flex berekend op basis van T-2. Per 1 januari 2014 worden dus vangnetters die 2 jaar geleden in de WGA terecht zijn gekomen aan u doorberekend. Dit houdt in dat u inzichtelijk moet krijgen welke ex-werknemers sinds 2010 ziek zijn geworden en de WGA zijn ingestroomd. In de onderstaande tabel staat de vormgeving van de financiering van de Ziektewet en WGA per 1 januari 2014 schematisch weergegeven: Situatie 2014 Werkgever ZW WGA-Flex WGA-Vast Groot > 100 wn Middelgroot wn sectoraal Sectoraal sectoraal Klein < 10 wn * betekent publiek of privaat te verzekeren Welke maatregelen moet u nemen Om te beginnen is het zaak om het verleden inzichtelijk te gaan maken. Weet u welke werknemers vanaf 2010 ziek uit dienst zijn gegaan? Vervolgens dient u voor nu en de toekomst uw beleid voor deze groep aan te passen. Een aantal voorbeelden hierin zijn: - het in kaart brengen van (ex-)werknemers die onder deze regeling vallen en bepalen wie hen gaat volgen; - het inregelen van een verzuim- en re-integratieprotocol (Wet Verbetering Poortwachter); - het aanpassen van arbeidscontracten met o een meldingsplicht voor werknemers die binnen 4 weken na uitdiensttreding ziek worden en niet in dienst zijn getreden bij een andere o werkgever. een verplichting tot deelname (ook na uitdiensttreding) aan de uitvoering van re-integratie activiteiten. - Er op toezien dat de werknemer die na contract uit dienst gaat en niet ergens anders gaat werken een WW-uitkering aanvraagt. Omdat de premies op deze informatie afgestemd worden, is het van belang dat u ter controle een goede administratie bijhoudt. Inmiddels is of heeft het UWV u als werkgever geïnformeerd over de aan u toegekende vangnetters. Zij starten met de grote werkgevers, vervolgens de middelgrote en tot slot gaan ze de kleine werkgevers informeren. Dit proces moet vóór 1 september zijn afgerond. Daarna worden de WGA-flex beslissingen gestuurd. Afronding daarvan wordt eind november 2013 verwacht. Pagina 3 van 5

4 Het UWV stuurt u een informatiebrief met als bijlage een overzicht van ex-werknemers die in 2012 een Ziektewetuitkering hebben ontvangen. Als u een beschikking van één of meerdere werknemers wilt ontvangen kunt u dat op de bijlage aanvinken. Wij adviseren u alle beschikkingen op te vragen. U hebt hiervoor tot 4 weken na dagtekening UWVbrief de tijd voor. Tegen de beschikkingen kunt u bezwaar aantekenen binnen 6 weken na dagtekening beschikking. Vanaf 1 januari 2013 ontvangt u al een kopie van de WGA-flexbeslissingen Per 1 juli 2013 geldt dat ook voor de Ziektewet-flexbeslissingen De Ziektewetflexbeslissingen over de eerste helft van 2013 worden verzonden zodra het UWV gereed is met het verzenden van alle flexbeslissingen over Medio september worden de premies bekend voor de hoogte van de ZW en WGA-flex voor het jaar Financiering De financieringswijze is een bijkomend vraagstuk. Voor de Ziektewet en WGA-Vast heeft u al de keuze deze publiek of privaat onder te brengen. De WGA-Flex wordt tot 1 januari 2016 uitsluitend publiek gefinancierd. Daarna zullen de WGA-Vast en -Flex worden samengevoegd en kunt u kiezen om eigenrisicodrager te worden voor de gehele WGA. Indien u al eigenrisicodrager bent voor de WGA en dit wenst te blijven, moet u een aanvullende garantieverklaring overleggen. Doet u dit niet, dan valt u automatisch terug in het publieke bestel. Eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet resulteert in een concrete korting op de sectorpremie. U neemt dan de volledige verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Ziektewet over. U bepaalt recht, hoogte en duur van de ZW-uitkering. Dit houdt in dat u zelf de dagloonberekeningen moet maken en de verzuimbegeleiding gaat uitvoeren. Het blijven volgen en administreren van deze groep hoort daar ook bij. Keuze publiek of privaat De keuze tussen publiek of privaat hangt samen met uw behoefte om al dan niet zelf regie te voeren op de schade en u daardoor minder afhankelijk te stellen van het UWV. Bij een zieke werknemer met een tijdelijk contract kunt u er al tot einde contract alles aan doen om de werknemer te re-integreren binnen of buiten uw bedrijf. In het publieke stelsel neemt het UWV de re-integratie van u over bij einde arbeidscontract en krijgt u de lasten (kosten) doorbelast via de gedifferentieerde premie. U heeft er dan geen enkele invloed meer op maar betaalt wel de rekening. De enige mogelijkheid om de schade (lasten) te beheersen is om zelf de regie op uw verzuim te voeren. Dit leidt uiteindelijk tot daling van uw lasten. U kunt dan maximaal zorgen voor opvolging van de verplichtingen van werknemers. Werkgevers tot circa 30 werknemers raden wij af om eigen risicodrager te worden. Grofweg kan worden gesteld dat de besparing in euro s niet op weegt tegen de werkzaamheden die hiermee gemoeid zijn. Het midden- en grootzakelijk bedrijf is wel gebaat bij het onderzoek van de optie van eigenrisicodragerschap. Zij wordt tenslotte rechtstreeks afgerekend op haar instroom. Hierbij is het aantal flexwerkers, de mogelijkheid tot het voeren van een actief verzuimbeleid alsmede de branche waartoe uw bedrijf behoort van belang. Pagina 4 van 5

5 De werkgever neemt bij het eigenrisicodragerschap wel de wettelijke plichten voor de verzuimbegeleiding op zich, zoals : het voeren van een adequate verzuimadministratie de claimbeoordeling Ziektewetuitkering: vaststellen of er recht is op een uitkering vaststellen van het dagloon van de zieke werknemer (uitkeringshoogte) vaststellen van de duur van de uitkering de re-integratiebegeleiding naar werk. Wij kunnen ons goed voorstellen dat u zich liever bezig houdt met de kernwerkzaamheden van uw organisatie. Een private uitvoering door een externe partij zou daarom een goede oplossing voor u kunnen zijn. Het biedt u gemak en bespaart u geld. Absentum denkt graag samen met u mee over de best passende oplossing. Pagina 5 van 5

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet 1. Inleiding Per 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) in werking getreden. Deze wet heeft tot doel het aantal vangnetters

Nadere informatie

Modernisering van de Ziektewet: de werkgever gaat betalen

Modernisering van de Ziektewet: de werkgever gaat betalen FACTSHEET Modernisering van de Ziektewet: de werkgever gaat betalen Update maart 2013 Mr. Stijn Hendriks, adviseur sociale zekerheid Loyalis Vangnetters zijn zieken die geen werkgever meer hebben. Ze veroorzaken

Nadere informatie

Welkom. 16.10 17.15 uur Inleidende lezing: belangrijke aandachtspunten bij zieke (ex-) uitzendkrachten

Welkom. 16.10 17.15 uur Inleidende lezing: belangrijke aandachtspunten bij zieke (ex-) uitzendkrachten Welkom Programma 16.10 17.15 uur Inleidende lezing: belangrijke aandachtspunten bij zieke (ex-) uitzendkrachten 17.15 17.45 uur Pauze 17.45 18.30 uur Lezing UWV: Eigenrisicodragerschap, wat is dit? En

Nadere informatie

Uw Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet

Uw Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet VSZ ASSURADEUREN Informatie voor de werkgever Uw Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet Hét antwoord op de nieuwe Ziektewet. Verzuim en Eigenrisicodragerschap Ziektewet in één keer verzekerd! Transparant

Nadere informatie

Wet tot wijziging van de Ziektewet en enige andere wetten om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken (33241)

Wet tot wijziging van de Ziektewet en enige andere wetten om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken (33241) Wet tot wijziging van de Ziektewet en enige andere wetten om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken (33241) Memorie van toelichting Inleiding In het afgelopen decennium is het

Nadere informatie

Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers Ziektewet

Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers Ziektewet Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers Ziektewet Opgesteld door: Commissie Wet- en Regelgeving van de Nederlandse vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde April

Nadere informatie

De WGA-gerechtigde in het private. stelsel. Een verkennend onderzoek. Mogelijk gemaakt door Stichting Instituut GAK. In opdracht van FNV-Vakcentrale

De WGA-gerechtigde in het private. stelsel. Een verkennend onderzoek. Mogelijk gemaakt door Stichting Instituut GAK. In opdracht van FNV-Vakcentrale De WGA-gerechtigde in het private stelsel Een verkennend onderzoek Mogelijk gemaakt door Stichting Instituut GAK In opdracht van FNV-Vakcentrale drs. H de Vries Zoetermeer, 29 juni 2009 Bronvermelding

Nadere informatie

Omtrend. Inhoud. Infobulletin Personeelsbeheer. Wettelijk minimumloon per 1 juli 2013. Ook Loonvisie gaat over op IBAN... en SEPA

Omtrend. Inhoud. Infobulletin Personeelsbeheer. Wettelijk minimumloon per 1 juli 2013. Ook Loonvisie gaat over op IBAN... en SEPA Omtrend Infobulletin Personeelsbeheer 3 Loonvisie Magazine Nr.3 / jaargang 1 / 2013 Inhoud Wettelijk minimumloon per 1 juli 2013 Wettelijk minimumloon 1 per 1 juli 2013 Ook Loonvisie gaat over op IBAN

Nadere informatie

Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2014

Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2014 Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Managementsamenvatting 4 1. Premies WGA en ZW 2014 7 1.1. Wet Bezava 7 1.2. Berekening premies UWV 2014 9 2. Gevolgen voor individuele

Nadere informatie

Whitepaper maart 2015. Zieke werknemer: wat te doen?

Whitepaper maart 2015. Zieke werknemer: wat te doen? Whitepaper maart 2015 Zieke werknemer: wat te doen? Inhoudsopgave Inleiding Inleiding 3 Zieke werknemer 4 Beloning uitzendkracht 8 Sancties zieke werknemer 9 Ontslag en ziekte 10 Re-integratie 2e spoor

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie?

Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie? Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie? De relatie tussen werkgevers en werknemers verandert. De tijden dat mensen hun hele carrière bij dezelfde organisatie werkten, liggen achter ons.

Nadere informatie

Procesbeschrijving. Re-integratieproces WGA-gerechtigden

Procesbeschrijving. Re-integratieproces WGA-gerechtigden Procesbeschrijving 2013 Re-integratieproces WGA-gerechtigden Inhoud Voorwoord 3 1 Wettelijk kader en actoren re-integratieproces 4 1.1 Preventie door werkgevers en re-integratie door werknemers en werkgevers

Nadere informatie

Mantelovereenkomst Inkomensverzekeringen Federatie van de Groothandel in Levensmiddelen. Het voorstel bestaat uit de onderdelen:

Mantelovereenkomst Inkomensverzekeringen Federatie van de Groothandel in Levensmiddelen. Het voorstel bestaat uit de onderdelen: Mantelovereenkomst Inkomensverzekeringen Federatie van de Groothandel in Levensmiddelen. Het voorstel bestaat uit de onderdelen: Voordelen geldend voor alle WIA-verzekeringen Premieoverzicht WIA-verzekeringen

Nadere informatie

NASLAGWERK SOCIALE WETGEVING IN RELATIE TOT VERZUIM

NASLAGWERK SOCIALE WETGEVING IN RELATIE TOT VERZUIM NASLAGWERK SOCIALE WETGEVING IN RELATIE TOT VERZUIM Dit uitgebreide naslagwerk geeft u inzicht in de laatste stand van zaken maar ook een historisch beeld van het ontstaan van de regelingen en de achtergrond

Nadere informatie

UPDATE. Nieuwsbrief november 2013. Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media!

UPDATE. Nieuwsbrief november 2013. Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media! UPDATE Nieuwsbrief november 2013 Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media! Mandema & Partners helpt u graag bij het interpreteren van de actualiteiten die voor u en voor uw bedrijf

Nadere informatie

Verzuimverzekering Conventioneel. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Verzuimverzekering Conventioneel. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Verzuimverzekering Conventioneel Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van

Nadere informatie

Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2015

Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2015 Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2015 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Managementsamenvatting 3 1. Premies WGA en ZW 2015 5 1.1. Wijzigingen per 1 januari 2015 5 1.2. Berekening premies UWV 2015 5 2. Gevolgen

Nadere informatie

OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN

OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN 13 april 2010 Projectnummer:

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

Raadhoven Verzuimverzekering

Raadhoven Verzuimverzekering Raadhoven Verzuimverzekering Verzekeringsvoorwaarden RHN-VR003 Inhoudsopgave Artikel 1 Wat bedoelen wij met?... 2 Artikel 2 Algemene bepalingen... 4 Artikel 3 Duur en einde van de verzekering... 6 Artikel

Nadere informatie

Wegwijzer UWV voor ondernemers in tien prangende vragen WAAR HELPT UWV U NU ECHT MEE?

Wegwijzer UWV voor ondernemers in tien prangende vragen WAAR HELPT UWV U NU ECHT MEE? Wegwijzer UWV voor ondernemers in tien prangende vragen WAAR HELPT UWV U NU ECHT MEE? IN DEZE BROCHURE Inleiding 3 Tien prangende kwesties 4 Wet verbetering poortwachter 33 Wet werk en zekerheid (nieuwe

Nadere informatie

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering Basismodule WGA-gat Uitgebreid In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WGA-gat Uitgebreid.

Nadere informatie

Vraaggerichte dienstverlening voor vangnetters

Vraaggerichte dienstverlening voor vangnetters Vraaggerichte dienstverlening voor vangnetters Colofon Programma Participatie Datum november 2012 Nummer NvB 12/05b Pagina 2 van 31 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Organisatorische

Nadere informatie

Eindejaarsactualiteiten 2012. Financieel advies. fiscale juridische financiële advieszaken

Eindejaarsactualiteiten 2012. Financieel advies. fiscale juridische financiële advieszaken Eindejaarsactualiteiten 2012 Financieel advies fiscale juridische financiële advieszaken Loon- en inkomstenbelasting Anticipeer tijdig op de komst van één uniform loonbegrip 3 Ook werknemerspremies over

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 586 HERDRUK 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Besparen met HR Analytics

Besparen met HR Analytics Besparen met HR Analytics 26 maart 2015 Welkom Hester Assink-Roordink (RPP) Vestigingsmanager Enschede h.assink@payrollgroup.nl PayRoll Solutions B.V. Woubrugge www.payrollgroup.nl 26-3-2015 kennis, kunde

Nadere informatie

Inleiding Inhoud Bijlagen

Inleiding Inhoud Bijlagen Inleiding Het ziekteverzuimpercentage is een graadmeter voor de gezondheid van de organisatie. is nooit volledig te voorkomen, iedereen is immers wel eens ziek. Een hoog ziekteverzuimpercentage zegt echter

Nadere informatie

WGA-verzekering Eigen Risico. Polisvoorwaarden. WGA-verzekering Eigen Risico

WGA-verzekering Eigen Risico. Polisvoorwaarden. WGA-verzekering Eigen Risico WGA-verzekering Eigen Risico Polisvoorwaarden WGA-verzekering Eigen Risico Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de

Nadere informatie

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Verzuimverzekering Optimaal Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van de verzekering

Nadere informatie

Inleiding... 2 1 Wat betekent ERD voor de WGA zijn?... 2 2 ERD WGA is norm... 2 3 Achterliggende gedachten... 2 3.1Compacte Rijksdienst en

Inleiding... 2 1 Wat betekent ERD voor de WGA zijn?... 2 2 ERD WGA is norm... 2 3 Achterliggende gedachten... 2 3.1Compacte Rijksdienst en Inleiding... 2 1 Wat betekent ERD voor de WGA zijn?... 2 2 ERD WGA is norm... 2 3 Achterliggende gedachten... 2 3.1Compacte Rijksdienst en Strategisch HR-beleid... 2 3. 2 Onderzoek /Analyse ERD WGA...

Nadere informatie