Interpolis. Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters. Wet BeZaVa: alle informatie voor u op een rij

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Interpolis. Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters. Wet BeZaVa: alle informatie voor u op een rij"

Transcriptie

1 Interpolis Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters Wet BeZaVa: alle informatie voor u op een rij Wat is BeZaVa? BeZaVa is een afkorting voor de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters. Deze Wet wordt ook wel Modernisering Ziektewet genoemd. De Wet BeZaVa is op 1 januari 2013 ingevoerd. De eerste maatregelen werden van kracht in 2013 de laatste per 1 januari Waarom de Wet BeZaVa? Het beleid van de overheid richt zich al jaren op het beperken van de instroom van medewerkers in de Wet WIA (Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). De WIA bestaat uit 2 delen: IVA (Inkomensvoorziening volledig en duurzaam arbeidsongeschikten); WGA (regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Het gevoerde overheidsbeleid om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid terug te dringen, heeft vooral effect gehad op medewerkers met een vast dienstverband. Het beleid heeft geen effect gehad op de vangnetters (met of zonder werkgever). Bij ziekte krijgen deze medewerkers, na uit dienst te zijn gegaan, een uitkering op grond van de Ziektewet. Daarna kunnen zij mogelijk instromen in de WGA. Sinds 2013 focus op vangnetters. Vangnetters vormen ongeveer 50% van de totale WGA-instroom. Dat is opvallend, omdat zij maar 20% van de totale beroepsbevolking zijn. De overheid wil met de Wet BeZaVa langdurige arbeidsongeschiktheid van deze vangnetters (zonder werkgever) terugdringen om zo de WGA-instroom te verminderen. Rol van de werkgever. Bij de beperking van de instroom in de WGA van vaste werknemers hebben werkgevers al een belangrijke rol. Een werkgever kan voor dit risico een private WGA eigenrisicodragersverzekering afsluiten of publiek verzekerd zijn via het UWV. Hiervoor betaald de werkgever een gedifferentieerde WGA-premie aan de Belastingdienst. Wat verandert er voor u als werkgever vanaf 1 januari 2017? In dit e-book leest u meer over de Wet BeZaVa. U leest wat de veranderingen zijn geweest tot nu toe en wat er voor u verandert per 1 januari van 9

2 1 Ziektewet en WGA: hoe is het tot geregeld? BeZaVa brengt vanaf een aantal veranderingen, maar hoe is het tot nu toe geregeld? Werkgever verantwoordelijk voor loondoorbetaling en re-integratiekosten van zieke flexwerkers tot contracteinde. Als vaste en tijdelijke werknemers ziek worden, hebben ze beiden recht op loondoorbetaling en is de werkgever verantwoordelijk voor de re-integratie-inspanningen. Een belangrijk verschil tussen vaste en tijdelijke werknemers is: voor tijdelijke werknemers betaalt de werkgever alleen het loon door zo lang het contract loopt. Na afloop van het contract zijn de kosten van loondoorbetaling en de re-integratie voor rekening van het UWV, die de Ziektewet uitvoert. De werkgever betaalt daarvoor een (gedifferentieerde) Ziektewetpremie aan de Belastingdienst. De werkgever kan er voor kiezen om eigen risicodrager te worden voor de Ziektewet. Dan vervalt de gedifferentieerde Ziektewetpremie. Ziektewetpremie tijdelijke werknemers afhankelijk van de gedane Ziektewetuitkeringen. Voor tijdelijke werknemers betaalt de werkgever de Belastingdienst een gedifferentieerde premie (ZW-Flex). Deze premie is voor kleine werkgevers (tot een loonsom van e ) afhankelijk van de Ziektewetuitkeringen in de sector waar deze werkgever toe behoort (sectorpremie). Voor grote werkgevers (vanaf een loonsom van e ) is de gedifferentieerde premie afhankelijk van de Ziektewetuitkeringen, die het UWV voor deze werkgever heeft betaald (individuele werkgeverspremie). Voor middelgrote werkgevers (vanaf een loonsom van e tot e ) is het een mix van de sectorpremie en de individuele werkgeverspremie. Hoe groter de werkgever hoe groter het aandeel van de individuele werkgeverspremie. De werkgever die eigen risicodrager Ziektewet is geworden betaalt geen gedifferentieerde Ziektewetpremie aan de Belastingdienst, maar betaalt de ziektewetuitkeringen zelf aan de zieke ex-werknemers. De BeZaVa spreekt over vangnetters. Maar wat zijn nu vangnetters? Er zijn 2 groepen vangnetters: zonder en met werkgever. 1 Vangnetter zonder werkgever. De Ziektewet vormt een vangnet voor zieke werknemers die geen werkgever meer hebben, zoals: Zieke WW-gerechtigden. Zieke uitzendkrachten. Zieke werknemers van wie het dienstverband eindigt tijdens hun ziekte. (Dit zijn de werknemers waar de werkgever gedifferentieerde Ziektewetpremie voor betaalt aan de Belastingdienst of verantwoordelijk voor is als eigen risicodrager Ziektewet): na afloop van een tijdelijk contract; in de proefperiode; na een faillissement of reorganisatie; na ontslag via de kantonrechter; werknemers die ziek werden binnen 4 weken na uitdiensttreding en dan nog geen andere werkgever (of (toegekend) recht op WW) hebben. 2 Vangnetter met werkgever. Werknemers die in loondienst zijn en recht hebben op een Ziektewetuitkering van maximaal 2 jaar (104 weken), zolang ze ziek zijn, zoals: zwangere vrouwen of vrouwen die net bevallen zijn (zwangerschaps- en bevallingsverlof); orgaandonoren; werknemers met een no-riskpolis. 2 van 9

3 De Ziektewet bepaalt of een werknemer een no-risk status heeft. Deze status is bijvoorbeeld voor werknemers die vanuit de WAO of WIA bij een werkgever in loondienst komen. Worden zij binnen 5 jaar na indiensttreding ziek, dan mag de werkgever voor hen een Ziektewetuitkering aanvragen. Deze groep vangnetters met werkgever komen niet voor rekening van werkgever, het UWV betaalt het loon bij ziekte. Na 1 jaar ziekte: UWV-keuring voor ziektewetuitkeringsgerechtigden. Het UWV stelt bij ex-werknemers die een ziektewetuitkering ontvangen na een jaar ziek zijn vast of en in hoeverre zij nog arbeidsongeschikt zijn. Als de ex-werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt is, dan wordt de Ziektewetuitkering beëindigd. Bij 35% of meer arbeidsongeschiktheid wordt de Ziektewetuitkering voortgezet. Het UWV voert deze keuring uit, ook als de werkgever eigen risicodrager is. Na 2 jaar ziekte: WIA-keuring voor zowel vaste als tijdelijke werknemer. Het UWV stelt bij werknemers die 2 jaar ziek zijn de mate van arbeidsongeschiktheid vast. Op basis daarvan bepaalt het UWV welke soort WIA-uitkering de werknemer ontvangt: volledig en duurzaam arbeidsongeschikt: IVA-uitkering; 35-80% arbeidsongeschikt of volledig, maar niet duurzaam arbeidsongeschikt: WGA-uitkering; minder dan 35% arbeidsongeschikt: geen WIA-uitkering. WGA: onderscheid tussen WGA-vast en WGA-flex. WGA-vast: alle werknemers die tijdens hun vaste dienstverband ziek worden en na 2 jaar ziekte doorstromen naar de WGA. WGA-flex: vangnetters. Werknemers met een tijdelijk dienstverband die ziek uit dienst gaan en na 2 jaar (loondoorbetaling en ziektewet) doorstromen naar de WGA. WGA gedifferentieerde premie en keuze voor eigen risicodragerschap. Voor vaste en flex werknemers betaalt de werkgever nu nog aparte gedifferentieerde premies (WGA-vast en WGAflex). Deze premies stijgen naarmate er meer werknemers in de WGA terechtkomen. De methodiek is hetzelfde als bij de Ziektewet, dus onderscheid tussen kleine, middelgrote en grote werkgevers. De werkgever kan ervoor kiezen om voor vaste werknemers eigenrisicodrager voor de WGA te worden. Dit risico kan hij zelf dragen, maar hiervoor is een garantieverklaring nodig van een financiële instelling. Werkgevers die eigenrisicodrager worden, besteden dit risico in de praktijk vaak uit aan een verzekeraar, die dan de garantieverklaring afgeeft aan de Belastingdienst. 3 van 9

4 2 Wat verandert per ? Eigenrisicodrager WGA: per 1 januari 2017 altijd voor vaste én tijdelijke werknemers. De wetgever voegt de gedifferentieerde premie van WGA-vast en WGA-flex samen. Werkgevers betalen dan één WGA gedifferentieerde premie, wel nog met het bestaande onderscheid tussen kleine werkgevers (sectorpremie), grote werkgevers (eigen schade) en middelgrote werkgevers (mix van sector en eigen schade). Werkgevers die eigenrisicodrager WGA zijn of worden, zijn dat vanaf 2017 altijd voor beide groepen. Uiterlijk 1 oktober 2016 moet de werkgever zijn keuze aan de Belastingdienst bekend maken. Omdat er een aanvullende garantieverklaring voor het WGA-flexrisico nodig is. Uiteindelijk zijn er straks 3 opties: 1 Eigenrisicodrager voor het volledig WGA-risico: vast én flex. Vanaf 1 januari 2017 kunnen werkgevers alleen voor vaste én tijdelijke werknemers eigenrisicodrager worden. Wie al eigenrisicodrager is en dit wil blijven, is dit vanaf 1 januari 2017 dus ook voor tijdelijke werknemers. Alles of niets, dus. U moet wel een nieuwe garantieverklaring van een financiële instelling aan de Belastingdienst (laten) verstrekken. 2 Terug naar publieke bestel voor het volledig WGA-risico (vast en flex) Wil een werkgever niet 10 jaar lang verantwoordelijk zijn voor de re-integratie van werknemers die hij maar kort in dienst had? Dan is de enige mogelijkheid een publieke verzekering bij het UWV, zowel voor zijn tijdelijke als zijn vaste werknemers. De werkgever is dan geen eigenrisicodrager WGA (meer). Het UWV neemt de uitkeringslasten en re-integratieverplichtingen volledig over en brengt daarvoor een gedifferentieerde premie aan de werkgever in rekening. De werkgever is dan wel minimaal 3 jaar lang verzekerd bij het UWV. Pas daarna kan de werkgever opnieuw een keus maken of hij publiek of privaat wil verzekeren. 3 Keuze om eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet Een werkgever die eigenrisicodrager voor de Ziektewet wordt, betaalt in geval van ziekte de Ziektewetuitkering voor de werknemer. Daarnaast is hij gedurende de eerste 2 ziektejaren verantwoordelijk voor de re-integratie van de zieke werknemers. Eigenrisicodrager worden of terugkeren naar het UWV kan 2 keer per jaar: op 1 januari en op 1 juli. Werkgevers moeten dit 3 maanden van tevoren aangeven bij de Belastingdienst, dus op 1 oktober of 1 april. 4 van 9

5 3 Wat betekent eigenrisicodragen voor de werkgever? Als eigenrisicodrager voor de Ziektewet en de WGA is de werkgever vanaf de eerste ziektedag tot maximaal 12 jaar (2 jaar Ziektewet en 10 jaar WGA) later verantwoordelijk voor het verstrekken van de wettelijk verplichte uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid van zijn werknemers. En ook voor de re-integratieverplichtingen. Of de werknemers nu vast of tijdelijk in dienst zijn. Bij de WGA stelt het UWV de mate van arbeidsongeschiktheid vast, doet de WGA-uitkering en declareert deze bij de werkgever. Bij de Ziektewet stelt de werkgever zelf de hoogte van de Ziektewetuitkering vast en keert de werkgever deze zelf uit. Is de werknemer het niets eens met het oordeel van uw (ex) werkgever? En kunt u er samen niet uitkomen. Dan kunt tegen de beslissing bezwaar maken bij het UWV, Ook is hij verantwoordelijk voor de Poortwachter verplichtingen tijdens de Ziektewetperiode en de re-integratie tijdens de WGA-periode Het betreft dan naast de loondoorbetaling bij verzuim dus ook de Ziektewet- en WGA uitkeringen (WGA maximaal 10 jaar). Dat brengt kansen, maar ook risico s met zich mee. Wij zetten ze voor de werkgever op een rij. Kans: pak ook het verzuim van tijdelijke werknemers zelf aan. Een actief preventiebeleid en een strikt verzuimbeleid helpen werkgevers om verzuim(kosten) terug te dringen. Daarbij is het belangrijk om ook de tijdelijke werknemers goed te begeleiden bij ziekte en re-integratie. Na uitdiensttreding blijven ze tenslotte de verantwoordelijkheid van de werkgever. Het loont voor werkgevers om ook voor tijdelijke werknemers re-integratietrajecten in te zetten. Eigen risicodragers hebben meer grip op verzuim en de re-integratie dan het UWV. Heeft de werkgever een verzuimverzekering, dan is de verzekeraar vanaf dag 1 betrokken bij de ziekmelding en de ondersteuning van de Poortwachter verplichtingen voor vaste werknemers en voor tijdelijke werknemers tot aan de uit dienst datum. De verzekeraar en de werkgever hebben beiden belang bij een goede en snelle re-integratie. Daarom steken ze daar beiden vanaf de allereerste ziektedag veel energie, tijd en geld in. Want daar wordt iedereen beter van. Eigen risicodragers houden de controle vanaf dag 1 tot 12 jaar na dato. Is de werkgever ook eigen risicodrager voor de Ziektewet, dan heeft hij de totale regie op het verzuimbeleid voor zijn werknemers. Als de werkgever geen eigen risicodrager voor de Ziektewet is, dan is het UWV vanaf einde dienstverband verantwoordelijk. Het UWV bij een tussentijdse keuring, na 2 jaar ziekte of aan het einde van het tijdelijk dienstverband. Op dat moment stoppen de re-integratiemaatregelen die de werkgever of de verzekeraar eerder inzette. Er vindt een overdracht plaats en het UWV zet nieuwe activiteiten en maatregelen in. Het risico bestaat dat er een hapering in het re-integratieproces optreedt. 5 van 9

6 Een voorbeeld Een werknemer heeft een halfjaarcontract. In de 4e maand wordt hij ziek. Tot 2017 verloopt het traject als volgt: De werkgever betaalt zijn werknemer nog 2 maanden loon door. Tot aan het einde van zijn contract. Dan neemt het UWV het over. De ex-werknemer is nu een vangnetter zonder werkgever. Het UWV betaalt nog maximaal 6 maanden Ziektewetuitkering aan de ex-werknemer. Dan wordt de werknemer door het UWV gekeurd en als de werknemer minimaal 35% arbeidsongeschikt is op dat moment, dan keert het UWV nog maximaal 12 maanden Ziektewetuitkering uit. In totaal kan deze ex-werknemer maximaal 18 maanden Ziektewetuitkering van het UWV ontvangen. Na 24 maanden (6 in dienst en 18 in de Ziektewet) wordt deze werknemer door het UWV gekeurd voor de WIA. Belandt deze vangnetter in de WGA, dan krijgt hij een uitkering van het UWV. Het UWV is verantwoordelijk voor zijn re-integratie. Ook als de werkgever eigen risicodrager is, want dit is hij tot 2017 namelijk alleen voor zijn vaste werknemers. De werkgever loopt het risico dat hij een hogere UWV-premie moet betalen door de nieuwe instroom in de WGA. Na 2017: Stel de werkgever is eigen risicodrager voor de Ziektewet en voor de WGA (vast + flex). Dan betaalt hij voor deze zieke (ex)werknemer 24 maanden het loon door. De eerste periode (tot einde contract uit hoofde van de loondoorbetalingsverplichting. Daarna uit hoofde van de Ziektewet. 70% van het loon (waarbij het loon gemaximeerd is tot ca. e ). Hij is ook verantwoordelijk voor zijn re-integratie. Wel vindt er na 12 maanden een UWV-keuring plaats. Wordt de ex-werknemer voor minstens 35% arbeidsongeschikt bevonden, dan moet de werkgever ook de volgende 12 maanden loon doorbetalen. Uiteraard stopt de Ziektewetuitkering bij herstel van de ex-werknemer. Na deze 24 maanden wordt de ex-werknemer door het UWV gekeurd voor de WIA. Als deze vangnetter zonder werkgever in de WGA instroomt, dan betaalt het UWV de WGA-uitkering en declareert deze voor het deel waarvoor de eigen risicodrager verantwoordelijk is (maximaal 10 jaar) bij de werkgever. De werkgever is ook (maximaal 10 jaar) verantwoordelijk voor de re-integratie van de ex-werknemer. Is de werkgever alleen eigen risicodrager voor de Ziektewet? Dan betaalt hij de eerste 24 maanden van ziekte het loon door. Na 2 jaar neemt het UWV de WGA-uitkeringen voor haar rekening en ook de re-integratie van deze ex-werknemer. Is de werkgever geen eigen risicodrager? Dan verloopt het traject zoals vóór Zowel voor tijdelijke als vaste werknemers. 6 van 9

7 4 Tips om ziekteverzuim en de gevolgen daarvan te beperken. Verzekeren kan anders, vindt Interpolis. Wij steken veel energie in het voorkomen van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Want dan helpen we u pas écht. De kennis die wij in huis hebben over de oorzaken en gevolgen van verzuim gebruiken we graag in uw en ons voordeel. Zodat u verzuim kunt voorkomen of beperken. 1 Totaalaanpak preventie en verzuimbeleid. U wordt per direct of indirect ook financieel verantwoordelijk voor vangnetters. Geef uw tijdelijke werknemer dus net zoveel aandacht als uw vaste werknemers bij het voorkomen en begeleiden van verzuim. Te snel dachten sommige werkgevers voorheen dat het niet de moeite was om te investeren in re-integratie van een tijdelijke werknemer. Zeker als de einddatum van het contract in zicht was. Dat is veranderd. Ook na uitdiensttreding, bent u (financieel) verantwoordelijk voor een zieke werknemer. Dus het loont altijd om de duur van hun verzuim te beperken. Met een totale aanpak van preventie- en verzuimmanagement bespaart u in de toekomst op uw UWV- of verzekeringspremie. Beperk uw ziekteverzuim met een actief verzuimbeleid voor vaste en tijdelijke werknemers. Zorg voor een veilige, gezonde en schone werkomgeving met een goede sfeer en een acceptabele werkdruk: Zorg voor ergonomische werkplekken, met voldoende licht en zonder (geluids)overlast; Zorg voor voldoende afwisseling bij repeterende en belastende handelingen; Stimuleer een gezonde levensstijl, bijvoorbeeld met een gezond assortiment in de bedrijfskantine; Voer regelmatig open gesprekken met uw werknemers, zo krijgt u signalen als het niet goed gaat; Wacht verzuim niet af: pik signalen op en ga proactief met uw werknemer in gesprek; Voorkom onnodige werkstress: selecteer werknemers die het werk aankunnen; Zet veilig werken letterlijk op de agenda. Organiseer regelmatig werkbesprekingen met tenminste 3 vaste onderwerpen: veiligheid, gezondheid en kwaliteit. Een doelgericht verzuimmanagementbeleid wordt nog belangrijker. Maak goede afspraken binnen uw bedrijf en met uw arbo-arts over het verzuimprotocol: Neem in uw verzuim- en re-integratiebeleid op, dat uw beleid ook geldt voor tijdelijke werknemers. Communiceer uw beleid aan uw werknemer. Informeer hen dat u bij ziekte betrokken blijft, ook als ze uit dienst zijn. Maak goede afspraken met tijdelijke arbeidskrachten over het meewerken aan de re-integratie na het einde van het dienstverband. Leg deze afspraken vooraf al vast in uw verzuimbeleid en in alle arbeidsovereenkomsten. Leg ze ook vast in de beëindigingsovereenkomst als u deze opstelt. Bespreek met uw zieke werknemer en arbo-arts welke werkzaamheden hij of zij nog wél kan verrichten. Tip: Onze ervaring leert dat ziektebegeleiding en re-integratie in de eerste 3 ziektemaanden het meest effectief zijn. Gaat het in het begin verkeerd. Bijvoorbeeld door miscommunicatie, dan staat u direct met 1-0 achter. Start dus direct goed en proactief! 7 van 9

8 2 Zorg voor een goede werknemersadministratie. Om verrassingen te voorkomen, is het belangrijk dat u een goed overzicht hebt van uw vaste en tijdelijke werknemers en dat u werknemers die uit dienst gaan volgt. Worden zij binnen 4 weken na uitdiensttreding ziek, dan kunnen ze toch nog onder uw verantwoordelijkheid vallen wat betreft de ZW- en WGA-lasten.. Leg daarom nauwkeurig vast: welke vaste en tijdelijke werknemers u in dienst hebt (gehad); welke tijdelijke werknemers ziek uit dienst zijn gegaan; welke werknemers binnen 4 weken na uitdiensttreding ziek zijn geworden; welke vaste werknemers na of binnen 2 jaar ziekte uit dienst zijn gegaan; welke werknemers een no-riskstatus hebben. Noteer de datum van uitdiensttreding en bij ziekte ook de eerste ziektedag. Een goede administratie hebt u nodig: voor de berekening van de premies door het UWV Voor de premieheffing voor de Ziektewet en de WGA rekent het UWV de arbeidsongeschiktheidslasten van (ex-) werknemers aan u toe. als eigenrisicodrager voor de Ziektewet of de WGA Uw verzekeraar heeft inzicht in uw personeelsbestand nodig om de juiste premie te berekenen. om de opgave van het UWV te controleren 3 Controleer de opgave van het UWV zorgvuldig. Het gebeurt helaas voor dat UWV fouten maakt bij de toerekening van de arbeidsongeschiktheidslasten van vaste werknemers. Dit kan ook gebeuren bij de opgave van tijdelijke werknemers en vangnetters. Hebt u zelf uw administratie op orde, dan is de controle een peulenschil. Komt u in de opgave van UWV namen tegen die u niet kent, of werknemers die een no-risk-status hebben, neem dan direct contact op met he UWV. Doet u dit niet, dan betaalt u voor deze persoon terwijl dat niet uw verantwoordelijkheid is. 4 Maak een keuze in eigenrisicodragen voor WGA en Ziektewet. Wilt u eigenrisicodrager worden of blijven of wilt u bij het UWV verzekerd blijven of weer worden? Alleen op individueel niveau is in te schatten welke keuze bij uw bedrijf past. Risicobeheersing: tijdelijk contract of uitzendkrachten? Als u vooral werkt met tijdelijke contracten om pieken en dalen in de werkdruk op te vangen, kan een uitzendkracht een slim alternatief zijn. Duurder op korte termijn, maar de loondoorbetaling bij ziekte, de Poortwachter verplichting en het risico op 10 jaar WGA-betaling zijn voor rekening van het uitzendbureau. Handig om daar even bij stil te staan in uw afweging. 5 Verlies vangnetters niet uit het oog. Vangnetters zonder werkgever ervaren meestal minder druk om te re-integreren en hebben daarvoor ook minder mogelijkheden. Daarom is hun aandeel in de WGA-instroom relatief groot. Er zijn tenslotte weinig werkgevers die op hen zitten te wachten. Door de werkgever financieel verantwoordelijk voor deze groep te maken, hoopt de overheid de WGA-instroom van vangnetters te bepreken. 8 van 9

9 Wat kunt u doen? Vraag uw arbodienst of specialist verzekeren om advies als een tijdelijke werknemer ziek uit dienst gaat. En houd contact met werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan. Informeer oprecht hoe het met hen gaat, nodig hen uit in uw bedrijf en ondersteun hen bij de re-integratie. Ongeacht of u dit risico bij UWV of een verzekeraar verzekerd hebt. Niet alleen toont u hiermee goed (ex-)werkgeverschap, maar u houdt ook zicht en grip op de re-integratie. U hoort hoe het gaat en kunt daarop inspelen. Uw ex-werknemer voelt zich gehoord en houdt een band met uw bedrijf. Zo voorkomt u dat uw ex-werknemer een afwachtende houding aanneemt. Beste medicijn: een nieuwe baan. Onderzoek of de vangnetter binnen uw bedrijf op een andere manier aan het werk kan. Als u eigenrisicodrager voor de Ziektewet bent, is een van de verplichtingen om re-integratie binnen uw eigen bedrijf (1e spoor) te onderzoeken en indien mogelijk toe te passen. De beste remedie bij ziekte is nog altijd een baan. Mensen die zonder baan ziek thuis zitten, blijken minder snel te herstellen dan zieken met een baan. Zieken met een baan richten zich vooral op wat ze nog of weer kunnen. En bouwen dat langzaam uit. Zieke zonder baan richten zich na een tijd vooral op het ziek zijn en ervaren een hogere drempel om weer aan het werk te gaan. 9 van 9

Wet BeZaVa * Alle veranderingen voor u als werkgever op een rij. * Wet beperking ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid vangnetters. Wat is BeZaVa?

Wet BeZaVa * Alle veranderingen voor u als werkgever op een rij. * Wet beperking ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid vangnetters. Wat is BeZaVa? Wet BeZaVa * Alle veranderingen voor u als werkgever op een rij tot 07 * Wet beperking ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid vangnetters BeZaVa is een afkorting voor de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET

UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Door de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters wordt de werkgever nu ook tot maximaal 12 jaar

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet De Wet BeZaVa staat voor Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters ofwel Modernisering Ziektewet en is ingevoerd per 1 januari 2013. Het doel van deze wet

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet Inhoud Nieuwe regels, nieuwe risico s 3 1 Van overheid naar werkgever dat is de weg van de Sociale zekerheid: 3 Volgens Lubbers is Nederland ziek 3 Van overheid naar werkgevers

Nadere informatie

Samen voorkomen of beperken van arbeidsongeschiktheid. WGA Uitstapverzekering

Samen voorkomen of beperken van arbeidsongeschiktheid. WGA Uitstapverzekering Samen voorkomen of beperken van arbeidsongeschiktheid WGA Uitstapverzekering Met de WGA Uitstapverzekering heeft u de regie in eigen hand Is uw (ex-)medewerker langer dan 2 jaar ziek? En is hij tussen

Nadere informatie

BeZaVa. Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters

BeZaVa. Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters BeZaVa Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters Agenda Zietewet & WIA BeZaVa Verzuimmanagement Ziektewet, wie kwamen in aanmerking Orgaandonatie No riskpolis Ziekte door zwangerschap

Nadere informatie

Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet

Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet Verschillende vormen van wetgeving hebben er de afgelopen jaren voor gezorgd dat u als werkgever een grote rol speelt in het terugdringen van het aantal

Nadere informatie

Doelstelling van het wetsvoorstel Werking van de wet

Doelstelling van het wetsvoorstel Werking van de wet Doelstelling van het wetsvoorstel De regering wil met dit wetsvoorstel de problematiek aanpakken van: het langdurig ziekteverzuim van ZW-gerechtigden; de hoge en stijgende instroom van ZW-gerechtigden

Nadere informatie

Het 12-jaars risico bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Heeft u al nagedacht over het Ziektewet- en WGA-risico voor de komende jaren?

Het 12-jaars risico bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Heeft u al nagedacht over het Ziektewet- en WGA-risico voor de komende jaren? Het 12-jaars risico bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Heeft u al nagedacht over het Ziektewet- en WGA-risico voor de komende jaren? 1 De werkgever betaalt de rekening Vanaf 1992: herziening sociale

Nadere informatie

Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017

Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017 Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017 ADVIES & DIENSTVERLENING Modernisering Ziektewet (BeZaVa) WGA vast - flex Wat betekent dit voor u? Betere producten, betere diensten. Slimmer werken. Aansluiten

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet de werkgever betaalt De wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters is een feit. Door deze wet wordt u als werkgever (tot maximaal 12 jaar) financieel verantwoordelijk

Nadere informatie

BeZaVa, de premieveranderingen voor de werkgever 1. INLEIDING

BeZaVa, de premieveranderingen voor de werkgever 1. INLEIDING BeZaVa, de premieveranderingen voor de 1. INLEIDING Op 1 januari 2013 is de wet BeZaVa in werking getreden. De overheid wil met deze wet een beperking in de uitkeringslasten voor flexwerkers bereiken door

Nadere informatie

Werkgevers Uitstapverzekering. Samen voorkomen of beperken wij de arbeidsongeschiktheid van uw vaste en tijdelijke (ex-)medewerkers

Werkgevers Uitstapverzekering. Samen voorkomen of beperken wij de arbeidsongeschiktheid van uw vaste en tijdelijke (ex-)medewerkers Werkgevers Uitstapverzekering Samen voorkomen of beperken wij de arbeidsongeschiktheid van uw vaste en tijdelijke (ex-)medewerkers Inhoud Werkgevers Uitstapverzekering 3 U kunt rekenen op hulp en advies

Nadere informatie

Whitepaper Modernisering Ziektewet

Whitepaper Modernisering Ziektewet Whitepaper Modernisering Ziektewet Per 1 januari 2013 treedt de wet BeZaVa (Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters) in werking. Deze wet staat beter bekend onder de noemer Modernisering

Nadere informatie

Seminar UBplus 2013 Wijzigingen en BeZaVa 2014. Door Turgut Hefti Patrick Hustinx

Seminar UBplus 2013 Wijzigingen en BeZaVa 2014. Door Turgut Hefti Patrick Hustinx Seminar UBplus 2013 Wijzigingen en BeZaVa 2014 Door Turgut Hefti Patrick Hustinx Ontwikkelingen 2013 en uitdagingen voor de uitzender De politiek Uw inrichting Uw impact Modernisering Ziektewet Modernisering

Nadere informatie

Werkgevers Uitstapverzekering. Samen voorkomen of beperken wij de arbeidsongeschiktheid van uw vaste en tijdelijke (ex-)medewerkers

Werkgevers Uitstapverzekering. Samen voorkomen of beperken wij de arbeidsongeschiktheid van uw vaste en tijdelijke (ex-)medewerkers Werkgevers Uitstapverzekering Samen voorkomen of beperken wij de arbeidsongeschiktheid van uw vaste en tijdelijke (ex-)medewerkers Wat leest u in deze brochure? 01 Werkgevers Uitstapverzekering 3 02 U

Nadere informatie

Veel gestelde vragen modernisering ziektewet. -Wie betaalt mijn (ex-)medewerker de uitkering uit?

Veel gestelde vragen modernisering ziektewet. -Wie betaalt mijn (ex-)medewerker de uitkering uit? Veel gestelde vragen modernisering ziektewet -Wie betaalt mijn (ex-)medewerker de uitkering uit? Wanneer het contract van een werknemer afloopt tijdens ziekte neemt UWV de uitbetaling van de Ziektewetuitkering

Nadere informatie

MEER VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ZIEKE EX-WERKNEMERS. De gevolgen van de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa)

MEER VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ZIEKE EX-WERKNEMERS. De gevolgen van de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) MEER VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ZIEKE EX-WERKNEMERS De gevolgen van de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) Nieuwe financiële prikkel Met de Modernisering Ziektewet

Nadere informatie

Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017

Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017 Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017 ADVIES & DIENSTVERLENING MODERNISERING ZIEKTEWET (BEZAVA) WGA VAST - FLEX Wat betekent dit voor u? Betere producten, betere diensten. Slimmer werken. Aansluiten

Nadere informatie

Whitepaper Modernisering Ziektewet

Whitepaper Modernisering Ziektewet Whitepaper Modernisering Ziektewet Per 1 januari 2013 treedt de wet BeZaVa (Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters) in werking. Deze wet staat beter bekend onder de noemer Modernisering

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa)

Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) 1. Inleiding De overheid heeft besloten de Ziektewet (ZW) per 1 januari 2013 aan te

Nadere informatie

2-10-2013. Modernisering Ziektewet. Wet BeZaVa. Waarom Modernisering Ziektewet. door Anja Heijstek

2-10-2013. Modernisering Ziektewet. Wet BeZaVa. Waarom Modernisering Ziektewet. door Anja Heijstek Modernisering Ziektewet door Anja Heijstek Wet BeZaVa Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters ofwel Modernisering van de Ziektewet Waarom Modernisering Ziektewet U doet het goed

Nadere informatie

Een kijkje achter de schermen van de WIA

Een kijkje achter de schermen van de WIA Een kijkje achter de schermen van de WIA Even voorstellen Otwin Nonnekes Adviseur Sociale Zekerheid SV Land Röntgenlaan 13 2719 DX Zoetermeer T 079 3634400 info@svland.nl www.svland.nl Wet beperking ziekteverzuim

Nadere informatie

Nieuwe ziektewet: betalen per zieke flexwerker vanaf 2014

Nieuwe ziektewet: betalen per zieke flexwerker vanaf 2014 Modernisering Ziektewet De kosten van sociale zekerheid komen meer en meer op het bord van de werkgevers. Eerst was er de loondoorbetalingsverplichting in de jaren 90. Toen de Wet Poortwachter, de gedifferentieerde

Nadere informatie

SCHADELASTBEPERKING RE-INTEGRATIE EN GEZONDHEIDSMANAGEMENT VOOR BEDRIJVEN

SCHADELASTBEPERKING RE-INTEGRATIE EN GEZONDHEIDSMANAGEMENT VOOR BEDRIJVEN 3WET WET WET De invoering van de Wet BeZaVa (januari 2013) kan een aanzienlijke stijging van kosten betekenen die u als werkgever kwijt bent aan ziekte en arbeidsongeschiktheid. Daarom is nu het moment

Nadere informatie

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa)

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa) 17 september 2013 Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa) Programma Inleiding Prikkels voor vangnetters en uitbreiding mogelijkheden UWV Prikkels voor werkgevers

Nadere informatie

Samenvoeging WGA-vast en WGA-flex

Samenvoeging WGA-vast en WGA-flex De afgelopen jaren heeft er binnen de sociale zekerheid een zodanige financiële lastenverschuiving plaatsgevonden dat uitkeringslasten in steeds grotere mate voor rekening van de werkgever zijn gekomen.

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet 1. Inleiding Per 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) in werking getreden. Deze wet heeft tot doel het aantal vangnetters

Nadere informatie

Whitepaper Reduceren arbeidsongeschiktheidsuitkeringslasten

Whitepaper Reduceren arbeidsongeschiktheidsuitkeringslasten Whitepaper Reduceren arbeidsongeschiktheidsuitkeringslasten Ziekmelding (werknemer) Plan van Aanpak (werknemer+ werkgever) Eerstejaars-evaluatie (werknemer+ werkgever) Re-intergratie verslag (werknemer+

Nadere informatie

Veranderingen financiering WGA in 2017: wat betekent de samenvoeging van WGA-vast en -flex voor uw bedrijf?

Veranderingen financiering WGA in 2017: wat betekent de samenvoeging van WGA-vast en -flex voor uw bedrijf? Voorbeeld adviesrapport voor bedrijven met loonsom tot ca. 750.000,- die nu op dit moment eigen risicodrager voor de regeling WGA zijn Veranderingen financiering WGA in 2017: wat betekent de samenvoeging

Nadere informatie

De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters. BeZaVa

De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters. BeZaVa De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters BeZaVa Financiële belangen voor werkgever en werknemer zijn groot. Laat u niet verassen. Door: Arno Linkels Inleiding: Voor de op 1 januari

Nadere informatie

Whitepaper VSZ: Verzekeren Sociale Zekerheid

Whitepaper VSZ: Verzekeren Sociale Zekerheid Whitepaper VSZ: Verzekeren Sociale Zekerheid Per 1 januari 2013 treedt de wet BeZaVa (Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters) in werking. Deze wet staat beter bekend onder de noemer

Nadere informatie

Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering. Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers

Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering. Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers VSZ ASSURADEUREN Informatie voor de werkgever Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering

Nadere informatie

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa)

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Ingangsdatum 01-01-2013 en later Stapsgewijze privatisering Ziektewet Ontwikkelingen aantal nieuwe WGA-uitkeringen (in procenten

Nadere informatie

Welkom. Sepideh Naiemasa Accountmanager UWV

Welkom. Sepideh Naiemasa Accountmanager UWV Welkom Sepideh Naiemasa Accountmanager UWV Programma Inleiding Prikkels voor vangnetters en uitbreiding mogelijkheden UWV Prikkels voor werkgevers Eigenrisicodragen Ziektewet en WGA www.eerstekamer.nl

Nadere informatie

Schadebeheersing Ziektewet

Schadebeheersing Ziektewet Schadebeheersing Ziektewet Robidus biedt integrale diensten op het snijvlak van Finance en HR, gericht op de inzetbaarheid van personeel. De maatwerk advisering en ondersteuning zijn gebaseerd op een best

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet. P. (Ploni) Nieboer mr. J.F.H. (Jannet) Terpstra

Modernisering Ziektewet. P. (Ploni) Nieboer mr. J.F.H. (Jannet) Terpstra Modernisering Ziektewet P. (Ploni) Nieboer mr. J.F.H. (Jannet) Terpstra Modernisering Ziektewet Programma 1. toelichting & achtergrond 2. hoe toepassen in de praktijk 20/10/10 2 BeZaWe Wet beperking ziekteverzuim

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa) Rebecca Geerts Werkgeversdienstverlening UWV Programma Prikkels voor vangnetters en uitbreiding mogelijkheden

Nadere informatie

De laatste stap van de modernisering ziektewet. Samenvoeging premies WGA-vast en WGA-flex.

De laatste stap van de modernisering ziektewet. Samenvoeging premies WGA-vast en WGA-flex. De laatste stap van de modernisering ziektewet. Samenvoeging s WGA-vast en WGA-flex. 2017: Samenvoeging s WGA-vast en WGA-flex Inleiding De overheid trekt zich de laatste decennia steeds verder terug uit

Nadere informatie

Wet BeZaVa en WIA. Marco de Zeeuw Amersfoort 7 oktober 2014

Wet BeZaVa en WIA. Marco de Zeeuw Amersfoort 7 oktober 2014 Wet BeZaVa en WIA Marco de Zeeuw Amersfoort 7 oktober 2014 Opbouw van de presentatie Inleiding Sociale Zekerheid anno 2014 Basisprincipes En in 2015? Ziektewet Twee groepen, grote verschillen BeZaVa (

Nadere informatie

Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering. Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers

Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering. Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers VSZ ASSURADEUREN Informatie voor de werkgever Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering

Nadere informatie

Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Modernisering Ziektewet

Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Modernisering Ziektewet Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht Modernisering Ziektewet Henriette Sterken Werkgeversrelaties, UWV 28 januari 2014 Modernisering Ziektewet Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Modernisering Ziektewet. Henriette Sterken Werkgeversrelaties, UWV 28 januari 2014

Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Modernisering Ziektewet. Henriette Sterken Werkgeversrelaties, UWV 28 januari 2014 Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht Modernisering Ziektewet Henriette Sterken Werkgeversrelaties, UWV 28 januari 2014 Modernisering Ziektewet Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Verzuim kansrijk aanpakken

Verzuim kansrijk aanpakken Verzuim kansrijk aanpakken Maarten Jansen Katrien Praet Verzuimsteunpunt 28 september 2016 Het wettelijk systeem: werkgever en werknemer verantwoordelijk voor verzuim Loondoorbetaling Na 2 jaar: WIA -

Nadere informatie

De prikkel voor de vangnetter om eerder aan het werk te gaan neemt toe door:

De prikkel voor de vangnetter om eerder aan het werk te gaan neemt toe door: Ziektewet 2013 Update 3-10-2012: Dit wetsvoorstel is gisteren aangenomen door de Eerste Kamer, maar de aanpassingen met betrekking tot het Ziektewetcriterium en de arbeidsverledeneis worden een jaar uitgesteld.

Nadere informatie

Gevolgen modernisering ZW per 1 januari 2014 (wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters of wet BEZAVA).

Gevolgen modernisering ZW per 1 januari 2014 (wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters of wet BEZAVA). Gevolgen modernisering ZW per 1 januari 2014 (wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters of wet BEZAVA). Per 1 januari 2014 treedt de Wet BEZAVA in werking, dit betekent dat werkgevers

Nadere informatie

WET(SVOORSTEL) VERBETERING HYBRIDE MARKT WGA

WET(SVOORSTEL) VERBETERING HYBRIDE MARKT WGA WET(SVOORSTEL) VERBETERING HYBRIDE MARKT WGA Ondernemingsbeleid VERZEKERING RE-INTEGRATIEBELEID VERZUIMBELEID ARBOBELEID (PREVENTIE) 1 Publiek versus privaat WGA-vast (op basis van loonsom) Bron: UWV,

Nadere informatie

Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen van Ziektewet- en WGA-uitkeringen van vangnetters

Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen van Ziektewet- en WGA-uitkeringen van vangnetters Casemanagers met de advocaten van Kantoor Mr. van Zijl erachter! Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen van Ziektewet- en WGA-uitkeringen van vangnetters Op 4 oktober 2012 is de Wet beperking ziekteverzuim

Nadere informatie

Welkom. 16.10 17.15 uur Inleidende lezing: belangrijke aandachtspunten bij zieke (ex-) uitzendkrachten

Welkom. 16.10 17.15 uur Inleidende lezing: belangrijke aandachtspunten bij zieke (ex-) uitzendkrachten Welkom Programma 16.10 17.15 uur Inleidende lezing: belangrijke aandachtspunten bij zieke (ex-) uitzendkrachten 17.15 17.45 uur Pauze 17.45 18.30 uur Lezing UWV: Eigenrisicodragerschap, wat is dit? En

Nadere informatie

1. INLEIDING. 2. BeZaVa EN DE GEVOLGEN VOOR DE PUBLIEKE PREMIES

1. INLEIDING. 2. BeZaVa EN DE GEVOLGEN VOOR DE PUBLIEKE PREMIES 1. INLEIDING Op 1 januari 2013 is de wet BeZaVa in werking getreden. De overheid wil met deze wet een beperking in de uitkeringslasten voor flexwerkers bereiken door de meer actief bij de re-integratie

Nadere informatie

Inspelen op de gevolgen van de Modernisering Ziektewet

Inspelen op de gevolgen van de Modernisering Ziektewet Inspelen op de gevolgen van de Modernisering Ziektewet De nieuwe Ziektewet en de bijbehorende wijzigingen van de WIA hebben grote gevolgen voor werkgevers die veel met tijdelijke krachten werken. Hoe hoger

Nadere informatie

Zijn alle veranderingen in de sociale zekerheid een bedreiging voor ons bedrijf. Of biedt het ons ook kansen?

Zijn alle veranderingen in de sociale zekerheid een bedreiging voor ons bedrijf. Of biedt het ons ook kansen? Inkomen en zorg Zijn alle veranderingen in de sociale zekerheid een bedreiging voor ons bedrijf. Of biedt het ons ook kansen? Alles over de Modernisering ziektewet (BeZaVa) en WGA vast flex. Voor welke

Nadere informatie

U kunt het boek bestellen via

U kunt het boek bestellen via 4 Deze tekst is (deels) afkomstig uit de zesde uitgave van het boek Ondernemen in Flex Eigenrisicodragen wordt u ZW aangeboden en WGAdoor Professionals in Flex. Heeft u advies of ondersteuning nodig bij

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet [BeZaVa] Poortwachtercentrum / Land van Horne Weert

Modernisering Ziektewet [BeZaVa] Poortwachtercentrum / Land van Horne Weert Modernisering Ziektewet [BeZaVa] Poortwachtercentrum / Land van Horne Weert 12-03-2013 2 Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) Ingangsdatum 01-01-2013 en later 3 Stapsgewijze

Nadere informatie

Verandering op komst Werkgevers krijgen nog meer verantwoordelijkheden. Zelfs voor hun ex- medewerkers gelden nieuwe verantwoordelijkheden.

Verandering op komst Werkgevers krijgen nog meer verantwoordelijkheden. Zelfs voor hun ex- medewerkers gelden nieuwe verantwoordelijkheden. Informatie Hoeveel bespaart u op de premie Werkhervattingskas? Auteur: Sunny Sharma Specialist Human Capital Scan Verandering op komst Werkgevers krijgen nog meer verantwoordelijkheden. Zelfs voor hun

Nadere informatie

VERZUIMMANAGEMENT EN DE ROL VAN ASSURANTIEADVISEUR. Woensdag 3 juni 2015

VERZUIMMANAGEMENT EN DE ROL VAN ASSURANTIEADVISEUR. Woensdag 3 juni 2015 VERZUIMMANAGEMENT EN DE ROL VAN ASSURANTIEADVISEUR Woensdag 3 juni 2015 Ed Slobbe 2002 Verzuim Beheer BV: 1 e in Nederland onafhankelijke verzuimbegeleiding; 2006 Arbo Rijnland BV 2015 Maatwerk Arbeidsadvies

Nadere informatie

WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005

WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005 WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005 Van WAO naar WIA. Het kabinet wil de WAO per 1 januari 2006 vervangen door de nieuwe Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De WIA benadrukt

Nadere informatie

Consequenties modernisering Ziektewet (BeZaVa)

Consequenties modernisering Ziektewet (BeZaVa) Consequenties modernisering Ziektewet (BeZaVa) DRV Accountants & Adviseurs 15-01-2014 Op 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) ingevoerd, ook wel

Nadere informatie

Met het oog op morgen...

Met het oog op morgen... Met het oog op morgen... Modernisering Ziektewet ( Wet BeZaVa: Beperking Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters) Inhoudsopgave Inleiding Stand van zaken WGA ERD BeZaVa Problematiek Gevolgen

Nadere informatie

Gezondheids-RisicoManagement

Gezondheids-RisicoManagement Gezondheids-RisicoManagement - Onafhankelijk advieskantoor - Advisering - Afdekken risico s - Second opinion Informatie over EBEX: eenvoud en gemak bij beheersen van verzuim-, ziektewet- en WIA-risico

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet. Door: Peter van Hattem

Modernisering Ziektewet. Door: Peter van Hattem 0 Modernisering Ziektewet Door: Peter van Hattem Risicomanagement Employee Benefits (Bedrijfs)verzekeringen 2 Over Aon 90 landen 29.000 medewerkers Aon Risk Solutions 120 landen 26.500 medewerkers 50 landen

Nadere informatie

Wet BeZaVa Wet Beperking Langdurig Ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid Vangnetters

Wet BeZaVa Wet Beperking Langdurig Ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid Vangnetters Wet BeZaVa Wet Beperking Langdurig Ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid Vangnetters Frank Brinkmans, 25 maart 2014 Onderwerpen 1. De aanleiding voor de BeZaVa 2. Welke uitkeringen vormen het risico? 3.

Nadere informatie

Bijeenkomst 6 juli 2016 Driekleur verzekeringen

Bijeenkomst 6 juli 2016 Driekleur verzekeringen Bijeenkomst 6 juli 2016 Driekleur verzekeringen 12-jarig werkgeversrisico 13 juli 2016 1 Onderwerpen Het 12-jarig werkgeverrisico Gewijzigde wetgeving Wat kost het 12-jarig werkgeverrisico? Werkgeversrisico

Nadere informatie

ZW-eigenrisicoverzekering

ZW-eigenrisicoverzekering Ziektewet-eigenrisicoverzekering Informatie voor de werkgever ZW-eigenrisicoverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers ZW-eigenrisicoverzekering Grip op de kosten

Nadere informatie

Whitepaper Parameters Werkhervattingkas 2014 en de Wet BeZaVa

Whitepaper Parameters Werkhervattingkas 2014 en de Wet BeZaVa Whitepaper Parameters Werkhervattingkas 2014 en de Wet BeZaVa Wie betaalt welke rekening? Aanleiding Wet BeZaVA Van alle WIA-instroom komt 55% voort uit een Ziektewetvangnetsituatie van instromers die

Nadere informatie

Eigenrisicodragen. Publieke of private verzekering? De keuze is aan u

Eigenrisicodragen. Publieke of private verzekering? De keuze is aan u Eigenrisicodragen Publieke of private verzekering? De keuze is aan u Werkgeverscongressen 2014 Programma Eigenrisicodragen werknemersverzekeringen Eigenrisicodragen WW Eigenrisicodragen Ziektewet Eigenrisicodragen

Nadere informatie

Verzuim WGA Compleet. Houd de regie in eigen hand en help uw zieke (ex-)medewerkers weer snel aan het werk

Verzuim WGA Compleet. Houd de regie in eigen hand en help uw zieke (ex-)medewerkers weer snel aan het werk Verzuim WGA Compleet Houd de regie in eigen hand en help uw zieke (ex-)medewerkers weer snel aan het werk Inhoud U heeft de regie met Verzuim WGA Compleet 3 Verzuim WGA Compleet op een rij! 7 Goed om te

Nadere informatie

V&VN Arboverpleegkundigen

V&VN Arboverpleegkundigen Dik Roseboom V&VN Arboverpleegkundigen Sociale Zekerheid Van WAO naar WIA Wet verbetering Poortwachter Nieuwe ziektewet Van WAO naar WIA Wijziging regelgeving 2005-2006 1 juli 2004: nieuw schattingsbesluit

Nadere informatie

Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen ZW- en WGA-uitkeringen vangnetters

Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen ZW- en WGA-uitkeringen vangnetters Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen ZW- en WGA-uitkeringen vangnetters mr. J.P.M. (Joop) van Zijl advocaat Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg

Nadere informatie

Activerende werking van de Ziektewet en kostenbesparing arbeidsongeschiktheid

Activerende werking van de Ziektewet en kostenbesparing arbeidsongeschiktheid Activerende werking van de Ziektewet en kostenbesparing arbeidsongeschiktheid Werkgeverscongressen 2014 Raymond van Santen Senior Advisor Programma Werkingsgebied Wet Beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Verslag van Mandema Update Zorg & Verzuim

Verslag van Mandema Update Zorg & Verzuim Verslag van Mandema Update Zorg & Verzuim De overheid trekt zich steeds meer terug als het gaat om zaken rond ziekte en verzuim van werknemers. Na het ontstaan van het WAO-gat in 1993 is alles in een stroomversnelling

Nadere informatie

Per 1 januari 2015 hebben werknemers met een tijdelijk contract meer bescherming:

Per 1 januari 2015 hebben werknemers met een tijdelijk contract meer bescherming: Themabijlage Wet Werk en Zekerheid (WWZ) per 1 januari 2015 Mensen met een tijdelijk contract hebben vanaf januari 2015 meer rechten, zowel vaste als tijdelijke werknemers krijgen bij ontslag een vergoeding,

Nadere informatie

Goed moment om de balans op te maken. Eigenrisicodragen vanaf 2017

Goed moment om de balans op te maken. Eigenrisicodragen vanaf 2017 Goed moment om de balans op te maken Eigenrisicodragen vanaf 2017 Inleiding De overheid maakt u steeds verder aansprakelijk voor ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. De versobering van het

Nadere informatie

Personeel kost geld, niet inzetbaar personeel een vermogen

Personeel kost geld, niet inzetbaar personeel een vermogen Personeel kost geld, niet inzetbaar personeel een vermogen Hoe was het ook al weer Werknemer Werkgever Bedrijfsvereniging melding doorgeven Niets 2 dagen loondoorbetaling Consequenties voor het werk Recht

Nadere informatie

Geld besparen met Sociale Zekerheid

Geld besparen met Sociale Zekerheid Paralelsessie Nationale Administrateursdag 12 november 2015 Geld besparen met Sociale Zekerheid Door : Marjol Nikkels, CS Opleidingen BV Overheidsbeleid: de vervuiler betaalt Werknemer Theo: oud loon voor

Nadere informatie

Help uw zieke (ex-)medewerkers weer snel aan het werk. Grip op Verzuim en WGA

Help uw zieke (ex-)medewerkers weer snel aan het werk. Grip op Verzuim en WGA Help uw zieke (ex-)medewerkers weer snel aan het werk Grip op Verzuim en WGA Met Grip op Verzuim en WGA heeft u de regie volledig in handen Bij ziekte bent u als werkgever verantwoordelijk voor de loondoorbetaling,

Nadere informatie

Uitstapwijzer. Over arbeidsongeschikte werknemers en uw mogelijkheid om uit te stappen. Met twee praktijkvoorbeelden

Uitstapwijzer. Over arbeidsongeschikte werknemers en uw mogelijkheid om uit te stappen. Met twee praktijkvoorbeelden Uitstapwijzer Over arbeidsongeschikte werknemers en uw mogelijkheid om uit te stappen Met twee praktijkvoorbeelden Besparen met uitstappen Om de uitkeringen aan arbeidsongeschikte mede werkers te financieren,

Nadere informatie

Modernisering van de Ziektewet

Modernisering van de Ziektewet Modernisering van de Ziektewet en de gevolgen voor Verzuim & WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Waarom Ingewikkelder Alsmaar? Er kunnen geen rechten aan de presentatie worden ontleend Wet beperking

Nadere informatie

W at vooraf ging Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en

W at vooraf ging Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en Whitepaper BeZaVa - 2015 en verder. inclusief update W at vooraf ging Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) ingevoerd. Aanleiding hiervoor was

Nadere informatie

Modernisering van de Ziektewet: de werkgever gaat betalen

Modernisering van de Ziektewet: de werkgever gaat betalen FACTSHEET Modernisering van de Ziektewet: de werkgever gaat betalen Update maart 2013 Mr. Stijn Hendriks, adviseur sociale zekerheid Loyalis Vangnetters zijn zieken die geen werkgever meer hebben. Ze veroorzaken

Nadere informatie

Uw Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet

Uw Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet VSZ ASSURADEUREN Informatie voor de werkgever Uw Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet Hét antwoord op de nieuwe Ziektewet. Verzuim en Eigenrisicodragerschap Ziektewet in één keer verzekerd! Transparant

Nadere informatie

Eigenrisicodragen in ZW en WGA of gedifferentieerde premie betalen?

Eigenrisicodragen in ZW en WGA of gedifferentieerde premie betalen? Eigenrisicodragen in ZW en WGA of gedifferentieerde premie betalen? mr. J.P.M. (Joop) van Zijl advocaat Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013)

Nadere informatie

Nieuwe Ziektewet & WIA. Wat gaan de veranderingen in Ziektewet en WIA voor mij betekenen? In de glor(w)ia

Nieuwe Ziektewet & WIA. Wat gaan de veranderingen in Ziektewet en WIA voor mij betekenen? In de glor(w)ia Nieuwe Ziektewet & WIA Wat gaan de veranderingen in Ziektewet en WIA voor mij betekenen? In de glor(w)ia Nieuwe Ziektewet & WIA? Focus op schadelast! In een tijd waarin iedereen de mond vol heeft van de

Nadere informatie

Inzicht in subsidieland. Door Mariska Doornbos

Inzicht in subsidieland. Door Mariska Doornbos Inzicht in subsidieland Door Mariska Doornbos Het Veluwe Portaal geeft antwoord op al uw vragen met betrekking tot arbeidsmobiliteit en personeel. Om u inzicht te geven in de regelgeving en subsidiemogelijkheden

Nadere informatie

ZW-eigenrisicoverzekering

ZW-eigenrisicoverzekering Ziektewet-eigenrisicoverzekering Informatie voor de werkgever ZW-eigenrisicoverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers 2 ZW-eigenrisicoverzekering Grip op de kosten

Nadere informatie

Eigenrisicodragerschap WGA verzekering

Eigenrisicodragerschap WGA verzekering VSZ ASSURADEUREN Informatie voor de werkgever Eigenrisicodragerschap WGA verzekering Optimale schadelastbeheersing, inclusief uw nieuwe flexrisico s Transparant No-nonsense Oplossingsgericht Innovatief

Nadere informatie

Eigenrisicodragen Publieke of private verzekering? De keuze is aan u

Eigenrisicodragen Publieke of private verzekering? De keuze is aan u Eigenrisicodragen Publieke of private verzekering? De keuze is aan u UWV Werkgeverscongres 2016 Frank Gevers Programma Eigenrisicodragen werknemersverzekeringen Historisch perspectief Wet BEZAVA Eigenrisicodragen

Nadere informatie

Welkom bij MODERNISERING ZIEKTEWET EN DE FORSE FINANCIËLE GEVOLGEN VOOR DE WERKGEVER. Teun Prins

Welkom bij MODERNISERING ZIEKTEWET EN DE FORSE FINANCIËLE GEVOLGEN VOOR DE WERKGEVER. Teun Prins Welkom bij MODERNISERING ZIEKTEWET EN DE FORSE FINANCIËLE GEVOLGEN VOOR DE WERKGEVER Teun Prins INHOUD De terugtredende overheid Aanleiding en doel nieuwe Ziektewet De Vangnetter Activering Ziektewet door

Nadere informatie

FIDIB ACTUALITEITEN BEZAVA JANTHONY WIELINK

FIDIB ACTUALITEITEN BEZAVA JANTHONY WIELINK FIDIB ACTUALITEITEN BEZAVA JANTHONY WIELINK Programma BeZaVa Premiedifferentiatie Beweging in de markt Het advies BeZaVa Ziektewet premiedifferentiatie en eigen risicodragerschap (al mogelijk) Tussenfase

Nadere informatie

INHOUD DEEL B BURGERLIJK WETBOEK WET VERBETERING POORTWACHTER

INHOUD DEEL B BURGERLIJK WETBOEK WET VERBETERING POORTWACHTER INHOUD DEEL B BURGERLIJK WETBOEK INLEIDING 1 ARBEIDSOVEREENKOMST Bepalingen Uitzendovereenkomst Proeftijd Geen proeftijd toegestaan Wel proeftijd toegestaan Nietig proeftijdbeding Bepaalde tijd Beperking

Nadere informatie

WGA en ZW: Welke keuze maakt u?

WGA en ZW: Welke keuze maakt u? WGA en ZW: Welke keuze maakt u? Vanaf 2017 worden de rekeningen die u krijgt voor uitkeringen van vaste- en flexibele werknemers die arbeidsongeschikt zijn, namelijk samengevoegd. Dat kan een vervelende

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Inkomens- Combinatie Wagenparkmanagement Hoe houdt u maximale controle op de verzuimkosten? Voor uw productie of dienstverlening heeft

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet Kosten of kansen? Francisca Dubbeldam & Dennis Holtkamp Specialisten Zorg & Inkomen 29 & 31 oktober 2013 linkedin.com/company/schouten-zekerheid twitter.com/schoutenzeker Daadkracht

Nadere informatie

Eigen risico dragen voor de WGA vaak financieel aantrekkelijk

Eigen risico dragen voor de WGA vaak financieel aantrekkelijk Binnenkort voert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een aantal veranderingen door in de wijze waarop de WGA wordt gefinancierd. Deze wijzigingen maken het voor zorginstellingen aantrekkelijker

Nadere informatie

Modernisering van de ziektewet kan hoge kosten met zich meebrengen. Beperking van ziekteverzuim wordt voor werkgevers steeds belangrijker.

Modernisering van de ziektewet kan hoge kosten met zich meebrengen. Beperking van ziekteverzuim wordt voor werkgevers steeds belangrijker. Modernisering van de ziektewet kan hoge kosten met zich meebrengen. Beperking van ziekteverzuim wordt voor werkgevers steeds belangrijker. 1 wat betekent dit voor de organisatie, welke maatregelen kan

Nadere informatie

1. Ziektewet Vangnetregeling voor bepaalde groepen werknemers... 3

1. Ziektewet Vangnetregeling voor bepaalde groepen werknemers... 3 Ziektewet De tijd dat de overheid zorgde voor de Sociale Zekerheid is definitief voorbij. De overheid legt steeds meer taken en verantwoordelijkheden bij werkgevers neer. De regels voor Sociale Zekerheid

Nadere informatie

Ondernemers-AOV. WGA-eigenrisicoverzekering. Persoonlijke ondersteuning bij langdurige arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers

Ondernemers-AOV. WGA-eigenrisicoverzekering. Persoonlijke ondersteuning bij langdurige arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers WGA-EIGENRISICOVERZEKERING Informatie voor de werkgever WGA-eigenrisicoverzekering Persoonlijke ondersteuning bij langdurige arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers Ondernemers-AOV De AOV waarbij u exact

Nadere informatie

De financiële gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Erik Hollander en Alfons Mulder Advocaat en Registercasemanager

De financiële gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Erik Hollander en Alfons Mulder Advocaat en Registercasemanager De financiële gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid Erik Hollander en Alfons Mulder Advocaat en Registercasemanager Vraag: hoeveel procent van de werkgevers weet niet hoeveel ziekteverzuim kost?

Nadere informatie

ZW-eigenrisicoverzekering

ZW-eigenrisicoverzekering Ziektewet-eigenrisicoverzekering Informatie voor de werkgever ZW-eigenrisicoverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers 2 ZW-eigenrisicoverzekering Grip op de kosten

Nadere informatie

Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap

Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap 1. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen De WIA bestaat uit twee onderdelen: De regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) De regeling

Nadere informatie