W at vooraf ging Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "W at vooraf ging Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en"

Transcriptie

1 Whitepaper BeZaVa en verder. inclusief update W at vooraf ging Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) ingevoerd. Aanleiding hiervoor was dat van alle WIA instroom er 55% voortkomt uit een Ziektewetvangnetsituatie van instromers die geen eigen werkgever meer hebben. De verhouding is scheef, want deze groep bedraagt qua omvang 18% van de werkende bevolking. De overheid heeft derhalve besloten de grote en middelgrote werkgevers te "prikkelen" en deze financieel verantwoordelijk te maken voor deze grote instroom. Per 1 januari 2014 draagt de werkgever via een nieuwe gedifferentieerde premie bij aan kosten van deze groep flexwerkers. Onder flexwerkers wordt hier verstaan: werknemers met een fictieve dienstbetrekking, zoals thuiswerkers, stagiaires, provisiewerkers of uitzendkrachten, die ziek worden; werknemers die ziek uit dienst gaan; werknemers die binnen vier weken na het einde van hun dienstverband ziek worden ( nawerking ). In 2013 had dat voor werkgevers nog niet veel directe gevolgen, echter vanaf 2014 is het één en ander significant veranderd. Tot 2014 was er alleen sprake van een WGA vast premie Vanaf 2014 bestaat de premie Werkhervattingskas (Whk) uit drie onderdelen: Gedifferentieerde premie WGA vast Gedifferentieerde premie WGA flex Gedifferentieerde premie ZW flex Voor de berekening van de gedifferentieerde premie Whk gelden er drie werkgeverscategorieën. De categorie middelgrote werkgever is nieuw. Binnen elke werkgeverscategorie komt de premie op een andere wijze tot stand: 1. Kleine werkgevers hebben een premieplichtig loon dat maximaal tien keer het gemiddelde premieplichtige loon is ( premieplichtig loon in 2012 / in 2013). Zij betalen een premie per sector. 2. Middelgrote werkgevers hebben een premieplichtig loon dat meer dan tien keer en

2 maximaal honderd keer het gemiddelde premieplichtige loon is (> en premieplichtig loon in 2012 / > en premieplichtig loon in 2013 ). Zij betalen het gewogen gemiddelde van een premie per sector en een individuele premie. 3. Grote werkgevers hebben een premieplichtig loon dat meer is dan honderd keer het gemiddelde premieplichtige loon (> premieplichtig loon in 2012 / > premieplichtig loon in 2013). Zij betalen een individuele premie. De meeste werkgevers hebben in 2014 nog weinig van de veranderingen gemerkt. Alleen de "grote vervuilers" zullen van de rekening begin 2014 zijn geschrokken. Werkgevers zijn vanaf 2014 ZW flex premie gaan betalen als een werknemer ziek uit dienst is gegaan en dus in het Ziektewetvangnet zijn gekomen. Ook zal de premie voor WGA flex toenemen als deze persoon vanuit het vangnet in de WGA komt. H ybride systeem Overgangsmodel voor 2014 en 2015 De mogelijkheid bestaat voor alle bedrijven om eigenrisicodrager te worden voor de WGA. Deze werkgever betaalt geen gedifferentieerde WGA premie. Dit is al zo sinds Een werkgever die ERD is (eigenrisicodrager) betaalt in principe dus geen gedifferentieerde WGA premie. Maar in 2014 en 2015 geldt dit alleen voor de gedifferentieerde premie WGA vast. Er is sprake van een tijdelijk Hybride systeem, een overgangsmodel: A. Hybride systeem WGA vast Alle werkgevers moeten dus in 2014 en 2015 verplicht de premie van WGA flex publiek betalen: een verplichte publieke verzekering. B. Hybride systeem ZW flex Voor werkgevers bestaat als sinds 2003 de mogelijkheid om eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden. Werkgevers kregen korting op de sectorpremies. Vanaf 2014 hoeft de

3 ERD'er Ziektewet flex geen gedifferentieerde premie meer te betalen. Dit betekent echter wel dat de deze werkgever zelf de uitkering gaan uitkeren voor de medewerkers die ziek uit dienst zijn gegaan en recht hebben op een Ziektewetuitkering. Ook de verzuimbegeleiding komt dan bij die werkgever te liggen. Het model ziet er dan als volgt uit: H ybride systeem vanaf 2016 Onderdeel van de Wet BeZaVa is dat met ingang van 2016 werkgevers de keuze krijgen voor een publieke verzekering bij het UWV of eigenrisicodragenschap al dan niet in combinatie met een private verzekering voor het WGA risico voor vaste krachten en flexkrachten tezamen. Vanaf 2016 komt de WGA flex binnen het hybride systeem. WGA vast en WGA flex worden dan samengevoegd tot een nieuwe WGA gedifferentieerde premie. Dit betekent ook dat bij WGA ERD de werkgever dan verantwoordelijk is voor financiering en re integratie voor de zieke flexwerker die na 1 januari 2016 ziek wordt en vanaf 2018 in de regeling WGA terecht komt. Update : In een kamerbrief van de minister van 20 februari wordt echter gesteld dat deze voornemens is de samenvoeging van vaste en flexibele risico's een jaar uit te stellen waarmee de invoering wordt verschoven naar 1 januari Dit om de verzekeraars de kans te geven de actuariële gegevens die met het UWV zijn uitgewisseld goed te verwerken ten behoeve van hun risicoanalyse en om re integratie op maat te ontwikkelen voor flexibele krachten WGA ERD (vast en flex gecombineerd)

4 K osten schadelast BeZaVa Bedrijven met schade betaalden in 2014 al heel snel een opslag op de premie bij de nieuwe WGA gedifferentieerde premie. Bij de ZW flex en de WGA flex werd het effect vergroot door een correctiefactor van 2 in combinatie met een laag gemiddeld risico. Voor 2015 was de correctiefactor voor de ZW flex wat lager (1,42.) Om uit te leggen wat hiermee bedoeld wordt is het goed om een voorbeeld te geven. Premievoorbeeld ZW flex berekening voor 2014 en 2015: Binnen deze Whitepaper behandelen we als voorbeeld in dit geval een groot bedrijf. We kijken naar de kosten en de premielast vanwege de ZW flex. En wat het had kunnen betekenen als er voor gekozen was te zijn: Bedrijf "XYZ" Premie 2014 Premie 2015 Gemiddeld premieplichtige loonsom ZW flexuitkeringe n (T 2) Individueel werkgeversrisico , , ,00 in ,00 in : 8 mln x 100% = 0,63% : 9 mln x 100% = 0,67% Gedifferentieerde premie 0,34% (rekenpremie UWV) + 2 (correctiefactor) * (0,63% 0,10% (gemiddeld werkgeversrisicopercentage)) = 1,40% 0,40% (rekenpremie UWV) + 1,42 (correctiefactor) * (0,67% 0,22% (gemiddeld werkgeversrisicopercentage)) = 1,04% Maximumpremie 1,24% 1,40% Premiebedrag 1,24% v. 8 mln = , 1,04% v. 9 mln = , ZW uitkeringen 2012: : : prognose: Verschil met uitkering ZW: = , Verschil met uitkering ZW: = ,

5 Bij een ZW ERD was er in dit geval sprake geweest van een meer voordelige situatie waarbij de regie op het terugdringen van de kosten meer mogelijk was geweest. W at te doen in 2015? Er zijn altijd verschillende afwegingen te maken als het gaat om het wel of niet eigenrisicodragerschap. Wat zijn dit jaar de opties en waar kun je van uit gaan? In deze Whitepaper concentreren we op het flex gedeelte. Overwegingen voor Al sinds 2014 is het mogelijk om te worden. Daar wordt door veel grote organisaties voor gekozen, in verband met de volgende voordelen: Beheersen van eigen schade: Werkgevers kunnen zelf regie voeren qua verzuimbegeleiding en re integratie. Het is mogelijk om te sanctioneren als de ex medewerker niet voldoende meewerkt aan het re integratietraject, bijvoorbeeld. Geen inlooprisico: Werkgevers hebben niet meer te maken met nog lopende Ziektewetuitkeringen. Ze gaan "schoon over". Dit is vooral prettig voor de bedrijven met een hoge tot maximale premie ZW flex. Grip op WGA instroom: is zeer gewenst, zeker vanaf 2016, als de werkgever al WGA ERD is. Op deze manier heb je binnen de periode van de ZW flex grip op de zaak als het gaat om voorkomen van de instroom in de WGA vanaf Ook dit jaar is het mogelijk om te worden. Hier kan halfjaarlijks voor worden besloten. De eerstvolgende mogelijkheid is dus per 1 juli De deadline om te beslissen hierover is 1 april Als hiervoor gekozen wordt realiseer dan wel dat er het één en ander dient te worden georganiseerd. Indien een bedrijf Eigen Risico Drager (ERD) voor de Ziektewet wordt moet deze zelf de loondoorbetaling aan de ex tijdelijke kracht doen, en dit vergt een aparte loonadministratie. Daarbij moet recht, duur en hoogte van de uitkering door de werkgever bepaald worden op basis van de wettelijke grondslagen. Uiteindelijk is het een plicht om de re integratie voor de ex werknemer te organiseren. In principe voer je als die Ziektewet zelf uit. Let op veranderingen WGA flex uitbreiding bij ERD Werkgevers kunnen op dit moment alleen WGA ERD zijn voor WGA uitkeringen voor het vaste personeel. Door BeZaVa komt daar dus met ingang van 1 januari 2016 (update: waarschijnlijk wordt dit 1 januari 2017) het WGA ERD voor flexwerkers bij. Deze wijziging heeft invloed op de aantallen te verwachten uitkeringen uit een WGA eigenrisicoverzekering zoals die bij verzekeraars zijn afgesloten.

6 Een aantal verzekeraars vraagt daarom al om, bij het doorgeven van de werknemersgegevens voor de WGA eigenrisicoverzekering, onderscheid te maken tussen vaste werknemers en flexwerkers. Op basis van de gegevens bij hun bekend zullen zij een passend voorstel doen voor uitbreiding op de WGA verzekering voor de flexwerkers. De verwachting is dat er voor 1 oktober 2015 ( update : 1 oktober 2016) een nieuwe garantieverklaring naar de belastingdienst moet om eigen risicodrager te blijven. W at in ieder geval belangrijk is Er zijn altijd wel scenario's te bedenken waarom wel of niet voor een eigenrisicodragerschap gegaan moet worden. Maar zeker is in ieder geval dat linksom of rechtsom (publiek of privaat) de kosten voor ziekte steeds meer bij de werkgever komt te liggen. Nu dus ook voor de flex. Zolang er flexwerkers in de ziektewet belanden en zolang er vanuit uw organisatie ook mensen in de WGA instromen zal de bijbehorende schadelast op uw omzet gaan drukken. Voor een individueel dossier kan de schade (inclusief directe verzuimkosten) oplopen tot ,00 Denkt u daar bij na als iemand zich ziek meldt? Re integratie is niet iets wat door de overheid wordt uitgevoerd, dat zal de persoon zelf, samen met zijn werkgever, moeten doen: het maximaal benutten van de verdiencapaciteit (waar dan ook) zal het doel moeten zijn, en dat zal de meeste kostenbesparing gaan opleveren. Voor meer info over echt Effectief Casemanagement met gebruik maken van de beproefde Richting Resultaat methodiek kunt u altijd een afspraak maken met BiRSKEN. Bel:

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet Inhoud Nieuwe regels, nieuwe risico s 3 1 Van overheid naar werkgever dat is de weg van de Sociale zekerheid: 3 Volgens Lubbers is Nederland ziek 3 Van overheid naar werkgevers

Nadere informatie

Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet

Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet Verschillende vormen van wetgeving hebben er de afgelopen jaren voor gezorgd dat u als werkgever een grote rol speelt in het terugdringen van het aantal

Nadere informatie

Modernisering van de Ziektewet

Modernisering van de Ziektewet Modernisering van de Ziektewet en de gevolgen voor Verzuim & WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Waarom Ingewikkelder Alsmaar? Er kunnen geen rechten aan de presentatie worden ontleend Wet beperking

Nadere informatie

Uw Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet

Uw Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet VSZ ASSURADEUREN Informatie voor de werkgever Uw Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet Hét antwoord op de nieuwe Ziektewet. Verzuim en Eigenrisicodragerschap Ziektewet in één keer verzekerd! Transparant

Nadere informatie

Succesvol privaat uitvoeren van sociale zekerheid

Succesvol privaat uitvoeren van sociale zekerheid White paper Succesvol privaat uitvoeren van sociale zekerheid VSZ Assuradeuren daagt werkgevers uit verantwoordelijkheid te nemen in het organiseren van sociale zekerheid binnen hun onderneming. Wij zijn

Nadere informatie

Slim inspelen op de gevolgen van de Modernisering Ziektewet

Slim inspelen op de gevolgen van de Modernisering Ziektewet Slim inspelen op de gevolgen van de Modernisering Ziektewet De nieuwe Ziektewet en de bijbehorende wijzigingen van de WIA hebben grote gevolgen voor werkgevers die veel met tijdelijke krachten werken.

Nadere informatie

Schadebeheersing Ziektewet

Schadebeheersing Ziektewet Schadebeheersing Ziektewet Robidus biedt integrale diensten op het snijvlak van Finance en HR, gericht op de inzetbaarheid van personeel. De maatwerk advisering en ondersteuning zijn gebaseerd op een best

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet 1. Inleiding Per 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) in werking getreden. Deze wet heeft tot doel het aantal vangnetters

Nadere informatie

Modernisering van de Ziektewet: de werkgever gaat betalen

Modernisering van de Ziektewet: de werkgever gaat betalen FACTSHEET Modernisering van de Ziektewet: de werkgever gaat betalen Update maart 2013 Mr. Stijn Hendriks, adviseur sociale zekerheid Loyalis Vangnetters zijn zieken die geen werkgever meer hebben. Ze veroorzaken

Nadere informatie

UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET

UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Door de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters wordt de werkgever nu ook tot maximaal 12 jaar

Nadere informatie

Welkom. 16.10 17.15 uur Inleidende lezing: belangrijke aandachtspunten bij zieke (ex-) uitzendkrachten

Welkom. 16.10 17.15 uur Inleidende lezing: belangrijke aandachtspunten bij zieke (ex-) uitzendkrachten Welkom Programma 16.10 17.15 uur Inleidende lezing: belangrijke aandachtspunten bij zieke (ex-) uitzendkrachten 17.15 17.45 uur Pauze 17.45 18.30 uur Lezing UWV: Eigenrisicodragerschap, wat is dit? En

Nadere informatie

Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2014

Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2014 Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Managementsamenvatting 4 1. Premies WGA en ZW 2014 7 1.1. Wet Bezava 7 1.2. Berekening premies UWV 2014 9 2. Gevolgen voor individuele

Nadere informatie

Wetsvoorstel flexibele arbeid

Wetsvoorstel flexibele arbeid Wetsvoorstel flexibele arbeid Audit І Tax І Advisory Werkkostenregeling Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Wijziging ontslagrecht 3 3. Werkloosheidswet 6 4. Flexibele Arbeid 7 5. Wet beperking Ziekteverzuim

Nadere informatie

Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen van Ziektewet- en WGA-uitkeringen van vangnetters

Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen van Ziektewet- en WGA-uitkeringen van vangnetters Casemanagers met de advocaten van Kantoor Mr. van Zijl erachter! Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen van Ziektewet- en WGA-uitkeringen van vangnetters Op 4 oktober 2012 is de Wet beperking ziekteverzuim

Nadere informatie

SCHADELASTBEPERKING RE-INTEGRATIE EN GEZONDHEIDSMANAGEMENT VOOR BEDRIJVEN

SCHADELASTBEPERKING RE-INTEGRATIE EN GEZONDHEIDSMANAGEMENT VOOR BEDRIJVEN 3WET WET WET De invoering van de Wet BeZaVa (januari 2013) kan een aanzienlijke stijging van kosten betekenen die u als werkgever kwijt bent aan ziekte en arbeidsongeschiktheid. Daarom is nu het moment

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet de werkgever betaalt De wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters is een feit. Door deze wet wordt u als werkgever (tot maximaal 12 jaar) financieel verantwoordelijk

Nadere informatie

UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA. Versie 2.0 oktober 2008

UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA. Versie 2.0 oktober 2008 UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA Versie 2.0 oktober 2008 INHOUD 1 MIJN WERKNEMER IS ZIEK. WAT BETEKENT DAT VOOR MIJ ALS EIGENRISICODRAGER? 3 2 ZIEK EN BETER MELDEN 4 3 RE-INTEGRATIE TIJDENS

Nadere informatie

Eigenrisicodrager worden voor de WGA Bij het opstellen van deze notitie is uitgegaan van de stand van zaken zoals bekend op 27 september 2006

Eigenrisicodrager worden voor de WGA Bij het opstellen van deze notitie is uitgegaan van de stand van zaken zoals bekend op 27 september 2006 Eigenrisicodrager worden voor de WGA Bij het opstellen van deze notitie is uitgegaan van de stand van zaken zoals bekend op 27 september 2006 Bij ziekte van een werknemer moet de werkgever twee jaar lang

Nadere informatie

Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2015

Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2015 Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2015 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Managementsamenvatting 3 1. Premies WGA en ZW 2015 5 1.1. Wijzigingen per 1 januari 2015 5 1.2. Berekening premies UWV 2015 5 2. Gevolgen

Nadere informatie

Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers.

Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Informatie over: Verzuimverzekering, WIA-aanvullingsverzekering en WGA-eigenrisicodragersverzekering Inhoud 1. Inleiding. 4 2. Het wettelijk kader

Nadere informatie

Dienstverlening Ziektewet-eigenrisicodragerschap

Dienstverlening Ziektewet-eigenrisicodragerschap 1 Dienstverlening ENgage Ziektewet-eigenrisicodragerschap Dienstverlening Ziektewet-eigenrisicodragerschap De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (kortweg Bezava, maar ook

Nadere informatie

Eigenrisicodrager voor de WGA, een verstandige keuze?

Eigenrisicodrager voor de WGA, een verstandige keuze? Eigenrisicodrager voor de WGA, een verstandige keuze? Inhoud Inleiding 3 De visie van het UWV 8 De visie van een Eigenrisicodrager zonder herverzekering 11 De visie van Anoushka Schut-Welkzijn 15 Conclusie

Nadere informatie

Oplossingen voor 12-jarig werkgeversrisico

Oplossingen voor 12-jarig werkgeversrisico meerjarig werkgeversrisico Informatie voor de werkgever Oplossingen voor 12-jarig werkgeversrisico Bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers Gebundelde kracht VerzuimVizier ZW-eigenrisicoverzekering

Nadere informatie

WGA Eigen Risicodragerschap voor bedrijven. Uitgangspunten

WGA Eigen Risicodragerschap voor bedrijven. Uitgangspunten WGA Eigen Risicodragerschap voor bedrijven Uitgangspunten WGA Eigen Risicodragerschap voor bedrijven Thoma Assurantie- en Pensioenadviseurs Inhoud 1. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) 2. WGA

Nadere informatie

BeZaVa. Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters

BeZaVa. Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters BeZaVa Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters Agenda Zietewet & WIA BeZaVa Verzuimmanagement Ziektewet, wie kwamen in aanmerking Orgaandonatie No riskpolis Ziekte door zwangerschap

Nadere informatie

1 Inleiding. Zie Kist en Keuzenkamp (2003) en Tweede Kamer (2005), blz. 77. 5. Zie bijvoorbeeld Verbond van Verzekeraars (2010). 6

1 Inleiding. Zie Kist en Keuzenkamp (2003) en Tweede Kamer (2005), blz. 77. 5. Zie bijvoorbeeld Verbond van Verzekeraars (2010). 6 Samenvatting Privaat verzekerde bedrijven presteren tot nu toe niet beter op het vlak van preventie en reintegratie dan niet privaat verzekerde bedrijven. Bij de invoering van de onderliggende wetgeving

Nadere informatie

Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers Ziektewet

Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers Ziektewet Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers Ziektewet Opgesteld door: Commissie Wet- en Regelgeving van de Nederlandse vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde April

Nadere informatie

EFFECTEN VAN NIEUWE FINANCIELE PRIKKELS IN ZW EN WGA OP RISICOSELECTIE

EFFECTEN VAN NIEUWE FINANCIELE PRIKKELS IN ZW EN WGA OP RISICOSELECTIE EFFECTEN VAN NIEUWE FINANCIELE PRIKKELS IN ZW EN WGA OP RISICOSELECTIE EFFECTEN VAN NIEUWE FINANCIELE PRIKKELS IN ZW EN WGA OP RISICOSELECTIE 12 september 2011 Projectnummer: 11.565 Boukje Cuelenaere

Nadere informatie

Wet tot wijziging van de Ziektewet en enige andere wetten om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken (33241)

Wet tot wijziging van de Ziektewet en enige andere wetten om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken (33241) Wet tot wijziging van de Ziektewet en enige andere wetten om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken (33241) Memorie van toelichting Inleiding In het afgelopen decennium is het

Nadere informatie

wijzigingen arbeidsrecht wat betekent dat voor u?

wijzigingen arbeidsrecht wat betekent dat voor u? wijzigingen arbeidsrecht wat betekent dat voor u? maart 2015 Het arbeidsrecht wijzigt sterk. Dat is onder andere het gevolg van de Wet werk en zekerheid. Als werkgever heeft u sinds 1 januari 2015 te maken

Nadere informatie