Whitepaper Arbo Impact BV Hervormingen van de Ziektewet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Whitepaper Arbo Impact BV Hervormingen van de Ziektewet"

Transcriptie

1 Whitepaper Arbo Impact BV Hervormingen van de Ziektewet I N H O UD GEDIFFERENTIEERDE PREMIES WGA EN ZW 2014 (blz. 1 t/m 3) Toelichting en de gevolgen voor individuele werkgevers in 2014 EIGENRISICODRAGEN ZIEKTEW ET (blz. 4 t/m 6) Belang voor organisaties en aanvraagtermijn eigenrisicodragerschap 2014 ANALYSE, ADVIES EN INRICHTING (blz. 7) Onderbouwd advies na een zorgvuldige analyse en daarop volgend een professionele uitvoering. NIEUW S, (blz. 8) Over de uitvoering van nieuwe diensten. AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN (blz. 9 EN 10) I n f o r m a t i e e n a d v i e s i n z a k e d e W e t B e p e r k i n g Z i e k t e v e r z u i m e n a r b e i d s o n g e s c h i k t h e i d V a n g n e t t e r s. Per 1 januari 2014 treedt het onderdeel premiedifferentiatie van de Wet Beperking Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) in werking. Dit betekent dat werkgevers ook een gedifferentieerde premie gaan betalen voor zieke of arbeidsongeschikte werknemers met een tijdelijk of flexibel contract. De Wet beoogt onder andere de activerende werking van de Ziektewet te versterken. Postbus AH Bergen op Zoom Tel Dat wordt bereikt door meer financiële prikkels bij de werkgevers neer te leggen. Daarmee worden in het vervolg ook de ziekte- en arbeidsongeschiktheidslasten van uitzendkrachten en hun werknemers met een tijdelijk dienstverband toegerekend aan de laatste werkgever. Over Arbo Impact blz. 10.

2 GEDIFFERENTIEERDE PREMIES WGA EN ZW 2014 Per 1 januari 2014 treedt het onderdeel premiedifferentiatie van de Wet Beperking Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) in werking. Dit betekent dat werkgevers dan ook een gedifferentieerde premie gaan betalen voor zieke of arbeidsongeschikte werknemers met een tijdelijk of flexibel contract. Nu doen zij dat nog alleen voor werknemers met een vast contract. De gedifferentieerde premie wordt door UWV vastgesteld en bestaat voortaan uit drie componenten; 1; een gedifferentieerde WGA premie voor werknemers met een vast dienstverband. 2; een gedifferentieerde WGA premie voor werknemers met een tijdelijk dienstverband. 3; een gedifferentieerde Ziektewet-premie voor werknemers met een tijdelijk dienstverband. Arbo Impact kan de premies voor u uitrekenen die gelden in GRENS GROOT/MIDDELGROOT/KLEIN Elke bij UWV verzekerde werkgever wordt ingedeeld in één v.d. drie grootte-klasses; kleine werkgevers middelgrote werkgevers Deze indeling is bepalend voor de wijze waarop de gedifferentieerde premie berekend wordt. De grens klein / middelgroot 2014 bedraagt De grens middelgroot / groot 2014 bedraagt Bij de berekening v.d. drie gedifferentieerde premies voor een individuele werkgever is in eerste instantie de werkgeversgrootte leidend. Voor kleine werkgevers zijn de gedifferentieerde premies WGA-vast, WGAflex en ZW-flex gelijk aan de sectorale premies. Voor grote werkgevers is de gedifferentieerde premie gelijk aan de individuele premie. Voor middelgrote werkgevers wordt een gewogen gemiddelde bepaald van de sectorale premie en de individuele premie. PREMIEVASTSTELLING VAN JAAR T Voor de premievaststelling wordt gekeken naar het gemiddeld premieplichtig loon in het jaar t-2. Dit betekent dat UWV bij de vaststelling van het jaar 2014 kijkt naar het gemiddelde premieplichtig loon van alle werknemers in het jaar Het gemiddeld premieplichtig loon is gebaseerd op gegevens van het Centraal Planbureau. grote werkgevers 1

3 STAARTLASTEN Staartlasten zijn de lopende én toekomstige WGA uitkeringen van zieke werknemers, die al in de loondoorbetalingsperiode van 104 weken na de eerste ziektedag zitten. Werkgevers die tot en met 2013 eigenrisicodrager worden voor de WGA, moesten deze lasten zelf financieren. Om de mogelijkheid van eigenrisicodragen WGA voor kleine en middelgrote werkgevers te vergroten, heeft de wetgever de wijze van financiering van de staartlasten WGA met ingang van 2014 gewijzigd. De WGA staartlasten worden, afhankelijk van de omvang van het bedrijf, collectief (kleine werkgevers), gedeeltelijk collectief (middelgrote werkgevers) dan wel geheel individueel (grote werkgevers) gefinancierd. Bij de ZW worden alle staartlasten van werkgevers die eigenrisicodrager worden collectief gefinancierd, ongeacht de omvang van de werkgever. De wetgever wil het bestaande stelsel van keuzevrijheid (het zogeheten duale stelsel) uitbreiden. Per 1 januari 2016 wordt het daarom ook mogelijk om voor het WGA-flex risico eigenrisicodrager te worden. Voor de verrekening van de staartlasten WGA in BeZaVa wordt aangesloten bij dezelfde systematiek als bij de bepaling van de gedifferentieerde premie. Kleine werkgevers hoeven deze staartlasten dus niet zelf te financieren en voor middelgrote werkgevers geldt de glijdende schaal. Grote werkgevers financieren de WGA BeZaVa staartlasten volledig zelf. Staartlasten zijn ook bekend onder de naam inlooprisico. De staartlasten die bij het UWV achterblijven, worden via de sectorfondsen afgefinancierd en voor de overheidswerkgevers via het Uitvoeringsfonds voor de Overheid (Ufo). Desgewenst kan Arbo Impact u nog uitgebreider informeren m.b.t. de formules van de sectorale en individuele premie. BEGRENSDE INDIVIDUELE WERKGEVERSPREMIE De individueel bepaalde premie is begrensd. De premie is ten hoogste vier maal het gemiddelde percentage en ten minste een kwart van het gemiddelde percentage. Is de berekende premie hoger dan wordt de premie gelijkgesteld aan de maximumpremie. Is de berekende premie lager, dan wordt de premie gelijkgesteld aan de minimumpremie. Deze begrenzing geldt niet voor de sectoraal bepaalde premies. Kleine werkgevers kunnen zodoende een premie krijgen die beneden de minimum of boven de maximum premie ligt. Middelgrote werkgevers krijgen een premie die gelijk is aan een gewogen gemiddelde van een sectoraal en een individueel bepaalde premie. Ook deze gewogen premie kan buiten de begrenzingen treden. 2

4 PREMIES WGA-vast max. premie 1,96% min. premie 0,12% WGA-flex max. premie 0,68% min. premie 0,04% (*1) ZW-flex max. premie 1,24% min. premie 0,07% (*1) Voor werkgevers werkzaam in sector 52 uitzendbedrijven geldt een afwijkende maximumpremie voor de ZW-flex en WGAflex. Voor deze werkgevers geldt; max. premie ZW-flex van 7,77% max. premie WGA-flex van 3,28% (*1) De gerealiseerde minimumpremies voor de WGA-flex en ZW-flex zijn overigens hoger dan de hierboven gepresenteerde vastgestelde minimumpremies. Dit komt door de maximering van de correctiefactor op de waarde twee. De (minimum)premie bij een risico van 0% is voor zowel de WGAflex als de ZW-flex 0,14%. WERKGEVERS & EIGENRISICODRAGEN Er zijn in Nederland werkgevers. Daarvan zijn er (84%) klein, (14%) middelgroot en (2%) groot. De 84% kleine werkgevers hebben in de totale loonsom, die in miljard bedroeg, slechts een aandeel van 10%. De meeste kleine werkgevers zijn dan ook heel klein, tot de kleine werkgevers behoren werkgevers met een loonsom van 0 in 2012 (voornamelijk starters) en nog eens werkgevers hebben een loonsom van minder dan één maal de gemiddelde loonsom ( ). De 2% grote werkgevers bepalen twee derde van de totale loonsom. Binnen deze groep neemt een kleine groep van 800 zeer grote werkgevers met meer dan werknemers 36% van de totale loonsom in. Voor de WGA-vast is het aantal eigenrisicodragers de laatste jaren vrijwel stabiel. Van alle werkgevers (excl. starters die standaard bij UWV verzekerd zijn) is 28% eigenrisicodrager. Het aandeel in de loonsom van de eigenrisicodragers bedraagt echter meer dan de helft (51%), want in de WGA neemt het aandeel eigenrisicodragers toe met de bedrijfsomvang. Zo is van de grote werkgevers 57% eigenrisicodrager. 3

5 EIGENRISICODRAGEN ZIEKTEW ET Inleiding Nederland kent sinds 1998 een duaal stelsel als het gaat om het verzekeren van arbeidsongeschiktheidsrisico s van werknemers. Werkgevers kunnen er voor kiezen om deze risico s publiek te verzekeren bij UWV of om eigenrisicodrager te worden en zich hiervoor te verzekeren bij een private partij. Een van de belangrijkste verschillen is de verschillende financieringswijze tussen publieke (UWV) verzekeringen via een omslagstelsel en private verzekeringen op basis van rentedekking. Bij een omslagstelsel moeten elk jaar de premie-inkomsten de uitkeringslasten in dat jaar afdekken; bij een rentedekkingstelsel moeten de premie-inkomsten in elk jaar alle toekomstige uitkeringslasten afdekken van de uitkeringen die in dat jaar zijn ingegaan. In de nieuwe wet BeZaVa is ook voor de ZW het bestaande stelsel van keuzevrijheid in de WGA het uitgangspunt van de wetgever. De verwachting is dat werkgevers de eerste twee jaar ziekte in toenemende mate privaat zullen organiseren. Het zelf dragen van het ZW-risico sluit namelijk goed aan bij de uitvoeringspraktijk van de loondoorbetalingsverplichting voor het vaste personeel. Daarnaast worden door de wetgever maatregelen voorbereid om specifiek de WGA-flex staartlasten per 2016 collectief voor af te financieren. Door de koppeling van WGA-vast en flex risico s per 2016 zou een werkgever die op 1 januari 2016 eigenrisicodrager WGA is, dat alleen kunnen blijven als hij ook de uitkeringslasten van op dat moment lopende WGA-flex risico s zelf gaat dragen. De verzekeraar van de eigenrisicodrager zal deze lasten (op te vatten als brandende huizen ) niet meeverzekeren en hiervoor waarschijnlijk een aparte koopsom eisen. Genoeg reden dus voor de wetgever om de WGA-flex staartlasten in 2016 niet aan individuele werkgevers toe te willen kennen maar collectief te financieren. Deze collectieve financiering leidt ertoe dat werkgevers vanaf 1 januari 2016 staartlasten WGA-flex gaan opbouwen en dat deze aan hen worden toegerekend als zij na die datum eigenrisicodrager worden. Uitlooprisico Als een werkgever stopt als eigenrisicodrager moet deze nog steeds de Ziektewet uitvoeren voor werknemers die zich ziek hebben gemeld vóór de dag waarop de werkgever als eigenrisicodrager is gestopt. 4

6 Garantstelling Een van de voorwaarden om eigenrisicodrager te kunnen worden is het overleggen van een garantstelling. Deze garantstelling borgt de financiering van uitkeringen ingeval een werkgever failliet gaat. Omdat de ZW een beperkte overzichtelijke periode beslaat en omdat voor veel werkgevers het risico klein is, mogen werkgevers vanaf 2013 eigenrisicodrager ZW worden zonder een garantstelling te overleggen. Ook voor de ZW geldt dat werkgevers tweemaal per jaar (1 januari en 1 juli) de mogelijkheid hebben om eigenrisicodrager te worden of om zich weer publiek te laten verzekeren bij UWV. De aanvraag moet uiterlijk 13 weken vóór de ingangsdatum (dus voor 2 oktober of voor 1 april) bij de Belastingdienst binnen zijn. Toelichting Belastingdienst Als eigenrisicodrager voor de ZW draagt een werkgever zelf het risico voor arbeidsongeschiktheid van ex-werknemers die bij ziekte recht hebben op een ZW-uitkering, of zij hebben dat risico volledig of deels particulier verzekerd. Als eigenrisicodrager voor de ZW betaalt een werkgever een lagere sectorpremie of een lagere Ufopremie. Zij betalen wel dezelfde premie WW-Awf. Het ziekengeld van werknemers waarvoor een werkgever het eigen risico draagt, moet verantwoord worden in de aangifte loonheffingen. In de aangifte moet de werkgever de premiepercentages gebruiken die voor de organisatie gelden. Dit geldt ook als zij de loonadministratie en het uitbetalen van het ziekengeld van zieke werknemers uitbesteden aan een ander. Als deze derde ook aangifte doet, moet hij dat voor de zieke werknemers onder het loonheffingennummer van de werkgever doen en daarvan de percentages gebruiken. Om eigenrisicodrager voor de ZW te worden, moet een werkgever aan de volgende voorwaarden voldoen: zich voor de verzuimbegeleiding van zieke ex-werknemers die onder het eigen risico vallen, laten bijstaan door een deskundige persoon of dienst die gecertificeerd is op grond van de Arbeidsomstandighedenwet 1998, en er zijn afspraken rond deze verzuimbegeleiding schriftelijk vastgelegd. Het eigenrisicodragerschap voor de ZW is in de 3 jaar voor de ingangsdatum niet beëindigd Laat u voor de juiste verzuimbegeleiding professioneel ondersteunen door Arbo Impact BV, met Register Casemanagement. Specifiek gericht op de financiële schadelast reductie bij verzuim en arbeidsongeschiktheid. Zie ook bladzijde 7. 5

7 Wat zijn uw taken als eigenrisicodrager Ziektewet? Eigenrisicodrager Ziektewet, voor welke werknemers? Een werkgever kan eigenrisicodrager voor de Ziektewet worden voor: zieke werknemers zonder 'gewone' arbeidsovereenkomst, zoals freelancers en thuiswerkers; (oud-)werknemers die binnen een maand na het einde van het arbeidsovereenkomst ziek worden; werknemers van wie de arbeidsovereenkomst eindigt tijdens ziekte, zoals mensen met een tijdelijk contract, oproepkrachten en uitzendkrachten. Als eigenrisicodrager Ziektewet blijft het UWV de volgende uitkeringen betalen; de Ziektewet-uitkeringen voor werknemers die ziek zijn geworden door zwangerschap of bevalling; de Ziektewet-uitkeringen voor werknemers die arbeidsgehandicapt zijn of een functionele beperking hebben; de Ziektewet-uitkeringen voor werknemers die orgaandonor zijn; de WAZO-uitkeringen bij zwangerschap en bevalling, adoptie of pleegzorg; de eventuele toeslagen op een Ziektewetuitkering (Toeslagenwet). Het UWV blijft ook beslissen over boetes, bezwaar en beroep en terugvorderingen. Als eigenrisicodrager Ziektewet is een werkgever zelf verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en re-integratie. Daarnaast verricht de eigenrisicodrager de administratieve uitvoering van de ZW, waaronder de bepaling van het recht op ZW, de hoogte en duur van de uitkering. Note; in de toelichting op de gedifferentieerde premies WGA en ZW 2014 geeft het UWV aan dat de administratieve uitvoering van de ZW door alleen UWV een alternatieve mogelijkheid is. Het komt zowel de uniformiteit en de rechtsgelijkheid in de uitvoering van de ZW ten goede, het leidt tot lagere lasten (omdat controle taken bij het UWV wegvallen), en het sluit beter aan bij de uitvoering van eigenrisicodrager WGA. Werkgevers die voor zowel ZW als WGA eigenrisicodrager zijn, hebben dan met hetzelfde model te maken. Als eigenrisicodrager doet een werkgever, voor de zieke werknemers die onder het eigen risico vallen de ziek- en hersteldmeldingen aan UWV. De werkgever moet voldoende kennis van de Ziektewet hebben om deze uit te kunnen voeren of koopt deze kennis in. 6

8 ANALYSE, ADVIES EN INRICHTING De hervormingen van de Ziektewet hebben de nodige impact op organisaties, zowel financieel alsook in uitvoerende zin. Veel organisaties hebben ons in de afgelopen periode benaderd nadat zij door het UWV middels een schrijven geïnformeerd waren over de voorgenomen door te berekenen schade. Maar de mogelijkheid om nu eigenrisicodrager te worden voor de ZW biedt zeker ook kansen. Een zorgvuldige analyse biedt u inzicht in de besparingen die u daarmee realiseert. U bent straks als niet-eigenrisicodrager ZW anders verantwoordelijk voor de financiële schadelast van het verzuim en de arbeidsongeschiktheid van uw ex-werknemers maar heeft daarop geen controle of invloed. Met de resultaten van de impactanalyse van Arbo Impact BV kunt u als werkgever de juiste afwegingen maken rond het beperken, managen en waar nodig financieren van de risico s die voortvloeien uit uw afweging om eigenrisicodrager Ziektewet te worden. Wat maken wij voor u inzichtelijk; de financiële gevolgen; de voor- en nadelen van eigenrisicodragen; uw taken en verantwoordelijkheden als eigenrisicodrager; de impact voor (ex)werknemers; overige voor u specifiek geldende aandachtspunten; afstemming inzake mogelijkheden tot het (deels)verzekeren; het tijdspad / proces dat daarbij doorlopen zou moeten worden. conclusie en advies Dát is een positie die niet aansluit bij de visie van Arbo Impact BV. Wij zijn gewend om de regie te behouden! Aandachtspunten Er moet veel gebeuren en de achtergronden, specificaties en snel wisselende Wet- en regelgeving is moeilijk om naast uw eigen core-business bij te houden en correct uit te voeren. risico s moeten geïnventariseerd worden; contracten van flexwerkers aangepast; inrichten van de verzuimadministratie; aanpassen van het verzuimbeleid; de inzet van de juiste re-integratie wanneer verzuim actueel wordt. Vóór 2 oktober dient de aanvraag binnen te zijn bij de Belastingdienst. De vraag naar onze impactanalyse en vervolgens het activeren en inrichten van het eigenrisicodragerschap is groot. Wanneer u besluit geen eigenrisicodrager te worden, worden er géén kosten in rekening gebracht / (Martin F. Valk,Register Casemanager Rccm) 7

9 NIEUW S Binnenkort regieloont.nl live Arbo Impact is een van de initiatiefnemers van regieloont. Binnenkort kunt u de website bezoeken. U kunt ons nu al volgen op Regie loont, biedt een stevig platform voor professionals met een regietaak. Mental Colours BV interventies Arbo Impact BV maakt gebruik van de professionele interventies van Mental Colours BV bij de uitvoering van haar re-integratietaken bij verzuim en arbeidsongeschiktheid. Daaronder; De verzuimcontroleur die de (ex)werknemer bezoekt voor een objectieve beoordeling van de situatie. De mediator voor de inzet van een geschil tussen werkgever / leidinggevende en de werknemer. Budget consulenten om werknemers bij te staan met geldproblemen. Het aantal mensen met problematische schulden is sinds de crisis verdubbeld en het merendeel van hen heeft betaald werk. Vier op de vijf bedrijven hebben personeel met geldproblemen. Steeds vaker leidt dit ook tot verzuim. Aanvraagtermijn eigenrisicodragerschap Ziektewet in 2014 Werkgevers hebben vanaf juni een lijst van het UWV gekregen met ex-werknemers die in 2012 een Ziektewetuitkering hebben ontvangen. Werkgevers kunnen bij UWV aangeven dat zij over deze ex-werknemers meer informatie willen ontvangen. UWV zal deze verzoeken van werkgevers zo zorgvuldig en snel mogelijk afronden. Als werkgevers besluiten om vanaf 1 januari 2014 eigenrisicodrager te worden, dan moeten zij vóór 2 oktober 2013 hiervoor een aanvraag indienen bij de Belastingdienst. Ook werkgevers die voor die datum nog niet alle informatie van UWV binnen hebben, en die deze informatie willen meewegen bij hun beslissing, kunnen een aanvraag tot eigenrisicodragerschap bij de Belastingdienst indienen. De Belastingdienst zal dan tot uiterlijk 1 december met maatwerk de ruimte bieden om de aanvraag af te ronden na ontvangst van de aangevraagde informatie van het UWV. Landelijke dekking voor alle diensten Wist u dat voor de diensten van Arbo Impact maar ook van Mental Colours een landelijke dekking geldt waarbij wij garant staan voor een professionele en zorgvuldige kwaliteit van dienstverlening op alle locaties. De zogeheten BeZaVa-visit voor een bezoek aan een ex-werknemer waarvan blijkt dat er nu bij de doorbelasting van de Ziektewet of WGA vanaf 2012 schade is. 8

10 AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN Begrippenlijst AMvB : Algemene Maatregel van Bestuur Eigenrisicodrager WGA-vast Aof Awf : Arbeidsongeschiktheidsfonds : Algemeen werkloosheidsfonds BeZaVa : Beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters CBS CPB ERD IVA Sfn Ufo UWV WAO WGA Whk WIA : Centraal Bureau voor de Statistiek : Centraal Planbureau : Eigenrisicodrager : Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten : Sectorfondsen : Uitvoeringsfonds voor de overheid : Uitvoeringinstituut werknemersverzekeringen : Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering : Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten : Werkhervattingskas : Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Een individuele werkgever kan kiezen het risico van de betaling van een WGA-vastuitkering met een maximale uitkeringsduur van tien jaar zelf te dragen. De toestemming wordt op vraag van de werkgever door de Belastingdienst verleend met ingang van 1 januari of 1 juli van enig jaar. De eigenrisicodrager WGA-vast krijgt een gedifferentieerde premie WGA-vast verschuldigd. Eigenrisicodrager ZW-flex Een individuele werkgever kan kiezen het risico van de betaling van een ZW-flexuitkering voor de volledige duur van twee jaar zelf te dragen. De toestemming wordt op vraag van de werkgever door de Belastingdienst verleend met ingang van 1 januari of 1 juli van enig jaar. De eigenrisicodrager ZW-flex krijgt een gedifferentieerde premie ZW-flex van 0%. Lastendekkende premie De premie die voldoende is om het verschil te dekken tussen de lasten en de nietpremiebaten. Bij de Whk is de lastendekkende premie gelijk aan de gemiddelde premie. Liquiditeitsreserve ZVW ZW : Zorgverzekeringswet : Ziektewet Het bedrag dat aan het begin van elk jaar aanwezig moet zijn om alle uitgaven van een fonds uit eigen middelen te kunnen voldoen. Het bedrag wordt berekend als een (vast) percentage van de lasten, verminderd met de niet-premiebaten. 9

11 WGA De WGA is een regeling onder de wet WIA voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten en tijdelijk volledig arbeidsongeschikten. De WGA kent verschillende soorten verzekerden, soorten uitkeringen en uitkeringsfases. WGA-flex De regeling WGA toegepast op werknemers met een flexibel dienstverband WGA-vast De regeling WGA toegepast op werknemers met een vast dienstverband ZW De ZW is een wet voor zieke werklozen en voor bepaalde groepen werknemers en ambtenaren die door ziekte, ongeval of gebreken niet in staat zijn om hun arbeid te verrichten. Dit geldt als hun werkgever niet verplicht is tot loondoorbetaling. ZW-flex De ZW toegepast op werknemers met een flexibel dienstverband. Over Arbo Impact BV Arbo Impact adviseert werkgevers op het brede terrein van verzuim, arbeidsongeschiktheid, re-integratie en aanverwante onderwerpen gericht op sociale zekerheid. Wij ondersteunen werkgevers bij het inzichtelijk maken van de mogelijkheden die de sociale zekerheid biedt, zoals de toepassing van premiekortingen en subsidies, alsmede de mogelijkheden rondom het eigenrisicodragerschap. Wij analyseren, adviseren, ondersteunen en dragen zorg voor de uitvoering van diensten op dossier- en corporate (beleidsmatig) niveau. Wij zijn professional en actueel m.b.t. bestaande én toekomstige Wet- en regelgeving rondom arbeidsongeschiktheid en de toepassing daarvan voor werkgevers. Een Register Casemanager van Arbo Impact is aangesloten bij de beroepsvereniging RNVC, Registerberoepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Case- en Caremanagers. Arbo Impact is lid van OVAL, de brancheorganisatie van arbodiensten, interventiebedrijven, adviesbureaus op het terrein van outplacement en loopbaanbegeleiding en loopbaancoaching, re-integratiebedrijven en jobcoachorganisaties. Aan alle informatie en advisering in deze Whitepaper is de grootst mogelijke zorg besteed op basis van gegevens, bekend tot en met de datum van uitgifte ( ). Arbo Impact BV wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor fouten of omissies die daarin voorkomen. 10

Brochure Arbo Impact BV

Brochure Arbo Impact BV Brochure Arbo Impact BV Risicomanagement bij verzuim en arbeidsongeschiktheid I N H O U D DE ORGANISATIE (blz. 1 t/m 2) Werken op dossier- en corporate niveau P r o f e s s i o n a l s i n v e r z u i

Nadere informatie

Gevolgen modernisering ZW per 1 januari 2014 (wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters of wet BEZAVA).

Gevolgen modernisering ZW per 1 januari 2014 (wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters of wet BEZAVA). Gevolgen modernisering ZW per 1 januari 2014 (wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters of wet BEZAVA). Per 1 januari 2014 treedt de Wet BEZAVA in werking, dit betekent dat werkgevers

Nadere informatie

BeZaVa, de premieveranderingen voor de werkgever 1. INLEIDING

BeZaVa, de premieveranderingen voor de werkgever 1. INLEIDING BeZaVa, de premieveranderingen voor de 1. INLEIDING Op 1 januari 2013 is de wet BeZaVa in werking getreden. De overheid wil met deze wet een beperking in de uitkeringslasten voor flexwerkers bereiken door

Nadere informatie

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa)

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa) 17 september 2013 Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa) Programma Inleiding Prikkels voor vangnetters en uitbreiding mogelijkheden UWV Prikkels voor werkgevers

Nadere informatie

Nieuwe ziektewet: betalen per zieke flexwerker vanaf 2014

Nieuwe ziektewet: betalen per zieke flexwerker vanaf 2014 Modernisering Ziektewet De kosten van sociale zekerheid komen meer en meer op het bord van de werkgevers. Eerst was er de loondoorbetalingsverplichting in de jaren 90. Toen de Wet Poortwachter, de gedifferentieerde

Nadere informatie

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa)

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Ingangsdatum 01-01-2013 en later Stapsgewijze privatisering Ziektewet Ontwikkelingen aantal nieuwe WGA-uitkeringen (in procenten

Nadere informatie

Whitepaper Parameters Werkhervattingkas 2014 en de Wet BeZaVa

Whitepaper Parameters Werkhervattingkas 2014 en de Wet BeZaVa Whitepaper Parameters Werkhervattingkas 2014 en de Wet BeZaVa Wie betaalt welke rekening? Aanleiding Wet BeZaVA Van alle WIA-instroom komt 55% voort uit een Ziektewetvangnetsituatie van instromers die

Nadere informatie

Welkom. Sepideh Naiemasa Accountmanager UWV

Welkom. Sepideh Naiemasa Accountmanager UWV Welkom Sepideh Naiemasa Accountmanager UWV Programma Inleiding Prikkels voor vangnetters en uitbreiding mogelijkheden UWV Prikkels voor werkgevers Eigenrisicodragen Ziektewet en WGA www.eerstekamer.nl

Nadere informatie

Eigenrisicodragen. Publieke of private verzekering? De keuze is aan u

Eigenrisicodragen. Publieke of private verzekering? De keuze is aan u Eigenrisicodragen Publieke of private verzekering? De keuze is aan u Werkgeverscongressen 2014 Programma Eigenrisicodragen werknemersverzekeringen Eigenrisicodragen WW Eigenrisicodragen Ziektewet Eigenrisicodragen

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa) Rebecca Geerts Werkgeversdienstverlening UWV Programma Prikkels voor vangnetters en uitbreiding mogelijkheden

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet De Wet BeZaVa staat voor Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters ofwel Modernisering Ziektewet en is ingevoerd per 1 januari 2013. Het doel van deze wet

Nadere informatie

Consequenties modernisering Ziektewet (BeZaVa)

Consequenties modernisering Ziektewet (BeZaVa) Consequenties modernisering Ziektewet (BeZaVa) DRV Accountants & Adviseurs 15-01-2014 Op 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) ingevoerd, ook wel

Nadere informatie

Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Modernisering Ziektewet

Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Modernisering Ziektewet Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht Modernisering Ziektewet Henriette Sterken Werkgeversrelaties, UWV 28 januari 2014 Modernisering Ziektewet Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Modernisering Ziektewet. Henriette Sterken Werkgeversrelaties, UWV 28 januari 2014

Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Modernisering Ziektewet. Henriette Sterken Werkgeversrelaties, UWV 28 januari 2014 Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht Modernisering Ziektewet Henriette Sterken Werkgeversrelaties, UWV 28 januari 2014 Modernisering Ziektewet Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet [BeZaVa] Poortwachtercentrum / Land van Horne Weert

Modernisering Ziektewet [BeZaVa] Poortwachtercentrum / Land van Horne Weert Modernisering Ziektewet [BeZaVa] Poortwachtercentrum / Land van Horne Weert 12-03-2013 2 Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) Ingangsdatum 01-01-2013 en later 3 Stapsgewijze

Nadere informatie

VERZUIMMANAGEMENT EN DE ROL VAN ASSURANTIEADVISEUR. Woensdag 3 juni 2015

VERZUIMMANAGEMENT EN DE ROL VAN ASSURANTIEADVISEUR. Woensdag 3 juni 2015 VERZUIMMANAGEMENT EN DE ROL VAN ASSURANTIEADVISEUR Woensdag 3 juni 2015 Ed Slobbe 2002 Verzuim Beheer BV: 1 e in Nederland onafhankelijke verzuimbegeleiding; 2006 Arbo Rijnland BV 2015 Maatwerk Arbeidsadvies

Nadere informatie

Premies en parameters Werkhervattingskas (Whk) 2008

Premies en parameters Werkhervattingskas (Whk) 2008 Premies en parameters Werkhervattingskas (Whk) 2008 Augustus 2007 Colofon Uitgave Uitvoering Werknemersverzekeringen (UW) Afdeling FEZ/PC&A Postadres Postbus 58285 1040 HG Amsterdam Bezoekadres UW Hoofdkantoor

Nadere informatie

Seminar UBplus 2013 Wijzigingen en BeZaVa 2014. Door Turgut Hefti Patrick Hustinx

Seminar UBplus 2013 Wijzigingen en BeZaVa 2014. Door Turgut Hefti Patrick Hustinx Seminar UBplus 2013 Wijzigingen en BeZaVa 2014 Door Turgut Hefti Patrick Hustinx Ontwikkelingen 2013 en uitdagingen voor de uitzender De politiek Uw inrichting Uw impact Modernisering Ziektewet Modernisering

Nadere informatie

UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET

UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Door de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters wordt de werkgever nu ook tot maximaal 12 jaar

Nadere informatie

Eigenrisicodragen Publieke of private verzekering? De keuze is aan u

Eigenrisicodragen Publieke of private verzekering? De keuze is aan u Eigenrisicodragen Publieke of private verzekering? De keuze is aan u UWV Werkgeverscongres 2016 Frank Gevers Programma Eigenrisicodragen werknemersverzekeringen Historisch perspectief Wet BEZAVA Eigenrisicodragen

Nadere informatie

Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen ZW- en WGA-uitkeringen vangnetters

Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen ZW- en WGA-uitkeringen vangnetters Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen ZW- en WGA-uitkeringen vangnetters mr. J.P.M. (Joop) van Zijl advocaat Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg

Nadere informatie

Whitepaper gedifferentieerde premie Werkhervattingkas 2016 en vooruitblik naar 2017

Whitepaper gedifferentieerde premie Werkhervattingkas 2016 en vooruitblik naar 2017 Whitepaper gedifferentieerde premie Werkhervattingkas 2016 en vooruitblik naar 2017 Deze whitepaper geeft informatie over de wijze waarop de gedifferentieerde premies Werkhervattingskas berekend worden

Nadere informatie

Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet

Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet Verschillende vormen van wetgeving hebben er de afgelopen jaren voor gezorgd dat u als werkgever een grote rol speelt in het terugdringen van het aantal

Nadere informatie

Doelstelling van het wetsvoorstel Werking van de wet

Doelstelling van het wetsvoorstel Werking van de wet Doelstelling van het wetsvoorstel De regering wil met dit wetsvoorstel de problematiek aanpakken van: het langdurig ziekteverzuim van ZW-gerechtigden; de hoge en stijgende instroom van ZW-gerechtigden

Nadere informatie

Het 12-jaars risico bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Heeft u al nagedacht over het Ziektewet- en WGA-risico voor de komende jaren?

Het 12-jaars risico bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Heeft u al nagedacht over het Ziektewet- en WGA-risico voor de komende jaren? Het 12-jaars risico bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Heeft u al nagedacht over het Ziektewet- en WGA-risico voor de komende jaren? 1 De werkgever betaalt de rekening Vanaf 1992: herziening sociale

Nadere informatie

WET(SVOORSTEL) VERBETERING HYBRIDE MARKT WGA

WET(SVOORSTEL) VERBETERING HYBRIDE MARKT WGA WET(SVOORSTEL) VERBETERING HYBRIDE MARKT WGA Ondernemingsbeleid VERZEKERING RE-INTEGRATIEBELEID VERZUIMBELEID ARBOBELEID (PREVENTIE) 1 Publiek versus privaat WGA-vast (op basis van loonsom) Bron: UWV,

Nadere informatie

Veel gestelde vragen modernisering ziektewet. -Wie betaalt mijn (ex-)medewerker de uitkering uit?

Veel gestelde vragen modernisering ziektewet. -Wie betaalt mijn (ex-)medewerker de uitkering uit? Veel gestelde vragen modernisering ziektewet -Wie betaalt mijn (ex-)medewerker de uitkering uit? Wanneer het contract van een werknemer afloopt tijdens ziekte neemt UWV de uitbetaling van de Ziektewetuitkering

Nadere informatie

Tijd om het eigenrisicodragerschap te heroverwegen

Tijd om het eigenrisicodragerschap te heroverwegen Tijd om het eigenrisicodragerschap te heroverwegen Fred Asbroek Kennismanager Wet & Regelgeving RAET Programma 1. De hybride markt 2. Eigenrisicodrager 3. Wijziging WGA 2017 4. Verleden, heden, toekomst

Nadere informatie

De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters. BeZaVa

De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters. BeZaVa De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters BeZaVa Financiële belangen voor werkgever en werknemer zijn groot. Laat u niet verassen. Door: Arno Linkels Inleiding: Voor de op 1 januari

Nadere informatie

FIDIB ACTUALITEITEN BEZAVA JANTHONY WIELINK

FIDIB ACTUALITEITEN BEZAVA JANTHONY WIELINK FIDIB ACTUALITEITEN BEZAVA JANTHONY WIELINK Programma BeZaVa Premiedifferentiatie Beweging in de markt Het advies BeZaVa Ziektewet premiedifferentiatie en eigen risicodragerschap (al mogelijk) Tussenfase

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet Inhoud Nieuwe regels, nieuwe risico s 3 1 Van overheid naar werkgever dat is de weg van de Sociale zekerheid: 3 Volgens Lubbers is Nederland ziek 3 Van overheid naar werkgevers

Nadere informatie

1. INLEIDING. 2. BeZaVa EN DE GEVOLGEN VOOR DE PUBLIEKE PREMIES

1. INLEIDING. 2. BeZaVa EN DE GEVOLGEN VOOR DE PUBLIEKE PREMIES 1. INLEIDING Op 1 januari 2013 is de wet BeZaVa in werking getreden. De overheid wil met deze wet een beperking in de uitkeringslasten voor flexwerkers bereiken door de meer actief bij de re-integratie

Nadere informatie

2-10-2013. Modernisering Ziektewet. Wet BeZaVa. Waarom Modernisering Ziektewet. door Anja Heijstek

2-10-2013. Modernisering Ziektewet. Wet BeZaVa. Waarom Modernisering Ziektewet. door Anja Heijstek Modernisering Ziektewet door Anja Heijstek Wet BeZaVa Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters ofwel Modernisering van de Ziektewet Waarom Modernisering Ziektewet U doet het goed

Nadere informatie

Welkom. 16.10 17.15 uur Inleidende lezing: belangrijke aandachtspunten bij zieke (ex-) uitzendkrachten

Welkom. 16.10 17.15 uur Inleidende lezing: belangrijke aandachtspunten bij zieke (ex-) uitzendkrachten Welkom Programma 16.10 17.15 uur Inleidende lezing: belangrijke aandachtspunten bij zieke (ex-) uitzendkrachten 17.15 17.45 uur Pauze 17.45 18.30 uur Lezing UWV: Eigenrisicodragerschap, wat is dit? En

Nadere informatie

Gezondheids-RisicoManagement

Gezondheids-RisicoManagement Gezondheids-RisicoManagement - Onafhankelijk advieskantoor - Advisering - Afdekken risico s - Second opinion Informatie over EBEX: eenvoud en gemak bij beheersen van verzuim-, ziektewet- en WIA-risico

Nadere informatie

Een kijkje achter de schermen van de WIA

Een kijkje achter de schermen van de WIA Een kijkje achter de schermen van de WIA Even voorstellen Otwin Nonnekes Adviseur Sociale Zekerheid SV Land Röntgenlaan 13 2719 DX Zoetermeer T 079 3634400 info@svland.nl www.svland.nl Wet beperking ziekteverzuim

Nadere informatie

De prikkel voor de vangnetter om eerder aan het werk te gaan neemt toe door:

De prikkel voor de vangnetter om eerder aan het werk te gaan neemt toe door: Ziektewet 2013 Update 3-10-2012: Dit wetsvoorstel is gisteren aangenomen door de Eerste Kamer, maar de aanpassingen met betrekking tot het Ziektewetcriterium en de arbeidsverledeneis worden een jaar uitgesteld.

Nadere informatie

Samenvoeging WGA-vast en WGA-flex

Samenvoeging WGA-vast en WGA-flex De afgelopen jaren heeft er binnen de sociale zekerheid een zodanige financiële lastenverschuiving plaatsgevonden dat uitkeringslasten in steeds grotere mate voor rekening van de werkgever zijn gekomen.

Nadere informatie

Wet BeZaVa Wet Beperking Langdurig Ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid Vangnetters

Wet BeZaVa Wet Beperking Langdurig Ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid Vangnetters Wet BeZaVa Wet Beperking Langdurig Ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid Vangnetters Frank Brinkmans, 25 maart 2014 Onderwerpen 1. De aanleiding voor de BeZaVa 2. Welke uitkeringen vormen het risico? 3.

Nadere informatie

W at vooraf ging Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en

W at vooraf ging Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en Whitepaper BeZaVa - 2015 en verder. inclusief update W at vooraf ging Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) ingevoerd. Aanleiding hiervoor was

Nadere informatie

Eigenrisicodragerschap ZW in relatie met Wet beperking. arbeidsongeschiktheid vangnetters. HR Financials Consulting B.V.

Eigenrisicodragerschap ZW in relatie met Wet beperking. arbeidsongeschiktheid vangnetters. HR Financials Consulting B.V. Eigenrisicodragerschap ZW in relatie met Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters HR Financials Consulting B.V. 29 november 2012 Inhoud Hoofdlijnen Wet beperking ziekteverzuim en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 506 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID 29544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 506 Brief van de minister

Nadere informatie

De laatste stap van de modernisering ziektewet. Samenvoeging premies WGA-vast en WGA-flex.

De laatste stap van de modernisering ziektewet. Samenvoeging premies WGA-vast en WGA-flex. De laatste stap van de modernisering ziektewet. Samenvoeging s WGA-vast en WGA-flex. 2017: Samenvoeging s WGA-vast en WGA-flex Inleiding De overheid trekt zich de laatste decennia steeds verder terug uit

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa)

Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) 1. Inleiding De overheid heeft besloten de Ziektewet (ZW) per 1 januari 2013 aan te

Nadere informatie

Premies en parameters Werkhervattingskas (Whk) 2010

Premies en parameters Werkhervattingskas (Whk) 2010 Premies en parameters Werkhervattingskas (Whk) 2010 September 2009 Colofon Uitgave Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) Afdeling FEZ/PC&A Postadres Postbus 58285 1040 HG Amsterdam Bezoekadres

Nadere informatie

Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen van Ziektewet- en WGA-uitkeringen van vangnetters

Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen van Ziektewet- en WGA-uitkeringen van vangnetters Casemanagers met de advocaten van Kantoor Mr. van Zijl erachter! Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen van Ziektewet- en WGA-uitkeringen van vangnetters Op 4 oktober 2012 is de Wet beperking ziekteverzuim

Nadere informatie

Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2014

Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2014 Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Managementsamenvatting 4 1. Premies WGA en ZW 2014 7 1.1. Wet Bezava 7 1.2. Berekening premies UWV 2014 9 2. Gevolgen voor individuele

Nadere informatie

Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap

Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap 1. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen De WIA bestaat uit twee onderdelen: De regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) De regeling

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet 1. Inleiding Per 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) in werking getreden. Deze wet heeft tot doel het aantal vangnetters

Nadere informatie

U kunt het boek bestellen via

U kunt het boek bestellen via 4 Deze tekst is (deels) afkomstig uit de zesde uitgave van het boek Ondernemen in Flex Eigenrisicodragen wordt u ZW aangeboden en WGAdoor Professionals in Flex. Heeft u advies of ondersteuning nodig bij

Nadere informatie

Veranderingen financiering WGA in 2017: wat betekent de samenvoeging van WGA-vast en -flex voor uw bedrijf?

Veranderingen financiering WGA in 2017: wat betekent de samenvoeging van WGA-vast en -flex voor uw bedrijf? Voorbeeld adviesrapport voor bedrijven met loonsom tot ca. 750.000,- die nu op dit moment eigen risicodrager voor de regeling WGA zijn Veranderingen financiering WGA in 2017: wat betekent de samenvoeging

Nadere informatie

Met het oog op morgen...

Met het oog op morgen... Met het oog op morgen... Modernisering Ziektewet ( Wet BeZaVa: Beperking Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters) Inhoudsopgave Inleiding Stand van zaken WGA ERD BeZaVa Problematiek Gevolgen

Nadere informatie

MEER VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ZIEKE EX-WERKNEMERS. De gevolgen van de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa)

MEER VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ZIEKE EX-WERKNEMERS. De gevolgen van de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) MEER VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ZIEKE EX-WERKNEMERS De gevolgen van de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) Nieuwe financiële prikkel Met de Modernisering Ziektewet

Nadere informatie

Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering. Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers

Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering. Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers VSZ ASSURADEUREN Informatie voor de werkgever Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering

Nadere informatie

INHOUD DEEL B BURGERLIJK WETBOEK WET VERBETERING POORTWACHTER

INHOUD DEEL B BURGERLIJK WETBOEK WET VERBETERING POORTWACHTER INHOUD DEEL B BURGERLIJK WETBOEK INLEIDING 1 ARBEIDSOVEREENKOMST Bepalingen Uitzendovereenkomst Proeftijd Geen proeftijd toegestaan Wel proeftijd toegestaan Nietig proeftijdbeding Bepaalde tijd Beperking

Nadere informatie

Werkgeverslasten per 1 juli 2015

Werkgeverslasten per 1 juli 2015 Werkgeverslasten per 1 juli 2015 Doolhof aan lasten op een rijtje gezet! Door mr. A.J.H. Breitenfellner Inleiding De totale loonkosten bestaan niet alleen uit het loon maar ook uit de daarover verschuldigde

Nadere informatie

SV-Actueel. Veranderingen in sociale verzekeringswetten. Samen werken met UWV. Zwolle 15 november 2012

SV-Actueel. Veranderingen in sociale verzekeringswetten. Samen werken met UWV. Zwolle 15 november 2012 SV-Actueel Veranderingen in sociale verzekeringswetten Samen werken met UWV Zwolle 15 november 2012 Programma Wetsvoorstel Vereenvoudiging regelingen UWV Wijziging Wfsv i.v.m. mobiliteitsbonussen Wet

Nadere informatie

Whitepaper Reduceren arbeidsongeschiktheidsuitkeringslasten

Whitepaper Reduceren arbeidsongeschiktheidsuitkeringslasten Whitepaper Reduceren arbeidsongeschiktheidsuitkeringslasten Ziekmelding (werknemer) Plan van Aanpak (werknemer+ werkgever) Eerstejaars-evaluatie (werknemer+ werkgever) Re-intergratie verslag (werknemer+

Nadere informatie

Herwin Schrijver. Landelijk Arbo congres Reed Business 7 oktober 2013 Wat kunt u verwachten in 2014

Herwin Schrijver. Landelijk Arbo congres Reed Business 7 oktober 2013 Wat kunt u verwachten in 2014 Herwin Schrijver Landelijk Arbo congres Reed Business 7 oktober 2013 Wat kunt u verwachten in 2014 door Marjol Nikkels-Agema directeur CS Opleidingen B.V. Keuzes overheid en nieuwe ontwikkelingen Werk,

Nadere informatie

Schadebeheersing Ziektewet

Schadebeheersing Ziektewet Schadebeheersing Ziektewet Robidus biedt integrale diensten op het snijvlak van Finance en HR, gericht op de inzetbaarheid van personeel. De maatwerk advisering en ondersteuning zijn gebaseerd op een best

Nadere informatie

Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering. Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers

Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering. Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers VSZ ASSURADEUREN Informatie voor de werkgever Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering

Nadere informatie

N A W Steenwijk, datum. Geachte mevrouw meneer,

N A W Steenwijk, datum. Geachte mevrouw meneer, N A W Steenwijk, datum Geachte mevrouw meneer, In uw opdracht hebben wij onderzocht wat de gevolgen zijn voor uw organisatie indien u besluit eigenrisicodrager voor de ziektewet te worden en of het verstandig

Nadere informatie

WGA op zijn kop per 2014!

WGA op zijn kop per 2014! WGA op zijn kop per 2014! WGA- en ZW-premies 2014: een totaal vernieuwde financieringssystematiek Traditiegetrouw publiceert het UWV elk jaar in de eerste week van september de nieuwe WGA premies voor

Nadere informatie

ziekteverzuim en Wet beperking (Wet BeZaVa) vangnetters 26 november 2013

ziekteverzuim en Wet beperking (Wet BeZaVa) vangnetters 26 november 2013 Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters () Programma Blok 1 Inleiding en re-integratie Blok 2 Premievaststelling Blok 3 Eigenrisicodragen 2 Blok 1 Inleiding en re-integratie 3

Nadere informatie

Personeel kost geld, niet inzetbaar personeel een vermogen

Personeel kost geld, niet inzetbaar personeel een vermogen Personeel kost geld, niet inzetbaar personeel een vermogen Hoe was het ook al weer Werknemer Werkgever Bedrijfsvereniging melding doorgeven Niets 2 dagen loondoorbetaling Consequenties voor het werk Recht

Nadere informatie

Whitepaper Modernisering Ziektewet

Whitepaper Modernisering Ziektewet Whitepaper Modernisering Ziektewet Per 1 januari 2013 treedt de wet BeZaVa (Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters) in werking. Deze wet staat beter bekend onder de noemer Modernisering

Nadere informatie

Premies en parameters Werkhervattingskas (Whk) 2011

Premies en parameters Werkhervattingskas (Whk) 2011 Premies en parameters Werkhervattingskas (Whk) 2011 ` Augustus 2010 Colofon Uitgave Uitvoering Werknemersverzekeringen (UWV) Afdeling FEZ/PC&A Postadres Postbus 58285 1040 HG Amsterdam Bezoekadres UWV

Nadere informatie

Welkom bij MODERNISERING ZIEKTEWET EN DE FORSE FINANCIËLE GEVOLGEN VOOR DE WERKGEVER. Teun Prins

Welkom bij MODERNISERING ZIEKTEWET EN DE FORSE FINANCIËLE GEVOLGEN VOOR DE WERKGEVER. Teun Prins Welkom bij MODERNISERING ZIEKTEWET EN DE FORSE FINANCIËLE GEVOLGEN VOOR DE WERKGEVER Teun Prins INHOUD De terugtredende overheid Aanleiding en doel nieuwe Ziektewet De Vangnetter Activering Ziektewet door

Nadere informatie

Per 1 januari 2015 hebben werknemers met een tijdelijk contract meer bescherming:

Per 1 januari 2015 hebben werknemers met een tijdelijk contract meer bescherming: Themabijlage Wet Werk en Zekerheid (WWZ) per 1 januari 2015 Mensen met een tijdelijk contract hebben vanaf januari 2015 meer rechten, zowel vaste als tijdelijke werknemers krijgen bij ontslag een vergoeding,

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet. P. (Ploni) Nieboer mr. J.F.H. (Jannet) Terpstra

Modernisering Ziektewet. P. (Ploni) Nieboer mr. J.F.H. (Jannet) Terpstra Modernisering Ziektewet P. (Ploni) Nieboer mr. J.F.H. (Jannet) Terpstra Modernisering Ziektewet Programma 1. toelichting & achtergrond 2. hoe toepassen in de praktijk 20/10/10 2 BeZaWe Wet beperking ziekteverzuim

Nadere informatie

Eigenrisicodragen in ZW en WGA of gedifferentieerde premie betalen?

Eigenrisicodragen in ZW en WGA of gedifferentieerde premie betalen? Eigenrisicodragen in ZW en WGA of gedifferentieerde premie betalen? mr. J.P.M. (Joop) van Zijl advocaat Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013)

Nadere informatie

BeZaVa. Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters

BeZaVa. Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters BeZaVa Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters Agenda Zietewet & WIA BeZaVa Verzuimmanagement Ziektewet, wie kwamen in aanmerking Orgaandonatie No riskpolis Ziekte door zwangerschap

Nadere informatie

Geld besparen met Sociale Zekerheid

Geld besparen met Sociale Zekerheid Paralelsessie Nationale Administrateursdag 12 november 2015 Geld besparen met Sociale Zekerheid Door : Marjol Nikkels, CS Opleidingen BV Overheidsbeleid: de vervuiler betaalt Werknemer Theo: oud loon voor

Nadere informatie

Al jaren stevige turbulentie

Al jaren stevige turbulentie Turbulente markt Al jaren stevige turbulentie Aanleiding: Nederland was ziek o Te hoog ziekteverzuim o Teveel mensen in de WAO o Afwenteling van lasten op collectieve fondsen o Zeer hoge ZW- en WAO-premies

Nadere informatie

Wet BeZaVa * Alle veranderingen voor u als werkgever op een rij. * Wet beperking ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid vangnetters. Wat is BeZaVa?

Wet BeZaVa * Alle veranderingen voor u als werkgever op een rij. * Wet beperking ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid vangnetters. Wat is BeZaVa? Wet BeZaVa * Alle veranderingen voor u als werkgever op een rij tot 07 * Wet beperking ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid vangnetters BeZaVa is een afkorting voor de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Modernisering van de Ziektewet

Modernisering van de Ziektewet Modernisering van de Ziektewet en de gevolgen voor Verzuim & WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Waarom Ingewikkelder Alsmaar? Er kunnen geen rechten aan de presentatie worden ontleend Wet beperking

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet. Door: Peter van Hattem

Modernisering Ziektewet. Door: Peter van Hattem 0 Modernisering Ziektewet Door: Peter van Hattem Risicomanagement Employee Benefits (Bedrijfs)verzekeringen 2 Over Aon 90 landen 29.000 medewerkers Aon Risk Solutions 120 landen 26.500 medewerkers 50 landen

Nadere informatie

Ondernemers-AOV. WGA-eigenrisicoverzekering. Persoonlijke ondersteuning bij langdurige arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers

Ondernemers-AOV. WGA-eigenrisicoverzekering. Persoonlijke ondersteuning bij langdurige arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers WGA-EIGENRISICOVERZEKERING Informatie voor de werkgever WGA-eigenrisicoverzekering Persoonlijke ondersteuning bij langdurige arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers Ondernemers-AOV De AOV waarbij u exact

Nadere informatie

Whitepaper Modernisering Ziektewet

Whitepaper Modernisering Ziektewet Whitepaper Modernisering Ziektewet Per 1 januari 2013 treedt de wet BeZaVa (Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters) in werking. Deze wet staat beter bekend onder de noemer Modernisering

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 223 Besluit van 16 juni 2014 tot wijziging van het Besluit Wfsv in verband met het premiepercentage van de gedifferentieerde premie ten behoeve

Nadere informatie

Whitepaper Werkhervattingskas 2017 en afweging eigenrisicodragerschap ZW en WGA

Whitepaper Werkhervattingskas 2017 en afweging eigenrisicodragerschap ZW en WGA Whitepaper Werkhervattingskas 2017 en afweging eigenrisicodragerschap ZW en WGA Disclaimer: Hoewel de tekst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kunnen er geen rechten aan worden

Nadere informatie

Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017

Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017 Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017 ADVIES & DIENSTVERLENING Modernisering Ziektewet (BeZaVa) WGA vast - flex Wat betekent dit voor u? Betere producten, betere diensten. Slimmer werken. Aansluiten

Nadere informatie

Dienstverlening Ziektewet-eigenrisicodragerschap

Dienstverlening Ziektewet-eigenrisicodragerschap 1 Dienstverlening ENgage Ziektewet-eigenrisicodragerschap Dienstverlening Ziektewet-eigenrisicodragerschap De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (kortweg Bezava, maar ook

Nadere informatie

Interpolis. Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters. Wet BeZaVa: alle informatie voor u op een rij

Interpolis. Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters. Wet BeZaVa: alle informatie voor u op een rij Interpolis Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters Wet BeZaVa: alle informatie voor u op een rij Wat is BeZaVa? BeZaVa is een afkorting voor de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Salarisinformatie VVT 2016

Salarisinformatie VVT 2016 Inhoud van deze publicatie 1. Premies sociale verzekeringen en Zorgverzekeringswet 2 2. Premie en premieverdeling Pensioenfonds Zorg & Welzijn 5 3. Indexatie vergoedingen reiskosten 6 4. Indexatie bedrag

Nadere informatie

Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2016

Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2016 Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2016 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Managementsamenvatting 4 1. Premies WGA en ZW 2016 7 2. Gevolgen voor individuele werkgevers in 2016 15 2.1. Werkgevers en eigenrisicodragerschap

Nadere informatie

Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2015

Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2015 Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2015 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Managementsamenvatting 3 1. Premies WGA en ZW 2015 5 1.1. Wijzigingen per 1 januari 2015 5 1.2. Berekening premies UWV 2015 5 2. Gevolgen

Nadere informatie

WGA en ZW: Welke keuze maakt u?

WGA en ZW: Welke keuze maakt u? WGA en ZW: Welke keuze maakt u? Vanaf 2017 worden de rekeningen die u krijgt voor uitkeringen van vaste- en flexibele werknemers die arbeidsongeschikt zijn, namelijk samengevoegd. Dat kan een vervelende

Nadere informatie

Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017

Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017 Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017 ADVIES & DIENSTVERLENING MODERNISERING ZIEKTEWET (BEZAVA) WGA VAST - FLEX Wat betekent dit voor u? Betere producten, betere diensten. Slimmer werken. Aansluiten

Nadere informatie

Premies en parameters Werkhervattingskas (Whk) 2012

Premies en parameters Werkhervattingskas (Whk) 2012 Premies en parameters Werkhervattingskas (Whk) 2012 ` Augustus 2011 Colofon Uitgave Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) Afdeling FEZ/PC&A Postadres Postbus 58285 1040 HG Amsterdam Bezoekadres

Nadere informatie

Inspelen op de gevolgen van de Modernisering Ziektewet

Inspelen op de gevolgen van de Modernisering Ziektewet Inspelen op de gevolgen van de Modernisering Ziektewet De nieuwe Ziektewet en de bijbehorende wijzigingen van de WIA hebben grote gevolgen voor werkgevers die veel met tijdelijke krachten werken. Hoe hoger

Nadere informatie

Modernisering van de Ziektewet: de werkgever gaat betalen

Modernisering van de Ziektewet: de werkgever gaat betalen FACTSHEET Modernisering van de Ziektewet: de werkgever gaat betalen Update maart 2013 Mr. Stijn Hendriks, adviseur sociale zekerheid Loyalis Vangnetters zijn zieken die geen werkgever meer hebben. Ze veroorzaken

Nadere informatie

Premievaststelling vrijwillige verzekering ZW, WW, WAO en WIA 2017

Premievaststelling vrijwillige verzekering ZW, WW, WAO en WIA 2017 Premievaststelling vrijwillige verzekering ZW, WW, WAO en WIA 2017 Inhoudsopgave Managementsamenvatting 2 1. Vrijwillige verzekeringen 2017 3 1.1. Algemeen 3 1.2. Het verzekerdenbestand 3 1.3. Premie ZW

Nadere informatie

Premievaststelling vrijwillige verzekering ZW, WW, WAO en WIA 2014

Premievaststelling vrijwillige verzekering ZW, WW, WAO en WIA 2014 Premievaststelling vrijwillige verzekering ZW, WW, WAO en WIA 2014 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2 2. Premie vrijwillige verzekeringen 2014 3 2.1. ZW 3 2.2. WW 3 2.3. WAO/WIA 4 Colofon 5 Premievaststelling

Nadere informatie

De financiële gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Erik Hollander en Alfons Mulder Advocaat en Registercasemanager

De financiële gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Erik Hollander en Alfons Mulder Advocaat en Registercasemanager De financiële gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid Erik Hollander en Alfons Mulder Advocaat en Registercasemanager Vraag: hoeveel procent van de werkgevers weet niet hoeveel ziekteverzuim kost?

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2017

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2017 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 45432 1 september 2016 Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2017 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Nadere informatie

Actualiteiten sociale zekerheid

Actualiteiten sociale zekerheid Actualiteiten sociale zekerheid Marjol Nikkels CS Opleidingen B.V. Was u hier vorig jaar? Inventarisatie van de no-risker Is in beeld voor wie de no-risk polis van toepassing is? Is de beschikking Werkhervattingskas

Nadere informatie

1 INLEIDING 3 2 ZIEKTEWET GERECHTIGDEN MET EN ZONDER WERKGEVER 4

1 INLEIDING 3 2 ZIEKTEWET GERECHTIGDEN MET EN ZONDER WERKGEVER 4 Naslagwerk modernisering van de Ziektewet Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) INHOUD 1 INLEIDING 3 2 ZIEKTEWET GERECHTIGDEN MET EN ZONDER WERKGEVER 4 Onderscheid in

Nadere informatie

Goed moment om de balans op te maken. Eigenrisicodragen vanaf 2017

Goed moment om de balans op te maken. Eigenrisicodragen vanaf 2017 Goed moment om de balans op te maken Eigenrisicodragen vanaf 2017 Inleiding De overheid maakt u steeds verder aansprakelijk voor ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. De versobering van het

Nadere informatie

ZW-eigenrisicoverzekering

ZW-eigenrisicoverzekering Ziektewet-eigenrisicoverzekering Informatie voor de werkgever ZW-eigenrisicoverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers ZW-eigenrisicoverzekering Grip op de kosten

Nadere informatie