Welkom uur Inleidende lezing: belangrijke aandachtspunten bij zieke (ex-) uitzendkrachten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom. 16.10 17.15 uur Inleidende lezing: belangrijke aandachtspunten bij zieke (ex-) uitzendkrachten"

Transcriptie

1 Welkom Programma uur Inleidende lezing: belangrijke aandachtspunten bij zieke (ex-) uitzendkrachten uur Pauze uur Lezing UWV: Eigenrisicodragerschap, wat is dit? En wat zijn de verantwoordelijkheden? uur Handvatten voor de praktijk 1

2 Inleidende lezing: belangrijke aandachtspunten bij zieke (ex-) uitzendkrachten Mr. S.A.J. (Sander) van Riel Inhoud - Deel I: Kader van de zieke (ex-) uitzendkracht - Deel II: Belangrijkste wijzigingen door modernisering Ziektewet - Deel III: Aandachtspunten voor uitzendwerkgevers 2

3 Kader van de zieke (ex-) uitzendkracht Arbeidsongeschiktheid Ziekte vs. Arbeidsongeschiktheid Artikel 7:629 BW: 104 weken recht op loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid Na afloop van de 104 weken: In beginsel instroom in de WIA (WGA / IVA) Kader van de zieke (ex-) uitzendkracht Wet verbetering poortwachter (Wvp) Verplichtingen tijdens de periode van loondoorbetaling van 104 weken: Week 1: Uiterlijk binnen één week dient werknemer te worden gemeld bij de Arbodienst of bedrijfsarts Week 6: Week 8: Week 42: Probleemanalyse Plan van Aanpak (iedere zes weken evaluatie) Melding UWV 3

4 Kader van de zieke (ex-) uitzendkracht Week 52: Week 88: Week 91: Week 93: Eerstejaarsevaluatie Bericht UWV over WIA-uitkering Eindevaluatie Uiterlijk indienen WIA-aanvraag Kader van de zieke (ex-) uitzendkracht Poortwachterstoets Re-integratie eerste spoor en tweede spoor Let op: Poortwachterstoets / loonsanctie! 4

5 Kader van de zieke (ex-) uitzendkracht Vangnetperiode Einde dienstverband voor einde van 104 weken loondoorbetaling: restant is vangnetperiode Voor vangnetperiode (in beginsel) recht op een ZW-uitkering Duur van de ZW-uitkering afhankelijk van de duur van de vangnetperiode Kader van de zieke (ex-) uitzendkracht Verschillende vormen van vangnetters 1. De verzekerde heeft geen (uitzend) werkgever meer: a. Na afloop van een contract voor bepaalde tijd b. Na beëindiging tewerkstelling door uitzendbureau (bij uitzending) c. WW-ers d. Gelijkgestelde arbeidsverhoudingen (bijv. opdrachtnemers / musici / etc.) 2. No risk situaties: a. Zwangere / bevallen vrouwen b. Orgaandonoren c. Werknemers met een recent arbeidsverleden NB: vandaag alleen over de eerste categorie! 5

6 Kader van de zieke (ex-) uitzendkracht Voorbeeld Uitzendovereenkomst Fase B loopt van rechtswege af voordat 104 weken zijn verstreken. Eerste ziektedag 104 weken Loondoorbetaling bij ziekte (artikel 7:629 BW) Vangnetperiode (Ziektewet) Instroom WIA (WGA / IVA) Belangrijkste wijzigingen door modernisering Ziektewet Het probleem - Ziekteverzuim flink afgenomen bij vaste werknemers (60%); - Niet bij vangnetters (bij instroom in de WGA is 50% vangnetter); - Uitstroom uit de WGA is bij vangnetters veel lager. Dus: instroom WGA voorkomen! 6

7 Belangrijkste wijzigingen door modernisering Ziektewet Maatregelen Modernisering Ziektewet 1. Maatregelen voor vangnetters 2. Maatregelen voor (uitzend)werkgevers 3. Maatregelen voor UWV Belangrijkste wijzigingen door modernisering Ziektewet Maatregelen voor vangnetters Aanscherping ZW-criterium (per 1 januari 2013) Verruiming re-integratieverplichtingen (per 1 januari 2013) 7

8 Belangrijkste wijzigingen door modernisering Ziektewet Aanscherping ZW-criterium Eerste 52 weken: arbeidsongeschikt voor eigen werk weken: kan de werknemer / uitzendkracht met algemeen geaccepteerde arbeid 65% of meer dan zijn maatmanloon verdienen? Zo ja, dan niet ziek! Belangrijkste wijzigingen door modernisering Ziektewet Aanscherping ZW-criterium Wel ziek of niet ziek een tussenweg is niet mogelijk (Uitzend)werkgever heeft mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen toekenning ZW-uitkering aan (ex)uitzendkracht Hoe lager het loon van de uitzendkracht (bijvoorbeeld minimumloon) hoe minder snel recht op een ZW-uitkering na 52 weken arbeidsongeschiktheid Boordeling toekenning ZW-uitkering: UWV (ook bij eigenrisicodragers!) 8

9 Belangrijkste wijzigingen door modernisering Ziektewet Voorbeeld Een uitzendkracht raakt arbeidsongeschikt per 1 januari 2013 Op 31 december 2013 eindigt de uitzendovereenkomst Uitzendkracht verdiende minimumloon (maatmanloon) Uitzendkracht kan met zijn beperkingen gangbare arbeid verrichten, waarmee tenminste 75% van het maatmanloon kan worden verdiend Conclusie: uitzendkracht heeft geen recht op een ZW-uitkering Belangrijkste wijzigingen door modernisering Ziektewet Aanscherping re-integratieverplichtingen Aanscherping re-integratieverplichtingen gericht op herstel en op werkhervatting 9

10 Belangrijkste wijzigingen door modernisering Ziektewet Maatregelen voor (uitzend) werkgevers Verhalen ziekengeld op (ex-)(uitzend) werkgever bij geen eigenrisicodragerschap (per 1 juli 2011) Premievaststelling (per 1 januari 2014) Eigenrisicodragerschap zelf uitvoeren van de Ziektewet Belangrijkste wijzigingen door modernisering Ziektewet Verhalen ziekengeld op (uitzend) werkgever Bij instroom in de Ziektewet moet (uitzend) werkgever re-integratieverslag opstellen Niet naleving re-integratieverplichtingen bij geen eigenrisicodrager Verhalen ziekengeld op (uitzend) werkgever! 10

11 Belangrijkste wijzigingen door modernisering Ziektewet Premievaststelling (per 1 januari 2014) Premies worden voortaan berekend per (uitzend)werkgever, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen: Kleine werkgevers: < ,00 totale loonsom (100 x gemiddelde loonsom): volledige gedifferentieerde premie Grote werkgevers: > ,00 totale loonsom (10 x gemiddelde loonsom): volledig sectorale premie Middelgrote werkgever: < grote werkgever > kleine werkgever: gedeeltelijk sectorale en gedeeltelijk gedifferentieerde premie Belangrijkste wijzigingen door modernisering Ziektewet Premievaststelling Vaststelling gedifferentieerde premie afhankelijk van instroom in WGA 10 jaar. Loonsomvaststelling: gekeken wordt periode Premievaststelling: som van WGA-uitkeringen gedeeld door het gemiddelde premieloon. Het percentage wat hier uitkomt wordt vergeleken met gemiddelde landelijke percentage. Op grond hiervan wordt het percentage voor de betreffende (uitzend) werkgever hoger of lager vastgesteld. 11

12 Belangrijkste wijzigingen door modernisering Ziektewet Eigen risicodragerschap Zelf uitvoeren Ziektewet! Geen premie voor de Ziektewet! WGA-premie: afhankelijk van instroom Aandachtspunten voor uitzendwerkgevers Risico s voor uitzendwerkgevers Veel vangnetters / instroom in Ziektewet hoge premies! Uitzendkrachten zijn niet meer in dienst (weinig grip) Uitzendkrachten gaan terug haar land van herkomst 12

13 Aandachtspunten voor uitzendwerkgevers Eigenrisicodragerschap: kansen en bedreigingen Kansen: Lagere (verplichte) premies Re-integratie (ex-) uitzendkrachten zelf in de hand! Ziektewet wordt zelf uitgevoerd (dus ook opleggen van sancties!): UWV houdt toezicht Zelf regie houden Aandachtspunten voor uitzendwerkgevers Eigenrisicodragerschap: kansen en bedreigingen Bedreigingen: - (Uitzend) werkgever betaalt zelf ZW-uitkering - Goede aanpak van re-integratie - Kosten voor verzuimbegeleiding en administratie - Taken als eigenrisicodrager goed uitvoeren: anders neemt UWV het over en worden kosten hiervoor in rekening gebracht 13

14 Vragen? Pauze 14

15 15

16 Presentatie werkgevers 1. BeZaVa premievaststelling- 2. ERD- ZW 1

17 Ingangsdatum en later Stapsgewijze privatisering Ziektewet 2

18 Ontwikkelingen aantal nieuwe WGA-uitkeringen (in procenten van het totaal) Vangnetters Vaste krachten Bron: cijfers t/m 2009 rapport WIA-evaluatie en cijfers 2010 en 2011 afkomstig uit kwantitatieve informatie bij UWV-jaarverslag Vangnetters Vangnetters in dit verband zijn werknemers die: Ziek worden en een fictieve dienstbetrekking hebben Binnen vier weken na einde dienstbetrekking ziek worden Ziek uit dienst gaan Zieke WW-ers 3

19 Wat verandert er? Vaststelling sectorpremie Vaststelling gedifferentieerde premie Whk Premieheffing bij eigenrisicodragers Vaststelling sectorpremie/ufo-premie 2013 Hoe is het nu? Sectorpremie bestaat uit: WW-deel ZW-deel (opslag) WGA-deel (opslag) Opslag kinderopvangtoeslag 4

20 Vaststelling sectorpremie 2014 Hoe wordt het 1 januari 2014? Vervallen ZW- en WGA-deel Opslag kinderopvangtoeslag verplaatst Sectorpremie / Ufo-premie wordt WW-premie Vaststelling gedifferentieerde premie Whk 2013 Hoe is het nu? Gedifferentieerde premie Whk - WGA-uitkeringen vaste dienstbetrekkingen (WGA-vast) Individuele vaststelling premie in alle gevallen 5

21 Vaststelling gedifferentieerde premie Whk 2014 Hoe wordt het per 1 januari 2014? Uitbreiding gedifferentieerde premie Whk met: ZW-uitkeringen toegekend op en na 1 januari 2012 (ZWflex) WGA-uitkeringen flexibele dienstbetrekkingen (WGA-flex) toegekend op en na 1 januari 2012 Overlijdensuitkeringen 2014 stap 1 ZW Invoering premiedifferentiatie ZW Naar 3 werkgeversklassen 6

22 : keuzes ZW ZW PRIVAAT PUBLIEK grote werkgever 100 x gemiddelde loonsom per werknemer ERD ZW gedifferentieerde premie middelgrote werkgever x ERD ZW gewogen gemiddelde gedifferentieerde en sectorale premie kleine werkgever 10 x ERD ZW sectorale premie stap 1 WGA Invoering premiedifferentiatie WGA-flex Naast WGA-vast ook voor WGA-flex max. 10 jaar uitkeringslast gedifferentieerde premie WGA-flex in 2014 & 2015 alleen publiek te verzekeren Van 2 naar 3 werkgeversklassen 7

23 en 2015: keuzes WGA-vast en flex WGA-VAST PRIVAAT WGA-VAST PUBLIEK WGA-FLEX PUBLIEK grote werkgever 100 x gemiddelde loonsom per werknemer ERD WGA gedifferentieerde premie gedifferentieerde premie middelgrote werkgever x ERD WGA gewogen gemiddelde gedifferentieerde en sectorale premie gewogen gemiddelde gedifferentieerde en sectorale premie kleine werkgever 10 x ERD WGA sectorale premie sectorale premie stap 2 Samenvoeging WGA-vast & WGA-flex in één hybride stelsel Twee gedifferentieerde premies één premie voor combi WGA-vast & WGA-flex één premie voor ZW Eén garantstelling ERD WGA voor WGA-vast & flex uitbreiding huidige garantstelling met flex-risico voor

24 : keuze WGA totaal (vast en flex) WGA TOTAAL PRIVAAT PUBLIEK grote werkgever 100 x gemiddelde loonsom per werknemer middelgrote werkgever x kleine werkgever 10 x ERD WGA TOTAAL ERD WGA TOTAAL ERD WGA TOTAAL gedifferentieerde premie gewogen gemiddelde gedifferentieerde en sectorale premie sectorale premie 17 Premiedifferentiatie Werkhervattingskas 2014 Ten behoeve van ZW invoering nieuwe gedifferentieerde ZW-premie - met deze premie worden ZW-uitkeringen aan vangnetters zonder werkgever aan de ex-werkgever toegerekend (ZW-flex) Ten behoeve van WGA invoering nieuwe WGA-flex-premie - met deze premie worden WGA-uitkeringen toegekend aansluitend op ZW-uitkering voor max. 10 jaar aan exwerkgever toegerekend (WGA-flex) Koppeling met reeds bestaande gedifferentieerde WGApremie voor werknemers met vast dienstverband 9

25 Premiedifferentiatie Werkhervattingskas 2014 Drie gediffertieerde premies ZW-flex (ontstane ZW-uitkeringen aan vangnetters in 2012) WGA-flex (ontstane WGA-uitkeringen aan vangnetters in 2012) WGA-vast (verstrekte WGA-uitkeringen in 2012 aan werknemers die vanuit een vast dienstverband zijn ingestroomd) Werkgevers zijn daarmee ook belanghebbende bij ZWen WGA-flex uitkeringen en kunnen bezwaar aantekenen UWV berekent de premies en Belastingdienst stelt deze vast Uitbreiding kring belanghebbenden Vanaf 1 januari 2013 ontvangt belanghebbende werkgever een kopie van beschikking WGA-flex Vanaf 1 juli 2013 ontvangt belanghebbende werkgever een kopie van de beschikking ZW-flex In 2013 ontvangt elke betrokken werkgever een overzicht van uitkeringen die zijn ontstaan in 2012 en voor ZW-flex 1e helft 2013 mogelijkheid tot opvragen kopie beschikking mogelijkheid tot aantekenen bezwaar 10

26 Nu: keuze ZW. PRIVAAT PUBLIEK eigenrisicodragen ZW sectorpremie Garantstelling ERD ZW vanaf 2013 niet meer verplicht 11

27 Eigenrisicodragen Ziektewet (I) Geen ZW-premie betalen Zelf zorgen voor verzuimbegeleiding & re-integratie Samen met arbodeskundigen regels en afspraken maken over ziekteverzuimbeleid, om zo kans op verzuim en ziekte te verkleinen Zelf ZW uitvoeren, UWV blijft eindverantwoordelijk Eigenrisicodragen Ziektewet (II) Zelf ZW-uitkering betalen Kosten herverzekering Kosten Arbotaken, gescheiden verzuimadministratie en administratie organisatie Zelf ZW uitvoeren dus beschikken over wetskennis UWV controleert en neemt taken over als de wet niet goed wordt uitgevoerd; kosten worden verhaald Bij stoppen ERD ZW is er sprake van uitlooprisico 12

28 Eigenrisicodragerschap Ziektewet (III) INKOOP DIENSTEN KOSTEN Beoordeling recht 45 Beoordeling hoogte 70 Beoordeling duur 22 Beoordeling maatregel 38 Informatieverzoek Ziektewet 30 / 36 Eigenrisicodragen Ziektewet (IV) Taken UWV registreren ziek- en herstelmeldingen afgeven beschikkingen - toepassen boete/maatregel - herziening dagloon - weigering/afwijzing - herstelverklaring door Arbodienst overname gevalsbehandeling als eigenrisicodrager ZW in gebreke blijft uitvoeren 1 e jaars beoordeling - UWV nodigt uit, werkgever moet werknemer informeren over deze beoordeling 13

29 Eigenrisicodragen ZW (V) Controle door UWV werkgever wordt minimaal éénmaal per 2 jaar gecontroleerd op - administratieve organisatie/interne controle - verzuimadministratie - wetsuitvoering werkgever wordt eerder gecontroleerd - als UWV signalen ontvangt dat ZW niet goed wordt uitgevoerd - bij bevindingen tijdens periodieke controle Ontwikkeling hybride financiering ZW & WIA UWV UWV UWV UWV ERD ERD ERD ERD Publiek stelsel Duaal stelsel UWV dominant Duaal stelsel evenwicht Duaal stelsel ERD dominant Privaat stelsel 14

30

31 Handvatten voor de praktijk Mr. H. (Hendarin) Feyli-Khaled 1

32 Programma U staat voor een keuze, wel of geen ERD worden? Veranderingen ZW en WGA als u geen ERD bent / wordt Veranderingen ZW en WGA als u wel ERD bent / wordt Wat weet u na vanmiddag? Vragen? U staat voor een keuze, wel of geen ERD worden? Uw keuze is afhankelijk van: I. Brief UWV over uitgekeerde ZW-uitkeringen II. Het beantwoorden van enkele vragen en vergaren van noodzakelijke informatie III. Hoe zit het fiscaal? 2

33 U staat voor een keuze, wel of geen ERD worden? I. Brief UWV over uitgekeerde ZW-uitkeringen Heeft u de brief van het UWV al ontvangen? Zo ja: Controleer of de gegevens in de brief van het UWV juist zijn. (administratie van zieke flex werknemers die uit dienst zijn getreden van groot belang) Zo nee: - U kunt wachten totdat u de brief ontvangt en uit voorzorg onder voorbehoud ERD worden; of - U kunt actie ondernemen en het UWV verzoeken u te informeren zodat u een weloverwogen keuze kunt maken. U staat voor een keuze, wel of geen ERD worden? Het is evenwel nooit uitgesloten dat de gegevens van het UWV niet geheel aansluiten bij de feitelijke situatie bij de werkgever Het is voor werkgevers van belang de gegevens, die gebruikt worden ten behoeve van de premiestelling, goed te controleren 21 juni

34 U staat voor een keuze, wel of geen ERD worden? Verwerking aanvragen kopie beslissingen Ziektewet duurt langer Het UWV heeft de afgelopen weken veel aanvragen van werkgevers ontvangen voor kopieën van beslissingen over Ziektewetuitkeringen in Het verwerken van deze aanvragen duurt daarom langer dan verwacht. Deze zomer hebben werkgevers een overzicht ontvangen met daarop alle Ziektewetuitkeringen die het UWV in 2012 aan (ex-) werknemers zonder vast dienstverband (flexwerkers) heeft toegekend. Met dit overzicht konden werkgevers kopieën van deze beslissingen aanvragen. U staat voor een keuze, wel of geen ERD worden? De afgelopen weken hebben wij veel aanvragen van werkgevers ontvangen. Dit zijn er meer dan wij hadden verwacht. Wij hebben daarom meer tijd nodig om deze aanvragen te verwerken. Op dit moment kunnen wij niet aangeven wanneer wij alle kopieën hebben verstuurd. Geen gevolgen voor bezwaartermijn De vertraging heeft geen gevolgen voor de termijn waarbinnen werkgevers bezwaar kunnen maken. De bezwaartermijn van 6 weken begint namelijk pas op het moment dat de werkgever de kopie van een beslissing heeft ontvangen Bron: d.d. 19 augustus

35 U staat voor een keuze, wel of geen ERD worden? Inhoud brief UWV onjuist? Bezwaar (en eventueel later beroep) bij het UWV binnen zes weken na de dag van bekendmaking van het besluit (op grond van jurisprudentie de dag na verzending) In casu bij het UWV binnen zes weken na datum ontvangst beslissing (zie bericht UWV op vorige sheet) Advies brief waarin alle rechten worden voorbehouden aan UWV U staat voor een keuze, wel of geen ERD worden? II. Het beantwoorden van enkele vragen en vergaren van noodzakelijke informatie - Wat betaalt u nu aan premie en wat gaat u per 1 januari 2014 betalen? Let op goedkoop is duurkoop! - Wat is de loonsom? - Heeft u veel zieke flex werknemers? - Heeft u liever de touwtjes in eigen handen en grip op het ziekteverzuim van zieke flex werknemers? - Is uw organisatie hier klaar voor? 5

36 U staat voor een keuze, wel of geen ERD worden? III. Is het fiscaal gunstig voor u om ERD te worden? Gemiddelde sectorpremie geldt alleen voor UWV en niet voor ERD stuk hoger voor ERD Meer administratieve lasten NB: er is een fiscalist in de zaal Veranderingen ZW en WGA als u wel ERD bent / wordt Start arbeidsovereenkomst voor 1 jaar Eerste ziektedag Laatste werkdag / einddatum arbeidsovereenkomst Einddatum 104 weken 18 maanden 1 jan 6 maanden in 6 maanden ziek na uit dienst 1 juli ziek in dienst 31 dec dienst ZWuitkering 30 juni Na 104 weken ziek WGAuitkering Werkgever betaalt loon door. Wet verbetering Poortwachter naleven. UWV betaalt ZWuitkering. Werkgever betaalt gedifferentieerde ZW-premie. UWV betaalt WGAuitkering. Werkgever betaalt gedifferentieerde WGA-premie. 6

37 Veranderingen ZW en WGA als u geen ERD bent / wordt Start arbeidsovereenkomst voor 1 jaar Eerste ziektedag Laatste werkdag / einddatum arbeidsovereenkomst Einddatum 104 weken 18 maanden 1 jan 6 maanden in 6 maanden ziek na uit dienst 1 juli ziek in dienst 31 dec dienst. 30 juni ZW-uitkering Na 104 weken ziek WGAuitkering Vangnetters regeling overeenkomen Dag 1: Casemanager aan de slag. Dag 3: Bedrijfsarts aan de slag. 1 e week: Duidelijkheid over de situatie: tijdelijk of langdurig verzuim? Werkgever betaalt loon door. Wet verbetering poortwachter naleven. Reintegratieverslag bij instroom in ZW-uitkering. Werkgever betaalt ZW-uitkering en heeft bepaalde bevoegdheden: - Re-integratie (maatregelen) - Verzuimbegeleiding - Toezien op naleving en besluiten nemen - Sancties opleggen: Schade verhalen geheel, gedeeltelijk stopzetten ZW-uitkering - Let op privacy Werkgever betaalt WGA-uitkering en heeft bepaalde bevoegdheden: - Re-integratie (maatregelen) - Verzuimbegeleiding - Toezien op naleving en besluiten nemen - Sancties opleggen: Schade verhalen geheel, gedeeltelijk stopzetten WGA-uitkering - Let op privacy Wat weet u na vanmiddag? U staat voor een keuze, denk goed na bij het maken van deze keuze en neem actie Wordt u ERD, stel uzelf de vraag of u dit alleen gaat doen en of u zich hierbij daar waar nodig laat ondersteunen door een deskundige Uw doel is het voorkomen van zieke flex werknemers. Als ze dan toch ziek uit dienst treden, is uw doel om ze zo snel mogelijk uit de ZW te krijgen, zodat de financiële risico s worden verlaagd en u uiteindelijk minder WGA-premie gaat betalen lagere kosten! 7

38 Wat weet u na vanmiddag? Als ERD krijgt u meer mogelijkheden, maar ook verantwoordelijkheden. Het biedt echter kansen dus benut deze ERD begint bij het opnemen van een regeling in het verzuimbeleid (arbeidsovereenkomst) Richt uw verzuimbeleid hierop in Goed case management en afstemmen met bedrijfsarts U gaat zelf beslissingen nemen, regie in eigen hand Wat kunnen wij voor u betekenen? 1. Advies 2. Contractuele bedingen en reglement 3. Case management 4. Software tool 8

39 Vragen? 9

Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers Ziektewet

Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers Ziektewet Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers Ziektewet Opgesteld door: Commissie Wet- en Regelgeving van de Nederlandse vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde April

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

Verzuimverzekering Conventioneel. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Verzuimverzekering Conventioneel. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Verzuimverzekering Conventioneel Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van

Nadere informatie

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Verzuimverzekering Optimaal Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van de verzekering

Nadere informatie

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 1. Inleiding In vrij korte tijd zijn de wettelijke regels met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid drastisch veranderd. Werkgevers zijn verplicht

Nadere informatie

Inleiding... 2 1 Wat betekent ERD voor de WGA zijn?... 2 2 ERD WGA is norm... 2 3 Achterliggende gedachten... 2 3.1Compacte Rijksdienst en

Inleiding... 2 1 Wat betekent ERD voor de WGA zijn?... 2 2 ERD WGA is norm... 2 3 Achterliggende gedachten... 2 3.1Compacte Rijksdienst en Inleiding... 2 1 Wat betekent ERD voor de WGA zijn?... 2 2 ERD WGA is norm... 2 3 Achterliggende gedachten... 2 3.1Compacte Rijksdienst en Strategisch HR-beleid... 2 3. 2 Onderzoek /Analyse ERD WGA...

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave

Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

WGA-verzekering Eigen Risico. Polisvoorwaarden. WGA-verzekering Eigen Risico

WGA-verzekering Eigen Risico. Polisvoorwaarden. WGA-verzekering Eigen Risico WGA-verzekering Eigen Risico Polisvoorwaarden WGA-verzekering Eigen Risico Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de

Nadere informatie

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering Basismodule WGA-gat Uitgebreid In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WGA-gat Uitgebreid.

Nadere informatie

Besparen met HR Analytics

Besparen met HR Analytics Besparen met HR Analytics 26 maart 2015 Welkom Hester Assink-Roordink (RPP) Vestigingsmanager Enschede h.assink@payrollgroup.nl PayRoll Solutions B.V. Woubrugge www.payrollgroup.nl 26-3-2015 kennis, kunde

Nadere informatie

Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2014

Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2014 Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Managementsamenvatting 4 1. Premies WGA en ZW 2014 7 1.1. Wet Bezava 7 1.2. Berekening premies UWV 2014 9 2. Gevolgen voor individuele

Nadere informatie

Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2015

Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2015 Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2015 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Managementsamenvatting 3 1. Premies WGA en ZW 2015 5 1.1. Wijzigingen per 1 januari 2015 5 1.2. Berekening premies UWV 2015 5 2. Gevolgen

Nadere informatie

NADERE VERGELIJKING VAN DE ZIEKTEVERZUIMDUUR VAN UITZENDKRACHTEN. Vergelijking prestaties UWV en Acture

NADERE VERGELIJKING VAN DE ZIEKTEVERZUIMDUUR VAN UITZENDKRACHTEN. Vergelijking prestaties UWV en Acture NADERE VERGELIJKING VAN DE ZIEKTEVERZUIMDUUR VAN UITZENDKRACHTEN Vergelijking prestaties UWV en Acture NADERE VERGELIJKING VAN DE ZIEKTEVERZUIMDUUR VAN UITZENDKRACHTEN Vergelijking prestaties UWV en Acture

Nadere informatie

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie.

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. uwv.nl werk.nl Ik ben ziek. Wat nu? Wilt u meer weten? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. Kijk dan voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Polisvoorwaarden RED-VC-4 Voorwaarden Verzuimverzekering Conventioneel Uitgebreid. Inhoudsopgave. Clausule 95N WIA-Bodemverzekering.

Polisvoorwaarden RED-VC-4 Voorwaarden Verzuimverzekering Conventioneel Uitgebreid. Inhoudsopgave. Clausule 95N WIA-Bodemverzekering. In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de verzuimverzekering conventioneel uitgebreid. In de algemene voorwaarden van uw verzekering

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie?

Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie? Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie? De relatie tussen werkgevers en werknemers verandert. De tijden dat mensen hun hele carrière bij dezelfde organisatie werkten, liggen achter ons.

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan?

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? uwv.nl werk.nl Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Wilt u meer informatie? Meer informatie vindt u op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Wegwijzer UWV voor ondernemers in tien prangende vragen WAAR HELPT UWV U NU ECHT MEE?

Wegwijzer UWV voor ondernemers in tien prangende vragen WAAR HELPT UWV U NU ECHT MEE? Wegwijzer UWV voor ondernemers in tien prangende vragen WAAR HELPT UWV U NU ECHT MEE? IN DEZE BROCHURE Inleiding 3 Tien prangende kwesties 4 Wet verbetering poortwachter 33 Wet werk en zekerheid (nieuwe

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland

Vrijwillige verzekering binnenland uwv.nl werk.nl Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen meer

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Voorwaarden. Centraal Beheer Achmea WIA verzekeringen 200.103

Voorwaarden. Centraal Beheer Achmea WIA verzekeringen 200.103 Voorwaarden Centraal Beheer Achmea WIA verzekeringen 200.103 Deze Algemene voorwaarden WIA verzekeringen (nummer 200.103) gelden voor de collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, die verband houden

Nadere informatie

Ik ben langdurig ziek. Wat nu?

Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk, dan zorgen wij voor

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016 Bestuur 2012-07-19 2.1 Ziekteverzuimbeleid Stichting ROOS 2012-2016 Verzuimbeleid Stichting ROOS pagina 1 (concept 10 juli 2012) Inhoudsopgave 1. Aanleiding/Inleiding pagina 1 2. Visie op verzuim en ziekte

Nadere informatie

Detacheren: werken bij een andere werkgever

Detacheren: werken bij een andere werkgever Detacheren: werken bij een andere werkgever Een oplossing voor de re-integratie van uw zieke werknemer Ik wil meer informatie Meer informatie vindt u op uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met UWV Telefoon

Nadere informatie

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV UWV Juni 2006 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

Nadere informatie

3. Hoe lang heb ik recht op een uitkering? Voldoet u aan de werkeneis dan heeft u recht op een kortdurende WW van 3 maanden.

3. Hoe lang heb ik recht op een uitkering? Voldoet u aan de werkeneis dan heeft u recht op een kortdurende WW van 3 maanden. De meest gestelde vragen van werkzoekenden WW-uitkering 1. Hoe vraag ik een uitkering aan? Om een uikering te krijgen moet u zich inschrijven bij het UWV WERKbedrijf. Vanaf het moment dat u weet dat u

Nadere informatie

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en

Nadere informatie