Wet BeZaVa en WIA. Marco de Zeeuw Amersfoort 7 oktober 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wet BeZaVa en WIA. Marco de Zeeuw Amersfoort 7 oktober 2014"

Transcriptie

1 Wet BeZaVa en WIA Marco de Zeeuw Amersfoort 7 oktober 2014

2 Opbouw van de presentatie Inleiding Sociale Zekerheid anno 2014 Basisprincipes En in 2015? Ziektewet Twee groepen, grote verschillen BeZaVa ( Modernisering ZiekteWet ) Financiering BeZaVa Gevolgen werknemer, werkgever en dienstverleners WIA Rekenvoorbeelden Eigen Risico Dragen of toch bij UWV? Afsluitende Tips & Tricks

3 Sociale Zekerheid anno 2014 (een hele puzzel) B I N K O M E N S V E R Z E K E R A A R S Z J V P R E D V A L E E D R O O N E G I D N U K S E D Y Q E B O I I Z V B F N V W E R K N E M E R S A R T S T T R O N G E A A D V L P N C B L P G G Y M B R V H B M L R M V E H R Z Y S T J Y A L X X P Q Z A L C M B T V D A M A N R B E K T B M D S Q V T Y N K A M L Y S R E E G G B R E O B N E L W Z E T B S Y W K G R E R U L M P W Q W E K B N M C R W M M I Z T G S L I T W L I P R R N B E G E Y E L R V N T A R K R N V Z V J W N L I U N E T R I Z D G J R I E O N A M D L S Z M X G O V U S C G Q K E & Q A E I O G A A A B A M L L T S Y A T T B W A G W? K V R P C R N R G N M X L Z T K E T L E B R J R M I E R G D E H E I C E B L V L N A E I U O S J R W D R J N E K O S T T S P R D L T X D S S C T N R Z G G O I Z E W L C I L R S L S K R J E E E M V R T Z O B R C Z E B T E I I I L A W Q V B R L R I I N G E Q E W R I Z R S E V S N J L P D G B W F I A R Q D T T D E W N S Q S A W J I B N Z N Q N I S N L B I D E K V Y Y J K I C N M Y V R B E M A R A E G C N Y B Q G B T D Q N Y R V B P M D N Y N D A Z R P G Z R T R I A G E R! Y L N L K J Z P E G W G G V T G E N O Y N P K W K R N Z J E B L Z D Y G T P D I M V T Z L D G B P Q Z W D P J Z G X M R G Q I V Y C T T B W B W L G N M K K M P Y J R I Y F L R V E T E X W Z M M N M N Q M W L P Y P X D D E N R T Z P W L Q J W G D W D D Y B Q N R T K V R J Z G D R D G WetVerbeteringPoortwachter RIVtoets UWVsancties STECRrichtlijnen NVABwerkwijzers deskundigenoordeel beoordelingskaderwia EigenRisicoDragenWGA EigenRisicoDragenBeZaVa AanpassingenWW claimcultuur Inkomensverzekeraars Zorgverzekeraars WetWerk&Zekerheid Transitievergoeding employeeselfservice FNVwerknemersarts SERadvies Privatisering presentatietitel 3

4 Basisprincipes Sociale Zekerheid De vervuiler betaalt Loondoorbetaling bij ziekte, WIA Wie kan werken, moet werken Re-integratieplicht, sanctieplicht, arbeid wordt steeds sneller passend Werken loont Wie werkt houdt altijd meer over dan wie niet werkt. Werkgevers en verzekeraars hebben baat bij maximale benutting mogelijkheden Het hebben van werk en het werken naar vermogen is en blijft de grootste Sociale Zekerheid

5 Sociale Zekerheid straks ParticipatieWet (per ) Samenvoeging WSW, WWB en Wajong als laatste vangnet Let op! Gemeenten centrale uitvoeringsrol Wet Werk en Zekerheid (gefaseerd vanaf ) Aanpassing ontslagroutes (vanaf ) Altijd transitievergoeding (vanaf ) Aanpassing definitie Passend Werk (vanaf ) Aanpassing duur en opbouw WW (vanaf )

6 Aanpassingen in de WW Hoe is het? Hoe wordt het? Duur Maximaal 38 maanden Maximaal 24 maanden (+ evt. CAOaanvulling Hoogte Opbouw Passend Werk? 2 maanden 75% en daarna 70% dagloon 1 jaar arbeidsverleden = 1 maand WW Na 1 jaar is alle arbeid passend 2 maanden 75% en daarna 70% dagloon 1e 10 jaar geldt: 1 jaar arbeidsverleden = 1 maand WW, daarna geldt: 1 jaar arbeidsverleden = ½ maand WW Na ½ jaar is alle arbeid passend presentatietitel 6

7 Recente geschiedenis Ziektewet Sinds 1992 langere loon bij ziekte door werkgever Eerst 2 of 6 weken, via 1 jaar in 1996, naar 2 jaar in 2004 Sinds 1996 ZiekteWet als vangnetvoorziening Artikel 29b Ziektewet (groep 1*), sectorale premie Vanaf 2003 optie Eigen Risico Drager ZW(voor groep 2*) Private verzekering en uitvoering ZW 2009 langverzuim-no-risk-polis Bij aannemen langdurig werkloze (29d Ziektewet) Oktober 2012: per 1 januari 2013 BeZaVa

8 Wet BeZaVa: BEperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid VAngnetters Waarom? 18% flexwerkers, maar 55% van WGA-instroom Hervatting nà instroom WGA: 30% bij flex vs 70% bij vast Loondoorbetaling (incl. WvP) bij verzuim en premiedifferentiatie bij WIA voor vast personeel groot succes

9 2 groepen in de ZiekteWet 1. Werknemers voor wie het niet wenselijk is dat de werkgever het loon moet doorbetalen. 2. Werknemers voor wie de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft.

10 Groep 1 (No-Risk Polis) Werknemers die arbeidsongeschikt zijn als direct gevolg van Zwangerschap of orgaandonatie Ziekte van personen met beperkingen: Medewerkers met AGH en SFB in dienst genomen (5 jaar) (WAO, WAZ, IAOW, WIA, WSW, etc) Wajong (tot eindleeftijd!) Mensen uit gemeentelijke regeling (b.v. Bijstand) indien indicatie no-risk vanuit UWV Werkbedrijf (5 jaar) Ziekte van werknemers met WGA / IVA uitkering bij in dienst houden! (gedurende vijf jaar) Hoogte uitkering conform CAO of werkgeversregeling

11 Groep 2 (BeZaVa) Ziek uit dienst na tijdelijke arbeidsovereenkomst (eindigend van rechtswege) Ziek < 28 dagen na einde AOK (nawerking) Ziek uit dienst tijdens de proeftijd Oproepkrachten (zonder regelmatige oproepen) Zieke werklozen indien ontslag of faillissement Uitzendkrachten Hoogte uitkering: 70% van (gemaximeerd) dagloon

12 Kosten BeZaVa werkgever ZW-flex: Doorbelasting toegerekende ZW-uitkeringen sinds 2014, houdt rekening met T-2, dus...? WGA-flex: Doorbelasting bij instroom vanuit ZW-flex in de WGA. Voor publiek verzekerde werkgevers geldt T-2 per 2014 Voor Eigen Risico Dragers WGA geldt gedifferentieerde doorbelasting vanaf 2016, tot die tijd sectorale premie

13 Toerekening BeZaVa-lasten afhankelijk van grootte werkgever Werkgevers tot 10 medewerkers Sectorale premie Werkgever van medewerkers Van 100% sectoraal oplopend naar 100% gedifferentieerde premie Werkgevers > 100 medewerkers Volledige gedifferentieerde premie (op basis van gemiddelde loonsom )

14 ERD voor de ZW-flex? Bij UWV: Geen grip op re-integratie Gedifferentieerde premie (incl. correctiefactor) Eigen Risico Drager ZW: Meer grip op re-integratie, maar: Bepalen recht, hoogte en duur van ZW-uitkering Bij niet meewerken aan re-integratie is advies UWV nodig alvorens uitkering te mogen opschorten of stoppen Keuze om te verzekeren

15 ERD ZW groeit explosief

16 Gevolgen BeZaVa voor werknemer Vanaf 2 e ziektejaar geldt gangbare arbeid Algemeen geaccepteerde arbeid ( alles is passend ) Keuring door UWV na 1 e ziektejaar: Indien <35% arbeidsongeschikt, dan vervalt ziektewet (dus eerder overgang naar WW) En wat blijkt: 40 % blijkt bij eerstejaars ZW-beoordeling < 35% AO Dus: focus op herstel, activering en werk!

17 Gevolgen BeZaVa voor werkgever Bij zieke flex-krachten ook vol in de schade Verschil kleine en grote werkgevers Controleer premiedifferentiatiebrieven UWV Trigger ziekmelding flex-werker Stuur op herstel voor einde dienstverband Let op nawerking: ziekmelding < 4 weken na einde dv en nog geen WW, dan alsnog schade werkgever. Tips: volg zieke vangnetter en biedt begeleiding aan, neem post contractueel beding op in AOK, finale loonafrekening na 30 dagen, begeleidt WW-aanvraag Correctiefactor UWV ,00 en ,42

18 Gevolgen BeZaVa voor arbodienstverlener Verlenging / verbreding dienstverlening Nieuwe aanbieders in de markt Hoe verpakken zij dit in pakketten? Zijn hun (en uw) systemen er al klaar voor?

19 Drie WIA-categorieën WIA Hoe zat het ook al weer? Hoe rekent het UWV? Eigen Risico Dragen of toch niet? presentatietitel 19

20 Drie WIA Categorieën 104 weken loondoorbetaling % (duurzaam) 35-80%, of % (niet duurzaam) < 35% IVA WGA Blijft werken, zo niet, dan geen WIA-uitkering

21 Rekenvoorbeeld 1 Jan de Bakker (42 jaar) Loon per jaar Restverdiencapaciteit Situatie 1: Jan is twee jaar volledig ziek. Na de WIA-keuring blijft hij werken bij zijn baas. Hij benut zijn volledige arbeidsvermogen. - Wat wordt het inkomen van Jan vanaf de 1 e ziektedag? - Wat is de financiële schade voor zijn werkgever?

22 Rekenvoorbeeld 1 Inkomen Jan: 1 e jaar: (100%) 2 e jaar: (70%) 3 e en 4 e jaar: Loon + WGA LGU* = Totaal = (85%) Vanaf 5 e jaar: Loon + WGA LAU** = Totaal (tot eindleeftijd) = (85%) * WGA LGU = Loongerelateerde WGA-uitkering ** WGA LAU = WGA Loonaanvullingsuitkering

23 Rekenvoorbeeld 1 Financiële gevolgen werkgever: 1 e jaar: (100%) 2 e jaar: (70%) 3 e jaar: (WGA LGU à 70% van AO-deel) 4 e jaar: (WGA LGU à 70% van AO-deel) 5 e - 12 e jaar: (thv fictieve WGA VVU* à 35% min.loon) Totale directe kosten: * WGA VVU = WGA Vervolguitkering (obv percentage minimumloon)

24 Rekenvoorbeeld 2 Jan de Bakker (42 jaar) Loon per jaar Restverdiencapaciteit Situatie 2: Jan is weer twee jaar volledig ziek. Na de WIA-keuring lukt het Jan niet om betaalde arbeid te verrichten. - Wat wordt het inkomen van Jan vanaf de 1 e ziektedag? - Wat is de financiële schade voor zijn (ex-)werkgever?

25 Inkomen Jan: 1 e jaar: (100%) 2 e jaar: (70%) Rekenvoorbeeld 2 3 e en 4 e jaar: (WGA LGU à 70%) Vanaf 5 e jaar: (WGA VVU à 35% min.loon) Dit blijft zijn inkomen tot eindleeftijd... zolang Jan niet voldoet aan de inkomenseis van 50% van zijn RVC

26 Rekenvoorbeeld 2 Financiële gevolgen werkgever: 1 e jaar: (100%) 2 e jaar: (70%) 3 e + 4 e jaar: (WGA LGU à 70% van AO-deel) 5 e -12 e jaar: (WGA VVU à 35% min.loon) Totale directe kosten:

27 Eigen Risico Dragen of toch niet? Zelfde uitgangspunten als bij ERD Ziektewet WGA ERD herverzekeren of borgstelling ERD-verzekeraar als business partner? Private premies stijgen sterk Terug naar UWV = 4 jaar lage premie Dat klinkt aantrekkelijk... of toch niet? Vanaf 2016 ERD WGA voor vast én flex presentatietitel 27

28 WGA ERD daalt in aantal en loonsom

29 Tips & Tricks (I) Voorkom onnodige sancties: Niet adequaat inzetten spoor 2 (25%) Passief beleid, niet sanctioneren werknemer (25%) Bedrijfsarts (25%): Te late inzet Onjuiste urenbeperking Verkeerd omgang AT werken Onterechte GBM Re-integratiebelemmerend advies Onvoldoende benutten van mogelijkheden (25%)

30 Tips & Tricks (II) Let op, ook UWV-boetes bij BeZaVa-dossier mogelijk Signaleer regres, vangnet-zw en No-Risk WIA Bij twijfel, adviseer 2nd opinion of Deskundigenoordeel Wie zijn uw verzekeraars? Laat ze meebetalen! Wees alert op herleving WAO (= gratis ) Eenmalige kans versnelde IVA (= gratis ) Wees continu alert, op mogelijkheden en actieve reintegratie Dit alles geldt dus ook voor tijdelijke krachten!

31 Vragen? Dank voor uw aandacht

Modernisering van de Ziektewet

Modernisering van de Ziektewet Modernisering van de Ziektewet en de gevolgen voor Verzuim & WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Waarom Ingewikkelder Alsmaar? Er kunnen geen rechten aan de presentatie worden ontleend Wet beperking

Nadere informatie

Welkom. 16.10 17.15 uur Inleidende lezing: belangrijke aandachtspunten bij zieke (ex-) uitzendkrachten

Welkom. 16.10 17.15 uur Inleidende lezing: belangrijke aandachtspunten bij zieke (ex-) uitzendkrachten Welkom Programma 16.10 17.15 uur Inleidende lezing: belangrijke aandachtspunten bij zieke (ex-) uitzendkrachten 17.15 17.45 uur Pauze 17.45 18.30 uur Lezing UWV: Eigenrisicodragerschap, wat is dit? En

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet 1. Inleiding Per 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) in werking getreden. Deze wet heeft tot doel het aantal vangnetters

Nadere informatie

Modernisering van de Ziektewet: de werkgever gaat betalen

Modernisering van de Ziektewet: de werkgever gaat betalen FACTSHEET Modernisering van de Ziektewet: de werkgever gaat betalen Update maart 2013 Mr. Stijn Hendriks, adviseur sociale zekerheid Loyalis Vangnetters zijn zieken die geen werkgever meer hebben. Ze veroorzaken

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet. P. (Ploni) Nieboer mr. J.F.H. (Jannet) Terpstra

Modernisering Ziektewet. P. (Ploni) Nieboer mr. J.F.H. (Jannet) Terpstra Modernisering Ziektewet P. (Ploni) Nieboer mr. J.F.H. (Jannet) Terpstra Modernisering Ziektewet Programma 1. toelichting & achtergrond 2. hoe toepassen in de praktijk 20/10/10 2 BeZaWe Wet beperking ziekteverzuim

Nadere informatie

Schadebeheersing Ziektewet

Schadebeheersing Ziektewet Schadebeheersing Ziektewet Robidus biedt integrale diensten op het snijvlak van Finance en HR, gericht op de inzetbaarheid van personeel. De maatwerk advisering en ondersteuning zijn gebaseerd op een best

Nadere informatie

UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET

UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Door de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters wordt de werkgever nu ook tot maximaal 12 jaar

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet de werkgever betaalt De wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters is een feit. Door deze wet wordt u als werkgever (tot maximaal 12 jaar) financieel verantwoordelijk

Nadere informatie

Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet

Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet Verschillende vormen van wetgeving hebben er de afgelopen jaren voor gezorgd dat u als werkgever een grote rol speelt in het terugdringen van het aantal

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet Inhoud Nieuwe regels, nieuwe risico s 3 1 Van overheid naar werkgever dat is de weg van de Sociale zekerheid: 3 Volgens Lubbers is Nederland ziek 3 Van overheid naar werkgevers

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet. Door: Peter van Hattem

Modernisering Ziektewet. Door: Peter van Hattem 0 Modernisering Ziektewet Door: Peter van Hattem Risicomanagement Employee Benefits (Bedrijfs)verzekeringen 2 Over Aon 90 landen 29.000 medewerkers Aon Risk Solutions 120 landen 26.500 medewerkers 50 landen

Nadere informatie

Omtrend. Inhoud. Infobulletin Personeelsbeheer. Wettelijk minimumloon per 1 juli 2013. Ook Loonvisie gaat over op IBAN... en SEPA

Omtrend. Inhoud. Infobulletin Personeelsbeheer. Wettelijk minimumloon per 1 juli 2013. Ook Loonvisie gaat over op IBAN... en SEPA Omtrend Infobulletin Personeelsbeheer 3 Loonvisie Magazine Nr.3 / jaargang 1 / 2013 Inhoud Wettelijk minimumloon per 1 juli 2013 Wettelijk minimumloon 1 per 1 juli 2013 Ook Loonvisie gaat over op IBAN

Nadere informatie

Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers Ziektewet

Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers Ziektewet Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers Ziektewet Opgesteld door: Commissie Wet- en Regelgeving van de Nederlandse vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde April

Nadere informatie

Uw Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet

Uw Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet VSZ ASSURADEUREN Informatie voor de werkgever Uw Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet Hét antwoord op de nieuwe Ziektewet. Verzuim en Eigenrisicodragerschap Ziektewet in één keer verzekerd! Transparant

Nadere informatie

Nierpatiënten V ereniging Vereniging Nederland Margreet Gorter

Nierpatiënten V ereniging Vereniging Nederland Margreet Gorter Nierpatiënten Vereniging Nederland Margreet Gorter ADPKD (Cystenieren) Werk, Uitkeringen,, g, Verzekeringen Werk, inkomen en nierziekte Kan je nog werken met een nierziekte? Wanneer vertel ik mijn collega

Nadere informatie

Wet tot wijziging van de Ziektewet en enige andere wetten om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken (33241)

Wet tot wijziging van de Ziektewet en enige andere wetten om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken (33241) Wet tot wijziging van de Ziektewet en enige andere wetten om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken (33241) Memorie van toelichting Inleiding In het afgelopen decennium is het

Nadere informatie

NASLAGWERK SOCIALE WETGEVING IN RELATIE TOT VERZUIM

NASLAGWERK SOCIALE WETGEVING IN RELATIE TOT VERZUIM NASLAGWERK SOCIALE WETGEVING IN RELATIE TOT VERZUIM Dit uitgebreide naslagwerk geeft u inzicht in de laatste stand van zaken maar ook een historisch beeld van het ontstaan van de regelingen en de achtergrond

Nadere informatie

Daar word je samen beter van!

Daar word je samen beter van! BEGRIPPENLIJST Algemeen Bij het zoeken naar informatie over verzuim- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen komt u allerlei termen* tegen waarvan u misschien nog nooit heeft gehoord. Wij hebben deze termen

Nadere informatie

Q-koorts in relatie tot de sociale zekerheid.

Q-koorts in relatie tot de sociale zekerheid. Q-koorts in relatie tot de sociale zekerheid. 1 Programma Wet Verbetering Poortwachter Deskundigenoordeel UWV WIA / WAO re-integratie instrumenten Door Frens Stoffels, Accountmanager UWV. 25 juni 2014

Nadere informatie

Besparen met HR Analytics

Besparen met HR Analytics Besparen met HR Analytics 26 maart 2015 Welkom Hester Assink-Roordink (RPP) Vestigingsmanager Enschede h.assink@payrollgroup.nl PayRoll Solutions B.V. Woubrugge www.payrollgroup.nl 26-3-2015 kennis, kunde

Nadere informatie

Zorg & Inkomen. Janthony Wielink Enkwest Opleiding & Advies

Zorg & Inkomen. Janthony Wielink Enkwest Opleiding & Advies Zorg & Inkomen Janthony Wielink Enkwest Opleiding & Advies Zorgen over uw inkomen? Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid 1. Financiële prikkels voor werknemers 2. Financiële prikkels voor werkgevers Doelstelling

Nadere informatie

Uw garagebedrijf goed verzekerd De risico s van uw vak professioneel verzekerd. Re-integratie-instrumenten en subsidies

Uw garagebedrijf goed verzekerd De risico s van uw vak professioneel verzekerd. Re-integratie-instrumenten en subsidies Jaargang 2 Editie 1 september 2007 Uw garagebedrijf goed verzekerd De risico s van uw vak professioneel verzekerd Dossier Re-integratie-instrumenten en subsidies Het belang van preventie en re-integratie

Nadere informatie

Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers.

Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Informatie over: Verzuimverzekering, WIA-aanvullingsverzekering en WGA-eigenrisicodragersverzekering Inhoud 1. Inleiding. 4 2. Het wettelijk kader

Nadere informatie

UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA. Versie 2.0 oktober 2008

UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA. Versie 2.0 oktober 2008 UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA Versie 2.0 oktober 2008 INHOUD 1 MIJN WERKNEMER IS ZIEK. WAT BETEKENT DAT VOOR MIJ ALS EIGENRISICODRAGER? 3 2 ZIEK EN BETER MELDEN 4 3 RE-INTEGRATIE TIJDENS

Nadere informatie

SCHADELASTBEPERKING RE-INTEGRATIE EN GEZONDHEIDSMANAGEMENT VOOR BEDRIJVEN

SCHADELASTBEPERKING RE-INTEGRATIE EN GEZONDHEIDSMANAGEMENT VOOR BEDRIJVEN 3WET WET WET De invoering van de Wet BeZaVa (januari 2013) kan een aanzienlijke stijging van kosten betekenen die u als werkgever kwijt bent aan ziekte en arbeidsongeschiktheid. Daarom is nu het moment

Nadere informatie

Nedasco Gezond Werken Pakket. Informatie voor de werkgever/ondernemer

Nedasco Gezond Werken Pakket. Informatie voor de werkgever/ondernemer Nedasco Gezond Werken Pakket Informatie voor de werkgever/ondernemer Nedasco: serviceprovider in verzekeringen Al ruim 50 jaar biedt Nedasco verzekeringsadviseurs gemakkelijk en snel toegang tot alle gerenommeerde

Nadere informatie

Inzicht in subsidieland. Door Mariska Doornbos

Inzicht in subsidieland. Door Mariska Doornbos Inzicht in subsidieland Door Mariska Doornbos Het Veluwe Portaal geeft antwoord op al uw vragen met betrekking tot arbeidsmobiliteit en personeel. Om u inzicht te geven in de regelgeving en subsidiemogelijkheden

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie?

Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie? Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie? De relatie tussen werkgevers en werknemers verandert. De tijden dat mensen hun hele carrière bij dezelfde organisatie werkten, liggen achter ons.

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Mijn talent op de juiste plaats Beste Relatie, 10 juni 2014 is de Wet werk en zekerheid aangenomen door de Eerste Kamer. Dit wetsvoorstel heeft tot doel het arbeidsrecht aan te passen

Nadere informatie

Masterclass Eigenrisicodragerschap WGA 2.0. Actualiteiten

Masterclass Eigenrisicodragerschap WGA 2.0. Actualiteiten Masterclass Eigenrisicodragerschap WGA 2.0 Actualiteiten door Joost van den Wildenberg 27 maart 2012 Inhoud Meldingen van politieke ontwikkelingen Private markt is ook in beweging Historisch perspectief

Nadere informatie