Met het oog op morgen...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Met het oog op morgen..."

Transcriptie

1 Met het oog op morgen... Modernisering Ziektewet ( Wet BeZaVa: Beperking Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters)

2 Inhoudsopgave Inleiding Stand van zaken WGA ERD BeZaVa Problematiek Gevolgen werkgever Gevolgen werknemer Mogelijkheid Eigenrisicodragerschap Ziektewet Voorbeelden Actualiteiten Uniformering loonbegrip 2

3 WIA: hoe zat het ook alweer? Ziek op of na e ziektejaar: 100% 2e ziektejaar: 70% IVA = Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten WGA = Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten WIA-beoordeling door UWV 0-35% a.o. Geen WIA-uitkering 35 80% a.o. / Volledig a.o. niet duurzaam Volledig a.o. (80-100%) en duurzaam WW en / of bijstand WGA-loongerelateerde uitkering. Duur conform WW IVA WGA-loonaanvulling WGA-vervolguitkering

4 Kosten WGA voor werkgever I. Hans, 42 jaar, jaarloon: raakt 100%arbeidsongeschikt II. Hans, 42 jaar, jaarloon: raakt 50% arbeidsongeschikt Wat zijn de totale kosten voor wg er over de verzuimperiode en WGA-periode?

5 Kosten volledige WGA instroom 1 e jaar loondoorbetaling bij ziekte : e jaar loondoorbetaling bij ziekte : e jaar WGA loongerelateerd: e jaar WGA loongerelateerd : e jaar WGA vervolguitkering : e jaar WGA vervolguitkering : e jaar WGA vervolguitkering : e jaar WGA vervolguitkering : e jaar WGA vervolguitkering : e jaar WGA vervolguitkering : e jaar WGA vervolguitkering : e jaar WGA vervolguitkering : Totaal ,-(/ )

6 WGA eigen risicodragen WIA evaluatie: WGA: veel volledig arbeidsongeschikten Geen re-integratiemogelijkheden Hoogste schadepost WGA erd Onderzoeksrapport volgt Aanvragen herkeuring door verzekeraar is gewenst Hybridestelsel werkt

7 WGA eigen risicodragen Vanzelfsprekend heeft BeZaVa invloed Nieuwe financieringssystematiek Concreet voor WGAerd: Uitbreiding 2016 met flexlasten Reactie verzekeraars?

8 WGA eigen risicodragen Twee belangrijke ontwikkelingen: Concreet: ConvenantUWV en verzekeraarsvoorhet regelenvan herbeoordelingen door verzekeraars Niet concreet: De Lobby in Den Haag voor andere financiering inlooprisico van WGA-flex Uitkomst: geeninlooprisico+ 1 e toerekeningin 2018.

9 Ziek uit dienst: Opnieuw in Beeld Spreekuur Arbodienst 1ste ziekdag Plan van aanpak Ziek uit dienst WIA beoordeling door UWV Verzuimmanagement 6 wkn Probleemanalyse / advies 8 wkn 39 wkn wkn Ziekmelding UWV (vangnetters direct) 52 wkn Wk 52: Toets Reïntegratieverslag door UWV 104 wkn 9

10 Instroom WGA: aandeel vangnetters stijgt (>50%) Vangnetter Geen vangnetter

11 Ontwikkelingen Ziektewet risico Ontwikkeling flexibele schil : Bedoeld in de jaren 90 om pieken in productie op te vangen. 80/20 regel Huidige situatie: 90% van arbeidsovereenkomsten in 2011 hadden een tijdelijk karakter Verhouding tussen vast en flexibele contracten nu 66/33 Met name explosieve groei door crisis 11

12 Stijgende kosten Ziektewet Veroorzaakt door: re-integratie verloopt stroef zonder werkgever, weinig betrokkenheid, beperkte budgetten, 1,4 consult (gemiddeld) per ziektegeval, weinig prikkels, minder vacatures,... 12

13 Met het oog op morgen... Wijzigingen Ziektewet BeZaVa Veranderingen voor werkgevers 13

14 1 e wijzigingen Ziektewet: Voor werkgever: Loonsanctie Verhaalsanctie Voor Ziektewetter: Verrekening inkomsten 70% 14

15 Met het oog op morgen... Modernisering Ziektewet BeZaVa: de Werkgever 15

16 Modernisering Ziektewet Inhoud wetsvoorstel Veranderingen voor de werkgevers: Toerekening van de ziektewet uitkeringen Toerekening van de WGA uitkeringen (WGA Flex) Veranderingen voor de uitkeringsgerechtigden(voor flexwerkers): Arbeidsongeschiktheidscriterium Loongerelateerde uitkering en vervolguitkering (vervalt) Na 52 weken: uitkeringsondergrens 16

17 Modernisering Ziektewet Veranderingen voor de werkgevers Wetsvoorstellen: Ziektewet doorbelasting per werkgever Ziektewetter in WGA telt ook mee: WGA flex Doorvoering in 2 fases Drie soorten werkgevers, wijziging Wfsv(Wet financiering sociale verzekeringen) 17

18 Modernisering Ziektewet Veranderingen voor de werkgevers Gedifferentieerde premie Ziektewet per 2014: T -2 Ziektewetlasten 2012 bepalen gedifferentieerde premie 2014 UWV verstrekt overzicht uitkeringen

19 Modernisering Ziektewet Veranderingen voor de werkgevers Publieke premie WGA Flex per 2014: T -2 WGA-instroom(flexpersoneel) 2012 bepaalt premie 2014 =ziek uit dienst in 2010! UWV verstrekt overzicht uitkeringen

20 Modernisering Ziektewet Welke werknemers? Werknemer met (tijdelijk) contract, die ziek uit dienst gaan Werknemers zonder gewoon arbeidscontract: thuiswerkers/stagiairs Ex- werknemers die verzekerd waren en na einde contract ziek worden (nawerking) Uitzendkrachten met uitzendbeding Dus NIET voor Werknemers met Recht op Ziektewetuitkering TIJDENS Dienstverband! 20

21 Nieuwe Indeling Verandering in Wsfv Werkgevers indeling in 3 groepen: Grote werkgever > 100 * gemiddelde loonsom Middelgrote werkgever * gemiddelde loonsom Kleine werkgever < 10 * gemiddelde loonsom Gemiddelde loonsom 2013: Let op! Dit geldt ook voor de WGA Gedifferentieerde premie! Ingangsdatum : 1 januari

22 Ontwikkelingen ZW 2014: keuzes. Ziektewet WGA Flex WGA vast Grote werkgever (100) ERD / Individuele premiediff. Publiek Individuele premiediff. ERD / Individuele premiediff. Middelgrote werkgever (10- ERD / premie deels Publiek premie deels ERD / premie deels 100) individueel, deels sectoraal individueel, deels sectoraal individueel, deels sectoraal Kleine werkgever (<10) ERD / Sectorpremie Publiek Sectorpremie ERD / Sectorpremie 22

23 Ontwikkelingen ZW 2016: keuzes. Ziektewet WGA Vast en Flex Grote werkgever (100) ERD / Individuele premiediff. ERD / Individuele premiediff. Middelgrote werkgever (10-100) ERD / premie deels individueel, deels sectoraal ERD / premie deels individueel, deels sectoraal Kleine werkgever (<10) ERD / Sectorpremie ERD / Sectorpremie 23

24 Ontwikkelingen ZW 2016: Per 2016 worden de normale en de flex-wga schades samengevoegd WGA ERD zal zijn garantieverklaring (en verzekering) voor moeten uitbreiden met flex-risico Ook dit is veranderd! Terugwerkende kracht WGA definitief van de baan. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Asscher(SZW)dat hij het inlooprisico WGAflex zal aanpassen, waardoor de nu geldende terugwerkende kracht verdwijnt: Aanvullend daarop heb ik naar aanleiding van signalen van verzekeraars besloten tot verbeteringen tijdens de overgangssituatie tot 2016 wanneer de WGA verzekeringsmarkt wordt uitgebreid met flexwerkers. Werkgevers die eigenrisicodrager zijn of worden, zullen de WGAlasten van flexwerkers die vóór 2016 ziek zijn geworden, vanaf 2016 niet individueel hoeven te betalen. Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Financiering: nog niet bekend. 24

25 Ontwikkelingen ZW Vragen: Gevolgen voor de huidige WGA ERD Polissen? Gevolgen sectorpremies? Terug naar UWV of niet? Gevolgen voor de huidige gedifferentieerde premie UWV? 25

26 Met het oog op morgen... Modernisering Ziektewet Veranderingen voor de uitkeringsgerechtigden (flexwerkers) 26

27 Ontwikkelingen Ziektewet Veranderingen voor de uitkeringsgerechtigden (flexwerkers) Arbeidsongeschiktheidscriterium: Nu: zijn arbeid (sinds 1929) Nadelen: Sluit niet aan bij re-integratieverplichtingen Onvoldoende activerend, inkomen centraal Arbeid flexwerkers doorgaans niet bestendig Na 52 weken gangbare arbeid, beoordeling door UWV conform WIA 27

28 Ontwikkelingen Ziektewet Arbeidsongeschiktheidsbegrip wijzigt (2013): Na 52 weken, beoordeling op gangbare arbeid Ziektewet ondergrens (na 52 weken; per 2013)): Ondergrens 35% (conform WIA beoordeling) Uitlooptermijn 1 maand Verwachting door criterium en ondergrens personen eerderuit de Ziektewet of wel besparing 92 mln Uitkering wijzigt:... 28

29 Ontwikkelingen Ziektewet Ziektewet Loon Gerelateerde Uitkering (LGU): Loongerelateerde uitkering op basis van arbeidsverleden 70% (max. loon nieuw loon) 3 maanden met verlenging 1 maand per gewerkt jaar, max. 104 weken Daarna vervolguitkering: 70% (minimumloon inkomen) Let op, uitgesteld tot PvdA niet akkoord met dit onderdeel Let op, geschrapt in sociaal akkoord! Vervalt 29

30 De zieke flex-medewerker Voorbeeld Werknemer heeft een jaarcontract Loon Na 6 maanden meldt hij zich ziek Contract wordt niet verlengd Blijft ziek en belandt uiteindelijk in de WGA Hij heeft een arbeidsverleden van 6 jaar 30

31 De zieke flex-medewerker(oorspronkelijk) Na 6 maanden loopt contract af 100 CAO 70 0 Loondoorbet. ½jaar ZW loongerelateerd ½jaar ZW vervolguitkering 1 jaar WGA LGU ½jaar WGA vervolguitkering 67 jr. 31

32 De zieke flex-medewerker(actueel) Na 6 maanden loopt contract af 100 CAO 70 Loondoorbet. ZW WGA LGU 0 ½jaar ZW ½jaar 1 jaar ½jaar WGA vervolguitkering 67 jr. 32

33 De zieke flex-medewerker Voorbeeld Loondoorbetaling bij ziekte: ,- Ziektewet na 52 weken (oude model VVuitkering): ,-(12.390,-) Ziektewet loongerelateerd: (6/12* )*70% , ,- WGA loongerelateerd: (6/12* )*70% ,- WGA vervolg: (9,5* ) , ,- 33

34 Kortom Samenvatting werknemers Loongerelateerde periode obv 70% GESCHRAPT Vervolgperiode obv minimumloon* GESCHRAPT Na 52 weken criterium gangbare arbeid Na 52 weken ondergrens 35% Aangescherpte re-integratieverplichting Uitbreiding proefplaatsing naar 6 maanden Verwachting door criterium en ondergrens personen eerder uit de Ziektewet of wel besparing 92 mln

35 Met het oog op morgen... Modernisering Ziektewet Ziektewet Eigenrisicodragerschap 35

36 Eigenrisicodragerschap Ziektewet Wat houdt het in? Werkgevers kunnen het (nu al) worden ERD bepaalt zelf ERD betaalt ERD zorgt voor recht, hoogte, duur van de uitkering zelf de ZW-uitkering verzuimbegeleiding en re-integratie re-integratievoorstel UWV is en blijft eindverantwoordelijk Voorbeeld: beschikkingen (bijv. uitkeringsmaatregel) worden door ERD ZW opgevraagd bij UWV en door UWV verstrekt aan ERD ZW, die deze doorzet naar werknemer 36

37 Ontwikkelingen Ziektewet Veranderingen voor de werkgevers Ziektewet Eigenrisicodragerschap: Door beperkt risico is garantstelling niet nodig, Overheid verwacht dat meerderheid werkgevers kiest voor ERD Ontwikkeling wordt gemonitoord, op termijn volledige privatisering mogelijk 37

38 Modernisering Ziektewet Welke werknemers? Werknemer met (tijdelijk) contract, die ziek uit dienst gaan Werknemers zonder gewoon arbeidscontract: thuiswerkers/stagiairs Ex- werknemers die verzekerd waren en na einde contract ziek worden (nawerking) Uitzendkrachten met uitzendbeding Dus NIET voor Werknemers met Recht op Ziektewetuitkering TIJDENS Dienstverband! 38

39 Eigenrisicodragerschap Ziektewet Voordelen: Lagere verplichte premie sectorfonds (WW, waarin ZW verwerkt is), Sectorpremies gemiddeld 20% gestegen in 2013! 2014 ev: geen gedifferentieerde premie, Zelf zorgen voor re-integratie en begeleiding, Verzuimbeleid inpassen in beleid voor overige werknemers, Zelf de ZW uitvoeren, met UWV als eindverantwoordelijke, Nadeel: alle meldingen moeten ook naar UWV! 39

40 Eigenrisicodragerschap Ziektewet Nadelen Zelf de ZW uitvoeren = kennis en Regie! Zelf de ZW-uitkering betalen, ook overlijdensuitkering Mogelijke kosten van herverzekering of ZW uitkeringen eigen rekening Gescheiden verzuimadministratie UWV kan bij wanpresteren taken overnemen en kosten doorberekenen Uitloop bij stoppen ERD ZW 40

41 Eigenrisicodragerschap Ziektewet Spelregels Melden bij Belastingdienst Twee keer per jaar: 1-1 en 1-7 Startende werkgever: ieder moment Geen inloop! Verantwoordelijk voor alle meldingen op en na de dag van toekenning ERD ZW Wel uitloop! 41

42 Eigenrisicodragerschap Ziektewet Verdere voorwaarden: Verzuimbegeleiding moet plaatsvinden door gecertificeerde dienst (Arbo) Afspraken rond verzuimbegeleiding schriftelijk vastleggen En meesturen bij aanvraag!! Geen ERD zijn geweest drie jaar voor ingangsdatum 42

43 Met het oog op morgen... Modernisering Ziektewet Besparingen en kosten 43

44 Voorbeeld 1 Voorbeeld MKB bedrijf sector personen loonsom ,- Werknemer met een dienstverband van 1 jaar wordt na 4 maanden ziek. Zijn loon is ,-. Daarvoor heeft deze werknemer een tijdje niet gewerkt (6 maanden), maar ook geen WW. Daarvoor wel ( ,- pj). Wat is de loondoorbetaling? Wat is het dagloon? Wat is de ZW uitkering voor de lange duur? ERD voor ZW worden, wat is het premievoordeel per ? (sectortabel is bekend) 44

45 Hoogte loondoorbetaling? Een werknemer met een dienstverband van 1 jaar wordt na 4 maanden ziek. Loon is ,-. Daarvoor een tijdje niet gewerkt (6 maanden), maar ook geen WW. Daarvoor wel. Wat is de loondoorbetaling? Loon 4 maanden ,- Loondoorbetaling bij ziekte 8 maanden 100%*(( ,-/ 12)*8)= ,- Uit dienst:???? 45

46 Hoogte Ziektewetuitkering? Een werknemer met een dienstverband van 1 jaar wordt na 4 maanden ziek. Loon is ,-. Daarvoor een tijdje niet gewerkt (6 maanden), maar ook geen WW. Daarvoor wel. Wat is de loondoorbetaling? Uit dienst (ziektewetuitkering per maand): (70% * 54,-) * 21,75= 822,- Maal 16 (maanden) ,- 2014: Vervalt: Loongerelateerde uitkering (LGU) Vervalt: Vervolguitkering (VVU) herbeoordeling ZW recht na 52 wkn ziekte: voortzetting uitkering of <35% 46

47 Kosten Kosten (2012) uitvoer taken door UWV: beoordeling Recht Ziektewet 45,- beoordeling Hoogte Ziektewet 70,- beoordeling Duur Ziektewet 22,- informatieverzoek Ziektewet 30,- informatieverzoek Ziektewet inclusief gegevens eigen risicodragerschap 36, beoordeling Maatregel Ziektewet 38,- 47

48 Premievoordeel? ERD voor ZW worden, wat is het premievoordeel per ? Loonsom = , Premie Premie ERD ZW Verschil Loonsom Premie% ,06% 3,36% Premie Ziektewetlast / ,- 48

49 Voorbeeld 2 Grote werkgever loonsom 100 mln, diverse medewerkers ziek uit dienst 49

50 Ziektewetlasten of een kansen De Ziektewetlast maximaal Mede- werker 1e ziektedag Loon Dagen ziek Loon bij ziekte Restant wachttijd ZW last maximaal ZW last

51 Ziektewetlasten of een kans Op bedrijfsniveau bezien 2012 Premie Premie ERD ZW Verschil Loonsom Premie% ,25% 0,91% Premie% ,62% 1,30% Premie Premie Ziektewetlast

52 De Ziektewet Eigen risicodragen Belangrijk bij keuze: Potentiële ZW populatie bedrijf Geen inlooprisico Toekomstige financiering afhankelijk van bedrijfsgrootte Vertrouwen in (bewezen) 2 e spoor begeleiding Wel uitloop

53 Met het oog op morgen... Modernisering Ziektewet Voorbeelden voor

54 Premiedifferentiatie Indeling werkgevers 0 t/m10 * gemiddeldeloonsom= klein 2014: maximaal >10 t/m 100 * gemiddelde loonsom = middelgroot 2014: maximaal >100 * gemiddelde loonsom = groot

55 Premiedifferentiatie Kleine werkgever: premie is per sector vastgesteld Voorbeeld: Werkgever loonsom Werkzaam in detailhandel(sector 17) Premie WGA vast: 0,56% (let op!) Premie WGA flex: 0,24% (voorheen sectorfonds) Premie Ziektewet: 0,56% ( voorheen sectorfonds) Totaal: 1,36% * = 4.080

56 Premiedifferentiatie Grote werkgever: berekening nagenoeg gelijk aan methodiek WGA 2013 Parameters WGA vast Rekenpremie 0,51% Gemiddeld werkgeversrisico 0,27% Minimumpremie 0,12% Maximumpremie 1,96% Correctiefactor 1,44

57 Premiedifferentiatie Grote werkgever: gemiddeld WGA last: Individueel risico 0,40% Rekenpremie + (individueel risico gemiddeld risico) * correctiefactor 0,51% + (0,40 0,27) * 1,44 = 0,51% + 0,18 = 0,69% Premie WGA vast 2014:

58 Premiedifferentiatie Grote werkgever: Parameters WGA flex Rekenpremie 0,18% Gemiddeld werkgeversrisico 0,02% Minimumpremie 0,04% Maximumpremie 0,68% Correctiefactor 2,00

59 Premiedifferentiatie Grote werkgever: gemiddeld WGA flex last: Individueel risico 0,20% Rekenpremie + (individueel risico gemiddeld risico) * correctiefactor 0,18% + (0,20 0,02) * 2,00 = 0,18% + 0,36 = 0,54% Premie WGA flex 2014:

60 Premiedifferentiatie Grote werkgever: Parameters Ziektewet Rekenpremie 0,34% Gemiddeld werkgeversrisico 0,10% Minimumpremie 0,07% Maximumpremie 1,24% Correctiefactor 2,00

61 Premiedifferentiatie Grote werkgever: gemiddeld Ziektewet last: Individueel risico 0,30% Rekenpremie + (individueel risico gemiddeld risico) * correctiefactor 0,34% + (0,30 0,10) * 2,00 = 0,34% + 0,40 = 0,74% Premie Ziektewet 2014:

62 Premiedifferentiatie Grote werkgever: gemiddeld WGA vast last: WGA flex last: Ziektewet last: Individueel risico 0,40% Premie WGA vast 2014: Premie WGA flex 2014: Premie Ziektewet 2014: Totaal: ,-(last 44 k)

63 Premiedifferentiatie middelgrote werkgever Invloed van individuele en sectorale premie Plaats op weegschaal bepaalt mate van invloed Meer sectorale premie Meer individuele premie

64 Premiedifferentiatie Bepalen mate van invloed ( loonsom - loonsom klein) loonsom groot - loonsom klein Voorbeeld middelgrote werkgever Loonsom

65 Premiedifferentiatie Middelgrote werkgever ( )= 0, % aandeel individuele premie 93% aandeel sectorale premie

66 Premiedifferentiatie middelgrote werkgever Meer sectorale premie Meer individuele premie

67 Premiedifferentiatie Middelgrote werkgever ( )= 0, % aandeel individuele premie 3% aandeel sectorale premie

68 Premiedifferentiatie middelgrote werkgever Meer sectorale premie Meer individuele premie

69 Premiedifferentiatie Premievoorbeeld middelgrote werkgever WGA vast Loonsom: WGA last Individueel risico: 1,00% Individuelepremie: 0,51 + (1,00 0,27) * 1,44 = 1,56% Maximumpremie: 1,96% Individuele premie: 1,56% Sectorpremie detailhandel: 0,56%

70 Premiedifferentiatie Middelgrote werkgever ( )= 0, % aandeel individuele premie 39% aandeel sectorale premie

71 Premiedifferentiatie Premievoorbeeld middelgrote werkgever WGA vast Loonsom: Sectorpremie: 0,56% Individuele premie: 1,56% Premie: 0,39 * 0,56% + 0,61 * 1,56% = 1,17% Gedifferentieerde premie WGA vast: (last 20 k) Gedifferentieerde premie WGA flex: (last 12 k) Gedifferentieerde premie Ziektewet: (last 10 k) Totaal (last 42 k/2,59%)

72 Premiedifferentiatie Premievoorbeeld middelgrote werkgever WGA flex Loonsom: WGA last Individueel risico: 0,60% Individuelepremie: 0,18 + (0,60 0,02) * 2,00 = 1,34% Maximum premie WGA flex: 0,68% Individuele premie: 0,68% Sectorpremie detailhandel: 0,24%

73 Premiedifferentiatie Premievoorbeeld middelgrote werkgever WGA flex Loonsom: Sectorpremie: 0,24% Individuele premie: 0,68% Premie: 0,39 * 0,24% + 0,61 * 0,68% = 0,51% Gedifferentieerde premie WGA flex:

74 Premiedifferentiatie Premievoorbeeld middelgrote werkgever Ziektewet Loonsom: Ziektewetlast Individueel risico: 0,50% Individuelepremie: 0,34 + (0,50 0,10) * 2,00 = 1,14% Maximum premie Ziektewet: 1,24% Individuele premie: 1,14% Sectorpremie detailhandel: 0,56%

75 Premiedifferentiatie Premievoorbeeld middelgrote werkgever Ziektewet Loonsom: Sectorpremie: 0,56% Individuele premie: 1,14% Premie: 0,39 * 0,56% + 0,61 * 1,14% = 0,91% Gedifferentieerde premie Ziektewet:

76 Premiedifferentiatie Premievoorbeeld middelgrote werkgever Loonsom: Premie WGA vast 1,17% Premie WGA flex 0,51% Premie Ziektewet 0,91% Totaal2,59% * =

77 Vragen?

Modernisering van de Ziektewet

Modernisering van de Ziektewet Modernisering van de Ziektewet en de gevolgen voor Verzuim & WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen Waarom Ingewikkelder Alsmaar? Er kunnen geen rechten aan de presentatie worden ontleend Wet beperking

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet Inhoud Nieuwe regels, nieuwe risico s 3 1 Van overheid naar werkgever dat is de weg van de Sociale zekerheid: 3 Volgens Lubbers is Nederland ziek 3 Van overheid naar werkgevers

Nadere informatie

Welkom. 16.10 17.15 uur Inleidende lezing: belangrijke aandachtspunten bij zieke (ex-) uitzendkrachten

Welkom. 16.10 17.15 uur Inleidende lezing: belangrijke aandachtspunten bij zieke (ex-) uitzendkrachten Welkom Programma 16.10 17.15 uur Inleidende lezing: belangrijke aandachtspunten bij zieke (ex-) uitzendkrachten 17.15 17.45 uur Pauze 17.45 18.30 uur Lezing UWV: Eigenrisicodragerschap, wat is dit? En

Nadere informatie

W at vooraf ging Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en

W at vooraf ging Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en Whitepaper BeZaVa - 2015 en verder. inclusief update W at vooraf ging Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) ingevoerd. Aanleiding hiervoor was

Nadere informatie

Modernisering van de Ziektewet: de werkgever gaat betalen

Modernisering van de Ziektewet: de werkgever gaat betalen FACTSHEET Modernisering van de Ziektewet: de werkgever gaat betalen Update maart 2013 Mr. Stijn Hendriks, adviseur sociale zekerheid Loyalis Vangnetters zijn zieken die geen werkgever meer hebben. Ze veroorzaken

Nadere informatie

Slim inspelen op de gevolgen van de Modernisering Ziektewet

Slim inspelen op de gevolgen van de Modernisering Ziektewet Slim inspelen op de gevolgen van de Modernisering Ziektewet De nieuwe Ziektewet en de bijbehorende wijzigingen van de WIA hebben grote gevolgen voor werkgevers die veel met tijdelijke krachten werken.

Nadere informatie

BeZaVa. Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters

BeZaVa. Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters BeZaVa Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters Agenda Zietewet & WIA BeZaVa Verzuimmanagement Ziektewet, wie kwamen in aanmerking Orgaandonatie No riskpolis Ziekte door zwangerschap

Nadere informatie

UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET

UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Door de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters wordt de werkgever nu ook tot maximaal 12 jaar

Nadere informatie

Wet BeZaVa en WIA. Marco de Zeeuw Amersfoort 7 oktober 2014

Wet BeZaVa en WIA. Marco de Zeeuw Amersfoort 7 oktober 2014 Wet BeZaVa en WIA Marco de Zeeuw Amersfoort 7 oktober 2014 Opbouw van de presentatie Inleiding Sociale Zekerheid anno 2014 Basisprincipes En in 2015? Ziektewet Twee groepen, grote verschillen BeZaVa (

Nadere informatie

Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet

Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet Verschillende vormen van wetgeving hebben er de afgelopen jaren voor gezorgd dat u als werkgever een grote rol speelt in het terugdringen van het aantal

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet 1. Inleiding Per 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) in werking getreden. Deze wet heeft tot doel het aantal vangnetters

Nadere informatie

Daar word je samen beter van!

Daar word je samen beter van! BEGRIPPENLIJST Algemeen Bij het zoeken naar informatie over verzuim- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen komt u allerlei termen* tegen waarvan u misschien nog nooit heeft gehoord. Wij hebben deze termen

Nadere informatie

Wet tot wijziging van de Ziektewet en enige andere wetten om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken (33241)

Wet tot wijziging van de Ziektewet en enige andere wetten om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken (33241) Wet tot wijziging van de Ziektewet en enige andere wetten om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken (33241) Memorie van toelichting Inleiding In het afgelopen decennium is het

Nadere informatie

Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers Ziektewet

Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers Ziektewet Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers Ziektewet Opgesteld door: Commissie Wet- en Regelgeving van de Nederlandse vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde April

Nadere informatie

Schadebeheersing Ziektewet

Schadebeheersing Ziektewet Schadebeheersing Ziektewet Robidus biedt integrale diensten op het snijvlak van Finance en HR, gericht op de inzetbaarheid van personeel. De maatwerk advisering en ondersteuning zijn gebaseerd op een best

Nadere informatie

Uw Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet

Uw Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet VSZ ASSURADEUREN Informatie voor de werkgever Uw Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet Hét antwoord op de nieuwe Ziektewet. Verzuim en Eigenrisicodragerschap Ziektewet in één keer verzekerd! Transparant

Nadere informatie

UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA. Versie 2.0 oktober 2008

UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA. Versie 2.0 oktober 2008 UITVOERINGSHANDLEIDING EIGENRISICODRAGER WGA Versie 2.0 oktober 2008 INHOUD 1 MIJN WERKNEMER IS ZIEK. WAT BETEKENT DAT VOOR MIJ ALS EIGENRISICODRAGER? 3 2 ZIEK EN BETER MELDEN 4 3 RE-INTEGRATIE TIJDENS

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 241 Wijziging van de Ziektewet en enige andere wetten om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken (Wet beperking ziekteverzuim

Nadere informatie

Eigenrisicodrager worden voor de WGA Bij het opstellen van deze notitie is uitgegaan van de stand van zaken zoals bekend op 27 september 2006

Eigenrisicodrager worden voor de WGA Bij het opstellen van deze notitie is uitgegaan van de stand van zaken zoals bekend op 27 september 2006 Eigenrisicodrager worden voor de WGA Bij het opstellen van deze notitie is uitgegaan van de stand van zaken zoals bekend op 27 september 2006 Bij ziekte van een werknemer moet de werkgever twee jaar lang

Nadere informatie

Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers.

Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Informatie over: Verzuimverzekering, WIA-aanvullingsverzekering en WGA-eigenrisicodragersverzekering Inhoud 1. Inleiding. 4 2. Het wettelijk kader

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet de werkgever betaalt De wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters is een feit. Door deze wet wordt u als werkgever (tot maximaal 12 jaar) financieel verantwoordelijk

Nadere informatie

VERZUIMMANAGEMENT EN DE ROL VAN ASSURANTIEADVISEUR. Woensdag 3 juni 2015

VERZUIMMANAGEMENT EN DE ROL VAN ASSURANTIEADVISEUR. Woensdag 3 juni 2015 VERZUIMMANAGEMENT EN DE ROL VAN ASSURANTIEADVISEUR Woensdag 3 juni 2015 Ed Slobbe 2002 Verzuim Beheer BV: 1 e in Nederland onafhankelijke verzuimbegeleiding; 2006 Arbo Rijnland BV 2015 Maatwerk Arbeidsadvies

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet. P. (Ploni) Nieboer mr. J.F.H. (Jannet) Terpstra

Modernisering Ziektewet. P. (Ploni) Nieboer mr. J.F.H. (Jannet) Terpstra Modernisering Ziektewet P. (Ploni) Nieboer mr. J.F.H. (Jannet) Terpstra Modernisering Ziektewet Programma 1. toelichting & achtergrond 2. hoe toepassen in de praktijk 20/10/10 2 BeZaWe Wet beperking ziekteverzuim

Nadere informatie

Wetsvoorstel flexibele arbeid

Wetsvoorstel flexibele arbeid Wetsvoorstel flexibele arbeid Audit І Tax І Advisory Werkkostenregeling Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Wijziging ontslagrecht 3 3. Werkloosheidswet 6 4. Flexibele Arbeid 7 5. Wet beperking Ziekteverzuim

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet. Door: Peter van Hattem

Modernisering Ziektewet. Door: Peter van Hattem 0 Modernisering Ziektewet Door: Peter van Hattem Risicomanagement Employee Benefits (Bedrijfs)verzekeringen 2 Over Aon 90 landen 29.000 medewerkers Aon Risk Solutions 120 landen 26.500 medewerkers 50 landen

Nadere informatie

Eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet

Eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet Eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet Bent u werkgever en wilt u eigenrisicodrager voor de Ziektewet worden? Als eigenrisicodrager betaalt u zelf de uitkering voor (ex-)werknemers die bij ziekte nog

Nadere informatie

Masterclass Eigenrisicodragerschap WGA 2.0. Actualiteiten

Masterclass Eigenrisicodragerschap WGA 2.0. Actualiteiten Masterclass Eigenrisicodragerschap WGA 2.0 Actualiteiten door Joost van den Wildenberg 27 maart 2012 Inhoud Meldingen van politieke ontwikkelingen Private markt is ook in beweging Historisch perspectief

Nadere informatie

Besparen met HR Analytics

Besparen met HR Analytics Besparen met HR Analytics 26 maart 2015 Welkom Hester Assink-Roordink (RPP) Vestigingsmanager Enschede h.assink@payrollgroup.nl PayRoll Solutions B.V. Woubrugge www.payrollgroup.nl 26-3-2015 kennis, kunde

Nadere informatie

NASLAGWERK SOCIALE WETGEVING IN RELATIE TOT VERZUIM

NASLAGWERK SOCIALE WETGEVING IN RELATIE TOT VERZUIM NASLAGWERK SOCIALE WETGEVING IN RELATIE TOT VERZUIM Dit uitgebreide naslagwerk geeft u inzicht in de laatste stand van zaken maar ook een historisch beeld van het ontstaan van de regelingen en de achtergrond

Nadere informatie

Uw garagebedrijf goed verzekerd De risico s van uw vak professioneel verzekerd. Re-integratie-instrumenten en subsidies

Uw garagebedrijf goed verzekerd De risico s van uw vak professioneel verzekerd. Re-integratie-instrumenten en subsidies Jaargang 2 Editie 1 september 2007 Uw garagebedrijf goed verzekerd De risico s van uw vak professioneel verzekerd Dossier Re-integratie-instrumenten en subsidies Het belang van preventie en re-integratie

Nadere informatie