Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen van Ziektewet- en WGA-uitkeringen van vangnetters

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen van Ziektewet- en WGA-uitkeringen van vangnetters"

Transcriptie

1 Casemanagers met de advocaten van Kantoor Mr. van Zijl erachter! Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen van Ziektewet- en WGA-uitkeringen van vangnetters Op 4 oktober 2012 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters in het Staatsblad gepubliceerd. Die wet heeft belangrijke gevolgen voor werkgevers. De belangrijkste delen van de wet treden pas in 2014 en 2016 in werking. Werkgevers zullen de gevolgen van de wet ook pas dan echt merken. Maar de feiten op basis waarvan de wet dan wordt toegepast, zijn de feiten van nu. Werkgevers die deze feiten in hun voordeel willen beïnvloeden moeten daarom nu in actie komen en preventieve maatregelen nemen. Kleine, middelgrote en grote werkgevers De gevolgen van de wet doen zich op verschillende wijze voelen voor verschillende categorieën werkgevers: kleine, middelgrote en grote. Kleine werkgevers zijn werkgevers met een premieplichtig loon dat kleiner is dan of gelijk aan tien maal het gemiddelde premieplichtig loon per werknemer. Grote werkgevers zijn werkgevers met een premieplichtig loon dat groter is dan honderd maal het gemiddelde premieplichtig loon per werknemer. Middelgrote werkgevers vormen de tussengroep: werkgevers met een premieplichtig loon groter dan tien en kleiner dan of gelijk aan honderd maal het gemiddelde premieplichtig loon per werknemer. Het premieplichtige loon waar het om gaat wordt berekend over het tweede kalenderjaar dat voorafgaat aan het kalenderjaar waarop de toepassing van de wet betrekking heeft. Voor 2013 zou het volgende gelden: kleine werkgevers zijn werkgevers met een premieplichtig loon in 2011 kleiner dan of gelijk aan ; middelgrote werkgevers zijn werkgevers met een premieplichtig loon in 2011 groter dan maar kleiner dan of gelijk aan ; grote werkgevers zijn werkgevers met een premieplichtig loon in 2011 groter dan Casemanagers met de advocaten van Kantoor Mr. van Zijl erachter!

2 Voor kleine werkgevers zijn de gevolgen van de wet beperkt. Voor grote werkgevers gelden de gevolgen van de wet in volle omvang. Voor middelgrote werkgevers gelden de gevolgen van de wet sterker naar mate het premieplichtig loon dichter bij de grens met grote werkgevers ligt en minder sterk naar mate het premieplichtig loon dichter bij de grens met kleine werkgevers ligt. Vangnetters De vangnetters waarop de wet betrekking heeft zijn werknemers die geen werkgever hebben die hen tijdens ziekte in de eerste 104 weken het loon doorbetaalt. Het gaat dan om zieke uitzendkrachten, zieke werknemers die tijdens de proeftijd zijn ontslagen of waarvan het contract tijdens ziekte afliep en zieke werklozen. Zij worden vangnetters genoemd, omdat zij bij gebreke van doorbetaling van loon tijdens de eerste 104 weken van ziekte een Ziektewetuitkering krijgen en aldus in het vangnet van de Ziektewet vallen. Er zijn ook werknemers die een Ziektewetuitkering krijgen en die nog wel een werkgever hebben die hen het loon doorbetaalt. Het gaat dan om werkneemsters die ziek zijn vanwege zwangerschap of bevalling, werknemers met een structurele functionele beperking (met name werknemers met een WAO- of WIA-uitkering maar ook anderen) en werknemers die ziek zijn door orgaandonatie. Op deze werknemers heeft de wet geen betrekking. Ook op de zieke werklozen heeft de wet geen betrekking. Voor wat betreft de gevolgen van de wet voor werkgevers heeft de wet per saldo betrekking op werknemers met een tijdelijk contract die ziek uit dienst gaan (omdat zij bij het einde van hun contract ziek zijn en hun contract niet wordt verlengd) en op werknemers die tijdens de proeftijd worden ontslagen en ziek zijn. Deze groep werknemers wordt ook wel aangeduid als flexwerkers in tegenstelling tot werknemers met een vast contract. Achtergrond en doelstelling van de wet Door allerlei wetgevende maatregelen is de instroom van vaste werknemers in de WIA de afgelopen jaren gedaald. De instroom van vangnetters is echter gelijk gebleven. Hoewel vangnetters maar een beperkt deel uitmaken van het verzekerdenbestand, zijn zij inmiddels verantwoordelijk voor meer dan de helft van de instroom in de WIA. Doordat zij geen werkgever meer hebben die hen kan re-integreren, is voor hen de kans veel groter dat zij bij ziekte na 104 weken aanspraak moeten maken op een WIA-uitkering. De wetgever ziet zich gedwongen om dit probleem op te lossen en heeft daarbij teruggegrepen op een al eerder beproefd recept: de individuele werkgever verantwoordelijk maken voor de arbeidsongeschiktheid en de re-integratie en dus de werkgever individueel laten betalen voor de uitkeringen. Dat betalen kan in de vorm van een hogere gedifferentieerde premie die aan het UWV betaald moet worden als een vangnetter een uitkering krijgt (premiedifferentiatie) of door de werkgever zelf de uitkering van de vangnetter te laten betalen (eigenrisicodragen). Het laatste risico wordt dan doorgaans bij een verzekeringsmaatschappij verzekerd. Een langdurig arbeidsongeschikte werknemer kan de grote werkgever in totaliteit meer dan zeven jaarsalarissen kosten als de werkgever eigenrisicodrager is, en nog veel meer als de werkgever geen eigenrisicodrager is. Een dergelijke kostenpost kan voortaan ook ontstaan als een werknemer met een tijdelijk contract ziek uit dienst gaat. Voorheen kwamen deze kosten overigens ook al voor rekening van de werkgever, maar werden deze landelijk of per sector omgeslagen over alle werkgevers c.q. over alle werkgevers in een bepaalde sector, met als gevolg dat een werkgever er eigenlijk niets van merkte als aan een (ex-) werknemer een uitkering werd toegekend. Premiedifferentiatie Met ingang van 1 januari 2014 wordt premiedifferentiatie ingevoerd voor wat betreft de Ziektewet- en WGA-uitkeringen van vangnetters. Dat wil zeggen dat de premie die de werkgever aan het UWV moet betalen, hoger wordt indien aan een werknemer die ziek uit dienst is gegaan een Ziektewetuitkering of een WGA-uitkering

3 Voor grote werkgevers geldt daarentegen dat vanaf 2014 een gedifferentieerde premie geldt die individueel wordt vastgesteld voor zowel de Ziektewetuitkeringen van vangnetters als voor de WGA-uitkeringen van vangnetters. wordt toegekend. Het moet dan gaan om uitkeringen die op of na 1 januari 2012 zijn toegekend. De premie van een kalenderjaar wordt steeds beïnvloed door de uitkering die twee jaar eerder is betaald. Voor de premie van 2014 gaat het dus om werknemers die in 2012 een uitkering hebben ontvangen. Voor wat betreft Ziektewetuitkeringen zijn dat werknemers die in 2012 ziek zijn uitgevallen. Voor wat betreft WGA-uitkeringen zijn dat werknemers die in 2010 ziek zijn uitgevallen en die na 104 weken wachttijd in 2012 een WGA-uitkering hebben gekregen. Eigenrisicodragen Net als bij de WGA-uitkeringen van vaste werknemers kunnen werkgevers er voor kiezen om eigenrisicodrager te worden. Als eigenrisicodrager betalen zij niet de gedifferentieerde premie maar moeten zij de Ziektewet- of WGA-uitkering zelf betalen. Eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet kan nu al. Vanaf 2013 is daarvoor geen garantie van een bank of verzekeringsmaatschappij meer vereist, hetgeen betekent dat de werkgever kan besluiten het risico zelf te dragen zonder dat te verzekeren. Eigenrisicodragen voor de WGA-uitkering van vangnetters kan echter pas vanaf Daarvoor blijft ook een garantie (en dus een verzekering) vereist. Werkgevers zijn dus verplicht om in 2014 en 2015 een gedifferentieerde premie betalen die verhoogd wordt vastgesteld als na 1 januari 2012 een WGA-uitkering is toegekend aan een werknemer die ziek uit dienst is gegaan. Eigenrisicodragen voor WGA-uitkeringen is vanaf 2016 alleen nog mogelijk als dat voor vaste werknemers en vangnetters gezamenlijk gebeurt. Verschillende gevolgen voor kleine, middelgrote en grote werkgevers Voor kleine werkgevers geldt dat de gedifferentieerde premie voor zowel de Ziektewetuitkeringen van vangnetters als voor de WGA-uitkeringen van vangnetters en vaste werknemers vanaf 2014 per sector wordt vastgesteld. De individuele premiedifferentiatie voor de WGA-uitkeringen van vaste werknemers vervalt dan. De gedifferentieerde premie van middelgrote werkgevers wordt deels sectoraal en deels individueel vastgesteld, waarbij het deel dat sectoraal wordt vastgesteld groter is naarmate het premieplichtig loon dichter bij de grens met de kleine werkgevers ligt en dat het deel dat individueel wordt vastgesteld groter is naarmate het premieplichtig loon dichter bij de grens met de grote werkgevers ligt. Er is daarbij sprake van een glijdende schaal. Overstap naar eigenrisicodragen Werkgevers die besluiten om eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden hebben het voordeel dat zij de uitkeringen van werknemers die al ziek zijn en dus al een Ziektewetuitkering hebben, niet zelf hoeven te gaan betalen. Dit zogenaamde inlooprisico wordt gefinancierd uit een premie die alle werkgevers, ongeacht of zij eigenrisicodrager zijn of niet, aan het UWV moeten betalen. Uit die premie betaalt het UWV de Ziektewetuitkeringen van de (ex-) werknemers van de werkgevers die inmiddels eigenrisicodrager zijn geworden (ook wel aangeduid als staartlasten ). Werkgevers die besluiten eigenrisicodrager voor de WGA te worden moeten echter ook de WGA-uitkeringen van werknemers die al ziek zijn of die al een WGA-uitkering hebben zelf betalen. Verzekeren van dat risico vergt doorgaans betaling van een aanzienlijke koopsom. Voor kleine werkgevers die besluiten eigenrisicodrager voor de WGA te worden geldt daarentegen dat zij de WGA-uitkering van werknemers die al ziek zijn geworden voordat de werkgever eigenrisicodrager werd (het inlooprisico) niet zelf behoeven te betalen. En ook hier geldt weer dat middelgrote werkgevers het inlooprisico gedeeltelijk zelf moeten betalen en dat dit deel groter is naarmate de loonsom van de werkgever dichter bij de grens met de grote werkgever ligt. Voor welke (ex-) werknemers gelden de gevolgen voor de premiedifferentiatie en het eigenrisicodragen? Bepalend voor de toerekening van de Ziektewet- of WGA-uitkering van een vangnetter aan de werkgever (zowel aan de werkgever die gedifferentieerde premie betaalt als

4 de werkgever die eigenrisicodrager is), is de eerste dag van arbeidsongeschiktheid. Indien deze vóór het einde van de arbeidsovereenkomst met de werkgever ligt, wordt de uitkering aan de werkgever toegerekend. Onduidelijk is of dat ook geldt voor de werknemer die ziek wordt na het einde van de arbeidsovereenkomst, maar binnen vier weken nadat een eerdere periode van ziekte is geëindigd, indien de laatste dag van deze ziekteperiode nog wel binnen het einde van het dienstverband ligt. Doorgaans wordt dan geacht sprake te zijn van een doorlopende ziekteperiode (met dus een eerste ziektedag binnen het dienstverband), maar de wettelijke bepaling waar het om gaat lijkt te zien op de berekening van het einde van de wachttijd van 104 weken en niet op het bepalen van de eerste dag van arbeidsongeschiktheid. Uit kringen van overleg met het Ministerie en het UWV is vernomen dat het UWV zich op het standpunt zou stellen dat elke ziekmelding binnen vier weken na het einde van het dienstverband aan de werkgever zou worden toegerekend (hetgeen ons in elk geval onjuist lijkt indien er geen eerste dag van arbeidsongeschiktheid is binnen het dienstverband met de werkgever), tenzij de werknemer eerst een WW-uitkering zou hebben aangevraagd en daarna ziek zou zijn geworden. Vóór 2012 toegekende Ziektewet- en WGA-uitkeringen worden in elk geval niet aan de werkgever toegerekend (omdat het UWV van die uitkeringen niet heeft geregistreerd aan welke werkgever zij toegerekend zouden moeten worden). Gevolgen van de wet voor (middel)grote werkgevers Grote en middelgrote werkgevers zullen vanaf 2014 geconfronteerd worden met een hogere gedifferentieerde premie als (ex-) werknemers ziek uit dienst zijn gegaan en in 2012 een Ziektewet- of WGA-uitkering hebben ontvangen. Voor de Ziektewetuitkeringen betreft het werknemers die in 2012 ziek zijn geworden, voor de WGA-uitkeringen werknemers die in 2010 ziek zijn geworden. Aan de betaling van de gedifferentieerde premie voor de Ziektewetuitkeringen kan de werkgever ontkomen door per 1 januari 2014 eigenrisicodrager te worden, maar aan de betaling van gedifferentieerde premie voor de WGA-uitkeringen van vangnetters kan de werkgever in de jaren 2014 en 2015 niet ontkomen omdat eigenrisicodragen pas in 2016 mogelijk is. Bovendien geldt dan een inlooprisico. Werkgevers die nu eigenrisicodrager zijn voor de WGA-uitkeringen van vaste werknemers zullen zich in 2015 geplaatst zien voor de keuze om ofwel in 2016 ook eigenrisicodrager te worden voor de WGA-uitkeringen van vangnetters, ofwel om het eigenrisicodragen voor de WGA-uitkeringen in 2016 in zijn geheel te beëindigen. Het eerste leidt waarschijnlijk tot een forse premiestijging. Het laatste betekent dat de werkgever weer gedifferentieerde premie aan het UWV moet gaan betalen. In de eerste vier jaren is dat overigens nog voordelig, omdat de werkgever dan de minimumpremie betaalt. Alle lopende WGA-uitkeringen moeten namelijk door de voormalige verzekeraar betaald worden. De eerste premiestijging komt twee jaar nadat WGA-uitkeringen zijn toegekend aan (ex-) werknemers die ziek zijn geworden nadat het eigenrisicodragen is beëindigd. Omdat WGA-uitkeringen pas na twee jaar arbeidsongeschiktheid worden toegekend, is de minimumpremie voor de eerste vier jaar verzekerd. Daarna gaat echter de gedifferentieerde premie stijgen als aan (ex-) nieuwe WGA-uitkeringen zijn toegekend. De afgelopen jaren betekende die premiestijging dat de premie ruim het dubbele kostte van het uitkeringsbedrag dat tot die premiestijging aanleiding gaf. Gedifferentieerde premie betalen is dus erg duur. Bij een nieuwe overstap naar eigenrisicodragen geldt bovendien dat het inlooprisico dat dan inmiddels weer zou zijn ontstaan bij de verzekeraar moet worden afgekocht met een hoge koopsom.

5 Wat kunnen werkgevers doen om deze gevolgen te beperken? De nieuwe wetgeving is complex. Het is niet gemakkelijk om deze te bevatten, om alle gevolgen daarvan te overzien en alle effecten daarvan te voorzien. Vooralsnog lijken de volgende adviezen op zijn plaats. 1. Eigenrisicodrager Ziektewet worden Werkgevers zouden in 2013 allereerst dienen te onderzoeken of zij per 1 januari 2014 eigenrisicodrager voor de Ziektewet willen worden. In dat geval zijn de Ziektewetuitkeringen die tot die datum zijn toegekend niet voor rekening van de werkgever. Daartegenover komen alle Ziektewetuitkeringen die na die datum worden toegekend aan werknemers die ziek uit dienst gaan, voor rekening van de werkgever en dient de werkgever ook aan de wettelijke verplichtingen te voldoen die voor eigenrisicodragers van Ziektewetuitkeringen gelden. De verplichtingen als eigenrisicodrager voor Ziektewetuitkeringen gaan verder dan die welke gelden voor eigenrisicodragers van WGA-uitkeringen, bijvoorbeeld voor wat betreft het voorbereiden van besluiten die het UWV vervolgens neemt, al kan de werkgever die werkzaamheden ook tegen betaling door het UWV laten doen. Casemanagement kunnen u adviseren ten aanzien van de gevolgen van het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet. 2. Re-integratie vangnetters bevorderen Verder zouden werkgevers de gevolgen van de premiedifferentiatie van de WGA-uitkeringen van vangnetters in 2014 en 2015 en de eventuele stijging van de premie voor het WGA-eigenrisicodragen in 2016, die het gevolg zou zijn van een keuze om eigenrisicodrager te blijven, kunnen beperken door de re-integratie te bevorderen van werknemers die in of na 2010 ziek uit dienst zijn gegaan. Weliswaar heeft de ex-werkgever niet de re-integratieverantwoordelijkheid zo lang deze nog geen eigenrisicodrager is, maar de re-integratie kan toch worden bevorderd door deze werknemers een proefplaatsing (werken met behoud van uitkering) of een tijdelijk contract aan te bieden, zodat werkhervatting mogelijk is en herstel kan worden bevorderd. Casemanagement kunnen u adviseren ten aanzien van de mogelijkheden tot bevordering van de re-integratie van vangnetters. 3. Registratie van vangnetters Werkgevers zouden er tenminste voor moeten zorgen dat zij overzicht krijgen op het bestand van vangnetters met (mogelijk) een Ziektewet- of WGA-uitkering door te registreren welke werknemers ziek uit dienst zijn gegaan. Gelet op de onduidelijkheid ten aanzien van de vraag of ook werknemers meetellen die binnen vier weken na uitdiensttreding ziek zijn geworden (zie boven), zou deze registratie ook de werknemers dienen te omvatten waarvan een periode van ziekte is geëindigd vier weken voor het einde van het dienstverband. Een dergelijke registratie kan een belangrijke rol spelen bij het beperken van de premiestijging van het WGA-eigenrisicodragen in Casemanagement kunnen u helpen een registratie van vangnetters tot stand te brengen.

6 4. Aangaan van tijdelijke arbeidsovereenkomsten De nieuwe wetgeving vereist van werkgevers een geheel andere opstelling ten opzichte van werknemers met een tijdelijk contract. Niet langer betekent het einde van een arbeidsovereenkomst dat vóór de eventuele ingangsdatum van de WIA-uitkering is gelegen ook het einde van de kosten van arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Hoewel medische keuringen niet zijn toegestaan, lijkt voorzichtigheid met het aangaan van tijdelijke arbeidsovereenkomsten geboden als het gaat om werknemers met een bovengemiddelde kans op ziekteverzuim. 5. Ontslag In geval van uitdiensttreding of ontslag van werknemers zouden werkgevers dienen te bevorderen dat zo mogelijk een eventuele periode van ziekte die voorafgaat aan het einde van de arbeidsovereenkomst, uiterlijk op de laatste dag van de arbeidsovereenkomst (maar liefst nog vier weken eerder) eindigt. Indien ziekmelding bij het UWV heeft plaatsgevonden (uiterlijk na 42 weken), dan dient hersteldmelding plaats te vinden. Bevorderd dient te worden dat de werknemer na het einde van de arbeidsovereenkomst zo snel mogelijk een WW-uitkering (en geen Ziektewetuitkering) aanvraagt. N.B.: De advocaten van Kantoor Mr. van Zijl zijn op de hoogte van de mogelijke consequenties van het ontslag van een zieke werknemer en houden daarmee nu al rekening bij hun advisering. 6. Registratie no risk-polis Ziektewet- en WGA-uitkeringen komen, ook na 2014, niet voor rekening van de werkgever als het gaat om een uitkering aan een werknemer die een structurele functionele beperking heeft: de zogenaamde no risk-polis. Dit betreft onder meer werknemers met een WAO-, Wajongof WIA-uitkering. De groep werknemers waar het om gaat is tamelijk divers en werkgevers hebben heel vaak niet in beeld om welke werknemers het in hun geval gaat. Het is voor werkgevers zaak een sluitende registratie te krijgen van de werknemers voor wie deze no risk-polis zou gelden. Casemanagement kunnen een onderzoek instellen naar deze werknemers met een structurele functionele beperking en een sluitende registratie van deze werknemers tot stand brengen. 7. Bezwaar en beroep Het kritisch volgen van beslissingen van het UWV tot toekenning van Ziektewet- en WGA-uitkeringen aan (ex-) werknemers en het afdwingen van tijdige herbeoordelingen is dringend noodzakelijk om te voorkomen dat het UWV op onjuiste gronden een uitkering toekent of deze uitkering te lang laat voortduren. Toetsen van de juistheid van beslissingen kan door het instellen van bezwaar (en later eventueel beroep en hoger beroep). De advocaat van de werkgever kan daarbij inzage krijgen in de medische gegevens van de werknemer, zij het dat daarbij dan voor de advocaat een geheimhoudingsplicht kan gelden ten opzichte van de werkgever. Het afdwingen van herbeoordelingen kan geschieden door daartoe een aanvraag in te dienen op een daartoe geëigend tijdstip. Kennis omtrent het geëigende tijdstip kan worden gekregen door tegen de voorgaande beslissing bezwaar te maken en in dat verband kennis te nemen van de onderliggende medische stukken. N.B.: De advocaten van Kantoor Mr. van Zijl beschikken als geen ander over ervaring en deskundigheid op dit specifieke gebied. Kantoor Mr. van Zijl B.V. Van Zijl Casemanagement B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg Postbus 1146, 5004 BC Tilburg Tel Fax Tel Fax Internet: Internet: Casemanagers met de advocaten van Kantoor Mr. van Zijl erachter!

Eigenrisicodragen in ZW en WGA of gedifferentieerde premie betalen?

Eigenrisicodragen in ZW en WGA of gedifferentieerde premie betalen? Eigenrisicodragen in ZW en WGA of gedifferentieerde premie betalen? mr. J.P.M. (Joop) van Zijl advocaat Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013)

Nadere informatie

Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen ZW- en WGA-uitkeringen vangnetters

Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen ZW- en WGA-uitkeringen vangnetters Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen ZW- en WGA-uitkeringen vangnetters mr. J.P.M. (Joop) van Zijl advocaat Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet 1. Inleiding Per 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) in werking getreden. Deze wet heeft tot doel het aantal vangnetters

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet De Wet BeZaVa staat voor Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters ofwel Modernisering Ziektewet en is ingevoerd per 1 januari 2013. Het doel van deze wet

Nadere informatie

De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters. BeZaVa

De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters. BeZaVa De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters BeZaVa Financiële belangen voor werkgever en werknemer zijn groot. Laat u niet verassen. Door: Arno Linkels Inleiding: Voor de op 1 januari

Nadere informatie

Doelstelling van het wetsvoorstel Werking van de wet

Doelstelling van het wetsvoorstel Werking van de wet Doelstelling van het wetsvoorstel De regering wil met dit wetsvoorstel de problematiek aanpakken van: het langdurig ziekteverzuim van ZW-gerechtigden; de hoge en stijgende instroom van ZW-gerechtigden

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa)

Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) 1. Inleiding De overheid heeft besloten de Ziektewet (ZW) per 1 januari 2013 aan te

Nadere informatie

Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet

Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet Verschillende vormen van wetgeving hebben er de afgelopen jaren voor gezorgd dat u als werkgever een grote rol speelt in het terugdringen van het aantal

Nadere informatie

UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET

UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Door de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters wordt de werkgever nu ook tot maximaal 12 jaar

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet de werkgever betaalt De wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters is een feit. Door deze wet wordt u als werkgever (tot maximaal 12 jaar) financieel verantwoordelijk

Nadere informatie

Een kijkje achter de schermen van de WIA

Een kijkje achter de schermen van de WIA Een kijkje achter de schermen van de WIA Even voorstellen Otwin Nonnekes Adviseur Sociale Zekerheid SV Land Röntgenlaan 13 2719 DX Zoetermeer T 079 3634400 info@svland.nl www.svland.nl Wet beperking ziekteverzuim

Nadere informatie

BeZaVa. Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters

BeZaVa. Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters BeZaVa Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters Agenda Zietewet & WIA BeZaVa Verzuimmanagement Ziektewet, wie kwamen in aanmerking Orgaandonatie No riskpolis Ziekte door zwangerschap

Nadere informatie

BeZaVa, de premieveranderingen voor de werkgever 1. INLEIDING

BeZaVa, de premieveranderingen voor de werkgever 1. INLEIDING BeZaVa, de premieveranderingen voor de 1. INLEIDING Op 1 januari 2013 is de wet BeZaVa in werking getreden. De overheid wil met deze wet een beperking in de uitkeringslasten voor flexwerkers bereiken door

Nadere informatie

Consequenties modernisering Ziektewet (BeZaVa)

Consequenties modernisering Ziektewet (BeZaVa) Consequenties modernisering Ziektewet (BeZaVa) DRV Accountants & Adviseurs 15-01-2014 Op 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) ingevoerd, ook wel

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa) Rebecca Geerts Werkgeversdienstverlening UWV Programma Prikkels voor vangnetters en uitbreiding mogelijkheden

Nadere informatie

MEER VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ZIEKE EX-WERKNEMERS. De gevolgen van de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa)

MEER VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ZIEKE EX-WERKNEMERS. De gevolgen van de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) MEER VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ZIEKE EX-WERKNEMERS De gevolgen van de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) Nieuwe financiële prikkel Met de Modernisering Ziektewet

Nadere informatie

Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap

Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap 1. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen De WIA bestaat uit twee onderdelen: De regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) De regeling

Nadere informatie

Whitepaper Parameters Werkhervattingkas 2014 en de Wet BeZaVa

Whitepaper Parameters Werkhervattingkas 2014 en de Wet BeZaVa Whitepaper Parameters Werkhervattingkas 2014 en de Wet BeZaVa Wie betaalt welke rekening? Aanleiding Wet BeZaVA Van alle WIA-instroom komt 55% voort uit een Ziektewetvangnetsituatie van instromers die

Nadere informatie

Eerste dag van arbeidsongeschiktheid

Eerste dag van arbeidsongeschiktheid mr. L.K. (Liesbet) Wouterse Fb. advocaat Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013) 463 55 99 fax (013) 463 22 66 E-mail: mail@kantoormrvanzijl.nl

Nadere informatie

Het 12-jaars risico bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Heeft u al nagedacht over het Ziektewet- en WGA-risico voor de komende jaren?

Het 12-jaars risico bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Heeft u al nagedacht over het Ziektewet- en WGA-risico voor de komende jaren? Het 12-jaars risico bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Heeft u al nagedacht over het Ziektewet- en WGA-risico voor de komende jaren? 1 De werkgever betaalt de rekening Vanaf 1992: herziening sociale

Nadere informatie

1. INLEIDING. 2. BeZaVa EN DE GEVOLGEN VOOR DE PUBLIEKE PREMIES

1. INLEIDING. 2. BeZaVa EN DE GEVOLGEN VOOR DE PUBLIEKE PREMIES 1. INLEIDING Op 1 januari 2013 is de wet BeZaVa in werking getreden. De overheid wil met deze wet een beperking in de uitkeringslasten voor flexwerkers bereiken door de meer actief bij de re-integratie

Nadere informatie

Verandering op komst Werkgevers krijgen nog meer verantwoordelijkheden. Zelfs voor hun ex- medewerkers gelden nieuwe verantwoordelijkheden.

Verandering op komst Werkgevers krijgen nog meer verantwoordelijkheden. Zelfs voor hun ex- medewerkers gelden nieuwe verantwoordelijkheden. Informatie Hoeveel bespaart u op de premie Werkhervattingskas? Auteur: Sunny Sharma Specialist Human Capital Scan Verandering op komst Werkgevers krijgen nog meer verantwoordelijkheden. Zelfs voor hun

Nadere informatie

Medische gegevens en privacy

Medische gegevens en privacy mr. N.W.J. (Nicole) van der Stokker-Welsink advocaat Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013) 463 55 99 fax (013) 463 22 66 E-mail: mail@kantoormrvanzijl.nl

Nadere informatie

Welkom. Sepideh Naiemasa Accountmanager UWV

Welkom. Sepideh Naiemasa Accountmanager UWV Welkom Sepideh Naiemasa Accountmanager UWV Programma Inleiding Prikkels voor vangnetters en uitbreiding mogelijkheden UWV Prikkels voor werkgevers Eigenrisicodragen Ziektewet en WGA www.eerstekamer.nl

Nadere informatie

2-10-2013. Modernisering Ziektewet. Wet BeZaVa. Waarom Modernisering Ziektewet. door Anja Heijstek

2-10-2013. Modernisering Ziektewet. Wet BeZaVa. Waarom Modernisering Ziektewet. door Anja Heijstek Modernisering Ziektewet door Anja Heijstek Wet BeZaVa Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters ofwel Modernisering van de Ziektewet Waarom Modernisering Ziektewet U doet het goed

Nadere informatie

Per 1 januari 2015 hebben werknemers met een tijdelijk contract meer bescherming:

Per 1 januari 2015 hebben werknemers met een tijdelijk contract meer bescherming: Themabijlage Wet Werk en Zekerheid (WWZ) per 1 januari 2015 Mensen met een tijdelijk contract hebben vanaf januari 2015 meer rechten, zowel vaste als tijdelijke werknemers krijgen bij ontslag een vergoeding,

Nadere informatie

Beperking van kosten van loondoorbetaling tijdens ziekte

Beperking van kosten van loondoorbetaling tijdens ziekte Beperking van kosten van loondoorbetaling tijdens ziekte mr. M.H. (Mariëtta) Feiken advocaat Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013) 463 55 99

Nadere informatie

UW WERKNEMER IS ARBEIDSONGESCHIKT?

UW WERKNEMER IS ARBEIDSONGESCHIKT? UW WERKNEMER IS ARBEIDSONGESCHIKT? DAG 1 8 52 89 98 JAAR 3 JAAR 15 DAG 6 2 68 91 10 JAAR 13 1 2 3 5 6 7 DAG 1 1 Als uw werknemer arbeidsongeschikt is, gaat u dat als werkgever al snel veel geld kosten.

Nadere informatie

Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering. Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers

Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering. Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers VSZ ASSURADEUREN Informatie voor de werkgever Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering

Nadere informatie

Herwin Schrijver. Landelijk Arbo congres Reed Business 7 oktober 2013 Wat kunt u verwachten in 2014

Herwin Schrijver. Landelijk Arbo congres Reed Business 7 oktober 2013 Wat kunt u verwachten in 2014 Herwin Schrijver Landelijk Arbo congres Reed Business 7 oktober 2013 Wat kunt u verwachten in 2014 door Marjol Nikkels-Agema directeur CS Opleidingen B.V. Keuzes overheid en nieuwe ontwikkelingen Werk,

Nadere informatie

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa)

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Ingangsdatum 01-01-2013 en later Stapsgewijze privatisering Ziektewet Ontwikkelingen aantal nieuwe WGA-uitkeringen (in procenten

Nadere informatie

Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering. Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers

Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering. Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers VSZ ASSURADEUREN Informatie voor de werkgever Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers Eigenrisicodragerschap Ziektewetverzekering

Nadere informatie

Whitepaper Reduceren arbeidsongeschiktheidsuitkeringslasten

Whitepaper Reduceren arbeidsongeschiktheidsuitkeringslasten Whitepaper Reduceren arbeidsongeschiktheidsuitkeringslasten Ziekmelding (werknemer) Plan van Aanpak (werknemer+ werkgever) Eerstejaars-evaluatie (werknemer+ werkgever) Re-intergratie verslag (werknemer+

Nadere informatie

De prikkel voor de vangnetter om eerder aan het werk te gaan neemt toe door:

De prikkel voor de vangnetter om eerder aan het werk te gaan neemt toe door: Ziektewet 2013 Update 3-10-2012: Dit wetsvoorstel is gisteren aangenomen door de Eerste Kamer, maar de aanpassingen met betrekking tot het Ziektewetcriterium en de arbeidsverledeneis worden een jaar uitgesteld.

Nadere informatie

1. Ziektewet Vangnetregeling voor bepaalde groepen werknemers... 3

1. Ziektewet Vangnetregeling voor bepaalde groepen werknemers... 3 Ziektewet De tijd dat de overheid zorgde voor de Sociale Zekerheid is definitief voorbij. De overheid legt steeds meer taken en verantwoordelijkheden bij werkgevers neer. De regels voor Sociale Zekerheid

Nadere informatie

Modernisering van de Ziektewet: de werkgever gaat betalen

Modernisering van de Ziektewet: de werkgever gaat betalen FACTSHEET Modernisering van de Ziektewet: de werkgever gaat betalen Update maart 2013 Mr. Stijn Hendriks, adviseur sociale zekerheid Loyalis Vangnetters zijn zieken die geen werkgever meer hebben. Ze veroorzaken

Nadere informatie

Ziekte en arbeidsconflict

Ziekte en arbeidsconflict mr. C.J.M. (Connie) de Wit advocaat en MfN mediator Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013) 463 55 99 fax (013) 463 22 66 E-mail: mail@kantoormrvanzijl.nl

Nadere informatie

Wet BeZaVa Wet Beperking Langdurig Ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid Vangnetters

Wet BeZaVa Wet Beperking Langdurig Ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid Vangnetters Wet BeZaVa Wet Beperking Langdurig Ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid Vangnetters Frank Brinkmans, 25 maart 2014 Onderwerpen 1. De aanleiding voor de BeZaVa 2. Welke uitkeringen vormen het risico? 3.

Nadere informatie

Veel gestelde vragen modernisering ziektewet. -Wie betaalt mijn (ex-)medewerker de uitkering uit?

Veel gestelde vragen modernisering ziektewet. -Wie betaalt mijn (ex-)medewerker de uitkering uit? Veel gestelde vragen modernisering ziektewet -Wie betaalt mijn (ex-)medewerker de uitkering uit? Wanneer het contract van een werknemer afloopt tijdens ziekte neemt UWV de uitbetaling van de Ziektewetuitkering

Nadere informatie

Vraag & Antwoord. Modernisering Ziektewet

Vraag & Antwoord. Modernisering Ziektewet Vraag & Antwoord Modernisering Ziektewet Vraag 1 Valt een medewerker met een 0-uren contract onder de BeZaVa (= Modernisering Ziektewet)? De medewerker met een 0-urencontract die ziek uit dienst gaat,

Nadere informatie

De belangrijkste valkuilen bij de re-integratie

De belangrijkste valkuilen bij de re-integratie C.A. (Cynthia) Chudaska Rccm register casemanager Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013) 463 55 99 fax (013) 463 22 66 E-mail: mail@kantoormrvanzijl.nl

Nadere informatie

ZW-eigenrisicoverzekering

ZW-eigenrisicoverzekering Ziektewet-eigenrisicoverzekering Informatie voor de werkgever ZW-eigenrisicoverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers ZW-eigenrisicoverzekering Grip op de kosten

Nadere informatie

W at vooraf ging Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en

W at vooraf ging Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en Whitepaper BeZaVa - 2015 en verder. inclusief update W at vooraf ging Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) ingevoerd. Aanleiding hiervoor was

Nadere informatie

Gevolgen modernisering ZW per 1 januari 2014 (wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters of wet BEZAVA).

Gevolgen modernisering ZW per 1 januari 2014 (wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters of wet BEZAVA). Gevolgen modernisering ZW per 1 januari 2014 (wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters of wet BEZAVA). Per 1 januari 2014 treedt de Wet BEZAVA in werking, dit betekent dat werkgevers

Nadere informatie

Modernisering van de Ziektewet: kansen en bedreigingen

Modernisering van de Ziektewet: kansen en bedreigingen Het is al jarenlang een maatschappelijk thema van het grootste belang: het terugdringen van langdurig ziekteverzuim. De wettelijke ontwikkelingen gaan snel, zoals onder meer blijkt uit de modernisering

Nadere informatie

Veranderingen financiering WGA in 2017: wat betekent de samenvoeging van WGA-vast en -flex voor uw bedrijf?

Veranderingen financiering WGA in 2017: wat betekent de samenvoeging van WGA-vast en -flex voor uw bedrijf? Voorbeeld adviesrapport voor bedrijven met loonsom tot ca. 750.000,- die nu op dit moment eigen risicodrager voor de regeling WGA zijn Veranderingen financiering WGA in 2017: wat betekent de samenvoeging

Nadere informatie

INHOUD DEEL B BURGERLIJK WETBOEK WET VERBETERING POORTWACHTER

INHOUD DEEL B BURGERLIJK WETBOEK WET VERBETERING POORTWACHTER INHOUD DEEL B BURGERLIJK WETBOEK INLEIDING 1 ARBEIDSOVEREENKOMST Bepalingen Uitzendovereenkomst Proeftijd Geen proeftijd toegestaan Wel proeftijd toegestaan Nietig proeftijdbeding Bepaalde tijd Beperking

Nadere informatie

WET(SVOORSTEL) VERBETERING HYBRIDE MARKT WGA

WET(SVOORSTEL) VERBETERING HYBRIDE MARKT WGA WET(SVOORSTEL) VERBETERING HYBRIDE MARKT WGA Ondernemingsbeleid VERZEKERING RE-INTEGRATIEBELEID VERZUIMBELEID ARBOBELEID (PREVENTIE) 1 Publiek versus privaat WGA-vast (op basis van loonsom) Bron: UWV,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 506 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID 29544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 506 Brief van de minister

Nadere informatie

VERZUIMMANAGEMENT EN DE ROL VAN ASSURANTIEADVISEUR. Woensdag 3 juni 2015

VERZUIMMANAGEMENT EN DE ROL VAN ASSURANTIEADVISEUR. Woensdag 3 juni 2015 VERZUIMMANAGEMENT EN DE ROL VAN ASSURANTIEADVISEUR Woensdag 3 juni 2015 Ed Slobbe 2002 Verzuim Beheer BV: 1 e in Nederland onafhankelijke verzuimbegeleiding; 2006 Arbo Rijnland BV 2015 Maatwerk Arbeidsadvies

Nadere informatie

Ziekte en overgang van onderneming

Ziekte en overgang van onderneming mr. W.A.A. (Wilan) van Kuijk advocaat Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013) 463 55 99 fax (013) 463 22 66 E-mail: mail@kantoormrvanzijl.nl

Nadere informatie

Welkom bij MODERNISERING ZIEKTEWET EN DE FORSE FINANCIËLE GEVOLGEN VOOR DE WERKGEVER. Teun Prins

Welkom bij MODERNISERING ZIEKTEWET EN DE FORSE FINANCIËLE GEVOLGEN VOOR DE WERKGEVER. Teun Prins Welkom bij MODERNISERING ZIEKTEWET EN DE FORSE FINANCIËLE GEVOLGEN VOOR DE WERKGEVER Teun Prins INHOUD De terugtredende overheid Aanleiding en doel nieuwe Ziektewet De Vangnetter Activering Ziektewet door

Nadere informatie

Verzuim kansrijk aanpakken

Verzuim kansrijk aanpakken Verzuim kansrijk aanpakken Maarten Jansen Katrien Praet Verzuimsteunpunt 28 september 2016 Het wettelijk systeem: werkgever en werknemer verantwoordelijk voor verzuim Loondoorbetaling Na 2 jaar: WIA -

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet. P. (Ploni) Nieboer mr. J.F.H. (Jannet) Terpstra

Modernisering Ziektewet. P. (Ploni) Nieboer mr. J.F.H. (Jannet) Terpstra Modernisering Ziektewet P. (Ploni) Nieboer mr. J.F.H. (Jannet) Terpstra Modernisering Ziektewet Programma 1. toelichting & achtergrond 2. hoe toepassen in de praktijk 20/10/10 2 BeZaWe Wet beperking ziekteverzuim

Nadere informatie

SV-Actueel. Veranderingen in sociale verzekeringswetten. Samen werken met UWV. Zwolle 15 november 2012

SV-Actueel. Veranderingen in sociale verzekeringswetten. Samen werken met UWV. Zwolle 15 november 2012 SV-Actueel Veranderingen in sociale verzekeringswetten Samen werken met UWV Zwolle 15 november 2012 Programma Wetsvoorstel Vereenvoudiging regelingen UWV Wijziging Wfsv i.v.m. mobiliteitsbonussen Wet

Nadere informatie

Wet BeZaVa en WIA. Marco de Zeeuw Amersfoort 7 oktober 2014

Wet BeZaVa en WIA. Marco de Zeeuw Amersfoort 7 oktober 2014 Wet BeZaVa en WIA Marco de Zeeuw Amersfoort 7 oktober 2014 Opbouw van de presentatie Inleiding Sociale Zekerheid anno 2014 Basisprincipes En in 2015? Ziektewet Twee groepen, grote verschillen BeZaVa (

Nadere informatie

Samenvoeging WGA-vast en WGA-flex

Samenvoeging WGA-vast en WGA-flex De afgelopen jaren heeft er binnen de sociale zekerheid een zodanige financiële lastenverschuiving plaatsgevonden dat uitkeringslasten in steeds grotere mate voor rekening van de werkgever zijn gekomen.

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet. Door: Peter van Hattem

Modernisering Ziektewet. Door: Peter van Hattem 0 Modernisering Ziektewet Door: Peter van Hattem Risicomanagement Employee Benefits (Bedrijfs)verzekeringen 2 Over Aon 90 landen 29.000 medewerkers Aon Risk Solutions 120 landen 26.500 medewerkers 50 landen

Nadere informatie

FIDIB ACTUALITEITEN BEZAVA JANTHONY WIELINK

FIDIB ACTUALITEITEN BEZAVA JANTHONY WIELINK FIDIB ACTUALITEITEN BEZAVA JANTHONY WIELINK Programma BeZaVa Premiedifferentiatie Beweging in de markt Het advies BeZaVa Ziektewet premiedifferentiatie en eigen risicodragerschap (al mogelijk) Tussenfase

Nadere informatie

Tijd om het eigenrisicodragerschap te heroverwegen

Tijd om het eigenrisicodragerschap te heroverwegen Tijd om het eigenrisicodragerschap te heroverwegen Fred Asbroek Kennismanager Wet & Regelgeving RAET Programma 1. De hybride markt 2. Eigenrisicodrager 3. Wijziging WGA 2017 4. Verleden, heden, toekomst

Nadere informatie

Eigenrisicodragen. Publieke of private verzekering? De keuze is aan u

Eigenrisicodragen. Publieke of private verzekering? De keuze is aan u Eigenrisicodragen Publieke of private verzekering? De keuze is aan u Werkgeverscongressen 2014 Programma Eigenrisicodragen werknemersverzekeringen Eigenrisicodragen WW Eigenrisicodragen Ziektewet Eigenrisicodragen

Nadere informatie

ziekteverzuim en Wet beperking (Wet BeZaVa) vangnetters 26 november 2013

ziekteverzuim en Wet beperking (Wet BeZaVa) vangnetters 26 november 2013 Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters () Programma Blok 1 Inleiding en re-integratie Blok 2 Premievaststelling Blok 3 Eigenrisicodragen 2 Blok 1 Inleiding en re-integratie 3

Nadere informatie

U kunt het boek bestellen via

U kunt het boek bestellen via 4 Deze tekst is (deels) afkomstig uit de zesde uitgave van het boek Ondernemen in Flex Eigenrisicodragen wordt u ZW aangeboden en WGAdoor Professionals in Flex. Heeft u advies of ondersteuning nodig bij

Nadere informatie

Seminar UBplus 2013 Wijzigingen en BeZaVa 2014. Door Turgut Hefti Patrick Hustinx

Seminar UBplus 2013 Wijzigingen en BeZaVa 2014. Door Turgut Hefti Patrick Hustinx Seminar UBplus 2013 Wijzigingen en BeZaVa 2014 Door Turgut Hefti Patrick Hustinx Ontwikkelingen 2013 en uitdagingen voor de uitzender De politiek Uw inrichting Uw impact Modernisering Ziektewet Modernisering

Nadere informatie

Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Modernisering Ziektewet

Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Modernisering Ziektewet Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht Modernisering Ziektewet Henriette Sterken Werkgeversrelaties, UWV 28 januari 2014 Modernisering Ziektewet Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Met het oog op morgen...

Met het oog op morgen... Met het oog op morgen... Modernisering Ziektewet ( Wet BeZaVa: Beperking Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters) Inhoudsopgave Inleiding Stand van zaken WGA ERD BeZaVa Problematiek Gevolgen

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet [BeZaVa] Poortwachtercentrum / Land van Horne Weert

Modernisering Ziektewet [BeZaVa] Poortwachtercentrum / Land van Horne Weert Modernisering Ziektewet [BeZaVa] Poortwachtercentrum / Land van Horne Weert 12-03-2013 2 Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) Ingangsdatum 01-01-2013 en later 3 Stapsgewijze

Nadere informatie

Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Modernisering Ziektewet. Henriette Sterken Werkgeversrelaties, UWV 28 januari 2014

Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Modernisering Ziektewet. Henriette Sterken Werkgeversrelaties, UWV 28 januari 2014 Actualiteiten in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht Modernisering Ziektewet Henriette Sterken Werkgeversrelaties, UWV 28 januari 2014 Modernisering Ziektewet Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Schadebeheersing Ziektewet

Schadebeheersing Ziektewet Schadebeheersing Ziektewet Robidus biedt integrale diensten op het snijvlak van Finance en HR, gericht op de inzetbaarheid van personeel. De maatwerk advisering en ondersteuning zijn gebaseerd op een best

Nadere informatie

Nieuwe ziektewet: betalen per zieke flexwerker vanaf 2014

Nieuwe ziektewet: betalen per zieke flexwerker vanaf 2014 Modernisering Ziektewet De kosten van sociale zekerheid komen meer en meer op het bord van de werkgevers. Eerst was er de loondoorbetalingsverplichting in de jaren 90. Toen de Wet Poortwachter, de gedifferentieerde

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet Inhoud Nieuwe regels, nieuwe risico s 3 1 Van overheid naar werkgever dat is de weg van de Sociale zekerheid: 3 Volgens Lubbers is Nederland ziek 3 Van overheid naar werkgevers

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Verzekerbaarheid werknemers

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Verzekerbaarheid werknemers De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa)

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa) 17 september 2013 Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa) Programma Inleiding Prikkels voor vangnetters en uitbreiding mogelijkheden UWV Prikkels voor werkgevers

Nadere informatie

Ziektewetuitkering na 104 weken arbeidsongeschiktheid en hervatten in passend werk

Ziektewetuitkering na 104 weken arbeidsongeschiktheid en hervatten in passend werk DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 1.3.2.43 Ziektewetuitkering na 104 weken arbeidsongeschiktheid en hervatten in passend werk jurisprudentie bronnen Rechtbank Zutphen d.d. 9.9.2009, 07/1905 ZW Beleidsregel

Nadere informatie

Personeel kost geld, niet inzetbaar personeel een vermogen

Personeel kost geld, niet inzetbaar personeel een vermogen Personeel kost geld, niet inzetbaar personeel een vermogen Hoe was het ook al weer Werknemer Werkgever Bedrijfsvereniging melding doorgeven Niets 2 dagen loondoorbetaling Consequenties voor het werk Recht

Nadere informatie

Ondernemers-AOV. WGA-eigenrisicoverzekering. Persoonlijke ondersteuning bij langdurige arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers

Ondernemers-AOV. WGA-eigenrisicoverzekering. Persoonlijke ondersteuning bij langdurige arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers WGA-EIGENRISICOVERZEKERING Informatie voor de werkgever WGA-eigenrisicoverzekering Persoonlijke ondersteuning bij langdurige arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers Ondernemers-AOV De AOV waarbij u exact

Nadere informatie

Gevolgen modernisering Ziektewet

Gevolgen modernisering Ziektewet Gevolgen modernisering Ziektewet Januari 2013 Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Door de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters wordt u nu ook tot maximaal 12

Nadere informatie

De laatste stap van de modernisering ziektewet. Samenvoeging premies WGA-vast en WGA-flex.

De laatste stap van de modernisering ziektewet. Samenvoeging premies WGA-vast en WGA-flex. De laatste stap van de modernisering ziektewet. Samenvoeging s WGA-vast en WGA-flex. 2017: Samenvoeging s WGA-vast en WGA-flex Inleiding De overheid trekt zich de laatste decennia steeds verder terug uit

Nadere informatie

Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017

Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017 Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017 ADVIES & DIENSTVERLENING Modernisering Ziektewet (BeZaVa) WGA vast - flex Wat betekent dit voor u? Betere producten, betere diensten. Slimmer werken. Aansluiten

Nadere informatie

Eigenrisicodragen Publieke of private verzekering? De keuze is aan u

Eigenrisicodragen Publieke of private verzekering? De keuze is aan u Eigenrisicodragen Publieke of private verzekering? De keuze is aan u UWV Werkgeverscongres 2016 Frank Gevers Programma Eigenrisicodragen werknemersverzekeringen Historisch perspectief Wet BEZAVA Eigenrisicodragen

Nadere informatie

MODERNISERING ZIEKTEWET. Werkgeversvoorlichting Vanbreda Risk & Benefits B.V. in samenwerking met VeReFi

MODERNISERING ZIEKTEWET. Werkgeversvoorlichting Vanbreda Risk & Benefits B.V. in samenwerking met VeReFi MODERNISERING ZIEKTEWET Werkgeversvoorlichting Vanbreda Risk & Benefits B.V. in samenwerking met VeReFi Rotterdam/Amsterdam, 9 oktober 2012 Erwin de Kroon Vanbreda Risk & Benefits B.V. Postbus 875 3000

Nadere informatie

Inzicht in subsidieland. Door Mariska Doornbos

Inzicht in subsidieland. Door Mariska Doornbos Inzicht in subsidieland Door Mariska Doornbos Het Veluwe Portaal geeft antwoord op al uw vragen met betrekking tot arbeidsmobiliteit en personeel. Om u inzicht te geven in de regelgeving en subsidiemogelijkheden

Nadere informatie

Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017

Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017 Veranderingen Sociale Zekerheid inkomen 2017 ADVIES & DIENSTVERLENING MODERNISERING ZIEKTEWET (BEZAVA) WGA VAST - FLEX Wat betekent dit voor u? Betere producten, betere diensten. Slimmer werken. Aansluiten

Nadere informatie

Zijn alle veranderingen in de sociale zekerheid een bedreiging voor ons bedrijf. Of biedt het ons ook kansen?

Zijn alle veranderingen in de sociale zekerheid een bedreiging voor ons bedrijf. Of biedt het ons ook kansen? Inkomen en zorg Zijn alle veranderingen in de sociale zekerheid een bedreiging voor ons bedrijf. Of biedt het ons ook kansen? Alles over de Modernisering ziektewet (BeZaVa) en WGA vast flex. Voor welke

Nadere informatie

ZW-eigenrisicoverzekering

ZW-eigenrisicoverzekering Ziektewet-eigenrisicoverzekering Informatie voor de werkgever ZW-eigenrisicoverzekering Kostenbeheersing en persoonlijke begeleiding van zieke ex-werknemers 2 ZW-eigenrisicoverzekering Grip op de kosten

Nadere informatie

Loondoorbetaling bij ziekte

Loondoorbetaling bij ziekte Loondoorbetaling bij ziekte In Nederland bepaalt artikel 629 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek dat een werknemer gedurende 104 weken recht heeft op 70% van het loon, maar de eerste 52 weken ten minste

Nadere informatie

Goed moment om de balans op te maken. Eigenrisicodragen vanaf 2017

Goed moment om de balans op te maken. Eigenrisicodragen vanaf 2017 Goed moment om de balans op te maken Eigenrisicodragen vanaf 2017 Inleiding De overheid maakt u steeds verder aansprakelijk voor ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. De versobering van het

Nadere informatie

Ondernemen wordt een stuk relaxter. deze WGA-verzekering eigen risico

Ondernemen wordt een stuk relaxter. deze WGA-verzekering eigen risico Ondernemen wordt een stuk relaxter met deze WGA-verzekering eigen risico 2 WGA-verzekering Eigen Risico Eigenrisicodrager worden voor de WGA Als een medewerker na twee jaar ziekte nog niet volledig is

Nadere informatie

Bijeenkomst 6 juli 2016 Driekleur verzekeringen

Bijeenkomst 6 juli 2016 Driekleur verzekeringen Bijeenkomst 6 juli 2016 Driekleur verzekeringen 12-jarig werkgeversrisico 13 juli 2016 1 Onderwerpen Het 12-jarig werkgeverrisico Gewijzigde wetgeving Wat kost het 12-jarig werkgeverrisico? Werkgeversrisico

Nadere informatie

Wet BeZaVa * Alle veranderingen voor u als werkgever op een rij. * Wet beperking ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid vangnetters. Wat is BeZaVa?

Wet BeZaVa * Alle veranderingen voor u als werkgever op een rij. * Wet beperking ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid vangnetters. Wat is BeZaVa? Wet BeZaVa * Alle veranderingen voor u als werkgever op een rij tot 07 * Wet beperking ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid vangnetters BeZaVa is een afkorting voor de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Nieuwsbrief van d.d

Nieuwsbrief van d.d Nieuwsbrief van d.d. 31-11-2005 Nummer: 34-2005 1) Nogmaals Auto van de Zaak Verklaring geen privé-gebruik De werknemer die een auto, niet zijnde een bestelauto, ter beschikking heeft, kan aan de Belastingdienst

Nadere informatie

Ontwikkeling van het aantal nieuwe WGA-uitkeringen (in procenten van het totaal) Vangnetter

Ontwikkeling van het aantal nieuwe WGA-uitkeringen (in procenten van het totaal) Vangnetter Modernisering van de Ziektewet - Wat verandert er voor u? 1. Waarom een nieuwe Ziektewet? Per 1 januari 2013 wordt de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters van kracht. Het wetsvoorstel

Nadere informatie

Interpolis. Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters. Wet BeZaVa: alle informatie voor u op een rij

Interpolis. Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters. Wet BeZaVa: alle informatie voor u op een rij Interpolis Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters Wet BeZaVa: alle informatie voor u op een rij Wat is BeZaVa? BeZaVa is een afkorting voor de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie Initia Nova Bureau voor Arbeid en Re-integratie Geachte heer, mevrouw, Via deze weg wil ik uw aandacht vragen voor mijn curriculum vitae: Curriculum Vitae Wezep Profiel Ruime werkervaring binnen de catering.

Nadere informatie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie Initia Nova Bureau voor Arbeid en Re-integratie Geachte heer, mevrouw, Via deze weg wil ik uw aandacht vragen voor mijn curriculum vitae: CURRICULUM VITAE Persoonlijke gegevens Rosmalen Profiel Ik beschik

Nadere informatie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie Initia Nova Bureau voor Arbeid en Re-integratie Geachte heer, mevrouw, Via deze weg wil ik uw aandacht vragen voor mijn curriculum vitae: CURRICULUM VITAE Persoonlijke gegevens Mook Profiel Ik beschik

Nadere informatie

Sancties bij tekortschietende re-integratieverplichtingen

Sancties bij tekortschietende re-integratieverplichtingen Sancties bij tekortschietende re-integratieverplichtingen van werkgever mr. J.M. (Annemarie) Lammers-Sigterman advocaat Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB

Nadere informatie

Seminar 10 juni De Nieuwe Ziektewet

Seminar 10 juni De Nieuwe Ziektewet Seminar 10 juni 2015 De Nieuwe Ziektewet Inleiding Wet BeZaVa Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid voor Vangnetters Wet van 1 oktober 2012, Staatsblad 2012, 464 Programma Begrip Vangnetters

Nadere informatie

Eigenrisicodragerschap ZW in relatie met Wet beperking. arbeidsongeschiktheid vangnetters. HR Financials Consulting B.V.

Eigenrisicodragerschap ZW in relatie met Wet beperking. arbeidsongeschiktheid vangnetters. HR Financials Consulting B.V. Eigenrisicodragerschap ZW in relatie met Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters HR Financials Consulting B.V. 29 november 2012 Inhoud Hoofdlijnen Wet beperking ziekteverzuim en

Nadere informatie

SCHADELASTBEPERKING RE-INTEGRATIE EN GEZONDHEIDSMANAGEMENT VOOR BEDRIJVEN

SCHADELASTBEPERKING RE-INTEGRATIE EN GEZONDHEIDSMANAGEMENT VOOR BEDRIJVEN 3WET WET WET De invoering van de Wet BeZaVa (januari 2013) kan een aanzienlijke stijging van kosten betekenen die u als werkgever kwijt bent aan ziekte en arbeidsongeschiktheid. Daarom is nu het moment

Nadere informatie