Op de vraag of men de artikelen zelf in het Engels schrijft, gaf één wetenschapper het volgende aan:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Op de vraag of men de artikelen zelf in het Engels schrijft, gaf één wetenschapper het volgende aan:"

Transcriptie

1 NEDERLANDS, TENZIJ Onderzoek Vakgroep Marktkunde en Marktonderzoek RUG In dit onderzoek zijn de volgende vragen geformuleerd: Welke factoren zijn op dit moment van invloed op de beslissing of Nederlandse wetenschappers in het Nederlands publiceren of in een andere taal? In welke mate hebben de verschillende factoren invloed op de beslissing in welke taal een Nederlandse wetenschapper publiceert? Wat is het huidige beleid van onderzoekscholen die verbonden zijn aan alfa- en gammafaculteiten? Er is gebruik gemaakt van de volgende definities: Populair wetenschappelijke tijdschriften: dit zijn tijdschriften die door een breder publiek gelezen worden en verkrijgbaar zijn in bijvoorbeeld een kiosk. Auteurs: iedereen die meegeschreven heeft aan de desbetreffende publicatie. Boeken: boeken die beroepsmatig over het vakgebied geschreven worden, bijvoorbeeld studieboeken. De vragen naar de factoren die van invloed zullen zijn op de taalkeuze van de wetenschappers zijn onderzocht aan de hand van diepte-interviews met wetenschappers van de alfa- en gammafaculteiten in Nederland. Dit is een exploratief kwalitatief onderdeel van het onderzoek: de factoren werden achterhaald om later in de enquête verwerkt te worden. Er zijn zes diepte-interviews gehouden, waarvan twee met onderzoekscholen en vier met publicerende wetenschappers, waarvan één KNAWlid. Bij de keuze van de respondenten is gebruik gemaakt van convenience sampling (wie het eerst kan, wordt geïnterviewd) om niet te veel tijd te verliezen bij dit exploratieve deel. De mate waarin de met de diepte-interviews gevonden factoren invloed hebben zijn onderzocht aan de hand van een schriftelijke enquête. Deze enquête is gestuurd naar een steekproef van wetenschappers die werkzaam zijn bij alfa- en gammafaculteiten. Deze enquête is opgesteld aan de hand van de resultaten van de eerder gehouden diepte-interviews. De steekproef is getrokken uit die wetenschappers in Nederland, zoals bekend bij de Nederlandse Onderzoeks Database (NOD). Mede door de positieve invloed van de KNAW werd een responspercentage van ±30 procent verwacht en zijn er 1000 enquêtes verstuurd. Uiteindelijk zijn er 312 ingevulde enquêtes terug ontvangen. Dit is ruim voldoende voor het doen van statistisch verantwoorde uitspraken. Interviews In de diepte-interviews is getracht een beeld over de mogelijke factoren die de keuze van de taal waarin het artikel en/of boek geschreven wordt te verkrijgen. In de interviews zijn vragen gesteld over de keuze van de taal en welke factoren deze keuze beïnvloedt. Er zijn enkele algemene kenmerken naar voren gekomen die in deze en de volgende paragrafen besproken worden. We beginnen met enkele opvallende citaten die in de diepte-interviews naar voren kwamen. Op de vraag of men de artikelen zelf in het Engels schrijft, gaf één wetenschapper het volgende aan: Ik schrijf en denk zelfs in het Engels. In ons gebied is dat standaard. Het blijkt dat in veel gebieden het Engels de algemene taalnorm is geworden voor het publiceren van artikelen. Tevens bepaalt de doelgroep de taalkeuze. In het geval van deze wetenschapper was het zo dat de doelgroep in Nederland te klein was en dat er dus in het Engels geschreven wordt om een grotere doelgroep te kunnen bereiken. Eén wetenschapper vertelde, over de reden waarom hij in Nederlandstalige, populair wetenschappelijke tijdschriften schrijft, het volgende: 1

2 Ik zie dat wel als een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het is natuurlijk mooi om goed onderzoek te doen, maar je wilt natuurlijk wel een breder publiek laten weten wat je doet. Een kwestie van verantwoordelijkheid nemen. De bovenstaande gedachtegang is meerdere malen naar voren gekomen. De wetenschappers die zijn geïnterviewd zijn zich bewust van de maatschappelijke rol die zij vervullen en zijn bereid hun verantwoordelijkheid naar de Nederlandse samenleving na te komen. De factoren Er kan onderscheid gemaakt worden tussen populair wetenschappelijke artikelen en wetenschappelijke artikelen. Wetenschappers schrijven veelal populair wetenschappelijke artikelen om een breder publiek te laten weten wat ze doen. Deze artikelen worden voornamelijk in het Nederlands geschreven om het helder en begrijpelijk te maken. Wetenschappelijke artikelen kunnen ook in het Engels geschreven worden, omdat deze wetenschappelijke artikelen veelal gelezen worden door collega s of studenten. Hierin kunnen dus ook vakgerichte termen gebruikt worden. Uit de diepte-interviews zijn zeven factoren naar voren gekomen die van invloed zouden kunnen zijn op de taalkeuze van wetenschappers. Een belangrijke factor die de taalkeuze zou kunnen beïnvloeden is de doelgroep. Men kijkt naar de doelgroep om te bepalen in welke taal de publicatie geschreven moet worden. Als de doelgroep vooral uit Nederlandstalige lezers bestaat zal men in het Nederlands schrijven en als de doelgroep met name uit buitenlandse lezers bestaat dan schrijft men in een vreemde taal. Het komt ook voor dat de doelgroep erg klein is. In dat geval wordt er vaak in het Engels geschreven om dan toch nog een zo groot mogelijke doelgroep te bereiken. Het onderwerp van de publicatie kan ook de taal bepalen waarin het artikel geschreven gaat worden. Onderwerpen die betrekking hebben op Nederland zullen veelal in het Nederlands geschreven worden. Een voorbeeld is een tijdschrift over de geschiedenis van het Drentse landschap. Internationale onderwerpen zullen voornamelijk in het Engels geschreven worden of een andere vreemde taal. Tevens kan het universitair beleid van invloed zijn op de taalkeuze. Het kan voorkomen dat vanuit de universiteit de voorkeur bestaat voor het publiceren in een bepaalde taal. Dit zal met name Engels of Nederlands zijn. Wetenschappers worden beoordeeld aan de hand van een normering. Hierbij wordt onder meer gekeken naar de publicaties van de wetenschapper. Het is belangrijk om in gerenommeerde tijdschriften te publiceren. Dit zijn veelal Engelstalige tijdschriften. Op deze manier wordt de wetenschapper een beetje gedwongen in het Engels te publiceren. Voor facultair beleid geldt in principe hetzelfde als voor het universitair beleid. Het kan echter zijn dat de faculteit afzonderlijk van de universiteit haar beleid bepaalt en dat derhalve de faculteit een voorkeur voor het publiceren in een bepaalde taal kan uitspreken. Wetenschappers kunnen ook te maken hebben met de algemene taalnorm binnen hun vakgebied. Deze algemene taalnorm kan al jaren bestaan en het is heel moeilijk om daar van af te wijken. Hierdoor kan het voorkomen dat Engelstalige begrippen gemeengoed worden waardoor de Engelse taal een prominente plaats inneemt in de communicatie binnen het vakgebied. Bij sommige vakgebieden is het heel normaal dat er in het Engels of een andere vreemde taal geschreven wordt. Het kan ook zijn dat er juist voornamelijk in het Nederlands geschreven wordt. Dit kan ook samenhangen met de doelgroep. Als het vakgebied erg internationaal is, zal er voornamelijk in het Engels gepubliceerd worden. De kennis van talen kan voor sommige wetenschappers ook invloed hebben op de taal waarin de publicaties geschreven gaan worden. Een gebrekkige kennis van bijvoorbeeld Engels kan een wetenschapper ervan weerhouden in deze taal te publiceren. Bij sommige studies, met name filosofische en sociologische studies, wordt aangegeven dat er soms zo diep over de materie moet worden nagedacht dat men de uitkomsten hiervan makkelijker kan verwoorden in de moedertaal. Sommige onderwerpen zijn zo moeilijk onder woorden te brengen dat het onmogelijk is dit precies te vertalen. Deze onderwerpen worden dan in het Nederlands beschreven. 2

3 Enquête Hieronder wordt ingegaan op de uitkomsten van de schriftelijke enquête. In totaal hebben 312 respondenten de enquête volledig ingevuld en teruggestuurd. Hier zal ingegaan worden op de algemene uitkomsten van de enquête. In onderstaande tabel worden de percentages weergegeven van de afzonderlijk onderzochte variabelen voor alle respondenten. Omdat er bij sommige variabelen meerdere antwoorden mogelijk waren kan het zijn dat de uitkomsten niet tot 100 procent optellen. Tabel 1: Resultaten alle respondenten (n=312) Soort publicatie, in welke taal en voor welke doelgroep Percentage dat genoemde publicatie schrijft: Populair wetenschappelijke artikelen 66 Taal Nederlands 96 Engels 11 Duits 1 Frans 2 Doelgroep Studenten 37 collega s 35 de maatschappij 79 Wetenschappelijke artikelen 99 Taal Nederlands 38 Engels 76 Duits 8 Frans 4 Samenvatting in het Nederlands 25 Boeken 84 Taal Nederlands 66 Engels 53 Duits 4 Frans 3 Doelgroep Studenten 66 collega s 90 Maatschappij 43 Uit analyse van de respons is gebleken dat 66 procent van de respondenten populair wetenschappelijke artikelen schrijft. Deze populair wetenschappelijke artikelen worden voornamelijk in het Nederlands geschreven, 96 procent van de respondenten geeft aan in ieder geval in de moedertaal te publiceren. Echter, 11 procent van de respondenten geeft aan ook veelal populair wetenschappelijke artikelen in het Engels te publiceren. Deze Engelstalige artikelen worden door de respondenten zelf in het Engels geschreven en bij enkelen (29 procent) worden ze daarna door een derde gecorrigeerd. Nagenoeg alle respondenten hebben zich aan de definitie geconformeerd. Dit blijkt uit de vraag voor welke doelgroep zij hun populair wetenschappelijke artikelen schrijven. Deze artikelen worden door 79 procent van de respondenten geschreven voor de maatschappij. Echter veelal bedienen ze ook studenten en collega s met hun publicaties. Tevens is gevraagd welke invloed de taal heeft op de door de wetenschapper gepercipieerde kwaliteit van de publicatie. De respondenten geven aan dat de taal waarin een populair wetenschappelijk artikel geschreven is geen eenduidige invloed heeft op de gepercipieerde kwaliteit ervan. Wetenschappelijke artikelen. Van de respondenten geeft 99 procent aan wetenschappelijke artikelen te schrijven. Deze artikelen worden voornamelijk in het Engels geschreven. Bijna 80 procent van de respondenten geeft aan dat dit hun favoriete taal is. Echter, 22 procent van de respondenten die veelal in het Engels publiceren geven 3

4 aan dat zij ook regelmatig in het Nederlands publiceren. De respondenten die voornamelijk in het Engels publiceren schrijven de wetenschappelijke artikelen zelf in deze taal, waarna éénderde van deze groep ze door iemand anders laat corrigeren. Overigens is er geen verschil in doelgroep gevonden tussen wetenschappers die in het Engels publiceren en wetenschappers die in het Nederlands publiceren. De grootste doelgroep bij alle respondenten bestaat uit collega s en studenten. Het overgrote deel van de wetenschappers die wetenschappelijke artikelen publiceert schrijft geen Nederlandse vertaling voor een populair wetenschappelijk tijdschrift. Slechts 25 procent van de respondenten doet dit soms of vaak terwijl 75 procent van de respondenten zegt dit zelden of nooit te doen. Boeken. Van alle respondenten schrijft 84 procent van de respondenten boeken met een wetenschappelijk karakter. Veelal worden deze boeken geschreven voor collega s. Tweederde van de boeken wordt ook voor studenten geschreven, en de helft van deze boeken is tevens voor de maatschappij bedoeld. Verschillen tussen diverse vakgebieden. Er is gekeken naar het onderscheid tussen de verschillende faculteiten. Omdat de respons vanuit enkele faculteiten te laag was om op een betrouwbaar niveau uitspraken te doen zijn enkele faculteiten bij elkaar in een vakgebied gevoegd. Na overleg met de KNAW is gekozen voor de volgende indeling: Juridisch (Jur): 59 reacties Economie, Bedrijfskunde, Bestuurskunde en Management Wetenschappen (Eco): 86 reacties Psychologie, Pedagogiek, Sociologie en Maatschappij- en Gedragswetenschappen (PPSW): 51 reacties Letteren en Archeologie (Let): 54 reacties Godgeleerdheid (GG): 35 reacties Per vakgebied is gekeken naar de taalkeuze van de wetenschapper die bij een faculteit werkzaam is. Evenals in de rest van dit rapport is daarbij onderscheid gemaakt tussen populair wetenschappelijke artikelen, wetenschappelijke artikelen en boeken. 4

5 Tabel 2: Percentages afzonderlijke variabelen. Totaal Jur Eco PPSW Let GG Aantallen N = Percentage dat genoemde publicatie schrijft: Populair wetenschappelijke artikelen 66 46* * Taal Nederlands Engels Duits Frans Doelgroep Studenten collega s de maatschappij Wetenschappelijke artikelen Taal Nederlands 38 77* 21* Engels 76 44* 86* Duits * 9 Frans Samenvatting in het Nederlands Boeken 84 98* 73* 70* 98* 94 Taal Nederlands Engels 53 32* Duits * Frans Doelgroep Studenten collega s * de maatschappij Indien achter een waarde een * staat wijkt de waarde significant af van het totaal. Juridische faculteiten Populair wetenschappelijke artikelen zijn relatief impopulair bij wetenschappers die aan een juridische faculteit verbonden zijn. Slechts 46 procent van deze respondenten geeft aan populair wetenschappelijke artikelen te schrijven. Deze artikelen worden merendeels in het Nederlands geschreven. Er wordt relatief meer voor collega s geschreven en minder voor de maatschappij. Alle respondenten binnen deze groep schrijven wetenschappelijke artikelen. Driekwart van deze wetenschappers geeft aan de wetenschappelijke artikelen voornamelijk in het Nederlands te schrijven. Dit ligt veel hoger dan het totale percentage van 38 procent. Daarentegen ligt het percentage van de wetenschappelijke artikelen die in het Engels geschreven wordt met 44 procent veel lager dan het totale percentage van 76 procent. Opvallend is ook dat relatief weinig respondenten aangeven dat ze een Nederlandse samenvatting van een Engels artikel (laten) maken. Bijna alle respondenten geven aan boeken te schrijven. Dit is meer dan het totale percentage van 84 procent. Driekwart van de ondervraagden schrijft haar boeken in het Nederlands. Dit is meer ten opzichte van het totaal. Daarentegen wordt er weer relatief minder in het Engels geschreven. Uit het onderzoek blijkt verder dat de respondenten die verbonden zijn aan een juridische faculteit niet verwachten dat zij in de toekomst minder in het Nederlands gaan publiceren. 5

6 Faculteiten Economie, Bedrijfskunde, Bestuurskunde en Managementwetenschappen Van de wetenschappers die aangesloten zijn bij één van de faculteiten die tot dit vakgebied behoren schrijft 60 procent populair wetenschappelijke artikelen. Het blijkt dat er onder deze respondenten relatief meer populair wetenschappelijke artikelen voor studenten geschreven wordt en minder voor collega s. Nagenoeg alle respondenten die in deze groep vallen schrijven wetenschappelijke artikelen. Van deze respondenten schrijft 86 procent deze artikelen voornamelijk in het Engels. Dit ligt hoger dan het totale percentage van 76 procent. Daarentegen schrijven er weer minder van deze respondenten in het Nederlands wetenschappelijke artikelen. Beduidend meer van deze respondenten schrijven een Nederlandse samenvatting van een Engels artikel. Driekwart van de hier behandelde respondenten schrijft boeken. Dit percentage ligt lager dan het totale percentage van 84 procent. Veelal zijn collega s en studenten de doelgroep. Nederlands en Engels zijn beide even favoriet bij de boekenschrijvers. Van de 60 procent van de respondenten die Engelstalige boeken schrijft doet de helft dit zelf en legt één derde hun teksten voor aan een corrector. Faculteiten Psychologie, Pedagogiek, Sociologie en Maatschappij- en Gedragswetenschappen Van deze respondenten schrijft 69 procent populair wetenschappelijke artikelen, het grootste gedeelte van deze artikelen is bedoeld voor de maatschappij. Opvallend is dat er voor studenten relatief minder geschreven wordt en voor de collega s relatief meer. Van de populair wetenschappelijke artikelen wordt 91 procent in het Nederlands geschreven, terwijl 18 procent van de populair wetenschappelijke artikelen in het Engels wordt geschreven. Dit ligt relatief hoog. Alle respondenten schrijven wetenschappelijke artikelen. Van deze artikelen wordt 86 procent in het Engels gepubliceerd, wat hoger is dan het totale percentage. Slechts 70 procent van de wetenschappers geeft aan boeken te schrijven. Dit ligt beduidend lager dan de 84 procent voor het totale percentage. Veelal worden deze boeken voor collega s en studenten geschreven. Er wordt echter ook relatief veel voor de maatschappij geschreven door deze respondenten. Engels en Nederlands zijn hierbij ongeveer even populair. Faculteiten Letteren en Archeologie Drie op de vier respondenten die in dit vakgebied vallen geeft aan populair wetenschappelijke artikelen te schrijven. Dit ligt relatief hoog. Veruit de grootste groep schrijft enkel populair wetenschappelijke artikelen in het Nederlands. Deze artikelen worden relatief veel voor de maatschappij geschreven. Van de zestig respondenten die in deze groep vallen schrijft iedereen regelmatig wetenschappelijke artikelen. Van deze respondenten geeft 72 procent de voorkeur aan Engels, terwijl een deel hiervan ook in het Nederlands publiceert. Er is ook een groep die alleen in het Duits schrijft, zij vormen 20 procent van respondenten die hier aan bod komen. Een op de vijf respondenten geeft aan zijn wetenschappelijke artikelen in het Nederlands te schrijven en ze daarna in een vreemde taal te laten vertalen. Bijna alle respondenten in deze groep geven aan boeken te schrijven. Ook hier zijn Nederlands en Engels ongeveer even populair. Nederlands ligt hier dus relatief laag. Deze respondenten verwachten niet dat ze in de toekomst minder in het Nederlands gaan publiceren, dit geldt ook voor populair wetenschappelijke artikelen en wetenschappelijke artikelen. De faculteit Godgeleerdheid Maar liefst 86 procent van de wetenschappers die in dit vakgebied vallen schrijft populair wetenschappelijke artikelen. Dit is het hoogste percentage van alle vakgebieden. Deze worden voor 93 procent in het Nederlands geschreven. Elke respondent uit deze groep schrijft wetenschappelijke artikelen, dit gebeurt door 82 procent van de respondenten voornamelijk in het Engels. Daarnaast schrijft 24 procent ook wel eens in het 6

7 Nederlands. Dit ligt relatief laag. Ook hier geldt dat iedereen zelf in het Engels schrijft, waarna in enkele gevallen een corrector er naar kijkt. Meer dan 94 procent van deze respondenten schrijft boeken, veelal voor studenten en collega s. Engels en Nederlands zijn hierbij ongeveer even populair. Ook hier ligt het Nederlands relatief laag met 52 procent. De helft van de respondenten geeft aan in het Engels én het Nederlands te schrijven. Deze respondenten verwachten niet dat ze in de toekomst minder in het Nederlands gaan publiceren, dit geldt tevens voor de populair wetenschappelijke artikelen en de wetenschappelijke artikelen. Lidmaatschap onderzoekschool Bij de RuG zijn veel wetenschappers die wetenschappelijke artikelen publiceren lid van een onderzoekschool. Bij de Juridische faculteiten ligt dit percentage zowel bij wetenschappelijke artikelen als bij boeken relatief vrij laag. Een opvallend hoog percentage scoort de faculteit Letteren bij wetenschappelijke artikelen. Hier is 94 procent van deze wetenschappers lid van een onderzoekschool. De gemiddelde tijd die men aan onderzoek besteed is 17 uur per week. Dit wijkt niet significant af van de gemiddelde onderzoekstijd van wetenschappers die geen lid zijn van een onderzoekschool. Verrassend detail is wel dat dit gemiddelde wel iets hoger ligt, te weten 18 uur per week. Leden van een onderzoekschool publiceren gemiddeld reeds 23 jaar. Niet-leden publiceren gemiddeld reeds 25 jaar. Het aantal wetenschappelijke artikelen dat leden van onderzoekscholen per jaar schrijven (3,77) ligt iets hoger dan dat van niet-leden (3,34). Factoren die taalkeuze beïnvloeden Er wordt gekeken welke factoren significant van invloed zijn op de taalkeuze van de respondenten. Het blijkt dat de doelgroep in zeer grote mate bepalend is voor de taalkeuze van de wetenschappers. In de toekomst zal de omvang van deze invloed niet veel veranderen. Daarnaast zijn zowel de algemene taalnorm als de kennis van de taal significant van invloed op de taalkeuze van de wetenschapper. Dit is het geval bij alle drie de soorten publicaties. Het beleid van de onderzoekschool is significant van invloed op de taalkeuze bij het schrijven van wetenschappelijke artikelen. Dit komt waarschijnlijk door het feit dat alleen deze publicaties formeel gewaardeerd worden door een onderzoekschool. Onderzoekscholen kijken over het algemeen sterk naar het tijdschrift waarin het artikel gepubliceerd is. Engelstalige tijdschriften worden veelal hoger gewaardeerd. In de volgende tabel is voor alle respondenten opgenomen welke factoren van invloed zijn op hun taalkeuze. Hoe hoger de score, hoe groter de invloed van een factor op de taalkeuze. In de rechter kolom is aangegeven in welke mate de invloed van de factor in de toekomst verandert ten opzichte van de huidige invloed. Een grote positieve waarde geeft aan dat de respondenten verwachten dat de invloed van een factor groter wordt. Het aantal sterretjes achter een waarde geeft aan op welke niveau de waarde significant is. De factoren die grijs gekleurd zijn, hebben een waarde significant groter dan 3, met een overschrijdingskans kleiner dan Dit zijn de factoren die de grootste invloed hebben op de taalkeuze. 7

8 Huidig Toekomst Factoren P.W.A. 1 W.A. 2 Boeken P.W.A. W.A. Boeken Doelgroep 4.49*** 4.51*** 4.59*** ** 0.06 Universitair beleid 2.69** *** 0.03* 0.05* 0 Facultair beleid 2.74* 3.15* 2.72*** 0.04* 0.10** 0.03 Beleid van de 2.82* 3.26*** 2.77*** onderzoekschool Taalnorm 3.52*** 4.34*** 3.71*** Kennis van de taal 3.43*** 3.44*** 3.47*** ** -0.04** De mate waarin de *** 2.77*** *** wetenschapper zich in een taal kan uiten * overschrijdingskans < 0.1 ** overschrijdingskans < 0.05 *** overschrijdingskans < 0.01 Wat opvalt in de tabel is dat over het algemeen de factoren in de toekomst weinig verschillen van het heden. Er zijn echter toch enkele die significant verschillen van het heden. Het meest opvallende is de waarde van de factor de mate waarin de wetenschapper zich in een taal kan uiten voor boeken. Het blijkt dat de respondenten verwachten in de toekomst minder invloed hiervan te ondervinden bij de keuze van de taal. Een andere factor die in het oog springt is de factor facultair beleid voor wetenschappelijke publicaties. Hiervan verwachten de respondenten in de toekomst juist meer invloed te ondervinden bij de taalkeuze, terwijl de overige sterk significante factoren neigen naar minder invloed. Tot slot wordt er gekeken of er een relatie is tussen het aantal jaren van publiceren en de verwachting van de taalkeuze over vijf jaar. Hierbij is gebruik gemaakt van een correlatie-analyse. Van de drie soorten publicaties heeft alleen de wetenschappelijke artikelen een significant correlatie met de taalkeuzeverwachting. Vanuit deze correlatie-analyse, waar een waarde van 0,153 uitkomt, blijkt dat er een negatieve relatie is tussen het aantal jaren dat een respondent heeft gepubliceerd en in welke mate deze respondent verwacht minder in het Nederlands te publiceren. Dit betekent dat naarmate de respondenten langer publiceren zij verwachten minder in het Engels te gaan publiceren. De relatie is significant op een niveau van P.W.A. = populair wetenschappelijke artikelen 2 W.A. = wetenschappelijke artikelen 8

9 Verschillen in de invloed van de factoren tussen diverse vakgebieden Juridische faculteit De doelgroep is bij alle publicaties significant van invloed op de taalkeuze. Bij wetenschappelijke artikelen en boeken is deze invloed het grootst. Bij populair wetenschappelijke artikelen resulteren deze invloeden in Nederlandstalige artikelen en bij wetenschappelijke artikelen veelal in Engelstalige artikelen. Daarnaast blijkt de kennis van talen en de algemene taalnorm alleen significant van invloed te zijn bij de publicatie van wetenschappelijke artikelen en boeken; dit komt omdat deze vaker in het Engels geschreven worden. Verder zijn bij alle drie de categorieën weinig factoren van invloed. Faculteiten Economie, Bedrijfskunde, Bestuurskunde en Managementwetenschappen Hier is de doelgroep en de algemene taalnorm bij alle categorieën significant van invloed op de taalkeuze. Bij de publicatie van wetenschappelijke artikelen zijn beleidsmatige invloeden zeer groot. Zowel het beleid van de faculteit, de universiteit als de onderzoekschool bepalen in grote de mate de taalkeuze van de wetenschapper. Dit resulteert voornamelijk in Engelstalige publicaties. Bij de keuze voor het schrijven van Engelstalige publicaties geven de respondenten aan sterk beïnvloed te worden door de algemeen geldende taalnorm. Faculteiten Psychologie, Pedagogiek, Sociale Wetenschappen en Maatschappij- en Gedragswetenschappen Naast de belangrijke invloed die de doelgroep hier op de taalkeuze uitoefent zijn er geen andere beweegredenen die de taalkeuze bij het schrijven van een populair wetenschappelijk artikel significant beïnvloeden. Bij wetenschappelijke artikelen ligt dit echter geheel anders. Hierbij is naast beleidsmatige invloeden ook de algemene taalnorm significant van invloed op de taalkeuze van de wetenschapper. Bij boeken is alleen de doelgroep significant van invloed op de taalkeuze van de wetenschapper. Faculteiten Letteren en Archeologie Bij deze faculteiten heeft de factor doelgroep voor alle verschillende publicaties een significante invloed op de taalkeuze. Voor de taalnorm en kennis van de taal geldt hetzelfde, alleen is de taalnorm bij populair wetenschappelijke publicaties niet significant groter dan drie, juist kleiner. Er zijn geen significante verschillen tussen de factoren in het heden en in de toekomst te vinden. Faculteiten Godgeleerdheid, Wijsbegeerte, Geesteswetenschappen Bij deze faculteiten hebben beleidsmatige invloeden geen doorslaggevend effect op de taalkeuze van de wetenschapper. Dit geldt voor alle categorieën. Bij deze groep is het voornamelijk de algemene norm en de kennis van talen die de taalkeuze beïnvloed. Echter, alleen bij wetenschappelijke artikelen leidt dit ertoe dat er overwegend in het Engels wordt gepubliceerd. Verschillen in de invloed van de factoren tussen eventueel lidmaatschap onderzoekschool Hier wordt gekeken of de scores van respondenten die lid zijn van een onderzoekschool significant verschillen van iemand die niet lid is van een onderzoekschool. Dit is wederom gedaan aan de hand van de kerntabel. De waarden in de tabel zijn de gemiddelde scores per factor bij leden en niet-leden. 9

10 Tabel 3: de factoren waarbij de invloed ervan significant verschilt tussen leden en niet-leden van onderzoekscholen. Lid (gem) Niet lid (gem) Wetenschappelijke artikelen Het feit dat ik mij beter kan uiten in mijn moedertaal heeft nu invloed op mijn taalkeuze Het feit dat ik mij beter kan uiten in mijn moedertaal heeft in de toekomst invloed op mijn taalkeuze Boeken Het beleid van de onderzoekschool heeft nu invloed op mijn taalkeuze Het beleid van de onderzoekschool heeft in de toekomst invloed op mijn taalkeuze Het feit dat ik mij beter kan uiten in mijn moedertaal heeft nu invloed op mijn taalkeuze Het feit dat ik mij beter kan uiten in mijn moedertaal heeft in de toekomst invloed op mijn taalkeuze Wetenschappelijke artikelen Er is een significant verschil tussen leden en niet-leden in de mate waarin zij vinden dat het feit dat zij zich beter kunnen uiten in hun moedertaal invloed heeft op hun taalkeuze. Boeken Ook bij boeken geldt dat er een significant verschil is tussen leden en niet-leden in welke mate zij vinden dat zij zich kunnen uiten in hun moedertaal. Daarnaast geldt ook nog dat er een significant verschil is in de mate waarin het beleid van de onderzoekschool invloed heeft op de taalkeuze. Conclusies Uit de diepte-interviews zijn zeven factoren naar voren gekomen die invloed kunnen hebben op de taalkeuze. Dit zijn achtereenvolgens: doelgroep, onderwerp van de publicatie, universitair beleid, facultair beleid, de algemene taalnorm, kennis van talen en het feit dat uiten in de moedertaal makkelijker is. Verder zijn er zijn enkele andere zaken die van invloed zijn op de taalkeuze bij een publicatie. Allereerst is het soort publicatie van belang. Populair wetenschappelijke artikelen worden veelal geschreven in het Nederlands, wetenschappelijke artikelen in het Engels en bij boeken zijn beide talen ongeveer even populair. Na de enquêtes zijn er drie factoren naar voren gekomen die een sterke invloed hebben op de taalkeuze. Allereerst is dat de doelgroep waarvoor gepubliceerd wordt. Daarnaast zijn de geldende taalnorm en de kennis van het Engels van invloed op de taalkeuze. De geldende taalnorm is over het algemeen Engels, maar dit kan per vakgebied verschillen. Er zijn verschillen geconstateerd tussen universiteiten en met name ook faculteiten op het gebied van taal van de publicatie en doelgroep. Tussen de verschillende universiteiten is geen verschil gevonden op het gebied van welke factoren invloed hebben op de taal van de publicatie. Bij de afzonderlijke faculteiten zijn echter wel verschillen in invloed gevonden. Vooral bij de wetenschappelijke artikelen wijken de faculteiten sterk van elkaar af. Ten slotte kunnen de onderzoekscholen invloed hebben als het gaat om wetenschappelijke publicaties. Deze invloed is het grootst bij lokale onderzoekscholen. De landelijke onderzoekscholen zouden ook graag wat meer te vertellen hebben over de publicaties van hun leden, maar missen veelal de middelen daarvoor. 10

11 Puntsgewijs samengevat: De taalkeuze wordt beïnvloed door het soort publicatie. Doelgroep, algemene taalnorm en kennis van de taal zijn belangrijke factoren die invloed hebben op de taalkeuze. Tussen de universiteiten zijn geen verschillen in de invloed van de verschillende factoren. Tussen faculteiten zijn grote verschillen in de invloed van de verschillende factoren. Engels is voor wetenschappelijke artikelen in veel gevallen de algemene taalnorm. Onderzoekscholen hebben een sterke invloed op de taalkeuze van wetenschappelijke artikelen. 11

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 1. Algemeen In het Westerkwartier is het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 afgerond en zijn de resultaten hiervan inmiddels bekend. In 18 van de 23 Groningse

Nadere informatie

Onderzoek mediagebruik Maastricht mei 2017

Onderzoek mediagebruik Maastricht mei 2017 Onderzoek mediagebruik Maastricht 2016 mei 2017 1 Publicatiedatum donderdag 4 mei 2017 Contact Gemeente Maastricht Team Communicatie (043) 350 42 00 communicatie@maastricht.nl pagina 2 Onderzoek Mediagebruik

Nadere informatie

Onderzoek naar de mening van burgers over de berekening van kinderalimentatie

Onderzoek naar de mening van burgers over de berekening van kinderalimentatie Onderzoek naar de mening van burgers over de berekening van kinderalimentatie September 2011 Bregje Dijksterhuis (HvA) & Nina Vels (LBIO) Inhoud 1 Inleiding... 2 1.1 Doel... 2 1.2 Onderzoeksvragen... 2

Nadere informatie

Memo. Datum: 19 oktober 2015 Onderwerp: Enquête Studieadvies

Memo. Datum: 19 oktober 2015 Onderwerp: Enquête Studieadvies Memo Datum: 19 oktober 2015 Onderwerp: Enquête Studieadvies Inhoud Hoofdstuk 1: Introductie... 1 Hoofdstuk 2: Algemene uitkomsten... 1 2.1 De weg naar de studieadviseur... 1 2.2 Hulpvraag... 2 2.3 Waardering

Nadere informatie

Jongeren & hun financiële verwachtingen

Jongeren & hun financiële verwachtingen Nibud, februari Jongeren & hun financiële verwachtingen Anna van der Schors Daisy van der Burg Nibud in samenwerking met het 1V Jongerenpanel van EenVandaag Inhoudsopgave 1 Onderzoeksopzet Het Nibud doet

Nadere informatie

Tevredenheid over docenten

Tevredenheid over docenten Minder ontevreden over inhoudelijke deskundigheid en didactiek... 2 Ad-studenten juist ontevreden over inhoudelijke deskundigheid... 3 Studenten uit niet-bekostigd onderwijs ontevreden over betrokkenheid

Nadere informatie

Universiteitsbibliotheek. Onderzoek Universiteitsbibliotheek op zoek naar wetenschappelijke informatie. Harrie Knippenberg Jan Wiborg

Universiteitsbibliotheek. Onderzoek Universiteitsbibliotheek op zoek naar wetenschappelijke informatie. Harrie Knippenberg Jan Wiborg Universiteitsbibliotheek Onderzoek Universiteitsbibliotheek 2008... op zoek naar wetenschappelijke informatie Harrie Knippenberg Jan Wiborg Inhoud 1. Inleiding 2 2. Manieren om te zoeken naar wetenschappelijke

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld NEDERLANDERS OVER DE VIERDAAGSE Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Nienke Lammertink en Koen Breedveld Mei 2016 1 Nederlanders over de

Nadere informatie

Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten

Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten Subgroep Informatievaardigheden van de UKB werkgroep Learning Spaces Anneke Dirkx (UL) Marjolein

Nadere informatie

LEZERSONDERZOEK Gemengde Branche INHOUDSOPGAVE

LEZERSONDERZOEK Gemengde Branche INHOUDSOPGAVE LEZERSONDERZOEK Gemengde Branche INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2 2. RESPONDENTEN... 3 3. LEESFREQUENTIE RUBRIEKEN... 3 3.1 Gebra-nieuws... 3 3.2 Personeel & Organisatie... 4 3.3 Thesis... 4 3.4 Favoriete

Nadere informatie

VROUWELIJKE PARTNERS IN DE TOP ADVOCATUUR

VROUWELIJKE PARTNERS IN DE TOP ADVOCATUUR VROUWELIJKE PARTNERS IN DE TOP ADVOCATUUR FEITEN EN CIJFERS Onderzoeksgegevens Onder wie: partners van de 30 grootste advocatenkantoren in Nederland Gezocht: 3 vrouwelijke en 3 mannelijke partners per

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016

Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Inleiding Op basis van de Wmo 2015 zijn gemeenten verplicht jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren. De vier Westerkwartiergemeenten

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

IBG en GBA Een gevaarlijk koppel

IBG en GBA Een gevaarlijk koppel IBG en GBA Een gevaarlijk koppel Een onderzoek naar de gevolgen van koppeling van de bestanden van de Informatie Beheer Groep en de Gemeentelijke Basis Administratie Wetenschappelijk bureau ASVA OBAS Maart

Nadere informatie

Hoofdstuk 8. Openbare Bibliotheek

Hoofdstuk 8. Openbare Bibliotheek Hoofdstuk 8. Openbare Bibliotheek Samenvatting Van alle volwassen Leidenaren bezoekt vier op de tien respondenten wel eens een vestiging van de Leidse Openbare Bibliotheek. De meeste bezoekers zeggen over

Nadere informatie

TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs.

TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs. ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs april 2016 1

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Kenmerk ontheffing in de Bijstands Uitkeringen Statistiek

Kenmerk ontheffing in de Bijstands Uitkeringen Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie sociale en regionale statistieken (SRS) Sector statistische analyse voorburg (SAV) Postbus 24500 2490 HA Den Haag Kenmerk ontheffing in de Bijstands Uitkeringen

Nadere informatie

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Samenvatting De afdeling Juridische Zaken (JZ) wil een vinger aan de

Nadere informatie

Rapportage Kunsten-Monitor 2014

Rapportage Kunsten-Monitor 2014 Rapportage Kunsten-Monitor 2014 Inleiding In 2014 heeft de AHK deelgenomen aan het jaarlijkse landelijke onderzoek onder recent afgestudeerden: de Kunsten-Monitor. Alle bachelor en master afgestudeerden

Nadere informatie

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Oktober 2015 2 Management Summary Inleiding Ongeveer een jaar geleden heeft de gemeenteraad van Borger-Odoorn besloten om de winkels in haar gemeente

Nadere informatie

Hoofdstuk 18. Volwasseneneducatie

Hoofdstuk 18. Volwasseneneducatie Hoofdstuk 18. Volwasseneneducatie Samenvatting Vier op de tien Leidenaren heeft na zijn 25 e jaar een opleiding of volwassenenonderwijs gevolgd. Dit kunnen studies zijn (meestal HBO, Universitair of MBO)

Nadere informatie

Resultaat enquête parochieblad Pagina 1 van 8 Martha en Mariaparochie

Resultaat enquête parochieblad Pagina 1 van 8 Martha en Mariaparochie Resultaat enquête parochieblad Pagina 1 van 8 Martha en Mariaparochie Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Uitslag enquête... 4 2.1 Kerkbezoek... 4 2.2 Hoeveel leest men van het blad... 4 2.3 Financiële

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

Ecomare poll. Enquête onder 100.000! toeristen

Ecomare poll. Enquête onder 100.000! toeristen Ecomare poll Enquête onder 100.000! toeristen Bezoekersenquête 2008-2012 Inleiding In de afgelopen jaren (2008 2012) hebben 100.000 bezoekers van Ecomare op een stemcomputer aangegeven waarvoor ze naar

Nadere informatie

Samenvatting. BS Pius X/ Varsselder. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Pius X. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS Pius X/ Varsselder. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Pius X. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst BS Pius X/ Varsselder Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Pius X Enige tijd geleden heeft onze school BS Pius X deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben

Nadere informatie

Hondenbeleid Deventer Eindmeting

Hondenbeleid Deventer Eindmeting Hondenbeleid Deventer Eindmeting Januari 2011 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jasper Baks Telefoonnummer : 694229 Mail : jr.baks@deventer.nl Strategische Ontwikkeling 1 Inhoud Algemene samenvatting

Nadere informatie

Uitkomst van de Enquête

Uitkomst van de Enquête Uitkomst van de Enquête Naar aanleiding van het rapport tussen leden en leiders heeft de commissie Noten een enquête uit gestuurd waarin de aanbevelingen worden voorgelegd aan leden en sympathisanten van

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Samenvatting. BS Beatrixschool/ Loppersum. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Beatrixschool

Samenvatting. BS Beatrixschool/ Loppersum. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Beatrixschool Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Beatrixschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Beatrixschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 210833

Nadere informatie

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 1. Inleiding Vanaf 2015 verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (vanaf

Nadere informatie

Inzicht in hoe Nederland aankijkt tegen het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets

Inzicht in hoe Nederland aankijkt tegen het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets Inzicht in hoe Nederland aankijkt tegen het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets Rapport voor Ministerie van Infrastructuur en Milieu 19 januari 2017 Inhoudsopgave Conclusies Resultaten Bijlagen

Nadere informatie

Resultaten interviews met patiënten Vervolgens wordt een korte samenvatting gegeven van de belangrijkste resultaten uit de gelabelde interviews.

Resultaten interviews met patiënten Vervolgens wordt een korte samenvatting gegeven van de belangrijkste resultaten uit de gelabelde interviews. Onderzoek nazorg afdeling gynaecologie UMCG (samenvatting) Jacelyn de Boer, Anniek Dik & Karin Knol Studenten HBO-Verpleegkunde aan de Hanze Hogeschool Groningen Jaar 2011/2012 Resultaten Literatuuronderzoek

Nadere informatie

Samenvatting. BS It Grovestinshôf. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS It Grovestinshôf

Samenvatting. BS It Grovestinshôf. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS It Grovestinshôf BS It Grovestinshôf/ Koudum Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS It Grovestinshôf Enige tijd geleden heeft onze school BS It Grovestinshôf deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Samenvatting. BS Klingelenburg. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Klingelenburg. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS Klingelenburg. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Klingelenburg. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst BS Klingelenburg/ Tuil Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Klingelenburg Enige tijd geleden heeft onze school BS Klingelenburg deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

Pieter Jonkers Studentnummer: 695247 22 06 2011

Pieter Jonkers Studentnummer: 695247 22 06 2011 MONTESSORI LYCEUM AMSTERDAM Smartboard De mening van de Leerlingen Pieter Jonkers Studentnummer: 695247 22 06 2011 Inhoud 1. Inleiding... 3 Aanleiding... 3 Doel van het onderzoek... 3 2. Onderzoeksvraag...

Nadere informatie

StudentenBureau Stagemonitor

StudentenBureau Stagemonitor StudentenBureau Stagemonitor Rapportage Mei 2011 1 SAMENVATTING... 3 ERVARINGEN... 3 INLEIDING... 4 ONDERZOEKSMETHODE... 5 RESPONDENTEN... 5 PROCEDURE... 5 METING... 5 DEEL I ANALYSE... 6 1. STAGE EN ZOEKGEDRAG...

Nadere informatie

HGW en Oudercommunicatie

HGW en Oudercommunicatie HGW en Oudercommunicatie Hoe maken we ouders participant in het HGW proces om zo het onderwijs aan het kind zo optimaal mogelijk te laten verlopen? CNS Putten 2 C H R I S T E L I J K E H O G E S C H O

Nadere informatie

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Definitieve rapportage 4 augustus 2016 DATUM 4 augustus 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL

Nadere informatie

Burgerpeiling communicatie 2014

Burgerpeiling communicatie 2014 Burgerpeiling communicatie 2014 Datum: 22 oktober 2014 Versie 2.0 Uitgevoerd door: Auteurs: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Buitinga & drs. K. Meeusen Gemeente Midden-Delfland

Nadere informatie

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen?

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Marjolein Kolstein Juli 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

BS De Horizon/ Grashoek Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Horizon Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst

BS De Horizon/ Grashoek Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Horizon Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Horizon Enige tijd geleden heeft onze school BS De Horizon deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 213469 ouders

Nadere informatie

Samenvatting. BS Benjamin/ Brunssum. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Benjamin. Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS Benjamin/ Brunssum. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Benjamin. Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst BS Benjamin/ Brunssum Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Benjamin Enige tijd geleden heeft onze school BS Benjamin deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland

Nadere informatie

De AKK-site onder de loep!

De AKK-site onder de loep! s-hertogenbosch, februari 2001 AKK5899/RdGr/pv Resultaten van de enquête over de Akk-website De AKK-site onder de loep! Remco de Groot Inhoudsopgave Managementsamenvatting 3 1. Inleiding 4 2. Vraagstelling

Nadere informatie

Verslag opinieonderzoek validatiestelsel

Verslag opinieonderzoek validatiestelsel Verslag opinieonderzoek validatiestelsel René Bekkers, Filantropische Studies Vrije Universiteit Amsterdam 29 september 2016 * In Geven in Nederland 2017 zijn op verzoek en in overleg met het Centraal

Nadere informatie

1 Opzet tabellenboek, onderzoeksopzet en respondentkenmerken

1 Opzet tabellenboek, onderzoeksopzet en respondentkenmerken 1 Opzet tabellenboek, onderzoeksopzet en respondentkenmerken 1.1 Opzet tabellenboek Dit tabellenboek geeft een uitgebreid overzicht van de uitkomsten van de Leefbaarheidsmonitor 2004. Het algemene rapport,

Nadere informatie

Samenvatting 2014/2015

Samenvatting 2014/2015 Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Til Enige tijd geleden heeft onze school BS De Til deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 214903 ouders en verzorgers

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Petteflet/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Petteflet

Samenvatting. BS De Petteflet/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Petteflet Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Petteflet Enige tijd geleden heeft onze school BS De Petteflet deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 218522 ouders

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN Tevredenheidsonderzoek ketenpartners SUN Groningen Colofon Opdrachtgever SUN Groningen Datum Maart 2017 Auteurs Bert van Putten David Scheffer KWIZ Stavangerweg

Nadere informatie

TV IN NEDERLAND 2002

TV IN NEDERLAND 2002 TV IN NEDERLAND 2002 ONTWIKKELINGEN IN TV BEZIT EN TV GEBRUIK ESTABLISHMENT SURVEY André van de Wal Camiel Camps Nelly Kalfs Amstelveen, 1 maart 2003 Auteursrecht voorbehouden. Niets uit dit document mag

Nadere informatie

Klantonderzoek: de laatste inzichten!

Klantonderzoek: de laatste inzichten! : de laatste inzichten! Hoe tevreden bent u over de door ons bedrijf geleverde producten en diensten? Veel bedrijven gebruiken deze vraag om de klanttevredenheid te meten. Op een schaal van zeer ontevreden

Nadere informatie

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl OOG TV en Radio Marjolein Kolstein Laura de Jong Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud 1 Samenvatting 3 1. Inleiding 5 1.1 Aanleiding van het onderzoek 5 1.2 Doel van

Nadere informatie

EénVandaag en Nibud onderzoeken armoede

EénVandaag en Nibud onderzoeken armoede EénVandaag en Nibud onderzoeken armoede Doel Armoede is geen eenduidig begrip. Armoede wordt vaak gemeten via een inkomensgrens: iedereen met een inkomen beneden die grens is arm, iedereen er boven is

Nadere informatie

De vragen zullen gewaardeerd worden op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer slecht en 10 uitstekend is.

De vragen zullen gewaardeerd worden op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer slecht en 10 uitstekend is. Enquête Kort Haarlem In totaal hebben 151 mensen de enquête teruggestuurd, dit is een goede respons voor deze steekproef. Deze mensen zijn ingedeeld in vier gebieden binnen de wijk Kort Haarlem: - Witte

Nadere informatie

Enquête SJBN 15.10.2013

Enquête SJBN 15.10.2013 Enquête SJBN 15.10.2013 1 Inhoudsopgave Steekproef Resultaten enquête Algehele tevredenheid Arbeidsomstandigheden Urennorm Ondernemersaspecten Kijk op de toekomst Conclusies 2 Steekproef: achtergrond kenmerken

Nadere informatie

OBS De Regenboog. Oudertevredenheid. OBS De Regenboog. Enquête en voorbeeldonderzoek. Oudertevredenheidsonderzoek 2008

OBS De Regenboog. Oudertevredenheid. OBS De Regenboog. Enquête en voorbeeldonderzoek. Oudertevredenheidsonderzoek 2008 Oudertevredenheid OBS De Regenboog Oudertevredenheidsonderzoek 2008 OBS De Regenboog Enquête en voorbeeldonderzoek Opdrachtgever: OBS De Regenboog Opdrachtgever: OBS De Regenboog Uitvoerder: Uitvoerder:

Nadere informatie

Samenvatting. BS Het Kompas/ Ijmuiden. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Kompas

Samenvatting. BS Het Kompas/ Ijmuiden. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Kompas Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Kompas Enige tijd geleden heeft onze school BS Het Kompas deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 203379 ouders

Nadere informatie

Betrokkenheid van onderzoekscholen bij het ontwikkelen van onderzoeksgerichte masteropleidingen

Betrokkenheid van onderzoekscholen bij het ontwikkelen van onderzoeksgerichte masteropleidingen Een groot aantal ingevulde vragenlijsten is per 15 augustus 2003 (de deadline) geretourneerd. Een rappel leverde nog eens een aantal ingevulde vragenlijsten op. Uiteindelijk hebben 29 decanen en 22 directeuren

Nadere informatie

Samenvatting. BS Panningen-Noord/ Panningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Panningen-Noord

Samenvatting. BS Panningen-Noord/ Panningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Panningen-Noord Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Panningen-Noord Enige tijd geleden heeft onze school BS Panningen-Noord deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 213469

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Kenmerken van de thuisomgeving

Hoofdstuk 8 Kenmerken van de thuisomgeving Hoofdstuk 8 Kenmerken van de thuisomgeving De relatie tussen leesvaardigheid en de ervaringen die een kind thuis opdoet is in eerder wetenschappelijk onderzoek aangetoond: ouders hebben een grote invloed

Nadere informatie

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Inleiding Chris M. Jager In mei en juni 2015 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) een groot aantal bedrijven benaderd met vragenlijsten. Doel

Nadere informatie

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten Waar winkelen de inwoners van de gemeente? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten In opdracht van de SGP Door Studentenpool Bestuurlijke Bedrijfskunde Academie Mens & Organisatie Christelijke Hogeschool

Nadere informatie

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29%

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29% 26 DISCRIMINATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vóórkomen en melden van discriminatie in Leiden en de bekendheid van en het contact met het Bureau Discriminatiezaken. Daarnaast komt aan de orde

Nadere informatie

Samenvatting. BS Anne Frankschool. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Anne Frankschool

Samenvatting. BS Anne Frankschool. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Anne Frankschool BS Anne Frankschool/ Arnhem Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Anne Frankschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Anne Frankschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Aansluiting Engels Een onderzoek naar de aansluitingsproblematiek van het vwo-vak Engels met de universiteit

Aansluiting Engels Een onderzoek naar de aansluitingsproblematiek van het vwo-vak Engels met de universiteit Aansluiting Engels Een onderzoek naar de aansluitingsproblematiek van het vwo-vak Engels met de universiteit 1 2 Aansluiting Engels Een onderzoek naar de aansluitingsproblematiek van het vwo-vak Engels

Nadere informatie

Samenvatting. BS Matthias/ Alkmaar. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Matthias. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS Matthias/ Alkmaar. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Matthias. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Matthias Enige tijd geleden heeft onze school BS Matthias deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 238938 ouders en

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2014 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Shanon klein Goldewijk Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 2 Inleiding... 4 1. Indienen

Nadere informatie

Klanttevredenheid marktkooplieden - 2008

Klanttevredenheid marktkooplieden - 2008 Klanttevredenheid marktkooplieden - 2008 Klanttevredenheid marktkooplieden - 2008 Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) februari 2009 In opdracht van Stadstoezicht afdeling B&O Centrum

Nadere informatie

ONTWERPER IN UITVOERING Kansen voor middelgrote architectenbureaus in de rol van bouwend architect

ONTWERPER IN UITVOERING Kansen voor middelgrote architectenbureaus in de rol van bouwend architect Kansen voor middelgrote architectenbureaus in de rol van bouwend architect Uitkomsten enquête het profiel van de 'bouwende architect' binnen middelgrote architectenbureaus in Nederland Uitgevoerd door:

Nadere informatie

Check Je Kamer Rapportage 2014

Check Je Kamer Rapportage 2014 Check Je Kamer Rapportage 2014 Kwantitatieve analyse van de studentenwoningmarkt April 2015 Dit is een uitgave van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of extra informatie kan gemaild worden

Nadere informatie

Samenvatting. BS Damiaanschool/ Totaaloverzicht. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Damiaanschool

Samenvatting. BS Damiaanschool/ Totaaloverzicht. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Damiaanschool Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Damiaanschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Damiaanschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 201893

Nadere informatie

E-learning ontwikkelingen onderzocht

E-learning ontwikkelingen onderzocht E-learning ontwikkelingen onderzocht Uitslagen van online enquete op e-learning.nl Wilfred Rubens E-learning land is volop in beweging. De redactie van e-learning.nl vroeg zich af hoe haar bezoekers die

Nadere informatie

Veiligheidsgevoel in fietstunnels

Veiligheidsgevoel in fietstunnels Bestuursondersteuning Afdeling Onderzoek & Statistiek Veiligheidsgevoel in fietstunnels Omnibusonderzoek 2008 1 Onderzoekskader Omnibusonderzoek 2008 Opdrachtgever Gemeenteraad/Sector BO Uitvoering Gemeente

Nadere informatie

Loopbanen van geowetenschappers

Loopbanen van geowetenschappers Loopbanen van geowetenschappers Midden 4 is een grootschalig onderzoek naar de loopbanen van geowetenschappers afgerond. Dit onderzoek is uitgevoerd op initiatief en onder begeleiding van GAIA, het netwerk

Nadere informatie

Attitude Sociale Wetenschappen

Attitude Sociale Wetenschappen Attitude Sociale Wetenschappen Samenvatting van een onderzoek naar de houding van de Nederlandse bevolking en Nederlandse jeugd ten opzichte van Sociale Wetenschappen Enschede, november 2005 Rapportage

Nadere informatie

De Tabakswet. Rapport. Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief roken, houding t.a.v. en steun voor rookverboden Cyrille Koolhaas

De Tabakswet. Rapport. Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief roken, houding t.a.v. en steun voor rookverboden Cyrille Koolhaas Grote Bickersstraat 74 13 KS Amsterdam Postbus 247 00 AE Amsterdam t 0 522 54 44 f 0 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport De Tabakswet Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief

Nadere informatie

De kwaliteit van educatieve activiteiten meten. Universiteitsmuseum Utrecht

De kwaliteit van educatieve activiteiten meten. Universiteitsmuseum Utrecht De kwaliteit van educatieve activiteiten meten Universiteitsmuseum Utrecht De kwaliteit van educatieve activiteiten meten Universiteitsmuseum Utrecht Claudia de Graauw Bo Broers Januari 2015 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Kameleon/ Grubbenvorst. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Kameleon

Samenvatting. BS De Kameleon/ Grubbenvorst. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Kameleon BS De Kameleon/ Grubbenvorst Samenvatting Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Kameleon Eerder dit jaar heeft onze school BS De Kameleon deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Instellingenonderzoek 2010 Rapport

Instellingenonderzoek 2010 Rapport Instellingenonderzoek 2010 Rapport Onderzoek uitgevoerd door Feelfinders in opdracht van SURFnet Augustus 2010 Meer informatie: www.surfnet.nl / www.feelfinders.nl 1 Inhoud Managementsamenvatting 3 Responsanalyse

Nadere informatie

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Ervaring in de driehoek Cello heeft in de periode mei juni van dit jaar onderzoek laten uitvoeren naar de ervaringen van cliënten, ouders / vertegenwoordigers

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Meeander/ Locatie Heelweg. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) Locatie Heelweg

Samenvatting. BS De Meeander/ Locatie Heelweg. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) Locatie Heelweg Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) Locatie Heelweg Enige tijd geleden heeft onze school Locatie Heelweg deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 200864 ouders

Nadere informatie

Samenvatting 2012/2013

Samenvatting 2012/2013 Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Hoekstien Enige tijd geleden heeft onze school BS De Hoekstien deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 193993 ouders

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Kinderarcke/ Rijnsaterwoude. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Kinderarcke

Samenvatting. BS De Kinderarcke/ Rijnsaterwoude. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Kinderarcke Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Kinderarcke Enige tijd geleden heeft onze school BS De Kinderarcke deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 205054

Nadere informatie

Samenvatting. BS Gerardus Majella. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Gerardus Majella

Samenvatting. BS Gerardus Majella. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Gerardus Majella BS Gerardus Majella/ Lopik Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Gerardus Majella Enige tijd geleden heeft onze school BS Gerardus Majella deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Samenvatting. BS School 59/ Nieuw-Buinen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS School 59. Ouders vinden 'Sfeer' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS School 59/ Nieuw-Buinen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS School 59. Ouders vinden 'Sfeer' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS School 59 Enige tijd geleden heeft onze school BS School 59 deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 228349 ouders

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Swoaistee/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Swoaistee

Samenvatting. BS De Swoaistee/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Swoaistee Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Swoaistee Enige tijd geleden heeft onze school BS De Swoaistee deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 218522 ouders

Nadere informatie

Onderzoek maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) 2014

Onderzoek maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) 2014 Onderzoek maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) 2014 Het jaarlijkse mvo-onderzoek van Service Management resulteerde opnieuw in enkele opvallende conclusies. Zo hebben opdrachtgevers veel minder

Nadere informatie

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Tevredenheid over MEE Brancherapport 2011 Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Zoetermeer, 21 december 2011 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Samenvatting. BS `t Ogelijn/ Boxmeer. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS `t Ogelijn. Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS `t Ogelijn/ Boxmeer. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS `t Ogelijn. Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS `t Ogelijn Enige tijd geleden heeft onze school BS `t Ogelijn deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 209645 ouders

Nadere informatie

Cijfers. Tatoeages. Een analyse van OBiN-gegevens

Cijfers. Tatoeages. Een analyse van OBiN-gegevens Cijfers Tatoeages Een analyse van OBiN-gegevens Tatoeages Een analyse van OBiN-gegevens Christine Stam Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam www.veiligheid.nl Aanvraag 2015.130 Cijfers

Nadere informatie

Samenvatting. BS Goudenstein/ Haaften. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Goudenstein

Samenvatting. BS Goudenstein/ Haaften. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Goudenstein BS Goudenstein/ Haaften Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Goudenstein Enige tijd geleden heeft onze school BS Goudenstein deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel

Nadere informatie

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Hoge verwachtingen over pas gediplomeerden. Utrecht: NIVEL, 2010

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Hoge verwachtingen over pas gediplomeerden. Utrecht: NIVEL, 2010 Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Hoge verwachtingen over pas gediplomeerden. Utrecht: NIVEL, 2010) worden gebruikt.

Nadere informatie

Samenvatting. BS Alexanderschool/ Denekamp. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Alexanderschool

Samenvatting. BS Alexanderschool/ Denekamp. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Alexanderschool BS Alexanderschool/ Denekamp Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Alexanderschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Alexanderschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie