Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten"

Transcriptie

1 Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten Subgroep Informatievaardigheden van de UKB werkgroep Learning Spaces Anneke Dirkx (UL) Marjolein Drent (UT) Janny Jonkers (RUG) Harrie Knippenberg (RU) Henri Vermijs (UvT) Nicole Will (TUD) Mei 2011

2 Inhoud 1. Samenvatting van de resultaten 2 2. Inleiding 4 3. Deelname aan het onderzoek 4 4. Resultaten 4 1

3 1. Samenvatting van de resultaten In bijna alle instellingen komt instructie in informatievaardigheden voor in het beleidsplan van de bibliotheek. Informatievaardigheden worden niet expliciet benoemd in beleidsstukken van instellingen en faculteiten. Wel wordt daarin vaak aandacht besteed aan academische vaardigheden en dergelijke. Vanuit de bibliotheken geeft men aan dat het onderwerp informatievaardigheden in onderwijsnota s een plaats zou moeten krijgen. Van de in de ACRL normen genoemde vaardigheden komt vooral het opsporen van informatie aan bod (bij alle instellingen in (zeer) grote mate). Ook aan de andere normen wordt aandacht besteed. Meer dan van de instellingen besteedt ook aandacht aan het evalueren van de aard en omvang van de benodigde informatie en het integer gebruik van informatie. Aan schrijfvaardigheden, publicatievaardigheden, publiceren in Open Access en Web2.0 wordt weinig aandacht besteed. Velen zouden deze wel graag in de instructies opnemen. Aan ontwikkeling van instructies in informatievaardigheden voor eerstejaars worden de meeste uren besteed. Maar ook voor de andere jaren en de onderzoekers/docenten worden uren besteed. Voor de uren besteed aan de uitvoering geldt hetzelfde. Aan evaluatie worden relatief weinig uren besteed. De tijdsbesteding voor informatievaardigheden wordt vooral gedaan door eerste en tweedejaarsstudenten. Maar ook hier geldt dat de andere groepen er tijd aan besteden in de meeste instellingen. Alle instellingen geven aan dat er tenminste in van de bachelor opleidingen op Alpha en Gamma gebied instructies in informatievaardigheden gegeven worden. Voor Geneeskunde geldt het percentage van tenminste 75% van de bachelor opleidingen. Voor de Bèta opleidingen ligt de score het laagst. Het aantal master opleidingen met instructies in informatievaardigheden is lager. Ook hier scoort Geneeskunde het hoogst, gevolgd door Alpha en Gamma. Bijna instellingen geeft aan dat er in de Bèta opleidingen geen instructies in informatievaardigheden in de master opleidingen voorkomen. Het voorkomen van meerdere instructiemomenten gedurende de opleiding (leerlijnen) komt vooral voor bij Geneeskunde. Ook bij Alpha en Gamma opleidingen komt het enigszins voor, bij de Bèta opleidingen niet veel. Toetsing vindt het meest plaats via opdrachten die beoordeeld worden door de opleiding. Ook vragen die beoordeeld worden door de bibliotheek en zelfbeoordeling scoren redelijk. Driekwart van de instellingen geeft aan dat instructies zijn ingebed in het curriculum. In van de instellingen komen ook losse instructies voor. De wijze waarop instructie in informatievaardigheden is georganiseerd binnen de bibliotheek is heel verschillend: ongeveer geeft aan dat een centraal onderdeel binnen de bibliotheek deze verzorgt, eveneens ongeveer dat decentrale onderdelen deze verzorgen met centrale coördinatie. In ca. is er sprake van decentrale verzorging zonder centrale coördinatie. Als men een evaluatie houdt onder deelnemers, gebeurt dat meestal middels enquêtes van bibliotheek of opleiding, maar ook andere methoden (gesprekken) komen voor. Het gebruik van technische hulpmiddelen zoals voorzieningen voor stemmen, chat, web2.0, smartboards en webex/wimba is laag. Smartboards, stemkastjes en web20 laten een beetje gebruik zien. De behoefte hieraan is wat groter, maar ook niet hoog. Behoeften zijn er vooral voor Web2.0, smartboards en stemkastjes. Het teach the teacher concept wordt niet veel toegepast bij instructies in informatievaardigheden. Wel bestaan er bij ca. 7 van de instellingen plannen hiervoor. 2

4 De belangrijkste knelpunten bij instructies in informatievaardigheden zijn gebrek aan FTE s en gebrek aan didactische scholing (interne factoren) en gebrek aan belangstelling vanuit het onderwijs en bij studenten (externe factoren). Om deze op te lossen wordt vooral gedacht aan (didactische) scholing en betere integratie in het onderwijs. Gevraagd naar voorbeelden van goede instructies komt naar voren dat deze zich kenmerken door vrije onderwerpkeuze door studenten of gebruik van het onderwerp voor opdrachten die in de inhoudelijke cursus aan bod komen, en door het feit dat ze op het juiste moment gegeven worden. Gevraagd naar voorbeelden van minder goede instructies komt naar voren dat deze vaak gekenmerkt worden door hoorcolleges en het missen van een concreet doel. Voor verbetering van instructie in informatievaardigheden heeft men vooral behoefte aan intensievere samenwerking met docenten en onderwijskundige ondersteuning. Er is een zeer grote bereidheid tot landelijke samenwerking en delen van materialen. 3

5 2. Inleiding Door de werkgroep Learning Spaces van het samenwerkingsverband Nederlandse Universiteitsbibliotheken en Koninklijke Bibliotheek (UKB) is eind 2010/begin 2011 een web survey gehouden onder Nederlandse universiteitsbibliotheken over beleid en praktijk met betrekking tot instructies in informatievaardigheden. Doel van het onderzoek was een overzicht samen te stellen van wat er in de Nederlandse universiteiten gebeurt op het gebied van onderwijs in informatievaardigheden. Dit overzicht kan als basis dienen voor beleidsvorming in de UKB op dit gebied. In iedere bibliotheek is één persoon benaderd voor het invullen van de enquête. Meestal heeft deze de vragenlijst na ruggespraak met collega s in de eigen instelling ingevuld. Ook de Open Universiteit is benaderd en deze heeft ook deelgenomen. 3. Deelname aan het onderzoek Deelnemers: alle 13 Nederlandse universiteiten hebben aan het onderzoek deelgenomen. Ook de Open Universiteit heeft de vragenlijst zoveel mogelijk ingevuld. Twee universiteiten hebben geen gegevens aangeleverd met betrekking tot Medische Wetenschappen. In de antwoorden op de vraag naar de relatie die de functie van de invuller heeft met informatievaardigheden, komen vooral aspecten van coördinatie en beleidsontwikkeling naar voren. 4. Resultaten Beleid Gevraagd is of er een geldend beleidsplan is voor de bibliotheek. Dit is bij alle instellingen het geval. Bij alle instellingen op één na (93%) is hierin informatie opgenomen over informatievaardigheden. Over beleid met betrekking tot informatievaardigheden zijn drie open vragen gesteld. Op de vraag om beknopt te beschrijven wat er in het beleidsplan is opgenomen over dit onderwerp wordt heel divers geantwoord: uitbreiding aanbod, integratie in curriculum of samenwerking met docenten / faculteiten / instellingen worden genoemd. Ook het volgen van de wensen van de opleiding wordt benadrukt. Eén instelling stelt een alternatieve aanpak voor: verbetering van interfaces. In beleidsstukken van de universiteit en faculteiten komt informatievaardigheden meestal niet direct voor. Wel kunnen ze geïmpliceerd zijn in termen als academische vaardigheden, wetenschappelijke houding, opleiden tot zelfstandige onderzoekers. Gevraagd naar suggesties voor de opname van informatievaardigheden in beleidsstukken van de universiteit geeft men aan dat deze het beste in onderwijsnota s kunnen worden opgenomen. 4

6 Voorkomen onderdelen ACRL normen in instructies informatievaardigheden in zeer grote mate in grote mate enigszins in geringe mate niet Bepalen aard en omvang benodigde informatie Opsporen informatie Evalueren informatie Verwerken Gebruik van informatie op informatie in integere een product manier Figuur 1: mate waarin aandacht wordt besteed aan de verschillende normen van de ACRL In tabel 1 is het percentage in grote en in zeer grote mate opgeteld weergegeven. Tabel 1: aantal en percentage in (zeer) grote mate: aandacht besteed aan de ACRL normen n percentage Bepalen aard en omvang 9 64% Opsporen Evalueren 5 36% Verwerken 4 31% Integer gebruik 8 57% Er is sprake van een concentratie op opsporen. Daarnaast is er vooral aandacht voor bepalen aard/omvang van de benodigde informatie en integer gebruik. Alle ACRL vaardigheden komen voor. Voorkomen van andere onderwerpen in instructies informatievaardigheden Er is ook gevraagd in welke mate enkele niet in de ACRL normen genoemde vaardigheden voorkomen in instructies informatievaardigheden. In figuur 2 een overzicht van de antwoorden. 5

7 in zeer grote mate in grote mate enigszins in geringe mate niet Figuur 2: mate waarin aandacht wordt besteed aan schrijfvaardigheden, publicatievaardigheden, publiceren in Open Access en Web2.0 Voor al deze vaardigheden is het percentage dat aangeeft een (zeer) grote mate van aandacht hieraan te besteden 0, met uitzondering van publiceren in Open Access: hier geeft 7% (1 instelling) aan hier in grote mate aandacht aan te besteden. Deze vaardigheden zijn dus zeer weinig onderwerp van instructies in informatievaardigheden. Publicatievaardigheden en publiceren in Open Access komen in ca. van de gevallen tenminste enigszins voor. Gevraagd naar onderwerpen die nu geen deel uitmaken van instructies in informatievaardigheden, maar die men er wel graag in zou hebben, worden bovengenoemde vier vaardigheden wel vaak genoemd. Uren besteed aan ontwikkeling Gevraagd is aan te geven hoeveel uren er jaarlijks ongeveer besteed worden aan de ontwikkeling van instructies in informatievaardigheden voor verschillende groepen. In figuur 3 staat een overzicht van de antwoorden. 6

8 > Figuur 3: uren besteed aan ontwikkeling van instructies in informatievaardigheden In tabel 2 zijn de percentages opgenomen van de instellingen die aangeven hier meer dan 100 uren aan te besteden. Tabel 2: aantal en percentages >100 uren besteed aan ontwikkeling n Percentage Eerstejaars 9 75% Tweedejaars 6 Derdejaars 5 42% Masters 6 Onderzoekers/docenten 4 33% De tijdsbesteding voor de ontwikkeling van instructies in informatievaardigheden is vooral gericht op de eerstejaars, maar de andere groepen krijgen ook aandacht Uren besteed aan uitvoering Ook is gevraagd aan te geven hoeveel uren er jaarlijks ongeveer besteed worden aan de uitvoering van instructies in informatievaardigheden voor verschillende groepen. In figuur 4 staat een overzicht van de antwoorden. 7

9 > Figuur 4: uren besteed aan uitvoeren instructies informatievaardigheden De percentages van de instellingen die meer dan 100 uren aangeven voor uitvoeren staan in tabel 3. Tabel 3: aantal en percentages >100 uren besteed aan uitvoering n percentage Eerstejaars 10 83% Tweedejaars 6 Derdejaars 4 33% Masters 6 Onderzoekers/docenten 3 25% Ook hier zien we dat de meeste tijd besteed wordt aan eerstejaars, maar ook hier krijgen de andere groepen ook aandacht. Uren besteed aan evaluatie Tenslotte is de vraag gesteld hoeveel tijd wordt besteed aan de evaluatie van instructies in informatievaardigheden voor verschillende groepen. In figuur 5 een weergave van de antwoorden. 8

10 > Figuur 5: uren besteed aan evalueren instructies informatievaardigheden Alleen wat betreft de evaluatie van eerstejaars cursussen wordt door enkelen aangegeven dat er meer dan 100 uren besteed wordt (twee instellingen, 17%). In het algemeen kan gesteld worden dat de tijdsbesteding voor evaluatie laag is. Uren besteed door studenten Er is ook gevraagd hoeveel tijd verschillende groepen studenten jaarlijks besteden aan instructies in informatievaardigheden. Een overzicht van de antwoorden staat in figuur >15 11 t/m15 6 t/m10 1 t/m 5 0 Figuur 6: uren besteed door studenten aan instructies informatievaardigheden 9

11 De percentages instellingen die aangeven dat hun studentgroepen meer dan 5 uur aan informatievaardigheden besteden, staan in tabel 4. Tabel 4: aantal en percentages >5 uur besteed door studenten N percentage Eerstejaars 5 39% Tweedejaars 5 39% Derdejaars 3 23% Masters 3 23% Onderzoekers/docenten 3 23% Eerste- en tweedejaars besteden de meeste tijd aan instructies in informatievaardigheden, maar ook bij de andere groepen is er in minstens 7 van de gevallen tenminste sprake van enige tijdsbesteding. Percentage bachelor opleidingen met instructies informatievaardigheden In figuur 7 is te zien in hoeveel procent van de bachelor opleidingen in verschillende disciplines instructies gegeven worden in informatievaardigheden % % 0 Alfa opleidingen (n=9) Gamma opleidingen (n=11) Bèta opleidingen (n=11) Geneeskunde (n=8) Figuur 7: percentage bachelor opleidingen met instructies in informatievaardigheden In tabel 5 staan de percentages instellingen per vakgebied die aangeven dat meer dan van hun bachelor opleidingen instructies in informatievaardigheden verzorgen. 10

12 Tabel 5: aantal en percentages > bachelor opleidingen met instructies in informatievaardigheden n percentage Alpha 9 10 Gamma Bèta 7 64% Geneeskunde 7 10 In de Alpha en Gamma wetenschappen en bij Geneeskunde is het percentage bachelor opleidingen met instructies in informatievaardigheden hoog. Bij Geneeskunde is de score voor alle instellingen 76 10, bij de Alpha en Gamma opleidingen bij alle tenminste. Bij de Bèta opleidingen ligt de score lager. Percentage master opleidingen met instructies informatievaardigheden Voor de master opleidingen is ook de vraag gesteld in hoeverre instructies in informatievaardigheden voorkomen. De resultaten zijn zichtbaar in figuur % % 0 Alfa opleidingen (n=9) Gamma opleidingen (n=11) Bèta opleidingen (n=10) Geneeskunde (n=7) Figuur 8: percentage master opleidingen met instructies in informatievaardigheden In tabel 6 staan de percentages instellingen die aangeven dat in meer dan van de master opleidingen in verschillende vakgebieden instructies in informatievaardigheden verzorgd worden. Tabel 6: aantal en percentages > master opleidingen met instructies in informatievaardigheden n percentage Alpha 1 11% Gamma 4 36% Bèta 0 Geneeskunde 4 57% 11

13 Dit beeld is veel gemengder dan bij de bachelor opleidingen. De scores zijn lager dan bij de bachelor opleidingen. Geneeskunde scoort hier tamelijk hoog. Bèta opleidingen scoren ook hier het laagst. Percentage opleidingen met instructies informatievaardigheden op meer dan één moment (leerlijnen) Ook is gevraagd een schatting te doen van het percentage opleidingen waarin instructies in informatievaardigheden op meer dan één moment gegeven worden: leerlijnen. De resultaten staan in figuur % % 0 Alfa opleidingen (n=9) Gamma opleidingen (n=11) Bèta opleidingen (n=11) Geneeskunde (n=7) Figuur 9: percentage opleidingen met instructies in informatievaardigheden op meer dan één moment In tabel 7 is het percentage instellingen weergegeven waarin het percentage opleidingen met leerlijnen op meer dan geschat wordt. Tabel 7: aantal en percentages > opleidingen met instructies op meer dan één moment n percentage Alpha 2 22% Gamma 3 27% Bèta 0 Geneeskunde 4 57% Leerlijnen blijken vooral voor te komen bij Geneeskunde. Bèta opleidingen scoren ook hier het laagst 12

14 Wijze van toetsen Gevraagd is naar het voorkomen van verschillende manieren van toetsen van instructies informatievaardigheden. In figuur 10 staan de resultaten zeer vaak vaak soms zelden nooit Figuur 10: wijzen van toetsen In tabel 8 is aangegeven hoeveel instellingen vaak en zeer vaak aangeven bij verschillende wijzen van toetsen. Tabel 8: aantal en percentages (zeer) vaak aangegeven bij wijze van toetsen n percentage Vragen bibliotheek 3 23% Opdrachten bibliotheek 2 17% Vragen opleiding 2 15% Opdrachten opleiding 5 36% Zelfbeoordeling 3 23% Mengvorm bibliotheek en opleiding 2 17% Alle manieren komen tenminste in enige mate voor. Opdrachten beoordeeld door opleiding, vragen beoordeeld door bibliotheek, en zelfbeoordeling scoren iets hoger dan de overige. 13

15 Organisatie van instructie informatievaardigheden in de instellingen In figuur 11 is aangegeven hoeveel instellingen aangeven dat instructies zijn ingebed in het curriculum en hoeveel aangeven dat er cursussen los van inhoudelijke cursussen gegeven worden zeer vaak vaak soms zelden nooit Ingebed in het inhoudelijke curriculum gegeven los van inhoudelijke cursussen Figuur 11: organisatie van de instructies informatievaardigheden in de instelling 77% (10 instellingen) geeft aan dat de instructies (zeer) vaak zijn ingebed in het inhoudelijke curriculum, 29% (4 instellingen) dat ze (zeer) vaak los van inhoudelijke cursussen gegeven worden. Inbedding blijkt dus gebruikelijk te zijn. Los staan van inhoudelijk curriculum komt ook voor. In de toelichting op deze vraag wordt aangegeven dat men de wensen van de opleiding probeert te volgen en de kansen die daar geboden worden voor inbedding, probeert aan te grijpen. Organisatie van instructie informatievaardigheden in de bibliotheek Op de vragen naar de organisatie van de instructies binnen de bibliotheek wordt als volgt geantwoord: 31% (4 instellingen) geeft aan dat een centraal onderdeel binnen de bibliotheek de instructies verzorgt. 31% (4 instellingen) geeft aan dat decentrale onderdelen binnen de bibliotheek de instructies verzorgen met centrale coördinatie 39% (5 instellingen) geeft aan dat decentrale onderdelen binnen de bibliotheek de instructies verzorgen zonder centrale coördinatie 14

16 Evaluatie bij de deelnemers Het voorkomen van manieren waarop instructies in informatievaardigheden bij de deelnemers geëvalueerd worden, is te zien in figuur 12. In tabel 9 zijn de percentages instellingen opgenomen die vaak en zeer vaak scoren bij een manier zeer vaak vaak soms zelden nooit door de bibliotheek dmv gesprekken door de bibliotheek dmv enquêtes Door de opleiding dmv gesprekken door de opleiding dmv enquêtes door door bibliotheek bibliotheek en opleiding en opleiding samen dmv samen dmv gesprekken enquêtes Figuur 12: evaluatie van de instructies informatievaardigheden bij deelnemers Tabel 9: aantal en percentages (zeer) vaak aangegeven gebruik van middelen voor evaluatie n percentage gesprekken door bibliotheek 1 8% enquêtes door bibliotheek 4 31% Gesprekken door opleiding 2 15% enquêtes door opleiding 6 43% Gesprekken door bibliotheek en opleiding samen 0 enquêtes door bibliotheek en opleiding samen 1 8% De meest gebruikte vorm betreft enquêtes, zowel door bibliotheek als door opleiding. Evaluatie door bibliotheek en opleiding samen komt niet veel voor Evaluatie bij vakdocenten Op de vraag of de instructies in informatievaardigheden geëvalueerd worden bij de vakdocenten antwoordt 7% (1)met zelden, (7) met soms, 36% (5) met vaak en 7% (1)met zeer vaak. 15

17 Gebruik van technische hulpmiddelen In figuur 13 is opgenomen hoe frequent het gebruik van verschillende technische hulpmiddelen is in instructies in informatievaardigheden zeer vaak vaak soms zelden nooit Figuur 13: gebruik van technische hulpmiddelen In tabel 10 staat het aantal instellingen dat aangeeft genoemde hulpmiddelen soms te gebruiken (vaak en zeer vaak komt niet voor). Tabel 10: aantal en percentages waarin wordt aangegeven soms (vaak en zeer vaak komen niet voor) bij gebruik van technische hulpmiddelen n percentage Stemkastjes 4 31% Stemmen via sms 0 Chat 0 Web % Smartboards 6 46% Webex/wimba 0 Het gebruik van genoemde technische hulpmiddelen is zeer laag. Alleen smartboards, stemkastjes, web2.0 toepassingen laten iets meer gebruik zien. 16

18 Behoefte aan technische hulpmiddelen Vervolgens is gevraagd naar de behoefte aan verschillende technische hulpmiddelen. De scores staan in figuur zeer vaak vaak soms zelden nooit Figuur 14: behoefte aan technische hulpmiddelen In tabel 11 is aangegeven hoeveel instellingen de scores soms, vaak en zeer vaak geven. Tabel 11: aantal en percentages waarin wordt aangegeven soms, vaak of zeer vaak behoefte te hebben aan technische hulpmiddelen N percentage Stemkastjes 6 Stemmen via sms 4 33% Chat 2 17% Web % Smartboards 7 58% Webex/wimba 2 17% Ook de behoefte aan technische hulpmiddelen blijkt niet hoog te zijn. Web2.0 toepassingen scoren relatief hoog. Smartboards en stemkastjes iets daaronder. Teach the teacher Op de vraag of de bibliotheek ook instructies informatievaardigheden voor docenten verzorgt met als doel dat dezen de kennis doorgeven aan studenten (teach the teacher) antwoordt 23% (3) met nooit, 39% (5) met zelden en 39% (5) met soms. Wel bestaan er bij 69% (9 instellingen) plannen voor dit soort instructies. 17

19 Bij de gevraagde toelichting op deze vraag wordt onder andere een zeker gevoeligheid bij docenten geconstateerd. Ervaren knelpunten Er is gevraagd naar het voorkomen van een aantal knelpunten. De antwoorden staan in figuur A B C D E F G H I J A: Geen knelpunten ervaren B: Gebrek aan domeinspecifieke kennis C: Gebrek aan fte s D: Gebrek aan didactische scholing E: Gebrek aan kennis van nieuw technologieën F: Gebrek aan toegang tot elektronische leeromgeving G: Gebrek aan kennis van elektronische leeromgeving H: Feit dat de bibliotheek geen onderwijsinstituut is I: Gebrek aan belangstelling vanuit het onderwijs J: Gebrek aan belangstelling bij studenten Figuur 15: percentages instellingen die aangeven knelpunten te ervaren Vooral gebrek aan fte s en gebrek aan didactische scholing (interne factoren) en gebrek aan belangstelling vanuit het onderwijs en gebrek aan belangstelling bij studenten (externe factoren) worden als knelpunten ervaren. Gevraagd is hoe de bibliotheek de geconstateerde knelpunten denkt aan te pakken. Uitbreiding van FTE s beschouwt men niet als realistisch. Scholing (vooral didactische) wel. Ook worden oplossingen verwacht van een betere integratie in het inhoudelijke onderwijs. 18

20 Voorbeelden van goede en minder goede instructies Aan de instellingen is gevraagd drie voorbeelden van goede instructies te geven en drie van minder goede instructies. De goede instructies hebben vooral als kenmerk dat studenten eigen onderwerpen kunnen kiezen of dat ze het onderwerp van de bijbehorende inhoudelijke cursus kunnen gebruiken en ze hebben als kenmerk dat ze op het juiste moment gegeven worden. De minder goede instructies hebben als kenmerken dat er werkvormen als hoorcolleges gebruikt worden en dat ze een concreet doel missen. Behoefte aan middelen voor verbetering Voor verschillende middelen ter verbetering van instructies in informatievaardigheden is gepeild hoe daar de behoefte aan is. De scores staan in figuur zeer ja neutraal niet helemaal niet Figuur 16: Behoeften van de bibliotheek voor de verbetering van onderwijs in informatievaardigheden In tabel 12 is aangegeven hoeveel instellingen bij de vraag naar verschillende behoeften antwoorden met ja en zeer. 19

21 Tabel 12: aantal en percentages waarin wordt aangegeven ja of zeer bij de behoefte aan middelen voor verbetering n percentage Onderwijskundige ondersteuning 9 69% Intensievere samenwerking 12 92% Makkelijkere toegang elektronische leeromgeving 2 15% Betere kennis elektronische leeromgeving 4 31% Betere kennis nieuwe technologie 6 46% Er blijkt vooral behoefte te zijn aan intensievere samenwerking met docenten en aan onderwijskundige ondersteuning. Samenwerking 86% (12 instellingen) heeft behoefte aan landelijke samenwerking in LOOWI verband, 93% (13 instellingen) in UKB verband. Een persoon weet nog niet of er behoefte is aan samenwerking, twee geven aan behoefte te hebben aan directe samenwerking met collega s. Op de open vraag op welke manieren en welke gebieden men behoefte heeft aan landelijke samenwerking worden relatief vaak ontwikkeling en uitwisseling van toetsmaterialen genoemd. Ook het uitwisselen van ideeën, modules en onderwijsmateriaal worden genoemd. Delen onderwijsmateriaal Iedereen is bereid onderwijsmateriaal dat aan de eigen instelling vervaardigd is te delen met anderen. Een maal wordt daarbij de restrictie van wederkerigheid gemaakt (voor wat, hoort wat), een maal dat dat dan in overleg moet gebeuren. Iedereen is geïnteresseerd in overname van onderwijsmateriaal dat aan andere instellingen vervaardigd is. 20

Universiteitsbibliotheek. Onderzoek Universiteitsbibliotheek op zoek naar wetenschappelijke informatie. Harrie Knippenberg Jan Wiborg

Universiteitsbibliotheek. Onderzoek Universiteitsbibliotheek op zoek naar wetenschappelijke informatie. Harrie Knippenberg Jan Wiborg Universiteitsbibliotheek Onderzoek Universiteitsbibliotheek 2008... op zoek naar wetenschappelijke informatie Harrie Knippenberg Jan Wiborg Inhoud 1. Inleiding 2 2. Manieren om te zoeken naar wetenschappelijke

Nadere informatie

Open Science binnen het informatievaardighedenonderwijs. Nicole Potters, Education Suppport, TU Delft Library 25-apr-16

Open Science binnen het informatievaardighedenonderwijs. Nicole Potters, Education Suppport, TU Delft Library 25-apr-16 Open Science binnen het informatievaardighedenonderwijs Nicole Potters, Education Suppport, TU Delft Library 25-apr-16 1 Onderwerpen TU Delft Library Education Support: Instructies/workshops Open Science

Nadere informatie

Fred Bosman: Gebruikersonderzoek UB Groningen (LOOWI: 25-02-05)

Fred Bosman: Gebruikersonderzoek UB Groningen (LOOWI: 25-02-05) Fred Bosman: Gebruikersonderzoek UB Groningen (LOOWI: 25-02-05) Deze gegevens zijn afkomstig van de sheets zijn van de presentatie van Fred Bosman voor het LOOWI op 25-02-2005. Voor de complete tekst en

Nadere informatie

Open & Online. De (mogelijke) rollen van bibliotheken. Onderwijs

Open & Online. De (mogelijke) rollen van bibliotheken. Onderwijs Open & Online De (mogelijke) rollen van bibliotheken Onderwijs Enthousiasme om mee te werken aan het onderzoek De opkomst hier vandaag Vragen en nieuwsgierigheid Leidraad met vragen opgesteld Telefonische

Nadere informatie

Projectvoorstel Grassroots VU 2015-2016

Projectvoorstel Grassroots VU 2015-2016 1. Gegevens van de aanvrager Naam aanvrager: Faculteit: Eric Vos Lisanne Möller Aard- en Levenswetenschappen E-mailadres: Functie: r.a.vos@vu.nl l.m.moller@vu.nl Docent Telefoon: 020 598 2671 2. Titel

Nadere informatie

Overzicht cursussen Informatievaardigheid Universitaire Bibliotheken Leiden Collegejaar 2013-2014

Overzicht cursussen Informatievaardigheid Universitaire Bibliotheken Leiden Collegejaar 2013-2014 Overzicht cursussen Informatievaardigheid Universitaire Bibliotheken Leiden Collegejaar 2013-2014 Deze brochure geeft een overzicht van de cursussen op het gebied van informatievaardigheid die worden aangeboden

Nadere informatie

Onderstaand treft u de resultaten aan van de vragenlijst over ondernemend onderwijs.

Onderstaand treft u de resultaten aan van de vragenlijst over ondernemend onderwijs. De behoefte aan het delen van kennis en ervaring is groot! Samenwerking door kennis te delen en ervaringen uit te wisselen is essentieel om de verdere implementatie van ondernemend onderwijs efficiënt

Nadere informatie

15 16 Evaluatie Docentencursus Zuyd, juni Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

15 16 Evaluatie Docentencursus Zuyd, juni Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 15 16 Evaluatie Docentencursus Zuyd, juni 2016 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 Geef bij de onderstaande stellingen aan of u ermee zeer mee oneens/oneens/eens/zeer mee eens bent, dan wel neutraal

Nadere informatie

Informatievaardigheden bij Avans Hogeschool : ontwikkelingen en perspectief

Informatievaardigheden bij Avans Hogeschool : ontwikkelingen en perspectief Informatievaardigheden bij Avans Hogeschool : ontwikkelingen en perspectief Sandra Brocx & Mariette Vissers 2 1 Xplora Avans Hogeschool - 3 steden - 6 locaties - 25.000 studenten - 2.000 medewerkers 3

Nadere informatie

Subsidieaanvraag. Commissie Verdeling Studenten Voorzieningen

Subsidieaanvraag. Commissie Verdeling Studenten Voorzieningen Subsidieaanvraag Commissie Verdeling Studenten Voorzieningen 2016-2017 Opgesteld door: F. Beyaz (Studentassessor Radboudumc 2016-2017) E. Beelen (Studentassessor Radboudumc 2015-2016) 1 Inhoud Belangrijke

Nadere informatie

Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde

Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde Internationalisering Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde Minor algemeen Alle studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) volgen in het derde Bachelorjaar

Nadere informatie

Veel gestelde vragen aanvragen Cultuureducatie met Kwaliteit

Veel gestelde vragen aanvragen Cultuureducatie met Kwaliteit Veel gestelde vragen aanvragen Cultuureducatie met Kwaliteit Met deze vragenlijst proberen we antwoord te geven op vragen die er over de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) en het aanvragen daarvan

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Beginmeting 2014 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, september

Nadere informatie

Verslag LOOWI bijeenkomst 20 mei 2011 te Utrecht: Op het snijvlak van onderwijs ( wetenschap) en bibliotheek: de kunst van het samenwerken

Verslag LOOWI bijeenkomst 20 mei 2011 te Utrecht: Op het snijvlak van onderwijs ( wetenschap) en bibliotheek: de kunst van het samenwerken Verslag LOOWI bijeenkomst 20 mei 2011 te Utrecht: Op het snijvlak van onderwijs ( wetenschap) en bibliotheek: de kunst van het samenwerken Met medewerking en financiële ondersteuning van de NVB WB-HB organiseerde

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Tussenmeting 2015 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, oktober

Nadere informatie

Best practices in academische vaardigheden bij bèta-bacheloropleidingen

Best practices in academische vaardigheden bij bèta-bacheloropleidingen Robert van Wijk & Esther Vleugel vaardigheden bij bèta-bacheloropleidingen Workshop op de ICAB conferentie 2015 Programma Achtergrond van ons academisch vaardigheden onderwijs Onze ervaringen en lessen

Nadere informatie

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs universitair onderwijscentrum groningen hoger onderwijs Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs 2008-2009 september 2008 Basiskwalificatie onderwijs 2 Wat is de basiskwalificatie onderwijs (BKO)? De basiskwalificatie

Nadere informatie

Overzicht resultaten uit onderzoek door Cubiss

Overzicht resultaten uit onderzoek door Cubiss Overzicht resultaten uit onderzoek door Cubiss 2009-2010 1. Inleiding In opdracht van de Vereniging van Brabantse Bibliotheken is in 2009 en 2010 onderzoek gedaan naar de wensen en behoeften van het primair

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Test Kandidaat

Rapport Docent i360. Test Kandidaat Rapport Docent i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Evaluatie Curriculum Onderzoek in de opleiding

Evaluatie Curriculum Onderzoek in de opleiding Evaluatie Curriculum Onderzoek in de opleiding Helmond, 16 juni 2016 Puck Lamers Master Onderwijswetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen drs. Monique van der Heijden dr. Jeannette Geldens Kempelonderzoekscentrum

Nadere informatie

OpenU, DLWO en curriculum. Wilfred Rubens

OpenU, DLWO en curriculum. Wilfred Rubens OpenU, DLWO en curriculum Wilfred Rubens http://www.slideshare.net/wrubens Programma Ambitie OU Concept OpenU bij OLW Curriculum? Onderdeel OpenU als casus curriculum Demonstratie Open Universiteit: spin

Nadere informatie

Projectplan. 1 - Praktische gegevens Plaats Pilot Den Haag. Projectleider. Arno van Houwelingen / Peter Eskens. Deelnemende instellingen

Projectplan. 1 - Praktische gegevens Plaats Pilot Den Haag. Projectleider. Arno van Houwelingen / Peter Eskens. Deelnemende instellingen Projectplan 1 - Praktische gegevens Plaats Pilot Den Haag Projectleider Arno van Houwelingen / Peter Eskens Deelnemende instellingen Haagse Hogeschool J. Westerdijkplein - namen en adressen 75 van de deelnemende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGISTERKER

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGISTERKER ALGEMENE VOORWAARDEN DIGISTERKER Bepalingen bij het Digisterker-abonnement De Algemene Voorwaarden Digisterker beschrijven de bepalingen die gelden voor het Digisterker-abonnement. 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Lab to Learn leren met morgen VOORBEELDRAPPORTAGE EDUCHECK VO. EJ"Chec Ra pp. orfa e. Ij IT-workz. liorl

Lab to Learn leren met morgen VOORBEELDRAPPORTAGE EDUCHECK VO. EJChec Ra pp. orfa e. Ij IT-workz. liorl liorl Lab to Learn leren met morgen VOORBEELDRAPPORTAGE EDUCHECK VO EJ"Chec Ra pp orfa e Ij IT-workz LET OP! Dit is een voorbeeldrapportage van de vo versie van de EduCheck waarin slechts enkele pagina

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis Rapport Docent i360 Naam Angela Rondhuis Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Dossier sjabloon. BKO registratie

Dossier sjabloon. BKO registratie Dossier sjabloon BKO registratie Faculteit GMW, november 2014 Dit sjabloon geeft een structuur voor het samenstellen van uw dossier voor de BKO-registratie. Voor stafleden met een 1 ste -graagds lesbevoegdheid

Nadere informatie

Werkgroep: Doubleren en versnellen versie 19-03-2012

Werkgroep: Doubleren en versnellen versie 19-03-2012 Werkgroep: Doubleren en versnellen versie 19-03-2012 Inleiding: Binnen het SPOM is een projectgroep opgericht met als opdracht het opstellen van een adviserende notitie met daarin een besliswijzer voor

Nadere informatie

TeleTrainer: training in de e van het leren

TeleTrainer: training in de e van het leren TeleTrainer: training in de e van het leren TeleTrainer voor elke docent die betrokken is bij ICT in het onderwijs geschikt voor beginner, gevorderde en specialist geschikt voor verschillende rollen rondom

Nadere informatie

Bevorderende factoren voor samenwerking door onderwijsprofessionals

Bevorderende factoren voor samenwerking door onderwijsprofessionals Bevorderende factoren voor samenwerking door onderwijsprofessionals Citeren als: Bergh, Linda van den; Diemel, Karin & Zon, Anja van ). Bevorderende factoren voor samenwerking door onderwijsprofessionals.

Nadere informatie

11/8/2016. Academisch Schrijven in het curriculum. Opzet van deze bijeenkomst. Academisch schrijven. Toepassing in curriculum.

11/8/2016. Academisch Schrijven in het curriculum. Opzet van deze bijeenkomst. Academisch schrijven. Toepassing in curriculum. Academisch Schrijven in het curriculum Dr N. Saab, ICLON, Dr Ph. Dol, Academisch Talencentrum, Dr. J.A. Mol, Faculteit der Archeologie Opzet van deze bijeenkomst Interactief: 1. Wij geven enkele voorbeelden

Nadere informatie

Evaluatie Diving Cup. Effecten op Sportparticipatie. Jan van Houthof AJ Amsterdam T

Evaluatie Diving Cup. Effecten op Sportparticipatie. Jan van Houthof AJ Amsterdam T Evaluatie Diving Cup Effecten op Sportparticipatie Jan van Houthof 6 1065 AJ Amsterdam T 06 24512991 marije@bureaubeweeg.nl www.bureaubeweeg.nl 1 Samenvatting In deze rapportage worden de resultaten besproken

Nadere informatie

Vreedzame school Groningen

Vreedzame school Groningen Vreedzame school Groningen Dorien Petri Annelies Kassenberg December 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Vergelijking scholen A, B, C, D en E... 4 3. Conclusie... 7 2 1. Inleiding De Vreedzame school

Nadere informatie

Tienpuntenlijst #1 Investeer in goede weblectures bij alle hoorcolleges. #2 Betere communicatie: tijd voor de RU-app

Tienpuntenlijst #1 Investeer in goede weblectures bij alle hoorcolleges. #2 Betere communicatie: tijd voor de RU-app Tienpuntenlijst 2015 #1 Investeer in goede weblectures bij alle hoorcolleges #2 Betere communicatie: tijd voor de RU-app #3 Investeer in meer specialisatie in de master #4 Gemakkelijker studeren in het

Nadere informatie

Op de vraag of men de artikelen zelf in het Engels schrijft, gaf één wetenschapper het volgende aan:

Op de vraag of men de artikelen zelf in het Engels schrijft, gaf één wetenschapper het volgende aan: NEDERLANDS, TENZIJ Onderzoek Vakgroep Marktkunde en Marktonderzoek RUG In dit onderzoek zijn de volgende vragen geformuleerd: Welke factoren zijn op dit moment van invloed op de beslissing of Nederlandse

Nadere informatie

Overzicht resultaten uit onderzoek door Cubiss 2009-2010. 1 Inleiding

Overzicht resultaten uit onderzoek door Cubiss 2009-2010. 1 Inleiding Overzicht resultaten uit onderzoek door Cubiss 2009-2010 1 Inleiding In opdracht van de Vereniging van Brabantse Bibliotheken is in 2009 en 2010 onderzoek gedaan naar de wensen en behoeften van het primair

Nadere informatie

De JB heeft binnen de UvA twee belangrijke partners: a. De Faculteit b. de UB

De JB heeft binnen de UvA twee belangrijke partners: a. De Faculteit b. de UB Meerjarenplan 2014-2016 Juridische Bibliotheek In 2016 zal de JB met de Faculteit naar het Roeterseiland verhuizen. Dit meerjarenplan beperkt en richt zich op de periode dat we ons enerzijds voorbereiden

Nadere informatie

Memo. Datum: 19 oktober 2015 Onderwerp: Enquête Studieadvies

Memo. Datum: 19 oktober 2015 Onderwerp: Enquête Studieadvies Memo Datum: 19 oktober 2015 Onderwerp: Enquête Studieadvies Inhoud Hoofdstuk 1: Introductie... 1 Hoofdstuk 2: Algemene uitkomsten... 1 2.1 De weg naar de studieadviseur... 1 2.2 Hulpvraag... 2 2.3 Waardering

Nadere informatie

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs 2 december 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 pagina 2 1 Inleiding Dit beoordelingskader bevat een aantal facetten

Nadere informatie

1. Doelstelling Vormgeven van structurele bachelorsamenwerking tussen de negen (Technische) Wiskunde opleidingen in Nederland.

1. Doelstelling Vormgeven van structurele bachelorsamenwerking tussen de negen (Technische) Wiskunde opleidingen in Nederland. WISKUNDE ICAB jaarplan 2011/12 Algemeen deel 1. Doelstelling Vormgeven van structurele bachelorsamenwerking tussen de negen (Technische) Wiskunde opleidingen in Nederland. Achtergrond De opleidingen wiskunde

Nadere informatie

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld NEDERLANDERS OVER DE VIERDAAGSE Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Nienke Lammertink en Koen Breedveld Mei 2016 1 Nederlanders over de

Nadere informatie

Aantal respondenten 1758 1707 1578 13981 Aantal benaderd 4500 4404 4344 36949

Aantal respondenten 1758 1707 1578 13981 Aantal benaderd 4500 4404 4344 36949 Onderwijs & Kwaliteit Eerste rapportage HBO-Monitor 2013 Op 3 april 2014 zijn de resultaten van de jaarlijkse HBO-monitor (enquête onder afgestudeerden) over 2013 binnengekomen. Het onderzoek betreft studenten

Nadere informatie

Breda, 's-hertogenbosch, Tilburg. Selectie onderzoeksresultaten van de meting ViA-E docenten 2014

Breda, 's-hertogenbosch, Tilburg. Selectie onderzoeksresultaten van de meting ViA-E docenten 2014 Breda, 's-hertogenbosch, Tilburg Notitie datum 01-06-2014 contactpersoon Theo Nelissen onderwerp Selectie onderzoeksresultaten ViA-E telefoon (076) 523 85 74 van Theo Nelissen e-mail tcc.nelissen@avans.nl

Nadere informatie

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage -

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage - De dienstverlening van Onderzoek onder aangesloten instellingen - Eindrapportage - 09-09-2009 Inhoud Inleiding 3 Managementsamenvatting 4 Onderzoeksopzet 5 Resultaten 6 Tevredenheid 6 Gebruik en waardering

Nadere informatie

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG STUDENTEN DOEN UITSPRAKEN OVER DE ACADEMISCHE WERELD, HET VAKGEBIED EN HET BEROEPENVELD.. onderzoek niet zo saai als ik dacht werken in

Nadere informatie

Kennisdeling op internet tussen leraren in Kennisnet Vakcommunities. De belangrijkste resultaten. Management samenvatting

Kennisdeling op internet tussen leraren in Kennisnet Vakcommunities. De belangrijkste resultaten. Management samenvatting Kennisdeling op internet tussen leraren in Kennisnet Vakcommunities. De belangrijkste resultaten Uwe Matzat/Chris Snijders Technische Universiteit Eindhoven Management samenvatting De grote meerderheid

Nadere informatie

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers Tabel Competenties docentopleiders/-trainers In deze tabel zijn de competenties van de docentopleider/trainer (1) opgenomen. Deze zijn verder geconcretiseerd in bekwaamheidseisen of indicatoren en uitgewerkt

Nadere informatie

Verslag van de vragenlijstafname

Verslag van de vragenlijstafname Faculteit: ACTA Opleiding: Tandheelkunde Studieonderdeel: Lijn Stage Ma2 Docent(en)/Begeleider(s): Marleen Klaassen Code: 25.2994 Vakcode: 0 Cursusjaar/studiefase: Master 2 Datum afname: juni 2013 Datum

Nadere informatie

Maatwerkrapportage bij Aansluitingsmonitor 2008 2009

Maatwerkrapportage bij Aansluitingsmonitor 2008 2009 Maatwerkrapportage bij Aansluitingsmonitor 2008 2009 Tabellenbijlage hogeschool: opleidingsrapportage: naam opleiding studiejaar: 2008 2009 bron: Aansluitingsmonitor Noordoost Nederland 2008 2009, sept

Nadere informatie

Verslag van de vragenlijstafname

Verslag van de vragenlijstafname Faculteit: ACTA Opleiding: Bachelor Studieonderdeel: Paradontitis I Docent(en)/Begeleider(s): Prof. dr. B.G. Loos Code: 25.1452 Vakcode: 0 Cursusjaar/studiefase: BA2 Datum afname: 30-1-2013 Datum binnengekomen:

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Keuzes binnen MBO en HBO

Keuzes binnen MBO en HBO Keuzes binnen MBO en HBO Auteur: Marlies Rosenbrand, mei 2017 Voor u ligt de samenvatting van de belangrijkste conclusies uit het onderzoek naar de mening van opleiders 1 voor de inrichting van een specifiek

Nadere informatie

Hoe schrijft u een beleidsplan internationalisering voor uw school

Hoe schrijft u een beleidsplan internationalisering voor uw school Hoe schrijft u een beleidsplan internationalisering voor uw school Inleiding Suggesties voor de inhoud: Waarom schrijft u dit beleidsplan? Is er een aanleiding? Is het beleidsplan bedoeld voor de hele

Nadere informatie

REGLEMENT SELECTIE BACHELOR DIERGENEESKUNDE Collegejaar Zoals vastgesteld door de decaan op 31 juli 2017

REGLEMENT SELECTIE BACHELOR DIERGENEESKUNDE Collegejaar Zoals vastgesteld door de decaan op 31 juli 2017 REGLEMENT SELECTIE BACHELOR DIERGENEESKUNDE Collegejaar 2018-2019 Zoals vastgesteld door de decaan op 31 juli 2017 Artikel 1. Algemene bepalingen 1. De bepalingen in dit reglement zijn aanvullend op de

Nadere informatie

Geneeskunde studiejaar 2014-2015. Matchingsvragenlijst MATCHING

Geneeskunde studiejaar 2014-2015. Matchingsvragenlijst MATCHING Geneeskunde studiejaar 2014-2015 Matchingsvragenlijst MATCHING Dit PDF document is een weergave van het matchingsformulier voor de opleiding geneeskunde van de Universiteit Utrecht, uitgevoerd door het

Nadere informatie

Het weblog als instrument voor reflectie op leren en handelen: Een verkennende studie binnen de eerste- en tweedegraads lerarenopleiding 1

Het weblog als instrument voor reflectie op leren en handelen: Een verkennende studie binnen de eerste- en tweedegraads lerarenopleiding 1 Weblogs 1 Het weblog als instrument voor reflectie op leren en handelen: Een verkennende studie binnen de eerste- en tweedegraads lerarenopleiding 1 Iwan Wopereis Open Universiteit Nederland Peter Sloep

Nadere informatie

Evaluatie SamenOud training Anders denken, anders doen Casemanagement

Evaluatie SamenOud training Anders denken, anders doen Casemanagement Evaluatie SamenOud training Anders denken, anders doen Casemanagement Deelprogramma voor wijkverpleegkundigen en ouderenadviseurs die opgeleid worden tot casemanager SamenOud R. Brans April 2013 Inhoud

Nadere informatie

Docent. Doel. College van van Bestuur. Decaan. Voorzitter Capaciteitsgroep. Dir. Dir. Onderzoeksinstituut. Hoogleraar UHD UD UD. Onderzoeker.

Docent. Doel. College van van Bestuur. Decaan. Voorzitter Capaciteitsgroep. Dir. Dir. Onderzoeksinstituut. Hoogleraar UHD UD UD. Onderzoeker. Docent Doel College van van Bestuur Ontwikkelen en verzorgen van toegewezen wetenschappelijke, uitgaande van het facultaire, teneinde de leerdoelen behorende bij de eindtermen van de ten aanzien van kennis,

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor tandartspraktijken. Informatie en stappenplan

Door Cliënten Bekeken voor tandartspraktijken. Informatie en stappenplan Door Cliënten Bekeken voor tandartspraktijken December 2012 Informatie en stappenplan Door Cliënten Bekeken voor tandartspraktijken is hét traject voor kwaliteitsverbetering van de mond zorg vanuit het

Nadere informatie

Dé toets bestaat niet

Dé toets bestaat niet Dé toets bestaat niet Over functioneel toetsen voor beter onderwijs Willibrord Huisman, Afdeling Onderwijsondersteuning Marc Vorstenbosch, Fac. Medische Wetenschappen, Afd. Anatomie Onderwijsdag Radboud

Nadere informatie

Lab to Learn leren met morgen VOORBEELDRAPPORTAGE EDUCHECK MBO. EJ"Chec Ra pp. orfa e. Ij IT-workz. liorl

Lab to Learn leren met morgen VOORBEELDRAPPORTAGE EDUCHECK MBO. EJChec Ra pp. orfa e. Ij IT-workz. liorl liorl Lab to Learn leren met morgen VOORBEELDRAPPORTAGE EDUCHECK MBO EJ"Chec Ra pp orfa e Ij IT-workz LET OP! Dit is een voorbeeldrapportage van de mbo versie van de EduCheck waarin slechts enkele pagina

Nadere informatie

Digitale hulpmiddelen bij het toetsen en beoordelen in de universitaire lerarenopleiding

Digitale hulpmiddelen bij het toetsen en beoordelen in de universitaire lerarenopleiding Digitale hulpmiddelen bij het toetsen en beoordelen in de universitaire lerarenopleiding Vragenlijst voor docenten/opleiders Intro Doel van deze vragenlijst is informatie te verzamelen over het gebruik

Nadere informatie

Mede naar aanleiding van mijn brief zijn flinke stappen gezet, zowel internationaal als nationaal:

Mede naar aanleiding van mijn brief zijn flinke stappen gezet, zowel internationaal als nationaal: >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Onderzoek en Wetenschapsbeleid IPC 4100 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus

Nadere informatie

Matchingsvragenlijst. Geneeskunde. studiejaar MATCHING

Matchingsvragenlijst. Geneeskunde. studiejaar MATCHING Matchingsvragenlijst Geneeskunde studiejaar 2014-2015 MATCHING Dit PDF document is een weergave van het matchingsformulier voor de opleiding geneeskunde van de Universiteit Utrecht, uitgevoerd door het

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie Een vrijstelling op basis van praktijkervaring is alleen mogelijk voor vier cursussen uit de bacheloropleiding, te weten

Nadere informatie

Strategische onderwijsdoelstellingen: realisaties

Strategische onderwijsdoelstellingen: realisaties Strategische onderwijsdoelstellingen: realisaties 1.1 De opleidingen hebben een uitgeschreven en gedragen onderwijsvisie. 1.2 De opleidingen beschikken over een dynamisch competentieprofiel dat o.a. aan

Nadere informatie

Op weg naar EUR-strategie online leren

Op weg naar EUR-strategie online leren Op weg naar EUR-strategie online leren SURF Symposium Open en Online Education, 11 maart 2014 Dr. Gerard Baars Directeur Risbo en projectleider deelprogramma online leren EUR Bouwstenen strategie online

Nadere informatie

Rapportage Kunsten-Monitor 2014

Rapportage Kunsten-Monitor 2014 Rapportage Kunsten-Monitor 2014 Inleiding In 2014 heeft de AHK deelgenomen aan het jaarlijkse landelijke onderzoek onder recent afgestudeerden: de Kunsten-Monitor. Alle bachelor en master afgestudeerden

Nadere informatie

Evaluatie trainingen Vversterk. Deelnemers eerste tranche

Evaluatie trainingen Vversterk. Deelnemers eerste tranche Evaluatie trainingen Vversterk Deelnemers eerste tranche Evaluatie trainingen Vversterk Deelnemers eerste tranche Opdrachtgever: Sardes Utrecht, februari 2008 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090

Nadere informatie

Een conceptueel kader voor de implementatie van praktijkgericht onderzoek in de opleiding van studenten farmaceutische wetenschappen aan de K.U.

Een conceptueel kader voor de implementatie van praktijkgericht onderzoek in de opleiding van studenten farmaceutische wetenschappen aan de K.U. NVFO 2009 Een conceptueel kader voor de implementatie van praktijkgericht onderzoek in de opleiding van studenten farmaceutische wetenschappen aan de K.U.Leuven V. Foulon, S. Simoens, G. Laekeman en P.

Nadere informatie

KWALON Conferentie 13 december 2012. Methodenleer aan de universiteit: ontwerpen, uitvoeren en reflecteren. Inge Bleijenbergh

KWALON Conferentie 13 december 2012. Methodenleer aan de universiteit: ontwerpen, uitvoeren en reflecteren. Inge Bleijenbergh KWALON Conferentie 13 december 2012 Methodenleer aan de universiteit: ontwerpen, uitvoeren en reflecteren Inge Bleijenbergh Bijdrage Het bieden van inzicht in en reflecteren op de plaats en organisatie

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN VOOR DE STRUCTUUR VAN DE WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIEVOORZIENING AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN

UITGANGSPUNTEN VOOR DE STRUCTUUR VAN DE WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIEVOORZIENING AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN UITGANGSPUNTEN VOOR DE STRUCTUUR VAN DE WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIEVOORZIENING AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN I. ORGANISATIESTRUCTUUR Er is één bibliotheekvoorziening binnen de universiteit. Deze

Nadere informatie

Tevredenheidsenquête cardiale revalidatie

Tevredenheidsenquête cardiale revalidatie 1 Tevredenheidsenquête cardiale revalidatie Tevredenheidsenquête cardiale revalidatie 1 DOELGROEP In de zomer van 2012 werden 162 patiënten van het cardiale revalidatie programma gevraagd om deel te nemen

Nadere informatie

Analyse vragenlijst vooronderzoek SURF

Analyse vragenlijst vooronderzoek SURF Analyse vragenlijst vooronderzoek SURF Lector Dr. Mark Gellevij Onderzoekers Simone van der Donk MSc Jolise t Mannetje MSc Contact: Saxion - Kenniscentrum Onderwijsinnovatie Lectoraat Innovatief en Effectief

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Tevredenheid over docenten

Tevredenheid over docenten Studenten in sector tevredener dan in totale hoger onderwijs... 2 Studenten tevreden over docenten bij niet-bekostigde tweedegraads lerarenopleidingen hbo... 3 Pabo-studenten minder tevreden over docenten

Nadere informatie

Naar een nieuwe stagiaireopleiding. Presentatie docentenbijeenkomst 24 april 2012

Naar een nieuwe stagiaireopleiding. Presentatie docentenbijeenkomst 24 april 2012 Naar een nieuwe stagiaireopleiding Presentatie docentenbijeenkomst 24 april 2012 Waarom deze bijeenkomst? Informeren over stand van zaken ontwikkeling NSO Informeren over uw rol komende tijd en in NSO

Nadere informatie

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013 Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 21 Oktober 21 1 Inhoudsopgave H1 Inleiding H2 Aantal vrijwilligers per sector/locatie en respons H Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 21

Nadere informatie

Medewerker onderwijsontwikkeling

Medewerker onderwijsontwikkeling Medewerker onderwijsontwikkeling Doel Ontwikkelen van en adviseren over het onderwijsbeleid en ondersteunen bij de implementatie en toepassing ervan, uitgaande van de geformuleerde strategie van de instelling/faculteit

Nadere informatie

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Definitieve rapportage 4 augustus 2016 DATUM 4 augustus 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL

Nadere informatie

media-educatie & -participatie: van mediakunstenaar tot Do-It- Yourself amateur

media-educatie & -participatie: van mediakunstenaar tot Do-It- Yourself amateur media-educatie & -participatie: van mediakunstenaar tot Do-It- Yourself amateur Emiel Heijnen Emiel Heijnen Docent bachelor docent Beeldende Kunst en Vormgeving en Master Kunsteducatie, Amsterdamse Hogeschool

Nadere informatie

Aansluiting Engels Een onderzoek naar de aansluitingsproblematiek van het vwo-vak Engels met de universiteit

Aansluiting Engels Een onderzoek naar de aansluitingsproblematiek van het vwo-vak Engels met de universiteit Aansluiting Engels Een onderzoek naar de aansluitingsproblematiek van het vwo-vak Engels met de universiteit 1 2 Aansluiting Engels Een onderzoek naar de aansluitingsproblematiek van het vwo-vak Engels

Nadere informatie

RESULTATEN VAN DE ENQUETE NAAR MENINGEN VAN VLAAMSE STUDENTEN OVER HET STUDEREN AAN DE OPEN UNIVERSITEIT - SEPTEMBER 2007 -

RESULTATEN VAN DE ENQUETE NAAR MENINGEN VAN VLAAMSE STUDENTEN OVER HET STUDEREN AAN DE OPEN UNIVERSITEIT - SEPTEMBER 2007 - RESULTATEN VAN DE ENQUETE NAAR MENINGEN VAN VLAAMSE STUDENTEN OVER HET STUDEREN AAN DE OPEN UNIVERSITEIT - SEPTEMBER 2007 - Uitgevoerd: september 2007 Onderzoekers: drs. Herman Kiesel, drs. Lic. Rick Coone,

Nadere informatie

Onderwijsvernieuwing. We doen er allemaal aan mee.

Onderwijsvernieuwing. We doen er allemaal aan mee. Onderwijsvernieuwing We doen er allemaal aan mee. Maar. Welke kant willen we op? Wat speelt er in mijn team? Wil iedereen mee? Waar liggen de interesses? Waar zit de expertise? WAARIN GA IK INVESTEREN?

Nadere informatie

WELKOM! BIJ DE OPEN DAG VAN COMMUNICATIEWETENSCHAP

WELKOM! BIJ DE OPEN DAG VAN COMMUNICATIEWETENSCHAP WELKOM! BIJ DE OPEN DAG VAN COMMUNICATIEWETENSCHAP PROGRAMMA 11.05 11.25 uur: Introductie in de Communicatiewetenschap 11.25 11.45 uur: Studieprogramma en de arbeidsmarkt 11.45 12.00 uur: Een week uit

Nadere informatie

Curriculumherziening TB

Curriculumherziening TB Curriculumherziening TB Het curriculum van de bacheloropleiding Technische Bestuurskunde gaat op de schop. Waarom is dat, wat gaat er veranderen en wanneer gebeurt dat? In dit documentje staat het belangrijkste

Nadere informatie

Didactisch Groepsplan 3 e leerjaar AGL

Didactisch Groepsplan 3 e leerjaar AGL Didactisch Groepsplan 3 e leerjaar AGL Lesmodel: DAIM 45 min 5 min Oriëntatie: herhalen vorige les 10 min Instructie: doel benoemen aan het begin van de les plus instructie geven 25 minuten: verwerking

Nadere informatie

Universiteitsbibliotheek

Universiteitsbibliotheek Universiteitsbibliotheek Onderzoek naar wensen en behoeften voor bibliotheekdiensten onder wetenschappelijk medewerkers van de faculteit Sociale Wetenschappen Harrie Knippenberg Harry Jan Courtens Mei

Nadere informatie

1. Een ELO of dagplan gebruiken om de planning met de leerlingen te delen. 2. Een ELO, e-mail of chat gebruiken om met de leerlingen te communiceren.

1. Een ELO of dagplan gebruiken om de planning met de leerlingen te delen. 2. Een ELO, e-mail of chat gebruiken om met de leerlingen te communiceren. Stellingen doelen 1. Een ELO of dagplan gebruiken om de planning met de leerlingen te delen. 2. Een ELO, e-mail of chat gebruiken om met de leerlingen te communiceren. 3. Instructielessen maken voor het

Nadere informatie

Zorg en technologie in het onderwijs voor verpleegkundigen

Zorg en technologie in het onderwijs voor verpleegkundigen Zorg en technologie in het onderwijs voor verpleegkundigen Thijs van Houwelingen Promovendus Lectoraat Vraaggestuurde Zorg Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening Docent Verpleegkunde Hogeschool Utrecht

Nadere informatie

Schoolportret samenwerkingsverband Roermond. vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en met gymnasium)

Schoolportret samenwerkingsverband Roermond. vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en met gymnasium) Schoolportret samenwerkingsverband Roermond vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en met gymnasium) Schoolportret samenwerkingsverband Roermond vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en

Nadere informatie

Verplicht toetsen en bijspijkeren of eigen verantwoordelijkheid? De basisvaardigheden Nederlands van eerstejaars VU-studenten

Verplicht toetsen en bijspijkeren of eigen verantwoordelijkheid? De basisvaardigheden Nederlands van eerstejaars VU-studenten 7.Taalbeleid hoger onderwijs Ronde 8 Marloes van Beersum & Eline van Straalen Taalcentrum-VU, Vrije Universiteit Amsterdam Contact: mvanbeersum@taalcentrum-vu.nl evanstraalen@taalcentrum-vu.nl Verplicht

Nadere informatie

Ontwerpgericht onderzoek Brahim Boukhari

Ontwerpgericht onderzoek Brahim Boukhari Ontwerpgericht onderzoek Brahim Boukhari 1 Inhoud Context Doel Centrale vraag Methodologie Theoretisch model Resultaten Prototypefase Conclusie Vragen Brainstormsessie 2 Context Nieuw curriculum sinds

Nadere informatie

Richtlijn beoordeling onderzoeksmasters vanaf 1 september 2015. 23 april 2015

Richtlijn beoordeling onderzoeksmasters vanaf 1 september 2015. 23 april 2015 Richtlijn beoordeling onderzoeksmasters vanaf 1 september 2015 23 april 2015 Parkstraat 28 Postbus 85498 2508 CD Den Haag P.O. Box 85498 2508 CD The Hague The Netherlands T +31 (0)70 312 2300 info@nvao.net

Nadere informatie

Resultaten Peiling lerarenregister

Resultaten Peiling lerarenregister Resultaten Peiling lerarenregister Algemene gegevens: - Verstuurd naar 8000 docenten (aangesloten bij AOb, CNV Onderwijs, Beter Onderwijs Nederland, Platform Vakinhoudelijke Verenigingen Voortgezet Onderwijs

Nadere informatie

Strategisch lezen voor beroep en studie

Strategisch lezen voor beroep en studie Strategisch lezen voor beroep en studie Roos Scharten (Expertisecentrum Nederlands) Georgia Vasilaras (ROC de Leijgraaf) Edith Vissers (KPC Groep) 9 december 2015 Leijgraaf: het uitgangspunt! Elke professional

Nadere informatie

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ juli 2014 ingangsdatum 1 september 2014 Algemeen Het verplichte keuzeonderwijs beslaat 10 ec in studiejaar 2 (keuzevakken) en 10

Nadere informatie

Strategisch lezen voor beroep en studie

Strategisch lezen voor beroep en studie Strategisch lezen voor beroep en studie Roos Scharten (Expertisecentrum Nederlands) Georgia Vasilaras (ROC de Leijgraaf) Edith Vissers (KPC Groep) 9 december 2015 Leijgraaf: het uitgangspunt! Elke professional

Nadere informatie

Dienst Studentenzaken Risicoprofiel nieuwe studenten

Dienst Studentenzaken Risicoprofiel nieuwe studenten Dienst Studentenzaken Risicoprofiel nieuwe studenten student: score: studentnummer: vraag 1: opleiding: Rechtsgeleerdheid vraag 8: email: vraag 12: 1 Met welke vooropleiding heb je toegang tot de opleiding

Nadere informatie

Algemeen Reglement van de Certificering voor instructeursopleidingen in het toepassingsgebied van de bedrijfsnoodorganisatie

Algemeen Reglement van de Certificering voor instructeursopleidingen in het toepassingsgebied van de bedrijfsnoodorganisatie Algemeen Reglement van de Certificering voor instructeursopleidingen in het toepassingsgebied van de bedrijfsnoodorganisatie Nederlands Instituut BedrijfsnoodOrganisatie Versie 2: Maart 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Samenvatting opleidingsinitiatieven waterschappen 2013

Samenvatting opleidingsinitiatieven waterschappen 2013 Samenvatting opleidingsinitiatieven waterschappen 2013 Introductie In dit rapport wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste resultaten die naar voren zijn gekomen n.a.v. de enquête over opleidingsinitiatieven

Nadere informatie