Financiële resultaten Caparis NV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financiële resultaten Caparis NV"

Transcriptie

1 Financiële resultaten Caparis NV Bedrijfsresultaat eerste drie kwartalen 2014 Caparis NV heeft in de eerste drie kwartalen een bedrijfsresultaat gerealiseerd van positief, dit is ruim beter dan begroot. De verbetering is gerealiseerd door zowel een hogere netto toegevoegde waarde ( hoger dan begroot), hogere opbrengsten Begeleid Werken ( hoger dan begroot), eenmalige baten ( hoger dan begroot) als lagere bedrijfskosten ( lager dan begroot). De hogere netto toegevoegde waarde wordt vooral gerealiseerd door: Groenservice: meer declarabele uren van gedetacheerde medewerkers, meer regulier werk bij gemeenten en andere overheidsgerelateerde instellingen en een hogere NTW door zachte winter/voorjaar. Industrie: structureel meer opdrachten van bestaande en nieuwe klanten. Business Post: extra volumes post i.c.m. hoger aandeel eigen bezorging. Grafisch centrum: een structurele verbetering van de orderportefeuille wordt geconstateerd. De lagere bedrijfskosten worden in nagenoeg alle kostencategorieën gerealiseerd. De grootste besparing is gerealiseerd door lagere loonkosten kader (ad ). Dit wordt veroorzaakt door een lagere personele bezetting en lagere gemiddelde loonkosten per fte. Omzet per gemeente Alle gemeenten hebben hun begrote gemeentelijke omzet, gerelateerd aan drie kwartalen, in ruime mate gerealiseerd. Prognose 2014 (LE) Caparis NV prognosticeert een bedrijfsresultaat van 4,1 mln positief. Dit is een verbetering van 3,2 mln. ten opzichte het begrote bedrijfsresultaat van 0,9 mln. Voor een specificatie wordt verwezen naar blz.17 van de Rapportage 3e kwartaal 2014 Caparis NV.

2 Berekening verwacht bedrijfsresultaat inclusief eenmalige baten en lasten Verwacht bedrijfsresultaat 2014 exclusief eenmalige baten en lasten Eenmalige baten Nagekomen uitkering Wet vermindering Afdracht Loonbelasting Eindafrekening subsidie Divosa Schattingsverschil inkoopbonussen Mutatie voorzieningen PM Eenmalige lasten Nagekomen stormschade oktober 2013(niet gedekt door verzekering) Eindafrekening gas Verwacht bedrijfsresultaat 2014 inclusief eenmalige baten en lasten Sociale resultaten Realisatie taakstelling De totale taakstelling 2014 van de bij Caparis aangesloten gemeenten is, ten opzichte van 2013, met (afgerond) 109 Se toegenomen. De onderrealisatie tot en met het 3e kwartaal is gemiddeld 11,3 Se (Achtkarspelen heeft een onderrealisatie van 0,6 Se). Het dagelijks bestuur van de GR heeft voor het 4e kwartaal een plaatsingsstop afgekondigd. Hiermee streven de aangesloten gemeenten ernaar om het tekort in het Participatiebudget 2015 te beperken. Deze plaatsingsstop zal er, in combinatie met de beperkte omvang van de wachtlijst, toe leiden dat over heel 2014 een onderrealisatie van de taakstelling zal plaatsvinden. Dit betekent dat de aangesloten gemeenten het niet benutte deel van de ontvangen Rijksbijdrage dienen terug te betalen aan de Rijksoverheid. Dit heeft derhalve geen nadelig effect op de gemeentelijke exploitatie. Wachtlijst De wachtlijst is in de eerste drie kwartalen ten opzichte van 31 december 2013 met 145 personen afgenomen. Voor onze gemeente is sprake van een afname van de wachtlijst met 5 personen. Beweging van binnen naar buiten Het aandeel Deta/BW bedraagt ultimo het 3e kwartaal 36,9 % (opdracht ultimo 2014: 37,5%). Omgerekend naar Se betekent dit dat ultimo het 3 e kwartaal circa 863,6 Se (= 815 fte) werkzaam zijn bij een reguliere werkgever middels detachering of begeleid werken. Trajecten Caparis had cumulatief tot en met het 3e kwartaal gemiddeld 97 fte s trajectdeelnemers actief (begroot 135 fte's). In de zomermaanden is bij nagenoeg alle gemeenten een daling van het aantal aangemelde trajectdeelnemers geconstateerd. In het 2e en 3e kwartaal hebben hierover gesprekken plaatsgevonden met de betrokken gemeenten. Op

3 basis van deze gesprekken verwacht Caparis dat het aantal trajecten in het 4e kwartaal weer zal aantrekken. In totaal zijn er 337 trajecten uitgevoerd waarvan 320 succesvol, resulterend in een percentage van 95% van de trajecten waarbij het doel is gehaald. Ziekteverzuim Het cumulatieve ziekteverzuim Sw bedraagt 14% en is hiermee 0,5% hoger dan begroot. Het kortdurend ziekteverzuim Sw bedraagt 4,2% en is 1,5% lager dan begroot en 2,0% lager ten opzichte van dezelfde periode in Ook het kort verzuim kader is lager dan begroot en komt op 1,3%. Ten opzichte van dezelfde periode in 2013 is het kort verzuim kader 0,4% lager. Uit het overzicht in de 3e kwartaalrapportage blijkt dat het ziekteverzuim bij Caparis hoofdzakelijk lang verzuim betreft. Dit geldt zowel voor Sw- als kaderpersoneel. Een gevolg hiervan is dat de mogelijkheden om het gemiddelde percentage te verlagen aanzienlijk worden beperkt. Subsidieresultaat GR Verwacht subsidieresultaat 2014 Het verwachte subsidieresultaat over heel 2014 bedraagt 4,7 mln. negatief en valt daarmee bijna 1,8 mln. ( voor 8k ) lager uit dan het begrote subsidieresultaat van 6,5 mln. negatief. Dit wordt veroorzaakt door een combinatie van lagere gemiddelde loonkosten Sw per fte, de verwachte onderrealisatie (effect: terugstorten naar Rijk, door 8K) van de taakstelling (verwachte GR-besluit voor plaatsingsstop 4e kwartaal) en de hogere Rijksbijdrage per Se (loon en prijscompensatie door het Rijk). De eindafrekening vindt begin 2015 plaats.

4 Rapportage 3 e kwartaal 2014 Caparis NV Bestemd voor: Raad van Commissarissen Caparis NV Aandeelhouders Caparis NV Bestuur GR Sw Fryslân Colleges B&W Ondernemingsraad Caparis NV 31 oktober e kwartaal 2014 Pagina 1/32

5 Inhoudsopgave 1 Algemene ontwikkelingen Ontwikkelingen 3 e kwartaal Aanpassing gemeentelijke omzet begroting Jaareindeverwachting Risicoparagraaf 8 2 Sociaal Realisatie taakstelling Wachtlijst In-, door- en uitstroom Trajecten Ziekteverzuim 15 3 Kwartaalcijfers Winst- en verliesrekening Caparis NV Bezettingsoverzicht Balans Kasstroomoverzicht 30 4 Omzetten gemeenten 32 3 e kwartaal 2014 Pagina 2/32

6 1 ALGEMENE ONTWIKKELINGEN 1.1 Ontwikkelingen 3 e kwartaal Caparis is tevreden over de gerealiseerde (financiële) resultaten tot en met het 3 e kwartaal De positieve ontwikkeling van het bedrijfsresultaat in 2013 en het 1 e half jaar 2014 heeft Caparis in het 3 e kwartaal weten voort te zetten. Caparis heeft tot en met het 3 e kwartaal een bedrijfsresultaat gerealiseerd van totaal positief. Dit is een verbetering ten opzichte van de begroting met (begroot bedrijfsresultaat: positief). Caparis heeft met deze verbetering, het bedrijfsresultaat structureel omgebogen naar een positief bedrijfsresultaat: van negatief in 2011 naar positief in 2014 (op basis van huidige jaareindeverwachting). Ook voor 2015 verwachten wij een positief bedrijfsresultaat. Caparis loopt hiermee ruimschoots voor op de in 2012 geformuleerde doelstelling om vanaf 2018 structureel een bedrijfsresultaat te realiseren welke blijvend groter is dan of gelijk is aan 0 (nul Euro). De ombuiging van het bedrijfsresultaat is gerealiseerd ondanks het wegvallen van de herstructureringsfaciliteit in 2012 (circa 13 miljoen). Wij zijn zeer tevreden over de prestaties die het Sw- en kaderpersoneel hebben geleverd om dit te realiseren. Het Sw- en kaderpersoneel heeft deze prestatie geleverd in een periode van grote onzekerheid. Wij zijn alle medewerkers dankbaar voor de geleverde prestaties. De verbetering van het bedrijfsresultaat is gerealiseerd door zowel een hogere netto toegevoegde waarde 1 (hierna: NTW) als lagere bedrijfskosten. De gerealiseerde NTW, exclusief opbrengsten Begeleid Werken, is hoger dan begroot. Alle bedrijfsonderdelen hebben een NTW gerealiseerd in lijn met of beter dan begroot. De grootste absolute verbeteringen in de NTW zijn gerealiseerd bij de bedrijfsonderdelen Groenservice en Industrie. Groenservice heeft extra NTW gerealiseerd als gevolg van meerdere factoren. Ten eerste is er sprake van meer declarabele uren (detacheringen) en meer regulier werk van gemeenten en andere overheidsgerelateerde instellingen. Ook is in het 1 e kwartaal van 2014 werk uitgevoerd wat oorspronkelijk gepland was in het 4 e kwartaal Op verzoek van de opdrachtgevers is een deel van dit werk uitgevoerd in het 1 e kwartaal. Tot slot heeft het zachte voorjaar (combinatie van regen, zon en zachte temperaturen) tot extra groei van gras en onkruid geleid. Voor Caparis heeft dit geresulteerd in extra werk. Het weer is van grote invloed op de NTW van Groenservice: bij een strenge winter is de NTW altijd lager in vergelijking met een zacht voorjaar. Alle afdelingen van het bedrijfsonderdeel Industrie hebben in lijn met of beter dan begroot gepresteerd. Het 4 e kwartaal 2013 was een succesvol kwartaal voor het bedrijfsonderdeel Industrie. We hebben deze positieve lijn gedurende 2014 weten vast te houden. Normaliter is bij het bedrijfsonderdeel Industrie sprake van een dip in het 1 e kwartaal. Caparis kreeg dit jaar echter structureel meer opdrachten gegund; dit van zowel bestaande als nieuwe klanten. We zien dit beeld bij alle afdelingen. Zo hebben drie klanten van MultiPack structureel meer werk aan Caparis gegund. Zo verpakt MultiPack voor een logistiek bedrijf grote hoeveelheden bier. Om deze orders te kunnen verwerken, heeft de klant op haar kosten twee productielijnen bij MultiPack geplaatst. Circa 60 medewerkers verpakken nu dagelijks grote hoeveelheden bierflesjes. Twee andere grote klanten van Caparis gaan de komende periode substantieel meer 1 Netto toegevoegde waarde: omzet minus directe productiekosten en kosten van uitbesteed werk 3 e kwartaal 2014 Pagina 3/32

7 volumes bij MultiPack onderbrengen. Om het gevraagde productievolume te kunnen realiseren, gaat één van deze klanten eind 2014/begin 2015 op eigen kosten een nieuwe machine bij MultiPack plaatsen. Daarnaast zal een nieuw meerjarig contract worden afgesloten. Hiermee realiseren we de komende jaren een omzetstijging van 50% bij deze klant (van circa naar circa op jaarbasis). De groei is het gevolg van een jarenlange succesvolle samenwerking tussen Caparis en de klant. Ook bij FoodPack zien we de orderportefeuille verder groeien. Het verpakken van de artikelen voor Sinterklaas en Kerst is gestart (bijvoorbeeld de gechocolateerde kruidnoten). Twee bestaande klanten hebben FoodPack gevraagd om nieuwe producten te verpakken. We constateren ook een groei in de volumes van producten die Caparis al langere tijd verpakt. Een deel van FoodPack draait momenteel in verlengde diensten om alle orders uit te kunnen voeren. Daarnaast worden in het 4 e kwartaal ook Sw-medewerkers vanuit andere onderdelen (bijvoorbeeld Groenservice) bij FoodPack ingezet om alle orders uit te kunnen voeren. De artikelen die FoodPack verpakt, zijn inmiddels terug te vinden bij de grote supermarkten in Nederland. Ook bij het Grafisch Centrum constateren we een herstel. De verkoop van geur-enveloppen loopt zo goed, dat de klant de productie opschroeft. Dit leidt voor het Grafisch Centrum tot meer werk. Enkele medewerkers van Groenservice komen het Grafisch Centrum in het 4 e kwartaal ondersteunen om alle orders tijdig af te ronden. Tot slot de groepsdetachering bij PostNL in Leeuwarden. Het 1 e jaar zit er bijna alweer op. Dagelijks zijn medewerkers bij PostNL aan het werk. De samenwerking tussen Caparis en PostNL is erg succesvol en verloopt tot volle tevredenheid van alle partijen. Naast Groenservice en Industrie hebben ook Business Post en Schoonmaak beter gepresteerd dan begroot. Het aantal declarabele uren van de individuele detacheringen bleef daarentegen achter ten opzichte van de begroting. Wij kunnen op dit moment niet alle vacatures met geschikte Sw-medewerkers invullen. Waar mogelijk wordt een vacature bij een externe werkgever ingevuld door het plaatsen van een trajectdeelnemer, waardoor de uitkeringslasten voor de betreffende gemeente afnemen. De verbetering van Business Post wordt verklaard door extra volumes post in combinatie met een hoger aandeel eigen bezorging. Doordat meer post door Sw-medewerkers kan worden bezorgd, hoeft Caparis minder uit te besteden aan PostNL. Ook Schoonmaak zit goed in het werk. Om al het werk uit te kunnen voeren zijn inmiddels enkele mensen vanuit de bijstand werkzaam als schoonmaker. Zij hebben een (tijdelijk) contract met bijbehorend loon. Het project Voor de Wijk door de Wijk in de gemeente Ooststellingwerf is succesvol te noemen. In dit project worden burgers geactiveerd om hun eigen wijk te verbeteren door het uitvoeren van klussen. Dit project wordt op verzoek van de gemeente Ooststellingwerf door Caparis gecoördineerd. Het blijkt dat deze aanpak leidt tot een goed beeld van de doelgroep. De aanpak leidt zelfs tot uitstroom naar een reguliere baan; iets wat vooraf niet werd verwacht met het oog op deze doelgroep. Inmiddels is circa 20% van de deelnemers uitgestroomd naar een reguliere baan. Bij de Kwekerij constateren we een voorzichtig herstel van de markt, al hebben we nog wel last van de negatieve gevolgen van de boycot door Rusland. Als gevolg van deze boycot is de 3 e kwartaal 2014 Pagina 4/32

8 omzet van de Kwekerij naar verwachting 10% gedaald. De Kwekerij loopt ten opzichte van veel concurrenten voor op het gebied van milieuvriendelijke productie. De Kwekerij is begin jaren 90 al begonnen met milieuvriendelijke productie van verschillende gewassen. Met de bouw van de nieuwe kwekerij in 2002, hebben we direct alle mogelijke milieustromen voor de toekomst in kaart gebracht en opgenomen in het nieuwe bedrijf. Resultaat hiervan is dat we tot op heden de certificering MPS-Ecas A 100 hebben. Dit is de hoogst haalbare certificering op het gebied van omgevingsvriendelijk produceren van glastuinbouwproducten. Hiermee zijn we voorloper op vele concurrenten. Zij moeten hierin nog fors investeren. De bedrijfskosten van Caparis zijn tot en met het 3 e kwartaal lager dan begroot (begroting /realisatie ). Bij nagenoeg alle kostencategorieën is een besparing gerealiseerd. Het grootste deel van de besparing is gerealiseerd door lagere loonkosten kader. De loonkosten kader zijn lager dan begroot (begroting / realisatie ) door een lagere personele bezetting en lagere gemiddelde loonkosten per fte. Cumulatief tot en met het 3 e kwartaal is de kaderbezetting circa 11 fte lager dan begroot. In de begroting 2014 is rekening gehouden met een stijging van de bruto lonen met 1%. De Cao-onderhandelingen zijn op 15 juli jongstleden afgerond. De nieuwe Cao zal naar verwachting in 2014 leiden tot circa aan additionele loonkosten, sociale lasten en pensioenpremies. Dit valt binnen de kaders waarmee in de begroting 2014 rekening is gehouden. De verwachte additionele loonkosten zijn meegenomen in de jaareindeverwachting De daadwerkelijke financiële consequenties zullen zichtbaar zijn in het 4 e kwartaal. Caparis heeft een opdracht van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale werkvoorziening Fryslân (hierna: GR) voor wat betreft het te realiseren aandeel Detacheringen/Begeleid Werken (hierna: Deta/BW). De opdracht van de GR is een aandeel Deta/BW van 37,5% per 31 december Het aandeel Deta/BW bedraagt ultimo het 3 e kwartaal 36,9%. Omgerekend naar fte s (en Se 2 ) betekent dit dat per 30 september 2014 circa 815 fte s (circa 864 Se) werkzaam zijn bij een reguliere werkgever door middel van detachering of begeleid werken. Dit is een stijging van 8 fte s ten opzichte van de eindstand 2013 (807 fte). Tot voor kort was er sprake van terughoudendheid bij externe werkgevers om een Sw-medewerker met een tijdelijk contract (einddatum uiterlijk 31 december 2014) in te lenen. De inlener wilde liever niet twee keer een medewerker hoeven in te lenen en in te werken. Als gevolg van het besluit van het dagelijks en algemeen bestuur van de GR om tijdelijke contracten maximaal te verlengen op basis van de Flexwet, is deze onzekerheid op korte termijn deels weg genomen. Dit heeft geleid tot een stijging van het aantal detacheringen, met name bij het onderdeel Groenservice. Daarnaast zijn in het 3 e kwartaal 9 fte in Begeleid Werken geplaatst. Wij verwachten voor heel 2014 de opdracht van de GR (eindstand van 37,5%) niet volledig te realiseren. Het dagelijks en algemeen bestuur van de GR streven ernaar om vóór 1 januari 2015 opnieuw een besluit te nemen voor de resterende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die aflopen na 1 januari Het bedrijfsonderdeel Arbeids Expertise Bureau (hierna: AEB) voert binnen Caparis de trajectwerkzaamheden uit. Caparis had tot en met het 3 e kwartaal gemiddeld 97 fte s trajectdeelnemers actief en blijft daarmee 38 fte achter op begroting (begroting 135 fte). We hebben bij 2 Se = subsidie-eenheden, ook wel arbeidsjaren genoemd 3 e kwartaal 2014 Pagina 5/32

9 meerdere klanten een daling van het aantal trajecten geconstateerd. Wij verwachten op basis van gesprekken met de gemeenten dat gedurende het 4 e kwartaal het aantal trajectdeelnemers weer zal stijgen. Daarnaast zijn we in september gestart met het uitvoeren van de eerste trajecten voor de gemeente Heerenveen. We gaan samen met de gemeente Heerenveen aan het werk om de trajecten succesvol uit te voeren. Caparis is voor het uitvoeren van de trajecten gecertificeerd door Blik op Werk. Blik op Werk is een extern instituut. Zij borgt de kwaliteit van de dienstverlenende bedrijven en instrumenten die bijdragen aan het vinden en behouden van werk. In het 3 e kwartaal heeft Blik op Werk een audit uitgevoerd bij Caparis. De auditor heeft geconcludeerd dat Caparis aan alle eisen van het keurmerk voldoet. Caparis behoudt daarmee het komende jaar het Blik op Werk Keurmerk. Het AEB heeft in het 3 e kwartaal van 95% van het aantal afgesloten trajecten (337 trajecten) de vooraf gedefinieerde doelstelling gerealiseerd. Dit kan zijn het uitvoeren van een diagnose naar de mogelijkheden van de deelnemer, het arbeidsfit houden of maken van de deelnemer of het realiseren van uitplaatsing van de deelnemer. Per 30 september 2014 zijn er nog 146 lopende trajecten. Deze trajecten zijn hierboven nog niet meegeteld, omdat pas bij het afsluiten van een traject wordt bepaald of een trajectdoelstelling is gerealiseerd. Caparis heeft in het 3 e kwartaal ook een ander mooi succes gerealiseerd. Bij een klant in Surhuisterveen heeft het AEB, in samenwerking met de accountmanagers van Caparis en de gemeente Smallingerland, een groep Sw-medewerkers, aangevuld met 9 trajectdeelnemers (WWB ers), geplaatst. De WWB ers zijn vanaf de eerste dag direct via een uitzendbureau verloond. Van de 9 WWB ers zijn er op dit moment nog 7 betaald (via een uitzendbureau) aan het werk bij de klant. Doordat de accountteams van Caparis en de gemeente Smallingerland goed samenwerken worden dit soort mogelijkheden optimaal benut. Een belangrijke sociale doelstelling van Caparis betreft de reductie van het ziekteverzuim. Wij richten ons hierbij voornamelijk op het kort verzuim, omdat dit beter beïnvloedbaar is. Het lang verzuim is, vanwege de achterliggende oorzaken, nagenoeg niet beïnvloedbaar. Het ziekteverzuim Sw is tot en met het 3 e kwartaal lager dan 2013 (2014: 14,0%/2013: 14,5%). De doelstelling tot en met het 3 e kwartaal bedraagt echter 13,5%. Het percentage kort verzuim is lager dan de doelstelling, maar er is sprake van een hoog percentage niet beïnvloedbaar lang verzuim. Ook bij het ziekteverzuim van kaderpersoneel constateren we dat het percentage kort verzuim onder de doelstelling ligt, maar dat er eveneens sprake is van een hoog percentage niet beïnvloedbaar lang verzuim. Hierdoor halen we onze doelstelling voor 2014 niet (realisatie tot en met 3 e kwartaal: 6,0%/doelstelling tot en met 3 e kwartaal: 5,1%). De doelstelling van het ziekteverzuim over heel 2014 bedraagt voor het Sw- respectievelijk kaderpersoneel 14,1% en 4,8%. Met in het achterhoofd de onrust die mogelijk nog gaat ontstaan als gevolg van de invoering van de Participatiewet, is het ziekteverzuim op dit moment moeilijk te voorspellen en beheersen. 3 e kwartaal 2014 Pagina 6/32

10 Resumerend zijn wij als directieteam van Caparis tevreden over de gerealiseerde resultaten. Hiermee denken wij voor de aangesloten gemeenten een belangrijke bijdrage te leveren aan het niet verder laten oplopen van de kosten van het sociaal domein. Ondanks de onzekere periode, als gevolg van de komst van de Participatiewet, hebben alle Sw- en kadermedewerkers een uitstekende prestatie geleverd. Wat de Participatiewet concreet voor Caparis gaat betekenen is nog niet duidelijk. Momenteel vinden er gesprekken plaats tussen Caparis en de aangesloten gemeenten over de mogelijke nieuwe opdracht van Caparis. Op dit moment is hier echter nog geen duidelijkheid over. 1.2 Aanpassing gemeentelijke omzet begroting 2014 Tijdens de aandeelhoudersvergadering van 12 december 2013 is de begroting 2014 van Caparis besproken en vastgesteld. De begroting 2014 is mede gebaseerd op het besluit van de gemeente Weststellingwerf om met ingang van 21 april 2014 het openbaar groen in eigen beheer te gaan onderhouden. De financiële consequenties van dit besluit zijn in de begroting 2014 van Caparis verwerkt. De portefeuillehouder van de gemeente Weststellingwerf heeft tijdens de aandeelhoudersvergadering van 12 december 2013 de overige aandeelhouders geïnformeerd, dat de gemeente Weststellingwerf in 2014 het project Groen zelf Doen in een vorm van een pilot samen met Caparis zal uitvoeren. Caparis heeft de aandeelhouders eind december schriftelijk geïnformeerd over de gevolgen van het besluit van de gemeente Weststellingwerf voor de begroting Tijdens de aandeelhoudersvergadering van 6 maart 2014 zijn de financiële consequenties door Caparis toegelicht. De herziene begroting is vervolgens door de aandeelhoudersvergadering vastgesteld. Het begrote bedrijfsresultaat 2014 is hiermee gewijzigd in positief (was positief). In de hoofdstukken 2, 3 en 4 zal de gewijzigde begroting als uitgangspunt dienen. Overigens heeft de gemeente Weststellingwerf d.d. 10 april 2014 de GR schriftelijk geïnformeerd over haar besluit om voorlopig af te zien van het in uitvoering nemen van het onder eigen verantwoordelijkheid en in eigen beheer nemen van het groenonderhoud. Dit betekent dat de hierboven beschreven pilot in 2014 vooralsnog niet zal gaan plaatsvinden. Wij zijn er van uitgegaan dat wij de eventuele financiële effecten van dit besluit binnen de huidige begroting 2014 van Caparis kunnen opvangen. 1.3 Jaareindeverwachting 2014 Caparis verwacht over heel 2014 uit te komen op een bedrijfsresultaat van positief. Dit is een verbetering van ten opzichte van het begrote bedrijfsresultaat (begroting positief). In het verwachte bedrijfsresultaat van positief zitten echter enkele eenmalige baten en lasten. Exclusief deze baten en lasten verwacht Caparis een bedrijfsresultaat positief. Dit is een verbetering van ten opzichte van de begroting. Voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 3. 3 e kwartaal 2014 Pagina 7/32

11 Caparis heeft de opdracht van de GR om per 31 december 2014 een aandeel Deta/BW te realiseren van 37,5%. Wij verwachten de huidige stand van het aandeel Deta/BW gedurende de resterende maanden stabiel te kunnen houden zodat we uitkomen op een verwachte eindstand van het aandeel Deta/BW van tussen de 36,5% en 37,0%. De doelstellingen ten aanzien van het ziekteverzuim Sw en kader worden naar verwachting niet gehaald. Het niet beïnvloedbare lang verzuim is hoger dan de doelstelling en dit zorgt ervoor dat de verbetering op het kort verzuim teniet wordt gedaan. Wij verwachten dat het kort verzuim van zowel het Sw- als kaderpersoneel binnen de doelstelling zal blijven. Wij verwachten voor het Sw-personeel dat het totaal verzuim 2014 op circa 14,3% uit zal komen (doel: 14,1%). Voor het kaderpersoneel verwachten wij een verzuimpercentage van circa 6,0% (doel: 4,8%). 1.4 Risicoparagraaf In deze paragraaf worden de belangrijkste risico s toegelicht die van invloed kunnen zijn op het uiteindelijke bedrijfsresultaat 2014 van Caparis. Invoering Participatiewet en waardering vastgoed Op 1 januari 2015 zal de Participatiewet worden ingevoerd. De benodigde wetgeving is eind juni door de Eerste Kamer aangenomen. De Participatiewet (en de afspraken vanuit het Sociaal Akkoord) wordt (worden) nu op gemeentelijk niveau vertaald naar lokaal beleid. Dit zal dan mogelijk gaan leiden tot een nieuwe opdracht voor Caparis. Zodra er meer duidelijkheid is over de nieuwe opdracht van Caparis, zal de huidige organisatie moeten worden aangepast. Dit zal dan mogelijk ook gepaard gaan met herstructurerings- of frictiekosten. Wij verwachten dat Caparis in 2014 niet geconfronteerd zal gaan worden met deze kosten. In de begroting 2014 is geen rekening gehouden met deze kosten, omdat de omvang van deze kosten niet in te schatten zijn. In de jaareindeverwachting 2014 is eveneens geen rekening gehouden met eventuele herstructurerings- of frictiekosten, omdat nog geen analyse kan worden gemaakt van de effecten van de Participatiewet op de huisvesting/infrastructuur van Caparis. Wij gaan er op dit moment vanuit dat geen afwaardering van het eigen vastgoed noodzakelijk is. Zodra er duidelijkheid is over de nieuwe opdracht voor Caparis, zal een analyse worden gemaakt van de potentiële effecten. Mocht in de toekomst, bij een eventuele wijziging in beleid en in de opdracht aan Caparis, minder eigen vierkante meters nodig zijn, dan zou dat kunnen leiden tot een lagere waardering van het vastgoed. In die situatie bestaat een reële kans dat de reeds aangetrokken leningen het plafond, zoals opgenomen in de financieringsovereenkomsten, zullen overschrijden. De maximale leencapaciteit van Caparis bedraagt 130% van de boekwaarde van de materiële vaste activa. Indien deze situatie zich voor zal gaan doen, zal overleg met het bestuur van de GR, de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen worden gevoerd om te komen tot een oplossing. Wij gaan er op dit moment van uit dat deze situatie zich in 2014 niet zal voordoen. De opgenomen financieringsfaciliteit bedraagt per 30 september 2014 overigens 82%. 3 e kwartaal 2014 Pagina 8/32

12 Ontwikkeling loonkosten kader In de begroting 2014 is rekening gehouden met een stijging van de loonkosten kader met maximaal 2,0%. Deze stijging dient ter dekking van het risico van een stijging van de Caolonen (inclusief periodieken), sociale lasten en pensioenpremies. Op 15 juli jongstleden is er tussen VNG en vakbonden overeenstemming bereikt over een nieuwe Cao. Onderdeel van de gemaakte afspraken is dat in oktober de lonen met 1% zullen stijgen en dat er eveneens in oktober een eenmalige uitkering van 350,- bruto zal worden verstrekt. Wij schatten de financiële gevolgen van de nieuwe Cao voor 2014 in op circa extra loonkosten. In de jaareindeverwachting is hiermee rekening gehouden. De financiële effecten van de nieuwe Cao vallen overigens binnen de kaders zoals die zijn gehanteerd bij het opstellen van de begroting 2014 van Caparis NV. Bonus Begeleid Werken (BW) 2012 Brancheorganisatie Cedris heeft op 18 september 2013 gecommuniceerd dat de bonus BW met betrekking tot kalenderjaar 2012 in 2014 zal worden uitgekeerd. Cedris baseert haar informatie op de begroting 2014 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Op dit moment is echter geen duidelijkheid over de exacte hoogte van deze bonus. In 2013 is voor het laatst een bonus BW uitgekeerd voor een bedrag van Deze bonus had betrekking op het jaar In 2014 zal naar verwachting de bonus BW betreffende 2012 worden uitgekeerd. Vooralsnog gaan wij er vanuit dat de in 2014 te ontvangen bonus lager zal zijn dan de bonus die in 2013 is ontvangen doordat meer instellingen hiervoor in aanmerking zullen komen. Voorzichtigheidshalve is daarom een bedrag van als bonus BW in de begroting 2014 opgenomen. Wij verwachten in december 2014 de definitieve beschikkingen voor de bonus BW 2012 te ontvangen. De uiteindelijke omvang kan derhalve afwijken van het in de begroting 2014 opgenomen bedrag. Vervuilde grond voormalige huurlocatie Wij hebben in de vorige kwartaalrapportages toegelicht dat bij een voormalige huurlocatie vervuilde grond is geconstateerd. Het strafrechtelijk onderzoek naar deze bodemverontreiniging loopt nog. In het 2 e kwartaal is de bodemsanering afgerond en is een schone grond verklaring ontvangen. Voor de verwachte kosten, die met de bodemverontreiniging samenhangen, is in 2013 reeds een voorziening gevormd. Wij verwachten dat, met de kennis van nu, deze voorziening toereikend zal zijn. Reorganisatievoorziening O&I Eind 2013 is een reorganisatie bij het voormalige bedrijfsonderdeel Ontwikkeling & Integratie gestart. In de jaarrekening 2013 is voor de verwachte kosten, uit hoofde van deze reorganisatie, een reorganisatievoorziening van gevormd. Inmiddels is de reorganisatie formeel afgerond. De personele (en financiële) gevolgen van de reorganisatie zijn echter nog niet volledig afgewikkeld. Wij verwachten dat, met de kennis van nu, eind 2014 een deel van deze reorganisatievoorziening kan vrijvallen. Op dit moment kunnen wij echter nog geen inschatting geven van de omvang van de vrijval. In de nu voorliggende jaareindeverwachting is dan ook geen vrijval meegenomen. 3 e kwartaal 2014 Pagina 9/32

13 2 SOCIAAL 2.1 Realisatie taakstelling In onderstaande tabel is de realisatie van de taakstelling tot en met september weergegeven. De totale taakstelling 2014 van de bij Caparis aangesloten gemeenten is, ten opzichte van 2013, met (afgerond) 109 Se toegenomen. Een belangrijke oorzaak hiervan is de gemeentelijke herindeling van Boarnsterhim. In onderstaande tabel is per gemeente de taakstelling 2014 (inclusief voorlopige uitruil) en de gemiddelde realisatie tot en met het 3 e kwartaal opgenomen. Realisatie taakstelling Taakstelling Taakstelling Taakstelling Realisatie Opdracht Realisatie Realisatie Onder/over GR-gem. GR-gem. incl. buiten GR-gem. GR-gem. overige gem. realisatie voorlopige GR regio aan Caparis bij Caparis bij Caparis bij Caparis uitruil 2014 A A1 B C=A1-B D E F=C-D Achtkarspelen 226,1 226,0 22,7 203,3 202,8 0,6 Heerenveen 400,2 401,4 21,2 380,3 380,3 0,0 Leeuwarden 628,7 628,7 58,2 570,5 568,4 2,0 Ooststellingwerf 188,0 187,8 13,6 174,2 172,7 1,5 Opsterland 156,2 156,1 1,9 154,2 153,5 0,6 Smallingerland 440,5 440,2 10,0 430,2 427,6 2,6 Tytsjerksteradiel 173,2 173,1 5,8 167,3 166,5 0,8 Weststellingwerf 216,8 216,3 4,4 211,9 208,8 3,1 Overige gemeenten 66,1 Totaal 2.429, ,5 137, , ,7 66,1 11,3 Uit bovenstaande tabel blijkt dat gemiddeld tot en met het 3 e kwartaal sprake is van een onderrealisatie van gemiddeld 11,3 Se. Deze onderrealisatie doet zich hoofdzakelijk voor bij de gemeenten Leeuwarden, Ooststellingwerf, Smallingerland en Weststellingwerf. Door de onverwachte grote groei van de taakstelling 2014, in combinatie met uitstroom van Swmedewerkers die reeds 3 contracten hebben gehad, is in het 2 e kwartaal een groot aantal plaatsingen gerealiseerd. Dit heeft er toe geleid dat de wachtlijsten bij de gemeenten Ooststellingwerf en Weststellingwerf nagenoeg volledig zijn verdampt (zie paragraaf 2.2). Dit beperkt de mogelijkheden om de taakstelling volledig in te vullen. Daarnaast zijn wij in het 3 e kwartaal door de gemeente Weststellingwerf geïnformeerd dat de tot dan toe door de gemeente Weststellingwerf gedane opgaven van de realisatie buiten de GR-regio onjuist zijn. Deze aanpassing leidt er toe dat er meer plaatsingen bij Caparis gerealiseerd moeten worden. Aangezien de wachtlijst van de gemeente Weststellingwerf zeer beperkt is, zal dit niet meer gerealiseerd kunnen gaan worden. Het dagelijks bestuur van de GR heeft voor het 4 e kwartaal een plaatsingsstop afgekondigd. Hiermee streven de aangesloten gemeenten ernaar om het tekort in het Participatiebudget 2015 te beperken. Deze plaatsingsstop zal er, in combinatie met de beperkte omvang van de wachtlijst, toe leiden dat over heel 2014 een onderrealisatie van de taakstelling zal plaatsvinden. Dit betekent dat de aangesloten gemeenten het niet benutte deel van de ontvangen Rijksbijdrage dienen terug te betalen aan de Rijksoverheid. 3 e kwartaal 2014 Pagina 10/32

14 2.2 Wachtlijst De instroom naar de wachtlijst vindt plaats op basis van indiceringen van het UWV. De gemeenten, GR en Caparis kunnen deze instroom niet beïnvloeden. In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de wachtlijst tot en met september 2014 weergeven. Uit dit overzicht blijkt dat de wachtlijst inmiddels aanzienlijk is gereduceerd. De wachtlijst van de gemeenten Ooststellingwerf, Opsterland, Tytsjerksteradiel en Weststellingwerf is nagenoeg volledig verdampt. Ontwikkeling wachtlijst in aantallen personen Wachtlijst Stand Uitstroom Uitstroom Instroom Netto Stand naar van op beweging cumulatief Caparis wachtlijst wachtlijst wachtlijst A B C D E=D-B-C F=A+E Achtkarspelen Heerenveen Leeuwarden Ooststellingwerf Opsterland Smallingerland Tytsjerksteradiel Weststellingwerf Totaal In de 4 e kwartaalrapportage 2013 is als eindstand 348 personen opgenomen. Uit bovenstaande tabel blijkt een beginstand 2014 van 322 personen. Het verschil van 26 personen wordt als volgt verklaard. Ieder jaar wordt rond de jaarafsluiting de wachtlijst gereduceerd door mensen, die niet meer beschikbaar zijn voor werk, van de wachtlijst te verwijderen. De betreffende personen worden hier door Caparis schriftelijk en mondeling van in kennis gesteld of door middel van een huisbezoek, indien schriftelijk of mondeling contact niet mogelijk is. Als er dan nog geen contact is geweest, is Caparis genoodzaakt om deze mensen van de wachtlijst te verwijderen. We kunnen dan niet aantonen of iemand beschikbaar is voor werk. De betrokkene wordt vervolgens geïnformeerd over het besluit. Naar aanleiding van dit besluit komt het soms voor dat de betreffende persoon hier bezwaar tegen aantekent. Indien gedurende 2014 blijkt dat het bezwaar gegrond wordt verklaard, wordt de betreffende persoon met terugwerkende kracht weer op de wachtlijst geplaatst. Dit kan betekenen dat gedurende 2014 de beginstand 2014 nog muteert. Ook worden indicaties die eind 2013 zijn afgegeven, maar pas begin 2014 bij Caparis bekend worden, niet meegeteld in de eindstand zoals opgenomen in de 4 e kwartaalrapportage Deze personen worden meegeteld per 1 januari Het overzicht van de wachtlijst, zoals opgenomen in de 4 e kwartaalrapportage 2013, betreft de wachtlijst voordat de uitkomsten van de beschikbaarheidscontrole zijn verwerkt. In bovenstaand overzicht zijn deze uitkomsten wel verwerkt. 3 e kwartaal 2014 Pagina 11/32

15 2.3 In-, door- en uitstroom In de jaarovereenkomst tussen Caparis en de GR is overeengekomen dat wordt gestreefd naar een aandeel Deta/BW per 31 december 2014 van 37,5%. In onderstaand overzicht is de stand per 30 september 2014 vergeleken met de opdracht van de GR en de eindstand Beweging van binnen naar buiten Pl. obv werkladder (in Se's) Eindstand 2013 Opdracht ultimo 2014 Stand 2014 Se % Se % Se % Groepsdeta/Deta/Bw 858,8 37,1% 885,0 37,5% 863,6 36,9% Beschut buiten 353,1 15,3% 351,7 14,9% 324,4 13,9% Beschut binnen 1.100,5 47,6% 1.123,4 47,6% 1.153,7 49,3% Totaal 2.312,4 100,0% 2.360,1 100,0% 2.341,7 100,0% Uit bovenstaande tabel blijkt dat het aandeel Deta/BW ultimo het 3 e kwartaal 36,9% bedraagt. Omgerekend naar fte s (en Se) betekent dit dat per 30 september 2014 circa 815 fte s (circa 864 Se) werkzaam zijn bij een reguliere werkgever door middel van detachering of begeleid werken. Dit is een stijging van 8 fte s ten opzichte van de eindstand 2013 (807 fte). Wij hebben in hoofdstuk 1 een korte toelichting gegeven over de ontwikkeling op de werkladder. In de grafiek op de volgende pagina is per maand de ontwikkeling van de beweging van binnen naar buiten ten opzichte van de opdracht weergegeven. 3 e kwartaal 2014 Pagina 12/32

16 Ontwikkeling per maand t.o.v. opdracht (Opdr. 2014) 6,1% BW Opdracht 144,0 Cum. feit 141,7 0,0-2,0-4,0 j f m a m j j a s o n d (Opdr. 2014) 13,8% Detachering Opdracht 325,7 Cum. feit 304,1 0,0-20,0-40,0 j f m a m j j a s o n d (Opdr. 2014) 17,6% Groepsdeta. Opdracht 415,4 Cum. feit 408,1 0,0-20,0-40,0 j f m a m j j a s o n d (Opdr. 2014) 14,9% Beschut Buiten Opdracht 351,7 Cum. feit 338,6 20,0 0,0-20,0 j f m a m j j a s o n d (Opdr. 2014) 47,6% Beschut Binnen Opdracht 1.123,4 Cum. feit 1.154,2 50,0 0,0-50,0 j f m a m j j a s o n d 2.4 Trajecten Caparis had cumulatief tot en met het 3 e kwartaal gemiddeld 97 fte s trajectdeelnemers actief (begroting 135 fte s). Wij constateren bij nagenoeg alle gemeenten een daling in het aantal aangemelde trajectdeelnemers gedurende het 2 e en 3 e kwartaal. In het 2 e en 3 e kwartaal hebben hierover gesprekken plaatsgevonden met de betrokken gemeenten. Op basis van deze gesprekken verwachten wij dat het aantal trajecten in het 4 e kwartaal weer zal aantrekken. Caparis voert inmiddels voor diverse gemeenten trajecten uit. In september zijn we gestart met het uitvoeren van trajecten voor de gemeente Heerenveen. Wij zullen samen met de gemeente Heerenveen er aan werken om deze trajecten ook succesvol uit te voeren. Caparis heeft eind 2013 met de gemeenten nieuwe afspraken gemaakt om de trajectdeelnemers nog beter te kunnen bedienen en de kans op succes voor zowel bijstandsgerechtigden, 3 e kwartaal 2014 Pagina 13/32

17 gemeenten en Caparis te vergroten. Om dit te realiseren, biedt Caparis verschillende soorten trajecten aan. Op hoofdlijnen wordt onderscheid gemaakt tussen trajecten met de volgende trajectdoelstellingen: het uitvoeren van een diagnose naar de mogelijkheden van de deelnemer; het arbeidsfit houden of maken van de deelnemer; het realiseren van uitplaatsing van de deelnemer. Van de tot en met september afgesloten trajecten is van 95% het vooraf gedefinieerde doel gerealiseerd. Tot en met september zijn totaal 385 trajecten afgesloten inclusief 13 trajecten die al na de intake zijn afgesloten, omdat Caparis geen passend traject kon bieden of waarvan geconcludeerd is dat het volgen van een traject niet zinvol zou zijn. Van 52 trajecten is de doelstelling niet gerealiseerd, waarvan bij 35 trajecten de doelstelling niet is gehaald door een oorzaak buiten de directe beïnvloedingssfeer van Caparis. Dit om onder andere de volgende redenen: voortijdige beëindiging in verband met ziekte; voortijdige beëindiging na overleg met of op verzoek van de gemeente; voortijdige beëindiging in verband met vervoersproblemen; voortijdige beëindiging omdat de deelnemer gedurende het traject is verhuisd en het traject daarom niet heeft afgerond; het niet mee willen werken aan het traject van de deelnemer (bijv.: grotendeels afwezig). De hierboven genoemde oorzaken worden daarom niet meegerekend bij het bepalen van het slagingspercentage van de trajecten van 95%. In onderstaand overzicht is per gemeente het aantal afgesloten trajecten in de periode 1 januari 2014 tot en met 30 september 2014 weergegeven; inclusief het percentage trajecten waarvan de doelstelling is gehaald. Bruto afgesloten trajecten Af: niet gestart na intake Af: doel niet behaald buiten beinvloeding Caparis Klant Gemeente Leeuwarden % Gemeente Ooststellingwerf % Gemeente Opsterland % Gemeente Smallingerland % Gemeente Tytsjerksteradiel % Gemeente Weststellingwerf % Overige klanten % % Netto afgesloten trajecten Doel gehaald Percentage doel gehaald 3 e kwartaal 2014 Pagina 14/32

18 Van de tot en met september afgesloten trajecten, hebben 36 trajecten het realiseren van een uitplaatsing als trajectdoelstelling. Hiervan zijn 3 trajecten voortijdig beëindigd door oorzaken buiten de directe beïnvloedingssfeer van Caparis (zie toelichting eerder). Derhalve resteren 33 trajecten. Hiervan zijn 4 deelnemers ingestroomd in een ander traject, omdat de betreffende trajectdeelnemers nog niet klaar waren voor de reguliere arbeidsmarkt. De overige 29 deelnemers hebben het volledige traject doorlopen. Totaal heeft dit geleid tot 20 uitplaatsingen; daarnaast wil 1 deelnemer een eigen bedrijf gaan starten. Van de 8 niet succesvolle trajecten, lag bij 3 trajecten de oorzaak buiten Caparis. Samengevat waren er 26 trajectdeelnemers uitplaatsbaar. Hiervan zijn 20 deelnemers daadwerkelijk uitgeplaatst, resulterend in een slagingspercentage van 77%. Naast de trajectdeelnemers met als trajectdoelstelling uitplaatsing zijn 5 andere trajectdeelnemers, die een traject met een andere doelstelling volgden, ook uitgeplaatst naar een reguliere baan. Ultimo het 3 e kwartaal zijn er 146 lopende trajecten. Deze trajecten zijn hierboven nog niet meegeteld, omdat pas bij het afsluiten van een traject wordt bepaald of een trajectdoelstelling is gerealiseerd. In onderstaand overzicht is het aantal lopende trajecten per 30 september per klant weergegeven. Opdrachtgever Aantal lopende trajecten Gemeente Achtkarspelen 1 Gemeente Heerenveen 1 Gemeente Leeuwarden 26 Gemeente Ooststellingwerf 5 Gemeente Opsterland 1 Gemeente Smallingerland 104 Gemeente Tytsjerksteradiel 2 Gemeente Weststellingwerf 4 Derden 2 Totaal Ziekteverzuim Het cumulatieve ziekteverzuim tot en met het 3 e kwartaal 2014 is in onderstaand overzicht weergegeven. In dit overzicht is onderscheid gemaakt tussen ziekteverzuim Sw en ziekteverzuim kader als ook kort en lang verzuim. Feit t/m 3 e kw Doel t/m 3 e kw Feit t/m 3 e kw Doel heel 2014 Sw kort 6,2% 5,7% 4,2% 6,2% lang 8,3% 7,8% 9,8% 7,9% totaal 14,5% 13,5% 14,0% 14,1% Kader kort 1,7% 3,5% 1,3% 3,1% lang 3,4% 1,6% 4,7% 1,7% totaal 5,1% 5,1% 6,0% 4,8% 3 e kwartaal 2014 Pagina 15/32

19 Het kortdurend ziekteverzuim Sw bedraagt 4,2% en is 1,5% lager dan begroot en 2,0% lager ten opzichte van dezelfde periode in Ook het kort verzuim kader is lager dan begroot en komt op 1,3%. Ten opzichte van dezelfde periode in 2013 is het kort verzuim kader 0,4% lager. In de 1 e kwartaalrapportage is toegelicht dat verwacht werd dat een deel van het toenmalige kort verzuim uiteindelijk langdurig verzuim zou gaan worden (gezien de aard van het verzuim van enkele kadermedewerkers). In het 2 e kwartaal heeft deze verschuiving ook plaatsgevonden. Uit het overzicht op de vorige pagina blijkt tevens dat het ziekteverzuim bij Caparis hoofdzakelijk lang verzuim betreft. Dit geldt zowel voor Sw- als kaderpersoneel. Een gevolg hiervan is dat de mogelijkheden om het gemiddelde percentage te verlagen aanzienlijk worden beperkt. In eerdere kwartaalrapportages hebben wij toegelicht dat Caparis, ten opzichte van het landelijk gemiddelde, procentueel gezien een keer zoveel Sw-medewerkers met een ernstige arbeidshandicap hebben (landelijk: 12%/Caparis: 24%). Wij veronderstellen dat dit ook van invloed is op het verzuimpercentage, maar de mate waarin kunnen wij niet exact vaststellen. De bedrijfsarts heeft afgelopen zomer aangegeven dat er sprake is van een opvallende stijging van het aantal Sw-medewerkers met een tijdelijk dienstverband dat op het spreekuur komt. Circa 30% tot 40% van de bezoeken aan de bedrijfsarts betreft Sw-medewerkers met een tijdelijk dienstverband. Op dit moment is niet bekend of deze stijging wordt veroorzaakt door de aard van de handicap of door de onzekerheid over de toekomst. In onderstaande grafiek wordt het verloop van het ziekteverzuim gedurende 2014 per maand weergegeven. Ziekteverzuim Sw 30% 20% 10% kort verzuim lang verzuim doelstelling 0% jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec totaal verzuim vorig jaar Kader 20% 10% 0% jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Uit de grafiek blijkt dat het totaal verzuim van Sw-medewerkers tot en met het 3 e kwartaal nagenoeg in lijn is met de begroting. Ten opzichte van vorig jaar is het totaal verzuim van Swmedewerkers lager. Het totaal verzuim met betrekking tot het kaderpersoneel is hoger dan begroot en hoger ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dit wordt, zoals hiervoor toegelicht, hoofdzakelijk veroorzaakt door lang verzuim. Enkele kadermedewerkers zijn ernstig ziek en herstel wordt niet of niet op korte termijn verwacht. 3 e kwartaal 2014 Pagina 16/32

20 3 KWARTAALCIJFERS 3.1 Winst- en verliesrekening Caparis NV Resultatenrek. (x 1.000) begroting feit % feit % begroting LE % CAPARIS NV OPBRENGSTEN cum. 3e kwartaal 2014 cum. 3e kw jaar 2014 Omzet ,9% % ,6% Trajecten ,0% % ,5% Interne omzet ,2% % ,4% Overige bedrijfsopbr ,9% 259 8% ,2% Directe orderkosten ,1% % ,5% Kosten uitbesteed ,4% % ,6% NTW ,9% % ,9% Opbrengsten BW ,6% % ,0% Totaal Opbrengsten ,7% % ,8% KOSTEN Loonkosten kader ,2% % ,5% Overige pers. kosten kader ,7% % ,6% Dienstverlening derden ,5% % ,1% Overige pers. kosten Sw ,1% % ,7% Huisvesting ,1% % ,1% Vervoer/prod.middelen ,3% % ,2% Rente ,0% % ,4% Reclamekosten/sponsoring ,0% % ,6% ICT en huur telecom ,1% % ,3% Accountants en advieskosten ,2% 91 nvt ,4% Reis-/verblijfkosten ,1% % ,3% Bijzondere projecten ,4% 96 1% ,1% Overige kosten ,1% 475 0% ,3% Totaal Kosten ,1% % ,0% Totaal Incidentele B/L ,0% -140 nvt ,9% Bedrijfsresultaat NV n.v.t n.v.t n.v.t. 3 e kwartaal 2014 Pagina 17/32

21 Toelichting op de resultatenrekening Caparis heeft tot en met het 3 e kwartaal het bedrijfsresultaat met verbeterd ten opzichte van de begroting. Ten opzichte van dezelfde periode in 2013 is het bedrijfsresultaat verbeterd met Hieronder worden de belangrijkste ontwikkelingen met betrekking tot de gerealiseerde cijfers tot en met het 3 e kwartaal 2014 versus de begroting 2014 kort toegelicht. Item resultatenrekening Netto toegevoegde waarde Toelichting De NTW van Caparis is hoger dan begroot en komt uit op een bedrag van Ten opzichte van 2013 is de NTW hoger. Alle bedrijfsonderdelen hebben een NTW gerealiseerd die in lijn is met of hoger is dan de begroting. De belangrijkste ontwikkelingen in de NTW zijn: Aanpassing van de tarieven van het AEB naar een kostendekkend niveau heeft geleid tot een verbetering van de NTW ten opzichte van de begroting. Hogere volumes bij Business Post als gevolg van het sorteren en bezorgen van enkele grote mailingen met betrekking tot de gemeenteraadsverkiezingen en daarnaast structureel hogere omzet bij een groot deel van de klanten. Daarnaast heeft Business Post een groter aandeel van de post zelf kunnen bezorgen met als gevolg dat de kosten voor uitbesteding (bezorging door PostNL) lager zijn uitgevallen. Twee klanten van Schoonmaak hebben de contracten verlengd voor 2014, terwijl in de begroting rekening was gehouden met het verlies van deze opdrachten. Het aantal declarabele uren van de individuele detacheringen blijft achter ten opzichte van de verwachting. Een gevolg hiervan is dat de NTW achterblijft ten opzichte van de begroting. De oorzaak van het lagere aantal declarabele uren is in hoofdstuk 1 toegelicht. De zachte winter heeft bij Groenservice geleid tot extra NTW doordat langer voor klanten in het groen kon worden doorgewerkt. Bij een strenge winter ligt het groenwerk grotendeels stil. Daarnaast hebben enkele opdrachtgevers het werk wat gepland stond voor het 4 e kwartaal 2013 uit laten voeren in het 1 e kwartaal Ook heeft het zachte voorjaar er voor gezorgd dat het gras en onkruid snel groeide. Groenservice heeft hierdoor extra opdrachten kunnen uitvoeren; dit naast het reguliere werk. Tot slot was er sprake van een hoger aantal declarabele uren voor de gedetacheerde groenmedewerkers (groepsdetachering). Het bedrijfsonderdeel Industrie (o.a. FoodPack, MultiPack en het Grafisch Centrum) heeft boven verwachting gepresteerd en heeft de positieve lijn in het 4 e kwartaal 2013 weten 3 e kwartaal 2014 Pagina 18/32

22 door te zetten gedurende De orderportefeuille was over het algemeen goed gevuld. Normaliter heeft Industrie in het 1 e kwartaal te maken met een dip, maar daarvan was dit jaar in mindere mate sprake. Tevens was het aantal declarabele uren van de groeps- en flexdetacheringen substantieel hoger dan begroot. Bij het bedrijfsonderdeel Industrie is sprake van structureel meer werk. Caparis staat goed bekend bij haar opdrachtgevers. De afgelopen jaren is geïnvesteerd in het verder verbeteren van de samenwerking met de klanten en het verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening. We plukken hier nu de vruchten van door het enerzijds werven van nieuwe klanten en het anderzijds gegund krijgen van meer en/of nieuw werk van bestaande klanten. Opbrengst Begeleid Werken Loonkosten kader De opbrengst Begeleid Werken (BW) bestaat uit de marge tussen enerzijds de ontvangen Rijkssubsidie BW en anderzijds de doorbetaling van de Rijkssubsidie BW naar werkgevers of externe re-integratiebureaus. De opbrengsten BW zijn hoger ten opzichte van de begroting. Dit wordt veroorzaakt door het realiseren van extra BW-plaatsingen en het verbeteren van de marge door betere condities met de externe reintegratiebureaus. Deze lijn was in 2012 en 2013 al ingezet. Tot slot heeft de verhoging van de Rijksbijdrage, zoals aangekondigd door het Rijk in september, tot gevolg, dat de opbrengst BW hoger is dan begroot. De loonkosten kader zijn lager dan begroot (begroting /realisatie ) door een lagere bezetting in kader (begroting 171,6 fte s/realisatie 160,6 fte s). De lagere bezetting is het gevolg van (natuurlijk) uitstroom in combinatie met een latere invulling van vacatures ten opzichte van de begroting. Daarnaast zijn enkele vacatures niet ingevuld. Deze vacatures worden, indien mogelijk, ingevuld door het herschikken van taken. Zie paragraaf 3.2 voor een overzicht van de personele bezetting. Bovendien was in de begroting rekening gehouden met een stijging van de bruto lonen van maximaal 1%. Recentelijk is een nieuwe Cao tot stand gekomen. Hieruit blijkt dat met ingang van 1 oktober 2014 er sprake zal zijn van een salarisstijging van 1%. Daarnaast zal in oktober 2014 een eenmalige uitkering van 350 bruto per fte plaatsvinden. De effecten van de nieuwe Cao zijn niet verwerkt in de realisatiecijfers tot en met september e kwartaal 2014 Pagina 19/32

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Gemeenteraad Heerenveen HEERENVEEN uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 en 1e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Geachte raad, Jaarrekening

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Gemeenteraad Heerenveen uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Onderwerp: Geachte raad, Graag willen wij u onze zienswijze geven op de financiële rapportages die wij van

Nadere informatie

Caparis NV. Rapportage 3 e kwartaal 2014

Caparis NV. Rapportage 3 e kwartaal 2014 Rapportage 3 e kwartaal 2014 Caparis NV Bestemd voor: Raad van Commissarissen Caparis NV Aandeelhouders Caparis NV Bestuur GR Sw Fryslân Colleges B&W Ondernemingsraad Caparis NV 31 oktober 2014 3 e kwartaal

Nadere informatie

Caparis NV. Rapportage 2 e kwartaal 2014

Caparis NV. Rapportage 2 e kwartaal 2014 Rapportage 2 e kwartaal 2014 Caparis NV Bestemd voor: Raad van Commissarissen Caparis NV Aandeelhouders Caparis NV Bestuur GR Sw Fryslân Colleges B&W Ondernemingsraad Caparis NV 19 augustus 2014 2 e kwartaal

Nadere informatie

Financiële resultaten Caparis NV

Financiële resultaten Caparis NV Financiële resultaten Caparis NV Bedrijfsresultaat 1e halfjaar 2013 Caparis heeft over het 1e halfjaar een bedrijfsresultaat gerealiseerd van 370.000 positief, dit is ruim 850.000 beter dan begroot. De

Nadere informatie

Financiële resultaten Caparis NV Q1 2014

Financiële resultaten Caparis NV Q1 2014 Financiële resultaten Caparis NV Q1 2014 Bedrijfsresultaat Caparis NV heeft in het 1 e kwartaal een bedrijfsresultaat gerealiseerd (inclusief incidentele baten en lasten) van 634.000 positief, dit is ruim

Nadere informatie

Ingekomen stukken. Vergadering : 19 juni 2014

Ingekomen stukken. Vergadering : 19 juni 2014 Ingekomen stukken Vergadering : 19 juni 2014 Agendapunt : 10 (C2) Status : Besluitvormend (procedureel) Programma : (8) Wurk en Bystân Portefeuillehouder : D.A. Fokkema / H. Rijpstra Behandelend ambt.

Nadere informatie

Winst- en verliesrekening Caparis NV - 1e kwartaalcijfers 2015

Winst- en verliesrekening Caparis NV - 1e kwartaalcijfers 2015 1 e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Financieel Winst- en verliesrekening Caparis NV - 1e kwartaalcijfers 2015 Resultatenrek. Cum 1e kwartaal 2015 Cum. 1e kwartaal 2014 Jaarbegroting (x 1.000) begroting

Nadere informatie

Financiële resultaten Caparis NV

Financiële resultaten Caparis NV Financiële resultaten Caparis NV Bedrijfsresultaat eerste drie kwartalen 2013 Caparis NV heeft in de eerste drie kwartalen een bedrijfsresultaat gerealiseerd van 1.030.000 positief, dit is ruim 1.671.000

Nadere informatie

Caparis NV. Rapportage 3 e kwartaal 2013

Caparis NV. Rapportage 3 e kwartaal 2013 Rapportage 3 e kwartaal 2013 Caparis NV Bestemd voor: Raad van Commissarissen Caparis NV Aandeelhouders Caparis NV Bestuur GR Sw Fryslân Colleges B&W Ondernemingsraad Caparis NV 31 oktober 2013 3 e kwartaal

Nadere informatie

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: Mevrouw C. van der Laan Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening

Nadere informatie

Caparis NV. Rapportage 4 e kwartaal 2014

Caparis NV. Rapportage 4 e kwartaal 2014 Rapportage 4 e kwartaal 2014 Caparis NV Bestemd voor: Raad van Commissarissen Caparis NV Aandeelhouders Caparis NV Bestuur GR Sw Fryslân Colleges B&W Ondernemingsraad Caparis NV 12 februari 2015 4 e kwartaal

Nadere informatie

Ingekomen stukken. Vergadering : 22 januari 2015

Ingekomen stukken. Vergadering : 22 januari 2015 Ingekomen stukken Vergadering : 22 januari 2015 Agendapunt : 6 (C7) Status : Besluitvormend (procedureel) Programma : (8) Wurk & Bystân Portefeuillehouder : D.A. Fokkema / H. Rijpstra Behandelend ambt.

Nadere informatie

Caparis NV. Rapportage 1 e kwartaal 2012

Caparis NV. Rapportage 1 e kwartaal 2012 Rapportage 1 e kwartaal 2012 Caparis NV Bestemd voor: Raad van Commissarissen Aandeelhouders Bestuur GR Sw 'Fryslân' Colleges B&W Centrale ondernemingsraad 14 mei 2012 1 e kwartaal 2012 Pagina 1/20 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Caparis NV. Rapportage 1 e kwartaal 2015

Caparis NV. Rapportage 1 e kwartaal 2015 Rapportage 1 e kwartaal 2015 Caparis NV Bestemd voor: Raad van Commissarissen Caparis NV Aandeelhouders Caparis NV Bestuur GR Sw Fryslân Colleges B&W Ondernemingsraad Caparis NV 30 april 2015 1 e kwartaal

Nadere informatie

Caparis NV. Rapportage 2 e kwartaal 2015

Caparis NV. Rapportage 2 e kwartaal 2015 Rapportage 2 e kwartaal 2015 Caparis NV Bestemd voor: Raad van Commissarissen Caparis NV Aandeelhouders Caparis NV Bestuur GR Sw Fryslân Colleges B&W Ondernemingsraad Caparis NV 27 augustus 2015 2 e kwartaal

Nadere informatie

Begroting 2014 DEFINITIEF 31 oktober 2013

Begroting 2014 DEFINITIEF 31 oktober 2013 Begroting 2014 DEFINITIEF 31 oktober 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Leeswijzer... 5 2 Uitgangspunten begroting 2014... 6 2.1 Algemeen... 6 2.2 Trajecten... 6 2.3 Huisvesting...

Nadere informatie

Caparis NV. Rapportage 2 e kwartaal 2011. Bestemd voor: Raad van Commissarissen Aandeelhouders. augustus 2011 Pagina 1/19

Caparis NV. Rapportage 2 e kwartaal 2011. Bestemd voor: Raad van Commissarissen Aandeelhouders. augustus 2011 Pagina 1/19 Rapportage 2 e kwartaal 2011 Caparis NV Bestemd voor: Raad van Commissarissen Aandeelhouders augustus 2011 Pagina 1/19 Bestuur GR Sw 'Fryslân' Colleges B&W Centrale ondernemingsraad Inhoudsopgave 1 Sociaal

Nadere informatie

Rapportage 3 e kwartaal 2009

Rapportage 3 e kwartaal 2009 Rapportage 3 e kwartaal 2009 29 oktober 2009 Bestemd voor: RvC Aandeelhouders Bestuur GR Sw 'Fryslân' Colleges B&W Gemeenteraden Centrale ondernemingsraad Inhoudsopgave 1 Sociaal 3 1.1 Realisatie taakstelling

Nadere informatie

GR SW ''FRYSLÂN'' Begroting 2015

GR SW ''FRYSLÂN'' Begroting 2015 GR SW ''FRYSLÂN'' Begroting 2015 - CONCEPT - 1 INLEIDING 3 2 PROGRAMMAPLAN 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Taakstelling en wachtlijst 4 2.3 Ontwikkeling van binnen naar buiten 4 2.4 Personele bezetting 5 3 PARAGRAFEN

Nadere informatie

Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B N

Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B N Financiën Paragraaf a is een analyse van het resultaat, in paragraaf b wordt de ontwikkeling van de subsidieratio behandeld, in paragraaf c staat een overzicht van de gemeentelijke bijdrage per SE en in

Nadere informatie

GR SW ''FRYSLÂN'' Begroting 2014

GR SW ''FRYSLÂN'' Begroting 2014 GR SW ''FRYSLÂN'' Begroting 2014 - CONCEPT - 1 INLEIDING 3 2 KADERBRIEF 4 2.1 Taakstelling GR-gemeenten en opdracht aan Caparis NV 4 2.2 Opdracht overige gemeenten aan Caparis NV 5 2.3 Bijdrage gemeenten

Nadere informatie

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 3 juli 2013 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 3 juli 2013 Carrosserieweg

Nadere informatie

Caparis NV. Rapportage 3e kwartaal 2015

Caparis NV. Rapportage 3e kwartaal 2015 Rapportage 3e kwartaal 2015 Caparis NV Bestemd voor: Raad van Commissarissen Caparis NV Aandeelhouders Caparis NV Bestuur GR Sw Fryslân Colleges B&W Ondernemingsraad Caparis NV 26 oktober 2015 3e kwartaal

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. Registratienummer: GF Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18. Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma

Aan de gemeenteraad. Registratienummer: GF Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18. Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF12.20057 Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening 2011 en begroting

Nadere informatie

Begroting 2016 12 oktober 2015

Begroting 2016    12 oktober 2015 Begroting 2016 12 oktober 2015 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 4 2 Inleiding... 6 2.1 Algemene ontwikkelingen... 6 2.2 Begroting 2016 versus begroting 2015... 9 2.3 Begroting 2016 versus jaareindeverwachting

Nadere informatie

PRESENTEREN DE JAARSTUKKEN 2013 VAN. Caparis NV

PRESENTEREN DE JAARSTUKKEN 2013 VAN. Caparis NV PRESENTEREN DE JAARSTUKKEN 2013 VAN Caparis NV 24 april 2014 Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Commissarissen 3 2 Jaarverslag 9 2.1 Ontwikkelingen sociale werkvoorziening 9 2.2 Ontwikkelingen Caparis 10

Nadere informatie

Portefeuillehouder van der Laan Datum collegebesluit 28 april 2015 Opsteller Cor Tiemersma Registratie GF Agendapunt

Portefeuillehouder van der Laan Datum collegebesluit 28 april 2015 Opsteller Cor Tiemersma Registratie GF Agendapunt Portefeuillehouder van der Laan Datum collegebesluit 28 april 2015 Opsteller Cor Tiemersma Registratie GF15.20034 Agendapunt Onderwerp Jaarrekening 2014, begrotingswijziging 2015-1 en Begroting 2016 GR

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B

Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B Financiën Paragraaf a is een analyse van het resultaat, in paragraaf b wordt de ontwikkeling van de subsidieratio behandeld, in paragraaf c staat een overzicht van de gemeentelijke bijdrage per SE en in

Nadere informatie

Bestemd voor: Bestuur GR Sw Fryslân Colleges B&W 20 augustus 2014

Bestemd voor: Bestuur GR Sw Fryslân Colleges B&W 20 augustus 2014 Begrotingsrapportage 1e halfjaar 2014 GR Sw Fryslân Bestemd voor: Bestuur GR Sw Fryslân Colleges B&W 20 augustus 2014 2 e kwartaal 2014 Pagina 1/17 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Kwartaalcijfers 4 2.1 Balans

Nadere informatie

Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening

Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening Gemeenten worden geconfronteerd met hoge kosten voor onder andere de SW- populatie, een dalend subsidiebedrag

Nadere informatie

Caparis NV. Rapportage 4e kwartaal 2015

Caparis NV. Rapportage 4e kwartaal 2015 Rapportage 4e kwartaal 2015 Caparis NV Bestemd voor: Raad van Commissarissen Caparis NV Aandeelhouders Caparis NV Bestuur GR Sw Fryslân Colleges B&W Ondernemingsraad Caparis NV 1 februari 2016 4e kwartaal

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting 2017/23670 Managementsamenvatting Het jaar 2016 stond voor BaanStede in het teken van discussie over en voorbereiding van de opheffing van de huidige gemeenschappelijke regeling voor uitvoering van de

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 10-09-2013 Onderwerp: Verlenging tijdelijke dienstverbanden SW NoordWestGroep Conceptbesluit: Samenvatting: NoordWestGroep toestemming

Nadere informatie

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2014 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2014 (ON)BEPERKT HOUDBAAR Ondanks de onzekerheden is Ergon koersvast en presteert immens. Een topjaar was 2014, zowel sociaal als financieel; 2336 sw-medewerkers

Nadere informatie

Registratienummer: GF13.20024 Datum collegebesluit: 16 april 2013 Agendapunt: 7

Registratienummer: GF13.20024 Datum collegebesluit: 16 april 2013 Agendapunt: 7 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF13.20024 Datum collegebesluit: 16 april 2013 Agendapunt: 7 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening

Nadere informatie

Riedsútstel. Lijst Ingekomen : 28 april 2016

Riedsútstel. Lijst Ingekomen : 28 april 2016 Riedsútstel Lijst Ingekomen : 28 april 2016 Stukken (LIS) Agindapunt : n.v.t. Status : Informerend/Informatiestuk Program : Programma 4 Werk en Inkomen Portefúljehâlder : mw. G. Postma Amtner : mw. H.

Nadere informatie

Coen van Hoorn raad

Coen van Hoorn raad 11 Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl Jaarrekening 2010 en het jaarverslag 2010 van de GRWRE. 11raad00324 29-06-2011 Ergon kijkt terug op een succesvol sociaal en economisch 2010. Er zijn goede

Nadere informatie

GR SW ''FRYSLÂN'' Begroting 2016

GR SW ''FRYSLÂN'' Begroting 2016 GR SW ''FRYSLÂN'' Begroting 2016 - CONCEPT - 1 INLEIDING 3 2 PROGRAMMAPLAN 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Ontwikkeling van binnen naar buiten 4 2.3 Personele bezetting 5 3 PARAGRAFEN BBV 6 3.1 Weerstandsvermogen

Nadere informatie

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Aanleiding In de vergadering van de Commissie Welzijn op 24 januari 2012 heeft wethouder Litjens van de gemeenteraad de opdracht gekregen om een notitie

Nadere informatie

De raad van de gemeente Emmen Ontwikkeling, Beleid en Directiestaf. uw kenmerk bijlage behandeld door M.J. Visser

De raad van de gemeente Emmen Ontwikkeling, Beleid en Directiestaf. uw kenmerk bijlage behandeld door M.J. Visser Raadhuisplein 1 7811 AP Emmen t. 140591 f. 0591 685599 Postbus 30001 7800 RA Emmen e. gemeente@emmen.nl i. gemeente.emmen.nl ~ 1)1::+..1).. Gemeente ~'1" ~ Emmen -t- De raad van de gemeente Emmen Ontwikkeling,

Nadere informatie

Oplegnotitie begroting 2017

Oplegnotitie begroting 2017 Oplegnotitie begroting 2017 In het tweede kwartaal 2016 worden nog veel besluiten genomen over de toekomst van Permar. Dat maakt het op het moment van schrijven van deze begroting vrijwel onmogelijk om

Nadere informatie

GR SW ''FRYSLÂN'' Begroting 2017

GR SW ''FRYSLÂN'' Begroting 2017 GR SW ''FRYSLÂN'' Begroting 2017 - CONCEPT - 1 INLEIDING 3 2 PROGRAMMAPLAN 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Ontwikkeling van binnen naar buiten 4 2.3 Personele bezetting 5 3 PARAGRAFEN BBV 6 3.1 Weerstandsvermogen

Nadere informatie

Begroting oktober 2014

Begroting oktober 2014 Begroting 2015 23 oktober 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Algemeen... 4 1.2 Leeswijzer... 7 2 Uitgangspunten begroting 2015... 8 2.1 Algemeen... 8 2.2 Trajecten... 8 2.3 Huisvesting... 9 2.4 Taakstelling

Nadere informatie

Aan de Raad. 1. Aanleiding Het voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn kaderstellende rol

Aan de Raad. 1. Aanleiding Het voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn kaderstellende rol Aan de Raad No. : 8/3 Muntendam : 13 april 2017 Onderwerp : Vaststellen gewijzigde re-integratie verordening i.v.m. beschut werken ---------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

2013 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2013 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2013 In cijfers Als aanvulling op het Jaaroverzicht 2013. SOCIALE WERKVOORZIENING Ook in 2013 is op de sociale parameters goed gepresteerd. Het aantal medewerkers met een sw-dienstverband is in 2013 tot

Nadere informatie

Herziene begroting Promen 2012

Herziene begroting Promen 2012 Herziene begroting Promen 2012 Inleiding Door gewijzigde inzichten in de bedrijfsvoering van Promen in 2012 is de opstelling van een herziene begroting opportuun. Doordat binnen Promen een herstructurering

Nadere informatie

TOEZEGGING AAN RAADSCOMMISSIE uit vergadering d.d. 2 maart Toezegging:

TOEZEGGING AAN RAADSCOMMISSIE uit vergadering d.d. 2 maart Toezegging: TOEZEGGING AAN RAADSCOMMISSIE uit vergadering d.d. 2 maart 2015 Toezegging: Nader antwoord op vraag over verborgen gebreken verkocht gebouw Novatec, met name of de beoordeling door de gemeentelijke jurist

Nadere informatie

: agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland

: agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland Zaaknummer : Afd.hfd. Collegevergaderin g : agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland Portefeuillehouder : J.B. Boer Meer informatie bij : Eric Gussekloo tel: : 0545-250 576 Openbaar

Nadere informatie

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR Betreft Vergaderdatum Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR 28-mei-2015 Gemeenteblad 2015 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. Kennisnemen van de definitief

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD: VERGADERING 3 juni 2014

VOORSTEL AAN DE RAAD: VERGADERING 3 juni 2014 VOORSTEL AAN DE RAAD: VERGADERING 3 juni 2014 Onderwerp: Conceptbegroting de Risse Agendapunt 13. Raadsvoorstel- 2014-34 nummer Voorstel: 1. Kennis nemen van de conceptbegroting 2015 van het Werkvoorzieningschap

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag OVERZICHT JAARVERSLAG 2013 Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2013 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting Managementsamenvatting Het jaar 2015 was voor BaanStede een bewogen jaar. Gaandeweg het jaar werd duidelijk dat voor het transitieplan voor BaanStede onvoldoende draagvlak aanwezig was, waarna bestuurlijk

Nadere informatie

EMCOBGROEP. College van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn

EMCOBGROEP. College van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn EMCOBGROEP DOOR NAAR W f R K W E R K 1 5. 5 4 6 2 INK d.d. 2/3/215 Abel Tasmanstraat 7 Postbus 24 781 CA Emmen Tel. (591)6366 Fax (591)63663 www.emco-groep.nl College van Burgemeester en Wethouders van

Nadere informatie

Caparis NV CAPARIS. Rapportage le kwartaal mei 2016

Caparis NV CAPARIS. Rapportage le kwartaal mei 2016 Rapportage le kwartaal 2016 Caparis NV Bestemd voor:., Raad van Commissarissen Caparis NV., Aandeelhouders CapaFis NV.. Bestuur GR Sw Frys!än., Colleges B&W " Ondernemingsraad Caparis NV 20 mei 2016 1e

Nadere informatie

De missie van DZB en de Wet werken naar vermogen

De missie van DZB en de Wet werken naar vermogen De missie van DZB en de Wet werken naar vermogen Bas van Drooge Directeur DZB april 2012 concept 1 1 Wet werken naar vermogen Eén regeling voor WSW, Wajong en WWB Bezuiniging van ca. 1,8 mld 1 op 3 uitstromers

Nadere informatie

Gewijzigde begroting 2015 Breed als zelfstandige GR, geen onderdeel Werkbedrijf

Gewijzigde begroting 2015 Breed als zelfstandige GR, geen onderdeel Werkbedrijf Gewijzigde begroting 2015 Breed als zelfstandige GR, geen onderdeel Werkbedrijf 1 INHOUD Omschrijving pagina 1 Toelichting op de begrotingswijziging 3 2. Programmabegroting 4 3 Programmabegroting gewijzigd

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Tomingroep BV, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG. Tomingroep BV, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 13 JAARVERSLAG BV Tomingroep BV, de feiten Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM T 035-671 81 11 F

Nadere informatie

PRESENTEREN DE JAARSTUKKEN 2014 VAN. Caparis NV

PRESENTEREN DE JAARSTUKKEN 2014 VAN. Caparis NV PRESENTEREN DE JAARSTUKKEN 2014 VAN Caparis NV 23 april 2015 Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Commissarissen 3 2 Jaarverslag 8 2.1 Ontwikkelingen 8 2.1.1 Algemeen 8 2.1.2 Arbeids Expertise Bureau (AEB)

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 5. Begroting 2015 8. NTW overzicht per bedrijf 10. Begrote investeringen 2015 13 [3]

Inhoud. Voorwoord 5. Begroting 2015 8. NTW overzicht per bedrijf 10. Begrote investeringen 2015 13 [3] Begroting 2015 1 Inhoud Voorwoord 5 Begroting 2015 8 NTW overzicht per bedrijf 10 Begrote investeringen 2015 13 [3] 1 1 [4] Voorwoord bij de geconsolideerde begroting 2015 van NV Empatec Hierbij bieden

Nadere informatie

Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad. Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015

Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad. Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015 Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015 Geachte gemeenteraadsleden, In december 2014 hebben wij u geïnformeerd over

Nadere informatie

B&W Vergadering. Dossiernummer 1637 Vertrouwelijk Vergaderdatum 25 april 2017 Agendapunt Zaaknummer Gemeenteraad

B&W Vergadering. Dossiernummer 1637 Vertrouwelijk Vergaderdatum 25 april 2017 Agendapunt Zaaknummer Gemeenteraad 2.1.6 Begroting Westrom 2018 en Jaarrekening Westrom 2016 1 Dossier 1637 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1637 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 25 april 2017 Agendapunt 2.1.6 Omschrijving Begroting

Nadere informatie

GR Sw ''FRYSLÂN'' Jaarstukken 2013. Jaarverslag en jaarrekening 2013 GR Sw 'Fryslân' 1/31

GR Sw ''FRYSLÂN'' Jaarstukken 2013. Jaarverslag en jaarrekening 2013 GR Sw 'Fryslân' 1/31 GR Sw ''FRYSLÂN'' Jaarstukken 2013 Jaarverslag en jaarrekening 2013 GR Sw 'Fryslân' 1/31 1 ALGEMEEN 3 2 VAN DE VOORZITTER 4 3 BERICHT VAN HET DAGELIJKS BESTUUR 5 3.1 Algemeen bestuur 5 3.2 Overdracht taakstelling

Nadere informatie

BEGROTING 2015 WERKVOORZIENINGSSCHAP ZUID-KENNEMERLAND

BEGROTING 2015 WERKVOORZIENINGSSCHAP ZUID-KENNEMERLAND BOB 14/020 Aan de raad, BEGROTING 2015 WERKVOORZIENINGSSCHAP ZUID-KENNEMERLAND Voorgeschiedenis / aanleiding Op 7 oktober jl. heeft het college besloten de conceptbegroting van 2015 ter goedkeuring voor

Nadere informatie

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn.

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn. 240 mm 190 mm De werkschijf van 5 IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50 Hoe werkt IBN? E info@ibn.nl I www.ibn.nl oktober 2012 190 mm 200 mm Hoe werkt IBN? De werkschijf van 5: De

Nadere informatie

NOTA. nota voor burgemeester en wethouders. datum: 14 oktober 2010 registratienummer: I/

NOTA. nota voor burgemeester en wethouders. datum: 14 oktober 2010 registratienummer: I/ NOTA dienst: Dienst Inwoners datum: 14 oktober 2010 registratienummer: I/1012711 afdelingsnaam: DI/SoZa steller: mevr. A. de Wit paraaf chef: kopie aan: onderwerp: Begrotingswijziging Inkomensdeel WWB

Nadere informatie

Raadsvoorstel Nummer:

Raadsvoorstel Nummer: Raadsvoorstel Nummer: 250048 Datum: 26 mei 2015 Hoort bij collegeadvies nummer: 250047 Datum raadsvergadering: 11 juni 2015 Portefeuillehouder: A. Dragt Onderwerp Jaarrekening RWA 2014 Meerjarenbegroting

Nadere informatie

2. Globale analyse 2015

2. Globale analyse 2015 2. Globale analyse 2015 2.1. Tekort 2015 We zien dat de economie aantrekt. Dat zien we ook terug in Enschede. We nemen groei en dynamiek waar van bedrijven op de toplocaties (met name Kennispark en de

Nadere informatie

t ^ nveq.íĩ? ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^- ^

t  ^ nveq.íĩ? ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^- ^ R16.00060 B E Z O E K A D R E S î Raadhuisstraat 1 9301 AA Roden E M E E N T E P O S T A D R E S t Postbus 109 9300 AC Roden î N O O R D E N V E L D W E B S I T E / E - M A I L t www.gi ^ nl T E L E F

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VOORSTEL Registratienummer 1148435 Bijlage(n) 4 Onderwerp gewijzigde begroting 2014, ontwerp begroting 2015, meerjarenraming 2016-2018 en de scenariokeuze transitie werkvoorzieningschap

Nadere informatie

onderwerp: Beleidsregels terugkeergarantie bij beëindiging begeleid werken in het kader van de Wsw

onderwerp: Beleidsregels terugkeergarantie bij beëindiging begeleid werken in het kader van de Wsw 1 OOTïto emeente nr(s) geregistreerde stuk(ken): 103005 blad: 1/5 datum nota: 8 december 2015 programma: 7. Arbeidsparticipatie en inkomensvoorziening werkdoel: 1090 - Ontwikkelingen op het gebied van

Nadere informatie

Afwijking Prognose vs Begroting

Afwijking Prognose vs Begroting Halfjaarbericht 2016 De ontwikkelingen van de prognose 2016 ten opzichte van de gewijzigde begroting 2016. Paragraaf financieel Samenvatting - belangrijkste ontwikkelingen Puntsgewijs wordt de ontwikkeling

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 206 207 33 98 Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met een heffing bij het niet voldoen aan de quotumdoelstelling (Wet banenafspraak

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 352 Uitvoering en evaluatie Participatiewet Nr. 60 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Underwerp Begrotingswijziging 2013 GR Sw Fryslân, begroting 2013 Caparis NV en begrotingswijziging uitvoering Sociale Werkvoorziening Achtkarspelen

Underwerp Begrotingswijziging 2013 GR Sw Fryslân, begroting 2013 Caparis NV en begrotingswijziging uitvoering Sociale Werkvoorziening Achtkarspelen Riedsútstel Ynformaasjekarrûsel : 14 maart 2013 Status : Informerend / Vergaderstuk Agindapunt : 2 Portefúljehâlder : K.H. Antuma Amtner : mw. R. Schievink-de Boer / dhr. G. Nawijn / dhr. R. Brouwer Taheakke

Nadere informatie

Rapportage 1 e kwartaal 2017

Rapportage 1 e kwartaal 2017 Rapportage 1 e kwartaal Uitvoeringsorganisatie Laborijn Terborgseweg 106 7005 BC DOETINCHEM Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Programma Inkomen... 4 1.1 Ontwikkeling cliëntenbestand BUIG... 4 1.2 Financiële

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG t/m juni 2016

FINANCIEEL VERSLAG t/m juni 2016 FINANCIEEL VERSLAG t/m juni 2016 Raad van Advies Halfjaarrapportage exploitatie NV 2016 Overwegingen en advies Raad van Advies Niet corresponderende cijfers Er wordt geconstateerd dat cijfers niet altijd

Nadere informatie

1.0 Wet werk en bijstand (WWB)

1.0 Wet werk en bijstand (WWB) 1. Wet werk en bijstand (WWB) 1.1 Intakes In het derde kwartaal van 11 hebben 139 personen een intake gesprek voor een uitkering gehad. Dat zijn er 11 minder dan in het voorgaande kwartaal. Onderstaande

Nadere informatie

Beschut werk in Aanleiding

Beschut werk in Aanleiding Beschut werk in 2015 1. Aanleiding Op 1 januari jl. is de Participatiewet in werking getreden. Een nieuwe voorziening onder deze wet is beschut werk nieuwe stijl 1. Gemeenten zijn onder deze wet verplicht

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2016 ev

Meerjarenbegroting 2016 ev Meerjarenbegroting 2016 ev Inhoudsopgave Inleiding begroting 2016 3 Uitgangspunten 5 Paragraaf: 6 - Weerstandsvermogen - Onderhoud kapitaalgoederen - Verbonden partijen - Risicoparagraaf Exploitatieoverzicht

Nadere informatie

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Hiervoor ontvangen zij een Rijkssubsidie.

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Hiervoor ontvangen zij een Rijkssubsidie. 19 maart 2015 De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Hiervoor ontvangen zij een Rijkssubsidie. Ingevolge de Participatiewet komen er geen nieuwe

Nadere informatie

Begroting 2017 NV Empatec

Begroting 2017 NV Empatec Begroting 2017 NV Empatec Inhoudsopgave Inleiding 4 Aansluiting tussen NV Empatec en de Gemeenschappelijke 6 Regeling Fryslân-West DWAAN.2019: de 8 doelen en het bestuurlijk convenant 7 Begroting 2017

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.16.0535 B.16.0535 Landgraaf, 31 maart 2016 ONDERWERP: Jaarstukken 2015 ISD BOL Raadsvoorstelnummer: 20 PROGRAMMA 2. Maatschappelijke

Nadere informatie

Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl. 12raad00254 31-05-2012

Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl. 12raad00254 31-05-2012 Agendapunt commissie: 6 steller telefoonnummer email Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 12raad00254 31-05-2012 Jaarrekening 2011 en het jaaroverzicht

Nadere informatie

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF AGENDAPUNT 3.b. Notitie Ter besluitvorming aan van Algemene Vergadering NOC*NSF Bestuur NOC*NSF betreft Begroting NOC*NSF 2016 datum behandeling 16 november 2015 gevraagd besluit De Algemene Vergadering

Nadere informatie

2015 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2015 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2015 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2015 ERGON WERKT. Het eerste jaar van de Participatiewet is een feit. We zijn over aan het gaan van uitvoering van de Wajong, WWB en WSW naar uitvoering van de

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting Managementsamenvatting Het jaar 2017 staat voor BaanStede in het teken van de voorbereidingen voor de overdracht van haar medewerkers en activiteiten naar drie nieuwe uitvoeringsorganisatie: het participatiebedrijf

Nadere informatie

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering Kanttekeningen bij de Begroting 2015 Paragraaf 4 Financiering Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financieringsbehoefte = Schuldgroei... 4 3 Oorzaak van Schuldgroei : Investeringen en Exploitatietekort... 5 4 Hoe

Nadere informatie

Onderwerp: Conceptbegroting 2012 van het Werkvoorzieningschap Weert e.o. De Risse en De Risse Holding BV.

Onderwerp: Conceptbegroting 2012 van het Werkvoorzieningschap Weert e.o. De Risse en De Risse Holding BV. VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK Registratienummer Datum raadsvergadering 14 juni 2011 Datum B&W besluit 26 april 2011 Portefeuillehouder B. Manders Behandelend ambtenaar C. van Hoorn Onderwerp:

Nadere informatie

* 1 6. O INK d.d. 08/02/2016

* 1 6. O INK d.d. 08/02/2016 EMCO^GROEP D O O R W E R K N A A R W E R K * 1 6. O 3 4-6 7 INK d.d. 8/2/216 Abel Tasmanstraat 7 Postbus 24 781 CA Emmen Tel. (591)6366 Fax (591)63663 www.emco-groep.nl College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Notitie beschut werk Inleiding Achtergronden bij de wetgeving Inhoud van de wetgeving

Notitie beschut werk Inleiding Achtergronden bij de wetgeving Inhoud van de wetgeving Notitie beschut werk Inleiding Inmiddels is er ingestemd met het wettelijk verplicht stellen van beschut werk per 1-1-2017. Hiervoor is een wijziging van de Participatiewet vastgesteld. Daarmee zijn de

Nadere informatie

KWARTAALRAPPORTAGE EERSTE KWARTAAL 2013 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V.

KWARTAALRAPPORTAGE EERSTE KWARTAAL 2013 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V. KWARTAALRAPPORTAGE EERSTE KWARTAAL GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V. Vastgesteld door het Dagelijks Bestuur d.d. 23 mei Toelichting 1 e kwartaal. Algemeen Het eerste kwartaal van vorig liet een

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

EINDRAPPORTAGE WERKGROEP HERSTRUCTURERING

EINDRAPPORTAGE WERKGROEP HERSTRUCTURERING 1 EINDRAPPORTAGE WERKGROEP HERSTRUCTURERING 2 Welkom namens GR SW Fryslan Gerda Postma Wietse Kooistra Coby vd Laan Houkje Rijpstra Andries Ekhart Nieske Ketelaar Cor Trompetter Engbert van Esch 3 Programma

Nadere informatie

Ontwerpbegroting Vixia 2014

Ontwerpbegroting Vixia 2014 Ontwerpbegroting Vixia 2014 Gemeentebladnummer: 2013/30 2013/6568 Vergaderdatum: 27 juni 2013 Agendapunt: Portefeuillehouder Dhr. P. Hovens Steller M. Meurkens Aan de Raad Voorstel: 1. Kennisnemen van

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050)

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) Voortgang onderzoek Dwarskijker J. den Hoedt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367 41 57 6527664 - Geachte heer, mevrouw, In deze brief informeren wij u over de voortgang

Nadere informatie

ISWI. Bestuursrapportage. Jaarprognose 2015 10-07-15

ISWI. Bestuursrapportage. Jaarprognose 2015 10-07-15 ISWI Bestuursrapportage Jaarprognose 2015 10-07-15 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Inkomensvoorzieningen (BUIG)... 4 2. Aantal uitkeringsgerechtigden... 5 3. Preventiequote... 6 4. Bijstandsbesluit zelfstandigen...

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie