RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT"

Transcriptie

1 4i RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad Datum: 27 mei 2014 Behandeld door: R. van Wijk Afdeling / Team: MO/BMO Onderwerp: Zienswijze bij het jaarverslag en jaarrekening 2013 van het werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (BaanStede) Samenvatting: Het concept jaarverslag en jaarrekening 2013 en een brief over de begroting 2015 van het Werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (BaanStede) zijn op 25 april 2014 verzonden aan de colleges van de betrokken gemeenten. In overeenstemming met het bepaalde in artikel 40 lid 3 en artikel 41, lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling en de Wet op de Gemeenschappelijke regelingen kunnen betrokken gemeenten binnen zes weken hun zienswijze kenbaar maken met betrekking tot deze stukken. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van BaanStede op 2 juli 2014 worden de jaarstukken definitief vastgesteld en daarna naar de provincie gestuurd. Voorgesteld wordt de gemeenteraad van Purmerend te vragen de zienswijze voor de jaarrekening 2013 van het werkvoorzieningsschap Zaanstreek- Waterland (BaanStede) vast te stellen en kennis te nemen van de door het college verleende toestemming tot uitstel van indiening van de begroting 2015 van het werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (BaanStede).

2 Purmerend, 27 mei 2014 Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding en probleemstelling: Als gemeente stellen wij jaarlijks budget beschikbaar aan het werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (BaanStede) voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). De Wsw maakt het mogelijk dat mensen begeleid kunnen werken in een aangepaste arbeidsomgeving. Het gaat om mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische handicap. De uitvoering van de Wsw is in de regio Zaanstreek-Waterland georganiseerd via een Gemeenschappelijke Regeling (GR). BaanStede stelt op grond van de GR elk jaar een jaarrekening en een begroting op. De begroting geeft de financiële planning voor het komende boekjaar van BaanStede weer. Het jaarverslag en de jaarrekening geven een inhoudelijk en financieel beeld van de activiteiten en resultaten van het afgelopen jaar. Op 25 april 2014 ontvingen wij van BaanStede de jaarrekening 2013 en een brief over de begroting 2014 en de meerjarenbegroting. In de brief wordt aangegeven dat het Dagelijks Bestuur van BaanStede in de vergadering van 16 april jl. heeft besloten de concept begroting aan te houden en uitstel te vragen aan de deelnemende gemeenten. BaanStede vraagt uitstel omdat de begroting is gebaseerd op het vastgestelde transitieplan BaanStede 'ledereen doet mee' 1. De nu bekende feiten en omstandigheden hebben geleid tot vertraging van de transitie. Dit onder andere door het faillissement van de detacheringsorganisatie Agens en dientengevolge de vertraging van de verzelfstandiging i.c. vervreemding van de afdeling groen. De transitie van deze bedrijfsafdeling zou plaatsvinden na de inrichting van de detacheringsorganisatie. Daarnaast nemen de omzetgaranties vanuit de gemeenten voor deze afdeling af ten gevolge van gemeentelijke bezuinigingen. Dit heeft mogelijk gevolgen voor het proces van vervreemding. De gemeente Purmerend echter blijft de bestaande werkzaamheden, welke worden uitgevoerd door de afdeling groen van BaanStede, inbesteden bij de sociale werkvoorziening. Op dit moment staat de gemeentelijke aanbesteding groenwerkzaamheden 2016 en volgende jaren op de inkoopagenda. Bij de besprekingen hierover wordt BaanStede meegenomen. De bovengenoemde omstandigheden vragen om een aangepaste begroting. Op grond van de ontwikkelingen is door BaanStede een verkenning naar alternatieven uitgevoerd. De alternatieve scenario's worden momenteel nader uitgewerkt. Sommige scenario's overstijgen de uitvoering van de Wsw en sluiten aan bij de bredere participatiewet. De komende maanden worden gebruikt om de besluitvorming over de scenario's voor te bereiden. U ontvangt hierover een voorstel. Daarna kan een gewijzigde (meerjaren-)begroting voor BaanStede opgesteld worden. Deze zal naar verwachting een significant tekort tonen. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door de ontwikkelingen en anderzijds omdat de subsidie voor de SW-medewerkers vanaf 2015 wordt verminderd (tot 2019). De gemeentelijke bijdrage voor Purmerend (en de andere gemeenten) zal vanaf 2014 daarom naar verwachting toenemen. De scenario's, de begroting 2014 en de meerjarenbegroting worden u zo spoedig mogelijk aangeboden. Voor de jaarrekening 2013 geldt dat de gemeenteraad op grond van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland in de gelegenheid wordt gesteld om binnen 6 weken nadat de jaarstukken zijn toegezonden zijn zienswijzen schriftelijk kenbaar te maken. Het oordeel van de gemeenteraad weegt mee bij de definitieve besluitvorming van het Algemeen Bestuur (AB) van BaanStede over de jaarrekening. Het transitieplan BaanStede 'ledereen doet mee' is op 3 juli 2013 vastgesteld door het Algemeen Bestuur van BaanStede. De gemeenteraad van Purmerend heeft in de raad van 27 juni 2013 een positief kritische zienswijze ingediend op het transitieplan. blz. 2 van 6

3 Advies tot zienswijze jaarverslag en jaarrekening In te stemmen met de zienswijze voor de jaarrekening 2013 van het. Kennis te nemen van de door het college verleende toestemming tot uitstel van indiening van de begroting 2015 van het werkvoorzieningsschap Zaanstreek- Waterland (BaanStede). Jaarrekening 2013 De jaarrekening 2013 geeft een goed financieel beeld van het afgelopen jaar. Het accountantsbureau (Deloitte) heeft het jaarverslag en de jaarrekening 2013 beoordeeld. De controleverklaring van de accountant is als bijlage bij de jaarrekening 2013 gevoegd. Het resultaat van BaanStede (voor herstructureringskosten) over 2013 is gunstiger dan begroot (namelijk' in plaats van ). Dit resultaat is een optelsom van verschillende afwijkingen. Die waren er in negatieve zin bijvoorbeeld op het gebied van de omzet, overdracht van de Wsw-subsidie, externe dienstverlening en toevoeging voorziening personeelskosten en dubieuze debiteuren. In positieve zin weken de salariskosten ambtelijk af en dat van de SW-medewerkers, overige personeelskosten en huur. De belangrijkste verschillen in de begroting 2013 en realisatie 2013 worden weergegeven op pagina 39 en volgend van de jaarrekening. In het hiernavolgende gaan wij op enkele verschillen in. Overdracht Wsw-subsidie ( ) De uitvoering van de WSW wordt grotendeels aangestuurd door het ministerie van SZW via de 'taakstelling'. Het ministerie stelt jaarlijks budget beschikbaar ter financiering van de uitvoering van de WSW. Dit budget wordt per gemeente uitgedrukt in een aantal SE's (Standaard Eenheden) en met een bedrag per SE vertaald in een maximum jaarsubsidie. De taakstelling voor 2013 is sterk gedaald t.o.v De eindstand van 2012 was 906,89 SE, te hoog voor de financieringsruimte voor Het subsidiabele deel voor de gemeenten Zaanstreek-Waterland is berekend op 846,24 SE. Dit was begroot op 856,85 SE en derhalve een verschil van 10,61 SE oftewel een nadeel van Anderzijds ontstond een voordeel doordat het bedrag per SE hoger is door een compensatie op de rijksbijdrage voor de gestegen werkgeverslasten. Het uiteindelijk nadeel is Om de taakstelling enerzijds optimaal in te vullen en anderzijds de sterke daling van de taakstelling ten opzichte van eerdere jaren (financieel) op te vangen, heeft het Algemeen Bestuur van Baanstede eerder besloten een deel van de taakstelling in te vullen door SWmedewerkers van de wachtlijst een tijdelijk dienstverband aan te bieden. Ambtenaren ( ) In 2013 is opnieuw een reductie in de ambtelijke formatie uitgevoerd. Per 31 december 2012 was het aantal ambtenaren in dienst bij Baanstede incl. boventalligen 63,40 FTE. Per 31 december 2013 was dit 54,48 FTE. Voor enkele ambtenaren is de status 'boventallig' van toepassing, wat herstructureringskosten veroorzaakt. Het betreft gemaakte kosten voor loondoorbetalingen, eenmalige uitkeringen en toevoegingen aan de voorziening voor personeelskosten, m.n. ter dekking van de (toekomstige) WW-claims van het UWV. Het gevolg van de afname van de formatie heeft gevolgen voor de bedrijfsvoering, wat ook terugkomt in de goedkeurende verklaring van het accountantsbureau Deloitte. De afname werd ten dele werd gecompenseerd door inhuur van externe krachten. Loonkosten SW-medewerkers ( ) De loonkosten per WSW-FTE liggen bij Baanstede ruim boven het landelijke gemiddelde. De SW-loonkosten vormen een groot deel van de lasten op de programmarekening maar zijn op korte termijn en intern slechts moeizaam te beïnvloeden. Zo gingen de WSW-lonen per 1 januari 2013 met 1% omhoog en de medewerkers kregen in maart 2013 een eenmalige blz. 3 van 6

4 uitkering van 170. Teruggerekend naar het gemiddelde bruto WSW-salaris bij Baanstede is dat samen een verhoging van ca. 1,8%. Dit veroorzaakt een negatief subsidieresultaat, wat wil zeggen dat de gemiddelde loonkosten hoger zijn dan de subsidie die men ontvangt. In 2013 respectievelijk loonkosten tegenover subsidie. Dat in 2013 een positief saldo ontstaat komt omdat in de begroting was gerekend met een bezetting van 775,39 fte. In werkelijkheid was de gemiddelde bezetting 759,80 FTE, per saldo dus voor 15,59 fte lagere loonkosten. Uitstel (meerjaren-)begroting De conceptbegroting 2015 is gebaseerd op het transitieplan. De conceptbegroting 2015 die op 16 april jl. in het Dagelijks Bestuur van BaanStede is besproken was geheel gebaseerd op het vastgestelde transitieplan. De nu bekende feiten en omstandigheden zorgen ervoor dat de conceptbegroting achterhaald is. Het gaat daarbij vooral om de eerdere keuze om via een externe detacheringsorganisatie SW-medewerkers bij reguliere werkgevers te plaatsen en de aannames die samenhangen met het tijdpad van het transitieplan. Financiële consequenties: Het resultaat van BaanStede (voor herstructureringskosten) over 2013 is gunstiger dan begroot (namelijk in plaats van ). In 2013 zijn door BaanStede bij voorschot gemeentelijke bijdragen gedeclareerd. Dit betrof in totaal een bedrag van (voor de gemeente Purmerend ). Het AB heeft besloten dat het voorschot 2013 omgezet wordt in de definitieve gemeentelijke bijdrage over De gemeentelijke bijdragen zijn als baten in de jaarrekening opgenomen. Wij ontvangen op basis van de jaarrekening nog een bedrag van terug van BaanStede. Bij het opstellen van de gemeentelijke jaarrekening werd rekening gehouden met Dit is in de jaarrekening 2013 verwerkt. In 2013 zijn er ook kosten gemaakt voor de herstructurering. In totaal is aan de herstructurering besteed (begroot was ), vooral salariskosten ambtelijk voor boventalligen, advieskosten en een dotatie aan een voorziening in verband met WW-claims. Voor herstructureringskosten is in de begroting van Purmerend een bedrag opgenomen van 1,6 miljoen. In 2013 is voor de herstructureringskosten aan de reserve onttrokken. Communicatie: Het Algemeen Bestuur (AB) van BaanStede beslist over de jaarrekening De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om zijn zienswijze over de jaarrekening 2013 kenbaar te maken aan het AB van BaanStede. Alle zienswijzen worden besproken in de vergadering van het AB in juli. Het oordeel van de gemeenteraden weegt mee bij de definitieve besluitvorming van het AB, maar het AB neemt uiteindelijk een besluit over de stukken. Monitoring/evaluatie: Gelijk aan de andere gemeenten in Zaanstreek-Waterland, maakt de gemeenteraad van Purmerend de zienswijzen omtrent het jaarverslag en de jaarrekening 2013 schriftelijk kenbaar aan het AB van BaanStede. Alle ingediende zienswijzen worden besproken in de vergadering van 2 juli Voorstel: 1. In te stemmen met de zienswijze voor het jaarverslag en de jaarrekening 2013 van het. 2. Kennis te nemen van de door het college verleende toestemming tot uitstel van indiening van de begroting 2015 van het werkvoorzieningsschap Zaanstreek- Waterland (BaanStede). 3. Akkoord te gaan met de brief met registratienummer aan het Algemeen Bestuur van BaanStede waarin deze zienswijzen zijn verwoord. blz. 4 van 6

5 4. Het college te machtigen de brief aan het Algemeen Bestuur van BaanStede te verzenden, na eventuele w/jzigingen naar aanleiding van de zienswijze van de raad. jrgemeester en wethouders vön v secretaris ^ de bupge/neester, Concept Jaarverslag en Jaarrekening 2013 BaanStede; Aanbiedingsbrief begroting BaanStede, d.d. 25 april 2014 Brief zienswijzen gemeente Purmerend blz. 5 van 6

6 De raad van de gemeente Purmerend, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 mei 2014, BESLUIT: 1. In te stemmen met de zienswijze voor het jaarverslag en de jaarrekening 2013 van het. 2. Kennis te nemen van de door het college verleende toestemming tot uitstel van indiening van de begroting 2015 van het werkvoorzieningsschap Zaanstreek- Waterland (BaanStede). 3. Akkoord te gaan met de brief met registratienummer aan het Algemeen Bestuur van BaanStede waarin deze zienswijzen zijn verwoord. 4. Het college te machtigen de brief aan het Algemeen Bestuur van BaanStede te verzenden, na eventuele wijzigingen naar aanleiding van de zienswijze van de raad. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 25 juni 2014 de griffier, de voorzitter, blz. 6 van 6

Registratienummer. Datum: 16 september Afdeling / Team: MO / Beleid

Registratienummer. Datum: 16 september Afdeling / Team: MO / Beleid Registratienummer Datum: 16 september 2014 Afdeling / Team: MO / Beleid Onderwerp: De gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015, de meerjarenraming 2016-2018 en de scenariokeuze transitie werkvoorzieningsschap

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLU I

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLU I RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLU I Registratienummer raad: 1195908 Datum: 28 april 2015 Behandeld door: Mark Jan Prins Afdeling/Team: Maatschappelijke Ontwikkeling/Team Beleidsontwikkeling Onderwerp: Zienswijze

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VOORSTEL Registratienummer 1148435 Bijlage(n) 4 Onderwerp gewijzigde begroting 2014, ontwerp begroting 2015, meerjarenraming 2016-2018 en de scenariokeuze transitie werkvoorzieningschap

Nadere informatie

Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015 en scenariokeuze transitie werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede).

Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015 en scenariokeuze transitie werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede). Raadsvoorstel Raadsvergadering: 25 september 2014 Agendapunt: september 2014-9 Voorstelnummer: 9 Landsmeer, B&W vergadering 16 september 2014 Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015

Nadere informatie

Gemeen tewaterland. Monnickendam, 31 maart 2015. Nummer: 205-92. Portefeuillehouder: drs. L. Bromet

Gemeen tewaterland. Monnickendam, 31 maart 2015. Nummer: 205-92. Portefeuillehouder: drs. L. Bromet Gemeen tewaterland Monnickendam, 31 maart 2015 Nummer: 205-92 Portefeuillehouder: Contactpersoon: Wettelijke grondslag voor raadsbevoegdheid: drs. L. Bromet A. Vreugdenhil Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie H.L. Klomberg M. Olij

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie H.L. Klomberg M. Olij Titel Nummer 13/39 Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD Datum 15 mei 2013 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie Zienswijze over de jaarrekening 2012 van de GGD Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 31-08-2014 Onderwerp Programma en portefeuillehouder Zienswijze Begroting 2015 + Scenariokeuze Baanstede Sociale Zaken, dhr. K van Waaijen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT É N RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1195969 Datum: 28 april 2015 Behandeld door: Mark Jan Prins Afdeling/Team: Maatschappelijke Ontwikkeling/Team Beleidsontwikkeling Onderwerp:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1126366 Datum: Behandeld door: 28 april 2014 MJ. Prins Afdeling / Team: SO/BMO Onderwerp: Raadsvoorstel Zienswijze jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. Registratienummer: GF Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18. Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma

Aan de gemeenteraad. Registratienummer: GF Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18. Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF12.20057 Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening 2011 en begroting

Nadere informatie

BaanStede. Denkt mee. Werkt mee.

BaanStede. Denkt mee. Werkt mee. BaanStede Denkt mee. Werkt mee. Inhoud Algemeen 1 Overzicht van baten en lasten in de begroting 2 Toelichting baten en lasten in de 2e gewijzigde begroting 2017 4 Prognose toerekening bijdrage per gemeente

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 2.Wat willen we bereiken?

Raadsvoorstel. 2.Wat willen we bereiken? Raadsvoorstel Agendanr: CS5 Kenmerk: 15-0120932 Datum collegevergadering: 26 mei 2015 Onderwerp: jaarverslag en jaarrekening 2014 en de concept meerjarenbegroting 2016-2019 van Baanbrekers 0.Samenvatting:

Nadere informatie

Voorstel aan het Dagelijks Bestuur Fivelingo

Voorstel aan het Dagelijks Bestuur Fivelingo Voorstel aan het Dagelijks Bestuur Fivelingo Vergadering Dagelijks Bestuur Datum vergadering : 30 april 2015 Afdeling : Financiën Agendapunt : 01 Auteur : Egbert Lutjes Via OR : Nee Tel. : Via Cliëntenraad

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 286734 Datum : 25 april 2016 Programma : Wmo, Jeugd, W&I Blad : 1 van 6 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder: mw. M.J.T.G.

Nadere informatie

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: Mevrouw C. van der Laan Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie M. Boutsma T. Schaafsma

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie M. Boutsma T. Schaafsma Titel Nummer 14/47 Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland Datum 22 mei 2014 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie Zienswijze over de jaarrekening 2013 van de GGD Zaanstreek Waterland

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/11979 Datum : 3 juni 2013 Programma : Economie, Werk en Inkomen Blad : 1 van 6 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWER UIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWER UIT RAADSVOORSTEL EN ONTWER UIT Registratienummer raad: 1131511 Datum: 15 juli 2014 Behandeld door: Mark Jan Prins Afdeling/Team: Maatschappelijke Ontwikkeling/Team Beleidsontwikkeling Onderwerp: Raadsvoorstel

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting 2017/23670 Managementsamenvatting Het jaar 2016 stond voor BaanStede in het teken van discussie over en voorbereiding van de opheffing van de huidige gemeenschappelijke regeling voor uitvoering van de

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.18.0729 B.18.0729 Landgraaf, 19 april 2018 ONDERWERP: Zienswijze Begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 GR WOZL PROGRAMMA

Nadere informatie

Raadsvoorstel nr.: Raad d.d.: Portefeuillehouder: J.A. de Boer Budgethouder: W.J. Krijgsman Registratienummer: 07.51601

Raadsvoorstel nr.: Raad d.d.: Portefeuillehouder: J.A. de Boer Budgethouder: W.J. Krijgsman Registratienummer: 07.51601 Raadsvoorstel nr.: Raad d.d.: Portefeuillehouder: J.A. de Boer Budgethouder: W.J. Krijgsman Registratienummer: 07.51601 Onderwerp: Modernisering WSW en Op/maat: overgangsjaar 2008 Financiële dekking: WSW-budget

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

sm uemeente oerdük RAADSINFORMATIEBRIEF

sm uemeente oerdük RAADSINFORMATIEBRIEF sm uemeente oerdük Van Aan Onderwerp Verantwoordel RAADSINFORMATIEBRIEF 0 1 MEI 2017 Nummer griffie Zaaknummer 4îu bòll Documentnummer 754686 College van burgemeester en wethouders de leden van de qemeenteraad

Nadere informatie

onderwerp Zienswijze SWA ontwerp programmabegroting 2016 en SWA meerjarenbegroting

onderwerp Zienswijze SWA ontwerp programmabegroting 2016 en SWA meerjarenbegroting Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders nieuwkoop raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit vergaderdatum raad jaar/nummer T. Veninga Vergunningen,

Nadere informatie

gemeente Leek Omgevingsdienst Groningen Postbus AB VEENDAM Geachte heer, mevrouw,

gemeente Leek Omgevingsdienst Groningen Postbus AB VEENDAM Geachte heer, mevrouw, 0117 gemeente Leek Omgevingsdienst Groningen Postbus 97 9640 AB VEENDAM Registratienummer: 2018003670 Onderwerp: Ontwerpbegroting 2019 Contactpersoon: mevrouw N. Abramjan Leek, 28 mei 2018 Geachte heer,

Nadere informatie

Heerhugowaard 13. SEP- 2014. Agendanr.: 12 Voorstelnr.: RB2014091 Onderwerp: Begroting 2015 WNK bedrijven Programma: 4 Sociale Samenhang

Heerhugowaard 13. SEP- 2014. Agendanr.: 12 Voorstelnr.: RB2014091 Onderwerp: Begroting 2015 WNK bedrijven Programma: 4 Sociale Samenhang Ras-. 13. SEP- 214 VooĮstelnummer: Rŭaoi^Qįl Heerhugowaard nul ut Agendanr.: 12 Voorstelnr.: RB21491 Onderwerp: Begroting 215 WNK bedrijven Programma: 4 Sociale Samenhang Reden van agendering: ter besluitvorming

Nadere informatie

BEGROTING 2015 WERKVOORZIENINGSSCHAP ZUID-KENNEMERLAND

BEGROTING 2015 WERKVOORZIENINGSSCHAP ZUID-KENNEMERLAND BOB 14/020 Aan de raad, BEGROTING 2015 WERKVOORZIENINGSSCHAP ZUID-KENNEMERLAND Voorgeschiedenis / aanleiding Op 7 oktober jl. heeft het college besloten de conceptbegroting van 2015 ter goedkeuring voor

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2018 van Werkplein Fivelingo.

Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2018 van Werkplein Fivelingo. Raadsvergadering 24 juni 2019 Nr.: 10/14 AAN de gemeenteraad Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2018 van Werkplein Fivelingo. Portefeuillehouder: Wethouder B. Schollema. Ter inzage liggende stukken:

Nadere informatie

Registratienummer: GF13.20024 Datum collegebesluit: 16 april 2013 Agendapunt: 7

Registratienummer: GF13.20024 Datum collegebesluit: 16 april 2013 Agendapunt: 7 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF13.20024 Datum collegebesluit: 16 april 2013 Agendapunt: 7 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening

Nadere informatie

WSD voert verder opdrachten uit van gemeenten op het gebied van schoonmaak, catering, groenvoorziening en dienstverlening.

WSD voert verder opdrachten uit van gemeenten op het gebied van schoonmaak, catering, groenvoorziening en dienstverlening. Datum: Onderwerp Zienswijze van de raad op de jaarstukken van WSD over 2014. Status Oordeelvormend Voorstel 1. Kennis te nemen van de jaarstukken WSD over 2014. 2. De zienswijze van de raad over deze stukken

Nadere informatie

Gewijzigde begroting 2012

Gewijzigde begroting 2012 Gewijzigde Werkvoorzieningschap De Sluis Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 8 december Vast te stellen door het Algemeen Bestuur d.d. 22 maart Dit document bevat vertrouwelijke informatie.

Nadere informatie

Onderwerp : Jaarstukken 2016 IJmond Werkt!

Onderwerp : Jaarstukken 2016 IJmond Werkt! Raadsvoorstel *Z03D358CF1A* Aan de raad Documentnummer : INT-17-35730 Afdeling : Samenleving Onderwerp : Jaarstukken 2016 IJmond Werkt! Inleiding De gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt! verzorgt voor

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 21 januari 2014 Agendanummer : 7 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : H.J.M. Schrijver : Publiekszaken : M.A. (Monique) Wong Chung Voorstel aan de raad Onderwerp

Nadere informatie

Registratienummer: Onderwerp: Voorstel Zienswijze Kadernota 2016 GGD Zaanstreek-Waterland

Registratienummer: Onderwerp: Voorstel Zienswijze Kadernota 2016 GGD Zaanstreek-Waterland Onderwerp: Voorstel Zienswijze kadernota 2016 GGD Zaanstreek-Waterland Samenvatting: Het dagelijks bestuur van de GGD ZW heeft haar kadernota 2016 ingediend en vraagt om een zienswijze van uw gemeenteraad.

Nadere informatie

PURMEREND. Aan de gemeenteraad. betreft Proces en toelichting jaarstukken en begroting Baanstede VERZONDEN

PURMEREND. Aan de gemeenteraad. betreft Proces en toelichting jaarstukken en begroting Baanstede VERZONDEN gemeentebestuur PURMEREND Postbus 15 1440 AA Purmerend telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling Team Beleidsontwikkeling Aan de gemeenteraad uw brief van uw kenmerk

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Behandeld door: J.Woltersd.d Afdeling/Cluster: SEM Telefoonnr.

VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Behandeld door: J.Woltersd.d Afdeling/Cluster: SEM Telefoonnr. *14.19876* Behandeld door: J.Woltersd.d.03-09-2014 Afdeling/Cluster: SEM Telefoonnr.: 0591-535472 VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Openbaar Geheimhouding: Openbaar Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.19.0408 *B.19.0408* Landgraaf, 22 februari 2019 ONDERWERP: 1e begrotingswijziging 2019 GR WOZL en GR WSP PROGRAMMA 7. Sociaal

Nadere informatie

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T Registratienummer raad 1401596 Datum: Portefeuillehouder: 31 oktober 2017 R.J. Helm Domein / Team: MAAD / MOWM Behandeld door: M.C. Kramer-Lok

Nadere informatie

Onderwerp: Dienstverleningsovereenkomst en begroting Werkplein Fivelingo 2018

Onderwerp: Dienstverleningsovereenkomst en begroting Werkplein Fivelingo 2018 Vergadering gemeenteraad d.d. 28 september 2017 Agenda nummer 5 Portefeuillehouder: wethouder de heer M. Joostens Onderwerp: Dienstverleningsovereenkomst en begroting Werkplein Fivelingo 2018 Korte inhoud:

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d. 2 april 2012: Agenda nr: 3 Onderwerp: Herstructureringsfaciliteit Wsw. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d. 2 april 2012: Agenda nr: 3 Onderwerp: Herstructureringsfaciliteit Wsw. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d. 2 april 2012: Agenda nr: 3 Onderwerp: Herstructureringsfaciliteit Wsw Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel De bezuinigingen op het

Nadere informatie

Begroting 2017 Gemeenschappelijke Regeling: Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland

Begroting 2017 Gemeenschappelijke Regeling: Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland Raadsvoorstel Begroting 2017 Gemeenschappelijke Regeling: Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland Raadsvergadering: 23-06-2016 agendapunt : bijlage nr. : 2016-1052 Commissie: Portefeuillehouder: Sociaal

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0625 B.15.0625 Landgraaf, 1 april 2015 ONDERWERP: Zienswijze ontwerp begroting 2016 BsGW Raadsvoorstelnummer: 24 PROGRAMMA

Nadere informatie

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR Betreft Vergaderdatum Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR 28-mei-2015 Gemeenteblad 2015 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. Kennisnemen van de definitief

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 8 november 2016 R12S004/z

Datum Agendapunt Documentnummer. 8 november 2016 R12S004/z Datum Agendapunt Documentnummer 8 november R12S004/z160047580 Onderwerp 2e MARAP en 2e (meerjaren)begrotingswijziging Sociale Dienst Veluwerand (SDV) Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect De Participatiewet

Nadere informatie

Voorstel Uw raad wordt voorgesteld kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2017 van Werkplein Fivelingo.

Voorstel Uw raad wordt voorgesteld kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2017 van Werkplein Fivelingo. Vergadering gemeenteraad d.d. 19 juli 2018 Agenda nummer 7 Portefeuillehouder: wethouder de heer M. Joostens Onderwerp: Jaarstukken 2017 Werkplein Fivelingo Korte inhoud: De gemeente Delfzijl neemt, samen

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 8-6-2017 Franeker, 20-4-2017 Onderwerp Begroting 2018 Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel Besluitvorming Samenvatting De

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Registratienummer: 349007 zienswijze concept begroting 203 Atlant Groep Op voorstel van B&W d.d.: dinsdag 4 september 202 Datum vergadering: dinsdag 6 november 202

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp Zienswijze Ontwerpbegroting 2018 van " de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten"

Raadsstuk. Onderwerp Zienswijze Ontwerpbegroting 2018 van  de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten Raadsstuk Onderwerp Zienswijze Ontwerpbegroting 2018 van " de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten" Nummer 2017/179228 Portefeuillehouder Snoek, M. Programma/beleidsveld

Nadere informatie

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 3 juli 2013 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 3 juli 2013 Carrosserieweg

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.17.0709 B.17.0709 Landgraaf, 20 april 2017 ONDERWERP: 1e berap 2017 ISD BOL PROGRAMMA 2. Maatschappelijke voorzieningen Verantwoordelijke

Nadere informatie

Riedsútstel. Underwerp Conceptjaarrekening 2017 GR SW Fryslân

Riedsútstel. Underwerp Conceptjaarrekening 2017 GR SW Fryslân Riedsútstel Ried : 31 mei 2018 Agindapunt : 9 Status : Opiniërend/Besluitvormend Program : 6 - Sociaal Domein Eardere behandeling : Portefúljehâlder : Dhr. J. Stellinga Amtner : Mevr. H. Dekker Taheakke

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.18.2058 *B.18.2058* Landgraaf, 16 november 2018 ONDERWERP: 3e -5e begrotingswijziging 2018 en 1e begrotingswijziging 2019 BsGW

Nadere informatie

Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad. Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015

Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad. Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015 Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015 Geachte gemeenteraadsleden, In december 2014 hebben wij u geïnformeerd over

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL

VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL ONDERWERP De ontwerpbegroting 2013 en jaarrekening 2012 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. VOORSTEL 1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2013 van

Nadere informatie

raadsvoorstel voorstel B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten:

raadsvoorstel voorstel B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten: raadsvoorstel zaak/onderwerp Z-15-07182 / Vaststellen van de zienswijze op de conceptbegroting voor 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR-KDB) portefeuillehouder J. Roeffen

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Landgraaf, 8 april 2019 Programma Documentnummer: B.19.0697 *B.19.0697* ONDERWERP: Jaarstukken 2018 Veiligheidsregio Zuid-Limburg PROGRAMMA 2. Veiligheid

Nadere informatie

Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling Team Beleidsontwikkeling Aan de gemeenteraad van Purmerend

Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling Team Beleidsontwikkeling Aan de gemeenteraad van Purmerend gemeentebestuur >i>i, Postbus 15 PURMEREND K r 1440 AA Purmerend telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling Team Beleidsontwikkeling Aan de gemeenteraad van Purmerend

Nadere informatie

Concept Advies. Begroting 2015 Gemeenschappelijke Regeling BREED

Concept Advies. Begroting 2015 Gemeenschappelijke Regeling BREED Concept Advies Begroting 2015 Gemeenschappelijke Regeling BREED Peggy van Gemert RA/AA Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Oktober 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Advies... 4 3. Algemeen...

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 489473 Datum : 10 oktober 2017 Programma : Alle Blad : 1 van 6 Commissie : Bestuur Portefeuillehouder: mr. P.J.M. van Domburg

Nadere informatie

Heerhugowaarlćte. Stad van kansen»

Heerhugowaarlćte. Stad van kansen» Raadsvergadering: ţ y QįÇ. 2013 ij Besluit ^xr^ur^yc^ CKC^\of.^o ^n^stelnurnme^: Heerhugowaarlćte 2-^ ^ 2 0 Stad van kansen» Agendanr.: 8 Voorstelnr.: RB2013205 Onderwerp: Begroting 2014 GR Werkvoorzieningsschap

Nadere informatie

3. Beoogd resultaat Vaststellen van de concept begrotingen 2018 van Wedeka bedrijven en de EMCO-groep.

3. Beoogd resultaat Vaststellen van de concept begrotingen 2018 van Wedeka bedrijven en de EMCO-groep. *17.01409* VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Behandelend ambtenaar: J. Wolters Afdeling/cluster: / Telefoonnr.: 0591-535472 Portefeuillehouder: J.F.A. Alberts Registratienummer: 17.01409 Onderwerp: Jaarstukken

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Ondernemingsplan 20-202 en concept-begroting 20 van de Atlant Groep. Registratienummer: 245029 Op voorstel van B&W d.d.: dinsdag 27 juli 200 Datum vergadering: dinsdag

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel om aanvraag herstructureringsfaciliteit Brabant Noordoost voor kennisgeving aan te nemen.

Onderwerp: Voorstel om aanvraag herstructureringsfaciliteit Brabant Noordoost voor kennisgeving aan te nemen. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel om aanvraag herstructureringsfaciliteit Brabant Noordoost voor kennisgeving aan te nemen. Nummer: 8b. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 17 april 2012 Aanleiding

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.17.0848 B.17.0848 Landgraaf, 4 mei 2017 ONDERWERP: Zienswijze raad op de ontwerpbegroting 2018 stadsregio Parkstad Limburg PROGRAMMA

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 31 oktober Geachte raad, Agendapunt: 19. Nummer: Behandeld door: J. van Dijk Datum:

Raadsvoorstel. 31 oktober Geachte raad, Agendapunt: 19. Nummer: Behandeld door: J. van Dijk Datum: Raadsvoorstel Nummer: 169781 Behandeld door: J. van Dijk Datum: 31 oktober 2017 Agendapunt: 19 Onderwerp: Uittreden gemeente Utrechtse Heuvelrug uit gemeenschappelijke regeling IW4 Geachte raad, Samenvatting:

Nadere informatie

Aan de Raad. Jaarlijkse stukken 2013, 2014 en 2015 Veiligheidsregio Fryslân

Aan de Raad. Jaarlijkse stukken 2013, 2014 en 2015 Veiligheidsregio Fryslân Aan de Raad Agendapunt: 6 Onderwerp: Jaarlijkse stukken 2013, 2014 en 2015 Veiligheidsregio Fryslân Kenmerk: Status: BV/JS Besluitvormend Kollum, 10 juni 2014 Samenvatting De Veiligheidsregio Fryslân (hierna

Nadere informatie

Onderwerp: Zienswijze aangaande 1e herziening begroting 2015 Omgevingsdienst Umond

Onderwerp: Zienswijze aangaande 1e herziening begroting 2015 Omgevingsdienst Umond Onderwerp: Zienswijze aangaande 1e herziening begroting 2015 Omgevingsdienst Umond Samenvatting: Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Umond heeft de 1 e herziene begroting

Nadere informatie

Onderwerp : Conceptbegroting GR VSV 2018

Onderwerp : Conceptbegroting GR VSV 2018 Raadsvoorstel *Z03CD89FFA8* Aan de raad Documentnummer : INT-17-35503 Afdeling : Samenleving Onderwerp : Conceptbegroting GR VSV 2018 Inleiding Beverwijk neemt samen met de gemeenten van de RMC (Regionaal

Nadere informatie

B&W Vergadering. Dossiernummer 1637 Vertrouwelijk Vergaderdatum 25 april 2017 Agendapunt Zaaknummer Gemeenteraad

B&W Vergadering. Dossiernummer 1637 Vertrouwelijk Vergaderdatum 25 april 2017 Agendapunt Zaaknummer Gemeenteraad 2.1.6 Begroting Westrom 2018 en Jaarrekening Westrom 2016 1 Dossier 1637 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1637 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 25 april 2017 Agendapunt 2.1.6 Omschrijving Begroting

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Registratienummer: 00610473 Op voorstel B&W d.d.: 16 mei 2017 Datum vergadering: 30 mei 2017 Portefeuillehouder: Rol gemeenteraad: Zienswijze concept Ondernemingsplan

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.19.0759 Landgraaf, 15 april 2019 ONDERWERP: Uitgangspuntennotitie begroting 2019-1 en 2020, concept 1e wijziging begroting 2019-1,

Nadere informatie

Besluitenlijst B&W extern. 14 mei 2019 Gemeenschappelijke regelingen. Afd /Verseon. Zienswijze begroting 2020 Omgevingsdienst Middenen West Brabant

Besluitenlijst B&W extern. 14 mei 2019 Gemeenschappelijke regelingen. Afd /Verseon. Zienswijze begroting 2020 Omgevingsdienst Middenen West Brabant Besluitenlijst B&W extern 14 mei 2019 Gemeenschappelijke regelingen BESLUITENLIJST B&W D.D. 14 mei 2019 Nr Poho Afd /Verseon Onderwerp Besluit GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN 1 Hans Wierikx, 18481 2 Thomas

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad,

Raadsvoorstel. Aan de raad, Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 765996 De heer H. ter Heegde, burgemeester Zienswijze indienen over de jaarstukken 2017 en de ontwerpbegroting 2019 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Nadere informatie

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 *ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 Agendanr. 13. Aan de Raad No.ZA.15-33292/DV.15-498, afdeling Samenleving. Sellingen, 18 juni 2015 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2014, Actualisatie

Nadere informatie

Raadsvoorstel Onderwerp: Jaarstukken 2014 en zienswijze ontwerpbegroting 2016 GR Cocensus

Raadsvoorstel Onderwerp: Jaarstukken 2014 en zienswijze ontwerpbegroting 2016 GR Cocensus Agendapunt : 06. Voorstelnummer : 06-036 Raadsvergadering : 25 juni 2015 Naam opsteller : Dimitri Druiven Informatie op te vragen bij : Dimitri Druiven tst. 269 Portefeuillehouder(s) : R. Zeeman Zaaknummer

Nadere informatie

Ontwerpbegroting Vixia 2014

Ontwerpbegroting Vixia 2014 Ontwerpbegroting Vixia 2014 Gemeentebladnummer: 2013/30 2013/6568 Vergaderdatum: 27 juni 2013 Agendapunt: Portefeuillehouder Dhr. P. Hovens Steller M. Meurkens Aan de Raad Voorstel: 1. Kennisnemen van

Nadere informatie

Onderwerp: voorstel tot vaststelling van de No

Onderwerp: voorstel tot vaststelling van de No Onderwerp: voorstel tot vaststelling van de No. 3-2019 jaarrekening 2018 Dos. 4/49 A Aan het algemeen bestuur. Bijgaand bieden wij u aan de ontwerp jaarrekening 2018 van WVS-groep (hierna: WVS). De jaarrekening

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de Raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de Raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 31 mei 2016 Agendanummer : 14 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : J. (Jasper) Nieuwenhuizen : Bestuurs- en managementondersteuning : M. (Mark) Prijs Voorstel

Nadere informatie

Behandeld door: Arnold Bergstra

Behandeld door: Arnold Bergstra PtfBME8E8 RAADSVOORSTEL EN O Agendanummer 11-37 Registratienummer raad 631769 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 631768 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering van de gemeente

Nadere informatie

Coen van Hoorn raad

Coen van Hoorn raad 11 Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl Jaarrekening 2010 en het jaarverslag 2010 van de GRWRE. 11raad00324 29-06-2011 Ergon kijkt terug op een succesvol sociaal en economisch 2010. Er zijn goede

Nadere informatie

Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel aanvullende wsw middelen Van: Het college van B&W van 4 december 2012.

Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel aanvullende wsw middelen Van: Het college van B&W van 4 december 2012. Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel aanvullende wsw middelen 2012 Van: Het college van B&W van 4 december 2012 Doel: Toelichting: Besluiten Voorliggende besluitvorming Aan de raad

Nadere informatie

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN Definitieve versie 12-08-2014 Addendum Kaderbrief 2015 gemeente Tubbergen definitieve versie

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1190699 Datum: 1 april 2015 Behandeld door: G.C. Sweers-Hoogland/ A.B. Visser Afdeling / Team: Raadsgriffie / Onderwerp: 1. 2. Herbenoeming voorzitter

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD: VERGADERING 3 juni 2014

VOORSTEL AAN DE RAAD: VERGADERING 3 juni 2014 VOORSTEL AAN DE RAAD: VERGADERING 3 juni 2014 Onderwerp: Conceptbegroting de Risse Agendapunt 13. Raadsvoorstel- 2014-34 nummer Voorstel: 1. Kennis nemen van de conceptbegroting 2015 van het Werkvoorzieningschap

Nadere informatie

Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14. : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON

Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14. : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14 Voorstelnr. : R 6912 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 12 oktober 2012 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: 8. Lokale uitvoering Participatiewet. Datum: 13 mei Decosnummer: 192

Raadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: 8. Lokale uitvoering Participatiewet. Datum: 13 mei Decosnummer: 192 Raadsvoorstel Status: Besluitvormend Agendapunt: 8 Onderwerp: Lokale uitvoering Participatiewet Datum: 13 mei 2014 Portefeuillehouder: R.J.W. van Leeuwen Decosnummer: 192 Informant: Ton Schrijver E.t.schrijver@dalfsen.nl

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 1 november Steller Documentnummer Afdeling. J. Cornielje z Samenleving

Burgemeester en Wethouders 1 november Steller Documentnummer Afdeling. J. Cornielje z Samenleving Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling Samenleving Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder Nee G.M. Dijksterhuis Kabinet Brief bijgevoegd Te volgen procedure Nee Rubriek Advies

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 29 maart 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00263 Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Vooruitlopend op

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 24 april 2012 Agendapunt: RTG: 10 april 2012

GEMEENTE NUTH Raad: 24 april 2012 Agendapunt: RTG: 10 april 2012 Reg.nr: FLO/2012/3693 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 24 april 2012 Agendapunt: RTG: 10 april 2012 AAN DE RAAD Onderwerp: aanvraag herstructureringsfaciliteit Wsw 1. Samenvatting De bezuinigingen op

Nadere informatie

Onderwerp VRU: zienswijze jaarstukken 2016, zienswijze programmabegroting 2018 inclusief 1e begrotingswijziging 2017

Onderwerp VRU: zienswijze jaarstukken 2016, zienswijze programmabegroting 2018 inclusief 1e begrotingswijziging 2017 Raadsvoorstel Gemeente IJsselstein agendapunt ' L] Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer 446994 Datum: 23 mei 2017 Programma Openbare Orde en Veiligheid Blad : 1 van 5 Commissie : Bestuur

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

Programma : (2) Openbare Orde en Veiligheid en (6) Welzijn Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs, D.A. Fokkema

Programma : (2) Openbare Orde en Veiligheid en (6) Welzijn Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs, D.A. Fokkema Raadsvoorstel Vergadering : 21 mei 2015 Agendapunt : 8 Status : Informerend Programma : (2) Openbare Orde en Veiligheid en (6) Welzijn Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs, D.A. Fokkema Behandelend ambt.

Nadere informatie

Onderwerp: Conceptbegroting 2012 van het Werkvoorzieningschap Weert e.o. De Risse en De Risse Holding BV.

Onderwerp: Conceptbegroting 2012 van het Werkvoorzieningschap Weert e.o. De Risse en De Risse Holding BV. VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK Registratienummer Datum raadsvergadering 14 juni 2011 Datum B&W besluit 26 april 2011 Portefeuillehouder B. Manders Behandelend ambtenaar C. van Hoorn Onderwerp:

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.16.0762 B.16.0762 Landgraaf, 14 april 2016 ONDERWERP: Zienswijze begroting 2017 Kredietbank Limburg Raadsvoorstelnummer: 28

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

Uw brief van : Uw kenmerk:

Uw brief van : Uw kenmerk: grwre ZT College van B&W Gemeente Valkenswaard Postbus 11 555 GA VALKENSWAARD Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Regio Eindhoven Postbus 61 56 AP Eindhoven Rooijakkersstraat 3 5652 BA Eindhoven

Nadere informatie