GR SW ''FRYSLÂN'' Begroting 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GR SW ''FRYSLÂN'' Begroting 2015"

Transcriptie

1 GR SW ''FRYSLÂN'' Begroting CONCEPT -

2 1 INLEIDING 3 2 PROGRAMMAPLAN Algemeen Taakstelling en wachtlijst Ontwikkeling van binnen naar buiten Personele bezetting 5 3 PARAGRAFEN BBV Weerstandsvermogen GR Financiering Verbonden partijen Bedrijfsvoering Onderhoud kapitaalgoederen Treasury Risico s 7 4 OVERZICHT VAN BATEN & LASTEN IN DE BEGROTING 8 5 TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN & LASTEN Bijdrage gemeenten Bijdrage GR-gemeenten Bijdrage overige gemeenten Doorbelasting naar Caparis Bonus Begeleid Werken Lonen en sociale lasten Sw Vervoerskosten Sw Overige CAO-gerelateerde kosten Sw Lonen en sociale lasten ambtelijk kader Doorverdeling BW-subsidie naar uitvoeringsorganisatie Rente Overige kosten GR 11 6 SAMENSTELLING VAN BESTUUR PER 1 JANUARI VASTSTELLING BEGROTING BIJLAGE 1: LENINGEN 14 Begroting 2015 GR Sw 'Fryslân' - CONCEPT 2/14

3 1 Inleiding Voor u ligt de begroting 2015 van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening Fryslân (hierna: GR). Al sinds begin 2011 is duidelijk dat er het een en ander gaat veranderen in de sociale werkvoorziening. Na de Wet Werken naar Vermogen en de voorgenomen plannen met betrekking tot de herstructurering, is eind 2013 de Participatiewet naar de Tweede Kamer gestuurd. Op grond van deze wet wordt de toegang tot de sociale werkvoorziening per 1 januari 2015 afgesloten. Vanaf die datum moeten gemeenten andere wegen zoeken om mensen mee te laten doen in het arbeidsproces. De mensen die al een arbeidsovereenkomst op grond van de Wet sociale werkvoorziening hebben, behouden hun rechten (en plichten). Voor hen blijft de sociale werkvoorziening gehandhaafd. Dit betekent dat bij ongewijzigd beleid, de sociale werkvoorziening op (langere) termijn zal verdwijnen. In 2013 heeft het bestuur van de GR besloten om tijdelijke arbeidsovereenkomsten uiterlijk tot 31 december 2014 te laten lopen en deze niet meer om te zetten in overeenkomsten voor onbepaalde tijd. Als gevolg van dit besluit zal de Sw-bezetting per 1 januari 2015 al fors afnemen. Deze nieuwe situatie vormt het uitgangspunt voor de begroting voor In de begroting voor 2015 zijn de verwachte loonkosten voor Sw-medewerkers opgenomen en overige lasten die voor rekening komen van de werkgever. Deze worden door middel van maandelijkse voorschotten door gemeenten afgedragen aan de werkgever, de GR. Gemeenten ontvangen van de rijksoverheid een bijdrage in de kosten voor de sociale werkvoorziening. Deze bijdrage wordt met ingang van 2015 jaarlijks verder door het Rijk naar beneden bijgesteld. De bijdrage is op dit moment al onvoldoende om de werkelijke kosten te dekken en dit tekort zal de komende jaren verder toenemen. Het resterende deel (het zogenaamde subsidietekort ) moet door gemeenten zelf worden gedragen. Vanaf 1 januari 2015 zullen de veranderingen in de (uitvoering van de) sociale werkvoorziening zichtbaar worden. Het bestuur van de GR volgt de situatie nauwlettend en zal zo nodig tijdig maatregelen nemen om het geheel in goede banen te leiden. De gemeentelijke financiën begrenzen in de toekomst wellicht de mogelijkheden, maar onze verantwoordelijkheid en inzet voor onze medewerkers is en blijft ook nu leidend. Samen willen wij onze medewerkers ook in 2015 een goede en passende werkomgeving bieden. Drachten, 20 juni 2014 Ties Zweers Voorzitter Gemeenschappelijke Regeling SW Fryslân Begroting 2015 GR Sw 'Fryslân' - CONCEPT 3/14

4 2 Programmaplan 2.1 Algemeen De Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening 'Fryslân' (hierna: GR) is een samenwerkingsverband van de gemeenten Achtkarspelen, Heerenveen, Leeuwarden, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Tytsjerksteradiel en Weststellingwerf. De GR heeft tot doel de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en daaruit voortvloeiende voorschriften uit te voeren voor de acht aangesloten gemeenten. De uitvoering van de Wsw heeft het bestuur van de GR opgedragen aan Caparis NV. Het bestuur van de GR wordt gevormd door leden van de colleges van B&W van de aangesloten gemeenten. Het bestuur voert de regie op de uitvoering van de Wsw en vergadert gemiddeld vijf maal per jaar, waarbij ook de algemeen directeur van Caparis NV aanwezig is als adviseur van het bestuur. In dit hoofdstuk worden de plannen voor de uitvoering van de Wsw tot uitdrukking gebracht. Op 1 januari 2015 wordt, uitgaande van goedkeuring door de Eerste Kamer, de Participatiewet ingevoerd. Een gevolg van invoering van de Participatiewet zal zijn dat instroom in de Wsw per 1 januari 2015 niet meer mogelijk is. De huidige Sw-medewerkers, met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, behouden hun rechten en plichten. In het kader van de Participatiewet komt de verantwoordelijkheid voor het aan het werk helpen van een grote groep mensen (onder andere de mensen die voorheen geïndiceerd werden voor de Wsw) bij gemeenten te liggen. De gemeenten van de GR zijn zich aan het bezinnen op de invulling van de Participatiewet binnen haar werkgebied. In 2014 zal duidelijk moeten worden wat dit voor de GR en de uitvoeringsorganisatie Caparis NV zal gaan betekenen. Dit bemoeilijkt op dit moment het opstellen van een begroting 2015 en de ramingen voor de jaren 2016 tot en met Vooralsnog wordt er in deze begroting vanuit gegaan dat er geen nieuwe instroom van mensen, die onder de Participatiewet vallen, in de GR zal plaatsvinden. Dit betekent dat met ingang van 2015 het aantal mensen met een dienstverband met de GR zal afnemen. Bij ongewijzigd beleid zal de komende jaren sprake zijn van uitstroom van Swmedewerkers als gevolg van natuurlijk verloop (pensionering, overlijden, enzovoorts). 2.2 Taakstelling en wachtlijst De Participatiewet treedt met ingang van 1 januari 2015 in werking. Voor de sociale werkvoorziening betekent dit dat er vanaf die datum geen nieuwe instroom in de Wsw meer zal plaatsvinden. Met ingang van 1 januari 2015 zal er, met de kennis op het moment van opstellen van deze begroting (maart 2014), geen sprake meer zijn van een taakstelling en wachtlijst voor de Wsw. Derhalve is in deze begroting geen taakstelling of wachtlijst opgenomen. 2.3 Ontwikkeling van binnen naar buiten In 2013 heeft het bestuur van de GR besloten om alleen nog tijdelijke dienstverbanden aan te gaan tot uiterlijk 31 december 2014 en deze niet meer om te zetten in arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd. Dit betekent dat het aantal Se s per 1 januari 2015 meer afneemt dan op basis van natuurlijk verloop het geval zou zijn geweest. Op het moment van het samenstellen van deze begroting (maart 2014) is niet vast te stellen welke gevolgen deze maatregel - in combinatie met het afsluiten van de Wsw voor nieuwe instroom - precies zal hebben voor de opdracht die de GR aan Caparis NV zal verstrekken voor het jaar De nieuwe jaarovereenkomst tussen de GR en Caparis NV wordt zoals gebruikelijk aan het eind van het jaar 2014 afgesloten. Wij verwachten dat er op dat moment meer duidelijkheid is. In de begroting 2015 zijn om die reden geen prognoses opgenomen ten aanzien van de beweging van binnen naar buiten. Begroting 2015 GR Sw 'Fryslân' - CONCEPT 4/14

5 2.4 Personele bezetting In onderstaand overzicht is de begrote/geraamde personele bezetting voor de jaren 2015 tot en met 2018 opgenomen. Dit voor zowel Sw-personeel, BW-plaatsingen als kaderpersoneel. Bezetting Feit 2013 Gew. begr Begr Raming 2016 Raming 2017 Raming 2018 Sw-medewerkers in dienst Se fte Aantal Begeleid Werken Se fte Kader (ambtelijk) fte De bezetting van het aantal Sw-medewerkers in dienst van de GR zal per 1 januari 2015 dalen als gevolg van het beëindigen van alle tijdelijke contracten en het afsluiten van de Wsw voor nieuwe instroom. Naar verwachting zal er sprake zijn van een daling van circa 230 fte (243 Se). In aantallen medewerkers zal de uitstroom hoger zijn, omdat niet alle Sw-medewerkers fulltime werken. Vervolgens zal vanaf 2015 de bezetting Sw-medewerkers in dienst jaarlijks dalen als gevolg van natuurlijk verloop (overlijden en pensionering). Het aantal Sw-medewerkers geplaatst in een Begeleid Werken (BW) contract, zal eveneens met ingang van 2015 dalen. De exacte omvang van deze daling is niet te bepalen omdat uiteindelijk de werkgever waar een Sw-medewerker is geplaatst bepaald of het contract met de Sw-medewerker wel of niet wordt verlengd. In de begrote en geraamde BW-plaatsingen is verondersteld dat de werkgevers bij tijdelijke BW-contracten de maximale periode van drie keer een jaarcontract zullen gaan gebruiken; onder de nieuwe Flexwet zal dat naar het zich laat aanzien een periode van maximaal twee jaar worden. De bezetting kaderpersoneel laat een dalende trend zien. Nieuwe dienstverbanden voor kaderpersoneel worden vanaf 2008 niet aangegaan door de GR, maar door Caparis NV. Dit leidt ertoe dat binnen de GR de omvang van het kaderpersoneel jaarlijks daalt als gevolg van natuurlijk verloop (overlijden, pensionering en overige beëindiging van het dienstverband). Begroting 2015 GR Sw 'Fryslân' - CONCEPT 5/14

6 3 Paragrafen BBV Weerstandsvermogen GR De gemeenschappelijke regeling heeft geen weerstandsvermogen. Jaarlijks wordt het overschot of tekort van de GR financieel afgewikkeld met de deelnemende gemeenten. 3.2 Financiering De GR treedt op als financier van Caparis NV. De GR is in staat leningen onder gunstiger voorwaarden aan te trekken dan Caparis NV en leent deze vervolgens door aan Caparis NV. Daarmee is Caparis NV verzekerd van een financiering tegen optimale condities. Voor de leningen van de GR aan Caparis NV zijn door Caparis NV zekerheden gesteld in de vorm van hypotheek- en pandrecht. Omdat de GR uitsluitend optreedt als financier van Caparis NV is er geen sprake van een zelfstandig treasurybeleid bij de GR. Door de integrale doorlening van alle financiering aan Caparis NV, zijn de risico's primair verlegd naar Caparis NV. Het resterende deel van het overzicht van baten en lasten van de GR wordt volledig gefinancierd door gemeentelijke bijdragen van de aangesloten gemeenten. 3.3 Verbonden partijen De GR heeft als uitvoeringsorganisatie voor de sociale werkvoorziening Caparis NV te Drachten aangewezen. Hiermee wordt slechts een contractuele relatie onderhouden; er is geen bestuurlijke verbondenheid. De aandelen van Caparis NV zijn in handen van de in de GR deelnemende gemeenten. De GR heeft daarom geen verbonden partijen in de zin van het BBV. 3.4 Bedrijfsvoering De GR heeft geen zelfstandig inhoudelijke bedrijfsvoering in het kader van de uitvoering van de Wsw, maar stelt arbeidscapaciteit en financieringscapaciteit ter beschikking aan Caparis NV. 3.5 Onderhoud kapitaalgoederen De GR beschikt niet over bedrijfsmiddelen en is daarom niet verantwoordelijk voor het onderhoud ervan. Deze verantwoordelijkheid ligt bij Caparis NV. 3.6 Treasury Het treasurystatuut van de GR is niet van toepassing op de investeringen die plaatsvinden binnen Caparis NV. Het aantrekken van leningen ten behoeve van Caparis NV geschiedt conform de daarvoor geldende regels (wet- & regelgeving, treasurystatuut). De aan te trekken financieringsmiddelen worden doorgeleend aan Caparis NV. Een overzicht van de begrote leningenportefeuille is opgenomen in bijlage 1. Op dit moment kunnen wij nog geen reële inschatting maken van mogelijk aan te trekken financiering in Dit vanwege de onduidelijkheid over de gevolgen van invoering van de Participatiewet. In de begroting is derhalve geen rekening gehouden met eventueel nieuw aan te trekken financiering voor de jaren 2015 en later. Naast de in bijlage 1 vermelde leningen wordt verondersteld dat de GR gemiddeld aan kasgeldleningen dient aan te trekken om vervolgens door te lenen aan Caparis NV. In paragraaf 5.10 zijn de veronderstellingen ten aanzien van de renteontwikkeling toegelicht. 1 BBV - Besluit begroting en verantwoording voor provincies en gemeenten Begroting 2015 GR Sw 'Fryslân' - CONCEPT 6/14

7 3.7 Risico s De volgende risico's kunnen effect hebben op de baten- en lastenontwikkeling: Gevolgen Participatiewet In december 2013 is de Participatiewet aangeboden aan de Tweede Kamer. De Tweede Kamer heeft in februari 2014 de Participatiewet aangenomen. Het streven is om deze voor het zomerreces 2014 te behandelen in de Eerste Kamer. De verwachting op het moment van het opstellen van de begroting 2015 (maart 2014) is dat de Participatiewet goedgekeurd zal gaan worden door de Eerste Kamer. Op dit moment is nog onduidelijk welke gevolgen de wet zal hebben voor de GR, de bij de GR aangesloten gemeenten en uitvoeringsorganisatie Caparis NV. Er heeft nog geen definitieve besluitvorming plaatsgevonden over het nieuwe beleid en een eventuele nieuwe opdracht voor de GR dan wel uitvoeringsorganisatie Caparis NV. Als gevolg hiervan is het risico aanwezig dat de begroting 2015 van de GR in de loop van 2014 of 2015 moet worden gewijzigd. Bedrijfsvoering Caparis NV Hoewel het bedrijfsrisico voor rekening van Caparis NV komt, is het niet geheel uit te sluiten dat bij onverhoopte ongunstige ontwikkelingen voor Caparis NV en/of in de regelgeving ten aanzien van de Sw of de Participatiewet, Caparis NV dusdanig in de problemen kan komen dat de continuiteit van de bedrijfsvoering niet gewaarborgd is. In dat geval zal de GR maatregelen moeten treffen om de wettelijke verplichtingen vanuit de Wsw na te kunnen komen. In de overeenkomsten met Caparis NV is geregeld dat in een dergelijk geval in ieder geval de kennis (regulier kader, voor zover dit kader een aanstelling bij de GR heeft) en infrastructuur (onroerend goed) aanwezig is om hieraan invulling te kunnen geven. Inbaarheid leningen Caparis NV In paragraaf 3.2 is toegelicht dat de GR optreedt als financier voor Caparis NV. Voor de leningen van de GR aan Caparis NV zijn door Caparis NV zekerheden gesteld in de vorm van hypotheeken pandrecht. Het risico voor de GR bestaat daarin dat Caparis NV in staat moet zijn aan de vereiste rente- en aflossingsverplichtingen te kunnen voldoen en dat bij ingebrekestelling de waarde van de verkregen zekerheden niet toereikend is voor het aflossen van de financiering en het betalen van de resterende rente. Gevolgen nog af te sluiten CAO s De CAO Sw is per 31 december 2013 afgelopen en de onderhandelingen zijn gestaakt. Tussen VNG en vakbonden vinden nog gesprekken plaats over een CAO voor 2013 voor het ambtelijk personeel. Dit heeft tot gevolg dat er op dit moment nog onvoldoende inzicht is in de verwachte financiële gevolgen van de nog af te sluiten CAO s. Begroting 2015 GR Sw 'Fryslân' - CONCEPT 7/14

8 4 Overzicht van baten & lasten in de begroting Alle bedragen in * Werkelijk 2013 Gew. begroting 2014 Begroting 2015 Raming 2016 Raming 2017 Raming 2018 BATEN Bijdrage GR-gemeenten Bijdrage overige gemeenten Doorbelasting aan Caparis Bonus Begeleid Werken Totaal baten LASTEN Lonen en sociale lasten Sw Vervoerskosten Sw Overige CAO gerelateerde kosten Sw Lonen en sociale lasten ambtelijk Doorverdeling BW-subsidie naar Caparis Bonus Caparis inzake Begeleid Werken Overige kosten GR Totaal lasten FINANCIERINGSFUNCTIE Rente- en overige kosten Doorbelasting rente naar Caparis Totaal financieringsfunctie RESULTAAT In hoofdstuk 5 wordt het overzicht van baten en lasten in de begroting nader toegelicht. Begroting 2015 GR Sw 'Fryslân' - CONCEPT 8/14

9 5 Toelichting op het overzicht van baten & lasten In dit hoofdstuk zijn de uitgangspunten opgenomen die ten grondslag liggen aan de begroting 2015 en de ramingen 2016, 2017 en 2018 van de GR. Op 1 januari 2015 wordt - uitgaande van goedkeuring door de Eerste Kamer - de Participatiewet ingevoerd. Een gevolg van invoering van de Participatiewet zal zijn dat instroom in de Wsw per 1 januari 2015 niet meer mogelijk is. De huidige Sw-medewerkers - met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd - behouden hun rechten en plichten. In het kader van de Participatiewet komt de verantwoordelijkheid voor het aan het werk helpen van een grote groep mensen (onder andere de mensen die voorheen geïndiceerd werden voor de Wsw) bij gemeenten te liggen. De bij de GR aangesloten gemeenten zijn zich aan het bezinnen op de invulling van de Participatiewet binnen hun werkgebied. In 2014 zal duidelijk moeten worden wat dit voor de GR en de uitvoeringsorganisatie Caparis NV zal gaan betekenen. Dit bemoeilijkt op dit moment het opstellen van een begroting 2015 en de ramingen voor de jaren 2016 tot en met Vooralsnog wordt er in deze begroting vanuit gegaan dat er geen nieuwe instroom van mensen, die onder de Participatiewet vallen, in de GR zal plaatsvinden. Dit betekent dat met ingang van 2015 het aantal mensen met een dienstverband met de GR zal afnemen. In de volgende paragrafen is nader toegelicht welke uitgangspunten zijn gehanteerd bij het opstellen van de begroting en ramingen. 5.1 Bijdrage gemeenten Bijdrage GR-gemeenten De loonkosten Sw inclusief sociale lasten, pensioenpremies, vervoerskosten en overige CAOgerelateerde kosten komen ten laste van de GR. Deze kosten worden vervolgens gedekt door bijdragen van de aangesloten gemeenten. Gemeenten ontvangen van de rijksoverheid een bijdrage in de kosten die gemaakt moeten worden voor de sociale werkvoorziening. Ook de overige kosten gemaakt ten behoeve van de GR worden op deze wijze gedekt. De verdeling van de bijdrage van GR-gemeenten geschiedt op basis van het aantal geplaatste Se s bij Caparis en het aantal Se s geplaatst bij derden met een Begeleid Werken (BW) contract wat direct dan wel indirect wordt beheerd door Caparis. De voor 2015 begrote bijdrage per GR-gemeente is hieronder weergegeven. Bedragen in * Gemeente Bez. in Se Percentage Bijdrage Achtkarspelen 189 9,3% Heerenveen ,5% Leeuwarden ,6% Ooststellingwerf 151 7,4% Opsterland 137 6,7% Smallingerland ,1% Tytsjerksteradiel 152 7,5% Weststellingwerf ,0% ,0% Begroting 2015 GR Sw 'Fryslân' - CONCEPT 9/14

10 De begrote bijdrage per Se voor 2015 bedraagt Voor 2014 is een bijdrage per Se begroot van De stijging ad 549 per Se (circa 1,9%) wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de begrote stijging van loonkosten Sw inclusief sociale lasten (zie paragraaf 5.4) Bijdrage overige gemeenten De bijdrage overige gemeenten bestaat uit het aantal bij Caparis geplaatste Se s en het aantal bij derden geplaatste Se s met een BW-contract die worden beheerd door Caparis. In de begroting is ervan uitgegaan dat deze gemeenten per Se de Rijkssubsidie en de overeengekomen gemeentelijke bijdrage zullen betalen. In de begroting 2015 wordt uitgegaan van (fictieve) Rijkssubsdie in 2015 van per Se (2014: ). In de raming voor de jaren 2016 tot en met 2018 wordt uitgegaan van een jaarlijkse daling van de (fictieve) Rijkssubsidie met 600 per Se. 5.2 Doorbelasting naar Caparis Het ambtelijk kaderpersoneel in dienst van de GR wordt ingezet bij Caparis. Alle kosten die betrekking hebben op het ambtelijk kader (bijvoorbeeld lonen, sociale lasten en pensioenpremies) worden volledig doorbelast aan Caparis. Sinds 2008 worden nieuwe kadermedewerkers rechtstreeks door Caparis NV in dienst genomen (zie ook paragraaf 2.4). 5.3 Bonus Begeleid Werken Verwacht wordt dat eind 2015 een bonus Begeleid Werken met betrekking tot gerealiseerde plaatsingen in 2013 zal worden ontvangen. De beschikkingen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zullen waarschijnlijk eind 2015 worden ontvangen. Op dat moment is definitief duidelijk wat de omvang van de bonus zal zijn. De beschikkingen betreffende de geraamde bonus Begeleid Werken 2014, zal naar verwachting eind 2016 worden ontvangen. Met betrekking tot de jaren 2015 en later verwachten wij dat er geen bonus meer door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal worden uitgekeerd. Conform bestaande afspraken wordt de door de gemeenten ontvangen bonus volledig doorbetaald aan de GR (voor zover het door Caparis gerealiseerde plaatsingen betreft). De GR betaalt de bonus vervolgens volledig door aan Caparis NV. 5.4 Lonen en sociale lasten Sw De huidige CAO heeft een looptijd tot en met 31 december Over de verwachte salarisontwikkeling in de jaren 2014 en later is niets bekend. In de begroting 2015 is voorzichtigheidshalve rekening gehouden met een indexatie van 1,7% ten opzichte van de begroting In de ramingen 2016 tot en met 2018 is voorzichtigheidshalve rekening gehouden met een jaarlijkse indexatie van gemiddeld 1,8%. Deze indexatie heeft betrekking op periodieken, toekomstige CAO-stijgingen en stijgingen in de sociale lasten en pensioenpremies. 5.5 Vervoerskosten Sw De vervoerkosten Sw bestaan uit de vervoerskosten van Sw ers die zijn aangewezen op collectief ververvoer en de woon-werkvergoeding die uit hoofde van de CAO moet worden betaald. Bij het collectief vervoer is rekening gehouden met de eigen bijdrage van de Sw-medewerker. Voor het collectief vervoer zijn met verschillende partijen contracten afgesloten. De vervoerskosten worden jaarlijks contractueel geïndexeerd op basis van de NEA-index voor taxivervoer. In 2013 heeft een indexatie van 6,5% plaatsgevonden. Dit heeft ertoe geleid dat voor 2014 een extra bedrag aan vervoerskosten Sw is begroot. In de begroting 2015 is rekening gehouden met een indexatie van 4%. In de ramingen 2016 tot en met 2018 wordt vooralsnog rekening gehouden met een gemiddelde indexatie van 2% per jaar. Het vervoer wordt georganiseerd en betaald door Caparis NV. De GR compenseert Caparis NV op basis van de gemaakte afspraken voor de werkelijk gerealiseerde kosten. Begroting 2015 GR Sw 'Fryslân' - CONCEPT 10/14

11 5.6 Overige CAO-gerelateerde kosten Sw De overige CAO-gerelateerde kosten Sw betreft kosten die direct uit de CAO Sw voortvloeien en hebben betrekking op onder andere jubilea en de vergoeding vakbondscontributie. In 2015 is bij een grote groep Sw-medewerkers sprake van een 25- of 40-jarig jubileum (totaal ruim ). Dit verklaart de stijging van de overige CAO-gerelateerde kosten in de begroting Aangezien sprake is van een relatief steeds oudere groep Sw-medewerkers met langdurige dienstverbanden, wordt voor de ramingen 2016 tot en met 2018 rekening gehouden met een gelijkblijvend bedrag per jaar aan jubileumuitkeringen. 5.7 Lonen en sociale lasten ambtelijk kader Er is rekening gehouden met een afname van het aantal fte s in dienst van de GR. Met ingang van 2008 worden nieuwe kadermedewerkers rechtstreeks door Caparis NV in dienst genomen. De begroting 2015 gaat uit van 84 fte s. In de ramingen 2016 tot en met 2018 is rekening gehouden met een daling van het aantal fte s als gevolg van pensionering. Tussen VNG en vakbonden vinden nog gesprekken plaats over een CAO met ingang van Derhalve bestaat nog onduidelijkheid over de verwachte loonontwikkeling voor de komende jaren. In de begroting en ramingen is rekening gehouden met een jaarlijkse indexatie van gemiddeld 2,5%. Deze indexatie heeft betrekking op periodieken, toekomstige CAO-stijgingen en stijgingen in de sociale lasten en pensioenpremies. De loonkosten met betrekking tot ambtelijk kader worden volledig doorbelast aan Caparis. 5.8 Doorverdeling BW-subsidie naar uitvoeringsorganisatie Het gerealiseerde aantal BW-plaatsingen over 2013 bedraagt 140 Se s. In de begroting 2015 is rekening gehouden met 120 Se s die een BW-contract hebben. De daling wordt veroorzaakt door het afsluiten van de Wsw in combinatie met het beëindigen van tijdelijke arbeidsovereenkomsten en natuurlijk verloop (pensionering). In de raming wordt eveneens rekening gehouden met een jaarlijkse daling als gevolg van natuurlijk verloop in combinatie met het ontbreken van nieuwe instroom in de Wsw. Het gehele subsidiebedrag voor deze Se s is opgenomen onder de doorverdeling BW naar Caparis. Voor de gehanteerde subsidiebedragen wordt verwezen naar paragraaf Rente De rentelast is gebaseerd op een gemiddeld rentepercentage van 2,50% voor de langlopende leningen; er wordt een stabiel renteverloop begroot. Daarnaast wordt verondersteld dat gemiddeld aan kasgeldleningen nodig is tegen een gemiddeld rentepercentage van 2,00%. De rentelast die betrekking heeft op de aan Caparis NV verstrekte financiering wordt volledig doorbelast aan Caparis Overige kosten GR Onder de overige kosten GR vallen kosten van het secretariaat, accountantskosten en overige lasten. De overige kosten GR betreft een schatting op basis van de realisatie 2013 ad In de begroting 2015 is een bedrag begroot ad ; voor de ramingen 2016 tot en met 2018 wordt een jaarlijkse inflatie van 3% verondersteld. Een en ander bij ongewijzigde uitvoering door de GR. Begroting 2015 GR Sw 'Fryslân' - CONCEPT 11/14

12 6 Samenstelling van bestuur per 1 januari 2014 Dhr. K. Antuma - lid - Gem. Achtkarspelen Mw. C. van der Laan - lid - Gem. Heerenveen Dhr. A. Ekhart - lid - Gem. Leeuwarden Dhr. E. van Esch - lid - Gem. Ooststellingwerf Dhr. W. Kooistra - lid - Gem. Opsterland Dhr. Z. Zweers - voorzitter/lid - Gem. Smallingerland Mw. H. Rijpstra - lid - Gem. Tytsjerksteradiel Dhr. C. Trompetter - lid - Gem. Weststellingwerf Mw. M. Prins - secretaris Begroting 2015 GR Sw 'Fryslân' - CONCEPT 12/14

13 7 Vaststelling begroting 2015 Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van GR Sw 'FRYSLÂN' op 20 juni 2014, voorzitter., secretaris. Begroting 2015 GR Sw 'Fryslân' - CONCEPT 13/14

14 Bijlage 1: Leningen Leningverstrekker Afsluiting loop Lening Renteperc. Saldo Aflossing Saldo Rente tijd per bedrag jr. % Waterschapsbank ,30% ABN/AMRO roll-over ,73% ABN/AMRO roll-over ,98% Bank Ned. Gemeenten ,80% Bank Ned. Gemeenten ,70% Bank Ned. Gemeenten ,16% Bank Ned. Gemeenten ,46% Bank Ned. Gemeenten ,10% Bank Ned. Gemeenten ,32% Bank Ned. Gemeenten ,69% Bank Ned. Gemeenten ,78% TOT. LENINGEN (lopend) Nieuw in ,00% TOT. LENINGEN (nieuw) TOTAAL LENINGEN Gemiddeld rente percentage 2,50%

GR SW ''FRYSLÂN'' Begroting 2014

GR SW ''FRYSLÂN'' Begroting 2014 GR SW ''FRYSLÂN'' Begroting 2014 - CONCEPT - 1 INLEIDING 3 2 KADERBRIEF 4 2.1 Taakstelling GR-gemeenten en opdracht aan Caparis NV 4 2.2 Opdracht overige gemeenten aan Caparis NV 5 2.3 Bijdrage gemeenten

Nadere informatie

GR SW ''FRYSLÂN'' Begroting 2016

GR SW ''FRYSLÂN'' Begroting 2016 GR SW ''FRYSLÂN'' Begroting 2016 - CONCEPT - 1 INLEIDING 3 2 PROGRAMMAPLAN 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Ontwikkeling van binnen naar buiten 4 2.3 Personele bezetting 5 3 PARAGRAFEN BBV 6 3.1 Weerstandsvermogen

Nadere informatie

GR SW ''FRYSLÂN'' Begroting 2017

GR SW ''FRYSLÂN'' Begroting 2017 GR SW ''FRYSLÂN'' Begroting 2017 - CONCEPT - 1 INLEIDING 3 2 PROGRAMMAPLAN 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Ontwikkeling van binnen naar buiten 4 2.3 Personele bezetting 5 3 PARAGRAFEN BBV 6 3.1 Weerstandsvermogen

Nadere informatie

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: Mevrouw C. van der Laan Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening

Nadere informatie

Portefeuillehouder van der Laan Datum collegebesluit 28 april 2015 Opsteller Cor Tiemersma Registratie GF Agendapunt

Portefeuillehouder van der Laan Datum collegebesluit 28 april 2015 Opsteller Cor Tiemersma Registratie GF Agendapunt Portefeuillehouder van der Laan Datum collegebesluit 28 april 2015 Opsteller Cor Tiemersma Registratie GF15.20034 Agendapunt Onderwerp Jaarrekening 2014, begrotingswijziging 2015-1 en Begroting 2016 GR

Nadere informatie

Ingekomen stukken. Vergadering : 22 januari 2015

Ingekomen stukken. Vergadering : 22 januari 2015 Ingekomen stukken Vergadering : 22 januari 2015 Agendapunt : 6 (C7) Status : Besluitvormend (procedureel) Programma : (8) Wurk & Bystân Portefeuillehouder : D.A. Fokkema / H. Rijpstra Behandelend ambt.

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. Registratienummer: GF Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18. Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma

Aan de gemeenteraad. Registratienummer: GF Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18. Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF12.20057 Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening 2011 en begroting

Nadere informatie

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 3 juli 2013 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 3 juli 2013 Carrosserieweg

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Gemeenteraad Heerenveen HEERENVEEN uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 en 1e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Geachte raad, Jaarrekening

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Gemeenteraad Heerenveen uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Onderwerp: Geachte raad, Graag willen wij u onze zienswijze geven op de financiële rapportages die wij van

Nadere informatie

GR Sw ''FRYSLÂN'' Jaarstukken 2012. Jaarverslag en jaarrekening 2012 GR Sw 'Fryslân' - 1/30

GR Sw ''FRYSLÂN'' Jaarstukken 2012. Jaarverslag en jaarrekening 2012 GR Sw 'Fryslân' - 1/30 GR Sw ''FRYSLÂN'' Jaarstukken 2012 Jaarverslag en jaarrekening 2012 GR Sw 'Fryslân' - 1/30 1 ALGEMEEN 4 2 VAN DE VOORZITTER 5 3 BERICHT VAN HET BESTUUR 6 3.1 Algemeen bestuur 6 3.2 Overdracht taakstelling

Nadere informatie

EINDRAPPORTAGE WERKGROEP HERSTRUCTURERING

EINDRAPPORTAGE WERKGROEP HERSTRUCTURERING 1 EINDRAPPORTAGE WERKGROEP HERSTRUCTURERING 2 Welkom namens GR SW Fryslan Gerda Postma Wietse Kooistra Coby vd Laan Houkje Rijpstra Andries Ekhart Nieske Ketelaar Cor Trompetter Engbert van Esch 3 Programma

Nadere informatie

GR Sw ''FRYSLÂN'' Jaarstukken 2013. Jaarverslag en jaarrekening 2013 GR Sw 'Fryslân' 1/31

GR Sw ''FRYSLÂN'' Jaarstukken 2013. Jaarverslag en jaarrekening 2013 GR Sw 'Fryslân' 1/31 GR Sw ''FRYSLÂN'' Jaarstukken 2013 Jaarverslag en jaarrekening 2013 GR Sw 'Fryslân' 1/31 1 ALGEMEEN 3 2 VAN DE VOORZITTER 4 3 BERICHT VAN HET DAGELIJKS BESTUUR 5 3.1 Algemeen bestuur 5 3.2 Overdracht taakstelling

Nadere informatie

Bestemd voor: Bestuur GR Sw Fryslân Colleges B&W 20 augustus 2014

Bestemd voor: Bestuur GR Sw Fryslân Colleges B&W 20 augustus 2014 Begrotingsrapportage 1e halfjaar 2014 GR Sw Fryslân Bestemd voor: Bestuur GR Sw Fryslân Colleges B&W 20 augustus 2014 2 e kwartaal 2014 Pagina 1/17 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Kwartaalcijfers 4 2.1 Balans

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 10-09-2013 Onderwerp: Verlenging tijdelijke dienstverbanden SW NoordWestGroep Conceptbesluit: Samenvatting: NoordWestGroep toestemming

Nadere informatie

Ingekomen stukken. Vergadering : 19 juni 2014

Ingekomen stukken. Vergadering : 19 juni 2014 Ingekomen stukken Vergadering : 19 juni 2014 Agendapunt : 10 (C2) Status : Besluitvormend (procedureel) Programma : (8) Wurk en Bystân Portefeuillehouder : D.A. Fokkema / H. Rijpstra Behandelend ambt.

Nadere informatie

GR Sw ''FRYSLÂN'' Jaarstukken Jaarverslag en jaarrekening 2016 GR Sw 'Fryslân'

GR Sw ''FRYSLÂN'' Jaarstukken Jaarverslag en jaarrekening 2016 GR Sw 'Fryslân' GR Sw ''FRYSLÂN'' Jaarstukken 2016 Deloitte Accountants B.V. 1/33 1 ALGEMEEN 4 2 VAN DE VOORZITTER 5 3 BERICHT VAN HET DAGELIJKS BESTUUR 6 3.1 Algemeen bestuur 6 3.2 Jaarovereenkomst 6 3.3 De toekomst

Nadere informatie

Begroting 2014 DEFINITIEF 31 oktober 2013

Begroting 2014 DEFINITIEF 31 oktober 2013 Begroting 2014 DEFINITIEF 31 oktober 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Leeswijzer... 5 2 Uitgangspunten begroting 2014... 6 2.1 Algemeen... 6 2.2 Trajecten... 6 2.3 Huisvesting...

Nadere informatie

Registratienummer: GF13.20024 Datum collegebesluit: 16 april 2013 Agendapunt: 7

Registratienummer: GF13.20024 Datum collegebesluit: 16 april 2013 Agendapunt: 7 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF13.20024 Datum collegebesluit: 16 april 2013 Agendapunt: 7 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening

Nadere informatie

Onderwerp: Conceptbegroting 2012 van het Werkvoorzieningschap Weert e.o. De Risse en De Risse Holding BV.

Onderwerp: Conceptbegroting 2012 van het Werkvoorzieningschap Weert e.o. De Risse en De Risse Holding BV. VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK Registratienummer Datum raadsvergadering 14 juni 2011 Datum B&W besluit 26 april 2011 Portefeuillehouder B. Manders Behandelend ambtenaar C. van Hoorn Onderwerp:

Nadere informatie

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Aanleiding In de vergadering van de Commissie Welzijn op 24 januari 2012 heeft wethouder Litjens van de gemeenteraad de opdracht gekregen om een notitie

Nadere informatie

Begroting 2016 12 oktober 2015

Begroting 2016    12 oktober 2015 Begroting 2016 12 oktober 2015 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 4 2 Inleiding... 6 2.1 Algemene ontwikkelingen... 6 2.2 Begroting 2016 versus begroting 2015... 9 2.3 Begroting 2016 versus jaareindeverwachting

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 23 juli 2013 Agendapunt: 8

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 23 juli 2013 Agendapunt: 8 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF13.20041 Datum collegebesluit: 23 juli 2013 Agendapunt: 8 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2016 ev

Meerjarenbegroting 2016 ev Meerjarenbegroting 2016 ev Inhoudsopgave Inleiding begroting 2016 3 Uitgangspunten 5 Paragraaf: 6 - Weerstandsvermogen - Onderhoud kapitaalgoederen - Verbonden partijen - Risicoparagraaf Exploitatieoverzicht

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 17 juni 2008 Agendapunt: 32

Registratienummer: GF Datum: 17 juni 2008 Agendapunt: 32 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF08.20060 Datum: 17 juni 2008 Agendapunt: 32 Portefeuillehouder: de heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: de heer A.R. v.d. Schoot / mevrouw M. van Dun Telefoonnummer:

Nadere informatie

De raad van de gemeente Emmen Ontwikkeling, Beleid en Directiestaf. uw kenmerk bijlage behandeld door M.J. Visser

De raad van de gemeente Emmen Ontwikkeling, Beleid en Directiestaf. uw kenmerk bijlage behandeld door M.J. Visser Raadhuisplein 1 7811 AP Emmen t. 140591 f. 0591 685599 Postbus 30001 7800 RA Emmen e. gemeente@emmen.nl i. gemeente.emmen.nl ~ 1)1::+..1).. Gemeente ~'1" ~ Emmen -t- De raad van de gemeente Emmen Ontwikkeling,

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR Betreft Vergaderdatum Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR 28-mei-2015 Gemeenteblad 2015 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. Kennisnemen van de definitief

Nadere informatie

Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening

Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening Gemeenten worden geconfronteerd met hoge kosten voor onder andere de SW- populatie, een dalend subsidiebedrag

Nadere informatie

* 1 6. O INK d.d. 08/02/2016

* 1 6. O INK d.d. 08/02/2016 EMCO^GROEP D O O R W E R K N A A R W E R K * 1 6. O 3 4-6 7 INK d.d. 8/2/216 Abel Tasmanstraat 7 Postbus 24 781 CA Emmen Tel. (591)6366 Fax (591)63663 www.emco-groep.nl College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Aan de Raad. 1. Aanleiding Het voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn kaderstellende rol

Aan de Raad. 1. Aanleiding Het voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn kaderstellende rol Aan de Raad No. : 8/3 Muntendam : 13 april 2017 Onderwerp : Vaststellen gewijzigde re-integratie verordening i.v.m. beschut werken ---------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Underwerp Begrotingswijziging 2013 GR Sw Fryslân, begroting 2013 Caparis NV en begrotingswijziging uitvoering Sociale Werkvoorziening Achtkarspelen

Underwerp Begrotingswijziging 2013 GR Sw Fryslân, begroting 2013 Caparis NV en begrotingswijziging uitvoering Sociale Werkvoorziening Achtkarspelen Riedsútstel Ynformaasjekarrûsel : 14 maart 2013 Status : Informerend / Vergaderstuk Agindapunt : 2 Portefúljehâlder : K.H. Antuma Amtner : mw. R. Schievink-de Boer / dhr. G. Nawijn / dhr. R. Brouwer Taheakke

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD: VERGADERING 3 juni 2014

VOORSTEL AAN DE RAAD: VERGADERING 3 juni 2014 VOORSTEL AAN DE RAAD: VERGADERING 3 juni 2014 Onderwerp: Conceptbegroting de Risse Agendapunt 13. Raadsvoorstel- 2014-34 nummer Voorstel: 1. Kennis nemen van de conceptbegroting 2015 van het Werkvoorzieningschap

Nadere informatie

EMCOBGROEP. College van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn

EMCOBGROEP. College van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn EMCOBGROEP DOOR NAAR W f R K W E R K 1 5. 5 4 6 2 INK d.d. 2/3/215 Abel Tasmanstraat 7 Postbus 24 781 CA Emmen Tel. (591)6366 Fax (591)63663 www.emco-groep.nl College van Burgemeester en Wethouders van

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Registratienummer: 349007 zienswijze concept begroting 203 Atlant Groep Op voorstel van B&W d.d.: dinsdag 4 september 202 Datum vergadering: dinsdag 6 november 202

Nadere informatie

College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid

College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid Brief aan de leden T.a.v. het college en de gemeenteraad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Arbeidsvoorwaarden en de sociale werkvoorziening

Nadere informatie

GR Sw ''FRYSLÂN'' Jaarstukken Jaarverslag en jaarrekening 2015 GR Sw 'Fryslân' 1/34

GR Sw ''FRYSLÂN'' Jaarstukken Jaarverslag en jaarrekening 2015 GR Sw 'Fryslân' 1/34 GR Sw ''FRYSLÂN'' Jaarstukken 2015 Jaarverslag en jaarrekening 2015 GR Sw 'Fryslân' 1/34 1 ALGEMEEN 4 2 VAN DE VOORZITTER 5 3 BERICHT VAN HET DAGELIJKS BESTUUR 6 3.1 Algemeen bestuur 6 3.2 Jaarovereenkomst

Nadere informatie

Paragraaf 4: Financiering

Paragraaf 4: Financiering Paragraaf 4: Financiering Geldstroombeheer van de gemeente Algemeen De treasuryfunctie omvat de financiering van de beleidsvoornemens en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn. Het beleid

Nadere informatie

Financiële resultaten Caparis NV

Financiële resultaten Caparis NV Financiële resultaten Caparis NV Bedrijfsresultaat eerste drie kwartalen 2014 Caparis NV heeft in de eerste drie kwartalen een bedrijfsresultaat gerealiseerd van 3.527.000 positief, dit is ruim 2.857.000

Nadere informatie

onderwerp: Beleidsregels terugkeergarantie bij beëindiging begeleid werken in het kader van de Wsw

onderwerp: Beleidsregels terugkeergarantie bij beëindiging begeleid werken in het kader van de Wsw 1 OOTïto emeente nr(s) geregistreerde stuk(ken): 103005 blad: 1/5 datum nota: 8 december 2015 programma: 7. Arbeidsparticipatie en inkomensvoorziening werkdoel: 1090 - Ontwikkelingen op het gebied van

Nadere informatie

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn.

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn. 240 mm 190 mm De werkschijf van 5 IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50 Hoe werkt IBN? E info@ibn.nl I www.ibn.nl oktober 2012 190 mm 200 mm Hoe werkt IBN? De werkschijf van 5: De

Nadere informatie

NOTA RENTEBELEID GEMEENTE BERGEN OP ZOOM

NOTA RENTEBELEID GEMEENTE BERGEN OP ZOOM l lllllll llll lllll llll llllll 111111111111111111111111111111111 815-023068 NOTA RENTEBELEID 2015 GEMEENTE BERGEN OP ZOOM Bergen op Zoom, oktober 2015 1. INLEIDING.""""""""""""""""""""""""""""""""""

Nadere informatie

BEGROTING 2014. Paragraaf Financiering

BEGROTING 2014. Paragraaf Financiering BEGROTING 2014 Paragraaf Financiering Ambtelijke programmamanager Afdelingshoofd Bedrijfsvoering Inleiding In de BBV 2004 (Besluit Beheer en Verantwoording Provincies en gemeenten) is een paragraaf financiering

Nadere informatie

Winst- en verliesrekening Caparis NV - 1e kwartaalcijfers 2015

Winst- en verliesrekening Caparis NV - 1e kwartaalcijfers 2015 1 e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Financieel Winst- en verliesrekening Caparis NV - 1e kwartaalcijfers 2015 Resultatenrek. Cum 1e kwartaal 2015 Cum. 1e kwartaal 2014 Jaarbegroting (x 1.000) begroting

Nadere informatie

Afweging Het voorstel is om kennis te nemen van de raadsinformatiebrief en deze met bijgaand memo ter kennisname aan te bieden aan de raadsleden.

Afweging Het voorstel is om kennis te nemen van de raadsinformatiebrief en deze met bijgaand memo ter kennisname aan te bieden aan de raadsleden. Zaaknummer: 00385208 OWZ CV memo raad tijdelijke dienstverbanden Wsw Collegevoorstel Inleiding Medio 2013 hebben de gemeenteraden van Heusden, Loon op Zand en Waalwijk de strategische nota Iedereen doet

Nadere informatie

Treasurystatuut. Stichting Proloog

Treasurystatuut. Stichting Proloog Treasurystatuut Stichting Proloog Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Proloog d.d. 29 september 2009 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 Verantwoording 1.2 Indeling Treasurystatuut 2. DOELSTELLING

Nadere informatie

Welke re-integratiemiddelen krijgen gemeenten onder de Participatiewet?

Welke re-integratiemiddelen krijgen gemeenten onder de Participatiewet? Welke re-integratiemiddelen krijgen gemeenten onder de Participatiewet? Gemeenten ontvangen via het re-integratiebudget middelen voor ondersteuning en begeleiding van de doelgroep Participatiewet. Er zijn

Nadere informatie

Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B N

Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B N Financiën Paragraaf a is een analyse van het resultaat, in paragraaf b wordt de ontwikkeling van de subsidieratio behandeld, in paragraaf c staat een overzicht van de gemeentelijke bijdrage per SE en in

Nadere informatie

Werkvoorzieningschap Kampen & Dronten

Werkvoorzieningschap Kampen & Dronten Werkvoorzieningschap Kampen & Dronten Programmabegroting 2017 Programmaraming 2018 Kampen, 30 november 2016 Werkvoorzieningschap Kampen & Dronten Gildestraat 1 8263 AH KAMPEN Inhoudsopgave 1 Programmabegroting

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VOORSTEL Registratienummer 1148435 Bijlage(n) 4 Onderwerp gewijzigde begroting 2014, ontwerp begroting 2015, meerjarenraming 2016-2018 en de scenariokeuze transitie werkvoorzieningschap

Nadere informatie

GEMEENTE ÖËNHËLDER lngeitomen_. 3 MAART 2015

GEMEENTE ÖËNHËLDER lngeitomen_. 3 MAART 2015 Inlichten instantie via e-mail pagina 1 van 2 Info Den Helder - Lbr. 15/016 - Arbeidsvoorwaarden en de sociale werkvoorziening Van: VNG Aan: VNG Datum: Woensdag 18 Maart 2015

Nadere informatie

Begroting. Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West

Begroting. Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West Begroting 2016 Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West Inhoudsopgave Inleiding 4 DWAAN.2019: de 8 doelen en het bestuurlijk convenant 6 Bedrijfsvoering, financiering en weerstandsvermogen 7 Programmabegroting

Nadere informatie

Caparis NV. Rapportage 3 e kwartaal 2013

Caparis NV. Rapportage 3 e kwartaal 2013 Rapportage 3 e kwartaal 2013 Caparis NV Bestemd voor: Raad van Commissarissen Caparis NV Aandeelhouders Caparis NV Bestuur GR Sw Fryslân Colleges B&W Ondernemingsraad Caparis NV 31 oktober 2013 3 e kwartaal

Nadere informatie

Bijlage 2: Begrotingswijziging

Bijlage 2: Begrotingswijziging Bijlage 2: Begrotingswijziging Inkomen Realisatie INKOMEN Primitieve Voordeel/nadeel VJN NJN Bijdrage gemeenten 5.544.945 5.723.105 5.770.412 47.307 Uitgaven 5.544.945 5.723.105 5.770.412-47.307 apparaatskosten

Nadere informatie

19 september Voorne-Putten werkt. Commissie Samenleving, gemeente Brielle

19 september Voorne-Putten werkt. Commissie Samenleving, gemeente Brielle 19 september 2016 Voorne-Putten werkt Commissie Samenleving, gemeente Brielle Businesscase Arbeidsontwikkelbedrijf Wsw en re-integratie Participatiewet Uitvoering door Nissewaard Inkoop door Brielle, Hellevoetsluis

Nadere informatie

Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad. Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015

Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad. Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015 Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015 Geachte gemeenteraadsleden, In december 2014 hebben wij u geïnformeerd over

Nadere informatie

Provincie Zuid-Holland Beleidsnota kostprijsberekening en rentetoerekening 2017

Provincie Zuid-Holland Beleidsnota kostprijsberekening en rentetoerekening 2017 Provincie Zuid-Holland Beleidsnota kostprijsberekening en rentetoerekening 2017 1 1. Inleiding en achtergrond De Financiële verordening van de provincie Zuid-Holland schrijft voor dat Provinciale Staten

Nadere informatie

Onderwerp Verordening Plaatsingsbeleid Wet sociale werkvoorziening Noordoostpolder 2012

Onderwerp Verordening Plaatsingsbeleid Wet sociale werkvoorziening Noordoostpolder 2012 No. 11858-1 Emmeloord, 31 juli 2012. Onderwerp Verordening Plaatsingsbeleid Wet sociale werkvoorziening Noordoostpolder 2012 Voorgenomen besluit De verordening Plaatsingsbeleid Wet sociale werkvoorziening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 090 IXA Wijziging van de sstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

Rapportage 3 e kwartaal 2009

Rapportage 3 e kwartaal 2009 Rapportage 3 e kwartaal 2009 29 oktober 2009 Bestemd voor: RvC Aandeelhouders Bestuur GR Sw 'Fryslân' Colleges B&W Gemeenteraden Centrale ondernemingsraad Inhoudsopgave 1 Sociaal 3 1.1 Realisatie taakstelling

Nadere informatie

College voor Arbeidszaken

College voor Arbeidszaken College voor Arbeidszaken Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord cao SW 2015-2018 uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn; Kaag en Braassem Nieuwkoop

Aan de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn; Kaag en Braassem Nieuwkoop Aan de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn; Kaag en Braassem Nieuwkoop Datum: 16 april Ons kenmerk: HF/140005/rm Betreft: Programbegroting 2015 en meerjarenbegroting 2016 2018 Bijlage(n): 2 Geachte raad,

Nadere informatie

Concept. Primaire Begroting 2015

Concept. Primaire Begroting 2015 Concept Primaire 2015 Versie dd 23 mei 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 2.1 Programmabegroting 2015 3 2.2 Toelichting op de programmabegroting 2015 4 2.3 Gemeentelijke bijdrage 2015 5 2.4 Meerjarenraming

Nadere informatie

Leningen en kasstromen

Leningen en kasstromen 2015 Leningen en kasstromen Onderzoek ikv artikel 213a van de gemeentewet Otto Mekel JS Consultancy 9/21/2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding van het onderzoek... 2 1.2 Onderzoeksvragen...

Nadere informatie

Nr Houten, 6 november Verlenging Aanwijzingsbesluit uitvoeringsorganisatie Wsw voor de periode

Nr Houten, 6 november Verlenging Aanwijzingsbesluit uitvoeringsorganisatie Wsw voor de periode Nr. 2007-076 Houten, 6 november 2007 Aan de gemeenteraad Onderwerp: Verlenging Aanwijzingsbesluit uitvoeringsorganisatie Wsw voor de periode 2008-2012. Beslispunten: 1. Te besluiten de werking van het

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting 2017/23670 Managementsamenvatting Het jaar 2016 stond voor BaanStede in het teken van discussie over en voorbereiding van de opheffing van de huidige gemeenschappelijke regeling voor uitvoering van de

Nadere informatie

WOONWAGENSCHAP MIDDEN- EN NOORD-ZEELAND GOES BEGROTING 2014 MEERJARENBEGROTING

WOONWAGENSCHAP MIDDEN- EN NOORD-ZEELAND GOES BEGROTING 2014 MEERJARENBEGROTING WOONWAGENSCHAP MIDDEN- EN NOORD-ZEELAND GOES BEGROTING 2014 EN MEERJARENBEGROTING 2015-2016-2017 2 3 INHOUD 1. Programmabegroting met paragrafen 4 BEGROTING 7 2. Begroting van lasten en baten 2014 9 3.

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 8-6-2017 Franeker, 20-4-2017 Onderwerp Begroting 2018 Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel Besluitvorming Samenvatting De

Nadere informatie

Financiële resultaten Caparis NV

Financiële resultaten Caparis NV Financiële resultaten Caparis NV Bedrijfsresultaat 1e halfjaar 2013 Caparis heeft over het 1e halfjaar een bedrijfsresultaat gerealiseerd van 370.000 positief, dit is ruim 850.000 beter dan begroot. De

Nadere informatie

Caparis NV. Rapportage 2 e kwartaal 2011. Bestemd voor: Raad van Commissarissen Aandeelhouders. augustus 2011 Pagina 1/19

Caparis NV. Rapportage 2 e kwartaal 2011. Bestemd voor: Raad van Commissarissen Aandeelhouders. augustus 2011 Pagina 1/19 Rapportage 2 e kwartaal 2011 Caparis NV Bestemd voor: Raad van Commissarissen Aandeelhouders augustus 2011 Pagina 1/19 Bestuur GR Sw 'Fryslân' Colleges B&W Centrale ondernemingsraad Inhoudsopgave 1 Sociaal

Nadere informatie

openbaar Onderwerp: Programmabegroting 2016 Permar WS conform advies besloten.

openbaar Onderwerp: Programmabegroting 2016 Permar WS conform advies besloten. Onderwerp: Programmabegroting 2016 Permar WS Rapport aan B&W d.d. 14.10oktober 2015 secretaris V.Raats Paraaf voor akkoord door het hoofd van de afdeling Gemeentewinkel Bedrijfsvoering Samenleving openbaar

Nadere informatie

Coen van Hoorn raad

Coen van Hoorn raad 11 Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl Jaarrekening 2010 en het jaarverslag 2010 van de GRWRE. 11raad00324 29-06-2011 Ergon kijkt terug op een succesvol sociaal en economisch 2010. Er zijn goede

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 565 IXA Wijziging van de sstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK. Registratienummer Datum raadsvergadering 24 april 2012 Datum B&W besluit 13 maart 2012

VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK. Registratienummer Datum raadsvergadering 24 april 2012 Datum B&W besluit 13 maart 2012 VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK Registratienummer Datum raadsvergadering 24 april 2012 Datum B&W besluit 13 maart 2012 Portefeuillehouder Burgemeester Behandelend ambtenaar Jean-Paul Ruyters

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0625 B.15.0625 Landgraaf, 1 april 2015 ONDERWERP: Zienswijze ontwerp begroting 2016 BsGW Raadsvoorstelnummer: 24 PROGRAMMA

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2017:1551

ECLI:NL:CRVB:2017:1551 ECLI:NL:CRVB:2017:1551 Instantie Datum uitspraak 11-04-2017 Datum publicatie 26-04-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 15/1071 WWB Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

Versie 2013-08. TREASURYSTATUUT Stichting Woontij

Versie 2013-08. TREASURYSTATUUT Stichting Woontij Versie 2013-08 TREASURYSTATUUT Stichting Woontij 1. Inleiding Een groot deel van de kosten bij een wooncorporatie bestaat uit rente. Richtlijnen ten aanzien van financieren en beleggen zijn belangrijk.

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Paragraaf 4 : Financiering Inleiding In de paragraaf Financiering wordt de financieringsfunctie van de gemeente Leiderdorp uiteengezet voor de jaren 2016-2019. De uiteenzetting

Nadere informatie

Begroting oktober 2014

Begroting oktober 2014 Begroting 2015 23 oktober 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Algemeen... 4 1.2 Leeswijzer... 7 2 Uitgangspunten begroting 2015... 8 2.1 Algemeen... 8 2.2 Trajecten... 8 2.3 Huisvesting... 9 2.4 Taakstelling

Nadere informatie

Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek

Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek Notitie Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek Inleiding Op 17 februari 2015 is de notitie Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek, door het college vastgesteld. Op 23

Nadere informatie

1. Inleiding en richtlijnen

1. Inleiding en richtlijnen NOTITIE RENTE 2017 1. Inleiding en richtlijnen 1.1 Inleiding Bij de wijzigingen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de invoering van de Vennootschapsbelasting (VPB) voor de lagere overheden

Nadere informatie

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 september 2009 / 159/2009. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t.

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 september 2009 / 159/2009. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 september 2009 / 159/2009 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Wsw-financiën opnemen in de begroting Programma / Programmanummer Werk &

Nadere informatie

ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN

ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN Staalbankiers N.V. Postbus 327 2501 CH DEN HAAG ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN Deze achtergrondinformatie bij de Staalbankiers hypothecaire lening in Zwitserse

Nadere informatie

Caparis NV. Rapportage 2 e kwartaal 2014

Caparis NV. Rapportage 2 e kwartaal 2014 Rapportage 2 e kwartaal 2014 Caparis NV Bestemd voor: Raad van Commissarissen Caparis NV Aandeelhouders Caparis NV Bestuur GR Sw Fryslân Colleges B&W Ondernemingsraad Caparis NV 19 augustus 2014 2 e kwartaal

Nadere informatie

B&W Vergadering. Dossiernummer 1637 Vertrouwelijk Vergaderdatum 25 april 2017 Agendapunt Zaaknummer Gemeenteraad

B&W Vergadering. Dossiernummer 1637 Vertrouwelijk Vergaderdatum 25 april 2017 Agendapunt Zaaknummer Gemeenteraad 2.1.6 Begroting Westrom 2018 en Jaarrekening Westrom 2016 1 Dossier 1637 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1637 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 25 april 2017 Agendapunt 2.1.6 Omschrijving Begroting

Nadere informatie

Algemene toelichting - 1 -

Algemene toelichting - 1 - Algemene toelichting Op 1 januari 2008 is de herziene Wet sociale werkvoorziening (Wsw) in werking getreden. Deze wet bevordert dat Wsw-geïndiceerden meer in een reguliere werkomgeving gaan werken. Om

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Informatiebijeenkomst Felua-groep

Vragen en antwoorden Informatiebijeenkomst Felua-groep Vragen en antwoorden Informatiebijeenkomst Felua-groep Deze vraag- en antwoordlijst is opgesteld naar aanleiding van de informatiebijeenkomsten die in februari 2014 bij Felua-groep zijn gehouden. De vragen

Nadere informatie

Raadsvoorstel nr.: Raad d.d.: Portefeuillehouder: J.A. de Boer Budgethouder: W.J. Krijgsman Registratienummer: 07.51601

Raadsvoorstel nr.: Raad d.d.: Portefeuillehouder: J.A. de Boer Budgethouder: W.J. Krijgsman Registratienummer: 07.51601 Raadsvoorstel nr.: Raad d.d.: Portefeuillehouder: J.A. de Boer Budgethouder: W.J. Krijgsman Registratienummer: 07.51601 Onderwerp: Modernisering WSW en Op/maat: overgangsjaar 2008 Financiële dekking: WSW-budget

Nadere informatie

Caparis NV. Rapportage 1 e kwartaal 2012

Caparis NV. Rapportage 1 e kwartaal 2012 Rapportage 1 e kwartaal 2012 Caparis NV Bestemd voor: Raad van Commissarissen Aandeelhouders Bestuur GR Sw 'Fryslân' Colleges B&W Centrale ondernemingsraad 14 mei 2012 1 e kwartaal 2012 Pagina 1/20 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Tijdelijke contracten SW: collectief stopzetten is twijfelachtig

Tijdelijke contracten SW: collectief stopzetten is twijfelachtig Tijdelijke contracten SW: collectief stopzetten is twijfelachtig Gemeenten worden geconfronteerd met hoge kosten voor onder andere de SW-populatie, een dalend subsidiebedrag en een forse opgave om de verwachte

Nadere informatie

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering Kanttekeningen bij de Begroting 2015 Paragraaf 4 Financiering Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financieringsbehoefte = Schuldgroei... 4 3 Oorzaak van Schuldgroei : Investeringen en Exploitatietekort... 5 4 Hoe

Nadere informatie

Onderstaande tabel geeft het verloop weer van onze huidige langlopende geldleningen.

Onderstaande tabel geeft het verloop weer van onze huidige langlopende geldleningen. 4 Financiering Het doel van deze paragraaf is om de raad beter te informeren omtrent het treasurybeleid en de beheersing van financiële risico s. De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's

Nadere informatie

2013 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2013 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2013 In cijfers Als aanvulling op het Jaaroverzicht 2013. SOCIALE WERKVOORZIENING Ook in 2013 is op de sociale parameters goed gepresteerd. Het aantal medewerkers met een sw-dienstverband is in 2013 tot

Nadere informatie

Mondelinge vragen gesteld op de begrotingsmarkt. Vraag Gevraagd is om een overzicht van alle risico s en de aannames/berekeningen hierachter.

Mondelinge vragen gesteld op de begrotingsmarkt. Vraag Gevraagd is om een overzicht van alle risico s en de aannames/berekeningen hierachter. Mondelinge vragen gesteld op de begrotingsmarkt. Gevraagd is om een overzicht van alle risico s en de aannames/berekeningen hierachter. Overzicht alle risico s Zoals ook in de paragraaf weerstandsvermogen

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Ondernemingsplan 20-202 en concept-begroting 20 van de Atlant Groep. Registratienummer: 245029 Op voorstel van B&W d.d.: dinsdag 27 juli 200 Datum vergadering: dinsdag

Nadere informatie

Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd.

Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd. Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd. 30-1- 2013 Uitgangspunten Iedereen die in een uitkering zit en die

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 14 december 2010 Agendanummer : 11 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : H.J.M. Schrijver : Publiekszaken : M.A. Wong Chung Voorstel aan de raad Onderwerp :

Nadere informatie

Oplegnotitie (Conceptbegroting 2012 WOZL) Gemeenteblad nr. 2011/41

Oplegnotitie (Conceptbegroting 2012 WOZL) Gemeenteblad nr. 2011/41 Maximaal 1 A4 Oplegnotitie (Conceptbegroting 2012 WOZL) Gemeenteblad nr. 2011/41 Rol van de raad De raad krijgt dit raadsvoorstel voorgelegd om - Uitvoering te geven aan de bevoegdheid vastgesteld in artikel

Nadere informatie