GR SW ''FRYSLÂN'' Begroting 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GR SW ''FRYSLÂN'' Begroting 2015"

Transcriptie

1 GR SW ''FRYSLÂN'' Begroting CONCEPT -

2 1 INLEIDING 3 2 PROGRAMMAPLAN Algemeen Taakstelling en wachtlijst Ontwikkeling van binnen naar buiten Personele bezetting 5 3 PARAGRAFEN BBV Weerstandsvermogen GR Financiering Verbonden partijen Bedrijfsvoering Onderhoud kapitaalgoederen Treasury Risico s 7 4 OVERZICHT VAN BATEN & LASTEN IN DE BEGROTING 8 5 TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN & LASTEN Bijdrage gemeenten Bijdrage GR-gemeenten Bijdrage overige gemeenten Doorbelasting naar Caparis Bonus Begeleid Werken Lonen en sociale lasten Sw Vervoerskosten Sw Overige CAO-gerelateerde kosten Sw Lonen en sociale lasten ambtelijk kader Doorverdeling BW-subsidie naar uitvoeringsorganisatie Rente Overige kosten GR 11 6 SAMENSTELLING VAN BESTUUR PER 1 JANUARI VASTSTELLING BEGROTING BIJLAGE 1: LENINGEN 14 Begroting 2015 GR Sw 'Fryslân' - CONCEPT 2/14

3 1 Inleiding Voor u ligt de begroting 2015 van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening Fryslân (hierna: GR). Al sinds begin 2011 is duidelijk dat er het een en ander gaat veranderen in de sociale werkvoorziening. Na de Wet Werken naar Vermogen en de voorgenomen plannen met betrekking tot de herstructurering, is eind 2013 de Participatiewet naar de Tweede Kamer gestuurd. Op grond van deze wet wordt de toegang tot de sociale werkvoorziening per 1 januari 2015 afgesloten. Vanaf die datum moeten gemeenten andere wegen zoeken om mensen mee te laten doen in het arbeidsproces. De mensen die al een arbeidsovereenkomst op grond van de Wet sociale werkvoorziening hebben, behouden hun rechten (en plichten). Voor hen blijft de sociale werkvoorziening gehandhaafd. Dit betekent dat bij ongewijzigd beleid, de sociale werkvoorziening op (langere) termijn zal verdwijnen. In 2013 heeft het bestuur van de GR besloten om tijdelijke arbeidsovereenkomsten uiterlijk tot 31 december 2014 te laten lopen en deze niet meer om te zetten in overeenkomsten voor onbepaalde tijd. Als gevolg van dit besluit zal de Sw-bezetting per 1 januari 2015 al fors afnemen. Deze nieuwe situatie vormt het uitgangspunt voor de begroting voor In de begroting voor 2015 zijn de verwachte loonkosten voor Sw-medewerkers opgenomen en overige lasten die voor rekening komen van de werkgever. Deze worden door middel van maandelijkse voorschotten door gemeenten afgedragen aan de werkgever, de GR. Gemeenten ontvangen van de rijksoverheid een bijdrage in de kosten voor de sociale werkvoorziening. Deze bijdrage wordt met ingang van 2015 jaarlijks verder door het Rijk naar beneden bijgesteld. De bijdrage is op dit moment al onvoldoende om de werkelijke kosten te dekken en dit tekort zal de komende jaren verder toenemen. Het resterende deel (het zogenaamde subsidietekort ) moet door gemeenten zelf worden gedragen. Vanaf 1 januari 2015 zullen de veranderingen in de (uitvoering van de) sociale werkvoorziening zichtbaar worden. Het bestuur van de GR volgt de situatie nauwlettend en zal zo nodig tijdig maatregelen nemen om het geheel in goede banen te leiden. De gemeentelijke financiën begrenzen in de toekomst wellicht de mogelijkheden, maar onze verantwoordelijkheid en inzet voor onze medewerkers is en blijft ook nu leidend. Samen willen wij onze medewerkers ook in 2015 een goede en passende werkomgeving bieden. Drachten, 20 juni 2014 Ties Zweers Voorzitter Gemeenschappelijke Regeling SW Fryslân Begroting 2015 GR Sw 'Fryslân' - CONCEPT 3/14

4 2 Programmaplan 2.1 Algemeen De Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening 'Fryslân' (hierna: GR) is een samenwerkingsverband van de gemeenten Achtkarspelen, Heerenveen, Leeuwarden, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Tytsjerksteradiel en Weststellingwerf. De GR heeft tot doel de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en daaruit voortvloeiende voorschriften uit te voeren voor de acht aangesloten gemeenten. De uitvoering van de Wsw heeft het bestuur van de GR opgedragen aan Caparis NV. Het bestuur van de GR wordt gevormd door leden van de colleges van B&W van de aangesloten gemeenten. Het bestuur voert de regie op de uitvoering van de Wsw en vergadert gemiddeld vijf maal per jaar, waarbij ook de algemeen directeur van Caparis NV aanwezig is als adviseur van het bestuur. In dit hoofdstuk worden de plannen voor de uitvoering van de Wsw tot uitdrukking gebracht. Op 1 januari 2015 wordt, uitgaande van goedkeuring door de Eerste Kamer, de Participatiewet ingevoerd. Een gevolg van invoering van de Participatiewet zal zijn dat instroom in de Wsw per 1 januari 2015 niet meer mogelijk is. De huidige Sw-medewerkers, met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, behouden hun rechten en plichten. In het kader van de Participatiewet komt de verantwoordelijkheid voor het aan het werk helpen van een grote groep mensen (onder andere de mensen die voorheen geïndiceerd werden voor de Wsw) bij gemeenten te liggen. De gemeenten van de GR zijn zich aan het bezinnen op de invulling van de Participatiewet binnen haar werkgebied. In 2014 zal duidelijk moeten worden wat dit voor de GR en de uitvoeringsorganisatie Caparis NV zal gaan betekenen. Dit bemoeilijkt op dit moment het opstellen van een begroting 2015 en de ramingen voor de jaren 2016 tot en met Vooralsnog wordt er in deze begroting vanuit gegaan dat er geen nieuwe instroom van mensen, die onder de Participatiewet vallen, in de GR zal plaatsvinden. Dit betekent dat met ingang van 2015 het aantal mensen met een dienstverband met de GR zal afnemen. Bij ongewijzigd beleid zal de komende jaren sprake zijn van uitstroom van Swmedewerkers als gevolg van natuurlijk verloop (pensionering, overlijden, enzovoorts). 2.2 Taakstelling en wachtlijst De Participatiewet treedt met ingang van 1 januari 2015 in werking. Voor de sociale werkvoorziening betekent dit dat er vanaf die datum geen nieuwe instroom in de Wsw meer zal plaatsvinden. Met ingang van 1 januari 2015 zal er, met de kennis op het moment van opstellen van deze begroting (maart 2014), geen sprake meer zijn van een taakstelling en wachtlijst voor de Wsw. Derhalve is in deze begroting geen taakstelling of wachtlijst opgenomen. 2.3 Ontwikkeling van binnen naar buiten In 2013 heeft het bestuur van de GR besloten om alleen nog tijdelijke dienstverbanden aan te gaan tot uiterlijk 31 december 2014 en deze niet meer om te zetten in arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd. Dit betekent dat het aantal Se s per 1 januari 2015 meer afneemt dan op basis van natuurlijk verloop het geval zou zijn geweest. Op het moment van het samenstellen van deze begroting (maart 2014) is niet vast te stellen welke gevolgen deze maatregel - in combinatie met het afsluiten van de Wsw voor nieuwe instroom - precies zal hebben voor de opdracht die de GR aan Caparis NV zal verstrekken voor het jaar De nieuwe jaarovereenkomst tussen de GR en Caparis NV wordt zoals gebruikelijk aan het eind van het jaar 2014 afgesloten. Wij verwachten dat er op dat moment meer duidelijkheid is. In de begroting 2015 zijn om die reden geen prognoses opgenomen ten aanzien van de beweging van binnen naar buiten. Begroting 2015 GR Sw 'Fryslân' - CONCEPT 4/14

5 2.4 Personele bezetting In onderstaand overzicht is de begrote/geraamde personele bezetting voor de jaren 2015 tot en met 2018 opgenomen. Dit voor zowel Sw-personeel, BW-plaatsingen als kaderpersoneel. Bezetting Feit 2013 Gew. begr Begr Raming 2016 Raming 2017 Raming 2018 Sw-medewerkers in dienst Se fte Aantal Begeleid Werken Se fte Kader (ambtelijk) fte De bezetting van het aantal Sw-medewerkers in dienst van de GR zal per 1 januari 2015 dalen als gevolg van het beëindigen van alle tijdelijke contracten en het afsluiten van de Wsw voor nieuwe instroom. Naar verwachting zal er sprake zijn van een daling van circa 230 fte (243 Se). In aantallen medewerkers zal de uitstroom hoger zijn, omdat niet alle Sw-medewerkers fulltime werken. Vervolgens zal vanaf 2015 de bezetting Sw-medewerkers in dienst jaarlijks dalen als gevolg van natuurlijk verloop (overlijden en pensionering). Het aantal Sw-medewerkers geplaatst in een Begeleid Werken (BW) contract, zal eveneens met ingang van 2015 dalen. De exacte omvang van deze daling is niet te bepalen omdat uiteindelijk de werkgever waar een Sw-medewerker is geplaatst bepaald of het contract met de Sw-medewerker wel of niet wordt verlengd. In de begrote en geraamde BW-plaatsingen is verondersteld dat de werkgevers bij tijdelijke BW-contracten de maximale periode van drie keer een jaarcontract zullen gaan gebruiken; onder de nieuwe Flexwet zal dat naar het zich laat aanzien een periode van maximaal twee jaar worden. De bezetting kaderpersoneel laat een dalende trend zien. Nieuwe dienstverbanden voor kaderpersoneel worden vanaf 2008 niet aangegaan door de GR, maar door Caparis NV. Dit leidt ertoe dat binnen de GR de omvang van het kaderpersoneel jaarlijks daalt als gevolg van natuurlijk verloop (overlijden, pensionering en overige beëindiging van het dienstverband). Begroting 2015 GR Sw 'Fryslân' - CONCEPT 5/14

6 3 Paragrafen BBV Weerstandsvermogen GR De gemeenschappelijke regeling heeft geen weerstandsvermogen. Jaarlijks wordt het overschot of tekort van de GR financieel afgewikkeld met de deelnemende gemeenten. 3.2 Financiering De GR treedt op als financier van Caparis NV. De GR is in staat leningen onder gunstiger voorwaarden aan te trekken dan Caparis NV en leent deze vervolgens door aan Caparis NV. Daarmee is Caparis NV verzekerd van een financiering tegen optimale condities. Voor de leningen van de GR aan Caparis NV zijn door Caparis NV zekerheden gesteld in de vorm van hypotheek- en pandrecht. Omdat de GR uitsluitend optreedt als financier van Caparis NV is er geen sprake van een zelfstandig treasurybeleid bij de GR. Door de integrale doorlening van alle financiering aan Caparis NV, zijn de risico's primair verlegd naar Caparis NV. Het resterende deel van het overzicht van baten en lasten van de GR wordt volledig gefinancierd door gemeentelijke bijdragen van de aangesloten gemeenten. 3.3 Verbonden partijen De GR heeft als uitvoeringsorganisatie voor de sociale werkvoorziening Caparis NV te Drachten aangewezen. Hiermee wordt slechts een contractuele relatie onderhouden; er is geen bestuurlijke verbondenheid. De aandelen van Caparis NV zijn in handen van de in de GR deelnemende gemeenten. De GR heeft daarom geen verbonden partijen in de zin van het BBV. 3.4 Bedrijfsvoering De GR heeft geen zelfstandig inhoudelijke bedrijfsvoering in het kader van de uitvoering van de Wsw, maar stelt arbeidscapaciteit en financieringscapaciteit ter beschikking aan Caparis NV. 3.5 Onderhoud kapitaalgoederen De GR beschikt niet over bedrijfsmiddelen en is daarom niet verantwoordelijk voor het onderhoud ervan. Deze verantwoordelijkheid ligt bij Caparis NV. 3.6 Treasury Het treasurystatuut van de GR is niet van toepassing op de investeringen die plaatsvinden binnen Caparis NV. Het aantrekken van leningen ten behoeve van Caparis NV geschiedt conform de daarvoor geldende regels (wet- & regelgeving, treasurystatuut). De aan te trekken financieringsmiddelen worden doorgeleend aan Caparis NV. Een overzicht van de begrote leningenportefeuille is opgenomen in bijlage 1. Op dit moment kunnen wij nog geen reële inschatting maken van mogelijk aan te trekken financiering in Dit vanwege de onduidelijkheid over de gevolgen van invoering van de Participatiewet. In de begroting is derhalve geen rekening gehouden met eventueel nieuw aan te trekken financiering voor de jaren 2015 en later. Naast de in bijlage 1 vermelde leningen wordt verondersteld dat de GR gemiddeld aan kasgeldleningen dient aan te trekken om vervolgens door te lenen aan Caparis NV. In paragraaf 5.10 zijn de veronderstellingen ten aanzien van de renteontwikkeling toegelicht. 1 BBV - Besluit begroting en verantwoording voor provincies en gemeenten Begroting 2015 GR Sw 'Fryslân' - CONCEPT 6/14

7 3.7 Risico s De volgende risico's kunnen effect hebben op de baten- en lastenontwikkeling: Gevolgen Participatiewet In december 2013 is de Participatiewet aangeboden aan de Tweede Kamer. De Tweede Kamer heeft in februari 2014 de Participatiewet aangenomen. Het streven is om deze voor het zomerreces 2014 te behandelen in de Eerste Kamer. De verwachting op het moment van het opstellen van de begroting 2015 (maart 2014) is dat de Participatiewet goedgekeurd zal gaan worden door de Eerste Kamer. Op dit moment is nog onduidelijk welke gevolgen de wet zal hebben voor de GR, de bij de GR aangesloten gemeenten en uitvoeringsorganisatie Caparis NV. Er heeft nog geen definitieve besluitvorming plaatsgevonden over het nieuwe beleid en een eventuele nieuwe opdracht voor de GR dan wel uitvoeringsorganisatie Caparis NV. Als gevolg hiervan is het risico aanwezig dat de begroting 2015 van de GR in de loop van 2014 of 2015 moet worden gewijzigd. Bedrijfsvoering Caparis NV Hoewel het bedrijfsrisico voor rekening van Caparis NV komt, is het niet geheel uit te sluiten dat bij onverhoopte ongunstige ontwikkelingen voor Caparis NV en/of in de regelgeving ten aanzien van de Sw of de Participatiewet, Caparis NV dusdanig in de problemen kan komen dat de continuiteit van de bedrijfsvoering niet gewaarborgd is. In dat geval zal de GR maatregelen moeten treffen om de wettelijke verplichtingen vanuit de Wsw na te kunnen komen. In de overeenkomsten met Caparis NV is geregeld dat in een dergelijk geval in ieder geval de kennis (regulier kader, voor zover dit kader een aanstelling bij de GR heeft) en infrastructuur (onroerend goed) aanwezig is om hieraan invulling te kunnen geven. Inbaarheid leningen Caparis NV In paragraaf 3.2 is toegelicht dat de GR optreedt als financier voor Caparis NV. Voor de leningen van de GR aan Caparis NV zijn door Caparis NV zekerheden gesteld in de vorm van hypotheeken pandrecht. Het risico voor de GR bestaat daarin dat Caparis NV in staat moet zijn aan de vereiste rente- en aflossingsverplichtingen te kunnen voldoen en dat bij ingebrekestelling de waarde van de verkregen zekerheden niet toereikend is voor het aflossen van de financiering en het betalen van de resterende rente. Gevolgen nog af te sluiten CAO s De CAO Sw is per 31 december 2013 afgelopen en de onderhandelingen zijn gestaakt. Tussen VNG en vakbonden vinden nog gesprekken plaats over een CAO voor 2013 voor het ambtelijk personeel. Dit heeft tot gevolg dat er op dit moment nog onvoldoende inzicht is in de verwachte financiële gevolgen van de nog af te sluiten CAO s. Begroting 2015 GR Sw 'Fryslân' - CONCEPT 7/14

8 4 Overzicht van baten & lasten in de begroting Alle bedragen in * Werkelijk 2013 Gew. begroting 2014 Begroting 2015 Raming 2016 Raming 2017 Raming 2018 BATEN Bijdrage GR-gemeenten Bijdrage overige gemeenten Doorbelasting aan Caparis Bonus Begeleid Werken Totaal baten LASTEN Lonen en sociale lasten Sw Vervoerskosten Sw Overige CAO gerelateerde kosten Sw Lonen en sociale lasten ambtelijk Doorverdeling BW-subsidie naar Caparis Bonus Caparis inzake Begeleid Werken Overige kosten GR Totaal lasten FINANCIERINGSFUNCTIE Rente- en overige kosten Doorbelasting rente naar Caparis Totaal financieringsfunctie RESULTAAT In hoofdstuk 5 wordt het overzicht van baten en lasten in de begroting nader toegelicht. Begroting 2015 GR Sw 'Fryslân' - CONCEPT 8/14

9 5 Toelichting op het overzicht van baten & lasten In dit hoofdstuk zijn de uitgangspunten opgenomen die ten grondslag liggen aan de begroting 2015 en de ramingen 2016, 2017 en 2018 van de GR. Op 1 januari 2015 wordt - uitgaande van goedkeuring door de Eerste Kamer - de Participatiewet ingevoerd. Een gevolg van invoering van de Participatiewet zal zijn dat instroom in de Wsw per 1 januari 2015 niet meer mogelijk is. De huidige Sw-medewerkers - met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd - behouden hun rechten en plichten. In het kader van de Participatiewet komt de verantwoordelijkheid voor het aan het werk helpen van een grote groep mensen (onder andere de mensen die voorheen geïndiceerd werden voor de Wsw) bij gemeenten te liggen. De bij de GR aangesloten gemeenten zijn zich aan het bezinnen op de invulling van de Participatiewet binnen hun werkgebied. In 2014 zal duidelijk moeten worden wat dit voor de GR en de uitvoeringsorganisatie Caparis NV zal gaan betekenen. Dit bemoeilijkt op dit moment het opstellen van een begroting 2015 en de ramingen voor de jaren 2016 tot en met Vooralsnog wordt er in deze begroting vanuit gegaan dat er geen nieuwe instroom van mensen, die onder de Participatiewet vallen, in de GR zal plaatsvinden. Dit betekent dat met ingang van 2015 het aantal mensen met een dienstverband met de GR zal afnemen. In de volgende paragrafen is nader toegelicht welke uitgangspunten zijn gehanteerd bij het opstellen van de begroting en ramingen. 5.1 Bijdrage gemeenten Bijdrage GR-gemeenten De loonkosten Sw inclusief sociale lasten, pensioenpremies, vervoerskosten en overige CAOgerelateerde kosten komen ten laste van de GR. Deze kosten worden vervolgens gedekt door bijdragen van de aangesloten gemeenten. Gemeenten ontvangen van de rijksoverheid een bijdrage in de kosten die gemaakt moeten worden voor de sociale werkvoorziening. Ook de overige kosten gemaakt ten behoeve van de GR worden op deze wijze gedekt. De verdeling van de bijdrage van GR-gemeenten geschiedt op basis van het aantal geplaatste Se s bij Caparis en het aantal Se s geplaatst bij derden met een Begeleid Werken (BW) contract wat direct dan wel indirect wordt beheerd door Caparis. De voor 2015 begrote bijdrage per GR-gemeente is hieronder weergegeven. Bedragen in * Gemeente Bez. in Se Percentage Bijdrage Achtkarspelen 189 9,3% Heerenveen ,5% Leeuwarden ,6% Ooststellingwerf 151 7,4% Opsterland 137 6,7% Smallingerland ,1% Tytsjerksteradiel 152 7,5% Weststellingwerf ,0% ,0% Begroting 2015 GR Sw 'Fryslân' - CONCEPT 9/14

10 De begrote bijdrage per Se voor 2015 bedraagt Voor 2014 is een bijdrage per Se begroot van De stijging ad 549 per Se (circa 1,9%) wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de begrote stijging van loonkosten Sw inclusief sociale lasten (zie paragraaf 5.4) Bijdrage overige gemeenten De bijdrage overige gemeenten bestaat uit het aantal bij Caparis geplaatste Se s en het aantal bij derden geplaatste Se s met een BW-contract die worden beheerd door Caparis. In de begroting is ervan uitgegaan dat deze gemeenten per Se de Rijkssubsidie en de overeengekomen gemeentelijke bijdrage zullen betalen. In de begroting 2015 wordt uitgegaan van (fictieve) Rijkssubsdie in 2015 van per Se (2014: ). In de raming voor de jaren 2016 tot en met 2018 wordt uitgegaan van een jaarlijkse daling van de (fictieve) Rijkssubsidie met 600 per Se. 5.2 Doorbelasting naar Caparis Het ambtelijk kaderpersoneel in dienst van de GR wordt ingezet bij Caparis. Alle kosten die betrekking hebben op het ambtelijk kader (bijvoorbeeld lonen, sociale lasten en pensioenpremies) worden volledig doorbelast aan Caparis. Sinds 2008 worden nieuwe kadermedewerkers rechtstreeks door Caparis NV in dienst genomen (zie ook paragraaf 2.4). 5.3 Bonus Begeleid Werken Verwacht wordt dat eind 2015 een bonus Begeleid Werken met betrekking tot gerealiseerde plaatsingen in 2013 zal worden ontvangen. De beschikkingen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zullen waarschijnlijk eind 2015 worden ontvangen. Op dat moment is definitief duidelijk wat de omvang van de bonus zal zijn. De beschikkingen betreffende de geraamde bonus Begeleid Werken 2014, zal naar verwachting eind 2016 worden ontvangen. Met betrekking tot de jaren 2015 en later verwachten wij dat er geen bonus meer door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal worden uitgekeerd. Conform bestaande afspraken wordt de door de gemeenten ontvangen bonus volledig doorbetaald aan de GR (voor zover het door Caparis gerealiseerde plaatsingen betreft). De GR betaalt de bonus vervolgens volledig door aan Caparis NV. 5.4 Lonen en sociale lasten Sw De huidige CAO heeft een looptijd tot en met 31 december Over de verwachte salarisontwikkeling in de jaren 2014 en later is niets bekend. In de begroting 2015 is voorzichtigheidshalve rekening gehouden met een indexatie van 1,7% ten opzichte van de begroting In de ramingen 2016 tot en met 2018 is voorzichtigheidshalve rekening gehouden met een jaarlijkse indexatie van gemiddeld 1,8%. Deze indexatie heeft betrekking op periodieken, toekomstige CAO-stijgingen en stijgingen in de sociale lasten en pensioenpremies. 5.5 Vervoerskosten Sw De vervoerkosten Sw bestaan uit de vervoerskosten van Sw ers die zijn aangewezen op collectief ververvoer en de woon-werkvergoeding die uit hoofde van de CAO moet worden betaald. Bij het collectief vervoer is rekening gehouden met de eigen bijdrage van de Sw-medewerker. Voor het collectief vervoer zijn met verschillende partijen contracten afgesloten. De vervoerskosten worden jaarlijks contractueel geïndexeerd op basis van de NEA-index voor taxivervoer. In 2013 heeft een indexatie van 6,5% plaatsgevonden. Dit heeft ertoe geleid dat voor 2014 een extra bedrag aan vervoerskosten Sw is begroot. In de begroting 2015 is rekening gehouden met een indexatie van 4%. In de ramingen 2016 tot en met 2018 wordt vooralsnog rekening gehouden met een gemiddelde indexatie van 2% per jaar. Het vervoer wordt georganiseerd en betaald door Caparis NV. De GR compenseert Caparis NV op basis van de gemaakte afspraken voor de werkelijk gerealiseerde kosten. Begroting 2015 GR Sw 'Fryslân' - CONCEPT 10/14

11 5.6 Overige CAO-gerelateerde kosten Sw De overige CAO-gerelateerde kosten Sw betreft kosten die direct uit de CAO Sw voortvloeien en hebben betrekking op onder andere jubilea en de vergoeding vakbondscontributie. In 2015 is bij een grote groep Sw-medewerkers sprake van een 25- of 40-jarig jubileum (totaal ruim ). Dit verklaart de stijging van de overige CAO-gerelateerde kosten in de begroting Aangezien sprake is van een relatief steeds oudere groep Sw-medewerkers met langdurige dienstverbanden, wordt voor de ramingen 2016 tot en met 2018 rekening gehouden met een gelijkblijvend bedrag per jaar aan jubileumuitkeringen. 5.7 Lonen en sociale lasten ambtelijk kader Er is rekening gehouden met een afname van het aantal fte s in dienst van de GR. Met ingang van 2008 worden nieuwe kadermedewerkers rechtstreeks door Caparis NV in dienst genomen. De begroting 2015 gaat uit van 84 fte s. In de ramingen 2016 tot en met 2018 is rekening gehouden met een daling van het aantal fte s als gevolg van pensionering. Tussen VNG en vakbonden vinden nog gesprekken plaats over een CAO met ingang van Derhalve bestaat nog onduidelijkheid over de verwachte loonontwikkeling voor de komende jaren. In de begroting en ramingen is rekening gehouden met een jaarlijkse indexatie van gemiddeld 2,5%. Deze indexatie heeft betrekking op periodieken, toekomstige CAO-stijgingen en stijgingen in de sociale lasten en pensioenpremies. De loonkosten met betrekking tot ambtelijk kader worden volledig doorbelast aan Caparis. 5.8 Doorverdeling BW-subsidie naar uitvoeringsorganisatie Het gerealiseerde aantal BW-plaatsingen over 2013 bedraagt 140 Se s. In de begroting 2015 is rekening gehouden met 120 Se s die een BW-contract hebben. De daling wordt veroorzaakt door het afsluiten van de Wsw in combinatie met het beëindigen van tijdelijke arbeidsovereenkomsten en natuurlijk verloop (pensionering). In de raming wordt eveneens rekening gehouden met een jaarlijkse daling als gevolg van natuurlijk verloop in combinatie met het ontbreken van nieuwe instroom in de Wsw. Het gehele subsidiebedrag voor deze Se s is opgenomen onder de doorverdeling BW naar Caparis. Voor de gehanteerde subsidiebedragen wordt verwezen naar paragraaf Rente De rentelast is gebaseerd op een gemiddeld rentepercentage van 2,50% voor de langlopende leningen; er wordt een stabiel renteverloop begroot. Daarnaast wordt verondersteld dat gemiddeld aan kasgeldleningen nodig is tegen een gemiddeld rentepercentage van 2,00%. De rentelast die betrekking heeft op de aan Caparis NV verstrekte financiering wordt volledig doorbelast aan Caparis Overige kosten GR Onder de overige kosten GR vallen kosten van het secretariaat, accountantskosten en overige lasten. De overige kosten GR betreft een schatting op basis van de realisatie 2013 ad In de begroting 2015 is een bedrag begroot ad ; voor de ramingen 2016 tot en met 2018 wordt een jaarlijkse inflatie van 3% verondersteld. Een en ander bij ongewijzigde uitvoering door de GR. Begroting 2015 GR Sw 'Fryslân' - CONCEPT 11/14

12 6 Samenstelling van bestuur per 1 januari 2014 Dhr. K. Antuma - lid - Gem. Achtkarspelen Mw. C. van der Laan - lid - Gem. Heerenveen Dhr. A. Ekhart - lid - Gem. Leeuwarden Dhr. E. van Esch - lid - Gem. Ooststellingwerf Dhr. W. Kooistra - lid - Gem. Opsterland Dhr. Z. Zweers - voorzitter/lid - Gem. Smallingerland Mw. H. Rijpstra - lid - Gem. Tytsjerksteradiel Dhr. C. Trompetter - lid - Gem. Weststellingwerf Mw. M. Prins - secretaris Begroting 2015 GR Sw 'Fryslân' - CONCEPT 12/14

13 7 Vaststelling begroting 2015 Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van GR Sw 'FRYSLÂN' op 20 juni 2014, voorzitter., secretaris. Begroting 2015 GR Sw 'Fryslân' - CONCEPT 13/14

14 Bijlage 1: Leningen Leningverstrekker Afsluiting loop Lening Renteperc. Saldo Aflossing Saldo Rente tijd per bedrag jr. % Waterschapsbank ,30% ABN/AMRO roll-over ,73% ABN/AMRO roll-over ,98% Bank Ned. Gemeenten ,80% Bank Ned. Gemeenten ,70% Bank Ned. Gemeenten ,16% Bank Ned. Gemeenten ,46% Bank Ned. Gemeenten ,10% Bank Ned. Gemeenten ,32% Bank Ned. Gemeenten ,69% Bank Ned. Gemeenten ,78% TOT. LENINGEN (lopend) Nieuw in ,00% TOT. LENINGEN (nieuw) TOTAAL LENINGEN Gemiddeld rente percentage 2,50%

V\ D D. Het College van Burgemeester en Wethouders van Oude IJsselstreek Postbus 42 7080 AA GENDRINGEN. Doetinchem, 28 april 2014.

V\ D D. Het College van Burgemeester en Wethouders van Oude IJsselstreek Postbus 42 7080 AA GENDRINGEN. Doetinchem, 28 april 2014. Gemeente Oude IJsselstreek SS V\ D D Ontvangen: 30/04/2014 -j4jnk07253 Postbus 236, 7000 AE -Terborgseweg 106, 7005 BC Doetinchem -Telefoon (i Bank BNG 28.50.12.495 - IBAN NL 62 BNGH 028b m - KvK-nummer

Nadere informatie

WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal

WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal W VS GROEP WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal Telefoon 0165-596 500 Fax 0165-561 263 E-mail info@wvsgroep.nl De Colleges van B&W van de aangesloten gemeenten in ui min mi ii 1206576 Gem. STEENBERGEN

Nadere informatie

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN Caparis NV Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Commissarissen 3 2 Directieverslag 6 3 Ontwikkeling bedrijven 10 3.1 Caparis 10 3.2 Ontwikkeling bedrijfsactiviteiten 11

Nadere informatie

Concept BEGROTING. Vestigingen: Nijverheidsweg 12 9981 GJ Uithuizen. Mernaweg 27a 9964 AP Wehe den Hoorn. (d.d. 26 augustus 2013)

Concept BEGROTING. Vestigingen: Nijverheidsweg 12 9981 GJ Uithuizen. Mernaweg 27a 9964 AP Wehe den Hoorn. (d.d. 26 augustus 2013) Concept BEGROTING 2014 (d.d. 26 augustus 2013) Vestigingen: Nijverheidsweg 12 9981 GJ Uithuizen Mernaweg 27a 9964 AP Wehe den Hoorn 2 Inhoudsopgave Koers 2014: Ability gaat voor de kansen 4 Inleiding..

Nadere informatie

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 4 Voorwoord 6 Juridische structuur 7 Organisatieschema 8 Algemeen verslag 14 Sociale ontwikkelingen 16 Bedrijfsactiviteiten 18 Financiën 19 Financiële

Nadere informatie

SWO. Rapporta g e Gevol g e n uittreden GR Wezo ten behoeve v a n Gemeente Dalfsen L a n g e d i j k SWO. (indicatieve berekening)

SWO. Rapporta g e Gevol g e n uittreden GR Wezo ten behoeve v a n Gemeente Dalfsen L a n g e d i j k SWO. (indicatieve berekening) L a n g e d i j k SWO samen werken aan oplossingen Rapportage Gevolgen uittreden GR Wezo ten behoeve van Gemeente Dalfsen (indicatieve berekening) Mr. Eugene Lobry MMC CMC Drs. Dirk Langedijk Almere, 18

Nadere informatie

BUSINESS-/BEDRIJFSPLAN LOKALE UITVOERINGSORGANISATIE RIJSSEN-HOLTEN/HELLENDOORN

BUSINESS-/BEDRIJFSPLAN LOKALE UITVOERINGSORGANISATIE RIJSSEN-HOLTEN/HELLENDOORN BUSINESS-/BEDRIJFSPLAN LOKALE UITVOERINGSORGANISATIE RIJSSEN-HOLTEN/HELLENDOORN ACTA-Advies B.V. Gerard Biersteker 31 juli 2013 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. Inleiding 4 1.1 Gemeentelijke overheid en veranderende

Nadere informatie

Gerrit Rietveld Academie. Jaarstukken 2013

Gerrit Rietveld Academie. Jaarstukken 2013 Jaarstukken 2013 Amsterdam, 20 juni 2014 Inhoudsopgave Gegevens Gerrit Rietveld Academie 1 Verslag College van Bestuur bij de jaarrekening 2013 2 Continuïteitsparagraaf 15 Verslag van Raad van Toezicht

Nadere informatie

Raadsvergadering, 26 mei 2015. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Overname aandelen BIGA Groep BV

Raadsvergadering, 26 mei 2015. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Overname aandelen BIGA Groep BV Raadsvergadering, 26 mei 2015 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Overname aandelen BIGA Groep BV Nr.: 20150526 8 RV Agendapunt: 8 Datum: 3 maart 2015 Onderdeel raadsprogramma: 3 Portefeuillehouder: Jan Burger

Nadere informatie

Financieel kader drie decentralisaties en Amaryllis

Financieel kader drie decentralisaties en Amaryllis Financieel kader drie decentralisaties en Amaryllis Juni 2014 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 4 2 Uitkomsten meicirculaire 6 3 Uitkomsten marktverkenning 7 4 Het financieel kader 8 4.1 Deelfonds sociaal domein

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inhoudsopgave... 1 1. Aanbieding... 2. 1.1 Inleiding... 2

Inhoudsopgave. 1 Inhoudsopgave... 1 1. Aanbieding... 2. 1.1 Inleiding... 2 PROGRAMMABEGROTING 2015 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 1 1. Aanbieding... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Samenvatting van de structurele lasten en baten van de Omgevingsdienst Groningen... 2 1.3 Ontwikkelingen...

Nadere informatie

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5

Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5 Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling 2 Balans 3 Staat van baten en lasten 4 Kasstroomoverzicht 5 Analyse balans en financiële positie 6 Toelichting

Nadere informatie

Jaarverslag en Jaarrekening

Jaarverslag en Jaarrekening Jaarverslag en Jaarrekening 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. Deel 1: Jaarverslag 2010 1. Bericht van het dagelijks bestuur 4 2. Directieverslag en programmaverantwoording 2.1 Inleiding 5 2.2 Wsw en WWB 6 3. Financieel

Nadere informatie

Tweede bestuursrapportage 2009

Tweede bestuursrapportage 2009 Tweede bestuursrapportage Inhoudsopgave Inleiding 4 Visie en missie 6 De voortgang van de programma's 7 Programma 1 Werk 8 Programma 2 Inkomen 15 Programma 3 Zorg 20 Algemene dekkingsmiddelen 26 Totaaloverzicht

Nadere informatie

TOELICHTING NAAR KOSTENDRAGERS

TOELICHTING NAAR KOSTENDRAGERS Begroting 2015 1 2 INHOUDSOPGAVE 1 NOTA VAN AANBIEDING 5 1.1 Inleiding 5 1.2 Verslaggeving 8 1.3 Ontwikkelingen sinds het vorige begrotingsjaar 8 1.4 Uitgangspunten 11 1.5 Incidentele baten en lasten 14

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EMCO-groep Abel Tasmanstraat 7 7821 AN EMMEN. Postbus 2040 7801 CA Emmen. Telefoon 0591 636600 Fax 0591 630663

Jaarverslag 2013. EMCO-groep Abel Tasmanstraat 7 7821 AN EMMEN. Postbus 2040 7801 CA Emmen. Telefoon 0591 636600 Fax 0591 630663 Jaarverslag 2013 EMCO-groep Abel Tasmanstraat 7 7821 AN EMMEN Postbus 2040 7801 CA Emmen Telefoon 0591 636600 Fax 0591 630663 Email Internet algemeen@emco-groep.nl www.emco-groep.nl 1 INHOUDSOPGAVE Pagina

Nadere informatie

Kadernota en ontwerp meerjarenbegroting BghU 2016-2019. Belastingsamenwerking gemeenten en Hoogheemraadschap Utrecht

Kadernota en ontwerp meerjarenbegroting BghU 2016-2019. Belastingsamenwerking gemeenten en Hoogheemraadschap Utrecht Kadernota en ontwerp meerjarenbegroting BghU 2016-2019 Belastingsamenwerking gemeenten en Hoogheemraadschap Utrecht Inhoudsopgave 1 Inleiding en voorwoord... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2 Kaderstelling...

Nadere informatie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

Begroting 2016. Opgesteld in opdracht van: Gemeenten Beemster, Beverwijk, Haarlem, Heemskerk, Purmerend, Uitgeest en Velsen en Provincie Noord-Holland

Begroting 2016. Opgesteld in opdracht van: Gemeenten Beemster, Beverwijk, Haarlem, Heemskerk, Purmerend, Uitgeest en Velsen en Provincie Noord-Holland Opgesteld in opdracht van: Gemeenten Beemster, Beverwijk, Haarlem, Heemskerk, Purmerend, Uitgeest en Velsen en Provincie Noord-Holland Contactpersoon Omgevingsdienst IJmond: L.A. Pannekeet Postbus 325

Nadere informatie

OMGEVINGSDIENST GRONINGEN ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2013 EN 2014

OMGEVINGSDIENST GRONINGEN ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2013 EN 2014 OMGEVINGSDIENST GRONINGEN ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2013 EN 2014 Dagelijks Bestuur Omgevingsdienst Groningen 21 juni 2013 1 Inhoudsopgave 1. Aanbieding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Leeswijzer... 4 2. Programma...

Nadere informatie

Kadernota Werk en Inkomensondersteuning. De Participatiewet in de Hoeksche Waard

Kadernota Werk en Inkomensondersteuning. De Participatiewet in de Hoeksche Waard Kadernota Werk en Inkomensondersteuning De Participatiewet in de Hoeksche Waard 1 Woord vooraf Het bieden van een kader voor de invoering en uitvoering van de Participatiewet lijkt een hachelijke zaak.

Nadere informatie

BaanStede 2 5 APR ZOU. Gemeente WaíerU tŭ INGEKOMEN. Aan Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Postbus 1000 1140 BA MONNICKENDAM

BaanStede 2 5 APR ZOU. Gemeente WaíerU tŭ INGEKOMEN. Aan Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Postbus 1000 1140 BA MONNICKENDAM Gemeente WaíerU tŭ CS BaanStede Postbus 404 2 5 APR ZOU 1440 AK Purmerend INGEKOMEN Aan Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Postbus 1000 1140 BA MONNICKENDAM T (0299)469 369 F (0299)469169

Nadere informatie

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde 22 september 2014 INHOUD Samenvatting... 3 inleiding... 4 Leeswijzer... 6 1 participatie

Nadere informatie

Uitkomsten analyses tekorten begroting VRK en incidentele effecten 2011. Vastgesteld in DB 22 oktober 2010

Uitkomsten analyses tekorten begroting VRK en incidentele effecten 2011. Vastgesteld in DB 22 oktober 2010 Uitkomsten analyses tekorten begroting VRK en incidentele effecten 2011 Vastgesteld in DB 22 oktober 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Resultaat tot nu toe... 3 3. Algemene schets van de financiële

Nadere informatie

Jaarverslag. Energiefonds Overijssel I B.V.

Jaarverslag. Energiefonds Overijssel I B.V. Jaarverslag Energiefonds Overijssel I B.V. Periode 7 november 2012 t/m 31 december 2013 De missie van Energiefonds Overijssel In 2020 is 20% nieuwe energie in Overijssel beschikbaar. Dat is de ambitie

Nadere informatie

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36 KADERNOTA 212 INHOUDSOPGAVE KADERNOTA 212 Leeswijzer Hoofdstuk 1: Inleiding en samenvatting Hoofdstuk 2: Uitgangspunten voor de begroting 212 en de meerjarenbegroting 213-216 : 13 Hoofdstuk 3: De stand

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014. 19 juni 2015

Financieel jaarverslag 2014. 19 juni 2015 Financieel jaarverslag 2014 19 juni 2015 63 Jaarstukken deltawonen 2014 1.17 Inleiding 1.17.1 Financieel beleid en bedrijfsvoering De resultaten Als woningcorporatie zien we dat de woningbeleggingen (in

Nadere informatie

Renterisico s beheerst of financiële risico s vergroot?

Renterisico s beheerst of financiële risico s vergroot? Renterisico s beheerst of financiële risico s vergroot 2012 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING Renterisico s beheerst of financiële risico s vergroot? Derivaten bij woningcorporaties 2012 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING

Nadere informatie

2015 IN - 1345. ^ DotcliAj

2015 IN - 1345. ^ DotcliAj Scan nummer 1 van 1 - pagina 1 van 24 Datum 7mei215 Onderwerp Ontwerpbegroting 216 Hefpunt Kenmerk 215/62 Uw Kenmerk Bijlage(s) 3 Rozenburglaan 1 5 Groningen her# Postbus 88 Hefpunt voor belastingen van

Nadere informatie

Dit is een publicatie van de Gemeente Amsterdam Directie Concern Financiën Postbus 202 1000 AE Amsterdam. bezoekadres: Stadhuis Amstel 1

Dit is een publicatie van de Gemeente Amsterdam Directie Concern Financiën Postbus 202 1000 AE Amsterdam. bezoekadres: Stadhuis Amstel 1 Jaarrekening 2005 Dit is een publicatie van de Gemeente Amsterdam Directie Concern Financiën Postbus 202 1000 AE Amsterdam bezoekadres: Stadhuis Amstel 1 telefoon: 020-5522469 internet: www.amsterdam.nl

Nadere informatie