GR SW ''FRYSLÂN'' Begroting 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GR SW ''FRYSLÂN'' Begroting 2015"

Transcriptie

1 GR SW ''FRYSLÂN'' Begroting CONCEPT -

2 1 INLEIDING 3 2 PROGRAMMAPLAN Algemeen Taakstelling en wachtlijst Ontwikkeling van binnen naar buiten Personele bezetting 5 3 PARAGRAFEN BBV Weerstandsvermogen GR Financiering Verbonden partijen Bedrijfsvoering Onderhoud kapitaalgoederen Treasury Risico s 7 4 OVERZICHT VAN BATEN & LASTEN IN DE BEGROTING 8 5 TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN & LASTEN Bijdrage gemeenten Bijdrage GR-gemeenten Bijdrage overige gemeenten Doorbelasting naar Caparis Bonus Begeleid Werken Lonen en sociale lasten Sw Vervoerskosten Sw Overige CAO-gerelateerde kosten Sw Lonen en sociale lasten ambtelijk kader Doorverdeling BW-subsidie naar uitvoeringsorganisatie Rente Overige kosten GR 11 6 SAMENSTELLING VAN BESTUUR PER 1 JANUARI VASTSTELLING BEGROTING BIJLAGE 1: LENINGEN 14 Begroting 2015 GR Sw 'Fryslân' - CONCEPT 2/14

3 1 Inleiding Voor u ligt de begroting 2015 van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening Fryslân (hierna: GR). Al sinds begin 2011 is duidelijk dat er het een en ander gaat veranderen in de sociale werkvoorziening. Na de Wet Werken naar Vermogen en de voorgenomen plannen met betrekking tot de herstructurering, is eind 2013 de Participatiewet naar de Tweede Kamer gestuurd. Op grond van deze wet wordt de toegang tot de sociale werkvoorziening per 1 januari 2015 afgesloten. Vanaf die datum moeten gemeenten andere wegen zoeken om mensen mee te laten doen in het arbeidsproces. De mensen die al een arbeidsovereenkomst op grond van de Wet sociale werkvoorziening hebben, behouden hun rechten (en plichten). Voor hen blijft de sociale werkvoorziening gehandhaafd. Dit betekent dat bij ongewijzigd beleid, de sociale werkvoorziening op (langere) termijn zal verdwijnen. In 2013 heeft het bestuur van de GR besloten om tijdelijke arbeidsovereenkomsten uiterlijk tot 31 december 2014 te laten lopen en deze niet meer om te zetten in overeenkomsten voor onbepaalde tijd. Als gevolg van dit besluit zal de Sw-bezetting per 1 januari 2015 al fors afnemen. Deze nieuwe situatie vormt het uitgangspunt voor de begroting voor In de begroting voor 2015 zijn de verwachte loonkosten voor Sw-medewerkers opgenomen en overige lasten die voor rekening komen van de werkgever. Deze worden door middel van maandelijkse voorschotten door gemeenten afgedragen aan de werkgever, de GR. Gemeenten ontvangen van de rijksoverheid een bijdrage in de kosten voor de sociale werkvoorziening. Deze bijdrage wordt met ingang van 2015 jaarlijks verder door het Rijk naar beneden bijgesteld. De bijdrage is op dit moment al onvoldoende om de werkelijke kosten te dekken en dit tekort zal de komende jaren verder toenemen. Het resterende deel (het zogenaamde subsidietekort ) moet door gemeenten zelf worden gedragen. Vanaf 1 januari 2015 zullen de veranderingen in de (uitvoering van de) sociale werkvoorziening zichtbaar worden. Het bestuur van de GR volgt de situatie nauwlettend en zal zo nodig tijdig maatregelen nemen om het geheel in goede banen te leiden. De gemeentelijke financiën begrenzen in de toekomst wellicht de mogelijkheden, maar onze verantwoordelijkheid en inzet voor onze medewerkers is en blijft ook nu leidend. Samen willen wij onze medewerkers ook in 2015 een goede en passende werkomgeving bieden. Drachten, 20 juni 2014 Ties Zweers Voorzitter Gemeenschappelijke Regeling SW Fryslân Begroting 2015 GR Sw 'Fryslân' - CONCEPT 3/14

4 2 Programmaplan 2.1 Algemeen De Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening 'Fryslân' (hierna: GR) is een samenwerkingsverband van de gemeenten Achtkarspelen, Heerenveen, Leeuwarden, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Tytsjerksteradiel en Weststellingwerf. De GR heeft tot doel de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en daaruit voortvloeiende voorschriften uit te voeren voor de acht aangesloten gemeenten. De uitvoering van de Wsw heeft het bestuur van de GR opgedragen aan Caparis NV. Het bestuur van de GR wordt gevormd door leden van de colleges van B&W van de aangesloten gemeenten. Het bestuur voert de regie op de uitvoering van de Wsw en vergadert gemiddeld vijf maal per jaar, waarbij ook de algemeen directeur van Caparis NV aanwezig is als adviseur van het bestuur. In dit hoofdstuk worden de plannen voor de uitvoering van de Wsw tot uitdrukking gebracht. Op 1 januari 2015 wordt, uitgaande van goedkeuring door de Eerste Kamer, de Participatiewet ingevoerd. Een gevolg van invoering van de Participatiewet zal zijn dat instroom in de Wsw per 1 januari 2015 niet meer mogelijk is. De huidige Sw-medewerkers, met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, behouden hun rechten en plichten. In het kader van de Participatiewet komt de verantwoordelijkheid voor het aan het werk helpen van een grote groep mensen (onder andere de mensen die voorheen geïndiceerd werden voor de Wsw) bij gemeenten te liggen. De gemeenten van de GR zijn zich aan het bezinnen op de invulling van de Participatiewet binnen haar werkgebied. In 2014 zal duidelijk moeten worden wat dit voor de GR en de uitvoeringsorganisatie Caparis NV zal gaan betekenen. Dit bemoeilijkt op dit moment het opstellen van een begroting 2015 en de ramingen voor de jaren 2016 tot en met Vooralsnog wordt er in deze begroting vanuit gegaan dat er geen nieuwe instroom van mensen, die onder de Participatiewet vallen, in de GR zal plaatsvinden. Dit betekent dat met ingang van 2015 het aantal mensen met een dienstverband met de GR zal afnemen. Bij ongewijzigd beleid zal de komende jaren sprake zijn van uitstroom van Swmedewerkers als gevolg van natuurlijk verloop (pensionering, overlijden, enzovoorts). 2.2 Taakstelling en wachtlijst De Participatiewet treedt met ingang van 1 januari 2015 in werking. Voor de sociale werkvoorziening betekent dit dat er vanaf die datum geen nieuwe instroom in de Wsw meer zal plaatsvinden. Met ingang van 1 januari 2015 zal er, met de kennis op het moment van opstellen van deze begroting (maart 2014), geen sprake meer zijn van een taakstelling en wachtlijst voor de Wsw. Derhalve is in deze begroting geen taakstelling of wachtlijst opgenomen. 2.3 Ontwikkeling van binnen naar buiten In 2013 heeft het bestuur van de GR besloten om alleen nog tijdelijke dienstverbanden aan te gaan tot uiterlijk 31 december 2014 en deze niet meer om te zetten in arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd. Dit betekent dat het aantal Se s per 1 januari 2015 meer afneemt dan op basis van natuurlijk verloop het geval zou zijn geweest. Op het moment van het samenstellen van deze begroting (maart 2014) is niet vast te stellen welke gevolgen deze maatregel - in combinatie met het afsluiten van de Wsw voor nieuwe instroom - precies zal hebben voor de opdracht die de GR aan Caparis NV zal verstrekken voor het jaar De nieuwe jaarovereenkomst tussen de GR en Caparis NV wordt zoals gebruikelijk aan het eind van het jaar 2014 afgesloten. Wij verwachten dat er op dat moment meer duidelijkheid is. In de begroting 2015 zijn om die reden geen prognoses opgenomen ten aanzien van de beweging van binnen naar buiten. Begroting 2015 GR Sw 'Fryslân' - CONCEPT 4/14

5 2.4 Personele bezetting In onderstaand overzicht is de begrote/geraamde personele bezetting voor de jaren 2015 tot en met 2018 opgenomen. Dit voor zowel Sw-personeel, BW-plaatsingen als kaderpersoneel. Bezetting Feit 2013 Gew. begr Begr Raming 2016 Raming 2017 Raming 2018 Sw-medewerkers in dienst Se fte Aantal Begeleid Werken Se fte Kader (ambtelijk) fte De bezetting van het aantal Sw-medewerkers in dienst van de GR zal per 1 januari 2015 dalen als gevolg van het beëindigen van alle tijdelijke contracten en het afsluiten van de Wsw voor nieuwe instroom. Naar verwachting zal er sprake zijn van een daling van circa 230 fte (243 Se). In aantallen medewerkers zal de uitstroom hoger zijn, omdat niet alle Sw-medewerkers fulltime werken. Vervolgens zal vanaf 2015 de bezetting Sw-medewerkers in dienst jaarlijks dalen als gevolg van natuurlijk verloop (overlijden en pensionering). Het aantal Sw-medewerkers geplaatst in een Begeleid Werken (BW) contract, zal eveneens met ingang van 2015 dalen. De exacte omvang van deze daling is niet te bepalen omdat uiteindelijk de werkgever waar een Sw-medewerker is geplaatst bepaald of het contract met de Sw-medewerker wel of niet wordt verlengd. In de begrote en geraamde BW-plaatsingen is verondersteld dat de werkgevers bij tijdelijke BW-contracten de maximale periode van drie keer een jaarcontract zullen gaan gebruiken; onder de nieuwe Flexwet zal dat naar het zich laat aanzien een periode van maximaal twee jaar worden. De bezetting kaderpersoneel laat een dalende trend zien. Nieuwe dienstverbanden voor kaderpersoneel worden vanaf 2008 niet aangegaan door de GR, maar door Caparis NV. Dit leidt ertoe dat binnen de GR de omvang van het kaderpersoneel jaarlijks daalt als gevolg van natuurlijk verloop (overlijden, pensionering en overige beëindiging van het dienstverband). Begroting 2015 GR Sw 'Fryslân' - CONCEPT 5/14

6 3 Paragrafen BBV Weerstandsvermogen GR De gemeenschappelijke regeling heeft geen weerstandsvermogen. Jaarlijks wordt het overschot of tekort van de GR financieel afgewikkeld met de deelnemende gemeenten. 3.2 Financiering De GR treedt op als financier van Caparis NV. De GR is in staat leningen onder gunstiger voorwaarden aan te trekken dan Caparis NV en leent deze vervolgens door aan Caparis NV. Daarmee is Caparis NV verzekerd van een financiering tegen optimale condities. Voor de leningen van de GR aan Caparis NV zijn door Caparis NV zekerheden gesteld in de vorm van hypotheek- en pandrecht. Omdat de GR uitsluitend optreedt als financier van Caparis NV is er geen sprake van een zelfstandig treasurybeleid bij de GR. Door de integrale doorlening van alle financiering aan Caparis NV, zijn de risico's primair verlegd naar Caparis NV. Het resterende deel van het overzicht van baten en lasten van de GR wordt volledig gefinancierd door gemeentelijke bijdragen van de aangesloten gemeenten. 3.3 Verbonden partijen De GR heeft als uitvoeringsorganisatie voor de sociale werkvoorziening Caparis NV te Drachten aangewezen. Hiermee wordt slechts een contractuele relatie onderhouden; er is geen bestuurlijke verbondenheid. De aandelen van Caparis NV zijn in handen van de in de GR deelnemende gemeenten. De GR heeft daarom geen verbonden partijen in de zin van het BBV. 3.4 Bedrijfsvoering De GR heeft geen zelfstandig inhoudelijke bedrijfsvoering in het kader van de uitvoering van de Wsw, maar stelt arbeidscapaciteit en financieringscapaciteit ter beschikking aan Caparis NV. 3.5 Onderhoud kapitaalgoederen De GR beschikt niet over bedrijfsmiddelen en is daarom niet verantwoordelijk voor het onderhoud ervan. Deze verantwoordelijkheid ligt bij Caparis NV. 3.6 Treasury Het treasurystatuut van de GR is niet van toepassing op de investeringen die plaatsvinden binnen Caparis NV. Het aantrekken van leningen ten behoeve van Caparis NV geschiedt conform de daarvoor geldende regels (wet- & regelgeving, treasurystatuut). De aan te trekken financieringsmiddelen worden doorgeleend aan Caparis NV. Een overzicht van de begrote leningenportefeuille is opgenomen in bijlage 1. Op dit moment kunnen wij nog geen reële inschatting maken van mogelijk aan te trekken financiering in Dit vanwege de onduidelijkheid over de gevolgen van invoering van de Participatiewet. In de begroting is derhalve geen rekening gehouden met eventueel nieuw aan te trekken financiering voor de jaren 2015 en later. Naast de in bijlage 1 vermelde leningen wordt verondersteld dat de GR gemiddeld aan kasgeldleningen dient aan te trekken om vervolgens door te lenen aan Caparis NV. In paragraaf 5.10 zijn de veronderstellingen ten aanzien van de renteontwikkeling toegelicht. 1 BBV - Besluit begroting en verantwoording voor provincies en gemeenten Begroting 2015 GR Sw 'Fryslân' - CONCEPT 6/14

7 3.7 Risico s De volgende risico's kunnen effect hebben op de baten- en lastenontwikkeling: Gevolgen Participatiewet In december 2013 is de Participatiewet aangeboden aan de Tweede Kamer. De Tweede Kamer heeft in februari 2014 de Participatiewet aangenomen. Het streven is om deze voor het zomerreces 2014 te behandelen in de Eerste Kamer. De verwachting op het moment van het opstellen van de begroting 2015 (maart 2014) is dat de Participatiewet goedgekeurd zal gaan worden door de Eerste Kamer. Op dit moment is nog onduidelijk welke gevolgen de wet zal hebben voor de GR, de bij de GR aangesloten gemeenten en uitvoeringsorganisatie Caparis NV. Er heeft nog geen definitieve besluitvorming plaatsgevonden over het nieuwe beleid en een eventuele nieuwe opdracht voor de GR dan wel uitvoeringsorganisatie Caparis NV. Als gevolg hiervan is het risico aanwezig dat de begroting 2015 van de GR in de loop van 2014 of 2015 moet worden gewijzigd. Bedrijfsvoering Caparis NV Hoewel het bedrijfsrisico voor rekening van Caparis NV komt, is het niet geheel uit te sluiten dat bij onverhoopte ongunstige ontwikkelingen voor Caparis NV en/of in de regelgeving ten aanzien van de Sw of de Participatiewet, Caparis NV dusdanig in de problemen kan komen dat de continuiteit van de bedrijfsvoering niet gewaarborgd is. In dat geval zal de GR maatregelen moeten treffen om de wettelijke verplichtingen vanuit de Wsw na te kunnen komen. In de overeenkomsten met Caparis NV is geregeld dat in een dergelijk geval in ieder geval de kennis (regulier kader, voor zover dit kader een aanstelling bij de GR heeft) en infrastructuur (onroerend goed) aanwezig is om hieraan invulling te kunnen geven. Inbaarheid leningen Caparis NV In paragraaf 3.2 is toegelicht dat de GR optreedt als financier voor Caparis NV. Voor de leningen van de GR aan Caparis NV zijn door Caparis NV zekerheden gesteld in de vorm van hypotheeken pandrecht. Het risico voor de GR bestaat daarin dat Caparis NV in staat moet zijn aan de vereiste rente- en aflossingsverplichtingen te kunnen voldoen en dat bij ingebrekestelling de waarde van de verkregen zekerheden niet toereikend is voor het aflossen van de financiering en het betalen van de resterende rente. Gevolgen nog af te sluiten CAO s De CAO Sw is per 31 december 2013 afgelopen en de onderhandelingen zijn gestaakt. Tussen VNG en vakbonden vinden nog gesprekken plaats over een CAO voor 2013 voor het ambtelijk personeel. Dit heeft tot gevolg dat er op dit moment nog onvoldoende inzicht is in de verwachte financiële gevolgen van de nog af te sluiten CAO s. Begroting 2015 GR Sw 'Fryslân' - CONCEPT 7/14

8 4 Overzicht van baten & lasten in de begroting Alle bedragen in * Werkelijk 2013 Gew. begroting 2014 Begroting 2015 Raming 2016 Raming 2017 Raming 2018 BATEN Bijdrage GR-gemeenten Bijdrage overige gemeenten Doorbelasting aan Caparis Bonus Begeleid Werken Totaal baten LASTEN Lonen en sociale lasten Sw Vervoerskosten Sw Overige CAO gerelateerde kosten Sw Lonen en sociale lasten ambtelijk Doorverdeling BW-subsidie naar Caparis Bonus Caparis inzake Begeleid Werken Overige kosten GR Totaal lasten FINANCIERINGSFUNCTIE Rente- en overige kosten Doorbelasting rente naar Caparis Totaal financieringsfunctie RESULTAAT In hoofdstuk 5 wordt het overzicht van baten en lasten in de begroting nader toegelicht. Begroting 2015 GR Sw 'Fryslân' - CONCEPT 8/14

9 5 Toelichting op het overzicht van baten & lasten In dit hoofdstuk zijn de uitgangspunten opgenomen die ten grondslag liggen aan de begroting 2015 en de ramingen 2016, 2017 en 2018 van de GR. Op 1 januari 2015 wordt - uitgaande van goedkeuring door de Eerste Kamer - de Participatiewet ingevoerd. Een gevolg van invoering van de Participatiewet zal zijn dat instroom in de Wsw per 1 januari 2015 niet meer mogelijk is. De huidige Sw-medewerkers - met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd - behouden hun rechten en plichten. In het kader van de Participatiewet komt de verantwoordelijkheid voor het aan het werk helpen van een grote groep mensen (onder andere de mensen die voorheen geïndiceerd werden voor de Wsw) bij gemeenten te liggen. De bij de GR aangesloten gemeenten zijn zich aan het bezinnen op de invulling van de Participatiewet binnen hun werkgebied. In 2014 zal duidelijk moeten worden wat dit voor de GR en de uitvoeringsorganisatie Caparis NV zal gaan betekenen. Dit bemoeilijkt op dit moment het opstellen van een begroting 2015 en de ramingen voor de jaren 2016 tot en met Vooralsnog wordt er in deze begroting vanuit gegaan dat er geen nieuwe instroom van mensen, die onder de Participatiewet vallen, in de GR zal plaatsvinden. Dit betekent dat met ingang van 2015 het aantal mensen met een dienstverband met de GR zal afnemen. In de volgende paragrafen is nader toegelicht welke uitgangspunten zijn gehanteerd bij het opstellen van de begroting en ramingen. 5.1 Bijdrage gemeenten Bijdrage GR-gemeenten De loonkosten Sw inclusief sociale lasten, pensioenpremies, vervoerskosten en overige CAOgerelateerde kosten komen ten laste van de GR. Deze kosten worden vervolgens gedekt door bijdragen van de aangesloten gemeenten. Gemeenten ontvangen van de rijksoverheid een bijdrage in de kosten die gemaakt moeten worden voor de sociale werkvoorziening. Ook de overige kosten gemaakt ten behoeve van de GR worden op deze wijze gedekt. De verdeling van de bijdrage van GR-gemeenten geschiedt op basis van het aantal geplaatste Se s bij Caparis en het aantal Se s geplaatst bij derden met een Begeleid Werken (BW) contract wat direct dan wel indirect wordt beheerd door Caparis. De voor 2015 begrote bijdrage per GR-gemeente is hieronder weergegeven. Bedragen in * Gemeente Bez. in Se Percentage Bijdrage Achtkarspelen 189 9,3% Heerenveen ,5% Leeuwarden ,6% Ooststellingwerf 151 7,4% Opsterland 137 6,7% Smallingerland ,1% Tytsjerksteradiel 152 7,5% Weststellingwerf ,0% ,0% Begroting 2015 GR Sw 'Fryslân' - CONCEPT 9/14

10 De begrote bijdrage per Se voor 2015 bedraagt Voor 2014 is een bijdrage per Se begroot van De stijging ad 549 per Se (circa 1,9%) wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de begrote stijging van loonkosten Sw inclusief sociale lasten (zie paragraaf 5.4) Bijdrage overige gemeenten De bijdrage overige gemeenten bestaat uit het aantal bij Caparis geplaatste Se s en het aantal bij derden geplaatste Se s met een BW-contract die worden beheerd door Caparis. In de begroting is ervan uitgegaan dat deze gemeenten per Se de Rijkssubsidie en de overeengekomen gemeentelijke bijdrage zullen betalen. In de begroting 2015 wordt uitgegaan van (fictieve) Rijkssubsdie in 2015 van per Se (2014: ). In de raming voor de jaren 2016 tot en met 2018 wordt uitgegaan van een jaarlijkse daling van de (fictieve) Rijkssubsidie met 600 per Se. 5.2 Doorbelasting naar Caparis Het ambtelijk kaderpersoneel in dienst van de GR wordt ingezet bij Caparis. Alle kosten die betrekking hebben op het ambtelijk kader (bijvoorbeeld lonen, sociale lasten en pensioenpremies) worden volledig doorbelast aan Caparis. Sinds 2008 worden nieuwe kadermedewerkers rechtstreeks door Caparis NV in dienst genomen (zie ook paragraaf 2.4). 5.3 Bonus Begeleid Werken Verwacht wordt dat eind 2015 een bonus Begeleid Werken met betrekking tot gerealiseerde plaatsingen in 2013 zal worden ontvangen. De beschikkingen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zullen waarschijnlijk eind 2015 worden ontvangen. Op dat moment is definitief duidelijk wat de omvang van de bonus zal zijn. De beschikkingen betreffende de geraamde bonus Begeleid Werken 2014, zal naar verwachting eind 2016 worden ontvangen. Met betrekking tot de jaren 2015 en later verwachten wij dat er geen bonus meer door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal worden uitgekeerd. Conform bestaande afspraken wordt de door de gemeenten ontvangen bonus volledig doorbetaald aan de GR (voor zover het door Caparis gerealiseerde plaatsingen betreft). De GR betaalt de bonus vervolgens volledig door aan Caparis NV. 5.4 Lonen en sociale lasten Sw De huidige CAO heeft een looptijd tot en met 31 december Over de verwachte salarisontwikkeling in de jaren 2014 en later is niets bekend. In de begroting 2015 is voorzichtigheidshalve rekening gehouden met een indexatie van 1,7% ten opzichte van de begroting In de ramingen 2016 tot en met 2018 is voorzichtigheidshalve rekening gehouden met een jaarlijkse indexatie van gemiddeld 1,8%. Deze indexatie heeft betrekking op periodieken, toekomstige CAO-stijgingen en stijgingen in de sociale lasten en pensioenpremies. 5.5 Vervoerskosten Sw De vervoerkosten Sw bestaan uit de vervoerskosten van Sw ers die zijn aangewezen op collectief ververvoer en de woon-werkvergoeding die uit hoofde van de CAO moet worden betaald. Bij het collectief vervoer is rekening gehouden met de eigen bijdrage van de Sw-medewerker. Voor het collectief vervoer zijn met verschillende partijen contracten afgesloten. De vervoerskosten worden jaarlijks contractueel geïndexeerd op basis van de NEA-index voor taxivervoer. In 2013 heeft een indexatie van 6,5% plaatsgevonden. Dit heeft ertoe geleid dat voor 2014 een extra bedrag aan vervoerskosten Sw is begroot. In de begroting 2015 is rekening gehouden met een indexatie van 4%. In de ramingen 2016 tot en met 2018 wordt vooralsnog rekening gehouden met een gemiddelde indexatie van 2% per jaar. Het vervoer wordt georganiseerd en betaald door Caparis NV. De GR compenseert Caparis NV op basis van de gemaakte afspraken voor de werkelijk gerealiseerde kosten. Begroting 2015 GR Sw 'Fryslân' - CONCEPT 10/14

11 5.6 Overige CAO-gerelateerde kosten Sw De overige CAO-gerelateerde kosten Sw betreft kosten die direct uit de CAO Sw voortvloeien en hebben betrekking op onder andere jubilea en de vergoeding vakbondscontributie. In 2015 is bij een grote groep Sw-medewerkers sprake van een 25- of 40-jarig jubileum (totaal ruim ). Dit verklaart de stijging van de overige CAO-gerelateerde kosten in de begroting Aangezien sprake is van een relatief steeds oudere groep Sw-medewerkers met langdurige dienstverbanden, wordt voor de ramingen 2016 tot en met 2018 rekening gehouden met een gelijkblijvend bedrag per jaar aan jubileumuitkeringen. 5.7 Lonen en sociale lasten ambtelijk kader Er is rekening gehouden met een afname van het aantal fte s in dienst van de GR. Met ingang van 2008 worden nieuwe kadermedewerkers rechtstreeks door Caparis NV in dienst genomen. De begroting 2015 gaat uit van 84 fte s. In de ramingen 2016 tot en met 2018 is rekening gehouden met een daling van het aantal fte s als gevolg van pensionering. Tussen VNG en vakbonden vinden nog gesprekken plaats over een CAO met ingang van Derhalve bestaat nog onduidelijkheid over de verwachte loonontwikkeling voor de komende jaren. In de begroting en ramingen is rekening gehouden met een jaarlijkse indexatie van gemiddeld 2,5%. Deze indexatie heeft betrekking op periodieken, toekomstige CAO-stijgingen en stijgingen in de sociale lasten en pensioenpremies. De loonkosten met betrekking tot ambtelijk kader worden volledig doorbelast aan Caparis. 5.8 Doorverdeling BW-subsidie naar uitvoeringsorganisatie Het gerealiseerde aantal BW-plaatsingen over 2013 bedraagt 140 Se s. In de begroting 2015 is rekening gehouden met 120 Se s die een BW-contract hebben. De daling wordt veroorzaakt door het afsluiten van de Wsw in combinatie met het beëindigen van tijdelijke arbeidsovereenkomsten en natuurlijk verloop (pensionering). In de raming wordt eveneens rekening gehouden met een jaarlijkse daling als gevolg van natuurlijk verloop in combinatie met het ontbreken van nieuwe instroom in de Wsw. Het gehele subsidiebedrag voor deze Se s is opgenomen onder de doorverdeling BW naar Caparis. Voor de gehanteerde subsidiebedragen wordt verwezen naar paragraaf Rente De rentelast is gebaseerd op een gemiddeld rentepercentage van 2,50% voor de langlopende leningen; er wordt een stabiel renteverloop begroot. Daarnaast wordt verondersteld dat gemiddeld aan kasgeldleningen nodig is tegen een gemiddeld rentepercentage van 2,00%. De rentelast die betrekking heeft op de aan Caparis NV verstrekte financiering wordt volledig doorbelast aan Caparis Overige kosten GR Onder de overige kosten GR vallen kosten van het secretariaat, accountantskosten en overige lasten. De overige kosten GR betreft een schatting op basis van de realisatie 2013 ad In de begroting 2015 is een bedrag begroot ad ; voor de ramingen 2016 tot en met 2018 wordt een jaarlijkse inflatie van 3% verondersteld. Een en ander bij ongewijzigde uitvoering door de GR. Begroting 2015 GR Sw 'Fryslân' - CONCEPT 11/14

12 6 Samenstelling van bestuur per 1 januari 2014 Dhr. K. Antuma - lid - Gem. Achtkarspelen Mw. C. van der Laan - lid - Gem. Heerenveen Dhr. A. Ekhart - lid - Gem. Leeuwarden Dhr. E. van Esch - lid - Gem. Ooststellingwerf Dhr. W. Kooistra - lid - Gem. Opsterland Dhr. Z. Zweers - voorzitter/lid - Gem. Smallingerland Mw. H. Rijpstra - lid - Gem. Tytsjerksteradiel Dhr. C. Trompetter - lid - Gem. Weststellingwerf Mw. M. Prins - secretaris Begroting 2015 GR Sw 'Fryslân' - CONCEPT 12/14

13 7 Vaststelling begroting 2015 Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van GR Sw 'FRYSLÂN' op 20 juni 2014, voorzitter., secretaris. Begroting 2015 GR Sw 'Fryslân' - CONCEPT 13/14

14 Bijlage 1: Leningen Leningverstrekker Afsluiting loop Lening Renteperc. Saldo Aflossing Saldo Rente tijd per bedrag jr. % Waterschapsbank ,30% ABN/AMRO roll-over ,73% ABN/AMRO roll-over ,98% Bank Ned. Gemeenten ,80% Bank Ned. Gemeenten ,70% Bank Ned. Gemeenten ,16% Bank Ned. Gemeenten ,46% Bank Ned. Gemeenten ,10% Bank Ned. Gemeenten ,32% Bank Ned. Gemeenten ,69% Bank Ned. Gemeenten ,78% TOT. LENINGEN (lopend) Nieuw in ,00% TOT. LENINGEN (nieuw) TOTAAL LENINGEN Gemiddeld rente percentage 2,50%

GR SW ''FRYSLÂN'' Begroting 2017

GR SW ''FRYSLÂN'' Begroting 2017 GR SW ''FRYSLÂN'' Begroting 2017 - CONCEPT - 1 INLEIDING 3 2 PROGRAMMAPLAN 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Ontwikkeling van binnen naar buiten 4 2.3 Personele bezetting 5 3 PARAGRAFEN BBV 6 3.1 Weerstandsvermogen

Nadere informatie

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: Mevrouw C. van der Laan Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening

Nadere informatie

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 3 juli 2013 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 3 juli 2013 Carrosserieweg

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Gemeenteraad Heerenveen uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Onderwerp: Geachte raad, Graag willen wij u onze zienswijze geven op de financiële rapportages die wij van

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Gemeenteraad Heerenveen HEERENVEEN uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 en 1e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Geachte raad, Jaarrekening

Nadere informatie

GR Sw ''FRYSLÂN'' Jaarstukken 2012. Jaarverslag en jaarrekening 2012 GR Sw 'Fryslân' - 1/30

GR Sw ''FRYSLÂN'' Jaarstukken 2012. Jaarverslag en jaarrekening 2012 GR Sw 'Fryslân' - 1/30 GR Sw ''FRYSLÂN'' Jaarstukken 2012 Jaarverslag en jaarrekening 2012 GR Sw 'Fryslân' - 1/30 1 ALGEMEEN 4 2 VAN DE VOORZITTER 5 3 BERICHT VAN HET BESTUUR 6 3.1 Algemeen bestuur 6 3.2 Overdracht taakstelling

Nadere informatie

GR Sw ''FRYSLÂN'' Jaarstukken 2013. Jaarverslag en jaarrekening 2013 GR Sw 'Fryslân' 1/31

GR Sw ''FRYSLÂN'' Jaarstukken 2013. Jaarverslag en jaarrekening 2013 GR Sw 'Fryslân' 1/31 GR Sw ''FRYSLÂN'' Jaarstukken 2013 Jaarverslag en jaarrekening 2013 GR Sw 'Fryslân' 1/31 1 ALGEMEEN 3 2 VAN DE VOORZITTER 4 3 BERICHT VAN HET DAGELIJKS BESTUUR 5 3.1 Algemeen bestuur 5 3.2 Overdracht taakstelling

Nadere informatie

Begroting 2014 DEFINITIEF 31 oktober 2013

Begroting 2014 DEFINITIEF 31 oktober 2013 Begroting 2014 DEFINITIEF 31 oktober 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Leeswijzer... 5 2 Uitgangspunten begroting 2014... 6 2.1 Algemeen... 6 2.2 Trajecten... 6 2.3 Huisvesting...

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 10-09-2013 Onderwerp: Verlenging tijdelijke dienstverbanden SW NoordWestGroep Conceptbesluit: Samenvatting: NoordWestGroep toestemming

Nadere informatie

Registratienummer: GF13.20024 Datum collegebesluit: 16 april 2013 Agendapunt: 7

Registratienummer: GF13.20024 Datum collegebesluit: 16 april 2013 Agendapunt: 7 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF13.20024 Datum collegebesluit: 16 april 2013 Agendapunt: 7 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening

Nadere informatie

Begroting 2016 12 oktober 2015

Begroting 2016    12 oktober 2015 Begroting 2016 12 oktober 2015 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 4 2 Inleiding... 6 2.1 Algemene ontwikkelingen... 6 2.2 Begroting 2016 versus begroting 2015... 9 2.3 Begroting 2016 versus jaareindeverwachting

Nadere informatie

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Aanleiding In de vergadering van de Commissie Welzijn op 24 januari 2012 heeft wethouder Litjens van de gemeenteraad de opdracht gekregen om een notitie

Nadere informatie

De raad van de gemeente Emmen Ontwikkeling, Beleid en Directiestaf. uw kenmerk bijlage behandeld door M.J. Visser

De raad van de gemeente Emmen Ontwikkeling, Beleid en Directiestaf. uw kenmerk bijlage behandeld door M.J. Visser Raadhuisplein 1 7811 AP Emmen t. 140591 f. 0591 685599 Postbus 30001 7800 RA Emmen e. gemeente@emmen.nl i. gemeente.emmen.nl ~ 1)1::+..1).. Gemeente ~'1" ~ Emmen -t- De raad van de gemeente Emmen Ontwikkeling,

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

BEGROTING 2014. Paragraaf Financiering

BEGROTING 2014. Paragraaf Financiering BEGROTING 2014 Paragraaf Financiering Ambtelijke programmamanager Afdelingshoofd Bedrijfsvoering Inleiding In de BBV 2004 (Besluit Beheer en Verantwoording Provincies en gemeenten) is een paragraaf financiering

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn.

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn. 240 mm 190 mm De werkschijf van 5 IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50 Hoe werkt IBN? E info@ibn.nl I www.ibn.nl oktober 2012 190 mm 200 mm Hoe werkt IBN? De werkschijf van 5: De

Nadere informatie

College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid

College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid Brief aan de leden T.a.v. het college en de gemeenteraad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Arbeidsvoorwaarden en de sociale werkvoorziening

Nadere informatie

Financiële resultaten Caparis NV

Financiële resultaten Caparis NV Financiële resultaten Caparis NV Bedrijfsresultaat eerste drie kwartalen 2014 Caparis NV heeft in de eerste drie kwartalen een bedrijfsresultaat gerealiseerd van 3.527.000 positief, dit is ruim 2.857.000

Nadere informatie

Treasurystatuut. Stichting Proloog

Treasurystatuut. Stichting Proloog Treasurystatuut Stichting Proloog Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Proloog d.d. 29 september 2009 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 Verantwoording 1.2 Indeling Treasurystatuut 2. DOELSTELLING

Nadere informatie

Winst- en verliesrekening Caparis NV - 1e kwartaalcijfers 2015

Winst- en verliesrekening Caparis NV - 1e kwartaalcijfers 2015 1 e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Financieel Winst- en verliesrekening Caparis NV - 1e kwartaalcijfers 2015 Resultatenrek. Cum 1e kwartaal 2015 Cum. 1e kwartaal 2014 Jaarbegroting (x 1.000) begroting

Nadere informatie

Rapportage 3 e kwartaal 2009

Rapportage 3 e kwartaal 2009 Rapportage 3 e kwartaal 2009 29 oktober 2009 Bestemd voor: RvC Aandeelhouders Bestuur GR Sw 'Fryslân' Colleges B&W Gemeenteraden Centrale ondernemingsraad Inhoudsopgave 1 Sociaal 3 1.1 Realisatie taakstelling

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VOORSTEL Registratienummer 1148435 Bijlage(n) 4 Onderwerp gewijzigde begroting 2014, ontwerp begroting 2015, meerjarenraming 2016-2018 en de scenariokeuze transitie werkvoorzieningschap

Nadere informatie

Caparis NV. Rapportage 2 e kwartaal 2011. Bestemd voor: Raad van Commissarissen Aandeelhouders. augustus 2011 Pagina 1/19

Caparis NV. Rapportage 2 e kwartaal 2011. Bestemd voor: Raad van Commissarissen Aandeelhouders. augustus 2011 Pagina 1/19 Rapportage 2 e kwartaal 2011 Caparis NV Bestemd voor: Raad van Commissarissen Aandeelhouders augustus 2011 Pagina 1/19 Bestuur GR Sw 'Fryslân' Colleges B&W Centrale ondernemingsraad Inhoudsopgave 1 Sociaal

Nadere informatie

Financiële resultaten Caparis NV

Financiële resultaten Caparis NV Financiële resultaten Caparis NV Bedrijfsresultaat 1e halfjaar 2013 Caparis heeft over het 1e halfjaar een bedrijfsresultaat gerealiseerd van 370.000 positief, dit is ruim 850.000 beter dan begroot. De

Nadere informatie

Caparis NV. Rapportage 1 e kwartaal 2012

Caparis NV. Rapportage 1 e kwartaal 2012 Rapportage 1 e kwartaal 2012 Caparis NV Bestemd voor: Raad van Commissarissen Aandeelhouders Bestuur GR Sw 'Fryslân' Colleges B&W Centrale ondernemingsraad 14 mei 2012 1 e kwartaal 2012 Pagina 1/20 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Tijdelijke contracten SW: collectief stopzetten is twijfelachtig

Tijdelijke contracten SW: collectief stopzetten is twijfelachtig Tijdelijke contracten SW: collectief stopzetten is twijfelachtig Gemeenten worden geconfronteerd met hoge kosten voor onder andere de SW-populatie, een dalend subsidiebedrag en een forse opgave om de verwachte

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 090 IXA Wijziging van de sstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN

Nadere informatie

Mondelinge vragen gesteld op de begrotingsmarkt. Vraag Gevraagd is om een overzicht van alle risico s en de aannames/berekeningen hierachter.

Mondelinge vragen gesteld op de begrotingsmarkt. Vraag Gevraagd is om een overzicht van alle risico s en de aannames/berekeningen hierachter. Mondelinge vragen gesteld op de begrotingsmarkt. Gevraagd is om een overzicht van alle risico s en de aannames/berekeningen hierachter. Overzicht alle risico s Zoals ook in de paragraaf weerstandsvermogen

Nadere informatie

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE 22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2016 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2016 1 2. Beleidsbegroting 2016 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting

Nadere informatie

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 september 2009 / 159/2009. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t.

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 september 2009 / 159/2009. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 september 2009 / 159/2009 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Wsw-financiën opnemen in de begroting Programma / Programmanummer Werk &

Nadere informatie

openbaar Onderwerp: Programmabegroting 2016 Permar WS conform advies besloten.

openbaar Onderwerp: Programmabegroting 2016 Permar WS conform advies besloten. Onderwerp: Programmabegroting 2016 Permar WS Rapport aan B&W d.d. 14.10oktober 2015 secretaris V.Raats Paraaf voor akkoord door het hoofd van de afdeling Gemeentewinkel Bedrijfsvoering Samenleving openbaar

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

Raadsvoorstel nr.: Raad d.d.: Portefeuillehouder: J.A. de Boer Budgethouder: W.J. Krijgsman Registratienummer: 07.51601

Raadsvoorstel nr.: Raad d.d.: Portefeuillehouder: J.A. de Boer Budgethouder: W.J. Krijgsman Registratienummer: 07.51601 Raadsvoorstel nr.: Raad d.d.: Portefeuillehouder: J.A. de Boer Budgethouder: W.J. Krijgsman Registratienummer: 07.51601 Onderwerp: Modernisering WSW en Op/maat: overgangsjaar 2008 Financiële dekking: WSW-budget

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 565 IXA Wijziging van de sstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN

Nadere informatie

Versie 2013-08. TREASURYSTATUUT Stichting Woontij

Versie 2013-08. TREASURYSTATUUT Stichting Woontij Versie 2013-08 TREASURYSTATUUT Stichting Woontij 1. Inleiding Een groot deel van de kosten bij een wooncorporatie bestaat uit rente. Richtlijnen ten aanzien van financieren en beleggen zijn belangrijk.

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 14 december 2010 Agendanummer : 11 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : H.J.M. Schrijver : Publiekszaken : M.A. Wong Chung Voorstel aan de raad Onderwerp :

Nadere informatie

1. Inleiding en richtlijnen

1. Inleiding en richtlijnen NOTITIE RENTE 2017 1. Inleiding en richtlijnen 1.1 Inleiding Bij de wijzigingen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de invoering van de Vennootschapsbelasting (VPB) voor de lagere overheden

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 6.9

Aan de raad AGENDAPUNT 6.9 Aan de raad AGENDAPUNT 6.9 Treasurystatuut 2010 Voorstel: het Treasurystatuut 2010 vaststellen. Inleiding In februari 2009 hebben wij u geïnformeerd over de treasury bij onze gemeente. Aanleiding hiervoor

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Informatiebijeenkomst Felua-groep

Vragen en antwoorden Informatiebijeenkomst Felua-groep Vragen en antwoorden Informatiebijeenkomst Felua-groep Deze vraag- en antwoordlijst is opgesteld naar aanleiding van de informatiebijeenkomsten die in februari 2014 bij Felua-groep zijn gehouden. De vragen

Nadere informatie

Onderstaande tabel geeft het verloop weer van onze huidige langlopende geldleningen.

Onderstaande tabel geeft het verloop weer van onze huidige langlopende geldleningen. 4 Financiering Het doel van deze paragraaf is om de raad beter te informeren omtrent het treasurybeleid en de beheersing van financiële risico s. De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's

Nadere informatie

2013 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2013 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2013 In cijfers Als aanvulling op het Jaaroverzicht 2013. SOCIALE WERKVOORZIENING Ook in 2013 is op de sociale parameters goed gepresteerd. Het aantal medewerkers met een sw-dienstverband is in 2013 tot

Nadere informatie

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering Kanttekeningen bij de Begroting 2015 Paragraaf 4 Financiering Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financieringsbehoefte = Schuldgroei... 4 3 Oorzaak van Schuldgroei : Investeringen en Exploitatietekort... 5 4 Hoe

Nadere informatie

Informatiedocument De Erfpachter BV

Informatiedocument De Erfpachter BV Informatiedocument De Erfpachter BV U staat op het punt om een woning te kopen. De Erfpachter BV. wil u via dit Informatieboek informeren over De Erfpachter BV. Hieronder zetten we graag voor u uiteen

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34051 1 december 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 november 2014, 2014-0000134709,

Nadere informatie

ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN

ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN Staalbankiers N.V. Postbus 327 2501 CH DEN HAAG ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN Deze achtergrondinformatie bij de Staalbankiers hypothecaire lening in Zwitserse

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-1991 22126 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk IXA (Nationale Schuld) voor het jaar 1991 (wijziging samenhangende

Nadere informatie

Gewijzigde begroting 2015 Breed als zelfstandige GR, geen onderdeel Werkbedrijf

Gewijzigde begroting 2015 Breed als zelfstandige GR, geen onderdeel Werkbedrijf Gewijzigde begroting 2015 Breed als zelfstandige GR, geen onderdeel Werkbedrijf 1 INHOUD Omschrijving pagina 1 Toelichting op de begrotingswijziging 3 2. Programmabegroting 4 3 Programmabegroting gewijzigd

Nadere informatie

Voorstellen cao Houthandel. Uitwerking Sociaal Akkoord

Voorstellen cao Houthandel. Uitwerking Sociaal Akkoord Voorstellen cao Houthandel Uitwerking Sociaal Akkoord In 2013 hebben werkgevers en werknemers op centraal niveau afspraken gemaakt in het Sociaal Akkoord. De koepelorganisatie waarvan de VVNH lid is (NVG/VNO),

Nadere informatie

Investeringskasstroom: Investeringen maatschappelijk nut -25,5 Investeringen economisch nut -83,4 Investeringen grondexploitaties (netto) -0,6

Investeringskasstroom: Investeringen maatschappelijk nut -25,5 Investeringen economisch nut -83,4 Investeringen grondexploitaties (netto) -0,6 2.7 Financiering Algemeen Deze paragraaf informeert de raad over het treasurybeleid en het risicobeheer van de financieringsportefeuille. De kaders hiervoor zijn vastgelegd in de wet Financiering Decentrale

Nadere informatie

Trendrapport Impact daling Wsw-subsidie op financiën gemeenten

Trendrapport Impact daling Wsw-subsidie op financiën gemeenten Trendrapport Impact daling Wsw-subsidie op financiën gemeenten 26 januari 2015 Auteur: drs. G. Reezigt DE WSW SUBSIDIE: VAN MELKKOE TOT MOLENSTEEN Het is zover: de langverwachte Participatiewet is 1 januari

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC Inleiding Om een solide financiële basis onder het Multifunctioneel Centrum (hierna: MFC) te realiseren is gezocht naar aanvullende partners. Inmiddels zijn de deelnemende

Nadere informatie

Document C: Bijdrageverordening VRU 2015

Document C: Bijdrageverordening VRU 2015 Document C: Bijdrageverordening VRU 2015 Pagina 1 van 6 Besluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Veiligheidsregio Utrecht houdende vaststelling van de bijdrage van de deelnemers aan de

Nadere informatie

INGEKOMEN 0 8APR.2013

INGEKOMEN 0 8APR.2013 INGEKOMEN 0 8APR.2013 fa Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot Alphen aan den Rijn Jaarstukken 2009 Alphen aan den Rijn, 12 maart 2010 Inhoudsopgave Jaarstukken Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

Advies: Kennis te nemen van de treasuryrapportage 2014 inclusief de geactualiseerde liquiditeitsprognose 2014-2015.

Advies: Kennis te nemen van de treasuryrapportage 2014 inclusief de geactualiseerde liquiditeitsprognose 2014-2015. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: B.J. Zondag Tel.nr. : Datum: 25 september 2014 8416 Team: Financiën Tekenstukken: Nee Bijlagen: 2 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): B.Duindam, V. Griessler,

Nadere informatie

Begrotingswijziging 2015-I

Begrotingswijziging 2015-I Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 Begroting... 4 1.1 Baten en lasten... 4 1.2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten... 5 2 Inleiding... 6 3 Begroting per programma... 7 3.1.1 Participatie... 7

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a. het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; b.

Nadere informatie

Gemeentelijke uitvoeringsregels starterslening

Gemeentelijke uitvoeringsregels starterslening Algemeen De gemeente besluit over de toekenning van de Startersleningen uit het gemeentelijk fonds. De gemeente bepaalt de doelgroep en het marktsegment waarvoor ze de Starterslening wil inzetten. De gemeente

Nadere informatie

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Stimuleren mobiliteit en voorkomen van werkloosheid van werknemers ouder dan 55 jaar

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Stimuleren mobiliteit en voorkomen van werkloosheid van werknemers ouder dan 55 jaar REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE Stimuleren mobiliteit en voorkomen van werkloosheid van werknemers ouder dan 55 jaar Maatregel 2 in het kader van het sectorplan bouw & infra (versie 7-3-2014) Inhoudsopgave

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a. het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; b.

Nadere informatie

Jaarstukken 2000 INGEKOMEN 2 3APR. 2013. Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot, Alphen aan den Rijn

Jaarstukken 2000 INGEKOMEN 2 3APR. 2013. Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot, Alphen aan den Rijn INGEKOMEN 2 3APR. 2013 Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot, Alphen aan den Rijn Jaarstukken 2000 Alphen aan den Rijn, 12 april 2001 Dit rapport heeft 9 pagina's Inhoudsopgave Jaarstukken Balans per

Nadere informatie

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Realiseren van leerwerkplekken (bbl-2 en bbl-3) voor jongeren tot 27 jaar

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Realiseren van leerwerkplekken (bbl-2 en bbl-3) voor jongeren tot 27 jaar REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE Realiseren van leerwerkplekken (bbl-2 en bbl-3) voor jongeren tot 27 jaar Maatregel 4 in het kader van het sectorplan bouw & infra (versie 1-1-2015) Inhoudsopgave Artikel 1

Nadere informatie

20 15-20 4 20 15-205 Gemeenteraad

20 15-20 4 20 15-205 Gemeenteraad Nieuwegein 20 15-20 4 20 15-205 Gemeenteraad Onderwerp Verordening Individuele studietoeslag WIL en Datum 22 april 2015 Participatieverordening WIL Raadsvoorstel Afdeling Strat gie Maatschappelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Sociaal Plan. Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Centrum voor Muziek en Dans, Waalwijk - Heusden;

Sociaal Plan. Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Centrum voor Muziek en Dans, Waalwijk - Heusden; Sociaal Plan Centrum voor Muziek en Dans ten behoeve van de opheffing van de bestaande Gemeenschappelijke Regeling en de overname door een privaatrechtelijke instelling voor kunsteducatie Het Algemeen

Nadere informatie

Onderdeel Risico Kans op risico Maatregelen Schade worst case Kans x schade Conclusie risico

Onderdeel Risico Kans op risico Maatregelen Schade worst case Kans x schade Conclusie risico Bijlage b: : risicoanalyse r nieuwbouw MFA/BHS Bij de raadsbehandeling van de informatie omtrent de mogelijkheden om het MFA/BHS nieuw te bouwen heeft de raad gevraagd om een risicoanalyse op de beoogde

Nadere informatie

Machtiging voor het aangaan van geldleningen in 2009 en aanpassing mandaat voor kortlopende geldleningen.

Machtiging voor het aangaan van geldleningen in 2009 en aanpassing mandaat voor kortlopende geldleningen. College Onderwerp: V200900783 Machtiging voor het aangaan van geldleningen in 2009 en aanpassing mandaat voor kortlopende geldleningen. Samenvatting Vooral door de herfinanciering van bestaande leningen

Nadere informatie

Een financieel toekomstperspectief voor het sw-bedrijf na 2013

Een financieel toekomstperspectief voor het sw-bedrijf na 2013 Een financieel toekomstperspectief voor het sw-bedrijf na 2013 Een doorrekening van het bedrijfsresultaat op basis van het rapport Optimaliseren Verdienvermogen Een financieel toekomstperspectief 2013-2018.

Nadere informatie

Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel

Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Toelichting bij de begroting 2012 en het meerjarenoverzicht 2010-2016 Algemeen De begrotingen zijn taakstellend

Nadere informatie

Verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid werken Wet sociale werkvoorziening. Fivelingo

Verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid werken Wet sociale werkvoorziening. Fivelingo Verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid werken Wet sociale werkvoorziening Fivelingo miv 01-07-2008 Verordening Persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening De gemeenteraad

Nadere informatie

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Realiseren banen voor (langdurig) werklozen tot 55 jaar. Maatregel 5 in het kader van het sectorplan bouw & infra

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Realiseren banen voor (langdurig) werklozen tot 55 jaar. Maatregel 5 in het kader van het sectorplan bouw & infra REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE Realiseren banen voor (langdurig) werklozen tot 55 jaar Maatregel 5 in het kader van het sectorplan bouw & infra (versie 7-3-2014) Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 2 Artikel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 33 280 IXA Wijziging van de sstaat van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr. 2 HERDRUK 1 MEMORIE

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 1 30-6-2014

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 1 30-6-2014 Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 2013 1 30-6-2014 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE pag. Inhoudsopgave 2 Bestuur en vaststelling jaarrekening 3 Jaarverslag 4 Balans per 31 december 2013 5

Nadere informatie

SKPO: Financiën / blad 1. Treasury Statuut. De algemeen directeur van de Stichting Katholiek en Protestants-Christelijk Onderwijs Eindhoven e.o.

SKPO: Financiën / blad 1. Treasury Statuut. De algemeen directeur van de Stichting Katholiek en Protestants-Christelijk Onderwijs Eindhoven e.o. SKPO: Financiën / blad 1 Treasury Statuut De algemeen directeur van de Stichting Katholiek en Protestants-Christelijk Onderwijs Eindhoven e.o., hierna te noemen Stichting heeft op 01-07-2008 dit Treasury

Nadere informatie

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Behoud kennisoverdracht door leermeesters ouder dan 55 jaar. Maatregel 3 in het kader van het sectorplan bouw & infra

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Behoud kennisoverdracht door leermeesters ouder dan 55 jaar. Maatregel 3 in het kader van het sectorplan bouw & infra REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE Behoud kennisoverdracht door leermeesters ouder dan 55 jaar Maatregel 3 in het kader van het sectorplan bouw & infra (versie 31-3-2014) Inhoudsopgave Artikel 1 Definities...

Nadere informatie

' NG K 7 23^ Jaarstukken 2002. Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot, Alphen aan den Rijn

' NG K 7 23^ Jaarstukken 2002. Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot, Alphen aan den Rijn ' NG K 7 23^ Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot, Alphen aan den Rijn Jaarstukken 2002 Alphen aan den Rijn, 3 maart 2003 Dit rapport heeft 9 pagina's Inhoudsopgave Jaarstukken Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Raadsvergadering : 15 december 2014. Voorstelnr. : R 7071. : omzetten tijdelijke contracten in vaste contracten bij medewerkers van Wedeka.

Raadsvergadering : 15 december 2014. Voorstelnr. : R 7071. : omzetten tijdelijke contracten in vaste contracten bij medewerkers van Wedeka. Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

: agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland

: agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland Zaaknummer : Afd.hfd. Collegevergaderin g : agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland Portefeuillehouder : J.B. Boer Meer informatie bij : Eric Gussekloo tel: : 0545-250 576 Openbaar

Nadere informatie

Gemeen tewaterland. Monnickendam, 31 maart 2015. Nummer: 205-92. Portefeuillehouder: drs. L. Bromet

Gemeen tewaterland. Monnickendam, 31 maart 2015. Nummer: 205-92. Portefeuillehouder: drs. L. Bromet Gemeen tewaterland Monnickendam, 31 maart 2015 Nummer: 205-92 Portefeuillehouder: Contactpersoon: Wettelijke grondslag voor raadsbevoegdheid: drs. L. Bromet A. Vreugdenhil Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

Nadere informatie

Notitie Rentebeleid 2007

Notitie Rentebeleid 2007 Notitie Rentebeleid 2007 Inhoudsopgave Inleiding 3 De positie van de nota rentebeleid 3 De werking van het marktconform percentage 3 Totaalfinanciering versus project- of objectfinanciering 4 Rentetoerekening

Nadere informatie

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2014 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2014 (ON)BEPERKT HOUDBAAR Ondanks de onzekerheden is Ergon koersvast en presteert immens. Een topjaar was 2014, zowel sociaal als financieel; 2336 sw-medewerkers

Nadere informatie

Liquidatieplan Servicebureau De Friese Wouden

Liquidatieplan Servicebureau De Friese Wouden Servicebureau De Friese Wouden Liquidatieplan Servicebureau De Friese Wouden Datum : 30-09-2013 Kenmerk : 13-0192/JH Opbouw liquidatieplan 1. Algemeen 2. Uitgangspunten liquidatie gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking Oktober 2013 Participatiewet; kansen in samenwerking In 1952 gaat de Gemeentelijke Sociale Werkvoorzieningsregeling (1950) gelden voor het opzetten van speciale werkplaatsen voor gehandicapten. Gehandicapten

Nadere informatie

Raadsplein info/debat. Voorgesteld besluit raad

Raadsplein info/debat. Voorgesteld besluit raad Raadsplein info/debat Datum 30 november 2015 onderwerp Wezo (21.15-22.30 uur) portefeuillehouder Jan Brink informant Borchers, F (Fred) 5127 eenheid/afdeling Sociale Zaken SZA Voorgesteld besluit raad

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Raads informatiebrief (Financiele pijler)

Raads informatiebrief (Financiele pijler) gemeente Eindhoven Raadsnummer O4.R854.OOI Inboeknummer o4joo6aas Classificatienummer oz Dossiernummer 4sa.aor 25 mei 2004 Raads informatiebrief (Financiele pijler) Betreft overzicht beleggingen. 1 Inleiding

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 5 Onderwerp: Opheffen Gemeenschappelijke Regeling WEZO Datum: 16 december 2014 Portefeuillehouder: dhr. R. van Leeuwen Decosnummer:

Nadere informatie

Gemeente Amersfoort RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4444249 Aan : Gemeenteraad Datum : 18 september 2013 Portefeuillehouder : Wethouder C.J.M. van Eijk Agendapunt : B&W-vergadering

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee voorbeelden

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015;

gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015; Het college van de gemeente Stadskanaal gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015; gelet op artikel 23 van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Productspecifieke kenmerken. voor particuliere en zakelijke klanten

Productspecifieke kenmerken. voor particuliere en zakelijke klanten Productspecifieke kenmerken Nationaal Groenfonds Annuïteitenlening De Nationaal Groenfonds Annuïteitenlening is een lening, waarmee u de aankoop, ontwikkeling of het herstel van uw natuurproject kan financieren.

Nadere informatie

Stichting Creative Suites te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Creative Suites te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 te Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Bladzijde Accountantsverslag Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014 7

Nadere informatie

Richtlijn Rentepercentage leningen aan derden

Richtlijn Rentepercentage leningen aan derden Openbaar Onderwerp Richtlijn Rentepercentage leningen aan derden Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting De gemeente Nijmegen kan besluiten

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Verordening Wsw-raad

Nota van B&W. Onderwerp Verordening Wsw-raad Onderwerp Verordening Wsw-raad Nota van B&W Portefeuille H. van der Molen Auteur Dhr. P. Haker Telefoon 5114039 E-mail: phaker@haarlem.nl Reg.nr. SZW/BB/2008/84084 Bijlage A B & W-vergadering van 13 mei

Nadere informatie

Stichting MicroHulp Helmond

Stichting MicroHulp Helmond Stichting MicroHulp Helmond te Helmond Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina Algemeen 2 Jaarrekening 2015 Balans per 31 december 2015 3 Resultatenrekening over 31 december 2015 4 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Inleiding... 3. Uitgangspunten... 4. Meerjarenbegroting 2017-2020... 6. Vaststelling algemeen bestuur... 7. Bijlage 1 : Lijst van afkortingen...

Inleiding... 3. Uitgangspunten... 4. Meerjarenbegroting 2017-2020... 6. Vaststelling algemeen bestuur... 7. Bijlage 1 : Lijst van afkortingen... Inhoudsopgave Inleiding... 3 Uitgangspunten... 4 Meerjarenbegroting 2017-2020... 6 Vaststelling algemeen bestuur... 7 Bijlage 1 : Lijst van afkortingen... 8 Bijlage 2 : Overzicht gemeente... 9 Bijlage

Nadere informatie

Kinderopvang tot 2015: krimp en yuppificatie zet door

Kinderopvang tot 2015: krimp en yuppificatie zet door Kinderopvang tot 2015: krimp en yuppificatie zet door Utrecht, 20 april 2012 Buitenhek Management & Consult Winthontlaan 200 Postbus 85183 3508 AD Utrecht T +030 287 59 59 F +030 287 59 60 info@buitenhek.nl

Nadere informatie

B CAO afspraken persoonlijk budget en extra budget

B CAO afspraken persoonlijk budget en extra budget B CAO afspraken persoonlijk budget en extra budget Looptijd CAO Bij de nadere uitwerking van de vernieuwing van de CAO UMC is ervan uitgegaan dat de eerstkomende CAO een looptijd van drie jaar en twee

Nadere informatie

Rekenmodel Participatiebudget geactualiseerd

Rekenmodel Participatiebudget geactualiseerd Rekenmodel Participatiebudget geactualiseerd 1. Inleiding De WWB, (een gedeelte van) de Wajong en de Wsw zijn opgegaan in de Participatiewet. De gemeenten zijn daarmee verantwoordelijk voor zowel de uitkering

Nadere informatie