advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

Save this PDF as:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed"

Transcriptie

1 advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei

2 2

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding Conclusies Advies 7 4. Bevindingen Algemeen Controleverklaring Beleid Financieel Weerstandsvermogen en risico s 11 3

4 1. Inleiding De gemeenten in de Regio Nijmegen hebben besloten dat vanaf 1 juli 2005 de begroting- en verantwoordingsproducten van een aantal gemeenschappelijke regelingen worden beoordeeld door de Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen. Op verzoek van de regiogemeenten is de Adviesfunctie gepositioneerd bij de afdeling Financiën van de Gemeente Nijmegen. De adviesfunctie adviseert primair de deelnemende gemeenten en in het verlengde hiervan het Algemeen Bestuur. De begrotingen en jaarrekeningen van de vier GR worden beoordeeld aan de Begrotingsrichtlijnen Regio Nijmegen (BRN). Deze notitie bevat een beoordeling van de jaarrekening 2013 van GR Breed. Overigens wordt het definitieve jaarverslag 2013 door Breed aan u toegezonden. Wij hebben de concept jaarrekening van Breed beoordeeld en de bevindingen hebben wij op 9 april 2014 besproken met dhr. Ramakers, controller van de GR Breed. De definitieve jaarrekening 2013 en aanbiedingsbrief is op 28 april 2014 aan de deelnemende gemeenten en de adviesfunctie toegezonden. Naar aanleiding van deze definitieve stukken is ons adviesrapport definitief gemaakt en aan u toegezonden. 4

5 2. Conclusies 1. De Jaarrekening 2013 van Breed sluit met een positief resultaat voor bestemming van (2012: nadelig resultaat van ). Dit resultaat bestaat uit: Een positief resultaat uit gewone bedrijfsvoering van (2012: nadelig resultaat van ) en; Een positief incidenteel resultaat uit vrijval voorziening reorganisatie van (2012: 0) en; Een extra subsidie van de gemeenten van , verantwoord als incidentele baten reorganisatie (2012: 0). 2. In de begroting 2013 was het resultaat na bestemming geprognotiseerd op 0. De jaarrekening 2013 van Breed sluit met een positief resultaat na bestemming van (2012: 0). Dit resultaat bestaat uit: Een positief resultaat uit gewone bedrijfsvoering van (2012: nadelig resultaat van ) en; Een positief incidenteel resultaat uit vrijval voorziening reorganisatie van (2012: 0). 3. In 2013 hebben de gemeenten in totaal extra subsidie verstrekt aan Breed in verband met reorganisatiekosten ter dekking van de vordering op de gemeenten (financiële vaste activa). Dit bedrag was niet begroot. Conform het bestuursbesluit is dit bedrag verantwoord in de programmarekening 2013 en vervolgens via een vermogensmutatie in mindering gebracht op de langlopende vordering op de gemeenten (financiële vaste activa). 4. Het positieve resultaat uit gewone bedrijfsvoering van is ten opzichte van vorig jaar (2012: nadelig resultaat van ) verbeterd met Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door: Een nadeliger subsidieresultaat van Een positiever bedrijfsresultaat van Een gemeentelijke bijdrage van (2012: 0) conform de begroting Deze bijdrage dient ter dekking van het primitieve geraamde negatieve resultaat waardoor de begroting 2013 sluitend is. Het werkelijke resultaat uit gewone bedrijfsvoering, inclusief de gemeentelijke bijdrage, bedraagt De voorzieningen bedragen per ultimo (2012: ). Deze daling wordt grotendeels veroorzaakt door: Onttrekking aan de voorziening reorganisatie van Het betreft hier de reorganisatiekosten Vrijval van de voorziening reorganisatie van Vrijval van de voorziening groot onderhoud van

6 6. In het jaarverslag is aangegeven dat In 2013 het nieuwe Breed in de steigers is gezet. De eerste maanden is gewerkt aan de personele invulling. Nieuwe functies zijn beschreven en de juiste mensen werden voor die functies aangenomen. De laatste maanden is gewerkt aan de omslag van productie naar arbeidsbemiddeling. Voor verdere inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar het jaarverslag. 7. In het jaarverslag is aangegeven dat: Het lange termijn onderhoudsplan (LTOP) in 2013 is geactualiseerd. Als gevolg hiervan heeft een vrijval van de voorziening groot onderhoud plaatsgevonden. Op basis van de situatie eind 2013 zijn de nog te verwachten reorganisatiekosten lager in vergelijking met de nog resterende reorganisatievoorziening. Als gevolg hiervan heeft een vrijval van de voorziening reorganisatie plaatsgevonden. Aangezien in 2012 de vorming van de reorganisatievoorziening is gefinancierd middels een vordering op gemeenten (financiële vaste activa) wordt voorgesteld om dit positieve resultaat van in mindering te brengen op deze post aangezien het in feite een correctie betreft. Er is een geactualiseerde notitie weerstandsvermogen Het dagelijks bestuur heeft in oktober 2013 besloten om deze notitie voor kennisgeving aan te nemen, in afwachting van de uitkomst van de politiek bestuurlijke keuze ten aanzien van vorming weerstandsvermogen bij Gemeenschappelijke Regelingen. De richting is bepaald in het portefeuilleoverleg van 7 april jl. In juli wordt het kader definitief. In afwachting hiervan wordt voorgesteld om het positieve resultaat uit bedrijfsvoering van toe te voegen aan de algemene reserve. 6

7 3. Advies Indien u naast de financiële verantwoordingen kunt instemmen met de inhoudelijke taak- en prestatieverantwoordingen, adviseren wij de deelnemende gemeenten en in het verlengde hiervan het AB van de GR Breed om: In te stemmen met de Jaarverslag 2013 van de GR Breed; In te stemmen met de door Breed voorgestelde winst bestemming van het positieve resultaat van over het jaar 2013: Het positieve incidentele resultaat uit vrijval voorziening reorganisatie van in mindering te brengen op de vordering gemeenten inzake de reorganisatiesubsidie (financiële vaste activa) en; Het positieve resultaat uit gewone bedrijfsvoering van toe te voegen aan de algemene reserve. In de BRN planning is opgenomen dat uw zienswijze ingediend moet zijn voor 24 juni 2014, zodat het Algemeen Bestuur van Breed de jaarrekening tijdig vast kan stellen. Omdat Breed onder het Single Information Single Audit (SISA) regime valt, moet de jaarrekening met Sisa bijlage en controleverklaring voor 15 juli verzonden worden naar het Centraal Bureau voor de Statistiek in verband met vaststelling van de subsidie. In de GR is opgenomen dat het AB de jaarrekening vast moet stellen voor 1 juli volgend op het betreffende boekjaar. De vergadering van het Algemeen Bestuur is gepland op 26 juni Breed heeft aan de deelnemende gemeenten verzocht om de zienswijze in te dienen vóór 18 juni Dit is eerder dan in de BRN is opgenomen. Bovendien is de jaarrekening en daardoor het voorliggend advies later aan de deelnemende gemeenten aangeboden dan in de BRN was opgenomen. Volgens de BRN zou de jaarrekening 26 maart 2014, en het advies op 10 april 2014 beschikbaar komen. De jaarrekening is echter op 28 april verzonden en daarop volgend is het advies op 7 mei 2014 beschikbaar gesteld. Geadviseerd wordt na te gaan binnen uw gemeente of de zienswijze tijdig bij het DB van Breed aangeleverd kan worden. Wanneer dat niet mogelijk blijkt te zijn wordt geadviseerd dit schriftelijk aan Breed te laten weten onder vermelding van de eerste mogelijkheid van indienen zienswijze en het verzoek de AB vergadering daarop aan te passen. U wordt er op gewezen dat 15 juli 2014 in verband met de SISA vereisten een harde deadline is voor vaststellen van de rekening

8 8

9 4. Bevindingen 4.1. Algemeen De Jaarrekening 2013 van Breed is door Breed aan u voor reactie toegezonden. In de paragraaf advies is reeds gemeld dat de planning van aanlevering jaarrekening door het bestuur en uw reactietermijn zou kunnen gaan knellen Controleverklaring door de accountant De concept jaarstukken van Breed zijn door de accountant gecontroleerd en de accountant is voornemens een goedkeurende controleverklaring af te gegeven voor getrouwheid en rechtmatigheid. Indien zich omstandigheden voordoen voor de vergadering van het Algemeen bestuur die aanpassing van de jaarrekening noodzakelijk maken, dan moeten deze nog voor de vergadering aangebracht worden en dan ontstaat voor de accountant een nieuwe situatie. De belangrijkste bevindingen van de Accountant zijn: De jaarstukken zijn opgesteld conform de BBV Er zijn geen fouten en/of onzekerheden te rapporteren SISA is akkoord De interne beheersing is adequaat De financiële positie blijft aandacht verdienen 4.3 Beleid In het Jaarverslag wordt door Breed verslag gedaan over haar gerealiseerde beleid. Het jaar 2013 heeft in het teken gestaan van de veranderingen binnen Breed. De eerste maanden is gewerkt aan de personele invulling. De laatste maanden aan de omslag van productie naar arbeidsbemiddeling, waarmee zij zich ontwikkelt van een productiebedrijf naar een arbeidsbemiddelingsbedrijf. Doel van de reorganisatie is een modern Breed te worden, dat is toegerust voor de uitdagingen van deze tijd en de toekomst. 4.4 Financieel Saldo Jaarrekening 2013 Breed De Jaarrekening 2013 van Breed sluit met een positief resultaat voor bestemming van De begroting 2013 prognosticeerde een resultaat van 0. Bij dit positieve resultaat wordt opgemerkt dat dit voor uit vrijval voorziening reorganisatie en voor uit extra subsidie van de gemeenten bestaat. 9

10 Subsidieresultaat Programmarekening Realisatie Begroot Realisatie (bedragen x 1.000) Salaris subsidie wsw Salarissen sw-medewerkers Overige kosten sw-medewerkers Subsidie resultaat Het subsidieresultaat is gunstiger uitgevallen ten opzichte van de begroting 2013 en nadeliger dan de jaarrekening De effecten ten opzichte van de begroting 2013 zijn hoofdzakelijk veroorzaakt door een stijging van de SW formatie (verhoogde SW-taakstelling) ten opzichte van de begrote formatie van 80 SE. De hogere salariskosten zijn vooral veroorzaakt door een hoger gemiddelde formatie in SE. Zowel in vergelijking met de begroting 2013 als de jaarrekening De gemiddelde salariskosten 2013 ( per SE) daarentegen daalden licht in vergelijking met de begroting 2013 ( per SE) en stegen in vergelijking met de jaarrekening 2012 ( per SE) met 2,3%. Dit is maar gedeeltelijk gecompenseerd door een stijging van de subsidie met 1,0% Bedrijfsresultaat Programmarekening Realisatie Begroot Realisatie (bedragen x 1.000) Netto omzet Grond- en hulpstoffen Toegevoegde waarde Overige bedrijfsopbrengsten Netto Bedrijfsopbrengsten Salarissen ambtelijke medewerkers Afschrijvingen vaste activa Huur/Lease Onderhoudskosten Energie Overige bedrijfskosten Rente baten Totaal bedrijfskosten Bedrijfsresultaat

11 Het bedrijfsresultaat 2013 is nagenoeg conform de begroting 2013 en ten opzichte van de jaarrekening 2012 sterk verbeterd. De stijging ten opzichte van 2012 wordt veroorzaakt door: Een afname van de netto bedrijfsopbrengsten van Een afname van de bedrijfskosten van Een deel van bovenstaande effecten hangen samen met de transitie van een productie- en een dienstverleningsbedrijf naar een arbeidsbemiddelingsbedrijf. De salarissen van ambtelijke medewerkers zijn aanzienlijk gedaald, zowel ten opzichte van de jaarrekening 2012 als de begroting De daling ten opzichte van de jaarrekening 2012 wordt veroorzaakt doordat de kosten van medewerkers die niet geplaatst zijn in één van de functies van de nieuwe organisatie, ten laste van de reorganisatievoorziening zijn gebracht. De daling ten opzichte van de begroting 2013 wordt veroorzaakt doordat in de begroting de salariskosten van niet-gesubsidieerde medewerkers de kosten van formatie zijn meegenomen conform het transitieplan. De transitie is echter pas gestart op 1 april 2013, waarbij er gedurende maanden nog vele vacatures vacant waren. Hoewel waar nodig inhuur van tijdelijke medewerkers heeft plaatsgevonden, heeft dit toch een aanzienlijke besparing opgeleverd. Incidentele baten en lasten Programmarekening Realisatie Begroot Realisatie (bedragen x 1.000) Incidentele baten Incidentele lasten De incidentele baten 2013 betreffen een vrijval van de voorziening reorganisatie van en extra subsidie van de gemeenten van Ten aanzien van de reorganisatievoorziening is de verwachting dat de nog te realiseren reorganisatiekosten voor de komende tijd lager zijn dan de resterende reorganisatievoorziening. De extra subsidie van de gemeenten is conform begroting en conform bestuursbesluit verantwoord in de programmarekening en vervolgens via een vermogensmutatie in mindering gebracht op de langlopende vordering (financiële vaste activa). 4.5 Weerstandsvermogen en risico s In 2013 is een geactualiseerde notitie weerstandsvermogen 2013 opgesteld. Het dagelijks bestuur heeft in oktober 2013 besloten om deze notitie voor kennisgeving aan te nemen, in afwachting van de uitkomst van de politiek bestuurlijke keuze ten aanzien van vorming weerstandsvermogen bij Gemeenschappelijke Regelingen. De richting is bepaald in het portefeuilleoverleg van 7 april jl. In juli wordt het kader definitief. In afwachting hiervan wordt het positieve resultaat uit de gewone bedrijfsvoering van toegevoegd aan de algemene reserve ter versterking van de eigen vermogenspositie van Breed. De algemene reservepositie is de afgelopen jaren afgenomen van eind 2010 naar eind 2012 en De gemeentelijke bijdrage in 2013 van heeft er mede toe geleid dat de reservepositie niet verder is afgenomen. Gecorrigeerd met de toevoeging uit de gewone bedrijfsvoering 2013 van bedraagt de algemene reserve per ultimo

12 Op grond van de WGR en de gemeenschappelijke regeling staan deelnemende gemeenten garant voor tekorten bij Breed en om die reden is de continuïteit ondanks onvoldoende weerstandsvermogen toch gewaarborgd Verloop Algemene reserve Algemene Reserve X Stand per 1 januari Bij toevoegingen Af onttrekkingen Stand per 31 december De toevoeging aan de algemene reserve betreft de opheffing van de bestemmingsreserve van en de extra subsidie van gemeenten van De onttrekking betreft dezelfde extra subsidie van de gemeenten welke in mindering is gebracht op de langlopende vordering op gemeenten (financiële vaste activa). Deze is daardoor gedaald van per ultimo 2012 naar per ultimo Door het positieve incidentele resultaat uit vrijval voorziening reorganisatie van ook in mindering te brengen op de vordering gemeenten (financiële vaste activa) bedraagt de eindstand per ultimo De risico s zijn in het jaarverslag in het onderdeel weerstandsvermogen op de pagina s 56 tot en met 58 uitgebreid toegelicht. Deze risico s zijn evenals vorig jaar niet financieel vertaald. 12

Advies. Jaarrekening 2014 Gemeenschappelijke Regeling Breed

Advies. Jaarrekening 2014 Gemeenschappelijke Regeling Breed Advies Jaarrekening 2014 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA April 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Advies. Jaarrekening 2015 Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid

Advies. Jaarrekening 2015 Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid Advies Jaarrekening 2015 Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Marcel Meier AA Peggy van Gemert RA/AA April 2016 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Advies. Jaarverslag Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN)

Advies. Jaarverslag Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Advies Jaarverslag 2013 Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Peggy van Gemert April 2014 1

Nadere informatie

Concept Advies. Begroting 2015 Gemeenschappelijke Regeling BREED

Concept Advies. Begroting 2015 Gemeenschappelijke Regeling BREED Concept Advies Begroting 2015 Gemeenschappelijke Regeling BREED Peggy van Gemert RA/AA Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Oktober 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Advies... 4 3. Algemeen...

Nadere informatie

Advies. Begroting Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN)

Advies. Begroting Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Advies Begroting 2017 Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Peggy van Gemert RA/AA Rob Jilisen

Nadere informatie

Advies. Jaarrekening 2012 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Advies. Jaarrekening 2012 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Advies Jaarrekening 2012 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Peggy van Gemert RA/AA April 2013 1. Inleiding. 3 2.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT 4i RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1130792 Datum: 27 mei 2014 Behandeld door: R. van Wijk Afdeling / Team: MO/BMO Onderwerp: Zienswijze bij het jaarverslag en jaarrekening 2013 van

Nadere informatie

Advies. Jaarverslag Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN)

Advies. Jaarverslag Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Advies Jaarverslag 2014 Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Peggy van Gemert RA/AA Jacqueline

Nadere informatie

Advies. Jaarrekening Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Regio Rijk van Nijmegen (MGR)

Advies. Jaarrekening Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Regio Rijk van Nijmegen (MGR) Advies Jaarrekening 2015 Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Regio Rijk van Nijmegen (MGR) Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Peggy van Gemert RA/AA April/juni 2016 Inhoud

Nadere informatie

Advies. Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Advies. Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Clemens Rutten RA Peggy van Gemert RA/AA April 2014 Inhoud

Nadere informatie

Advies. Jaarrekening 2014 Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Advies. Jaarrekening 2014 Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen Advies Jaarrekening 2014 Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Henk Jan Jansen van Doorn MC Peggy van Gemert RA/AA Mei

Nadere informatie

Advies. Begroting 201G Gemeenschappel üke Regel i ng GGD Gelderland- Zuid. mesen. Gemeente Nijmegen. Gt.ir8ßH. Peggy van Gemert RA/AA

Advies. Begroting 201G Gemeenschappel üke Regel i ng GGD Gelderland- Zuid. mesen. Gemeente Nijmegen. Gt.ir8ßH. Peggy van Gemert RA/AA Advies Begroting 201G Gemeenschappel üke Regel i ng GGD Gelderland- Zuid Gt.ir8ßH mesen Gemeente Nijmegen Peggy van Gemert RA/AA Marcel Meier AA Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen September 2015

Nadere informatie

Advies. Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid

Advies. Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid Advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Marcel Meier AA Peggy van Gemert RA/AA April 2014 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Advies. Jaarrekening 2015 Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Advies. Jaarrekening 2015 Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen Advies Jaarrekening 2015 Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Henk Jan Jansen van Doorn MC Peggy van Gemert RA/AA April

Nadere informatie

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD Algemeen: Uit bijgevoegde checklist blijkt dat de jaarrekening 2010 GGD, op een detail na, voldoet aan het BBV. Het saldo van baten en

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de Raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de Raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 31 mei 2016 Agendanummer : 14 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : J. (Jasper) Nieuwenhuizen : Bestuurs- en managementondersteuning : M. (Mark) Prijs Voorstel

Nadere informatie

GR-taken: Aanvullende diensten:

GR-taken: Aanvullende diensten: JAARREKENING 2018 GGD Hollands Noorden Wat was de opdracht (welke inhoudelijke en financiële kaders waren er?) Inhoudelijk kader De GGD levert diensten, zoals deze zijn vastgesteld in de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Advies. Begroting 2016 Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland- Zuid

Advies. Begroting 2016 Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland- Zuid Advies Begroting 2016 Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland- Zuid Gemeente Nijmegen Peggy van Gemert RA/AA Marcel Meier AA Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen September 2015 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Jaarverslag 2016 Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2011 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2011 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag OVERZICHT JAARVERSLAG 2013 Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2013 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

(pagina 3) (pagina 6)

(pagina 3) (pagina 6) JAARREKENING 2014 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens van dochteronderneming

Nadere informatie

AdVĨGS. Begroting 2014 Gemeenschappelijke Regeling BREED. 3ļ' l ~^ vjmegen. Behoort bij het besluit. van dc raad van. de griffier,

AdVĨGS. Begroting 2014 Gemeenschappelijke Regeling BREED. 3ļ' l ~^ vjmegen. Behoort bij het besluit. van dc raad van. de griffier, AdVĨGS Behoort bij het besluit van dc raad van i 3ļ' l ~^ Begroting 2014 Gemeenschappelijke Regeling BREED de griffier, G E N I E NTS vjmegen Peggy van Gemert RA/AA Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen

Nadere informatie

Financieel verslag Derde Kwartaal d.d. 13 december DSW Rijswijk en omstreken

Financieel verslag Derde Kwartaal d.d. 13 december DSW Rijswijk en omstreken Financieel verslag Derde Kwartaal 2018 d.d. 13 december 2018 DSW Rijswijk en omstreken AB20181213-6-Vaststellen definitieve rapportage DSW derde kwartaal 2018 1 INLEIDING Voor u ligt de 3e kwartaalrapportage

Nadere informatie

Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad. Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015

Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad. Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015 Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015 Geachte gemeenteraadsleden, In december 2014 hebben wij u geïnformeerd over

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad,

Raadsvoorstel. Aan de raad, Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 765996 De heer H. ter Heegde, burgemeester Zienswijze indienen over de jaarstukken 2017 en de ontwerpbegroting 2019 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Nadere informatie

Ja, de jaarrekening 14 april van het WNK ontvangen.

Ja, de jaarrekening 14 april van het WNK ontvangen. JAARREKENING 2014 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR OMGEVINGSDIENST MIDDEN- EN WEST-BRABANT Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 Aanleiding Ter uitvoering van de artikelen 197 en 198 van de Gemeentewet

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend Aan de Raad Agendapunt: 6b Onderwerp: Jaarverslag 2012 Kenmerk: Status: BV - Financiën / SH Besluitvormend Kollum, 28 mei 2013 Samenvatting Het jaar 2012 wordt door de gemeente Kollumerland c.a. afgesloten

Nadere informatie

Paginanummer opnemen! Ja, de jaarstukken 2015 zijn op 14 april 2016 door de gemeenten ontvangen.

Paginanummer opnemen! Ja, de jaarstukken 2015 zijn op 14 april 2016 door de gemeenten ontvangen. JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

BaanStede. Denkt mee. Werkt mee.

BaanStede. Denkt mee. Werkt mee. BaanStede Denkt mee. Werkt mee. Inhoud Algemeen 1 Overzicht van baten en lasten in de begroting 2 Toelichting baten en lasten in de 2e gewijzigde begroting 2017 4 Prognose toerekening bijdrage per gemeente

Nadere informatie

Toetsingskaders Gemeenschappelijke Regelingen

Toetsingskaders Gemeenschappelijke Regelingen Toetsingskaders Gemeenschappelijke Regelingen JAARREKENING 2012 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort

Nadere informatie

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013 Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem Jaarverslag en jaarrekening 2013 Algemeen: P&C cyclus Algemeen: verantwoording Terugkijken Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? Wat heeft het gekost?

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VOORSTEL Registratienummer 1148435 Bijlage(n) 4 Onderwerp gewijzigde begroting 2014, ontwerp begroting 2015, meerjarenraming 2016-2018 en de scenariokeuze transitie werkvoorzieningschap

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

Raadsvergadering: 28 juni 2018 Besluit: Unaniem Aangenomen

Raadsvergadering: 28 juni 2018 Besluit: Unaniem Aangenomen Raadsvergadering: 28 juni 2018 Besluit: Unaniem Aangenomen Agendanr.: 15 Voorstelnr.: RB2018057 Onderwerp: Jaarstukken 2017 en zienswijze begroting 2019 GR Regionaal Historisch Centrum Alkmaar Programma:

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH JAARVERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH JAARVERSLAG 2017 FINANCIEEL ECONOMISCH JAARVERSLAG GECONSOLIDEERDE BALANS 2017 Het balanstotaal ultimo 2017 bedraagt 20.282.000 en is daarmee 578.000 lager dan de balans ultimo 2016. Dit betekent een daling van 2,8%.

Nadere informatie

Adviesnota voor de raad. Antoinette van Dam-van Genderen

Adviesnota voor de raad. Antoinette van Dam-van Genderen Adviesnota voor de raad Onderwerp Jaarverslag 2011 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Datum collegebesluit dinsdag 24 april 2012 Datum raadsvergadering Donderdag 24 mei 2012 Agendapunt Portefeuillehouder

Nadere informatie

Toetsingsformulier jaarstukken 2014 en begroting 2016 RSW

Toetsingsformulier jaarstukken 2014 en begroting 2016 RSW 1 Toetsingsformulier jaarstukken 2014 en begroting 2016 RSW JAARREKENING 2014 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee)

Nadere informatie

Zoals al gememoreerd heeft met name de goede kostenbeheersing, in samenhang met tijdig ingrijpen, een grote bijdrage geleverd aan het wezenlijk

Zoals al gememoreerd heeft met name de goede kostenbeheersing, in samenhang met tijdig ingrijpen, een grote bijdrage geleverd aan het wezenlijk Zoals al gememoreerd heeft met name de goede kostenbeheersing, in samenhang met tijdig ingrijpen, een grote bijdrage geleverd aan het wezenlijk lagere verlies. Uiteraard wordt dit beleid doorgezet, maar

Nadere informatie

Accountantscontrole 2013

Accountantscontrole 2013 Accountantscontrole 2013 Commissie Samen Leven gemeente Ridderkerk 26 juni 2014 Rein-Aart van Vugt Hennie de Winter 1 Controleproces Communicatie met de Raad in alle fasen Opdrachtbevestiging en controleplan

Nadere informatie

Registratienummer. Datum: 16 september Afdeling / Team: MO / Beleid

Registratienummer. Datum: 16 september Afdeling / Team: MO / Beleid Registratienummer Datum: 16 september 2014 Afdeling / Team: MO / Beleid Onderwerp: De gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015, de meerjarenraming 2016-2018 en de scenariokeuze transitie werkvoorzieningsschap

Nadere informatie

Ingekomen stukken. Vergadering : 19 juni 2014

Ingekomen stukken. Vergadering : 19 juni 2014 Ingekomen stukken Vergadering : 19 juni 2014 Agendapunt : 10 (C2) Status : Besluitvormend (procedureel) Programma : (8) Wurk en Bystân Portefeuillehouder : D.A. Fokkema / H. Rijpstra Behandelend ambt.

Nadere informatie

Naam Werkvoorziening Noord-Kennemerland Paginanummer opnemen! Ja, stukken zijn ontvangen. JAARREKENING 2015

Naam Werkvoorziening Noord-Kennemerland Paginanummer opnemen! Ja, stukken zijn ontvangen. JAARREKENING 2015 JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

1. Ambities 2. Wat hebben we bereikt

1. Ambities 2. Wat hebben we bereikt Bijlage 1 Jaarstukken 2014 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Op grond van artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling legt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio elk begrotingsjaar verantwoording

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 2.Wat willen we bereiken?

Raadsvoorstel. 2.Wat willen we bereiken? Raadsvoorstel Agendanr: CS5 Kenmerk: 15-0120932 Datum collegevergadering: 26 mei 2015 Onderwerp: jaarverslag en jaarrekening 2014 en de concept meerjarenbegroting 2016-2019 van Baanbrekers 0.Samenvatting:

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Gemeenteraad Heerenveen uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Onderwerp: Geachte raad, Graag willen wij u onze zienswijze geven op de financiële rapportages die wij van

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Jaarrekening 2013 Gemeente Bunnik Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Agenda Controle van de jaarrekening De voorschriften voor de jaarrekening Jaarrekeningcontrole 2013 Controle van de jaarrekening

Nadere informatie

Zienswijze programmabegroting 2013 en jaarstukken 2011 van GGD Hollands Noorden.

Zienswijze programmabegroting 2013 en jaarstukken 2011 van GGD Hollands Noorden. Zienswijze programmabegroting 2013 en jaarstukken 2011 van GGD Hollands Noorden. Algemeen Op 18 april 2012 zijn de programmabegroting 2013 en de jaarstukken 2011 ontvangen van GGD Hollands Noorden (GGD).

Nadere informatie

Advies. Jaarrekening Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Advies. Jaarrekening Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Advies Jaarrekening 2014 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Clemens Rutten RA Peggy van Gemert RA/AA April 2015 Inhoud

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. Registratienummer: GF Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18. Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma

Aan de gemeenteraad. Registratienummer: GF Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18. Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF12.20057 Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening 2011 en begroting

Nadere informatie

Geen overschrijding Ja, zie risicoparagraaf

Geen overschrijding Ja, zie risicoparagraaf JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja/nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zijn uiteraard graag bereid een nadere toelichting aan u te verstrekken.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zijn uiteraard graag bereid een nadere toelichting aan u te verstrekken. Deloitte Accountants B.V. Bijster 5 4817 HX Breda Postbus 1195 4801 BD Breda Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9793 www.deloitte.nl Aan het algemeen en het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 24 juni 2014 NUMMER : WM/MFI/NKu/8247 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Advies jaarrekening 2011 van de commissie BMZ aan het algemeen bestuur HDSR Geachte leden van het algemeen bestuur, De commissie BMZ adviseert het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse

Nadere informatie

Jaarstukken Informatiebijeenkomst 4 april 2018

Jaarstukken Informatiebijeenkomst 4 april 2018 Jaarstukken 2017 Informatiebijeenkomst 4 april 2018 Agenda informatiebijeenkomst Welkom en opening (Bob Roelofs) Jaarstukken 2017 (Ralph Verhoeff) PwC Accountantsverslag (Sytse Jan Dul) Afsluiting (Bob

Nadere informatie

Controle jaarrekening Nieuwerkerk aan den IJssel 15 juni 2016 Wouter Kalkman Peter Oostveen / Anne-Margriet de Winter

Controle jaarrekening Nieuwerkerk aan den IJssel 15 juni 2016 Wouter Kalkman Peter Oostveen / Anne-Margriet de Winter Controle jaarrekening 2015 Nieuwerkerk aan den IJssel 15 juni 2016 Wouter Kalkman Peter Oostveen / Anne-Margriet de Winter 1 Speerpunten in de controle 1. Controle waardering grondexploitaties 2. Controle

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2018 van Werkplein Fivelingo.

Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2018 van Werkplein Fivelingo. Raadsvergadering 24 juni 2019 Nr.: 10/14 AAN de gemeenteraad Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2018 van Werkplein Fivelingo. Portefeuillehouder: Wethouder B. Schollema. Ter inzage liggende stukken:

Nadere informatie

Sociale Dienst Oost Achterhoek Nota Algemeen Bestuur

Sociale Dienst Oost Achterhoek Nota Algemeen Bestuur Sociale Dienst Oost Achterhoek Nota Algemeen Bestuur Nr(s) geregistreerde stuk(ken): 3 AB / 30-06-2017 Datum nota: 12 juni 2017 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2016 Sociale Dienst Oost Achterhoek

Nadere informatie

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR NATUUR EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR NATUUR EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE AB 3 JULI 2015 IJM/2015-518979893 VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR NATUUR EN RECREATIESCHAP IJSSELMONDE Onderwerp : Jaarstukken 2014 Kenmerk : IJM/ 2015-518979893 Bijlagen : -3- Besluitdatum : 3 juli 2015 Voorbereid

Nadere informatie

3. Het meerjarenperspectief op de ontwikkeling van het Eigen Vermogen.

3. Het meerjarenperspectief op de ontwikkeling van het Eigen Vermogen. Memo Toelichting op de Ontwerpbegroting 2016 Deltaschap Aan de deelnemers natuur en recreatieschap Zuidwestelijke Delta Met onze brief 2015510557092 d.d. 28 april 2015 betreffende de ontwerpbegroting 2016

Nadere informatie

Gewijzigde begroting 2015 Breed als zelfstandige GR, geen onderdeel Werkbedrijf

Gewijzigde begroting 2015 Breed als zelfstandige GR, geen onderdeel Werkbedrijf Gewijzigde begroting 2015 Breed als zelfstandige GR, geen onderdeel Werkbedrijf 1 INHOUD Omschrijving pagina 1 Toelichting op de begrotingswijziging 3 2. Programmabegroting 4 3 Programmabegroting gewijzigd

Nadere informatie

zaaknummer: blad: 1/5 datum nota: 15 juli 2016

zaaknummer: blad: 1/5 datum nota: 15 juli 2016 gemeente Winterswijk zaaknummer: 105527 blad: 1/5 datum nota: 15 juli 2016 programma: 13. Financiën werkdoel: 1317 Realiseren jaarlijkse beleids- en budgetcyclus onderwerp: Jaarstukken 2015 advies: 1.

Nadere informatie

Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl

Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl Jaarverslag 2016 Foto: Coen Schilderman - Sportfoto van het jaar 2016 (Emma Oosterwegel) Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer 0570-503939 sportbedrijfdeventer.nl Financieel economisch verslag Voor

Nadere informatie

Griffier t.a.v. gemeenteraad Gemeente Nijmegen Postbus 9105 6500 HG NIJMEGEN. Datum: 13-09-2013 Onderwerp: Oplegbrief begroting 2014

Griffier t.a.v. gemeenteraad Gemeente Nijmegen Postbus 9105 6500 HG NIJMEGEN. Datum: 13-09-2013 Onderwerp: Oplegbrief begroting 2014 Griffier t.a.v. gemeenteraad Gemeente Nijmegen Postbus 9105 6500 HG NIJMEGEN Datum: 13-09-2013 Onderwerp: Oplegbrief begroting 2014 Geachte college of raad, In de vergadering van ons Dagelijks Bestuur

Nadere informatie

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 *ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 Agendanr. 13. Aan de Raad No.ZA.15-33292/DV.15-498, afdeling Samenleving. Sellingen, 18 juni 2015 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2014, Actualisatie

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLU I

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLU I RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLU I Registratienummer raad: 1195908 Datum: 28 april 2015 Behandeld door: Mark Jan Prins Afdeling/Team: Maatschappelijke Ontwikkeling/Team Beleidsontwikkeling Onderwerp: Zienswijze

Nadere informatie

sm uemeente oerdük RAADSINFORMATIEBRIEF

sm uemeente oerdük RAADSINFORMATIEBRIEF sm uemeente oerdük Van Aan Onderwerp Verantwoordel RAADSINFORMATIEBRIEF 0 1 MEI 2017 Nummer griffie Zaaknummer 4îu bòll Documentnummer 754686 College van burgemeester en wethouders de leden van de qemeenteraad

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 31 mei Onderwerp: Jaarstukken gemeente Tholen Geachte raad,

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 31 mei Onderwerp: Jaarstukken gemeente Tholen Geachte raad, No.: Portefeuillehouder: Wethouder Hoek Afdeling: Middelen Behandelaar: A. Moerland De raad van de gemeente Tholen Tholen, 31 mei 2015 Onderwerp: Jaarstukken gemeente Tholen 2015 Geachte raad, Algemeen

Nadere informatie

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Den Haag 28 juni 2012 Inleiding Dit document bevat jaarcijfers van Avalex over het boekjaar 2011. Het bevat een balans

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 24 juni 2015 Wurklistnûmer : H-14 Ûnderwerp : Ontwerp-begroting 2016, suppletoire begroting 2015 en Jaarstukken 2014 Noordelijke Rekenkamer Beliedsprogramma : Bestuur

Nadere informatie

Raadsvoorstel Onderwerp: Jaarstukken 2014 en zienswijze ontwerpbegroting 2016 GR Cocensus

Raadsvoorstel Onderwerp: Jaarstukken 2014 en zienswijze ontwerpbegroting 2016 GR Cocensus Agendapunt : 06. Voorstelnummer : 06-036 Raadsvergadering : 25 juni 2015 Naam opsteller : Dimitri Druiven Informatie op te vragen bij : Dimitri Druiven tst. 269 Portefeuillehouder(s) : R. Zeeman Zaaknummer

Nadere informatie

Gemeente Doetinchem. Presentatie jaarrekeningcontrole juni 2017

Gemeente Doetinchem. Presentatie jaarrekeningcontrole juni 2017 Gemeente Doetinchem Presentatie jaarrekeningcontrole 2016 15 juni 2017 Samenvatting Reikwijdte van de controle Met de gunning van 25 mei 2015 welke door middel van onze vaktechnische opdrachtbevestiging

Nadere informatie

Inzicht verkrijgen kost tijd, geen inzicht hebben kost kapitalen

Inzicht verkrijgen kost tijd, geen inzicht hebben kost kapitalen Inzicht verkrijgen kost tijd, geen inzicht hebben kost kapitalen 1 1. Korte introductie 2. Inkomsten van de gemeente 3. Uitgaven van de gemeente 4. instrument begroting 5. Begrotingscyclus 6. Controle

Nadere informatie

Raadsvergadering: 27 juni 2017 Besluit: Unaniem Aangenomen

Raadsvergadering: 27 juni 2017 Besluit: Unaniem Aangenomen Raadsvergadering: 27 juni 2017 Besluit: Unaniem Aangenomen Agendanr.: 16 Voorstelnr.: RB2017039 Onderwerp: Zienswijze begroting 2018 en jaarstukken 2016 gemeenschappelijke regeling RHCA Programma: Dienstverlening,

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten. Gearkomste : 18 juni 2013 Wurklistnûmer. : 11B Beliedsprogramma : Bestuur Ôfdieling

Oan Provinsjale Steaten. Gearkomste : 18 juni 2013 Wurklistnûmer. : 11B Beliedsprogramma : Bestuur Ôfdieling Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : 18 juni 2013 Wurklistnûmer : 11B Beliedsprogramma : Bestuur Ôfdieling : Statengriffie Behanneljend amtner : J. Plender Tastel : 5352 Registraasjenûmer : 1132645 Primêr

Nadere informatie

Aan de Raad. Jaarlijkse stukken 2013, 2014 en 2015 Veiligheidsregio Fryslân

Aan de Raad. Jaarlijkse stukken 2013, 2014 en 2015 Veiligheidsregio Fryslân Aan de Raad Agendapunt: 6 Onderwerp: Jaarlijkse stukken 2013, 2014 en 2015 Veiligheidsregio Fryslân Kenmerk: Status: BV/JS Besluitvormend Kollum, 10 juni 2014 Samenvatting De Veiligheidsregio Fryslân (hierna

Nadere informatie

Advies aan de gemeenteraad

Advies aan de gemeenteraad Advies aan de gemeenteraad Postregistratienummer *18.0005222* 18.0005222 Raadsvergadering: 14-6-2018 Voorstel:.. Agendapunt:.. Onderwerp Ontwerp jaarstukken 2017 en ontwerpbegroting 2019 CAW Sector Grondgebiedzaken

Nadere informatie

gemeente Leek Omgevingsdienst Groningen Postbus AB VEENDAM Geachte heer, mevrouw,

gemeente Leek Omgevingsdienst Groningen Postbus AB VEENDAM Geachte heer, mevrouw, 0117 gemeente Leek Omgevingsdienst Groningen Postbus 97 9640 AB VEENDAM Registratienummer: 2018003670 Onderwerp: Ontwerpbegroting 2019 Contactpersoon: mevrouw N. Abramjan Leek, 28 mei 2018 Geachte heer,

Nadere informatie

3. Beoogd resultaat Vaststellen van de concept begrotingen 2018 van Wedeka bedrijven en de EMCO-groep.

3. Beoogd resultaat Vaststellen van de concept begrotingen 2018 van Wedeka bedrijven en de EMCO-groep. *17.01409* VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Behandelend ambtenaar: J. Wolters Afdeling/cluster: / Telefoonnr.: 0591-535472 Portefeuillehouder: J.F.A. Alberts Registratienummer: 17.01409 Onderwerp: Jaarstukken

Nadere informatie

Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015 en scenariokeuze transitie werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede).

Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015 en scenariokeuze transitie werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede). Raadsvoorstel Raadsvergadering: 25 september 2014 Agendapunt: september 2014-9 Voorstelnummer: 9 Landsmeer, B&W vergadering 16 september 2014 Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015

Nadere informatie

Agendapunt voor de vergadering van het dagelijks bestuur RUD Drenthe 11 april 2016

Agendapunt voor de vergadering van het dagelijks bestuur RUD Drenthe 11 april 2016 Agendapunt voor de vergadering van het dagelijks bestuur RUD Drenthe 11 april 2016 Datum: 3 maart 2016 Opsteller: Johan Vogelaar, directeur RVD Drenthe Openbaar Advies van de Raad van Opdrachtgevers uit

Nadere informatie

R O Vaststellen jaarstukken 2016 (aangepast)

R O Vaststellen jaarstukken 2016 (aangepast) Gemeente Bladel Nummer Onderwerp R2017.003O Vaststellen jaarstukken 2016 (aangepast) Bladel Casteren Hapert Hoogeloon Netersel Aan de raad Samenvatting Het college legt verantwoording af over de realisatie

Nadere informatie

jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing

jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing Ons nummer: O17.001486 *O17.001486* Informatie raad/mededeling college Onderwerp jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing Commissie Boarger en Mienskip Collegebesluit d.d.

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2015 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2015 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Financiën : F. Ooyevaar Voorstel aan de raad Onderwerp : Jaarrekening 2012 (concept),

Nadere informatie

Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14. : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON

Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14. : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON Raadsvergadering : 29 oktober 2012 Agendanr. 14 Voorstelnr. : R 6912 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2011 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 12 oktober 2012 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

De Wsw is onderdeel van Programma 3; Economische zaken en Werkgelegenheid

De Wsw is onderdeel van Programma 3; Economische zaken en Werkgelegenheid Onderwerp: Jaarstukken Permar Rapport aan B&W d.d. 1 juli 2014 secretaris H. Ebbers Paraaf voor akkoord door het hoofd van de afdeling Portefeuillehouder wethouder H.J.C. Vreeswijk Gemeente winkel Bedrijfsvoering

Nadere informatie

JAARREKENING Ja, IPA Acon heeft een goedkeurende verklaring afgegeven.

JAARREKENING Ja, IPA Acon heeft een goedkeurende verklaring afgegeven. JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

1. Onderwerp Jaarstukken 2014 van Holland Rijnland

1. Onderwerp Jaarstukken 2014 van Holland Rijnland In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. 11. Voorstel tot instemmen met de begroting 2018 en kennis nemen van de jaarrekening 2016 van de Oda AAN DE RAAD

Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. 11. Voorstel tot instemmen met de begroting 2018 en kennis nemen van de jaarrekening 2016 van de Oda AAN DE RAAD Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. 11 Voorstel tot instemmen met de begroting 2018 en kennis nemen van de jaarrekening 2016 van de Oda AAN DE RAAD Samenvatting De raad wordt geadviseerd kennis te nemen van de

Nadere informatie

1 Doel agendering: 2 Vraagstelling: Sector/afdeling: FB/F&A. Leidinggevende: Jan Steur Geleideformulier voor: bestuurscommissies PG&MZ en OV

1 Doel agendering: 2 Vraagstelling: Sector/afdeling: FB/F&A. Leidinggevende: Jan Steur Geleideformulier voor: bestuurscommissies PG&MZ en OV Sector/afdeling: FB/F&A Leidinggevende: Jan Steur Geleideformulier voor: bestuurscommissies PG&MZ en OV Auteur: Baudien Dijkstra c0df86e5-ab3e-48c5-a6e5-d1e6f683bc72.docx 1 Doel agendering: Beeldvorming

Nadere informatie

Voorstel Uw raad wordt voorgesteld kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2017 van Werkplein Fivelingo.

Voorstel Uw raad wordt voorgesteld kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2017 van Werkplein Fivelingo. Vergadering gemeenteraad d.d. 19 juli 2018 Agenda nummer 7 Portefeuillehouder: wethouder de heer M. Joostens Onderwerp: Jaarstukken 2017 Werkplein Fivelingo Korte inhoud: De gemeente Delfzijl neemt, samen

Nadere informatie

inzake vaststellen jaarrekening 2013 en bestemmen resultaat Vergadering Algemeen Bestuur d.d. 26 juni 2014 AGENDAPUNT: 7.A.1.A

inzake vaststellen jaarrekening 2013 en bestemmen resultaat Vergadering Algemeen Bestuur d.d. 26 juni 2014 AGENDAPUNT: 7.A.1.A Voorstel inzake vaststellen jaarrekening 2013 en bestemmen resultaat Vergadering Algemeen Bestuur d.d. 26 juni 2014 AGENDAPUNT: 7.A.1.A Aan het Algemeen Bestuur, Hierbij bieden wij u de Jaarstukken 2013

Nadere informatie