GR SW ''FRYSLÂN'' Begroting 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GR SW ''FRYSLÂN'' Begroting 2016"

Transcriptie

1 GR SW ''FRYSLÂN'' Begroting CONCEPT -

2 1 INLEIDING 3 2 PROGRAMMAPLAN Algemeen Ontwikkeling van binnen naar buiten Personele bezetting 5 3 PARAGRAFEN BBV Weerstandsvermogen GR Financiering Verbonden partijen Bedrijfsvoering Onderhoud kapitaalgoederen Treasury Risico s 7 4 OVERZICHT VAN BATEN & LASTEN IN DE BEGROTING 8 5 TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN & LASTEN Bijdrage gemeenten Bijdrage GR-gemeenten Bijdrage overige gemeenten Doorbelasting naar Caparis Bonus Begeleid Werken Lonen en sociale lasten Sw Vervoerskosten Sw Overige CAO-gerelateerde kosten Sw Lonen en sociale lasten ambtelijk kader Doorverdeling BW-subsidie naar uitvoeringsorganisatie Overige kosten GR Rente 11 6 SAMENSTELLING VAN BESTUUR PER 1 JANUARI VASTSTELLING BEGROTING BIJLAGE 1: LENINGEN 14 Begroting 2016 GR Sw 'Fryslân' - CONCEPT 2/14

3 1 Inleiding Voor u ligt de begroting 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening Fryslân (hierna: GR). Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Een gevolg daarvan is dat er per die datum geen instroom meer plaatsvindt in de sociale werkvoorziening. Er is dan ook geen sprake meer van een wachtlijst of een taakstelling die gemeenten in het verleden kregen toebedeeld van de rijksoverheid. Medewerkers die al een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hebben op grond van de Wet Sociale Werkvoorziening, behouden hun rechten (en plichten). Voor hen blijft de sociale werkvoorziening gehandhaafd. In de begroting voor 2016 zijn de verwachte loonkosten voor sw-medewerkers opgenomen en overige lasten die voor rekening komen van de werkgever. Deze worden door middel van maandelijkse voorschotten door gemeenten afgedragen aan de werkgever, de GR. Gemeenten ontvangen van de rijksoverheid een bijdrage in de kosten voor de sociale werkvoorziening. De bijdrage is/wordt verder door het Rijk naar beneden bijgesteld, waardoor deze niet voldoende is om de werkelijke kosten te dekken. Het resterende deel (het zgn. subsidietekort ) moet door gemeenten zelf worden gedragen. Als gevolg van de Participatiewet, zal de sociale werkvoorziening op lange(re) termijn verdwijnen. De veranderingen in de (uitvoering van de) sociale werkvoorzieningen worden in 2016 zichtbaar. Nu er geen instroom meer plaatsvindt, zal er een hervorming moeten plaatsvinden. Het bestuur van de GR is dan ook samen met de directie van Caparis NV op zoek naar een scenario met passende samenwerkingsvorm(en) en keuzevrijheden, waarbij de belangen van de sw-medewerkers geborgd zijn en de (frictie)kosten zoveel mogelijk beperkt blijven. Gezamenlijk willen wij onze medewerkers ook in 2016 een goede en passende werkomgeving bieden. Drachten, 19 juni 2015 Engbert van Esch voorzitter Begroting 2016 GR Sw 'Fryslân' - CONCEPT 3/14

4 2 Programmaplan 2.1 Algemeen De Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening 'Fryslân' (hierna: GR) is een samenwerkingsverband van de gemeenten Achtkarspelen, Heerenveen, Leeuwarden, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Tytsjerksteradiel en Weststellingwerf. De GR heeft tot doel de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en daaruit voortvloeiende voorschriften uit te voeren voor de acht aangesloten gemeenten. De uitvoering van de Wsw heeft het bestuur van de GR opgedragen aan Caparis NV. Het bestuur van de GR wordt gevormd door leden van de colleges van B&W van de aangesloten gemeenten. Het bestuur voert de regie op de uitvoering van de Wsw en vergadert gemiddeld vijf maal per jaar, waarbij ook de algemeen directeur van Caparis NV aanwezig is als adviseur van het bestuur. In dit hoofdstuk worden de plannen voor de uitvoering van de Wsw tot uitdrukking gebracht. Op 1 januari 2015 is de Participatiewet ingevoerd. Een gevolg van invoering van de Participatiewet is dat instroom in de Sw per 1 januari 2015 niet meer mogelijk is. De huidige Sw-medewerkers behouden hun rechten en plichten. In het kader van de Participatiewet komt de verantwoordelijkheid voor het aan het werk helpen van een grote groep mensen (onder andere de mensen die voorheen geïndiceerd werden voor de Wsw) bij gemeenten te liggen. Dit betekent dat met ingang van 2015 het aantal mensen met een Sw-dienstverband met de GR zal afnemen. De komende jaren zal sprake zijn van uitstroom van Sw-medewerkers als gevolg van natuurlijk verloop (pensionering, overlijden, enzovoorts) en door het besluit van de GR om alleen arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd om te zetten in arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd voor de mensen die naar verwachting duurzaam zijn aangewezen op een beschutte voorziening (zie paragraaf 2.3). De GR-gemeenten en Caparis onderzoeken gezamenlijk wat de invoering van de Participatiewet betekent voor de toekomstige opdracht van Caparis NV. Verwacht wordt dat hier in de loop van 2015 meer duidelijkheid over komt. 2.2 Ontwikkeling van binnen naar buiten Door de invoering van de Participatiewet is er met ingang van 1 januari 2015 geen instroom van Swmedewerkers meer. Dit betekent dat het aantal Se s per 1 januari 2015 afneemt, hoofdzakelijk door natuurlijk verloop. Op het moment van opstellen van deze begroting (februari 2015) is niet vast te stellen welke (financiële en beleidsmatige) gevolgen afsluiten van de Sw voor nieuwe instroom precies zal hebben voor de opdracht die de GR aan Caparis NV zal verstrekken voor het jaar Daarnaast zijn nog geen definitieve besluiten genomen over de nieuwe opdracht van Caparis NV. Om deze redenen is in de begroting 2016 geen prognose opgenomen ten aanzien van de beweging van binnen naar buiten. De nieuwe jaarovereenkomst tussen de GR en Caparis NV wordt zoals gebruikelijk aan het eind van het jaar 2015 afgesloten. In de jaarovereenkomst zullen concrete afspraken worden gemaakt. Begroting 2016 GR Sw 'Fryslân' - CONCEPT 4/14

5 2.3 Personele bezetting In onderstaand overzicht is de begrote/geraamde personele bezetting voor de jaren 2016 tot en met 2019 opgenomen. Dit voor zowel Sw-personeel, BW-plaatsingen als kaderpersoneel (in dienst van de GR). Bezetting Realisatie 2014 Gew. begr Begr Raming 2017 Raming 2018 Raming 2019 Sw-medewerkers in dienst Se fte Aantal Begeleid Werken Se fte Kader (ambtelijk) fte De bezetting van het aantal Sw-medewerkers in dienst van de GR zal per 1 januari 2015 dalen als gevolg van het afsluiten van de Sw voor nieuwe instroom. Dit betekent dat alleen sprake is van natuurlijk verloop (pensionering). Naast het verloop als gevolg van pensionering, is in de begrote/geraamde bezetting rekening gehouden met een additioneel verloop van voorzichtigheidshalve 1% per jaar voor niet voorzienbaar verloop (overlijden, ontslag op staande voet, vrijwillige beëindiging van het dienstverband door de medewerker zelf, beëindiging dienstverband na 2 jaar ziekte, enzovoorts). In aantallen medewerkers zal de feitelijke uitstroom hoger zijn, omdat niet alle Sw-medewerkers fulltime werken. Op grond van het bestuursbesluit van 5 december 2014 worden arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd niet omgezet in overeenkomsten voor onbepaalde tijd, als de betreffende werknemer op basis van een analyse geacht wordt niet duurzaam te zijn aangewezen op een beschutte werkplek binnen een daarvoor ingerichte voorziening. De aantallen arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die in de komende jaren aflopen bedragen: 2015: 20 arbeidsovereenkomsten 2016: 127 arbeidsovereenkomsten 2017: 177 arbeidsovereenkomsten De inschatting is dat ca. 35% van deze werknemers mogelijk niet duurzaam aangewezen wordt geacht op beschut werken binnen een daarvoor ingerichte voorziening. Met dit percentage is rekening gehouden in deze begroting. Het aantal Sw-medewerkers geplaatst in een Begeleid Werken (BW) contract, zal eveneens met ingang van 2016 dalen. De exacte omvang van deze daling is niet te bepalen omdat uiteindelijk de werkgever waar een Sw-medewerker is geplaatst bepaald of het contract met de Sw-medewerker wel of niet wordt verlengd. In de begrote en geraamde BW-plaatsingen is verondersteld dat de werkgevers de dienstverbanden zullen voortzetten tot het moment van pensionering van de desbetreffende Sw-medewerker. De bezetting kaderpersoneel laat een dalende trend zien. Nieuwe dienstverbanden met kaderpersoneel worden vanaf medio 2007 niet aangegaan door de GR, maar door Caparis NV. Dit leidt ertoe dat binnen de GR de omvang van het kaderpersoneel jaarlijks daalt als gevolg van natuurlijk verloop (overlijden, pensionering en overige beëindiging van het dienstverband). Begroting 2016 GR Sw 'Fryslân' - CONCEPT 5/14

6 3 Paragrafen BBV Weerstandsvermogen GR De gemeenschappelijke regeling heeft geen weerstandsvermogen. Jaarlijks wordt het overschot of tekort van de GR financieel afgewikkeld met de deelnemende gemeenten. 3.2 Financiering De GR treedt op als financier van Caparis NV. De GR is in staat leningen onder gunstiger voorwaarden aan te trekken dan Caparis NV en leent deze vervolgens door aan Caparis NV. Daarmee is Caparis NV verzekerd van een financiering tegen optimale condities. Voor de leningen van de GR aan Caparis NV zijn door Caparis NV zekerheden gesteld in de vorm van hypotheek- en pandrecht. Omdat de GR uitsluitend optreedt als financier van Caparis NV is er geen sprake van een zelfstandig treasurybeleid bij de GR. Door de integrale doorlening van alle financiering aan Caparis NV, zijn de risico's primair verlegd naar Caparis NV. Het resterende deel van het overzicht van baten en lasten van de GR wordt volledig gefinancierd door gemeentelijke bijdragen van de aangesloten gemeenten. 3.3 Verbonden partijen De GR heeft als uitvoeringsorganisatie voor de sociale werkvoorziening Caparis NV te Drachten aangewezen. Hiermee wordt slechts een contractuele relatie onderhouden; er is geen bestuurlijke verbondenheid. De aandelen van Caparis NV zijn in handen van de in de GR deelnemende gemeenten. De GR heeft daarom geen verbonden partijen in de zin van het BBV. 3.4 Bedrijfsvoering De GR heeft geen zelfstandig inhoudelijke bedrijfsvoering in het kader van de uitvoering van de Wsw, maar stelt arbeidscapaciteit en financieringscapaciteit ter beschikking aan Caparis NV. 3.5 Onderhoud kapitaalgoederen De GR beschikt niet over bedrijfsmiddelen en is daarom niet verantwoordelijk voor het onderhoud ervan. Deze verantwoordelijkheid ligt bij Caparis NV. 3.6 Treasury Het treasurystatuut van de GR is niet van toepassing op de investeringen die plaatsvinden binnen Caparis NV. Het aantrekken van leningen ten behoeve van Caparis NV geschiedt conform de daarvoor geldende regels (wet- & regelgeving, treasurystatuut). De aan te trekken financieringsmiddelen worden doorgeleend aan Caparis NV. Een overzicht van de begrote leningenportefeuille is opgenomen in bijlage 1. Op dit moment verwachten wij dat geen nieuwe financiering in 2016 hoef te worden aangetrokken. Er is echter op dit moment nog geen duidelijkheid over de nieuwe opdracht van Caparis (als gevolg van de invoering van de Participatiewet). Caparis NV en de bij de GR aangesloten gemeenten voeren momenteel gezamenlijk een onderzoek uit naar de nieuwe/toekomstige opdracht voor Caparis. Definitieve besluitvorming hierover wordt in de loop van 2015 verwacht. In de begroting 2016 is daarom op dit moment geen rekening gehouden met eventueel nieuw aan te trekken financiering voor de jaren 2016 en later. Tot slot wordt op dit moment verondersteld dat de GR geen kasgeldleningen dient aan te trekken om vervolgens door te lenen aan Caparis NV. In paragraaf 5.10 zijn de veronderstellingen ten aanzien van de renteontwikkeling toegelicht. 1 BBV - Besluit begroting en verantwoording voor provincies en gemeenten Begroting 2016 GR Sw 'Fryslân' - CONCEPT 6/14

7 3.7 Risico s De volgende risico's kunnen effect hebben op de baten- en lastenontwikkeling: Gevolgen Participatiewet De Participatiewet is met ingang van 1 januari 2015 een feit. Een gevolg van de Participatiewet is dat er met ingang van 1 januari 2015 geen instroom in de Sw meer kan plaatsvinden. In 2014 hebben de GR en Caparis NV besloten om gezamenlijk een onderzoek uit te voeren naar het toekomstperspectief van/de nieuwe opdracht voor Caparis NV. Er heeft nog geen definitieve besluitvorming plaatsgevonden; in de loop van 2015 wordt besluitvorming verwacht. Op dit moment kan dan ook nog niet beoordeeld worden in welke mate de toekomstige besluitvorming van invloed is op de bedrijfsvoering van Caparis NV en op de GR. Als gevolg hiervan is het risico aanwezig dat de begroting 2016 van de GR in de loop van 2015 of 2016 moet worden gewijzigd. Bedrijfsvoering Caparis NV Hoewel het bedrijfsrisico voor rekening van Caparis NV komt, is het niet geheel uit te sluiten dat bij onverhoopte ongunstige ontwikkelingen voor Caparis NV en/of in de regelgeving ten aanzien van de Wsw of de Participatiewet, Caparis NV dusdanig in de problemen kan komen dat de continuïteit van de bedrijfsvoering niet gewaarborgd is. In dat geval zal de GR maatregelen moeten treffen om de wettelijke verplichtingen vanuit de Wsw na te kunnen komen. In de overeenkomsten met Caparis NV is geregeld dat in een dergelijk geval in ieder geval de kennis (regulier kader, voor zover dit kader een aanstelling bij de GR heeft) en infrastructuur (onroerend goed) aanwezig is om hieraan invulling te kunnen geven. Inbaarheid leningen Caparis NV In paragraaf 3.2 is toegelicht dat de GR optreedt als financier voor Caparis NV. Voor de leningen van de GR aan Caparis NV zijn door Caparis NV zekerheden gesteld in de vorm van hypotheeken pandrecht. Het risico voor de GR bestaat daarin dat Caparis NV in staat moet zijn aan de vereiste rente- en aflossingsverplichtingen te kunnen voldoen en dat bij ingebrekestelling de waarde van de verkregen zekerheden niet toereikend is voor het aflossen van de financiering en het betalen van de resterende rente. Overigens wordt opgemerkt dat Caparis vanaf 2013 de opgenomen financieringsfaciliteit substantieel heeft gereduceerd. Hierdoor daalt ook het risico voor de GR. Gevolgen nog af te sluiten CAO s De CAO Sw is per 31 december 2013 afgelopen en de onderhandelingen zijn in 2014 gestaakt. De CAO voor het kaderpersoneel loopt af per 31 december Gesprekken tussen VNG en vakbonden voor een nieuwe CAO zijn op dit moment nog niet gestart. Dit heeft tot gevolg dat er op dit moment nog onvoldoende inzicht is in de verwachte financiële gevolgen van de nog af te sluiten CAO s. In de begroting 2016 is voorzichtigheidshalve rekening gehouden met een indexatie van de loonkosten (inclusief sociale lasten en pensioenpremies) van 2%. Gevolgen besluit tijdelijke Sw-dienstverbanden Op grond van het bestuursbesluit van 5 december 2014 worden arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd niet omgezet in overeenkomsten voor onbepaalde tijd, als de betreffende werknemer op basis van een analyse geacht wordt niet duurzaam te zijn aangewezen op een beschutte werkplek binnen een daarvoor ingerichte voorziening. In 2016 lopen 127 arbeidsovereenkomsten af en in arbeidsovereenkomsten. De huidige inschatting is dat ca. 35% van deze werknemers mogelijk niet duurzaam aangewezen wordt geacht op beschut werken binnen een daarvoor ingerichte voorziening. Dit zal dan leiden tot een besparing op de loonkosten Sw. Hier staat tegenover dat bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst een transitievergoeding moet worden betaald. De exacte financiële gevolgen van het bestuursbesluit van 5 december 2014 zijn op voorhand niet precies in te schatten. In de begroting is rekening gehouden met per saldo aan lagere kosten. Deze besparing is op dit moment niet te specificeren naar de individuele gemeenten. Begroting 2016 GR Sw 'Fryslân' - CONCEPT 7/14

8 4 Overzicht van baten & lasten in de begroting Alle bedragen in * Realisatie 2014 Gew. begroting 2015 Begroting 2016 Raming 2017 Raming 2018 Raming 2019 BATEN Bijdrage GR-gemeenten Bijdrage overige gemeenten Doorbelasting aan Caparis Bonus Begeleid Werken Totaal baten LASTEN Lonen en sociale lasten Sw Vervoerskosten Sw Overige CAO gerelateerde kosten Sw Lonen en sociale lasten ambtelijk Doorverdeling BW-subsidie naar Caparis Bonus Caparis inzake Begeleid Werken Overige kosten GR Totaal lasten FINANCIERINGSFUNCTIE Rente- en overige kosten Doorbelasting rente naar Caparis Totaal financieringsfunctie RESULTAAT In hoofdstuk 5 wordt het overzicht van baten en lasten in de begroting nader toegelicht. Begroting 2016 GR Sw 'Fryslân' - CONCEPT 8/14

9 5 Toelichting op het overzicht van baten & lasten In dit hoofdstuk zijn de uitgangspunten opgenomen die ten grondslag liggen aan de begroting 2016 en de ramingen 2017, 2018 en 2019 van de GR. Op 1 januari 2015 is de Participatiewet ingevoerd. Een gevolg van invoering van de Participatiewet is dat instroom in de Sw per 1 januari 2015 niet meer mogelijk is. De huidige Sw-medewerkers behouden hun rechten en plichten. In het kader van de Participatiewet komt de verantwoordelijkheid voor het aan het werk helpen van een grote groep mensen (onder andere de mensen die voorheen geïndiceerd werden voor de Wsw) bij gemeenten te liggen. De bij de GR aangesloten gemeenten zijn in 2014 samen met Caparis NV gestart met het uitvoeren van een onderzoek naar een nieuw toekomstperspectief van/nieuwe opdracht voor Caparis NV. In 2015 zal duidelijk moeten worden wat dit voor de GR en de uitvoeringsorganisatie Caparis NV zal gaan betekenen. Dit bemoeilijkt op dit moment het opstellen van een begroting 2016 en de ramingen voor de jaren 2017 tot en met In de volgende paragrafen is nader toegelicht welke uitgangspunten zijn gehanteerd bij het opstellen van de begroting en ramingen. 5.1 Bijdrage gemeenten Bijdrage GR-gemeenten De loonkosten Sw inclusief sociale lasten, pensioenpremies, vervoerskosten en overige CAOgerelateerde kosten komen ten laste van de GR. Deze kosten worden vervolgens gedekt door bijdragen van de aangesloten gemeenten. Gemeenten ontvangen van de Rijksoverheid een bijdrage in de kosten die gemaakt moeten worden voor de sociale werkvoorziening. Ook de overige kosten gemaakt ten behoeve van de GR worden op deze wijze gedekt. De verdeling van de bijdrage van GR-gemeenten geschiedt op basis van het aantal geplaatste Se s bij Caparis en het aantal Se s geplaatst bij derden met een Begeleid Werken (BW) contract wat direct dan wel indirect wordt beheerd door Caparis. De voor 2016 begrote bijdrage is hieronder weergegeven. In deze tabel is rekening gehouden met de beëindiging van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. In de tabel onder paragraaf 2.3 is een aanname gedaan voor het geheel. Deze aanname kan echter niet op voorhand goed gespecificeerd worden naar de betreffende gemeenten. Vandaar dat in onderstaande opstelling de verwachte besparing op totaalniveau is verwerkt. Bedragen in * Gemeente Bez. in Se Percentage Bijdrage Achtkarspelen 196 8,9% Heerenveen ,3% Leeuwarden ,0% Ooststellingwerf 163 7,4% Opsterland 153 7,0% Smallingerland ,9% Tytsjerksteradiel 161 7,3% Weststellingwerf 203 9,2% Subtotaal ,0% Af: verwachte uitstroom tijdelijke dienstverbanden Totaal De begrote bijdrage per Se voor 2016 bedraagt In de gewijzigde begroting 2015 is een bijdrage per Se begroot van De stijging ad 536 per Se (circa 1,8%) wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de begrote stijging van loonkosten Sw inclusief sociale lasten (zie paragraaf 5.4). Daar- Begroting 2016 GR Sw 'Fryslân' - CONCEPT 9/14

10 naast heeft het beëindigen van tijdelijke dienstverbanden tot gevolg dat de gemiddelde loonkosten per fte stijgen. De Sw-medewerkers met een tijdelijk dienstverband bevinden zich nog in de laagste schalen van het salarisgebouw. Uitstroom van deze Sw-medewerkers leidt dan ook tot een stijging van de gemiddelde loonkosten per fte Bijdrage overige gemeenten De bijdrage overige gemeenten bestaat uit het aantal bij Caparis geplaatste Se s en het aantal bij derden geplaatste Se s met een BW-contract die worden beheerd door Caparis. In de begroting is ervan uitgegaan dat deze gemeenten per Se de Rijkssubsidie en de overeengekomen gemeentelijke bijdrage zullen betalen. In de begroting 2016 wordt uitgegaan van (fictieve) Rijkssubsidie in 2016 van per Se (2015: ). In de raming voor de jaren 2016 tot en met 2018 wordt uitgegaan van een jaarlijkse daling van de (fictieve) Rijkssubsidie met 600 per Se. 5.2 Doorbelasting naar Caparis Het ambtelijk kaderpersoneel in dienst van de GR wordt ingezet bij Caparis. Alle kosten die betrekking hebben op het ambtelijk kader (bijvoorbeeld lonen, sociale lasten en pensioenpremies) worden volledig doorbelast aan Caparis. Vanaf medio 2007 worden nieuwe kadermedewerkers rechtstreeks door Caparis NV in dienst genomen (zie ook paragraaf 2.3). 5.3 Bonus Begeleid Werken Verwacht wordt dat eind 2016 een bonus Begeleid Werken met betrekking tot gerealiseerde plaatsingen in 2014 zal worden ontvangen. De beschikkingen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zullen waarschijnlijk eind 2016 worden ontvangen. Op dat moment is definitief duidelijk wat de omvang van de bonus zal zijn. Met betrekking tot de jaren 2015 en later verwachten wij dat er geen bonus meer door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal worden uitgekeerd. Dit betekent dat in de ramingen 2017 tot en met 2019 geen bedrag voor de bonus is begroot. Conform bestaande afspraken wordt de door de gemeenten ontvangen bonus volledig doorbetaald aan de GR (voor zover het door Caparis beheerde plaatsingen betreft). De GR betaalt de bonus vervolgens volledig door aan Caparis NV. 5.4 Lonen en sociale lasten Sw De CAO Sw had een looptijd tot en met 31 december Over de verwachte salarisontwikkeling in de jaren 2014 en later is niets bekend; in 2014 zijn de CAO onderhandelingen opgeschort. In de begroting 2016 is voorzichtigheidshalve rekening gehouden met een indexatie van 2,0% ten opzichte van de begroting In de ramingen 2017 tot en met 2019 is voorzichtigheidshalve eveneens rekening gehouden met een jaarlijkse indexatie van gemiddeld 1,8%. Deze indexatie heeft betrekking op periodieken, toekomstige CAO-stijgingen en stijgingen in de sociale lasten en pensioenpremies. In de begrote loonkosten is eveneens rekening gehouden met de verwachte effecten van de Wet Werk & Zekerheid en dan in het bijzonder de financiële gevolgen van de transitievergoeding. Tot slot stijgen de gemiddelde loonkosten door de verwachte uitstroom van tijdelijke dienstverbanden (zie ook paragraaf Vervoerskosten Sw De vervoerkosten Sw bestaan uit de vervoerskosten van Sw-medewerkers die zijn aangewezen op collectief vervoer en de woon-werkvergoeding die uit hoofde van de CAO moet worden betaald. Bij het collectief vervoer is rekening gehouden met de eigen bijdrage van de Sw-medewerker. Voor het collectief vervoer zijn met verschillende partijen contracten afgesloten. De vervoerskosten worden jaarlijks contractueel geïndexeerd op basis van de NEA-index voor taxivervoer. In de begroting 2016 is rekening gehouden met een indexatie van circa 2%. In de ramingen 2016 tot en met 2018 wordt vooralsnog rekening gehouden met een gemiddelde indexatie van 1,6% per jaar. Begroting 2016 GR Sw 'Fryslân' - CONCEPT 10/14

11 Het vervoer wordt georganiseerd en betaald door Caparis NV. De GR compenseert Caparis NV op basis van de gemaakte afspraken voor de werkelijke kosten. 5.6 Overige CAO-gerelateerde kosten Sw De overige CAO-gerelateerde kosten Sw betreffen kosten die direct uit de CAO Sw voortvloeien en hebben betrekking op onder andere jubilea en de vergoeding vakbondscontributie. Aangezien sprake is van een relatief steeds oudere groep Sw-medewerkers met langdurige dienstverbanden, wordt voor de begroting 2016 en ramingen 2017 tot en met 2019 rekening gehouden met een gelijkblijvend bedrag per jaar aan jubileumuitkeringen. 5.7 Lonen en sociale lasten ambtelijk kader Er is rekening gehouden met een afname van het aantal fte s in dienst van de GR. Met ingang van medio 2007 worden nieuwe kadermedewerkers rechtstreeks door Caparis NV in dienst genomen. De begroting 2016 gaat uit van 76 fte s. In de ramingen 2017 tot en met 2019 is rekening gehouden met een daling van het aantal fte s als gevolg van pensionering. De huidige CAO heeft een looptijd tot en met 31 december Tussen VNG en vakbonden zijn de gesprekken over een nieuwe CAO nog niet opgestart. Derhalve bestaat nog onduidelijkheid over de verwachte loonontwikkeling voor de komende jaren. In de begroting en ramingen is rekening gehouden met een jaarlijkse indexatie van gemiddeld 1,5%. Deze indexatie heeft betrekking op periodieken, toekomstige CAO-stijgingen en stijgingen in de sociale lasten en pensioenpremies. De loonkosten met betrekking tot ambtelijk kader worden volledig doorbelast aan Caparis. 5.8 Doorverdeling BW-subsidie naar uitvoeringsorganisatie Het gerealiseerde aantal BW-plaatsingen over 2014 bedraagt 144 Se s. In de begroting 2016 is rekening gehouden met 148 Se s die een BW-contract hebben. De stijging wordt veroorzaakt doordat eind 2014 extra BW-plaatsingen zijn gerealiseerd. In de raming wordt rekening gehouden met een jaarlijkse daling als gevolg van natuurlijk verloop (pensionering). Het gehele subsidiebedrag voor deze Se s is opgenomen onder de doorverdeling BW naar Caparis. Voor de gehanteerde subsidiebedragen wordt verwezen naar paragraaf Overige kosten GR Onder de overige kosten GR vallen secretariaatskosten, accountantskosten en overige lasten. De overige kosten GR betreft een schatting op basis van de realisatie 2014 rekening houdend met eenmalige/incidentele baten en/of lasten. In de begroting 2016 is een bedrag begroot ad ; voor de ramingen 2017 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse inflatie van 3% verondersteld. Een en ander bij ongewijzigde uitvoering door de GR Rente De rentelast is gebaseerd op contractueel overeengekomen rentepercentages voor de langlopende leningen. Wij veronderstellen op dit moment dat er geen kasgeldleningen nodig zijn. De rentelast die betrekking heeft op de aan Caparis NV verstrekte financiering wordt volledig doorbelast aan Caparis. Begroting 2016 GR Sw 'Fryslân' - CONCEPT 11/14

12 6 Samenstelling van bestuur per 1 januari 2015 Mw. G. Postma - lid - Gem. Achtkarspelen Mw. C. van der Laan - lid - Gem. Heerenveen Dhr. A. Ekhart - lid - Gem. Leeuwarden Dhr. E. van Esch - voorzitter/lid - Gem. Ooststellingwerf Dhr. W. Kooistra - lid - Gem. Opsterland Mw. N. Ketelaar - lid - Gem. Smallingerland Mw. H. Rijpstra - lid - Gem. Tytsjerksteradiel Dhr. C. Trompetter - lid - Gem. Weststellingwerf Mw. M. Prins - secretaris Begroting 2016 GR Sw 'Fryslân' - CONCEPT 12/14

13 7 Vaststelling begroting 2016 Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van GR Sw 'FRYSLÂN' op 19 juni 2015, voorzitter., secretaris. Begroting 2016 GR Sw 'Fryslân' - CONCEPT 13/14

14 Bijlage 1: Leningen Leningverstrekker Afsluiting loop Lening Renteperc. Saldo Aflossing Saldo Rente tijd per bedrag jr. % ABN/AMRO roll-over ,73% ABN/AMRO roll-over ,98% Bank Ned. Gemeenten ,10% Bank Ned. Gemeenten ,32% Bank Ned. Gemeenten ,69% Bank Ned. Gemeenten ,78% TOTAAL LENINGEN

GR SW ''FRYSLÂN'' Begroting 2017

GR SW ''FRYSLÂN'' Begroting 2017 GR SW ''FRYSLÂN'' Begroting 2017 - CONCEPT - 1 INLEIDING 3 2 PROGRAMMAPLAN 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Ontwikkeling van binnen naar buiten 4 2.3 Personele bezetting 5 3 PARAGRAFEN BBV 6 3.1 Weerstandsvermogen

Nadere informatie

GR SW ''FRYSLÂN'' Begroting 2015

GR SW ''FRYSLÂN'' Begroting 2015 GR SW ''FRYSLÂN'' Begroting 2015 - CONCEPT - 1 INLEIDING 3 2 PROGRAMMAPLAN 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Taakstelling en wachtlijst 4 2.3 Ontwikkeling van binnen naar buiten 4 2.4 Personele bezetting 5 3 PARAGRAFEN

Nadere informatie

GR SW ''FRYSLÂN'' Begroting 2014

GR SW ''FRYSLÂN'' Begroting 2014 GR SW ''FRYSLÂN'' Begroting 2014 - CONCEPT - 1 INLEIDING 3 2 KADERBRIEF 4 2.1 Taakstelling GR-gemeenten en opdracht aan Caparis NV 4 2.2 Opdracht overige gemeenten aan Caparis NV 5 2.3 Bijdrage gemeenten

Nadere informatie

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: Mevrouw C. van der Laan Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening

Nadere informatie

Portefeuillehouder van der Laan Datum collegebesluit 28 april 2015 Opsteller Cor Tiemersma Registratie GF Agendapunt

Portefeuillehouder van der Laan Datum collegebesluit 28 april 2015 Opsteller Cor Tiemersma Registratie GF Agendapunt Portefeuillehouder van der Laan Datum collegebesluit 28 april 2015 Opsteller Cor Tiemersma Registratie GF15.20034 Agendapunt Onderwerp Jaarrekening 2014, begrotingswijziging 2015-1 en Begroting 2016 GR

Nadere informatie

Ingekomen stukken. Vergadering : 22 januari 2015

Ingekomen stukken. Vergadering : 22 januari 2015 Ingekomen stukken Vergadering : 22 januari 2015 Agendapunt : 6 (C7) Status : Besluitvormend (procedureel) Programma : (8) Wurk & Bystân Portefeuillehouder : D.A. Fokkema / H. Rijpstra Behandelend ambt.

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. Registratienummer: GF Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18. Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma

Aan de gemeenteraad. Registratienummer: GF Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18. Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF12.20057 Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening 2011 en begroting

Nadere informatie

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 3 juli 2013 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 3 juli 2013 Carrosserieweg

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Gemeenteraad Heerenveen HEERENVEEN uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 en 1e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Geachte raad, Jaarrekening

Nadere informatie

EINDRAPPORTAGE WERKGROEP HERSTRUCTURERING

EINDRAPPORTAGE WERKGROEP HERSTRUCTURERING 1 EINDRAPPORTAGE WERKGROEP HERSTRUCTURERING 2 Welkom namens GR SW Fryslan Gerda Postma Wietse Kooistra Coby vd Laan Houkje Rijpstra Andries Ekhart Nieske Ketelaar Cor Trompetter Engbert van Esch 3 Programma

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Gemeenteraad Heerenveen uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Onderwerp: Geachte raad, Graag willen wij u onze zienswijze geven op de financiële rapportages die wij van

Nadere informatie

Bestemd voor: Bestuur GR Sw Fryslân Colleges B&W 20 augustus 2014

Bestemd voor: Bestuur GR Sw Fryslân Colleges B&W 20 augustus 2014 Begrotingsrapportage 1e halfjaar 2014 GR Sw Fryslân Bestemd voor: Bestuur GR Sw Fryslân Colleges B&W 20 augustus 2014 2 e kwartaal 2014 Pagina 1/17 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Kwartaalcijfers 4 2.1 Balans

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 10-09-2013 Onderwerp: Verlenging tijdelijke dienstverbanden SW NoordWestGroep Conceptbesluit: Samenvatting: NoordWestGroep toestemming

Nadere informatie

GR Sw ''FRYSLÂN'' Jaarstukken 2012. Jaarverslag en jaarrekening 2012 GR Sw 'Fryslân' - 1/30

GR Sw ''FRYSLÂN'' Jaarstukken 2012. Jaarverslag en jaarrekening 2012 GR Sw 'Fryslân' - 1/30 GR Sw ''FRYSLÂN'' Jaarstukken 2012 Jaarverslag en jaarrekening 2012 GR Sw 'Fryslân' - 1/30 1 ALGEMEEN 4 2 VAN DE VOORZITTER 5 3 BERICHT VAN HET BESTUUR 6 3.1 Algemeen bestuur 6 3.2 Overdracht taakstelling

Nadere informatie

GR Sw ''FRYSLÂN'' Jaarstukken 2013. Jaarverslag en jaarrekening 2013 GR Sw 'Fryslân' 1/31

GR Sw ''FRYSLÂN'' Jaarstukken 2013. Jaarverslag en jaarrekening 2013 GR Sw 'Fryslân' 1/31 GR Sw ''FRYSLÂN'' Jaarstukken 2013 Jaarverslag en jaarrekening 2013 GR Sw 'Fryslân' 1/31 1 ALGEMEEN 3 2 VAN DE VOORZITTER 4 3 BERICHT VAN HET DAGELIJKS BESTUUR 5 3.1 Algemeen bestuur 5 3.2 Overdracht taakstelling

Nadere informatie

Begroting 2014 DEFINITIEF 31 oktober 2013

Begroting 2014 DEFINITIEF 31 oktober 2013 Begroting 2014 DEFINITIEF 31 oktober 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Leeswijzer... 5 2 Uitgangspunten begroting 2014... 6 2.1 Algemeen... 6 2.2 Trajecten... 6 2.3 Huisvesting...

Nadere informatie

Ingekomen stukken. Vergadering : 19 juni 2014

Ingekomen stukken. Vergadering : 19 juni 2014 Ingekomen stukken Vergadering : 19 juni 2014 Agendapunt : 10 (C2) Status : Besluitvormend (procedureel) Programma : (8) Wurk en Bystân Portefeuillehouder : D.A. Fokkema / H. Rijpstra Behandelend ambt.

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2016 ev

Meerjarenbegroting 2016 ev Meerjarenbegroting 2016 ev Inhoudsopgave Inleiding begroting 2016 3 Uitgangspunten 5 Paragraaf: 6 - Weerstandsvermogen - Onderhoud kapitaalgoederen - Verbonden partijen - Risicoparagraaf Exploitatieoverzicht

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 23 juli 2013 Agendapunt: 8

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 23 juli 2013 Agendapunt: 8 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF13.20041 Datum collegebesluit: 23 juli 2013 Agendapunt: 8 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 17 juni 2008 Agendapunt: 32

Registratienummer: GF Datum: 17 juni 2008 Agendapunt: 32 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF08.20060 Datum: 17 juni 2008 Agendapunt: 32 Portefeuillehouder: de heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: de heer A.R. v.d. Schoot / mevrouw M. van Dun Telefoonnummer:

Nadere informatie

Registratienummer: GF13.20024 Datum collegebesluit: 16 april 2013 Agendapunt: 7

Registratienummer: GF13.20024 Datum collegebesluit: 16 april 2013 Agendapunt: 7 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF13.20024 Datum collegebesluit: 16 april 2013 Agendapunt: 7 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening

Nadere informatie

Onderwerp: Conceptbegroting 2012 van het Werkvoorzieningschap Weert e.o. De Risse en De Risse Holding BV.

Onderwerp: Conceptbegroting 2012 van het Werkvoorzieningschap Weert e.o. De Risse en De Risse Holding BV. VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK Registratienummer Datum raadsvergadering 14 juni 2011 Datum B&W besluit 26 april 2011 Portefeuillehouder B. Manders Behandelend ambtenaar C. van Hoorn Onderwerp:

Nadere informatie

GR Sw ''FRYSLÂN'' Jaarstukken Jaarverslag en jaarrekening 2016 GR Sw 'Fryslân'

GR Sw ''FRYSLÂN'' Jaarstukken Jaarverslag en jaarrekening 2016 GR Sw 'Fryslân' GR Sw ''FRYSLÂN'' Jaarstukken 2016 Deloitte Accountants B.V. 1/33 1 ALGEMEEN 4 2 VAN DE VOORZITTER 5 3 BERICHT VAN HET DAGELIJKS BESTUUR 6 3.1 Algemeen bestuur 6 3.2 Jaarovereenkomst 6 3.3 De toekomst

Nadere informatie

Begroting 2016 12 oktober 2015

Begroting 2016    12 oktober 2015 Begroting 2016 12 oktober 2015 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 4 2 Inleiding... 6 2.1 Algemene ontwikkelingen... 6 2.2 Begroting 2016 versus begroting 2015... 9 2.3 Begroting 2016 versus jaareindeverwachting

Nadere informatie

Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening

Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening Gemeenten worden geconfronteerd met hoge kosten voor onder andere de SW- populatie, een dalend subsidiebedrag

Nadere informatie

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR Betreft Vergaderdatum Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR 28-mei-2015 Gemeenteblad 2015 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. Kennisnemen van de definitief

Nadere informatie

College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid

College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid Brief aan de leden T.a.v. het college en de gemeenteraad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Arbeidsvoorwaarden en de sociale werkvoorziening

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD: VERGADERING 3 juni 2014

VOORSTEL AAN DE RAAD: VERGADERING 3 juni 2014 VOORSTEL AAN DE RAAD: VERGADERING 3 juni 2014 Onderwerp: Conceptbegroting de Risse Agendapunt 13. Raadsvoorstel- 2014-34 nummer Voorstel: 1. Kennis nemen van de conceptbegroting 2015 van het Werkvoorzieningschap

Nadere informatie

Begroting. Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West

Begroting. Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West Begroting 2016 Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West Inhoudsopgave Inleiding 4 DWAAN.2019: de 8 doelen en het bestuurlijk convenant 6 Bedrijfsvoering, financiering en weerstandsvermogen 7 Programmabegroting

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

De raad van de gemeente Emmen Ontwikkeling, Beleid en Directiestaf. uw kenmerk bijlage behandeld door M.J. Visser

De raad van de gemeente Emmen Ontwikkeling, Beleid en Directiestaf. uw kenmerk bijlage behandeld door M.J. Visser Raadhuisplein 1 7811 AP Emmen t. 140591 f. 0591 685599 Postbus 30001 7800 RA Emmen e. gemeente@emmen.nl i. gemeente.emmen.nl ~ 1)1::+..1).. Gemeente ~'1" ~ Emmen -t- De raad van de gemeente Emmen Ontwikkeling,

Nadere informatie

EMCOBGROEP. College van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn

EMCOBGROEP. College van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn EMCOBGROEP DOOR NAAR W f R K W E R K 1 5. 5 4 6 2 INK d.d. 2/3/215 Abel Tasmanstraat 7 Postbus 24 781 CA Emmen Tel. (591)6366 Fax (591)63663 www.emco-groep.nl College van Burgemeester en Wethouders van

Nadere informatie

WOONWAGENSCHAP MIDDEN- EN NOORD-ZEELAND GOES BEGROTING 2014 MEERJARENBEGROTING

WOONWAGENSCHAP MIDDEN- EN NOORD-ZEELAND GOES BEGROTING 2014 MEERJARENBEGROTING WOONWAGENSCHAP MIDDEN- EN NOORD-ZEELAND GOES BEGROTING 2014 EN MEERJARENBEGROTING 2015-2016-2017 2 3 INHOUD 1. Programmabegroting met paragrafen 4 BEGROTING 7 2. Begroting van lasten en baten 2014 9 3.

Nadere informatie

Winst- en verliesrekening Caparis NV - 1e kwartaalcijfers 2015

Winst- en verliesrekening Caparis NV - 1e kwartaalcijfers 2015 1 e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Financieel Winst- en verliesrekening Caparis NV - 1e kwartaalcijfers 2015 Resultatenrek. Cum 1e kwartaal 2015 Cum. 1e kwartaal 2014 Jaarbegroting (x 1.000) begroting

Nadere informatie

GEMEENTE ÖËNHËLDER lngeitomen_. 3 MAART 2015

GEMEENTE ÖËNHËLDER lngeitomen_. 3 MAART 2015 Inlichten instantie via e-mail pagina 1 van 2 Info Den Helder - Lbr. 15/016 - Arbeidsvoorwaarden en de sociale werkvoorziening Van: VNG Aan: VNG Datum: Woensdag 18 Maart 2015

Nadere informatie

GR Sw ''FRYSLÂN'' Jaarstukken Jaarverslag en jaarrekening 2015 GR Sw 'Fryslân' 1/34

GR Sw ''FRYSLÂN'' Jaarstukken Jaarverslag en jaarrekening 2015 GR Sw 'Fryslân' 1/34 GR Sw ''FRYSLÂN'' Jaarstukken 2015 Jaarverslag en jaarrekening 2015 GR Sw 'Fryslân' 1/34 1 ALGEMEEN 4 2 VAN DE VOORZITTER 5 3 BERICHT VAN HET DAGELIJKS BESTUUR 6 3.1 Algemeen bestuur 6 3.2 Jaarovereenkomst

Nadere informatie

Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad. Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015

Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad. Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015 Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015 Geachte gemeenteraadsleden, In december 2014 hebben wij u geïnformeerd over

Nadere informatie

Aan de Raad. 1. Aanleiding Het voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn kaderstellende rol

Aan de Raad. 1. Aanleiding Het voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn kaderstellende rol Aan de Raad No. : 8/3 Muntendam : 13 april 2017 Onderwerp : Vaststellen gewijzigde re-integratie verordening i.v.m. beschut werken ---------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Aanleiding In de vergadering van de Commissie Welzijn op 24 januari 2012 heeft wethouder Litjens van de gemeenteraad de opdracht gekregen om een notitie

Nadere informatie

Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B N

Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B N Financiën Paragraaf a is een analyse van het resultaat, in paragraaf b wordt de ontwikkeling van de subsidieratio behandeld, in paragraaf c staat een overzicht van de gemeentelijke bijdrage per SE en in

Nadere informatie

onderwerp: Beleidsregels terugkeergarantie bij beëindiging begeleid werken in het kader van de Wsw

onderwerp: Beleidsregels terugkeergarantie bij beëindiging begeleid werken in het kader van de Wsw 1 OOTïto emeente nr(s) geregistreerde stuk(ken): 103005 blad: 1/5 datum nota: 8 december 2015 programma: 7. Arbeidsparticipatie en inkomensvoorziening werkdoel: 1090 - Ontwikkelingen op het gebied van

Nadere informatie

Treasurystatuut. Stichting Proloog

Treasurystatuut. Stichting Proloog Treasurystatuut Stichting Proloog Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Proloog d.d. 29 september 2009 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 Verantwoording 1.2 Indeling Treasurystatuut 2. DOELSTELLING

Nadere informatie

Financiële resultaten Caparis NV

Financiële resultaten Caparis NV Financiële resultaten Caparis NV Bedrijfsresultaat eerste drie kwartalen 2014 Caparis NV heeft in de eerste drie kwartalen een bedrijfsresultaat gerealiseerd van 3.527.000 positief, dit is ruim 2.857.000

Nadere informatie

* 1 6. O INK d.d. 08/02/2016

* 1 6. O INK d.d. 08/02/2016 EMCO^GROEP D O O R W E R K N A A R W E R K * 1 6. O 3 4-6 7 INK d.d. 8/2/216 Abel Tasmanstraat 7 Postbus 24 781 CA Emmen Tel. (591)6366 Fax (591)63663 www.emco-groep.nl College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Coen van Hoorn raad

Coen van Hoorn raad 11 Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl Jaarrekening 2010 en het jaarverslag 2010 van de GRWRE. 11raad00324 29-06-2011 Ergon kijkt terug op een succesvol sociaal en economisch 2010. Er zijn goede

Nadere informatie

Caparis NV. Rapportage 3 e kwartaal 2013

Caparis NV. Rapportage 3 e kwartaal 2013 Rapportage 3 e kwartaal 2013 Caparis NV Bestemd voor: Raad van Commissarissen Caparis NV Aandeelhouders Caparis NV Bestuur GR Sw Fryslân Colleges B&W Ondernemingsraad Caparis NV 31 oktober 2013 3 e kwartaal

Nadere informatie

NOTA RENTEBELEID GEMEENTE BERGEN OP ZOOM

NOTA RENTEBELEID GEMEENTE BERGEN OP ZOOM l lllllll llll lllll llll llllll 111111111111111111111111111111111 815-023068 NOTA RENTEBELEID 2015 GEMEENTE BERGEN OP ZOOM Bergen op Zoom, oktober 2015 1. INLEIDING.""""""""""""""""""""""""""""""""""

Nadere informatie

BEGROTING 2014. Paragraaf Financiering

BEGROTING 2014. Paragraaf Financiering BEGROTING 2014 Paragraaf Financiering Ambtelijke programmamanager Afdelingshoofd Bedrijfsvoering Inleiding In de BBV 2004 (Besluit Beheer en Verantwoording Provincies en gemeenten) is een paragraaf financiering

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Informatiebijeenkomst Felua-groep

Vragen en antwoorden Informatiebijeenkomst Felua-groep Vragen en antwoorden Informatiebijeenkomst Felua-groep Deze vraag- en antwoordlijst is opgesteld naar aanleiding van de informatiebijeenkomsten die in februari 2014 bij Felua-groep zijn gehouden. De vragen

Nadere informatie

Raadsvoorstel Nummer:

Raadsvoorstel Nummer: Raadsvoorstel Nummer: 250048 Datum: 26 mei 2015 Hoort bij collegeadvies nummer: 250047 Datum raadsvergadering: 11 juni 2015 Portefeuillehouder: A. Dragt Onderwerp Jaarrekening RWA 2014 Meerjarenbegroting

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VOORSTEL Registratienummer 1148435 Bijlage(n) 4 Onderwerp gewijzigde begroting 2014, ontwerp begroting 2015, meerjarenraming 2016-2018 en de scenariokeuze transitie werkvoorzieningschap

Nadere informatie

Concept. Primaire Begroting 2015

Concept. Primaire Begroting 2015 Concept Primaire 2015 Versie dd 23 mei 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 2.1 Programmabegroting 2015 3 2.2 Toelichting op de programmabegroting 2015 4 2.3 Gemeentelijke bijdrage 2015 5 2.4 Meerjarenraming

Nadere informatie

Ontwerpbegroting Vixia 2014

Ontwerpbegroting Vixia 2014 Ontwerpbegroting Vixia 2014 Gemeentebladnummer: 2013/30 2013/6568 Vergaderdatum: 27 juni 2013 Agendapunt: Portefeuillehouder Dhr. P. Hovens Steller M. Meurkens Aan de Raad Voorstel: 1. Kennisnemen van

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn; Kaag en Braassem Nieuwkoop

Aan de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn; Kaag en Braassem Nieuwkoop Aan de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn; Kaag en Braassem Nieuwkoop Datum: 16 april Ons kenmerk: HF/140005/rm Betreft: Programbegroting 2015 en meerjarenbegroting 2016 2018 Bijlage(n): 2 Geachte raad,

Nadere informatie

VOORGESCHIEDENIS / WAT IS ER AAN DE HAND?

VOORGESCHIEDENIS / WAT IS ER AAN DE HAND? Aan de Raad Made, 13 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 14 Onderwerp: Modernisering Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: M. Vos - Kroeze Ambtelijke

Nadere informatie

Rapportage 3 e kwartaal 2009

Rapportage 3 e kwartaal 2009 Rapportage 3 e kwartaal 2009 29 oktober 2009 Bestemd voor: RvC Aandeelhouders Bestuur GR Sw 'Fryslân' Colleges B&W Gemeenteraden Centrale ondernemingsraad Inhoudsopgave 1 Sociaal 3 1.1 Realisatie taakstelling

Nadere informatie

Caparis NV. Rapportage 2 e kwartaal 2014

Caparis NV. Rapportage 2 e kwartaal 2014 Rapportage 2 e kwartaal 2014 Caparis NV Bestemd voor: Raad van Commissarissen Caparis NV Aandeelhouders Caparis NV Bestuur GR Sw Fryslân Colleges B&W Ondernemingsraad Caparis NV 19 augustus 2014 2 e kwartaal

Nadere informatie

Provincie Zuid-Holland Beleidsnota kostprijsberekening en rentetoerekening 2017

Provincie Zuid-Holland Beleidsnota kostprijsberekening en rentetoerekening 2017 Provincie Zuid-Holland Beleidsnota kostprijsberekening en rentetoerekening 2017 1 1. Inleiding en achtergrond De Financiële verordening van de provincie Zuid-Holland schrijft voor dat Provinciale Staten

Nadere informatie

Financiële resultaten Caparis NV

Financiële resultaten Caparis NV Financiële resultaten Caparis NV Bedrijfsresultaat eerste drie kwartalen 2013 Caparis NV heeft in de eerste drie kwartalen een bedrijfsresultaat gerealiseerd van 1.030.000 positief, dit is ruim 1.671.000

Nadere informatie

Financiële resultaten Caparis NV

Financiële resultaten Caparis NV Financiële resultaten Caparis NV Bedrijfsresultaat 1e halfjaar 2013 Caparis heeft over het 1e halfjaar een bedrijfsresultaat gerealiseerd van 370.000 positief, dit is ruim 850.000 beter dan begroot. De

Nadere informatie

Oplegnotitie begroting 2017

Oplegnotitie begroting 2017 Oplegnotitie begroting 2017 In het tweede kwartaal 2016 worden nog veel besluiten genomen over de toekomst van Permar. Dat maakt het op het moment van schrijven van deze begroting vrijwel onmogelijk om

Nadere informatie

25 april 2012 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE

25 april 2012 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE 25 april 2012 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE BEGROTING 2013 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2013 1 2. Beleidsbegroting 2013 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting 2013

Nadere informatie

Investeringskasstroom: Investeringen maatschappelijk nut -25,5 Investeringen economisch nut -83,4 Investeringen grondexploitaties (netto) -0,6

Investeringskasstroom: Investeringen maatschappelijk nut -25,5 Investeringen economisch nut -83,4 Investeringen grondexploitaties (netto) -0,6 2.7 Financiering Algemeen Deze paragraaf informeert de raad over het treasurybeleid en het risicobeheer van de financieringsportefeuille. De kaders hiervoor zijn vastgelegd in de wet Financiering Decentrale

Nadere informatie

Underwerp Begrotingswijziging 2013 GR Sw Fryslân, begroting 2013 Caparis NV en begrotingswijziging uitvoering Sociale Werkvoorziening Achtkarspelen

Underwerp Begrotingswijziging 2013 GR Sw Fryslân, begroting 2013 Caparis NV en begrotingswijziging uitvoering Sociale Werkvoorziening Achtkarspelen Riedsútstel Ynformaasjekarrûsel : 14 maart 2013 Status : Informerend / Vergaderstuk Agindapunt : 2 Portefúljehâlder : K.H. Antuma Amtner : mw. R. Schievink-de Boer / dhr. G. Nawijn / dhr. R. Brouwer Taheakke

Nadere informatie

Voorstellen cao Houthandel. Uitwerking Sociaal Akkoord

Voorstellen cao Houthandel. Uitwerking Sociaal Akkoord Voorstellen cao Houthandel Uitwerking Sociaal Akkoord In 2013 hebben werkgevers en werknemers op centraal niveau afspraken gemaakt in het Sociaal Akkoord. De koepelorganisatie waarvan de VVNH lid is (NVG/VNO),

Nadere informatie

2013 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2013 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2013 In cijfers Als aanvulling op het Jaaroverzicht 2013. SOCIALE WERKVOORZIENING Ook in 2013 is op de sociale parameters goed gepresteerd. Het aantal medewerkers met een sw-dienstverband is in 2013 tot

Nadere informatie

Bijlage 2: Begrotingswijziging

Bijlage 2: Begrotingswijziging Bijlage 2: Begrotingswijziging Inkomen Realisatie INKOMEN Primitieve Voordeel/nadeel VJN NJN Bijdrage gemeenten 5.544.945 5.723.105 5.770.412 47.307 Uitgaven 5.544.945 5.723.105 5.770.412-47.307 apparaatskosten

Nadere informatie

Paragraaf 4: Financiering

Paragraaf 4: Financiering Paragraaf 4: Financiering Geldstroombeheer van de gemeente Algemeen De treasuryfunctie omvat de financiering van de beleidsvoornemens en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn. Het beleid

Nadere informatie

Afweging Het voorstel is om kennis te nemen van de raadsinformatiebrief en deze met bijgaand memo ter kennisname aan te bieden aan de raadsleden.

Afweging Het voorstel is om kennis te nemen van de raadsinformatiebrief en deze met bijgaand memo ter kennisname aan te bieden aan de raadsleden. Zaaknummer: 00385208 OWZ CV memo raad tijdelijke dienstverbanden Wsw Collegevoorstel Inleiding Medio 2013 hebben de gemeenteraden van Heusden, Loon op Zand en Waalwijk de strategische nota Iedereen doet

Nadere informatie

Algemene toelichting - 1 -

Algemene toelichting - 1 - Algemene toelichting Op 1 januari 2008 is de herziene Wet sociale werkvoorziening (Wsw) in werking getreden. Deze wet bevordert dat Wsw-geïndiceerden meer in een reguliere werkomgeving gaan werken. Om

Nadere informatie

Liquidatieplan Vastgesteld door Algemeen Bestuur GR WEZO 10 september 2015

Liquidatieplan Vastgesteld door Algemeen Bestuur GR WEZO 10 september 2015 Liquidatieplan Vastgesteld door Algemeen Bestuur GR WEZO 10 september 2015 Inleiding Eind 2014, begin 2015 hebben de raden van Dalfsen, Hattem, Raalte, Zwartewaterland en Zwolle onder voorwaarden ingestemd

Nadere informatie

Begroting 2017 NV Empatec

Begroting 2017 NV Empatec Begroting 2017 NV Empatec Inhoudsopgave Inleiding 4 Aansluiting tussen NV Empatec en de Gemeenschappelijke 6 Regeling Fryslân-West DWAAN.2019: de 8 doelen en het bestuurlijk convenant 7 Begroting 2017

Nadere informatie

College voor Arbeidszaken

College voor Arbeidszaken College voor Arbeidszaken Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord cao SW 2015-2018 uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Paragraaf 4 : Financiering Inleiding In de paragraaf Financiering wordt de financieringsfunctie van de gemeente Leiderdorp uiteengezet voor de jaren 2016-2019. De uiteenzetting

Nadere informatie

Begroting oktober 2014

Begroting oktober 2014 Begroting 2015 23 oktober 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Algemeen... 4 1.2 Leeswijzer... 7 2 Uitgangspunten begroting 2015... 8 2.1 Algemeen... 8 2.2 Trajecten... 8 2.3 Huisvesting... 9 2.4 Taakstelling

Nadere informatie

Machtiging voor het aangaan van geldleningen in 2009 en aanpassing mandaat voor kortlopende geldleningen.

Machtiging voor het aangaan van geldleningen in 2009 en aanpassing mandaat voor kortlopende geldleningen. College Onderwerp: V200900783 Machtiging voor het aangaan van geldleningen in 2009 en aanpassing mandaat voor kortlopende geldleningen. Samenvatting Vooral door de herfinanciering van bestaande leningen

Nadere informatie

Aandelenoverdracht WEZO NV aan de gemeente Zwolle en opheffen Gemeenschappelijke Regeling Wezo

Aandelenoverdracht WEZO NV aan de gemeente Zwolle en opheffen Gemeenschappelijke Regeling Wezo Notitie Aandelenoverdracht WEZO NV aan de gemeente Zwolle en opheffen Gemeenschappelijke Regeling Wezo 1. Inleiding Hattem heeft momenteel 44 fte (5 personen) die in het kader van de sociale werkvoorziening

Nadere informatie

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE 22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2016 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2016 1 2. Beleidsbegroting 2016 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting

Nadere informatie

Financiële resultaten Caparis NV Q1 2014

Financiële resultaten Caparis NV Q1 2014 Financiële resultaten Caparis NV Q1 2014 Bedrijfsresultaat Caparis NV heeft in het 1 e kwartaal een bedrijfsresultaat gerealiseerd (inclusief incidentele baten en lasten) van 634.000 positief, dit is ruim

Nadere informatie

Raadsvergadering : 15 december 2014. Voorstelnr. : R 7071. : omzetten tijdelijke contracten in vaste contracten bij medewerkers van Wedeka.

Raadsvergadering : 15 december 2014. Voorstelnr. : R 7071. : omzetten tijdelijke contracten in vaste contracten bij medewerkers van Wedeka. Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Herziene begroting 2017

Herziene begroting 2017 Herziene begroting 2017 Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West Inhoudsopgave Inleiding 4 Aansluiting tussen Fryslân-West en NV Empatec 7 DWAAN.2019: de 8 doelen en het bestuurlijk convenant 8 Bedrijfsvoering,

Nadere informatie

Participatiewet Dilemma s beschut werken. (Uitloop)Commissie Sociaal 14 maart 2013

Participatiewet Dilemma s beschut werken. (Uitloop)Commissie Sociaal 14 maart 2013 Participatiewet Dilemma s beschut werken (Uitloop)Commissie Sociaal 14 maart 2013 Inhoud Hoofdlijnen Participatiewet (uitloop 7-2) Regeeraccoord Brief 21-12 Contouren Participatiewet Conclusies uit deze

Nadere informatie

Nr Houten, 6 november Verlenging Aanwijzingsbesluit uitvoeringsorganisatie Wsw voor de periode

Nr Houten, 6 november Verlenging Aanwijzingsbesluit uitvoeringsorganisatie Wsw voor de periode Nr. 2007-076 Houten, 6 november 2007 Aan de gemeenteraad Onderwerp: Verlenging Aanwijzingsbesluit uitvoeringsorganisatie Wsw voor de periode 2008-2012. Beslispunten: 1. Te besluiten de werking van het

Nadere informatie

19 september Voorne-Putten werkt. Commissie Samenleving, gemeente Brielle

19 september Voorne-Putten werkt. Commissie Samenleving, gemeente Brielle 19 september 2016 Voorne-Putten werkt Commissie Samenleving, gemeente Brielle Businesscase Arbeidsontwikkelbedrijf Wsw en re-integratie Participatiewet Uitvoering door Nissewaard Inkoop door Brielle, Hellevoetsluis

Nadere informatie

Caparis NV. Rapportage 2 e kwartaal 2011. Bestemd voor: Raad van Commissarissen Aandeelhouders. augustus 2011 Pagina 1/19

Caparis NV. Rapportage 2 e kwartaal 2011. Bestemd voor: Raad van Commissarissen Aandeelhouders. augustus 2011 Pagina 1/19 Rapportage 2 e kwartaal 2011 Caparis NV Bestemd voor: Raad van Commissarissen Aandeelhouders augustus 2011 Pagina 1/19 Bestuur GR Sw 'Fryslân' Colleges B&W Centrale ondernemingsraad Inhoudsopgave 1 Sociaal

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting 2017/23670 Managementsamenvatting Het jaar 2016 stond voor BaanStede in het teken van discussie over en voorbereiding van de opheffing van de huidige gemeenschappelijke regeling voor uitvoering van de

Nadere informatie

Beschut Werk in de praktijk. presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris)

Beschut Werk in de praktijk. presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris) Beschut Werk in de praktijk presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris) Voor wie doen we het eigenlijk? Voor wie doen we het? WWB: Wajong: WSW: 400.000 (waarvan ca 50% langer dan 3 jaar) 250.000

Nadere informatie

Leningen en kasstromen

Leningen en kasstromen 2015 Leningen en kasstromen Onderzoek ikv artikel 213a van de gemeentewet Otto Mekel JS Consultancy 9/21/2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding van het onderzoek... 2 1.2 Onderzoeksvragen...

Nadere informatie

Gemeente Amersfoort RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4444249 Aan : Gemeenteraad Datum : 18 september 2013 Portefeuillehouder : Wethouder C.J.M. van Eijk Agendapunt : B&W-vergadering

Nadere informatie

Begrotingswijziging 2015-I

Begrotingswijziging 2015-I Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 Begroting... 4 1.1 Baten en lasten... 4 1.2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten... 5 2 Inleiding... 6 3 Begroting per programma... 7 3.1.1 Participatie... 7

Nadere informatie

RAPPORT VOOR DE ONDERNEMINGSRAAD VAN CAPARIS

RAPPORT VOOR DE ONDERNEMINGSRAAD VAN CAPARIS RAPPORT VOOR DE ONDERNEMINGSRAAD VAN CAPARIS Hilversum, 20 april 2016 www.petermeijer.nl 1 Het kan Inleiding Op 1 januari 2015 is de Participatie Wet van kracht geworden. Daarmee is er een landelijke discussie

Nadere informatie

C o n c e p t. Beleidsbegroting Alescon 2017, inclusief meerjarenraming tot en met 2020

C o n c e p t. Beleidsbegroting Alescon 2017, inclusief meerjarenraming tot en met 2020 C o n c e p t Beleidsbegroting Alescon 2017, inclusief meerjarenraming tot en met 2020 Voorlopig vastgesteld door het Dagelijks Bestuur op 22 april 2016 Deze beleidsbegroting dient gelezen te worden als

Nadere informatie

Gemeen tewaterland. Monnickendam, 31 maart 2015. Nummer: 205-92. Portefeuillehouder: drs. L. Bromet

Gemeen tewaterland. Monnickendam, 31 maart 2015. Nummer: 205-92. Portefeuillehouder: drs. L. Bromet Gemeen tewaterland Monnickendam, 31 maart 2015 Nummer: 205-92 Portefeuillehouder: Contactpersoon: Wettelijke grondslag voor raadsbevoegdheid: drs. L. Bromet A. Vreugdenhil Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarverantwoording 2015 en Primaire Begroting 2017 GR WAA

Onderwerp: Jaarverantwoording 2015 en Primaire Begroting 2017 GR WAA g emeente BERGEN Limburg Raadsinformatiebrief Onderwerp: Jaarverantwoording 2015 en Primaire Begroting 2017 GR WAA Informatie voor de raad, ter kennisgeving. Burgemeester en wethouders_van-bergërf, De

Nadere informatie

Notitie beschut werk Inleiding Achtergronden bij de wetgeving Inhoud van de wetgeving

Notitie beschut werk Inleiding Achtergronden bij de wetgeving Inhoud van de wetgeving Notitie beschut werk Inleiding Inmiddels is er ingestemd met het wettelijk verplicht stellen van beschut werk per 1-1-2017. Hiervoor is een wijziging van de Participatiewet vastgesteld. Daarmee zijn de

Nadere informatie

1. De looptijd van de nieuwe cao is van 1 januari 2014 tot 1 april 2016. De cao was toch (stilzwijgend) verlengd tot en met 31 december 2014?

1. De looptijd van de nieuwe cao is van 1 januari 2014 tot 1 april 2016. De cao was toch (stilzwijgend) verlengd tot en met 31 december 2014? Meest gestelde vragen cao-akkoord W&MD Er wordt op dit moment hard gewerkt aan de cao-teksten en de implementatie van de gemaakte afspraken. In dit document een bundeling van de meest gestelde cao-vragen

Nadere informatie

Rv Cofinanciering SW-bedrijven 16 april 2012 Pagina 1 van 6

Rv Cofinanciering SW-bedrijven 16 april 2012 Pagina 1 van 6 Raadsvergadering : 16 april 2012 Agendapunt : 6.d Registratienummer : 12.036 Portefeuillehouder(s) : F.M. Schoonderwoerd Opsteller : J. van Wijk E-mail : jvanwijk@kaagenbraassem.nl Telefoon : (071) 3327

Nadere informatie

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Hiervoor ontvangen zij een Rijkssubsidie.

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Hiervoor ontvangen zij een Rijkssubsidie. 19 maart 2015 De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Hiervoor ontvangen zij een Rijkssubsidie. Ingevolge de Participatiewet komen er geen nieuwe

Nadere informatie

onderwerp Zienswijze SWA ontwerp programmabegroting 2016 en SWA meerjarenbegroting

onderwerp Zienswijze SWA ontwerp programmabegroting 2016 en SWA meerjarenbegroting Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders nieuwkoop raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit vergaderdatum raad jaar/nummer T. Veninga Vergunningen,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34051 1 december 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 november 2014, 2014-0000134709,

Nadere informatie