GR SW ''FRYSLÂN'' Begroting 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GR SW ''FRYSLÂN'' Begroting 2014"

Transcriptie

1 GR SW ''FRYSLÂN'' Begroting CONCEPT -

2 1 INLEIDING 3 2 KADERBRIEF Taakstelling GR-gemeenten en opdracht aan Caparis NV Opdracht overige gemeenten aan Caparis NV Bijdrage gemeenten Bijdrage GR-gemeenten Bijdrage overige gemeenten Doorbelasting naar Caparis Lonen en sociale lasten Sw Vervoerskosten Sw Overige CAO-gerelateerde kosten Sw Lonen en sociale lasten ambtelijk kader Doorverdeling BW-subsidie naar uitvoeringsorganisatie Rente Overige kosten GR 7 3 PROGRAMMABEGROTING 8 4 REGELGEVING IN KADER BBV Eigen vermogen GR Financiering Verbonden partijen Bedrijfsvoering Onderhoud kapitaalgoederen Treasury Risico s 10 5 SAMENSTELLING VAN BESTUUR PER 1 JANUARI VASTSTELLING BEGROTING BIJLAGE 1: LENINGEN 13 Begroting 2014 GR Sw 'Fryslân' - CONCEPT 2/13

3 1 Inleiding Voor u ligt de begroting van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening Fryslân (hierna: GR) voor het jaar In verband met de aangekondigde invoering van de Wet Werken naar Vermogen per 1 januari 2013 heeft het bestuur van de GR zich in 2011 en 2012 voorbereid op de nieuwe situatie, waarin de instroom in de sociale werkvoorziening zou worden beperkt. Gemaakte keuzes resulteerden in het opstellen van een herstructureringsplan op hoofdlijnen, waarmee beoogd werd om uiterlijk in 2018 een duurzaam financieel gezonde uitvoeringsorganisatie te creëren. Voor de uitvoering van het herstructureringsplan is een beroep gedaan op de Herstructureringsfaciliteit, en gemeenten hebben zelf ook de nodige middelen beschikbaar gesteld. Met de val van het kabinet was echter de Wet Werken naar Vermogen, en daarmee ook de Herstructureringsfaciliteit, van de baan. Het nieuwe kabinet kondigde eind 2012 aan dat per 1 januari 2014 de Participatiewet in werking zou treden. Deze wet zou voor gemeenten grote veranderingen teweegbrengen in het sociale domein. Ook voor de sociale werkvoorziening zou de wet gevolgen hebben. Net als in de Wet Werken naar Vermogen, zou ook nu de instroom in de sociale werkvoorziening worden beperkt. Hoewel de tekst van de Participatiewet en daarmee samenhangende regelgeving nog niet bekend gemaakt is, is vanwege het krappe tijdsbestek wel gestart met de voorbereidingen op de nieuwe situatie. In april 2013 zijn in het kader van het Sociaal Akkoord afspraken gemaakt die de zaken weer in een nieuw daglicht stellen. Invoering van nieuwe regelgeving is wederom uitgesteld, nu tot 1 januari Tot die tijd blijft de oude Wet sociale werkvoorziening van kracht. In de begroting voor 2014 is uitgegaan van de bestaande situatie en zijn weer de werkelijke loonkosten opgenomen en overige lasten die voor rekening komen van de werkgever. Deze worden door middel van maandelijkse voorschotten door gemeenten afgedragen aan de werkgever, de GR. Gemeenten ontvangen van de rijksoverheid een bijdrage in de kosten voor de sociale werkvoorziening. De bijdrage is door het Rijk naar beneden bijgesteld, waardoor deze niet voldoende is om de werkelijke kosten te dekken. Het resterende deel (het zgn. subsidietekort ) moet door gemeenten zelf worden gedragen. Ervan uitgaande dat er per 1 januari 2015 het nodige zal moeten veranderen in de (uitvoering van de) sociale werkvoorziening, wordt 2014 een jaar waarin de omslag zichtbaar moet worden. Die uitdaging gaan we met acht gemeenten aan. Onze verantwoordelijkheid en inzet voor onze medewerkers blijven ook nu leidend. Samen willen wij onze medewerkers ook in 2014 een goede en passende werkomgeving bieden. Drachten, 2013 Ties Zweers Voorzitter Gemeenschappelijke Regeling SW Fryslân Begroting 2014 GR Sw 'Fryslân' - CONCEPT 3/13

4 2 Kaderbrief In deze kaderbrief zijn de uitgangspunten opgenomen die ten grondslag liggen aan de begroting 2014 en de ramingen 2015, 2016 en 2017 van de GR. De Wet sociale werkvoorziening (hierna: Wsw) is volop in beweging als gevolg van de Participatiewet en het in april gesloten Sociaal Akkoord. De invoering van de Participatiewet is met één jaar uitgesteld tot 1 januari De exacte inhoud van de nieuwe afspraken in het kader van het Sociaal Akkoord en de wetgeving zal de komende maanden bepaald gaan worden. Ook de gemeenten van de GR zijn zich aan het bezinnen op de invulling van de Participatiewet binnen haar werkgebied. Het komende jaar zal meer duidelijkheid moeten brengen over de exacte invulling en de gevolgen hiervan voor de GR en de uitvoeringsorganisatie Caparis NV. Dit bemoeilijkt op dit moment het opstellen van een begroting 2014 en het opstellen van de ramingen voor de jaren 2015 tot en met Er is dan ook een reële kans dat de begroting en de ramingen in 2014 herzien moeten worden. In de volgende paragrafen is toegelicht welke uitgangspunten zijn gehanteerd bij het opstellen van de begroting en ramingen. 2.1 Taakstelling GR-gemeenten en opdracht aan Caparis NV De taakstelling van de GR-gemeenten 2014 is pas in het najaar van 2013 bekend. Voor de begroting van de GR 2014 is derhalve de taakstelling 2013 gehanteerd waarbij rekening is gehouden met de verwachte effecten van de gemeentelijke herindeling (splitsing gemeente Boarnsterhim). Het is de verwachting, op basis van de huidige plannen van het Rijk, dat er met ingang van 2015 geen instroom in de Wsw meer zal plaatsvinden. Daarnaast zal er wel sprake zijn van natuurlijk verloop bij de huidige populatie Sw ers. Voor de ramingen 2015 tot en met 2017 wordt verondersteld dat de taakstelling ieder jaar met 120 Se daalt; dit is gelijk aan een geschat natuurlijk verloop van circa 5%. Dit leidt tot de volgende gehanteerde totale taakstelling voor de GR-gemeenten: Omschrijving Taakstelling Werkelijkheid Werkelijkheid Begroting Raming Raming Raming De opdracht van de overige gemeenten aan Caparis is voor 2014 nog niet bekend. In de begroting 2014 wordt ervan uitgegaan dat 85 Se (na gemeentelijke herindeling: 139 Se) werkzaam zijn buiten de GR-regio. Daarnaast wordt voor de begroting verondersteld dat 82 Se (na gemeentelijke herindeling: 64 Se) van gemeenten die niet bij de GR zijn aangesloten werkzaam zijn bij Caparis. Beide is conform de realisatie tot en met april Dit leidt voor de begroting 2014 naar verwachting tot de op de volgende pagina weergegeven opdracht aan Caparis. Begroting 2014 GR Sw 'Fryslân' - CONCEPT 4/13

5 Taakstelling GR Begroting buiten Begroting ov. Opdracht GR aan Gemeente gemeenten GR regio gem. bij Caparis Caparis Achtkarspelen Heerenveen Leeuwarden Ooststellingwerf Opsterland Smallingerland Tytsjerksteradiel Weststellingwerf Overige gemeenten Totaal voor herindeling Extra taakstelling na herindeling: Heerenveen Leeuwarden Totaal na herindeling Opdracht overige gemeenten aan Caparis NV Voor de in de begroting gehanteerde opdracht van de overige gemeenten aan Caparis, verwijzen wij naar de toelichting in paragraaf Extra taakstelling als gevolg van gemeentelijke herindeling Per 1 januari 2014 vindt in de provincie Fryslân een gemeentelijke herindeling plaats. Als gevolg daarvan worden delen van de huidige gemeente Boarnsterhim bij Leeuwarden en Heerenveen gevoegd. Voor de taakstelling voor de sociale werkvoorziening betekent dit gerekend naar de huidige stand van zaken voor Heerenveen een extra taakstelling van 25 Se en voor Leeuwarden een extra taakstelling van 47 Se. Totaal een extra taakstelling van 72 Se. In totaal worden er van deze 72 Se op dit moment 18 Se ingevuld bij Caparis. In de begroting is ervan uitgegaan dat deze situatie ongewijzigd blijft. De extra taakstelling heeft naar verwachting dan ook geen gevolgen voor de totale opdracht aan Caparis. 2.4 Bijdrage gemeenten Bijdrage GR-gemeenten De loonkosten Sw inclusief sociale lasten, pensioenpremies, vervoerskosten en overige CAOgerelateerde kosten komen ten laste van de GR. Deze kosten komen ten laste van de respectievelijke gemeenten. Gemeenten ontvangen van de rijksoverheid een bijdrage in de kosten die gemaakt moeten worden voor de sociale werkvoorziening. Ook de overige kosten gemaakt ten behoeve van de GR worden op deze wijze gedekt. De verdeling van de bijdrage van GR-gemeenten geschiedt op basis van het aantal geplaatste Se s bij Caparis en het aantal Se s geplaatst bij derden met een Begeleid Werken (BW) contract wat direct dan wel indirect wordt beheerd door Caparis. De voor 2014 begrote bijdrage per GR-gemeente is hieronder weergegeven: Bedragen in * Gemeente Taakstelling Buiten regio Opdracht Percentage Bijdrage Achtkarspelen ,0% Heerenveen ,3% Leeuwarden ,8% Ooststellingwerf ,7% Opsterland ,4% Smallingerland ,8% Tytsjerksteradiel ,3% Weststellingwerf ,7% ,0% Begroting 2014 GR Sw 'Fryslân' - CONCEPT 5/13

6 2.4.2 Bijdrage overige gemeenten De bijdrage overige gemeenten bestaat uit het aantal bij Caparis geplaatste Se s en het aantal bij derden geplaatste Se s met een BW-contract die worden beheerd door Caparis. In de begroting is ervan uitgegaan dat deze gemeenten per Se de Rijkssubsidie zullen betalen. De Rijkssubsidie 2013 bedraagt per Se. Op dit moment is onduidelijk of de korting op de Rijkssubsidie 2014 definitief met een jaar wordt uitgesteld. Daarom wordt voorzichtigheidshalve in de begroting uitgegaan van een daling van de Rijkssubsdie in 2014 van 739 per Se tot een bedrag van per Se; dit betreft het subsidiebedrag 2014 waar vóór het Sociaal Akkoord sprake van was. In de raming voor de jaren 2015 tot en met 2017 wordt uitgegaan van een jaarlijkse daling van de Rijkssubsidie met 500 per Se. Op provinciaal niveau wordt getracht om te komen tot afspraken over vaste bijdragen per Se voor medewerkers die werkzaam zijn buiten de eigen regio. 2.5 Doorbelasting naar Caparis Het ambtelijk kader in dienst van de GR wordt ingezet bij Caparis. Alle kosten die betrekking hebben op het ambtelijk kader (bijvoorbeeld lonen, sociale lasten en pensioenpremies) worden volledig doorbelast naar Caparis. Sinds 2008 worden nieuwe kadermedewerkers rechtstreeks door de NV in dienst genomen (zie ook par. 2.8). Begroting 2014 GR Sw 'Fryslân' - CONCEPT 6/13

7 2.6 Lonen en sociale lasten Sw De huidige CAO heeft een looptijd tot en met 31 december Over de verwachte salarisontwikkeling in de jaren 2014 en later is niets bekend. In de begroting is rekening gehouden met een jaarlijkse indexatie van circa 2%. Deze indexatie heeft betrekking op periodieken, toekomstige CAO-stijgingen en stijgingen in de sociale lasten en pensioenpremies. 2.7 Vervoerskosten Sw De vervoerkosten Sw bestaan uit de vervoerskosten van Sw ers die zijn aangewezen op collectief ververvoer en de woon-werkvergoeding die uit hoofde van de CAO moet worden betaald. Bij het collectief vervoer is rekening gehouden met de eigen bijdrage van de Sw-medewerker. Voor het collectief vervoer zijn met verschillende partijen contracten afgesloten. De vervoerskosten worden jaarlijks contractueel geïndexeerd op basis van de NEA-index voor taxivervoer. In 2013 heeft een indexatie van 6,5% plaatsgevonden. Dit heeft ertoe geleidt dat voor 2014 een extra bedrag aan vervoerskosten Sw is begroot. In de ramingen wordt rekening gehouden met een indexatie van 3% per jaar. 2.8 Overige CAO-gerelateerde kosten Sw De overige CAO-gerelateerde kosten Sw betreft kosten die direct uit de CAO Sw voortvloeien en hebben betrekking op onder andere jubilea en de vergoeding vakbondscontributie. In de begroting wordt rekening gehouden met een gelijkblijvend bedrag per jaar. 2.9 Lonen en sociale lasten ambtelijk kader Er is rekening gehouden met een afname van het aantal fte s in dienst van de GR. Met ingang van 2008 worden nieuwe kadermedewerkers rechtstreeks door Caparis NV in dienst genomen. De begroting 2014 gaat uit van 89 fte s. In de ramingen is rekening gehouden met een daling van het aantal fte s als gevolg van pensionering. Tussen VNG en vakbonden vinden nog gesprekken plaats over een CAO voor Derhalve bestaat nog onduidelijkheid over de verwachte loonontwikkeling voor de komende jaren. In de begroting is rekening gehouden met een jaarlijkse indexatie van circa 2%. Deze indexatie heeft betrekking op periodieken, toekomstige CAO-stijgingen en stijgingen in de sociale lasten en pensioenpremies. De loonkosten met betrekking tot ambtelijk kader worden volledig doorbelast aan Caparis Doorverdeling BW-subsidie naar uitvoeringsorganisatie De realisatie BW over 2012 was 138 Se s. In de begroting 2014 is rekening gehouden met 140 Se s die een BW-contract hebben. In de raming wordt rekening gehouden met een daling van 7 Se per jaar als gevolg van natuurlijk verloop in combinatie met het ontbreken van nieuwe instroom in de Wsw met ingang van Het gehele subsidiebedrag voor deze Se s is opgenomen onder de doorverdeling BW naar Caparis. Voor de gehanteerde subsidiebedragen wordt verwezen naar paragraaf Rente De rentelast is gebaseerd op een gemiddeld rentepercentage van 2,52% voor de langlopende leningen; er wordt een stabiel renteverloop begroot. Daarnaast wordt verondersteld dat gemiddeld aan kasgeldleningen nodig is tegen een gemiddeld rentepercentage van 2,00%. De rentelast die betrekking heeft op de aan Caparis NV verstrekte financiering wordt volledig doorbelast aan Caparis Overige kosten GR Onder de overige kosten GR vallen kosten voor de inhuur secretaris GR, kantooruitgaven en dergelijke lasten. De overige kosten GR betreft een schatting op basis van de begroting 2013 ad In de begroting 2014 is een bedrag begroot ad ; voor de ramingen wordt een jaarlijkse inflatie van 3% verondersteld. Een en ander bij ongewijzigde uitvoering door de GR. Begroting 2014 GR Sw 'Fryslân' - CONCEPT 7/13

8 3 Programmabegroting Alle bedragen in * Werkelijk 2012 Herziene begroting 2013 Begroting 2014 Raming 2015 Raming 2016 Raming 2017 BATEN Bijdrage GR-gemeenten Bijdrage overige gemeenten Rijkssubsidie GR-gemeenten Rijkssubsidie overige gemeenten Doorbelasting aan Caparis Bonus Begeleid Werken Overige opbrengsten GR Totaal baten LASTEN Lonen en sociale lasten Sw Vervoerskosten Sw Overige CAO gerelateerde kosten Sw Lonen en sociale lasten ambtelijk Doorverdeling BW-subsidie naar Caparis Bonus Caparis inzake Begeleid Werken Overige kosten GR Totaal lasten FINANCIERINGSFUNCTIE Rente- en overige kosten Doorbelasting rente naar Caparis Totaal financieringsfunctie RESULTAAT Begroting 2014 GR Sw 'Fryslân' - CONCEPT 8/13

9 4 Regelgeving in kader BBV Eigen vermogen GR De gemeenschappelijke regeling heeft geen eigen vermogen. 4.2 Financiering De GR treedt op als financier van Caparis NV. De GR is in staat leningen onder gunstigere voorwaarden aan te trekken dan de NV en leent deze vervolgens door aan de NV. Daarmee is de NV verzekerd van een financiering tegen optimale condities. Voor de leningen van de GR aan de NV zijn door de NV zekerheden gesteld in de vorm van hypotheek- en pandrecht. Omdat de GR uitsluitend optreedt als financier van de NV is er geen sprake van een zelfstandig treasury-beleid bij de GR. Door de integrale doorlening van alle financiering aan de NV, zijn de risico's primair verlegd naar de NV. Het resterende deel van de programmabegroting van de GR wordt volledig gefinancierd door gemeentelijke bijdragen van de aangesloten gemeenten. 4.3 Verbonden partijen De GR heeft als uitvoerend Sw-bedrijf Caparis NV te Drachten aangewezen. Hiermee wordt slechts een contractuele relatie onderhouden, er is geen bestuurlijke verbondenheid. De aandelen van Caparis NV zijn afzonderlijk in handen van de in de GR deelnemende gemeenten. De GR heeft daarom geen verbonden partijen in de zin van het BBV. 4.4 Bedrijfsvoering De GR heeft geen zelfstandig inhoudelijke bedrijfsvoering in het kader van de uitvoering van de Wsw, maar stelt arbeidscapaciteit en financieringscapaciteit ter beschikking aan Caparis NV. 4.5 Onderhoud kapitaalgoederen De GR beschikt niet over bedrijfsmiddelen en is daarom niet verantwoordelijk voor het onderhoud ervan. Deze verantwoordelijkheid ligt bij Caparis NV. 4.6 Treasury Het treasurystatuut van de GR is niet van toepassing op de investeringen die plaatsvinden binnen Caparis NV. Het aantrekken van leningen ten behoeve van de NV geschiedt conform de daarvoor geldende regels (wet- & regelgeving, treasurystatuut). De aan te trekken financieringsmiddelen worden doorgeleend aan de NV. Een overzicht van de leningenportefeuille is opgenomen in bijlage 1: Leningen. Naast de hier vermelde leningen wordt verondersteld dat de GR gemiddeld aan kasgeldleningen nodig is. In paragraaf 2.10 zijn de veronderstellingen ten aanzien van de rente ontwikkeling toegelicht. 1 BBV - Besluit begroting en verantwoording voor provincies en gemeenten Begroting 2014 GR Sw 'Fryslân' - CONCEPT 9/13

10 4.7 Risico s De volgende risico's kunnen effect hebben op de baten- en lastenontwikkeling: Gevolgen Sociaal Akkoord en Participatiewet In april 2013 is een Sociaal Akkoord gesloten. Een gevolg hiervan is onder andere dat de invoering van de Participatiewet wordt uitgesteld tot 1 januari Op dit moment is nog onduidelijk wat het Sociaal Akkoord en de Participatiewet voor gevolgen zullen hebben voor de GR en de bij de GR aangesloten gemeenten. Als gevolg hiervan is het risico aanwezig dat de begroting 2014 van de GR in de loop van 2013 of 2014 moet worden herzien zodra er meer duidelijkheid is over de sociale en financiële gevolgen van het Sociaal Akkoord en de Participatiewet. Bedrijfsvoering Caparis NV Hoewel het bedrijfsrisico voor rekening van de NV komt, is het niet geheel uit te sluiten dat bij onverhoopte ongunstige ontwikkelingen voor de NV en/of in de regelgeving van de Sw, de NV dusdanig in de problemen kan komen dat de continuïteit van de bedrijfsvoering niet gewaarborgd is. In dat geval zal de GR maatregelen moeten treffen om de wettelijke verplichtingen vanuit de Wsw na te kunnen komen. In de overeenkomsten met de NV is geregeld dat in een dergelijk geval in ieder geval de kennis (regulier kader) en infrastructuur (onroerend goed) aanwezig is om hieraan invulling te kunnen geven. Inbaarheid leningen Caparis NV In paragraaf 4.2 is toegelicht dat de GR optreed als financier voor Caparis NV. Voor de leningen van de GR aan de NV zijn door de NV zekerheden gesteld in de vorm van hypotheek- en pandrecht. Het risico voor de GR bestaat daarin dat Caparis NV in staat moet zijn aan de vereiste aflossingsverplichtingen te kunnen voldoen en dat bij ingebrekestelling de waarde van de verkregen zekerheden niet toereikend is voor het aflossen van de financiering. Gemeentelijke bijdrage buitengemeenten Sommige buitengemeenten betwisten de hoogte van de in rekening gebrachte gemeentelijke bijdrage. Dit kan leiden tot verlies van inkomsten. Gevolgen nog af te sluiten CAO s De CAO Sw loopt per 31 december 2013 af. Tussen VNG en vakbonden vinden nog gesprekken plaats over een CAO voor 2013 voor het ambtelijk personeel. Dit heeft tot gevolg dat op dit moment nog onvoldoende inzicht is in de verwachte financiële gevolgen van de nog af te sluiten CAO s. Begroting 2014 GR Sw 'Fryslân' - CONCEPT 10/13

11 5 Samenstelling van bestuur per 1 januari 2013 Dhr. K. Antuma - lid - Gem. Achtkarspelen Dhr. L. Buwalda - lid - Gem. Heerenveen Dhr. A. Ekhart - lid - Gem. Leeuwarden Dhr. E. van Esch - lid - Gem. Ooststellingwerf Dhr. W. Kooistra - lid - Gem. Opsterland Dhr. Z. Zweers - voorzitter/lid - Gem. Smallingerland Mw. H. Rijpstra - lid - Gem. Tytsjerksteradiel Dhr. C. Trompetter - lid - Gem. Weststellingwerf Mw. M. Prins - secretaris Begroting 2014 GR Sw 'Fryslân' - CONCEPT 11/13

12 6 Vaststelling begroting 2014 Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van GR Sw 'FRYSLÂN' op 2013 Z. Zweers, voorzitter. M. Prins, secretaris. Begroting 2014 GR Sw 'Fryslân' - CONCEPT 12/13

13 Bijlage 1: Leningen Leningverstrekker Afsluiting loop Lening Renteperc. Saldo Aflossing Saldo Rente tijd per bedrag jr. % Waterschapsbank ,30% ABN/AMRO roll-over ,73% ABN/AMRO roll-over ,98% Bank Ned. Gemeenten ,80% Bank Ned. Gemeenten ,70% Bank Ned. Gemeenten ,16% Bank Ned. Gemeenten ,46% Bank Ned. Gemeenten ,10% Bank Ned. Gemeenten ,32% Bank Ned. Gemeenten ,69% Bank Ned. Gemeenten ,78% TOT. LENINGEN (lopend) Nieuw in ,00% TOT. LENINGEN (nieuw) TOTAAL LENINGEN Gemiddeld rente percentage 2,52%

GR SW ''FRYSLÂN'' Begroting 2015

GR SW ''FRYSLÂN'' Begroting 2015 GR SW ''FRYSLÂN'' Begroting 2015 - CONCEPT - 1 INLEIDING 3 2 PROGRAMMAPLAN 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Taakstelling en wachtlijst 4 2.3 Ontwikkeling van binnen naar buiten 4 2.4 Personele bezetting 5 3 PARAGRAFEN

Nadere informatie

GR SW ''FRYSLÂN'' Begroting 2016

GR SW ''FRYSLÂN'' Begroting 2016 GR SW ''FRYSLÂN'' Begroting 2016 - CONCEPT - 1 INLEIDING 3 2 PROGRAMMAPLAN 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Ontwikkeling van binnen naar buiten 4 2.3 Personele bezetting 5 3 PARAGRAFEN BBV 6 3.1 Weerstandsvermogen

Nadere informatie

GR SW ''FRYSLÂN'' Begroting 2017

GR SW ''FRYSLÂN'' Begroting 2017 GR SW ''FRYSLÂN'' Begroting 2017 - CONCEPT - 1 INLEIDING 3 2 PROGRAMMAPLAN 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Ontwikkeling van binnen naar buiten 4 2.3 Personele bezetting 5 3 PARAGRAFEN BBV 6 3.1 Weerstandsvermogen

Nadere informatie

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: Mevrouw C. van der Laan Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. Registratienummer: GF Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18. Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma

Aan de gemeenteraad. Registratienummer: GF Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18. Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF12.20057 Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening 2011 en begroting

Nadere informatie

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 3 juli 2013 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 3 juli 2013 Carrosserieweg

Nadere informatie

Ingekomen stukken. Vergadering : 22 januari 2015

Ingekomen stukken. Vergadering : 22 januari 2015 Ingekomen stukken Vergadering : 22 januari 2015 Agendapunt : 6 (C7) Status : Besluitvormend (procedureel) Programma : (8) Wurk & Bystân Portefeuillehouder : D.A. Fokkema / H. Rijpstra Behandelend ambt.

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Gemeenteraad Heerenveen HEERENVEEN uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 en 1e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Geachte raad, Jaarrekening

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Gemeenteraad Heerenveen uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Onderwerp: Geachte raad, Graag willen wij u onze zienswijze geven op de financiële rapportages die wij van

Nadere informatie

GR Sw ''FRYSLÂN'' Jaarstukken 2012. Jaarverslag en jaarrekening 2012 GR Sw 'Fryslân' - 1/30

GR Sw ''FRYSLÂN'' Jaarstukken 2012. Jaarverslag en jaarrekening 2012 GR Sw 'Fryslân' - 1/30 GR Sw ''FRYSLÂN'' Jaarstukken 2012 Jaarverslag en jaarrekening 2012 GR Sw 'Fryslân' - 1/30 1 ALGEMEEN 4 2 VAN DE VOORZITTER 5 3 BERICHT VAN HET BESTUUR 6 3.1 Algemeen bestuur 6 3.2 Overdracht taakstelling

Nadere informatie

Registratienummer: GF13.20024 Datum collegebesluit: 16 april 2013 Agendapunt: 7

Registratienummer: GF13.20024 Datum collegebesluit: 16 april 2013 Agendapunt: 7 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF13.20024 Datum collegebesluit: 16 april 2013 Agendapunt: 7 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening

Nadere informatie

Bestemd voor: Bestuur GR Sw Fryslân Colleges B&W 20 augustus 2014

Bestemd voor: Bestuur GR Sw Fryslân Colleges B&W 20 augustus 2014 Begrotingsrapportage 1e halfjaar 2014 GR Sw Fryslân Bestemd voor: Bestuur GR Sw Fryslân Colleges B&W 20 augustus 2014 2 e kwartaal 2014 Pagina 1/17 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Kwartaalcijfers 4 2.1 Balans

Nadere informatie

De raad van de gemeente Emmen Ontwikkeling, Beleid en Directiestaf. uw kenmerk bijlage behandeld door M.J. Visser

De raad van de gemeente Emmen Ontwikkeling, Beleid en Directiestaf. uw kenmerk bijlage behandeld door M.J. Visser Raadhuisplein 1 7811 AP Emmen t. 140591 f. 0591 685599 Postbus 30001 7800 RA Emmen e. gemeente@emmen.nl i. gemeente.emmen.nl ~ 1)1::+..1).. Gemeente ~'1" ~ Emmen -t- De raad van de gemeente Emmen Ontwikkeling,

Nadere informatie

Begroting 2014 DEFINITIEF 31 oktober 2013

Begroting 2014 DEFINITIEF 31 oktober 2013 Begroting 2014 DEFINITIEF 31 oktober 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Leeswijzer... 5 2 Uitgangspunten begroting 2014... 6 2.1 Algemeen... 6 2.2 Trajecten... 6 2.3 Huisvesting...

Nadere informatie

Ingekomen stukken. Vergadering : 19 juni 2014

Ingekomen stukken. Vergadering : 19 juni 2014 Ingekomen stukken Vergadering : 19 juni 2014 Agendapunt : 10 (C2) Status : Besluitvormend (procedureel) Programma : (8) Wurk en Bystân Portefeuillehouder : D.A. Fokkema / H. Rijpstra Behandelend ambt.

Nadere informatie

GR Sw ''FRYSLÂN'' Jaarstukken 2013. Jaarverslag en jaarrekening 2013 GR Sw 'Fryslân' 1/31

GR Sw ''FRYSLÂN'' Jaarstukken 2013. Jaarverslag en jaarrekening 2013 GR Sw 'Fryslân' 1/31 GR Sw ''FRYSLÂN'' Jaarstukken 2013 Jaarverslag en jaarrekening 2013 GR Sw 'Fryslân' 1/31 1 ALGEMEEN 3 2 VAN DE VOORZITTER 4 3 BERICHT VAN HET DAGELIJKS BESTUUR 5 3.1 Algemeen bestuur 5 3.2 Overdracht taakstelling

Nadere informatie

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Aanleiding In de vergadering van de Commissie Welzijn op 24 januari 2012 heeft wethouder Litjens van de gemeenteraad de opdracht gekregen om een notitie

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 10-09-2013 Onderwerp: Verlenging tijdelijke dienstverbanden SW NoordWestGroep Conceptbesluit: Samenvatting: NoordWestGroep toestemming

Nadere informatie

* 1 6. O INK d.d. 08/02/2016

* 1 6. O INK d.d. 08/02/2016 EMCO^GROEP D O O R W E R K N A A R W E R K * 1 6. O 3 4-6 7 INK d.d. 8/2/216 Abel Tasmanstraat 7 Postbus 24 781 CA Emmen Tel. (591)6366 Fax (591)63663 www.emco-groep.nl College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2016 ev

Meerjarenbegroting 2016 ev Meerjarenbegroting 2016 ev Inhoudsopgave Inleiding begroting 2016 3 Uitgangspunten 5 Paragraaf: 6 - Weerstandsvermogen - Onderhoud kapitaalgoederen - Verbonden partijen - Risicoparagraaf Exploitatieoverzicht

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn; Kaag en Braassem Nieuwkoop

Aan de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn; Kaag en Braassem Nieuwkoop Aan de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn; Kaag en Braassem Nieuwkoop Datum: 16 april Ons kenmerk: HF/140005/rm Betreft: Programbegroting 2015 en meerjarenbegroting 2016 2018 Bijlage(n): 2 Geachte raad,

Nadere informatie

Provincie Zuid-Holland Beleidsnota kostprijsberekening en rentetoerekening 2017

Provincie Zuid-Holland Beleidsnota kostprijsberekening en rentetoerekening 2017 Provincie Zuid-Holland Beleidsnota kostprijsberekening en rentetoerekening 2017 1 1. Inleiding en achtergrond De Financiële verordening van de provincie Zuid-Holland schrijft voor dat Provinciale Staten

Nadere informatie

Caparis NV. Rapportage 2 e kwartaal 2011. Bestemd voor: Raad van Commissarissen Aandeelhouders. augustus 2011 Pagina 1/19

Caparis NV. Rapportage 2 e kwartaal 2011. Bestemd voor: Raad van Commissarissen Aandeelhouders. augustus 2011 Pagina 1/19 Rapportage 2 e kwartaal 2011 Caparis NV Bestemd voor: Raad van Commissarissen Aandeelhouders augustus 2011 Pagina 1/19 Bestuur GR Sw 'Fryslân' Colleges B&W Centrale ondernemingsraad Inhoudsopgave 1 Sociaal

Nadere informatie

Onderwerp: Conceptbegroting 2012 van het Werkvoorzieningschap Weert e.o. De Risse en De Risse Holding BV.

Onderwerp: Conceptbegroting 2012 van het Werkvoorzieningschap Weert e.o. De Risse en De Risse Holding BV. VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK Registratienummer Datum raadsvergadering 14 juni 2011 Datum B&W besluit 26 april 2011 Portefeuillehouder B. Manders Behandelend ambtenaar C. van Hoorn Onderwerp:

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B N

Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B N Financiën Paragraaf a is een analyse van het resultaat, in paragraaf b wordt de ontwikkeling van de subsidieratio behandeld, in paragraaf c staat een overzicht van de gemeentelijke bijdrage per SE en in

Nadere informatie

Mondelinge vragen gesteld op de begrotingsmarkt. Vraag Gevraagd is om een overzicht van alle risico s en de aannames/berekeningen hierachter.

Mondelinge vragen gesteld op de begrotingsmarkt. Vraag Gevraagd is om een overzicht van alle risico s en de aannames/berekeningen hierachter. Mondelinge vragen gesteld op de begrotingsmarkt. Gevraagd is om een overzicht van alle risico s en de aannames/berekeningen hierachter. Overzicht alle risico s Zoals ook in de paragraaf weerstandsvermogen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA B 1b 12/303. jaar stuknr. Raad. Onderwerp: Aanvraag herstructureringsfaciliteit Wsw

Raadsvoorstel. categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA B 1b 12/303. jaar stuknr. Raad. Onderwerp: Aanvraag herstructureringsfaciliteit Wsw Raadsvoorstel jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2012 RA12.0036 B 1b 12/303 Onderwerp: Aanvraag herstructureringsfaciliteit Wsw Portefeuillehouder: H.G. Jumelet Programma Wet werken

Nadere informatie

Programmarekening 2017 2016 2015 (bedragen in Euro) Begroting Begroting Begroting Opbrengsten Netto omzet 10.288.702 10.602.888 10.417.519 Overige opbrengsten 135.000 132.500 130.000 Totaal opbrengsten

Nadere informatie

Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek

Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek Notitie Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek Inleiding Op 17 februari 2015 is de notitie Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek, door het college vastgesteld. Op 23

Nadere informatie

NOTA RENTEBELEID GEMEENTE BERGEN OP ZOOM

NOTA RENTEBELEID GEMEENTE BERGEN OP ZOOM l lllllll llll lllll llll llllll 111111111111111111111111111111111 815-023068 NOTA RENTEBELEID 2015 GEMEENTE BERGEN OP ZOOM Bergen op Zoom, oktober 2015 1. INLEIDING.""""""""""""""""""""""""""""""""""

Nadere informatie

Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening

Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening Gemeenten worden geconfronteerd met hoge kosten voor onder andere de SW- populatie, een dalend subsidiebedrag

Nadere informatie

College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid

College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid Brief aan de leden T.a.v. het college en de gemeenteraad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Arbeidsvoorwaarden en de sociale werkvoorziening

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD: VERGADERING 3 juni 2014

VOORSTEL AAN DE RAAD: VERGADERING 3 juni 2014 VOORSTEL AAN DE RAAD: VERGADERING 3 juni 2014 Onderwerp: Conceptbegroting de Risse Agendapunt 13. Raadsvoorstel- 2014-34 nummer Voorstel: 1. Kennis nemen van de conceptbegroting 2015 van het Werkvoorzieningschap

Nadere informatie

Aan de raad, Beslispunt: 1. Waar gaat dit voorstel over?

Aan de raad, Beslispunt: 1. Waar gaat dit voorstel over? Agendapunt : 17. Voorstelnummer : 06-050 Raadsvergadering : 25 juni 2015 Naam opsteller : Eline van Braak Informatie op te vragen bij : Eline van Braak Portefeuillehouder(s) : weth. J. Mesu Zaaknummer

Nadere informatie

Financiële resultaten Caparis NV

Financiële resultaten Caparis NV Financiële resultaten Caparis NV Bedrijfsresultaat eerste drie kwartalen 2014 Caparis NV heeft in de eerste drie kwartalen een bedrijfsresultaat gerealiseerd van 3.527.000 positief, dit is ruim 2.857.000

Nadere informatie

1. Inleiding en richtlijnen

1. Inleiding en richtlijnen NOTITIE RENTE 2017 1. Inleiding en richtlijnen 1.1 Inleiding Bij de wijzigingen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de invoering van de Vennootschapsbelasting (VPB) voor de lagere overheden

Nadere informatie

Informatiedocument De Erfpachter BV

Informatiedocument De Erfpachter BV Informatiedocument De Erfpachter BV U staat op het punt om een woning te kopen. De Erfpachter BV. wil u via dit Informatieboek informeren over De Erfpachter BV. Hieronder zetten we graag voor u uiteen

Nadere informatie

Rapportage 3 e kwartaal 2009

Rapportage 3 e kwartaal 2009 Rapportage 3 e kwartaal 2009 29 oktober 2009 Bestemd voor: RvC Aandeelhouders Bestuur GR Sw 'Fryslân' Colleges B&W Gemeenteraden Centrale ondernemingsraad Inhoudsopgave 1 Sociaal 3 1.1 Realisatie taakstelling

Nadere informatie

Winst- en verliesrekening Caparis NV - 1e kwartaalcijfers 2015

Winst- en verliesrekening Caparis NV - 1e kwartaalcijfers 2015 1 e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Financieel Winst- en verliesrekening Caparis NV - 1e kwartaalcijfers 2015 Resultatenrek. Cum 1e kwartaal 2015 Cum. 1e kwartaal 2014 Jaarbegroting (x 1.000) begroting

Nadere informatie

Notitie Rentebeleid 2007

Notitie Rentebeleid 2007 Notitie Rentebeleid 2007 Inhoudsopgave Inleiding 3 De positie van de nota rentebeleid 3 De werking van het marktconform percentage 3 Totaalfinanciering versus project- of objectfinanciering 4 Rentetoerekening

Nadere informatie

Financiële resultaten Caparis NV

Financiële resultaten Caparis NV Financiële resultaten Caparis NV Bedrijfsresultaat 1e halfjaar 2013 Caparis heeft over het 1e halfjaar een bedrijfsresultaat gerealiseerd van 370.000 positief, dit is ruim 850.000 beter dan begroot. De

Nadere informatie

BEGROTING 2014. Paragraaf Financiering

BEGROTING 2014. Paragraaf Financiering BEGROTING 2014 Paragraaf Financiering Ambtelijke programmamanager Afdelingshoofd Bedrijfsvoering Inleiding In de BBV 2004 (Besluit Beheer en Verantwoording Provincies en gemeenten) is een paragraaf financiering

Nadere informatie

Treasurystatuut. Stichting Proloog

Treasurystatuut. Stichting Proloog Treasurystatuut Stichting Proloog Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Proloog d.d. 29 september 2009 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 Verantwoording 1.2 Indeling Treasurystatuut 2. DOELSTELLING

Nadere informatie

Publicatierapport 2013/2014. Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006

Publicatierapport 2013/2014. Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006 Coöperatie HSLnet u.a. Jan Deckersstraat 29 5591 HN Heeze Publicatierapport 2013/2014 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006 Vastgesteld door de Ledenraad d.d. 19 januari

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

\ raadsvoorstel. Voerendaal, d.d. 29 april Nummer: Portefeuillehouder: P. Verbraak. Afdeling: Beleid. Programma: Leven en welzijn koesteren

\ raadsvoorstel. Voerendaal, d.d. 29 april Nummer: Portefeuillehouder: P. Verbraak. Afdeling: Beleid. Programma: Leven en welzijn koesteren \ raadsvoorstel Voerendaal, d.d. 29 april 2009 Nummer: Portefeuillehouder: P. Verbraak Afdeling: Beleid Programma: Leven en welzijn koesteren Product: Onderwerp: Zuid-Limburg Aan de Raad. \ Voorstel De

Nadere informatie

EMCOBGROEP. College van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn

EMCOBGROEP. College van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn EMCOBGROEP DOOR NAAR W f R K W E R K 1 5. 5 4 6 2 INK d.d. 2/3/215 Abel Tasmanstraat 7 Postbus 24 781 CA Emmen Tel. (591)6366 Fax (591)63663 www.emco-groep.nl College van Burgemeester en Wethouders van

Nadere informatie

Caparis NV. Rapportage 1 e kwartaal 2012

Caparis NV. Rapportage 1 e kwartaal 2012 Rapportage 1 e kwartaal 2012 Caparis NV Bestemd voor: Raad van Commissarissen Aandeelhouders Bestuur GR Sw 'Fryslân' Colleges B&W Centrale ondernemingsraad 14 mei 2012 1 e kwartaal 2012 Pagina 1/20 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 090 IXA Wijziging van de sstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC Inleiding Om een solide financiële basis onder het Multifunctioneel Centrum (hierna: MFC) te realiseren is gezocht naar aanvullende partners. Inmiddels zijn de deelnemende

Nadere informatie

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering Kanttekeningen bij de Begroting 2015 Paragraaf 4 Financiering Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financieringsbehoefte = Schuldgroei... 4 3 Oorzaak van Schuldgroei : Investeringen en Exploitatietekort... 5 4 Hoe

Nadere informatie

' NG K 7 23^ Jaarstukken 2002. Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot, Alphen aan den Rijn

' NG K 7 23^ Jaarstukken 2002. Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot, Alphen aan den Rijn ' NG K 7 23^ Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot, Alphen aan den Rijn Jaarstukken 2002 Alphen aan den Rijn, 3 maart 2003 Dit rapport heeft 9 pagina's Inhoudsopgave Jaarstukken Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Financiële kaders 2017

Financiële kaders 2017 Financiële kaders 2017 Gemeenschappelijke regeling Werkplein Fivelingo In oprichting Datum : 14 april 2016 Versie : 2.1 DEFINITIEF (verkorte versie) Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Fivelingo

Nadere informatie

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen)

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen) Behandelend ambtenaar gemeente Begroting 2015 is Meerjarenbegroting 2016-2018 is Datum vaststelling begroting 2015 Datum ontvangst begroting 2015 Maatstaven Aantal inwoners per 1-1-2015 Aantal woonruimten

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

Financiële resultaten Caparis NV

Financiële resultaten Caparis NV Financiële resultaten Caparis NV Bedrijfsresultaat eerste drie kwartalen 2013 Caparis NV heeft in de eerste drie kwartalen een bedrijfsresultaat gerealiseerd van 1.030.000 positief, dit is ruim 1.671.000

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag OVERZICHT JAARVERSLAG 2013 Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2013 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Jaarstukken 2000 INGEKOMEN 2 3APR. 2013. Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot, Alphen aan den Rijn

Jaarstukken 2000 INGEKOMEN 2 3APR. 2013. Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot, Alphen aan den Rijn INGEKOMEN 2 3APR. 2013 Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot, Alphen aan den Rijn Jaarstukken 2000 Alphen aan den Rijn, 12 april 2001 Dit rapport heeft 9 pagina's Inhoudsopgave Jaarstukken Balans per

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STTSCOURNT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20619 17 juli 2015 Regeling van de Minister van innenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 9 juli 2015, nr. 2015-0000387198,

Nadere informatie

TOEZEGGING AAN RAADSCOMMISSIE uit vergadering d.d. 2 maart Toezegging:

TOEZEGGING AAN RAADSCOMMISSIE uit vergadering d.d. 2 maart Toezegging: TOEZEGGING AAN RAADSCOMMISSIE uit vergadering d.d. 2 maart 2015 Toezegging: Nader antwoord op vraag over verborgen gebreken verkocht gebouw Novatec, met name of de beoordeling door de gemeentelijke jurist

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 755 Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van de Invorderingswet 1990 in verband met de wijziging van de percentages belasting-

Nadere informatie

Probleemstelling: Berekening benodigde bedrag voor de herfinanciering: Financieringsmemo juni 2015 nr.

Probleemstelling: Berekening benodigde bedrag voor de herfinanciering: Financieringsmemo juni 2015 nr. Financieringsmemo juni 2015 nr. Aan: Treasurycommissie Van: Arjan van de Wetering Datum: 15 juni 2015 Onderwerp: Herfinanciering leningen Afschrift aan: vul in Probleemstelling: Eind juni moeten een vaste

Nadere informatie

Begroting 2016 12 oktober 2015

Begroting 2016    12 oktober 2015 Begroting 2016 12 oktober 2015 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 4 2 Inleiding... 6 2.1 Algemene ontwikkelingen... 6 2.2 Begroting 2016 versus begroting 2015... 9 2.3 Begroting 2016 versus jaareindeverwachting

Nadere informatie

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad

Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 2 e tussentijdse rapportage 2012 Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 1 Inhoudsopgave 1. Aanbieding... 3 2. Inleiding... 3 2.1. Doelstelling Willemsoord... 3 2.2. Toelichting in algemene zin op

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 5. Begroting 2015 8. NTW overzicht per bedrijf 10. Begrote investeringen 2015 13 [3]

Inhoud. Voorwoord 5. Begroting 2015 8. NTW overzicht per bedrijf 10. Begrote investeringen 2015 13 [3] Begroting 2015 1 Inhoud Voorwoord 5 Begroting 2015 8 NTW overzicht per bedrijf 10 Begrote investeringen 2015 13 [3] 1 1 [4] Voorwoord bij de geconsolideerde begroting 2015 van NV Empatec Hierbij bieden

Nadere informatie

Onderdeel Risico Kans op risico Maatregelen Schade worst case Kans x schade Conclusie risico

Onderdeel Risico Kans op risico Maatregelen Schade worst case Kans x schade Conclusie risico Bijlage b: : risicoanalyse r nieuwbouw MFA/BHS Bij de raadsbehandeling van de informatie omtrent de mogelijkheden om het MFA/BHS nieuw te bouwen heeft de raad gevraagd om een risicoanalyse op de beoogde

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN

VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN Commissie Financiën en Bestuurlijke Zaken 23 februari 2016 VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN Vergadering : 1 maart 2016 Agendapunt : Onderwerp : Mandaatbesluit herfinanciering leningen

Nadere informatie

Commissienotitie. Onderwerp Herstructureringsplan Wsw van de GR WSD. Status Informerend

Commissienotitie. Onderwerp Herstructureringsplan Wsw van de GR WSD. Status Informerend Onderwerp Herstructureringsplan Wsw van de GR WSD. Status Informerend Voorstel 1. Kennis te nemen van het collegebesluit betreffende het indienen van de aanvraag Herstructureringsplan Wsw van de GR WSD

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting Managementsamenvatting Het jaar 2015 was voor BaanStede een bewogen jaar. Gaandeweg het jaar werd duidelijk dat voor het transitieplan voor BaanStede onvoldoende draagvlak aanwezig was, waarna bestuurlijk

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2014;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2014; DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2014; b e s l u i t : vast te stellen het Treasurystatuut gemeente Haren 2014 Artikel 1 Begrippenkader In

Nadere informatie

Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming Datum: 5 maart 2015

Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming Datum: 5 maart 2015 Aan: Van: Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming 2017-2019 Datum: 5 maart 2015 Inleiding Met deze nota worden de uitgangspunten van de begroting 2016

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 565 IXA Wijziging van de sstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN

Nadere informatie

ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN

ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN Staalbankiers N.V. Postbus 327 2501 CH DEN HAAG ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN Deze achtergrondinformatie bij de Staalbankiers hypothecaire lening in Zwitserse

Nadere informatie

BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002. d.d. 11-07-2001

BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002. d.d. 11-07-2001 BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002 d.d. 11-07-2001 1. Productgroepnummer: 0001 3. Productgroepnaam: Financieringsmiddelen Het betreft een verzameling van mogelijke financieringsmiddelen,

Nadere informatie

WOONWAGENSCHAP MIDDEN- EN NOORD-ZEELAND GOES BEGROTING 2014 MEERJARENBEGROTING

WOONWAGENSCHAP MIDDEN- EN NOORD-ZEELAND GOES BEGROTING 2014 MEERJARENBEGROTING WOONWAGENSCHAP MIDDEN- EN NOORD-ZEELAND GOES BEGROTING 2014 EN MEERJARENBEGROTING 2015-2016-2017 2 3 INHOUD 1. Programmabegroting met paragrafen 4 BEGROTING 7 2. Begroting van lasten en baten 2014 9 3.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1990-1991 22126 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van hoofdstuk IXA (Nationale Schuld) voor het jaar 1991 (wijziging samenhangende

Nadere informatie

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF AGENDAPUNT 3.b. Notitie Ter besluitvorming aan van Algemene Vergadering NOC*NSF Bestuur NOC*NSF betreft Begroting NOC*NSF 2016 datum behandeling 16 november 2015 gevraagd besluit De Algemene Vergadering

Nadere informatie

Begroting Het Baken Almere Begroting Pagina 1 van 5

Begroting Het Baken Almere Begroting Pagina 1 van 5 Pagina 1 van 5 De begroting 2014 sluit met een voordelig saldo van 40.000. In de begroting 2014 is een taakstelling van circa 1,2 miljoen opgenomen waarvan een bedrag van circa 0,9 miljoen concreet ingevuld

Nadere informatie

Begroting oktober 2014

Begroting oktober 2014 Begroting 2015 23 oktober 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Algemeen... 4 1.2 Leeswijzer... 7 2 Uitgangspunten begroting 2015... 8 2.1 Algemeen... 8 2.2 Trajecten... 8 2.3 Huisvesting... 9 2.4 Taakstelling

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarverslag 2011 WNK. Aan de raad, Beslispunt: - In te stemmen met het jaarverslag 2011 WNK bedrijven

Onderwerp: Jaarverslag 2011 WNK. Aan de raad, Beslispunt: - In te stemmen met het jaarverslag 2011 WNK bedrijven Agendapunt : 12 Voorstelnummer : 06-048 Raadsvergadering : 21 juni 2012 Naam opsteller : Eline van Braak Informatie op te vragen bij : Eline van Braak Portefeuillehouders : Jan Mesu Onderwerp: Jaarverslag

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 52 21 Agendapunt: 11 ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING

Doorkiesnummer : (0495) 57 52 21 Agendapunt: 11 ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING Arts, Marian RB S1 RAD: RAD140325 2014-03-25T00:00:00+01:00 BW: BW140211 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 25 maart 2014 Portefeuillehouder : A.F. van Eersel Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

- Toelichting en nadere uitwerking (blz. 4-6) - voorbeeldberekening 1 contract, totaal annuïteitberekening op 4,6% en lineair (blz.

- Toelichting en nadere uitwerking (blz. 4-6) - voorbeeldberekening 1 contract, totaal annuïteitberekening op 4,6% en lineair (blz. gemeente Schiedam notitie DANM 01 oktober 2010 ONDERWERP stelselherziening erfpacht in het kader van de kerntaken analyse sdoor 3 1. Aanleiding Al geruime tijd wordt hard gewerkt om de bedrijfsvoering

Nadere informatie

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Hiervoor ontvangen zij een Rijkssubsidie.

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Hiervoor ontvangen zij een Rijkssubsidie. 19 maart 2015 De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Hiervoor ontvangen zij een Rijkssubsidie. Ingevolge de Participatiewet komen er geen nieuwe

Nadere informatie

Raads informatiebrief (Financiele pijler)

Raads informatiebrief (Financiele pijler) gemeente Eindhoven Raadsnummer O4.R854.OOI Inboeknummer o4joo6aas Classificatienummer oz Dossiernummer 4sa.aor 25 mei 2004 Raads informatiebrief (Financiele pijler) Betreft overzicht beleggingen. 1 Inleiding

Nadere informatie

Machtiging voor het aangaan van geldleningen in 2009 en aanpassing mandaat voor kortlopende geldleningen.

Machtiging voor het aangaan van geldleningen in 2009 en aanpassing mandaat voor kortlopende geldleningen. College Onderwerp: V200900783 Machtiging voor het aangaan van geldleningen in 2009 en aanpassing mandaat voor kortlopende geldleningen. Samenvatting Vooral door de herfinanciering van bestaande leningen

Nadere informatie

Onderstaande tabel geeft het verloop weer van onze huidige langlopende geldleningen.

Onderstaande tabel geeft het verloop weer van onze huidige langlopende geldleningen. 4 Financiering Het doel van deze paragraaf is om de raad beter te informeren omtrent het treasurybeleid en de beheersing van financiële risico s. De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's

Nadere informatie

Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4.

Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4. Onderwerp Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4. Samenvatting De aankoop en restauratie van de langgevelboerderij is een belangrijk onderdeel van het deelproject "Versterking

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 28-01-2014 Agendapunt 7 Steller / afdeling P. Daelmans / Middelen Openbaar Ja Bestuurder R.L.M. Sleijpen Bijlage(n) - Programma Bedrijfsvoering Registratiecode

Nadere informatie

Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product

Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product Programma 11 Overzicht algemene dekkingsmiddelen Burgemeester W.J.F.M. van Beek Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product Product 11.01 Beleggingen en Treasury

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 1 30-6-2014

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 1 30-6-2014 Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 2013 1 30-6-2014 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE pag. Inhoudsopgave 2 Bestuur en vaststelling jaarrekening 3 Jaarverslag 4 Balans per 31 december 2013 5

Nadere informatie

Behandeld door. telefoon.

Behandeld door. telefoon. veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek Postbus 57, 1200 AB Hilversum Kameriingh Onnesweg 148 Aan de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden,

Nadere informatie

Portefeuillehouder: H.J. van Schaik

Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Nota voor : vergadering algemeen bestuur Datum : 18 december 2013 Onderwerp : uitgangspunten begroting 2015 Agendapunt : 4b Kenmerk : AB/1328b Bijlage: 1 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Inleiding Conform

Nadere informatie

Pagina 1/5. Gemeente s-hertogenbosch t.a.v. het College van B en W Postbus 12345 2500 GZ S-HERTOGENBOSCH. Den Haag,

Pagina 1/5. Gemeente s-hertogenbosch t.a.v. het College van B en W Postbus 12345 2500 GZ S-HERTOGENBOSCH. Den Haag, Gemeente s-hertogenbosch t.a.v. het College van B en W Postbus 12345 2500 GZ S-HERTOGENBOSCH Den Haag, Aantal bijlage(n): Uw kenmerk: Ons kenmerk: 7592_ Contactpersoon: R.M. Timmerman / ronald.timmerman@acm.nl

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBAND COLLECTIEF VERVOER ZEEUWSCH-VLAANDEREN

SAMENWERKINGSVERBAND COLLECTIEF VERVOER ZEEUWSCH-VLAANDEREN INHOUDSOPGAVE Beleidsbegroting 1. Programmaplan 1 1.1 Algemeen Bestuur 2 1.2 VTV-vervoer 4 1.3 Leerlingenvervoer 6 1.4 Vervoer WMO-gerechtigden 8 1.5 Het bedrag voor onvoorzien 10 2. Paragrafen 2.1 Weerstandsvermogen

Nadere informatie

4 Overzicht lasten en baten

4 Overzicht lasten en baten Overzicht lasten en baten Cijfers rekening 200 Bereikbaarheid 27.79 19.52 7.955-17.82-9.887 35 0-9.533 Wonen en monumenten 2.70 22.11 2.562-10.659-8.096 90 0-7.156 Stedelijke Ontwikkeling 18.235 180.15

Nadere informatie

Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd.

Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd. Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd. 30-1- 2013 Uitgangspunten Iedereen die in een uitkering zit en die

Nadere informatie