Winst- en verliesrekening Caparis NV - 1e kwartaalcijfers 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Winst- en verliesrekening Caparis NV - 1e kwartaalcijfers 2015"

Transcriptie

1 1 e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Financieel Winst- en verliesrekening Caparis NV - 1e kwartaalcijfers 2015 Resultatenrek. Cum 1e kwartaal 2015 Cum. 1e kwartaal 2014 Jaarbegroting (x 1.000) begroting feit % feit % 2015 CAPARIS NV OPBRENGSTEN Omzet % % Trajecten % 165 0% 773 Interne omzet % % 469 Overige bedrijfsopbr % 72 7% 309 Directe orderkosten % % Kosten uitbesteed % 96-13% 410 NTW % % Opbrengsten BW % 405 4% Totaal Opbrengsten % % KOSTEN Loonkosten kader % % Overige pers. kosten kader % 45 56% 358 Dienstverlening derden % % 154 Overige pers. kosten Sw % % 837 Huisvesting % 693-6% Vervoer/prod.middelen % 529-9% Rente % 75-29% 243 Reclamekosten/sponsoring % 41 10% 177 ICT en huur telecom % 110-8% 438 Accountants en advieskosten % 40-60% 130 Reis-/verblijfkosten % 53 13% 258 Bijzondere projecten % 32 1% 135 Overige kosten % % 915 Totaal Kosten % % Totaal Incidentele B/L % % 300- Bedrijfsresultaat NV % 634 4% Caparis heeft de positieve lijn, waarmee het jaar 2014 is afgesloten, weten vast te houden in het 1e kwartaal van Caparis heeft over het 1e kwartaal een bedrijfsresultaat gerealiseerd van totaal positief. Dit is een verbetering met

2 ten opzichte van de begroting (begroting positief). De verbetering van het bedrijfsresultaat is hoofdzakelijk gerealiseerd door lagere bedrijfskosten. De gerealiseerde netto toegevoegde waarde1 (hierna: NTW), exclusief opbrengsten Begeleid Werken, bleef in het 1e kwartaal achter op begroting. We constateren dat met name bij de individuele detacheringen de NTW achter is gebleven ( lager dan begroot). Dit wordt veroorzaakt door een tweetal factoren: Te ambitieuze begroting. De vacatures kunnen niet altijd goed ingevuld worden omdat er te weinig geschikte SW-kandidaten beschikbaar zijn Minder declarabele uren. Caparis heeft minder uren kunnen declareren als gevolg van de griepgolf die in het 1 e kwartaal in Nederland heerste. Ondanks dat de NTW in het 1e kwartaal is achtergebleven ten opzichte van de begroting, is de verwachting voor de komende periode positief. Zowel bij Multipack als Foodpack zijn een aantal ontwikkelingen gaande waardoor de NTW zal toenemen. Zowel bij nieuwe als bestaande klanten wordt extra omzet gegenereerd. De bedrijfskosten van Caparis zijn in het 1e kwartaal lager ten opzichte van de begroting (begroting /realisatie ). Bij nagenoeg alle kostencategorieën is een besparing gerealiseerd. Het grootste deel van de besparing is gerealiseerd door lagere loonkosten kader. De loonkosten kader zijn lager (begroting /realisatie ), door een lagere personele bezetting. Cumulatief over het 1e kwartaal is de kaderbezetting circa 9 fte lager dan begroot. Voornaamste oorzaak hiervan is een aantal openstaande vacatures voor (assistent) werkleiders. Deze vacatures zullen de komende tijd worden ingevuld. Sociaal In onderstaand overzicht is de werkladder per 31 maart 2015 vergeleken met de opdracht van de GR en de eindstand Met de GR is als doelstelling afgesproken dat het aandeel Deta/ BW per 31 december 2015 tussen de 36% en 37% bedraagt. Beweging van binnen naar buiten Uit het overzicht blijkt dat het aandeel Deta/BW ultimo het 1e kwartaal 36,8% bedraagt. Omgerekend naar fte s (en Se) betekent dit dat per 31 maart 2015 afgerond 796 fte s (843 Se) werkzaam zijn bij een reguliere werkgever door middel van detachering of begeleid werken. Dit is in lijn met de eindstand 2014 (804 fte). De Sw-medewerkers waarvan het tijdelijk dienstverband in 2015 eindigt en waarvan wordt vastgesteld dat ze niet duurzaam zijn aangewezen op een beschutte voorziening, zullen geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde krijgen bij de GR. De desbetreffende (woon)gemeente is vervolgens verantwoordelijk voor het plaatsen van deze Swmedewerker op de arbeidsmarkt. Het is de verwachting dat met name Sw-medewerkers die zijn gedetacheerd, geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd krijgen. Daarom zal het aandeel Deta/BW gedurende 2015 waarschijnlijk gaan dalen.

3 Ziekteverzuim Het kortdurend ziekteverzuim Sw bedraagt 6,8% en is 0,3% lager dan begroot en in lijn met dezelfde periode in De al eerder genoemde griefgolf heeft er voor gezorgd dat er bij nagenoeg alle afdelingen een stijging van ziekteverzuim is geconstateerd. Het ziekteverzuim is bij Caparis door de griepgolf op grond van een voorzichtige schatting circa 0,5% hoger ten opzichte van een situatie dat er geen sprake is van een griepgolf.

4 Overzicht bedrijfs- en subsidieresultaten Caparis NV en GR Fryslan 2014 Subsidieresultaat 2014 (cf Jaarrekening 2014 GR Fryslan) Bijdrage Achtkarspelen subsidie totaal Totaal totaal Totaal per SE aantal SE aantal SE Kosten totaal Subsidie totaal per SE Negatieve subsidieresultaat Bedrijfsresultaat 2014 (cf 4e kwartaalrapportage 2014 Caparis NV) Bijdrage Achtkarspelen Positief bedrijfsresultaat Eigen Vermogen Solvabiliteit(stautair voorgeschreven 30%) 27% 2015 Subsidieresultaat 2015 (Na BW 2015 GR Fryslan) Bijdrage Achtkarspelen subsidie totaal Totaal totaal Totaal per SE aantal SE aantal SE Kosten totaal Verwachte subsidie totaal per SE Verwacht negatief subsidieresultaat Bedrijfsresultaat 2015 Bijdrage Achtkarspelen Positief begroot bedrijfsresultaat * Eigen Vermogen *Betreft een geschatte bijdrage voor de gemeente Achtkarspelen o.b.v. de 1 e kwartaal-rapportage 2015 waarin de minimale solvabiliteit van 30% is bereikt en onder voorbehoud van de beslissing van de AvA omtrent de resultaatverdeling Subsidieresultaat 2016 (cf begroting 2016 GR Fryslan ) Bijdrage Achtkarspelen subsidie totaal Totaal totaal Totaal per SE aantal SE aantal SE Kosten totaal Verwachte subsidie totaal per SE Verwacht negatief subsidieresultaat Bedrijfsresultaat 2016 (cf begroting 2016 Caparis NV) Bijdrage Achtkarspelen Bedrijfsresultaat 2016 nnb nnb Eigen Vermogen nnb

5 Rapportage 1 e kwartaal 2015 Caparis NV Bestemd voor: Raad van Commissarissen Caparis NV Aandeelhouders Caparis NV Bestuur GR Sw Fryslân Colleges B&W Ondernemingsraad Caparis NV 30 april e kwartaal 2015 Pagina 1/21

6 Inhoudsopgave 1 Algemene ontwikkelingen Ontwikkelingen 1 e kwartaal 3 2 Sociaal In-, door- en uitstroom Trajecten Ziekteverzuim 9 3 Kwartaalcijfers Winst- en verliesrekening Caparis NV Bezettingsoverzicht Balans Kasstroomoverzicht 19 4 Omzetten gemeenten 21 1 e kwartaal 2015 Pagina 2/21

7 1 ALGEMENE ONTWIKKELINGEN 1.1 Ontwikkelingen 1 e kwartaal Caparis heeft de positieve lijn, waarmee het jaar 2014 is afgesloten, weten vast te houden in het 1 e kwartaal van Caparis heeft over het 1 e kwartaal een bedrijfsresultaat gerealiseerd van totaal positief. Dit is een verbetering met ten opzichte van de begroting (begroting positief). De verbetering van het bedrijfsresultaat is hoofdzakelijk gerealiseerd door lagere bedrijfskosten. De gerealiseerde netto toegevoegde waarde 1 (hierna: NTW), exclusief opbrengsten Begeleid Werken, bleef in het 1 e kwartaal achter op begroting. We constateren dat met name bij de individuele detacheringen de NTW achter is gebleven ( lager dan begroot). Dit wordt veroorzaakt door een tweetal factoren. Enerzijds is er sprake van minder plaatsingen dan waarmee in de begroting rekening is gehouden; de begroting 2015 is te ambitieus op dit punt. We kunnen niet alle vacatures met geschikte Sw-kandidaten invullen. We zoeken in dit geval wel naar alternatieven, bijvoorbeeld door het invullen van de vacature met een WWB er (in loondienst bij de werkgever of via een uitzendbureau). Anderzijds was het aantal declarabele uren per persoon in het 1 e kwartaal lager dan verwacht. De griepgolf die in het 1 e kwartaal in Nederland heerste, heeft ook haar weerslag gehad op het ziekteverzuim van de gedetacheerden en daarmee het aantal declarabele uren. Ondanks dat de NTW in het 1 e kwartaal is achtergebleven ten opzichte van de begroting, zijn onze verwachtingen voor de komende periode positief. In januari is door een klant een nieuwe machine bij MultiPack neergezet. We hebben in het 1 e kwartaal verschillende opstartproblemen gehad, maar de verwachting is dat deze machine in het 2 e kwartaal volop kan produceren. Daarnaast heeft de acquisitie voor MultiPack tot enkele mooie kansen geleid. Met enkele bestaande klanten van Caparis worden gesprekken gevoerd waarbij samen wordt onderzocht om de volumes bij Caparis te doen laten toenemen. Ook zijn er twee grote nieuwe opdrachtgevers bij gekomen. De verwachting is dat in het 2 e kwartaal de eerste orders voor deze opdrachtgevers zullen worden uitgevoerd. FoodPack heeft in het 1 e kwartaal ook twee mooie nieuwe opdrachten gerealiseerd: 1 bij een bestaande klant en 1 bij een nieuwe klant. Voor beide klanten mag FoodPack voedselproducten verpakken voor levering aan de luchtvaartindustrie. Dit zijn twee mooie grote doorlopende opdrachten waarmee eind 1 e kwartaal is gestart. De bedrijfskosten van Caparis zijn in het 1 e kwartaal lager ten opzichte van de begroting (begroting /realisatie ). Bij nagenoeg alle kostencategorieën is een besparing gerealiseerd. Het grootste deel van de besparing is gerealiseerd door lagere loonkosten kader. De loonkosten kader zijn lager (begroting /realisatie ), door een lagere personele bezetting. Cumulatief over het 1 e kwartaal is de kaderbezetting circa 9 fte lager dan begroot. Momenteel zijn er enkele openstaande vacatures voor (assistent) werkleiders. Deze vacatures zullen de komende tijd worden ingevuld. De lagere loonkosten worden daarnaast veroorzaakt doordat eind 2014 met enkele medewerkers afspraken zijn gemaakt over hun vertrek bij Caparis. De hiermee gepaard gaande (loon)kosten zijn volledig ten laste van 2014 verantwoord. In de begroting 2015 is nog wel (deels) met de loonkosten van deze medewerkers rekening gehouden. 1 Netto toegevoegde waarde: omzet minus directe productiekosten en kosten van uitbesteed werk 1 e kwartaal 2015 Pagina 3/21

8 Het door Caparis gerealiseerde bedrijfsresultaat van positief wordt mede beïnvloed door enkele (niet begrote) eenmalige baten en lasten. Exclusief deze baten en lasten had Caparis een bedrijfsresultaat gerealiseerd van positief. In hoofdstuk 3 is een toelichting op de eenmalige baten en lasten opgenomen. Caparis hanteert sinds enkele jaren het beleid om het aantal huurlocaties te reduceren om zo het gebruik van de eigen panden te optimaliseren en leegstand in eigen panden te voorkomen. We hebben eind 2014 van een huurlocatie in Leeuwarden circa gehuurde vierkante meters definitief beëindigd. In ruim een jaar tijd is het aantal gehuurde vierkante meters op deze locatie terug gebracht van naar vierkante meter. Wij hebben daarnaast eind 2014 het huurcontract van een kleine uitrijlocatie van Groenservice in Noordwolde opgezegd (280 vierkante meter). Het contract is opgezegd per vervaldatum (1 december 2015) maar de locatie is inmiddels buiten gebruik gesteld. Caparis heeft een opdracht van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale werkvoorziening Fryslân (hierna: GR) voor wat betreft het te realiseren aandeel Detacheringen/Begeleid Werken (hierna: Deta/BW). De opdracht van de GR is een aandeel Deta/BW van tussen de 36% en 37% per 31 december Het aandeel Deta/BW bedraagt ultimo het 1 e kwartaal 36,8%. Omgerekend naar fte s (en Se 2 ) betekent dit dat per 31 maart 2015 circa 796 fte s (843 Se) werkzaam zijn bij een reguliere werkgever door middel van detachering of begeleid werken. Dit is in lijn met de eindstand 2014 (804 fte). Een ander belangrijke sociale doelstelling betreft het ziekteverzuim. Het 1 e kwartaal is het kortdurend ziekteverzuim van zowel Sw- als kaderpersoneel binnen begroting. Het kort verzuim Sw-personeel bedraagt 6,8% (begroting 7,1%) en het kort verzuim kaderpersoneel bedraagt 2,6% (begroting 2,9%). Het lagere kort verzuim is gerealiseerd ondanks dat er sprake was van een hardnekkige griepgolf in Nederland. Ook binnen Caparis hebben we de effecten van de griepgolf gemerkt; veel collega s zijn in het 1 e kwartaal getroffen door de griep. De mate waarin verschilt per bedrijfsonderdeel. Het langdurig verzuim Sw-personeel is boven begroting. Over het 1 e kwartaal bedraagt het lang verzuim Sw-personeel 8,4% (begroting 7,2%). Het langdurig ziekteverzuim kaderpersoneel is binnen de begroting. Het lang verzuim is gezien de achterliggende oorzaken nauwelijks beïnvloedbaar. Caparis had over het 1 e kwartaal gemiddeld 88 fte s trajectdeelnemers actief. Dit is lager dan het begrote aantal trajectdeelnemers van 126 fte s door een lager aantal aanmeldingen in januari en februari. Het bedrijfsonderdeel Arbeids Expertise Bureau (hierna: AEB) heeft in het 1 e kwartaal van 100% van het aantal afgesloten trajecten (103 trajecten) de vooraf gedefinieerde doelstelling gerealiseerd. Dit kan zijn het uitvoeren van een diagnose naar de mogelijkheden van de deelnemer, het arbeidsfit houden of maken van de deelnemer of het realiseren van uitplaatsing van de deelnemer. Per 31 maart 2015 zijn er nog 164 lopende trajecten. Deze trajecten zijn hierboven nog niet meegeteld, omdat pas bij het afsluiten van een traject wordt bepaald of een trajectdoelstelling is gerealiseerd. 2 Se = subsidie-eenheden, ook wel arbeidsjaren genoemd 1 e kwartaal 2015 Pagina 4/21

9 In de 4 e kwartaalrapportage hebben wij toegelicht dat er bij een instelling in Leeuwarden 15 personen (WWB ers) door middel van een proefplaatsing aan het werk waren. In januari zijn deze proefplaatsingen omgezet in en dienstverband voor bepaalde tijd. Caparis is eind 2014 een pilot gestart met twee grote werkgevers en de gemeente Heerenveen om mensen die onder de Participatiewet vallen te plaatsen bij deze werkgevers. In het 1 e kwartaal zijn de eerste plaatsingen gerealiseerd. Een aantal mensen die onder de Participatiewet vallen lopen momenteel nog een traject bij Caparis voordat ze geplaatst kunnen worden. We verwachten dan ook dat het aantal plaatsingen de komende maanden verder zal toenemen. Caparis biedt niet alleen diensten aan voor mensen die onder de Wsw en Participatiewet vallen, maar vanaf 1 januari 2015 kunnen ook mensen die zijn aangewezen op arbeidsmatige dagbesteding bij Caparis terecht. In het 1 e kwartaal van 2015 is veel gedaan om de arbeidsmatige dagbesteding van Caparis onder de aandacht te brengen: geven van een presentatie aan de wijkteams van de gemeente Leeuwarden, deelname aan diverse bijeenkomsten van Amaryllis in Leeuwarden en de deelname aan de beurs Markt van mogelijkheden in Drachten. De ervaringen en contacten met betrokkenen zijn zeer positief. Steeds meer mensen zoeken contact met Caparis met vragen over de mogelijkheden binnen Caparis voor wat betreft de arbeidsmatige dagbesteding. In het 1 e kwartaal zijn inmiddels ook de eerste cliënten gestart. In samenwerking met het UWV en collega Sw-bedrijven Empatec en NEF, start Caparis ook een pilot met als doel om in Wajongers te plaatsen op een externe werkplek (minimaal 20 uur per week). Alle betrokken partijen hebben de ambitie om de inzet en re-integratie van Wajongers in Friesland gezamenlijk vorm te geven. Het UWV, Empatec, NEF en Caparis willen de aanwezige kennis, kunde en ervaring op dit gebied met elkaar delen. Door het UWV is budget beschikbaar gesteld om de pilot uit te voeren. We zetten ons gezamenlijk maximaal in om een goede pilot uit te kunnen voeren. Naast de hierboven toegelichte financiële en sociale ontwikkelingen zijn er ook nog enkele andere ontwikkelingen geweest. Op 1 januari 2014 is de pilot gestart waarbij samen met Beijk Catering de kantine van Caparis in Drachten is omgevormd tot een werkleerbedrijf voor Swmedewerkers en trajectdeelnemers. Eind 2014 is de pilot geëvalueerd en is besloten om de samenwerking definitief voort te zetten. Hiermee heeft Caparis een mooi aanvullend werkleerbedrijf om mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt te trainen voor een baan in de horeca en catering. Tot slot is de afdeling Montage rond de jaarwisseling onderworpen aan de jaarlijkse ISO-audit. Montage heeft deze audit wederom succesvol doorlopen. Resumerend zijn wij als directieteam van Caparis tevreden over de gerealiseerde resultaten. Ondanks de onzekere periode, als gevolg van de komst van de Participatiewet, hebben alle Sw- en kadermedewerkers een uitstekende prestatie geleverd in het 1 e kwartaal. Wij zien de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet. 1 e kwartaal 2015 Pagina 5/21

10 2 SOCIAAL Met ingang van 1 januari 2015 is de Participatiewet een feit en vindt er geen instroom in de Wsw meer plaats. Eén van de gevolgen is dat met ingang van 2015 ook geen sprake meer is van een taakstelling en wachtlijst voor de Wsw. In de kwartaalrapportage van Caparis wordt dan ook niet meer over deze items gerapporteerd. 2.1 In-, door- en uitstroom In onderstaand overzicht is de werkladder per 31 maart 2015 vergeleken met de opdracht van de GR en de eindstand Met de GR is als doelstelling afgesproken dat het aandeel Deta/BW per 31 december 2015 tussen de 36% en 37% bedraagt. Beweging van binnen naar buiten Pl. obv werkladder (in Se's) Eindstand 2014 Opdracht ultimo 2015 Stand 2015 Se % Se % Se % Groepsdeta/Deta/Bw 852,0 36,4% 850,5 36,5% 843,0 36,8% Beschut buiten 318,9 13,6% 337,9 14,5% 302,1 13,2% Beschut binnen 1.168,7 50,0% 1.141,7 49,0% 1.147,9 50,1% Totaal 2.339,6 100,0% 2.330,1 100,0% 2.292,9 100,0% Uit bovenstaande tabel blijkt dat het aandeel Deta/BW ultimo het 1 e kwartaal 36,8% bedraagt. Omgerekend naar fte s (en Se) betekent dit dat per 31 maart 2015 afgerond 796 fte s (843 Se) werkzaam zijn bij een reguliere werkgever door middel van detachering of begeleid werken. Dit is in lijn met de eindstand 2014 (804 fte). De Sw-medewerkers waarvan het tijdelijk dienstverband in 2015 eindigt en waarvan wordt vastgesteld dat ze niet duurzaam zijn aangewezen op een beschutte voorziening, zullen geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde krijgen bij de GR. De desbetreffende (woon)gemeente is vervolgens verantwoordelijk voor het plaatsen van deze Sw-medewerker op de arbeidsmarkt. Het is de verwachting dat met name Sw-medewerkers die zijn gedetacheerd, geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd krijgen. Daarom zal het aandeel Deta/BW gedurende 2015 waarschijnlijk gaan dalen. In de grafiek op de volgende pagina is per maand de ontwikkeling van de beweging van binnen naar buiten ten opzichte van de opdracht weergegeven. 1 e kwartaal 2015 Pagina 6/21

11 Ontwikkeling per maand t.o.v. opdracht (Opdr. 2015) 6,0% BW Opdracht 139,8 Cum. feit 146,3 10,0 5,0 0,0 j f m a m j j a s o n d (Opdr. 2015) 12,0% Detachering Opdracht 279,6 Cum. feit 286,1 10,0 5,0 0,0 j f m a m j j a s o n d (Opdr. 2015) 18,5% Groepsdeta. Opdracht 431,1 Cum. feit 409,4 0,0-20,0-40,0 j f m a m j j a s o n d (Opdr. 2015) 14,5% Beschut Buiten Opdracht 337,9 Cum. feit 309,9 0,0-20,0-40,0 j f m a m j j a s o n d (Opdr. 2015) 49,0% Beschut Binnen Opdracht 1.141,7 Cum. feit 1.148,6 10,0 5,0 0,0 j f m a m j j a s o n d 2.2 Trajecten Caparis had cumulatief over het 1 e kwartaal gemiddeld 88 fte s trajectdeelnemers actief. Dit is lager dan begroot (126 fte s); de instroom van nieuwe trajectdeelnemers bleef in januari en februari achter maar trok vervolgens vanaf medio maart weer substantieel aan. Caparis heeft in 2014 met de gemeenten nieuwe afspraken gemaakt om deze doelgroep (trajectdeelnemers) nog beter te kunnen bedienen en de kans op succes voor zowel bijstandsgerechtigden, gemeenten en Caparis te vergroten. Om dit te realiseren, biedt Caparis verschillende soorten trajecten aan. Op hoofdlijnen wordt onderscheid gemaakt tussen trajecten met de volgende trajectdoelstellingen (zie volgende pagina): 1 e kwartaal 2015 Pagina 7/21

12 het uitvoeren van een diagnose naar de mogelijkheden van de deelnemer; het arbeidsfit houden of maken van de deelnemer; het realiseren van uitplaatsing van de deelnemer. Van de tot en met maart afgesloten trajecten is van iedereen het vooraf gedefinieerde doel gerealiseerd. Tot en met maart zijn totaal 121 trajecten afgesloten inclusief 6 trajecten die al na de intake zijn afgesloten, omdat Caparis geen passend traject kon bieden of waarvan geconcludeerd is dat het volgen van een traject niet zinvol zou zijn. Van 12 trajecten is de doelstelling niet gerealiseerd, maar dit is volledig veroorzaakt door een oorzaak buiten de directe beinvloedingssfeer van Caparis. Dit om onder andere de volgende redenen: voortijdige beëindiging in verband met ziekte; voortijdige beëindiging na overleg met of op verzoek van de gemeente; voortijdige beëindiging in verband met vervoersproblemen; voortijdige beëindiging omdat de deelnemer gedurende het traject is verhuisd en het traject daarom niet heeft afgerond; het niet mee willen werken aan het traject van de deelnemer (bijv.: grotendeels afwezig). De hierboven genoemde oorzaken worden daarom niet meegerekend bij het bepalen van het slagingspercentage van de trajecten. In onderstaand overzicht is per gemeente het aantal afgesloten trajecten in de periode 1 januari 2015 tot en met 31 maart 2015 weergegeven; inclusief het percentage trajecten waarvan de doelstelling is gehaald. Bruto afgesloten trajecten Af: niet gestart na intake Af: doel niet behaald buiten beinvloeding Caparis Klant Gemeente Heerenveen % Gemeente Leeuwarden % Gemeente Ooststellingwerf % Gemeente Smallingerland % Gemeente Weststellingwerf % Overige klanten % Totaal % Netto afgesloten trajecten Doel gehaald Percentage doel gehaald Van de tot en met maart afgesloten trajecten, hebben 8 trajecten het realiseren van een uitplaatsing als trajectdoelstelling. Hiervan zijn 2 trajecten voortijdig beëindigd door oorzaken buiten de directe beïnvloedingssfeer van Caparis (zie toelichting hierboven). De overige 6 deelnemers hebben het volledige traject doorlopen. Totaal heeft dit geleid in 5 uitplaatsingen en 1 deelnemer heeft meer contracturen kunnen realiseren bij zijn huidige werkgever. Samen- 1 e kwartaal 2015 Pagina 8/21

13 gevat waren er 6 trajectdeelnemers uitplaatsbaar. Hiervan zijn 5 deelnemers daadwerkelijk uitgeplaatst, resulterend in een slagingspercentage van 83%. Daarnaast zijn uit andere trajecten, waar reguliere uitplaatsing niet het doel was, 5 deelnemers geplaatst op een reguliere baan en wil 1 deelnemer een eigen bedrijf gaan starten. Ultimo het 1 e kwartaal zijn er 164 lopende trajecten. Deze trajecten zijn hierboven nog niet meegeteld, omdat pas bij het afsluiten van een traject wordt bepaald of een trajectdoelstelling is gerealiseerd. In onderstaand overzicht is het aantal lopende trajecten per 31 maart per klant weergegeven. Opdrachtgever Aantal lopende trajecten Gemeente Achtkarspelen 1 Gemeente Heerenveen 29 Gemeente Leeuwarden 30 Gemeente Ooststellingwerf 1 Gemeente Opsterland 1 Gemeente Smallingerland 100 Gemeente Weststellingwerf 2 Totaal Ziekteverzuim Het cumulatieve ziekteverzuim over het 1 e kwartaal 2015 is in onderstaand overzicht weergegeven. In dit overzicht is onderscheid gemaakt tussen ziekteverzuim Sw en ziekteverzuim kader als ook kort en lang verzuim. Feit 1 e kw Doel 1 e kw Feit 1 e kw Doel heel 2015 Sw kort 6,9% 7,1% 6,8% 6,2% lang 8,0% 7,2% 8,4% 7,3% totaal 14,9% 14,3% 15,2% 13,5% Kader kort 3,0% 2,9% 2,6% 2,8% lang 4,8% 1,6% 0,7% 1,5% totaal 7,8% 4,5% 3,3% 4,3% Het kortdurend ziekteverzuim Sw bedraagt 6,8% en is 0,3% lager dan begroot en in lijn met dezelfde periode in Het 1 e kwartaal 2015 heerste er in Nederland een griepgolf. Dit heeft ook duidelijk zijn weerslag gehad op het ziekteverzuim Sw. We hebben bij nagenoeg alle afdeling een stijging van ziekteverzuim als gevolg van de griep geconstateerd. Het ziekteverzuim is bij Caparis door de griepgolf op grond van een voorzichtige schatting circa 0,5% hoger ten opzichte van een situatie dat er geen sprake is van een griepgolf. Desondanks is het kort verzuim toch lager dan doelstelling en 2014 gebleven al zijn er wel verschillen per afdeling. Het hogere verzuim heeft bij enkele afdelingen binnen Caparis er toe geleid dat er sprake was van een lagere netto toegevoegde waarde (bijvoorbeeld door minder declarabele uren detacherin- 1 e kwartaal 2015 Pagina 9/21

14 gen en door het uitbesteden van werk). Ook het kort verzuim kader is lager dan begroot en komt op 2,6%. Ten opzichte van dezelfde periode in 2014 is het kort verzuim 0,4% lager. Uit voorgaand overzicht blijkt tevens dat het ziekteverzuim Sw bij Caparis hoofdzakelijk lang verzuim betreft. Een gevolg hiervan is dat de mogelijkheden om het gemiddelde percentage te verlagen aanzienlijk worden beperkt. In eerdere kwartaalrapportages hebben wij toegelicht dat Caparis, ten opzichte van het landelijk gemiddelde, procentueel gezien een keer zoveel Swmedewerkers met een ernstige arbeidshandicap hebben. Wij veronderstellen dat dit ook van invloed is op het verzuimpercentage, maar de mate waarin kunnen wij niet exact vaststellen. Daarnaast kunnen wij ook moeilijk inschatten in welke mate de onzekerheid over de toekomst van de sociale werkvoorziening het algemeen en Caparis in het bijzonder, van invloed is op het verzuimpercentage. In onderstaande grafiek wordt het verloop van het ziekteverzuim gedurende 2015 per maand weergegeven. Ziekteverzuim Sw 30% 20% 10% kort verzuim lang verzuim doelstelling 0% jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec totaal verzuim vorig jaar Kader 20% 10% 0% jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 1 e kwartaal 2015 Pagina 10/21

15 3 KWARTAALCIJFERS 3.1 Winst- en verliesrekening Caparis NV Resultatenrek. (x 1.000) begroting feit % feit % begroting CAPARIS NV OPBRENGSTEN cum. 1e kwartaal 2015 cum. 1e kw jaar 2015 Omzet % % Trajecten % 165 0% 773 Interne omzet % % 469 Overige bedrijfsopbr % 72 7% 309 Directe orderkosten % % Kosten uitbesteed % 96-13% 410 NTW % % Opbrengsten BW % 405 4% Totaal Opbrengsten % % KOSTEN Loonkosten kader % % Overige pers. kosten kader % 45 56% 358 Dienstverlening derden % % 154 Overige pers. kosten Sw % % 837 Huisvesting % 693-6% Vervoer/prod.middelen % 529-9% Rente % 75-29% 243 Reclamekosten/sponsoring % 41 10% 177 ICT en huur telecom % 110-8% 438 Accountants en advieskosten % 40-60% 130 Reis-/verblijfkosten % 53 13% 258 Bijzondere projecten % 32 1% 135 Overige kosten % % 915 Totaal Kosten % % Totaal Incidentele B/L % % -300 Bedrijfsresultaat NV % 634 4% e kwartaal 2015 Pagina 11/21

16 Toelichting op de resultatenrekening Caparis heeft in het 1 e kwartaal het bedrijfsresultaat met verbeterd ten opzichte van de begroting. Ten opzichte van dezelfde periode in 2014 is het bedrijfsresultaat verbeterd met Hieronder worden de belangrijkste ontwikkelingen met betrekking tot de gerealiseerde cijfers over het 1 e kwartaal 2015 versus de begroting 2015 kort toegelicht. Item resultatenrekening Netto toegevoegde waarde Toelichting De NTW bedraagt over het 1 e kwartaal en is daarmee lager dan begroot. De belangrijkste ontwikkelingen in de NTW zijn: De instroom van trajectdeelnemers is in 2015 langzaam op gang gekomen. Vanaf maart constateren we weer een stijging in het aantal aanmeldingen, maar dit heeft de lage instroom in januari en februari niet volledig kunnen compenseren. Per saldo blijft hierdoor de NTW achter. De omzet van Business Post is in lijn met de begroting, maar door het hogere ziekteverzuim (griepgolf) is meer post uitbesteed aan PostNL, waardoor de NTW over het 1 e kwartaal lager is ten opzichte van de begroting. De NTW van Groenservice is hoger dan begroot. Eind 2014 is nog veel winter- en regiewerk gegund aan Caparis. Het werk is in het 1 e kwartaal van 2015 uitgevoerd. Het aantal plaatsingen en declarabele uren per persoon van de individuele detacheringen bleef in het 1 e kwartaal achter ten opzichte van de verwachting, onder andere door ziekte en te weinig geschikte kandidaten om alle vacatures in te vullen. Hierdoor blijft de NTW circa achter ten opzichte van de begroting. Het bedrijfsonderdeel Industrie heeft in het 1 e kwartaal in lijn met de begroting gepresteerd. De orderportefeuille was over het algemeen goed gevuld. Het Grafisch Centrum, FoodPack en de Groeps-/flexdetacheringen hebben beter gepresteerd dan begroot. De afdeling Montage bleef achter; er was te weinig werk voor de tabaks- en electrolijnen. Voor de komende periode wordt geen substantiële verbetering op deze lijnen verwacht. Opbrengst Begeleid Werken De opbrengst Begeleid Werken (BW) bestaat uit de marge tussen enerzijds de ontvangen Rijkssubsidie BW en anderzijds de doorbetaling van de Rijkssubsidie BW naar werkgevers of externe re-integratiebureaus. De opbrengsten BW zijn hoger ten opzichte van de begroting door een combinatie van een hoger aantal plaatsingen (6 fte meer in het 1 e kwartaal) en een gunstigere marge op de plaatsingen. 1 e kwartaal 2015 Pagina 12/21

17 Loonkosten kader Dienstverlening derden Ov. personeelskosten Sw Huisvesting Vervoers- en productiemiddelen Rente Bijzondere projecten De loonkosten kader zijn lager dan begroot (begroting /realisatie ) door een lagere bezetting in kader (begroting 166,3 fte s/realisatie 157,6 fte s). Enkele vacatures zijn later ingevuld dan in eerste instantie verwacht. Ook zijn eind 2014 met enkele medewerkers afspraken gemaakt over hun vertrek bij Caparis. De hiermee gepaard gaande (loon)kosten zijn volledig ten laste van 2014 gekomen. In de begroting 2015 zijn deze loonkosten nog wel opgenomen. Zie paragraaf 3.2 voor een overzicht van de personele bezetting. De kosten dienstverlening derden zijn hoger dan begroot, maar lager ten opzichte van 1 e kwartaal Qua aantal fte s is in het 1 e kwartaal 6,1 fte s ingehuurd. Dit is 3,5 fte s meer dan begroot (begroting 2,6 fte s). De hogere inhuur is van tijdelijke aard. Bij een aantal afdelingen vindt inhuur plaats in verband met ziekte of omdat we, gezien de onzekerheid over de nieuwe opdracht van Caparis, er voor kiezen een vacature nog niet definitief in te vullen. De overige personeelskosten Sw zijn lager dan begroot. Deze besparing is voornamelijk gerealiseerd door lagere kosten voor interventiezorg. We kijken kritischer naar de inzet (effectiviteit en kosten) van bepaalde instrumenten. De opleidingskosten blijven nog achter ten opzichte van de begroting, met name doordat enkele cursussen binnen bijvoorbeeld Groenservice later starten dan in de begroting was verwacht. De huisvestingskosten (huur, onderhoud, gas, water, electra, enzovoorts) zijn over de gehele linie in lijn met de begroting. In het 1 e kwartaal is ten opzichte van de begroting bespaard op de kosten voor vervoers- en productiemiddelen. De grootste besparingen zijn gerealiseerd door lagere kosten voor lease, onderhoud machines en brandstof (lagere olieprijs). De rentelasten zijn lager dan begroot. De besparing wordt gerealiseerd doordat Caparis in het 1 e kwartaal geen kortlopend kasgeld meer heeft geleend. De financieringsbehoefte van Caparis daalt als gevolg van de meerjarige verbetering van de bedrijfsresultaten. Op de bijzondere projecten worden de kosten van het project Caparis in Beweging verantwoord. 1 e kwartaal 2015 Pagina 13/21

18 Overige kosten De overige bedrijfskosten bedragen en zijn lager dan begroot (begroting ). De overige bedrijfskosten bestaan onder andere uit kosten van verzekeringen (niet zijnde huisvesting en materieel), telefonie, kantoorbenodigdheden, abonnementen/contributies en certificeringskosten. De lagere overige bedrijfskosten worden hoofdzakelijk gerealiseerd door een besparing op de telefoon- en portikosten (samen ), kantinekosten ( ), certificeringskosten ( 5.000) en boekwinst op desinvesteringen ( 3.000). Incidentele baten/lasten De incidentele baten & lasten betreft de bonus Begeleid Werken 2013 ( bate) en een schattingsverschil voor wat betreft de eindstand 2014 van het ledenkapitaal van de veilingen ( last). De verwachte bonus BW 2013 (begroot voor een bedrag van bate) wordt maandelijks voor 1/12 e deel ( per maand) verantwoord. We ontvangen naar verwachting in december 2015 de definitieve beschikking. Omdat de daadwerkelijke omvang nog onzeker is, gaan we in het bedrijfsresultaat vooralsnog uit van het begrote bedrag. Nadere toelichting op gerealiseerd resultaat 1 e kwartaal 2015 Caparis heeft over het 1 e kwartaal een bedrijfsresultaat gerealiseerd van positief. Dit resultaat is echter inclusief enkele (niet begrote) eenmalige baten en lasten. Exclusief deze baten en lasten had Caparis over 1 e kwartaal een bedrijfsresultaat van positief gerealiseerd. Dit is een verbetering ten opzichte van het begrote bedrijfsresultaat van In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de belangrijkste eenmalige baten en lasten die van invloed zijn geweest op het gerealiseerde bedrijfsresultaat. Omschrijving Bedrag Bedrijfsresultaat exclusief eenmalige baten en lasten Eenmalige baten Niet van toepassing n.v.t. Eenmalige lasten Schattingsverschil eindstand ledenkapitaal Bedrijfsresultaat inclusief eenmalige baten en lasten De kwekerij van Caparis verkoopt hedera s via enkele veilinghuizen. Op basis van de gerealiseerde omzet, vindt een storting in het ledenkapitaal plaats. Na een vastgestelde periode wordt het ledenkapitaal (inclusief rente) uitgekeerd. Ten tijde van de jaarafsluiting 2014 had Caparis nog geen jaaropgaven van de veilingen ontvangen. De stand van het ledenkapitaal is ultimo 2014 op basis van een schatting verantwoord. Deze schatting blijkt (achteraf) te hoog. 1 e kwartaal 2015 Pagina 14/21

19 3.2 Bezettingsoverzicht De personele bezetting is in de onderstaande tabel weergegeven: Bezetting cum. 1e kwartaal 2015 cum. 1e kw jaar 2015 begroting feit % feit % begroting Bezetting in Se Sw in Se in dienst 2.191, ,1-2% 2.180,3-1% 2.189,1 BW in Se 141,0 146,3 4% 142,1 3% 141,0 Totaal Sw in Se 2.332, ,3-1% 2.322,4-1% 2.330,1 Bezetting in fte Sw in fte in dienst 2.062, ,1-2% 2.055,8-1% 2.060,2 Trajecten in FTE 126,0 88,0-30% 130,7-33% 126,0 BW in fte 124,4 130,4 5% 125,6 4% 124,4 Dagbesteding in FTE 0,0 0,8 0,0 0,0 Totaal Sw in fte 2.312, ,3-3% 2.312,0-3% 2.310,6 Kader fte 166,3 157,6-5% 158,8-1% 165,8 Inhuur kader fte 2,6 5,9 129% 8,6-31% 2,6 Kader in fte in dienst 168,9 163,5-3% 167,4-2% 168,4 Het aantal Sw-medewerkers, exclusief BW, is 32 fte (circa 37 Se) onder begroting. Met ingang van 1 januari 2015 vindt er geen instroom meer in de Wsw plaats. Het bestuur van de GR heeft vorig jaar besloten om met ingang van 1 oktober 2014 geen nieuwe plaatsingen meer te realiseren. Dit heeft tot gevolg gehad dat de taakstelling 2014 niet volledig is benut. De begroting 2015 van Caparis is voor dit besluit opgesteld en is uitgegaan van een volledige benutting van de taakstelling Omdat er over 2014 per saldo sprake was van een onderrealisatie, is de bezetting lager dan begroot. Gedurende 2014 zal de bezetting van Sw-medewerkers nog verder dalen, onder andere door natuurlijk verloop en het niet omzetten van alle tijdelijke Swdienstverbanden in een dienstverband voor onbepaalde tijd. Het aantal kadermedewerkers is bijna 9 fte s lager dan de begroot (begroting 166,3 fte s/realisatie 157,6 fte s). We verwachten wel een kleine stijging van het aantal kadermedewerkers gedurende 2015; in het 1 e kwartaal staan er nog enkele vacatures voor (assistent) werkleiders open. Door het invullen van deze vacatures kunnen we de bedrijfsvoering van Caparis continueren (bijvoorbeeld vervanging bij pensionering). Zie paragraaf 3.1 voor de toelichting op de inhuur derden. 1 e kwartaal 2015 Pagina 15/21

20 3.3 Balans Balans Caparis NV e kwartaalrapportage (x 1.000) ACTIVA Vaste Activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden Vorderingen Liquide Middelen Totaal vlottende activa Totaal activa PASSIVA Eigen vermogen Geplaatst kapitaal Agioreserve Overige reserves Totaal eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Totaal voorzieningen en schulden Totaal passiva e kwartaal 2015 Pagina 16/21

21 Toelichting op de balans Item balans Materiële vaste activa Voorraden Toelichting De daling van de materiële vaste activa wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de reguliere afschrijving op deze activa. In het 1 e kwartaal is voor aan investeringen (met name vervanging Citrix licenties). In het 1 e kwartaal is voor aan desinvesteringen (schaftketen) gepleegd. De voorraden zijn gestegen met tot De stijging wordt nagenoeg volledig veroorzaakt door een stijging van het onderhandenwerk van Groenservice. Na facturering van het uitgevoerde werk, zal het onderhandenwerk weer dalen. Vorderingen De vorderingen zijn gedaald van naar (daling van ). De handelsdebiteuren zijn gedaald met Het 1 e kwartaal is voor Caparis een rustiger kwartaal qua hoeveelheid werk. Dit zien we ook terug in de debiteurenpositie. Voor vorderingen op handelsdebiteuren waar getwijfeld wordt aan de inbaarheid van de vordering is een voorziening getroffen. De overlopende activa zijn gestegen met Op deze rekening worden de vooruitbetaalde kosten geboekt die betrekking hebben op meerdere maanden (bijvoorbeeld verzekeringen en onderhoudscontracten) waarna deze kosten gedurende looptijd van het contract ten laste van de exploitatie van Caparis worden gebracht. Bij aanvang van het jaar stijgen de overlopende activa waarna deze gedurende het jaar weer dalen. Liquide middelen De mutaties in de liquide middelen worden toegelicht middels het verderop in dit verslag opgenomen kasstroomoverzicht. Eigen vermogen De mutatie in het eigen vermogen ten opzichte van eind 2014 (stijging van ) betreft het bedrijfsresultaat over het 1 e kwartaal De solvabiliteit is in het 1 e kwartaal gestegen naar een percentage van 30% (ultimo 2014: 27%). Voorzieningen De voorzieningen zijn ten opzichte van 31 december 2014 met gedaald. Er is sprake van een daling door de onttrekking voor de kosten van inactieven en gepensioneerde oudmedewerkers van Caparis ( ), een onttrekking van de voorziening verlieslatende huurcontracten ( 3.000), een onttrekking aan de reorganisatievoorziening O&I ( ) en een onttrekking aan de voorziening langdurig zieken ( ). 1 e kwartaal 2015 Pagina 17/21

22 De voorziening groot onderhoud laat per saldo een stijging zien (dotatie van ). Langlopende schulden Kortlopende schulden Ten opzichte van de stand per 31 december 2014, zijn de langlopende schulden ongewijzigd. In het 1 e kwartaal zijn geen nieuwe langlopende leningen aangetrokken. Vanwege de goede bedrijfsresultaten 2014 en in het 1 e kwartaal 2015, is het aantrekken van een nieuwe langlopende lening niet nodig geweest. De aflossingsverplichting met betrekking tot 2015 is verantwoord onder de kortlopende schulden. De kortlopende schulden zijn gedaald tot (daling van ). De daling wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een daling van de aflossingsverplichtingen op langlopende leningen (aflossing van ) en daling van de verschuldigde belastingen, sociale- en pensioenpremies ( ). Hier staat tegenover een stijging van de handelscrediteuren met e kwartaal 2015 Pagina 18/21

23 3.4 Kasstroomoverzicht Kasstroom overzicht (x 1.000) Onderverdeling in: Kasstroom uit operationele activiteiten Res.rekening Balans Totaal Netto toegevoegde waarde Totaal dir. kosten en doorbel. (excl. afl.& rente) Rente Totaal resultaat begeleid werken Totaal incidenteel Totaal personeelskosten Sw Kasstroom uit investeringsactiviteiten Afschrijvingen materiële activa (geen kasstroom) Investeringen materiële activa 1) Desinvesteringen materiële activa 4 4 Desinvesteringen financiële activa ) saldo afschrijvingen en mutatie balans = investering Kasstroom uit financieringsactiviteiten Afgesloten langlopende leningen 0 0 Aflossing van langlopende schulden Netto kasstroom/mutatie in geldmiddelen 244 Liquide middelen begin boekjaar Liquide middelen einde kwartaal Mutatie in geldmiddelen 244 Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode. Als liquide middelen worden aangemerkt de aanwezige kasmiddelen en de per saldo direct opeisbare banktegoeden. Kasstroom uit operationele activiteiten In de kasstroom uit operationele activiteiten zijn ook de overige personeelskosten Sw opgenomen. Dit betreft de kosten voor opleidingen, arbozorg, interventiezorg, kerstpakketten, enzovoorts. Conform de met de GR gemaakte afspraken, maken deze kosten geen onderdeel uit van het subsidieresultaat maar komen deze kosten ten laste van het bedrijfsresultaat van Caparis. Kasstroom uit investeringsactiviteiten Zie paragraaf 3.3 voor de toelichting op de investeringen en desinvesteringen. Kasstroom uit financieringsactiviteiten De kasstroom uit financieringsactiviteiten betreft de aflossing van langlopende leningen voor een bedrag van Het saldo aan kasgeldleningen bedraagt per 31 maart 2015 nihil 1 e kwartaal 2015 Pagina 19/21

24 (ultimo 2014: nihil). Er zijn in het 1 e kwartaal geen nieuwe langlopende en kortlopende (kasgeld)leningen aangetrokken. Caparis mag op grond van de financieringsovereenkomsten maximaal 130% van de materiële vaste activa financieren. Per 31 maart 2015 is dit kengetal 69% (31 december 2014: 73%). De positieve bedrijfsresultaten en operationele kasstroom hebben geresulteerd in deze daling. In onderstaand figuur is de ontwikkeling van de financieringsbehoefte versus de financieringsfaciliteit gedurende de laatste 5 kwartalen weergegeven. De daling van de financieringsbehoefte is duidelijk zichtbaar. Opgenomen financieringsfaciliteit Percentage 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Q Q Q Q Q Peildatum Opgenomen financieringsfaciliteit Financieringsfaciliteit GR Balansmutatie liquide middelen In onderstaand overzicht wordt de aansluiting van de kasstromen op de balans toegelicht. Aansluiting kasstroom op balans (x 1.000) Operationele activiteiten Resultaat Mutaties m.b.t. Kasstromen Liquide m. Voorraden Vorderingen 287 Voorzieningen Kortlopende schulden exclusief (kasgeld)lening Investeringsactiviteiten Materiële vaste activa (saldo afschrijvingen en investeringen) 252 Financiële vaste activa Financieringsactiviteiten Kortlopende schulden aflossing / leningen Exploitatieresultaat 661 Mutatie in geldmiddelen e kwartaal 2015 Pagina 20/21

25 4 OMZETTEN GEMEENTEN Opdrachten gemeenten Totaal AK H'veen L'warden Oost. Op.land Smal. Tyt. W'st. Cumulatief t/m maart Gerealiseerd Begroting Cumulatieve omzetontw. Huisdrukwerk Postbezorging Detachering Schoonmaak Groenvoorziening Overig (w.o. OHW) Totaal diensten/producten Trajecten Meteos vergoedingen Overig (w.o. OHW) Totaal arbeidsontwikkeling Totaal generaal Gerealiseerd t.o.v. begroting 21% 27% 27% 15% 22% 23% 24% 19% 18% Gerealiseerd t.o.v % 20% 30% 15% 22% 22% 24% 18% 17% Voortgang in het jaar 25% 1 e kwartaal 2015 Pagina 21/21

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Gemeenteraad Heerenveen HEERENVEEN uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 en 1e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Geachte raad, Jaarrekening

Nadere informatie

Caparis NV. Rapportage 1 e kwartaal 2015

Caparis NV. Rapportage 1 e kwartaal 2015 Rapportage 1 e kwartaal 2015 Caparis NV Bestemd voor: Raad van Commissarissen Caparis NV Aandeelhouders Caparis NV Bestuur GR Sw Fryslân Colleges B&W Ondernemingsraad Caparis NV 30 april 2015 1 e kwartaal

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Gemeenteraad Heerenveen uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Onderwerp: Geachte raad, Graag willen wij u onze zienswijze geven op de financiële rapportages die wij van

Nadere informatie

Caparis NV. Rapportage 1 e kwartaal 2012

Caparis NV. Rapportage 1 e kwartaal 2012 Rapportage 1 e kwartaal 2012 Caparis NV Bestemd voor: Raad van Commissarissen Aandeelhouders Bestuur GR Sw 'Fryslân' Colleges B&W Centrale ondernemingsraad 14 mei 2012 1 e kwartaal 2012 Pagina 1/20 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Financiële resultaten Caparis NV Q1 2014

Financiële resultaten Caparis NV Q1 2014 Financiële resultaten Caparis NV Q1 2014 Bedrijfsresultaat Caparis NV heeft in het 1 e kwartaal een bedrijfsresultaat gerealiseerd (inclusief incidentele baten en lasten) van 634.000 positief, dit is ruim

Nadere informatie

Financiële resultaten Caparis NV

Financiële resultaten Caparis NV Financiële resultaten Caparis NV Bedrijfsresultaat eerste drie kwartalen 2014 Caparis NV heeft in de eerste drie kwartalen een bedrijfsresultaat gerealiseerd van 3.527.000 positief, dit is ruim 2.857.000

Nadere informatie

Caparis NV. Rapportage 3e kwartaal 2015

Caparis NV. Rapportage 3e kwartaal 2015 Rapportage 3e kwartaal 2015 Caparis NV Bestemd voor: Raad van Commissarissen Caparis NV Aandeelhouders Caparis NV Bestuur GR Sw Fryslân Colleges B&W Ondernemingsraad Caparis NV 26 oktober 2015 3e kwartaal

Nadere informatie

Caparis NV. Rapportage 2 e kwartaal 2015

Caparis NV. Rapportage 2 e kwartaal 2015 Rapportage 2 e kwartaal 2015 Caparis NV Bestemd voor: Raad van Commissarissen Caparis NV Aandeelhouders Caparis NV Bestuur GR Sw Fryslân Colleges B&W Ondernemingsraad Caparis NV 27 augustus 2015 2 e kwartaal

Nadere informatie

Caparis NV. Rapportage 2 e kwartaal 2011. Bestemd voor: Raad van Commissarissen Aandeelhouders. augustus 2011 Pagina 1/19

Caparis NV. Rapportage 2 e kwartaal 2011. Bestemd voor: Raad van Commissarissen Aandeelhouders. augustus 2011 Pagina 1/19 Rapportage 2 e kwartaal 2011 Caparis NV Bestemd voor: Raad van Commissarissen Aandeelhouders augustus 2011 Pagina 1/19 Bestuur GR Sw 'Fryslân' Colleges B&W Centrale ondernemingsraad Inhoudsopgave 1 Sociaal

Nadere informatie

Rapportage 3 e kwartaal 2009

Rapportage 3 e kwartaal 2009 Rapportage 3 e kwartaal 2009 29 oktober 2009 Bestemd voor: RvC Aandeelhouders Bestuur GR Sw 'Fryslân' Colleges B&W Gemeenteraden Centrale ondernemingsraad Inhoudsopgave 1 Sociaal 3 1.1 Realisatie taakstelling

Nadere informatie

Caparis NV. Rapportage 2 e kwartaal 2014

Caparis NV. Rapportage 2 e kwartaal 2014 Rapportage 2 e kwartaal 2014 Caparis NV Bestemd voor: Raad van Commissarissen Caparis NV Aandeelhouders Caparis NV Bestuur GR Sw Fryslân Colleges B&W Ondernemingsraad Caparis NV 19 augustus 2014 2 e kwartaal

Nadere informatie

Caparis NV. Rapportage 3 e kwartaal 2013

Caparis NV. Rapportage 3 e kwartaal 2013 Rapportage 3 e kwartaal 2013 Caparis NV Bestemd voor: Raad van Commissarissen Caparis NV Aandeelhouders Caparis NV Bestuur GR Sw Fryslân Colleges B&W Ondernemingsraad Caparis NV 31 oktober 2013 3 e kwartaal

Nadere informatie

Ingekomen stukken. Vergadering : 19 juni 2014

Ingekomen stukken. Vergadering : 19 juni 2014 Ingekomen stukken Vergadering : 19 juni 2014 Agendapunt : 10 (C2) Status : Besluitvormend (procedureel) Programma : (8) Wurk en Bystân Portefeuillehouder : D.A. Fokkema / H. Rijpstra Behandelend ambt.

Nadere informatie

Financiële resultaten Caparis NV

Financiële resultaten Caparis NV Financiële resultaten Caparis NV Bedrijfsresultaat 1e halfjaar 2013 Caparis heeft over het 1e halfjaar een bedrijfsresultaat gerealiseerd van 370.000 positief, dit is ruim 850.000 beter dan begroot. De

Nadere informatie

Caparis NV. Rapportage 4e kwartaal 2015

Caparis NV. Rapportage 4e kwartaal 2015 Rapportage 4e kwartaal 2015 Caparis NV Bestemd voor: Raad van Commissarissen Caparis NV Aandeelhouders Caparis NV Bestuur GR Sw Fryslân Colleges B&W Ondernemingsraad Caparis NV 1 februari 2016 4e kwartaal

Nadere informatie

Ingekomen stukken. Vergadering : 22 januari 2015

Ingekomen stukken. Vergadering : 22 januari 2015 Ingekomen stukken Vergadering : 22 januari 2015 Agendapunt : 6 (C7) Status : Besluitvormend (procedureel) Programma : (8) Wurk & Bystân Portefeuillehouder : D.A. Fokkema / H. Rijpstra Behandelend ambt.

Nadere informatie

Financiële resultaten Caparis NV

Financiële resultaten Caparis NV Financiële resultaten Caparis NV Bedrijfsresultaat eerste drie kwartalen 2013 Caparis NV heeft in de eerste drie kwartalen een bedrijfsresultaat gerealiseerd van 1.030.000 positief, dit is ruim 1.671.000

Nadere informatie

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: Mevrouw C. van der Laan Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening

Nadere informatie

Caparis NV. Rapportage 3 e kwartaal 2014

Caparis NV. Rapportage 3 e kwartaal 2014 Rapportage 3 e kwartaal 2014 Caparis NV Bestemd voor: Raad van Commissarissen Caparis NV Aandeelhouders Caparis NV Bestuur GR Sw Fryslân Colleges B&W Ondernemingsraad Caparis NV 31 oktober 2014 3 e kwartaal

Nadere informatie

Caparis NV. Rapportage 4 e kwartaal 2014

Caparis NV. Rapportage 4 e kwartaal 2014 Rapportage 4 e kwartaal 2014 Caparis NV Bestemd voor: Raad van Commissarissen Caparis NV Aandeelhouders Caparis NV Bestuur GR Sw Fryslân Colleges B&W Ondernemingsraad Caparis NV 12 februari 2015 4 e kwartaal

Nadere informatie

Caparis NV CAPARIS. Rapportage le kwartaal mei 2016

Caparis NV CAPARIS. Rapportage le kwartaal mei 2016 Rapportage le kwartaal 2016 Caparis NV Bestemd voor:., Raad van Commissarissen Caparis NV., Aandeelhouders CapaFis NV.. Bestuur GR Sw Frys!än., Colleges B&W " Ondernemingsraad Caparis NV 20 mei 2016 1e

Nadere informatie

Riedsútstel. Lijst Ingekomen : 28 april 2016

Riedsútstel. Lijst Ingekomen : 28 april 2016 Riedsútstel Lijst Ingekomen : 28 april 2016 Stukken (LIS) Agindapunt : n.v.t. Status : Informerend/Informatiestuk Program : Programma 4 Werk en Inkomen Portefúljehâlder : mw. G. Postma Amtner : mw. H.

Nadere informatie

Begroting 2014 DEFINITIEF 31 oktober 2013

Begroting 2014 DEFINITIEF 31 oktober 2013 Begroting 2014 DEFINITIEF 31 oktober 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Leeswijzer... 5 2 Uitgangspunten begroting 2014... 6 2.1 Algemeen... 6 2.2 Trajecten... 6 2.3 Huisvesting...

Nadere informatie

Begroting 2016 12 oktober 2015

Begroting 2016    12 oktober 2015 Begroting 2016 12 oktober 2015 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 4 2 Inleiding... 6 2.1 Algemene ontwikkelingen... 6 2.2 Begroting 2016 versus begroting 2015... 9 2.3 Begroting 2016 versus jaareindeverwachting

Nadere informatie

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 3 juli 2013 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 3 juli 2013 Carrosserieweg

Nadere informatie

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Jaarverslag 2016 Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en

Nadere informatie

Begroting oktober 2014

Begroting oktober 2014 Begroting 2015 23 oktober 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Algemeen... 4 1.2 Leeswijzer... 7 2 Uitgangspunten begroting 2015... 8 2.1 Algemeen... 8 2.2 Trajecten... 8 2.3 Huisvesting... 9 2.4 Taakstelling

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens van dochteronderneming

Nadere informatie

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2010 3 -Resultatenrekening 2010 5 -Kasstroomoverzicht per 31 december 2010 6 -Toelichting op de Balans per 31 december 2010 7-13

Nadere informatie

Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B N

Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B N Financiën Paragraaf a is een analyse van het resultaat, in paragraaf b wordt de ontwikkeling van de subsidieratio behandeld, in paragraaf c staat een overzicht van de gemeentelijke bijdrage per SE en in

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag OVERZICHT JAARVERSLAG 2013 Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2013 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Bestemd voor: Bestuur GR Sw Fryslân Colleges B&W 20 augustus 2014

Bestemd voor: Bestuur GR Sw Fryslân Colleges B&W 20 augustus 2014 Begrotingsrapportage 1e halfjaar 2014 GR Sw Fryslân Bestemd voor: Bestuur GR Sw Fryslân Colleges B&W 20 augustus 2014 2 e kwartaal 2014 Pagina 1/17 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Kwartaalcijfers 4 2.1 Balans

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013 januari 2013 februari maart april mei juni Beurs Rotterdam N.V. juli augustus september Halfjaarbericht 2013 oktober november december Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 30 juni 2013 Beurs Rotterdam

Nadere informatie

Registratienummer: GF13.20024 Datum collegebesluit: 16 april 2013 Agendapunt: 7

Registratienummer: GF13.20024 Datum collegebesluit: 16 april 2013 Agendapunt: 7 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF13.20024 Datum collegebesluit: 16 april 2013 Agendapunt: 7 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening

Nadere informatie

GR SW ''FRYSLÂN'' Begroting 2015

GR SW ''FRYSLÂN'' Begroting 2015 GR SW ''FRYSLÂN'' Begroting 2015 - CONCEPT - 1 INLEIDING 3 2 PROGRAMMAPLAN 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Taakstelling en wachtlijst 4 2.3 Ontwikkeling van binnen naar buiten 4 2.4 Personele bezetting 5 3 PARAGRAFEN

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. Registratienummer: GF Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18. Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma

Aan de gemeenteraad. Registratienummer: GF Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18. Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF12.20057 Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening 2011 en begroting

Nadere informatie

GR SW ''FRYSLÂN'' Begroting 2017

GR SW ''FRYSLÂN'' Begroting 2017 GR SW ''FRYSLÂN'' Begroting 2017 - CONCEPT - 1 INLEIDING 3 2 PROGRAMMAPLAN 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Ontwikkeling van binnen naar buiten 4 2.3 Personele bezetting 5 3 PARAGRAFEN BBV 6 3.1 Weerstandsvermogen

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2015 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2015 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Portefeuillehouder van der Laan Datum collegebesluit 28 april 2015 Opsteller Cor Tiemersma Registratie GF Agendapunt

Portefeuillehouder van der Laan Datum collegebesluit 28 april 2015 Opsteller Cor Tiemersma Registratie GF Agendapunt Portefeuillehouder van der Laan Datum collegebesluit 28 april 2015 Opsteller Cor Tiemersma Registratie GF15.20034 Agendapunt Onderwerp Jaarrekening 2014, begrotingswijziging 2015-1 en Begroting 2016 GR

Nadere informatie

GR SW ''FRYSLÂN'' Begroting 2016

GR SW ''FRYSLÂN'' Begroting 2016 GR SW ''FRYSLÂN'' Begroting 2016 - CONCEPT - 1 INLEIDING 3 2 PROGRAMMAPLAN 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Ontwikkeling van binnen naar buiten 4 2.3 Personele bezetting 5 3 PARAGRAFEN BBV 6 3.1 Weerstandsvermogen

Nadere informatie

Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl

Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl Jaarverslag 2016 Foto: Coen Schilderman - Sportfoto van het jaar 2016 (Emma Oosterwegel) Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer 0570-503939 sportbedrijfdeventer.nl Financieel economisch verslag Voor

Nadere informatie

Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B

Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B Financiën Paragraaf a is een analyse van het resultaat, in paragraaf b wordt de ontwikkeling van de subsidieratio behandeld, in paragraaf c staat een overzicht van de gemeentelijke bijdrage per SE en in

Nadere informatie

PRESENTEREN DE JAARSTUKKEN 2013 VAN. Caparis NV

PRESENTEREN DE JAARSTUKKEN 2013 VAN. Caparis NV PRESENTEREN DE JAARSTUKKEN 2013 VAN Caparis NV 24 april 2014 Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Commissarissen 3 2 Jaarverslag 9 2.1 Ontwikkelingen sociale werkvoorziening 9 2.2 Ontwikkelingen Caparis 10

Nadere informatie

Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013

Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013 Persbericht Willemstad, Curaçao, 1 april 2014 Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013 Voorlopige resultaten 2013 Op basis van de voorlopige resultaten

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 5. Begroting 2015 8. NTW overzicht per bedrijf 10. Begrote investeringen 2015 13 [3]

Inhoud. Voorwoord 5. Begroting 2015 8. NTW overzicht per bedrijf 10. Begrote investeringen 2015 13 [3] Begroting 2015 1 Inhoud Voorwoord 5 Begroting 2015 8 NTW overzicht per bedrijf 10 Begrote investeringen 2015 13 [3] 1 1 [4] Voorwoord bij de geconsolideerde begroting 2015 van NV Empatec Hierbij bieden

Nadere informatie

Balans Toelichting op balans 2016 (ten opzichte van de 2015) Vaste activa

Balans Toelichting op balans 2016 (ten opzichte van de 2015) Vaste activa Balans Activa Passiva Vaste activa Eigen Vermogen Banen en toebehoren 130.261 161.206 Eigen Vermogen 90.824 89.160 Clubhuis 14.179 17.897 Resultaat boekjaar 2.992 1.663 Inventaris 218 770 93.816 90.824

Nadere informatie

GR SW ''FRYSLÂN'' Begroting 2014

GR SW ''FRYSLÂN'' Begroting 2014 GR SW ''FRYSLÂN'' Begroting 2014 - CONCEPT - 1 INLEIDING 3 2 KADERBRIEF 4 2.1 Taakstelling GR-gemeenten en opdracht aan Caparis NV 4 2.2 Opdracht overige gemeenten aan Caparis NV 5 2.3 Bijdrage gemeenten

Nadere informatie

31 december december 2014 ACTIVA. Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en -terreinen Inventaris

31 december december 2014 ACTIVA. Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en -terreinen Inventaris 1.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en -terreinen 325.555 355.796 Inventaris 1.137 2.387

Nadere informatie

Kredietaanvraag bank -Scenario www.finforce.nl versie 2012-

Kredietaanvraag bank -Scenario www.finforce.nl versie 2012- Kredietaanvraag bank -Scenario www.finforce.nl versie 2012- -1/11- INHOUDSOPGAVE Pagnr. Voorblad 1 Inhoudsopgave 2 Rapport 1 : Prognose winst- en verliesrekening 2012 (p/per) 3 Rapport 2 : Investeringsplan

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt - 1 - BALANS PER 31-12-2014 (bedragen in euro s) ACTIEF 31 december 2014 31 december 2013 Toelichting Vaste

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

Pink Fee. Bureau voor financieel en organisatie advies. Stichting Het Dagelijks Bestaan Jaarrekening 2012/2013

Pink Fee. Bureau voor financieel en organisatie advies. Stichting Het Dagelijks Bestaan Jaarrekening 2012/2013 Pink Fee Bureau voor financieel en organisatie advies Stichting Het Dagelijks Bestaan Jaarrekening 2012/2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 3 Balans per 31 augustus 2013 4 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

9.1 Verwacht resultaat Exploitatie-begroting 2016 2017 2018 Omzet showroom en overig 132.962,86 199.444,29 299.166,44

9.1 Verwacht resultaat Exploitatie-begroting 2016 2017 2018 Omzet showroom en overig 132.962,86 199.444,29 299.166,44 9 Financieel In deze financiële paragraaf is gestart met het uitgangspunt dat de totale voorraad voor 90% wordt verkocht tegen vastgestelde prijzen. Overige kosten zoals vervoerskosten worden hierin buiten

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Planning & Control rapportage. november 2011

Planning & Control rapportage. november 2011 Planning & Control rapportage november 211 Voor meer informatie: Jorrick van Heesch, Accountmanager Zorg 318-5452 of jorrickvanheesch@visionplanner.nl Inhoudsopgave Inleiding Grafische overzichten Winst-

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Tomingroep BV, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG. Tomingroep BV, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 13 JAARVERSLAG BV Tomingroep BV, de feiten Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM T 035-671 81 11 F

Nadere informatie

Balans 2013. Toelichting op balans 2014 (ten opzichte van de 2013) Vaste activa

Balans 2013. Toelichting op balans 2014 (ten opzichte van de 2013) Vaste activa Balans Activa Passiva Vaste activa Eigen Vermogen Banen en toebehoren 194.593 228.948 Eigen Vermogen 102.793 92.704 Clubhuis 18.127 27.295 Resultaat boekjaar -13.563 10.089 Inventaris 1.950 1.844 89.230

Nadere informatie

Kringloopcentrum Gorinchem. Gorinchem. IBAN NL.21RABO BTW-nr: NL B.01 KvK:

Kringloopcentrum Gorinchem. Gorinchem. IBAN NL.21RABO BTW-nr: NL B.01 KvK: Kringloopcentrum Gorinchem te Gorinchem Jaarrekening inzake boekjaar 2014 IBAN NL.21RABO.0397.2020.67 BTW-nr: NL.8040.04.377.B.01 KvK: 23078807 Aan het bestuur van Stichting Kringloopcentrum Gorinchem

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2014 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2014 (ON)BEPERKT HOUDBAAR Ondanks de onzekerheden is Ergon koersvast en presteert immens. Een topjaar was 2014, zowel sociaal als financieel; 2336 sw-medewerkers

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5

Inhoudsopgave. Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Inhoudsopgave Jaarrekening Pagina Balans per 31 december 2014 2 Winst- en verliesrekening over 2014 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op de balans per 31 december 2014 7 Toelichting

Nadere informatie

De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen. Financieel verslag 2012. Dossiernummer: 800070.0

De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen. Financieel verslag 2012. Dossiernummer: 800070.0 De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen Financieel verslag 2012 Dossiernummer: 800070.0 Kenmerk: H. Veen Datum: 26 april 2013 Inhoudsopgave 1. Rapport 3 1.1 Opdracht 4 1.2

Nadere informatie

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen Financieel verslag 2011/2012 Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 5 Jaarrekening 7 Balans 8 Staat

Nadere informatie

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS 7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van Vanaf boekjaar 2005 past de Groep toe als basis voor haar rapportage. De jaarrekening van 2005 bevat vergelijkende cijfers over het boekjaar 2004 die

Nadere informatie

ROTO SMEETS GROUP JAARCIJFERS 2010

ROTO SMEETS GROUP JAARCIJFERS 2010 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (bedragen x 1.000) 2010 2009 index Opbrengsten 345.860 415.387 83 Kosten van grond- en hulpstoffen -146.180-189.618 77 Kosten uitbesteed werk en andere externe

Nadere informatie

Balans Toelichting op balans 2015 (ten opzichte van de 2014) Vaste activa

Balans Toelichting op balans 2015 (ten opzichte van de 2014) Vaste activa Balans Activa d.d. 11-02-2016 Passiva Vaste activa Eigen Vermogen Banen en toebehoren 161.206 194.593 Eigen Vermogen 89.160 102.723 Clubhuis 17.897 18.127 Resultaat boekjaar 1.663-13.563 Inventaris 770

Nadere informatie

Heerenstede Vastgoed B.V., Herengracht 562, 1017 CH Amsterdam, T 020 514 10 30, I www.heerenstede.nl

Heerenstede Vastgoed B.V., Herengracht 562, 1017 CH Amsterdam, T 020 514 10 30, I www.heerenstede.nl Heerenstede Vastgoed B.V., Herengracht 562, 1017 CH Amsterdam, T 020 514 10 30, I www.heerenstede.nl Heerenstede Noord CV Financieel overzicht 2009 Geachte participanten, Met genoegen presenteren wij u

Nadere informatie

Leningen en kasstromen

Leningen en kasstromen 2015 Leningen en kasstromen Onderzoek ikv artikel 213a van de gemeentewet Otto Mekel JS Consultancy 9/21/2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding van het onderzoek... 2 1.2 Onderzoeksvragen...

Nadere informatie

RSG DERDE KWARTAAL 2010

RSG DERDE KWARTAAL 2010 RSG DERDE KWARTAAL 2010 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (bedragen x 1.000) 9m 2010 9m 2009 index Opbrengsten 258.226 304.177 85 Kosten van grond- en hulpstoffen -110.192-140.378 78 Kosten uitbesteed

Nadere informatie

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Financiële positie 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 7 3 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting 2017/23670 Managementsamenvatting Het jaar 2016 stond voor BaanStede in het teken van discussie over en voorbereiding van de opheffing van de huidige gemeenschappelijke regeling voor uitvoering van de

Nadere informatie

STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG Rapport inzake jaarstukken INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Algemeen 3 2 Resultaat vergelijking en analyse 4 3 Meerjarengegevens 5 4 Financiële

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2016 ev

Meerjarenbegroting 2016 ev Meerjarenbegroting 2016 ev Inhoudsopgave Inleiding begroting 2016 3 Uitgangspunten 5 Paragraaf: 6 - Weerstandsvermogen - Onderhoud kapitaalgoederen - Verbonden partijen - Risicoparagraaf Exploitatieoverzicht

Nadere informatie

Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert

Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Pagina 1 INHOUD 1 Balans op 31 december 2014 (na resultaatverdeling) 2 Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Stichting Zorgboerderij Den Hoet gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2012 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarverslag over 2014

Jaarverslag over 2014 Woontij Projecten B.V. Jaarverslag over 2014 18 maart 2015 INHOUDSOPGAVE 1 JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 1. Algemene gegevens 2 2. Van het bestuur 3 2 JAARREKENING 2014 1. Balans 4 2. Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2011 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.048-9.048

Nadere informatie

Tussentijds rapport 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010. Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Tussentijds rapport 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010. Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Tussentijds rapport 1 januari t/m 30 juni Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE Voorbeeldrapport VOF T.a.v. de firmanten Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Pagina 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW Raadsinformatieavond dinsdag 22 april 2014 Transitieplan UW Missie - waartoe zijn wij op aarde - UW helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met raad en daad bij het verkrijgen van passend werk,

Nadere informatie

SynVest RealEstate Fund N.V.

SynVest RealEstate Fund N.V. Financiële berichten SynVest RealEstate Fund N.V. 1e kwartaalcijfers 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE EERSTE KWARTAAL 2015 Pagina 1 Analyse Bedrijfsresultaat 2 2 Intrinsieke waarde 2 3

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting Managementsamenvatting Het jaar 2015 was voor BaanStede een bewogen jaar. Gaandeweg het jaar werd duidelijk dat voor het transitieplan voor BaanStede onvoldoende draagvlak aanwezig was, waarna bestuurlijk

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2016 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2016 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. 24 april 2003

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. 24 april 2003 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 24 april 2003 Agenda Resultaten 2002 Strategie en gang van zaken Formules Aandeelhouderswaarde Samenvatting en verwachtingen Winst- & verliesrekening

Nadere informatie

Herziene begroting Promen 2012

Herziene begroting Promen 2012 Herziene begroting Promen 2012 Inleiding Door gewijzigde inzichten in de bedrijfsvoering van Promen in 2012 is de opstelling van een herziene begroting opportuun. Doordat binnen Promen een herstructurering

Nadere informatie

Rapportage Forecast Voorbeeld forecast 2012-Q

Rapportage Forecast Voorbeeld forecast 2012-Q Rapportage Forecast Voorbeeld forecast 2012-Q1 2012-2015 d.d. -1/9- INHOUDSOPGAVE Pagnr. Voorblad 1 Inhoudsopgave 2 Bijlage 1 : Winst- en verliesrekening na invoer realiteit 2012 3 Bijlage 2 : Liquiditeitsprognose

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 1 4 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:21 mei 2015 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2014 4 -WInst en verliesrekening per 31 december

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2012 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.131-9.131-9.131

Nadere informatie

Voorbeeld mevrouw T. Kouwenberg st. annastraat 19 521 EC NIJMEGEN

Voorbeeld mevrouw T. Kouwenberg st. annastraat 19 521 EC NIJMEGEN Voorbeeld mevrouw T. Kouwenberg st. annastraat 19 521 EC NIJMEGEN Jaarrekening 2012 Voorbeeld mevrouw T. Kouwenberg st. annastraat 19 521 EC NIJMEGEN INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Rapportage 1.1 Verklaring 3

Nadere informatie

Rapport inzake jaarrekening. 1 september 2013 t/m 31 augustus Vineyard Gemeente Wageningen. te Wageningen

Rapport inzake jaarrekening. 1 september 2013 t/m 31 augustus Vineyard Gemeente Wageningen. te Wageningen Rapport inzake jaarrekening 1 september 213 31 augustus 214 Vineyard Gemeente Wageningen te Wageningen INHOUD JAARVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Bestemming van het resultaat 213-214 4

Nadere informatie

Samenstellingsrapport 2012. Stichting Zorgboerderij De Enghoeve

Samenstellingsrapport 2012. Stichting Zorgboerderij De Enghoeve Financiële positie Ter analyse van de financiële positie dienen de volgende opstellingen, die zijn gebaseerd op de gegevens van de balans ( afgerond op hele euro's ) Financieringsstructuur Kapitaalcomponenten

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Bedragen in miljoenen euro's Eerste halfjaar 2009 Eerste halfjaar 2008 1 Gehele jaar 2008 Doorlopende bedrijfsactiviteiten Netto-omzet uit hoofde van leveringen

Nadere informatie

Stichting Amati Ensemble Burgemeester Kengenstraat BK Hulsberg

Stichting Amati Ensemble Burgemeester Kengenstraat BK Hulsberg Burgemeester Kengenstraat 46 6336 BK Hulsberg Jaarrekening 215/216 INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Grafieken 5 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam

halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam Inhoud Page 1 Halfjaarverslag 3 1.1 Geconsolideerde balans per 30 juni 2013 5 1.2 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening eerste halfjaar 2013 7 Funda B.V. Wibautstraat

Nadere informatie

SynVest German RealEstate Fund N.V.

SynVest German RealEstate Fund N.V. Financiële berichten SynVest German RealEstate Fund N.V. 3e kwartaalbericht 2014 SynVest. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Pagina 1 Analyse Bedrijfsresultaat 2 DERDE KWARTAAL 2014 2 Balans

Nadere informatie