Nieuw gebouw Vestigingsplaats:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuw gebouw Vestigingsplaats:"

Transcriptie

1 Bedrijfsnaam: Demobouw BV Vestigingsplaats: Zeist

2 Voorwoord Opsteldatum: 10 september 2018 Periode: 1 januari 2014 t/m 31 december 2017 Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Opsteller: Telefoonnummer: adres: Demobouw BV Zeist 0Amida Elmoudni

3 Pagina 3 van 27 Inhoudsopgave Balans 5 Totaal activa en totaal vreemd vermogen 5 Eigen vermogen, voorzieningen en totaal vreemd vermogen 5 Activa per jaar 6 Passiva per jaar 7 Passiva per kwartaal (2016) 8 Activa per periode (2016) 9 Activa per periode (2017) 10 Resultatenrekening 11 Personeelskosten, huisvestingskosten en overige kosten 11 Break-even omzet 11 Resultatenrekening 12 Resultatenrekening per kwartaal (2016) 13 Specificatie resultatenrekening per kwartaal (2016) 14 Specificatie Omzetgroepen 14 Specificatie Bedrijfskosten 14 Specificatie Afschrijvingen 14 Specificatie Financiële baten en lasten 14 Specificatie cumulatief belastbaar bedrag en winstbelasting 14 Resultatenrekening per kwartaal (2017) 15 Resultatenrekening per periode (2016) 16 Resultatenrekening per periode (2017) 17 Vermogensaansluiting 18 Vermogensaansluiting 18 Liquiditeit 19 Kasstromenoverzicht (indirecte methode) 19 Kasstromenoverzicht (indirecte methode) per periode (2016) 20 Investerings- en financieringsplan 21 Liquiditeitsoverzicht 23

4 Pagina 4 van 27 Liquiditeitsoverzicht per kwartaal (2016) 23 Kengetallen 24 Rentabiliteit totaal vermogen en rentabiliteit eigen vermogen 24 Omloopsnelheid van de voorraad 24 Belangrijkste kengetallen met toelichting 25 Toelichting op de belangrijkste kengetallen 25 Kengetallen 26

5 Pagina 5 van Balans Totaal activa en totaal vreemd vermogen Deze grafiek toont de ontwikkeling van totaal activa en totaal vreemd vermogen. Totaal activa Totaal vreemd vermogen Totaal activa Totaal vreemd vermogen Eigen vermogen, voorzieningen en totaal vreemd vermogen Deze grafiek toont de ontwikkeling van eigen vermogen, voorzieningen en totaal vreemd vermogen Eigen vermogen Voorzieningen Totaal vreemd vermogen Eigen vermogen Voorzieningen Totaal vreemd vermogen

6 Pagina 6 van Activa per jaar Immateriële vaste activa: Goodwill Patenten, handelsmerken en andere rechten Overige immateriële vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa: Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Inventaris Voertuigen Overige materiële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa: Deelnemingen U.G. deelnemingen U.G. gelieerde partijen Overige effecten Overige financiële vaste activa Financiële vaste activa Voorraden: Voorraad handelsgoederen Materiaal en grondstoffen Onderhanden werk Voorraad gereed product Voorraden Vorderingen: Handelsdebiteuren Overige debiteuren Vorderingen Liquide middelen: Effecten Liquide middelen Totaal activa

7 Pagina 7 van Passiva per jaar Eigen vermogen: Gestort en geplaatst kapitaal Agioreserve Winstreserve Herwaarderingsreserve Eigen vermogen Voorzieningen: Overige voorzieningen Voorzieningen bedrijfsactiviteiten Voorzieningen Langlopende schulden: Achtergestelde schulden Langlopende schulden aan kredietinstellingen Langlopende schulden Kortlopende schulden: Aflossingen komend jaar Rekening courant (bank) Belastingen en premies Te betalen rente en aflossingen Kortlopende schulden Totaal passiva

8 Pagina 8 van Passiva per kwartaal (2016) P P P P P Eigen vermogen: Winstreserve Eigen vermogen Langlopende schulden: Langlopende schulden aan kredietinstellingen Langlopende schulden Kortlopende schulden: Aflossingen komend jaar Te betalen rente en aflossingen Kortlopende schulden Totaal passiva

9 Bedrijfsnaam: Demobouw BV Pagina 9 van 27 (bedragen x 1 1) Activa per periode (2016) P jan P feb P mrt P apr P mei P jun P jul P aug P sep P okt P nov P dec Materiële vaste activa: Bedrijfsgebouwen en terreinen Materiële vaste activa Totaal activa

10 Bedrijfsnaam: Demobouw BV Pagina 10 van 27 (bedragen x 1 1) Activa per periode (2017) P jan P feb P mrt P apr P mei P jun P jul P aug P sep P okt P nov P dec Materiële vaste activa: Bedrijfsgebouwen en terreinen Materiële vaste activa Totaal activa

11 Pagina 11 van Resultatenrekening Personeelskosten, huisvestingskosten en overige kosten Deze grafiek toont de ontwikkeling van personeelskosten, huisvestingskosten en overige kosten Personeelskosten Huisvestingskosten Overige kosten Personeelskosten Huisvestingskosten Overige kosten Bedrijfskosten Break-even omzet Deze grafiek toont de ontwikkeling van break-even omzet Break-even omzet Netto omzet Break-even omzet Netto omzet

12 Pagina 12 van Resultatenrekening Netto omzet: Omzet brandstof Verhuur aggregaten Omzet excl. btw Netto omzet Voorraadmutaties: Mutatie onderhanden werk Voorraadmutaties Inkoopwaarde: Inkoopwaarde Inkoopwaarde Brutowinst Bedrijfskosten: Personeelskosten Exploitatiekosten Inventariskosten Huisvestingskosten Autokosten Verkoopkosten Algemene kosten Overige Bedrijfskosten Afschrijvingen: Afschrijving op immateriële activa Afschrijving op materiële vaste activa Afschrijvingen Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten: Financiële lasten Financiële baten en lasten Gewoon resultaat vóór belasting Buitengewone baten en lasten: Buitengewone lasten Buitengewone baten en lasten Resultaat voor belastingen Resultaat na belasting

13 Pagina 13 van Resultatenrekening per kwartaal (2016) P P P P P Financiële baten en lasten: Financiële lasten Financiële baten en lasten Gewoon resultaat vóór belasting Resultaat voor belastingen Resultaat na belasting

14 Pagina 14 van Specificatie resultatenrekening per kwartaal (2016) Specificatie Omzetgroepen P P P P P Specificatie Bedrijfskosten P P P P P Specificatie Afschrijvingen P P P P P Specificatie Financiële baten en lasten P P P P P Financiële lasten: Rentelasten Langlopende schulden aan kredietinstellingen: Rentelasten Langlopende lening Rentelasten Langlopende schulden aan kredietinstellingen Financiële lasten Specificatie cumulatief belastbaar bedrag en winstbelasting P P P P P Gewoon resultaat vóór belasting Buitengewone baten en lasten Bijtellingen Aftrekposten Fiscaal resultaat Af: Verliesverrekening dit jaar Cumulatief belastbaar bedrag Gemiddeld % winstbelasting

15 Pagina 15 van Resultatenrekening per kwartaal (2017) P P P P P Afschrijvingen: Afschrijving op materiële vaste activa Afschrijvingen Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten: Financiële lasten Financiële baten en lasten Gewoon resultaat vóór belasting Resultaat voor belastingen Resultaat na belasting

16 Bedrijfsnaam: Demobouw BV Pagina 16 van 27 (bedragen x 1 1) Resultatenrekening per periode (2016) Financiële baten en lasten: Financiële lasten Financiële baten en lasten Gewoon resultaat vóór belasting Resultaat voor belastingen Resultaat na belasting

17 Bedrijfsnaam: Demobouw BV Pagina 17 van 27 (bedragen x 1 1) Resultatenrekening per periode (2017) P jan P feb P mrt P apr P mei P jun P jul P aug P sep P okt P nov P dec Afschrijvingen: Afschrijving op materiële vaste activa Afschrijvingen Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten: Financiële lasten Financiële baten en lasten Gewoon resultaat vóór belasting Resultaat voor belastingen Resultaat na belasting

18 Pagina 18 van Vermogensaansluiting Vermogensaansluiting Resultaat na belasting Te verdelen winst Ingehouden winst Storting aandelenkapitaal: Storting van aandelen Storting van preferente aandelen Storting agio reserve Storting aandelenkapitaal Mutatie herwaarderingsreserve: Overige mutatie herwaarderingsreserve Mutatie herwaarderingsreserve Overige mutaties eigen vermogen Mutatie eigen vermogen

19 Pagina 19 van Liquiditeit Kasstromenoverzicht (indirecte methode) Operationele kasstroom: Bedrijfsresultaat Afschrijvingen Mutatie vorderingen (excl. r/c bedrijven) Mutatie voorraden Mutatie voorzieningen Mutatie crediteuren: Belastingen en premies Te betalen rente en aflossingen Mutatie crediteuren Kasstroom uit bedrijfsoperaties Financiële baten en lasten Buitengewone baten en lasten Operationele kasstroom Investeringsactiviteiten: Investeringen in financiële vaste activa Investeringen in immateriële vaste activa Investeringen in materiële vaste activa Overige mutatie herwaarderingsreserve Investeringsactiviteiten Financieringskasstroom: Storting aandelenkapitaal Langlopende schulden aan kredietinstellingen Mutatie rekening courant bank Aflossing Achtergestelde schulden Aflossing Langlopende schulden aan kredietinstellingen Overige mutaties eigen vermogen Financieringskasstroom Mutatie liquiditeiten

20 Bedrijfsnaam: Demobouw BV Pagina 20 van 27 (bedragen x 1 1) Kasstromenoverzicht (indirecte methode) per periode (2016) P jan P feb P mrt P apr P mei P jun P jul P aug P sep P okt P nov P dec Mutatie crediteuren: Te betalen rente en aflossingen Mutatie crediteuren Kasstroom uit bedrijfsoperaties Financiële baten en lasten Investeringsactiviteiten: Investeringen in materiële vaste activa Investeringsactiviteiten Financieringskasstroom: Langlopende schulden aan kredietinstellingen Financieringskasstroom

21 Pagina 21 van Investerings- en financieringsplan Kasstroom uit operationele activiteiten: Resultaat na belasting Netto rentelasten Netto buitengewone lasten Netto bedrijfsresultaat Afschrijvingen Mutatie voorzieningen Kasstroom uit operationele activiteiten Afname netto werkkapitaal (excl. liqmid.): Mutatie kostencrediteuren Mutatie voorraden Mutatie handelsdebiteuren Afname overige debiteuren Afname netto werkkapitaal (excl. liqmid.) Beschikbare liquiditeiten Financiële verplichtingen: Netto rentelasten Aflossing Achtergestelde schulden Aflossing Langlopende schulden aan kredietinstellingen Financiële verplichtingen Niet operationele opbrengsten en uitgaven: Netto buitengewone lasten Niet operationele opbrengsten en uitgaven Beschikbaar voor investeringen Investeringsactiviteiten: Investeringen in materiële en immateriële vaste activa Investeringen in financiële vaste activa Overige mutatie herwaarderingsreserve Investeringsactiviteiten Te financieren (indien negatief) Financieringsactiviteiten: Storting aandelenkapitaal Langlopende schulden aan kredietinstellingen Overige mutaties eigen vermogen

22 Pagina 22 van 27 Afname effecten Financieringsactiviteiten Mutatie liquiditeiten

23 Pagina 23 van Liquiditeitsoverzicht Beginsaldo liquiditeiten Ontvangsten: Langlopende schulden aan kredietinstellingen Storting aandelenkapitaal Ontvangsten van afnemers Overige ontvangsten Ontvangsten Uitgaven: Betaald i.v.m. investeringen Betaalde rente en aflossingen Betalingen aan leveranciers Geactiveerde productie Betaalde belasting Afdracht omzetbelasting Betalingen overloop Uitgaven Liquiditeiten Liquiditeitsoverzicht per kwartaal (2016) P P P P P Ontvangsten: Langlopende schulden aan kredietinstellingen Ontvangsten Uitgaven: Betaald i.v.m. investeringen Uitgaven

24 Pagina 24 van Kengetallen Rentabiliteit totaal vermogen en rentabiliteit eigen vermogen Deze grafiek toont de ontwikkeling van rentabiliteit totaal vermogen en rentabiliteit eigen vermogen. Rentabiliteit totaal vermogen Rentabiliteit eigen vermogen Rentabiliteit totaal vermogen 13,9 %.. 0,0 % -1,0 % Rentabiliteit eigen vermogen 19,6 % Omloopsnelheid van de voorraad Deze grafiek toont de ontwikkeling van omloopsnelheid van de voorraad. Omloopsnelheid van de voorraad 2 2 Omloopsnelheid van de voorraad , Gemiddelde balans voorraad

25 Pagina 25 van Belangrijkste kengetallen met toelichting Current ratio 1, Netto werkkapitaal Solvabiliteit (balans) 64,9 %.. -0,2 % -6,6 % Weken handelsvoorraad 18, Dagen onderhanden werk 9, Debiteurentermijn (dagen) (gemiddeld totale omzet) 4, Bruto winstmarge 41,0 % Break-even omzet Rentabiliteit totaal vermogen 13,9 %.. 0,0 % -1,0 % Rentabiliteit eigen vermogen 19,6 % Brutowinst / medewerker (FTE) Toelichting op de belangrijkste kengetallen

26 Pagina 26 van Kengetallen URA Indicatieve Rating: Probability of default 0,100 %.. 2,781 % 15,519 % URA Ratingklasse BBB BB- CCC Liquiditeitsratio0s: Quick ratio 0, Current ratio 1, Gouden balans ratio 96,8 %.. 103,7 % 114,0 % Debt Service Coverage Annualized DSCR 10,78-0,04 0,00 0,00 DSCR forward 12,67.. 0,00 0,00 Aflossingscapaciteit Netto werkkapitaal Mutatie netto werkkapitaal idem in % vlottende activa 14,7 % idem in % voorraden en vorderingen 15,6 % Defensive interval (weken) 13, Solvabiliteitsratio0s: Solvabiliteit (balans) 64,9 %.. -0,2 % -6,6 % Aansprakelijk vermogen Solvabiliteit aansprakelijk vermogen 69,9 %.. -0,2 % -6,6 % Interest coverage ratio 12,10.. 0,00-0,19 Debt to EBITDA 2, Debt to EBITA 2, ,25 Activiteitsratio0s: Groei netto omzet ,0 %.... Omloopsnelheid totaal vermogen 0, Omloopsnelheid vaste activa 0, Omloopsnelheid van de voorraad 2, Gemiddelde balans voorraad Voorraadtermijn (weken) 23, Weken handelsvoorraad 18, Weken materiaal en grondstoffen Weken onderhanden werk 1, Weken voorraad gereed product 0, Debiteurentermijn (dagen) (gemiddeld totale omzet) 4, Overige debiteurentermijn (weken) 0, Handelscrediteurentermijn (dagen) (gemiddeld totale inkoopkosten) Kostencrediteurentermijn (weken)

27 Pagina 27 van 27 Voorraadtermijn (dagen) 164, Dagen handelsvoorraad 128, Dagen materiaal en grondstoffen Dagen onderhanden werk 9, Dagen voorraad gereed product 1, Overige debiteurentermijn (dagen) 0, Kostencrediteurentermijn Rentabiliteitsratio0s: Bruto winstmarge 41,0 % Netto winstmarge voor belasting 20,1 % Netto winstmarge na belasting 20,9 % Rentabiliteit totaal vermogen 13,9 %.. 0,0 % -1,0 % Rentabiliteit eigen vermogen 19,6 % Kasstroomrendement bedrijfsopbrengsten 25,7 % Hefboom 5,7 % Break-even omzet Veiligheidsmarge 49,0 % EBITA EBITDA EBITA / omzet 22,3 % EBITDA / omzet 25,7 % Operationeel resultaat / Omzet 22,0 % Productiviteitsratio0s: Brutowinst / medewerker (FTE) Omzet / medewerker Omzet / totaal lonen 43, Personeelskosten / medewerker Bruto winst / totaal lonen 17, Totaal lonen / bruto winst 5,7 % Klantspecifieke ratio:

Basisprognose

Basisprognose Bedrijfsnaam: RestauRanto Vestigingsplaats: Voorwoord Opsteldatum: 28 oktober 216 Periode: 1 januari 215 t/m 31 december 217 Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Opsteller: Telefoonnummer: E-mail adres: RestauRanto

Nadere informatie

Going concern Vestigingsplaats:

Going concern Vestigingsplaats: Bedrijfsnaam: Dorssports Vestigingsplaats: Heiloo Opsteldatum: 5 juli 2018 Periode: 1 januari 2015 t/m 31 december 2020 Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Opsteller: Telefoonnummer: E-mail adres: Dorssports

Nadere informatie

Opsteldatum: 26 oktober 2012 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2014. Telefoonnummer: 31611359232 Email adres: wilco.kraaij@unit4.

Opsteldatum: 26 oktober 2012 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2014. Telefoonnummer: 31611359232 Email adres: wilco.kraaij@unit4. Prognose 213-214 Bedrijfsnaam: Van Driel Aggregaten B V Vestigingsplaats: Veenendaal Opsteldatum: 26 oktober 212 Periode: 1 januari 29 t/m 31 december 214 Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Van Driel Aggregaten

Nadere informatie

Opsteldatum: 23 mei 2011 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2013. Telefoonnummer: 611358230 Email adres: wilco.kraaij@unit4.

Opsteldatum: 23 mei 2011 Periode: 1 januari 2009 t/m 31 december 2013. Telefoonnummer: 611358230 Email adres: wilco.kraaij@unit4. Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Driel Aggregaten BV Veenendaal Opsteldatum: 23 mei 211 Periode: 1 januari 29 t/m 31 december 213 Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Driel Aggregaten BV Veenendaal Opsteller:

Nadere informatie

Opsteldatum: 30 januari 2014 Periode: 1 januari 2012 t/m 31 december Telefoonnummer:

Opsteldatum: 30 januari 2014 Periode: 1 januari 2012 t/m 31 december Telefoonnummer: Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Van Driel periodes Veenendaal Opsteldatum: 3 januari 214 Periode: 1 januari 212 t/m 31 december 217 Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Van Driel periodes Veenendaal Opsteller:

Nadere informatie

Balans & Verlies en Winst

Balans & Verlies en Winst Balans & Verlies en Winst July 212 t.o.v. planning en vorig jaar Bloxxs BV Groningen Inhoudsopgave Page Balans Winst- en verliesrekening Kengetallen Grafische overzichten Grafische overzichten Omzet per

Nadere informatie

Netto-omzet Inkoopwaarde van verkochte goederen/diensten Brutowinst Overige bedrijfsopbrengsten

Netto-omzet Inkoopwaarde van verkochte goederen/diensten Brutowinst Overige bedrijfsopbrengsten GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING Netto-omzet 23.798 18.135 Inkoopwaarde van verkochte goederen/diensten -2.697-2.050 Brutowinst 21.101 16.085 Overige bedrijfsopbrengsten 432 365 Brutomarge 21.533

Nadere informatie

Netto-omzet Inkoopwaarde van verkochte goederen/diensten Brutowinst Overige bedrijfsopbrengsten

Netto-omzet Inkoopwaarde van verkochte goederen/diensten Brutowinst Overige bedrijfsopbrengsten GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING (in duizenden euro s) 1 e halfjaar 2017/2018 1 e halfjaar 2016/2017 Netto-omzet 18.135 19.345 Inkoopwaarde van verkochte goederen/diensten -2.050-2.187 Brutowinst

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage 2016 mrt van:

Tussentijdse rapportage 2016 mrt van: Tussentijdse rapportage 216 mrt van: Tussentijdse rapportage 1 van 16 8-5-216 RESULTAAT IN EURO Ontwikkeling van opbrengsten en kosten Zoals blijkt uit de winst-en-verliesrekening bedraagt het resultaat

Nadere informatie

Aurington. Administratie en Advies

Aurington. Administratie en Advies Aurington Administratie en Advies Let op de houdbaarheidsdatum! Mei 5 Pincode 6 7 8 Boetes Dit jaar Deze maand De balans Tandorine B.V. Debet Activa Bezittingen Wat heb ik? Credit Passiva Vermogen Hoe

Nadere informatie

Planning & Control rapportage. november 2011

Planning & Control rapportage. november 2011 Planning & Control rapportage november 211 Voor meer informatie: Jorrick van Heesch, Accountmanager Zorg 318-5452 of jorrickvanheesch@visionplanner.nl Inhoudsopgave Inleiding Grafische overzichten Winst-

Nadere informatie

Opsteldatum: 30 oktober 2012 Periode: 1 januari 2011 t/m 31 december 2015. Telefoonnummer: 611358230 Email adres: wilco.kraaij@unit4.

Opsteldatum: 30 oktober 2012 Periode: 1 januari 2011 t/m 31 december 2015. Telefoonnummer: 611358230 Email adres: wilco.kraaij@unit4. Uitkeringstoets 2013-2015 Bedrijfsnaam: Van Driel periodes Vestigingsplaats: Veenendaal Opsteldatum: 30 oktober 2012 Periode: 1 januari 2011 t/m 31 december 2015 Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Van Driel

Nadere informatie

UITWERKINGEN OPGAVEN HOOFDSTUK 5 OPGAVE 3

UITWERKINGEN OPGAVEN HOOFDSTUK 5 OPGAVE 3 HOOFDSTUK 5 OPGAVE 3 Opgave 3 De liquiditeitsbegroting De betaling van de verkopen Verkopen Ontvangsten Maand ex btw btw incl btw 1 maand later Januari 780.000 163.800 943.800 Februari 720.000 151.200

Nadere informatie

31 december december 2014 ACTIVA. Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en -terreinen Inventaris

31 december december 2014 ACTIVA. Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en -terreinen Inventaris 1.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en -terreinen 325.555 355.796 Inventaris 1.137 2.387

Nadere informatie

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving 17.1 Geef van elke uitspraak aan of hij juist of onjuist is. a b c d e f g h i Publicatie van de jaarrekening is verplicht voor alle ondernemingen. Het jaarverslag

Nadere informatie

Branche rapportage CONCEPT Test Bouw Fake Accountancy 13 maart 2013

Branche rapportage CONCEPT Test Bouw Fake Accountancy 13 maart 2013 Branche rapportage CONCEPT Test Bouw Fake Accountancy 13 maart 2013 Klantgegevens Branche: 4120 Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw Plaats: Nieuwegein Rechtsvorm: BV Boekjaar: 2011 Omzet: 1.201.244

Nadere informatie

FINANCIEEL RAPPORT betreffende periode t/m Juli Voorbeeldbedrijf d.d. maandag 5 september 2016

FINANCIEEL RAPPORT betreffende periode t/m Juli Voorbeeldbedrijf d.d. maandag 5 september 2016 FINANCIEEL RAPPORT betreffende periode t/m Juli 2016 d.d. maandag 5 september 2016 INHOUDSOPGAVE Grafische weergave van KPI's pagina 1 Winst- en verliesrapportage - maand pagina 4 Winst- en verliesrapportage

Nadere informatie

Jaarrekening dec december 2016 Benchmarkperiode 31 dec december om 15:55 uur

Jaarrekening dec december 2016 Benchmarkperiode 31 dec december om 15:55 uur Jaarrekening 2016 Rapportageperiode 31 dec 2016 31 december 2016 Benchmarkperiode 31 dec 2015 31 december 2015 Printdatum 07-06-2017 om 15:55 uur Voorblad 0 0 Inhoud Algemeen 2 Resultaatvergelijking 3

Nadere informatie

Jaarrekening Visionplanner

Jaarrekening Visionplanner Jaarrekening 26 Inhoudsopgave ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Grafieken 5 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Exploitatiebegroting Croco Shop Netto omzet Brutowinst Operationele kosten Bedrijfsresultaat (voor bel.)

Exploitatiebegroting Croco Shop Netto omzet Brutowinst Operationele kosten Bedrijfsresultaat (voor bel.) [ 1 9 ] W W W. E X C E L B U S I N E S S T O O L K I T S. C O M Exploitatiebegroting Croco Shop 218 % 1 Netto omzet 18.783 25.116 19.259 2.25 24.34 22.396 2.764 23.277 26.294 19.49 23.247 28.492 271.626

Nadere informatie

Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014

Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014 Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014 Gerealiseerd (x 1.000) Noot 2014 2013 Voortgezette bedrijfsactiviteiten Voortgezette bedrijfsactiviteiten Bruto facturatiewaarde

Nadere informatie

Jaarstukken Stichting Koinonia

Jaarstukken Stichting Koinonia Jaarstukken 2013 2. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Pagina 2 Opdracht Pagina 3 1. Resultaten Pagina 4 2. Financiele positie Pagina 5 3. Kengetallen Pagina 6 4. Balans Activa Pagina 8 5. Balans Passiva Pagina

Nadere informatie

Financieel jaarplan 2018 Mijn-vastgoed.nl B.V. Online platform (matig scenario)

Financieel jaarplan 2018 Mijn-vastgoed.nl B.V. Online platform (matig scenario) Financieel jaarplan 2018 Mijn-vastgoed.nl B.V. Online platform (matig scenario) Inhoudsopgave Financieel jaarplan 2018 Mijn-vastgoed.nl B.V. Online platform... 1 Inhoudsopgave... 2 1. Introductie... 4

Nadere informatie

Jaarstukken Stichting Koinonia

Jaarstukken Stichting Koinonia Jaarstukken 2012 2. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Pagina 2 Opdracht Pagina 3 1. Resultaten Pagina 4 2. Financiele positie Pagina 5 3. Kengetallen Pagina 6 4. Balans Activa Pagina 8 5. Balans Passiva Pagina

Nadere informatie

Kredietaanvraag bank -Scenario www.finforce.nl versie 2012-

Kredietaanvraag bank -Scenario www.finforce.nl versie 2012- Kredietaanvraag bank -Scenario www.finforce.nl versie 2012- -1/11- INHOUDSOPGAVE Pagnr. Voorblad 1 Inhoudsopgave 2 Rapport 1 : Prognose winst- en verliesrekening 2012 (p/per) 3 Rapport 2 : Investeringsplan

Nadere informatie

Oefenopgave 1. Oefenopgave 1. Crediteuren 600 EV 600. Debiteuren 400. Gebouwen 300 EV. Voorraden 200 Crediteuren. Kas 300

Oefenopgave 1. Oefenopgave 1. Crediteuren 600 EV 600. Debiteuren 400. Gebouwen 300 EV. Voorraden 200 Crediteuren. Kas 300 Oefenopgave 1 Oefenopgave 1 Balans 1-1-2001 (x 1.000 euro) Gebouwen 300 EV Voorraden 200 Crediteuren Debiteuren 400 Kas 300 EV 600 Crediteuren 600 300 1200 1200 - Inkopen 600.000 euro (helft rekening,

Nadere informatie

FINANCIEEL PLAN OUD NIEUWS

FINANCIEEL PLAN OUD NIEUWS FINANCIEEL PLAN OUD NIEUWS Inhoudsopgave 1. FINANCIEEL 1.1 Toelichting 1.2 Financieringsbehoefte 1.3 Openingsbalans 1.4 Omzetdoelstelling 1.5 Inkoopprognose 1.6 Liquiditeitsbegroting 1.7 Afschrijvingen

Nadere informatie

Jaarrekeninglezen voor non-financials. Ruitenburg University 15 november 2016

Jaarrekeninglezen voor non-financials. Ruitenburg University 15 november 2016 Jaarrekeninglezen voor non-financials Ruitenburg University 15 november 2016 Introductie Welkom Voorstelronde sprekers Doel Eerst even dit! Inhoud Waarom een jaarrekening? Onderdelen van de jaarrekening

Nadere informatie

Rekening courant krediet Crediteuren

Rekening courant krediet Crediteuren Bezit Balans Vermogen 1 jan. 2018 Vaste activa Grond Gebouw Werkplaats Infrastructuur Bussen (oud) Renovatie bussen Bussen (nieuw) Renovatie gebouw 1.800.000 800.000 40.000 2.400.000 440.000 960.000 40.000

Nadere informatie

Financieel jaarplan 2019 Mijn-vastgoed.nl B.V. Online platform (matig scenario)

Financieel jaarplan 2019 Mijn-vastgoed.nl B.V. Online platform (matig scenario) Financieel jaarplan 2019 Mijn-vastgoed.nl B.V. Online platform (matig scenario) Inhoudsopgave Financieel jaarplan 2018 Mijn-vastgoed.nl B.V. Online platform... 1 Inhoudsopgave... 2 1. Introductie... 4

Nadere informatie

Jaarrekening 2016 Ter Stal Tweewielers B.V.

Jaarrekening 2016 Ter Stal Tweewielers B.V. Verslagperiode 1 januari 2016-31 december 2016 Gegenereerd op 23 okt 2017 INHOUDSOPGAVE FINANCIEEL VERSLAG 3 Voorwoord 4 Resultaatanalyse 5 Winst-en-verliesrekening (EUR) 5 Winst-en-verliesrekening meerjarenoverzicht

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

UITWERKINGEN OPGAVEN HOOFDSTUK 9

UITWERKINGEN OPGAVEN HOOFDSTUK 9 HOOFDSTUK 9 Opgave 1 a. Het kasstroomoverzicht wordt gemaakt om inzicht te verschaffen in de dynamische liquiditeit van de onderneming. Oftewel de liquiditeit gedurende het boekjaar. Zoals u inmiddels

Nadere informatie

Jaarrekening Test BV 2015

Jaarrekening Test BV 2015 Jaarrekening Test BV 2015 Aan: t.a.v. Test BV De heer Test Teststraat 20 1234 TT Testdorp Pagina 1 van 17 Inhoudsopgave Inhoudsopgave/Voorwoord Pagina 2 Bedrijfsinformatie Pagina 4 Balans: Activa Pagina

Nadere informatie

Kerncijfers en kengetallen

Kerncijfers en kengetallen Kerncijfers en kengetallen In miljoenen euro's tenzij anders aangegeven 2018 2017 Resultaat Netto-omzet 158,8 137,3 Brutowinst 43,3 36,4 Idem in % van de netto-omzet 27,3% 26,5% EBITDA 10,1 6,4 1 Idem

Nadere informatie

Stichting Omroep Landgraaf

Stichting Omroep Landgraaf Stichting Omroep Landgraaf T.a.v. Het Bestuur Felix Ruttenstraat 16 6372KV Landgraaf KvK-nummer: 4172374 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 218 Inhoud JAARREKENING Financiële positie JAARSTUKKEN 218 JAARREKENING

Nadere informatie

BRANCHERAPPORTAGE. REDERIJEN AMSTERDAM 2009 2010 2011 jaarbasis jaarbasis jaarbasis EXPLOITATIECIJFERS

BRANCHERAPPORTAGE. REDERIJEN AMSTERDAM 2009 2010 2011 jaarbasis jaarbasis jaarbasis EXPLOITATIECIJFERS ontwikkeling aantal passagiers 3.300.000 3.200.000 3.100.000 3.000.000 2.900.000 2.800.000 2.700.000 2.600.000 2007 2008 2009 2010 2011 ontwikkeling werkgelegenheid 2011 1.013 396 2010 941 372 2009 882

Nadere informatie

Financiële analyse van de jaarrekening

Financiële analyse van de jaarrekening 17 hoofdstuk Financiële analyse van de jaarrekening 17.1 B 17. C 17.3 C 17.4 A 17.5 A 17.6 C 17.7 D 17.8 D 17.9 B 17.10 D 17.11 D 17.1 C 17.13 A 17.14 C 17.15 B 17.16 C 1.000.000 / 1.500.000 = 0,08 17.17

Nadere informatie

Rekening courant krediet Crediteuren

Rekening courant krediet Crediteuren Bezit Balans Vermogen 1 jan. 2019 Vaste activa Grond Gebouw Werkplaats Infrastructuur Bussen (oud) Renovatie bussen Bussen (nieuw) Renovatie gebouw 900.000 600.000 60.000 220.000 960.000 Vreemd vermogen

Nadere informatie

Module 4 Inzicht in cijfers

Module 4 Inzicht in cijfers Geleerd in vorige presentaties Module 4 Inzicht in cijfers Les 3. Begrijp de balans en stuur op kengetallen 1. Winst- en verliesrekening 2. Balans 3. Kasstroomoverzicht 4. Winst en belasting Les 3 Maak

Nadere informatie

winst- en verliesrekening 1e kwartaal

winst- en verliesrekening 1e kwartaal winst- en verliesrekening 1e kwartaal 1e kwartaal 1e kwartaal verschil 2016 2015 Omzet 754.158 100,0% 651.962 100,0% 102.195 Kostprijs van de omzet 115.875 15,4% -47.668-7,3% 163.543 Brutomarge 870.033

Nadere informatie

VIKARIËN B.V. Financieel resultaat

VIKARIËN B.V. Financieel resultaat VIKARIËN B.V. Financieel resultaat 2014 Putten, april 2015 E.R. Woltinge Vikariën B.V. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA PASSIVA Vaste activa 31-12-2014 31-12-2013 Eigen vermogen 31-12-2014 31-12-2013

Nadere informatie

Voorbeeld Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT

Voorbeeld Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Resultaten 4 Financiële positie 5 Jaarstukken 2008 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2008 8

Nadere informatie

Jaarstukken Stichting Koinonia

Jaarstukken Stichting Koinonia Jaarstukken 2014 2. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Pagina 2 Opdracht Pagina 3 1. Resultaten Pagina 4 2. Financiele positie Pagina 5 3. Kengetallen Pagina 6 4. Balans Activa Pagina 8 5. Balans Passiva Pagina

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 JAARREKENING GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2008 84 2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2008 86 3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2008 (indirecte

Nadere informatie

Stichting Omroep Landgraaf

Stichting Omroep Landgraaf Stichting Omroep Landgraaf T.a.v. Het Bestuur Felix Ruttenstraat 16 6372KV Landgraaf KvK-nummer: 4172374 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud JAARREKENING Financiële positie JAARSTUKKEN 215 JAARREKENING

Nadere informatie

Dorssport bedrijfswaardering basis concept jaarrekening 2017

Dorssport bedrijfswaardering basis concept jaarrekening 2017 Dorssport bedrijfswaardering basis concept jaarrekening 2017 Bedrijfsnaam: Dorssports Vestigingsplaats: Heiloo Pagina 2 van 12 1. Uitkomsten 1. 1. Waarde eigen vermogen Basisscenario Waarde eigen vermogen

Nadere informatie

Jaarstukken Stichting Koinonia

Jaarstukken Stichting Koinonia Jaarstukken 2016 2. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Pagina 2 Opdracht Pagina 3 1. Resultaten Pagina 4 2. Financiele positie Pagina 5 3. Kengetallen Pagina 6 4. Balans Activa Pagina 8 5. Balans Passiva Pagina

Nadere informatie

Het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht 8 Het kasstroomoverzicht 801 Ingaande geldstromen 1 Toename eigen vermogen a Winst vóór belasting d 400.000** b Opbrengst aandelenemissie - 20.000** 2Toename langlopende schulden - 190.000** 3 Desinvestering

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Hebbus. 8022 AE Zwolle

Jaarrekening 2014. Hebbus. 8022 AE Zwolle Jaarrekening 2014 Hebbus Meppelerstraatweg 15 8022 AE Voorblad 0 Inhoud Resultaatvergelijk 2 Balans 4 V en W 6 Vlottende activa 7 Langlopende schulden 8 Kortlopende schulden 9 Toelichting V&W 10 1 Pagina

Nadere informatie

Jaarcijfers Stichting LIZ Vrouwe Udasingel GT LENT. Inhoudsopgave:

Jaarcijfers Stichting LIZ Vrouwe Udasingel GT LENT. Inhoudsopgave: Jaarcijfers 2015 Vrouwe Udasingel 235 6663 GT LENT Inhoudsopgave: - Balans (en toelichting op de balans) - Winst- en verliesrekening - Kengetallen Balans per 31-12-2015 ACTIVA 2015 2014 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Zo-Dichtbij

JAARREKENING Stichting Zo-Dichtbij JAARREKENING 215 Stichting Zo-Dichtbij VERKLARING STICHTINGSBESTUUR Voor u ligt de jaarrekening 215 van de Stichting Zo-Dichtbij. De Stichting is opgericht op 26 mei 215. De doelstelling van de stichting

Nadere informatie

Boekwaarde begin boekjaar Goodwill Overige immateriële vaste activa Totaal immateriële vaste activa 0 0

Boekwaarde begin boekjaar Goodwill Overige immateriële vaste activa Totaal immateriële vaste activa 0 0 Belastingdienst 2017 Fiscale vermogensopstelling Winstberekening Bij de Aangifte vennootschapsbelasting Binnenlandse belastingplichtigen Kalenderjaar 2017 of boekjaar 2017/2018 Naam Stichting Truckers

Nadere informatie

Boekwaarde begin boekjaar Goodwill Overige immateriële vaste activa Totaal immateriële vaste activa 0 0

Boekwaarde begin boekjaar Goodwill Overige immateriële vaste activa Totaal immateriële vaste activa 0 0 Belastingdienst 2017 Fiscale vermogensopstelling Winstberekening Bij de Aangifte vennootschapsbelasting Binnenlandse belastingplichtigen Kalenderjaar 2017 of boekjaar 2017/2018 Naam Stichting Parea Fiscaal

Nadere informatie

Jaarstukken bij de aangifte Vennootschapsbelasting. Vpb

Jaarstukken bij de aangifte Vennootschapsbelasting. Vpb VPB 83-1Z91PL 12345 2009 Jaarstukken bij de aangifte Vennootschapsbelasting 09 Vpb < Waaruit bestaan deze jaarstukken bij de aangifte? Jaarstukken bij de aangifte vennootschapsbelasting Deze jaarstukken

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van 'de Blanckenborg'

Jaarrekening Stichting Vrienden van 'de Blanckenborg' Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1.1 Jaarrekening 2016 1.1.1 Balans per 31 december 2016 1 1.1.2 Resultatenrekening over 2016 2 1.1.3 Kasstroomoverzicht over 2016 3 1.1.4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van 'de Blanckenborg'

Jaarrekening Stichting Vrienden van 'de Blanckenborg' Jaarrekening 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1.1 Jaarrekening 2017 1.1.1 Balans per 31 december 2017 1 1.1.2 Resultatenrekening over 2017 2 1.1.3 Kasstroomoverzicht over 2017 3 1.1.4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Financieel Verslag Stichting Openlucht Theater Vrouwenhof Gevestigd te Roosendaal

Financieel Verslag Stichting Openlucht Theater Vrouwenhof Gevestigd te Roosendaal Financieel Verslag 2016 Gevestigd te Voorblad 0 0 Inhoud Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Resultaatvergelijking 5 Financiele positie 7 Fiscale positie 9 Jaarrekening 10 Balans

Nadere informatie

Stichting NME Alkmaar gevestigd te Alkmaar. Jaarrekening 2013

Stichting NME Alkmaar gevestigd te Alkmaar. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 51410141 Datum: Opgesteld door: 9 april 2014 P.A. Vorstenbosch Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Opdracht 3 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Periodiek OndernemersLeidraad Systeem (POLS) voor. VOF Nootenboom-Beentjens Eeklo

Periodiek OndernemersLeidraad Systeem (POLS) voor. VOF Nootenboom-Beentjens Eeklo Periodiek OndernemersLeidraad Systeem (POLS) voor VOF Nootenboom-Beentjens Eeklo Datum: 18-11-21 Valutaeenheid: EUR Inhoudsopgave Pag. Grafische overzichten exploitatiebegroting Grafische overzichten exploitatiebegroting

Nadere informatie

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in machines / 350 Desinvestering in machines 65 Aandeel in winst C / 20 Aandeel in dividend C 30

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in machines / 350 Desinvestering in machines 65 Aandeel in winst C / 20 Aandeel in dividend C 30 Voortgezette Studie Boekhouden 12.1 a De functie van het kasstroomoverzicht is een bijdrage leveren aan de beoordeling door gebruikers van het vermogen van de onderneming om geldmiddelen en kasequivalenten

Nadere informatie

STICHTING BASIS SUPPORT APELDOORN. Rapport inzake jaarstukken 2015 vastgesteld op 30 juni 2016

STICHTING BASIS SUPPORT APELDOORN. Rapport inzake jaarstukken 2015 vastgesteld op 30 juni 2016 STICHTING BASIS SUPPORT APELDOORN Rapport inzake jaarstukken vastgesteld op 30 juni 2016 JAARREKENING Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Tussentijds rapport 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010. Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Tussentijds rapport 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010. Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Tussentijds rapport 1 januari t/m 30 juni Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE Voorbeeldrapport VOF T.a.v. de firmanten Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Pagina 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

Financieel verslag 2014 CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven

Financieel verslag 2014 CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven Financieel verslag 2014 CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Resultaat 3 2 Financiële positie 4 3 Kengetallen 5 JAARREKENING 1 Balans per 31

Nadere informatie

LOODGIETERSBEDRIJF DE LOODEN PIJP JAARREKENING

LOODGIETERSBEDRIJF DE LOODEN PIJP JAARREKENING LOODGIETERSBEDRIJF DE LOODEN PIJP JAARREKENING 2017 Zijdebergweg 23 2345 AB Den Haag Loodgietersbedrijf De Looden Pijp heer J. de Vries Zijdebergweg 23 2345 AB Den Haag INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

Financiële aspecten van de planning

Financiële aspecten van de planning 14 hoofdstuk Financiële aspecten van de planning 14.1 B 14.2 A 14.3 D 14.4 D 14.5 D 14.6 C 14.7 C 14.8 C 14.9 A 14.10 D 14.11 B 14.12 D 14.13 C 1 12 18.000 = 1.500 14.14 A 14.15 C Ontvangen wordt november,

Nadere informatie

Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting.

Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting. Hoofdstuk 4 Beoordeling van de liquiditeit Extra opgaven Opgaven 4.4a en 4.4b horen bij paragraaf 4.2, Liquiditeitsbegroting en resultatenbegroting. Opgave 4.4a De handelsonderneming Hartema vof heeft

Nadere informatie

Kolommenbalans Periode: 01-01-2013 t/m 31-12-2013

Kolommenbalans Periode: 01-01-2013 t/m 31-12-2013 *** BALANS *** Materiële Vaste Activa 100 Terreinen 101 Afschrijvingen terreinen 110 Gebouwen 111 Afschrijvingen gebouwen 120 Verbouwingen en installaties 121 Afschrijvingen verbouwingen en i... 130 Machines

Nadere informatie

Benchmark rapportage. Kwartaal

Benchmark rapportage. Kwartaal rapportage 211 Datum: 17-5-211 Valutaeenheid: EUR Inhoudsopgave Pag. Inleiding Ranking in branche-organisatie Grafische overzichten Kengetallen Winst- en verliesrekening Balans 1 2 3 7 1 13 Inleiding Rapportage

Nadere informatie

Financieel Management

Financieel Management Financieel Management Liquide en Solvabel Voldoende werkkapitaal Voldoende eigen vermogen 2 1 Kasstromen Operationele cashflow Investeringscashflow Financieringscashflow 3 Liquiditeit Mate waarin schulden

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Alert Fond voor Jongerenactiviteiten Nicolaas Maesstraat RB Amsterdam

Jaarrekening Stichting Alert Fond voor Jongerenactiviteiten Nicolaas Maesstraat RB Amsterdam Jaarrekening 2015 Stichting Alert Fond voor Jongerenactiviteiten Nicolaas Maesstraat 46 1071RB Voorblad 0 0 Inhoud 1 Jaarrekening 2 Balans 3 Resultatenrekening 5 Toelichting balans 6 Toelichting resultatenrekening

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Zo-Dichtbij

JAARREKENING Stichting Zo-Dichtbij JAARREKENING 216 Stichting Zo-Dichtbij VERKLARING STICHTINGSBESTUUR Voor u ligt de jaarrekening 216 van de Stichting Zo-Dichtbij. De Stichting is opgericht op 26 mei 215. De doelstelling van de stichting

Nadere informatie

Stichting 070Watt Pletterijkade SG Den Haag. KvK-nummer: RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015

Stichting 070Watt Pletterijkade SG Den Haag. KvK-nummer: RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Stichting 070Watt Pletterijkade 15 2515 SG Den Haag KvK-nummer: 60690461 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Inhoud ACCOUNTANTSVERSLAG Samenstellingsverklaring Resultaat-analyse Financiële positie JAARSTUKKEN

Nadere informatie

Rendementseis preferente aandelen bij bedrijfsopvolging

Rendementseis preferente aandelen bij bedrijfsopvolging Jaarcongres Overname Adviseurs Rendementseis preferente aandelen bij bedrijfsopvolging cdenneboom@valuepro.nl Voorstellen Voorstellen Register Valuator Master in Business Valuation Register adviseur bedrijfsopvolging

Nadere informatie

Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013

Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013 Persbericht Willemstad, Curaçao, 1 april 2014 Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013 Voorlopige resultaten 2013 Op basis van de voorlopige resultaten

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

STICHTING NEDERLANDS BAKKERIJMUSEUM TE HATTEM RAPPORT 2013 'HET WARME LAND'

STICHTING NEDERLANDS BAKKERIJMUSEUM TE HATTEM RAPPORT 2013 'HET WARME LAND' STICHTING NEDERLANDS BAKKERIJMUSEUM 'HET WARME LAND' TE HATTEM RAPPORT 2013 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 1 I Algemene toelichting 2 II Financiering 4 III Kasstroomoverzicht 4 Balans per 31 december

Nadere informatie

SomethingOld. SomethingBlue

SomethingOld. SomethingBlue Financiële Analyse voor Credit Managers SomethingOld Something New SomethingBorrowed SomethingBlue... and a sixpence for luck in your shoe! 3 We are living in a world of bounded rationality, based on

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting W4U 's-gravelandseweg GB Schiedam

Jaarrekening Stichting W4U 's-gravelandseweg GB Schiedam Jaarrekening 2017 's-gravelandseweg 258 3102 GB Voorblad 0 0 Inhoud Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Resultaatvergelijking 4 Algemeen 6 Financiele positie 7 Jaarrekening 9 Balans 10 Resultatenrekening

Nadere informatie

TA3290 Life-Cycle Modeling and Economic Evaluation 2009-2010

TA3290 Life-Cycle Modeling and Economic Evaluation 2009-2010 TA3290 Life-Cycle Modeling and Economic Evaluation 2009-2010 CiTG, minor Mining and Resource Engineering Economie college 1: Grip op Geldstromen Dr.ir. Gerard P.J. Dijkema Energy & Industry Group December

Nadere informatie

Financiën voor Starters

Financiën voor Starters Financiën voor Starters 22 mei 2013 René Overtoom, Teamleider YourBusiness Banking Marcel de Ruiter, Specialist YourBusiness Banking starters 2 Ondernemingsplan De Ondernemer (ervaring, branchekennis,

Nadere informatie

Homework. week 4. H5 Liquiditeit. opgave 1. januari februari maart ontvangsten. entree abonnementen subsidie horeca

Homework. week 4. H5 Liquiditeit. opgave 1. januari februari maart ontvangsten. entree abonnementen subsidie horeca H5 Liquiditeit opgave 1 januari februari maart ontvangsten entree abonnementen subsidie horeca 8. 5. 1.35. 75. 8. 1.. 75. 8. 1.5. 75. totaal 2.725. 1.875. 2.375. uitgaven alle kosten rente aflossingen

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2017

Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2017 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2017 Netto-omzet 1 1.457.542 1.423.379 Overige resultaten uit vastgoed 2 42.477 71.390 Overige opbrengsten 3 37.957 - Overige opbrengsten en resultaten uit

Nadere informatie

Jaarrekening december 2015 Benchmarkperiode 31 december om 15:39 uur

Jaarrekening december 2015 Benchmarkperiode 31 december om 15:39 uur Jaarrekening 2015 Rapportageperiode 31 december 2015 Benchmarkperiode 31 december 2014 Printdatum 24-06-2016 om 15:39 uur Voorblad 0 0 Inhoud Algemeen 2 Resultaatvergelijking 4 Financiële positie 6 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Wereldwinkel Doorn Amersfoortseweg 12-a 3941 EM Doorn JAARCIJFERS 2018 INHOUDSOPGAVE

Stichting Wereldwinkel Doorn Amersfoortseweg 12-a 3941 EM Doorn JAARCIJFERS 2018 INHOUDSOPGAVE Stichting Wereldwinkel Doorn Amersfoortseweg 12-a 3941 EM Doorn JAARCIJFERS 2018 INHOUDSOPGAVE Jaarrekening Paginanummer 1 Balans per 31 december 2018 2 + 3 2 Resultatenrekening over 2018 4 3 Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Voor je Buurt Keizersgracht 174 1016 DW Amsterdam

Jaarrekening 2015. Stichting Voor je Buurt Keizersgracht 174 1016 DW Amsterdam Jaarrekening 2015 Stichting Voor je Buurt Keizersgracht 174 1016 DW Inhoud Accountantsrapportage Samenstellingsverklaring 4 Resultaatsvergelijking 5 Algemeen 7 Financiele positie 8 Fiscale positie 10 Grondslagen

Nadere informatie

Bedrijfsresultaat Financiële baten & lasten

Bedrijfsresultaat Financiële baten & lasten budgetmanager realisatie budget realisatie Exploitatie Omzet 294.713 388.100-93.387 183.443 111.271 Kostprijs van de omzet -161.551-10.833 150.718-7.294 154.257 Brutomarge 133.162 377.267-244.105 176.149-42.987

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2016

Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2016 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2016 Netto-omzet 1 1.434.675 1.423.152 Overige resultaten uit vastgoed 2 71.390 66.687 Overige opbrengsten 3-49.847 Overige opbrengsten en resultaten uit

Nadere informatie

12 Geconsolideerd kasstroomoverzicht

12 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 12 Geconsolideerd kasstroomoverzicht Opgave 12.3* A bezit een aantal deelnemingen. De deelnemingen worden tegen nettovermogenswaarde gewaardeerd. Op 1 juli 2012 verwerft A tegen betaling per bank van 400.000

Nadere informatie

Rapportage Forecast Voorbeeld forecast 2012-Q

Rapportage Forecast Voorbeeld forecast 2012-Q Rapportage Forecast Voorbeeld forecast 2012-Q1 2012-2015 d.d. -1/9- INHOUDSOPGAVE Pagnr. Voorblad 1 Inhoudsopgave 2 Bijlage 1 : Winst- en verliesrekening na invoer realiteit 2012 3 Bijlage 2 : Liquiditeitsprognose

Nadere informatie

Stichting Gate 48 te Amsterdam JAARREKENING 2015

Stichting Gate 48 te Amsterdam JAARREKENING 2015 Stichting Gate 48 te Amsterdam JAARREKENING 2015 RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2015 INHOUDSOPGAVE INLEIDING Pagina 1. Samenstellingsverklaring 1 2. Algemeen 1 3. Financiering 2 4. Resultaat 3 5.

Nadere informatie

Financieel jaarplan 2019 Mijn Vastgoed Exploitatie B.V. io (matig scenario)

Financieel jaarplan 2019 Mijn Vastgoed Exploitatie B.V. io (matig scenario) Financieel jaarplan 2019 Mijn Vastgoed Exploitatie B.V. io (matig scenario) Inhoudsopgave Financieel jaarplan 2019 Mijn Vastgoed Exploitatie B.V. io... 1 Inhoudsopgave... 2 1. Introductie... 4 2. Omzet/Huuropbrengst...

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Vrijwaard

Jaarrekening Stichting Vrienden van Vrijwaard Jaarrekening 2017 Stichting Vrienden van Vrijwaard 5 juni 2018 Stichting vrienden van Vrijwaard INHOUDSOPGAVE pagina 1.1 Jaarrekening 2017 1.1.1 Balans per 31 december 2017 1 1.1.2 Resultatenrekening over

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Voor je Buurt Keizersgracht 174 1016 DW Amsterdam

Jaarrekening 2014. Stichting Voor je Buurt Keizersgracht 174 1016 DW Amsterdam Jaarrekening 2014 Stichting Voor je Buurt Keizersgracht 174 1016 DW &van der kloet is een Besloten Vennootschap. Op al onze leveringen en diensten zijn de algemene voorwaarden van toepassing, gedeponeerd

Nadere informatie

Groesman International B.V.

Groesman International B.V. Kredietrapport Rapport datum 15-05-2014 Bedrijf Adres groesman international amsterdam - Samenvatting Bedrijfsnaam Vestigingsadres Breitnerlaan 7 Kredietadvies EUR 1.000.000 Score 7,4 Betalingsscore 7,8

Nadere informatie

11 Kasstroomoverzicht

11 Kasstroomoverzicht 11.2 Van de nv Bergsma worden de volgende gegevens verstrekt. Balansen ultimo ( 1.000): Terreinen 120 120 Geplaatst kapitaal 600 600 Gebouwen - 575-530 Algemene reserve - 525-570 Machines - 430-450 Eigen

Nadere informatie

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde KERNCIJFERS over het eerste halfjaar in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten Opbrengsten 454,6 433,6 5% Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen

Nadere informatie

Geconsolideerde balans per 31 december 2014 (na voorgestelde resultaatbestemming x 1.000)

Geconsolideerde balans per 31 december 2014 (na voorgestelde resultaatbestemming x 1.000) Geconsolideerde balans per 31 december 2014 (na voorgestelde resultaatbestemming x 1.000) 31 December 2014 31 December 2013 VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa Software en website 497 473 Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting Present Veenendaal F. Gidding p/a Ebbenhorst VD VEENENDAAL. Jaarrekening Administratiekantoor L. DE BRUIN

Stichting Present Veenendaal F. Gidding p/a Ebbenhorst VD VEENENDAAL. Jaarrekening Administratiekantoor L. DE BRUIN Administratiekantoor L. DE BRUIN Stichting Present Veenendaal F. Gidding p/a Ebbenhorst 65 3905 VD VEENENDAAL Jaarrekening 2017 Van Wijnbergenlaan 50 3771 JK Barneveld Telefoon: 0342-414644 Mobiel: 06-44560867

Nadere informatie